Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006"

Transkript

1 Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na realizaci 1. KPSS v roce Komentář k vyhodnocení čerpání v roce Konkrétní účel čerpání z městského rozpočtu Vyhodnocení podpořených projektů Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na realizaci 1. KPSS v roce 2006 Druh čerpání financí z městského rozpočtu Čerpáno (v Kč) Poznámka a) na spolufinancování projektů z externích zdrojů , ,- Kč celkový rozpočet projektů, které byly realizovány díky spolufinancování z rozpočtu města b) na přímé financování projektů tj. projekty financované z rozpočtu města Celkem na podporu konkrétních projektů ,1 naplňujících 1. KPSS v roce 2006 c) technicko-organizační zabezpečení (viz poznámka* 1 v kapitole 2) čerpáno na základě smluv mezi městem Český Krumlov a o.s. ICOS Celkem čerpáno dle koncepce v roce 2006: ,1 čerpáno celkem v souladu s Koncepcí pro rozdělování finančních prostředků na realizaci 1. KPSS v roce 2006 Aktivity podpořené mimo koncepci čerpání* 2 : viz komentář 1.1. Komentář: Celkem bylo za rok 2006 na podporu realizace 1. komunitního plánu z rozpočtu města Český Krumlov čerpáno ,1,- Kč, které byly přiděleny na základě "Koncepce pro rozdělování finančních prostředků na realizaci 1. KPSS v roce 2006 (usnesení RM č. 86/5/2006 ze dne ). Z této částky bylo vyčleněno ,- Kč na technicko-organizační a konzultační zajištění procesu KPSS, zbývající prostředky ve výši ,1,- Kč na podporu konkrétních projektů, které napomáhaly naplňování cílů a opatření 1. KPSS v roce 2006 Z celkem ,1,- Kč na podporu konkrétních projektů bylo využito: ,- Kč na přímé financování projektů (např. rozšíření pečovatelské služby o víkendovou péči, asistenční služby pro zdravotně postižené, zřízení a provoz azylového bydlení pro osoby v akutní nepříznivé sociální situaci ad.) ,1,- Kč na spolufinancování projektů, které byly podpořeny z externích finančních zdrojů mimo rozpočet města (např. založení a provoz Centra sociálních služeb, které napomáhá rozvoji nových služeb v ČK a mj. poskytuje bezplatné právní poradenství, podpora komplexního programu prevence v třídních kolektivech ad.). Tyto prostředky umožnily ve městě realizovat projekty (naplňující cíle a opatření 1. KPSS) financované z externích zdrojů v celkové výši ,- Kč. * 2 Aktivity podpořené mimo koncepci čerpání: další finanční částky z rozpočtu města určené v roce 2006 původně na podporu KPSS byly užity mimo koncepci čerpání, a to na: mzdy pracovnicím telekontaktní služby DPS, o.p.s. (50.000,- Kč) a v rámci darů města ČČK jako dotace (70.000,- Kč). Obě tyto částky byly schváleny ZM (usnesení č. 116/9/2006) mimo schválenou koncepci pro rozdělování financí na rok Součástí této zprávy je dále: o Podrobný přehled účelu čerpání financí z rozpočtu města určených v roce 2006 na podporu realizace 1. KPSS viz tabulka v kapitole 2 "Konkrétní účel čerpání...". o Samotné vyhodnocení výsledků jednotlivých podpořených projektů z rozpočtu města v roce viz kapitola 3. Vyhodnocení podpořených projektů. o Zpracoval o.s. ICOS Český Krumlov na základě podkladů OŠSVaZ MěÚ Český Krumlov 1

2 2. Konkrétní účel čerpání z městského rozpočtu v roce 2006 Tabulka ukazuje podrobný přehled účelu čerpání financí z rozpočtu města určených v roce 2006 na podporu KPSS. Název projektu 1) Podpora evropských projektů "Od komunitního plánu k iniciaci nových sociálních služeb" a "European citizenship and life in the region" založení Centra sociálních služeb, bezplatné právní poradenství ad. (realizátor: o.s. ICOS Centrum soc. služeb) 2) "Komplexní program prevence" (realizátor o.s. Spirála) 3) "Udržení a rozvoj služeb Streetwork" (realizátor CPDM, o.p.s.) 4) "Podpora romských spoluobčanů..."(realizátor: Centrum ochrany lidských práv) 5)"Rozšíření pečovatelských služeb o víkendovou péči" (realizátor DPS, o.p.s.) 6) "Tvorba komplexní koncepce dobrovolnictví v Českém Krumlově" (realizátor o.s. ICOS Centrum sociálních služeb) 7) "Asistenční a servisní služby" (realizátor: Centrum pro zdravotně postižené JK prac. ČK) 8) "Rozvoj kompetencí a vzdělanosti pracovníků v soc. službách" vzdělávací semináře pro poskytovatele (zajišťuje Centrum sociálních služeb) 9) "Bezplatné právní poradenství" (realizátor o.s. ICOS Centrum sociálních služeb) 10) Azylové bydlení (realizátor: město Český Krumlov odbor školství, soc. věcí a zdravotnictví) Celkem na podporu projektů dle koncepce čerpání Technicko-organizační zajištění procesu (zajišťuje o.s. ICOS) Celkem na podporu 1.KPSS dle koncepce čerpání Čerpáno z Druh čerpání rozpočtu (v Kč) ,1 spolufinancování projektů z externích zdrojů celkový rozpočet projektů: ,- Kč a ,- Kč) spolufinancování projektu celkový rozpočet: ,- Kč) spolufinancování projektů celkový rozpočet: ,- Kč) spolufinancování projektu celkový rozpočet ,- Kč Schváleno usnesením RM č. 85/5/2006 (schváleno bylo realizátor vrátil vzhledem k ušetření financí ,9) ZM č. II. - 4/2/2006 ZM č. II. - 4/2/2006 ZM č. II. - 4/2/2006 Poznámka 1 v kapitole 3. 2 v kapitole 3. 3 v kapitole 3. 4 v kapitole financování projektu ZM č. 58/5/ v kapitole financování projektu ZM č. 116/9/ v kapitole financování projektu ZM č. 116/9/ v kapitole financování projektu ZM č. 116/9/ v kapitole financování projektu ZM č. 116/9/ v kapitole , ,1 financování projektu RM č. 178/11/2006 ZM č. 116/9/2006 financováno z rozpočtu města RM č. 85/5/2006 ZM č. 99/8/2006 Aktivity podpořené mimo koncepci čerpání: Mzdy pracovnicím telekontaktní ZM č. 116/9/2006 služby DPS, o.p.s. V rámci Darů města ČČK jako investiční dotace ZM č. 116/9/2006 Nepodpořené projekty: - Servisní služby Centrum pro zdravotně postižené JK pracoviště ČK žádáno nepodpořeno 10 v kapitole 3. viz pozn.*1 pod tabulkou Tyto aktivity nebyly doporučeny hodnotící komisí - manažerskou sk. dle koncepce čerpání 0 doporučeno hodnotící komisí - manažerskou sk., ale nepodpořeno RM z důvodu nedostatku financí v rozpočtu města Zpracoval o.s. ICOS Český Krumlov na základě podkladů OŠSVaZ MěÚ Český Krumlov 2

3 Pozn* 1 : Technicko-organizační zajištění procesu zahrnovalo v roce 2006 především: - Jednání a facilitace dialogu v rámci KPSS - svolávání schůzek, pozvánky, metodické vedení jednání, příprava podkladů pro schůzky, konzultace, zápisy, asistence s tvorbou materiálů ad. - celkem pro 7 skupin (25x koordinační, 9x manažerská sk. a Tým pro komunitní plánování, 1x Skupina pro dohodu, 1x společné jednání všech skupin KPSS) + další pravidelná jednání s odborem OŠSVaZ konzultace metodika, příprava dalšího chodu apod. cca 2x/měsíc), navíc podíl a příprava na veřejných projednáváních ad. - PR a propagace procesu: - pravidelná správa a aktualizace www stránek, články a další texty v různých periodikách, organizace a účast na tiskových konferencích apod. podíl na tvorbě materiálů KPSS (podíl na návrhu aktualizace plánu, katalogu služeb a jejich aktualizacích, na tvorbě priorit KPSS, tvorba formulářů pro žádosti, formulářů pro závěrečné zprávy k projektům, pozvánek, příprava powerpointových prezentací k projednávání ad.) - Konzultace a asistence městu a OŠSVaZ: - pomoc a asistence pracovním skupinám s vyhledáváním fin. zdrojů, realizátorů apod., konzultace a metodika jednání i vedení procesu KPSS ve spolupráci s OŠSVaZ MěÚ, konzultace k projektovým žádostem z KPSS, tvorba metodických materiálů - koncepce rozdělování fin. prostředků apod., spolupráce a koordinace s jednotlivými organizacemi, které se podílejí na KPSS ad. - a další technicko-organizační činnosti: rozesílání pozvánek, zápisů a souvisejících materiálů členům KPSS ad., evidence projektů k podpoře z KPSS, asistence s tvorbou koncepčních materiálů k chodu a realizaci KPSS ad.), tisk materiálů k jednáním, zajištění prostor pro jednání ad., sběr připomínek, tvorba zpráv pro účastníky KPSS, archivace prez. listin a dalších mat.ad. 3. Vyhodnocení podpořených projektů Tato kapitola obsahuje vyhodnocení jednotlivých projektů uvedených v tabulce na str. 2, které byly podpořeny z rozpočtu města dle Koncepce pro rozdělování finančních prostředků na realizaci 1. KPSS v roce 2006.* AD 1) Podpora evropských projektů "Od komunitního plánu k iniciaci nových sociálních služeb" a "European citizenship and life in the region" založení Centra sociálních služeb, bezplatné právní poradenství ad. (real.: o.s. ICOS Centrum sociálních služeb) Účel čerpání: dofinancování projektů (celkem ,1,- Kč celková výše projektů ,- Kč) Celkem ,1,- Kč bylo čerpáno: a) ,- Kč na dofinancování projektu "European citizenship and life in the region" (podpořeno Evropskou komisí DG Education and Culture ) b) ,10 - Kč na úhradu úroků z úvěru k projektům "European citizenship and life in the region" a "Od komunitního plánu k iniciaci nových soc. služeb na Českokrumlovsku" (podpořeno EU a Jihočeským krajem v rámci SROP). ad a) V souladu se smlouvou bylo dofinancování užito na dofinancování mezd sociálního pracovníka, který měl na starosti službu právního poradenství v projektu a pracovníka zajišťujícího účetnictví daného projektu, který se zároveň podílel na aktivitách projektu v oblasti komunitního plánování sociálních služeb ve městě Český Krumlov součást projektu. K výsledkům projektu "European citizenship and life in the region" patřilo v oblasti sociální - na níž byla určena podpora z městského rozpočtu - vznik a rozvoj právní poradny při Centru ochrany lidských práv (a později Centra sociálních služeb) pro Jihočeský kraj s důrazem na region Českokrumlovsko (podrobnější údaje o této službě viz AD 7) a podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Český Krumlov. Celkový rozpočet projektu "European citizenship and life in the region" : ,- Kč ad b) Celkem ,10 - Kč bylo čerpáno na úhradu úroků z úvěru k projektům "European citizenship and life in the region" (viz výše) a "Od komunitního plánu k iniciaci nových soc. služeb na Českokrumlovsku" (financováno Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci SROP). V rámci tohoto projektu bylo založeno Centrum sociálních služeb (projektové pracoviště o.s. ICOS) poskytující službu bezplatného právního poradenství (rozšíření služeb z projektu "European citizenship and life in the region") a další speciální programy pro sociálně či jinak znevýhodněné skupiny obyvatelstva - kurz sociálně pracovní intervence, nácvik sociálních dovedností, sociálně právní poradenství a individuální práce s klientem - především v souvislosti s uplatněním na TP. Celkem za dobu projektu: 228 klientů. Celkový rozpočet projektu "Od komunitního plánu k iniciaci nových soc. služeb na Českokrumlovsku": ,- Kč Ve všech aktivitách projektu je kontinuálně pokračováno prostřednictvím dalších projektů Centra sociálních služeb ICOS financovaných z externích zdrojů. Zpracoval o.s. ICOS Český Krumlov na základě podkladů OŠSVaZ MěÚ Český Krumlov 3

4 AD 2) Komplexní program prevence SPIRÁLA; Třídní setkávání Spirála (real. o.s. Spirála) Účel čerpání: dofinancování projektu (21.240,- Kč, celková částka projektu: ,- Kč) Projekt se věnoval komplexně prevenci sociálně patologických jevů v celé své šíři. V projektu se pracovalo celkově s 5 třídními kolektivy. Se 4 třídami se pracovalo již druhým rokem a s jedním třídním kolektivem spolupráce začala. Specifického cíle projektu - realizace uceleného, interaktivního a dlouhodobého programu specifické prevence v třídních kolektivech se zaměřením na podporu zdravého životního stylu, posilování sociálních dovedností a osobní odpovědnosti, podporu sebevědomí a pozitivních vzoru, bylo dosaženo. Projekt svou náplní odpovídal navrhované tématické oblasti: alkohol a tabák, svět konopných produktu a další drogovou problematiku. Název indikátoru (ukazatele) Jednotka Očekávaný výsledek Skutečný výsledek Počet ucelených primárně praven. programů Ks 1 1 Počet realizovaných aktivit, výkonů Ks 6 5 Rozsah aktivit a oslovené cílové skupiny osoba Celkový rozpočet projektu "Komplexní program prevence SPIRÁLA; Třídní setkávání Spirála": ,- Kč (hlavní donor: Jihočeský kraj ,- Kč) Jedná se o dlouhodobější činnost o.s. Spirála, tudíž se předpokládá kontinuální pokračování v aktivitách projektu. AD 3) "Udržení a rozvoj služeb Streetwork" (real.: CPDM, o.p.s.) Účel čerpání: dofinancování projektů (90.286,- Kč, celkem projekt: ,-Kč) Podpora projektu Streetwork a Protidrogové poradny ze strany KPSS ČK umožnila udržet v regionu služby směrované k uživatelům návykových látek alkoholového typu, uživatelé návykových látek nealkoholového typu nebo látek nealkoholového typu v kombinaci s tabákem a alkoholem a širší veřejnosti (rodičům, příbuzným, přátelům, spolužákům, partnerům, školám, pedagogům sd.). Stěžení aktivity a : Pracoviště STREETWORK prošlo úspěšně certifikačním řízením, kterým byly naplněny standardy kvality v poskytování terénní sociální práce v oblasti drogové prevence a přiznán statut certifikované sociální služby. V pololetí roku 2006 byla rozšířena pracovní doba na celý týden. Pro pracoviště bylo období roku 2006 typické především udržením nabídky stávajících služeb. Streetwork pokrýval lokality Velešin, Kaplice (rozšíření o jeden pracovní čas). Český Krumlov byl pokrýván pravidelně denně dle pracovního rozvrhu v pracovním týdnu. Započala také práce v lokalitě Větřní. Pokračoval také projekt kontaktování skrytých uživatelů návykových látek ve spolupráci se 7 lékárnami v regionu pomocí tzv. lékárenských balíčků. Celkem bylo distribuováno přes 500 balíčků a aktivity v oblasti specifické primární prevence. Byl udržen trend vysokého počtu vydaného a sebraného injekčního materiálu - bylo umožněno větší stabilitou pracovního týmu, časovým rozšířením pracovní doby, posilováním činnosti v kmenových lokalitách (především Kaplice), v nichž dochází k nakontaktování nových klientů i.v. uživatelů, kteří využívají služeb výměnného programu. Výměna inj. mat. v roce 2006: vydáno celkem 2571, sebráno celkem 2364, návratnost 92%. Projektové pracoviště Streetwork se v rámci svojí činnosti zabývalo také aktivitami a programy specifické primární prevence. V roce 2006 byly v této oblasti realizovány besedy a semináře a také zážitkové neformálně výchovné a vzdělávací programy pro celkem 834 účastníků (semináře na ZŠ a SŠ v rámci školní docházky, programy s mládeží mimo rámec školní docházky, semináře a přednášky s dospělou populací, spolupráce na programech OS Spirála). Tabulkový přehled níže podává základní přehled o klientech a kontaktech terénního programu v roce Zpracoval o.s. ICOS Český Krumlov na základě podkladů OŠSVaZ MěÚ Český Krumlov 4

5 Počet klientů uživatelů drog (počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň jednou služeb programu) 73 - z toho mužů 11 - z toho injekčních uživatelů drog 6 - z toho se základní drogou heroin 0 - z toho se základní drogou pervitin 9 - z toho se základní drogou kokain/crack 0 - z toho se základní drogou kanabinoidy 0 - z toho se základní drogou extáze 0 - z toho se základní drogou těkavé látky 0 - z toho se základní látkou Subutex nelegálně 2 - z toho se základní látkou Subutex legálně 0 - z toho se základní látkou metadon nelegálně 0 - z toho se základní látkou metadon legálně 0 Průměrný věk klienta 1) 25,18 Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu ) 57 Pokračování v projektu streetwork - v současných lokalitách Český Krumlov, Kaplice. Pokračování projektu kontaktování skrytých uživatelů návykových látek ve spolupráci s lékárnami v regionu pomocí tzv. "Lékárenských balíčků". Vytvoření prostoru pro poskytování odborných stáží pracovníkům a studentům studia sociální práce z těchto středních, vyšších a vysokých škol - ZSF JU, PF JU, SOU a SZŠ Tavírna ČK, SOŠ A VOŠ Prachatice, PF ZČU. Uskutečnění dnů otevřených dveří CPDM o.p.s. - pro regionální politiky a vedoucí sociálních odborů, tisk a laickou veřejnost. AD 4) "Podpora romských spoluobčanů..." (Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy o.s. ICOS) Účel čerpání: dofinancování projektu Centra ochrany lidských práv (pracoviště ICOS) podpořeného Jihočeským krajem (11.340,- Kč, celkem projekt: ,- Kč) Aktivita 1 - supervize, spolupráce a metodická podpora terénních pracovníků pro romské občany Aktivita 2/ výchovně vzdělávací aktivity pro romské děti a mládež v Českém Krumlově Ad aktivita 1) supervize terénních sociálních pracovníků Celkem bylo poskytnuto: 1.) 50 konzultačních hodin, které probíhaly zejména v prostorách ICOS Český Krumlov a na Městském úřadě Český Krumlov. Těchto schůzek se účastnili terénní pracovníci (Jana Křivohlávková a Michal Kotlár), Vladislav Vlásek koordinátor terénních pracovníků, Karel Tejček koordinátor projektu, Petra Vojtová, Ph.D. projektový pracovník a další odborníci včetně R. Slivky z KÚ Jihočeského kraje romský koordinátor pro Jihočeský kraj a 2.) 6 doprovodů terénních pracovníků mezi romské spoluobčany (zapojení pracovníků do komunity) v celkovém počtu 17 hodin. Tato aktivita byla naplněna dle návrhu, přesto se nepodařilo udržet místa terénních romských pracovníků na MěÚ v Českém Krumlově - koncem roku 2006 místa terénních romských pracovníků na MěÚ ČK zanikla. Ad aktivita 2) výchovně-vzdělávací program pro romské děti doučování tato aktivita byla zaměřena na cílené trávení volného času (doučování) romských dětí. Doučování podpořilo několik dobrovolníků z Českého Krumlova a jeho okolí, bez jejichž práce by nebylo možné projekt realizovat. Doučování tak mohlo probíhat jak individuálně v rodinách, tak skupinově v prostorách Centra ochrany lidských práv - ICOSu Český Krumlov, v klubu Bouda na Špičáku i na sídlišti Mír. Doučování navštěvovalo pravidelně 16 dětí ve věkovém rozmezí 8-12 let z různých lokalit města. Lektorský tým tvořilo 9 členů, z nichž se většina věnovala skupinové práci s dětmi a 2 se soustředili na individuální práci s dětmi. Celkem bylo za dobu realizace projektu poskytnuto 188 hodin doučování. Celkový rozpočet projektu "Podpora romských spoluobčanů": ,- Kč (z toho ,- Kč - Krajský úřad Jihočeského kraje) AD aktivita 1) Po zániku míst terénních pracovníků na MěÚ se v současné době hledají možnosti udržení terénních pracovníků pod správou některé z místní NNO v úvahu přichází nově vzniklé Komunitní centrum Romů (KOCERO), které do budoucna počítá se zřízením obdobných míst a má zájem realizovat podobné aktivity, nebo jiná NNO zabývající se terénní prací (např. CPDM, o.p.s.). Zpracoval o.s. ICOS Český Krumlov na základě podkladů OŠSVaZ MěÚ Český Krumlov 5

6 AD aktivita 2) Pilotní projekt byl ukončen, doučovací aktivity dětí však kontinuálně pokračují na bázi dobrovolnické práce lektorů, kteří se podíleli na realizaci výchovně vzdělávacích programů v rámci tohoto projektu. AD 5) "Rozšíření pečovatelských služeb o víkendovou péči" (real.: DPS, o.p.s.) Účel čerpání: financování projektu, ,- Kč Zavedení víkendové péče v DPS o.p.s. Rozšíření provozu PS pro zajištění základních životních potřeb uživatelů v mimopracovní době. Celkový počet klientů 62. Zavedení víkendové péče spočívá v dovážce obědů mimo pracovní dny na základě poptávky klientů. V roce 2007 vstoupil v platnost nový zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který nově upravuje podmínky pro poskytování sociálních služeb. V roce 2007 je na základě zájmu o tuto službu předpoklad s touto pokračovat. AD 6) "Tvorba komplexní koncepce dobrovolnictví v Českém Krumlově" (real.: o.s. ICOS Centrum sociálních služeb) Účel čerpání: financování projektu (45.000,- Kč) Analýza potenciálu lidských zdrojů ochotných k dobrovolnictví v měsíci říjnu proběhla příprava (za spolupráce pracovníka CSS, odborného konzultanta a zástupce ZSF JU) a během měsíce listopadu samotné výzkumné šetření ve spolupráci se ZSF JU. Cíle - zmapování zájmu a ochoty místních obyvatel k dobrovolnictví - bylo dosaženo. Prostřednictvím dotazníkového šetření bylo zjištěno mnoho dalších informací vztahujících se k dobrovolnictví, ale také k oblasti sociálních služeb. Výstupem jsou výzkumného šetření. Analýza potřeb organizací byly kontaktovány významné organizace v oblasti sociálních, zdravotních a pedagogických služeb s nabídkou participace na projektu dobrovolnictví. Uskutečnila se společná schůzka, na níž byly definovány potřeby konkrétních organizací výstupem je souhrn potřeb jednotlivých organizací z hlediska dobrovolnictví. Vznik konceptu zpracování podkladů a analýz na základě předchozích kroků byl zpracován základní návrh konkrétních kroků vedoucích k iniciaci jednotlivých dobrovolnických programů v konzultaci s odborníky realizujícími vybrané programy základní koncepce dobrovolnictví. Důležitost rozvoje dobrovolnictví se již ukázala jak na definování potřeb organizací, tak na zájmu a ochotě místních lidí se do dobrovolnictví zapojit. Ověření zda-li a v jaké míře je možné dobrovolnictví v místě realizovat bylo základním předpokladem pro další projektové přípravy. Ve spolupráci se zástupci organizací majících zájem o dobrovolníky je plánováno společné setkání ve smyslu projektové přípravy rozvoje dobrovolnictví tj. získání prostředků z externích zdrojů. Udržitelnost projektu do budoucnosti nebude nijak finančně náročná, resp. investice do ní se několikanásobně vrátí v podobě fungujícího systému dobrovolnické práce. AD 7) "Asistenční a servisní služby" (Real.: Centrum pro zdravotně postižené JK pracoviště ČK) Účel čerpání: financování projektu (50.000,- Kč) Termín realizace projektu byl od do Asistenční a servisní služby byly poskytnuty 56 občanům se zdravotním postižením. Počet klientů: Zpracoval o.s. ICOS Český Krumlov na základě podkladů OŠSVaZ MěÚ Český Krumlov 6

7 Počet klientů, kterým byla poskytnuta služba: 56 Počet kontaktů s klienty: 94 Frekvence kontaktů: jednorázově 43 opakovaně 13 (2 x až 11 x) Věk klientů: dospělí let, převažovali občané nad 45 let Bydliště klientů: Český Krumlov Druh postižení klientů: imobilní s těžším interním onemocněním s těžším sluchovým postižením s poruchou orientace Druh poskytovaných služeb Nejčastěji požadovali služby občané se sluchovým postižením, kteří mají ztíženou komunikaci a pro něž nejsou v regionu Č. Krumlov odborné služby. Odborná pracoviště a servisy jsou nejblíže v Č. Budějovicích. Četná pomoc imobilním osamělým starším osobám, jednalo se zpravidla o tyto služby: - základní sociální poradenství, informace o řešení nepříznivé sociální situace, kde hledat pomoc a jakým způsobem - pomoc s vyplňováním formulářů, sepisováním žádostí a vyřizováním různých písemností - pomoc při vyřizování běžných záležitostí a jednání v zájmu klienta u lékaře, na úřadech, v servisech apod. - doprovody k lékaři, na úřady, do servisů apod., zprostředkování kontaktů se společenským prostředím - vyzvednutí a donesení či dovezení léků a kompenzačních pomůcek (vozíky, toaletní křeslo, chodítko apod.) - pomoc s výběrem a zajištěním pomůcek - pomoc při odstraňování bariér a úpravě bytu Projekt má dlouhodobou platnost, potřeba asistenčních a servisních služeb ze strany občanů se zdravotním postižením je trvalá. Tato nová forma poskytování služeb znamená rozšíření sociálních služeb a je přínosná pro zkvalitnění života občanů se zdravotním postižením. AD 8) "Rozvoj kompetencí a vzdělanosti pracovníků v soc. službách" vzdělávací semináře pro poskytovatele (zajišťovatel: Centrum sociálních služeb o.s. ICOS) Účel čerpání: financování projektu (78.000,- Kč) Projekt byl realizován dle původního plánu. Uskutečnily se dvě vzdělávací akce určené poskytovatelům sociálních služeb, resp. pracovníkům v sociálních službách. 1) Standardy kvality sociálních služeb 2 denní intenzivní workshop proběhl ve dnech: Lektorem workshopu byla PhDr. Dagmar Kroutilová. Workshop byl realizován prostřednictvím Informačního centra neziskových organizací. Cílem bylo seznámit poskytovatele s ideou, smyslem, možnostmi a cestami naplňování standardů kvality za aktivní účasti uživatelů, poskytovatelů a zřizovatelů sociální služby. Workshopu se celkově účastnilo 9 pracovníků a to z organizací DPS, o.p.s., Centra pro zdravotně postižené JK pracoviště ČK, Centra sociálních služeb a Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. 2) Kurz efektivní komunikace 2 denní interaktivní seminář zaměřený na rozvoj dovednosti verbální i neverbální komunikace proběhl ve dnech Lektorkami kurzu byly Mgr. Dagmar Herdová a PhDr. Dana Rabiňáková z o. p. s. Partners Czech. Kurzu se celkově účastnilo 11 pracovníků a to z organizací DPS, o.p.s., Centra pro zdravotně postižené JK pracoviště ČK, Centra sociálních služeb a Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Realizovaný projekt, ačkoliv byl spíše v rovině jednorázové akce, by měl a mohl mít pokračování v následujících letech a to jak za podpory Města Český Krumlov, tak za podpory, resp. z finančních prostředků jiných donátorů. Zpracoval o.s. ICOS Český Krumlov na základě podkladů OŠSVaZ MěÚ Český Krumlov 7

8 AD 9) "Bezplatné právní poradenství" (real.: o.s. ICOS Centrum sociálních služeb) Účel čerpání: Financování projektu (45.000,- Kč - jednalo se o přechodné spolufinancování právních služeb - podporu bezplatných právních služeb v rámci právní poradny Centra (v období srpen prosinec 2006), kterou kontinuálně od pol. roku 2005 poskytuje Centrum sociálních služeb převážně z externích zdrojů v rámci projektů o.s. ICOS) viz AD 1. Během realizace projektu bylo poskytnuto právní poradenství celkem 203 klientům. Službu zajišťovali 2 sociální pracovníci ve spolupráci se třemi právníky. S právníkem, kterému byly v rámci projektu služby fakturovány spolupracujeme od roku 2005 a jsou nastavena pravidla pro dlouhodobou spolupráci. Jedná se o řešení dotazů a problémů prostřednictvím osobní konzultace s právníkem, včetně telefonických a ových kontaktů. Další právníci se kterými spolupracujeme od poloviny roku 2006, nabídli své služby bezplatně. Bezplatná služba těchto právníků zahrnuje pouze řešení dotazů ovou formou v omezeném množství. Poradna byla otevřena dva dny v týdnu od 9-16 hod. Základní poradenství a konzultace jsou poskytovány všem občanům, odborné služby právníka jsou určeny především lidem pobírajícím sociální dávky, evidovaným na Úřadu práce, zdravotně znevýhodněným a lidem v nouzi. Statistické údaje: počet klientů celkem klientů počet hodin právního poradenství (zahrnuje i konzultace sociálních pracovníků)...85,5 h počet hodin osobní konzultace s právníkem...73,5 h Projekt má dlouhodobou platnost, potřeba služby bezplatného právního poradenství je trvalá. Tato forma poskytování služeb znamená rozšíření sociálních služeb a je přínosná pro zkvalitnění života občanů ohrožených sociálním vyloučením. Další pokračování služby bezplatného právního poradenství na rok 2007 je zajištěna prostřednictvím dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a z prostředků EU v rámci programu NROS Transition Facility. AD 10) "Azylové bydlení" (real.: město Český Krumlov odbor školství, soc. věcí a zdravotnictví MěÚ) Účel čerpání: Financování projektu (celkem ,-Kč) V souladu s realizací cílů a opatření 1. KPSS bylo v roce 2006 zřízeno azylové bydlení pro osoby v akutní nepříznivé sociální situaci. Jedná se o dvě bytové jednotky (4 lůžka) v ulici Za Tavírnou 108. Nájemné je stanoveno ve výši 2.600,-Kč/měsíc. V roce 2006 bylo poskytnuto přechodné ubytování pěti osobám, které byly v akutní nepříznivé sociální situaci. Na rok 2007 bylo z rozpočtu města vyčleněno ,-Kč na zajištění provozu azylového bydlení. *Pozn.: K vyhodnocení projektů byly využity závěrečné zprávy realizátorů projektu. Tyto jsou archivovány odborem školství, sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Český Krumlov. Zpracoval o.s. ICOS Český Krumlov na základě podkladů OŠSVaZ MěÚ Český Krumlov 8

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. 381 01 Český Krumlov tel./fax: 380 712 202 www.icos.krumlov.cz, www.css.krumlov.

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. 381 01 Český Krumlov tel./fax: 380 712 202 www.icos.krumlov.cz, www.css.krumlov. Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. Náměstí Svornosti 2 e-mail: icos@krumlov.cz 381 01 Český Krumlov tel./fax: 380 712 202 www.icos.krumlov.cz, www.css.krumlov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014 Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 rok 2014 Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska Posláním komunitního plánování je zajistit,

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KONCEPCE ODDĚLENÍ PREVENCE A HUMANITNÍCH ČINNOSTÍ 2012-2014 ZA ROK 2012 O PLNĚNÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KONCEPCE ODDĚLENÍ PREVENCE A HUMANITNÍCH ČINNOSTÍ 2012-2014 ZA ROK 2012 O PLNĚNÍ Schváleno usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. XX/2013/ZK-XX ze dne 16. 5. 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ KONCEPCE ODDĚLENÍ PREVENCE A HUMANITNÍCH ČINNOSTÍ 2012-2014 ZA ROK 2012 Koncepce OPHČ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 196/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 173 ze dne 14.03.2016 Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Centrum pro pomoc dětem a mládeži obecně prospěšná společnost. Český Krumlov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. www.icmck.cz

Centrum pro pomoc dětem a mládeži obecně prospěšná společnost. Český Krumlov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. www.icmck.cz Centrum pro pomoc dětem a mládeži obecně prospěšná společnost Český Krumlov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 www.icmck.cz Obsah Obecné cíle činnosti CPDM, o.p.s. 3 Zaměření společnosti Řídící orgány společnosti 4 Pracovníci,

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování na roky 2012 2015 Jednotlivé aktivity a jejich vyhodnocení k 31. 12. 2015 1. Program prevence rizikového chování dotační titul města Pro roky 2012-2015 byla pro oblast

Více

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2007 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 0 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Více

Prioritní cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov,

Prioritní cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov, PRIORITY 1. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV NA ROK 2008 Prioritní cíle a 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov, které vzešly z jednání pracovních a řídících

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Tábora Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Březen 2011 Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Popis projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Název projektu: Romský mentor Žadatel : Statuární město Děčín Mírové náměstí 1175/5 406 38 Děčín

Více

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost 17. Sociální oblast Ve městě Pardubice slouží celá řada sociálních různým cílovým skupinám obyvatel. V souvislosti s rostoucím průměrným věkem populace a zvyšujícím se podílem občanů důchodového věku právě

Více

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Krédo školy - nabídnout žákům a rodičům za minimální náklady kvalitní vzdělávání, pomoc a velkou škálu podnětů ve výchově,

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 ZPRACOVAL: Bc. Ivana Bohuslavová koordinátor komunitního plánování sociálních služeb Tel.: 325 501 249, 722 967 429 Email: kpssnymburk@gmail.com

Více

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Název krajského úřadu: Krajský úřad Středočeského kraje 1. Souhrnný komentář KÚ ke stanovení reálných návrhů dotací pro rok 2011 1

Více

Adiktologické ambulance (nelékařské) v síti služeb Jihočeského kraje MAREK NERUD

Adiktologické ambulance (nelékařské) v síti služeb Jihočeského kraje MAREK NERUD Adiktologické ambulance (nelékařské) v síti služeb Jihočeského kraje MAREK NERUD O čem to bude Adiktologické ambulance byly cca před dvěma roky aktuálním tématem pro teoretické diskuse, ale zároveň se

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2013-2016

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2013-2016 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2013-2016 Komunitní plánování města Milovice Obsah Obsah...2 Úvod...3 Slovník pojmů...6 Seznam použitých zkratek...8 Společné

Více

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBERCE

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBERCE KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBERCE Katalog vznikl během realizace projektu CZ.1.07/1.2.00/27.0024 Tvorba pilotních vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích, podporujících

Více

Město Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Město Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis datum a hodina: 1. října od 13.30 hod. místo: STP, Zámečnická 10, Znojmo 1. Přivítání,

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný Strana 1 (celkem 10) Základním strategickým dokumentem Olomouckého

Více

Burza Filantropie Kopie odeslaného formuláře

Burza Filantropie Kopie odeslaného formuláře Burza Filantropie Kopie odeslaného formuláře Formulář byl vyplněn na adrese: http://www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj/burza-filantropie-2016/prihlasovaci-formular/ Přihlášení do Burzy filantropie

Více

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA Katalog vznikl během realizace projektu CZ.1.07/1.2.00/27.0024 Tvorba pilotních vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích, podporujících rovný

Více

PODROBNÝ POPIS PROJEKTU SOCIÁLNÍ CENTRUM KAMÍNEK V CHOMUTOVĚ PROVOZ

PODROBNÝ POPIS PROJEKTU SOCIÁLNÍ CENTRUM KAMÍNEK V CHOMUTOVĚ PROVOZ PODROBNÝ POPIS PROJEKTU SOCIÁLNÍ CENTRUM KAMÍNEK V CHOMUTOVĚ PROVOZ V sociálním centru bude jedna budova vyhrazena pro provoz služby NZDM, druhá pro provoz služby SAS. V budově, kde bude poskytována služba

Více

Občanské sdružení Komunitní centrum Chánov Zlatnická 206, 434 01 Most. Výroční zpráva 2014

Občanské sdružení Komunitní centrum Chánov Zlatnická 206, 434 01 Most. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Realizační tým občanského sdružení Komunitní centrum Chánov Základní informace Stanovy Cíle činnosti Služby Aktivity Projekty Ekonomika Název sdružení: "Komunitní centrum Chánov". Právní

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Vypracoval: Mgr. Alena Antoszyková, vedoucí oddělení sociálních služeb Datum: 18. března 2015 Obsah:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

Výroční zpráva 2007 občanského sdružení Mana,o.s.

Výroční zpráva 2007 občanského sdružení Mana,o.s. Výroční zpráva 2007 občanského sdružení Mana,o.s. projekt Psychosociálního centra. 1. Slovo předsedy Vážen přátelé, Výroční zpráva občanského sdružení Mana,o.s. za rok 2007 je především ve znamení registrace

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 14. 12. 2015 45. Věc: Informace o stavu a naplňování opatření v rámci Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015 2018 Důvod

Více

LOKÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO MĚSTO BÍLINA

LOKÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO MĚSTO BÍLINA LOKÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO MĚSTO BÍLINA Katalog vznikl během realizace projektu CZ.1.07/1.2.00/27.0024 Tvorba pilotních vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích, podporujících rovný přístup ke vzdělávání.

Více

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika Jihomoravského kraje Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika v JMK Rodinná politika je politikou průřezovou, která se prolíná různými oblastmi veřejného

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 29.10.2015 Klíč k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpočtu statutárního města Liberec Předkládá:

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 Obsah: 1. Základní údaje organizace...... 3 2. Personální zajištění 4 3. Veřejný závazek.. 7 4. Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 3. 10. 2012 Časové rozvržení: 13:00 15:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Působnost veřejné správy v systému komunitního plánování sociálních služeb Otrokovice 11. září 2009 Radoslava Matuszková starostka města Otrokovice Působnost

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2013-2014 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2013-2014 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014. ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014. ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 AKČNÍ PLÁN ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský koordinátor

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Veřejný závazek

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Veřejný závazek POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ Název zařízení Centrum motivace a stimulace Veřejný závazek Poslání služby Centra motivace a stimulace IQ Roma servisu:

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti na území MČ Praha 12 pro číslo 1. 2. 3. 4. 5. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.

Více

1. část. Úvodní slovo Poslání a cíle Statut Organizační struktura. 2. část

1. část. Úvodní slovo Poslání a cíle Statut Organizační struktura. 2. část 1. část Úvodní slovo Poslání a cíle Statut Organizační struktura 2. část Něco málo z historie Specializované cvičení Vzdělávací program Novinky Do budoucnosti 3. část Finanční zpráva poděkování 1 2 Společnost

Více

Komunitní plán obcí Frýdlantska

Komunitní plán obcí Frýdlantska Op7-1 Zmapování potřebnosti lůžek pro osoby v krizových životních situacích Zjištění velikosti cílové skupiny, jejíž klienti by využívali pobyt v azylovém domě, kteří poptávají služby ubytovny nebo levného

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

Výroční Zpráva za rok 2014

Výroční Zpráva za rok 2014 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Výroční Zpráva za rok 2014 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální

Více

MINIMÁLNÍ SÍŤ PROTIDROGOVÝCH SLUŽEB

MINIMÁLNÍ SÍŤ PROTIDROGOVÝCH SLUŽEB PŘÍLOHA MATERIÁLU 405/ZK/12 MINIMÁLNÍ SÍŤ PROTIDROGOVÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2012-2014 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Jihočeského kraje Oddělení prevence a humanitních činností

Více

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Rodina, děti a mládež

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Rodina, děti a mládež Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Rodina, děti a mládež Datum konání: 8. 4. 2014, 15:00 hod Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila:

Více

V tomto prostoru se nachází technické zázemí pro pravidelnou i nepravidelnou činnost

V tomto prostoru se nachází technické zázemí pro pravidelnou i nepravidelnou činnost NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ BOUDA A.NZDM Bouda sociální služba ambulantní 1. Popis realizace poskytování sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bouda, (dále jen NZDM Bouda),

Více

Posláním občanského sdružení Portus Prachatice je dlouhodobá a celistvá péče o děti, dospívající a mladé dospělé v rámci jejich plnohodnotného

Posláním občanského sdružení Portus Prachatice je dlouhodobá a celistvá péče o děti, dospívající a mladé dospělé v rámci jejich plnohodnotného Posláním občanského sdružení Portus Prachatice je dlouhodobá a celistvá péče o děti, dospívající a mladé dospělé v rámci jejich plnohodnotného začleňování do společnosti. Zároveň je však snahou o.s. Portus

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2014-2017

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2014-2017 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2014-2017 Komunitní plánování města Milovice Obsah Obsah...2 Úvod...3 Slovník pojmů...6 Seznam použitých zkratek...8 Společné

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Střední zemědělská škola v Písku Čelakovského 200, 397 01 Písek

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. SLUCH VÁM SICE NEVRÁTÍME, ALE POMŮŽEME VÁM SE SLUCHOVOU VADOU ŽÍT KVALITNĚJI SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, je nám ctí, že

Více

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva občanského sdružení For-Teenager Apel, které v Jičíně poskytuje sociální

Více

Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Stav zařízení za rok 2013 Dětský domov

Více

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Realizátor: Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Projekt: Škola jako úřad reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015 ŠKOLA JAKO ÚŘAD 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími

Více

POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVATEL: OBČANSKÁ INSPIRACE Kučerova 768/14, 198 00 Praha 9 Černý Most www.obcanskainspirace.cz DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dle zákona

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA STRUČNÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZY POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NOVÉM

Více

POSTUP KRAJSKÉHO ÚŘADU ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO NASTAVENÍ OPTIMÁLNÍHO NÁVRHU DOTACE MPSV PRO ROK 2013

POSTUP KRAJSKÉHO ÚŘADU ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO NASTAVENÍ OPTIMÁLNÍHO NÁVRHU DOTACE MPSV PRO ROK 2013 POSTUP KRAJSKÉHO ÚŘADU ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO NASTAVENÍ OPTIMÁLNÍHO NÁVRHU DOTACE MPSV PRO ROK 2013 1.1 Návrh dotace ze státního rozpočtu kapitoly MPSV ČR pro rok 2013 Hlavním podkladem je Střednědobý plán

Více

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2049/14-A Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Sídlo Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Konference, Brno, 30.09.2014

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Konference, Brno, 30.09.2014 Rodinná politika Jihomoravského kraje Konference, Brno, 30.09.2014 Historie 2005 vznik a realizace projektu Rodinné pasy 2006 do projektu Rodinné Pasy zapojeno cca 10.000 rodin z JMK partnerství s Krajem

Více

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2008 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2008 5. Finanční zpráva 2008 6. Záměry pro rok

Více

MĚSTO CHEB. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Metodický dokument: KONCEPCE SPOLUPRÁCE

MĚSTO CHEB. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Metodický dokument: KONCEPCE SPOLUPRÁCE MĚSTO CHEB Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Metodický dokument: KONCEPCE SPOLUPRÁCE v rámci projektu: Individuální projekt města Chebu na změnu situace sociálně vyloučených obyvatel města, zejména

Více

Vážení a milí spoluobčané,

Vážení a milí spoluobčané, Vážení a milí spoluobčané, každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc, každému mohou dojít síly či možnosti, jak se postarat sám o sebe nebo o své blízké. Jako vámi zvolení zástupci

Více

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem ÚČEL Manuál pro vykazování indikátorů v sociálních službách byl vytvořen s cílem sjednotit

Více

Souhrnná analytická zpráva k dotačnímu programu Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce za rok 2011

Souhrnná analytická zpráva k dotačnímu programu Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce za rok 2011 Souhrnná analytická zpráva k dotačnímu programu Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce za rok 2011 Vypracovali: Veronika Beranská, Zdeněk Uherek Praha, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2012 1 Vypracováno

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 7. 10. 2015 Ústí nad Orlicí 14. 10. 2015 Litomyšl

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 7. 10. 2015 Ústí nad Orlicí 14. 10. 2015 Litomyšl +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 7. 10. 2015 Ústí nad Orlicí 14. 10. 2015 Litomyšl Vyplňte, do jaké Burzy filantropie se hlásíte (okres Ústí nad Orlicí/okres Svitavy) Organizace

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896 Název zařízení Adresa Sociální služby Vsetín, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, 756 61 Zašová Jméno vedoucího Ing. Petr Kedra 15.7.2013 31.3.2014 Ing. Renata Zejdová 31. 3.2014

Více

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Akční plán 2016 Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Obsah ÚVOD...4 1 Činnosti Libereckého kraje...5 1.1 Oblast plánování...5 1.1.1 Organizační zajištění

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TRMICE

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TRMICE PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TRMICE pro období let 2016 2017 Trmice, leden 2016 Mgr. Michal Žalud, manažer prevence kriminality OBSAH I. Úvod... 3 II. Bezpečnostní analýza.....4 2.1 Zhodnocení současného

Více

Dotační programy jako efektivní nástroj podpory zdraví Efektivní strategie podpory zdraví IV., Státní zdravotní ústav, 16. 6. 2016

Dotační programy jako efektivní nástroj podpory zdraví Efektivní strategie podpory zdraví IV., Státní zdravotní ústav, 16. 6. 2016 Dotační programy jako efektivní nástroj podpory zdraví Efektivní strategie podpory zdraví IV., Státní zdravotní ústav, 16. 6. 2016 MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Náměstek ministra zdravotnictví a hlavní

Více

výroční zpráva za rok 2013 Obsah

výroční zpráva za rok 2013 Obsah výroční zpráva za rok 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 4 Organizace........................................... 5 Základní informace o organizaci..........................

Více

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza 4.1 Primární V rámci dotačního řízení Královéhradeckého kraje bylo pro dotační programy Podpora a rozvoj zdravého životního stylu (č. 11SMP02, 12SMP02, 13SMP02) a Programy zaměřené na prevenci rizikového

Více

POPIS PROJEKTU NZDM PIXLA NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ V PLZNI

POPIS PROJEKTU NZDM PIXLA NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ V PLZNI Poskytovatel: Ponton, občanské sdružení, z.s. Druh sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Název a místo zařízení poskytované sociální

Více

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Listopad 2012 OBECNÉ CÍLE Cíl 1: USILOVAT O DOSTATEČNOU INFORMOVANOST.

Více

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK příloha č. 1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK 2016. Priority a aktivity v oblasti protidrogové prevence dle přijatých koncepčních materiálů. 1. Úvod Plán preventivních aktivit

Více

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Mírová 2734 / 4, 400 11, Ústí n. L. Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Mgr. Martin Nosek Metodik primární prevence

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM INTEGRACE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM OHROŽENÝCH OBYVATEL MĚSTA MOSTU DO SPOLEČNOSTI Reg.č. CZ.1.04/3.2.00/55.00005

Více

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ PRÁVNÍ ZÁKLAD CÍLE DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ PRÁVNÍ ZÁKLAD CÍLE DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY VEŘEJNÉ ZDRAVÍ Lisabonská smlouva zdůrazňuje význam politiky v oblasti zdraví a uvádí, že při vymezení a provádění všech politik a činností Společenství je zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví.

Více

Poskytování dotací z Programu prevence kriminality (podmínky, chyby v žádostech a dobrá praxe)

Poskytování dotací z Programu prevence kriminality (podmínky, chyby v žádostech a dobrá praxe) Setkání manažerů PK Poskytování dotací z Programu prevence kriminality (podmínky, chyby v žádostech a dobrá praxe) Ministerstvo vnitra ČR 2015 1 Terminologie Program prevence kriminality = dotační titul

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-110/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, 534

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2011 OSTRAVA!!! Obsah: Popis

Více