Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany"

Transkript

1 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních služeb Komunitní plánování sociálních služeb na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany (Verze k připomínkování) Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy 2007 strana 1/23

2 Obsah: I. Úvod předmět a cíl analýzy... 3 II. Metodika sběru a zpracování dat... 3 III. Poskytovatelé sociálních služeb... 4 III.1 Zaměření poskytovatelů služeb podle cílových skupin uživatelů... 4 III.2 Zaměření poskytovatelů podle typů poskytovaných služeb... 5 III.2.1 Typy služeb a jejich kapacita... 6 IV. Využívání existujících služeb a chybějící články péče... 8 IV.1 Bezbariérovost služeb... 8 V. Oblast kvality služeb... 9 V.1 Fáze zavádění standardů... 9 V.2 Podpora při zavádění standardů... 9 VI. Chráněné bydlení v Chotěšově... 9 VII. Poskytovatelé sociálních služeb sídlící mimo řešené území s klienty v regionu VIII. Závěr Příloha 1 - Typologie sociálních služeb Příloha 2 - Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany strana 2/23

3 I. Úvod předmět a cíl analýzy Analýza poskytovatelů sociálních služeb byla zpracována pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany. Jejím zpracovatelem je občanské sdružení Centrum pro komunitní práci západní Čechy. Komunitní plánování sociálních služeb se zaměřuje na problematiku sociální integrace na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany (celkem 15 obcí). Smyslem projektu je zavést efektivní proces plánování rozvoje sociálních služeb. Prvním krokem k dosažení tohoto cíle je zmapování aktuálního stavu v oblasti poskytování sociálních služeb prostřednictvím podrobné analýzy poskytovatelů, kteří poskytují sociální služby na území správního obvodu. Cílem analýzy bylo především zjistit: základní údaje o poskytovatelích: sídlo, kvalifikace pracovníků, zaměření činnosti, cílovou skupinu uživatelů služeb, počet uživatelů jednotlivých služeb, kapacitu pro přijetí dalších uživatelů, plánovanou kapacitu, identifikování problematických oblastí, chybějících článků péče, informovanost a stav příprav na plnění standardů kvality. Zjištěné informace budou sloužit nejen jako jeden z podkladů pro plánování rozvoje sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany, ale i jako výchozí materiál pro katalog sociálních služeb určený uživatelům služeb. Záměrem šetření nebylo hodnocení kvality jednotlivých poskytovatelů služeb. II. Metodika sběru a zpracování dat Sběr dat pro analýzu poskytovatelů služeb byl proveden zejména prostřednictvím dotazníků (viz příloha číslo 2), které byly všem známým poskytovatelům sociálních služeb předány v tištěné a elektronické formě. Dotazníky byly rozeslány během května S některými poskytovateli byl ještě proveden rozhovor doplňující a ujasňující získané informace z dotazníku. Hlavním výchozím zdrojem informací o poskytovatelích služeb byl seznam organizací poskytnutý Odborem sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) MěÚ Stod. Kritériem pro výběr subjektů, které budou do analýzy zahrnuty, bylo poskytování sociálních služeb podle typologie Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) viz Příloha 1, a působnost na řešeném území. Do kategorie poskytovatelů sociálních služeb s místní působností spadá 5 poskytovatelů je třeba zmínit, že u jednoho poskytovatele, kterým je nově na řešeném území Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov, vycházíme ze dvou dotazníků vyplněných zadavateli služeb, kterými je Město Stod a Obec Chotěšov. Dále v tabulkách neuvádíme ÚSP pro tělesně postiženou mládež ve Zbůchu, který provozuje chráněné bydlení v Chotěšově, jelikož se nám od něho nepodařilo získat vyplněný dotazník. Další poskytovatelé mají celorepublikovou nebo celokrajskou působnost a poskytují služby i uživatelům z regionu, ale jejich sídlo nebo kontaktní místo se nenachází na řešeném území (viz kapitola Poskytovatelé sociálních služeb sídlící mimo řešené území s klienty v regionu). Zapojení všech poskytovatelů do procesu komunitního plánování sociálních služeb je ve své podstatě dobrovolné a poskytnutí všech detailních informací záleželo na jejich rozhodnutí a dobré vůli. Některé podrobnější informace se i přes ochotnou strana 3/23

4 spolupráci většiny poskytovatelů nepodařilo získat. Jedním z hlavních důvodů jsou odlišné postupy při vedení evidence jednotlivých poskytovatelů a neexistence jednoznačně definovaného pojmosloví platného pro oblast sociálních služeb. Zjištěná data slouží jako podklad k vytvoření celkového pohledu na aktuální stav systému sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany. Pro úplnost je možné přihlédnout k dokumentům, které vznikly v rámci komunitního plánování sociálních služeb (zpracovatelem bylo taktéž Centrem pro komunitní práci západní Čechy) na Horšovskotýnsku a Holýšovsku, dále na Přešticku a případně i v Plzni. III. Poskytovatelé sociálních služeb Údaje pro analýzu poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany podařilo získat od následujících poskytovatelů: Název organizace Pečovatelská služba poskytovaná pro město Stod a obec Chotěšovposkytovatel Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov Pečovatelská služba Dobřany Stodská nemocnice, a.s. - Oddělení sociální péče Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod Občanská poradna Plzeň, o.s. (s kontaktním místem v Dobřanech) Právní forma Příspěvková organizace Organizační složka města Akciová společnost Příspěvková organizace Občanské sdružení III.1 Zaměření poskytovatelů služeb podle cílových skupin uživatelů V dotazníku bylo poskytovatelům nabídnuto 21 cílových skupin podle typologie MPSV, ke kterým se mohli dle zaměření svých služeb přiřadit. Pro poskytovatele někdy není snadné se jasně vymezit podle dané typologie, protože některé cílové skupiny se překrývají jsou vymezeny podle různých hledisek. Nejvíce poskytovatelů se věnuje cílové skupině senioři (4) a dále osobám s tělesným postižením (3), osobám s kombinovaným postižením (3), osobám s mentálním postižením (2), osobám s duševním onemocněním (2), osobám se zdravotním postižením (2) a rodinám s dětmi (2). Na cílové skupiny uživatelů, jejichž nepříznivá sociální situace není zapříčiněna vysokým věkem nebo zdravotním stavem či postižením, jsou zaměřeny pouze služby odborného sociálního poradenství Občanské poradny Plzeň a.s., která v dotazníku zaškrtla všechny cílové skupiny uživatelů. Občané POÚ Stod a Dobřany mohou využívat rozsáhlé nabídky plzeňských služeb a několik služeb především v blízkém Zbůchu či Merklíně. Cílová skupina Počet Poskytovatelů na řešeném území senioři 4 osoby s tělesným postižením 3 osoby s kombinovaným postižením 3 osoby s mentálním postižením 2 osoby s duševním onemocněním 2 strana 4/23

5 osoby s jiným zdravotním postižením 2 rodiny s dětmi 2 osoby se zrakovým postižením 1 osoby se sluchovým postižením 1 uživatelé drog a rodiny uživatelů 1 osoby v krizi 1 oběti násilí 1 osoby bez přístřeší 1 osoby propuštěné z vazby 1 osoby propuštěné z ústavní nebo ochranné výchovy 1 osoby ohrožené prostitucí 1 osoby HIV+ a nemocní AIDS 1 nezaměstnaní 1 děti a mládež ohrožené delikvencí 1 cizinci nebo uprchlíci 1 obyvatelé sociálně vyloučených lokalit 1 III.2 Zaměření poskytovatelů podle typů poskytovaných služeb Dále bylo dotazníkem zjištěno, jaké typy sociálních služeb jsou na území POÚ Stod a Dobřany poskytovány. Opět byla jednotlivým organizacím předložena typologie MPSV (podle zákona 108/2006 Sb. viz Příloha 1). Základní sociální poradenství jsou ze zákona povinni poskytovat všichni poskytovatelé, ne všichni však tuto službu v dotazníku uvedli. Dále je třeba zmínit, že pečovatelská služba je ve všech obcích (městech), které ji poskytují, realizována jak v domě s pečovatelskou službou (DPS), tak ve formě terénní pečovatelské služby. Dva poskytovatelé poskytují pečovatelskou službu, 1 poskytovatel je Domovem pro osoby se zdravotním postižením a zajišťuje základní sociální poradenství. Další poskytovatel zajišťuje odborné sociální poradenství. Jeden poskytovatel poskytuje sociální služby ve zdravotnickém zařízení a zároveň týdenní stacionář. Ostatní typy služeb nejsou na řešeném území poskytovány a uživatelé jsou odkázáni především na okolní poskytovatele. Sociální služby Počet poskytovatelů Sociální poradenství Základní sociální poradenství 1 Odborné sociální poradenství 1 Služby sociální péče Pečovatelská služba 2 Domovy pro seniory 0 Osobní asistence 0 Tísňová péče 0 Průvodcovské a předčitatelské služby 0 Podpora samostatného bydlení 0 strana 5/24

6 Odlehčovací služby 0 Centra denních služeb 0 Denní stacionáře 0 Týdenní stacionáře 1 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 Domovy se zvláštním režimem 0 Chráněné bydlení 0 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 1 Služby sociální prevence Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 0 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0 Terénní programy 0 Sociální rehabilitace 0 Telefonická krizová pomoc 0 Raná péče 0 Tlumočnické služby 0 Azylové domy 0 Krizová pomoc 0 Domy na půl cesty 0 Kontaktní centra 0 Nízkoprahová denní centra 0 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 Noclehárny 0 Služby následné péče 0 Sociálně terapeutické dílny 0 Terapeutické komunity 0 III.2.1 Typy služeb a jejich kapacita Po souhrnném přehledu typů poskytovaných služeb následuje přehled poskytovatelů se všemi typy poskytovaných služeb a údaji o jejich kapacitě. Jsou přepsány přesně tak, jak je vyplnili poskytovatelé. Údaje jsou však bohužel neúplné. Aktuální počet čekatelů na službu K otázce evidence čekatelů na službu se vyjádřili 3 poskytovatelé- v domě s pečovatelskou službou Města Dobřany je evidováno 30 čekatelů na umístění, ve Stodské nemocnici, a.s. kolem 20 čekatelů v zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením Stod je evidováno 5 čekatelů. Z evidence OSVZ MěÚ Stod za rok 2006 vyplývá, že neuspokojených žadatelů o pečovatelskou službu ve Stodě je 70. Celková kapacita Z celkového počtu uživatelů pečovatelské služby v Domech pečovatelskou službou nelze odvodit celkový počet obyvatel DPS, protože zdaleka ne všichni obyvatelé služby využívají. strana 6/24

7 Plánovaná kapacita v roce 2007 K otázce plánované kapacity v roce 2007 se vyjádřili všichni poskytovatelé. Poskytovatelé pečovatelské služby a Domova pro osoby se zdravotním postižením by kapacitu rádi zachovali. Ve Stodské nemocnici, a.s. se kapacita lůžek nezměnila. Jen byla lůžka, původně nabízená Stacionářem (20 lůžek), rozdělena mezi Týdenní stacionář (10 lůžek) a Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (10 lůžek). Občanská poradna Plzeň, o.s. plánuje zvýšení kapacity. Současný počet klientů a kontaktů byl pouze za období během listopadu a prosince Během roku 2007 předpokládají výrazný nárůst tohoto počtu. Organizace Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov: DPS Stod Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov: DPS Chotěšov Město Dobřany - dům s pečovatelskou službou Stodská nemocnice, a.s. Oddělení sociální péče Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod Občanská poradna Plzeň, o.s. (s kontaktním místem v Dobřanech) Typy poskytovaných služeb Počet uživatelů v r Počet kontaktů v r Aktuální počet čekatelů na službu Plánovaná kapacita v r oproti r (+/- kolik %) Pečovatelská služba v DPS zachovat Pečovatelská služba terénní zachovat Pečovatelská služba v DPS zachovat Pečovatelská služba terénní zachovat Pečovatelská služba v DPS zachovat Pečovatelská služba terénní 61-0 zachovat Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (Oddělení sociální péčenově od r. 2007) Týdenní stacionář i více 10 Základní sociální poradenství Domovy pro osoby se zdravotním postižením zachovat Odborné sociální poradenství uživatelů 330 kontaktů strana 7/24

8 IV. Využívání existujících služeb a chybějící články péče Poskytovatelé sociálních služeb se v dotazníku také zamýšleli nad možnými důvody, proč jejich služby zatím nevyužívají další potenciální uživatelé. Na tuto otázku neodpověděl pouze Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod. Dva poskytovatelé označili možnost týkající se nedostatečné informovanosti možných uživatelů služby o její existenci, případně o organizaci. Jde konkrétně o služby Občanské poradny Plzeň, o.s. a pečovatelské služby ve Stodě. Problémem se zdá být omezená možnost rozšíření služby z kapacitních důvodů (Stodská nemocnice, a.s. a DPS Chotěšov) a nezájem uživatelů o placené služby. V DPS v Dobřanech se jako problém objevuje nedostatek odborníků v oboru. 2 Nevědí o službě. Důvody, proč další možní uživatelé zatím služby nevyužívají 1 Nevědí o naší organizaci. Naše organizace má jen omezený okruh působnosti v určitém místě a uživatelé se nacházejí také v jiných 0 lokalitách regionu. 1 Finanční důvody neumožňují naší organizaci rozšíření služby. 1 Poskytování služeb je vázáno na specialisty odborníky v oboru, kterých není obecně dostatek. 2 Naše organizace nemá kapacitu pro další rozšiřování služby. 1 Jiné jaké: Nemají potřebu využívat služeb pečovatelské služby Poskytovatelé byli rovněž požádáni, aby do dotazníku vypsali konkrétní služby, které v péči o konkrétní cílovou skupinu v regionu podle jejich názoru a zkušenosti chybí. Na otázku odpověděli pouze 3 poskytovatelé. Tyto chybějící články péče jsou uvedeny v původním znění: Cílová skupina Děti a mládež ze sociálně ohrožených rodin Národnostní menšiny Pacienti propuštění z psychiatrické léčebny v Dobřanech Senioři Senioři Chybějící články péče Chybějící typy služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Služby následné péče Podpora samostatného bydlení Kadeřnické služby, pedikůra, stomatologické vyšetření ležících pacientů IV.1 Bezbariérovost služeb Ve vztahu ke každé poskytované službě byla v dotazníku položena otázka, zda je zařízení, v němž je služba poskytována, bezbariérové. Odpověděli 4 poskytovatelé. DPS ve Stodě a v Chotěšově považuje svá zařízení za bezbariérová. Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod a Stodská nemocnice, a.s. za částečně bezbariérová. strana 8/23

9 V. Oblast kvality služeb V.1 Fáze zavádění standardů V oblasti kvality sociálních služeb se průzkum zaměřil na fázi zavádění standardů kvality sociálních služeb u jednotlivých poskytovatelů, což je povinnost, kterou poskytovatelům ukládá nový zákon. Poskytovatelé mohli vyznačit více odpovědí. Na otázku odpověděli všichni oslovení. Podle dotazníků DPS Stod a DPS Chotěšov uvažovali o zavedení standardů kvality nově jim však poskytuje služby Centrum ošetřovatelských a pečovatelských služeb Město Touškov. To má již zavedené některé postupy podle standardů jako Stodská nemocnice, a.s., Pečovatelská služba Dobřany a Domov pro osoby se zdravotním postižením, který již zároveň prošel předauditem. Závěrečný audit kvality má provedený jeden poskytovatel Občanská poradna Plzeň, o.s.. 0 V současné době se o ně nezajímáme. 2 Uvažujeme o zavedení standardů. 0 Získáváme základní informace. 4 Máme zavedené některé postupy podle standardů. 1 Prošli jsme předauditem. 1 Máme provedený audit kvality. V.2 Podpora při zavádění standardů V otázce, zda mají poskytovatelé zájem účastnit se semináře o standardech kvality plánovaného v rámci KPSS na území POÚ Stod a Dobřany na listopad 2007 odpověděli, vyjma Občanské poradny Plzeň, o.s., která závěrečný audit kvality již má provedený, všichni poskytovatelé kladně. VI. Chráněné bydlení v Chotěšově Abychom neopominuli žádné známé poskytované sociální služby v regionu je třeba zmínit Chráněné bydlení provozované v Chotěšov Ústavem sociální péče pro tělesně postiženou mládež Zbůch, které zajišťuje: pomoc při zajištění stravy poskytnutí ubytování v samostatných garsoniérách s vlastním sociálním zařízením nebo dvoulůžkových bytech pomoc při chodu domácnosti zajišťovanou pracovníkem sociální péče výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti pomoc při upevnění kontaktu s přirozeným prostředím nácvik a upevňování psychomotorických a sociálních schopností a dovedností rehabilitaci vzdělávání střední vzdělávání ve speciálních školách při ÚSP pro TPM Zbůch nebo v jiných středních školách v okolí podporu v oblasti partnerských vztahů - možnost samostatného bydlení partnerského páru podporu při zařazení do pracovního procesu chráněná dílna Cukrárna Chotěšov, chráněná dílna VD Styl Zbůch, místní firmy zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí strana 9/23

10 VII. Poskytovatelé sociálních služeb sídlící mimo řešené území s klienty z regionu Organizace Diakonie ČCE středisko Radost Merklín Počet uživatelů Cílové skupiny uživatelů Typy poskytovaných služeb v r a 1.pol 2007 Lidé s mentálním a kombinovaným postižením Centrum denních služeb Merklín 2 Lidé se zdravotním postižením Domov pro osoby se ZP 1 Senioři Pečovatelská služba 4 Terénní krizová služba 9 Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím 1 Diecézní Charita Plzeň Osoby v krizi Oběti domácího násilí Cizinci, uprchlíci, žadatelé o azyl Poradna pro cizince a uprchlíky 6 Tyfloservis, o.p.s. Osoby se zrakovým postižením Sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých 40 Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje VIII. Závěr Osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny Senioři Odborné sociální poradenství 6 poskytovatelích sociálních služeb na řešeném území správního POÚ Stod a Dobřany bylo zjištěno: Na řešeném území působí 5 poskytovatelů sociálních služeb. Tito poskytovatelé se zaměřují na řešení nepříznivé sociální situace seniorů, osob se zdravotním postižením a na služby odborného sociálního poradenství. Seniorům a lidem se zdravotním postižením jsou nabízeny tyto sociální služby: odborné i základní sociální poradenství, pečovatelská služba, Sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení ústavní péče, Týdenní stacionář a Domov pro osoby se zdravotním postižením. Nedostatečná kapacita byla zmíněna ve Stodské nemocnici, a.s., kde však jejímu rozšiřování brání nedostatečné prostory i finance. V rámci pečovatelské služby v Dobřanech byl uveden počet čekatelů (30), ale zvyšování kapacity neplánují. V domech s pečovatelskou službou pouze menšina obyvatel využívá pečovatelskou službu. Ostatní obyvatelé jsou soběstační. Podle názoru poskytovatelů služeb jsou chybějícími články péče o seniory v regionu především služby následné péče, asistenční služby, podpora samostatného bydlení, kadeřnické služby a pedikůra a pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením nízkoprahová zařízení. Obyvatelé řešeného území využívají sociální služby z okolí a z Plzně. strana 10/23

11 Příloha 1 - Typologie sociálních služeb (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Sociální poradenství Základní sociální poradenství Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. Odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Služby sociální péče Osobní asistence Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Pečovatelská služba Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osoba a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Tísňová péče Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Služba obsahuje poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, sociální poradenství, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Průvodcovské a předčitatelské služby Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Podpora samostatného bydlení Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Odlehčovací služby Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí strana 11/23

12 podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Centra denních služeb V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Denní stacionáře V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Týdenní stacionáře V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Domovy pro osoby se zdravotním postižením V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí atd. Domovy pro seniory V domovech pro seniory zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Domovy se zvláštním režimem V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Chráněné bydlení Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Ve zdravotnických zařízeních ústavní péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické strana 12/23

13 osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Služby sociální prevence Raná péče Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodin a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Telefonická krizová pomoc Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. Služba obsahuje telefonickou krizovou pomoc, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Tlumočnické služby Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Azylové domy Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Domy na půl cesty Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Kontaktní centra Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Krizová pomoc Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou situaci vlastními silami. Na základě rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj vydaného podle zvláštního právního předpisu, je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc do 48 hodin od doručení opisu tohoto rozhodnutí. V tomto případě je součástí služby koordinace pomoci poskytované orgány veřejné správy a dalšími právnickými a fyzickými osobami osobě ohrožené útokem. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let a ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo strana 13/23

14 snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Noclehárny Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a poskytnutí přenocování. Služby následné péče Služby následné péče jsou terénní služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují. Služba obsahuje sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Sociálně terapeutické dílny Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. Terapeutické komunity Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života. Služba obsahuje poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Terénní programy Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. Služba poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Služba poskytovaná formou pobytových služeb v centrech sociálně rehabilitačních služeb obsahuje navíc poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy a pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. strana 14/23

15 Příloha 2 Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany 1. Základní údaje Údaje z této první části dotazníku budou využity pro vytvoření společného katalogu poskytovatelů sociálních služeb na území POU Stod a Dobřany. 1.1 Sdělte nám prosím následující ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VAŠÍ ORGANIZACI. Název organizace: IČO: Adresa: ulice: číslo orientační: město: PSČ: Kontakt: telefon: fax: www: Právní forma Označte křížkem v levém sloupci (klasifikace podle Registru ekonomických subjektů ČSÚ na ). Statutární zástupce: jméno: adresa: kontakt: Zřizovatel organizace: jméno: adresa: Provozovatel organizace: jméno: adresa: kontakt: 1 Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) 2 Obecně prospěšná společnost 3 Organizační jednotka sdružení 4 Příspěvková organizace 5 Nadační fond 6 Církevní organizace 7 Zájmové sdružení právnických osob 8 Organizační složka státu 9 Jiná právní forma: Kontaktní osoba pro komunitní plánování: jméno: adresa: kontakt: strana 15/23

16 1.2 Prosím, označte křížkem v levém sloupci, jaké TYPY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB poskytujete ve Vaší organizaci a zároveň je máte aregistrovány/budete je registrovat. Pro úplnost jsou za tabulkou uvedeny definice sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, který vešel v platnost Pročtěte si prosím tyto definice pečlivě. Pokud přesto služba poskytovaná Vaší organizací neodpovídá žádné z uvedených sociálních služeb, zatrhněte políčko jiné a uveďte název služby, jak jej užíváte v organizaci. Budete mít prostor službu podrobně popsat v otázce 2.2. Sociální služby A Sociální poradenství A1 Základní sociální poradenství A2 Odborné sociální poradenství B Služby sociální péče B1 Osobní asistence B2 Pečovatelská služba B3 Tísňová péče B4 Průvodcovské a předčitatelské služby B5 Podpora samostatného bydlení B6 Odlehčovací služby B7 Centra denních služeb B8 Denní stacionáře B9 Týdenní stacionáře B10 Domovy pro osoby se zdravotním postižením B11 Domovy pro seniory B12 Domovy se zvláštním režimem B13 Chráněné bydlení B14 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče C Služby sociální prevence C1 Raná péče C2 Telefonická krizová pomoc C3 Tlumočnické služby C4 Azylové domy C5 Domy na půl cesty C6 Kontaktní centra C7 Krizová pomoc C8 Nízkoprahová denní centra C9 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež C10 Noclehárny C11 Služby následné péče C12 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi C13 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením C14 Sociálně terapeutické dílny C15 Terapeutické komunity C16 Terénní programy C17 Sociální rehabilitace D Jiné - jaké: strana 16/23

17 2. Popis sociální služby Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Pro každou službu, kterou jste zaškrtli v otázce 1.2. (včetně jiné ), zodpovězte prosím následující dotazy. Údaje z této druhé části dotazníku budou využity pro aktualizaci údajů o Vaší organizaci ve společném katalogu poskytovatelů sociálních služeb na území POU Stod a Dobřany Vyznačte prosím, pro jakou CÍLOVOU SKUPINU poskytujete služby, které jste zaškrtli v otázce 1.2. Cílová skupina 1. osoby s tělesným postižením 2. osoby s mentálním postižením 3. osoby se zrakovým postižením 4. osoby se sluchovým postižením 5. osoby s duševním onemocněním 6. osoby s kombinovaným postižením 7. osoby s jiným zdravotním postižením 8. osoby HIV+ a nemocní AIDS 9. cizinci nebo uprchlíci 10. senioři 11. rodiny s dětmi 12. osoby ohrožené prostitucí 13. děti a mládež ohrožené delikvencí 14. osoby bez přístřeší 15. osoby v krizi 16. oběti násilí 17. osoby propuštěné z vazby 18. osoby propuštěné z ústavní nebo ochranné výchovy 19. obyvatelé sociálně vyloučených lokalit 20. nezaměstnaní 21. uživatelé drog a rodiny uživatelů 22. jiná: 2.2 Uveďte prosím NÁZEV ZAŘÍZENÍ a u něj TYPY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (v souladu s označením v otázce 1.2), které v něm Vaše organizace poskytuje, a u každého typu služby uveďte cílovou skupinu a stručně popište, jaké SOUČÁSTI NEBO ÚKONY služba konkrétně obsahuje (Např. služba sociální poradenství obsahuje poskytování rad, zprostředkování informací o právech, povinnostech a oprávněných zájmech, odkazování, aktivní pomoc při vyjednávání, zastupování nebo doprovázení, atd.) a dále prosím vyznačte, pro jaké území (celý SO ORP, bývalý okres, obce:...) je služba poskytována, zda je služba poskytována bezplatně, zda je zařízení bezbariérové a jaká je jeho provozní doba.váš popis bude uveden v katalogu poskytovatelů sociálních služeb na území POU Stod a Dobřany. Název zařízení Typ služby Cílová skupina Stručný popis služby nad rámec úkonů ze zákona Pro jaké území/obce je poskytována? Je služba poskytována zdarma? (podtrhněte) Je zařízení bezbariérové? (podtrhněte) Jaká je provozní doba zařízení? Ano Ano Ne Ne Částečně strana 17/23

18 Ano Ano Ne Ne Částečně 2.3 Zde prosím uveďte ceny Vašich služeb, pokud jsou hrazeny uživatelem. Tato informace bude rovněž zanesena do katalogu poskytovatelů sociálních služeb. Typ služby Úkon Cena 2.4 Pokud provozujete pobytové zařízení (lůžkovou péči), popište prosím kapacitu tohoto zařízení. Název zařízení Počet Počet pokojů lůžek celkem 1lůžko 2 lůžka 3 lůžka 4 lůžka 5 a více lůžek 2.5 Pokud provozujete pobytové zařízení (lůžkovou péči), odhadněte prosím, kolik procent Vašich klientů nezbytně potřebuje tuto péči a kolik procent klientů by mohlo čerpat jiný, nepobytový typ sociální služby (např. péče v domácím prostředí), pokud by byl k dispozici. a) klienti, kteří nezbytně potřebují péči v pobytovém zařízení. % b) klienti, kteří by mohli čerpat jiný, nepobytový typ služby. % Prostor pro Váš případný komentář situace: strana 18/23

19 2.6. Vyplňte prosím následující tabulku podle instrukcí: Uživatelé 2006 uveďte počet uživatelů služby v roce (Klient, který čerpá službu např. každý týden po dvě hodiny, je v tomto případě započítán pouze jako jeden "neopakující se" uživatel / klient sociálních služeb za rok.) Kontakty 2006 uveďte počet kontaktů nebo počet služeb/úkonů, které v roce 2006 Vaše organizace poskytla. (Např. klient čerpal ve Vaší organizaci v roce 2006 osm poradenských setkání a deset noclehů v azylovém domě. V takovém případě označíte v řádku sociální poradenství 8 kontaktů/služeb, zároveň v řádku azylové domy 10 kontaktů/služeb.) Dostatečnost kapacity v r uveďte, zda ano či ne, případně důvody proč ne. Aktuální počet čekatelů na službu uveďte aktuální počet čekatelů na službu, pokud čekatele evidujete. Plánovaná kapacita v roce zde uveďte, zda plánujete snížení, navýšení nebo zachování stávající kapacity služby. Roční náklady na provoz a zdroje příjmů v roce zde uveďte celkové roční náklady na provoz každé služby a zdroje těchto financí (podle seznamu) jde o určení sumy, která je potřebná na zajištění provozu existujících služeb, odhad nákladů města a externí zdroje: 1) zdroje obce, 2) zdroje krajské, 3) zdroje státní, 4) nadace, 5) EU, 6) pojišťovny, 7) ÚP, 8) sponzoring, reklama, 9) přímé platby uživatelů, 10) vlastní činnost Sociální služby Počet uživat elů v r Počet kontak tů v r Byla kapacit a služby v roce 2006 dostatečná? Aktuál ní počet čekatel ů na službu Plán. v r kapacitu snížit, zvýšit nebo zachovat? Roční náklady na provoz a zdroje příjmů (v roce 2006) A1 Základní sociální poradenství A2 Odborné sociální poradenství B1 Osobní asistence B2 Pečovatelská služba pečovatelská služba v zařízení (typu DPS) terénní pečovatelská služba B3 Tísňová péče Průvodcovské a předčitatelské B4 služby B5 Podpora samostatného bydlení B6 Odlehčovací služby B7 Centra denních služeb B8 Denní stacionáře B9 Týdenní stacionáře B1 0 Domovy pro osoby se ZP B1 1 Domovy pro seniory B1 2 Domovy se zvláštním režimem strana 19/23

20 B1 3 Chráněné bydlení B1 Soc. služby ve zdrav. zařízeních 4 ústavní péče C1 Raná péče C2 Telefonická krizová pomoc C3 Tlumočnické služby C4 Azylové domy azylové domy pro matky s dětmi jiné azylové domy C5 Domy na půl cesty C6 Kontaktní centra C7 Krizová pomoc C8 Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a C9 mládež C1 0 Noclehárny C1 1 Služby následné péče C1 Sociálně aktivizační služby pro 2 rodiny s dětmi C1 Soc. aktivizační služby pro 3 seniory a osoby se ZP C1 4 Sociálně terapeutické dílny C1 5 Terapeutické komunity C1 6 Terénní programy C1 7 Sociální rehabilitace Jiné D jaké?... Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany strana 20/23

21 2.7 Jaké jsou podle Vás DŮVODY, proč další možní uživatelé (nebo čekatelé) Vaše služby zatím nevyužívají. Prosím, označte křížkem v levém sloupci, pokud je třeba, i více možností: 1. Nevědí o službě. 2. Nevědí o naší organizaci. 3. Naše organizace má jen omezený okruh působnosti v určitém místě a uživatelé se nacházejí také v jiných lokalitách regionu. 4. Finanční důvody neumožňují naší organizaci rozšíření služby. 5. Poskytování služeb je vázáno na specialisty odborníky v oboru, kterých není obecně dostatek. 6. Naše organizace nemá kapacitu pro další rozšiřování služby. 7. Jiné jaké: 2.8 Představte si prosím síť služeb zajišťující komplexní a návaznou péči pro klienty z Vašich cílových skupin a porovnejte tuto představu se současným stavem. Které typy služeb (podle typologie v otázce 1.2) ve správním obvodu ORP Stod zcela chybějí nebo jsou poskytovány v jiných regionech, ale jsou pro Vaše klienty příliš daleko? Cílová skupina Chybějící typy služeb 3. Oblast lidských zdrojů Tato část se vztahuje k celé organizaci. Údaje, které zde uvedete, budou použity pro potřeby vytvoření analýzy zdrojů systému sociálních služeb. Tyto údaje jsou velmi důležité pro další jednání o rozvoji sociálních služeb. 3.1 Vzdělávání a supervize Otázka neslouží k hodnocení kvality Vaší organizace, ale vede k souhrnnému zjištění, zda a do jaké míry je v sociálních službách řešena otázka rozvoje lidských zdrojů. Označte křížkem: Prohlubují si pracovníci Vaší organizace své znalosti a ANO NE dovednosti dalším vzděláváním? Máte ve Vaší organizaci vytvořený plán dalšího vzdělávání ANO NE pracovníků? Realizujete pro Vaše pracovníky pravidelné supervize? ANO NE 3.2 Využití dobrovolnické práce ve vaší organizaci Využíváte práce dobrovolníků? Označte odpověď, případně doplňte komentář. Ano: Ne: Jaké máte zkušenosti s dobrovolníky? Doplňte komentář Využili byste rádi práce dobrovolníků více? Označte odpověď, případně doplňte komentář. strana 21/23

22 Ano: Ne: 4. Oblast finančních toků Tato část se vztahuje k celé organizaci. Údaje, které zde uvedete, budou využity pro potřeby vytvoření analýzy zdrojů systému sociálních služeb. Tyto údaje jsou velmi důležité pro další jednání o rozvoji sociálních služeb. 4.1 Orientujete se v možnostech získávání finančních prostředků z různých veřejných zdrojů? Označte křížkem: Ze zdrojů EU Ze státních zdrojů- ministerstev Z krajských zdrojů Ze zdrojů města, obce ANO NE 4.2 Umožnily Vám finanční prostředky v loňském roce rozvoj poskytování služeb? Označte křížkem, příp. doplňte jiné: Zavádění standardů kvality Zvýšení počtu personálu Profesionalizace personálu Nákup materiálu Investice Vznik nových pracovišť Jiné: ANO NE 4.3 Jaký PROBLÉM Vás nejvíce trápí při zajišťování financí pro Vámi poskytované služby? Prosím, označte křížkem v levém sloupci maximálně 2 problémy, které považujete za největší. 1. Neexistují zdroje, nebo jen 1 2 zdroje financí pro naši službu. 2. Nepřehledné nebo nesoustředěné informace o možnostech financování. 3. Nedostatek času na vyhledávání informací o možnostech financování. 4. Problémy s psaním projektů, se zpracováním žádostí o dotace. 5. Problémy s řízením a vyúčtováním projektů. 6. Krátkodobé, max. 1leté financování služeb (projektů). 7. Banka nechce poskytnout kontokorent na překlenutí období, než organizace obdrží dotace. 8. Banka nechce poskytnout úvěr na předfinancování projektu. 9. Nemáme prostředky na kofinancování projektů. 10. Nezájem sponzorů. 11. Jiné jaké: 4.4 Máte dostatečné zázemí pro zajišťování služeb? Označte odpověď, případně doplňte komentář: strana 22/23

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální služby - co se za tímto pojmem skrývá? Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Realizátoři projektu: Magistrát města Ostravy Městská policie Ostrava Centrum sociálních služeb

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu A s i s t e n č n í c e n t r u m a. s. S p o r t o v n í 3 3 0 2 4 3 4 0 1 M o s t 1 7. 1 2.

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 jsou v dosahu max. 40 km, poskytují služby přímo v regionu Novobydžovska nebo jsou v dosahu ickém osobně známe, máme s

Více

Účastníci komunitního plánování sociálních služeb Základní struktura přednášky Triáda Zadavatelé Poskytovatelé Uživatelé Triáda rozdílné zájmy Triáda odlišné možnosti Triáda veřejnost uživatelé zadavatelé

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5. MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.2015) V rámci MAS Lednicko-valtický areál, z.s je identifikována 1

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 1 Obsah Úvod... 3 A. Analytická část... 4 A. 1 Východiska zpracování, podklady a vstupy... 4 A. 2 Základní demografické a socioekonomické

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje sociální oblasti města Uherský Brod na rok 2008-2009

Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje sociální oblasti města Uherský Brod na rok 2008-2009 Společný regionální operační program EVROPSKÁ UNIE MĚSTO UHERSKÝ BROD Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje sociální oblasti města Uherský Brod na rok 2008-2009 Projekt Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Komunitní plán obcí Frýdlantska

Komunitní plán obcí Frýdlantska Op7-1 Zmapování potřebnosti lůžek pro osoby v krizových životních situacích Zjištění velikosti cílové skupiny, jejíž klienti by využívali pobyt v azylovém domě, kteří poptávají služby ubytovny nebo levného

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 3.8.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Volarsku - Netolicku 3.8.1.1 Opatření 1 - Podpora terénních služeb Ve Netolicích a ve Volarech je zajištěna pečovatelská služba. Poskytuje jí Domov pro seniory Pohoda (Netolice)

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování :

Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování : 2012 2016 Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování : Odbor sociálních věci a zdravotnictví Městského úřadu Louny zastoupený vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ivou Vildovou, DiS.

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Vážení a milí spoluobčané,

Vážení a milí spoluobčané, Vážení a milí spoluobčané, každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc, každému mohou dojít síly či možnosti, jak se postarat sám o sebe nebo o své blízké. Jako vámi zvolení zástupci

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Aktualizované vydání včetně Dodatku č. 1 schváleného v září 2011 Vážení občané, v roce 2009

Více

Návrh modelu sociální služby AZYLOVÉ DOMY

Návrh modelu sociální služby AZYLOVÉ DOMY Návrh modelu sociální služby AZYLOVÉ DOMY Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 1 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Služby azylového domu napomáhají

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb v Uherském Hradišti

Analýza poskytovatelů sociálních služeb v Uherském Hradišti Analýza poskytovatelů sociálních služeb Zpracovala: Ing. Jana Kozelková koordinátorka KPSS Cílem analýzy bylo především zjistit: základní údaje o poskytovatelích, zaměření činnosti, cílovou skupinu uživatelů

Více

1. Domovy pro seniory... 4. 2. Domovy pro osoby se zdravotním postižením... 6. 3. Domovy se zvláštním režimem... 6. 4. Pečovatelská služba...

1. Domovy pro seniory... 4. 2. Domovy pro osoby se zdravotním postižením... 6. 3. Domovy se zvláštním režimem... 6. 4. Pečovatelská služba... Sociální služby Městský úřad Tachov zajistilo touto cestou dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území, respektive v regionu Tachov ( 94 písm. b) zákona č.

Více

Bod č. 1. Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016. Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Bod č. 1. Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016. Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bod č. 1 Do rady města dne: 15.12.2014 Okruh: Věc: Předkládá: Zpracoval: Přizváni: Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016 Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 3. 10. 2012 Časové rozvržení: 13:00 15:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Odlehčovací služba. www.socsluzbykarvina.cz. příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město

PRŮVODCE SLUŽBOU. Odlehčovací služba. www.socsluzbykarvina.cz. příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Odlehčovací služba www.socsluzbykarvina.cz Obsah: 1. Základní

Více

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje 1. Úvodní informace Analýza platných komunitních plánů slouží jako

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Ředitel:Ing.. Štěpánka Holmanová sholmanova@seznam.cz Kontakty: 495

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem ÚČEL Manuál pro vykazování indikátorů v sociálních službách byl vytvořen s cílem sjednotit

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 0 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO TRINITY, s. r. o.,

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

Katalog sociálních a dalších služeb

Katalog sociálních a dalších služeb Aktualizováno k 31. 1. 2015 Účel a užití Katalogu sociálních a dalších služeb Katalog, který držíte v rukou, je jedním z výstupů komunitního plánování v Jirkově. Materiál vznikal ve spolupráci s řídící

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Analýza neprošla jazykovou korekturou ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮOKRESU

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014)

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) Obec Chrást zahájila ke dni 1.4.2003 poskytování pečovatelské služby na území obce Chrást vlastními zaměstnanci. V současné době zde pracují

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Listopad 2012 OBECNÉ CÍLE Cíl 1: USILOVAT O DOSTATEČNOU INFORMOVANOST.

Více

SWOT analýza KP Vratimov

SWOT analýza KP Vratimov SWOT analýza KP Vratimov Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním Silné stránky Pečovatelská služba Dům s pečovatelskou službou Domácí péče, Asistenční služba Spolková činnost Informovanost

Více

SOCIÁLNÍ OBLAST. Zdroje dat. Stav (základní charakteristika) oblasti

SOCIÁLNÍ OBLAST. Zdroje dat. Stav (základní charakteristika) oblasti SOCIÁLNÍ OBLAST Zdroje dat Stav (základní charakteristika) oblasti Analýza z pohledu aktérů, problémy a jejich příčiny Potenciál rozvoje Návrhy řešení Zdroje dat ČSÚ Dotazníkové šetření MAS Sedlčansko

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

SYSTÉMOVÉ PRIORITY. Priorita B: Zvýšení informovanosti. Priorita C: Podpora bezbariérovosti (prioritně v Kyjově) Priorita D: Rozvoj dobrovolnictví

SYSTÉMOVÉ PRIORITY. Priorita B: Zvýšení informovanosti. Priorita C: Podpora bezbariérovosti (prioritně v Kyjově) Priorita D: Rozvoj dobrovolnictví SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita A: Podpora a rozvoj sociálních služeb v rámci procesu komunitního plánování a jejich návaznost na další oblasti rozvoje regionu s důrazem na spolupráci a financování Priorita

Více

Částky dotací na sociální služby v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2018

Částky dotací na sociální služby v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2018 Částky dotací na sociální služby v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2018 Identifikátor Druh sociální služby Poskytovatel Dotace 2018 4853448 terapeutické

Více

POSTUP KRAJSKÉHO ÚŘADU ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO NASTAVENÍ OPTIMÁLNÍHO NÁVRHU DOTACE MPSV PRO ROK 2013

POSTUP KRAJSKÉHO ÚŘADU ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO NASTAVENÍ OPTIMÁLNÍHO NÁVRHU DOTACE MPSV PRO ROK 2013 POSTUP KRAJSKÉHO ÚŘADU ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO NASTAVENÍ OPTIMÁLNÍHO NÁVRHU DOTACE MPSV PRO ROK 2013 1.1 Návrh dotace ze státního rozpočtu kapitoly MPSV ČR pro rok 2013 Hlavním podkladem je Střednědobý plán

Více

ze dne 15. listopadu 2006,

ze dne 15. listopadu 2006, VYHLÁŠKA MPSV č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Ministerstvo

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Pracovní skupina č. 2 Sociální oblast a školství

Pracovní skupina č. 2 Sociální oblast a školství Pracovní skupina č. 2 Sociální oblast a školství SWOT analýza Sociální oblast a školství Silné stránky široká nabídka mimoškolních aktivit (4 body) lepší vybavení ve školách (3 body) dostatek míst ve školách

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby 1. Název a místo zařízení Obec Smidary Loučná Hora 69 503 53 Smidary Obec Smidary Popis realizace pečovatelské služby 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba ( 40 ZSS) poskytovaná

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku

Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Obsah: I. Smysl realizačního

Více

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014 Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 rok 2014 Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska Posláním komunitního plánování je zajistit,

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Částky dotací na sociální služby s nadregionální či celostátní působností pro rok 2019

Částky dotací na sociální služby s nadregionální či celostátní působností pro rok 2019 Název poskytovatele Částky dotací na sociální služby s nadregionální či celostátní působností pro rok 2019 IČO Identifikátor Služby Druh Služby Dotace 2019 ADVAITA, z. ú. 65635591 4853448 terapeutické

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Odlehčovací služba, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Místem poskytování služby

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová, Kontakty: 495 491 180 a 736 601

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis

Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis datum: 18.8.2010 místo: Vančurova

Více

Program jednání: 1. Seznámení s navrženými cíli 2. Navržení opatření k jednotlivým cílům 3. Představení domažlického plánu rozvoje sociálních služeb

Program jednání: 1. Seznámení s navrženými cíli 2. Navržení opatření k jednotlivým cílům 3. Představení domažlického plánu rozvoje sociálních služeb Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Zápis ze setkání pracovní skupiny Senioři a lidé se zdravotním postižením 13.12. 2007 Program jednání: 1. Seznámení s navrženými cíli

Více

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Realizace: Sociotrendy - výzkumná agentura 2/2011 Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu

Více

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Co jsou sociální služby? Sociální služby jsou jedním z nástrojů, systémů pomoci lidem, kteří se ocitli ve složité sociální situaci z důvodu: dlouhodobého

Více

SÍŤ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OKRESE ZNOJMO PRO ROK 2017

SÍŤ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OKRESE ZNOJMO PRO ROK 2017 SÍŤ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OKRESE ZNOJMO PRO ROK Na základě projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje v Jihomoravském kraji III a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního

Více

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Tábora Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Březen 2011 Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

7. Sociální sféra a zdravotnictví

7. Sociální sféra a zdravotnictví 7. Sociální sféra a zdravotnictví 7.1. Sociální věci O sociálních otázkách, v době důrazu na vlastní zodpovědnost, není příliš populární hovořit, pokud se nejedná o snižování finančních prostředků. Opravdový

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Konference k projektu Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb Roudnice n/l 16/06/15

Konference k projektu Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb Roudnice n/l 16/06/15 Konference k projektu Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb Roudnice n/l 16/06/15 Zásadní událost roku 2015 vyřazení několika poskytovatelů za sítě a ztráta prostředků v úrovni cca 8 milionu korun

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA STRUČNÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZY POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NOVÉM

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Katalog poskytovatelů služeb města Aše

Katalog poskytovatelů služeb města Aše Kontakty: Infocentrum Aš Neumannova 1 352 01 Aš Tel.: +420 354 525 714 Tel./fax: +420 354 525 492 e-mail: infocentrumas@tiscali.cz www.mestoas.cz template.cz 2006 (777296092) Katalog poskytovatelů služeb

Více

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky)

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky) Příloha č. 3 Přehled druhů sociálních služeb, jejich cílových skupin dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, forem poskytování, způsob stanovení kapacity

Více

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 1 1. Úvod 1.1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Komunitní plánování

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Realizační plán na rok

Více