22 I Elektronické cenné papíry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "22 I Elektronické cenné papíry"

Transkript

1 22 I Elektronické cenné papíry 1. ANONYMNÍ, LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ CENNÉ PAPÍRY A JEJICH VLIV NA TRANSPARENTNOST KORPORÁTNÍCH STRUKTUR Regulace podoby cenných papírů v sobě skrývá mnohé právně politické aspekty přesahující oblast soukromého práva. Inkorporace práva do listiny spojená s možností její přímé držby umožňuje zakrývat identitu skutečných akcionářů, a v důsledku toho vytvářet anonymní korporátní struktury. Listinné cenné papíry lze převádět pouze jejich fyzickým předáním z rukou jedné osoby do rukou osoby druhé. Nelze je převádět zápisem v evidenci, jež by umožňovala dohledání skutečných držitelů těchto akcií tak, jak je to možné u elektronicky registrovaných, cenných papírů. 1 Přímo držené listinné cenné papíry a z toho vyplývající anonymní korporátní struktury proto mohou sloužit jako prostředky k realizaci daňových úniků, praní špinavých peněz, střetu zájmů a korupci. 2 Problémy vyplývající z anonymity korporátních struktur se vyskytují jak ve vztahu k účastnickým listinným cenným 1 Pro provedení převodu listinných cenných papírů (na řad) je proto obvykle nutné vyzvednout předmětné listinné cenné papíry z bankovní či notářské úschovy, bezpečně je dopravit zpravidla k advokátovi, kde je pod jeho dohledem proveden jejich rubopis. Poté musí být tyto listinné cenné papíry bezpečně dopraveny zpět do úschovy a obvykle musí být uzavřena nová smlouva o úschově těchto cenných papírů na jméno jejich nového vlastníka. Jedná-li se o listinné cenné papíry na jméno, je třeba fyzicky předložit tyto rubopisované cenné papíry společnosti, jež tyto akcie vydala, aby mohla provést odpovídající záznam v seznamu akcionářů či držitelů dluhopisů. U listinných cenných papírů na majitele nutnost rubopisu a s ním obvyklá ingerence advokáta či notáře stejně jako zápis do seznamu akcionářů odpadá, nutnost zajistit vyzvednutí z úschovy, bezpečný fyzický transport těchto akcií a opětovné složení do úschovy nicméně zůstává. 2 The Economist, 21. ledna 2012: Corporate anonymity Light and Wrong, The Ultimate Privilege, str. 15,

2 Anonymní, listinné a elektronické cenné papíry a jejich vliv na transparentnost korporátních struktur papírům na jméno, tak na majitele, i když u jednotlivých forem s různou intenzitou. 3 Naproti tomu elektronické cenné papíry nemohou být drženy jinak než na účtu cenných papírů. Jejich existence vždy vyžaduje ingerenci depozitáře, který účet cenných papírů vede. 4 Tento depozitář je v drtivé většině jurisdikcí podřízen veřejnoprávním povinnostem týkajícím se boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, které vyžadují jednoznačnou identifikaci majitelů účtu cenných papírů. Toto křížení soukromoprávních a veřejnoprávních aspektů v osobě depozitáře umožňuje odkrytí anonymních korporátních struktur a znemožnění anonymní držby cenných papírů. Jestliže majitel elektronických akcií nemůže držet tyto akcie jinak než prostřednictvím účtu cenných papírů u depozitáře, kterému musí vždy vyjevit a prokázat svou totožnost, nelze již mluvit o anonymních korporátních strukturách, neboť příslušní akcionáři budou vždy dohledatelní a identifikovatelní. Elektronické cenné papíry proto umožňují pouze existenci transparentních korporátních struktur. 5 I Listinné cenné papíry a problém anonymních korporátních struktur Problematika anonymních korporátních struktur společností je problematikou týkající se akciových společností a skupin společností, jejichž součástí jsou akciové společnosti. Pouze kapitálové společnosti a z kapitálových společností pouze ty akciové mohou mít neznámé, anonymní společníky (akcionáře). 6 3 Otázka deanonymizace korporátních struktur v rámci nepřímé držby elektronických cenných papírů se týká pouze účastnických cenných papírů, a z těchto cenných papírů víceméně pouze akcií, neboť skrze tento typ cenných papírů lze přímo a efektivně ovládat jednání určité akciové společnosti či holdingové struktury. 4 Majitel elektronických cenných papírů nemá přímý vztah ani k cennému papíru ani k emitentovi. Má-li majitel cenného papíru v úmyslu imobilizovaný či zaknihovaný cenný papír držet, je nutné, aby tento cenný papír byl evidován v podobě záznamu v evidenci depozitáře cenných papírů; chce-li majitel z takového cenného papíru brát užitky, potřebuje součinnost depozitáře, ať už ve formě vydání potvrzení o existenci cenných papírů či ve formě zmocnění depozitáře k výkonu těchto práv jménem majitele. Podobně má-li majitel cenného papíru v úmyslu cenný papír prodat či zastavit, musí dát depozitáři příkaz k odepsání cenného papíru z účtu nebo k označení cenných papírů jako zastavených, či k převedení cenných papírů určených k zastavení na zvláštní účet cenných papírů. 5 V referenčním rámci nepřímé držby elektronických cenných papírů, tj. v rámci jurisdikce či jurisdikcí, kde mohou účastnické cenné papíry existovat pouze v dematerializované podobě, je korporátní struktura určité společnosti či skupiny společností vždy teoreticky dohledatelná. Prakticky však tato struktura plně dohledatelná být nemusí, neboť právní řád příslušné jurisdikce nemusí předvídat povinnost předávání informací o identitě konečných majitelů účastnických cenných papírů vedených na účtech cenných papírů, jež jsou situovány mimo danou jurisdikci. 6 Problematika anonymních korporátních struktur se dotýká nejen akciových společností,

3 24 I Elektronické cenné papíry První otázkou, kterou je třeba si v kontextu problematiky anonymních korporátních struktur položit, je, zda právní fenomén přímé držby listinných cenných papírů a s ní spojené anonymity držitelů či vlastníků akcií je negativním společenským a ekonomickým fenoménem Socioekonomické náklady listinných cenných papírů a anonymity korporátních struktur Socioekonomické náklady přímé držby listinných cenných papírů a anonymity korporátních struktur společností lze rozdělit do dvou skupin: náklady vznikající účastníkům transakcí s listinnými cennými papíry a náklady vznikající veřejným subjektům, zejména státu a společnosti jako takové Náklady soukromoprávních transakcí Držba a fyzické převody listinných cenných papírů jsou v ekonomicky vyspělých zemích více méně anachronismem, neboť převádění podílů v akciových společnostech prostřednictvím fyzického předání či rubopisování akcií je příliš komplikované, nebezpečné a nákladné. Naproti tomu ke konci roku 2010 mělo v České republice akciových společností 8 (více než polovina, 53 %) akcie v podobě přímo držených listinných akcií. ale rovněž skupin společností či korporací, jejímiž členy mohou být akciové společnosti. Například společníkem společnosti s ručením omezeným může být akciová společnost s přímo drženými listinnými akciemi na majitele, jejichž vlastníci (akcionáři) jsou neznámí; skuteční vlastníci na první pohled transparentní společnosti s ručením omezeným tak mohou zůstat skryti. 7 Následující analýza se nicméně nezabývá určitými jevy, jejichž původcem listinné cenné papíry na majitele bezpochyby jsou, avšak z hlediska ekonomické analýzy práva nejsou uchopitelné. Například z důvodu možnosti anonymního vlastnictví přímo držených listinných cenných papírů není stát schopen zajistit, že akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele (či skupiny společností, jejímiž součástmi jsou společnosti s listinnými akciemi na majitele) podnikající ve strategických oblastech nepředstavují pro stát bezpečnostní riziko: přímým či nepřímým akcionářem společnosti podnikající v oblasti strategické pro stát může být fyzická osoba, jež představuje pro stát bezpečnostní riziko, aniž je stát jakkoli schopen zjistit identitu takovéhoto akcionáře. Ze stejného důvodu je orgánům činným v trestním řízení často znemožněno získávat pro účely vyšetřování trestné činnosti informace o vlastnících těchto listinných cenných papírů, a tudíž i o tom, kdo je akcionářem té či oné akciové společnosti. Ač se v obou případech jedná o nežádoucí společenský jev, možné ekonomické ztráty vyplývající z těchto jevů nelze nijak kvantifikovat, ani kvalitativně analyzovat. 8 Tisková zpráva agentury ČEKIA ze dne 16. prosince tiskovych-zprav/198-tz

4 Anonymní, listinné a elektronické cenné papíry a jejich vliv na transparentnost korporátních struktur V České republice se při analýze nákladů na držbu a převod listinných cenných papírů často vychází z mylného předpokladu, že držba i převody listinných cenných papírů jsou beznákladové. 9 Tento klamný předpoklad vychází z myšlenky, že listinné cenné papíry drží jejich vlastníci doma, ať už v sejfu či v matraci. Vzhledem k rizikovosti listinných akcií, zejména těch na majitele, jejichž ztráta, ukradení či zfalšování může jejich vlastníka připravit o významná aktiva či kontrolu nad potenciálně velkými společnostmi či skupinami společností, jsou však tyto cenné papíry v drtivé většině případů drženy v bankovní úschově. V reálném světě jsou proto jak listinné, tak zaknihované akcie drženy v bankách: listinné v bankovních sejfech ve sklepě banky, zaknihované o pár pater výš na elektronicky vedených účtech (či opačně v závislosti na technické dispozici budovy té či oné bankovní pobočky). Příklad nákladů bankovní úschovy v roce 2012 v předních českých bankách ilustruje následující tabulka. I 25 Listinné akcie 10 Banka Banka ČSOB ČSOB Česká spořitelna Česká spořitelna Komerční banka Komerční banka Bankovní úschova (cena za rok) Bankovní úschova (cena za rok) až Kč (bez DPH) až Kč (bez DPH) 720 až Kč (bez DPH) 720 až Kč (bez DPH) až Kč (bez DPH) až Kč (bez DPH) Daňové úniky, praní špinavých peněz, fiktivní výkon práv akcionáře Vzhledem k absenci registrace listinných akcií na majitele, jakož i jejich převodů, mohou vést tyto akcie k daňovým únikům díky možnosti skrytého fyzického předání. 11 Neuvedení příjmů ze zisků z prodeje listinných akcií na majitele v daňovém přiznání je v důsledku absence jakékoli evidence převodů a vlastníků těchto listinných akcií pro finanční úřady více méně nezjistitelné. 12 Fyzické převody listinných akcií z ruky do ruky rovněž umožňují nezjistitelné převody často vysokých majetkových hodnot. Kvůli tomu mo- 9 Závěrečná zpráva z hodnocení regulace dopadů (RIA) k návrhu zákona o zvýšení transparentnosti právnických osob, Ministerstvo spravedlnosti, leden Údaje platné ke konci prvního čtvrtletí Pontavice, E. du, Dupichot, J. Traité de droit commercial, Deuxième volume : Les sociétés, 3 ème édition, Montchrestien, 1982, str Tento problém byl analyzován zejména ve Francii na počátku 80. let v souvislosti s přijetím zákona č z 30. prosince 1981 a prováděcího dekretu č z 2. května 1983, jež ve Francii zcela zrušily listinné cenné papíry a nahradily je elektronickými cennými papíry.

5 26 I Elektronické cenné papíry hou přímo držené listinné akcie na majitele sloužit jako prostředek k legalizaci výnosů z trestné činnosti. 13 Účelem předpisů proti praní špinavých peněz, zejména zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 14 je zamezení zakrývání příjmů či jiných ekonomických výhod získaných z nelegální činnosti. Za tímto účelem mají určité osoby, včetně podnikatelů a právnických osob, jež nejsou podnikateli, 15 povinnost identifikovat a provádět kontrolu účastníků obchodů, pokud uskutečňují obchody, v rámci kterých jsou převáděny částky přesahující eur. 16 Naproti tomu u převodů přímo držených listinných cenných papírů (na majitele) žádná obdobná povinnost neexistuje. 17 Listinné akcie na majitele rovněž umožňují fiktivní výkon akcionářských práv. Jelikož právním vlastníkem listinných akcií na majitele je osoba, jež tyto akcie fyzicky drží, stačí, aby vlastník předal tyto akcie jakékoli jiné osobě, a tato osoba se stane akcionářem, například pro účely valné hromady či vybrání dividendy; tato osoba fyzicky držící listinné akcie vykoná vůči společnosti příslušný úkon hlasování na valné hromadě či vybrání dividendy a předá zpět původnímu akcionáři dotčené listinné akcie na doručitele, případně i s výnosem z vybrané dividendy. 18 Skutečný akcionář tak zůstává po celou dobu efektivně skryt a nemusí být znám ani dané společnosti. U listinných akcií na jméno jsou vlastníci akcií na jméno zpravidla dohledatelní, neboť akciová společnost má povinnost vést seznam akcionářů. 19 Na první pohled by se proto mohlo zdát, že problém anonymity korporátních 13 The Economist, c.d. pozn. č. 2, str. 15, Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen zákon proti praní špinavých peněz); nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo jej opouštějící; nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků; směrnice 2005/60/EC o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (Úř. věstník EU309, , str. 15). 15 Tuto povinnost mají všechny povinné osoby uvedené v 2 zákona proti praní špinavých peněz. 16 9, odst. 1 a 28 zákona proti praní špinavých peněz. 17 Zatímco převod částky v hodnotě EUR či větší bude podléhat povinnostem a omezením stanoveným předpisy proti praní špinavých peněz, převod přímo držených listinných cenných papírů na majitele žádným obdobným povinnostem a omezením podléhat nebude, i když hodnota převáděných listinných cenných papírů na majitele bude mnohonásobně přesahovat částku EUR. Přímá držba listinných cenných papírů na majitele se tak stává prostředkem k legalizaci výnosů z trestné činnosti či financování terorismu, neboť listinné cenné papíry na majitele na sebe fakticky berou roli bankovek o vysokých nominálních hodnotách a jejich fyzické předávání umožňuje nekontrolovatelné převádění nijak neomezených finančních hodnot. 18 Loajalita osoby pověřené výkonem práv pro skutečného akcionáře je zpravidla zajištěna podepsáním bianco směnky ve prospěch skutečného akcionáře , odst. 2 ObchZ.

6 Anonymní, listinné a elektronické cenné papíry a jejich vliv na transparentnost korporátních struktur struktur u přímo držených listinných akcií na jméno nevyvstává. Nicméně ani vlastníci listinných akcií na jméno nejsou pro veřejné orgány dohledatelní objektivním a nezávislým způsobem v reálném čase. Získání informací ohledně vlastníků listinných akcií na jméno je vždy podmíněno součinností dané společnosti. 20 Krom toho, i v případě součinnosti dané akciové společnosti, může tato společnost vydání seznamu akcionářů s akciemi na jméno veřejným orgánům prodlužovat, tak aby například umožnila určitému akcionáři převedení těchto akcií na jinou osobu, a zakrytí jeho předchozí účasti na této akciové společnosti. 21 Vzhledem k tomu, že každá akciová společnost je ovládána svými akcionáři, nejsou popsané zastírací úkony nijak nepravděpodobné. Ekonomické ztráty vyplývající z popsaných defektů přímo držených listinných cenných papírů je ovšem prakticky nemožné kvantifikovat. Ani přesná, ani rámcová odpověď neexistuje na otázky typu kolik bylo provedeno transakcí, které byly před finančními úřady zakryty a z nichž nebyla zaplacena příslušná daň či jaká je hodnota tohoto počtu transakcí s přímo drženými listinnými cennými papíry, které nebyly nikdy oznámeny? Jediný nepřímý zdroj odhadů těchto nákladů mohou představovat sazby pojištění zahraničních pojišťovacích společností pro uskutečňování obchodů se subjekty v České republice či hodnocení různých nevládních organizací, co se týče konkurenceschopnosti jednotlivých zemí či hodnocení vnímání korupce. 22 I V případě absence této součinnosti daná společnost například prohlásí, že seznam akcionářů nevede či že ho ztratila je pro veřejný orgán nemožné zjistit, kdo je skutečným vlastníkem listinných akcií na jméno. 21 Seznam akcionářů je de facto konstitutivním dokumentem pro určení vlastnictví často velkých společností, ale tento dokument je neveřejný, nekontrolovatelný, snadno manipulovatelný a za jeho nevedení nehrozí žádná efektivní sankce (Seznam akcionářů u společnosti s listinnými akciemi na jméno tak v podstatě není ničím jiným než čestným prohlášením, jehož pravdivost není objektivně ověřitelná. Určitý element ověřitelnosti vtěluje do seznamu akcionářů zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (č. 134/2013 Sb.). Tento zákon v rámci novelizace obchodního zákoníku, jenž s sebou přináší, stanoví novou náležitost seznamu akcionářů v podobě čísla bankovního účtu vedeného u banky se sídlem v některé ze zemí EU, EHP či OECD, na který daná akciová společnost s listinnými akciemi na jméno musí vyplácet dividendu (nově vkládaná věta druhá 156, odst. 2, nový 156, odst. 11 a novelizovaný 178, odst. 8 ObchZ). 22 Výskyt anonymních korporátních struktur a s tím spojené přímé držby listinných akcií na majitele je v České republice vyšší než v jiných srovnatelných státech. Hodnocení České republiky v uvedeném indexu vnímání korupce je podstatně horší než u jiných států Evropské unie. Pro srovnání: Nizozemí (7. místo), Švýcarsko (8. místo), Lucembursko (11. místo), Německo (14. Místo), Rakousko (16. místo).

7 28 I Elektronické cenné papíry Zneužívání veřejných prostředků Přímo držené listinné cenné papíry a z nich vyplývající anonymní korporátní struktury umožňují vznik střetu zájmů a provádění korupčních praktik bez většího rizika odhalení. 23 Za současného právního stavu při existenci společností s přímo drženými listinnými akciemi na majitele totiž nelze žádným způsobem objektivně ověřit, jaká fyzická osoba je konečným podílníkem akciových společností či skupin společností, jejichž součástí jsou akciové společnosti s listinnými cennými papíry, jež získávají prostředky z veřejných rozpočtů. 24 Fyzická osoba přidělující veřejnou zakázku či dotaci či rozhodující o nakládání s veřejným majetkem může být zároveň skrytým přímým či nepřímým podílníkem společnosti, jež tuto zakázku, dotaci či veřejnou výhodu získala. 25 To umožňuje této fyzické osobě získání úplatků ve formě dividend ze společností příjemce veřejných prostředků. 26 Například v oblasti čerpání veřejných prostředků prostřednictvím veřejných zakázek může uvedená praktika způsobovat jejich předraženost, neboť nejen, že se v takových situacích nekoná žádná skutečná soutěž o získání veřejné zakáz- 23 Obecně jsou tyto fenomény popsány v řadě publikací OECD analyzující způsoby a prostředky korupčního jednání, například Bueb, J.-P., Ehlermann-Cache, N. Inventory of Mechanisms to Disguise Corruption in the Bidding Process in Fighting Corruption and Promoting Integrity in Public Procurement, OECD Publishing str. 173 nebo Bribery in Public Procurement: Methods, Actors and Counter Measures, OECD Publishing, 2007, str Z konkrétních příkladů z českého prostředí lze zmínit akciovou společnost idtax Česká republika s.r.o., jejímž společníkem byl do 2. listopadu 2009 bývalý ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a která se podílí na veřejné zakázce na vytvoření elektronických účtenek (http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/michal-skop.php?itemid=14943), jež mají doprovázet vytvoření tzv. sociálních karet, přes které by měly být vypláceny některé platby sociálního zabezpečení. Od zmíněného data se stala majoritním akcionářem této společnosti společnost Vítkovice a.s. s listinnými akciemi na majitele, jejíž akcionáři jsou neznámí, a tudíž nelze vyloučit (ale ani potvrdit), že uvedená osoba není nepřímým podílníkem na zmíněné společnosti benefitujících z veřejných zakázek. 25 Vítězství v soutěži o veřejné zakázky pro svou společnost si může uvedená fyzická osoba zajistit dvojím způsobem: buď nastaví kritéria účasti v soutěži o veřejnou zakázku tak, že se do této soutěže budou moci přihlásit pouze společnosti, u kterých je tato osoba skrytým přímým či nepřímým podílníkem; nebo, v případě, že se do soutěže o veřejnou zakázku přihlásí i společnost, na níž uvedená osoba nemá přímý či nepřímý podíl, a tato společnost nabídne nižší cenu než se zadavatelem spřízněné společnosti, je vítězství společnosti, na níž se přímo či nepřímo podílí fyzická osoba, která jménem veřejného zadavatele rozhoduje o přidělení veřejné zakázky, zajištěno tak, že při rozhodování o vítězi veřejné zakázky není rozhodujícím kritériem nabízená cena, ale jiná kvalitativní kritéria, jejichž hodnocení lze snadněji manipulovat, tak aby nepohodlný účastník mohl být ze soutěže vyloučen. 26 Dlouhodobý efekt používání uvedené korupční praktiky vede k tomu, že soutěží o veřejné zakázky se účastní pouze subjekty, které jsou ochotné zadavateli nebo s ním spřízněným osobám dávat úplatky přes změněné korupční praktiky; tím se dále omezuje soutěž a roste cena zakázek.

8 Anonymní, listinné a elektronické cenné papíry a jejich vliv na transparentnost korporátních struktur ky, která by tlačila cenu zakázky dolů, 27 ale cena zakázky je navíc uměle navýšena o určitou prémii, která představuje úplatek, který si úředník, politik či lobbista v postavení osoby jednající jménem zadavatele vybere ze společnosti dodavatele zakázky ve formě následně vyplacené dividendy. 28 Případová ekonomická studie projektu zindex prezentovaná dne 18. května a 30. srpna 2011 ukazuje, že charakter korporátní struktury vítězů soutěží o veřejnou zakázku, tj. zda identita skutečných akcionářů je známa či nikoli, je vysoce relevantním faktorem pro výši ceny veřejné zakázky a její transparentnost. 29 Tato studie dále uvádí, že firmy s listinnými akciemi na majitele dosahují při realizaci veřejných zakázek signifikantně vyšších zisků, než je tomu u ostatních firem. Z dostupných dat lze odhadovat, že zisky anonymních firem jsou o % vyšší, než je tomu u firem s jinou vlastnickou strukturou, což není vysvětlitelné žádnými standardními ekonomickými faktory. 30 Ekonomové z Národní ekonomické rady vlády (NERV) odhadli, že v roce 2010 generoval sektor veřejných zakázek okolo 17,5 % hrubého I Studie zindexu zjistila, že ve veřejných tendrech, v nichž zvítězily akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele, bylo dosahováno menších úspor, tj. rozdíl mezi očekávanou a vítěznou cenou byl nižší, v případě, kdy společnost, jež v soutěži o veřejnou zakázku zvítězila, měla formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele. Rozdíl mezi očekávanou a vítěznou cenou byl ve 4,27 % soutěží, v nichž zvítězily jiné společnosti než akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele, a pouze ve 3,36 % soutěží, v nichž zvítězily v jiné společnosti než akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele. Tato odchylka je statisticky signifikantní, neboť byla získána na vzorku veřejných zakázek z let , z nichž v 916 zvítězila společnost s listinnými akciemi na majitele. Za standardních podmínek by forma společnosti neměla mít vliv na rozdíl mezi očekávanou a vítěznou cenou. (zindex, Případová studie Ziskovost firem s listinnými akciemi na majitele ve veřejných zakázkách, 28 Z pohledu ekonomické analýzy práva založené na přístupu behaviorální ekonomie lze dovodit, že zpracovatel dokumentace obsahující podmínky pro účast v soutěži o veřejné zakázky, který má skrytý podíl na společnosti uchazeče o veřejnou zakázku, bude specifikovat podmínky soutěže vždy tak, aby maximalizoval svůj případný zisk, a ne tak, aby maximalizoval efektivitu z pohledu veřejného zadavatele. Jinak řečeno, cílem soutěže o veřejnou zakázku za takovýchto podmínek bude cena nejvyšší, nikoli nejnižší. V důsledku toho se bude uvedená osoba snažit nastavit podmínky přístupu k soutěži o veřejnou zakázku tak, aby se mohlo zúčastnit co nejméně účastníků, případně, aby tyto podmínky byly ušity na míru pouze jediné osobě, přičemž cena nebude zpravidla jediným či hlavním kritériem výběru nejvhodnější nabídky. 29 Studie zindexu rovněž uvádí, že akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele vítězily v relativně menším procentu soutěží, kde jediným kritériem byla nejnižší nabídková cena, tedy tam, kde je menší prostor pro diskreci zadavatele. Akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele zvítězily v 57,21 % soutěží, kde cena byla pouze jediným kritériem, a v 60,44 % případů, kde cena jediným kritériem nebyla. Tato studie zindexu dále naznačuje, že akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele vítězily v tendrech s menším průměrným počtem uchazečů, tedy tam, kde reálná soutěž byla nižší. Průměrný počet nabídek v soutěžích, ve kterých zvítězily akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele, byl 3,95, kdežto v soutěžích, ve kterých zvítězily jiné společnosti, 4, zindex, c. d. pozn. č. 27.

9 30 I Elektronické cenné papíry domácího produktu (kolem 640 miliard Kč) a že ztráty vyplývající z neefektivity alokování veřejných prostředků se rovnaly 64 miliardám Kč. 31 Pesimističtější odhady situují hodnotu těchto ztrát mezi 100 až 200 miliard Kč Anonymita versus transparentnost korporátních struktur akciových společností Akciová společnost je svou podstatou kapitálovou společností. Jako taková může získávat kapitál od veřejnosti, přičemž akcionáři neručí za závazky společnosti, a to ani do výše svého nesplaceného vkladu. 33 Tyto aspekty akciové společnosti zůstávají beze změny bez ohledu na to, zda daná akciová společnost vydala své akcie v podobě přímo držených listinných akcií či elektronických (dematerializovaných) akcií. Naproti tomu, pokud jde o možnost identifikace akcionáře, tento aspekt akciové společnosti není na podobě akcií společnosti nezávislý: vydala-li akciová společnost listinné cenné papíry na majitele, jež jsou drženy přímo, budou její koneční akcionáři nedohledatelní; naopak vydala-li elektronické cenné papíry držené nepřímo pomocí depozitářů, ať už v podobě zaknihované či imobilizované, budou její skuteční akcionáři dohledatelní a identifikovatelní. V tomto kontextu se naskýtá otázka, do jaké míry je možnost či nemožnost identifikace akcionáře pojmovým znakem akciové společnosti? Neměla by povinná přeměna účastnických listinných cenných papírů na elektronicky evidované cenné papíry, a s tím související možnost identifikace akcionářů automaticky za následek popření podstaty akciové společnosti jako společnosti s anonymními společníky? Problematika anonymity korporátních struktur akciových společností V českém právním diskurzu se poměrně konstantně uvádí, že základní podstatou akciové společnosti je anonymita jejích společníků (akcionářů). 34 Toto 31 Kohout, P. Jak ušetřit desítky miliard ročně a získat přízeň voličů in Kohout, P. (ed.). a kol., NERV, Sborník textů pracovní skupiny pro boj proti korupci, Boj proti korupci, Národní ekonomická rada vlády, str Například Jiří Skuhrovec, zindex, nebo Karel Janeček, Nadační fond proti korupci, tisková konference 30. srpna 2011, , odst. 1 ObchZ. 34 Například Pelikánová, I. Obchodní právo, 1. a 2. díl, 2. přepracované vydání, CODEX BOHEMIA, 1998, str. 359; Pelikánová I. Komentář k obchodnímu zákoníku, 2. díl, LINDE

Seznam použitých zkratek 12 Prolog 16 Úvod 19

Seznam použitých zkratek 12 Prolog 16 Úvod 19 6 I Elektronické cenné papíry OBSAH Seznam použitých zkratek 12 Prolog 16 Úvod 19 I. ANONYMNÍ, LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ CENNÉ PAPÍRY A JEJICH VLIV NA TRANSPARENTNOST KORPORÁTNÍCH STRUKTUR 22 1. Listinné

Více

Návrh právní regulace listinných akcií na majitele. Tisková konference 12. 10. 2011

Návrh právní regulace listinných akcií na majitele. Tisková konference 12. 10. 2011 Návrh právní regulace listinných akcií na majitele Tisková konference 12. 10. 2011 Současný stav Akciovým společnostem umožněno vydávat akcie na jméno i anonymní akcie na majitele (doručitele). Akcie na

Více

(Senátní tisk 241) K bodu 106: V 68 odstavec 3 písm. b) zní:

(Senátní tisk 241) K bodu 106: V 68 odstavec 3 písm. b) zní: Komplexní pozměňovací návrh k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (Senátní tisk 241) K bodu 106: V 68 odstavec 3

Více

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU Vážená klientko, vážený kliente, rádi

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

- Zrušení anonymních listinných akcií a zachování transparentnosti vlastnictví SRO -

- Zrušení anonymních listinných akcií a zachování transparentnosti vlastnictví SRO - NÁVRH NA ZPRŮHLEDNĚNÍ VLASTNICTVÍ KAPITÁLOVÝCH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ - Zrušení anonymních listinných akcií a zachování transparentnosti vlastnictví SRO - SHRNUTÍ K VLÁDNÍMU NÁVRHU OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Více

Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA

Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA REGULATORNÍ OZNÁMENÍ Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA LUCEMBURK/ZNOJMO, 30. září 2015 PEGAS NONWOVENS SA (dále jen "PEGAS" nebo "Společnost")

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět.

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět. Cenný papír Je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. ( 514 NOZ) Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka Právní úprava cenných papírů Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka DLUHOPIS Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech I. Část: základní ustanovení II. Část: zvláštní druhy dluhopisů III. Část: státní dozor

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND Stanovení výše, místa a způsobu výplaty dividendy za rok 2012 Výše dividendy: Dividenda před zdaněním činí 3.967,- Kč na jednu akcii. Dividendový výnos bude vyplacen akcionáři

Více

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND Stanovení výše, místa a způsobu výplaty dividendy za rok 2009 Výše dividendy: Dividenda před zdaněním činí 435,- Kč na jednu akcii. Dividendový výnos bude vyplacen akcionáři

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

Lucembursko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Lucembursko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Lucembursko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o zemi Lucembursko je dědičnou konstituční monarchií. Podle ústavy

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

5. Kde lze Listinné akcie odevzdat? Kde může akcionář sdělit číslo svého majetkového účtu?

5. Kde lze Listinné akcie odevzdat? Kde může akcionář sdělit číslo svého majetkového účtu? ČASTO KLADENÉ OTÁZKY V SOUVISLOSTI S PŘEMĚNOU LISTINNÝCH AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE 1. Proč dochází k přeměně listinných akcií na zaknihované akcie? Odpověď: O přeměně všech listinných akcií, případně

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Povinnosti NNO vyplývající ze zákona proti praní peněz Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Škody z trestné činnosti svět 1 500 000 000 000 až 6 500 000 000 000 USD/rok

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA & PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ze dne 5. června 2008 ve znění zákona č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a.s. předkládá

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 j Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek:

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Příloha 1 TAXPARENCY detailně

Příloha 1 TAXPARENCY detailně Příloha 1 TAXPARENCY detailně Stránka 1 z 6 OBSAH NÁVRHŮ TAXPARENCY Dotčené subjekty Odpovědná společnost (obvykle se zákazníky konečnými spotřebiteli) Průměrně lhostejná společnost (obvykle se zákazníky,

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů:

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů: A) SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PHILIP MORRIS ČR A.S. ZA ROK 2009 DLE 118 ODST. 8 ZÁKONA Č. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Oznámení o výplatě dividend

Oznámení o výplatě dividend Oznámení o výplatě dividend Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Právní předpisy Občanský zákoník Obchodní zákoník Nový občanský zákoník (+ přidružené zákony: zejm. Zákon o obchodních společnostech a družstvech)

Více

Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii

Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii Merzinárodní vědecká a odborná konference Oktober 8/2015 Bratislava, Loft Hotel, Slovenská republika Problematika převzaté

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

zaknihované akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1000,00 Kč, ISIN CZ0008461951 (dále jen Zaknihované Akcie )

zaknihované akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1000,00 Kč, ISIN CZ0008461951 (dále jen Zaknihované Akcie ) VEŘEJNÝ NÁVRH NA KOUPI VLASTNÍCH AKCIÍ SPOLEČNOSTI LIGNA a.s. LIGNA a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vodičkova 791/41, PSČ 112 09, IČ 00000914, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Lichtenštejnsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Lichtenštejnsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Lichtenštejnsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Lichtenštejnské knížectví patří mezi nejmenší země

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Podílové listy pojem, vydání podílových listů, převody podílových

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice březen 2015

Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice březen 2015 Bulletin BBH Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice březen 2015 Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice Bulletin březen 2015 Strana 2 Obsah 1. Shrnutí... 2 2. Působnost nového režimu... 2 3. Politicky exponované

Více

Dobrovolná nabídka převzetí

Dobrovolná nabídka převzetí Dobrovolná nabídka převzetí Učiněná v souladu s ustanovením 183a, 183e zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) OTMA Slovácká Fruta, a.s. IČO: 48907171 Sídlo:

Více

Přehled o změnách statutů podílových fondů spravovaných Investiční kapitálovou společností KB, a.s. Obsah

Přehled o změnách statutů podílových fondů spravovaných Investiční kapitálovou společností KB, a.s. Obsah Přehled o změnách statutů podílových fondů spravovaných Investiční kapitálovou společností KB, a.s. Obsah IKS Peněžní trh PLUS... 2 IKS Dluhopisový PLUS... 4 IKS Balancovaný konzervativní... 6 IKS Balancovaný

Více

KONFERENCE VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ. Mobilní platební služby INOVACE V PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

KONFERENCE VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ. Mobilní platební služby INOVACE V PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH KONFERENCE VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ Mobilní platební služby INOVACE V PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH Adam Nečas Praha 12. února 2014 14.2.2014 SLIDE 1 Obsah I. Regulatorní pohled na mobilní platby II. Praktické příklady

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, před prázdninami si Vás opětovně dovolujeme informovat, co je nového v rámci legislativy, praxe a budoucích změn v rámci občanského a obchodního práva. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ZÁSTUPCE PRÁVNICKÉ OSOBY Jméno: Příjmení: Místo narození: Číslo OP nebo pasu: Doklad totožnosti je platný do: Rodné číslo: Nemá exspiraci Zastoupení: ADRESA TRVALÉHO

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka Příloha č. 7: KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka Název: Ekonomický informační systém s integrací péče o ekosystémy v národních parcích Základní identifikační údaje: Zadavatel: Název: Sídlo: Česká republika

Více

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky 1 Preambule Tento zákon upravuje právní formu poskytovatelů zdravotních služeb zakládaných

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY. Jiří Zahradník Říjen 2013

FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY. Jiří Zahradník Říjen 2013 FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY Jiří Zahradník Říjen 2013 FORMY VLASTNICTVÍ PODNIKU Ve většině vyspělých zemí se vyvinuli 4 formy vlastnictví podniku podnik jednotlivce

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více