Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu FRVŠ 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu FRVŠ 2006"

Transkript

1 Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu FRVŠ 2006 Název projektu: Inovace a zásadní rozšíření atraktivní výběrové disciplíny Filmový muzikál jako žánr integrace Číslo projektu: 314/2006 Tematický okruh, skupina a specifikace: F5 a Hlavní řešitelka: PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D. odborná asistentka Pracoviště: katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (dále jen KHv PdF OU) Sokolská 17, OSTRAVA 1 tel.: , mobilní tel.: Spoluřešitelka: doc. PaedDr. Zora Stiborová, CSc. Rámcová charakteristika řešeného projektu Projekt byl podpořen v rámci grantového řízení FRVŠ 2006 částkou ,- Kč, tj. ve zkráceném finančním krytí oproti původní žádosti ,- Kč (podpora zkrácena o 18,3%). Přesto řešitelka usilovala o maximální naplnění stanovených cílů řešení, při dodržení plánovaného způsobu řešení, konkrétních výstupů a přínosu rozvoji pedagogické fakulty, resp. vysoké školy Ostravské univerzity (dále jen PdF OU). Dílčí (nikoliv koncepční) změny oproti navrženému projektu byly dány pouze a výlučně výše uvedenou skutečností a jsou precizně níže popsány a zdůvodněny. Řešený projekt byl primárně zaměřen na zásadní inovaci pro studenty atraktivního výběrového předmětu Filmový muzikál jako žánr integrace, která spočívala v transformaci disciplíny do dvou navazujících předmětů Filmový muzikál jako žánr integrace I. (KHV/FIMUZ, KHV/FIMU1 a KHV/FI1MU) a Filmový muzikál jako žánr integrace II. (KHV/FIMU2) dle původně přiložených nových sylabů. Projekt jednoznačně vykazuje rozvojový charakter, splňuje zadání tematického okruhu F5/a a je určen pouze a výlučně pro vzdělávací účely (je nabízen všem posluchačům Ostravské univerzity v rámci výběrových disciplín bez ohledu na fakultu či obor, kterými se studenti věnují). Cíle, obsah i metody a formy výuky obou disciplín jsou formulovány a realizovány natolik široce, že je přístupná všem zájemcům z řad studentů bez toho, aby byla zkoumána dosažená míra odbornosti v oblastech historicko-estetických, hudebněteoretických či uměleckých. Projekt reflektuje setrvalý zájem studentů o problematiku (do předmětu Filmový muzikál jako žánr integrace I., který proběhl v zimním semestru 2006/2007 bylo zapsáno 67 frekventantů, výuky se pak zúčastnilo 49 posluchačů). Vnitřní logika popsané disciplíny a koncepce její přímé realizace primárně staví 1. na vybraných převažujících typech inteligence, potřebných při hermeneutické interpretaci a komparaci estetických objektů (před. na inteligenci verbální, hudební, interpersonální a

2 intrapersonální) a 2. na rozvoji všech typů učení (tj. způsobů, jimiž subjekt student přijímá a zpracovává podněty ze svého okolí, a způsobů, které užívá k záměrnému učení se, před. pak na rozvoji učení vizuálního, komunikativního a verbálně abstraktního). Usiluje o komplexní rozvoj studenta ve smyslu provázaných schopností a dovedností analytických, resp. dovedností analýzy v hermeneutickém slova smyslu, sociálních, komunikačních, o rozvoj kompetencí k celoživotnímu učení a k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální, personální, pracovní i občanské. V sekundární rovině řešení projekt přispěl: 1. ke zjevnému zlepšení vysokoškolské přípravy budoucích učitelů a vychovatelů ve smyslu aplikace moderních trendů z oblasti nonartificiální hudby (nejen muzikálu a hudby filmové, ale i intedruhových, interstylových a interžánrových syntéz, fúzí a synkrezí), 2. k vypsání čtyř nových tematicky vyhraněných a souvisejících diplomových úkolů, 3. ke značnému rozšíření oborové knihovny, resp. zejm.mediotéky katedry hudební výchovy PdF OU a také 4. k rozvoji pedagogické kreativity a schopnosti analýzy filmového textu. Grantový projekt byl naplněn bezezbytku dle plánovaného zadání! Cíle řešení jejich naplnění V rámci řešení projektu byly realizovány následující inovace: 1. zlepšení vysokoškolské přípravy budoucích učitelů a vychovatelů ve smyslu aplikace moderních trendů z oblasti nonartificiální hudby (aktuální žánr muzikálu, částečně rovněž filmové hudby) do oborových oblastí hudební teorie a hudební pedagogiky v osobnostní i profesionální přípravě budoucích učitelů elementární školy, II. stupně základních škol, škol středních a oboru vychovatelství s vonočasovou a resocializační specializací aktivní osvojování následujících obsahů: maximální možná informovanost týkající se specifičnosti, typičností a historického vývoje žánru filmového muzikálu (tj. teoretické nabytí a praktické ověření poznatků historických, lingvistických, sociologických, psychologických, obecně kulturologických a sémantických se schopností odhalovat jejich vzájemné vztahy a souvislosti); rozvoj vstupních pedagogických dovedností pro výukovou a mimoškolní činnost v oblasti dějin nonartificiální hudby, resp. muzikálového žánru (tj. dovedností informačních, mobilizujících, rozvíjejících, orientačních, konstruktivních, organizačních a komunikačních); rozvoj pedagogické kreativity, schopností analyzačních a interpretačních ve smyslu hermeneutickém (východiskem je zvládnutí elementární práce s reálným mnohovrstevným textem žánru filmového muzikálu a pochopení jeho typologických zákonitostí); formování pozitivních postojů k vybranému žánru a žánrům příbuzným (hudební film, filmová hudba, divadelní muzikál ad.). 2. umožnění výraznější profilace zaměření učitelských a vychovatelských studijních oborů v rámci společného základu; 3. vypsání nových tematicky vyhraněných a souvisejících diplomních úkolů; 4. výrazné rozšíření oborové knihovny KHv PdF OU zaměřené na vybrané žánry nonartificiální hudby a její zpřístupnění studentům (cca o 2 nové knižní encyklopedické tituly, dvě nové písňové antologie, 5 VHS a 51 CD a DVD nosičů);

3 5. výrazné zlepšení oborové přípravy studentů prostřednictvím aktuálních titulů vydaných ve formátu DVD (nákup polyfunkčního DVD recorderu JVC DR-MX1SE). Způsob řešení jeho naplnění Řešení grantového projektu Inovace a zásadní rozšíření atraktivní výběrové disciplíny Filmový muzikál jako žánr integrace sestávalo ze čtyř provázaných bloků. První blok byl zaměřen na inovace stávajících studijních programů. Inovované, resp. nově formátované disciplíny KHV/FIMUZ, KHV/FIMU1, KHV/FI1MU a KHV/FIMU2 byly zařazeny do studijních plánů (tištěných i elektronických) studijních programů všech magisterských učitelských i neučitelských oborů (formou detailně připravených sylabů) v probíhajícím akademickém roce 2006/2007. V akademickém roce 2005/2006 byla provedena cílená kampaň k jejich propagaci prostřednictvím: - do té doby průběžně probíhající výukové disciplíny KHV/FIMUZ (vždy v LS akademického roku); - prostřednictvím www prezentace na ( - prostřednictvím reklamního interuniverzitně prezentovaného portfolia disciplíny. Druhý blok řešil dílčí materiální dovybavení KHv PdF OU chybějící nahrávací, přehrávací a přepisovací technikou určenou ke zintenzivnění oborové a osobnostní přípravy posluchačů prostřednictvím vysoce aktuálních a moderně formátovaných nosičů (nákup polyfunkčního DVD recorderu JVC DR-MX1, navíc se speciálními optickými kabely a přípojkovou redukcí). Aparatura byla bezpečně a funkčně instalována tak, aby byla přístupná maximálnímu množství uživatelů. Byla zaručena její plná kompatibilita s dalšímu speciálními auditivními a audiovizuálními zařízeními výukového prostoru a je pochopitelně využívána nejen v nových disciplínách, ale v rámci potřeby ve všech vyučovaných předmětech historickoestetické, hudebněteoretické a komparatistické povahy. Příjemce dotace (OU) zajistil odborné proškolení uživatelů nově zakoupené techniky. Třetí blok řešení usiloval o výběr, zakoupení, archivaci a centrální elektronické databázové zpracování knižních titulů, CD a DVD nosičů zaměřených na oblasti nonartificiální hudby, na multistylové a multižánrové syntézy, synkreze a fúze a zejm. na oblast filmového, příp. divadelního muzikálu (nakoupeno, zaregistrováno a do aktivního knihovního fondu zařazeny cca 2 nové knižní encyklopedické tituly, dvě nové písňové antologie, 5 VHS a 51 CD a DVD nosičů). Čtvrtý blok praktické realizace projektu byl zaměřen na organizační, odbornou a popularizační činnost spojenou s jeho řešením, tj. na organizaci 14. odborné studentské konference, na vypsání nových diplomních úkolů a prezentaci projektu na www OU ( Konkrétní výstupy jejich naplnění 1. Byly provedeny inovace a zásadní rozšíření atraktivní výběrové disciplíny Filmový muzikál jako žánr integrace (rozšíření obsahu typologie žánru, světový a domácí sociokulturní kontext a historický vývoj a formy z jednosemestrální na dvou semestrální tříhodinovou týdenní výuku, tj. 3x13x2 výukové hodiny celkem) zlepšení vysokoškolské přípravy budoucích učitelů a vychovatelů ve smyslu aplikace moderních trendů z oblasti nonartificiální hudby (aktuální žánr muzikálu, částečně rovněž hudebního filmu a filmové hudby) do oborových oblastí hudební teorie a hudební pedagogiky v osobnostní i profesionální přípravě budoucích učitelů a vychovatelů.

4 2. Byla umožněna výraznější vybraně problémové profilace studijních programů učitelství VVP elementární školy, II. stupně základních škol, škol středních a oboru vychovatelství s volnočasovou a resocializační specializací (výběrové předměty). 3. Byly vypsání čtyři nové tematicky vyhraněné a související diplomní úkoly. 4. Byla výrazně rozšířena oborová knihovna KHv PdF OU zaměřená na vybrané žánry nonartificiální hudby, nově pořízené tituly byly zpracovány do internetové databáze a formou prezenčních či absenčních výpůjček zpřístupněny studentům (cca o 2 nové knižní encyklopedické tituly, dvě nové písňové antologie, 5 VHS a 51 CD a DVD nosičů). 5. Byla výrazně zlepšena oborová příprava studentů prostřednictvím aktuálních titulů vydaných ve formátu DVD byl zakoupen, bezpečně, odborně instalován a hojně užíván polyfunkční DVD recorder JVC DR-MX1SE. Toto zařízení umožňuje nejen špičkovou reprodukci DVD a VHS nosičů, ale i záznam televizního vysílání do formátů DVD a VHS, a především přepis obou formátů navzájem. Průběžně tak byl realizován přepis katedrálního archivu i soukromého studijního archivu řešitelky formátu VHS do stabilnějšího a kvalitnějšího formátu DVD (k lednu 2007 cca 150 titulů). Cílová skupina projektu její naplnění Kvantifikaci dopadu projektu směrem k cílové skupině projektu je nutno interpretovat ve čtyřech samostatných rovinách: 1. Jako zařazení dvou nově formátovaných výběrových předmětů do vzdělávacích kurikul posluchačů následujících studijních oborů: Učitelství pro 1. stupeň základních škol (prezenční forma studia, společný základ) orientačně cca 240 studentů zapsaných v oboru pro akademických rok 2004/2005; Učitelství VVP pro 2. stupeň základních škol (prezenční forma studia, společný základ) orientačně cca 750 studentů zapsaných v oborech pro akademických rok 2004/2005; Vychovatelství s volnočasovým a resocializačním zaměřením orientačně cca 210 studentů zapsaných v oboru pro akademických rok 2004/2005; Učitelství VVP pro střední školy (prezenční forma studia, společný základ) orientačně cca 120 studentů zapsaných v oborech pro akademických rok 2004/ Jako využitelnost zakoupené techniky, která je maximální. Polyfunkční DVD recorder JVC DR-MX1SE je intenzivně využívána pro oborovou a osobnostní přípravu studentů nejen v nových disciplínách, ale ve všech předmětech zaměřených hudebněteoreticky a historickoesteticky (orientační počet oborových posluchačů KHv PdF OU v akademickém roce 2004/2005 je cca 120, ostatních studentů připravovaných v rámci interkatedrální kooperace je cca 550). 3. Jako aktualizovaný, významně rozšířený fond oborové knihovny KHv PdF OU, který je přístupný všem posluchačům pracoviště, tedy jak studentům interních, tak externích forem studia. V rámci celouniverzitní knihovní registrace je tento fond přístupný všem posluchačům Ostravské univerzity bez ohledu na fakultu, katedru či obor, příp. typ studia. 4. Jako cílovou skupinu Studentské odborné konference 2006, jež byla formátována jako mezinárodní (spoluúčast slovenských studentů). Konference proběhla dne 20. dubna 2006 na KHv PdF OU, byla na ni přizvána všechna hudebně pedagogická pracoviště, resp. jejich studenti, v České republice (UK Praha, MU Brno, UP Olomouc, UHK Hradec Králové, Plzeň, UJEP Ústí nad Labem, JU České Budějovice) a výběrové i na Slovensku (UKF

5 v Nitře, PU v Prešově, UMB v Banské Bystrici a KU v Ružomberoku). Akce se zúčastnilo 13 referujících studentů (OU Ostrava, UP Olomouc, MU Brno, UMB Banská Bystrica) s příspěvky, které se ve většině dotýkaly problematiky nonartificiální hudby. V jednacím plénu se během dne vystřídalo 87 studentů. Konference byla podpořena osobní účastí vysokoškolských pedagogů ze všech zúčastněných univerzit. Administrativní a organizační participace PdF OU na projektu 1. inovace stávajících studijních programů oborů Učitelství pro 1. stupeň základních škol (prezenční forma studia, společný základ), Učitelství VVP pro 2. stupeň základních škol (prezenční forma studia, společný základ), Vychovatelství s volnočasovým a resocializačním zaměřením (prezenční forma studia, společný základ), Učitelství VVP pro střední školy (prezenční forma studia, společný základ) o nově formátované výběrové disciplíny s aktuální platností od akademického roku 2006/2007; 2. poskytnutí vybaveného specializovaného výukového prostoru pro nově vzniklé volitelné studijní předměty (tj. specializované poslechové učebny KHv PdF OU a PdF OU); 3. zajištění odborného technického zaškolení všech uživatelů nové nahrávací a přehrávací aparatury; 4. centrální elektronická katalogizace nově pořízených textových i auditivních pomůcek (veřejně přístupná na www OU) a jejich uložení v oborové knihovně KHv PdF OU; 5. zpřístupnění oborové knihovny všem posluchačům OU jak formou prezenční tak absenční výpůjčky; 6. průběžná prezentace řešeného projektu na www stránkách OU; 7. podpora organizace 14. studentské odborné konference Prezentace výsledků její naplnění 1. Nové výběrové disciplíny byly zařazeny do studijních plánů PdF OU od akademického roku 2006/2007. Disciplíny pružně reagují na extrémně vysoký zájem studentů o dosud vyučovanou disciplínu KHV/FIMUZ a na jejich zájem o návaznosti v českém kulturním kontextu. 2. Řešení projektu bylo průběžně prezentováno na www stránkách Ostravské univerzity ( nejnověji pak leden Zakoupené knihy, jiné textové a elektronické pomůcky i CD a zejm. DVD nosiče byly zaneseny do elektronické knihovní databáze a lokalizovány v oborové knihovně KHv PdF OU a mediotéce OU (databáze je veřejně přístupná na www OU). Jsou zde v celé šíři k dispozici v prezenčním i v absenčním výpůjčním režimu všem posluchačům OU. 4. Řešení projektu bylo formou informační zprávy prezentováno na studentské odborné konferenci 2006 spolu s výstupy souvisejícími s vypsáním nových diplomních úkolů. 5. Řešení projektu bylo formou odborného příspěvku Filmový muzikál jako žánr integrace (dílčí prostředek motivace vysokoškolských studentů k potřebě celoživotní kultivace v oblasti hudby a filmu) s konkrétním citačním odkazem na grantovou podporu FRVŠ prezentováno na mezinárodní muzikologické konferenci Janáčkiana 2006 (1. a 2. červne 2006, Ostrava) a jako tištěný příspěvek z této konference (Ševčíková, V.: Filmový muzikál jako žánr integrace dílčí prostředek motivace vysokoškolských studentů k potřebě celoživotní kultivace v oblasti hudby a filmu. In: Česká hudební pedagogika a vzdělávání dospělých na počátku 21. století. Sborník PdF OU z muzikologické konference

6 Janáčkiana 2006, Divadelní ústav Česká hudební rada, Praha 2006, ISBN X, s ) viz příloha Prezentace řešení projektu. Příloha Sylaby inovovaných, resp. nově formátovaných výběrových předmětů FIMU1 a FIMU2, které jsou zařazeny do studijních plánů PdF OU od akademického roku 2006/2007. KHV/FIMU1 Filmový muzikál jako žánr integrace 1 (C disciplína) Vyučující: PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D. Specifikace disciplíny: - přednáška 1 hodina a cvičení 2 hodiny týdně, zimní semestr, semestrální výuka je ukončena udělením zápočtu. Hlavní úkoly: - proniknout do obecné problematiky populární, resp. nonartificiální hudby v kontextu hudebně estetickém, všeobecně kulturním a historickém; - proniknutí do problematiky, specifik a historie muzikálového žánru v co nejširším kontextu všeobecně kulturním, estetickém a umělecko-historickém; - pochopení jedinečnosti charakteristických rysů filmového muzikálu, typologie fabulí, situací, postav atd.; - pochopení a zvnitřnění postupů a fází interpretace textu (zde filmového materiálu) jako základní hermeneutické kategorie; - důraz je kladen na rozvoj individuální schopnosti rozumět, vykládat a aktivně užívat dané problematiky interdisciplinárně. Cíle a obsah předmětu: - získání základních vědomostí a poznatků v oblasti dějin světového filmového muzikálu, hudebního filmu a divadelního muzikálu formou ilustrativních videoukázek; - rozvoj bezpečná orientace v problematice interdisciplinární umělecké, žánrové a stylové integrace jako stěžejního výrazového prostředku filmového muzikálu; - rozvoj schopnosti usouvztažňovat a spojovat nabyté vědomosti, získání všeobecného přehledu ve vymezeném žánru; - proniknutí do specifik estetického prostoru filmového a divadelního muzikálu; - získání kompetencí v oblasti umělecko-estetického hodnocení předkládaného videomateriálu. Organizační forma výuky: úvodní přednáškové lekce vedené vyučující zaměřené na typologické vymezení problematiky filmového muzikálu na základě exemplifikace konkrétnímu filmovými ukázkami; - následně vždy cca dvouhodinová videoprojekce spojená s výkladem historiografickým, estetickým, hudebně analytickým atd. (výstupy studentů v rámci individuálních seminárních úkolů);

7 - jednohodinový workshop, tzn. smysluplná a kreativní diskuse nad zhlédnutou filmovou ukázkou a jejími klíčovými fenomény. Požadavky k udělení zápočtu: - reprezentativní zpracování a zralá prezentace seminárního úkolu, prokázání bezpečných znalostí a orientace v individuálně prostudované literatuře (výhodou vlastní konspekty, komentáře, polemické poznámky atp.) - max. pětiminutový nástin problému jako komentář k předložené osnově distribuované mezi studenty (seminární úkol je skupinovou prací studentů); - aktivní účast ve workshopové části (max. dvě absence); - zápočová práce - nepřipravený pokus o hermeneutickou interpretaci filmového muzikálu. Poznámka ke koncepci disciplíny: Předmět je koncipován (na základě předpokladu individuálního a aktivního zájmu studentů) jako moderní výukový model skýtající prostor pro seberealizaci a prezentaci vlastních zralých stanovisek a soudů posluchačů. Značný důraz je kladen na rozvoj schopností zralé odborné komunikace v rámci studijní skupiny (diskuse, polemiky, kritická hodnocení atd). Výchozí odborná literatura k problematice muzikálu a filmové hudby (výběr): Bor, V.: K filmové hudebnosti. Praha Bor, V.: Hudební filmy a muzikál. Praha Brousil, A. M.: Hudba v našem filmu. Praha Bauer, J.: Muzikálový triumf. Slavná éra muzikálu na českých scénách. Praha Bez, H., Degenhardt, J., Hofmann, H. P.: Muzikál. Bratislava Eisler, H.: Hudební skladba pro film. Praha Foret, M.: Jesus Christ Superstar a ostatní rockové opery. Brno Hoggardová, P.: Muzikál na prahu tisíciletí. Mazi komercí a elitou - možnosti reformy muzikálového divadla v době (post-)moderní. Brno Kuna, M.: Hudba v krátkém filmu. Praha Kuna, M.: Zvuk a hudba ve filmu. Praha Lexmann, J.: Teória filmovej hudby. Bratislava Matzner, A., Pilka, J.: Česká filmová hudba. Praha Osolsobě, I.: Divadlo, které mluví, zpívá a tančí. Praha Osolsobě, I.: Marsyas, Apollón... a Dionýsos. Přibližování k muzikálu I. Brno Osolsobě, I.: Marsyas, Apollón... a Dionýsos. Přibližování k muzikálu II. Brno Osolsobě, I.: Muzikál je, když... Praha Pilka, J.: Tajemství filmové hudby. Praha Schmidt-Joos, S.: Muzikál. Praha Vaněk, J. J.: Muzikál v Čechách aneb Velký svět v malé zemi. Praha Výchozí časopisy k problematice nonartificiální hudby (výběr): Harmonie, HIS Voice bulletin, Hitbox, Hudební rozhledy, Hudební věda, Multikulturní magazín UNI + probraná knižní a časopisecká výběrová bibliografie

8 Tematický plán (pracovní verze): 1. typologické vymezení muzikálového žánru (přednáška s konkrétními videoukázkami); 2. typologické vymezení muzikálového žánru (přednáška s konkrétními videoukázkami) (pracovní videomateriál Divotvorný hrnec, West Side Story, Les Miserábles, Sedm nevěst pro sedm bratrů, Brigadoon, Kiss Me, Kate, My Fair Lady, Pomáda, Cats, Josef a jeho kouzelný plášť, Viktor a Viktorie ad.); 3. Čaroděj ze země Oz (1939); 4. Zpívání v dešti (1952); 5. Muž jménem La Mancha (1972); 6. Cikáni jdou do nebe (1976); 7. Hair (1979); 8. Šumař na střeše (1974); 9. Jesus Christ Superstar (verze z roku 1972); 10. Jesus Christ Superstar (verze z roku 2001); 11. Horečka sobotní noci (1977); 12. Lví král (2001); 13. Zápočtová práce pokus o hermeneutickou interpretaci filmového muzikálu ze světové filmové produkce. KHV/FIMU2 Filmový muzikál jako žánr integrace 2 (C disciplína) Vyučující: PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D. Specifikace disciplíny: - přednáška 1 hodina a cvičení 2 hodiny týdně, letní semestr, semestrální výuka je ukončena udělením zápočtu. Hlavní úkoly: - proniknout do obecné problematiky populární, resp. nonartificiální hudby v kontextu hudebně estetickém, všeobecně kulturním a historickém; - proniknutí do problematiky, specifik a historie muzikálového žánru, žánru filmové hudby a divadelního muzikálu v co nejširším kontextu všeobecně kulturním, estetickém a umělecko-historickém; - pochopení jedinečnosti charakteristických rysů filmového muzikálu, typologie fabulí, situací, postav atd.; - pochopení a zvnitřnění postupů a fází interpretace textu (zde filmového materiálu) jako základní hermeneutické kategorie; - důraz je kladen na rozvoj individuální schopnosti rozumět, vykládat a aktivně užívat dané problematiky interdisciplinárně. Cíle a obsah předmětu: - získání základních vědomostí a poznatků v oblasti dějin českého filmového muzikálu formou ilustrativních videoukázek; - rozvoj bezpečná orientace v problematice interdisciplinární umělecké, žánrové a stylové integrace jako stěžejního výrazového prostředku filmového muzikálu;

9 - rozvoj schopnosti usouvztažňovat a spojovat nabyté vědomosti, získání všeobecného přehledu ve vymezeném žánru; - proniknutí do specifik estetického prostoru filmového a divadelního muzikálu; - získání kompetencí v oblasti umělecko-estetického hodnocení předkládaného videomateriálu. Organizační forma výuky: úvodní přednáškové lekce vedené vyučující zaměřené na typologické vymezení problematiky filmového muzikálu na základě exemplifikace konkrétnímu filmovými ukázkami; - následně vždy cca dvouhodinová videoprojekce spojená s výkladem historiografickým, estetickým, hudebně analytickým atd. (výstupy studentů v rámci individuálních seminárních úkolů); - jednohodinový workshop, tzn. smysluplná a kreativní diskuse nad zhlédnutou filmovou ukázkou a jejími klíčovými fenomény. Požadavky k udělení zápočtu: - reprezentativní zpracování a zralá prezentace seminárního úkolu, prokázání bezpečných znalostí a orientace v individuálně prostudované literatuře (výhodou vlastní konspekty, komentáře, polemické poznámky atp.) - max. pětiminutový nástin problému jako komentář k předložené osnově distribuované mezi studenty (seminární úkol je skupinovou prací studentů); - aktivní účast ve workshopové části (max. dvě absence); - zápočová práce - nepřipravený pokus o hermeneutickou interpretaci filmového muzikálu. Poznámka ke koncepci disciplíny: Předmět je koncipován (na základě předpokladu individuálního a aktivního zájmu studentů) jako moderní výukový model skýtající prostor pro seberealizaci a prezentaci vlastních zralých stanovisek a soudů posluchačů. Značný důraz je kladen na rozvoj schopností zralé odborné komunikace v rámci studijní skupiny (diskuse, polemiky, kritická hodnocení atd). Výchozí odborná literatura k problematice muzikálu a filmové hudby (výběr): Bor, V.: K filmové hudebnosti. Praha Bor, V.: Hudební filmy a muzikál. Praha Brousil, A. M.: Hudba v našem filmu. Praha Bauer, J.: Muzikálový triumf. Slavná éra muzikálu na českých scénách. Praha Bez, H., Degenhardt, J., Hofmann, H. P.: Muzikál. Bratislava Eisler, H.: Hudební skladba pro film. Praha Foret, M.: Jesus Christ Superstar a ostatní rockové opery. Brno Hoggardová, P.: Muzikál na prahu tisíciletí. Mazi komercí a elitou - možnosti reformy muzikálového divadla v době (post-)moderní. Brno Kuna, M.: Hudba v krátkém filmu. Praha Kuna, M.: Zvuk a hudba ve filmu. Praha Lexmann, J.: Teória filmovej hudby. Bratislava Matzner, A., Pilka, J.: Česká filmová hudba. Praha Osolsobě, I.: Divadlo, které mluví, zpívá a tančí. Praha Osolsobě, I.: Marsyas, Apollón... a Dionýsos. Přibližování k muzikálu I. Brno 1996.

10 Osolsobě, I.: Marsyas, Apollón... a Dionýsos. Přibližování k muzikálu II. Brno Osolsobě, I.: Muzikál je, když... Praha Pilka, J.: Tajemství filmové hudby. Praha Schmidt-Joos, S.: Muzikál. Praha Vaněk, J. J.: Muzikál v Čechách aneb Velký svět v malé zemi. Praha Výchozí časopisy k problematice nonartificiální hudby (výběr): Harmonie, HIS Voice bulletin, Hitbox, Hudební rozhledy, Hudební věda, Multikulturní magazín UNI + probraná knižní a časopisecká výběrová bibliografie Tematický plán (pracovní verze): 1. geneze českého muzikálového žánru (přednáška s konkrétními videoukázkami); 2. geneze českého muzikálového žánru (přednáška s konkrétními videoukázkami) (pracovní videomateriál Hudba z Marsu, Kdyby tisíc klarinetů, Šakalí léta, Sny svatojánských nocí, Babylon, Johanka z Arcu, Krysař ad.) 3. Starci na chmelu (1964); 4. Dáma na kolejích (1966); 5. Dobře placená procházka (1965); 6. Gentlemani (1967); 7. Noc na Karlštejně (1973); 8. Balada pro banditu (1978); 9. Kouř (1989); 10. Dracula (1995); 11. Rebelové (2000); 12. dětská televizní hudebně dramatická produkce (Princové jsou na draka, Plaváček, Co takhle svatba, princi?, Kdy přiletí čáp, královno?, Peter Pan ad.) 13. Zápočtová práce pokus o hermeneutickou interpretaci filmového muzikálu z české filmové produkce.

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program: 75-07 Specializace v pedagogice oboru Hudební teorie a pedagogika Program se řídí Zákonem

Více

2. mezinárodní konference

2. mezinárodní konference Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 2. mezinárodní konference O VÝCHOVĚ A VOLNÉM ČASE PROGRAM Konference se koná v rámci oslav 60. výročí vzniku fakulty pod záštitou

Více

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 77140 Olomouc jitka.kralikova@upol.cz, www.ksp.upol.cz, 585635302 Studium pro Vás ideální? co takhle pedagogika

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání

Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání Mgr. Kateřina Šrámková Současný stav hudební výchovy na školách není uspokojivý. Proč tomu tak je, je předmětem zkoumání práce učitelů hudební výchovy

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem okresní pracoviště Teplice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Dubí Dlouhá 134 417 02 Dubí 2 Identifikátor ředitelství: 600 002 829 IZO:

Více

Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010

Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010 Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010 Přítomni: Doc. PaedDr. J. Coufalová, CSc., doc. L. Čepička, Ph.D., doc. PhDr. J. Miňhová, CSc., doc. RNDr. M. Mergl, CSc., PhDr. J. Vaňková,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1930/13-S. Střední odborné učiliště Jiřice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1930/13-S. Střední odborné učiliště Jiřice Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1930/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Střední odborné učiliště

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-267/09-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-267/09-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-267/09-L Název školy: Soukromá hotelová škola Hergesell spol. s r. o. Adresa: Na Žižkově 101/9, 460 06 Liberec 6 Identifikátor: 600

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo nám.

Více

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice Shrnutí a interpretace výstupů z analýzy oborově didaktického kurikula v pregraduální přípravě učitelů občanské nauky / občanské výchovy / výchovy k občanství / základů společenských věd / psychologie

Více

Nejpozdější termín zadání bakalářských a diplomových prací do SIS ve školním roce 2013/2014 na katedře primární pedagogiky je 20. 12. 2013.

Nejpozdější termín zadání bakalářských a diplomových prací do SIS ve školním roce 2013/2014 na katedře primární pedagogiky je 20. 12. 2013. TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ pro akademický rok 2013/14 Nejpozdější termín zadání bakalářských a diplomových prací do SIS ve školním roce 2013/2014 na katedře primární pedagogiky je 20. 12.

Více

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Stati a zprávy z výzkumu HUDBA TĚLA - ČESKÁ MUZIKOTERAPEUTICKÁ METODIKA* (1. díl) Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Anotace: První díl článku popisuje základní koncepci české muzikoterapeutické metodiky

Více

1. předmět: Speciální pedagogika

1. předmět: Speciální pedagogika OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy Studijní obor N7504T277: Učitelství pro ZŠ a SŠ Speciální pedagogika 1. předmět: Speciální

Více

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu:

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu: Fakulta pedagogická Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 022 E-mail: uchazec-fpe@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje

Více

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Aktualizace na rok 2015 Projednáno VR PF UJEP dne: 20. listopadu 2014 Schváleno AS PF UJEP dne: 17. prosince 2014 doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. děkan PREAMBULE

Více

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity V/1 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Filozofická fakulta Ostravské univerzity Filozofická fakulta Ostravské univerzity Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Ostravské univerzity konané dne 16. 9. 2003 Přítomní : podle prezenční listiny Program jednání : 1. Zahájení,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-505/15-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-505/15-H INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-505/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo Habrmanova 130, Hradec Králové, 500 02 E-mail právnické

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na visegradskou konferenci Masmediální technologie ve školním hudebním vzdělávání

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na visegradskou konferenci Masmediální technologie ve školním hudebním vzdělávání Jméno, tituly, pracovní zařazení (učitel?) Pracoviště ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na visegradskou konferenci Masmediální technologie ve školním hudebním vzdělávání ve dnech 21.11 až 22.11.2008 inspirovanou Evropským

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Princip rovného přístupu. Změna koncepce školy. Žáci s různým handicapem. momentální znevýhodnění trvalé znevýhodnění

Princip rovného přístupu. Změna koncepce školy. Žáci s různým handicapem. momentální znevýhodnění trvalé znevýhodnění Princip rovného přístupu Žáci s různým handicapem - momentální znevýhodnění trvalé znevýhodnění - handicapy viditelné handicapy skryté - Změna koncepce školy Tento projekt je spolufinancován ESF a státním

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2013

Studium pedagogiky pro učitele 2013 Studium pedagogiky pro učitele 2013 Obsah a průběh studia: Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Mgr. Aleš Březina: Mezi skladbami Bohuslava Martinů,

Mgr. Aleš Březina: Mezi skladbami Bohuslava Martinů, Univerzita Palackého v Olomouci Systémové aspekty v rozvoji lidských zdrojů a jejich flexibility jako podpora interdisciplinárního výzkumu vybraných oblastí hudební kultury PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY

Více

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce - 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA TV

Více

Archivace, digitalizace a zpřístupnění souboru zvukových záznamů Knihovny AMU

Archivace, digitalizace a zpřístupnění souboru zvukových záznamů Knihovny AMU Závěrečná zpráva o řešení grantu Fondu rozvoje VŠ č. 446/2003 Název projektu: Archivace, digitalizace a zpřístupnění souboru zvukových záznamů Knihovny AMU Zprávu předkládají: PhDr. Iva Horová prof. ing.

Více

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Katedra psychologie FF UP v Olomouci realizuje dle udělených akreditací doktorský studijní program (dále i DSP či Ph.D. studium) v

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem duben 2016 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2015

Více

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory:

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Jak se dostat na filozofické, humanitní a sociální fakulty Na filozofických a humanitních fakultách lze studovat mnoho oborů psychologie, filozofie, logika, politologie, sociologie, sociální politika a

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně Úvod Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně duben 2010 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla

Více

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 131 ZPRÁVY Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 Následující zpráva stručně informuje čtenáře o řešení projektu v roce 2006. Připomínáme, že v rámci

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

Bílá kniha terciárního vzdělávání - nedostatečný a nebezpečný materiál pro kvalitu vysokého školství 5.3.2009 blisty.cz str. 0

Bílá kniha terciárního vzdělávání - nedostatečný a nebezpečný materiál pro kvalitu vysokého školství 5.3.2009 blisty.cz str. 0 Bílá kniha terciárního vzdělávání - nedostatečný a nebezpečný materiál pro kvalitu vysokého školství 5.3.2009 blisty.cz str. 0 Text Hradeckého prohlášení My, níže podepsaní, odmítáme způsob přípravy Bílé

Více

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG)

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Témata kvalifikačních prací si studenti volí po dohodě s konkrétními vyučujícími dle vlastního zájmu či profesního zaměření. Následně uvedená témata jsou pouze návrhem

Více

www: <http://khd.vse.cz/profil-katedry/zakladni-informace/>.

www: <http://khd.vse.cz/profil-katedry/zakladni-informace/>. Volně dostupné elektronické informační zdroje k hospodářským a sociálním dějinám Václava Horčáková Abstrakt: Význam elektronických informačních zdrojů pro studium hospodářských a sociálních dějin stále

Více

F O N D R O Z V O J E V Y S O K Ý C H Š K O L 2010

F O N D R O Z V O J E V Y S O K Ý C H Š K O L 2010 F O N D R O Z V O J E V Y S O K Ý C H Š K O L 2010 LIST A Agentura Rady vysokých škol, José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín tel. 220 172 148-9, fax. 220 560 221 P r o j e k t : Č.j. Fondu 2611

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae

Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae Jméno: Titul: Státní příslušnost: E-mail: Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae René Szotkowski Mgr., Ph.D. ČR rene.szotkowski@upol.cz Tel.: (+420) 585 63 5178 Vzdělání: 1992 1996

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor Identifikátor školy: 600 001 288 Termín konání inspekce:

Více

Program dalšího profesního vzdělávání učitelů na Univerzitě Karlově v Praze

Program dalšího profesního vzdělávání učitelů na Univerzitě Karlově v Praze Závěrečná zpráva o řešení rozvojového projektu MŠMT č. 201/2006 Program dalšího profesního vzdělávání učitelů na Univerzitě Karlově v Praze v rámci programu MŠMT program 2: Příprava a rozvoj studijních

Více

Elektronické publikace v NK ČR. Mgr. Martin Žížala Národní knihovna ČR

Elektronické publikace v NK ČR. Mgr. Martin Žížala Národní knihovna ČR Elektronické publikace v NK ČR Mgr. Martin Žížala Národní knihovna ČR Elektronické knihy vývoj počtu e-knih ohlášených Agentuře ISBN (údaje z databáze NK ČR): 2010 => 247 záznamů listopad 2011 => září

Více

HARMONIZACE VĚCNÉ KATALOGIZACE V ČESKU: REALITA

HARMONIZACE VĚCNÉ KATALOGIZACE V ČESKU: REALITA HARMONIZACE VĚCNÉ KATALOGIZACE V ČESKU: REALITA Marie Balíková, Národní knihovna ČR Tento informativní příspěvek navazuje na článek ze sborníku Knihovny současnosti 2004. 1 Pro věcné katalogizátory a indexátory

Více

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. Olomouc, 27. 11. 2013 Dosavadní závěry pracovní skupiny a) podpora technického vzdělávání v OK - vznik VŠ technického oboru na školách v regionu je nereálný (velké finanční

Více

Informační kampaň Právo na dětství duben říjen 2015. tisková konference 20. října 2015

Informační kampaň Právo na dětství duben říjen 2015. tisková konference 20. října 2015 Informační kampaň Právo na dětství duben říjen 2015 tisková konference 20. října 2015 Cíle a hlavní myšlenka kampaně prezentovat záměry transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny v České republice

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Střední odborné učiliště stavební, Vyškov, Sochorova 15 Sochorova 15, 682 01 Vyškov Identifikátor školy: 600 015 670 Zřizovatel: MŠMT ČR,

Více

ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Vzor citace: PRŮŠA, L., VÍŠEK, P., JAHODA, R. Alchymie nepojistných sociálních dávek. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 280 s. KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o.

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠAPs na období 2016 2020 a aktualizace pro rok 2016 Praha,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-401/10-A Soukromá střední odborná škola START, s.r.o. Adresa: Chvaletická 918, 198 00 Praha 14 Identifikátor: 600006301

Více

11. konference ČAPV Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání VYUŽITÍ MIMOŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PROCESU ZMĚN VZTAHU DÍTĚTE K PROSTŘEDÍ

11. konference ČAPV Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání VYUŽITÍ MIMOŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PROCESU ZMĚN VZTAHU DÍTĚTE K PROSTŘEDÍ 11. konference ČAPV Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání VYUŽITÍ MIMOŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PROCESU ZMĚN VZTAHU DÍTĚTE K PROSTŘEDÍ Vlasta Hrdličková Anotace Období mladšího školního věku je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Třinec, Komenského 713 Komenského 713, 739 61 Třinec Identifikátor školy: 600016269 Termín konání inspekce: 4. 7. listopadu

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016)

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016) SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016) OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 Název předmětu způs. druh zak. před. kr. přednášející

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. www.jabok.cz

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. www.jabok.cz Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická www.jabok.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE ADRESA: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 TELEFON: 211 222 440 (sekretariát) 211 222 404 (studijní oddělení) E-MAIL:

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25.

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. Strana 1/ 5 Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. února 2009 2. Habilitační řízení PhDr. Ing.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-961/08-02. Základní umělecká škola Řevnice, okres Praha - západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-961/08-02. Základní umělecká škola Řevnice, okres Praha - západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-961/08-02 Základní umělecká škola Řevnice, okres Praha - západ Adresa: Mníšecká 29, 252 30 Řevnice Identifikátor: 600

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

VY_32_INOVACE_10 Muzikál-rocková opera_39

VY_32_INOVACE_10 Muzikál-rocková opera_39 VY_32_INOVACE_10 Muzikál-rocková opera_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kristýna Olexová školní metodik prevence OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

MÁM KNIHOVNICKOU ŠKOLU. JSEM PROFESIONÁL?

MÁM KNIHOVNICKOU ŠKOLU. JSEM PROFESIONÁL? MÁM KNIHOVNICKOU ŠKOLU. JSEM PROFESIONÁL? Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna v Brně Úvod... Změny v knihovnách nejsou ničím novým. Knihovníci byli vždycky schopni všechny změny zvládnout. Ovšem

Více

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( )

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( ) Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Katedrou dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás zve na sympozium s mezinárodní

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA VYSOKÉ ŠKOLE EVROPSKÝCH A

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA VYSOKÉ ŠKOLE EVROPSKÝCH A AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA VYSOKÉ ŠKOLE EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S. NA ROK 2013 Akademický senát

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA FRVŠ Závěrečná zpráva o řešení projektu Předmět Stáří a sexualita a jeho interaktivní využití Hlavní řešitel: Mgr. Zdeňka Šachtová

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova 14

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova 14 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova 14 Smetanova 14, 602 00 Brno Identifikátor školy: 600 003 230 Termín

Více

průmysly HUDBA Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Lenka Dohnalová 2010 návrh

průmysly HUDBA Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Lenka Dohnalová 2010 návrh Kulturní a kreativní průmysly v České republice Přehled o stavu jednotlivých odvětví (architektura, design, reklama, film, hudba, knihy a tisk, scénická umění, trh s uměním, TV a rozhlas, videohry, kulturní

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2011 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

RP MŠMT 6-2/2011 Zkvalitnění a rozvoj vzdělávání na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích

RP MŠMT 6-2/2011 Zkvalitnění a rozvoj vzdělávání na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích RP MŠMT 6-2/2011 Zkvalitnění a rozvoj vzdělávání na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích Hlavní řešitel: doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc. (do 25.9.2011) prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc. (od 26.9.2011)

Více

Výchova ke zdraví a kvalita života II. mezinárodní konferenci. Termín konání: 8. - 10. 10. 2009 Místo konání: zámecký hotel Štekl Hluboká nad Vltavou

Výchova ke zdraví a kvalita života II. mezinárodní konferenci. Termín konání: 8. - 10. 10. 2009 Místo konání: zámecký hotel Štekl Hluboká nad Vltavou Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta - Katedra výchovy ke zdraví ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou JU, Státním zdravotním ústavem Praha a ČSVV pořádá pod záštitou

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název školy: čj. ČŠI-365/09-09 Základní umělecká škola, Hostinné Adresa: Labská Fortna 230, 543 71 Hostinné Identifikátor: 600 102 556

Více

Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy

Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy Česká společnost antropologická ve spolupráci s Katedrou antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Pořádá mezinárodní doktorandskou konferenci Antropologie na začátku

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2593/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2593/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2593/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní umělecká škola Dobřichovice Sídlo Lomená 159, 252 29 Dobřichovice E-mail právnické osoby zus@dobrichovice.cz

Více

Výroční zpráva 2011 V Praze 30.5. 2012

Výroční zpráva 2011 V Praze 30.5. 2012 Výroční zpráva 2011 V Praze 30.5. 2012 Sídlo sdružení: Občanské sdružení Potichounku Kaňkovského 1234, Praha 8 182 00 IČO: 22667041, www.potichounku.cz bankovní spojení: 1979888339/0800 Bc. Ondřej Tichý,

Více

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Radim Bačuvčík Radim Bačuvčík VeRBuM, 2011 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Recenzovali: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Knihu doporučila

Více

Výroční zpráva. za rok 2011

Výroční zpráva. za rok 2011 Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o. za rok 2011 PaedDr. Petr Matuška, Ph.D. ředitel Klíče CSS, p. o. V Olomouci 9. března 2012 1 Obsah strana I. Základní údaje 4 II. Organizační struktura

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 004 201 Termín konání inspekce:

Více

Předpoklady: úspěšně složená přijímací zkouška

Předpoklady: úspěšně složená přijímací zkouška Jméno předmětu: Organizace a struktura hudebního provozu Úroveň předmětu: magisterský stupeň, předmět základu oboru Rok studia: 1. ročník navazujícího magisterského studia Semestr: zimní a letní Počet

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-529/08-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-529/08-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-529/08-14 Adresa: Solná 8, 746 00 Opava Identifikátor: 600 004 210 IČ: 47 813 512 Místo inspekce:

Více

1. Souhrnné informace o projektu

1. Souhrnné informace o projektu 1. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo výzvy: Název výzvy: Typ účetní jednotky: Účetní osnova: CZ.2.17 OP

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

3. Švec, V.: Sdílení znalostí ve školním prostředí, Česká pedagogická společnost, Pedagogická orientace, Brno, 2009, 22-37, ISSN 1211-4669

3. Švec, V.: Sdílení znalostí ve školním prostředí, Česká pedagogická společnost, Pedagogická orientace, Brno, 2009, 22-37, ISSN 1211-4669 Výpis publikací Citace 1. Machů, E.: Rozpoznávání a vzdělávání rozumově nadaných dětí v běţné třídě základní školy, Grada, Nadání a nadaní. Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006 Schváleno Kolegiem děkanky PdF UP dne 10. dubna 2007 Schváleno Akademickým senátem Pedagogické

Více

Bezobslužné pracoviště pro celodenní přístup studentů k informačním zdrojům

Bezobslužné pracoviště pro celodenní přístup studentů k informačním zdrojům Bezobslužné pracoviště pro celodenní přístup studentů k informačním zdrojům a) současný stav řešeného problému Situace OU co se týče vybavení počítači a možnost přístupu studentů k informačním zdrojům

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-503/10-E. Základní škola Jablonné nad Orlicí. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-503/10-E. Základní škola Jablonné nad Orlicí. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pardubický inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIE-503/10-E Základní škola Jablonné nad Orlicí Adresa: Jamenská 555, 561 64 Jablonné nad Orlicí Identifikátor: 600 104 206

Více

Prezentace studentů (k jednomu tématu se mohou přihlásit maximálně 2 studenti)

Prezentace studentů (k jednomu tématu se mohou přihlásit maximálně 2 studenti) CZ54 Inženýrská pedagogika letní semestr 2014/15 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1K1KON, P-C1K2DST, P-C1E1, P-C1V1, P-H2IGE1, P-H2KNE1 Prezentace studentů (k jednomu tématu se mohou

Více

Obsahová a strukturální analýza českých učebnic dějepisu

Obsahová a strukturální analýza českých učebnic dějepisu Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou Vratislavovo náměstí 124 592 31 Nové Město na Moravě

Více

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole 3.5 Kultura Praha je již od středověku významnou křižovatkou obchodních a diplomatických cest, důležitým strategickým bodem, místem setkávání lidí z blízkých i vzdálených zemí a v neposlední řadě i průsečíkem

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2014 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1598/10-T. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1598/10-T. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-1598/10-T Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín-Šunychl 463 Adresa:

Více

ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KONANÉ FORMOU VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍHO PROJEKTU A JEJÍ OBHAJOBY PŘED MATURITNÍ KOMISÍ

ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KONANÉ FORMOU VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍHO PROJEKTU A JEJÍ OBHAJOBY PŘED MATURITNÍ KOMISÍ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KONANÉ FORMOU VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍHO PROJEKTU A JEJÍ OBHAJOBY PŘED MATURITNÍ KOMISÍ Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Úvod Záměr vytvořit metodické zázemí

Více

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury GŘ Národnímu památkovému ústavu na rok 2010

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury GŘ Národnímu památkovému ústavu na rok 2010 Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury GŘ Národnímu památkovému ústavu na rok 2010 Závěrečná zpráva mimořádného úkolu č. 6 Koncepce vzdělávání na léta 2010-2016 V Praze dne 31. 8. 2010

Více