Chování firmy a formování nabídky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chování firmy a formování nabídky"

Transkript

1 Teorie firmy

2 Chování firmy a formování nabídky Příčiny existence firmy: 1. výhody týmové práce 2. snížení nákladů spojených s uzavíráním kontraktů Často je daleko ekonomičtější organizovat výrobu prostřednictvím firmy, než uzavíráním mnohostranných smluv.

3 Firma je subjekt, který se zabývá výrobou (přeměnou vstupů ve výstupy). Firma může mít různé cíle: maximalizace zisku maximalizace příjmů maximalizace růstu dosažení určitého podílu na trhu dlouhodobé přežití,

4 V dalším výkladu budeme většinou uvažovat cíl: maximalizace zisku Účetní zisk = celkové příjmy explicitní náklady Ekonomický zisk = celkové příjmy ekonomické náklady

5 Ekonomické náklady = explicitní náklady + implicitní náklady Explicitní náklady (náklady účetní) výrobce je reálně platí. (např.: platby za pronájem výrobní haly , mzdy , platba za materiál , )

6 Implicitní náklady - obětované příležitosti výrobcových vlastních výrobních faktorů (to co by dostal v druhé nejlepší příležitosti). (např.: Výrobce pracuje ve své vlastní firmě. Jestliže by nepodnikal, byl by zaměstnán jako bankovní expert a vydělával by ročně Kč. Protože ovšem podniká, nemůže tyto peníze vydělat musí se jich vzdát Kč jsou tedy implicitní náklady našeho podnikatele.)

7 Utopené náklady náklady, které člověk nese, ať se rozhodne pro kteroukoli alternativu. (Např.: Uvažuji, jestli mám studovat na vysoké škole nebo ne. Při tomto rozhodování nebudu brát v úvahu náklady na oblečení oblečení si musím pořídit v každém případě.)

8 Produkční funkce Hlavní činností firmy je přeměna vstupů ve výstupy. Produkční funkce vyjadřuje vztah mezi množstvím vstupů, které byly ve výrobě použity a maximálním objemem výstupu, který byl s danými vstupy vytvořen.

9 Produkční funkce: Q(X 1,X 2,.,X n ) Vlastnosti produkční funkce: možnost substituce vstupů uvažujeme neměnnou úroveň technologie uvažujeme maximálně efektivní výrobní procesy

10 Členění období Krátké období období, ve kterém je alespoň jeden vstup fixní Dlouhé období období, ve kterém jsou všechny vstupy variabilní

11 Veličiny Celkový produkt TP výstup, který je vyroben s danými vstupy Průměrný produkt AP produkt na jednotku vstupu (např. AP K = Q/K)

12 Mezní produkt MP vyjadřuje změnu celkového produktu v důsledku změny vstupu o jednotku (předpokládáme množství ostatních vstupů konstantní) parciální derivace produkční funkce podle variabilního faktoru

13 Krátké období Je možné graficky zachytit produkční funkci. Tvar produkční funkce závisí na výnosech z variabilního vstupu (předpokládáme, že se mění jeden vstup a ostatní jsou fixní).

14 Výnosy z variabilního vstupu Rostoucí Konstantní Klesající

15 Rostoucí výnosy z variabilního vstupu Jestliže každá další jednotka variabilního vstupu zvýší celkový produkt více než ta předcházející, pak hovoříme o rostoucích výnosech z variabilního vstupu.

16 Konstantní výnosy z variabilního vstupu Jestliže každá další jednotka variabilního vstupu zvýší celkový produkt stejně jako ta předcházející, pak hovoříme o konstantních výnosech z variabilního vstupu.

17 Klesající výnosy z variabilního vstupu Jestliže každá další jednotka variabilního vstupu zvýší celkový produkt méně než ta předcházející (až do bodu maxima produkční funkce), pak hovoříme o klesajících výnosech z variabilního vstupu.

18 Běžná krátkodobá produkční funkce Nejprve se do X 1 prosazují rostoucí výnosy z variabilního vstupu a od X 1 klesající. Q Inflexní bod X 1 X 2 X 3 X

19 Q Inflexní bod X 1 X 2 X 3 X MP AP MP AP X 1 X 2 X 3 X

20 Mezní a průměrná veličina Provádíme důkaz, že mezní veličina protne průměr v extrému průměru: původní funkce... f(x) průměr... f(x) x df(x) mezní veličina (derivace)... dx

21 0, ) ( ) ( 0 1) ( ) ( ) ( 0 ) ) ( ( : jako zapíšeme 0, ) ( : derivace první nulovost je extrém pro podmínka nutná = = + = = x x f x dx x df x x f x dx x df dx x x f d dx x x f d

22 zlomek je roven nule, jestliže se čitatel rovná nule df ( x) d ( x) x f ( x) = 0 df ( x) dx = f ( x) x

23 Dlouhé období Dochází k substituci vstupů Není možné graficky zachytit produkční funkci. Jsme schopni modelovat izokvanty. Izokvanta množina kombinací vstupů s jejichž využitím získáme konstantní úroveň produktu.

24 Vlastnosti izokvant: izokvanty jsou klesající izokvanty se neprotínají jsou seřazeny kardinálně izokvanta bližší k počátku je spojena s nižším produktem než ta vzdálenější

25 Izokvanty jsou klesající plyne z předpokladu maximálně efektivního využívání vstupů. K K 1 C B Q K 2 A L 1 L 2 L 3 L

26 Izokvanty se neprotínají plyne z předpokladu maximálně efektivního využívání vstupů. K K 2 C B Q 2 K 1 A L 1 L 2 Q 1 L

27 Izokvanta bližší k počátku je spojena s nižším produktem než ta vzdálenější plyne z předpokladu maximálně efektivního využívání vstupů. K K 2 K 1 A B Q 1 Q 2 L 1 L 2 L

28 Mezní míra technické substituce (Marginal Rate of Technical Substitution) vyjadřuje poměr, ve kterém je možné nahrazovat jeden vstup druhým, aniž se změní úroveň produktu směrnice tečny izokvanty v daném bodě

29 MRTS = K L předpoklad - konstantní Q MRTS = dk dl

30 Mezní míra technické substituce Pohybuji se z bodu A do bodu B přes bod D. K K 1 A K 2 D B L 1 L 2 L

31 Pohyb z A do D: Klesne množství kapitálu, které máme k dispozici a proto klesne objem produktu. Pokles produktu vyjádříme následujícím vztahem: K. MP (K) Pohyb z D do B: Vzroste množství práce, které máme k dispozici a proto vzroste objem produktu. Růst produktu vyjádříme následujícím vztahem: L. MP (L)

32 Body A a B leží na jedné izokvantě. Proto se velikost poklesu produktu musí rovnat velikosti růstu produktu. L. MP (L) = K. MP (K) K = MP ( L) L MP ( K ) MRTS = K = MP ( L) L MP ( K )

33 Absolutní hodnota mezní míry technické substituce v případě klesající a konvexní izokvanty je při pohybu z A do C klesající. K K 1 A K 2 K 3 B C L 1 L 2 L L 3

34 Dokonalé substituty mezní míra technické substituce je konstanta K K 1 A K 2 B L 1 L 2 L

35 Dokonalé komplementy K Q 3 Q 1 L

36 Izokosta Izokosta je množina takových kombinací vstupů, při kterých se celkové náklady nemění. (Budeme uvažovat Q(K,L) a ceny práce a kapitálu předpokládáme, že jsou nezávislé na množství, které firma koupí. Pak je izokosta klesající přímkou.) TC(L,K) = P L. L + P K. K

37 K TC/P K TC/P L L

38 Rostou celkové náklady izokosta se rovnoběžně posouvá K TC/P K TC/P L L

39 Mění se jedna z cen izokosta mění sklon Např.: uvažujeme pokles ceny P L K TC/P K TC/P L L

40 klesá cena P K K TC/P K TC/P L L

41 Optimální kombinace vstupů K TC 1 K 2 A Q 3 Q 2 L 2 Q 1 L

42 K TC 3 K 1 TC 2 A TC 1 Q 1 L 1 L

43 Optimální kombinace vstupů Sklony izokvanty a izokosty se v daném bodě rovnají. MP MP ( ( L K ) ) = P P ( ( L K ) ) Druhou rovnicí je pak buď rovnice konkrétní izokosty (analogie s užitkem), nebo konkrétní izokvanty.

44 Příklad: Produkční funkce firmy je dána vztahem Q=K 1/2 L 1/2, kde K a L jsou její vstupy kapitálu a práce. Jaká množství práce a kapitálu by měla firma používat, rovná-li se cena práce P L =1 a cena kapitálu P K =4 a chce-li vyrábět 2 jednotky výstupu? MP L = P L MP K P K Q = K 1 2 L 1 2

45 4 1, ) ( = = = = = = = L K K K L K L K K L K L K L

46 Výnosy z rozsahu Nepopisují celou dlouhodobou produkční funkci, ale jen její část. Zachycují vztah mezi proporcionální změnou vstupů a změnou výstupu.

47 Druhy výnosů z rozsahu Rostoucí Klesající Konstantní

48 Rostoucí výnosy z rozsahu proporcionální změna vstupů vyvolá větší než proporcionální změnu výstupu. (Vstupy se zvýší a krát a produkt se zvýší více než a krát, a>1.)

49 Klesající výnosy z rozsahu proporcionální změna vstupů vyvolá menší než proporcionální změnu výstupu. (Vstupy se zvýší a krát a produkt se zvýší méně než a krát.)

50 Konstantní výnosy z rozsahu proporcionální změna vstupů vyvolá proporcionální změnu výstupu. (Vstupy se zvýší a krát a produkt se zvýší také a krát.)

51 Ekonomické náklady firmy TC(Q, P X1,, P Xn ) Situaci zjednodušíme: 1. firma využívá pouze dva vstupy: kapitál a práci 2. ceny těchto vstupů jsou konstantní (firma může nakoupit libovolné množství daného vstupu, aniž to ovlivní cenu vstupu) 3. vstupy jsou homogenní 4. firma vyrábí pouze jeden statek

52 Vymezení pojmů Celkové náklady TC(Q) Průměrné náklady AC(Q) Mezní náklady MC(Q)

53 Celkové náklady TC(Q) součet nákladů na jednotlivé vstupy V našem případě součet nákladů na kapitál a na práci. (Ty náklady, které firma musí vynaložit, aby mohla vyprodukovat příslušnou úroveň produktu.)

54 Průměrné náklady AC(Q) náklady na jednotku produktu (Q) AC= TC Q

55 Mezní náklady MC(Q) vyjadřují změnu celkových nákladů vyvolanou zvýšením produktu o jednotku. první derivace celkových nákladů podle Q. MC MC = = TC...nespojitá ekonomika Q dtc dq...spojitá ekonomika

56 Krátké a dlouhé období V krátkém období existují fixní náklady. V dlouhém období jsou všechny náklady variabilní.

57 Krátké období Celkové náklady členíme na fixní a variabilní. fixní náklady jsou nezávislé na úrovni produktu variabilní náklady se mění v závislosti na výši produktu TC(Q) = FC + VC(Q)

58 Průměrné veličiny v krátkém období Průměrné náklady jsou členěny na průměrné fixní náklady a průměrné variabilní. AC(Q) = AFC + AVC(Q) průměrné fixní náklady AFC = FC/Q průměrné variabilní náklady AVC(Q) = VC/Q

59 Funkce celkových nákladů v krátkém období TC(Q) TC(Q) VC(Q) FC Q 1 Q

60 Funkce průměrných a mezních nákladů MC(Q) AVC(Q) AC(Q) MC(Q) AC(Q) AVC(Q) Q 1 Q

61 AFC AFC Q

62 Tvar (průběh) funkce krátkodobých celkových nákladů závisí na výnosech z variabilního vstupu.

63 Funkce celkových nákladů v dlouhém období TC(Q) TC(Q) Q 1 Q

64 Funkce průměrných a mezních nákladů MC(Q) AC(Q) MC(Q) AVC(Q)= AC(Q) Q 1 Q

65 Tvar (průběh) funkce dlouhodobých celkových nákladů závisí na výnosech z rozsahu. OPAKOVÁNÍ: TC = P L. L + P K. K TC 0 = P L. 2L + P K. 2K TC 0 = 2TC

66 Rostoucí výnosy z rozsahu TC(Q) TC(Q) 2TC 1 TC 3 TC 2 TC Q

67 Souvislost mezi krátkým a dlouhým obdobím K TC 3 Q 2 TC 2 K 2 K 1 A B C L 1 L 2 TC 1 L 3 Q 1 L

68 TC(Q) STC(Q) LTC(Q) Q

69 Příjmy firmy Celkový příjem..tr(q) = P.Q celková peněžníčástka, kterou firma získá prodejem svých výrobků Průměrný příjem... AR(Q)=TR/Q=P.Q/Q=P příjem, který firmě plyne z jedné prodané jednotky produktu funkce AR(Q) vyjadřuje vazbu mezi cenou a prodaným množstvím proto je vždy funkcí poptávky po produktu dané firmy

70 Mezní příjem. MR(Q)= TR/ Q MR(Q)=dTR/dQ - změna celkového příjmu v důsledku změny výstupu o jednotku - derivace celkového příjmu podle Q

71 Tržní struktury Cíl firmy: maximalizace ekonomického zisku

72 Maximalizace ekonomického zisku ) ( ) ( 0 ) ( ) ( 0 )) ( ) ( ( ) ( derivace první nulovost je extrém pro podmínka nutná ) ( ) ( ) ( Q MC Q MR Q MC Q MR dq Q TC Q TR d dq Q d Q TC Q TR Q = = = = = π π

73 Krátké období Je to období, ve kterém existují fixní náklady a počet firem na trhu je fixní. Jestliže je ekonomický zisk záporný, pak firma může: 1. zastavit činnost 2. pokračovat ve výrobě

74 Kdy bude firma ochotna pokračovat ve výrobě? Ztráta firmy musí být nižší než v případě zastavení činnosti. Víme: π =TR-VC-FC Zastavíme činnost. π =-FC Pokračujeme TR(Q)-VC(Q)-FC -FC TR(Q)-VC(Q) 0 AR(Q)-AVC(Q) 0 P AVC(Q)

75 Dlouhé období Všechny vstupy jsou variabilní a počet firem se mění. Pokud firma může libovolně vstoupit na trh a vystoupit z trhu, bude tam v dlouhém období pouze pokud celkové příjmy pokryjí její celkové náklady (TC=VC)- tj pokud bude realizovat nulový ek. zisk.

76 Druhy tržních struktur Dokonalá konkurence Nedokonalá konkurence - monopolistická konkurence - oligopol - monopol

77 Dokonale konkurenční prostředí Předpoklady modelu dokonalé konkurence: 1) Na trhu je velký počet kupujících a prodávajících. 2) Všechny subjekty na trhu jsou vzhledem k velikosti trhu malé. 3) Všechny statky jsou homogenní. 4) Všichni výrobci i spotřebitelé mají dokonalé informace. Z 1), 2), 3) a 4) plyne, že žádná z firem není tak silná, aby mohla ovlivnit tržní cenu (firmy přebírají cenu z trhu).

78 5) Na trh je volný vstup i výstup. 6) Spotřebitelé usilují o maximalizaci užitku a výrobci o maximalizaci zisku. Z 5) plyne, že ekonomický zisk v dlouhém období je nulový. Opakování: Nulový ekonomický zisk nemáme důvod měnit své chování (realizujeme stejný zisk jako v případě druhé nejlepší příležitosti).

79 Základní funkce MR(Q) = P AR(Q) = TR(Q)/Q = P. Q/Q = P TR(Q) = P. Q

80 P P* MR(Q)=AR(Q) Q

81 Optimální množství P MC(Q) P* MR(Q)=AR(Q) Q* Q

82 P MC(Q) MC 1050 P* MR(Q)=AR(Q) MC 1000 Q* Q

83 Odvození funkce nabídky P MC(Q) P 3 P 2 MR 3 MR 2 P 1 MR 1 Q 1 Q 2 Q 3 Q

84 Funkce nabídky splývá v modelu dokonalé konkurence s funkcí mezních nákladů.

85 Funkce nabídky v krátkém období P AVC(Q) MC(Q) AC(Q) AVC 1 P 1 MR1 =AR 1 Q 1 Q

86 P AVC(Q) MC(Q) AC(Q) AVC 2 P 2 MR 2 =AR 2 Q 2 Q

87 P MC(Q) AC(Q) AVC(Q) P 3 =AVC 3 MR 3 =AR 3 Q 3 Q

88 P AVC(Q) MC(Q) AC(Q) AVC 4 P 4 MR 4 =AR 4 Q 4 Q Množství Q 4 nebude firma v krátkém období na trhu nabízet.

89 Funkce mezních nákladů je v krátkém období nabídkou od průsečíku s průměrnými variabilními náklady. P AVC(Q) MC(Q) Q 5 Q

90 Funkce nabídky v dlouhém období P MC(Q) AC(Q)=AVC(Q) P 1 =AC 1 MR=AR Q 1 Q

91 Funkce nabídky v dlouhém období splývá s jedním bodem (tímto bodem je průsečík mezních nákladů s průměrnými náklady).

92 Dokonalá konkurence krátké období firma realizuje kladný ekonomický zisk P AVC(Q) MC(Q) AC(Q) P E 1 MR 1 =AR 1 AC 1 Q 1 Q

93 Dokonalá konkurence krátké období firma realizuje nulový ekonomický zisk P AVC(Q) MC(Q) AC(Q) AC 2 =P 2 MR 2 =AR 2 Q 2 Q

94 Dokonalá konkurence krátké období firma realizuje ekonomickou ztrátu P MC(Q) AC(Q) AC 3 AVC(Q) P 3 MR 3 =AR 3 Q 3 Q

95 Dokonalá konkurence krátké období firma realizuje ekonomickou ztrátu ve výši fixních nákladů maximálně možná ztráta P MC(Q) AC(Q) AC 4 AVC(Q) P 4 MR 4 =AR 4 Q 4 Q

96 Dokonalá konkurence dlouhé období P MC(Q) AC(Q) AC 1 =P 1 MR 1 =AR 1 Q 1 Q

97 P AC(Q)=AVC(Q) MC(Q) AC 1 =P 1 MR 1 =AR 1 Q 1 Q

98 Efektivnost v podmínkách dokonalé konkurence Rozlišujeme dva základní duhy efektivnosti: 1) efektivnost výrobní 2) efektivnost alokační

99 Výrobní efektivnost Firma je výrobně efektivní, jestliže v dlouhém období produkuje produkt při minimálních průměrných nákladech. Firma, která působí v podmínkách dokonalé konkurence je výrobně efektivní.

100 Alokační efektivnost Alokační efektivnosti je dosaženo, jestliže žádné z možných přeskupení výroby nemůže znamenat, že na tom bude kdokoli lépe, aniž na tom bude někdo jiný hůře. V podmínkách alokační efektivnosti se tedy může zvýšit užitek jedné osoby pouze snížením užitku někoho jiného. Firma je alokačně efektivní, jestliže platí následující rovnost: MU = MC.

101 Cílem firmy je maximalizace zisku: MC = P. Z teorie užitku víme: MU = P. Je zřejmé, že dokonale konkurenční firma je alokačně efektivní (firma produkuje takové množství produktu, že platí MU = MC). Stejným způsobem lze odvodit, že celý dokonale konkurenční trh je alokačně efektivní.

102 Monopolistická konkurence Základní předpoklady modelu: 1. velký počet subjektů na trhu 2. všechny subjekty jsou vzhledem k velikosti trhu malé 3. výrobky jsou velmi blízkými substituty (produkt je diferencovaný) (křížová elasticita poptávky je kladná) 4. na trhu jsou dobré informace

103 5. existují malé překážky vstupu do odvětví (protože v dlouhém období není problém tyto překážky překonat, tak monopolisticky konkurenční firma realizuje v dlouhém období nulový ekonomický zisk) Z 3) a 4) plyne, že firma je cenovým tvůrcem (poptávka je negativně skloněná cenová elasticita poptávky je velmi vysoká)

104 Základní funkce dtr d( P Q) dp MR = = = Q + P dq dq dq TR P Q AR = = = P Q Q TR = P Q

105 Poptávka po produktu firmy Rozhodujeme se, zda příslušný produkt prodávat za cenu 20,- Kč, nebo 15,- Kč za jednotku. P Q

106 TR 1 = = TR 2 = = Změna TR je dána: 1) Poklesem TR, ke kterému došlo z důvodu poklesu jednotkové ceny u všech prvních jednotek. 2) Růstem TR, ke kterému došlo proto, že nyní jsme schopni prodat o jednotek více každou jednotku za 15,- Kč.

107 Mezní příjem P MR AR Q

108 Příklad: P = a b Q TR = P Q = a Q b Q 2 MR = a 2 b Q Ukázali jsme, že pokud je funkce poptávky přímkou, pak funkce MR klesá dvakrát rychleji.

109 Příklad: P = Q TR = P Q = 100 Q 2 Q 2 MR = Q

110 Optimální množství a cena FIRMA MAXIMALIZUJE ZISK P MC P 1 MR AR Q 1 Q

111 Funkci nabídky v nedokonalé konkurenci nemůžeme zkonstruovat. (VZTAH MEZI MNOŽSTVÍM A CENOU NENÍ JEDNOZNAČNÝ) TRH: P S P 1 P 2 D 1 Q 2 Q 1 D 2 Q

112 Firma: P MC P 1 P AR 2 1 AR 2 Q 1 MR 1 MR 2 Q

113 Krátké období kladný ekonomický zisk P MC AC P 1 AC 1 AVC MR AR Q 1 Q

114 Krátké období nulový ekonomický zisk P MC AC P 1 AVC MR AR Q 1 Q

115 Krátké období ekonomická ztráta P MC AC AC 1 P 1 AVC AVC 1 MR AR Q 1 Q

116 Krátké období ekonomická ztráta ve výši FC - maximálně možná P AC 1 MC AC AVC P 1 MR AR Q 1 Q

117 Dlouhé období P MC AC= AVC P 1 MR AR Q 1 Q

118 Efektivnost v podmínkách monopilisticé konkurence Domácí úkol: Výrobní efektivnost: Alokační efektivnost: V případě monopolistické konkurence je cena, za kterou je produkt prodáván vyšší než mezní náklady. Monopolistická konkurence je tedy alokačně neefektivní.

119 Maximalizace TR P MC P 1 MR AR Q 1 Q

120 Oligopol Základní charakteristiky: (tyto charakteristiky je třeba vnímat orientačně) 1) Relativně malý počet velkých firem na trhu. (dvě, tři, čtyři, dominantní firma, ) 2) Produkt může být homogenní (ropa) i diferencovaný (oděvy). 3) Mohou existovat bariéry vstupu do odvětví. (např. přirozený oligopol)

121 Kartel smluvní oligopol Skupina firem, které na trhu působí se chová jako firma jediná s jednotlivými závody (jako monopol). Jejich cíl je např. maximalizovat zisk celého odvětví.

122 Příčiny nestability kartelu Kartelové smlouvy jsou zakázány a tím pádem i právně nevynutitelné. Členské firmy nebývají ochotny poskytovat pravdivé informace o nákladech. Členské firmy mají tendenci tajně zvyšovat produkci. Není známa tržní poptávka. Některé firmy realizují vyšší zisky než jiné.

123 Oligopol s dominantní firmou (s cenovým vůdcem) Na trhu existuje jedna velká firma a skupina malých firem. Velká firma určuje cenu malé firmy cenu přebírají (malé firmy tvoří tzv. konkurenční lem).

124 Oligopol s dominantní firmou P MC d P 1 D MR Q 1 Q T Q

125 Oligopol se zalomenou křivkou poptávky (Sweezyho model) Na trhu existuje několik velkých firem. Firmy vyrábějí diferencovaný produkt. Model vysvětluje strnulé ceny. Pokud firma sníží cenu, je následována ostatními firmami na trhu. Pokud firma cenu zvýší, nebude ji žádná další firma následovat zvýší cenu jako jediná.

126 P d MC 2 MC 1 P 1 MR 1 Q 1 MR 2 Q

127 Monopol Základní předpoklady modelu: 1. na trhu působí jedna velká firma 2. výrobek je jedinečný 3. na trhu může docházet k výrazným informačním zpožděním

128 4. existují velké překážky vstupu do odvětví (proto v dlouhém období může firma realizovat ekonomický zisk, případně ekonomickou ztrátu) Z 1), 2) a 3) plyne, že firma je cenovým tvůrcem (poptávka je negativně skloněná)

129 Hlavní překážky vstupu do odvětví 1) administrativní např. zásah státu do ekonomiky 2) kontrola zdrojů nezbytných k výrobě produktu (firma Alcoa před druhou sv. válkou kontrolovala všechny zdroje bauxitu a byla jediným výrobcem hliníku v USA)

130 3) právní restrikce patenty, ochranná práva 4) přirozené příčiny (přirozený monopol) trh je vzhledem k optimální velikosti firmy příliš malý (v odvětvích, ve kterých se dlouho prosazují rostoucí výnosy z rozsahu); -DVĚ FIRMY BY PRODUKT NABÍZELY ZA VYŠŠÍ JEDNOTKOVOU CENU, NEŽ FIRMA JEDINÁ

131 P Přirozený monopol MR AR Q AC MC

132 Přirozený monopol cíl firmy je maximalizace zisku P P 1 AC 1 K L AC Q 1 MR AR Q MC

133 Administrativní monopol DLOUHÉ OBDOBÍ P MC AC= AVC P 1 AC 1 MR AR Q 1 Q

134 Výrobní a alokační efektivnost Monopol je výrobně neefektivní je zřejmé z grafu dlouhého období. Monopol je alokačně neefektivní (většinou neplatí vztah MU=MC)

135 Alokační efektivnost srovnání trhu dokonalé konkurence a monopolu K Dokonale konk. trh Stržní K Monopol LMC P 1 A P 1 L Q 1 E Dtržní Q L MR B Q 1 E D Q

136 Alokační neefektivnost monopolu se nazývá ztráta mrtvé váhy je v grafu monopolu zachycena plochou ABE.

137 CENOVÁ DISKRIMINACE Cíl firmy: získání přebytku spotřebitele Podstatou cenové diskriminace je stanovení rozdílných cen (různým spotřebitelům nebo různým množstvím), aniž by k tomu vedly nákladové příčiny.

138 Druhy cenové diskriminace Cenová diskriminace prvního stupně, Cenová diskriminace druhého stupně, Cenová diskriminace třetího stupně, atd.

139 Cenová diskriminace prvního stupně Jde o teoretický problém monopol stanoví každému spotřebiteli maximální cenu za každou koupenou jednotku. MONOPOL TAK ZÍSKÁVÁ CELÝ PŘEBYTEK SPOTŘEBITELE.

140 P MC P 1 P 2 P 3 P 4 AR=MR Q

141 Cenová diskriminace prvního stupně je teoretickou abstrakcí, protože firma nezná maximální cenu, kterou je každý spotřebitel ochoten za každou jednotku zaplatit a není schopna tuto cenu zjistit. V praxi je využívána nedokonalá cenová diskriminace prvního stupně je založena na odhadech max. cen (daňový poradce).

142 Cenová diskriminace druhého stupně (Multi-Part pricing) Podstata: stanovení odlišných cen za jednotlivá kumulovaná množství daného statku. (jeden spotřebitel platí různé ceny podle odebraného množství)

143 Cenová diskriminace druhého stupně P MC P 1 P 2 P 3 AR Q 1 Q 2 Q 3 Q

144 Cenová diskriminace třetího stupně Podobá se cenové diskriminaci prvního stupně jde rovněž o diskriminaci podle spotřebitelů. Podstata: Rozdělení spotřebitelů na několik skupin podle cenové elasticity jejich poptávkových křivek.

145 1) Poptávky jednotlivých skupin spotřebitelů se liší cenovou elasticitou. 2) Skupiny spotřebitelů jsou oddělené (tj. není možný vzájemný prodej mezi spotřebiteli)

146 Příklad: Uvažujeme, že spotřebitele je možné rozdělit do dvou skupin. Vycházíme z následujících skutečností: a) MR 1 =MR 2 V případě porušení rovnosti (tj. např. příjem z prodeje první skupině by byl vyšší než příjem z prodeje druhé skupině), přesunula by firma část výstupu do první skupiny v té by klesla cena a v druhé skupině by cena vzrostla.

147 b) MR 1 =MC=MR 2 Pokud by se mezní příjmy rovnaly, ale současně by byly větší než mezní náklady, firma by mohla zvýšit zisk zvětšením výstupu. To by vedlo k poklesu cen u obou skupin spotřebitelů a tím i k poklesu mezního příjmu. Ten by se pak vyrovnal s mezními náklady.

148 P P 1 D 1 MR T je horizontální součet jednotlivých křivek mezních příjmů MC P 2 20 MR 1 MR T D 2 MR 2 Q 1 Q 2 Q T Q

149 Trh výrobních faktorů cíl firmy: maximalizace zisku Řešíme otázku: Jaké množství určitého vstupu má firma nakupovat, jestliže je jejím cílem maximalizace zisku?

150 π ( K, L) = TR( K, L) TC ( K, L) ptáme se, jaké množství práce máme nakupovat δπ δ TR δ TC = = 0 δ L δ L δ L

151 příjem z mezního produktu práce: MRP L = δ TR δ L mezní náklady na faktor práce : δ TC MFC L = δ L

152 MRP L dodatečný příjem, který firma realizuje díky tomu, že najme dalšího pracovníka. (Firma najme dalšího pracovníka, ten vyprodukuje dodatečný produkt a příjem z prodeje tohoto dodatečného produktu je příjem z mezního produktu práce)

153 TR TR Q MRP L = L = Q L MRP L = MR Q MP L

154 MFC L.. dodatečné náklady, které firma musí vynaložit, jestliže se rozhodne najmout dalšího pracovníka MFC L = δ TC δ ( P L + P K +...) = L K δl δl MFC L = P L + δ δ P L L L

155 Nutná podmínka maximalizace zisku JAKÉ MNOŽSTVÍ PRÁCE MÁ FIRMA NAKOUPIT? δπ δ L δtr δtc = = 0 δl δl MFC = MRP L L

156 Průměrné veličiny Příjem z průměrného produktu práce ARP L.je příjem firmy připadající na jednotku použité práce TR P Q Q ARP L = L = L = P L ARP L = AR Q AP L = P AP L

157 Průměrné náklady na faktor práce AFC L jsou veškeré pracovní náklady na jednotku práce, která byla zapojena do výroby. Průměrné náklady na výrobní faktor jsou vždy totožné s funkcí nabídky výr. faktoru. = P AFC L = L L L P L

158 Poznámka: Existuje dvojí chápání individuální nabídky výrobního faktoru: 1.Nabídka výr. faktoru jedné firmě. Tj. z hlediska jednoho poptávajícího. 2. Nabídka daného výrobního faktoru (např. nabídka práce jednoho člověka). Tj. z hlediska jednoho nabízejícího.

159 Krátké období V krátkém období existují fixní náklady. π = TR VC FC Jestliže firma zastaví činnost, její ztráta je: π = FC

160 Firma je ochotna pokračovat ve výrobě, jestliže na tom bude lépe než pokud zastavíčinnost. TR VC 0 ARP AFC L L 0

161 Dokonalá konkurence NA TRHU PRODUKTU I NA TRHU VÝROBNÍHO FAKTORU Dokonalá konkurence na trhu produktu: MR Q =P Dokonalá konkurence na trhu výrobního faktoru: MFC L =P L

162 Grafické zachycení křivky MFC L P L P L1 MFC L L

163 Grafické zachycení křivky MRP L (tvar této funkce je vždy závislý na tvaru produkční funkce)

164 Q Inflexní bod X 1 X 2 X 3 X MP AP MP AP X 1 X 2 X 3 X

165 Optimální množství vstupu P L MRP L P L1 MFC L L 1 L

166 Grafické vyjádření funkce ARP L P L ARP L L

167 Grafické vyjádření funkce AFC L DOKONALÁ KONKURENCE NA TRHU VÝROBNÍCH FAKTORŮ AFC = P L L P L P L1 AFC L =MFC L L

168 Nabídka výrobního faktoru P L P L1 S L =AFC L =MFC L L

169 Odvození poptávky po výrobním faktoru DOKONALÁ KONKURENCE NA TRHU VÝROBNÍHO FAKTORU P L P L1 P L2 P L3 MRP L =D L S L1 =AFC L1 =MFC L1 S L2 =AFC L2 =MFC L2 S L3 =AFC L3 =MFC L3 L 1 L 2 L 3 L

170 Poptávka firmy po výrobním faktoru v krátkém období P L P L1 MRP L AFC L1 =MFC L1 P L2 AFC L2 =MFC L2 P L3 ARP L AFC L3 =MFC L3 L 1 L 2 L 3 D L L 4 L

171 P L P L1 ARP L MRP L =D L L 1 L 2 L

172 Nedokonalá konkurence na trhu produktu Projeví se na funkcích: MRP L a ARP L MRP L = MR Q MP L ARP L = AR Q AP L = P AP L Grafy funkcí MRP L a ARP L budeme dále kreslit jako paraboly. K přesnému zachycení by bylo třeba řešit průběhy funkcí.

173 Nedokonalá konkurence na trhu Projeví se na funkcích: výrobního faktoru MFC L a AFC L MFC L = P L + δ δ P L L L P AFC = L = L L L P L

174 Např.: Abychom získali další jednotku práce (dalšího pracovníka) musíme ho nalákat vyšší mzdou.

175 Základním rysem nedokonalé konkurence na trhu výrobních faktorů je rostoucí křivka nabídky daného výrobního faktoru příslušné firmě.

176 Nedokonalá konkurence na trhu výrobního faktoru P L MFC L S L =AFC L P L1 L

177 Druhy nedokonalé konkurence na trhu výrobního faktoru Monopson Oligopson Monopsonistická konkurence

178 Nedokonalá konkurence na trhu výrobního faktoru a dokonalá konkurence na trhu produktu P L MRP L MFC L P L1 S L =AFC L ARP L L 1 L

179 Nedokonalá konkurence na trhu výrobního faktoru a nedokonalá konkurence na trhu produktu P L MRP L MFC L P L1 S L =AFC L ARP L L 1 L

180 Poptávka firmy po výrobním faktoru v krátkém období (pokud je na trhu výrobního faktoru nedokonalá konkurence, není možné poptávku zkonstruovat z důvodu nejednoznačného vztahu mezi množstvím a cenou)

181 P L P L2 P L1 MRP L MFC L1 MFC L2 S L2 =AFC L2 S L1 =AFC L1 L 1 L

182 Příklad: Firma usiluje o maximalizaci zisku v podmínkách dokonalé konkurence na trhu výrobních faktorů a trhu produktů. V krátkém období je variabilní pouze vstup X a všechny ostatní vstupy jsou fixní. Fungování firmy je popsáno následujícími funkcemi: TP(X) = 60X 2 X 3, P(Q) = 100, P(X) =

183 a) Napište krátkodobou funkci poptávky po faktoru. b) Určete interval I (množina všech X, pro která graf funkce MRP(X) splývá s grafem funkce krátkodobé poptávky po výrobním faktoru). c) Určete interval všech funkčních hodnot MRP(X), pro která platí MRP(X) = D(X). d) Určete, jaké množství X bude firma poptávat, pokud usiluje o maximalizaci zisku. e) Určete, jaké množství produktu bude firma produkovat.

184 a) Určení krátkodobé poptávky po výrobním faktoru: Protože trh výrobního faktoru je dokonale konkurenční, je možné konstruovat funkci poptávky po výrobním faktoru. (Část grafu funkce MRP(X) příjem mezního produktu výrobního faktoru splývá s grafem funkce krátkodobé poptávky firmy po výrobním faktoru.)

185 Uvědomíme si, že TP(X) = Q(X): MRP(X) =(TR(Q(X))) = TR (Q). Q (X) = =MR(Q). MP(X) MRP(X) =MR(Q). MP(X)

186 Zadání: TP(X) = 60X 2 X 3, P(Q) = 100, P(X) = MRP(X) = 12000X 300X 2. poznámka TR = 100 (60 X 2 X 3 ) TR = 6000 X X 3

187 b) Určení intervalu I: 1) Určíme maximum funkce ARP(X). Pro X > 0 a Q(X) > 0 platí: ARP(X) = AR(Q(X)). AP(X), Poznámka: TR( Q( X )) TR( Q( X )) ARP( X ) = = X Q( X ) Q( X X )

188 ARP(X) = 100(60X X 2 ) = 6000X 100 X 2, ARP (X)= X = 200(30 X). Body podezřelé z extrému vypočteme z rovnice ARP (X) = 0, tj. X=30. Funkce ARP(X) je rostoucí pro 0<X <30 a klesající pro X>30.

189 Vypočteme nulové body funkce MRP(X) na intervalu (0; ): 12000X 300X 2 =0, 300X(40 X)=0 => X=40. Na intervalu <30; 40) splývá graf funkce příjmu z mezního produktu s grafem funkce krátkodobé poptávky po výrobním faktoru.

190 c) Určení intervalu funkčních hodnot MRP(X), pro které platí MRP(X) = D(X): ARP(30) = 90000, 0<P(X) <

191 d) Určete, jaké množství X bude firma poptávat, pokud usiluje o maximalizaci zisku: MRP(X) MFC(X) =0 π (X) = 12000X 300X = 0, (X 30). (X 10)=0, X 1 =10, X 2 =30.

192 e) Určíme množství produktu, které bude firma nabízet na trhu: TP(X) = 60X 2 X 3, TP(30) =

Teorie nákladů. Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk. Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Důležité. Účetní, ekonomický a normální zisk

Teorie nákladů. Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk. Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Důležité. Účetní, ekonomický a normální zisk Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Dokonale konkurenční odvětví

Dokonale konkurenční odvětví Dokonale konkurenční odvětví Východiska určení výstupu pro maximalizaci zisku ekonomický zisk - je rozdíl mezi příjmy a ekonomickými náklady (alternativními náklady) účetní zisk - je rozdíl mezi příjmy

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

Firma. Příklad zadání. Příklad řešení. Téma cvičení. náklady firmy. Příklady k opakování. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza

Firma. Příklad zadání. Příklad řešení. Téma cvičení. náklady firmy. Příklady k opakování. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Téma cvičení Firma Příjmy, zisk Produkční analýza zadání y k opakování náklady firmy Q FC VC TC AC AVC AFC MC 0 X X X X X X X 1 5 5 X X X

Více

Firma. Spotřebitel. Téma cvičení. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza. Opakování. Příklad. Příklad. Příklad

Firma. Spotřebitel. Téma cvičení. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza. Opakování. Příklad. Příklad. Příklad Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Téma cvičení Firma Příjmy, zisk Produkční analýza Opakování Spotřebitel Máte danou funkci celkového užitku TU ve tvaru: 300X - 10X 2 (X značí

Více

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Q FC VC 0 20 1 10 2 18 3 24 4 36 Co lze zjistit? FC - pro Q = 1, 2, 3, 4 TC AC AVC AFC Příklad

Více

DOKONALÁ KONKURENCE.

DOKONALÁ KONKURENCE. DOKONALÁ KONKURENCE www.ekofun.cz ZÁKLADNÍ POJMY PLATNÉ PRO DOKONALOU I NEDOKONALOU KONKURENCI Cíl firmy je maximalizace zisku -největší(kladné) rozpětí mezi TR a TC Maximalizujeme zisk s ohlédnutím na

Více

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20 OP3BK_FEK Ekonomika Jaro 2013 16.03.2013 / 13:55 15:35 / učebna č.20 Přehled témat (osnova): 1. Úvod do ekonomie Základní pojmy Vývoj ekonomie Aktuální problémy 2. Mikroekonomie Tržní struktury Dokonalá

Více

Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Mikroekonomie. Důležité FC, VC, TC (graf) Náklady firmy - důležité. Průběh funkcí nákladů - grafy

Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Mikroekonomie. Důležité FC, VC, TC (graf) Náklady firmy - důležité. Průběh funkcí nákladů - grafy Důležité FC, VC, TC (graf) Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Náklady firmy - důležité Průběh funkcí nákladů - grafy TC = FC + VC AC = AFC + AVC AFC = FC/Q AVC = VC/Q MC =

Více

Mikroekonomie. Opakování - příklad. Řešení. Příklad - opakování. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU

Mikroekonomie. Opakování - příklad. Řešení. Příklad - opakování. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Opakování - příklad Mikroekonomie Máte danou funkci celkového užitku TU ve tvaru: 300X - 10X 2 (X značí spotřebované množství statku). Určete interval spotřeby (množství statku X) v kterém TU bude mít

Více

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu 13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu Na rozdíl od trhu finálních statků, kde stranu poptávky tvořili jednotlivci (domácnosti) a stranu nabídky firmy, na trhu vstupů vytvářejí jednotlivci

Více

Firmy na dokonale konkurenčních trzích

Firmy na dokonale konkurenčních trzích Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

Firmy na dokonale konkurenčních trzích

Firmy na dokonale konkurenčních trzích Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE

POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE Firma maximalizuje zisk když platí Dokonalý trh práce-firma přicházející na tento trh je jednou z velkého počtu cenu práce nemůže ovlivnit Křivku nabídky práce

Více

Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B druhý blok

Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B druhý blok Cíl tematického celku: pochopit problematiku rozhodování firmy, odvodit nabídkovou křivku Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí téma: Podstata firmy 2. dílčí téma:

Více

DK cena odvozená z trhu

DK cena odvozená z trhu Dokonalá konkurence DK cena odvozená z trhu π (Kč) TR STC ZISK ZTRÁTA Q 1 Q 2 Q (ks) MR, MC (Kč/ks) MC MR Q 1 Q 2 Q (ks) ZiskfirmyvDK Nulový zisk v DK normální zisk Ztráta firmy v DK Křivka nabídky firmy

Více

6 Nabídka na trhu výrobků a služeb

6 Nabídka na trhu výrobků a služeb 6 Nabídka na trhu výrobků a služeb 1. Náklady firmy 2. Příjmy a zisk firmy 3. Rovnováha firmy na dokonale konkurenčním trhu 4. Nabídka firmy V ekonomii se rozlišují tři časové horizonty, ve vztahu k možnostem

Více

Mikroekonomie 1 -TOMÁŠ VOLEK (Prezentace 6) 1

Mikroekonomie 1 -TOMÁŠ VOLEK (Prezentace 6) 1 Obsah Podnik Výnosy Zisk Podnik Firma (podnik) je obecné označení pro ekonomicko - právní subjekt. Základními znaky rozlišující podnik od jiných institucí společnosti jsou: - -.. Základní cíl podniku je

Více

Dokonalá konkurence. Mikroekonomie. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU

Dokonalá konkurence. Mikroekonomie. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Opakování Mikroekonomie Dokonalá konkurence Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU U firmy v rámci dokonalé konkurence jsou výrobní náklady dány vztahem: TC = 20000 + 2 a) Jestliže tržní cena

Více

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele.

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele. Vzorce optávka a nabídka a b Funkce poptávky (lineární) m + n Funkce nabídky D * Cenová elasticita poptávky bodová + D + D * Důchodová elasticita poptávky * Cenová elasticita poptávky intervalová A B CD

Více

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce 15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce Existuje-li na trhu výstupu omezený počet firem nabízejících svou produkci, hovoříme o nedokonalé konkurenci, jejíž jednotlivé formy (monopol, oligopol

Více

Dokonalá konkurence. Téma cvičení. Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Bod uzavření firmy

Dokonalá konkurence. Téma cvičení. Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Bod uzavření firmy opakování zjistěte zbývající údaje Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Q FC VC 0 20 1 10 2 18 3 24 4 36 Co lze zjistit? FC - pro Q = 1, 2, 3, 4 TC AC AVC AFC řešení opakování

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně řijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie Správná odpověď je označena tučně 1. řebytek spotřebitele je rozdíl mezi a... a) cenou, mezními náklady b) cenou, celkovými

Více

MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL

MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL DOKONALÁ KONKURENCE Trh dokonalé konkurence je charakterizován velkým počtem prodávajících, kteří vyrábějí homogenní produkt a nemohou ovlivnit tržní

Více

Teorie firmy (analýza nákladů a výnosů, rovnováha firmy)

Teorie firmy (analýza nákladů a výnosů, rovnováha firmy) Teorie firmy (analýza nákladů a výnosů, rovnováha firmy) Povaha a podstata firmy Co je to firma? zisk Produkční funkce Definice produkční funkce Celkový produkt, průměrný produkt, mezní produkt Vztah mezního

Více

Teorie her a ekonomické rozhodování. 9. Modely nedokonalých trhů

Teorie her a ekonomické rozhodování. 9. Modely nedokonalých trhů Teorie her a ekonomické rozhodování 9. Modely nedokonalých trhů 9.1 Dokonalý trh Dokonalý trh Dokonalá informovanost kupujících Dokonalá informovanost prodávajících Nulové náklady na změnu dodavatele Homogenní

Více

MONOPOL.

MONOPOL. MONOPOL Nedokonalá konkurence představuje situaci, kdy je na trhu alespoň jeden prodávající nebo kupující, který může ovlivnit tržní cenu V nedokonalé konkurenci na straně nabídky rozlišujeme -monopolní

Více

a) Do produkční funkce firmy dosadíme počet jednotek práce, pro něž máme určit dosazený objem produkce

a) Do produkční funkce firmy dosadíme počet jednotek práce, pro něž máme určit dosazený objem produkce Řešené příklady 1. Firma Karkulka, s.r.o šije červené čepečky. Produkční funkce firmy má tvar Q = 41. + 20. 2 (1/3). 3. Kde jsou hodiny práce za den. a) Určete, kolik firma ušije denně čepečků, pokud najme

Více

Monopol a monopolistická konkurence

Monopol a monopolistická konkurence Monopol a monopolistická konkurence Vznik nedokonalé konkurence Příčiny vzniku Nákladové podmínky vedou ke vzniku nedokonalé konkurence v podobě úspor z rozsahu. Průměrné náklady s růstem výroby klesají

Více

3. PRODUKČNÍ ANALÝZA FIRMY

3. PRODUKČNÍ ANALÝZA FIRMY 3. PRODUKČNÍ ANAÝZA FIRMY OBSAH základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy

Více

Příjmy firmy můžeme rozdělit na celkové, průměrné a mezní.

Příjmy firmy můžeme rozdělit na celkové, průměrné a mezní. 7 Příjmy firmy Příjmy firmy představují sumu peněžních prostředků, které firmě plynou z realizace její produkce, proto někteří autoři používají analogický pojem tržby. Jestliže vycházíme z cíle formy v

Více

NEDOKONALÁ KONKURENCE

NEDOKONALÁ KONKURENCE NEDOKONALÁ KONKURENCE OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NEDOKONALÉ KONKURENCE Trh, na kterém alespoň jeden prodávající (kupující) je schopen ovlivnit tržní cenu Cenový tvůrce Diferencovaný produkt-kvalita, vzhled,

Více

OLIGOPOL.

OLIGOPOL. OLIGOPOL CHARAKTERISTICKÉ RYSY OLIGOPOLU Malý počet firem a vysoký stupeň vzájemné závislosti při rozhodování (ceně, množství, kvalitě atd.) Firma musí předvídat reakci svých konkurentů na svá vlastní

Více

8. Dokonalá konkurence

8. Dokonalá konkurence 8. Dokonalá konkurence Kompletní text ke kapitole viz. KRAFT, J., BEDNÁŘOVÁ, P, KOCOUREK, A. Ekonomie I. TUL Liberec, 2010. ISBN 978-80-7372-652-2; str.64-75 Dokonale konkurenční tržní prostředí lze charakterizovat

Více

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích 8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy. Minulá přednáška - podstatné. Rovnováha spotřebitele - graf. Náklady firmy osnova přednášky

Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy. Minulá přednáška - podstatné. Rovnováha spotřebitele - graf. Náklady firmy osnova přednášky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy Celkový užitek Mezní užitek Je užitek měřitelný Indiferenční křivky spotřebitele Linie rozpočtu spotřebitele Optimum spotřebitele

Více

STC = w.l + r.k fix = VC + FC

STC = w.l + r.k fix = VC + FC Náklady a příjmy firmy definice nákladů náklady v krátkém období: - celkové, průměrné, mezní - fixní a variabilní náklady náklady v dlouhém období vztah mezi náklady v SR a LR: - obalová křivka příjmy

Více

základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při

základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při 3. PRODUKČNÍ ANAÝZA FIRMY OBSAH základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy

Více

Produkční analýza. a) Co je to produkční funkce? Vyjadřuje max. objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací VF při dané úrovni technologie.

Produkční analýza. a) Co je to produkční funkce? Vyjadřuje max. objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací VF při dané úrovni technologie. MIKROEKONOMIE 1 cvičení 9-13 [1] Produkční analýza a) Co je to produkční funkce? Vyjadřuje max. objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací VF při dané úrovni technologie. b) Vysvětlete zákon

Více

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence.

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Vzdělávací cíl: Téma Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 6

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 6 FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ Katedra ekonomie a financí Mikroekonomie cvičení 6 6. PRODUKČNÍ ANALÝZA A ANALÝZA NÁKLADŮ PŘÍKLAD Č. 1 Je dána jednofaktorová krátkodobá produkční funkce Q = f (F 1 ). L 0

Více

Příjmy firmy v nedokonalé konkurenci. Formy nedokonalé konkurence (3) 1) Monopol. 2) Oligopol. 3) Monopolistická konkurence. Obsah

Příjmy firmy v nedokonalé konkurenci. Formy nedokonalé konkurence (3) 1) Monopol. 2) Oligopol. 3) Monopolistická konkurence. Obsah Obsah Nedokonalá konkurence Formy nedokonalá konkurence Regulace nedokonalá konkurence Nedokonalá konkurence Vzniká nesplněním alespoň jedné podmínky dokonalé konkurence RozdílDKaNKvcenovétvorbě. Je to

Více

Vymezení nákladů různá pojetí

Vymezení nákladů různá pojetí Obsah vymezení nákladů náklady v krátkém období vztah mezních, průměrných a celkových nákladů náklady v dlouhém období vztah mezi náklady v SR a LR vztah mezi produkční funkcí a funkcemi nákladů příjmy

Více

M I K R O E K O N O M I E. orientační program cvičení. 3. Produkce, náklady, příjmy a zisk firmy. 31. 10. 2005

M I K R O E K O N O M I E. orientační program cvičení. 3. Produkce, náklady, příjmy a zisk firmy. 31. 10. 2005 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. zimní semestr 2005/06 bakalářské prezenční studium, středisko Most obor Řízení podniku a podnikové finance (RP) M I K R O E K O N O M I E orientační program cvičení

Více

FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ VOLBA TECHNOLOGIE. Semestrální práce MIE2

FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ VOLBA TECHNOLOGIE. Semestrální práce MIE2 FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ VOLBA TECHNOLOGIE Semestrální práce MIE2 Vypracoval: Bc. Martin Petruželka Studijní obor: K-IM2 Emailová adresa: Martin.Petruzelka@uhk.cz Datum

Více

Minimalizace nákladů. Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 19 a 20 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 20 and 21 () 1 / 34

Minimalizace nákladů. Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 19 a 20 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 20 and 21 () 1 / 34 Minimalizace nákladů a nákladové křivky Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 19 a 20 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 20 and 21 () 1 / 34 Na této přednášce se dozvíte co je

Více

Mikroekonomie I. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Křivka nabídky (S) Přednáška 3. Podstatné z minulé přednášky. Zákon rostoucí nabídky

Mikroekonomie I. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Křivka nabídky (S) Přednáška 3. Podstatné z minulé přednášky. Zákon rostoucí nabídky Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh Mikroekonomie I 3. přednáška Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Přednáška 3. Křivka nabídky (S) Poptávka substituční a důchodový

Více

MONOPOLISTICKÁ KONKURENCE

MONOPOLISTICKÁ KONKURENCE MONOPOLISTICKÁ KONKURENCE CHARAKTERISTIKY MONOPOLISTICKÉ KONKURENCE www.ekofun.cz Velký počet výrobců, jejichž výrobky jsou velmi blízké substituty produkt je však diferencovaný Velký počet firem způsobuje,

Více

Formování cen na trzích výrobních faktorů

Formování cen na trzích výrobních faktorů Formování cen na trzích výrobních faktorů Na trzích výrobních faktorů jsou určujícími elementy poptávka a nabídka výrobního faktoru. Na trzích výrobků a služeb jsou domácnosti poptávající a firmy nabízející

Více

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období Produkční analýza firmy základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy z rozsahu

Více

Motivace. Cílem každé firmy je co nejvyšší zisk. zisk = celkové příjmy celkové náklady = TR TC

Motivace. Cílem každé firmy je co nejvyšší zisk. zisk = celkové příjmy celkové náklady = TR TC Výrobní náklady Motivace Cílem každé firmy je co nejvyšší zisk. zisk = celkové příjmy celkové náklady = TR TC Abychom porozuměli chování firmy, musíme rozumět tomu, co určuje její příjmy a náklady. Příjmy

Více

Nedokonalá konkurence

Nedokonalá konkurence Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠTK, h.d. Katedra ekonomiky, JČU Téma Nedokonalá konkurence Schéma konkurence Nedokonalá konkurence Monopolistická Oligopol Monopol Rekapitulace Dokonalá konkurence Optimum

Více

Literatura. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitoly 13-14, str Musil: Mikroekonomie středně pokročilý kurz. Kapitoly 9-10, str

Literatura. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitoly 13-14, str Musil: Mikroekonomie středně pokročilý kurz. Kapitoly 9-10, str Struktura specifika trhu výrobních faktorů příjmové a nákladové veličiny podmínky maximalizace zisku dokonale konkurenční trh práce poptávka po práci firma prodávající výstup na DoKo. trhu poptávka po

Více

1. Doplňte: ekonomie zkoumá, jak využívat zdroje k uspokojení potřeb.

1. Doplňte: ekonomie zkoumá, jak využívat zdroje k uspokojení potřeb. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. ZS 2007/08 Mikroekonomie (Bc.) CVIČENÍ doc. Helísek Úvod do ekonomie 1. Doplňte: ekonomie zkoumá, jak využívat zdroje k uspokojení potřeb. 2. Vysvětlete náklady

Více

RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol

RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol CHARAKTERISTIKA DK Jak byste charakterizovali DK z hlediska (ceny, vstupu do odvětví, informací, produktu, počet prodávajících

Více

29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15

29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15 29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15 1 30. Optimum při nájmu výrobního faktoru Nabídka vstupu Z je dána rovnicí

Více

Příjmové veličiny na trhu VF

Příjmové veličiny na trhu VF Trh práce Vysvětlivky: SR = short run = krátké období, množství kapitálových statků je fixní R = long run = dlouhé období, množství kapitálových statků je variabilni Příjmové veličiny na trhu VF Příjem

Více

Dokonalá konkurence (DK)

Dokonalá konkurence (DK) Obsah Dokonalá konkurence řebytek výrobce a přebytek spotřebitele Dokonalá konkurence (DK) Je ekonomickou abstrakcí ředpoklad - existuje velký počet kupujících a prodávajících odmínky dokonalé konkurence

Více

Produkční analýza. a) Co je to produkční funkce? Vyjadřuje max. objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací VF při dané úrovni technologie.

Produkční analýza. a) Co je to produkční funkce? Vyjadřuje max. objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací VF při dané úrovni technologie. MIKROEKONOMIE 1 cvičení 9-12 [1] Produkční analýza a) Co je to produkční funkce? Vyjadřuje max. objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací VF při dané úrovni technologie. b) Vysvětlete zákon

Více

6. Teorie výroby Průvodce studiem: 6.2 Produkční analýza v krátkém období celkový (fyzický) produkt (TP)

6. Teorie výroby Průvodce studiem: 6.2 Produkční analýza v krátkém období celkový (fyzický) produkt (TP) 6. Teorie výroby Firma vystupuje na trhu finální produkce v pozici nabízejícího a současně na trhu výrobních faktorů v pozici poptávajícího. Firma používá různé vstupy (výrobní faktory), které ve výrobě

Více

Charakteristika monopolu

Charakteristika monopolu Monopol charakteristika monopolu příčiny jeho vzniku volba rovnovážného výstupu stanovení ceny monopolem křivka nabídky monopolu cenová diskriminace alokační a výrobní efektivnost monopolu regulace monopolu

Více

VOLBA VÝSTUPU DOKONALE KONKURENČNÍ FIRMOU

VOLBA VÝSTUPU DOKONALE KONKURENČNÍ FIRMOU VOLBA VÝSTUPU DOKONALE KONKURENČNÍ FIRMOU URČENÍ VÝSTUPU, PŘI NĚMŽ FIRMA MAXIMALIZUJE ZISK Ekonomický zisk- Π =TR-TC Π= P.Q-w.L-r.K Π=P.f(K,L)-w.L-r.K Nulový ekonomický zisk-vstupy svým fungováním přinášejí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ, UTVÁŘENÍ CENY VÝROBNÍCH FAKTORŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

VOLBA TECHNOLOGIE.

VOLBA TECHNOLOGIE. VOLBA TECHNOLOGIE ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA ANALÝZY FIRMY Firma je charakterizována jako subjekt specializující se na výrobu, tj, přeměnu zdrojů(vstupů) na statky(výstup) Firma se specializuje na 3 hlavní činnosti-

Více

NABÍDKA.

NABÍDKA. NABÍDKA www.ekofun.cz Agregátní nabídka -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přicházejí výrobci na trh Individuální nabídka -nabídka jednoho výrobce Dílčí (tržní) nabídka (S) -nabídka jediného

Více

11. Trhy výrobních faktorů Průvodce studiem: 11.1 Základní charakteristika trhu výrobních faktorů Poptávka po VF Nabídka výrobního faktoru

11. Trhy výrobních faktorů Průvodce studiem: 11.1 Základní charakteristika trhu výrobních faktorů Poptávka po VF Nabídka výrobního faktoru 11. Trhy výrobních faktorů V předchozích kapitolách jsme zkoumali způsob rozhodování firmy o výstupu a ceně v rámci různých tržních struktur (dokonalá a nedokonalá konkurence). Ačkoli se fungování firem

Více

Trh výrobků a služeb teorie firmy

Trh výrobků a služeb teorie firmy Trh výrobků a služeb teorie firmy Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Typy firem Vlastnická forma podíl na počtu podíl firem na obratu Individuální firmy 76% 6% Partnerské firmy 10% 4% Korporace 14% 90% 1

Více

Trhy výrobních faktorů

Trhy výrobních faktorů Trhy výrobních faktorů Výrobní faktory Výrobními faktory (VF) je obecně vše, co slouží k produkci statků. Tedy jsou to vstupy, které používáme k produkci výstupu. Standardní hrubé dělení: práce, kapitál

Více

Charakteristika oligopolu

Charakteristika oligopolu Oligopol Charakteristika oligopolu Oligopol v ekonomice převažuje - základní rysy: malý počet firem - činnost několika firem v odvětví vyráběný produkt může být homogenní (čistý oligopol) nebo heterogenní

Více

7. Výrobní náklady. Motivace. Co se dnes naučíte. Naďa a Klára vaří ratatouille. Výrobní náklady 1

7. Výrobní náklady. Motivace. Co se dnes naučíte. Naďa a Klára vaří ratatouille. Výrobní náklady 1 7. Výrobní náklady Motivace Cílem každé firmy je co nejvyšší zisk. zisk = celkové příjmy celkové náklady = TR TC Abychom porozuměli chování firmy, musíme rozumět tomu, co určuje její příjmy a náklady.

Více

Příjmy firmy v nedokonalé konkurenci. Formy nedokonalé konkurence (3) 1) Monopol. 2) Oligopol. 3) Monopolistická konkurence. Obsah

Příjmy firmy v nedokonalé konkurenci. Formy nedokonalé konkurence (3) 1) Monopol. 2) Oligopol. 3) Monopolistická konkurence. Obsah Obsah Nedokonalá konkurence Formy nedokonalá konkurence Regulace nedokonalá konkurence Nedokonalá konkurence Vzniká nesplněním alespoň jedné podmínky dokonalé konkurence RozdílDKaNKvcenovétvorbě. Je to

Více

Obecná ekonomie I přednášky

Obecná ekonomie I přednášky Eva Kaňková Rektorát 6. patro vedle sekretariátu o 10:45-11:45 Út 14:30-15:00 DÚ - seznámit se se základními pojmy, nabídkou, poptávkou... Definice ekonomie: 1 ekonomie je věda o činnostech, které se týkají

Více

Mikroekonomie Nabídka, poptávka

Mikroekonomie Nabídka, poptávka Téma cvičení č. 2: Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Podstatné z minulého cvičení Matematický pojmový aparát v Mikroekonomii Důležité minulé cvičení kontrolní

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

Obsah charakteristika volba výstupu firmy v SR a LR Chamberlinův model efektivnost monopolistické konkurence

Obsah charakteristika volba výstupu firmy v SR a LR Chamberlinův model efektivnost monopolistické konkurence 8. Monopolistická konkurence Obsah charakteristika volba výstupu firmy v SR a LR Chamberlinův model efektivnost monopolistické konkurence Literatura Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitola 10, str. 291

Více

Literatura k tématu. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitola 9, str

Literatura k tématu. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitola 9, str 6. MONOPOL Obsah charakteristika monopolu příčiny jeho vzniku volba rovnovážného výstupu stanovení ceny monopolem Lernerův index křivka nabídky monopolu cenová diskriminace alokační a výrobní efektivnost

Více

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM 1 PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM 1. Základní pojmy ekonomie 2. Trh 3. Konkurence 4. Teorie chování spotřebitele 5. Teorie firmy: základní pojmy 6. Výrobní rozhodnutí firmy 7. Firma na trzích výrobních

Více

Trh práce a politika zaměstnanosti Ing. Zuzana Hrdličková Konzultační hodiny: Po 14:30 15:30 Kancelář 602 (6. patro)

Trh práce a politika zaměstnanosti Ing. Zuzana Hrdličková   Konzultační hodiny: Po 14:30 15:30 Kancelář 602 (6. patro) Trh práce a politika zaměstnanosti Zuzana Hrdličková Trh práce a politika zaměstnanosti Ing. Zuzana Hrdličková Email: z.hrdlickova@mail.muni.cz Konzultační hodiny: Po 14:30 15:30 Kancelář 602 (6. patro)

Více

NEDOKONALÁ KONKURENCE

NEDOKONALÁ KONKURENCE NEDOKONALÁ KONKURENCE CHARAKTERISTIKA NK Jak byste charakterizovali NK? (z hlediska ceny) Jaké jsou další charakteristiky ceny? (uvádějte příklady) Produkt Náklady na změnu dodavatele Informace Počet producentů

Více

Národní hospodářství poptávka a nabídka

Národní hospodářství poptávka a nabídka Národní hospodářství poptávka a nabídka Chování spotřebitele a poptávka Užitek a spotřebitelův přebytek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak

Více

křivka MFC L roste dvakrát rychleji než AFC L

křivka MFC L roste dvakrát rychleji než AFC L 10. Nedokonale konkurenční trh práce, nabídka práce Struktura charakteristika NedoKo.. trhu práce optimální množství práce v SR optimální množství práce v LR mzdová diskriminace monopsonu individuální

Více

Modely oligopolu. I. Dokonalý trh II. Nedokonalý trh 1. Modely oligopolu. Dokonalý trh. Nedokonalý trh

Modely oligopolu. I. Dokonalý trh II. Nedokonalý trh 1. Modely oligopolu. Dokonalý trh. Nedokonalý trh Modely oligopolu Obsah kapitoly Studijní cíle I. Dokonalý trh II. Nedokonalý trh 1. Modely oligopolu Student získá komplexní přehled teorií oligopolu, které lze úspěšně aplikovat v realitě. Doba potřebná

Více

Motivace. Dnes se zaměříme na monopoly.

Motivace. Dnes se zaměříme na monopoly. Monopol Motivace V reálném světě není dokonalá konkurence příliš častá. Obvyklejší jsou různé formy nedokonalé konkurence: monopoly oligopoly monopolistická konkurence Dnes se zaměříme na monopoly. Co

Více

TEORIE FIRMY (PŘÍJEM A ZISK, ANALÝZA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ, OPTIMUM FIRMY

TEORIE FIRMY (PŘÍJEM A ZISK, ANALÝZA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ, OPTIMUM FIRMY TEORIE FIRMY (PŘÍJEM A ZISK, ANALÝZA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ, OPTIMUM FIRMY ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE Firmou rozumíme. Ekonomický subjekt...výrobou, zabývající se obchodem, poradenstvím atd.,... který má hospodářskou

Více

Zisk Jan Čadil VŠE FNH

Zisk Jan Čadil VŠE FNH Zisk Jan Čadil VŠE FNH Footer Text 12/10/2014 1 Ekonomický zisk Rozdíl mezi tržbami a náklady, včetně implicitních Firma má výstup q = f m 1,, m i. Obecně může mít více druhů výstupu (1 až n). Cenu produkce

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné Úloha 1 Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné a. dosažením makroekonomické rovnováhy pouze při plném využití kapacit ekonomiky b. důrazem na finanční trhy c. větším využíváním regulace

Více

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence Vzdělávací cíl: Téma Rozhodování firmy v podmínkách nedokonalé

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Rovnováha firmy. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Rovnováha firmy. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Rovnováha firmy Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Dokonalá konkurence jednotlivá firma nemůže ovlivnit celkovou tržní nabídku nemůže ovlivnit

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 8

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 8 FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ Katedra ekonomie a financí Mikroekonomie cvičení 8 8. FIRMA V DOKONALÉ A NEDOKONALÉ KONKURENCI PŘÍKLAD Č. 1 Definujte rovnováhu spotřebitele, rovnováhu firmy a tržní rovnováhu

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Autoři kapitol: Doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. (kapitoly 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) Doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. (kapitoly 4, 17.6, 18, 19) Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. (kapitoly

Více

firma je tvůrce ceny ( price maker ) v omezeném smyslu. Křivka poptávky po produktech jedné firmy je téměř horizontální.

firma je tvůrce ceny ( price maker ) v omezeném smyslu. Křivka poptávky po produktech jedné firmy je téměř horizontální. Monopolistická konkurence charakteristika volba výstupu firmy v SR a LR efektivnost monopolistické konkurence model rozmístění při výrobkové diferenciaci Charakteristika monopolistické konkurence nejjemnější

Více

www.thunova.cz MIES SBZ - Okruh č. 3

www.thunova.cz MIES SBZ - Okruh č. 3 Spotřebitel a poptávka Spotřebitel a formování poptávky (kardinalistická verze) celkový a mezní užitek, optimum spotřebitele při spotřebě jednoho statku, optimum spotřebitele při spotřebě více statků,

Více

Mikroekonomie. Opakování příklad 1. Řšení. Příklad 2. Příklad 5. Proč Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU 16 D

Mikroekonomie. Opakování příklad 1. Řšení. Příklad 2. Příklad 5. Proč Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU 16 D Opakování příklad 1 Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Hodnota Edp = 0,1 znamená, že procentní změna množství při 10% změně ceny bude: a/ 0,2 b/ 2,5 c/ 5,0 d/ 1,0 e/ ze zadaných

Více

Q 1. Výrobce 1. Spotřebitel 1 Q 2. Spotřebitel 2. Výrobce 2

Q 1. Výrobce 1. Spotřebitel 1 Q 2. Spotřebitel 2. Výrobce 2 Mikroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2010 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Téma cvičení Příklady teorie všeobecné rovnováhy Model 2*2*2*2 Q 1 Q 2 Výrobce 1 Q 1 Spotřebitel

Více

Otázky Obecná ekonomie I Mikroekonomie

Otázky Obecná ekonomie I Mikroekonomie 1 Otázky Obecná ekonomie I Mikroekonomie 1) Poptávka a její determinanty Poptávka charakterizuje chování kupujících. Jde o vztah mezi množstvím poptávky domácnosti a tržní cenou za předpokladu, že ostatní

Více

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů PhDr. Praha, VŠFS, 29.11.2010 Výrobní faktory Poptávka po výrobních faktorech Výrobní faktory = vzácné vstupy, které používáme k produkci statků-výstupu Tradiční výrobní faktory Prvotní výrobní faktory:

Více