Monoblokov ho k pro topn olej M 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monoblokov ho k pro topn olej M 1"

Transkript

1 Monoblokov ho k pro topn olej M 1 V kon ho ku v rozmezì od 17 do 47 kw Ëel pouûitì Palivo 1. Popis VybavenÌ kotl OlejovÈ monoblokovè ho ky sèrie M 1 jsou kompaktnìmi jednostupúov mi ho ky malèho v konu, vyvinutè speci lnï k tomu, aby zaruëovaly vysokou Ëinnost a nejlepöì hodnoty spalov nì. Ho ky jsou pouûitelnè pro nejr znïjöì tepelnè zdroje, zvl ötï jsou vöak dìky svèmu p izp sobenì vhodnè pro kotle De Dietrich ady EUCLIDE GT 110/1100/1100 V a GT 203. Koncepce monoblokov ch ho k M 1 umoûúuje zajistit: ï Vysokou Ëinnost a stabilnì v kony - nov hlava ho ku umoûúuje dos hnout optim lnì smïöov nì spalovacìho vzduchu a rozpr öenèho topnèho oleje - systèm DUO-PRESS Æ zlepöuje aeroauliku ho ku - mnoûstvì a tlak vzduchu znaënï usnadúuje regulaci a stabilitu spalov nì - proporcion lnì regulace mnoûstvì vzduchu na v stupu ventil toru dìky systèmu regulace - p esnè nastavenì smïöovacìho za ÌzenÌ (drû k trysek a vìrnìk) optimalizuje tlak dmychadla na hlavï ho ku a zaruëuje p esnè rozdïlov nì perifernìho a centr lnìho spalovacìho vzduchu - p edeh ev oleje pro modely s nejmenöìmi v kony zmenöuje viskozitu oleje a zlepöuje jeho rozpr öenì tryskou s velmi mal m pr mïrem ï KompaktnÌ konstrukce - p esnï dimenzovanè tangenci lnì obïûnè kolo dmychadla - systèm DUO-PRESS Æ zaruëuje vìcen sobnou kompresì vysok tlak dmychadla a mnoûstvì vzduchu na nejmenöìm prostoru - d myslnè uspo d nì jednotliv ch komponent ï Snadn mont û, uv dïnì do provozu a udrûovatelnost - upevnïnì k ho ku pomocì posuvnè p Ìruby - p ipojenì elektrickèho proudu standardnìm euro-konektorem - vöechny komponenty na jedinè nosnè desce - vodorovn mont ûnì poloha nosnè desky pro svislou polohu drû ku trysky - dob e p ÌstupnÈ komponenty - dìky 5 rychlouz vïr m je moûno ho k rychle uvèst do pohodlnè servisnì polohy - vöechna nastavenì (vëetnï tlaku oleje), stejnï tak demont û a mont û jsou proveditelnè jedin m pot ebn m klìëem (öestihrann - 4 mm) - nastavovacì stupnice ulehëujì jemnè nastavov nì ï Tich provoz - v hlukovï tlumenèm krytu ho ku jsou soust edïny vöechny komponenty - pro tlumenì hluku p sobì vìcen sobnè p esmïrov nì vzduchu v dmychadlovèm systèmu Extra lehk topn olej Spot eba 1,4 aû 4,0 kg/hod. ï Ho ky p izp sobenè kotl m De Dietrich - ho ky jsou v raznï p izp sobeny kotl m De Dietrich a zajiöùujì tìm zv öenou Ëinnost a provoznì spolehlivost - ho ky jsou vybaveny od v robce pro p Ìsluön rozsah v konu kotl a jsou jiû p ednastaveny (hlava ho ku, nastavenì vzduchu, tlak oleje) - p ednastavenì umoûúuje okamûitè uvedenì do provozu na mìstï instalace - jednoduch mont û i uvedenì do provozu ï Ho ky, kter mi mohou b t vybaveny nejr znïjöì kotle - v konovè parametry ho k dovolujì i bezproblèmovè vybavenì jin ch kotl V tïchto p Ìpadech: ï je t eba provèst urëenì modelu ho ku, p izp sobenì trysky a nastavenì odbornìkem ï v konovè k ivky, uvedenè na stranï 2, dovolujì zkontrolovat p izp sobenì p ÌsluönÈmu kotli 2. P ehled model ho k Model M 1 s p edeh evem bez p edeh evu M 1-3 RS M 1-4 RS M 1-4 S M 1-5 S M 1-6 S V kon ho ku kw Tryska od v robce US Gal.0,50/60 S 0,65/45 S 0,60/45 S 0,65/45 S 0,75/45 S GENER LNÕ ZASTOUPENÕ PRO»R A SR: Stiebel Eltron spol. s r. o., K H j m 946, Praha 5, tel.: (02) , fax: (02)

2 3. Technick data Model M 1 s p edeh evem bez p edeh evu M 1-3 RS M 1-4 RS M 1-4 S M 1-5 S M 1-6 S V kon ho ku kw 17 aû aû aû aû aû 47 Spot eba oleje (1) kg/h 1,4 aû 2,1 1,9 aû 2,6 1,9 aû 2,6 2,4 aû 3,1 3,0 aû 4,0 Vybaven pro 113 RS/1103 RS/ 114 RS/1104 RS/ 114 S/1104 S/ 115 S/1105 S/ 116S /1106 S model kotle GTM 1103 RS/130 V 1104 RS /130 V 1104 S/130 V 1105 S/130 V Rozsah v konu kotle (kw) GTM 110/1100/100 V 18 aû aû aû aû aû 39 Tryska od v robce US Gal.0,50/60 S 0,65/45 S 0,60/45 S 0,65/45 S 0,75/45 S P ednastavenì v konu kw (v kon kotle) Elektrick p Ìkon VA ho ku El. p Ìkon motoru (2) VA (1) Maxim lnì viskozita 6,0 mm 2 /s p i 20 C. (2) 230 V, jednof zov V konovè k ivky P etlak ve spalovacìm prostoru mbar 1,0 0,9 0,8 0,7 M1-5 S 0,6 M1-3 RS M1-4 RS, M1-4 S 0,5 0,4 0,3 M1-6 S Pozn mka: Maxim lnì tepeln v kon tlakov ch ho k M 1 dle»sn EN 267 je 47 kw. Hlavy ho k pro M 1-3 RS, M 1-4 RS, M 1-4 S, M 1-5 S a M 1-6 S jsou konstruov ny pro optim lnì spalov nì (emise ve spalin ch, hluënost, stabilita plameneö). Dosaûen zlepöenì jsou p Ìmo vyuûiteln jak ve spojenì s kotli De Dietrich GT 110/1100/1100 V, tak i p i provozu na jin ch kotlìch. 0,2 Tepeln 0,1 v kon ho ku 0 kw (1) Spot eba oleje kg/hod. V kon p i nadmo skè v öce 400 m dle»sn EN 267. Minim lnì v h evnost: 11,84 kwh/kg. (1) V kon ho ku je p izp soben p i azenèmu kotli p i uvaûov nì jeho Ëinnosti (viz p Ìklad na str. 5). HlavnÌ rozmïry 420 Ø M8 274 Ø Ø 150 Otvory v ho kov ch dve Ìch 2

3 Ho k M 1 MÌsto pro mï enì tlaku na hlavï ho ku ZapalovacÌ transform tor Automatika ho ku (s odblokovacìm tlaëìtkem) RychloupÌnacÌ p ipevúovacì öroub desky ho ku Hlava ho ku Regulace tlaku spalovacìho vzduchu IR Ëidlo pro p Ìtomnost plamene 7-pÛlov p ipojovacì euro-konektor Olejov elektromagnetick ventil DÏlen stupnice indikujìcì polohu vzduchovè klapky OlejovÈ Ëerpadlo FlexibilnÌ hadice pro p ipojenì oleje 1 m Regulace tlaku vzduchu na hlavï ho ku Vzduchov klapka automaticky uzavìr p i vypnutì ho ku 3

4 JednotlivÈ Ë sti ho ku M 1 ï drûba Pouzdro ho ku Deska ho ku v servisnì poloze Ho k lze snadno p emìstit do servisnì polohy povolenìm 5 rychloupìnacìch öroub. Pro vöechny nastavenì, mont ûnì a demont ûnì pr ce je zapot ebì pouze jedin n stroj: 1 klìë (öestihran - 4 mm). 1-Ryska urëujìcì spr vnou polohu ho ku 2-UpevÚovacÌ p Ìruba 3-FixaËnÌ kolìk desky ho ku pro servisnì polohu 4-Pouzdro ho ku 5-Tryska 6-Deflektor 7-ZapalovacÌ elektrody 8-IR Ëidlo pro p Ìtomnost plamene 9 - Tvarovan aeroaulika zaruëuje: ï zv öenou Ëinnost proudïnì spalovacìho vzduchu v malèm prostoru ï dokonalè p edsmìöenì paliva a spalovacìho vzduchu 10 - V konnè dmychadlo zajiöùuje: ï zv öen dispoziënì tlak na hlavï ho ku ï dobrou stabilitu plamene ï minim lnì obsah ökodliv ch emisì ve spalin ch ï SystÈm DUO PRESS Æ SystÈm DUO PRESSÆ se zv öen m Ëinkem dmychadla Tlak vzduchu (dmychadla) mbar SystÈm DUOPRESS Æ 10 5 BÏûnÈ dmychadlo MnoûstvÌ vzduchu m 3 /hod. Na ho cìch M 1 je spalovacì vzduch zkomprimov n v obïûnèm kole dmychadla po nas nì vìcen sobn m p esmïrov nìm na vysok tlak dmychadla. Tento vysok dmychadlov tlak zajiöùuje na hlavï ho ku nejintenzivnïjöì smïöov nì Ë steëek paliva s minim lnìm mnoûstvìm spalovacìho vzduchu. V sledkem tèto novè spalovacì techniky s vysok m dmychadlov m tlakem je maxim lnï hospod rn provoz p i nìzkèm obsahu ökodlivin. Tento ho k je dìky systèmu DUO PRESSÆ necitliv v Ëi r zn m tlakov m pomïr m a dovoluje ËistÈ, stabilnì a spornè spalov nì p i jakèmkoliv provoznìm stavu, a to i ve spouötïcì f zi. 4

5 4. V bïr typu ho ku a jeho trysky Olejov m ho kem ady M 1 je moûno vybavit nejr znïjöì kotle malèho v konu. Mont û ho ku se prov dì vûdy s vodorovnï uloûenou ho kovou hlavou. V bïr ho ku ï Nejprve je t eba urëit v kon ho ku v pomïru k v konu kotle. Uvaûuje se Ëinnost kotle 90 %, tj. faktor 0,9: V kon ho ku = v kon kotle/0,9. ï Potom se urëì s pomocì v konov ch k ivek (viz str. 2) typ ho ku podle jeho v konu a p etlaku ve spalovacìm prostoru p ÌsluönÈho kotle. V bïr trysky ï Ho k M 1 je od v robce osazen 1 tryskou, kter m ûe odpovìdat trysce pro p Ìsluön kotel (viz tabulka na str. 2). ï N sledujìcì p Ìklad a tabulka dovolujì urëit spr vnou trysku pro zvolen kotel. ï DoporuËuje se pouûìvat trysky s hlem rozpr öenì 60 S pro tepeln v kon kotle do 21 kw. Pro tepeln v kon kotle nad 21 kw se doporuëuje pouûìt trysku s hlem rozpr öenì 45 S. Je moûnè samoz ejmï pouûìt i jinè trysky. ï K dosaûenì maxim lnì kvality spalov nì se doporuëuje nastavit tlak oleje v rozsahu 10 aû 15 bar. P Ìklad: Kotel se jmenovit m v konem 25 kw je t eba vybavit ho kem M etapa: v bïr ho ku a) Nejprve je t eba vypoëìtat tepeln v kon ho ku tak, jak bylo uvedeno: V kon ho ku = 25/0,9 = 27,8 kw b) Z v konovè k ivky na stranï 2 lze urëit typ ho ku buô s p edeh evem: M 1-4 RS nebo bez p edeh evu: M 1-4 S. 2. etapa: v bïr trysky a) VypoËÌt se spot eba oleje, odpovìdajìcì tomuto v konu ho ku. V h evnost topnèho oleje (TOEL) ËinÌ 11,84 kwh/kg; spot eba oleje vypl v z podìlu v konu ho ku a v h evnosti paliva. Spot eba oleje = 27,8/11,84 = 2,35 kg/h b) Porovn -li se hodnota 2,35 kg/h s n sledujìcì tabulkou, vyjde volba trysky s hodnotou 0,60 US-galonu s tlakem na olejovèm Ëerpadle 11 bar. Spot eba oleje v kg/h Tlak oleje [bar] trysky-us-gal/h ,40 1,25 1,33 1,41 1,49 1,56 1,63 1,70 1,76 1,82 0,50 1,56 1,66 1,76 1,86 1,95 2,04 2,12 2,20 2,28 0,60 1,87 2,00 2,12 2,23 2,34 2,45 2,55 2,64 2,73 0,65 2,03 2,16 2,29 2,42 2,54 2,65 2,75 2,86 2,96 0,75 2,34 2,49 2,65 2,79 2,93 3,06 3,18 3,30 3,42 0,85 2,65 2,83 3,00 3,16 3,32 3,47 3,61 3,74 3,87 1,00 3,12 3,33 3,53 3,72 3,90 4,08 4,24 4,40 4,56 1,10 3,43 3,66 3,88 4,09 4,29 4,48 4,67 4,84 5,01 1,20 3,74 3,99 4,24 4,47 4,68 4,89 5,09 5,29 5,47 1,25 3,89 4,16 4,40 4,65 4,88 5,10 5,30 5,51 5,70 1,35 4,21 4,49 4,76 5,02 5,27 5,50 5,73 5,95 6,15 1,50 4,67 4,98 5,29 5,58 5,85 6,11 6,36 6,60 6,83 1,65 5,14 5,49 5,82 6,14 6,44 6,73 7,00 7,27 7,52 1,75 5,45 5,82 6,18 6,51 6,83 7,14 7,42 7,71 7,91 DoporuËen oblast nastavenì 5

6 5. Pokyny pro instalaci P ipojenì topnèho oleje Ho k se dod v se dvïma ohebn mi hadicemi pro p ipojenì topnèho oleje (dèlka 1 m), jednou pro s nì a druhou pro n vrat p ebyteënèho paliva do n drûe. P ipojenì oleje je realizov no jako dvoutrubkovè. OlejovÈ Ëerpadlo ho ku m ûe b t p emïnïno dle poûadavku na jednotrubkovou verzi. Kaûd flexibilnì hadice ho ku obsahuje p ipojovacì koncovku G 3/8". Na sacìm potrubì je t eba v r mci mont ûe namontovat olejov filtr, aby se zabr nilo zanesenì trysky. P Ìklad instalace a vybavenì soustavy se z sobnìkem topnèho oleje Je t eba se vyhnout p Ìvodu paliva vedenèho ve v öce pod stropem OdvÏtr vacì potrubì Zak zan kolena RychlouzavÌracÌ armatura PlnicÌ potrubì Kovov n drû: l, urëen pouze pro topn olej. PlastovÈ n drûe: O celkovè kapacitï l, urëenè pouze pro topn olej. Olejov filtr PatnÌ ventil HavarijnÌ jìmka o minim lnìm objemu rovnèm maxim lnì skladovacì kapacitï oleje VedenÌ topnèho oleje v podlaze (doporuëenè eöenì) Pr mïry a dèlky potrubì pro olej v z vislosti na sacì a statickè v öce Pr mïr a dèlka sacìho potrubì jsou z vislè na umìstïnì dna n drûe vzhledem k olejovèmu Ëerpadlu ho ku (statick v öka s nì). BuÔ je dno n drûe umìstïno nad rovnì ho ku (v tlak) nebo pod rovnì ho ku (s nì). Statick v öka s nì m ûe tedy b t kladn, nulov nebo z porn. VedlejöÌ tabulka ukazuje pro ho k ady M 1 t i bïûnè pr mïry mïdïnèho potrubì a jejich dèlku v z vislosti na statickè v öce s nì. V tabulce uvedenè dèlky potrubì jsou uvaûov ny vëetnï tlakov ch ztr t, ventilu, zpïtnè klapky, 4 kolen a st ednì hutnoty oleje 0,825. Tyto hodnoty jsou platnè aû do nadmo skè v öky700 m. Zv öenì nadmo skè v öky znamen mïrnè snìûenì sacì v öky. DÈlka sacìho potrubì se proto sniûuje. NÌûe uveden tabulka pro nadmo skè v öky vyööì neû 700 m ud v hodnoty snìûenì sacìho potrubì v z vislosti na nadmo skè v öce. Statick v öka DÈlka mïdïnèho potrubì pro p Ìvod paliva sacìho potrubì H v z vislosti na jeho pr mïru m 6/8 8/10 10/ m 67 m 100 m m 58 m 100 m m 50 m 100 m m 42 m 100 m 0 11 m 34 m 82 m m 25 m 62 m m 17 m 42 m m 21 m Hodnoty platì pro olejovè Ëerpadlo Danfoss typ BFP 21 L 3 Nadmo sk v öka m St ednì atmosfèrick tlak mbar SnÌûenÌ sacì v öky m 0,5 0,8 1,0 1,3 1,55 1,8 2,0 2,3 2,5 6

7 VÏtr nì VÏtr nì mìstnosti s instalovan m kotlem musì odpovìdat souëasnï platn m norm m a p edpis m. VÏtracÌ otvor: ñ Ëinn pr ez musì odpovìdat polovinï celkovèho pr ezu pro odvod spalin, minim lnï vöak 2,5 dm 2. ñ Ëinn pr ez otvoru pro p Ìvod spalovacìho vzduchu: S (dm 2 ) 0,86 P/20 P = Jmenovit tepeln v kon kotle v kw PomÏr Ëinn ch pr ez vïtracìho otvoru a otvoru pro p Ìvod spalovacìho vzduchu musì b t zvolen tak, aby v kotelnï doch zelo k v mïnï vzduchu. ElektrickÈ p ipojenì Ho ky ady M 1 jsou osazeny jednìm 7-pÛlov m euro-konektorem, kter se jednoduöe spojì s protikonektorem, p ich zejìcìm z ovl dacìho panelu kotle. Pokud by nebyl protikonektor k dispozici, je moûnè ho k elektricky p ipojit nìûe uveden m zp sobem. Pozn mka: RegulaËnÌ etïzec, zvl ötï termostaty a externì regulace, musejì b t dimenzov ny pro napïtì 230 V/50 Hz a minim lnì spìnacì proud 10 A. Ho k: 7-pÛlov konektor - samice Kotel: 7-pÛlov konektor - samec L 1 F ZG TS N TCH VA CH : F ze : Pojistka : HlavnÌ vypìnaë : BezpeËnostnÌ termostat : Nulov vodië : Kotlov termostat : Signalizace poruchy : PoËÌtadlo provoznìch hodin Zp sob dod vky 1 obalov jednotka pro kaûd typ ho ku Kaûd ho k je p edvybaven (hlava ho ku, tryska) a p ednastaven (poloha drû ku trysky, vzduchov klapka, tlak oleje) od v robce. Ho k M 1 S p edeh evem Bez p edeh evu 7 KompletnÌ ho k 1 obalov jednotka 300 x 350 x 450 mm M 1-3 RS M 1-4 RS M 1-4 S M 1-5 S M 1-6 S ObjednacÌ ËÌslo P epravnì hmotnost kg

8 GENER LNÕ ZASTOUPENÕ PRO»ESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU: STIEBEL ELTRON, spol. s r.o., K H j m 946, Praha 5 - Stod lky,»esk republika Telefon: *, Fax:

Technick data r zn ch model

Technick data r zn ch model TLAKOV HOÿ K PLYN Plynov monoblokov ho k G 30 V kon ho ku v rozmezì od 40 do 350 kw SZ BRNO odpovìd p edpis m n sledujìcìch 0049 evropsk ch smïrnic: - 90/396/EWG SmÏrnice pro plynovè p Ìstroje - 73/23/EWG

Více

GT 300 GT 300 K GT 300 DIEMATIC-m Delta

GT 300 GT 300 K GT 300 DIEMATIC-m Delta LITINOV KOTEL TOPNÝ OLEJ PLYN GT 00 GT 00 K GT 00 DIEMATIC-m Delta odpovìd p edpis m n sledujìcìch 009 evropsk ch smïrnic: - 92/2/EWG. SmÏrnice pro stupeú Ëinnosti - 90/96/EWG. SmÏrnice pro plynovè p Ìstroje

Více

1.24, 2.24. Z vïsnè plynovè kotle, s odtahem spalin do komìna, pro vyt pïnì a p Ìpravu teplè uûitkovè vody (TUV) 10 aû 24 kw

1.24, 2.24. Z vïsnè plynovè kotle, s odtahem spalin do komìna, pro vyt pïnì a p Ìpravu teplè uûitkovè vody (TUV) 10 aû 24 kw 1.24, 2.24 SZ BRNO Z vïsnè plynovè kotle, s odtahem spalin do komìna, pro vyt pïnì a p Ìpravu teplè uûitkovè vody (TUV) 10 aû 24 kw 0085 ««OdpovÌd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 90/396 EU

Více

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Jednostupňové hořáky na lehký topný

Více

OdsavaË par ZHT 510 (610)

OdsavaË par ZHT 510 (610) OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi... 3-4 VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk

Více

Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej

Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej

Více

M1 RCS. bez krytu pro kotle GTU 110 (R)S / 1100 (R)S. Návod k obsluze 04/01 94863280 8802 4018 OE 106889

M1 RCS. bez krytu pro kotle GTU 110 (R)S / 1100 (R)S. Návod k obsluze 04/01 94863280 8802 4018 OE 106889 ČESKY Olejový hořák M1 CS M1 RCS bez krytu pro kotle GTU 110 (R)S / 1100 (R)S Montáž, Návod k obsluze a údržbě OE 106889 04/01 94863280 8802 4018 Gratulujeme Vám k výběru tohoto vysoce jakostního výrobku.

Více

M 100 N. Olejový hořák. Návod k montáži. Česky 04/2006

M 100 N. Olejový hořák. Návod k montáži. Česky 04/2006 M 100 N Olejový hořák Česky 04/2006 Návod k montáži M 100 N - 107282I- 94863433 / 8802-4443I - 04/2006 Prohlášení o shodě CE K.E. 08/01/2004 - BE Prohlášení o shodě Výrobce DE DIETRICH THERMIQUE SAS 57,

Více

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Jednostupňové hořáky na lehký topný

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5, EN 5 elnett Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5 jen pro mont û pod odbïrnè mìsto N vod k obsluze... TechnickÈ daje... 4 N vod k mont ûi... 6 Z ruka

Více

ÈESKY. Zásobník TUV pro plynové stacionární kotle DTG B, H 111 NEZ GMT 131. Návod na instalaci, uvedení do provozu a údržbu 04/01-948.62.

ÈESKY. Zásobník TUV pro plynové stacionární kotle DTG B, H 111 NEZ GMT 131. Návod na instalaci, uvedení do provozu a údržbu 04/01-948.62. ÈESKY Zásobník TUV pro plynové stacionární kotle DTG B, H 111 NEZ GMT 131 Návod na instalaci, uvedení do provozu a údržbu 04/01-948.62.680-8952-4091 OBSAH 1. DÙLEŽITÉ POKYNY PRO INSTALACI... 3 2. POPIS...

Více

M 1 S M 1 RS. Návod k obsluze OE 104825 04/01 94863417 8802 4414

M 1 S M 1 RS. Návod k obsluze OE 104825 04/01 94863417 8802 4414 ČESKY Olejový hořák M 1 S M 1 RS Montáž, Návod k obsluze a údržbě OE 104825 04/01 94863417 8802 4414 Gratulujeme Vám k výběru tohoto vysoce jakostního výrobku. Abyste měli jistotu, že hořák pracuje optimálním

Více

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 Obsah Pokyny k zajiötïnì bezpeënosti... 2 Popis odsavaëe par... 4 Obsluha odsavaëe par... 5 drûba a ËiötÏnÌ... 5 Poruchy funkce... 7 P ÌsluöenstvÌ... 7 Technick data...

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost, musìte

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY STANDARD CLASSICO 700 CLASSICO 900 MYČKY KONVEKTOMATY

ELEKTRICKÉ SPORÁKY STANDARD CLASSICO 700 CLASSICO 900 MYČKY KONVEKTOMATY ELEKTRICKÉ SPORÁKY Sporáky jsou vyráběny z rezavějící oceli 18/10. Skládají se z horní vařidlové části a podstavce. Flexibilní stavebnicový systém umožňuje individuální sestavení vařidlové části a podstavce,

Více

Třístupňové hořáky na těžký topný olej

Třístupňové hořáky na těžký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Třístupňové hořáky na těžký topný olej

Více

RŮZNÉ NABÍZENÉ MODELY

RŮZNÉ NABÍZENÉ MODELY M 00 S TLAKOVÉ OLEJOVÉ HOŘÁKY PODLE EN 267 VÝKON 75 AŽ 460 KW M 00 S RŮZNÉ NABÍZENÉ MODELY n M 00 S, od 75 do 460 kw 1-stupňové olejové hořáky (M 01-2S) nebo 2-stupňové (M 02-..S), nízké emise NOx, viz

Více

TECHNICKÝ LIST OBSAH

TECHNICKÝ LIST OBSAH Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Průmyslové duoblokové ové, olejové a

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A Therm 20 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A

Více

Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ

Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.:+420-271 001 627, Fax: +420 271 001 620, www.baxi.cz, www.baxi.com

Více

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle materiálu kotlového tělesa;

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle materiálu kotlového tělesa; Přednáška č. 1 Kotle, hořáky, spalovací zařízení [1] Kotle rozdělení: Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle kotlové konstrukce; Podle materiálu

Více

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle Teplo pro váš domov od roku 1888 PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle CZ_2014_26 Obsah: str. 1. Technické údaje kotle po přestavbě... 3 2. Dodávka a příslušenství... 4 3. Postup

Více

Teplo pro váš domov od roku 1888. PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA HERCULES U22Robot Návod k přestavbě kotle

Teplo pro váš domov od roku 1888. PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA HERCULES U22Robot Návod k přestavbě kotle Teplo pro váš domov od roku 1888 PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA HERCULES U22Robot Návod k přestavbě kotle CZ_2015_33 CZ_2015_32 Obsah: str. 1. Technické údaje kotle po přestavbě... 3 2. Dodávka a příslušenství...

Více

Heizkessel bis 1017 kw

Heizkessel bis 1017 kw Energiesparen und Klimaschutz serienmäßig Technická dokumentace Technische Dokumentation Kotle do výkonu 1017 kw Heizkessel bis 1017 kw Ocelový kotel MKS Litinový kotel MK-1/MK-2 Plynový kotel NG-31E/NG-31ED

Více

Nízkoemisní jednostupňové olejové hořáky

Nízkoemisní jednostupňové olejové hořáky Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Nízkoemisní jednostupňové olejové hořáky

Více

Logamax U052(T)/U054(T)

Logamax U052(T)/U054(T) a zvláštnosti Vhodné pro modernizace v řadových domech, rodinných domech a dvojdomech a také při etážovém vytápění Velikost kotle s modulačním rozsahem výkonu od 7,8 do 28 kw Varianty provedení pro zemní

Více

Modulované hořáky na těžký topný olej

Modulované hořáky na těžký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Modulované hořáky na těžký topný olej

Více

Jednostupňové nízkoemisní plynové hořáky

Jednostupňové nízkoemisní plynové hořáky Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Jednostupňové nízkoemisní plynové hořáky

Více

Jednostupňové hořáky na těžký topný olej

Jednostupňové hořáky na těžký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Jednostupňové hořáky na těžký topný

Více

Modulované hořáky na lehký topný olej

Modulované hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Modulované hořáky na lehký topný olej

Více

VICTRIX Superior ErP. Závěsné kondenzační kotle

VICTRIX Superior ErP. Závěsné kondenzační kotle VICTRIX Superior ErP Závěsné kondenzační kotle MODELOVÁ ŘADA VICTRIX Superior ErP Závěsné plynové kondenzační kotle Topné a s průtokovým ohřevem teplé užitkové vody ŠIROKÝ MODULAČNÍ ROZSAH, PŘEHLEDNÝ DISPLEJ,

Více

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Huz 5 Drop Stop Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Obsah 1. N vod k obsluze.................... 6 1.1 Popis p Ìstroje.................. 6 1.2 Nejd leûitïjöì ve zkratce..........

Více

Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej

Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle 2015.10.08

Návod k obsluze a instalaci kotle 2015.10.08 1 1 Technické údaje kotle KLIMOSZ DUO Tab. 1. Rozměry a technické parametry kotle KLIMOSZ DUO NG 15-45 a KLIMOSZ DUO B 15 35. Parametr SI Klimosz Klimosz Klimosz Klimosz Duo 15 Duo 25 Duo 35 Duo 45 Max/Jmenovitý

Více

Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej

Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej

Více

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1 Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle Tekla. Prosíme Vás, abyste věnovali

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY CE850 Q

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY CE850 Q N VOD K POUéIÕ EXERNÕ VENILA»NÕ JEDNOKY CE850 Q UPOZORNÃNÕ -------------------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

Olejová teplovzdušná topidla MA25, MA35, MA65, MA37, MA55, MA85 Návod k použití

Olejová teplovzdušná topidla MA25, MA35, MA65, MA37, MA55, MA85 Návod k použití Olejová teplovzdušná topidla MA25, MA35, MA65, MA37, MA55, MA85 Návod k použití Výhradní zastoupení firmy KROLL v ČR. EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice

Více

Olejové, plynové a dvoupalivové hořáky

Olejové, plynové a dvoupalivové hořáky Olejové, plynové a dvoupalivové hořáky Hořáky série 130...150 250, 280 Skupina 3 Výkon 390-3,500 kw Obsah Všeobecně 1 Jak vybrat hořák 2 Hořáky na lehký topný olej Technické údaje a rozměry 3-4 PI schémata

Více

KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY

KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY ZI2302/2T - ZI2303/2T 2222315-11 N VOD K POUéITÕ BEZPE»NOSTNÕ UPOZORNÃNÕ A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, abyste si tento n vod k pouûitì uschov vali spoleënï s chladniëkou.

Více

Závěsné plynové kondenzační kotle Panther Condens. typ kotle: K kondenzační kotel

Závěsné plynové kondenzační kotle Panther Condens. typ kotle: K kondenzační kotel Závěsné plynové kondenzační kotle Panther Condens Způsob rozlišování a označování závěsných plynových kondenzačních kotlů: Panther Condens XX XXX způsob využití: V kotel s přípravou TV průtokovým způsobem

Více

DVEŘNÍ CLONY. HARMONY Finesse vzduchová dveřní clona do podhledu. HARMONY F 1000 E - Easy Control. Provedení

DVEŘNÍ CLONY. HARMONY Finesse vzduchová dveřní clona do podhledu. HARMONY F 1000 E - Easy Control. Provedení HARMONY Finesse vzduchová dveřní clona do podhledu Výhody regulace dálkovým ovládáním nízká spotřeba elektrický ohřívač stechnologií MCI vodní ohřívač sprotiprachovou koncepcí CAP nízká hladina hluku výfuková

Více

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 26 NA HERCULES U26Robot Návod k přestavbě kotle

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 26 NA HERCULES U26Robot Návod k přestavbě kotle Teplo pro váš domov od roku 1888 PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 26 NA HERCULES U26Robot Návod k přestavbě kotle CZ_2015_17 Obsah: str. 1. Technické údaje kotle po přestavbě... 3 2. Dodávka a příslušenství...

Více

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle kotlové konstrukce;

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle kotlové konstrukce; Přednáška č. 4 Kotle, hořáky, spalovací zařízení Kotle rozdělení: Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku páry; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle kotlové konstrukce;

Více

VIESMANN VITOCELL 100 L. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 L VITOTRANS 222

VIESMANN VITOCELL 100 L. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 L VITOTRANS 222 VIESMANN VITOCELL 100 L Zásobník pro zařízení na ohřev pitné vody v nabíjecím zásobníkovém systému List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 17 VITOCELL

Více

RŮZNÉ NABÍZENÉ MODELY

RŮZNÉ NABÍZENÉ MODELY M 300 S, M 40 S TLAKOVÉ OLEJOVÉ HOŘÁKY PODLE EN 267 VÝKON 75 AŽ 1 050 kw M 300 S RŮZNÉ NABÍZENÉ MODELY n M 300 S, od 75 do 460 kw 1-stupňové olejové hořáky (M 301-2S) nebo 2-stupňové (M 302-..S), nízké

Více

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Jednostupňové hořáky na lehký topný

Více

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Kotel třítahový ocelový žárotrubný kotel, s hladkými trubkami upevněnými v ocelových konstrukcích (zařízení podle podle ČSN

Více

Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování. Nerezový výměník a hořák. NOx5. Nejmenší rozměry kotle. Ekvitermní regulace

Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování. Nerezový výměník a hořák. NOx5. Nejmenší rozměry kotle. Ekvitermní regulace ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování Nerezový výměník a hořák NOx5 Nejmenší rozměry kotle ADAX Závěsné plynové kondenzační kotle Zemní plyn G20, Propan G31 Ekvitermní

Více

Protherm POG 19 Protherm POG 24

Protherm POG 19 Protherm POG 24 Protherm POG 19 Protherm POG 24 Rozměry A B C D E I J POG 19 287 360 703 655 154 110 306 POG 24 287 360 703 718 163 125 306 2 Technické parametry POG Obecné parametry 19 24 Maximální tepelný příkon kw

Více

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM Názvem smû ovaãe oznaãujeme armatury urãené k regulaci systémû teplovodního ústfiedního vytápûní, které regulují teplotu topné vody smû ováním. Smû ují vodu z topného

Více

THS TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-2/THS-1

THS TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-2/THS-1 THS TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-2/THS-1 Automatický parní středotlaký kotel THS na plynná a kapalná paliva v 15 výkonových typech jako standardní výrobek. Palivo Zemní plyn, svítiplyn,

Více

ZENA P L Y N O V É Z Á V Ě S N É K O T L E

ZENA P L Y N O V É Z Á V Ě S N É K O T L E ZENA P L Y N O V É Z Á V Ě S N É K O T L E MS 2 (FF): 9,3 až 2 kw pro vytápění a akumulační přípravu TV MS 2 BIC (FF): 9,3 až 2 kw pro vytápění s vestavěným zásobníkem 0 l pro TV MS 2 (FF) / BS 100/125/10

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE Pro betonové bazény 92 Skimmery 15 l pro betonové bazény 93 Skimmery 17,5 l pro betonové bazény 95 Příslušenství skimmerů pro betonové bazény 97 Skimmery z nerezové oceli pro betonové

Více

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Jednostupňové hořáky na lehký topný

Více

OBSAH TECHNICKÉ ÚDAJE... 3 VÝKONOVÝ ROZSAH... 4. PŘÍVOD PALIVA... 5 Plynová řada... 5 Tlaková ztráta... 7 Výběr přívodního palivového vedení...

OBSAH TECHNICKÉ ÚDAJE... 3 VÝKONOVÝ ROZSAH... 4. PŘÍVOD PALIVA... 5 Plynová řada... 5 Tlaková ztráta... 7 Výběr přívodního palivového vedení... www.garantmartin.sk Nízkoemisní jednostupňové plynové hořáky ŘADA BS1 BS2 BS3 BS4 16 52 kw 35 91 kw 65 189 kw 110 246 kw Hořáky Riello tvoří nízkoemisní (Low NOx) řadu jednostupňových plynových hořáků,

Více

Modulované dvoupalivové hořáky hořáky

Modulované dvoupalivové hořáky hořáky Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Modulované dvoupalivové hořáky hořáky

Více

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol).

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol). Rekuperační jednotky VUT R EH VUT R WH Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 1500 m 3 /h, integrovaným elektrickým (VUT R EH ) nebo vodním (VUT R WH ) ohřívačem a účinností rekuperace až

Více

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Jednostupňové hořáky na lehký topný

Více

THERM DUO 50.A, 50 T.A, 50 FT.A

THERM DUO 50.A, 50 T.A, 50 FT.A THERM DUO 0.A, 0 T.A, 0 FT.A THERM DUO 0.A, 0 T.A, 0 FT.A TŘÍDA NOx Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Vytápění objektu s vyšší tepelnou ztrátou (až 0 kw) je možné s výhodou

Více

Dùkladným prostudováním návodu k obsluze získáte informace o konstrukci, ovládání a bezpeè. provozu kotle.

Dùkladným prostudováním návodu k obsluze získáte informace o konstrukci, ovládání a bezpeè. provozu kotle. Obsah Obsah Úvod... 3 Dùležitá upozornìní... 3 Použití kotle... 3 Systém znaèení nástìnných kotlù DAKON... 3 Popis kotlù DUA... 4 DUA CK technologické schema kotle... 4 DUA CT technologické schema kotle...

Více

1. ÚVOD: Cíl projektu

1. ÚVOD: Cíl projektu 1. ÚVOD: Cíl projektu Úkolem projektu je vyřešit návrh vytápění v novostavbě domu pro seniory v obci Vnorovy a to za předpokladu vlastního zdroje tepla nástěnného plynového kotle. Otopné plochy budou tvořeny

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z2 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ VV - Projekt, Havlíčkova 44, Jihlava Jaroslav Fiala - IČO 440 56 923 investor : Obecní úřad Vyskytná nad Jihlavou TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU 67, 588

Více

Správná volba pro každého

Správná volba pro každého Nový nástěnný plynový kondenzační kotel Wolf FGB Správná volba pro každého NOVINKA ROKU 2016 kombinovaná zapalovací a ionizační elektroda průhledítko pro kontrolu plamene vestavěný odvzdušňovací ventil

Více

Odsávací a filtra ní za ízení se systémem KEMPER systém 8000 a 9000 v detailu

Odsávací a filtra ní za ízení se systémem KEMPER systém 8000 a 9000 v detailu i i i Ü» ²3 ± ±¼?ª ½3½ i Í ª¾ ½»²? ²3½ 7³ èððð òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò éë 7³ çððð òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò éê i i i 7³ ª ò ò èð i i é𠪻¾²3 µ±² «µ½3ò Ì ± µ±² «µ½» µ±³ ±²»² ± ½ ½»²3

Více

STACIONÁRNÍ A PRŮMYSLOVÉ KOTLE

STACIONÁRNÍ A PRŮMYSLOVÉ KOTLE STACIONÁRNÍ A PRŮMYSLOVÉ KOTLE Pegasus litinové s atmosférickým hořákem GN litinové s přípravou pro tlakový hořák Prextherm ocelové s přípravou pro tlakový hořák BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA IP X0D DIN EN ISO 9001

Více

S ohřevem HDS 9/16-4 ST Gas LPG

S ohřevem HDS 9/16-4 ST Gas LPG S ohřevem HDS 9/16-4 ST Gas LPG Vysokotlaký čistič s ohřevem Vybavení: SDS-Systém Systém uvolnění tlaku Kontrola plamene Připraveno pro Servo Control Připraveno pro dálkové ovládání Objednací číslo: 1.251-109.0

Více

Teplo pro váš domov od roku 1888

Teplo pro váš domov od roku 1888 PRODUKTOVÝ KATALOG Teplo pro váš domov od roku 1888 katalog produktů společnosti viadrus KATALOG PRODUKTŮ PROFIL, MEZNÍKY SPOLEČNOSTI Profil společnosti VIADRUS je tradičním ryze českým výrobcem produktů

Více

THERM 20 LXZE.A 5, TLXZE.A 5 THERM 28 LXZE5.A, TLXZE5.A THERM 28 LXZE10.A, TLXZE10.A

THERM 20 LXZE.A 5, TLXZE.A 5 THERM 28 LXZE5.A, TLXZE5.A THERM 28 LXZE10.A, TLXZE10.A 0 LXZE.A, TLXZE.A a LXZE.A, TLXZE.A a LXZE0.A, TLXZE0.A 0 LXZE.A, TLXZE.A LXZE.A, TLXZE.A LXZE0.A, TLXZE0.A TŘÍDA NOx Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 0 popř. kw. Ohřev teplé

Více

Logano GE434 - Ecostream

Logano GE434 - Ecostream nízkoteplotní kotel podle DIN EN 656 s technologií Thermostream bezpečný provoz bez směšovacího čerpadla a bez omezení minimální teploty kotlové vody 10 velikostí kotle se jmenovitým výkonem od 150 do

Více

GENUS PREMIUM FS SOLAR

GENUS PREMIUM FS SOLAR GENUS PREMIUM FS SOLAR 12-25-35 STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL S VESTAVĚNÝM ZÁSOBNÍKEM TUV O OBJEMU 180 LITRŮ PRO INTEGRACI DO SOLÁRNÍHO SYSTÉMU FUNKCE AUTO EXTRA ÚSPORNÝ ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ INFO

Více

Solární provedení. Palivo. Zemní plyn nebo kapalný plyn (propan) dle ČSN EN 437. Vybavení

Solární provedení. Palivo. Zemní plyn nebo kapalný plyn (propan) dle ČSN EN 437. Vybavení Logamax plus GB172 T Charakteristické znaky a přednosti Použití Solární provedení Životní prostředí / Emise Nízkoenergetické domy Rodinné, vícegenerační i řadové domy Bytové domy, komerční a průmyslové

Více

JULIUS Star 11-14. Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s otvorenou spalovacou komorou

JULIUS Star 11-14. Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s otvorenou spalovacou komorou PRÍRUČKA K MONTÁŽI A OBSLUHE JULIUS Star 11-14 Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s otvorenou spalovacou komorou Výrobca: IMMERGAS, Via Cisa Ligure 95, 420 41 BRESCELLO (RE), ITALY Dovozca a servisný

Více

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Úvod Objekt je třípodlažní budova. Po stavební stránce objekt musí vyhovovat ČSN 730540. Tepelné ztráty byly počítány dle ČSN 06 0210.Vnitřní teploty jsou dle ČSN. Podkladem

Více

Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn.

Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn. Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn. Ing. Jiří DEML, Dolní Branná 318, 543 62 Dolní Branná, tel.: +420

Více

Logano G334. 2029 Technický katalog 2011/1 2012/1. Popis a zvláštnosti. Změny vyhrazeny

Logano G334. 2029 Technický katalog 2011/1 2012/1. Popis a zvláštnosti. Změny vyhrazeny Popis a zvláštnosti nízkoteplotní kotel podle DIN EN 656 s plynulou regulací teploty kotlové vody bez omezení minimální teploty vody v kotli 7 velikostí kotle se jmenovitým výkonem od 71 do 260 kw provedení

Více

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv Stacionární kotle VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmovit Stacionární litinové kotle, ekvitermní regulace, zásobníkové ohřívače a další příslušenství nabízí mnoho způsobů komplexního řešení topných systémů

Více

V - JET. protiproudé za ízení. P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení

V - JET. protiproudé za ízení. P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení V - JET protiproudé za ízení P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení V - JET 1. Montáž za ízení Nákupem protiproudého za ízení V - JET, jste získali kvalitní výrobek, který vám zp íjemní

Více

Kondenzaãní kotle ecotec. Nov trend ve vytápûní

Kondenzaãní kotle ecotec. Nov trend ve vytápûní Kondenzaãní kotle ecotec Nov trend ve vytápûní Kondenzaãní technika SniÏování spotfieby energie pfii vytápûní a ohfievu teplé uïitkové vody se v souãasné dobû jeví jako stále dûleïitûj í. Nejen stoupající

Více

NA HERCULES DUO model 2013 NÁVOD K PŘESTAVBĚ KOTLE

NA HERCULES DUO model 2013 NÁVOD K PŘESTAVBĚ KOTLE PŘESTAVBOVÁ Hercules SADA U26 KOTLE VIADRUS HERCULES Návod k obsluze U 26 NA HERCULES DUO model 2013 NÁVOD K PŘESTAVBĚ KOTLE Obsah: str. 1. Technické údaje kotle po přestavbě... 3 2. Dodávka a příslušenství...

Více

Akumulační nádrže. www.dzd.cz NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 [1]

Akumulační nádrže. www.dzd.cz NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 [1] Akumulační nádrže NAD, NADO 250, 500, 750, 0 www.dzd.cz [] FUNKCE AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH NAD A NADO Akumulační nádrže slouží k akumulaci přebytečného tepla od jeho zdroje. Zdrojem mohou být kotel na tuhá

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 200 LS. Nízkotlaký parní kotel 2,9 až 5,0 t/h 1900 až 3300 kw

VIESMANN. List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 200 LS. Nízkotlaký parní kotel 2,9 až 5,0 t/h 1900 až 3300 kw VIESMANN VITOMAX 200 LS Nízkotlaký parní kotel 2,9 až 5,0 t/h 1900 až 3300 kw List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 22 VITOMAX 200 LS Typ M233

Více

Typový list kogenera ní jednotky

Typový list kogenera ní jednotky Typový list kogenera ní jednotky Technické parametry Palivo Kogenera ní jednotka Motor Bilance Generátor Chlazení Funk ní schéma Rozm rové ná rty Požadavky na stavební ešení Specifikace dodávky Základní

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOLA 200 hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 1 VITOLA 200 Typ VB2A, 18 až 63 kw Hlubokoteplotní

Více

Sombra stropní modul. Montážní návod

Sombra stropní modul. Montážní návod Sombra stropní modul de Montážní návod Bezpečnostní pokyny Montáž, zapojení, uvedení do provozu a opravy smí provádět pouze odborník, který také může určit vhodné upevnění a odtah odsavače par. Upevnění

Více

TERM 2.7. Ekvitermní regulátor pro podlahové vytápění TERM 2.7. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.7. Ekvitermní regulátor pro podlahové vytápění TERM 2.7. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.7 Ekvitermní regulátor pro podlahové vytápění TERM 2.7 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace podlahového topného okruhu ekvitermní

Více

KATALOG PRODUKTŮ. www.thermona.cz. Český výrobce kotlů. ekonomika technologie komfort

KATALOG PRODUKTŮ. www.thermona.cz. Český výrobce kotlů. ekonomika technologie komfort Český výrobce kotlů www.thermona.cz KATALOG PRODUKTŮ Plynové kotle Elektrokotle Kondenzační kotle Kaskádové kotelny Příslušenství ke kotlům Zásobníky teplé vody ekonomika technologie komfort LEGENDA Třída

Více

Dotované kotle splňují EKODESIGN a 5. třídu

Dotované kotle splňují EKODESIGN a 5. třídu NOVINKA Dotované kotle splňují EKODESIGN a 5. třídu K VA L I TA A S P O L E H L I V O S T Výroba a montáž generátorů na dřevoplyn Souprava generátoru DOKOGEN r. 1938 Kompresory ATMOS r. 1945 T R A D I

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění!

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění! URČENÍ SOLARIS RRT 05.1 je určen k regulaci jednoduchých solárních systémů, u kterých je zdrojem tepla soustava kolektorů a teplo, vyrobené v kolektorech je určeno pro jedno místo spotřeby. Tím může být

Více

DAKON P LUX. Rozměry kotlů P lux 18-30 kw. Rozměry kotle P 50 lux. ocelový stacionární plynový kotel

DAKON P LUX. Rozměry kotlů P lux 18-30 kw. Rozměry kotle P 50 lux. ocelový stacionární plynový kotel Rozměry kotlů P lux 18-30 kw Rozměry kotle P 50 lux Elektroschema kotlů P lux do 30kW Elektroschema kotle P 50 lux Instalace kotle Kotel smí instalovat pouze firma s platným oprávněním provádět instalaci

Více

[ Hospodárný provoz. [ Spolehlivý i v budoucnu

[ Hospodárný provoz. [ Spolehlivý i v budoucnu JedineËn a univerz lnì ñ ultrazvukov mï ië tepla ñ ULTRAHEAT 2WR5 ULTRAHEAT 2WR5 ñ mï enì, na kterè je spolehnutì [ Hospodárný provoz Dlouhá životnost, žádné výpadky měření, stabilita a vel ký dynamický

Více

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1 Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle Tekla. Prosíme Vás, abyste věnovali

Více

PROTIPROUDÉ ZAŘÍZENÍ. Compass Single Jet. Compass Double Jet

PROTIPROUDÉ ZAŘÍZENÍ. Compass Single Jet. Compass Double Jet PROTIPROUDÉ ZAŘÍZENÍ Compass Single Jet Compass Double Jet NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 1. Montáž zařízení Nákupem protiproudého zařízení Compass Jet, jste získali kvalitní výrobek, který vám zpříjemní chvíle

Více

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A sešit Výkonový rozsah kotlů THERM KD.A, KDZ.A a KDZ.A je uzpůsoben pro využití v objektech s malou tepelnou ztrátou, např. nízkoenergetických

Více

TOPN ROHOéE PRO TEMPEROV NÕ A VYT PÃNÕ PODLAHY

TOPN ROHOéE PRO TEMPEROV NÕ A VYT PÃNÕ PODLAHY TOPN ROHOéE PRO TEMPEROV NÕ A VYT PÃNÕ PODLAHY TF 800 S 120/1-7 TF 800 S 160/1-7 UPV S 120/1-8 UPV S 160/1-8 AUS ERFAHRUNG GUT Obsah Pro uûivatele Obecn upozornïnì strana 3 RozdÌl mezi temperov nìm a podlahov

Více

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku a zvláštnosti nízkoteplotní kotel podle DIN EN 303 pro spalování oleje nebo plynu s plynulou regulací teploty kotlové vody bez omezení minimální teploty kotlové vody 5 velikostí kotle se jmenovitým výkonem

Více