1.24, Z vïsnè plynovè kotle, s odtahem spalin do komìna, pro vyt pïnì a p Ìpravu teplè uûitkovè vody (TUV) 10 aû 24 kw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.24, 2.24. Z vïsnè plynovè kotle, s odtahem spalin do komìna, pro vyt pïnì a p Ìpravu teplè uûitkovè vody (TUV) 10 aû 24 kw"

Transkript

1 1.24, 2.24 SZ BRNO Z vïsnè plynovè kotle, s odtahem spalin do komìna, pro vyt pïnì a p Ìpravu teplè uûitkovè vody (TUV) 10 aû 24 kw 0085 ««OdpovÌd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 90/396 EU SmÏrnice pro plynovè p Ìstroje - 73/23 EU SmÏrnice pro nìzkè napïtì - 89/336 EU SmÏrnice o elektromagnetickè kompatibilitï - 92/42 EU SmÏrnice o Ëinnosti ï IdentifikaËnÌ ËÌslo v robku: CE-0085AT0282 ï Kotle typu B 11BS kategorie plynov ch p Ìstroj II 2H3B/P ï PodmÌnky pouûitì : - Maxim lnì kotlov teplota: 90 C - Maxim lnì provoznì p etlak: 3 bar - Nastaviteln rozsah provoznì teploty 40 aû 90 C - BezpeËnostnÌ termostat: 105 C ï HluËnost: 48 db(a) CITY 1.24 : pouze vyt pïnì CITY 2.24 : vyt pïnì a pr tokov p Ìprava TUV CITY 1.24 BI : vyt pïnì a akumulaënì p Ìprava TUV pomocì integrovanèho z sobnìku TUV 50 nebo 80 l vedle kotle CITY 1.24 BS : vyt pïnì a akumulaënì p Ìprava TUV pomocì oddïlenèho z sobnìku TUV 50, 80 nebo 150 l vedle kotle Druh provozu Palivo Vyt pïnì ZemnÌ plyn H, Pouze vyt pïnì + TUV GAZ Propan CITY Q001 CITY 1.24 BI 8666Q018A Popis ÿadu z vïsn ch plynov ch kotl CITY p edstavujì kotle s vysokou ËinnostÌ s p irozen m odtahem spalin pro p ipojenì na komìn. HlavnÌ mïdïn v mïnìk s ochranou vrstvou s vysokou tepelnou odolnostì umoûúuje dos hnout Ëinnost spalov nì aû 92 %. Kotle CITY jsou vybaveny plynov m atmosfèrick m ho kem s modulacì tepelnèho v konu v rozsahu 8 aû 24 kw. Z vïsnè kotle ady CITY jsou optim lnï p izp sobeny pouûitì pro vyt pïnì resp. vyt pïnì s p Ìpravou TUV. Mont ûnì r m, kter je souë stì z kladnìho vybavenì, umoûúuje snadnè p ipojenì kotle jak p i nov ch instalacìch, tak i v p ÌpadÏ v mïny tepelnèho zdroje p i rekonstrukci st vajìcì topnè soustavy. V p ÌpadÏ vyööìch n rok na p Ìpravu TUV jsou k dispozici z vïsnè z sobnìky s nep Ìm m oh evem o objemu 50, 80 nebo 150 litr. GENER LNÕ ZASTOUPENÕ PRO»R A SR: Stiebel Eltron spol. s r. o., K H j m 946, Praha 5, tel.: (02) , fax: (02)

2 P ednosti z vïsn ch kotl ady CITY Z kladnì vybavenì ady z vïsn ch kotl CITY umoûúuje snadnè uvedenì do provozu: - Mont û na n stïnn r m vybaven mont ûnì rampou pro p ipojenì vody a plynu Vöechny z vïsnè kotle ady CITY jsou dod v ny v z kladnìm vybavenì s mont ûnìm r mem, umoûúujìcìm zavïöenì kotle. SouË stì tohoto r mu je p ipojovacì rampa vybaven 5 uzavìracìmi ventily a tvarovan m potrubìm umoûúujìcìm p ipojenì vody a plynu shora nebo zdola. Toto zapojenì umoûúuje provèst kontrolu tïsnosti otopnè soustavy jeötï p ed instalacì kotle. VypouötÏnÌ kotle je eöeno v vodem z PVC 32 mm, kter je souë stì dod vky. - VestavÏn hydraulick oddïlovaë Vöechny z vïsnè kotle ady CITY jsou vybaveny vestavïn m hydraulick m oddïlovaëem, kter umoûúuje efektivnì napouötïnì topnè soustavy z okruhu studenè vody p Ìmo na kotli p i dodrûenì platn ch hygienick ch p edpis. - Z kladnì dod vka v provedenì pro zemnì plyn nebo propan Vöechny z vïsnè kotle ady CITY jsou dod v ny v z kladnìm provedenì pro zemnì plyn H nebo propan. Pro propan je moûno objednat jako zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ sadu HA SnadnÈ elektrickè p ipojenì Vöechny z vïsnè kotle ady CITY jsou vybaveny kabelem pro p ipojenì elektrickèho nap jenì. P ipojenì dalöìho p ÌsluöenstvÌ se prov dì jednoduch m konektorov m propojenìm v zadnì Ë sti ovl dacìho panelu kotle. - VybavenÌ z vïsn ch kotl ady CITY 1.24 pro p ipojenì k z sobnìku TUV Vöechny z vïsnè kotle ady CITY 1.24 jsou od v robce vybaveny pro p ipojenì k z sobnìku TUV: p epìnacìm ventilem TUV, hydraulick m propojenìm a uzavìracìmi ventily. - VÌcefunkËnÌ kohout pro kotle ady CITY 2.24 Z vïsnè kotle ady CITY 2.24 jsou od v robce vybaveny vìcefunkënìm kohoutem pro vstup studenè vody. Tento kohout m vestavïn uzavìracì kohout, vyjìmateln filtr, regulaënì ventil pr toku TUV a vypouötïcì öroub. Z vïsnè kotle CITY jsou vybaveny jednoduch m ovl dacìm panelem s n sledujìcìmi funkcemi: - Ovl dacì panel z vïsn ch kotl ady CITY obsahuje dvï regulaënì rovnï - pro uûivatele a pro servisnìho technika. Uûivatel m ûe mïnit n sledujìcì parametry z vïsnèho kotle: ï druh provozu ï teplotu kotlovè vody ï teplotu TUV Teplota je zn zorúov na elektronicky na displeji ovl dacìho panelu; dvï zelenè LED diody urëujì, jedn -li se o okruh vyt pïnì nebo TUV. ElektrickÈ propojenì po sbïrnici (BUS) mezi ovl dacìm panelem kotle a d lkov m ovl d nìm EASYMATIC (zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ) umoûúuje navìc: ï regulovat teplotu vyt pïnèho prostoru ï ËasovÏ nez visle programovat okruh vyt pïnì a okruh TUV ï d lkovï ovl dat kotel ï zobrazenì druhu eventu lnì poruchy kotle - RegulaËnÌ roveú pro servisnìho technika Tato roveú se inicializuje stiskem tlaëìtka "KominÌk" na ovl dacìm panelu kotle. Tento reûim umoûúuje provoz kotle na minim lnì a maxim lnì tepeln v kon za Ëelem se ÌzenÌ kotle p i prvnìm uvedenì do provozu a kontrolu bezpeënostnìho termostatu kotle p i pravideln ch periodick ch prohlìdk ch kotle, s doporuëen m intervalem prohlìdek 1 rok. Stiskem tlaëìtka " Diagnostika poruch" se na displeji zn zornì poslednì 3 druhy poruch, kterè se na kotli, resp. v p ipojenè topnè soustavï vyskytly. P Ìprava teplè uûitkovè vody (TUV) CITY 2.24: Pr tokov p Ìprava TUV s energetickou rezervou Z vïsn kotel CITY 2.24 umoûúuje pr tokovou p Ìpravu TUV pomocì mïdïnèho v mïnìku TUV, kter obsahuje energetickou rezervu, zajiöùujìcì teplou vodu okamûitï po otev enì odbïrovèho mìsta TUV. Z roveú je umoûnïn zpoë tku minim lnì pr tok TUV 2 l/min. CITY 1.24 BI a 1.24 BS: akumulaënì p Ìprava TUV pomocì z sobnìku Vöechny z sobnìky TUV, kterè se dod vajì s v öe uveden mi kotli jsou uvnit opat eny smaltem (vypalovacì teplota 890 C), kter splúuje nejp ÌsnÏjöÌ hygienickè poûadavky pro potravin skè Ëely. PÏnov recyklovateln izolace omezuje tepelnè ztr ty tïchto z sobnìk na minimum P ehled jednotliv ch model äirok nabìdka jednotliv ch model umoûúuje splnit vöechny obvyklè poûadavky jejich vyuûitì: samotnè vyt pïnì, vyt pïnì s pr tokovou p Ìpravou TUV a vyt pïnì s akumulaënì p Ìpravou TUV. Vöechny modely jsou k dispozici jak pro spalov nì zemnìho plynu, tak pro spalov nì kapalnèho plynu - propanu. ð SamotnÈ vyt pïnì 1 model kotle CITY 1.24 Z vïsnè kotle CITY 1.24 jsou urëeny pro samotnè vyt pïnì. Jsou vöak vybaveny funkënìmi prvky, kterè umoûúujì p ipojenì z sobnìkovèho oh ÌvaËe TUV (viz modely 1.24 BI a 1.24 BS na n sledujìcì stranï). 8666Q001 Modulovan v kon kotle 10 aû 24 kw 2

3 ð Vyt pïnì a pr tokov p Ìprava TUV 1 model kotle CITY 2.24 V mïnìk TUV z vïsn ch kotl CITY 2.24 umoûúuje okamûitou p Ìpravu TUV po otev enì odbïrovèho mìsta TUV. V mïnìk TUV obsahuje energetickou rezervu, zajiöùujìcì teplou vodu okamûitï po otev enì odbïrovèho mìsta TUV. Z roveú je umoûnïn zpoë tku minim lnì pr tok TUV 2 l/min. 8666Q001 Modulovan v kon pro vyt pïnì 10 aû 24 kw Modulovan v kon pro TUV 8 aû 24 kw ð Vyt pïnì a akumulaënì p Ìprava TUV pomocì integrovanèho z sobnìku TUV 2 modely kotle CITY 1.24 BI-50 CITY 1.24 BI-80 Modulovan v kon pro vyt pïnì 10 aû 24 kw Modulovan v kon pro TUV viz technick data z sobnìk BMF 50 a BMF 80 na str. 5 Komplety CITY 1.24 BI 50 a 1.24 BI 80 tvo Ì kompaktnì celek z vïsnèho kotle a z sobnìku TUV 50 l nebo 80 l v opl ötïnì shodnèho designu. Z sobnìk lze umìstit volitelnï vlevo nebo vpravo od kotle. Vyrovn nì ËelnÌ strany kotle a z sobnìku se prov dì pomocì vhodnèho mont ûnìho r mu, kter je souë stì z kladnì dod vky: - standardnì provedenì pro model CITY 1.24 BI-50 - zesìlenè provedenì pro model CITY 1.24 BI-80 Hydraulick propojovacì sada mezi kotlem a z sobnìkem TUV i mont ûnì öablona jsou dod v ny spoleënï se z sobnìkem TUV. Toto eöenì vyt pïnì a komfortnì p Ìpravy TUV p edstavuje zvl öù esteticky dokonalè eöenì ve spojenì kotle a z sobnìku TUV do kompaktnìho celku. ð Vyt pïnì a akumulaënì p Ìprava TUV pomocì oddïlenèho z sobnìku TUV 3 modely kotle Puissance chauffage 8666Q018A CITY 1.24 BS-50 CITY 1.24 BS-80 Z sobnìky TUV BMF 50, BMF 80 i BMS 150 mohou b t v malè i vïtöì vzd lenosti od z vïsnèho kotle CITY 1.24 vlevo nebo vpravo od nïj. Vyrovn nì ËelnÌ strany kotle a z sobnìku se prov dì pomocì vhodnèho mont ûnìho r mu, kter je souë stì z kladnì dod vky: 8666Q019A Modulovan v kon pro vyt pïnì 10 aû 24 kw Modulovan v kon pro TUV viz technick data z sobnìk BMF 50 a BMF 80 na str. 5 CITY 1.24 BS-50 a BS-80: - standardnì provedenì pro model CITY 1.24 BI-50 - zesìlenè provedenì pro model CITY 1.24 BI-80 Hydraulick propojovacì sada mezi kotlem a z sobnìkem TUV i mont ûnì öablona jsou dod v ny spoleënï se z sobnìkem TUV a jsou urëeny pro oddïlenou mont û kotel/z sobnìk s mezerou 15 mm. CITY 1.24 BS Q009A Modulovan v kon pro vyt pïnì 10 aû 24 kw Modulovan v kon pro TUV viz technick data z sobnìku BMS 150 na str. 5 3

4 3. 3 P ipojovacì rozmïry z vïsn ch kotl a z sobnìk TUV HlavnÌ rozmïry (v mm) CITY 1.24 A CITY 2.24 CITY 1.24 s distanënìm r mem (pro mont û se z sobnìkem TUV - 80 litr ) = = 230 = = vnit nì Ø hrdla 300 vnit nì Ø hrdla 125 mm 125 mm CITY 1.24 BI-50 A CITY 1.24 BI vnit nì Ø hrdla 125 mm l l F014 CITY 1.24 BI-50 CITY 1.24 BI-80 Pozn mka: Pro upevnïnì a hydraulickè p ipojenì se vyuûijì rozmïry a obr zky na stranï 12 a 13. CITY 1.24 BS-50, CITY 1.24 BS-80 a 1.24 BS Komplety CITY 1.24 BS jsou kotle CITY 1.24 s p Ìstavn m z sobnìkem BMF 50, BMF 80 nebo BMS 150 pro p Ìpravu TUV. - Dole jsou uvedeny rozmïry tïchto z sobnìk, rozmïry kotl viz v öe. K vyrovn nì ËelnÌ stïny z sobnìku 80 l a kotle se pouûìv vyv öen distanënì r m. BMF 50 a BMF 80 BMS = = C B 450 A Ø H M A :»iötïnì v mïnìku B : JÌmka pro Ëidlo termostatu TUV C : JÌmka pro Ëidlo teplomïru H : Ochrann anoda v stup TUV R 3/4 vstup do v mïnìku G 3/4 = = = BMF 50 BMF 80 RozmÏr M RozmÏr N RozmÏr P = N P v stup z v mïnìku G 3/4 Pohled zespodu vstup studenè vody R 3/4 8953F001A min A : vstup do v mïnìku G 3/4 B : v stup z v mïnìku G 3/4 C : v stup TUV R 3/4 D : vstup studenè vody R 3/4 E : Ochrann anoda F :»iötïnì v mïnìku H : JÌmka A C D Pohled zespodu sejmut spodnì kryt R: VnÏjöÌ z vit Rp: Vnit nì z vit G: Z vit pro plochè tïsnïnì B E H F 8953F004A 4

5 ð SpoleËn technick data z vïsn ch kotl CITY ProvoznÌ podmìnky: max. provoznì teplota kotle: 90 C, max. provoznì hydraulick p etlak: 3 bar, rozsah nastavenì kotlovè teploty: 40 aû 90 C, bezpeënostnì termostat: 105 C, rozsah nastavenì teploty TUV: 40 aû 60 C (model 2.24) Model Jednotka BI BS-.. Jmenovit tepeln v kon ( T a TUV) kw Jmenovit tepeln p Ìkon ( T a TUV) kw 26,4 26,4 Ëinnost spalov nì % > 92 > 92 Minim lnì tepeln v kon (pro vyt pïnì) kw Minim lnì tepeln p Ìkon (pro vyt pïnì) kw 11,5 11,5 Tepeln v kon pro TUV kw - 24 Minim lnì tepeln v kon pro TUV kw 8 8 Minim lnì tepeln p Ìkon pro TUV kw 9,5 9,5 Okruh vyt pïnì Jmenovit pr tok ( T = 20 K) l/h Minim lnì provoznì p etlak bar 0,1 0,1 ExpanznÌ n doba Objem l 8 8 Tlak vzduchu bar 0,75 0,75 OrientaËnÌ spot eba plynu ZemnÌ plyn H (G 20) m 3 /h 2,79 2,79 Propan (G 31) kg/h 2,05 2,05 Spalinov cesta Pot ebn tah na spalinovèm hrdle Pa 3,5 3,5 MnoûstvÌ spalin ( jmenovit tepeln v kon) kg/h 69,5 69,5 Teplota spalin (jmenovit tepeln v kon) C ElektrickÈ p ipojenì Nap jecì napïtì (50 Hz) V Elektrick p Ìkon VA ð Technick data p Ìpravy TUV CITY 2.24 Ëinnost p i jmen. tep. v konu % 90,8 Jmenovit pr tok TUV pro T 30 K l/min 11,2 Minim lnì provoznì p etlak bar 0,1 Minim lnì p etlak p i TUV 11 l/min bar 1,3 Maxim lnì p etlak studenè vody bar 8 Z sobnìky TUV BMF 50, BMF 80 a BMS 150 pro komplety CITY 1.24 BI a BS Maxim lnì provoznì p etlak TUV: 7 bar. Pozn mka: V souladu s»sn je nutno na vstupu studenè vody osadit pojistnou skupinu obsahujìcì pojistn ventil s otevìracìm p etlakem max. 7 bar. Z sobnìk TUV Jednotka BMF 50 (2) BMF 80 (2) BMS 150 (2) Objem l Objem v mïnìku l Povrch v mïnìku m 2 0,75 0,75 0,90 Tepeln v kon v mïnìku (3) kw Trval v kon (3) l/h äpiëkov v kon p i T 30 l/10 min MnoûstvÌ TUV p i T 30 K za 1. hodinu (4) l Doba p Ìpravy TUV mi (z 10 na 60 C) n PohotovostnÌ ztr ta p i 65 C kwh/24 h 1,1 1,1 2,2 Tepeln ztr ta Wh/24 h. l. C 0,53 0,41 0,38 (2) BÏhem p Ìpravy TUV, kotlov teplota je automaticky regulov na na 85 C. (3) T pro TUV je 35 K, teplota studenè vody 10 C. (4) Teplota TUV 65 C, studen voda 10 C. 5

6 CITY 1.24 a CITY 2.24 Hrdlo pro odvod spalin 125 mm Pojistka proti zpïtnèmu toku spalin»elnì stïna kotle (bìl barva) P eruöovaë tahu BoËnÌ stïna opl ötïnì (bìl barva) Automatick odvzduöúovaë (propojen p Ìmo s expanznì n dobou)»idlo kotlovè teploty BezpeËnostnÌ termostat ExpanznÌ n doba HlavnÌ mïdïn v mïnìk ManipulaËnÌ chytka AtmosfÈrick nerezov ho k Keramick izolace spalovacì komory ZapalovacÌ elektrody IonizaËnÌ sonda OdvzduöÚovaË»idlo teploty energetickè rezervy TUV MÏdÏn v mïnìk TUV Izolace v mïnìku TUV VypouötÏnÌ v mïnìku TUV»idlo teploty TUV Pojistn ventil 3-stupÚovÈ obïhovè Ëerpadlo Trojcestn p epìnacì ventil TlakomÏr Pohon p epìnacìho ventilu TUV Hydraulick oddïlovaë Ovl dacì panel s v klopn m krytem SnÌmaË pr toku Kohout v stupu topnè vody z kotle Kohout v stupu TUV ZapalovacÌ automatika ModulaËnÌ plynov ventil UzavÌracÌ kohout plynu s p Ëkou VÌcefunkËnÌ kohout pro vstup studenè vody Kohout vratnè vody do kotle Zobrazen model: CITY 2.24 (mod e resp. slabïji vyznaëenè popisy se vztahujì pouze k provedenì CITY 2.24) 6

7 CITY 1.24 BI-80 Z sobnìk BMF 80»elnÌ panely kotle a z sobnìku ve stejnè rovni Kotel CITY 1.24 s distanënìm r mem V stup TUV OdvzduönÏnÌ v mïnìku PropojovacÌ sada kotel/z sobnìk Pojistn skupina (nenì souë stì dod vky) Vstup studenè vody Hydraulick oddïlovaë Z sobnìk BMF 50 pro komplet CITY 1.24 BS-50 Z sobnìk BMS 150 pro komplet CITY 1.24 BS-150 V stup TUV Spir lov smaltovan v mïnìk JÌmka pro Ëidlo teplomïru Opl ötïnì z ocelovèho plechu - vypalovacì bìl barva Recyklovateln izolace z pïnovèho polyuretanu bez polychlorovan ch bifenyl Recyklovateln izolace z pïnovèho polyuretanu bez polychlorovan ch bifenyl JÌmka pro Ëidlo TUV Ochrann anoda V stup v mïnìku Vstup v mïnìku Vstup studenè vody Spir lov smaltovan v mïnìk Ochrann anoda JÌmka pro Ëidlo TUV OdvzduönÏnÌ v mïnìku SnÌmateln kryt reviznìho otvoru OdvzduönÏnÌ v mïnìku SnÌmateln kryt reviznìho otvoru Opl ötïnì z ocelovèho plechu - vypalovacì bìl barva 8666F023A Vstup v mïnìku V stup TUV V stup v mïnìku Vstup studenè vody 8953Q001 7

8 V konovè parametry kotl CITY 1.24 a 2.24 dle podmìnek francouzskè normy NF D ð V stupnì kotlov teplota se mïnì dle poûadovanèho tepelnèho p Ìkonu topnè soustavy 81 C a vìce 66 aû 80 C 51 aû 65 C do 50 C Tm = 50 C Tm = 45 C Tm = 40 C Tm = 35 C V kon Pa Rm Pm Pam Ppm Pam Ppm Rm Pm Pam Ppm Pam Ppm Rm Pm Pam Ppm Pam Ppm Rm Pm Pam Ppm Pam Ppm p iv v vnï vnï v v vnï vnï v v vnï vnï v v vnï vnï 50 K Vh Vh Vh Vh Vh Vh Vh Vh Vh Vh Vh Vh Vh Vh Vh Vh W % W W W W W % W W W W W % W W W W W % W W W W W max , , , min , , , , , ð V stupnì kotlov teplota je konstantnì 81 C a vìce 66 aû 80 C 51 aû 65 C do 50 C Tm = 80 C Tm = 70 C Tm = 55 C Tm = 45 C max , , , min , , , , , Kategorie Ëinnosti *: B T Ìda: 500 * Kategorie ËinnostÌ: kategorie A: Ëinnost < 80 %; kategorie B: Ëinnost > 80 %; kategorie C: kondenzace VodnÌ objem: mal Ëinnost p Ìpravy TUV: 90,8 % (model 2.24) Tm: st ednì kotlov teplota v roce Pa: Klidov ztr ta pro DT kotel/okolì 50 K Rm: Ëinnost p i teplotï Tm Pm: Tepeln v kon p i teplotï Tm Pam: TepelnÈ ztr ty prostoru p i teplotï Tm Ppm: Vyza ovanè ztr ty p i teplotï Tm Vh: Obytn prostor; teplota ve Vh = 18 C; mimo Vh = 10 C ZmÏna pr toku TUV (CITY 2.24) - v z vislosti na p ipojovacìm p etlaku studenè vody - v z vislosti na nastavenì regulaënìho öroubu umìstïnèho na vìcefunkënìm kohoutu na vstupu studenè vody Pr l/m PracovnÌ pole regulace teploty TUV v z vislosti na pr toku (CITY 2.24) V C 65 11,2 10 Omezen Omezen 50 P max. 24 kw 6 4 Regula P min. 8 kw 2 0,01 0,1 1 8 P bar 35 studen voda 5 C studen voda 10 C studen voda 15 C studen voda 5 C studen voda 10 C studen voda 15 C l/min pr 8666F020 8

9 4. Popis ovl dacìho panelu Regulace teploty TUV (40 aû 60 C) ZobrazenÌ teploty - teplota vyt pïnì nebo - teplota TUV v p ÌpadÏ jejì p Ìpravy Regulace teploty vyt pïnì (40 aû 90 C) TlaËÌtko pro zruöenì aktivace udrûovacì teploty TUV ve v mïnìku TUV (diody A a B nesvìtì) SvÏteln signalizace A svìtì v pr bïhu p Ìpravy TUV SvÏteln signalizace B svìtì jakmile ve v mïnìku TUV je dosaûena poûadovan teplota (p i 1. uvedenì kotle pod napïtì) 3 polohov p epìnaë - Protimrazov ochrana - vyt pïnì a TUV (zimnì provoz) - TUV (letnì provoz) SvÏteln signalizace provozu vyt pïnì SvÏteln signalizace p Ìtomnosti plamene Otev en kryt se struën m n vodem k obsluze SvÏteln signalizace p Ìpravy TUV SvÏteln signalizace poruchy TlaËÌtko pro diagnostiku poruch TlaËÌtko "kominìk" (pro servis) OdblokovacÌ tlaëìtko poruchy ZobrazenÌ tlaku v okruhu vyt pïnì 5. Regulace jako volitelnè p ÌsluöenstvÌ pro CITY 1.24 a 2.24 ð DialogovÈ d lkovè ovl d nì Easymatic Obalov jednotka AD 136 DialogovÈ d lkovè ovl d nì Easymatic zajiöùuje regulaci a t dennì programov nì vyt pïnì nïkolika zp soby: - AUTOMATICK REéIM p epìn podle ËasovÈho programu za ÌzenÌ z komfortnìho reûimu na tlumov a naopak. Teploty vyt pïnèho prostoru jsou nastavitelnè od 5 do 30 C - TRVAL KOMFORTNÕ REéIM udrûuje aû do p lnoci teplotu na stanovenè rovni (mezi 5 a 30 C) - TRVAL TLUMOV REéIM udrûuje aû do p lnoci teplotu na stanovenè rovni (mezi 5 a 30 C) - PR ZDNINOV REéIM je urëen pro dlouhodobïjöì nep Ìtomnost, udrûuje teplotu nad bodem mrazu (6 C) pro vybranè obdobì (1 aû 99 dn ) - LETNÕ REéIM odpojuje topenì a zajiöùuje jen p Ìpravu TUV D lkovè ovl d nì Easymatic ÌdÌ teplotu kotle a obïhovèho Ëerpadla vyt pïnì a optimalizuje veöker komfort snìûenìm energetickè spot eby. Pr vï tak zajiöùuje regulaci a programov nì p Ìpravy TUV (mezi 5 a 30 C). NavÌc, v p ÌpadÏ poruchy automaticky oznamuje na displeji ovl dacìho panelu kotle odpovìdajìcìm kûdem chybu zjiötïnou mikroprocesorem kotle, aby se usnadnilo a urychlilo vyhled nì jejì p ÌËiny. Popis: - tento systèm regulace m p esnost 0,3 K - zapojenì je buô jednìm dvouûilov m telefonnìm kabelem nebo jednìm elektrick m kabelem, jehoû pr ez m ûe b t aû do 2 x 1,5 mm 2 - nap jenì d lkovèho ovl d nì je zajiötïnè kotlem, tedy ne bateriemi RozmÏry obalovè jednotky: 185x130x105 mm - Hmotnost: 0,25 kg 9

10 ð 2 typy prostorov ch termostat k instalaci v referenënì mìstnosti jsou k dispozici jako zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ Programovateln prostorov termostat Obalov jednotka AD 137 Tento termostat zajiöùuje regulaci a t dennì programov nì vyt pïnì p sobenìm na ho k. Z roveú zajiöùuje t i z kladnì funkce: - AUTOMATICK REéIM: podle naprogramov nì (4 volitelnè ËasovÈ programy) ÌdÌ automaticky topnou soustavu v komfortnìm nebo tlumovèm reûimu. Teploty komfortu a tlumu jsou nastavitelnè v rozsahu 5 aû 30 C. - TRVAL REéIM: udrûuje poûadovanou teplotu nez visle na ËasovÈm programu (mezi 5 a 30 C). - PR ZDNINOV REéIM: je urëen pro dlouhodobïjöì nep Ìtomnost, udrûuje poûadovanou teplotu (mezi 5 a 30 C) pro poûadovanè obdobì (v rozsahu 1 aû 99 dn ). Popis: - nap jenì: 2 baterie LR6 (souë st dod vky) - spìnacì diference: +/- 0,3 K - zapojenì je buô jednìm dvouûilov m telefonnìm kabelem nebo jednìm elektrick m kabelem, jehoû pr ez m ûe b t aû do 2 x 1,5 mm 2 RozmÏry obalovè jednotky: 130 x 90 x 50 mm - Hmotnost: 0,23 kg Prostorov termostat neprogramovateln Obalov jednotka AD 140 Tento prostorov termostat je optimalizovan pro pouûitì s n stïnn m kotlem CITY, umoûúuje regulovat pokojovou teplotu mezi 6 a 30 C p sobenìm na ho k. Popis: - spìnacì diference: +/- 0,4 K - zapojenì je buô jednìm dvouûilov m telefonnìm kabelem nebo jednìm elektrick m kabelem, jehoû pr ez m ûe b t aû do 2 x 1,5 mm 2 RozmÏry obalovè jednotky: 80 x 80 x 40 mm - Hmotnost: 0,1 kg 6. DalöÌ volitelnè p ÌsluöenstvÌ ExpanznÌ n doba s objemem 12 litr Obalov jednotka HA 208 ExpanznÌ n doba s objemem 12 litr je urëena pro instalace s topnou soustavou o vïtöì kapacitï vody neû expanznì n doba 8-litrov, kter je v z kladnìm vybavenì kotle. Montuje se mìsto 8-litrovÈ n doby a z roveú umoûúuje pr chod p ipojovacìch potrubì v r mu. RozmÏry obalovè jednotky: 450 x 450 x 150 mm - Hmotnost: 10 kg V bïr expanznì n doby Dole uvedenè tabulky umoûúujì definovat na z kladï vlastnostì p ipojenè topnè soustavy (kapacita, statick v öka), zda kotel m ûe z stat vybaven expanznì n dobou ExpanznÌ n doba s objemem 8 litr. Tlak 0,75 bar (z kladnì vybavenì) 8 litr namontovanou p vodnï nebo zda musì b t vybaven expanznì n dobou 12 litr dod vanou jako zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ. ExpanznÌ n doba 12 litr. Tlak 0,75 bar. (zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ) Max. statick v öka [m] Max. statick v öka [m] Celkov objem vody [ l ] Celkov objem vody [ l ]

11 Motor 93 W pro 3-stupÚovÈ obïhovè Ëerpadlo Obalov jednotka HA 209 V p ÌpadÏ instalace topnè soustavy s vïtöìmi hydraulick mi ztr tami je moûnè vybavit obïhovè Ëerpadlo kotle v konnïjöìm motorem neû je v z kladnìm vybavenì. RozmÏry obalovè jednotky: 230 x 140 x 130 mm - Hmotnost: 5 kg V bïr obïhovèho Ëerpadla kotle Jsou-li zn my hydraulickè ztr ty topnè soustavy a poûadovan pr tok topnè vody, umoûúuje nìûe uveden diagram zkontrolovat zda 3-stupÚovÈ obïhovè Ëerpadlo v z kladnìm vybavenì odpovìd nebo zda musì b t vybaveno v konnïjöìm motorem, dod van m jako zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ (graf vpravo). 6 ObÏhovÈ Ëerpadlo 80 W (z kladnì dod vka) ObÏhovÈ Ëerpadlo s motorem 93 W (volitelnè p ÌsluöenstvÌ) 6 Statick v öka [m] stupeú 2. stupeú 3. stupeú Statick v öka [m] stupeú 2. stupeú 3. stupeú Pr tok [l/hod] Pr tok [l/hod]»idlo TUV Obalov jednotka AD 138 Toto Ëidlo se zapojuje do ovl dacìho panelu z vïsnèho kotle CITY 1.24 a umoûúuje p ednostnì p Ìpravu TUV v p ipojenèm z sobnìku TUV. DÈlka kabelu Ëidla TUV: 5 m, p ipojenì pomocì konektoru. RozmÏry obalovè jednotky: 150 x 105 mm - Hmotnost: 0,1 kg P estavbov sada na kapaln plyn Obalov jednotka HA 213 P estavbov sada na kapaln plyn obsahuje trysky pro ho k, clonu a modulaënì cìvku pro plynov ventil. S Ëek - Hmotnost: 0,2 kg P estavbov sada na zemnì plyn Obalov jednotka HA 212 P estavbov sada na zemnì plyn obsahuje trysky pro ho k, clonu a modulaënì cìvku pro plynov ventil. S Ëek - Hmotnost: 0,2 kg 11

12 PropojovacÌ sady potrubì pro nahrazenì st vajìcìho kotle z vïsn m kotlem De Dietrich ady CITY 4 n sledujìcì propojovacì sady potrubì umoûúujì nahradit p vodnì kotel z vïsn m kotlem CITY, aniû by bylo nutno topen sky mïnit p ipojenì vody a plynu pro p vodnì kotel. Na tyto propojovacì sady se p ipojuje p Ìmo mont ûnì rampa z vïsnèho kotle CITY, kter je v - Obalov jednotka HA 214 umoûúuje nahrazenì kotl znaëky ELM-Leblanc typ - GLM 6.20, 5.20, 5.16/18 - GLS 6.20, 5.20, 5.16, 5.12 z vïsn mi kotli ady CITY. Stejn sada m ûe b t pouûita i v p ÌpadÏ nahrazenì kotl znaëky ELM-Leblanc typ - GVM 5.Hpe e - GVM C 23 el jeho z kladnì dod vce. SouË stì tïchto mont ûnìch sad je 5 öroubenì, kterè umoûúujì p ÌmÈ p ipojenì na mont ûnì rampu z vïsnèho kotle CITY. v stup TUV p Ìvod plynu vratn voda v stupnì voda z kotle vstup studenè vody 8666F024 - Obalov jednotka HA 215 umoûúuje nahrazenì kotl znaëky Saunier Duval typ : - Thema (cel ada) - Themis 23, 23 E, 223, AS 14, AS 23 - Thelia 23, 623, 623 E, 30 E - SD 135, 219, 223, 228, 235 z vïsn mi kotli ady CITY. Stejn sada m ûe b t pouûita i v p ÌpadÏ nahrazenì kotl znaëky Saunier Duval typ - Themis Twin 28 E - Thelia Twin 28 E. - Obalov jednotka HA 216 umoûúuje nahrazenì kotl znaëky Chaffoteaux et Maury typ - Celtic (cel ada) - GM (cel ada) z vïsn mi kotli ady CITY. Pozn mka: Pro kotle Chauffoteaux a Maury typ Nectra, Calydra a Elexia nenì t eba tuto sadu pouûìt, p ipojenì lze provèst p Ìmo. vratn voda vstup studenè vody v stupnì voda z kotle p Ìvod vstup plynu studenè vody 8666F025 vratn voda v stup TUV p Ìvod plynu vstup studenè vody v stupnì voda z kotle 8666F026 - Obalov jednotka HA 217 UmoûÚuje nahrazenì vöech z vïsn ch kotl znaëky Vaillant. v stupnì voda z kotle v stup TUV p Ìvod plynu vratn vstup voda studenè vody 8666F027 12

13 7. NezbytnÈ informace pro instalaci Kotle Instalaci je t eba provèst dle platn ch norem a p edpis. UmÌstÏnÌ Z vïsnè kotle ady CITY mohou b t instalov ny v libovolnèm mìstï bytu s v jimkou prostor v blìzkosti zdroj tepla a kuchyúsk ch tepeln ch za ÌzenÌ a d le mìstnostì, kterè nejsou chr nïny proti mrazu. ElektrickÈ krytì IP X4D umoûúuje instalaci v koupeln ch - ochrann zûna 2 a v p ÌpadÏ elektrickè instalace TNS je povolena tèû ochrann zûna 1. StÏna, na kterè je kotel zavïöen, musì mìt minim lnì nosnost 55 kg. Minim lnì povolen vzd lenost umoûúujìcì mont û a demont û od boënìho opl ötïnì kotle je pouze 1,5 cm. V kaûdèm p ÌpadÏ se vöak pro snadn p Ìstup bïhem drûby kotle doporuëuje dodrûet minim lnì odstup od boënìch stïn kotle 5 cm a nad kotlem ponechat minim lnì vzd lenost 30 cm (viz obr zek). VÏtr nì prostoru s instalovan m kotlem P Ìvod spalovacìho vzduchu P Ìvod spalovacìho vzduchu musì odpovìdat platn m p edpis m, zejmèna technick m pravidl m TPG Minim lnì pr ez otvoru pro p Ìvod spalovacìho vzduchu je 50 cm 2. Prostory bez zaruëenè v mïny vzduchu V p ÌpadÏ, ûe je kotel umìstïn v prostoru bez zaruëenè v mïny vzduchu (koupelny, kuchynï bez digesto e Ö) je moûnè pro odvod vzduchu vyuûìt p eruöovaë tahu kotle. V tomto p ÌpadÏ je t eba zajistit, aby minim lnì vzd lenost hornì Ë sti kotle od podlahy byla 1,8 m. Pozn mka: UpozorÚujeme na to, ûe se kotel nesmì instalovat v mìstnostech, v nichû je nutno poëìtat se znaën m zneëiötïnìm vzduchu halogenov mi Voln prostor min. pr ez 600 cm 2 (1) Minim lnì vzd lenost 10 cm mezi p ednì stïnou kotle a vnit nì plochou dvì ek 48 cm min. Instalace v uzav enè nice 55 cm min. 30 cm min. 5 cm z obou stran kotle uhlovodìkov mi slouëeninami (p i chemickèm ËiötÏnÌ, v tisk rn ch, kade nick ch provozovn ch, v dom cnostech a prostorech pro kutilskou Ëinnost, kde se pouûìvajì ËistÌcÌ a odmaöùovacì prost edky, rozpouötïdla a edidla nebo sprejovè n dobky Öatd.), pokud nebyla uëinïna dostateën opat enì k tomu, aby se p iv dïl Ëist spalovacì vzduch. Pokud se tato opat enì nedodrûì, odpad p i poökozenì kotl, vzniklèm uveden mi p ÌËinami, povinnost dodavatele dodrûet z ruënì podmìnky. Odvod spalin Pr ez spalinovodu kotle musì b t stejn nebo vïtöì neû je pr ez spalinovèho hrdla kotle. Spalinovod musì b t pokud moûno co nekratöì a p Ìm. Spalinovod se doporuëuje vèst od spalinovèho hrdla kotle svisle v dèlce min. 40 cm, v z vislosti na ËinnÈ v öce komìna Mont ûnì öablona Mont ûnì öablona dod van se z vïsn mi kotli CITY usnadúuje dodrûet p ipojovacì rozmïry vody, plynu a odvodu spalin. Mont ûnì r m, kter je souë stì z kladnì dod vky, se p ipevnì na stïnu pomocì Ëty dodan ch öroub a hmoûdinek. Pozn mka: Pro sestavy kotl se z sobnìky TUV ady CITY 1.24 BI-50 a 1.24 BI-80 nebo CITY 1.24 BS-50 a 1.24 BS-80 se dod v plechov provrtan öablona umoûúujìcì zavïöenì r mu a zaruëujìcì p esnè umìstïnì z sobnìku vzhledem ke kotli (mont û z sobnìku TUV je moûn vpravo i vlevo od kotle - viz strana 16). abarit de montage pour chau re CMF 1.24 Cheminée CMF 2.24 Cheminée CMF 1.24 Ventouse CMF 2.24 Ventouse 13

14 Mont ûnì r my kotl Pro instalaci z vïsn ch kotl CITY se pouûìvajì 3 typy mont ûnìch r m : - mont ûnì r m pro z vïsnè kotle CITY 2.24 s pr tokovou p Ìpravou TUV - mont ûnì r m pro z vïsnè kotle CITY 1.24, CITY 1.24 BI-50 a BS-50 nebo mont ûnì r m pro z vïsnè kotle CITY 1.24 BI-80 a BS-80 ð mont ûnì r m pro z vïsnè kotle CITY 2.24 s pr tokovou p Ìpravou TUV , Tento mont ûnì r m umoûúuje zavïöenì kotl ady CITY 2.24 a obsahuje p ipojovacì rampu vybavenou 5 uzavìracìmi ventily. Toto umoûúuje provedenì kontroly tïsnosti jak p Ìvodu plynu, tak i otopnè soustavy jeötï p ed instalacì vlastnìho kotle. 5 ohnut ch p ipojovacìch potrubì vëetnï öroubenì, kter jsou souë stì dod vky, umoûúuje podle jejich nasmïrov nì provèst vöechny p Ìpojky ke kotli jak shora, tak zdola. HydraulickÈ p ipojenì kotle m ûe b t provedeno z vnïjöì nebo vnit nì strany mïdïn ch p Ìpojek. P ipojenì plynu ke kotli je nutno provèst dle platn ch p edpis a norem z vnit nì strany mïdïnè p Ìpojky. UzavÌracÌ plynov kohout se montuje co nejblìûe ke kotli. UpozornÏnÌ: Vöechny Ë sti p ipojovacìho potrubì plynu musì b t schv leny dle platn ch p edpis a norem! Pozn mka: Pro zamezenì neû doucìch jev, jako nap.: - tvorba vodìku a jin ch plyn, kterè mohou zabr nit cirkulaci topnèho mèdia, - koroze a zbytky koroze, kterè mohou zp sobit poruchu topnèho systèmu, - kr tkodob nebo dlouhodob nik topnèho mèdia, se nesmì p ipojit z vïsn kotel k topnè soustavï provedenè z mïdïnèho potrubì z bïûnè oceli nebo litiny pozinkovan mi dìly. P ipojenì odpadu (pojistn ventil, odvod kondenz tu Ö) Vnit nì p ipojenì V stupnì voda z kotle 18 V stup TUV 16 P Ìvod plynu 18 Vstup studenè vody 16 Vratn voda 18 VnÏjöÌ p ipojenì 14

15 ð mont ûnì r my pro z vïsnè kotle ady CITY A standardnì mont ûnì r m pro CITY 1.24, 1.24 BI-50 a 1.24 BS-50 nebo 150 zesìlen mont ûnì r m pro CITY 1.24 BI-80 a 1.24 BS-80 standardnì zesìlen r m r m A 27,5 97,5 Tyto mont ûnì r my umoûúujì zavïöenì kotl ady CITY 1.24 a obsahujì p ipojovacì rampu vybavenou 5 uzavìracìmi ventily. Toto umoûúuje provedenì kontroly tïsnosti jak p Ìvodu plynu, tak i otopnè soustavy jeötï p ed instalacì vlastnìho kotle. ZesÌlen mont ûnì r m umoûúuje mont û z vïsnèho kotle a z sobnìku TUV o objemu 80 l tak, aby ËelnÌ stïny kotle a z sobnìku byly z roveú. 3 ohnut p ipojovacì potrubì vëetnï öroubenì, kter jsou souë stì dod vky, umoûúujì podle jejich nasmïrov nì provèst vöechny p Ìpojky ke kotli jak shora, tak zdola. HydraulickÈ p ipojenì kotle m ûe b t provedeno z vnïjöì nebo vnit nì strany mïdïn ch p Ìpojek. P ipojenì plynu ke kotli je nutno provèst dle platn ch p edpis a norem z vnit nì strany mïdïnè p Ìpojky. UzavÌracÌ plynov kohout se montuje co nejblìûe ke kotli. UpozornÏnÌ: Vöechny Ë sti p ipojovacìho potrubì plynu musì b t schv leny dle platn ch p edpis a norem! Pozn mka: Pro zamezenì neû doucìch jev, jako nap.: - tvorba vodìku a jin ch plyn, kterè mohou zabr nit cirkulaci topnèho mèdia, - koroze a zbytky koroze, kterè mohou zp sobit poruchu topnèho systèmu, - kr tkodob nebo dlouhodob nik topnèho mèdia, se nesmì p ipojit z vïsn kotel k topnè soustavï provedenè z mïdïnèho potrubì z bïûnè oceli nebo litiny pozinkovan mi dìly. P ipojenì odpadu (pojistn ventil, odvod kondenz tu Ö) Vnit nì p ipojenì VnÏjöÌ p ipojenì V stupnì voda z kotle 18 V stup do v mïnìku TUV * 16 P Ìvod plynu 18 Vstup z v mïnìku TUV * 16 Vratn voda 18 * pouze p i zapojenì z sobnìku TUV 15

16 Z sobnìky TUV urëenè pro z vïsnè kotle CITY 1.24 BI a CITY 1.24 BS UpozornÏnÌ: P i zapojenì TUV je-li rozvodnè potrubì z mïdi, musì b t vloûena mezi v stup TUV a toto potrubì spojka z oceli, litiny nebo z izolaënìho materi lu, aby se zamezilo hloubkovè korozi. Z sobnìky BMF 50 a BMF 80 Z sobnìky BMF 50 a BMF 80 mohou b t umìstïny vpravo nebo vlevo od kotle. UpevÚujÌ se na stïnu pomocì Ëty öroub a hmoûdinek, kterè jsou souë stì z kladnì dod vky. Plechov mont ûnì öablona dod van s kompletem CITY 1.24 BI a BS se zavïöuje p Ìmo na mont ûnì r m, p ipojen ke kotli. Hydraulick propojovacì sada je v z kladnì dod vce kompletu. Kotel a z sobnìk v kompletu 1.24 BI jsou integrov ny do stejnèho opl ötïnì. CITY 1.24 BI 886 VnÏjöÌ obrys z sobnìku Z sobnìk TUV vlevo CITY 1.24 BI VnÏjöÌ obrys kotle 630 Z sobnìk TUV vpravo 173 VnÏjöÌ obrys z sobnìku F016 V kompletu 1.24 BS je mont ûnì öablonou mezi kotlem a z sobnìkem stanovena mezera 15 mm. CITY 1.24 BS Pozn mky: - nosnost stïny s instalovan m kompletem naplnïn m vodou musì b t minim lnï 145 kg pro CITY 1.24 BI nebo BS-50 a 185 kg pro CITY 1.24 BI nebo BS-80, - pro snadnïjöì mont û kompletu se doporuëuje minim lnì mezera mezi kotlem a z sobnìkem 25 mm. 886 VnÏjöÌ obrys z sobnìku Z sobnìk TUV vlevo CITY 1.24 BS VnÏjöÌ obrys kotle VnÏjöÌ obrys z sobnìku 630 Z sobnìk TUV vpravo F017 Z sobnìk BMS 150 Z sobnìk BMS 150 se instaluje vûdy ve svislè poloze. UpevÚuje se pomocì 4 svornìk 10 mm, kterè se zazdì. Dva t meny dod vanè se z sobnìkem umoûúujì jeho snadnè zavïöenì. Pozn mky: - UpevÚovacÌ rozmïry z sobnìk, stejnï jako p ipojovacì rozmïry, jsou uvedeny na stranï 4. - Nosnost stïny s instalovan m kompletem naplnïn m vodou musì b t minim lnï 260 kg. 16

17 ElektrickÈ p ipojenì Nap jenì 230 V/50 Hz Z vïsnè kotle CITY jsou vybaveny t Ìûilov m kabelem o dèlce 1,5 m umoûúujìcì p ÌmÈ p ipojenì do z suvky nebo jinè pevnè p Ìpojky s respektov nìm f zovèho a nulovèho vodiëe. Podle platn ch p edpis musì b t elektrick obvod kotle vybaven dvoupûlov m vypìnaëem s vypìnacì vzd lenostì kontakt vïtöì neû 3 mm nebo proudov m chr niëem. ZapojenÌ volitelnèho p ÌsluöenstvÌ ZapojenÌ prostorovèho termostatu nebo dialogovèho d lkovèho ovl d nì Easymatic, stejnï jako Ëidla TUV (CITY 1.24 BI a BS) se prov dì jednoduch m konektorov m propojenìm v zadnì Ë sti ovl dacìho panelu pod krytkou. Na mìstï p ipojenì prostorovèho termostatu je zapojen odpor 820 Ω/1 W. Vöechny prostorovè termostaty (nap. typy uvedenè na str. 10) s v stupnìm beznapïùov m kontaktem jsou p ipojeny 2 vodiëi. DialogovÈ d lkovè ovl d nì Easymatic je p ipojeno komunikaënì sbïrnicì BUS pomocì 2 zamïniteln ch vodië. -»idlo TUV se p ipojuje na mìsto vyznaëenè ryskou.»erpadlov logika TAM: p ipojenì prostorovèho termostatu BUS: p ipojenì dialogovèho d lkovèho ovl d nì Easymatic SB: p ipojenì Ëidla TUV (dod vka se z sobnìkem TUV)»erpadlov logika 1. Je-li p epìnaë druhu provozu na ovl dacìm panelu kotle v poloze (TUV) nebo s d lkov m ovl d nìm Easymatic v poloze (letnì reûim), obïhovè Ëerpadlo kotle je v provozu bïhem p Ìpravy TUV a vypìn 30 s po skonëenì p Ìpravy TUV, p epìnacì ventil z st v v poloze TUV. 2. Je-li p epìnaë druhu provozu na ovl dacìm panelu kotle v poloze (vyt pïnì + TUV) A. Bez prostorovèho termostatu nebo ovl d nì Easymatic ObÏhovÈ Ëerpadlo kotle je trvale v provozu. B. S prostorov m termostatem ï P epìnaë v poloze 1: ObÏhovÈ Ëerpadlo kotle je trvale v provozu. ï P epìnaë v poloze 2: - ObÏhovÈ Ëerpadlo kotle vypne 15 minut po vypnutì kotle prostorov m termostatem. - Po skonëenì p Ìpravy TUV, nenì-li od prostorovèho termostatu poûadavek na vyt pïnì, je dobïh obïhovèho Ëerpadla 30 s a p epìnacì ventil z st v v poloze TUV. ï P epìnaë v poloze 3: - ObÏhovÈ Ëerpadlo kotle vypne 30 s po vypnutì kotle prostorov m termostatem. - Po skonëenì p Ìpravy TUV, nenì-li od prostorovèho termostatu poûadavek na vyt pïnì, je dobïh obïhovèho Ëerpadla 30 s a p epìnacì ventil z st v v poloze TUV. C. S dialogov m d lkov m ovl d nìm Easymatic: ï P epìnaë v poloze 1: ObÏhovÈ Ëerpadlo kotle je trvale v provozu. ï P epìnaë v poloze 3: - Je-li dosaûena poûadovan prostorov teplota, obïhovè Ëerpadlo kotle je trvale v provozu. - Je-li prostorov teplota vyööì neû poûadovan, vypne obïhovè Ëerpadlo kotle s dobïhem 15 minut. - Po skonëenì p Ìpravy TUV a je-li prostorov teplota vyööì neû poûadovan, vypne obïhovè Ëerpadlo kotle po 30 s a p epìnacì ventil z stane v poloze TUV. ï P epìnaë v poloze 2: - P i komfortnìm reûimu je funkce stejn jako je-li p epìnaë v poloze 1 - P i tlumovèm reûimu je funkce stejn jako je-li p epìnaë v poloze 3 3. Je-li p epìnaë druhu provozu na ovl dacìm panelu kotle v poloze (protimrazov ochrana) ObÏhovÈ Ëerpadlo kotle je mimo provoz. P i aktivaci protimrazovè ochrany (teplota vyt pïnèho prostoru klesne pod 10 C) se obïhovè Ëerpadlo kotle uvede do provozu. 17

18 P Ìklady instalace: P Ìklad 1: CITY 1.24 nebo CITY 2.24: - 1 p Ìm topn okruh Ìzen programovateln m prostorov m regul torem (nap. REA 22, AD 137Ö), jednoduch m prostorov m termostatem (AD 140) nebo dialogov m d lkov m ovl d nìm Easymatic (AD 136) Pozn mka: otopn tïlesa v mìstnosti s instalovan m prostorov m regul torem nesmì b t vybaveny termostatick mi ventily Prostorov regul tor nebo Easymatic 230V.50 Hz F056 P Ìklad 2: CITY 1.24 BI nebo BS: - 1 p Ìm topn okruh Ìzen programovateln m prostorov m regul torem (nap. REA 22, AD 137Ö), jednoduch m prostorov m termostatem (AD 140) nebo dialogov m d lkov m ovl d nìm Easymatic (AD 136) Prostorov regul tor nebo Easymatic 230V.50 Hz 11 a F V stupnì voda z kotle 2 - Vratn voda 8 - RuËnÌ odvzduöúovaë 11 - ObÏhovÈ Ëerpadlo 24 - Vstup do vloûky v mïnìku TUV 25 - V stup z vloûky v mïnìku TUV 26 - NabÌjecÌ Ëerpadlo TUV 63 - OdvzduönÏnÌ vloûky v mïnìku TUV 64 - OtopnÈ tïleso 66 -»idlo TUV 67 - RuËnÌ uzavìracì kohout // - 24 V poëet vodië 18

19 8. Typov klìë pro volbu z vïsn ch kotl CITY a p ehled p ÌsluöenstvÌ Typy z vïsn ch kotl Pouze pro vyt pïnì: - CITY 1.24 Pro vyt pïnì a pr tokovou p Ìpravu TUV: - CITY 2.24 pro vyt pïnì a akumulaënì p Ìpravu TUV pomocì z sobnìku TUV: - CITY 1.24 BI-50 Komplet kotel/z sobnìk (50 nebo 80 l) - CITY 1.24 BI-80 ve stejnèm opl ötïnì } - CITY 1.24 BS-50 - CITY 1.24 BS-80 - CITY 1.24 BS 150 Kotel + z sobnìk (50, 80 nebo 150 l) } oddïlenè PouûitÈ palivo - GN (zemnì plyn) - BP (kapaln plyn) DalöÌ p ÌsluöenstvÌ - Prostorov regul tor s t dennìm programem (obalov jednotka AD 137) - Jednoduch prostorov termostat (obalov jednotka AD 140) - DialogovÈ d lkovè ovl d nì Easymatic (obalov jednotka AD 136) - ExpanznÌ n doba 12 l (obalov jednotka HA 208) - Motor 93 W pro obïhovè Ëerpadlo (obalov jednotka HA 209) -»idlo TUV pro z vïsnè kotle CITY 1.24 (obalov jednotka AD 138) 19

20 9. BalenÌ/dod vanè jednotky CITY 1.24 Model CITY 1.24 GN 1.24 BP». balenì HA 1 HA 2 Kotel RozmÏry mm 1000 x 570 x 540 Hmotnost kg 45 45». balenì HA 9 HA 9 R m RozmÏry mm 860 x 375 x 95 Hmotnost kg 6 6 P epravnì hmotnost kg CITY 2.24 Model CITY 2.24 GN 2.24 BP». balenì HA 3 HA 4 Kotel RozmÏry mm 1000 x 570 x 540 Hmotnost kg 50 50». balenì HA 10 HA 10 R m RozmÏry mm 860 x 375 x 95 Hmotnost kg 6 6 P epravnì hmotnost kg CITY 1.24 BI Model CITY 1.24 GN BI BP BI GN BI BP BI-80». balenì HA 1 HA 2 HA 1 HA 2 Kotel RozmÏry mm 1000 x 570 x 540 Hmotnost kg ». balenì HA 9 HA 9 HA 11 HA 11 R m RozmÏry mm 860 x 375 x x 390 x 140 Hmotnost kg ». balenì EE 24 EE 24 EE 25 EE 25 Z sobnìk TUV RozmÏry mm 480 x 410 x x 480 x 965 Hmotnost kg ». balenì EE 23 EE 23 EE 23 EE 23 Opl ötïnì z sobnìku RozmÏry mm 860 x 440 x 110 Hmotnost kg P epravnì hmotnost kg CITY 1.24 BS Model CITY 1.24 GN BS BP BS GN BS BP BS GN BS BP BS 150». balenì HA 1 HA 2 HA 1 HA 2 HA 1 HA 2 Kotel RozmÏry mm 1000 x 570 x 540 Hmotnost kg ». balenì HA 9 HA 9 HA 11 HA 11 HA 9 HA 9 R m RozmÏry mm 860 x 375 x x 390 x x 375 x 95 Hmotnost kg ». balenì EE 24 EE 24 EE 25 EE 25 EE 20 EE 20 Z sobnìk TUV RozmÏry mm 480 x 410 x x 480 x x 695 x 1105 Hmotnost kg ». balenì EE 21 EE 21 EE 21 EE Opl ötïnì z sobnìku RozmÏry mm 900 x 815 x Hmotnost kg P epravnì hmotnost kg GENER LNÕ ZASTOUPENÕ PRO»R A SR: Stiebel Eltron spol. s r. o., K H j m 946, Praha 5, tel.: (02) , fax: (02)

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Kompresor Toshiba Twin-Rotary Kostruk n vychází z RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Plynové závěsné kotle CERACLASS a CERACLASSACU. Příjemné teplo pro Váš domov. Teplo pro život

Plynové závěsné kotle CERACLASS a CERACLASSACU. Příjemné teplo pro Váš domov. Teplo pro život Plynové závěsné kotle CERACLASS a CERACLASSACU Příjemné teplo pro Váš domov Teplo pro život Nové kotle Ceraclass a CeraclassAcu: Příjemné teplo a teplá voda pro Váš domov Úsporné, tiché a praktické: naše

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3 Zásobník Vaillant je jako nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody určen speciálně pro tepelná čerpadla, u nichž je možno zajistit také zásobování teplou vodou podporované solárním ohřevem. Aby se zajistila

Více

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Čidlo venkovní teploty Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných látek ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Plastová

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

Zásobníky TV PROTHERM B XXX X. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

Zásobníky TV PROTHERM B XXX X. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM B XXX X provedení: MS stacionární zásobník (design litinových kotlů MEDVĚD) S stacionární zásobník válcový Z závěsný zásobník

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ecotec pro ecotec plus ecotec exclusiv W ecotec pro W ecotec plus Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S ecotec, W ecotec

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Základní technická dokumentace. Vysoce účinná tepelná čerpadla BWL-1-A, BWL-1-I vzduch/voda BWS-1 solanka-voda

Základní technická dokumentace. Vysoce účinná tepelná čerpadla BWL-1-A, BWL-1-I vzduch/voda BWS-1 solanka-voda Základní technická dokumentace Vysoce účinná tepelná čerpadla BWL-1-A, BWL-1-I vzduch/voda BWS-1 solanka-voda Wolf vysoce účinná tepelná čerpadla Vysoce účinná tepelná čerpadla Wolf získávají až 80 % tepelné

Více

Ventilační jednotky Řada CB29M

Ventilační jednotky Řada CB29M Ventilační jednotky Řada CB29M TECHNICKÁ DATA OBSAH strana 1. Vlastnosti 1 2. Příslušenství 2 3. Specifikace 3 4. Údaje ventilátoru 3 5. Údaje o elektrickém vyhřívání 4 6. Rozměry 6 7. Instalační vzdálenosti

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony komfortní Li www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony Li Obsah: Obsah: Návrh vzduchových dveřních clon... strana 2-3 Vzduchové clony Li se statickou nebo dynamickou reklamou... strana

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY. termo. Q-termo: TREND ENERGY

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY. termo. Q-termo: TREND ENERGY ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY termo Q-termo: OBSAH Malé elektrické zásobníkové ohřívače vody...4 Elektrické zásobníkové ohřívače vody vertikální...5 Elektrické zásobníkové ohřívače vody horizontální...5 Kombinované

Více

erezové ohřívače vody Made in Sweden

erezové ohřívače vody Made in Sweden erezové ohřívače vody Made in Sweden NIBE EMINENT elektrický ohřívač Pro chalupy a menší domy Objem 35/55/100 litrů NIBE COMPACT elektrický ohřívač Ohřívač vody pro rodinné domy Objem 145/185/275 litrů

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Zásobníkové ohřívače vody 2015

Zásobníkové ohřívače vody 2015 Zásobníkové ohřívače vody 2015 vydání červenec 2015 1 2 Tatramat oslavuje 170. výročí založení podniku Společnost Tatramat slaví v letošním roce krásné jubileum. Přesně před 170 lety zahájil matějovský

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3.

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3. Stránka č. 1 z 9 Přehled výrobků ADEX Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira ADEX Numira Mikroprocesorové regulátory pro regulaci směšováním podle vnitřní teploty s teplotní ochranou kotlového okruhu.

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.19

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.19 Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.9 Způsob rozlišování a označování závěsných plynových kotlů: GEPARD XX XXX způsob využití: V kotel s přípravou TV průtokovým způsobem způsob odvodu

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU!

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ENGINE POWER NEREZ SESTAVA ROZDĚLOVAČE PRO KOMBINACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S RADIÁTOROVÝM INTELIGENT VARIO 7 TEPLOMĚR UZÁVĚR PRO JEDNOTLIVÉ

Více

Technický list Závěsné kombinované zásobníkové ohřívače vody OVK... L/P Popis

Technický list Závěsné kombinované zásobníkové ohřívače vody OVK... L/P Popis Technický list Závěsné kombinované zásobníkové ohřívače vody OVK... L/P Popis Produktovou řadu OVK tvoří zásobníkové nástěnné kombinované ohřívače vody ve válcovém provedení. Vnitřní nádrž ohřívače je

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

MPT II. Modul podlahového topení

MPT II. Modul podlahového topení Modul podlahového topení Pro kotle typové řady NIAGARA Delta, AMPHORA Delta, NIAGARA Green Návod k montáži, seřízení a obsluze MPT pro topení a zásobník Výkon do podlahy maximálně 10,5 kw OBSAH POKYNY

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

KATALOG PRODUKTŮ. www.thermona.cz. Český výrobce kotlů

KATALOG PRODUKTŮ. www.thermona.cz. Český výrobce kotlů www.thermona.cz KATALOG PRODUKTŮ Plynové kotle Elektrokotle Kondenzační kotle Kaskádové kotelny Příslušenství ke kotlům Zásobníky teplé vody Český výrobce kotlů LEGENDA Třída NOx 5 Spotřebič s nejvyšší

Více

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kotel na peletya zplynování dřeva ATMOS DC15EP, DC 18SP, DC 25SP, DC32SP Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety, zemní plyn a extra lehký topný olej

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou www.stavoklima.eu Li-DR Vzduchové dveřní clony Li-DR Obsah Obsah: Návrh vzduchových dverních clon... strana 2 Vzduchové clony Li s dynamickou

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1 Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1 1.0 Program... 1 1.1 Vstupy, výstupy a zobrazení... 1 1.2 Funkce řídící jednotky...

Více

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro venkovní instalaci

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro venkovní instalaci Tepelná čerpadla vzduch/voda pro venkovní instalaci 4 Wärme pumpen Natur bewahren Tepelná čerpadla vzduch/voda Na první pohled: vytápění a příprava teplé vody venkovní instalace malý instalační náklad

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT 2012/1 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT / obsah Země / voda 6 až 17 kw IVT PremiumLine EQ C (s vestavěným zásobníkem teplé vody)

Více

VIADRUS HERCULES ECO nový design 5 čl.

VIADRUS HERCULES ECO nový design 5 čl. VIADRUS HERCULES ECO nový design 1/20 Kotlové těleso Objednací - Kotlové těleso 1 67,128 6 398 Odlitek článku přední ks 1 55,000 2 492 Zátka G 1 1/2 ks 2 0,345 8 853 Těsnění F 60 x 48 x 2 mm ks 2 0,001

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort NOVINKA Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda IP inside Light Comfort Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort Teplo je náš živel Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Nová

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Katalog 2013. Zásobníkové ohřívače vody Stacionární ohřívače vody Průtokové ohřívače vody Elektrické kotle

Katalog 2013. Zásobníkové ohřívače vody Stacionární ohřívače vody Průtokové ohřívače vody Elektrické kotle Katalog 2013 Zásobníkové ohřívače vody Stacionární ohřívače vody Průtokové ohřívače vody Elektrické kotle Kotle na pelety a tuhá paliva Systémy vnitřního el. vytápění Systémy ochrany proti mrazu Termoizolační

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM Flamco Typ STA a STM STA típus 6758 STM típus 6760 CZ Pr edpisy pro instalaci a obsluhu 2001, Flamco Flamco Obsah : Nas e adresa : Obchodní a technické zastoupení firmy Flamco. Ivana Hovorková Gorkého

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Technický list Závěsné elektrické zásobníkové ohřívače vody EWH 30 200 Trend Popis

Technický list Závěsné elektrické zásobníkové ohřívače vody EWH 30 200 Trend Popis Technický list Závěsné elektrické zásobníkové ohřívače vody EWH 30 200 Popis Produktovou řadu EWH tvoří zásobníkové nástěnné elektrické ohřívače vody ve válcovém provedení. Vnitřní nádrž ohřívače je opatřena

Více

X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory

X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory Použití X-tra Collection je nová řada termostatických radiátorových ventilů pro připojení designových otopných těles a

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda 0 V04052010 Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda 1.1. NIBE SPLIT...2 1.2. NIBE F2025...6 1.3. NIBE VVM 300.8 1.4. NIBE EVP 500.10 1.5. NIBE SMO 10.11 1.6. NIBE LWSE..13 2. Tepelná čerpadla vzduch voda

Více

4,88 ESTIA S É R I E 4

4,88 ESTIA S É R I E 4 COP 4,88 ESTIA SÉRIE 4 Tepelná čerpadla vzduch - voda ESTIA Tepelná čerpadla vzduch - voda Náš příspěvek k ochraně životního prostředí Pokud dnes hovoříme o obnovitelných zdrojích energie, tvoří tepelná

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPDL SOLÁRNÍ KOLEKTORY 5 I WWBC Tepelná čerpadla vzduch voda NORDLINE Tepelné čerpadlo

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka TnG-ir Tepelná čerpadla vzduch/voda TnG-ir Technologie pro budoucnost Záruka 7 let TnG-ir Naše technologie jsou v souladu s přírodou Vysoká variabilita Velmi levný provoz Zdroj tepla Neustálý zdroj energie

Více

Dimplex novinky 2011

Dimplex novinky 2011 Dimplex novinky 2011 Vysoce efektivní tepelné čerpadlo vzduch-voda LA 6TU pro venkovní instalaci vysoce efektivní tepelné čerpadlo pro nízkoenergetické domy přirozeně tiché díky využití bionického EC ventilátoru

Více

PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV

PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV Vydání: červen 2015 BENEKOVterm s. r. o., Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov, tel.: +420 554 748 008, www.benekov.com Vážení zákazníci, investice do nové kotelny

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min 70 NÁVOD NA INSTALACI SYSTÉMU NEGAWATT 6.3 NASTAVITELNÝ SERVOTERMOSTAT DSTN-D s externím ovládáním Tento nastavitelný servotermostat je další komponenta systému TRASCO-NEGAWATT a je určen k regulaci teploty

Více

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort.

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody Chytrá řešení pro individuální komfort Tepelná čerpadla Teplo pro život Tepelná čerpadla Supraeco SAO-1 vzduch/voda Tepelná čerpadla Junkers

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů m.č. Položka Název zařízení, popis A:I A:O D:I D:O B:I Poznámka RC.5.1 Topení/chlazení 19 4 40 24 0 V.01 1/1A - ordinace + pokoje 10 6 20 6 0 V.03 3A - WC - odvod

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Pro ty, kteří se rádi odlišují jednoduše K18. absorpční tepelné čerpadlo na plyn s využitím obnovitelné energie vzduchu pro vytápění

Pro ty, kteří se rádi odlišují jednoduše K18. absorpční tepelné čerpadlo na plyn s využitím obnovitelné energie vzduchu pro vytápění Pro ty, kteří se rádi odlišují jednoduše K18 absorpční tepelné čerpadlo na plyn s využitím obnovitelné energie vzduchu pro vytápění Díky tepelnému čerpadlu Robur nainstalovanému v našem domě jsme dosáhli

Více

Obsah ӏ Buderus. 4 Buderus. 4 Buderus. Kamnové vložky 4.2 4.10

Obsah ӏ Buderus. 4 Buderus. 4 Buderus. Kamnové vložky 4.2 4.10 Obsah ӏ Buderus Kamnové vložky 4.2 4.10 Buderus ӏ Kamnové vložky Buderus HLS BUD-200100 Kamnová vložka HLS216 panty vpravo 52 556,- BUD-200101 Kamnová vložka HLS216 panty vlevo 52 556,- Standartně dodáváno

Více