Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 Obsah Ⅰ Úvod Ⅱ Symboly Ⅲ Set-top Box Hlavní vlastnosti Příslušenství Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání Připojení přijímače Ⅳ První instalace Ⅴ Vlastnosti Kanály Třídění a úprava Seskupování kanálů Průzkumník souborů Instalace Automatické vyhledávání Manuální vyhledávání Pokročilé vyhledávání Nastavení vysílání Nastavení Jazyk TV Výstup Nastavení času Plánovač OSD Displej Pokročilé Systémové informace Tovární nastavení Rodičovská kontrola Aktualizace z USB Hry Ostatní vlastnosti Elektronický Programový průvodce(epg) Zobrazení Hlasitost a mute Změna programu Video formát Ⅵ Možné závady

2 1 Úvod Před pouţitím přijímače si pozorně přečtěte tento manuál. Neotevírejte kryt přijímače ani se nedotýkejte zařízení uvnitř přijímače, můţe dojít k úrazu elektrickým proudem! Prosím nepoškozujte koncovku napájecího kabelu, ani kabel samotný. Nedotýkejte se napájecích kabelů mokrýma rukama, můţe dojít k úrazu el. proudem. Umístěte přijímač do dobře větraného a studeného místa. Ujistěte se, ţe je přijímač při připojování k TV odpojen z elektrické sítě. Nepokládejte ţádné hořlaviny jako např.: svíčky, zapalovače, atd. na vrchní stranu přijímače. Nepokládejte ţádné tekutiny jako např.: vázy, láhve s vodou, atd. na vrchní stranu přijímače. Při čištění přijímače ho odpojte od el. sítě. 2 Symboly Před pouţitím zařízení si pozorně přečtěte tento odstavec. Tlačítka Pouţité symboly <klávesa> vyjadřují klávesy na předním panelu (nebo dálkovém ovládání), jako např.: <OK>. Menu Symbol [menu] vyjadřuje věci zobrazené v menu. Např.: [Hlavní menu]. 2

3 3 Set-top Box 3.1 Hlavní vlastnosti H.264/HD, MPEG2/HD dekodér AC3 Downmix na dvě stopy DMB-T dekodér Podporované rozlišení Video výstup reţim) USB2.0(host) Aktualizace software Teletext, Teletext titulky DVB titulky Předzpracování kanálu 5 jazyčné OSD 7 denní EPG Editování kanálů(pořadí,mazání,přesun,přejmenování) 8 kategorií pro třídění oblíbených kanálů Časovač Nastavení časové zóny a času 3

4 3.2 Příslušenství Kromě přijímače obsahuje balení také následující příslušenství: - Manuál - Dálkové ovládání - Baterie - Audio a video kabely 4

5 3.3 Přední panel 1. POWER tlačítko Zapne/Vypne přijímač 2. OK tlačítko Potvrdí vybranou volbu v menu nebo potvrdí vstupní hodnotu. 3. MENU tlačítko Zobrazí hlavní nabídku nebo se navrátí do předchozí nabídky. 4. Power LED Zobrazuje stav přijímače. 5. Lock LED Indikátor signálu místný displej V pohotovostním reţimu zobrazuje místní čas. Za chodu zobrazuje číslo sledovaného kanálu. 7. CH-/CH+ tlačítka V menu pohybují kurzorem nahoru/dolů. Při sledování TV mění programy. 8. VOL-/VOL+ tlačítka Zvyšují/sniţují hlasitost, v menu mění vybranou hodnotu. 5

6 3.4 Zadní panel 1.ANT IN RF Modulátor (samice). Pokud máte přídavnou anténu a nepouţíváte k připojení k TV scart kabel, musí být vaše přídavná anténa zapojena zde, Pokud pouţíváte scart kabel k připojení přijímače k TV, přídavná anténa se připojuje přímo k vaší TV. 2. To TV Pro připojení TV 3.USB Aktualizace software. 4.HDMI Pro připojení k TV HDMI kabelem. 5. OPTICAL/COAXIAL Pro připojení k zařízení s Dolby Digital dekodérem. Y/Pb/Pr výstup 6.TV SCART Konektor Pouţijte toto připojení k propojení přijímače a televize pomocí SCART kabelu. 7.VCR SCART Konektor Pouţijte toto připojení k propojení přijímače a videorekordéru pomocí SCART kabelu. Váš video signál bude propojen přes přijímač k vaší TV. 8. Pr/Cr, Pb/Cb, Y Y/Pb/Pr výstup 9. VIDEO Tento konektor má kompozitní video signál pro další VCR připojení. 10. ZVUK R a L Tento konektor vám dává moţnost propojit audio signál k externímu zesilovači, nebo audio vstupu na vaší TV. 11. Power ON/OFF vypínač 12. Napájecí kabel 6

7 3.5 Dálkové ovládání Všechny operace přijímače můţou být řízeny dálkovým ovládáním. 1 Power Vypnutí/zapnutí přijímače 2 Mute Vypnutí zvuku. 3 INFO Zobrazení informací o současném kanále. 4 V.F ( VIDEO FORMÁT ) Přepnutí formátu videa. 5 TV/R Přepnutí mezi TV kanálem a rádiem. 6 Klávesy čísel(0~9) Při sledování TV slouţí k změně kanálu, také můţe být vyuţity k zadávání hesla. 7 EPG Zobrazí elektronického programového průvodce. 8 FAV Zobrazí skupinu oblíbených kanálů. 9 MENU Slouţí k otevření hlavního menu. 10 / Změna kanálů při přehrávání / pohyb nahoru/dolů v menu. 11 O stranu výše/níţe. 7

8 12 EXIT klávesa: Opustí menu nebo pod-menu a zruší probíhající činnost. 13 / 14 OK Změna hlasitosti při přehrávání / změna parametru v menu. Výběr kanálu při přehrávání / potvrzení volby v menu. 15 SUB - TITULKY Zobrazení titulků. 16 TEXT MHEG5 klávesa. 17 ZVUK Změna stopy audio výstupu. 18 RCL Změna mezi současným a předchozím kanálem. 19 Pause Zastavení obrazu při sledování TV, ale zvuk zůstane aktivní. 3.6 Připojení přijímače Poznámka k instalaci antény Připojte přijímač k anténě, která můţe přijímat pozemní vysílání. Před připojením nebo odpojením antény odpojte přijímač od el. sítě. Připojení k audio a video zařízením Připojení přijímače k ostatním audio-vizuálním zařízením jako např. domácí kino, lze provést různými způsoby. Pro dosaţení nejlepšího efektu, prosím pouţijte pro připojení HDMI, YPcPr a SPDIF/Coaxial kabel. 8

9 4 První instalace Po prvním spuštění se zobrazí uvítací menu, stiskem / vyberete jazyk, stiskem <OK> potvrdíte volbu: Vyberte jazyk a budete přesměrovaní na [Aut. hledání], automatické vyhledávání všech dostupných frekvencí, stiskem <EXIT> můţete ukončit vyhledávání a vrátit se do hlavního menu [hlavní menu]. 5 Vlastnosti Po instalaci připojení, bude power LED svítit červeně, označuje ţe je napájení v pořádku, stiskem POWER na předním panelu, zelené světlo indikuje ţe zařízení pracuje v pořádku. Přijímač automaticky začne přehrávat poslední sledovaný program. [hlavní menu] obsahuje 4 poloţky, [Kanál], [Instalace], [Systém], [Rozšířené]. Obrázek vpravo: 9

10 5.1 Kanály V hlavním menu, pomocí / vyberte [Kanál], toto menu obsahuje [Třídění a úprava] [Oblíbené] a [Průzkumník]. Obrázek vpravo: Řazení a úpravy V [Kanál], pomocí / vyberte [Třídění a úprava], a stiskem <OK> potvrďte. Obrázek vpravo: Smazání V [Třídění a úprava], Smazání obsahuje Smaţ vše a Smaţ. Smaţ vše smaţe všechny programy ve skupině. V Skupina, pomocí / vyberte skupiny TV programů nebo skupinu, pomocí červeného tlačítka vyberte programy 10

11 nebo skupinu programů které chcete smazat, stisknutím zeleného tlačítka uloţíte. Stiskem EXIT se vrátíte. Obrázek vpravo: Smaţ smaţe program ve skupině. V menu [Třídění a úprava] stiskněte / pro přesun kurzoru z Skupina do Kanál, pomocí / v Kanál vyberte program který chcete smazat, červeným tlačítkem označíte program a zeleným tlačítkem uloţíte volbu. Třídění Vyberte skupinu nebo všechny skupiny v Skupina, a stiskem ţlutého tlačítka vyberte reţim třídění programů Abecedně A-Z Frekvence Nízká-Vysoká Nejdříve zdarma a Nejdříve placené. Při vybraní programu v Kanál, 11

12 stiskněte ţluté tlačítko, pomocí / jej přesuňte na pozici kde jej chcete umístit a stiskněte OK pro potvrzení obrázek vpravo: Přejmenování Můţete přejmenovat programy. V seznamu Skupina, vyberte jednu programovou skupinu, stiskem modré klávesy otevřete menu k přejmenování, vloţte nové jméno a stiskem zeleného tlačítka uloţte. Obrázek vpravo: (Přejmenování programu je stejné jako přejmenováni skupiny) Uzamčení Skupiny Je to operace označující program nebo programovou skupinu. V Skupina seznamu, vyberte skupinu, stiskněte OK, označí se všechny programy ve skupině.opětovným stisknutím OK označení zrušíte. Obrázek vpravo: 12

13 Programu V Kanál seznamu, pomocí / vyberte program program, stiskem OK označíte program. Opětovným stisknutím OK označení zrušíte. Obrázek vpravo: Seskupování kanálů V menu [Kanál], pomocí / vyberte [Oblíbené], a stiskněte OK. V seznamu Kanál, pomocí / vyberte program, stiskem OK jej přidáte do skupiny oblíbené. Stiskem <TV/R> přepnete mezi TV a Rádio seznamem, stiskem <FAV> změníte oblíbenou skupinu, aby jste mohli přidat program do jiné skupiny. Obrázek vpravo: Průzkumník souborů V [Kanál] menu, pomocí / vyberte 13

14 [Průzkumník], a stiskněte OK. Můţete procházet soubory a prohlíţet obrázky v [Průzkumník]. Obrázek vpravo: 5.2 Instalace Stiskněte <MENU> pro vstup do hlavního menu, pomocí / vyberte [Instalace]. Toto menu obsahuje [Aut. hledání] [Ruční hledání] [Rozšířené vyhledávání] a [Nastavení příjmu]. Stiskem EXIT se vrátíte zpět. Obrázek vpravo: Automatické vyhledávání V menu [Instalace], pomocí / vyberte [Automatické vyhledávání], stiskem OK vstoupíte do menu a začnete vyhledat všechny frekvence uloţené přijímači. Stiskem EXIT se vrátíte zpět. Obr.vpravo: 14

15 5.2.2 Manuální vyhledávání V [Instalace], pomocí / vyberte [Ruční vyhledávání], stiskněte OK pro vstup do menu,[ruční vyhledávání] menu obsahuje volby [Frekvence] [Šíře pásma] a [Vyhledávání v síti]. Zadejte frekvenci kterou chcete vyhledat do [Frekvence], pomocí / vyberte šířku pásma a povolte nebo zakaţte síťové hledání, stiskem zeleného tlačítka spustíte vyhledávání. Obrázek vpravo: Pokročilé vyhledávání V [Instalace] menu, pomocí / vyberte [Pokročilé vyhledávání], stiskněte OK, pomocí / vyberte frekvenci ze seznamu kterou chcete prohledat, stiskněte OK pro označení frekvence, Obrázek vpravo: Stiskem červené klávesy začnete prohledávat vybranou frekvenci, stiskem zelené klávesy začnete prohledávat 15

16 všechny frekvence Nastavení příjmu Stiskem / vyberte [Nastavení antény], stiskem OK vstupte. Pomocí / můţete vybrat [Napájení antény] nebo [Číslování kanálů]. Vyberte [Napájení antény], pomocí / nastavte Napájení antény Zapnuto nebo Vypnuto ; vyberte [Číslování kanálů], pomocí / nastavte [Číslování kanálů], zeleným tlačítkem uloţíte volbu. Obrázek vpravo: 5.3 Nastavení V hlavním menu, pomocí / vyberte [Nastavení], menu obsahuje volby [Jazyk] [TV Výstup] [Nastavení času] [Plánovač] a 16

17 [Zobrazení na obrazovce]. Obrázek vpravo: Jazyk V menu [Nastavení], pomocí / vyberte [Jazyk], a stiskněte OK pro vstup, [Jazyk]obsahuje [Displej] [Zvuk] a [Titulky]. Obrázek vpravo: V [Displej], pomocí / vyberte jazyk menu. V [Zvuk], pomocí / vyberte zvukovou stopu. V [Titulky], pomocí / vyberte jazyk titulků TV Výstup V [Nastavení] menu, pomocí / vyberte [TV výstup] stiskem <OK> potvrďte. Pomocí / můţete vybrat [HD výstup] [Poměr stran] [Režim konverze] [Jas] [Kontrast] a [Saturace], a pomocí / změnit hodnoty. Obrázek vpravo: 17

18 V [HD výstup], pomocí / vyberte reţim výstupu signálu mezi YPbPr a VGA. V [Poměr stran], pomocí / vyberte z moţnosti 4:3 nebo 16:9. V [Režim konverze], pomocí / vyberte z moţností mezi Pan and Scan a Letter-box. V [Jas], pomocí / vyberte stupeň jasu. V [Kontrast], pomocí / vyberte stupeň kontrastu. V [Saturace], pomocí / vyberte stupeň saturace. Po změnách nastavení, uloţíte volby stisknutím zeleného tlačítka a stisknutím <EXIT> se vrátíte zpět Nastavení času V menu [Nastavení] pomocí / vyberte [Nastavení času] a stiskněte <OK> pro vstup. Pomocí / můţete změnit volbu a pomocí / nastavit čas [Zobrazení času] [Použij GMT]. 18

19 Stiskem / vyberte [Zobrazení času], pomocí / vyberte moţnost mezi Stand-by only a Stále. Kdyţ je volba Pouţij GMT jako Off, můţete nastavit vlastní časové pásmo a čas. Obrázek vpravo: Plánovač V [Pokročilé] menu, pomocí / vyberte [Plánovač], a stiskem OK vstupte. Můţete zvolit plánovač Č.1 ~ Č.8, stiskem <OK> otevřete nabídku nastavení plánovače. Obrázek: Plánovač můţe být nastaven v reţimu play. Nastavení je následující: V [Akce], pomocí / vyberte moţnost play. V [Cyklus], pomocí / vyberte Jednou Denně a Týdně. Kdyţ je moţnost [Cyklus] Jednou, V [Datum], stiskem OK nastavíte datum plánovače. V [Čas], stiskem 0-9 nastavte čas. 19

20 V [Kanál], stiskněte OK a poté v nabídce vyberte kanál. Kdyţ je moţnost [Cyklus] Denně, [Datum] je neplatné. Kdyţ je moţnost [Cyklus] Týdně, V [Datum], pomocí / vyberte den v týdnu OSD Zobrazení V menu [Nastavení], pomocí / vyberte [Zobrazení na obrazovce], a stiskněte OK. Pomocí / vyberte z moţností [Zobrazení] [Čas zobrazení (sec.)] [Průhlednost] a [LOGO]. Obrázek vpravo: V [Zobrazení], pomocí / můţete zvolit volbu On nebo Off. V [Čas zobrazení (sec.)], pomocí / vyberte volbu od 1 do 10 sekund. V [Průhlednost], pomocí / vyberte stupeň průhlednosti menu. V [LOGO], pomocí / vyberte způsob zobrazování Loga mezi Always a Follow Zobrazení. 5.4 Pokročilé V hlavním menu pomocí / 20

21 vyberte [Rozšířené], které obsahuje [Systémové informace] [Tovární nastavení] [Plánovač] a [Rodičovský zámek]. Obrázek vpravo: Systemové info Tato moţnost je o modelu, hardware, software atd. o přijímači. Slouţí uţivateli k zjištění stavu hardware a software, verze software můţe být porovnána po upgradovaní. V [Pokročilé] menu, pomocí / vyberte [Systémové informace], a stiskněte OK Tovární nastavení V [Pokročilé] menu, pomocí / vyberte [Tovární nastavení], stiskem OK vstupte. Vloţením hesla obnovíte tovární nastavení. Obr. vpravo: Pozn.: Tovární nastavení obnoví všechny nastavení do továrního nastavení. HESLO JE ZPRAVIDLA

22 5.4.3 Rodičovský zámek V [Pokročilé] menu, pomocí / vyberte [Rodičovský zámek], a stiskem <OK> vstupte. Toto menu obsahuje [Uzamknutí menu] a [Změna hesla]. Uzamknutí menu Stiskem / vyberte [Uzamknutí menu], poté pomocí / vyberte moţnost On nebo Off. Kdyţ je zvolena moţnost On, menu bude zamknuté a bude poţadovat vloţení hesla při vstupu do menu. Základní heslo je "0000." Změna hesla Pomocí / vyberte [Změna hesla], stiskem OK vstupte do menu a změňte heslo, pomocí zeleného tlačítka volbu uloţíte. Obr. vpravo: Aktualizace z USB Jsou zde dvě cesty jak upgradovat software. Jeden je stiskem OK a POWER před startem přijímače, druhý způsob je přes [Nastavení systému] menu a výběr [Aktualizace z USB]. 22

23 Postup: 1. Ujistěte se, ţe na USB disku je souborový systém FAT32 ( FAT můţe být identifikován při pouţití první metody), v jiném případě připojte disk k PC, klikněte pravým tlačítkem na USB disk v Tento počítač A vyberte formátovat. Poté z nabídky vyberte FAT32 a klikněte Start. 2. Ujistěte se, ţe názvy všech souborů a sloţek obsahují pouze ASCII znaky, systém je jinak nerozpozná. 3. Rozbalte tři soubory které se nacházejí v souboru nového softwaru ( DTS6600.IDX srom.app a srom.res )do kořenového adresáře USB disku. 4. Připojte disk do USB rozhraní přijímače. 5. První metoda: Zapněte přijímač,otevřete menu [Nastavení systému], pomocí / posuňte kurzor na [Aktualizace z USB],a otevřete stránku Aktualizace z USB Stiskem OK spustíte proces aktualizace software, za cca 30 vteřin začne přijímač proceduru aktualizace. 6. Druhá metoda: Vypněte přijímač,podrţte OK na předním panelu, poté stiskněte POWER, o 4~6 vteřin později displej na předním panelu bude ukazovat U a tři rostoucí čísla. Poté můţete uvolnit OK. 7. Procedura bude dokončena během 3~5 minut a zařízení se restartuje. 8. Po dokončení procedury bude informace o verzi softwaru dostupná v menu [Systémové informace]. 23

24 5.5 Hry Přijímač má integrované 4 hry. Pomocí OK spustíte hru. 5.6 Ostatní vlastnosti Elektronický programový průvodce(epg) Během přehrávání, stiskněte <EPG> na dálkovém ovládání, otevře se menu EPG. Pomocí / zvolte program v seznamu na levé straně, na pravé straně se zobrazí detaily programu. Můţete zde také odpovídajícím tlačítkem zobrazit předchozí a následující den. Obr. vpravo: Zobrazení Během přehrávání stiskněte <INFO> na dálkovém ovládání, zobrazí se informace o programu. Obr. vpravo: 24

25 Hlasitost a Mute Při přehrávání, pomocí / měníte hlasitost. Stiskem tlačítka mute vypnete zvuk, opakovaným stisknutím zvuk opět zapnete. Obr. vpravo: Změna programu Při přehrávání programu existují tři způsoby: Stiskem <OK> otevřete nabídku programů, pomocí / vyberte program který chcete sledovat a stisknutím <OK> potvrdíte volbu. Obr. vpravo: Stiskem CH-/CH+ na předním panelu. Stiskem / na dálkovém ovládání. Pomocí <0-9> na dálkovém ovládání můţete ručně zadat číslo programu Video Formát Při sledování programu, stiskněte <FORMAT> na dálkovém ovládaní, otevře se nabídka. Obr. vpravo: 25

26 Pomocí / vyberte [Video formát] [Poměr stran] nebo [Režim konverze]. Vyberte [Video formát], pomocí / a OK z rozlišení 576p 720p nebo 1080i. [Poměr stran] a [Režim konverze] odpovídají menu [Poměr stran] a [Režim konverze] v [TV Výstup]. 26

27 6 Možné závady Příznak (1)Na předním panelu není nic zobrazeno, nesvítí. (2)TV obrazovka nemá obraz. Řešení (a) Zkontrolujte připojení k el. síti. (b) Zkontrolujte, zda se zařízení nenachází v pohotovostním reţimu. (a) Stiskněte MENU na dálkovém ovládání, jestliţe se zobrazí na obrazovce. (b) Zkontrolujte připojení set-top-boxu a TV. (c) Zkontrolujte Jas TV. (d) Zkontrolujte odpovídající rozlišení obrazu. Např.: 576p, 720p, 1080i, v A.R tlačítko na dálkovém ovládání. (3)Špatná kvalita obrazu (a) Zkontrolujte zda je správně nainstalovaná anténa. (b) Kabelové spojení mezi anténou a set-top-boxem je moc dlouhé. (c) Při sledování zkontrolujte kvalitu signálu, pokud je kvalita signálu pod 40 procent, kontaktujte správce vaší televizní sítě. (4)Zvuk je tichý nebo vůbec nejede (5)Ţádná textová informace (a) Zesilte hlasitost na set-top-boxu a TV. (b)stiskněte Mute na dálkovém ovládání. (c) Zkontrolujte připojení AV kabelu. (d) Zkontrolujte nastavení formátu zvuku. (a) Ujistěte se ţe program disponuje textovými informacemi. 27

28 LIKVIDACE ODPADU Nevyhazujte přijímač a baterie v ţádném případě do běţného domovního odpadu. Informujte se ve Vaší správě města nebo obce na moţnosti ekologické a odborné likvidace přístroje. Pouţité baterie odevzdejte na sběrném místě. Technická podpora Technická podpora(firmware, ovladače, manuály) na Vyhrazujeme si právo na technické a vzhledové změny bez předchozího upozornění, fotografie jsou ilustrativní. Za tiskové chyby neručíme. 28

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Uživatelský manuál INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů,

Více

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU TM OBSAH 1. BEZPEČNOST................... 3 2. ÚVOD.......................... 3 3. VLASTNOSTI.................... 3 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ............. 4 5. FRONT PANEL.................. 5 6. ZADNÍ PANEL...................

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI OBSAH I. Úvod 1.1 Bezpečnostní instrukce 1.2 Přední panel 1.3 Zadní panel 1.4 Dálkové ovládání 1.5 Instalace 1.6 Způsoby připojení II. Kanály / Události 2.1 Správce kanálů

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

Návod k obsluze HEAD SD 8500 HD TV

Návod k obsluze HEAD SD 8500 HD TV Návod k obsluze HEAD SD 8500 HD TV 1. Vlastnosti A. Specifikace....5 B. Co najdete v balení......6 2. Ovládací prvky A. Přední / Zadní panel..7 B. Dálkový ovladač....8 3. Připojení A. Připojení TV a přijímače...9

Více

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky Uživatelský manuál FK-Series Česky POZOR!!! Funkce USB Memory umožňuje nahrávat vysílání jako např. USB paměťová karta nebo externí USB HDD (Hard disk). Pro správnou funkci dodržujte podmínky, které jsou

Více

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992 Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu Návod k obsluze Ref. č.: 709992 OBSAH A. POPIS... Str. 5 A. Přední strana... Str. 5 B. Zadní strana... Str. 5 C. Dálkové ovládání...

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0

DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0 DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0 Digitální satelitní přijímač pro příjem volných i kódovaných DVB-S programů Podpora digitálního záznamu na HDD Ethernetový port PCMCIA slot pro CI moduly Podpora HDD Kompakt

Více

EAGET EAGET PLAY M17. Kompletní manuál. www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk

EAGET EAGET PLAY M17. Kompletní manuál. www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk EAGET Kompletní manuál EAGET PLAY M17 www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk 1 1. Připojení 1.1 Připojení k napájení (1) Připojte AC napájecí adaptér do přehrávače

Více

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština Návod k obsluze ARIVA 200 Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze Immagine simile Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze ENVIRONMENTAL ISSUES Strong is committed to reducing the impact of its products on the environment. Electronic product

Více

Obsah. český manuál 2 / 76

Obsah. český manuál 2 / 76 ČESKÝ MANUAL R2750 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Předmluva... 3 1.2 Obsah balení... 4 1.3 Varování... 5 1.4 Připojení... 7 1.5 Napajení On (zapnuto) / Off (vypnuto)... 13 1.6 Jazyk v menu... 14 1.7 HDD Format...

Více

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom. Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC5300/5301HDCI-PVR-20091105 PŘÍJEM KÓDOVANÝCH PROGRAMŮ Pro příjem kódovaných

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů.

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. CZ DIGIT K3X e 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Ilustrace...6 3 Přečtěte

Více

Horizon HD DVR Mediabox

Horizon HD DVR Mediabox Horizon HD DVR Mediabox ÚVOD Klíčové vlastnosti... 3 Boxy Horizon HD DVR a Horizon HD... 3 HORIZON HD DVR Obsah balení...4 Váš box Horizon HD DVR... 5 Dálkový ovladač Horizon představení...6 ZAČÍNÁME 1

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Operation Manual Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic Tel: 0042 (0) 242408849 Fax: 0042 (0) 220951190 Service E-mail: info@changhongeurope.cz

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Zobrazení informací o programu Zobrazení

Více

NÁVOD K OBSLUZE Televizor LCD / Televizor LED LCD /Plazmový televizor

NÁVOD K OBSLUZE Televizor LCD / Televizor LED LCD /Plazmový televizor NÁVOD K OBSLUZE Televizor LCD / Televizor LED LCD /Plazmový televizor Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. www.lg.com 2 LICENCE LICENCE

Více

Full HD multimediální přehrávač BLADE II. Uživatelský manuál. www.evolve.cz

Full HD multimediální přehrávač BLADE II. Uživatelský manuál. www.evolve.cz Full HD multimediální přehrávač BLADE II Uživatelský manuál www.evolve.cz 1. Úvod 1.1 Upozornění 1.2.1 Doporučení k použití Provozní teplota v rozmezí +5 C až +35 C 1.2.2 Upozornění pro pevný disk Přehrávač

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Multimediálnícentrum. EncoreHD. Uživatelský manuál

Multimediálnícentrum. EncoreHD. Uživatelský manuál Multimediálnícentrum EncoreHD Uživatelský manuál 1. Úvod Aktuální verzi českého manuálu naleznete na www.evolve.cz 1.1 Úvod Tento přehrávač má následující hlavní funkce: Přehrávání filmů - podpora DAT

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Model: Obsah: 1. imon 2.4G 5 2. imon 2.4G DT 5 3. imon Station 6 4. imon Knob 6 5. imon Inside 6 6. imon VFD 7 7. imon OEM 7 S/W, H/W instalace: 8 1. S/W instalace 8 2. H/W (RF, IR

Více

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více