Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 Obsah Ⅰ Úvod Ⅱ Symboly Ⅲ Set-top Box Hlavní vlastnosti Příslušenství Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání Připojení přijímače Ⅳ První instalace Ⅴ Vlastnosti Kanály Třídění a úprava Seskupování kanálů Průzkumník souborů Instalace Automatické vyhledávání Manuální vyhledávání Pokročilé vyhledávání Nastavení vysílání Nastavení Jazyk TV Výstup Nastavení času Plánovač OSD Displej Pokročilé Systémové informace Tovární nastavení Rodičovská kontrola Aktualizace z USB Hry Ostatní vlastnosti Elektronický Programový průvodce(epg) Zobrazení Hlasitost a mute Změna programu Video formát Ⅵ Možné závady

2 1 Úvod Před pouţitím přijímače si pozorně přečtěte tento manuál. Neotevírejte kryt přijímače ani se nedotýkejte zařízení uvnitř přijímače, můţe dojít k úrazu elektrickým proudem! Prosím nepoškozujte koncovku napájecího kabelu, ani kabel samotný. Nedotýkejte se napájecích kabelů mokrýma rukama, můţe dojít k úrazu el. proudem. Umístěte přijímač do dobře větraného a studeného místa. Ujistěte se, ţe je přijímač při připojování k TV odpojen z elektrické sítě. Nepokládejte ţádné hořlaviny jako např.: svíčky, zapalovače, atd. na vrchní stranu přijímače. Nepokládejte ţádné tekutiny jako např.: vázy, láhve s vodou, atd. na vrchní stranu přijímače. Při čištění přijímače ho odpojte od el. sítě. 2 Symboly Před pouţitím zařízení si pozorně přečtěte tento odstavec. Tlačítka Pouţité symboly <klávesa> vyjadřují klávesy na předním panelu (nebo dálkovém ovládání), jako např.: <OK>. Menu Symbol [menu] vyjadřuje věci zobrazené v menu. Např.: [Hlavní menu]. 2

3 3 Set-top Box 3.1 Hlavní vlastnosti H.264/HD, MPEG2/HD dekodér AC3 Downmix na dvě stopy DMB-T dekodér Podporované rozlišení Video výstup reţim) USB2.0(host) Aktualizace software Teletext, Teletext titulky DVB titulky Předzpracování kanálu 5 jazyčné OSD 7 denní EPG Editování kanálů(pořadí,mazání,přesun,přejmenování) 8 kategorií pro třídění oblíbených kanálů Časovač Nastavení časové zóny a času 3

4 3.2 Příslušenství Kromě přijímače obsahuje balení také následující příslušenství: - Manuál - Dálkové ovládání - Baterie - Audio a video kabely 4

5 3.3 Přední panel 1. POWER tlačítko Zapne/Vypne přijímač 2. OK tlačítko Potvrdí vybranou volbu v menu nebo potvrdí vstupní hodnotu. 3. MENU tlačítko Zobrazí hlavní nabídku nebo se navrátí do předchozí nabídky. 4. Power LED Zobrazuje stav přijímače. 5. Lock LED Indikátor signálu místný displej V pohotovostním reţimu zobrazuje místní čas. Za chodu zobrazuje číslo sledovaného kanálu. 7. CH-/CH+ tlačítka V menu pohybují kurzorem nahoru/dolů. Při sledování TV mění programy. 8. VOL-/VOL+ tlačítka Zvyšují/sniţují hlasitost, v menu mění vybranou hodnotu. 5

6 3.4 Zadní panel 1.ANT IN RF Modulátor (samice). Pokud máte přídavnou anténu a nepouţíváte k připojení k TV scart kabel, musí být vaše přídavná anténa zapojena zde, Pokud pouţíváte scart kabel k připojení přijímače k TV, přídavná anténa se připojuje přímo k vaší TV. 2. To TV Pro připojení TV 3.USB Aktualizace software. 4.HDMI Pro připojení k TV HDMI kabelem. 5. OPTICAL/COAXIAL Pro připojení k zařízení s Dolby Digital dekodérem. Y/Pb/Pr výstup 6.TV SCART Konektor Pouţijte toto připojení k propojení přijímače a televize pomocí SCART kabelu. 7.VCR SCART Konektor Pouţijte toto připojení k propojení přijímače a videorekordéru pomocí SCART kabelu. Váš video signál bude propojen přes přijímač k vaší TV. 8. Pr/Cr, Pb/Cb, Y Y/Pb/Pr výstup 9. VIDEO Tento konektor má kompozitní video signál pro další VCR připojení. 10. ZVUK R a L Tento konektor vám dává moţnost propojit audio signál k externímu zesilovači, nebo audio vstupu na vaší TV. 11. Power ON/OFF vypínač 12. Napájecí kabel 6

7 3.5 Dálkové ovládání Všechny operace přijímače můţou být řízeny dálkovým ovládáním. 1 Power Vypnutí/zapnutí přijímače 2 Mute Vypnutí zvuku. 3 INFO Zobrazení informací o současném kanále. 4 V.F ( VIDEO FORMÁT ) Přepnutí formátu videa. 5 TV/R Přepnutí mezi TV kanálem a rádiem. 6 Klávesy čísel(0~9) Při sledování TV slouţí k změně kanálu, také můţe být vyuţity k zadávání hesla. 7 EPG Zobrazí elektronického programového průvodce. 8 FAV Zobrazí skupinu oblíbených kanálů. 9 MENU Slouţí k otevření hlavního menu. 10 / Změna kanálů při přehrávání / pohyb nahoru/dolů v menu. 11 O stranu výše/níţe. 7

8 12 EXIT klávesa: Opustí menu nebo pod-menu a zruší probíhající činnost. 13 / 14 OK Změna hlasitosti při přehrávání / změna parametru v menu. Výběr kanálu při přehrávání / potvrzení volby v menu. 15 SUB - TITULKY Zobrazení titulků. 16 TEXT MHEG5 klávesa. 17 ZVUK Změna stopy audio výstupu. 18 RCL Změna mezi současným a předchozím kanálem. 19 Pause Zastavení obrazu při sledování TV, ale zvuk zůstane aktivní. 3.6 Připojení přijímače Poznámka k instalaci antény Připojte přijímač k anténě, která můţe přijímat pozemní vysílání. Před připojením nebo odpojením antény odpojte přijímač od el. sítě. Připojení k audio a video zařízením Připojení přijímače k ostatním audio-vizuálním zařízením jako např. domácí kino, lze provést různými způsoby. Pro dosaţení nejlepšího efektu, prosím pouţijte pro připojení HDMI, YPcPr a SPDIF/Coaxial kabel. 8

9 4 První instalace Po prvním spuštění se zobrazí uvítací menu, stiskem / vyberete jazyk, stiskem <OK> potvrdíte volbu: Vyberte jazyk a budete přesměrovaní na [Aut. hledání], automatické vyhledávání všech dostupných frekvencí, stiskem <EXIT> můţete ukončit vyhledávání a vrátit se do hlavního menu [hlavní menu]. 5 Vlastnosti Po instalaci připojení, bude power LED svítit červeně, označuje ţe je napájení v pořádku, stiskem POWER na předním panelu, zelené světlo indikuje ţe zařízení pracuje v pořádku. Přijímač automaticky začne přehrávat poslední sledovaný program. [hlavní menu] obsahuje 4 poloţky, [Kanál], [Instalace], [Systém], [Rozšířené]. Obrázek vpravo: 9

10 5.1 Kanály V hlavním menu, pomocí / vyberte [Kanál], toto menu obsahuje [Třídění a úprava] [Oblíbené] a [Průzkumník]. Obrázek vpravo: Řazení a úpravy V [Kanál], pomocí / vyberte [Třídění a úprava], a stiskem <OK> potvrďte. Obrázek vpravo: Smazání V [Třídění a úprava], Smazání obsahuje Smaţ vše a Smaţ. Smaţ vše smaţe všechny programy ve skupině. V Skupina, pomocí / vyberte skupiny TV programů nebo skupinu, pomocí červeného tlačítka vyberte programy 10

11 nebo skupinu programů které chcete smazat, stisknutím zeleného tlačítka uloţíte. Stiskem EXIT se vrátíte. Obrázek vpravo: Smaţ smaţe program ve skupině. V menu [Třídění a úprava] stiskněte / pro přesun kurzoru z Skupina do Kanál, pomocí / v Kanál vyberte program který chcete smazat, červeným tlačítkem označíte program a zeleným tlačítkem uloţíte volbu. Třídění Vyberte skupinu nebo všechny skupiny v Skupina, a stiskem ţlutého tlačítka vyberte reţim třídění programů Abecedně A-Z Frekvence Nízká-Vysoká Nejdříve zdarma a Nejdříve placené. Při vybraní programu v Kanál, 11

12 stiskněte ţluté tlačítko, pomocí / jej přesuňte na pozici kde jej chcete umístit a stiskněte OK pro potvrzení obrázek vpravo: Přejmenování Můţete přejmenovat programy. V seznamu Skupina, vyberte jednu programovou skupinu, stiskem modré klávesy otevřete menu k přejmenování, vloţte nové jméno a stiskem zeleného tlačítka uloţte. Obrázek vpravo: (Přejmenování programu je stejné jako přejmenováni skupiny) Uzamčení Skupiny Je to operace označující program nebo programovou skupinu. V Skupina seznamu, vyberte skupinu, stiskněte OK, označí se všechny programy ve skupině.opětovným stisknutím OK označení zrušíte. Obrázek vpravo: 12

13 Programu V Kanál seznamu, pomocí / vyberte program program, stiskem OK označíte program. Opětovným stisknutím OK označení zrušíte. Obrázek vpravo: Seskupování kanálů V menu [Kanál], pomocí / vyberte [Oblíbené], a stiskněte OK. V seznamu Kanál, pomocí / vyberte program, stiskem OK jej přidáte do skupiny oblíbené. Stiskem <TV/R> přepnete mezi TV a Rádio seznamem, stiskem <FAV> změníte oblíbenou skupinu, aby jste mohli přidat program do jiné skupiny. Obrázek vpravo: Průzkumník souborů V [Kanál] menu, pomocí / vyberte 13

14 [Průzkumník], a stiskněte OK. Můţete procházet soubory a prohlíţet obrázky v [Průzkumník]. Obrázek vpravo: 5.2 Instalace Stiskněte <MENU> pro vstup do hlavního menu, pomocí / vyberte [Instalace]. Toto menu obsahuje [Aut. hledání] [Ruční hledání] [Rozšířené vyhledávání] a [Nastavení příjmu]. Stiskem EXIT se vrátíte zpět. Obrázek vpravo: Automatické vyhledávání V menu [Instalace], pomocí / vyberte [Automatické vyhledávání], stiskem OK vstoupíte do menu a začnete vyhledat všechny frekvence uloţené přijímači. Stiskem EXIT se vrátíte zpět. Obr.vpravo: 14

15 5.2.2 Manuální vyhledávání V [Instalace], pomocí / vyberte [Ruční vyhledávání], stiskněte OK pro vstup do menu,[ruční vyhledávání] menu obsahuje volby [Frekvence] [Šíře pásma] a [Vyhledávání v síti]. Zadejte frekvenci kterou chcete vyhledat do [Frekvence], pomocí / vyberte šířku pásma a povolte nebo zakaţte síťové hledání, stiskem zeleného tlačítka spustíte vyhledávání. Obrázek vpravo: Pokročilé vyhledávání V [Instalace] menu, pomocí / vyberte [Pokročilé vyhledávání], stiskněte OK, pomocí / vyberte frekvenci ze seznamu kterou chcete prohledat, stiskněte OK pro označení frekvence, Obrázek vpravo: Stiskem červené klávesy začnete prohledávat vybranou frekvenci, stiskem zelené klávesy začnete prohledávat 15

16 všechny frekvence Nastavení příjmu Stiskem / vyberte [Nastavení antény], stiskem OK vstupte. Pomocí / můţete vybrat [Napájení antény] nebo [Číslování kanálů]. Vyberte [Napájení antény], pomocí / nastavte Napájení antény Zapnuto nebo Vypnuto ; vyberte [Číslování kanálů], pomocí / nastavte [Číslování kanálů], zeleným tlačítkem uloţíte volbu. Obrázek vpravo: 5.3 Nastavení V hlavním menu, pomocí / vyberte [Nastavení], menu obsahuje volby [Jazyk] [TV Výstup] [Nastavení času] [Plánovač] a 16

17 [Zobrazení na obrazovce]. Obrázek vpravo: Jazyk V menu [Nastavení], pomocí / vyberte [Jazyk], a stiskněte OK pro vstup, [Jazyk]obsahuje [Displej] [Zvuk] a [Titulky]. Obrázek vpravo: V [Displej], pomocí / vyberte jazyk menu. V [Zvuk], pomocí / vyberte zvukovou stopu. V [Titulky], pomocí / vyberte jazyk titulků TV Výstup V [Nastavení] menu, pomocí / vyberte [TV výstup] stiskem <OK> potvrďte. Pomocí / můţete vybrat [HD výstup] [Poměr stran] [Režim konverze] [Jas] [Kontrast] a [Saturace], a pomocí / změnit hodnoty. Obrázek vpravo: 17

18 V [HD výstup], pomocí / vyberte reţim výstupu signálu mezi YPbPr a VGA. V [Poměr stran], pomocí / vyberte z moţnosti 4:3 nebo 16:9. V [Režim konverze], pomocí / vyberte z moţností mezi Pan and Scan a Letter-box. V [Jas], pomocí / vyberte stupeň jasu. V [Kontrast], pomocí / vyberte stupeň kontrastu. V [Saturace], pomocí / vyberte stupeň saturace. Po změnách nastavení, uloţíte volby stisknutím zeleného tlačítka a stisknutím <EXIT> se vrátíte zpět Nastavení času V menu [Nastavení] pomocí / vyberte [Nastavení času] a stiskněte <OK> pro vstup. Pomocí / můţete změnit volbu a pomocí / nastavit čas [Zobrazení času] [Použij GMT]. 18

19 Stiskem / vyberte [Zobrazení času], pomocí / vyberte moţnost mezi Stand-by only a Stále. Kdyţ je volba Pouţij GMT jako Off, můţete nastavit vlastní časové pásmo a čas. Obrázek vpravo: Plánovač V [Pokročilé] menu, pomocí / vyberte [Plánovač], a stiskem OK vstupte. Můţete zvolit plánovač Č.1 ~ Č.8, stiskem <OK> otevřete nabídku nastavení plánovače. Obrázek: Plánovač můţe být nastaven v reţimu play. Nastavení je následující: V [Akce], pomocí / vyberte moţnost play. V [Cyklus], pomocí / vyberte Jednou Denně a Týdně. Kdyţ je moţnost [Cyklus] Jednou, V [Datum], stiskem OK nastavíte datum plánovače. V [Čas], stiskem 0-9 nastavte čas. 19

20 V [Kanál], stiskněte OK a poté v nabídce vyberte kanál. Kdyţ je moţnost [Cyklus] Denně, [Datum] je neplatné. Kdyţ je moţnost [Cyklus] Týdně, V [Datum], pomocí / vyberte den v týdnu OSD Zobrazení V menu [Nastavení], pomocí / vyberte [Zobrazení na obrazovce], a stiskněte OK. Pomocí / vyberte z moţností [Zobrazení] [Čas zobrazení (sec.)] [Průhlednost] a [LOGO]. Obrázek vpravo: V [Zobrazení], pomocí / můţete zvolit volbu On nebo Off. V [Čas zobrazení (sec.)], pomocí / vyberte volbu od 1 do 10 sekund. V [Průhlednost], pomocí / vyberte stupeň průhlednosti menu. V [LOGO], pomocí / vyberte způsob zobrazování Loga mezi Always a Follow Zobrazení. 5.4 Pokročilé V hlavním menu pomocí / 20

21 vyberte [Rozšířené], které obsahuje [Systémové informace] [Tovární nastavení] [Plánovač] a [Rodičovský zámek]. Obrázek vpravo: Systemové info Tato moţnost je o modelu, hardware, software atd. o přijímači. Slouţí uţivateli k zjištění stavu hardware a software, verze software můţe být porovnána po upgradovaní. V [Pokročilé] menu, pomocí / vyberte [Systémové informace], a stiskněte OK Tovární nastavení V [Pokročilé] menu, pomocí / vyberte [Tovární nastavení], stiskem OK vstupte. Vloţením hesla obnovíte tovární nastavení. Obr. vpravo: Pozn.: Tovární nastavení obnoví všechny nastavení do továrního nastavení. HESLO JE ZPRAVIDLA

22 5.4.3 Rodičovský zámek V [Pokročilé] menu, pomocí / vyberte [Rodičovský zámek], a stiskem <OK> vstupte. Toto menu obsahuje [Uzamknutí menu] a [Změna hesla]. Uzamknutí menu Stiskem / vyberte [Uzamknutí menu], poté pomocí / vyberte moţnost On nebo Off. Kdyţ je zvolena moţnost On, menu bude zamknuté a bude poţadovat vloţení hesla při vstupu do menu. Základní heslo je "0000." Změna hesla Pomocí / vyberte [Změna hesla], stiskem OK vstupte do menu a změňte heslo, pomocí zeleného tlačítka volbu uloţíte. Obr. vpravo: Aktualizace z USB Jsou zde dvě cesty jak upgradovat software. Jeden je stiskem OK a POWER před startem přijímače, druhý způsob je přes [Nastavení systému] menu a výběr [Aktualizace z USB]. 22

23 Postup: 1. Ujistěte se, ţe na USB disku je souborový systém FAT32 ( FAT můţe být identifikován při pouţití první metody), v jiném případě připojte disk k PC, klikněte pravým tlačítkem na USB disk v Tento počítač A vyberte formátovat. Poté z nabídky vyberte FAT32 a klikněte Start. 2. Ujistěte se, ţe názvy všech souborů a sloţek obsahují pouze ASCII znaky, systém je jinak nerozpozná. 3. Rozbalte tři soubory které se nacházejí v souboru nového softwaru ( DTS6600.IDX srom.app a srom.res )do kořenového adresáře USB disku. 4. Připojte disk do USB rozhraní přijímače. 5. První metoda: Zapněte přijímač,otevřete menu [Nastavení systému], pomocí / posuňte kurzor na [Aktualizace z USB],a otevřete stránku Aktualizace z USB Stiskem OK spustíte proces aktualizace software, za cca 30 vteřin začne přijímač proceduru aktualizace. 6. Druhá metoda: Vypněte přijímač,podrţte OK na předním panelu, poté stiskněte POWER, o 4~6 vteřin později displej na předním panelu bude ukazovat U a tři rostoucí čísla. Poté můţete uvolnit OK. 7. Procedura bude dokončena během 3~5 minut a zařízení se restartuje. 8. Po dokončení procedury bude informace o verzi softwaru dostupná v menu [Systémové informace]. 23

24 5.5 Hry Přijímač má integrované 4 hry. Pomocí OK spustíte hru. 5.6 Ostatní vlastnosti Elektronický programový průvodce(epg) Během přehrávání, stiskněte <EPG> na dálkovém ovládání, otevře se menu EPG. Pomocí / zvolte program v seznamu na levé straně, na pravé straně se zobrazí detaily programu. Můţete zde také odpovídajícím tlačítkem zobrazit předchozí a následující den. Obr. vpravo: Zobrazení Během přehrávání stiskněte <INFO> na dálkovém ovládání, zobrazí se informace o programu. Obr. vpravo: 24

25 Hlasitost a Mute Při přehrávání, pomocí / měníte hlasitost. Stiskem tlačítka mute vypnete zvuk, opakovaným stisknutím zvuk opět zapnete. Obr. vpravo: Změna programu Při přehrávání programu existují tři způsoby: Stiskem <OK> otevřete nabídku programů, pomocí / vyberte program který chcete sledovat a stisknutím <OK> potvrdíte volbu. Obr. vpravo: Stiskem CH-/CH+ na předním panelu. Stiskem / na dálkovém ovládání. Pomocí <0-9> na dálkovém ovládání můţete ručně zadat číslo programu Video Formát Při sledování programu, stiskněte <FORMAT> na dálkovém ovládaní, otevře se nabídka. Obr. vpravo: 25

26 Pomocí / vyberte [Video formát] [Poměr stran] nebo [Režim konverze]. Vyberte [Video formát], pomocí / a OK z rozlišení 576p 720p nebo 1080i. [Poměr stran] a [Režim konverze] odpovídají menu [Poměr stran] a [Režim konverze] v [TV Výstup]. 26

27 6 Možné závady Příznak (1)Na předním panelu není nic zobrazeno, nesvítí. (2)TV obrazovka nemá obraz. Řešení (a) Zkontrolujte připojení k el. síti. (b) Zkontrolujte, zda se zařízení nenachází v pohotovostním reţimu. (a) Stiskněte MENU na dálkovém ovládání, jestliţe se zobrazí na obrazovce. (b) Zkontrolujte připojení set-top-boxu a TV. (c) Zkontrolujte Jas TV. (d) Zkontrolujte odpovídající rozlišení obrazu. Např.: 576p, 720p, 1080i, v A.R tlačítko na dálkovém ovládání. (3)Špatná kvalita obrazu (a) Zkontrolujte zda je správně nainstalovaná anténa. (b) Kabelové spojení mezi anténou a set-top-boxem je moc dlouhé. (c) Při sledování zkontrolujte kvalitu signálu, pokud je kvalita signálu pod 40 procent, kontaktujte správce vaší televizní sítě. (4)Zvuk je tichý nebo vůbec nejede (5)Ţádná textová informace (a) Zesilte hlasitost na set-top-boxu a TV. (b)stiskněte Mute na dálkovém ovládání. (c) Zkontrolujte připojení AV kabelu. (d) Zkontrolujte nastavení formátu zvuku. (a) Ujistěte se ţe program disponuje textovými informacemi. 27

28 LIKVIDACE ODPADU Nevyhazujte přijímač a baterie v ţádném případě do běţného domovního odpadu. Informujte se ve Vaší správě města nebo obce na moţnosti ekologické a odborné likvidace přístroje. Pouţité baterie odevzdejte na sběrném místě. Technická podpora Technická podpora(firmware, ovladače, manuály) na Vyhrazujeme si právo na technické a vzhledové změny bez předchozího upozornění, fotografie jsou ilustrativní. Za tiskové chyby neručíme. 28

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

ALMA T2200. Uživatelská příručka

ALMA T2200. Uživatelská příručka ALMA T2200 Uživatelská příručka I Obsah Obsah 1. Čelní panel: 1 2. Zadní panel: 1 3. RCU 2 1. Základní ovládání 2 1.1 První použití Set-Top Boxu 2 1.2 Používání prvního a druhého přístroje 3 1.3 Rychlé

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 1 Vážený účastníci kabelové televize, Set-top-box WCD 1205 je určen pro příjem digitálních televizních a rozhlasových programů v sítích společnosti

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

NEVYSTAVUJTE PŘIJÍMAČ A NEBO JEHO PŘÍSLUŠENNSTVÍ:

NEVYSTAVUJTE PŘIJÍMAČ A NEBO JEHO PŘÍSLUŠENNSTVÍ: OBSAH OBSAH...1 1.0ÚVOD...1 1.1 Bezpečnostní instrukce...1 1.2 Balení...2 1.3 Nastavení zařízení...2 1.4 Vlastnosti & příslušenství...3 2.0VÁŠ PŘIJÍMAČ...4 2.1 Přední panel...4 2.2 Zadní panel...5 2.3

Více

DVB-T přijímač/rekordér. Uživatelská příručka

DVB-T přijímač/rekordér. Uživatelská příručka DVB-T přijímač/rekordér Uživatelská příručka 01. Upozornění 1. Nepřechovávejte nebo nepoužívejte přijímač v místě s extrémně vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí či prašností 2. Výrobce nenese odpovědnost

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Návod na použití portálu 802

Návod na použití portálu 802 Návod na použití portálu 802 Použití nápovědy Nápovědu aktivujete stiskem zeleného tlačítka v dolní části ovladače (Aplikace) a zeleného tlačítka (Help). Rolování v textu provedete pomocí rolovacích tlačítek.

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 En g l i s h Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky:

Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 En g l i s h Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky: Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky: AverMedia Box DVB-T STB5/7 Manuál Stojan Dálkové ovládání Zdroj Audio kabel VGA kabel

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Digitální kabelový přijímač s vysokým rozlišením a zabudovaným dekodérem systému CONAX AC-8000HD. Uživatelská příručka

Digitální kabelový přijímač s vysokým rozlišením a zabudovaným dekodérem systému CONAX AC-8000HD. Uživatelská příručka Digitální kabelový přijímač s vysokým rozlišením a zabudovaným dekodérem systému CONAX AC-8000HD Uživatelská příručka Obsah Obsah... 2 Kapitola 1 - Neţ začneme... 3 1.1 Vlastnosti... 3 1.2 Obsah balení...

Více

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10 Návod k obsluze ORT 8812 Jenotunerový pozemní digitální přijímač ION FAIBL AT ION FAIBL AT ONSOMM EC ONSOMM EC Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10 2 3 Obsah ZAČÍNÁME... 6 Bezpečnost...6 Technická charakteristika...6

Více

Digitální pozemní přijímač CDVBTK360A. Návod k použití BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Digitální pozemní přijímač CDVBTK360A. Návod k použití BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Digitální pozemní přijímač CDVBTK360A Návod k použití BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Než začnete používat tento přijímač, přečtěte si prosím velmi pozorně následující bezpečnostní instrukce. Všimněte si všech

Více

DVB-T přijímač. český manuál

DVB-T přijímač. český manuál DVB-T přijímač český manuál Obsah 02 Snadný začátek Seznámení se zařízením Hlavní znaky zařízení Popis zařízení 03 Popis dálkového ovládání (DO) 01 / Obsah MENU Správce programu 04 Oblíbený program / složka

Více

e-mail: edera@edera.cz web: www.edera.cz

e-mail: edera@edera.cz web: www.edera.cz NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE K SET-TOP BOXU MOTOROLA 1. Vypnutí/Zapnutí set-top boxu 2. Menu, zobrazení hlavního menu STB, seznam televizních kanálů 3. Info, zobrazení informací o právě sledovaném

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T. Lemon 010-T. (Inverto IDL 1000-T)

Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T. Lemon 010-T. (Inverto IDL 1000-T) Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T Lemon 010-T (Inverto IDL 1000-T) Obsah 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Ovládací prvky a přípojná místa...3 3. Dálkové ovládání...4 4. Připojení a provoz

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Poradce při potíţích. Dálkové ovládání. Základní funkce. Informační panel EDIVISION. Více. Hlavní funkce menu. Program

Poradce při potíţích. Dálkové ovládání. Základní funkce. Informační panel EDIVISION. Více. Hlavní funkce menu. Program Poznámka: Tato příručka je zaloţena na přijímače ve verzi 2.1.70 Dálkové ovládání Základní funkce Informační panel - Váš informační lišta v televizi nebo rádio EDIVISION - Váš elektronický programový průvodce

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

(CZ) Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ

(CZ) Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ - 2 - (CZ) Návod k obsluze Děkujeme za zakoupení našeho přístroje! Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste mohli přístroj

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

S e t - t o p B o x M o t o r o l a VI P 1 9 0 0

S e t - t o p B o x M o t o r o l a VI P 1 9 0 0 S e t - t o p B o x M o t o r o l a VI P 1 9 0 0 1.1 Vybalení Set-top Boxu Set-top Box je dodán v krabici s příslušenstvím, které Vám usnadní připojení k Vašemu televiznímu přijímači a k zařízení poskytovatele

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 1/8 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200 Digitální pozemní přijímač, Set Top Box České MENU, Český elektronický průvodce programy (EPG) TV modulátor pro připojení např. druhé TV Jednoduchá instalace

Více

HD satelitní přijímač Optimum HD X310

HD satelitní přijímač Optimum HD X310 HD satelitní přijímač Optimum HD X310 recenze přijímače strana 1/16 Obsah: Představení přijímače... 3 Balení... 3 Přijímač... 4 Přední strana přijímače... 4 Zadní strana přijímače... 5 Dálkové ovládání...

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

1. PŘEHLED FUNKCÍ. DVB & VBI Teletext. v PŘÍJEM: 200 kanálů. DVB-T kompatibilní

1. PŘEHLED FUNKCÍ. DVB & VBI Teletext. v PŘÍJEM: 200 kanálů. DVB-T kompatibilní OBSAH OBSAH... 1 1. PŘEHLED FUNKCÍ... 2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 3. PŘÍPRAVA... 4 3.1. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ... 4 3.2. PŘIPOJENÍ... 4 3.2.1. PŘIPOJENÍ K TV... 4 3.2.2. PŘIPOJENÍ K VCR... 5 3.2.3. UVEDENÍ

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

argus Piccollo + HDIP Manuál

argus Piccollo + HDIP Manuál argus Piccollo + HDIP Manuál Manual Edision Argus To Piccollo + HDIP " Dálkové ovládání Základní funkce Informační panel / Informační panel EDIVISION Seznam programů Hlavní funkce menu program Instalace

Více

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT Návod k použití Koscom DTR 4000 Digitální přijímač DVBT 0 Obsah Bezpečnost...3 Předmluva...4 Obsah Slovník...5 Dálkové ovládání...6 Přední panel / Zadní panel...8 Připojení...9 Normální provoz...10 1.

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO TOPFIELD SBI-5450 Rychlý průvodce Digitální satelitní přijímač Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO 1. Bezpečnostní opatření Čtěte a řiďte se těmito instrukcemi. Věnujte zvýšenou

Více

Digitální pozemní přijímač MX56

Digitální pozemní přijímač MX56 Digitální pozemní přijímač MX56 OBSAH Bezpečnostní informace... 4 Hlavní zdroj... 4 Přepětí... 4 Tekutiny... 4 Čištění... 4 Ventilace... 4 Připojení k anténě... 4 Balení... 5 Zadní panel... 5 Dálkový ovladač...

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Obsah 1. Úvod...2 2. Systémové požadavky...2 3. Instalace Ladibug...3 4. Začínáme používat Ladibug...5 5. Provoz...6 5.1 Hlavní

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

Návod k obsluze ORT 8841. Pozemní digitální přijímač s jedním tunerem + Multimédia. Výr. č. : 708841. ORT 8841 Version2-25/02/10

Návod k obsluze ORT 8841. Pozemní digitální přijímač s jedním tunerem + Multimédia. Výr. č. : 708841. ORT 8841 Version2-25/02/10 Návod k obsluze ORT 8841 Pozemní digitální přijímač s jedním tunerem + Multimédia Výr. č. : 708841 ORT 8841 Version2-25/02/10 Obsah ZAČÍNÁME...4 Bezpečnost... 4 Technická charakteristika... 4 Obsah balení

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

Uživatelská příručka Set-top Boxu

Uživatelská příručka Set-top Boxu ITonis IPTV and VoD Platform Uživatelská příručka Set-top Boxu 10. října 2007 i Obsah 1 Motorola Set-top Box VIP1500/VIP1700 1 1.1 Vybalení Set-top Boxu... 1 1.2 Zapojení Set-top Boxu...

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

BAREVNÝ KVADRÁTOR. 1. Souhrnné informace..1

BAREVNÝ KVADRÁTOR. 1. Souhrnné informace..1 BAREVNÝ KVADRÁTOR 1. Souhrnné informace..1 1.1 Důležité 1 1.2 Vlastnosti.1 2. Čelní panel..2 3. Nabídka nastavení...2 3.1 Nastavení titulku..2 3.2 Nastavení času a data...2 3.3 Nastavení zobrazení.3 3.3.1

Více

Obsah 1. ÚVOD 4 2. HLAVNÍ FUNKCE 4 3. PRO VAŠI BEZPEČNOST 5 4. ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍHO PŘIJÍMAČE 5 5. PŘEDNÍ PANEL 6 6.

Obsah 1. ÚVOD 4 2. HLAVNÍ FUNKCE 4 3. PRO VAŠI BEZPEČNOST 5 4. ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍHO PŘIJÍMAČE 5 5. PŘEDNÍ PANEL 6 6. DVB T přijímač Obsah OBSAH 2 I. OBECNÉ INFORMACE 4 CDVBT-1500E 1. ÚVOD 4 2. HLAVNÍ FUNKCE 4 3. PRO VAŠI BEZPEČNOST 5 4. ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍHO PŘIJÍMAČE 5 5. PŘEDNÍ PANEL 6 Návod k použití 6. ZADNÍ

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003

Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003 Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003 Volba televizního kanálu Po zapnutí se set-top-box automaticky nastaví do režimu přehrávání televize, odkud je možné provést změnu

Více

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-430DVR2 Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

Rozhraní c.logic lite MI-092 + MCS-02. umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.

Rozhraní c.logic lite MI-092 + MCS-02. umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2. Rozhraní c.logic lite + MCS-02 umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.5 Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 1 AV vstup Ovládání

Více

Návod k použití. Pozemní digitální přijímač pro HD MPEG4 i SD MPEG2 + vstup USB. Ref. č.: 708890

Návod k použití. Pozemní digitální přijímač pro HD MPEG4 i SD MPEG2 + vstup USB. Ref. č.: 708890 Návod k použití Pozemní digitální přijímač pro HD MPEG4 i SD MPEG2 + vstup USB Ref. č.: 708890 OBSAH Začněte správně....strana 4 Popis......Strana 5 Přední strana....strana 4 Zadní strana...strana 4 Dálkové

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 1010 CR

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 1010 CR UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 1010 CR ÚVOD Návod k obsluze na terestriální přijímač GS 1010 Před instalací a spuštěním set top boxu si přečtěte tento manuál! Bezpečnostní informace: Abyste zabránili nebezpečí

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Digitální HD přijímač DPS HD80 Uživatelská příručka

Digitální HD přijímač DPS HD80 Uživatelská příručka Digitální HD přijímač DPS HD80 Uživatelská příručka Důležité bezpečnostní pokyny 1) Přečtete si instrukce a pokyny 2) Dbejte těchto pokynů a dodržujte je 3) Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody 4) Čistěte

Více

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04 Rozhraní c.logic lite Mi-092 + umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel vybavených navigačním systémem Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Mini PC ITV26. Návod k použití

Mini PC ITV26. Návod k použití Návod k použití Poslední revize: 13. 6. 2013 Obsah Spuštění... 3 Připojení napájení... 3 Připojení příslušenství... 3 Připojení televize... 3 Připojení myši... 4 Způsob použití... 4 Připojení k internetu...

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Naladění programů na přijímači Alma SAT HD

Naladění programů na přijímači Alma SAT HD Naladění programů na přijímači Alma SAT HD Postup pro: 1. naladění programů z nového transpondéru (frekvence) podle tabulky sítí (NIT) 2. naladění programů z nového transpondéru (frekvence) ručním zadáním

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Návod k obsluze ORT 8841. Multimediální digitální pozemní přijímač s jedním tunerem. Výr. č.: 708841 ORT 8841 Version3-21/07/10

Návod k obsluze ORT 8841. Multimediální digitální pozemní přijímač s jedním tunerem. Výr. č.: 708841 ORT 8841 Version3-21/07/10 FAIBLE CONSOMMATION FAIBLE CONSOMMATION Návod k obsluze ORT 8841 Multimediální digitální pozemní přijímač s jedním tunerem Výr. č.: 708841 ORT 8841 Version3-21/07/10 2 A. DŮLEŽITÉ Než začnete s tímto digitálním

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

Uživatelská příručka Užívateľská príručka. Digitální satelitní přijímač Digitálny satelitný prijímač. ZIRCON ihd

Uživatelská příručka Užívateľská príručka. Digitální satelitní přijímač Digitálny satelitný prijímač. ZIRCON ihd Uživatelská příručka Užívateľská príručka Digitální satelitní přijímač Digitálny satelitný prijímač ZIRCON ihd Obsah - CZ Obecné informace - Technické parametry 4 Obecné informace - Bezpečnostní pokyny

Více

Digitální Pozemní Twin Tuner Přijímač SRT 5220

Digitální Pozemní Twin Tuner Přijímač SRT 5220 ZÁRUČNÍ LIST na výrobek DVB-T PŘIJÍMAČ Strong SRT 5220.. Výrobní číslo.. Datum prodeje... Razítko a podpis prodejce ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje firma Strong záruku po dobu

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout Bezpečnostní instrukce Čtěte pozorně tento manuál před prvním použitím přístroje Pokud přístroj nebudete po dlouhou dobu používat, odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě. Stejně tak odpojte napájecí

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

Uživatelská příručka. Openbox HD2+ Dreamsky HD2+ Diditální satelitní přijímač DVB-S/S2 s. interaktivními funkcemi

Uživatelská příručka. Openbox HD2+ Dreamsky HD2+ Diditální satelitní přijímač DVB-S/S2 s. interaktivními funkcemi Uživatelská příručka Openbox HD2+ Dreamsky HD2+ Diditální satelitní přijímač DVB-S/S2 s interaktivními funkcemi 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Před samotnou

Více

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Digitální satelitní přijímač obsahující přístupové rozhraní a Cryptoworks

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Digitální satelitní přijímač obsahující přístupové rozhraní a Cryptoworks UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Digitální satelitní přijímač obsahující přístupové rozhraní a Cryptoworks Uţivatelská příručka - strana 2 Důležité bezpečnostní instrukce 1. Čtěte tyto instrukce. 2. Uschovejte si

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více