Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze David Pála Corporate Identity s praktickým zaměřením na Corporate Design ZŠ Průhonice (Bakalářská práce) 2012

2 Zadávací list

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Corporate Identity s praktickým zaměřením na Corporate Design ZŠ Průhonice zpracoval samostatně a pouţil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu pouţité literatury. V Praze dne.. David Pála

4 Poděkování Chtěl bych poděkovat vedoucímu bakalářské práce paní Ing. Radce Johnové, Ph.D za podporu a odborné připomínky v průběhu psaní práce. Dále bych chtěl poděkovat své rodině za trpělivost, kterou se mnou v době psaní práce měla a v neposlední řadě také vedení ZŠ Průhonice za výbornou spolupráci a komunikaci.

5 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá problematikou Corporate Identity jako celku. Cílem práce je vytvoření nového jednotného vizuálního stylu ZŠ Průhonice. Teoretická část se věnuje pohledu na problematiku Corporate Identity a Image. Dále se zabývá vysvětlením jednotlivých sloţek Corporate Identity, mezi které se řadí Corporate Culture, Corporate Communication, Corporate Design a Product. Cílem teoretické části je vytvoření aktuálního přehledu o dané problematice a poskytnutí pevného teoretického základu potřebného k vypracování praktické části bakalářské práce. Praktická část se zabývá vytvořením jednotného vizuálního stylu na základě metodik, které se vyuţívají v běţné praxi. Navrţený jednotný vizuální styl je tvořen logem, logo manuálem, merkantilními tiskovinami a dalšími doplňkovými prvky tvořenými orientačním systémem, grafickým zpracováním layoutu webových stránek, návrhem aplikace loga na reklamní předměty a vytvořením jednotných podpisů pro ovou komunikaci v programu Microsoft Outlook.

6 Abstract This bachelor thesis deal with the topic of Corporate Identity as a whole. The aim of This bachelor thesis is creation of a new single visual style for Elementary School Pruhonice. The theoretical part is devoted to a perspective on the topic of Corporate Identity and Image. Furthermore, it deals with explanation of individual elements of Corporate Identity that encompass Corporate Culture, Corporate Communication, Corporate Design and Product. The aim of the theoretical part is to create an up-to-date overview about this topic and provision of a firm theoretical basis necessary for elaboration of the practical part of the bachelor thesis. The practical part is dealing with creation of a single visual style on the basis of methodologies that are used in day-to-day practice. The proposed single visual style consists of a logo, logo manual, mercantile printings and other complementary elements that encompass an orientation system, graphical layout of a website, proposal of an application of the logo on advertising objects and creation of unified signatures for communication in Microsoft Outlook programme.

7 Klíčová slova Corporate Identity Image Corporate Culture Corporate Communication Corporate Design logo logo manuál jednotný vizuální styl

8 Obsah 1. Teoretická část Corporate Identity a image Úvod do Corporate Identity Obraz vlastní identity a vnímání image Vztah firemní image a korporátní identity (Corporate Identity) Firemní identita jako součást firemní strategie Firemní identita, značka a symbol Firemní identita a společenská zodpovědnost firem Definice firemní identity Proč se vůbec firemní identitou zabývat? Sloţky firemní identity Corporate Design (CD) Úvod do Corporate Designu Stručný pohled do historie CD Význam jednotného vizuální stylu (Corporate Designu) Typy identit na základě provázanosti jednotlivých prvků Corporate Designu Poţadavky na jednotný vizuální styl Prvky jednotného vizuálního stylu Software vyuţívaný k tvorbě Corporate Designu Metodiky tvorby projektů v oblasti Corporate Designu Praktická část Analýza a přípravná fáze Základní informace o ZŠ Průhonice Vizuální audit... 44

9 2.2. Koncepční a kreativní fáze - návrh řešení Stanovení pozice a jedinečnosti postavení na trhu Klíčová slova vizuálního stylu Návrh loga Návrh merkantilních tiskovin Návrh layotu pro webové stránky Návrh orientačních systému Výběr reklamních předmětů a aplikace loga Jednotný podpis pro Microsoft Outlook Kodifikační fáze Fáze komunikace Fáze Implementace Závěr Zdroje Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam příloh

10 Úvod Tato bakalářská práce se věnuje tématu Corporate Identity (firemní identitě) jako celku s celkovým důrazem na Corporate Design, jakoţto nejviditelnější sloţkou celého systému Corporate Identity. Téma práce jsem si vybral, abych vytvořil přehled o problematice Corporate Identity, která by v dnešní době měla být základním stavebním kamenem firemní strategie většiny firem a organizací. Bez této jedinečné vlastnosti postrádá firma či instituce kompaktnost a ucelenost, která je velmi důleţitá pro úspěch firmy v současném trţním prostředí. Zároveň v této práci uplatňuji teoretické a praktické znalosti získané mou dosavadní praxí v oboru grafického designu. Věřím, ţe jako student Vysoké školy ekonomické oboru Podnikové informační systémy jsem během svého studia načerpal dostatek informací, které jsem mohl v této bakalářské práci vyuţít. Cíl Cílem bakalářské práce je objasnit celkovou problematiku Corporate Identity jako celku. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část tvoří úvod do problematiky Corporate Identity. Popisuje vztahy mezi Corporate Identity a Image, Corporate Culture, Corporate Communication, Product a jejich vzájemnou provázanost. Ústředním tématem bakalářské práce je zaměření se na Corporate Design (jednotný vizuální styl). Teoretické poznatky především z této oblasti jsou hlavním východiskem pro praktickou část, ve které je navrţen kompletní vizuální styl Základní školy Průhonice. Praktická část se však neopírá pouze o teoretické poznatky z oblasti Corporate Design, nýbrţ vychází z globálního pohledu na problematiku Corporate Identity. 10

11 1. Teoretická část 1.1. Corporate Identity a image Úvod do Corporate Identity S pojmem Corporate Identity neboli firemní identitou se můţeme v České Republice setkávat jiţ přes deset let. Tato doba však nestačila na to, aby byl tento pojem pochopen správně. Nejčastější vysvětlení tohoto pojmu je spojováno s Corporate Designem (jednotným vizuálním stylem), který je však pouze jednou ze sloţek Corporate Identity. S tímto omylem se setkáváme u celé řady grafických studií a reklamních agentur, které nabízejí vytvoření Corporate Identity, přestoţe se jedná čistě o vytvoření jednotného vizuálního stylu. Nejčastěji se setkáme s vysvětlením, ţe Corporate Identity je tvořen logem, logo manuálem, firemními tiskovinami apod. Tvorba firemní identity je náročný proces, který můţe trvat řady měsíců někdy i roků. Významnou roli v tomto procesu hraje vzájemná provázanost jednotlivých sloţek, kterými jsou Corporate Communications, Corporate Culture, Corporate Design a podle některých autorů se k těmto třem sloţkám přidává i samotný produkt. Těmito pojmy se budeme blíţe zabývat v následujících kapitolách. Nyní se však zaměřme na vzájemný vztah Corporate Identity a Image a různé úhly pohledy ve vnímání firemní identity Obraz vlastní identity a vnímání image Kaţdý z nás přichází kaţdý den do kontaktu se spoustou lidí, někdy se dostaneme do kontaktu s lidmi, kteří nám nejsou sympatičtí, někdy je tomu naopak. Podle Richtra a Záruby je to podobné i s prostředím. Většinou vyhledáváme taková místa, která nám jsou příjemná a ve kterých se cítíme dobře. Prioritou kaţdého z nás je, ţe chceme na své okolí působit příjemným dojmem a dobře se v něm cítit. Ať uţ se pohybujeme v jakémkoliv prostředí (práce, škola) chceme, aby toto prostředí bylo přátelské a moderní. (1) 11

12 Je prokázáno, ţe například pracovní prostředí má vliv na zdraví, psychiku člověka, pohodu a pracovní výkon osobnosti. Patří sem nejen materiální podmínky, jako jsou například prostor, estetická úroveň řešení interiéru, nýbrţ také sociální pracovní podmínky jako například motivace, typ pracovní skupiny a vztahy v ní. (11) Práce a odpočinek v prostředí, ve kterém panují ideální podmínky, tj. cítíme se dobře, prostředí je nám příjemné, má i pozitivní vliv na ty, s nimiţ pracujeme nebo s nimi trávíme čas v soukromém ţivotě. Při této interakci s naším okolím a s lidmi, se kterými přicházíme denně do styku se snaţíme vybudovat určitý obraz chování, kterým působíme na své okolí neboli image. Z lékařských studií vyplývá, ţe 80 % informací, které zachytíme, jsou přijímány pomocí zraku. (12) Zrak a jím zpracované vjemy jsou rozhodujícím faktorem toho, jak jsme vnímáni okolím a také naopak, jak my jako jedinci vnímáme jiné lidi. Výsledkem tohoto vnímání je vyšší či niţší atraktivita jejich identity pro nás jako jedince. (1) Těchto situací, kdy se dostáváme do kontaktu s identitou jiných lidí, produktů či firem je v kaţdodenním ţivotě nespočet. Identitu, se kterou přijdeme do kontaktu, vnímáme jako image, která je individuální z pohledu kaţdého z nás. Kaţdý si vytvoří jiný názor např. na reklamu, která je právě vysílána v televizi. Na někoho můţe tato reklama působit nudně, na jiného naopak zábavným dojmem. Je zřejmé, ţe se image nevytváří sama,ale ţe je výsledkem interakce mezi námi a okolím. Image je výsledkem našich ţivotních zkušeností, kulturního zázemí a schopnosti komunikovat. (1) Vztah firemní image a korporátní identity (Corporate Identity) V předchozí kapitole bylo naznačeno jak lidé vnímají svojí vlastní image a čím je generována. Stejné je to v podstatě s budováním image u firem či jiných institucí, které se také snaţí o vytvoření ideálního obrazu, kterým budou na své okolí působit. Základním cílem je odlišit se od konkurence a vytvořit společenské povědomí 12

13 o atraktivní, důvěryhodné a perspektivní firmě nebo instituci. Subjekt tohoto druhu si lze představit jako lidskou bytost, jelikoţ právě s lidmi má mnoho společných znaků. Mezi tyto znaky patří vize, filozofie, individuální charakter a kulturní a společenské vazby. Jiţ v 50. letech, kdy došlo k zaloţení Corporate Identity bylo velmi důleţité vtisknout subjektu osobitost na vyšší symbolické úrovni. Prioritní také bylo, aby forma vizuální komunikace vyvolala u spotřebitelů podobu dobře organizované společnosti a originální image. (1) Podle J. Vebera a kol. můţe být image chápana takto: Image organizace je tím, jak vnímá prezentaci firmy veřejnost, tzn. jakou představu, obraz, podobu získala organizace v očích zaměstnanců, ale zvláště obchodních partnerů (dodavatelů, zákazníků, investorů apod.). Identita je prostředkem ovlivňování image organizace, jinými slovy image organizace je výsledkem působení všech prvků organizace. (10) Z této definice je patrné, ţe firemní image charakterizuje nejčastěji způsob, kterým je firma vnímána svým okolím. Image tvoří veškeré informace, které jsou o firmě veřejně dostupné Firemní identita jako součást firemní strategie Na firemní identitu lze nahlíţet jako na součást a nástroj firemní strategie. V praxi se setkáme s více koncepty firemní identity, z nichţ jeden souvisí s procesem formování firemní strategie. Kašík, který definuje pojetí firemní identity z pohledu managementu firmy, charakterizuje tento přístup jako tzv. ex ante, kdy východiskem této koncepce jsou cíle a smysl existence firmy. Firemní identita je pak dána třemi faktory, kterými je image firmy, chování a komunikace. Za nejdůleţitější nástroj Corporate Identity povaţuje rozhodné a nezáporné chování zaměstnanců uvnitř i v ně firmy. (2) 13

14 1.1.5 Firemní identita, značka a symbol Značka a symbol jsou většinou spojovány s jednotným vizuálním stylem neboli Corporate Designem. V praxi však značka a symbol mají veliký vliv i na ostatní sloţky firemní identity. Pro pochopení vztahu firemní identity je zapotřebí vycházet ze základních vlastností značky: (2) Identifikační funkce - značka strukturuje nabídku, umoţňuje identifikovat produkt na základě specifických charakteristik; Garanční funkci - značka představuje kvalitu, kterou zákazník očekává, dává jistotu při nemoţnosti posoudit objektivně kvalitu produktu; Funkce personalizace - značka komunikuje zařazení do určitého sociálního prostředí, přispívá na jedné straně k integraci nebo na straně druhé k diferenciaci vůči němu. Výše zmíněné základní funkce a další vlastnosti značky (barva, font) vytvářejí vlastní identitu značky, která se pak projevuje ve všech sloţkách firemní identity. Tento projev můţe mít pozitivní či negativní charakter. Záleţí vţdy na konkrétním příjemci, který přijde se značkou respektive firemní identitou do kontaktu. Značka bývá mnohdy také chápána jako symbol. Symbol je z marketingového hlediska nástrojem diferenciace od jiných produktů či sluţeb ve vnímání spotřebitele oproti jiným produktům. (2) Důleţité je, aby symbol, který pouţívá daná firma či instituce, byl příjemce schopen správně zařadit. Mnohdy dochází právě ke špatnému pochopení symbolů způsobené například rozdílným kulturním prostředím. Pokud takováto situace nastane, můţe to negativně ovlivnit image dané firmy či instituce. 14

15 1.1.6 Firemní identita a společenská zodpovědnost firem Firemní identita a společenská zodpovědnost firem jsou pojmy, které spolu velmi úzce souvisí. Setkat se s nimi můţeme, jak u velikých firem, tak i u středních a malých firem. Společenská zodpovědnost firem (anglicky Corporate Social Responsibility / CSR) představuje společenský závazek firem chovat se v rámci své činnosti zodpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. Pokud firma dobrovolně přijme CSR, měla by se řídit vysokými etickými standardy, mezi které patří například minimalizace dopadů na ţivotní prostředí, pěstování dobrých vztahů se zákazníky a podpora regionu, ve kterém daná firma působí. (26) Tyto standardy mohou firmě vytvořit poměrně vysoké dodatečné náklady, coţ můţe mít i pozitivní vliv na celkovou identitu ve smyslu vytváření dobré image vůči veřejnosti. Podle některých průzkumů je dokázáno, ţe aţ 50 % Evropanů dává přednost nákupu zboţí či sluţeb, které byly vytvořeny u společensky zodpovědných firem. (2) Definice firemní identity Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu, firemní identita nepředstavuje pouze vizuální stránku věci, ale především rozsáhlý systém vzájemně se ovlivňujících oblastí, které podle Kříţka a Crhy činí firmu unikátní a zároveň jí odlišují od jiných. (5) Podívejme se nyní na některé definice pojmu Corporate Identity. Korporátní identita je dynamicky a pečlivě zkoordinovaným systémem, který efektivně komunikuje to, jak každá firma vypadá, co chce o sobě říct a jak se chce směrem ke svým spotřebitelům i vlastním zaměstnancům chovat. (1) mezi další definice Corporate Identity patří: Koncept CI má za cíl jednoznačně identifikovat a tím odlišit firmu do své konkurence, učinit ji nezaměnitelnou v tržním prostředí. Firemní identita se dotýká 15

16 vnitřních a vnějších kvalit firmy. Konkrétně k základnímu vnitřnímu cíli patří identifikace zaměstnance s firmou, vytvoření pocitu sounáležitosti. Naproti tomu za hlavní vnější cíl firemní identity je považována celková prezentace firmy. (6) jako poslední je uvedena následující definice: Firemní identita zahrnuje historii firmy, filozofii i vizi, lidi patřící k firmě a její etické hodnoty. Je definována různým způsobem, ale její podstata spočívá v komplexnosti obrazu a je tvořena řadou nástrojů, které onu komplexnost, ucelenost utvářejí. (2) Na základě těchto tří definic můţeme firemní identitu chápat jako propracovaný systém, ve kterém je velmi důleţitá vnitřní struktura fungování, vnitřní a vnější komunikace a prezentace konkrétního subjektu v trţním prostředí Proč se vůbec firemní identitou zabývat? V praxi se setkáváme s různými případy, kdy je nutná zvýšená péče o firemní identitu. V následujícím přehledu jsou znázorněné nejčastější situace, kdy k takovému jednání dochází. (2) při změnách společenského prostředí a změnách veřejného mínění, na které musí firma reagovat (např. důraz na ochranu ţivotního prostředí); při zásadních změnách trhu, změně produktů a jejich role; při změně vedení firmy či v situaci, kdy ve firmě nejsou jasně stanovené kompetence, vedoucí pracovníci se obávají rozhodovat; při restrukturalizaci firmy, kdy dochází např. k fúzím mezi firmami nebo k vytváření nových strategických zaměření firmy; při expanzi firmy do dalších zemí; při problému s obsazováním volných pracovních míst a nedostatku kvalifikovaných pracovníku, je firma závislá na externích odbornících; při neadekvátní komunikaci vedoucí k nedorozuměním a hádkám, kdy se tyto problémy se neřeší, ale naopak dochází k jejich odkládání. 16

17 1.1.9 Sloţky firemní identity Firemní identitu tvoří čtyři základní sloţky, mezi které patří: Jednotný vizuální styl (Corporate Design) Korporátní a marketingová komunikace (Corporate Communications) Jednotnou firemní kultura (Corporate Culture) Produkt (Product) Obrázek 1.1: Systém firemní identity a image (zdroj: Vysekalová J., Mikeš J. Reklama, Grada Publishing a.s.,2007.) Nejvíce nás jako spotřebitele však ovlivňuje vizuální styl, který je projevem samostatné existence kaţdé společnosti na trhu a měl by vyházet z předem definované firemní filozofie. Prostřednictvím jednotného vizuálního stylu dochází u lidí ke vzbuzování emocí, které jsou důleţitým faktorem vnímání příslušné firemní identity. Jelikoţ teorie týkající se Corporate Designu je hlavním východiskem pro praktickou část, budeme se jí zabývat v samostatné kapitole. Zaměřme se nyní na zbývající sloţky Corporate Communications, Corporate Culture a Product. 17

18 Corporate Communications (firemní komunikace) Stejně jako existuje v kaţdodenním ţivotě lidí potřeba komunikovat, stejně tak je nutná komunikace potřeba i v případě firem. Komunikace v prostředí firmy slouţí jako prostředek výměny informací mezi svými klienty, zaměstnanci, veřejností, obchodními partnery, dodavateli a sdělovacími prostředky. Tato komunikace probíhá vně i uvnitř firmy. Korporátní komunikace dále napomáhá ke zlepšování pozice daného subjektu v trţním prostředí a podílí se na budování spokojenosti zákazníků s nabízenými produkty či sluţbami. Na základě nastavených pravidel firemní komunikace, komunikují firmy kvalitu nabízených produktů či sluţeb a to v rámci své vlastní identity. (1) Podle Svobody tvoří firemní komunikace strategický soubor dílčích komunikací, mezi které patří: (7) Corporate Design svými prvky jakými jsou logo, barvy, písmo zasahuje do všech sloţek oblastí firemní komunikace; Public Relations umoţňují dialog společnosti s veřejností mnoha přímými i nepřímými komunikačními formami; Corporate advertising reklama v různých médiích, která komunikuje sdělení a informace cílovým skupinám, které si firma či organizace sama stanoví; Propagace stanovisek organizace vyuţívá cílevědomé příleţitosti vyjadřovat se veřejně k různým společenským, politickým a veřejným otázkám; Veřejná vystoupení představitelé kaţdé společnosti jsou z důvodu svého postavení zavázáni k řadě povinností, jakými jsou například členství v různých institucích a organizacích. Jejich veřejná vystoupení mohou mít vliv na posilování prestiţe společnosti, kterou zastupují; Human relations komunikační formy na trhu práce, vně i uvnitř firmy. 18

19 Investor relations vztahy s investory (sdělení pro akcionáře, výroční zprávy, bilance podniku apod.) Employee relations vztahy se zaměstnanci (podniková shromáţdění, podnikové časopisy apod.) Dále se také můţe v této oblasti setkat s pojmy Government relations - formy komunikace s významnými osobami např. ve vládě. University relations, jenţ představuje komunikaci se sférou vědy, školství a výzkumu. (2) Celý tento strategický soubor, který v sobě zahrnuje celou řadu nástrojů a moţností, jakými můţe společnost komunikovat, má za cíl zvýšení prestiţe společnosti a posílení image. Cílem celé firemní komunikace je, aby se stala pevnou součástí firemní identity, bez níţ není moţno budovat image společnosti Corporate Culture (firemní kultura) Firemní kultura představuje určitý charakter a atmosféru panující uvnitř firmy, dále také vnitřní ţivot firmy ovlivňující chování zaměstnanců - jejich postoje, sounáleţitost, loajalitu, které by v ideálním případě měly být sdíleny většinou zaměstnanců společnosti. (2) Dále představuje také historické tradice, vývojové trendy a ekonomické,,zdraví, které má také výrazný podíl na celkové loajalitě zaměstnanců a pozitivní pracovní atmosféře. (1) Zajímavý pohled na firemní kulturu uvádí lektor TC business school Michael Henych- Podle něj se kaţdá firma skládá minimálně ze čtyř stavebních kamenů. Prvním je její marketing a strategie, který určuje co je hlavním cílem firmy, jakým směrem se chce firma ubírat a jací zákazníci jsou pro firmu klíčoví. Do této oblasti spadá i odlišení se od ostatních firem podobného zaměření. Druhým stavebním kamenem jsou schopnosti a dovednosti jednotlivých zaměstnanců (jak jsou zaměstnanci schopni efektivně vyuţívat své znalosti v práci či jak umí řešit konflikty a zda znají základní principy týmové práce). Třetím stavebním kamenem jsou systémy, které mají lidem ve firmě pomoci ulehčovat kaţdodenní práci. Příkladem 19

20 můţe být nastavení pracovních procesů, tok informací, jasně vymezená organizační struktura, řízení lidských zdrojů a také například získávání a rozdělování finančních prostředků. Posledním kamenem je firemní kultura, na kterou působí všechny předchozí stavební kameny - je to vlastně skutečné chování lidí v organizaci. (15) Tento vzájemný vztah je znázorněn v následujícím obrázku. (Obrázek 1.2: Stavební kameny organizace - firemní kultura) Obrázek 1.2: Stavební kameny organizace - firemní kultura (zdroj: TC Business School [online]. Michal Henych - [cit ]. Dostupný z WWW: Podívejme se nyní na základní prvky tvořící firemní kulturu, které hrají významnou roli při výběru nových zaměstnanců. Je totiţ velmi důleţité, aby se uchazeč o zaměstnání hodil do zavedené firemní kultury a měl předpoklady se jí přizpůsobit. Základní prvky firemní kultury: (14) Symboly - mohou to být různé zkratky, slang a způsob oblékání zaměstnanců, symboly postavení, které jsou známé jen členům této organizace; Hrdinové - hrdinové jsou skuteční, popř. imaginární lidé, kteří slouţí jako vzor ideálního chování a jako nositelé tradice. Slouţí také jako vzor ideálního zaměstnance či manaţera (často jsou jimi zakladatelé společnosti.); 20

21 Rituály - k rituálům patří různé společenské činnosti a projevy. Jsou to neformální aktivity (oslavy, večírky), formální schůze, psaní zpráv, např. ů, dopisů, plánování, vyuţívání informačních a kontrolních systémů; Hodnoty - hodnoty znázorňují nejhlubší úroveň firemní kultury. Jedná se o obecné vědomí toho, co je a není špatné, co je formální a co není formální. Hodnoty mají vliv na pracovní morálku a sounáleţitosti pracovníků s firmou. Důleţité je, aby hodnoty byly sdíleny všemi pracovníky, nebo alespoň zaměstnanci, kteří jsou ve vedoucí pozici. V současné době je firemní kultura brána jako jeden z hlavních faktorů konkurenceschopnosti a prosperity firmy, kterou můţe svým působením pozitivně i negativně ovlivnit. Významnou roli hraje Corporate Culture v produktivitě práce zaměstnanců. Čím vyspělejší je firemní kultura, tím vyšší bývá i produktivita jednotlivých zaměstnanců Product (produkt) Produkt si lze v systému firemní identity představit jako výrobky či sluţby, které firma nabízí svým potencionálním zákazníkům. Produkt je vzájemně provázán s ostatními sloţkami firemní identity firemní komunikací, kulturou a designem. Nejviditelnější částí je v této oblasti Corporate Design, který spojuje určitý produkt či sluţbu s konkrétní společností nebo institucí. Jednotný design pomáhá diferenciovat produkt či sluţbu od konkurence. Mezi další prvky podílející se na vlastnostech produktu jsou - distribuční síť, servisní síť, způsob prodeje, cena, návod na pouţití, školení, úroveň inovací atd. Z hlediska marketingu je pak produkt součástí marketingové strategie. (28) 1.2. Corporate Design (CD) Úvod do Corporate Designu Všichni z nás přijdou kaţdý den do styku se spoustou značek a reklam, které na nás dýchají při cestě do práce, do školy a cestou na nákup. Nejedná se o nic jiného neţ 21

22 projev vizuální komunikace určité firmy či instituce, která vyuţívá jednotlivé prvky Corporate Designu k vytváření svých marketingových a komunikačních strategií. Snaha upoutat spotřebitele, kterou vynakládají některé společnosti, je obrovská, to vede k postupnému zahlcování trhu reklamou. Předpokladem, aby investice vynaloţené do těchto marketingových kampaní byly úspěšné, je kvalitně zpracovaný jednotný vizuální styl Stručný pohled do historie CD Corporate Design (jednotný vizuální styl) je relativně mladou disciplínou v oboru grafický design a vizuální komunikace. S prvními designéry, kteří se specializovali na tuto oblast se setkáváme zhruba od 50.let 20.století. Americká ekonomika zaznamenala v tomto období silný rozvoj a prosperitu, jelikoţ nebyla přímo zasaţena válkou v Evropě. Ve snaze podpořit evropskou ekonomiku vznikla potřeba vytvořit základní metodiky a stanovit terminologické zázemí pro práci v oblasti Corporate Designu, který se postupně stával součástí marketingové strategie firem a společenských institucí. (1) Corporate Design proţíval velmi silné období i v 30. Letech, v době hospodářské krize. Většina aktivit prodejců byla směřována na vytvoření originálního designu výrobků a to z důvodu posílení prodeje ve špatné ekonomické situaci. S některými originálními designy z této doby se můţeme setkávat i dnes a jako příklad lze uvést práci malíře a výtvarníka Zdeňka Rykra, který v letech vytvořil celou řadu obalů pro čokoládovny Orion. (Obrázek 1.3: Obal Kofila, mléčná s kávou, 1923) 22

23 Obrázek 1.3: Obal Kofila, mléčná s kávou, 1923 (zdroj: Asi nejsilnější rozmach zaznamenal Corporate Design po druhé světové válce, kdy došlo k rozvoji průmyslu v Evropě a expanzi trţního kapitalismu v Americe. (1) Nejznámější osobností této doby byl Ladislav Sutnar, jeden z nejzásadnějších výtvarných umělců v oblasti komerční grafiky a vizuální komunikace, typograf a avantgardní umělec. Při svém působení jako grafický designer v Americe vydal v roce 1961 publikace s názvem Visual Design in Action, který pojednává o metodikách v oblasti Corporate Designu. (16) Velmi silná generace, která ovlivnila vývoj grafického designu respektive Corporate Design, byla skupina designerů sdruţující se ve skupině Typo& vedená grafickým designerem Rostislavem Vaňkem. Mezi další významné designéry, kteří působili v této skupině patřili Oldřich Hlavsa, Jiří Rathouský nebo Zdeněk Ziegler. Jako příklad významnosti těchto grafických designerů lze uvést první vizuální styl praţského metra, jehoţ autorem je Jiří Rathouský. (Obrázek 1.4: Vizuální styl praţského metra, Jiří Rathouský, 1974.) 23

24 Obrázek 1.4: Vizuální styl pražského metra, Jiří Rathouský, 1974 (zdroj: Záruba A., Richtr M. CI.CZ Firemní styl v České republice. CI.CZ, s.r.o. a Ogilvy, s.r.o., 2008.) Tato skupina měla velký vliv na tvorbu designerů, kteří začínali se svou tvorbou počátkem 90.let. Po Sametové revoluci zaznamenává oblast Corporate designu obrovský rozmach a za dobu od pádu ţelezné opony vznikla celá řada kvalitních projektů v oblasti Corporate Designu u nás, které jsou svou kvalitou srovnatelné s těmi nejlepšími, které vznikly v ostatních západních zemích Význam jednotného vizuální stylu (Corporate Designu) Jednotný vizuální styl je souborem pravidel slouţících pro vizuální komunikaci konkrétní firmy či instituce, který by měl být dodrţován napříč všemi aktivitami společnosti, ve kterých dochází k vyuţívání jednotlivých prvků vizuálního stylu. Mezi základní prvky jednotného vizuálního stylu patří název značky, značka (logo, logotyp), písmo, firemní barvy a další grafické prvky, jakými jsou například firemní tiskoviny, orientační grafika, obalový design, reklamní a dárkové 24

25 předměty, oděvy zaměstnanců a další. Rozsah těchto prvků je vţdy závislý na konkrétních poţadavcích firmy, pro kterou je jednotný vizuální styl vytvářen. Za firemní styl bývá často povaţován i samotný produkt, který sám můţe vytvářet základní stavební kámen celého vizuálního stylu. Příkladem můţe být například obal energetického nápoje Redbull (viz. Obrázek 1.5: RedBull Car), který tvoří originální design tohoto světově známého energetického nápoje. Redbull patří ve světovém měřítku k vůbec nejznámějším nápojům svého druhu a jistou měrou se na tomto úspěchu podílí i celkový vizuální styl a výborně propracovaná marketingová a komunikační strategie. Obrázek 1.5: RedBull Car (zdroj: Typy identit na základě provázanosti jednotlivých prvků Corporate Designu Podle toho, jak jsou jednotlivé prvky Corporate Designu provázány v jednom funkčním celku a jaký je mezi nimi vztah, rozeznáváme: (1) identitu monologickou - veškeré aplikace firemní stylu vycházejí z jednotného grafického manuálu; identitu sdílenou - určitý prvek firemního stylu se vyuţívá pro další aplikaci například pro dceřiné společnosti či část konkrétní instituce. (Obrázek 1.6: 25

26 Nová vizuální identita Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) Obrázek 1.6: Nová vizuální identita Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (zdroj: identitu produktovou - pro tuto identitu je typické, ţe design produktu má výrazný vliv na vizuální styl a není zde patrná vazba na mateřskou společnost nebo vizuální styl výrobce. Takováto identita je vidět v následujícím obrázku. (Obrázek 1.7: Populární nápoj Frisco - výrobce Plzeňský Prazdroj) Obrázek 1.7: Populární nápoj Frisco - výrobce Plzeňský Prazdroj (zdroj: 26

aneb co zůstane v paměti

aneb co zůstane v paměti Co je to logo/logotyp LOGO/LOGOTYP aneb co zůstane v paměti Logo/logotyp (z řeckého logos = slovo, řeč, zákon, pojem ) je grafický symbol značka, která zastupuje firemní identitu, image a design výrobků

Více

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama 1. Corporate Identity a) Corporate Idenity jako nástroj budování image. b) Subsystémy Corporate Identity

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image VYMEZENÍ POJMŮ 1 V našem oboru se v souvislosti s vizuálním stylem často používají pojmy, které se často zaměňují: Corporate design-vizuální styl Jednotný vizuální styl Logo manuál Design manuál (grafický

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Redesign logotypu a symbolu spočívá především v nezbytně nutném stanovení čistější varianty

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole INFORMATIKA Grafické studio ve škole LUKÁŠ RACHŮNEK Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc V současné době školy všech typů často potřebují grafické práce. Jedná se například o prezentaci školy ve formě brožur,

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

Tatra Phoenix. Corporate identity. Ludvík Mattanelli

Tatra Phoenix. Corporate identity. Ludvík Mattanelli Tatra Phoenix Corporate identity Ludvík Mattanelli Corporate Identity Corporate Identity je sumou specifických schopností, vlastností a jevů utvářejících soudržnost organizace, jež ji odlišují od jiných.

Více

Logomanuál Strany svobodných občanů

Logomanuál Strany svobodných občanů Logomanuál Strany svobodných občanů 0.0 Obsah manuálu 1.0 Úvod manuálu...5 2.0 Logotyp...7 2.1 Negativní varianta...9 2.2 Černobílá varianta.... 11 2.3 Konstrukce, ochranná zóna...13 2.4 Minimální velikost...15

Více

Logo je značka, která firmu nebo váš produkt pomůže jasně identifikovat

Logo je značka, která firmu nebo váš produkt pomůže jasně identifikovat vaše nové LOGO Vážený zákazníku, velice si vážím vašeho zájmu o moje služby. Každý profesionál se snaží udělat zadanou práci co nejlépe a k tomu používá svoje osvědčené nástroje a získané Know-how. Věřím,

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní pojmy Značka (logo) je nejvýznamnějším vizuálním prvkem firmy. Tato značka a její vizuální výraz získal novou úroveň důležitosti pro společnost, tak

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

1. logotyp 1. 1. základní varianta

1. logotyp 1. 1. základní varianta 1. logotyp 1. logotyp 1. 1. základní varianta Logotyp je základním prvkem vizuálního stylu a současně ochrannou registrovanou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit Královéhradeckého kraje.

Více

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity Manuál logotypu programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Corporate identity (jednotný koordinovaný systém) vytváří firemní styl, který se uplatňuje především při prezentaci firmy = programu navenek,

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

litos grafické studio s námi můžete komunikovat...

litos grafické studio s námi můžete komunikovat... litos grafické studio s námi můžete komunikovat... k profil firmy LITOS, grafické studio působí na trhu reklamy a polygrafie od roku 1993. Je středně malým podnikatelským subjektem, který pracuje v oblasti

Více

graf ika a design Focused on your needs

graf ika a design Focused on your needs Focused on your needs graf ika a design Trigama International s.r.o. Hakenova 920/1, 196 00 Prague Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 Trigama International

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu V souladu s nařízením Evropské komise (ES) č. 1828/2006 je příjemce povinen jasně informovat

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Gymnázium Boženy Němcové

Gymnázium Boženy Němcové Gymnázium Boženy Němcové Manuál jednotného vizuálního stylu Štěpán Soukeník, 2009 Gymnázium Boženy Němcové Obsah Specifikace značky 1.0 Úvodní slovo 1.1 Logotyp a logo 1.2 Inverzní varianta 1.3 Barevnost

Více

LOGO A CORPORATE IDENTITY

LOGO A CORPORATE IDENTITY LOGO A CORPORATE IDENTITY Značka je aktivum... Značka dokáže nejen identifikovat společnost a prodávat výrobky ale dokáže též vzbuzovat emoce či připoutat zákazníky k vašemu výrobku nebo zaměstnance ke

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Základní logotyp. design manuál 2 rev.2015 4

Základní logotyp. design manuál 2 rev.2015 4 Základní logotyp Logotyp Fatra byl vytvořen v 60. letech 20. století. Vychází z tradice Baťovy firmy. Jeho konstrukce využívá umělecky ztvárněné modifikace kurzívy. Logotyp je vyvážený, konstrukčně zdařilý,

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Obsah 1 Úvod 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 Logotyp 4 Jméno společnosti 5 2.01 Základní barevné provedení (pozitiv, negativ) 6 2.02 Polotónové provedení (pozitiv, negativ) 7

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci.

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci. 2011 Úvod 1. Logotyp BAŤŮV KANÁL je tvořen grafickým symbolem a textem. Je základním prvkem jednotného vizuálního stylu organizace. Tento grafický manuál určuje a stanovuje základní pravidla používání

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

Manuál vizuální komunikace

Manuál vizuální komunikace Manuál vizuální komunikace Obsah Logotyp...2 Základní, plnobarevná varianta loga...3 Pozitivní a negativní barevná varianta loga...4 Pozitivní a negativní černobílá varianta loga...5 Polotónová černobílá

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Produktový ceník pro rok 2010

Produktový ceník pro rok 2010 Produktový ceník pro rok 2010 (platný od 1.6.2010 do odvolání) Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez 20 % DPH Nebuďte jako ostatní, odlište se! corporate identity CORPORATE IDENTITY Vizuální firemní identita

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o.

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o. , s.r.o. OBSAH 1 Značka 1.1.1 Základní podoba značky s doplňkem 1.1.2 Základní barevná provedení značky 1.2 Užití značky bez doplňku 1.3 Povolené varianty značky 1.4 Používání samotného symbolu 1.5 Ochranná

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Úvod Jednotný grafický styl regionálních i místních propagačních materiálů

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 9 7 2 ZÁKLADNÍ ELEMENTY 1 9 7 2 OBSAH 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1.1 6.1 6.2 Logotyp_základní varianta Logotyp_nápis OFFICIAL Logotyp_ochranná

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu Vážená paní, vážený pane Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu European Monitor of Government Communication realizovaného každoročně společností Westminster.

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Č.j.:TACR/3635/2012 Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. VYSVĚTLENÍ POJMŮ... 3 3. PRAVIDLA PRO PUBLICITU... 4 4. TYPY VÝSLEDKŮ... 5 5. TECHNICKÉ PROSTŘEDKY

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

Nosiče venkovní reklamy

Nosiče venkovní reklamy Nosiče venkovní reklamy Billboardy Bigboardy Mostní konstrukce Billboardy 510 x 240cm Bigboardy 960 x 360cm Nezbytnou součástí dnešního marketingu je i reklama. Stále se rozvíjející částí reklamy je i

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Úvod. Pokyny a informace týkající se konkrétního firemního designu jsou na jednotlivých stranách

Úvod. Pokyny a informace týkající se konkrétního firemního designu jsou na jednotlivých stranách GRAFICKÝ MANUÁL Úvod Grafický manuál (G.M.) je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé firmy nebo produktu. Manuál slouží jako základní informační zdroj o logu a jeho použití.

Více

Jednotný vizuální styl, logotyp

Jednotný vizuální styl, logotyp Jednotný vizuální styl, logotyp ( 3 ) Úvodem Tento manuál představuje nový logotyp České strany sociálně demokratické. Jsou zde představeny základní grafické konstanty, které budou základem pro tvorbu

Více

GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT ČISTÉ MĚSTO

GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT ČISTÉ MĚSTO GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT 1.1 logotypu slouží k vytvoření jednotného grafického a komunikačního stylu. Jednotný grafický styl vzniká použitím základních prostředků vizuální komunikace, kterými jsou logotyp,

Více

Corporate identity (tvorba loga, grafických manuálů, redesign loga)

Corporate identity (tvorba loga, grafických manuálů, redesign loga) Prezentace společnosti eportály s.r.o. www.eportaly.cz Kdo jsme Firma eportály s.r.o. je česká firma orientovaná na B2B a B2C. Nabízíme služby v oblasti grafických služeb, internetu a reklamy převážně

Více

Projektová dokumentace pro tvorbu internetových aplikací

Projektová dokumentace pro tvorbu internetových aplikací Projektová dokumentace pro tvorbu internetových aplikací Tomáš Kuthan PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Bakalářská práce stanovuje vzor pro vytváření projektové dokumentace internetových

Více

Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU

Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU OBSAH 1 ZNAČKA 1.01 Základní barevné provedení 1.02 Černobílé a polotónové provedení 1.03 Negativní provedení 1.04 Grafická definice 1.05 Ochranná zóna 1.06 Grafické výzdobné

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

Michal Richtr: Projekt prodává i logo

Michal Richtr: Projekt prodává i logo Michal Richtr: Projekt prodává i logo Author: SF / Petr Bým Published: 08.01.2009 Počátkem devadesátých let u nás firemní vizuální styl představoval cosi nového a neznámého. Dnes je už situace jiná, nicméně

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 1 1 ROZKRES LOGA 1 2 OCHRANÁ ZÓNA LOGA 1 3 LOGO ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 1 4 LOGO NA PODKLADOVÉ PLOŠE 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZÁKLADNÍ BAREVNOST LOGA JE

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

Grafický manuál společnosti E LINKX a.s.

Grafický manuál společnosti E LINKX a.s. Grafický manuál společnosti E LINKX a.s. inovující přínosné volné Obsah 4 Úvod 5 Logo a použití 8 Barevná paleta 10 Typografie 12 Aplikace loga 14 Aplikace korporátní identity Úvod Základ grafické identity,

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

ÚVOD DO CORPORATE IDENTITY. Co to je a jakou má funkci?

ÚVOD DO CORPORATE IDENTITY. Co to je a jakou má funkci? ÚVOD DO CORPORATE IDENTITY Co to je a jakou má funkci? 1 2 PŘÍKLAD DVOU FIREM Představme si dvě fi rmy. Obě jsou stejně veliké (10 zaměstnanců), obě nabízejí totožné zboží (např. koupelnové doplňky). Obě

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

Public Relations ( N_PR)

Public Relations ( N_PR) Public Relations ( N_PR) Magisterské studium-kombinovaná forma Vyučující: Ing. Tereza Dvořáková Typ studijního předmětu: volitelný (1 semestr) Rozsah studijního předmětu: 6 hodin za semestr Způsob ukončování

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU Seminární práce OBSAH Úvod... 3 1 Elektronická komunikace... 3 2 Marketing... 4 2.1 Marketing na internetu... 4 2.2 Nástroje internetového marketingu... 5 2.3 Budoucnost

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití obsah Koncepce 3 Základní podoba logotypu a minimální velikost 4 Používané varianty logotypu 5 8 Název vfn

Více

Název: Design webu Anotace:

Název: Design webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

PRŮVODCE UŽITÍM LOGA

PRŮVODCE UŽITÍM LOGA PRŮVODCE UŽITÍM LOGA Vážení partneři, vážení spolupracovníci, Průvodce použitím loga objasňuje nejdůležitější pravidla pro zacházení se symbolem, který tvoří základ vizuální komunikace mezi námi a našimi

Více

GRAFICKÝ MANUÁL užití logotypů

GRAFICKÝ MANUÁL užití logotypů GRAFICKÝ MANUÁL užití logotypů Úvod Grafický manuál je souborem závazných pravidel, která vymezují způsob užívání logotypů FOKUSU Vysočina a jejich povolených variant. Je to zároveň pomůcka pro všechny

Více