Škola byla vždy chápána jako symbióza učitelů a žáků. Svět a společnost se velmi rychle mění ÚNOR 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škola byla vždy chápána jako symbióza učitelů a žáků. Svět a společnost se velmi rychle mění ÚNOR 2006"

Transkript

1 Milí rodiče, vážení čtenáři! Ne všechno lze změnit, o co se člověk snaží, ale určitě se nezmění nic, dokud se člověk snažit nezačne. James Baldwin Svět a společnost se velmi rychle mění a způsob vyučování, který byl vhodný pro žáky před deseti či dvaceti lety, dnes již nevyhovuje potřebám současných žáků. Požadované změny mají přinést nové příležitosti. V současné době se zamýšlíme a diskutujeme nad tvorbou nového vzdělávacího programu, hledáme možné cesty postupu. Vycházíme ze sebehodnocení, kriticky se díváme na vlastní práci, vyhledáváme naše silné a slabé stránky, zpětnou vazbu u svých žáků, kolegů i rodičů. Jakákoli připomínka je pro nás signálem k zamyšlení nebo motivací ke změně. Všichni učitelé přemýšlejí na základě vlastních zkušeností, poznatků z akcí dalšího vzdělávání, seminářů, samostudia i po vzájemných kolegiálních diskusích o svém i našem novém učení a nových dovednostech. Uvažujeme více nad možnými souvislostmi a vazbami ve vzdělávání a díváme se za bariéry svých předmětů. K základním kamenům české pedagogické tradice patří tzv. činnostní učení. Vychází z odkazu J. A. Komenského. Cílem činnostního učení je zapojení všech žáků do výuky, zvládnutí základního učiva všemi žáky, motivace k celoživotnímu učení a postupný rozvoj klíčových kompetencí, a to na hranici osobního maxima žáků. Učitel, který pozná podstatu činnostního učení, může s jistotou vést žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů. Tak bychom chtěli pracovat i my a navazovat na mnohé činnosti, a postupy, které v naší škole uplatňujeme již dlouhodobě. Když jsem četla nedávno v odborném tisku pedagogické desatero českého činnostního učení v pojetí programu Tvořivá škola, uvědomila jsem si, že vše chny metodicko-didaktické přístupy tu více, tu méně, uplatňujeme a jejich zásadami se řídíme. A nyní ke zmiňovanému desateru: 1. žáky vedeme k samostatnému myšlení a objevování poznatků, 2. žáky pozitivně motivujeme, 3. postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu a využíváme dosavadních poznatků žáků, 4. výuku přibližujeme skutečnému životu, dbáme na zapojení všech smyslů, 5. využíváme mezipředmětové vztahy, 6. vedeme žáky k hovoru a vzájemné komunikaci, 7. využíváme zpětnou vazbu, žáky vedeme k samokontrole a práci s chybou, 8. žáky nepřetěžujeme a využíváme diferenciaci, 9. žáky co možná nejvíce chválíme a pozitivně hodnotíme, 10. k žákům přistupujeme jako k plnohodnotným lidským bytostem. Zkonstruovat vzdělávací program je vysoce specializovaná činnost. Předpokládá řadu odborných dovedností. Jedná se o tzv. pedagogické projektování. V duchu dosavadního pojetí byli učitelé připravováni na roli realizátora osnov, nikoliv na roli projektanta vzdělávání. Zákon č. 561/2004 Sb. ukládá školám vytvářet na základě Rámcových vzdělávacích programů školní vzdělávací programy. Na jeho tvorbě se bude podílet každý učitel školy. Zmíněné projektování má však specifičnost. Nelze v něm naprosto přesně a jednoznačně vymezit edukační cíle ani cesty. / Do procesu vstupuje tolik dalších neznámých včetně vychovávaného subjektu, že i kdyby se vycházelo z relativně úplné diagnózy, je zapotřebí ponechat následujícímu procesu určitou volnost pro v projektu nezahrnutá, ale v daném okamžiku potřebná řešení, Blížkovský, 1992, s. 255./ Někteří rodiče se mě dotazovali, jak bude náš program vypadat, co bude obsahovat, na co se zaměříme apod. Rodiče, nemusíte se obávat, že vás v dostatečném předstihu o něm nebudeme informovat. Očekáváme, že se na jeho tvorbě budete dle kompetencí a zájmu příští školní rok podílet, že se před nastartováním k němu vyjádříte. Program budou posuzovat patřiční odborníci mimo naši školu, seznámíme s ním zřizovatele i radu školy. Na spolupráci s Vámi se těší Jana Geržová 1 ÚNOR 2006 Z příspěvku do obecního zpravodaje Škola byla vždy chápána jako symbióza učitelů a žáků. V dnešním novém pojetí vzdělávání však můžeme společně dosáhnout daleko vyšší formy soužití a tím i lepších výsledků. Vedení školy i celý pedagogický kolektiv má zájem, aby vlčnovská škola patřila mezi školy, které žáky připravují a vybavují dobře nejen na určité povolání, ale především do budoucího života. V úvodním slově při zahájení nového školního roku jsem v této souvislosti uvedla. Přála bych si, aby tak jako my, učitelé, vkládáme naši důvěru ve vás, že se budete ve škole snažit poctivě pracovat a být svědomitými a pilnými mladými lidmi, tak abyste i vy věřili tomu, že vše, co ve škole děláme a budeme dělat, je ve váš prospěch. Věřím, že vzájemná důvěra nás povede ke společnému cíli, a ten je, že z vás budou čestní, upřímní, zodpovědní a vysoce vzdělaní inteligentní lidé. Dnešní doba si však nevyžaduje pouze nároky na vzdělání. Velkou pozornost musíme věnovat našemu zdravému způsobu života. Při realizaci minimálního preventivního programu spolupracujeme především se Střediskem výchovné péče HEPL v Uh. Hradišti. Pro letošní rok jsme zvolili např. témata: adaptace na školní režim, schopnost vzájemné komunikace a tolerance, spolupráce v kolektivu, respektování soukromí ostatních, střet silných osobností, vzájemná úcta, sebeovládání, mravní hodnoty, adaptace na pracovní tempo na 2. stupni, šikana, kouření, nedrogové závislosti, puberta, ideál krásy, zvládání stresu. Pro starší žáky proběhnou besedy s Policií ČR, s Okresní hygienickou stanicí a dětskou praktickou lékařkou. V poslední době se stala aktuální problematika ochrany přírody a životního prostředí. I my ve škole v jednotlivých předmětech uplatňujeme ekologickou tématiku, posilujeme přístupy k poznávání přírody a vztahu člověka k životnímu prostředí, provádíme jednorázové akce Den Země, exkurze do CHKO Bílé Karpaty, budeme spolupracovat s dalšími institucemi VIS Bílé Karpaty, CEV Pantoflíček. Učíme žáky, jak se chovat v krizových a mimořádných situacích. Jako každoročně i letos škola nabízí žákům možnost navštěvovat zájmové kroužky. Děti si mohou z nabídky vybrat logopedickou prevenci, pohybové hry, ping-pong, zdravotnický kroužek, taneční aerobik, kreativní výtvarnou výchovu, kroužek šití, dramatický kroužek, folklorní. Škola řadu let spolupracuje s LŠU, a tak naši žáci navštěvují hru na zvolený hudební nástroj přímo ve škole a nemusí dojíždět do Uh. Brodu nebo Dolního Němčí. V rámci nepovinných předmětů žákům nabízíme zdravotní tělesnou výchovu, dyslektickou poradnu, náboženství, výtvarné činnosti, informatiku, matematiku a český jazyk. Jana Geržová

2 ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Rok uběhl jako voda a my už se zase připravujeme na nové školáčky. Ti, co nastoupili v září, už nám povyrostli, umí se už sami najíst, poznají si své oblečení a za pomoci pí. učitelky zvládnou oblékání. Už sami zvládnou buď holčičí nebo klučičí záchodek, umyjí si vždy ruce a poznají si svoji značku na skříňce i v umývárně u ručníku. A co je nejdůležitější? Loučení s maminkou nebo s tatínkem je už bez slziček! Už nám, maminko, neprší z očí! Zkouší malovat barvami, ví, co umí lepidlo, plastelína, papír i nůžky. Rády cvičí, zpívají, říkají říkanky a poslouchají pohádky. Mají nové kamarády i mezi staršími dětmi. Je na čase je poslat mezi středňáky. Do maláků přijdou noví. A již brzy. Nové školáčky přivítáme se svými rodiči v MŠ při zápise od hod. Děti si mohou pohrát a prohlédnout všechny hračky, rodiče zase prostředí, ve kterém bude jejich dítě prožívat společné chvíle se svými kamarády. Zveme tedy všechny rodiče 3 4letých dětí, které nastoupí do mateřské školy od 1. září 2006, aby přišli ve čtvrtek 9. února do mateřské školy. Všechny děti čeká malé překvapení. Markéta Píšková Co nás ještě čeká? Pro mateřskou školu jsou měsíce leden a únor ve znamení příprav na zápis 6 7letých do 1. třídy ZŠ. Půjdeme se společně podívat za žáky 1. třídy na kousek vyučování. Také si prohlédneme družinu, která je tak trochu pokračováním her ve školce. V návaznosti na tuto debatu mohou rodiče předškoláků přijít do MŠ na konzultační odpoledne. Prohlédnou si práce svých dětí a poradí se s pí. učitelkou v případě, že si nejsou jisti, zda zapsat své dítě do 1. třídy nebo požádat o roční odklad školní docházky. 17. února dopoledne se mat. škola změní v masopustní karneval. Přijede kouzelník a dětem předvede nejnovější kouzla. Zápis nových dětí do mat. školy spojený s její prohlídkou je vždy pro nové rodiče něčím zajímavým a pro děti důvodem k poznání nového prostředí a hlavně hraček. 5. dubna přijedou herci do mat. školy s Ranečkem veselých pohádek. Před velikonočními svátky pozveme maminky a babičky, aby se spolu se svými dětmi naučily nazdobit kraslice zase trochu jinak. Když mají maminky svátek, školka jenom září. A co letos pro maminky a babičky připravujeme? No to Vám přece nemůžeme prozradit! Den dětí slavíme nejraději. A jak jinak než s myslivci a hasiči samozřejmě v lese. I ti nejmenší ještě po půl roce na tento den vzpomínají a ptají se, jestli už brzo přijedou hasiči. Každý si určitě dovede představit, že pro nás, dospělé, je právě pobyt dětí v lese, hledání pokladu, opékání i hry v přírodě organizačně velmi náročné, ale pohled na rozradostněné, spokojené i když unavené děti to přece za to stojí! A závěr školního roku bude ve znamení loučení s předškoláky. To už ale bude venku krásně teplo a všichni se budeme těšit na prázdniny. Teď nás ale čeká ještě hodně práce a mnoho úkolů. Proto bych chtěla všem, jak kolektivu zaměstnanců mateřské školy, tak všem rodičům popřát hodně zdraví, pohody a radosti z dětí v roce Markéta Píšková Zápis s Večerníčkem Ve čtvrtek v 15 hodin se budova základní školy zaplní budoucími prvňáčky a jejich rodiči. Tak jako každý rok bude pro nastávající malé školáky připraven bohatý program. Na děti při zápisu už tradičně každý rok čeká některá známá postavička ze světa pohádek. Letošním průvodcem a pomocníčkem na první cestě do školy bude Večerníček. Ten má pro děti jistě připravenou nějakou pohádku, ale zároveň jim prozradí, co to znamená být školákem. Ve skupinkách si pak budou hrát na školu, soutěžit a přitom plnit různé úkoly. A zatímco úkolem pedagogů bude sledovat reakce dětí a odhalit celkovou připravenost na školní docházku, rodiče budou mít vzácnou příležitost pozorovat své dítě při činnostech v dětském kolektivu vrstevníků. Děti se nejenom seznámí s novým prostředím školy a svými učiteli, ale poznají také nové spolužáky.učitelé se potkají s budoucími žáky a naváží první kontakt s rodiči, který je tak potřebný pro úspěšnou spolupráci. Rodiče rovněž dostanou informace o organizaci a zahájení školního roku, nákupu pomůcek a potřeb pro své děti. Přejeme si, aby atmosféra prvního dne ve škole byla pro děti přátelská a co možná nejradostnější, aby se nám podařilo rozplynout případné obavy a strach ze školy. Letošní prvňáčci i děti ze starších ročníků se už na své nové kamarády těší a už teď v hodinách výtvarných a pracovních činností připravují pro nové malé školáky drobné dárky. Jitka Kučerová 2 Přehled prospěchu a chování za první pololetí školního roku 2005/ pololetí školního roku skončilo a po krátkém bilan cování první půlky jsme se přehoupli do druhé části. Z celkového počtu 336 žáků 198 prospělo s vyznamenáním, 137 žáků prospělo, 1 žák neprospěl. Prospěchový průměr celé školy činí 1,5345. Žáci v průběhu pololetí zameškali hodin, všechny byly rodiči řádně omluveny. Na žáka připadá průměrně 41,89 hodin. V prvním pololetí třídní učitelé udělili svým žákům 5 pochval, 5 napomenutí a 3 důtky třídního učitele. Žádný z žáků nebyl hodnocem sníženým stupněm z chování. J. K.

3 Malé ohlédnutí s pohledem do budoucnosti Milí rodiče, dovolte mi malé ohlédnutí za nedávno uplynulým rokem. Něco se nám v tomto roce podařilo, něco nebylo snadné, ale všechno dohromady nás může vést k zamyšlení a také poučit. Nejdříve bych chtěl poděkovat paní Haně Prouzové za všechno úsilí nejen při náboženství. Také bych rád vysvětlil onu pauzu ve výuce, když paní katechetka ze zdravotních důvodů svou výuku přerušila. Jistě chápete, že najít vyučující uprostřed školního roku a skloubit jejich časové možnosti se zaběhlými hodinami žáků není nikterak jednoduché. Proto děkuji všem, kteří trpělivě tyto změny očekávali a následně přijali. Zároveň s jedním uzavřeným rokem stojíme na začátku roku nového. To je chvíle nanejvýš vhodná k tomu, abychom si připomněli důležité učitelské povolání každého z rodičů. Každý rodič je pro své dítě učitelem č. 1. Toto platí ve všech oblastech života, ale nejvíce v té duchovní. Výchovu ve víře jsme slíbili při křtu svých dětí, nyní je na nás, abychom se k tomuto slibu postavili se ctí. Je samozřejmé, že víru nelze ani vynutit, ani naučit zpaměti. Jak tedy? Zde jsou dvě pravidla: 1. Být vzorem nikoli slovy, ale skutky. 2. Umět podržet a pomoci vytrvat, když se dítě dostane do náročných let proměny dětské víry na víru dospělou. I když dnešní doba stále poukazuje na nedostatek času, přesto nemůžeme čekat, že bude škola suplovat výchovnou roli rodičů. Škola může jen stavět nová patra budovy, jejíž základy položíme my rodiče. Vše nadpřirozené lze stavět jen na dobrém základě přirozenosti, proto nepodceňujme skutečnost, že si pevná stavba života žádá kvalitní materiál slušnosti, čestnosti a zodpovědnosti. V tomto směru svým dětem dejme maximum, tady jde o budoucnost, tady jde, v tom nejlepším slova smyslu, o život. A na závěr přikládám malý návod pro rodiče, kterým je maximálně dobré se neřídit: 1. Začněte tím, že svému dítěti dáte vše, oč bude plakat a cokoliv se mu kdy zachce. 2. Vykládejte svým přátelům před ním, jak je chytré. 3. Dovolte mu, aby poslouchalo vaše manželské hádky. 4. Zastávejte se ho, když druhý z vás ho kárá. 5. Ukažte mu, že peníze jsou vaším hlavním životním cílem. 6. Potrestejte je, když udělá něco nepříjemného vám, ne však, když udělá něco nepříjemného jiným. 7. Nechte je chodit, kam chce. 8. Zastávejte se ho před učitelem. 9. Nestarejte se, s kým kamarádí. Do celého roku 2006 vám, milí rodiče, přeji hodně síly pro všechny úkoly a povinnosti a těším se na dobrou spolupráci. P. Ladislav 3 Rodičovské minimum Česko patří k zemím s největšími vzdělanostními rozdíly dětí v různém rodinném zázemí. Řečeno jinak: dobře se u nás učí hlavně děti, jejichž maminky a tatínkové se zřejmě uměli učit. Co mohou podle studijních poradců naprosto všichni rodiče v dané situaci podniknout? To shrnuje následujících jedenáct rad, jakési rodičovské minimum. 1. Vytvořte doma dobře osvětlené studijní prostředí, kde je vše po ruce a nic nerozptyluje pozornost dětí. 2. Zajistěte jim pravidelný studijní režim tak, aby bylo určeno, kdy a kde budou pracovat, stanovte čas, kdy každý den začnou se studiem. 3. Zajistěte prioritu domácích úkolů. Musí mít vždy přednost před televizí, hrou s kamarády a jinou zábavou. 4. Čtení by se mělo stát zvykem samozřejmě jak pro ně, tak pro vás, pokud tomu už tak není. V každém případě budou děti dělat to, co děláte vy, ne to, co říkáte. Umíme se správně učit? Tak si říkám, jak to, že někomu jde učení samo a jiný sedí nad knihami a výsledek téměř žádný?!? Možná že ti, kterým učení tolik nejde, jen neznají principy efektivního učení. Zde je šest podmínek úspěšného učení : 1. SOUSTŘEDIT SE NA UČENÍ 2. POUŽÍVAT SVOU PAMĚŤ 3. POSLOUCHAT VÝKLAD, DĚLAT SI POZNÁMKY DO SEŠITU 4. EFEKTIVNĚ ČÍST TEXT, PODTR - HÁVAT DŮLEŽITÉ INFORMACE, DĚLAT SI STRUČNÉ POZNÁMKY 5. POUŽÍVAT URČITÝ SYSTÉM STUDIJNÍCH NÁVYKŮ 6. VYROVNÁVAT SE SE STRESEM PŘI ZKOUŠENÍ A S DOČASNÝM NEÚSPĚCHEM K dodržení prvního pravidla je nezbytné umění systematického plánování. Tím se vymezí dostatek času na školní učení, odpočinek i zájmy. Někomu se dobře učí bez zvukových kulis, někdo při učení poslouchá slabě hrající hudbu. Záleží na každém, pro co se rozhodne a co mu vyhovuje. Rozhodně zapomeňte 5. Vypněte televizi. Anebo alespoň přísně zredukujte její sledování. 6. Hovořte s učiteli. Musíte vědět, co se mají vaše děti učit. 7. Povzbuzujte a motivujte své potomky, ale s domácími úkoly je příliš neotravujte, nefunguje to. 8. Kontrolujte jejich práci, nechyťte se však do pasti a nedělejte ji za ně. 9. Odměňujte děti za jejich úspěchy, ale nepřehánějte to, pokud jde o průměrnou práci. 10. Seznamte starší studenty s realitou. Naučte je, že se okolní svět nestará o jejich známky, ale posuzuje je výhradně podle toho, co znají a umějí. 11. Pokud si to můžete finančně dovolit, opatřte svým dětem počítač a veškerý software, se kterým umějí zacházet. Bez ohledu na svůj věk se musí zdokonalovat v počítačových technikách, aby přežily a uspěly jak během svého studia, tak i po něm. Z časopisu Spirit Darina Vaňková na to, že se člověk něco pořádně naučí při hrající televizi! Každý je schopen soustředěné práce maximálně minut, pak nastupuje únava. Pokud takový zápřah nezvládneme, snažíme se soustředěně učit alespoň minut a pak si udělat krátkou pauzu 5 10 minut (po hodině učení si odpočineme minut). Po přestávce nepokračujeme v učení látky dál, ale nejdříve si uděláme krátký přehled toho, co jsme se naučili v předchozím čase. Teprve pak pokračujeme v dalším učení. Pokud má mít učení nějaký efekt, je důležité také místo, na kterém se učíme. Nemá být příliš pohodlné, nebo takové, kde nejsme schopni se soustředit. Rozhodně se neučíme v posteli, protože to je místo, které slouží ke spánku a k odpočinku. Vytvořte si denní (týdenní) rozvrh svého volného času a pevně si stanovte, kolik ho budete věnovat učení, zábavě a koníčkům. Snažte se zbytečně neodsouvat úkoly, které jste ne-

4 zvládli v určený čas a věnujte se jim co možná nejdříve. Velké úkoly si rozdělte na několik menších, důležité si zvýrazněte. Na konci týdne se zamyslete nad tím, co se vám podařilo splnit a co nepodařilo. Nesplněné úkoly z předchozího týdne si do následujícího poznamenejte velkými písmeny, jedině tak je nepřehlédnete. Umíme se správně učit? Na základě novelizace školského zákona, platného od 1. ledna 2005, mají třídní učitelé na základních školách vypracovat výstupní hodnocení žákům, kteří se budou hlásit na střední školy. Ti by hodnocení měli dostat spolu s vysvědčením za první pololetí. Týká se to všech žáků devátých tříd a žáků pátých a sedmých tříd, kteří se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Před velkou písemkou si nejméně 2-3 týdny dopředu naplánujte několik krátkých opakování. A abyste nemuseli být ve stresu, výborně funguje také to, když po návratu ze školy očima přejdete učivo, které jste ten den ve škole probírali. Hodně úspěchů při studiu přeje výchovná poradkyně. Darina Vaňková Burza středních škol Bylo chladné, ale slunečné ráno. Třídy 9. A a 9. B se v 8.00 hodin sešly na parkovišti U Krála. Nikdo přesně nevěděl, jak vše bude probíhat, ale na další pochybné myšlenky jsme se už nezmohli, protože přijel autobus, který nás dopravil do Uh. Hradiště. Někteří žáci byli plni očekávání, jiní naopak znechuceni z toho, že všude kolem je budou obklopovat školy z celého kraje a taky spousta lidí. Na výběr jsme toho měli opravdu hodně, dokonce tolik, že jsme nevěděli, kam dřív skočit. Celý program nám zpestřila módní přehlídka žákyň střední návrhářské školy. U stolu, kde sídlila Zbrojovka, jsme si mohli vyzkoušet střelbu na cíl z laserové pistole. Mnozí měli štěstí, jiní naopak dostali doporučení ještě chvíli trénovat. Celý areál obklopovala spousta lidí a dokonce jsme narazili na staré známé. V klubu byla dvě patra, přičemž v každém se tísnili žáci s letáčky podporující a vychvalující svou školu. Asi každý si odnesl plnou náruč prospektů, testů a brožur. Dívkám se líbily obory typu zdravotní sestry, kosmetičky či kadeřnice. Chlapce zaujaly školy spíše jiného zaměření, zejména průmyslové a technické. Pak, až toho všeho bylo dost, jsme šli před areál a sdělovali si dojmy a informace, které jsme zjistili. Pár z nás, kteří byli plni euforie, mluvilo o své vysněné škole s velkým zaujetím a určitým přesvědčením, že se tam v klidu a v pohodě dostaneme. Uvidíme, jak pro nás 24. duben dopadne, ale už je nejvyšší čas začít s přípravou. Doufáme, že se dostaneme na školu, kterou jsme si vyhlédli a na kterou se těšíme. L. Uškrtová, P. Křeháčková, žákyně 9. A třídy Výstupní hodnocení Učitelé mají v dokumentu popsat, jak žák na škole pracoval, jaké má schopnosti a předpoklady pro další studium. Účelem výstupního hodnocení není popsat, jak žák zvládl osvojit si konkrétní učivo, ale popsat dosaženou úroveň vzdělání žáka souhrnně a obecně. Naopak hodnocení na vysvědčení se vztahuje k výsledkům vzdělávání v jednotlivých ročnících a předmětech. Výstupní 4 hodnocení dále obsahuje vyjádření o možnostech žáka a o jeho nadání, obsahuje vyjádření o předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění žáka a o chování žáka v průběhu povinné školní docházky. Ministerstvo si od změny slibuje, že střední školy budou brát hodnocení v úvahu při rozhodování o přijetí. Představy ministryně školství Petry Buzkové jsou takové, že výstupní hodnocení by měla vést k tomu, aby stále více škol upustilo od přijímacích zkoušek a žáci byli ke studiu přijímáni na základě hodnocení ze základních škol. Na téma výstupního hodnocení jsem přečetl spoustu názorů a článků od pedagogů a ředitelů různých škol, kteří tvrdí, že učitelé nemají jasno, podle jakých pravidel hodnocení psát, a že na to, aby se to naučili, neměli dost času. U některých zkušených učitelů se objevují obavy, aby se z hodnocení nestaly posudky nechvalně známé z minulého režimu. Ministerstvo školství ale tyto názory odmítá a pracuje na pravidlech, podle kterých by měla být v dokumentu zhodnocena úspěšnost žáka, jeho silné či slabé stránky, o co mu jde či nejde a také vše, co se o žákovi ví, jeho další aktivity, například účast v soutěžích a olympiádách. Tiskopis pro výstupní hodnocení není stanoven. Jedná se však o oficiální dokument, jehož vydání upravuje školský zákon. Proto by výstupní hodnocení mělo vedle vlastního textu hodnocení obsahovat podobné identifikační údaje o škole a žákovi jako má vysvědčení, dále by mělo obsahovat podpisy pedagogického pracovníka, který hodnocení připravil, a ředitele školy, datum vydání a otisk kulatého razítka školy. Škole ze žádného ustanovení školského zákona ani vyhlášky nevzniká povinnost projednávat text výstupního hodnocení před jeho vydáním se zástupcem žáka nebo požadovat potvrzení textu výstupního hodnocení zákonným zástupcem žáka. Zákonný zástupce žáka má možnost se vyjádřit k textu výstupního hodnocení. Toto svoje vyjádření může přiložit k přihlášce ke studiu. V prvním kole přijímacího řízení pak přihlášku s přílohami odesílá střední škole ředitel základní školy, ve druhém a dalších kolech přijímacího řízení odesílá přihlášku střední škole zákonný zástupce žáka. Při podávání přihlášky ke studiu na střední škole je tedy třeba přiložit kopii výstupního hodnocení. Kopii výstupního hodnocení pro první a další kola přijímacího řízení pořizuje žák, nikoliv škola. Antonín Zeller Základní škola Vlčnov bude ve výstupním hodnocení posuzovat žáky podle těchto kritérií: 1. JAK SI ŽÁK BĚHEM VZDĚLÁVÁNÍ OSVOJIL POTŘEBNÉ ČINNOSTI V UČENÍ. 2. JAK JE MOTIVOVÁN K CELOŽIVOTNÍMU UČENÍ. 3. JAK SI OSVOJIL TVOŘIVÉ MYŠLENÍ. 4. JAK UMÍ ŘEŠIT PŘIMĚŘENÉ PROBLÉMY. 5. JAK SI OSVOJIL DOVEDNOSTI ÚČINNĚ KOMUNIKOVAT A SPOLUPRACOVAT. 6. ZDA DOKÁŽE CHRÁNIT SVÉ FYZICKÉ I DUŠEVNÍ ZDRAVÍ. 7. ZDA UMÍ CHRÁNIT VYTVOŘENÉ HODNOTY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 8. ZDA JE TOLERANTNÍ K JINÝM LIDEM, K ODLIŠNÝM KULTURNÍM A DUCHOVNÍM HODNOTÁM. 9. ZDA SE NAUČIL POZNÁVAT SVÉ SCHOPNOSTI A REÁLNÉ MOŽNOSTI. 10. JAK UMÍ UPLATŇOVAT SVÉ SCHOPNOSTI SPOLU S OSVOJENÝMI VĚDOMOSTMI A DOVEDNOSTMI PŘI ROZHODOVÁNÍ O PROFESNÍM UPLATNĚNÍ. 11. JAKÉ JSOU MOŽNOSTI ŽÁKA A JEHO NADÁNÍ. 12. JAKÉ MÁ PŘEDPOKLADY PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ NEBO UPLATNĚNÍ. 13. JAKÉ BYLO CHOVÁNÍ ŽÁKA V PRŮBĚHU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY. 14. JAKÉ JSOU DALŠÍ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKA.

5 Kde se stala chyba? Kde se stala chyba? Tak se často ptají rodiče a nemohou pochopit, že ačkoli se dítěti věnují, jak nejlépe dovedou, (a mnozí to umějí docela dobře), stejně se u jejich dětí projevují logopedické nedostatky a odchylky ve správné výslovnosti. Mnozí z rodičů si uvědomují, že člověk působí na své okolí v prvním okamžiku svým zevnějškem, ale opomíjejí skutečnost, že rozhodující dojem vždy učiní až poté, když promluví. Proto jakékoli opomenutí, jakákoli nepozornost a nedbalost ze strany nás, rodičů, může způsobit, že naše dítě bude trpět třeba i vážným celoživotním hendikepem: odkladem školní docházky, potížemi při čtení a psaní, potížemi při výuce cizích jazyků, problémy v kolektivu. V dospělosti může dojít ke snížení možnosti pracovního a společenského uplatnění. Co bychom měli vědět? V případě nejasností v oblasti řečového projevu dítěte se obrátit na dětského lékaře nebo logopeda. Pomocníkem i rádcem může být i učitelka v mateřské škole. Představa některých rodičů, že pouhá docházka do logopedické ambulance vyvolá zázraky a náhlé zlepšení výslovnosti je lichá. Proto i naše mateřská škola se snaží pomoci s rozvojem řeči. Pro děti si připravujeme spoustu aktivit v podobě hádanek, her, které posilují rozvoj řeči, podporují zájem o komunikaci, rozvíjejí slovní zásobu, upevňují správnou výslovnost, zvyšují pohyblivost mluvidel i správné dýchání. Již několik let organizujeme u dětí 3. a 4. třídy individuální logopedickou prevenci u logopedického zrcadla, která se jeví jako velmi efektivní a účinná. V naší mateřské škole proběhly v měsíci září depistáže těchto dětí s následnou konzultací s Mgr. Vaňkovou z SPC Uh. Hradiště. O výsledcích byli informováni rodiče. Celkem je do uvedené logopedické prevence zařazeno 22 dětí. Děti si domů přinášejí pokyny k procvičování artikulace, ale i didaktické listy. Rodič by si měl každý den vymezit chvilku na procvičování formou hry s dítětem v klidu a v pohodě. Jen vzájemná spolupráce zajistí dobré výsledky. Uvedenou skutečnost pečlivého procvičování výslovnosti si jistě uvědomovali i rodiče současných prvňáčků. Před odchodem do 1. třídy ZŠ se výslovnost všech výrazně upravila. Přetrvávají jen drobné odchylky u jednoho žáka 1. třídy, které lze tolerovat. Vážení rodiče, jsem si vědoma, že jako učitelka mateřské školy mám velké pole působnosti v oblasti rozvoje řečového projevu. Ale přece jen základ je v rodině. A tak je v zájmu dítěte nutné jít do toho společně. Věřím, že se nám to podaří. Jarmila Podškubková Logopedická prevence v ZŠ Vměsíci říjnu zahájil svou činnost kroužek zabývající se logopedickou prevencí v základní škole. Uvedený kroužek navštěvuje sedm žáků druhých tříd a jeden žák první třídy. Forma logopedické prevence je skupinová i individuální u logopedického zrcadla. Vzhledem k tomu, že v mateřské škole jsou vytvořeny ideální podmínky pro individuální logopedickou péči, je zde spousta didaktických pomůcek, scházíme se v logopedické pracovně v prostorách mateřské školy. V kroužku logopedické prevence se snažíme nejen připravit mluvidla k nácviku artikulace, rozvíjet fonematický sluch, ale i o komplexní logopedickou prevenci, Snástupem nového školního roku vždy očekáváme, jaké novinky nám chystá nastávající období. I letos tomu nebylo jinak. A bohužel ani letos nás ona zmiňovaná překvapení neminula. Nejenže se rok od roku mění pravidla zařazování dětí do nápravy, ale roste papírování, které bylo před několika málo lety spíše odbouráváno. Dyslektický asistent se tedy nepotýká jen s poruchami dětí, nýbrž rok od roku je po něm požadováno větší a větší množství dokumentace. To nás však v žádném případě neodradí a neskolí, a my jako každým rokem nastupujeme společně s našimi dětmi do boje se školními starostmi i radostmi. V letošním školním roce naši dyslektickou poradnu začalo navštěvovat 17 dětí 1. stupně. Jako každý rok se v průběhu měsíců října a listopadu ve 2. ročníku vypracovává depistážní diktát. Je to cvičení, ve kterém učitelé českého jazyka snáze odhalí symptomy a chybovost dětí, u kterých by se mohly začít projevovat vývojové poruchy. Je jasné, že jeden nepodařený diktát a přepis nedělají z dítěte dyslektika. Toto 5 Dyslektická poradna cvičení nám pouze potvrdí, či naopak vyvrátí naše podezření. Společně s třídními učiteli, učiteli českého jazyka pak celou práci vyhodnotíme. Kromě tohoto úkolu učitel hodnotí práci za období září - listopad. Všímá si chyb, jejich opakování, posuzuje, zda jde o chybovost náhodnou, z překotnosti, z nepozornosti, nedostatečného upevnění učiva, či se jedná o chybu spojenou se symptomy vývojových poruch učení. Pokud se tyto body vyhodnotí, je žáček po dohodě a souhlasu s rodiči, po konzultaci také s výchovnou poradkyní, odeslán na kontrolní vyšetření do Pedagogicko psychologické poradny, kde psychologové potvrdí či vyvrátí naše podezření. Většinou, a to je výborné, rodiče s našimi radami a doporučením souhlasí a svým dětem také pomohou. Nejde o to, aby bylo dítě diagnostikováno jako dyslektik, jde nám společně o nalezení cesty z problémů, které děti s vývojovými poruchami učení a chování potkávají. Pracovníci pedagogické poradny navíc zhodnotí celkovou připravenost dítěte, která zahrnuje i obsahovou stránku řeči rozvoj slovní zásoby, větné stavby, vyjadřování apod. Žáci ani rodiče by se neměli nechat odradit někdy skutečně velmi dlouhým trvajícím procesem odstraňování vad výslovnosti. Chceme-li dosáhnout při práci dobrého výsledku, úspěchu a cíle, nezbytně potřebujeme: laskavost, trpělivost, vytrvalost a především čas. Většinou u těchto žáků stačí věnovat se nácviku výslovnosti pravidelně patnáct minut denně. Vážení rodiče! Třeba již Vaše dítě běžně používá nebo bude používat mobilní telefon a počítač, třeba již běžně komunikuje se svým okolím prostřednictvím SMS zpráv. Jsem však přesvědčena, že i v tomto novém tisíciletí bude čím dál víc zapotřebí precizní kultivované mluvené řeči, že lidská řeč i nadále zůstane nejen základním dorozumívacím prostředkem a základním prostředkem pro vyjadřování myšlenek slovy, ale i obrazem velikosti lidského ducha. Nechť se též Vašim dětem dostane příležitosti dosáhnout vítězství myšlenky, tvůrčí schopnosti a ducha nad pouhou konzumací byť sebedokonalejších produktů tohoto světa. Lidské slovo má obdivuhodnou sílu. Dejme společně onu sílu i našim dětem! Jarmila Podškubková zralost, zaškolení, doporučí nám postupy a způsoby práce, na co se máme zaměřit, případné zařazení do poradny. Takovému žáčkovi tedy pedagogicko psychologická poradna vystaví integrační doložku, která opravňuje žáčka k návštěvě dyslektické poradny při škole. Je zde také stanoveno, v jakém časovém rozsahu je integrace žákovi doporučena, po jaké době je vhodné uskutečnit kontrolní vyšetření u odborníků v PPP. Takovým způsobem nám v průběhu 1. pololetí do dyslektické poradny přibyli další 3 žáčci a na zbylá vyšetření a doporučení dále čekáme. Je na rodičích, zda nás s výsledky vyšetření seznámí, či ne. Od tohoto jejich rozhodnutí se však dále odvíjí práce s dítětem, případné úlevy a vlastně další výsledky žákova snažení. Je smutné, když rodiče, třeba z osobních důvodů, nejsou ochotni tyto informace učiteli a škole poskytnout. Zřejmě si neuvědomují, že tím neubližují nikomu jinému, než svým dětem, které by strasti školní práce měly mnohem jednodušší. V posledních letech se ale také setkáváme se situací, kdy nám děti přicházejí po vyšet-

6 ření z pedagogické poradny z verdiktem, že sice není dyslektikem, ale pro pozorování je mu pedagogickou poradnou doporučen tzv. diagnostický pobyt v dyslektické poradně. Takový žáček nemá integrační doložku. Bohužel tedy nemůže být zařazen do poradny, která funguje na naší ZŠ. Ale ani v tomto případě naše práce nekončí a my se snažíme všemi způsoby najít formu spolupráce. Pravidelně v době konzultačních odpolední či po dohodě s rodiči individuálně pracuje dyslektická asistentka s takovými dětmi i rodiči, informuje je o materiálech, pracovních listech, doporučuje literaturu a způsoby práce, které mají odbourávat již zřetelné problémy. Většina rodičů po nějaké době dochází do poradny na opětovné konzultace, seznamují asistentku s výsledky práce, s problémy, které se objevují, a nebo, a to máme samozřejmě raději, s kladnými krůčky dětí. Mnoho rodičů ale nedokáže také ty malinké krůčky k dobrému nalézt. Chtějí hned velké výsledky, které se ale velmi často nedostavují zrovna v době, kdy by je rodiče nalézt chtěli. Dyslektická poradna Kpodzimu patří deštivé a větrné počasí, ale také trochu sluníčka, byť už zubatého. Když plánujeme pro děti akci, která je venku, nikdy nevíme, jestli nám počasí vyjde. Ale tentokrát dětem i drakům přálo. Ve středu 12. října odpoledne se na poli nad školou sešly děti s rodiči z mat. školy a školní družiny s pí. učitelkou Janou Mouralovou. Ještě že pole je tak velké, protože k 67 dětem se přidalo 63 dospělých. Někteří tatínci se tentokrát vyzbrojili i elektronikou a draci nepotřebovali ani větříček. Ale nám, ostatním, počasí přálo a vítr byl tak akorát. Když se děti i draci dostatečně vydováděly, sešli jsme se všichni na zahradě mat. školy, kde jsme společně zakončili odpoledne. Ze sponzorských příspěvků školní družiny dostaly všechny děti špekáček. Posezení u ohně, povídání, opékání, popíjení čaje patří k příjemným chvílím stráveným ve společnosti dětí Proto Vás, vážení rodiče, prosím o trpělivost. Jak zajisté znáte rčení Trpělivost růže přináší, i vaše práce, práce vašich dětí a nás, učitelů, nakonec přinese ony kýžené plody úspěchu. Někdy dříve, jindy později. Je ale na nás všech, abychom ústupu problému dali čas a možnost odejít, abychom svými přehnanými požadavky našim dětem spíše neztěžovali jejich již tak obtížnou situaci. Chvalte je za sebemenší úspěch, nešetřete pohlazením a milým slovem i při neúspěchu. Věřme, že společná snaha a chtění přinese úlevu dětem a samozřejmě v neposlední řadě Vám, rodičům, a nám, učitelům. Vždyť co je největší odměnou pro nás, dospělé? Úsměv a spokojenost ve tvářích dětí, žáčků a samozřejmě i Vás, rodičů. Laďka Holáňová DRAKIÁDA a rodičů. Snad největším zážitkem letošní drakiády však byly brambory vařené na loupačku. Letošní žáci 1. tříd vypěstovali za pomoci pí. uč. Podškubkové brambory. Paní kuchařky nám I. Křapa, 5. A je uvařily a všichni si na ještě teplých bramborech pochutnali a zároveň školáci se svými rodiči zavzpomínali na školku. Tak jsme všichni společně zakončili pěkné odpoledne a podvečer. Závěr patřil dárkům a sladkostem. Děti ve družině připravily dárky pro všechny přítomné, a také mat. škola připravila vzpomínkový dáreček pro všechny. Závěrem bych chtěla poděkovat kolektivu kuchařek školní jídelny, které nám pomohly připravit občerstvení. Také děkuji dětem a rodičům ze zákl. školy. Je velmi příjemné, když si rodiče udělají čas a se svými dětmi přijdou a připomenou si dobu, kdy děti navštěvovaly mat. školu. Co dodat závěrem? Vzkaz rodičům, že budeme rádi, když zase někdy přijdete v tak hojném počtu (hlavně tatínci, prarodiče) a společně prožijete se svými dětmi krásné odpoledne. Vzkaz pro děti, aby si pro vás rodiče v dnešní době udělali hodně takových chvil! Markéta Píšková H. Eliášová, 5. B L. Romanová, 3. B 6

7 Mikulášská nadílka v MŠ Už od rána 5. prosince 2005 děti v naší mat. škole napínaly uši, jestli neuslyší zvoneček anděla nebo řinčení řetězu čerta, neboť nás měl navštívit každoročně očekávaný Mikuláš se svými pomocníky. Už několik dnů před jejich příchodem děti s pomocí pí. učitelky zdobily třídy i šatny, aby se všem třem u nás v mat. škole líbilo. Jako první se dočkali ti nejmenší. Čerti zůstali raději stát za dveřmi, aby se děti příliš nebály. Mikuláš s andělem pro všechny přinesli překvapení a děti jim za to zazpívaly písničku a přednesly básničku. Mnozí byli nesmělí, ale nakonec všechno dobře dopadlo, a protože byli celý rok hodní, každý si odnesl vánočního skřítka, balíček sladkostí a pro všechny dohromady nadělil Mikuláš spoustu nových hraček. Nezapomněl ani na ostatní třídy i tam potěšil rozzářená dětská očka. SPONZORY LETOŠNÍ MIKULÁŠSKÉ NADÍLKY TENTOKRÁT BYLI: ING.VLASTIMIL KONÍČEK ING. PETR NEVAŘIL PETR ŠOBÁN, PAPÍR-HRAČKY PÍ. LENKA PAVELKOVÁ Ivana Večeřová Chystáme Vánoce Snad všichni máme rádi Vánoce i atmosféru, která ji obklopuje a doprovází. Ale snad každý dospělý řekne, že nemá čas a nestíhá. Dárky, přípravy, úklid, pečení a nákupy. Máme vánoční shon. Abychom alespoň trošku začali Vánoce vnímat jako svátky pohody, připojili jsme se už po několikáté ke skupině děvčat, žen a maminek, které chtějí svými nápady a náměty zpříjemnit dětem i dospělým předvánoční neděli. Kolektiv mateřské školy pravidelně připravuje takové náměty, které zvládnou i ti nejmenší návštěvníci. Tentokrát si z našeho stanoviště odnášely děti 3 výrobky. Lepily svícny jako stromeček, malovaly přáníčko vánoční bílou barvou na keramiku a tvořily stromeček z rychle tvrdnoucí hmoty. Opět jsme se přesvědčili, že si rodiče čas udělali a své děti přivedli. Při poslechu koled někteří dětem pomáhali, jiní jenom radili a odpoledne uběhlo jako voda a nám zůstalo ve fotoaparátu mnoho snímků. Již se můžeme těšit na ty příští předvánoční pracovní dílničky, které budou v mateřské škole, protože máme velice šikovné maminky. Kdo přišel v předvánočním čase k nám do mateřské školy, viděl stromeček plný perníčků. Smrk voněl na dálku. Všechny děti donesly z domova upečené a nazdobené perníčky. Tento náš stromeček ve svátečním šatě voněl po celé školce. Škoda, už je po Vánocích, ale nevadí za rok budou další a my je budeme připravovat zase s nadšením a rádi. Vždyť jsou to naše společné školkové Vánoce. Markéta Píšková VÁNOČNÍ SHOW 2005 V HLUKU 7 Vánoce - pro některé lidi představa klidu, pohody, harmonie a rodinného štěstí, pro jiné období shonu a spěchu. To je však jen jeden pohled na vánoční svátky. Na druhé straně přichází čas bolestných vzpomínek, osamění, smutku, nemocí, stáří. Většina z nás si vůbec neuvědomuje, jak těžce doléhá právě období Vánoc na staré, nemocné a opuštěné lidi. Z dětství se mi často vybavuje vzpomínka na dobu, kdy jsme před Vánocemi navštěvovaly s kamarádkami osamělé staré lidi a vlastnoručně vyrobenými dárečky přály ze srdce krásné svátky a hodně zdraví do nového roku. Možná i právě proto jsme letos přijali pozvání k návštěvě charitního domu ve Vlčnově. V pondělí 20. prosince 2005 tam 12 dětí ze souboru ČEREŠNIČKY s Kd y ž jsme poprvé zvali v předvánočním čase dě - ti z okolních ma teřských škol na vystoupení Mi chala z kouzelné školky, netušili jsme, že se z těchto předvánočních setkání stane tradice. Po dva roky jsme zvali do KSK ve Vlčnově na 500 dětí. Je milé, že nám to oplatili a pozvali naše děti s rodiči na Vánoční show 2005 do sportovní haly v Hluku. Vydali jsme se tedy 1. prosince do Hluku. Všechny naše děti po příjezdu obdržely kartičky s označením naší MŠ. Bylo na zvážení rodičů, zda na tuto akci se svými dětmi pojedou, protože tentokrát bylo vystoupení večerní v 19 hodin. Bylo velmi příjemné, že i v tuto hodinu jsme vítali s pí. uč. Mikulcovou další a další Vlčnovjany. Ve velkém počtu zúčastněných dětí jsme jen s obtížemi počítali ty naše bylo jich přibližně 50 z celkového počtu 74 dětí v naší MŠ. Zábava stála za to. V programu vystoupili: M. Nesvadba, P. Salava, J. Čenský, P. Černocká a J. Pracný. Do varu samozřejmě děti dovedl Michal z Kouzelné školky a nebylo jediného dítěte, které by nezpívalo a netančilo. Do soutěží byly podle čísel vylosovány 2 děti z Vlčnova - Evička Jančová a Přemek Mlýnek. Žádné z dětí neodešlo bez dárku. Všichni nejmenší, malí i ti starší školáci dostali na konci programu velkého čokoládového Mikuláše. Program byl u konce a my jsme se rozloučili. Naše poděkování za děti, i za nás, dospělé, patří pí. Lence Habartové, řed. MŠ Hluk, a všem organizátorům tohoto předvánočního večera. Budeme se těšit na další společné akce, na kterých se budeme setkávat. Markéta Píšková Čerešničky v charitním domě jejich vedoucími H. Plachou a D. Mikulcovou rozbalilo svůj předvánoční dárek. Společenskou místností zněly tóny známých vánočních písní a koled, které vykouzlily na tvářích babiček a dědečků radostné úsměvy i slzy dojetí. Osobní předávání dárků, ke kterým každé dítě přidalo vlastní gratulaci, nenechalo nikoho chladným. Snaha dětí byla po zásluze odměněna. Děkujeme zaměstnancům charitního domu za výborné vánoční pohoštění i za balíčky, které si děti odnesly do mateřské školy. Je dobré čas od času připomenout dětem, že Vánoce nejsou jen svátky hojnosti, rozzářených stromečků a hromad dárků, ale i příležitostí potěšit druhého třeba jen krásným slovem, písní nebo pohlazením. Dana Mikulcová

8 O NEJKOUZELNĚJŠÍ VÁNOČNÍ RYBKU Když se Vás někdo zeptá Co je pro Vás symbol Vánoc?, určitě si vybavíte spoustu drobností, které více či méně navozují kouzlo těchto nejkrásnějších svátků roku. Uslyšíte, že největším symbolem Vánoc je rozzářený, všemi barvami hrající vánoční stromeček, jiní vzpomenou na vůni vánočního cukroví, na kterém pracují maminky a babičky již od začátku prosince, lití olova, pouštění svíček ve skořápce ořechů, zpívání koled. Nikdo snad nezapomene ani na tradiční adventní věnec... Tak přesně takhle začínalo loni mé vyprávění, kterým jsem uvedla naši školní Vánoční dílnu. Vzpomenula jsem mnoho věcí, ale na jednu velmi aktuální a základní věc jsem zapomněla. Ryba. Nechybí snad skoro na žádném štědrovečerním stole. Buď jako filé či kapr. Každý z nás si kapra nebo jinou rybu snad nespojuje s ničím jiným, než právě s Vánocemi. Tak i my jsme letos přípravu výzdoby a celkové naladění Vánoc pojali jako oslavu rybky. Koncem října byla na naší škole vyhlášena výtvarná soutěž O nejkouzelnější vánoční rybku. Termín ukončení soutěže byl stanoven na 30. listopadu. Děti měly pomocí rodičů i babiček použít různé výtvarné techniky a hlavně svou fantazie a zpracovat rybku, která by jim mohla přece jen splnit jejich tajná přání. Výtvory děti odevzdávaly třídním učitelům a učitelkám a všechny se pak staly součástí výstavy, která byla k vidění nejen v rámci naší Vánoční dílny. Mohli jste spatřit rybky kreslené pastelkami, voňavé sypané kořením, L. Straňáková, 5. A rybky ze dřeva, skla, těsta, několik krásně vonicích a vypadajících rybek z perníku, rybky malované slupovacími barvami na sklo, rybky vyšívané a zdobené perličkami, rybičky různých druhů a velikostí. Dokonce i rybky malované na baňce, rybky šité, či vytvořené z cédéček. Bylo nádherné, jak každá byla jiná, každá byla originál. Bylo velmi těžké vybírat mezi jednotlivými výtvory tu nej. Proto jsme se rozhodli, že stejně jako loni musíme ocenit nejen výsledek, ale i samu snahu dětí utkat se v boji s dalšími autory. Proto jsme neurčili tu nejkrásnější a nejkouzelnější a ocenili jsme každé dítě, které do soutěže přispělo. Není přece důležité vždy vybrat toho nejlepšího. Nám stačilo, když si každé dítě ve své fantazii vytvořilo tu svou nejkrásnější rybku, které třeba jednou poví své největší a nejtajnější přání. A možná někdy... se přece jen to přání splní. Laďka Holáňová Již několik let uskutečňuje naše škola pro děti vánoční dílnu. Letos byla naším mottem rybka. Nejenže se každá třída na 1. stupni rozhodla pro jinou techniku vytváření rybky, ale letos se děti celého 1. stupně spojily a vytvořily maskota, který ochraňoval naše zájmy. Každý žáček na 1. stupni, spolu s žáky výtvarné výchovy nepovinné, si vytvořil svou vlastní šupinu. Každé dítko vložilo kousek ze sebe do shluku slupovacích barev na folii, ty se nechaly uschnout a každá jedinečná šupinka pak tvořila kabát rybce, kterou jsme zavěsili do prostoru vedle výstavy rybek z výtvarné soutěže. Nedovedete si představit, jak zářila očka dětem, když kolem rybky procházely a snažily se přece jen tu svou kouzelnou šupinu najít. Některé ji našly, jiné se pokoušely. Ale věřte, byly tam všechny. Tak jako loni jsme si zase v prostorách vestibulu školy navodili vánoční náladu stromečkem a adventním věncem. Vánoční stromeček a jeho výzdobu si vzaly za úkol děti ze školní družiny, které svými ozdůbkami dovršily výzdobu tohoto nejjistějšího symbolu Vánoc. Použily několik technik, ale vše mělo společné jedno - motiv rybky. Žáčci 1. tříd měli techniky naprosto odlišné. Zatímco 1. A pracovala a vytvářela rybičky na fólii slupovacími barvami a rybky hýřily odstíny mnoha barev a velikostí, třída 1.B zvolila výtvarnou techniku o něco těžší. Žáci kreslili také slupovacími barvami, ŠUPINA PRO ŠTĚSTÍ jejich podklad však tvořily oválky nařezané ze dřeva. Práce to byla zajisté náročná, ale všechny děti ji bravurně zvládly. 2. A zvolila rybku trochu jinou. Každý z nás má rád, když se na Vánoce všechno blyští. Maminky rády vidí, když vše doslova září čistotou, rodiče mají rádi, když dětem v očích svítí jiskřičky překvapení a nadšení a dětem se líbí spousty světýlek a blýskátek, jimiž je vyzdoben stromeček a vše kolem. Tuto vlastnost měly rybky žáčků 2.A. Na tvrdý zelený papír nakreslili rybky různých velikostí a jejich strukturu vysypávali napraskanými baňkami. Tělíčka kapříků se leskla mnoha barvami a vypadalo to, jako by byla poseta spoustou drahých kamenů. 8 Stejně na nás působily i načančané rybičky žáčků 2.B. Ti letos bojovali s jehlou, krajkami, flitry. Jejich práce byla velmi obtížná, ale opět dokázali, že když se chce, tak i malý človíček dokáže nemožné. Šili tělíčka z fleece a krajky a polepovali je flitry ve tvaru hvězdiček. Třetí ročníky zápolily s technikami, se kterými se v minulých letech nepotkaly. Žáci 3. A ve výtvarné výchově kreslili rybičky na folie a sypali nezaschnuté barvy zlatými flitry. Rybičky se ohýbaly a byly plastické. 3.B zvolila trochu jiný materiál. Ze samoschnoucí keramické hmoty vytvářely děti válečky, které pak ohýbaly do tvaru rybího tělíčka. Nakonec vše dobarvovaly temperovými barvami a přetíraly bezbarvým lakem. Další z obtížných technik. Keramická hmota je velmi křehká, proto si děti musely dávat velmi záležet na správném a alespoň přibližně rovnoměrném zpracování hlíny. I žáci čtvrtého ročníku letos překvapili nádhernou a velmi náročnou technikou. Děti si vybraly techniku kresby na hedvábí. Tím vytvořily výplň papírové rybky, která v prostoru výrazně prosvítala a ukazovala překrásné zapouštění modrých a zelených odstínů. Techniky, které si vybraly páté třídy jsme také někteří obdivovali poprvé. 5. A zvolila podobnou techniku jako třeťáčci. Z jednotlivých válečků z keramické hmoty tvořili žáci těla rybek, která dozdobili perličkami, korálky a nakonec lýkovou

9 mašličkou. Někteří také vytvořili zvonečky z keramických květináčů s motivy barevných rybek. 5. B pak pracovala na velmi křehké práci. Do plíšků krásných zlatavých odstínů vyrývaly děti tělíčka ryb a rybiček. Vše krásně zavěšeno na třpytivých stuhách pak zdobilo náš adventní věnec. Snad nikdo neprošel kolem, aby se nezastavil a alespoň chviličku nepohlédl na jednotlivé výtvory. Dotvořením všeho by - lo vyzdobení věnce chvojkou, která krásně voněla a po ovanutí každému navozovala tu pravou náladu Vánoc. I děti z výtvarné výchovy - nepovinné si daly záležet. Jejich rybky měly tělíčko z papírových kuliček, které nazdobily technikou mramorování. Ploutvičky a tlamičku rybce vytvořily Šupina pro štěstí z folií a slupovacích barev. Ani byste nevěřili, kolik různých druhů a velikostí jsme svedli. Když jste nestihli letos mezi nás zavítat a podívat se na naši práci, a chcete-li si ji přece jen připomenout, navštivte tedy naše webové strán - ky. Ukázky některých prací můžete vidět i zde. Nebo nezapomeňte příští rok zavítat k nám do školy a tu vánoční atmosféru si vychutnat společně s námi. Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat paní učitelce Petře Hrabovské za pomoc při tvorbě našeho maskota. A věřím, že šrámy, které si při práci s drátem způsobila, se brzy zacelí a bude vzpomínat jen na příjemně strávené chvilky. Laďka Holáňová Rok s rokem se sešel a my se stejně jako loni mohli potkat na naší školní Vánoční dílně. Ta letošní se uskutečnila v úterý 13. prosince 2005 v prostorách vestibulu školy. Ráno začalo velmi nemile, když jsme vykročili prvními kroky do chladného rána a zjistili, že jinak než s bruslemi se do školy nedostaneme. Některým z nás se hned hlavou honily myšlenky, jestli se vůbec naše plánovaná akce uskuteční, jak budou ty dětské dušičky zklamané, protože se celou dobu na naši dílnu těšily. Ale když se chce, všechno jde. Přemohly jsme sílu matky přírody a většina z nás do cíle - tedy do Vlčnova - dorazila. Prostory vestibulu školy se po 8. hodině začaly měnit v Ježíškovu dílnu, kde si každé dítko mohlo vyrobit několik drobností, ozdoby na stromeček, přáníčka nebo závěsné ozdůbky. Děti mohly procházet celým prostorem a postupně se zastavovaly u jednotlivých stolů. Zdobení perníčků, které je jednou z tradičních technik vánočního cukroví, letos paní učitelka Jana Štěrbová vylepšila. Kromě zdobení perníků děti vytvářely z perníkových hvězdiček, párátek, hrozinek a barevných čtverečků závěsné ozdoby pajaky. Rok s rokem se sešel... Vše nádherně vonělo a dotvářelo tu správnou atmosféru. Pomocnou ruku paní učitelce nabídla Renata Divoká a Petra Viktorinová. Jako každým rokem vytvářela paní zástupkyně Jitka Kučerová z vizovického těsta potvůrky, tvorečky a zvířátka. Její stůl byl neustále obklopen a každou chvilku se v ručkách malých tvůrců objevovali ježci, ještěrky, věnečky. Ještě týden poté se na topení ve vestibulu tělíčka drobných bytůstek dosušovala na plechu. Letošní rok jsme také zvolili velmi oblíbenou techniku z přírodních materiálů. Touto cestou bych velmi chtěla poděkovat děvčatům z 8. tříd a žákům 9. ročníků, kteří nám pomohli nachystat tělíčka koníků a ryb ze samoschnoucí terakotové hlíny. Tělíčka dozdobili zlatými hvězdičkami. Malí žáčci pak otvory proplétali lýko, dotvářeli závěsy a nakonec vše korunovali lýkovou mašličkou. U všeho nechyběla paní učitelka Eva Surá, která měla celou dobu plné ruce práce s navlékáním jehel a proplétáním lýka malými otvory. A neměla ani chviličku na odpočinek. Její snaha a ochota však byla korunována dětským úsměvem a radostí, s jakou i naši malí prvňáčci bravurně zvládali tuto techniku. Jejími pomocníky byly Barča Procházková a Dominika Vincenecová společně s paní vychovatelkou Janou Mouralovou. Další dvě techniky zvládala děvčata z 8. B třídy. Magda Křapová a Klárka Tykalová s dětmi zdobily ubrouskovou technikou svíčky a keramické květináče, ze kterých dělaly zvonečky. Jednu z nejtěžších technik si vybrala Verča Kubalová a Katka Navláčilová, které se snažily dětem pomáhat při tvorbě drátěných zvonečků, stromečků a hvězdiček. Byla to velmi náročná práce a děvčata to odnesla několika šrámy na rukou od ostrých drátků. Vše ale zvládla na jedničku. Další z tradičních technik, kterou si děti mohly vyzkoušet na naší dílně, byla vytváření a vyřezávání voňavých vánočních ozdob z včelích plástů. Tento úkol na svá bedra vzala děvčata z 9. třídy - Barča Křeháčková a Monika Šimková. Materiál a vše potřebné poskytl pan Vlastimil Kovář, kterému tímto také velmi děkujeme. Slovem pak děti povzbudila a radu poskytla paní učitelka Ivana Kovářová. Posledními dvěma technikami bylo vytváření přáníček. Jednou z nich bylo vyrývání rybiček a dárečků 9 do plíšku, jeho následné přilepení a dotvoření přáníčka. Prošití zlatou nitkou bylo pak završením této práce. I zde se uplatnila pomoc, kterou dětem poskytla paní učitelka Petra Hrabovská společně s Katkou Pijáčkovou a Jitkou Mikuláštíkovou. Velkou oporou a pomocnou silou byl také pan učitel Břetislav Lebloch. Pro tvorbu vánočních přání jsme zvolili také techniku tisku. Děti měly vytvořeny šablony, ale tisk a následné dokončení přáníčka již bylo v jejich režii. U této práce velmi pomohla a tvořila pravou ruku dětem Venda Hanusová společně s paní učitelkou Laďkou Holáňovou. Několik novinek nás ale letos samozřejmě potěšilo. Pan vedoucí školní jídelny Miroslav Junaštík předvedl všem příchozím ukázku slavnostně nazdobeného vánočního stolu. Dekorace byla tak autentická, že někteří obdivovatelé zasedali za stůl a jen a jen vyhlíželi číšníka se slavnostním štědrovečerním chodem. Další z novinek byl velmi krásně zpracovaný projekt Vánoc paní učitelky Jany Štěrbové s žáčky 2. B a jejich rodičů. Vše dotvářelo celkovou atmosféru Vánoc. Stejně jako vystoupení cimbálové muziky Vlčci, která toto dopoledne dětem přehrávala vánoční písně a koledy. Velkým překvapením byl model Jožky Knotka a Radka Podškubky, kteří nám představili výsledek své několikaměsíční práce na Eiffelově věži slepené ze sirek. Nešlo přehlédnout, že tato práce byla určitě velmi náročná na přesnost, trpělivost a um obou chlapců. Chtěly bychom touto cestou také poděkovat kolektivu kuchařek naší školní jídelny, které nám nachystaly těsto na perníky, žákyním 7. ročníků za napečení těchto perníčků. Dále pak panu školníkovi Vítu Bělohlávkovi, panu učiteli Marku Teimerovi a Břeťovi Leblochovi za pomoc při instalaci vánočního adventního věnce. A nesmím opomenout i poděkování vedení školy za finanční podporu, bez které by se tato akce nemohla uskutečnit. Doufáme a věříme, že se Vám akce líbila, že děti byly spokojeny a pokud si ještě chcete melancholicky připomenout onen vánoční čas, navštivte naše webové stránky. Práce žáků, jejich hojnost a nasazení s jakým pracovaly a vytvářely, je patrna i z těchto obrázků. Petra Hrabovská a Laďka Holáňová

10 Aby dítě spíše mohlo, než muselo PROJEKT VÁNOCE aneb skrytá poselství komunikačních dovedností založených na respektu Základní vzdělávání na 1. stupni je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb. Cílem vzdělávání je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání - str. 1. a 5.). Jednou z možností, jak plnit tuto kompetenci, jsou projekty. Postup při plnění jednoho projektu bych Vám chtěla přiblížit. Zvolená metoda: Co víme a co chceme vědět. 1. BURZA NÁPADŮ popis a poskytnutí informací, výzva ke spolupráci, co navrhuješ, co s tím uděláš, možnost zapsat svůj nápad (žádný nezavrhujeme). Co tě napadne při slově VÁ- NOCE báseň, píseň, cukroví, dárky, ryba, stromek, hádanky, pranostiky, koledy, sníh, zimní sporty, ozdoby, církevní svátky narození děťátka, 2. VÝBĚR co by se ti líbilo plnit, vyber si to, co je ti nejbližší, s čím ses už setkal, v čem ti může pomoci tvá rodina. Děti si volí téma, které budou společně ve skupině i ve spolupráci s rodiči plnit. Každý podle svého zájmu. Prolínání mezipředmětových vztahů Literární výchova, Jazyk český, Matematika vyhledávání, sbírání a třídění dat. Informatika vyhledávání informací na internetu, Prvouka domov, Poděkování Touto cestou bychom chtěly velmi poděkovat děvčatům 8. B třídy, a to Magdě Křapové, Vendě Hanusové a Veronice Kubalové za pomoc při přípravě a us kutečnění vánoční dílny ve škole. Dále pak za reprezentaci naší vlčnovské školy na Vánoční dílně na ZŠ v Buchlovicích, kde děvčata pomáhala. A v neposlední řadě také za pomoc při vánoční dílně ve Vlčnově v KSK, kde se nám stala pravou rukou. Je velmi příjemné, když vidíte, že vedle Vás vyrůstá generace, která je velmi ochotná pomoci, reprezentuje i ve svém volném čase a navíc z toho nemá žádnou finanční odměnu. Děv čata, mockrát děkujeme a doufáme, že naše spolupráce bude nadále pokračovat. Petra Hrabovská a Laďka Holáňová 10 regiony, svět, příroda, Výtvarná výchova kultura, umění, Hudební výchova koledy, písně, poslech, Pracovní činnosti práce s drobným materiálem, Dramatická výchova prezentace zpracovaného tématu, Osobnostní a sociální výchova. 3. SAMOSTATNÁ PRÁCE NA PROJEKTU osobnostní a sociální výchova, spolupráce skupiny ve škole, spolupráce s rodiči doma. Dohoda s dětmi jakou dobu mají na plnění, čas, kdy se učitel bude věnovat jen jeho úkolu. Průběžné konzultace s učitelem, kamará dy, jak se jim daří úkol plnit, kdo mu pomáhá, jak úkol ještě vylepšit jen rada. 4. UVĚDOMOVÁNÍ SI PO- ZITIVNÍCH PŘIROZENÝCH DŮSLEDKŮ ČINNOSTI kladné hodnocení učitele, rodiči, Jak jsme stavěli Eiffelovu věž Nápad se zrodil při hraní karet, když jsme hráli o zápalky. Po zatím nereálném nápadu jsme si z pařížských internetových stránek stáhli plán ve skutečných rozměrech pro model však bylo potřeba rozměry 200krát zmenšit, a tak nám nezbývalo nic jiného, než si to prostě vypočítat. Podle našich výpočtů měla Eiffelovka měřit 1,8 metru a spodní deska měla mít 70 x 70 cm. Samotná stavba začala dne vyřezáním podkladové desky z dřevotřísky. Nejtěžší bylo začít se sloupy a přesně vyměřit úhly, které svírají k zemi. Potom už byla práce docela snadná. Bylo potřeba jen slepovat kvádry a lepit je na sebe. Při spojování všech čtyřech sloupů nad druhým patrem se vyskytla chyba. Kvádry na sebe nenavazovaly, a proto jsme museli stavbu částečně zbourat. Model Eiffelovy věže (1 : 200) jsme začali stavět dne a byla dokončena po 62ti hodinách práce. Stavba měří asi 175 cm, obsahuje 4150 zápalek a 200 špejlí. spolužáky (okamžitá zpětná vazba při povzbuzení, ocenění). Prezentace prací na výstavce ve vestibulu školy, rozhovory o tom, kdo, kdy, jak, s kým spolupracoval, jaké měly děti problémy, ale i příjemné zážitky. Partnerský přístup dospělých k dětem je nejen možný, ale i nutný proto, aby z dětí vyrostli kompetentní a zodpovědní lidé schopni řešit problémy současného světa. Žáci 2.B svůj projekt splnili na 100 % právě s partnery jim nejbližšími rodiči. Blahopřeji dětem k úspěšnému splnění projektu. Jana Štěrbová Větší chyby nenastaly, a tak jsme asi po 62 hodinách, dne , model Eiffelovy věže dokončili. A opravdu měřil 1,8 m! Posledním, nejpříjemnějším úkolem, bylo nalepení fotodokumentace ze stavby a základních údajů o spotřebě materiálu a odpracovaných hodinách na podkladovou desku. S Eiffelovkou nám chodil pomáhat i náš kamarád Lukáš Dacík z 9. A. Po celkovém do - končení stavby jsme model přenesli do Základní školy ve Vlčnově. Před cestou jsme model ošet řili speciálním lepidlem ve spreji, aby lépe držel. Cesta do školy nebyla snadná, protože jsme nesli model v rukou, a proto nám musel pomoct kamarád. Ale nakonec jsme to zcela zpocení zvládli. Odměnou nám byl obdiv ze strany učitelů i žáků. P. Podškubka 9. A, J. Knotek 8. A

11 Projektové vyučování je forma výuky, která je velmi často v poslední době hojně využívána a z vlastní zkušenosti musím říci, že dětmi velmi mile přijímána a oblíbena. Mohou se v ní úspěšně realizovat i děti, které jinak nevynikají. V loňském roce jsme Vás Projektové vyučování v 5. ročníku informovali, že toto vyučování probíhá hlavně ve výuce předmětů, jakými je Vlastivěda a Přírodověda. V letošním roce ji hojně využíváme i v hodinách českého jazyka - literatury, psaní a slohu. Jen namátkou připomenu některá témata. ČJ - Pohádkáři - H. Ch. Andersen, K. J.Erben, B. Němcová, J. Werich..., Pohádky - fotografie z časopisů, odborné literatury, Ilustrátoři - J.Trnka, M. Aleš, J. Lada, Z. Mille r..., Autoři pověstí - E. Petiška, Z. Langer, I. Olbracht..., ve slohu a psaní - Blahopřání novoroční, jídelní lístek, návrh školního zpravodaje..., Přírodověda - Vesmír, planety, sluneční soustava, podnebné pásy, lidské tělo..., Vlastivěda - Evropa a my... A mohli bychom pokračovat a pokračovat. Děti zde uplatňují mezipředmětové vztahy a každé z témat zpracovávají pomocí knih, internetu, odborné literatury a samozřejmě vlastních zážitků a zkušeností. Např. téma Vesmíru děti doplnily návštěvou Hvězdárny v Uherském Brodě. Při zpracování článku do školního zpravodaje měli žáci za úkol vybrat nějaké zvíře a blíže je představit virtuálním čtenářům. Děti si velmi často vybíraly Z. Horenský, 5. A své domácí mazlíčky. Věřte, informace, které posbíraly a zpracovaly byly velmi rozmanité a bylo jich mnoho. Děti se velmi na tuto práci těší a věřím, že v nich zanechá dostatečně mnoho znalostí. Vždyť i třeba věta Paní učitelko, na Wericha svítí slunce, je nezapomenutelná. Snad většina z nich nezapomene na tvář a osobnost na nástěnce, která byla osvětlována podzimním sluníčkem... Laďka Holáňová K. Mošťková, P. Kovářová, 5.A 11

12 Vrámci projektu nazvaného velmi exoticky Jižní Amerika, se žáci 7. ročníků zapojili do poznávání jihoamerických dějin, kultury, zvyků, přírody a způsobu života původních obyvatel. V hodinách přírodopisu jsme se prostřednictvím fotografií zaměřili na bezpochyby nejzajímavější, nejpestřejší a nejrozmanitější zemi jihoamerického kontinentu, kterou je Peru. Většině lidí vyvstane při slově Peru v mysli hradba hor a archeologické památky incké říše. Málokomu se však vybaví nedohledná pobřežní poušť a rozsáhlé deštné pralesy Amazonie, oddělené od sebe několika hřebeny And. Pro dokreslení atmosféry jsme si potichounku pustili typickou temperamentní hudbu z And hranou na bambusové Panovy flétny, bubny a kytary A las fiestas, Condor Pasa, už slyšíte? Naše putování začalo v Limě, hlavní metropoli Peru a pozvolna jsme se posouvali směrem na jih při pacifickém pobřeží. Poznáváme národní rezervaci ostrovy poseté S. Gomelská, 7. B Peruánské ozvěny S. Gomelská, 7. B 12 M. Mareš, 6. A koloniemi hnízdících terejů, racků, rybáků, pelikánů, kormoránů i tučňáka Humboldtova. Děti se seznamují s cenným ptačím trusem guanem, klimatickým jevem El Niňo a navštěvují oázu v poušti. Ale nezdržujeme se, protože nás čeká Nazca, jedna z největších záhad Jižní Ameriky zvířecí postavy a geometrické tvary vyryté do zemského povrchu (možná astronomický kalendář, možná naváděcí dráhy mimozemšťanů) a nedaleké pouštní pohřebiště s mumiemi tak dokonale zachovalými, až se tají dech. Pokožka, vlasy, oblečení, vše je původní, přes 1300 let staré. Ukazujeme si umělé terasy - způsob tamějšího zemědělství a míříme konečně do hor. Přejíždíme (alespoň jako) vysoké hřebeny (přes 4000 m.n.m), potkáváme všudypřítomné lamy, mluvíme o aklimatizaci, výškové nemoci, typickému léku proti ní čaji z koky a chystáme se na zážitek vskutku neopakovatelný. Na mysli mám plachtící kondory, největší létající dravce s rozpětím křídel bezmála 3 m. Tyhle mrchožrouty už bezpečně pozná každý ze třídy. A konečně přichází na řadu pořádná divočina. Nejvýše položené splavné jezero světa, jezero Titicaca (3 820 m.n.m.) opředené spoustou legend a původní indiáni žijící na plovoucích ostrovech vyrobených pouze z rákosu. Jejich život bez elektřiny, tekoucí vody, obchodů, restaurací, hotelů a dalších pro nás běžných věcí jim nikdo nezávidí. Přesouváme se do Cusca, bývalého hlavního centra incké říše, a proto tak plného úžasných památek. Obdivujeme místní barevné kroje, diskutujeme o incké kultuře, hlavně stavbách, které jsou vytvořeny z obrovských kamenných bloků bez použití malty nebo cementu. Už víme, jak přestály tisíciletí a mnohá zemětřesení. A na závěr pověstná třešinka. Bájné Machu Picchu, ukryté v neprostupném pralese, takže dokonale zakonzervované a hlavně nerozebrané španělskými kolonizátory. Když prales, musíme zmínit pumy, jaguáry, papoušky, opice, mravenečníky, kolibříky, palmy, liány, Dětem se asi ze všeho nejvíce líbilo (nebo nelíbilo?) morče, pěkně upečené a připravené pro odvážné strávníky, kteří chtějí ochutnat něco z typické peruánské kuchyně. Zpočátku naplánovaná jedna vyučovací hodina se protáhla na dvě, kromě sedmáků se přidali i páťáci a bylo nám všem dobře. Na chvíli jsme nebyli žáky a učiteli, ale kamarády, kteří si předávali zážitky a společně se z nich těšili. Kéž by takových hodin bylo více! Petra Hrabovská I. Leško, 5. A

13 Jak jsme zjistili, co běhá po školním pozemku Vtomto školním roce absolvují žáci šestých tříd v rámci disponibilních hodin přírodopisný seminář. Jde o předmět, ve kterém navazují na učivo přírodopisu a rozšiřují si poznatky o přírodě, ekologii, ochraně zvířat, rostlin a životního prostředí a seznamují se také s tím, jak se zachovat za mimořádných událostí (například jak rychle a účinně pomoci zraněnému kamarádovi). Jedním z prvních témat, se kterým se děti seznámily, bylo téma edafon. Za tímto tajuplným cizím slovem se ukrývají drobní živočichové žijící v půdě a na jejím povrchu. Hned ve druhé hodině semináře jsme se seznámili s tím, jak takové půdní organismy lovit. Je k tomu zapotřebí jednoduchých zemních pastí. Zemní past, to je vlastně jen nějaká sklenička přikrytá plechem, (aby do ní nenapršela voda), která obsahuje speciální tekutinu. Tato tekutina má přitom dvě skvělé vlastnosti: perfektně fixuje ulovené živočichy v dobrém stavu a hlavně je láká do pastičky svým zápachem, podobně jako láká med vosy. Když už jsme věděli, jak sestrojit past, stačilo vyběhnout na školní pozemek, rozdělit žáky do pracovních skupin a každá z nich pak nainstalovala na vybrané místo svou zemní past. A pak už jsme jenom čekali, co se nám do příštího semináře chytí. Společně s vyučujícími přírodopisu na 2. stupni Petrou Hrabovskou a Břeťou Leblochem se pomalu zamýšlíme nad letošním Dnem Země, který je jako každoročně stanoven na 22. duben. Možná si řeknete, že je teprve leden, ale znáte to. Člověk se ani nenaděje, přejde den vysvědčení, jarní prázdniny a den D bude tady. Společným tématem našeho celoškolního projektu je STROM. Pohádkový i skutečný, ten, kolem kterého chodíme každý den, ale i jiný a neznámý, jeho sny, zážitky. Každý se zamýšlí nad formou zpracování tématu s využitím mezipředmětových vztahů. Učitelé na 1. stupni již svou práci a plány začínají realizovat. A věřte jen z letmého nastínění některých nápadů se budou společně s dětmi zabývat i tématy velmi těžkými. Mezipředmětové vztahy jsou zde velmi výrazné a fantazie nekonečná. Již teď věříme, že nás mnohé práce nejen potěší, ale velmi překvapí. Chtěli bychom tímto oslovit rodiče, pokud budete mít chuť, nápad a samozřejmě čas, zapojte se se svými dětmi a s námi do tohoto projektu. Každý nápad a nová myšlenka jsou vítány. O osobách ani nemluvě. Co se chystá? Za 14 dnů jsme společně pasti vybrali ze země a s jejich obsahem je přenesli do třídy. A to bylo teprve to pravé začala hodina plná objevování a pozorování zkrátka taková malá intergalaktická pařba. V každé skupince si žáci mezi sebou zvolili jednoho zapisovatele a jednoho třídiče, jehož úkolem bylo určené breberky třídit do připravených epruvet. Zbývající členové skupinek za pomoci jednoduchého klíče, lup a pinzet, určovali a určovali. Při tom si bylo třeba všímat důležitých charakteristických znaků jednotlivých skupin. Tak například je nad Slunce jasnější, že stonožka nemusí mít zákonitě sto nohou, ale snadno ji poznáme podle toho, že na každém tělním článku má právě jeden pár končetin. No a tím se právě liší od mnohonožky, která má na každém článku páry dva. Pozorovali a poznávali jsme i další skupiny. V pastích se nejčastěji vyskytovali zástupci pavouků, roztočů, sekáčů, štírků, chvostoskoků, mravenců, brouků a také suchozemští korýši stinky a svinky. O celém pozorování si všichni žáci vytvořili rozsáhlou dokumentaci, kterou si společně s klíčem k určování půdních bezobratlých odnesli domů. Takže pokud Vás zajímá, co všechno běhalo v září a říjnu 2005 po školním pozemku, zeptejte se některého z šesťáků. Břetislav Lebloch A vy, ostatní, se těšte a nezapomeňte se na výsledek naší práce přijít podívat. Takže v dubnu AHOJ a NASHLEDANOU. Petra Hrabovská, Břeťa Lebloch a Laďka Holáňová 13 K. Šabršula, 5. A Čeština aneb Psi zavile vyli u vily Drazí čtenáři, velmi rád bych vás alespoň v krátkosti seznámil s koncepcí výuky českého jazyka a literatury na naší škole a zároveň se také podělil o osobní zkušenosti a postřehy při práci s dětmi, které pomalu, ale jistě dospívají v nejrozmanitější osobnosti. Když se řekne čeština, mnoho lidí si představí nejrůznější pravopisná cvičení překypující množstvím záludných slov nebo složité syntaktické rozbory souvětí. Zkráceně řečeno - nudnou gramatiku, s níž nemálo z nás bojuje či bojovalo po mnohá léta. To by však byl velmi zúžený pohled na český jazyk a takto pojaté hodiny daného předmětu by byly nudné, nezáživné, plné napětí a stresu. Jistě, jsme si plně vědomi důležitosti gramatiky, avšak její probírání zakomponováváme pod mnohem důležitější cíl - a sice seznámit žáky s nesmírným bohatstvím literárního dědictví českého národa. Proto se vždy snažíme jednotlivé učivo předkládat v souvislostech historických, uměleckých, duchovních aj. Za tímto účelem v hodinách používáme moderní učebnice, které se nám letos podařilo ve větším množství zakoupit, názorné pomůcky a čas od času se rovněž zúčastníme nějakého vybraného divadelního představení. Předmět český jazyk má tři důležité složky - mluvnici, literaturu a sloh - které jsou navzájem provázány a absence jedné z nich znamená nepochopení učiva celého. Bohužel se najdou i žáci, kteří takto strukturu češtiny nevnímají a zejména literatura stojí na periferii jejich zájmu. Z tohoto důvodu se v letošním školním roce nemálo snažíme o to, abychom přivedli naše žáky k četbě kvalitních knih, přičemž velký dů - raz klademe na rozlišování litera tury hodnotné, která člověka roz víjí, a literatury brakové, která osobnost degraduje. Jedno staré moudré přísloví praví: Co do Te - be vchází, to ta ké z Tebe vychází. Ze své praxe mohu jeho pravdivost naprosto potvrdit, neboť ten, kdo si nenajde čas na přečtení kvalitní knihy a místo toho se neustále dívá v televizi na pokleslé pořady, v nichž je každé druhé slovo dvojsmysl ného či vulgární ho rázu, není schopen napsat pěknou slohovou práci, neboť zcela postrádá slovní zásobu a na školní chodbě mluví jako, promiňte mi ten výraz, kanál. Mám však velkou radost, že převážnou většinu žáků tvoří skvělí, mladí lidé, kteří dokáží na sobě pracovat - a to nejen po stránce studijní, ale hlavně té lidské. Učit poznávat mladé chlapce a děvčata svět je překrásná práce a my jsme šťastni, že se můžeme na tomto procesu společně s vámi spolupodílet. Jan Vorba

14 Žáci deváté třídy dostali za úkol charakterizovat sebe sama formou básně - akrostichu, přičemž měli zabudovat své vlastní jméno do prvních písmen veršů. Práce se velmi podařily, z těch je i ukázka nahoře. Z mnoha tužeb a očekávání vybíráme pro ukázku práci, při níž se každý může zamyslet, jak by chtěl v totožném věku prožít týden na horách on sám. 9. A Osmá třída měla před lyžařským výcvikem vytvořit z krátkého textu PŘÍŠTÍ TÝDEN NA HORÁCH akrostich tak, aby se za každým písmenem skrývala představa, jak to tam bude vypadat. Činnost dramatického kroužku zahájena Vážení příznivci divadelních prken, která znamenají svět, máme pro vás radostnou zprávu! Od loňského září se schází početná skupina mladých nadšenců, která secvičuje divadelní kus Balada pro banditu od Milana Uhdeho. Je nás kolem dvaceti ve věku od třinácti do čtrnácti roků plus postarší rejža, jsme mladé a nadšené herečky a samozřejmě také herci. Určitě budete mít možnost navštívit naše divadelní představení, které plánujeme koncem školního roku. Tak s tím v případě zájmu počítejte, o termínu a místu budete určitě informováni. Jan Vorba J. Stuchlík, 5. A Klub mladých čtenářů je tu pro Vás! Je všeobecně známo, že kdo čte, rozvíjí svou představivost a myšlení, učí se chápat souvislosti, komunikovat a ovládat pravopis. Lépe se v životě orientuje a uplatňuje. Čtení je cesta ke vzdělanosti, klidu, odpočinku, útěkem před nástrahami i cesta k úspěchu. Již od dětství mám velmi kladný vztah ke knihám, a proto mě potěšilo, když mi, při nástupu na naši školu, bylo nabídnuto, abych dělala důvěrníka KMČ. KMČ je největším čtenářským klubem v ČR. Zahájil činnost Během více než 40 let nabídl přes titulů, což je asi 30 milionů výtisků. Vydává literárně hodnotné, náročně výpravné, bohatě ilustrované a pečlivě připravované tituly. Prostřednictvím důvěrníků KMČ se katalogy s nabídkami dostávají přímou cestou k mladým čtenářům. Mohou si tedy vybírat v klidu a pohodě doma. Knihy jsou až o 20% levnější než v knihkupectvích. V každém katalogu je pestrý výběr. KMČ nabízí: 1. Knihy pro děti Pro nejmenší, povídání, škola hrou, verše. 2. Knihy pro mládež naučné, dobrodružné, fantasy a sci-fi, pro dívky, ze života. 3. Knihy pro dospělé beletrie, naučné, kuchařky. 4. Multimédia audio, CD- -ROMy. V katalogu na minulý rok bylo celkem 37 titulů. Mezi nabízenými knihami by si jistě každý našel tu pravou podle svých zájmů a zálib.věřím proto, že v tomto roce bude zájemců mnohem více než loni. Přeji Vám mnoho pěkných chvil při četbě dobrých knih! Anna Lamačová 14 P. Šobáň, 5. B M. Mařina, 2. B

15 Prvním zazvoněním v letošním školním roce se otevřely i dveře naší školní družiny. Kromě výchovně - vzdělávacího procesu mají i děti pestrý program, který bude obohacen návštěvou keramické dílny, místní knihovny a plaveckého bazénu. Děti si zkusí připravit i pokrmy ve školní kuchyňce a budou zvládat zásady správného stolování. Nahlédnutí do školní družiny A tak dny ve školní družině nejsou nudné. K zaplnění odpočinkového času přispívají nové hry. Pro šikovné ruce je připravena spousta materiálů a nápadů, jak vyrobit dárek pro rodiče, sourozence, příbuzné i pro sebe. A jaké akce pořádá školní družina? Za zmínku stojí pečení a zdobení perníčků, Mikulášská nadílka a vánoční koledování u stromečku, při kterém jsme ukončili kalendářní rok. V lednu jsme se účastnili výtvarné soutěže. Zde děti svými pracemi dosáhly pěkných výsledků. Z počtu 52 dětí se naše umístění pohybovalo od 5. až po 12. místo v rámci celého okrsku školních družin Uh. Brodu. Na následující měsíc únor se děti začínají velmi těšit, neboť nás čeká tradiční dětský karneval. Březnový program bude obohacen návštěvou keramické dílničky a místní knihovny. Tradiční okrskový Brodský slavíček se uskuteční rovněž v měsíci březnu i s účastí naší školní družiny. Závěrečnou okrskovou akcí školních družin bude přeborová olympiáda v atletických disciplínách. Mezi nejposlednější akce školního roku patří družinový Dětský den a také výlet se školní družinou, na který se již, jak je známo, velmi těšíme. Závěrem bych chtěla za všechny děti poděkovat kou - zelným slůvkem děkujeme všem sponzorům za poskytnuté dary, které nám přispívají na kulturní akce v průběhu školního roku pořádané školní družinou. Jana Mouralová Aktuální informace Základní umělecké školy Nejdříve chci popřát všem příznivcům a spolupracovníkům ve Vlčnově do nového roku hodně kvalitních a trvalých uměleckých zážitků, trpělivosti s těmi, kteří se k nim zatím blíží a především dobré zdraví. Pokud jste s naší činností spokojeni, řekněte to všem, pokud jste nespokojeni, řekněte to nám. V každém oboru je neustále co vylepšovat, proto se i my snažíme přinést něco nového a rozšířit naši nabídku. I když je do začátku nového školního roku ještě hodně času, chci upozornit zájemce o studium tanečního oboru, že máme zájem nabídnout možnost výuky tohoto oboru také ve Vlčnově. Tuto výuku mohou navštěvovat již děti předškolního věku /od 5 let/, které jsou zařazeny do přípravky, dále všechny děti, které mají zájem rozvíjet své pohybové schopnosti, pracovat na správném držení těla, vedení pohybu, které rovněž chtějí vyjadřovat své pocity tanečním pohybem a rozvíjet vnímavost, citlivost a představivost, hudební a prostorové cítění v dětském kolektivu pod odborným vedením zkušeného tanečního pedagoga a za spolupráce klavírního korepetitora. V přípravce provádějí děti pohyb celkově, bez analýzy pohybu, se smyslem pro rytmus a estetiku vyjádření. Ve studiu I. stupně jsou v průběhu 7 let děti vyučovány v předmětech klasický, lidový a současný moderní tanec. V navazujícím 4letém studiu II. stupně pokračují žáci podle svého zaměření v klasickém nebo moderním /jazzovém/ tanci. Nedílnou součástí výuky jsou vystoupení a soutěže, případně práce v tanečním souboru. Ukončení studia v obou cyklech se děje tanečním absolventským vystoupením. Pokud máte zájem, zápis žáků se bude konat v červnu Do té doby Vám rádi umožníme nahlédnout do výuky v tanečním oddělení v Uherském Brodě, které sídlí v budově Panského domu. Veškeré informace Vám podá paní učitelka Jana Josková, telefonní kontakt v odpoledních hodinách. Můžete se rovněž obrátit na ředitelku školy Hanu Mahdalovou / /. Výuka ve Vlčnově by mohla probíhat /po dohodě/ v malém sále Klubu kultury nebo ve škole, to je zatím věcí dalšího jednání. Hana Mahdalová 15 Společně za kulturou Iv letošním školním roce 2005/2006 čekalo na naše malé školáčky a jejich mladší či starší sourozence společné prožití listopadového odpoledne v naší mateřské škole. SOU- ROZENECKÉ ODPOLED NE, jak jsme tento den nazvali, odstartovala 11. listopadu v hod. hudební pohádka PTÁČ- KU, PTÁČKU, JAK ZPÍVÁŠ? Profesionální výkon herců Slováckého divadla z Uherského Hradiště Pavla Majkuse a Aleny Pavelkové zaujal jak naše nejmenší diváky, tak i jejich 30 přítomných sourozenců. Ve 40ti minutovém představení přiblížili umělci dětem pomocí písniček, obrázků, říkanek a hádanek naše opeřené kamarády ptačí říše z lesa i ze dvorku. Papoušek TRALALOUŠEK si s dětmi zanotoval ty nejznámější ptačí písničky a ze všech prostor budovy bylo slyšet nadšené kukání, ťukání, vrkání i kejhání. Je velmi příjemné zjištění, že kulturní program pro děti dokáže působit jak na jejich estetické cítění, tak i formovat v oblasti výchovně-vzdělávací. Dana Mikulcová

16 NEJEN KULTURA NA 1. STUPNI Vtomto článku bych Vás chtěla seznámit s kulturními akcemi, které v 1. pololetí proběhly na 1. stupni naší školy. Již od prvních školních dnů začaly probíhat v jednotlivých třídách besedy s pracovnicemi centra HELP z Uh. Hradiště. Témata besed byla zaměřena na kamarádství, tvorbu třídního kolektivu a pěkné mezilidské vztahy. Cílem těchto besed je, aby se děti ve škole dobře cítily a předcházelo se tak problémům pramenících z narušených mezilidských vztahů. Od října jsme postupně po třídách navštěvovali místní knihovnu. S paní knihovnicí Marií Kolajovou si každý vyučující dopředu vybral a domluvil téma besedy. Do knihovny chodí děti velmi rády a to určitě i díky paní knihovnici, která má pro naše žáky vždy připravený zajímavý program. Tímto bych jí chtěla za její ochotu a spolupráci moc poděkovat. Návštěvu knihovny zpestřilo i shlédnutí výstavy Krajina z ruky. Žáci si v nově vybudované galerii, která je hned vedle knihovny, se zájmem prohlédli fotografie a kamenné objekty Pavla Bezděčky. Tato výstava navozovala atmosféru citlivého vnímání krás přírody a uvědomění si jejího významu v našem životě. Sestavami kamenných objektů jsme byli všichni přímo okouzleni. V úterý 11. října jsme se vypravili ve dvou skupinách do Kulturního domu v Uh. Brodě na Pověsti z hradních věží. Představení bylo rozděleno pro děti z 1. a 2. tříd a pro žáky z 3. až 7. tříd. Mladším dětem se představení líbilo. Nám starším se však zdálo, že nesplnilo to, co slibovalo v nabídce, když O potížích s kulturou Zvládat na jedničku násobilku, rovnice, psaní y/i po obojetných souhláskách, pravé přítoky Vltavy nebo podnebné pásy to je bez řečí, spolu s milionem dalších vědomostí, velmi důležitá věc, kterou si děti ze školy mají odnést. Ale nestačí to. Protože si o sobě myslíme, že jsme národem kulturním, musí tímto směrem zamířit čas od času i školní aktivita. Nevím, čím to je, ale občas mám pocit, že kolem základních škol poletují hejna vymítačů kulturního ducha, jejichž jediným zájmem je vyrazit z žactva po dvacetikoruně (v lepším případě!) za něco, co se na povrchu tváří jako metodicko-didakticko- -kulturně vzdělávací program výjimečných kvalit, který se ale v praxi ukáže být spíš nakydanou hromadou blábolu a kýče s hlasitým hudebním doprovodem a nulovou hodnotou. Bohužel je velmi těžké se předem ujistit, že to, co slibuje nabídka zaslaná většinou ze seriozních míst, bude nakonec realizováno i ve skutečnosti. A jsme tuto kulturní akci jako učitelé pro děti vybírali. Na základě této zkušenosti jsme se rozhodli, že v druhém pololetí zorganizujeme pro žáky návštěvu Slováckého divadla v Uh. Hradišti. Tato akce bude sice finančně náročnější, ale myslíme si, že Slovácké divadlo je samo o sobě zárukou kvality. V jednotlivých třídách na prvním stupni proběhly i další akce. Například páťáci se 19. října vypravili do hvězdárny v Uh. Brodě, kde vyslechli zajímavou přednášku doplněnou filmem o planetách Sluneční soustavy a o hvězdách a souhvězdích na naší obloze. Čtvrťáci a druháci zase zamířili do předvánočního Rožnova pod Radhoštěm. Vyvrcholením kulturních akcí bylo uspořádání Vánoční dílny, která byla dárkem učitelů všem žákům vlčnovské školy. Kateřina Knotková 16 M. Bažina, 2. B podčárník tak se nám, i přes pečlivou přípravu, občas stane, že se spálíme. Po takové akci nezbývá, než skřípat zuby a uklidňovat děti (fyzické násilí na účinkujících je nepřípustné). Na rozdíl od značky Czech made u výrobků se zaručenou kvalitou se totiž při organizaci kulturních akcí ve školách není čím řídit. Škoda. Ale myslím, že chystaná návštěva Slováckého divadla bude po kulturní stránce zase jednou bez nervů. Kultuře proto třikrát nazdar! Zdeněk Stašek Kulturní akce V prvním pololetí současného školního roku měli žáci druhého stupně naší školy nemálo možností rozvíjet získané teoretické vědomosti i v praxi, a to na nejrůznějších kulturních akcích či poučných exkurzích. Sedmé třídy začátkem října vyjely na hrad Brumov za účelem poznání systému středověké fortifikace, přičemž se na zpáteční cestě v rámci multikulturní výchovy zastavily na židovském hřbitově a přiblížily si specifika tohoto etnika a jeho nelehký úděl ve dvacátém století - holocaust. Velmi přínosný byl i zeměpisně-přírodovědný výlet do brněnského planetária a botanické zahrady, kterého se postupně zúčastnili žáci šestých, sedmých a osmých tříd, nebo návštěva Slováckých strojíren našimi nejstaršími žáky, kteří intenzivně přemýšlejí o svém budoucím povolání a jsou jim předkládány rozmanité alternativy podle jejich schopností a dovedností. Jako celek, druhý stupeň dohromady, jsme zhlédli ve vlčnovském Klubu sportu a kultury divadelní představení Don Quijote de la Ancha, uváděné Divadlem Klauniky Brno, které ovšem, nutno přiznat, nesplnilo naše očekávání. Z hudebních pořadů zaznamenal u našich žáků kladný ohlas listopadový koncert skupiny Jumping Drums, provázený výkladem o historii vzniku bubnů, a zvláště pak v předvánočním čase zpěv sboru Svatý Pluk, který nám skvěle zazpíval méně známé koledy i moderní spirituály. V prosinci uspořádalo vedení školy pro žáky obou stupňů návštěvu vánoční Vídně. Některé děti doprovázeli i jejich rodiče. Poznávací zájezd se zdařil, žáci se seznámili s centrem města a některými památkami metropole našich rakouských sousedů. Již tradičně rovněž proběhly na druhém stupni preventivní programy SVP HELP Uherské Hradiště, jejichž náplň vyplývala z potřeb konkrétního třídního kolektivu. Také v budoucnu se budeme snažit zajistit pro žáky přínosné akce i mimo školu, neboť jsme si plně vědomi, že čas, který na nich strávíme, neodmyslitelně k výuce patří. Jan Vorba M. Hauerlandová, 5. B

17 Jak budou naše děti před námi reagovat? Nebudou se stydět? Jak bude vyučovací hodina probíhat? O takových a podobných otázkách přemýšlelo určitě mnoho rodičů, kteří se rozhodli přijít na Den otevřených dveří. Tuto zajímavou akci prvního stupně jsme na naší škole zorganizovali 30. listopadu Rodiče mohli v průběhu dvou vyučovacích hodin přijít do školy za svými ratolestmi a podívat se, jak prostředí, ve kterém tráví děti většinu dne, vypadá. Prohlédli si nástěnky, přípravy na tabulích, a také Den otevřených dveří Do výtvarné soutěže byla navrhnuta tato témata: 1. Lidové tradice 2. Moje největší záliba 3. Cestománie 4. Máme rádi zvířata 5. Sport 6. Proměny přírody 7. Svět fantazie Každá třída si vybere dle vlastního uvážení 5 témat, která zpracuje libovolnou technikou. Z nejlepších výkresů každého tématu vybere 3 zástupce.termín odevzdání prací je stanoven na 15. dubna Vyhodnocení porotou, ve které budou zastoupeni učitelé i žáci, proběhne do konce dubna. Vítězné práce budou následně vystaveny od května ve vestibulu školy a některé práce uveřejníme na školním webu. Laďka Holáňová pomůcky, které žáci při výuce používají. Zhlédli průběh hodiny, reakce dětí na otázky, mohli si porovnat pracovní tempo i samostatnou práci žáků. Žákům vůbec přítomnost rodičů nevadila, neměli potřebu se před nimi předvádět a jejich chování bylo zcela přirozené. V matematice se aktivně a s chutí pustili do plnění slovních úkolů, hravě zvládli také příklady, ve kterých museli využít více početních operací. V závěru vyučovací hodiny se dokonce pokusili vymyslet zadání slovních úkolů. Hodina českého jazyka proběhla formou procvičování a opakování dosud probraného učiva. I zde jsme k daným tématům využili více výukových metod. Od samostatné práce, přes práci ve dvojicích, až po práci skupinovou. Musím své žáčky pochválit. Myslím, že pracovali s potěšením, zapojovali se do výuky, neměli čas vyrušovat. A že některé z jejich odpovědi nebyly zcela správné a přesné? To přece vůbec nevadí. Vždyť známé české pořekadlo praví, že učený z nebe nespadl. Ivana Kovářová Školní výtvarná soutěž na 1. stupni Výtvarná výchova - nepovinná Iv letošním roce jsme se společně potkávali celé 1. pololetí se žáky a žákyněmi v nepovinném předmětu Výtvarná výchova. Byla jsem velmi ráda, když jsem na začátku roku začala obcházet třídy a zájemci do řad výtvarníku se jen hrnuli. Celkový počet dětí se ustálil na počtu 48 a to z 1. i 2. stupně. A které techniky jsme letos poznali? V prvních hodinách jsme tvořili ubrouskovou technikou tzv. Levandulové pytlíky, vyzdobené navíc blýskavými kamínky. Naše práce přinesla uspokojení, a to i z pohledu na výtvory, kterými se pyšnily nástěnky ve vestibulu školy. Další výtvarnou technikou bylo malování na hedvábí. Tuto techniku si děti vyzkoušely již v minulem školním roce. Letošní úkol byl ale mnohem těžší a náročnější. Celou práci děti odváděly samy - od kontur po vykreslení, výběr barev a samotné vypracování. Navíc si velmi dávaly záležet, neboť jejich obrazy budou dlouhodobou výzdobou prostor školy. Završením jejich práce bylo odevzdání tří obrazů. Pro odlehčení jsme jako další techniku zvolili vytvoření loutky Motýlka. Využili jsme akvarelových pastelek, anilinových barev a pro křídla zvolili fólii a slupovací barvy. Tito motýlci zdobili naši školu ještě v době, kdy venku pomalu začínalo přituhovat a my, milovníci tepla, se tak mohli alespoň očkem potěšit pohledem na jarní a letní tvorečky. Jednou z nejzajímavějších technik, se kterou se děti v školním půlroce dále seznámily, byl tisk. Každý si vyzkoušel tisk z výšky - ze šablony, kterou sám navrhl a vytvořil. Naše výtvory se také staly přáním, které letos rozesílala škola všem svým přátelům a známým. Každý si mohl vyzkoušet nejen vytvořit šablonu, ale použít váleček pro následný tisk. Práce velmi děti bavila, hlavně míchání několika odstínů barev, a proto jsme ji také zvolili jako jednu z technik pro tvorbu přáníček a péefek na naši vánoční dílnu. Kromě výrobků, které děti vytvářely samy pro sebe, také žáci 2. stupně připravovali materiál na výrobu ozdůbek na již zmiňovanou Vánoční dílnu, která byla připravena pro všechny žáčky naší školy. Za jejich práci a velkou ochotu jim mnohokrát děkuji. Poslední prací našich žáčků v 1. pololetí byl návrh a vytvoření šablony stromu, která je motivovaná Dnem Země. Tento den je sice až 22.dubna, ale my plánujeme projekt, který se tohoto dne týká a jeho mottem je právě strom. Jestli Vás práce našich žáčků zajímá, těšte se a v dubnu Vás zveme na celou školní expozici. Přijďte se tedy na práci našich žáčků v dubnu podívat. Přesný termín Vám uvedeme na našich webových stránkách. (www.zsvlcnov.cz) Laďka Holáňová 17

18 SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY NAŠÍ ŠKOLY Přespolní běh Dne se žáci ZŠ Vlčnov zúčastnili okresního kola v přespolním běhu základních škol, konaném v Uh. Ostrohu. Vynikajících výsledků dosáhla Erika Vozárová, která v kategorii starších žaček skončila v první desítce nejlepších. Za zmínku stojí kategorie mladších žaček, kde se Leona Míšková a Kateřina Tykalová umístily těsně za první desítkou. Tyto mladší žačky společně s Veronikou Vozárovou, Janou Lekešovou, Kateřinou Mošťkovou a Pavlou Vitáskovou obsadily vynikající 5. místo v soutěži družstev. Gratulujeme! Sprinterský víceboj základních škol Dne 11. října 2005 se žáci Základní školy Vlčnov zúčastnili sprinterského víceboje základních škol konaného v Uherském Brodě. Nejlepšího výsledku dosáhla Zuzana Kuželová ze 7. třídy, která v konkurenci třiceti startujících žaček vybojovala bronzovou medaili. V soutěži družstev obsadily žákyně 6. třídy ve složení Leona Míšková, Kateřina Tykalová a Petra Solařová vynikající 4. místo. Gratulujeme! Turnaj ve stolním tenise Dne se družstvo starších žáků ve složení Martin Ševčík, Petr Ševčík, Martin Slunečka zúčastnilo okresního kola žáků ZŠ ve stolním tenise konaného v Kunovicích. V konkurenci osmi základních škol se toto družstvo umístilo na vynikajícím 3. místě. Gratulujeme! Zlínský VORVAŇ Dne se zúčastnilo družstvo ZŠ Vlčnov závodu Zlínský VORVAŇ konaného ve zlínské hale Novesta. Při vysoké konkurenci 37 základních škol se naše družstvo umístilo v první polovině. Žákům gratulujeme. Vánoční turnaj ve stolním tenise Dne se na základní škole Vlčnov uskutečnil školní vánoční turnaj ve stolním tenise, kterého se zúčastnilo 16. žáků všech ročníků. První místo - Přemysl Mlýnek(4. A), Druhé místo - Petr Soukeník (5. A), Třetí místo - Jan Syrovátka (9. B) Žákům gratulujeme! Štěpánka Pospíšková A CO VOLEJBAL? Vtomto školním roce trénují při TJ Vlčnov dvě volejbalová družstva: starší žáci a starší žákyně. Kluci i děvčata trénují pravidelně dvakrát týdně a obě družstva spolu úzce spolupracují. Hlavním trenérem je Ing. Michael Kudláček, kterému jako v předešlých letech pomáhám. Letos s námi začala spolupracovat i paní učitelka Ivana Kovářová. Oba týmy starší žáci i žákyně hrají okresní přebor a oba jsou na pěkném 3. místě. Kluci hrají okresní přebor již druhým rokem. Loni procházeli těžkou zkouškou nováčků. Letos udělali hoši velký pokrok. Jsou již rovnocenným soupeřem i těm nejlepším družstvům. Sledovat jejich zápasy je pro mě opravdu radost. Dva naši hráči Jožka Knotek z 8. A a Radek Hauerland z 9. A- jezdí jedenkrát týdně na trénink do blízké Nivnice. Zde vytvořili družstvo starších žáků z nejlepších volejbalistů z Nivnice, Uh. Brodu, Strání a Vlčnova a přihlásili se do krajského přeboru. Ve Zlínském kraji jsou nyní na výborném prvním místě. Naše děvčata hrají okresní přebor teprve prvním rokem. Mají štěstí, že družstva, se kterými hrají, jsou odpovídajícími soupeři, a proto se jim celkem daří. Naše volejbalistky i volejbalisté sehráli i několik přátelských zápasů, které jsou nejlepší cestou k jejich rychlejšímu růstu. Zde bych chtěla poděkovat rodičům, kteří nám 18 vypomáhají s odvozem na zápasy. Myslím si, že hlavní poděkování patří panu trenérovi M. Kudláčkovi, který práci s volejbalovou mládeží věnuje převážnou většinu svého volného času. Volejbalový oddíl ve spolupráci se školou a SR zorganizoval Mikulášský turnaj ve volejbale o putovní pohár, který proběhl v pátek 2. prosince. SR tento turnaj finančně sponzorovalo. Bylo zakoupeno občerstvení pro hráče, a to hlavní krásný putovní pohár. Turnaje se zúčastnilo pět družstev s tímto umístěním: rodiče 1. místo, starší žáci 2. místo, učitelé 3. místo, starší žákyně B 4. místo a starší žákyně A 5. místo. Putovní pohár tentokrát získalo družstvo rodičů. O Velikonocích však proběhne další obdobný turnaj. Starší žáci již teď pilně trénují, neboť jejich cílem je získat cenný pohár. Chtěla bych rovněž vyzvat kluky i děvčata ze 4., 5. a 6. tříd, kteří by se chtěli začít učit hrát volejbal, aby přišli na trénink přípravky, který se koná každé pondělí od do hodin. Na závěr vyslovuji poděkování všem našim aktivním hráčům i hráčkám, kteří chodí pravidelně na tréninky a jejich snaha a výsledky jsou nám trenérům tou nejlepší odměnou. Kateřina Knotková

19 Lyžařský výcvikový kurz Ve dnech jsme se zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu ve Velkých Karlovicích na chatě Na Pluskovci. Hned po příjezdu jsme dostali oběd a poté se ubytovali do pokojů po 2, 4, 5 žácích. Na pokoji byla i televize a lednice, ale ty jsme používat nemohli, což nám tolik nevadilo. Poté, co jsme se ubytovali, vyrazili jsme na svah, kde nás rozdělili do 1., 2. nebo 3. skupiny. Ze začátku všichni jezdili na dvou malých sjezdovkách, k nim patřila ještě jedna velká. Každá sjezdovka měla svoji lanovku a velká měla jeden pomalejší vlek a jeden rychlovlek. První družstvo jezdilo na velké sjezdovce, na kterou přešlo asi po dvou dnech i druhé družstvo, ovšem z třetího družstva šli na druhou sjezdovku jen odvážlivci. Instruktor, který vedl první družstvo, se jmenoval Václav Gerža, se kterým tam přijel ještě jeho kamarád, snowboardista Ivan Botek. Ten ale nevedl žádné družstvo. Družstvo druhé vedla pí. uč. Štěpánka Pospíšková a družstvo třetí Vojta Novák. Dále s námi jel zdravotník Martin Kučera, který nám vždy pomohl. Ve volném čase někteří byli na pokoji, ale ostatní si mohli dojít na bazén nebo výřivky či sauny, které byly vždy k dispozici. Každý den ve čtvrt na šest byla nějaká poučná přednáška o horách. Potom následovalo volno a ve hodin nastal večerní program, při němž se hrávaly hry, které jsme si sami vymýšleli a ve nastala večerka. Třetí den, který byl jak se říká kritický, byl odpočinkový. Proto jsme šli na svah jen dopoledne a odpoledne jsme si vyšli na krátkou procházku do restaurace na čaj. Poslední den se všichni zúčastnili závěrečného závodu ve slalomu. Na 1. místě se umístil Josef Knotek z 8. A, 2. místo obsadil Marek Cifr z 8. A, 3. místo patřilo Petru Figurovi též z 8. A. Když jsme odjížděli, tak se všichni naposledy ohlíželi po okolní zasněžené krajině a smutně se rozloučili s našimi vedoucími. Jsme rádi, že jsme měli takové dobré instruktory, se kterými jsme zažili spoustu srandy. Doufáme, že nikdo z toho nebyl zklamaný a všem se to líbilo. Kubalová, Křapová, Rohlíková,Tykalová, Navláčilová, Pavelčík druhá skupinka vodoplachých dětí je cílovou skupinou pro mé zamyšlení. Ze strany plavecké školy je totiž výcvik organizován a veden na velkou jedničku. Dávno jsou pryč doby, kdy nasupení plavčíci házeli neplavce do vody se slovy: Bojuj, bojuj! Plavecké hodiny jsou pestré, nikdo nikoho nestresuje a slabší plavci často připomínají díky množství nadnášecích pomůcek spíš pěnové těžkooděnce, jejichž potopení pod hladinu je prakticky vyloučeno. Proto se Polovina školního roku je za námi a s ní i příjemné chvíle, které prožily děti 4. třídy MŠ v Centru pohybových aktivit Delfín v Uh. Brodě. V prvním pololetí se do předplaveckého výcviku zapsalo 17 předškoláků. 11 z nich jej tímto obracím hlavně na rodiče nastávajících plavců z druhých tříd, aby v případě náznaků nervozity nebo strachu svých dětí z plavání zvolili uklidňující slova, popřípadě, (a to je možná nejlepší možnost), svého potomka do plavání doprovodili a přímo u bazénu ho povzbudili. Byla by totiž velká škoda, kdyby se pro některé děti stalo plavání traumatem. Vždyť plavání má být prospěšnou, zdravou a hlavně radostnou činností. Anna Mošťková PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK těla. Potom už si žabičky a rybičky pod trpělivým vedením své paní učitelky v oddělených skupinách osvojovaly Pár slov o plaveckém výcviku aneb voda nebolí Málokterá školní disciplína se těší u žáků 1. stupně tak rozporuplné pověsti jako plavecký výcvik. Rozděluje děti bez ohledu na jejich prospěch, chování, povahu či pohlaví v zásadě na dvě zřetelné skupiny - milovníky plavání, kteří by klidně jezdili na bazén každý den a ty, kteří by rádi tyto vodní kratochvíle oželeli. Takže jsme se i letos každé úterý ráno setkávali jak s natěšeností a zápalem, tak s nervózními otázkami, jestli náhodou plavání neodpadne, či je- -li nutné dnes plavat. A právě ta 19 absolvovalo i v loňském školním roce.bylo to znát už při první seznamovací hodině 27. září 2005, kdy učitelky Plavecké školy Uh. Hradiště Aranka Grulíková a Gabriela Valášková rozdělovaly děti do dvou družstev podle stupně dovedností. Každá následující hodina plavání byla vždy zahájena nástupem a společnou rozcvičkou v malém bazénku. Děti si zahrály pohybovou hru a při říkadlech procvičily všechny části a zdokonalovaly dovednosti, které budou později základem pro výuku plavání. Velkou motivací byl pro děti rybníček plný žabiček. Každý dostal omalovánku s žabkami doplněnou básněmi o tom, co která žabka umí a jakou má mít barvu. Po zvládnutí některé z dovedností si mohly děti příslušnou žabku vykreslit. Ale i když některá zůstane zatím bílá, nejdůležitější je, že všechny děti jsou s vodou kamarádi a s chutí se věnují vodním radovánkám. Poděkování patří učitelkám Plavecké školy Uh. Hradiště za profesionální přístup a individuální péči, rodičům a Obecnímu úřadu ve Vlčnově za finanční zajištění a dětem za odvahu, snahu a disciplínu. Jaroslava Michalcová

20 Zdravotní tělesná výchova Vletošním školním roce pracuje na naší škole kroužek Zdravotní tělesné výchovy, kde cvičí 20 žáků ročníku, kteří mají problémy s vadným držením těla nebo páteře. Scházíme se každou středu a pátek od hod do hod v tělocvičně KSK. Co je jeho náplní, jaká je skladba hodiny a jaké zásady dodržujeme, aby cvičení bylo co nejefektivnější? Při cvičebním programu dodržujeme tyto zásady: necvičíme brzy po jídle, cvičíme pomalu, cvičíme tahem, nikdy švihovými pohyby, cvičení nesmí vyvolat bolest, mezi jednotlivými cviky děláme 2 5sekundové pauzy. Skladba hodiny: 1. Honěná, taneček nebo pohybová hra. 2. Vydýchání. Ve čtvrtek se třídy 7. A a 7. B zúčastnily exkurze na hrad Broumov. Vyjeli jsme v 7.30 hod. z parkoviště U krála. Cesta nám trvala asi 30 minut. Po strmé cestě jsme vystoupili ke středověkému hradu. Pan kastelán nám stručně pověděl historii hradu a zavedl nás do hradního sklepení, kde byla výstava archeologických nálezů z hradu. Podívali jsme se také do hradní věže, odkud byl pěkný výhled do okolí. Potom jsme si udělali přestávku na svačinu. Sbírali jsme kaštany, které rostly na stromech v hradním nádvoří. Někteří žáci se bavili tím, že házeli kaštany do podhradí. Po prohlídce a svačině jsme hrad opustili, sešli jsme dolů k autobusu a šli jsme se podívat na židovský hřbitov.pan učitel Vorba nám krátce řekl historii Židů. Pak jsme se odebrali k autobusu a ve 12 hodin jsme už byli ve škole. 3. Cvičení při vadném držení těla s velkými nebo malými míči, složenými švihadly; na žíněnkách, lavičkách; ve svoji s jedinci nebo ve dvojicích. 4. Vydýchání závěr. Nejzákladnějším předpokladem úspěchu je však dodržování dobrého zajištění trupu ve všech tělesných aktivitách jako je sed, stoj, chůze. Žáci se naučí nové cviky, které by měli cvičit denně doma. Při práci v kroužku čerpáme z materiálů vypracovaných Revmatologickým ústavem v Praze a z knihy Cvičíme s měkkým míčem od Petry Dobešové. Chcete-li si ulevit od bolesti a narovnat záda, cvičte s dětmi pravidelně každý den. Cviky provádějte 3 5x, pomalu, tahem a s výdrží. Při cvičení pravidelně dýchejte a výsledky vašeho snažení se časem projeví. Eva Surá EXKURZE NA HRAD BRUMOV V plánu byla také návštěva galerie v Uherském Brodě, ale nebyli ochotni na nás počkat a pustit nás dovnitř. Exkurze se nám moc líbila. zapsaly: ZUZANA KUŽELOVÁ a ZUZANA STRAŇÁKOVÁ FOTOGRAFIE: MICHAELA PESTLOVÁ 20 Výlet za poznáním Vzhůru za hranice všedních dnů! V duchu tohohle motta jsme se vydali 8. prosince se šestými ročníky na výpravu za poznáním zákonitostí hvězdného nebe a flory dalekých exotických krajů. Naším cílem byla brněnská hvězdárna a planetárium Mikoláše Koperníka a botanická zahrada při Přf MU. Děti se těšily, my zrovna tak. Řízky byly nasmaženy, teplé oblečení hřálo a pusy jsme pěkně promazaly, abychom stihli probrat vše, na co ve škole čas nezbývá. Na začátek nás čekal program ve hvězdárně na Kraví hoře pojmenovaný Jak je to doopravdy? V hodinách zeměpisu se děti s paní učitelkou pilně připravovaly a už se nemohly dočkat, až se utkají v připraveném soutěžním klání a třeba porazí žáky jiných, daleko větších a známějších škol (jako ostatně několikrát v minulosti). Pokud neznáte, jak to v takové hvězdárně chodí, neváhejte. Zážitek je to vskutku snový. Venku prosincové poledne, uvnitř srpnová noční obloha s tisíci zářivými hvězdami, z nichž ty nejznámější a nejjasnější se naučíte poznat. Ale také čas a místo východů a západů Slunce nebo proměny noční oblohy v průběhu roku. Zkrátka stojí to za to. A jak dopadla soutěž? Vyhráli jsme. Vítězství pro nás získali Jana Lekešová ze 6. A a Lukáš Martinák ze 6. B a odnesli si i pěkné ceny. Dodatečně gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy. Ještě zbývá nakoupit nezbytné maličkosti na památku a už jdeme vstříc dalšímu poznání, tentokrát do skleníků. To byla zkouška naší odolnosti! První skleník a hned tropy. 30 stupňů, vlhko a nedýchatelno k zalknutí. Babiččiny pletené svetry šly pěkně rychle dolů. Ale za shlédnutí pravé voňavé vanilky, banánového květu nebo sladké cukrové třtiny to stálo. Pak už to jde ráz na ráz. Mikroklima je stále příjemnější a naše znalosti se rozšiřují. Poznáváme blahovičník, chcete-li eucaliptus od medvídka koaly, kávovník, vavřín, epifyty, masožravky, cykasy, citrusy, ananasy, bromélie, a kaktusy různých tvarů a podob. Krásné, obrovské, pichlavé. Škoda, že je konec, ale naštěstí ještě ne našeho výletu. Chceme projít centrum vánočně vyzdobeného města, vystoupat ke kostelu Petrov a nakoupit vánoční dárečky pro nejbližší. Už zbývá jen poslední zatáčka a jsme doma. Líbilo se? Určitě! Příště jedeme zas! Snad to příště bude už brzy Petra Hrabovská, Jarmila Štefaníková

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Akce školní družiny Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ Téma: Plody barevného podzimu Tematické vycházky do přírody Pracovní činnosti s přírodními materiály

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Třebíč Předkladatel: Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu ŠKOLA NÁS BAVÍ Název školy Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín Adresa školy 696 31 Bukovany 132 Ředitel

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace IČ 71007652, tel. 577438872, Zlín 760 01 Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Program: Uvítání rodičů, představení zaměstnanců MŠ Seznámení

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015 Projekt Technické školky MŠ Ostrovačice, květen 2015 V tomto domě je umístěna naše mateřská škola, obecní úřad a také zde sídlí pan starosta Tomáš Hájek, který nás má rád a často se za námi chodí podívat.

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více