Škola byla vždy chápána jako symbióza učitelů a žáků. Svět a společnost se velmi rychle mění ÚNOR 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škola byla vždy chápána jako symbióza učitelů a žáků. Svět a společnost se velmi rychle mění ÚNOR 2006"

Transkript

1 Milí rodiče, vážení čtenáři! Ne všechno lze změnit, o co se člověk snaží, ale určitě se nezmění nic, dokud se člověk snažit nezačne. James Baldwin Svět a společnost se velmi rychle mění a způsob vyučování, který byl vhodný pro žáky před deseti či dvaceti lety, dnes již nevyhovuje potřebám současných žáků. Požadované změny mají přinést nové příležitosti. V současné době se zamýšlíme a diskutujeme nad tvorbou nového vzdělávacího programu, hledáme možné cesty postupu. Vycházíme ze sebehodnocení, kriticky se díváme na vlastní práci, vyhledáváme naše silné a slabé stránky, zpětnou vazbu u svých žáků, kolegů i rodičů. Jakákoli připomínka je pro nás signálem k zamyšlení nebo motivací ke změně. Všichni učitelé přemýšlejí na základě vlastních zkušeností, poznatků z akcí dalšího vzdělávání, seminářů, samostudia i po vzájemných kolegiálních diskusích o svém i našem novém učení a nových dovednostech. Uvažujeme více nad možnými souvislostmi a vazbami ve vzdělávání a díváme se za bariéry svých předmětů. K základním kamenům české pedagogické tradice patří tzv. činnostní učení. Vychází z odkazu J. A. Komenského. Cílem činnostního učení je zapojení všech žáků do výuky, zvládnutí základního učiva všemi žáky, motivace k celoživotnímu učení a postupný rozvoj klíčových kompetencí, a to na hranici osobního maxima žáků. Učitel, který pozná podstatu činnostního učení, může s jistotou vést žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů. Tak bychom chtěli pracovat i my a navazovat na mnohé činnosti, a postupy, které v naší škole uplatňujeme již dlouhodobě. Když jsem četla nedávno v odborném tisku pedagogické desatero českého činnostního učení v pojetí programu Tvořivá škola, uvědomila jsem si, že vše chny metodicko-didaktické přístupy tu více, tu méně, uplatňujeme a jejich zásadami se řídíme. A nyní ke zmiňovanému desateru: 1. žáky vedeme k samostatnému myšlení a objevování poznatků, 2. žáky pozitivně motivujeme, 3. postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu a využíváme dosavadních poznatků žáků, 4. výuku přibližujeme skutečnému životu, dbáme na zapojení všech smyslů, 5. využíváme mezipředmětové vztahy, 6. vedeme žáky k hovoru a vzájemné komunikaci, 7. využíváme zpětnou vazbu, žáky vedeme k samokontrole a práci s chybou, 8. žáky nepřetěžujeme a využíváme diferenciaci, 9. žáky co možná nejvíce chválíme a pozitivně hodnotíme, 10. k žákům přistupujeme jako k plnohodnotným lidským bytostem. Zkonstruovat vzdělávací program je vysoce specializovaná činnost. Předpokládá řadu odborných dovedností. Jedná se o tzv. pedagogické projektování. V duchu dosavadního pojetí byli učitelé připravováni na roli realizátora osnov, nikoliv na roli projektanta vzdělávání. Zákon č. 561/2004 Sb. ukládá školám vytvářet na základě Rámcových vzdělávacích programů školní vzdělávací programy. Na jeho tvorbě se bude podílet každý učitel školy. Zmíněné projektování má však specifičnost. Nelze v něm naprosto přesně a jednoznačně vymezit edukační cíle ani cesty. / Do procesu vstupuje tolik dalších neznámých včetně vychovávaného subjektu, že i kdyby se vycházelo z relativně úplné diagnózy, je zapotřebí ponechat následujícímu procesu určitou volnost pro v projektu nezahrnutá, ale v daném okamžiku potřebná řešení, Blížkovský, 1992, s. 255./ Někteří rodiče se mě dotazovali, jak bude náš program vypadat, co bude obsahovat, na co se zaměříme apod. Rodiče, nemusíte se obávat, že vás v dostatečném předstihu o něm nebudeme informovat. Očekáváme, že se na jeho tvorbě budete dle kompetencí a zájmu příští školní rok podílet, že se před nastartováním k němu vyjádříte. Program budou posuzovat patřiční odborníci mimo naši školu, seznámíme s ním zřizovatele i radu školy. Na spolupráci s Vámi se těší Jana Geržová 1 ÚNOR 2006 Z příspěvku do obecního zpravodaje Škola byla vždy chápána jako symbióza učitelů a žáků. V dnešním novém pojetí vzdělávání však můžeme společně dosáhnout daleko vyšší formy soužití a tím i lepších výsledků. Vedení školy i celý pedagogický kolektiv má zájem, aby vlčnovská škola patřila mezi školy, které žáky připravují a vybavují dobře nejen na určité povolání, ale především do budoucího života. V úvodním slově při zahájení nového školního roku jsem v této souvislosti uvedla. Přála bych si, aby tak jako my, učitelé, vkládáme naši důvěru ve vás, že se budete ve škole snažit poctivě pracovat a být svědomitými a pilnými mladými lidmi, tak abyste i vy věřili tomu, že vše, co ve škole děláme a budeme dělat, je ve váš prospěch. Věřím, že vzájemná důvěra nás povede ke společnému cíli, a ten je, že z vás budou čestní, upřímní, zodpovědní a vysoce vzdělaní inteligentní lidé. Dnešní doba si však nevyžaduje pouze nároky na vzdělání. Velkou pozornost musíme věnovat našemu zdravému způsobu života. Při realizaci minimálního preventivního programu spolupracujeme především se Střediskem výchovné péče HEPL v Uh. Hradišti. Pro letošní rok jsme zvolili např. témata: adaptace na školní režim, schopnost vzájemné komunikace a tolerance, spolupráce v kolektivu, respektování soukromí ostatních, střet silných osobností, vzájemná úcta, sebeovládání, mravní hodnoty, adaptace na pracovní tempo na 2. stupni, šikana, kouření, nedrogové závislosti, puberta, ideál krásy, zvládání stresu. Pro starší žáky proběhnou besedy s Policií ČR, s Okresní hygienickou stanicí a dětskou praktickou lékařkou. V poslední době se stala aktuální problematika ochrany přírody a životního prostředí. I my ve škole v jednotlivých předmětech uplatňujeme ekologickou tématiku, posilujeme přístupy k poznávání přírody a vztahu člověka k životnímu prostředí, provádíme jednorázové akce Den Země, exkurze do CHKO Bílé Karpaty, budeme spolupracovat s dalšími institucemi VIS Bílé Karpaty, CEV Pantoflíček. Učíme žáky, jak se chovat v krizových a mimořádných situacích. Jako každoročně i letos škola nabízí žákům možnost navštěvovat zájmové kroužky. Děti si mohou z nabídky vybrat logopedickou prevenci, pohybové hry, ping-pong, zdravotnický kroužek, taneční aerobik, kreativní výtvarnou výchovu, kroužek šití, dramatický kroužek, folklorní. Škola řadu let spolupracuje s LŠU, a tak naši žáci navštěvují hru na zvolený hudební nástroj přímo ve škole a nemusí dojíždět do Uh. Brodu nebo Dolního Němčí. V rámci nepovinných předmětů žákům nabízíme zdravotní tělesnou výchovu, dyslektickou poradnu, náboženství, výtvarné činnosti, informatiku, matematiku a český jazyk. Jana Geržová

2 ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Rok uběhl jako voda a my už se zase připravujeme na nové školáčky. Ti, co nastoupili v září, už nám povyrostli, umí se už sami najíst, poznají si své oblečení a za pomoci pí. učitelky zvládnou oblékání. Už sami zvládnou buď holčičí nebo klučičí záchodek, umyjí si vždy ruce a poznají si svoji značku na skříňce i v umývárně u ručníku. A co je nejdůležitější? Loučení s maminkou nebo s tatínkem je už bez slziček! Už nám, maminko, neprší z očí! Zkouší malovat barvami, ví, co umí lepidlo, plastelína, papír i nůžky. Rády cvičí, zpívají, říkají říkanky a poslouchají pohádky. Mají nové kamarády i mezi staršími dětmi. Je na čase je poslat mezi středňáky. Do maláků přijdou noví. A již brzy. Nové školáčky přivítáme se svými rodiči v MŠ při zápise od hod. Děti si mohou pohrát a prohlédnout všechny hračky, rodiče zase prostředí, ve kterém bude jejich dítě prožívat společné chvíle se svými kamarády. Zveme tedy všechny rodiče 3 4letých dětí, které nastoupí do mateřské školy od 1. září 2006, aby přišli ve čtvrtek 9. února do mateřské školy. Všechny děti čeká malé překvapení. Markéta Píšková Co nás ještě čeká? Pro mateřskou školu jsou měsíce leden a únor ve znamení příprav na zápis 6 7letých do 1. třídy ZŠ. Půjdeme se společně podívat za žáky 1. třídy na kousek vyučování. Také si prohlédneme družinu, která je tak trochu pokračováním her ve školce. V návaznosti na tuto debatu mohou rodiče předškoláků přijít do MŠ na konzultační odpoledne. Prohlédnou si práce svých dětí a poradí se s pí. učitelkou v případě, že si nejsou jisti, zda zapsat své dítě do 1. třídy nebo požádat o roční odklad školní docházky. 17. února dopoledne se mat. škola změní v masopustní karneval. Přijede kouzelník a dětem předvede nejnovější kouzla. Zápis nových dětí do mat. školy spojený s její prohlídkou je vždy pro nové rodiče něčím zajímavým a pro děti důvodem k poznání nového prostředí a hlavně hraček. 5. dubna přijedou herci do mat. školy s Ranečkem veselých pohádek. Před velikonočními svátky pozveme maminky a babičky, aby se spolu se svými dětmi naučily nazdobit kraslice zase trochu jinak. Když mají maminky svátek, školka jenom září. A co letos pro maminky a babičky připravujeme? No to Vám přece nemůžeme prozradit! Den dětí slavíme nejraději. A jak jinak než s myslivci a hasiči samozřejmě v lese. I ti nejmenší ještě po půl roce na tento den vzpomínají a ptají se, jestli už brzo přijedou hasiči. Každý si určitě dovede představit, že pro nás, dospělé, je právě pobyt dětí v lese, hledání pokladu, opékání i hry v přírodě organizačně velmi náročné, ale pohled na rozradostněné, spokojené i když unavené děti to přece za to stojí! A závěr školního roku bude ve znamení loučení s předškoláky. To už ale bude venku krásně teplo a všichni se budeme těšit na prázdniny. Teď nás ale čeká ještě hodně práce a mnoho úkolů. Proto bych chtěla všem, jak kolektivu zaměstnanců mateřské školy, tak všem rodičům popřát hodně zdraví, pohody a radosti z dětí v roce Markéta Píšková Zápis s Večerníčkem Ve čtvrtek v 15 hodin se budova základní školy zaplní budoucími prvňáčky a jejich rodiči. Tak jako každý rok bude pro nastávající malé školáky připraven bohatý program. Na děti při zápisu už tradičně každý rok čeká některá známá postavička ze světa pohádek. Letošním průvodcem a pomocníčkem na první cestě do školy bude Večerníček. Ten má pro děti jistě připravenou nějakou pohádku, ale zároveň jim prozradí, co to znamená být školákem. Ve skupinkách si pak budou hrát na školu, soutěžit a přitom plnit různé úkoly. A zatímco úkolem pedagogů bude sledovat reakce dětí a odhalit celkovou připravenost na školní docházku, rodiče budou mít vzácnou příležitost pozorovat své dítě při činnostech v dětském kolektivu vrstevníků. Děti se nejenom seznámí s novým prostředím školy a svými učiteli, ale poznají také nové spolužáky.učitelé se potkají s budoucími žáky a naváží první kontakt s rodiči, který je tak potřebný pro úspěšnou spolupráci. Rodiče rovněž dostanou informace o organizaci a zahájení školního roku, nákupu pomůcek a potřeb pro své děti. Přejeme si, aby atmosféra prvního dne ve škole byla pro děti přátelská a co možná nejradostnější, aby se nám podařilo rozplynout případné obavy a strach ze školy. Letošní prvňáčci i děti ze starších ročníků se už na své nové kamarády těší a už teď v hodinách výtvarných a pracovních činností připravují pro nové malé školáky drobné dárky. Jitka Kučerová 2 Přehled prospěchu a chování za první pololetí školního roku 2005/ pololetí školního roku skončilo a po krátkém bilan cování první půlky jsme se přehoupli do druhé části. Z celkového počtu 336 žáků 198 prospělo s vyznamenáním, 137 žáků prospělo, 1 žák neprospěl. Prospěchový průměr celé školy činí 1,5345. Žáci v průběhu pololetí zameškali hodin, všechny byly rodiči řádně omluveny. Na žáka připadá průměrně 41,89 hodin. V prvním pololetí třídní učitelé udělili svým žákům 5 pochval, 5 napomenutí a 3 důtky třídního učitele. Žádný z žáků nebyl hodnocem sníženým stupněm z chování. J. K.

3 Malé ohlédnutí s pohledem do budoucnosti Milí rodiče, dovolte mi malé ohlédnutí za nedávno uplynulým rokem. Něco se nám v tomto roce podařilo, něco nebylo snadné, ale všechno dohromady nás může vést k zamyšlení a také poučit. Nejdříve bych chtěl poděkovat paní Haně Prouzové za všechno úsilí nejen při náboženství. Také bych rád vysvětlil onu pauzu ve výuce, když paní katechetka ze zdravotních důvodů svou výuku přerušila. Jistě chápete, že najít vyučující uprostřed školního roku a skloubit jejich časové možnosti se zaběhlými hodinami žáků není nikterak jednoduché. Proto děkuji všem, kteří trpělivě tyto změny očekávali a následně přijali. Zároveň s jedním uzavřeným rokem stojíme na začátku roku nového. To je chvíle nanejvýš vhodná k tomu, abychom si připomněli důležité učitelské povolání každého z rodičů. Každý rodič je pro své dítě učitelem č. 1. Toto platí ve všech oblastech života, ale nejvíce v té duchovní. Výchovu ve víře jsme slíbili při křtu svých dětí, nyní je na nás, abychom se k tomuto slibu postavili se ctí. Je samozřejmé, že víru nelze ani vynutit, ani naučit zpaměti. Jak tedy? Zde jsou dvě pravidla: 1. Být vzorem nikoli slovy, ale skutky. 2. Umět podržet a pomoci vytrvat, když se dítě dostane do náročných let proměny dětské víry na víru dospělou. I když dnešní doba stále poukazuje na nedostatek času, přesto nemůžeme čekat, že bude škola suplovat výchovnou roli rodičů. Škola může jen stavět nová patra budovy, jejíž základy položíme my rodiče. Vše nadpřirozené lze stavět jen na dobrém základě přirozenosti, proto nepodceňujme skutečnost, že si pevná stavba života žádá kvalitní materiál slušnosti, čestnosti a zodpovědnosti. V tomto směru svým dětem dejme maximum, tady jde o budoucnost, tady jde, v tom nejlepším slova smyslu, o život. A na závěr přikládám malý návod pro rodiče, kterým je maximálně dobré se neřídit: 1. Začněte tím, že svému dítěti dáte vše, oč bude plakat a cokoliv se mu kdy zachce. 2. Vykládejte svým přátelům před ním, jak je chytré. 3. Dovolte mu, aby poslouchalo vaše manželské hádky. 4. Zastávejte se ho, když druhý z vás ho kárá. 5. Ukažte mu, že peníze jsou vaším hlavním životním cílem. 6. Potrestejte je, když udělá něco nepříjemného vám, ne však, když udělá něco nepříjemného jiným. 7. Nechte je chodit, kam chce. 8. Zastávejte se ho před učitelem. 9. Nestarejte se, s kým kamarádí. Do celého roku 2006 vám, milí rodiče, přeji hodně síly pro všechny úkoly a povinnosti a těším se na dobrou spolupráci. P. Ladislav 3 Rodičovské minimum Česko patří k zemím s největšími vzdělanostními rozdíly dětí v různém rodinném zázemí. Řečeno jinak: dobře se u nás učí hlavně děti, jejichž maminky a tatínkové se zřejmě uměli učit. Co mohou podle studijních poradců naprosto všichni rodiče v dané situaci podniknout? To shrnuje následujících jedenáct rad, jakési rodičovské minimum. 1. Vytvořte doma dobře osvětlené studijní prostředí, kde je vše po ruce a nic nerozptyluje pozornost dětí. 2. Zajistěte jim pravidelný studijní režim tak, aby bylo určeno, kdy a kde budou pracovat, stanovte čas, kdy každý den začnou se studiem. 3. Zajistěte prioritu domácích úkolů. Musí mít vždy přednost před televizí, hrou s kamarády a jinou zábavou. 4. Čtení by se mělo stát zvykem samozřejmě jak pro ně, tak pro vás, pokud tomu už tak není. V každém případě budou děti dělat to, co děláte vy, ne to, co říkáte. Umíme se správně učit? Tak si říkám, jak to, že někomu jde učení samo a jiný sedí nad knihami a výsledek téměř žádný?!? Možná že ti, kterým učení tolik nejde, jen neznají principy efektivního učení. Zde je šest podmínek úspěšného učení : 1. SOUSTŘEDIT SE NA UČENÍ 2. POUŽÍVAT SVOU PAMĚŤ 3. POSLOUCHAT VÝKLAD, DĚLAT SI POZNÁMKY DO SEŠITU 4. EFEKTIVNĚ ČÍST TEXT, PODTR - HÁVAT DŮLEŽITÉ INFORMACE, DĚLAT SI STRUČNÉ POZNÁMKY 5. POUŽÍVAT URČITÝ SYSTÉM STUDIJNÍCH NÁVYKŮ 6. VYROVNÁVAT SE SE STRESEM PŘI ZKOUŠENÍ A S DOČASNÝM NEÚSPĚCHEM K dodržení prvního pravidla je nezbytné umění systematického plánování. Tím se vymezí dostatek času na školní učení, odpočinek i zájmy. Někomu se dobře učí bez zvukových kulis, někdo při učení poslouchá slabě hrající hudbu. Záleží na každém, pro co se rozhodne a co mu vyhovuje. Rozhodně zapomeňte 5. Vypněte televizi. Anebo alespoň přísně zredukujte její sledování. 6. Hovořte s učiteli. Musíte vědět, co se mají vaše děti učit. 7. Povzbuzujte a motivujte své potomky, ale s domácími úkoly je příliš neotravujte, nefunguje to. 8. Kontrolujte jejich práci, nechyťte se však do pasti a nedělejte ji za ně. 9. Odměňujte děti za jejich úspěchy, ale nepřehánějte to, pokud jde o průměrnou práci. 10. Seznamte starší studenty s realitou. Naučte je, že se okolní svět nestará o jejich známky, ale posuzuje je výhradně podle toho, co znají a umějí. 11. Pokud si to můžete finančně dovolit, opatřte svým dětem počítač a veškerý software, se kterým umějí zacházet. Bez ohledu na svůj věk se musí zdokonalovat v počítačových technikách, aby přežily a uspěly jak během svého studia, tak i po něm. Z časopisu Spirit Darina Vaňková na to, že se člověk něco pořádně naučí při hrající televizi! Každý je schopen soustředěné práce maximálně minut, pak nastupuje únava. Pokud takový zápřah nezvládneme, snažíme se soustředěně učit alespoň minut a pak si udělat krátkou pauzu 5 10 minut (po hodině učení si odpočineme minut). Po přestávce nepokračujeme v učení látky dál, ale nejdříve si uděláme krátký přehled toho, co jsme se naučili v předchozím čase. Teprve pak pokračujeme v dalším učení. Pokud má mít učení nějaký efekt, je důležité také místo, na kterém se učíme. Nemá být příliš pohodlné, nebo takové, kde nejsme schopni se soustředit. Rozhodně se neučíme v posteli, protože to je místo, které slouží ke spánku a k odpočinku. Vytvořte si denní (týdenní) rozvrh svého volného času a pevně si stanovte, kolik ho budete věnovat učení, zábavě a koníčkům. Snažte se zbytečně neodsouvat úkoly, které jste ne-

4 zvládli v určený čas a věnujte se jim co možná nejdříve. Velké úkoly si rozdělte na několik menších, důležité si zvýrazněte. Na konci týdne se zamyslete nad tím, co se vám podařilo splnit a co nepodařilo. Nesplněné úkoly z předchozího týdne si do následujícího poznamenejte velkými písmeny, jedině tak je nepřehlédnete. Umíme se správně učit? Na základě novelizace školského zákona, platného od 1. ledna 2005, mají třídní učitelé na základních školách vypracovat výstupní hodnocení žákům, kteří se budou hlásit na střední školy. Ti by hodnocení měli dostat spolu s vysvědčením za první pololetí. Týká se to všech žáků devátých tříd a žáků pátých a sedmých tříd, kteří se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Před velkou písemkou si nejméně 2-3 týdny dopředu naplánujte několik krátkých opakování. A abyste nemuseli být ve stresu, výborně funguje také to, když po návratu ze školy očima přejdete učivo, které jste ten den ve škole probírali. Hodně úspěchů při studiu přeje výchovná poradkyně. Darina Vaňková Burza středních škol Bylo chladné, ale slunečné ráno. Třídy 9. A a 9. B se v 8.00 hodin sešly na parkovišti U Krála. Nikdo přesně nevěděl, jak vše bude probíhat, ale na další pochybné myšlenky jsme se už nezmohli, protože přijel autobus, který nás dopravil do Uh. Hradiště. Někteří žáci byli plni očekávání, jiní naopak znechuceni z toho, že všude kolem je budou obklopovat školy z celého kraje a taky spousta lidí. Na výběr jsme toho měli opravdu hodně, dokonce tolik, že jsme nevěděli, kam dřív skočit. Celý program nám zpestřila módní přehlídka žákyň střední návrhářské školy. U stolu, kde sídlila Zbrojovka, jsme si mohli vyzkoušet střelbu na cíl z laserové pistole. Mnozí měli štěstí, jiní naopak dostali doporučení ještě chvíli trénovat. Celý areál obklopovala spousta lidí a dokonce jsme narazili na staré známé. V klubu byla dvě patra, přičemž v každém se tísnili žáci s letáčky podporující a vychvalující svou školu. Asi každý si odnesl plnou náruč prospektů, testů a brožur. Dívkám se líbily obory typu zdravotní sestry, kosmetičky či kadeřnice. Chlapce zaujaly školy spíše jiného zaměření, zejména průmyslové a technické. Pak, až toho všeho bylo dost, jsme šli před areál a sdělovali si dojmy a informace, které jsme zjistili. Pár z nás, kteří byli plni euforie, mluvilo o své vysněné škole s velkým zaujetím a určitým přesvědčením, že se tam v klidu a v pohodě dostaneme. Uvidíme, jak pro nás 24. duben dopadne, ale už je nejvyšší čas začít s přípravou. Doufáme, že se dostaneme na školu, kterou jsme si vyhlédli a na kterou se těšíme. L. Uškrtová, P. Křeháčková, žákyně 9. A třídy Výstupní hodnocení Učitelé mají v dokumentu popsat, jak žák na škole pracoval, jaké má schopnosti a předpoklady pro další studium. Účelem výstupního hodnocení není popsat, jak žák zvládl osvojit si konkrétní učivo, ale popsat dosaženou úroveň vzdělání žáka souhrnně a obecně. Naopak hodnocení na vysvědčení se vztahuje k výsledkům vzdělávání v jednotlivých ročnících a předmětech. Výstupní 4 hodnocení dále obsahuje vyjádření o možnostech žáka a o jeho nadání, obsahuje vyjádření o předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění žáka a o chování žáka v průběhu povinné školní docházky. Ministerstvo si od změny slibuje, že střední školy budou brát hodnocení v úvahu při rozhodování o přijetí. Představy ministryně školství Petry Buzkové jsou takové, že výstupní hodnocení by měla vést k tomu, aby stále více škol upustilo od přijímacích zkoušek a žáci byli ke studiu přijímáni na základě hodnocení ze základních škol. Na téma výstupního hodnocení jsem přečetl spoustu názorů a článků od pedagogů a ředitelů různých škol, kteří tvrdí, že učitelé nemají jasno, podle jakých pravidel hodnocení psát, a že na to, aby se to naučili, neměli dost času. U některých zkušených učitelů se objevují obavy, aby se z hodnocení nestaly posudky nechvalně známé z minulého režimu. Ministerstvo školství ale tyto názory odmítá a pracuje na pravidlech, podle kterých by měla být v dokumentu zhodnocena úspěšnost žáka, jeho silné či slabé stránky, o co mu jde či nejde a také vše, co se o žákovi ví, jeho další aktivity, například účast v soutěžích a olympiádách. Tiskopis pro výstupní hodnocení není stanoven. Jedná se však o oficiální dokument, jehož vydání upravuje školský zákon. Proto by výstupní hodnocení mělo vedle vlastního textu hodnocení obsahovat podobné identifikační údaje o škole a žákovi jako má vysvědčení, dále by mělo obsahovat podpisy pedagogického pracovníka, který hodnocení připravil, a ředitele školy, datum vydání a otisk kulatého razítka školy. Škole ze žádného ustanovení školského zákona ani vyhlášky nevzniká povinnost projednávat text výstupního hodnocení před jeho vydáním se zástupcem žáka nebo požadovat potvrzení textu výstupního hodnocení zákonným zástupcem žáka. Zákonný zástupce žáka má možnost se vyjádřit k textu výstupního hodnocení. Toto svoje vyjádření může přiložit k přihlášce ke studiu. V prvním kole přijímacího řízení pak přihlášku s přílohami odesílá střední škole ředitel základní školy, ve druhém a dalších kolech přijímacího řízení odesílá přihlášku střední škole zákonný zástupce žáka. Při podávání přihlášky ke studiu na střední škole je tedy třeba přiložit kopii výstupního hodnocení. Kopii výstupního hodnocení pro první a další kola přijímacího řízení pořizuje žák, nikoliv škola. Antonín Zeller Základní škola Vlčnov bude ve výstupním hodnocení posuzovat žáky podle těchto kritérií: 1. JAK SI ŽÁK BĚHEM VZDĚLÁVÁNÍ OSVOJIL POTŘEBNÉ ČINNOSTI V UČENÍ. 2. JAK JE MOTIVOVÁN K CELOŽIVOTNÍMU UČENÍ. 3. JAK SI OSVOJIL TVOŘIVÉ MYŠLENÍ. 4. JAK UMÍ ŘEŠIT PŘIMĚŘENÉ PROBLÉMY. 5. JAK SI OSVOJIL DOVEDNOSTI ÚČINNĚ KOMUNIKOVAT A SPOLUPRACOVAT. 6. ZDA DOKÁŽE CHRÁNIT SVÉ FYZICKÉ I DUŠEVNÍ ZDRAVÍ. 7. ZDA UMÍ CHRÁNIT VYTVOŘENÉ HODNOTY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 8. ZDA JE TOLERANTNÍ K JINÝM LIDEM, K ODLIŠNÝM KULTURNÍM A DUCHOVNÍM HODNOTÁM. 9. ZDA SE NAUČIL POZNÁVAT SVÉ SCHOPNOSTI A REÁLNÉ MOŽNOSTI. 10. JAK UMÍ UPLATŇOVAT SVÉ SCHOPNOSTI SPOLU S OSVOJENÝMI VĚDOMOSTMI A DOVEDNOSTMI PŘI ROZHODOVÁNÍ O PROFESNÍM UPLATNĚNÍ. 11. JAKÉ JSOU MOŽNOSTI ŽÁKA A JEHO NADÁNÍ. 12. JAKÉ MÁ PŘEDPOKLADY PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ NEBO UPLATNĚNÍ. 13. JAKÉ BYLO CHOVÁNÍ ŽÁKA V PRŮBĚHU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY. 14. JAKÉ JSOU DALŠÍ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKA.

5 Kde se stala chyba? Kde se stala chyba? Tak se často ptají rodiče a nemohou pochopit, že ačkoli se dítěti věnují, jak nejlépe dovedou, (a mnozí to umějí docela dobře), stejně se u jejich dětí projevují logopedické nedostatky a odchylky ve správné výslovnosti. Mnozí z rodičů si uvědomují, že člověk působí na své okolí v prvním okamžiku svým zevnějškem, ale opomíjejí skutečnost, že rozhodující dojem vždy učiní až poté, když promluví. Proto jakékoli opomenutí, jakákoli nepozornost a nedbalost ze strany nás, rodičů, může způsobit, že naše dítě bude trpět třeba i vážným celoživotním hendikepem: odkladem školní docházky, potížemi při čtení a psaní, potížemi při výuce cizích jazyků, problémy v kolektivu. V dospělosti může dojít ke snížení možnosti pracovního a společenského uplatnění. Co bychom měli vědět? V případě nejasností v oblasti řečového projevu dítěte se obrátit na dětského lékaře nebo logopeda. Pomocníkem i rádcem může být i učitelka v mateřské škole. Představa některých rodičů, že pouhá docházka do logopedické ambulance vyvolá zázraky a náhlé zlepšení výslovnosti je lichá. Proto i naše mateřská škola se snaží pomoci s rozvojem řeči. Pro děti si připravujeme spoustu aktivit v podobě hádanek, her, které posilují rozvoj řeči, podporují zájem o komunikaci, rozvíjejí slovní zásobu, upevňují správnou výslovnost, zvyšují pohyblivost mluvidel i správné dýchání. Již několik let organizujeme u dětí 3. a 4. třídy individuální logopedickou prevenci u logopedického zrcadla, která se jeví jako velmi efektivní a účinná. V naší mateřské škole proběhly v měsíci září depistáže těchto dětí s následnou konzultací s Mgr. Vaňkovou z SPC Uh. Hradiště. O výsledcích byli informováni rodiče. Celkem je do uvedené logopedické prevence zařazeno 22 dětí. Děti si domů přinášejí pokyny k procvičování artikulace, ale i didaktické listy. Rodič by si měl každý den vymezit chvilku na procvičování formou hry s dítětem v klidu a v pohodě. Jen vzájemná spolupráce zajistí dobré výsledky. Uvedenou skutečnost pečlivého procvičování výslovnosti si jistě uvědomovali i rodiče současných prvňáčků. Před odchodem do 1. třídy ZŠ se výslovnost všech výrazně upravila. Přetrvávají jen drobné odchylky u jednoho žáka 1. třídy, které lze tolerovat. Vážení rodiče, jsem si vědoma, že jako učitelka mateřské školy mám velké pole působnosti v oblasti rozvoje řečového projevu. Ale přece jen základ je v rodině. A tak je v zájmu dítěte nutné jít do toho společně. Věřím, že se nám to podaří. Jarmila Podškubková Logopedická prevence v ZŠ Vměsíci říjnu zahájil svou činnost kroužek zabývající se logopedickou prevencí v základní škole. Uvedený kroužek navštěvuje sedm žáků druhých tříd a jeden žák první třídy. Forma logopedické prevence je skupinová i individuální u logopedického zrcadla. Vzhledem k tomu, že v mateřské škole jsou vytvořeny ideální podmínky pro individuální logopedickou péči, je zde spousta didaktických pomůcek, scházíme se v logopedické pracovně v prostorách mateřské školy. V kroužku logopedické prevence se snažíme nejen připravit mluvidla k nácviku artikulace, rozvíjet fonematický sluch, ale i o komplexní logopedickou prevenci, Snástupem nového školního roku vždy očekáváme, jaké novinky nám chystá nastávající období. I letos tomu nebylo jinak. A bohužel ani letos nás ona zmiňovaná překvapení neminula. Nejenže se rok od roku mění pravidla zařazování dětí do nápravy, ale roste papírování, které bylo před několika málo lety spíše odbouráváno. Dyslektický asistent se tedy nepotýká jen s poruchami dětí, nýbrž rok od roku je po něm požadováno větší a větší množství dokumentace. To nás však v žádném případě neodradí a neskolí, a my jako každým rokem nastupujeme společně s našimi dětmi do boje se školními starostmi i radostmi. V letošním školním roce naši dyslektickou poradnu začalo navštěvovat 17 dětí 1. stupně. Jako každý rok se v průběhu měsíců října a listopadu ve 2. ročníku vypracovává depistážní diktát. Je to cvičení, ve kterém učitelé českého jazyka snáze odhalí symptomy a chybovost dětí, u kterých by se mohly začít projevovat vývojové poruchy. Je jasné, že jeden nepodařený diktát a přepis nedělají z dítěte dyslektika. Toto 5 Dyslektická poradna cvičení nám pouze potvrdí, či naopak vyvrátí naše podezření. Společně s třídními učiteli, učiteli českého jazyka pak celou práci vyhodnotíme. Kromě tohoto úkolu učitel hodnotí práci za období září - listopad. Všímá si chyb, jejich opakování, posuzuje, zda jde o chybovost náhodnou, z překotnosti, z nepozornosti, nedostatečného upevnění učiva, či se jedná o chybu spojenou se symptomy vývojových poruch učení. Pokud se tyto body vyhodnotí, je žáček po dohodě a souhlasu s rodiči, po konzultaci také s výchovnou poradkyní, odeslán na kontrolní vyšetření do Pedagogicko psychologické poradny, kde psychologové potvrdí či vyvrátí naše podezření. Většinou, a to je výborné, rodiče s našimi radami a doporučením souhlasí a svým dětem také pomohou. Nejde o to, aby bylo dítě diagnostikováno jako dyslektik, jde nám společně o nalezení cesty z problémů, které děti s vývojovými poruchami učení a chování potkávají. Pracovníci pedagogické poradny navíc zhodnotí celkovou připravenost dítěte, která zahrnuje i obsahovou stránku řeči rozvoj slovní zásoby, větné stavby, vyjadřování apod. Žáci ani rodiče by se neměli nechat odradit někdy skutečně velmi dlouhým trvajícím procesem odstraňování vad výslovnosti. Chceme-li dosáhnout při práci dobrého výsledku, úspěchu a cíle, nezbytně potřebujeme: laskavost, trpělivost, vytrvalost a především čas. Většinou u těchto žáků stačí věnovat se nácviku výslovnosti pravidelně patnáct minut denně. Vážení rodiče! Třeba již Vaše dítě běžně používá nebo bude používat mobilní telefon a počítač, třeba již běžně komunikuje se svým okolím prostřednictvím SMS zpráv. Jsem však přesvědčena, že i v tomto novém tisíciletí bude čím dál víc zapotřebí precizní kultivované mluvené řeči, že lidská řeč i nadále zůstane nejen základním dorozumívacím prostředkem a základním prostředkem pro vyjadřování myšlenek slovy, ale i obrazem velikosti lidského ducha. Nechť se též Vašim dětem dostane příležitosti dosáhnout vítězství myšlenky, tvůrčí schopnosti a ducha nad pouhou konzumací byť sebedokonalejších produktů tohoto světa. Lidské slovo má obdivuhodnou sílu. Dejme společně onu sílu i našim dětem! Jarmila Podškubková zralost, zaškolení, doporučí nám postupy a způsoby práce, na co se máme zaměřit, případné zařazení do poradny. Takovému žáčkovi tedy pedagogicko psychologická poradna vystaví integrační doložku, která opravňuje žáčka k návštěvě dyslektické poradny při škole. Je zde také stanoveno, v jakém časovém rozsahu je integrace žákovi doporučena, po jaké době je vhodné uskutečnit kontrolní vyšetření u odborníků v PPP. Takovým způsobem nám v průběhu 1. pololetí do dyslektické poradny přibyli další 3 žáčci a na zbylá vyšetření a doporučení dále čekáme. Je na rodičích, zda nás s výsledky vyšetření seznámí, či ne. Od tohoto jejich rozhodnutí se však dále odvíjí práce s dítětem, případné úlevy a vlastně další výsledky žákova snažení. Je smutné, když rodiče, třeba z osobních důvodů, nejsou ochotni tyto informace učiteli a škole poskytnout. Zřejmě si neuvědomují, že tím neubližují nikomu jinému, než svým dětem, které by strasti školní práce měly mnohem jednodušší. V posledních letech se ale také setkáváme se situací, kdy nám děti přicházejí po vyšet-

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

Hlavní úkoly školy 2007-2008

Hlavní úkoly školy 2007-2008 LEDEN 2008 Cílem a smyslem vzdělávání v dnešním pojetí je vybavit žáky tzv. souborem klíčových kompetencí, jež představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. V etapě základního

Více

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky Pedagogické střípky Sborník inspirativních příkladů dobré praxe pro práci s dětmi a mládeží vypracovaných a obhájených účastníky I. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2010/11 ÚVODNÍ SLOVO: Vážení čtenáři našich novin, zdá se, že to není tak dávno, co naše škola zářila novotou a s velkou slávou vítala první stovku

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v přímé návaznosti na vyhlášku MŠMT

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz ŠVP ZV NEUBUZ. Základní škola Neubuz, okres Zlín zsneubuz@seznam.cz, 577983515 www.zsneubuz.

Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz ŠVP ZV NEUBUZ. Základní škola Neubuz, okres Zlín zsneubuz@seznam.cz, 577983515 www.zsneubuz. Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 1 ŠVP ZV NEUBUZ 1 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 2, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělání ( ŠVP ZV ) Od

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( )

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( ) 4 v 8 = (+) v ( ) MODERNÍ VYUČOVÁNÍ DUBEN 2009 MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL Inspirace RECENZE PROJEKT STRIP ROZHOVOR NOVÁ ŘADA UČEBNIC PRO VÝUKU PODLE RVP ZV Z NAKLADATELSTVÍ NOVÁ ŠKOLA NOVÁ ŠKOLA,

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

romano VIP Časopis pro celou rodinu 1/2014 Ročník 8, leden vydalo občanské sdružení IQ Roma servis, o. s. Časopis vznikl s finanční podporou:

romano VIP Časopis pro celou rodinu 1/2014 Ročník 8, leden vydalo občanské sdružení IQ Roma servis, o. s. Časopis vznikl s finanční podporou: romano VIP Časopis pro celou rodinu 1/2014 Ročník 8, leden vydalo občanské sdružení IQ Roma servis, o. s. Časopis vznikl s finanční podporou: S finanční podporou z programu Evropské unie Základní práva

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN. Školní vzdělávací program

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN. Školní vzdělávací program MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN Školní vzdělávací program Jede vláček přes náš most, pojeď s námi, času dost Program zpracovala ředitelka

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8.

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8. e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8. 2012 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK,,OBJEVUJEME SVĚT PRO ZDRAVÝ ŽIVOT Č.J. Projednáno

Více

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím Základní škola Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace Tři Sekery 79, 354 73 Tři Sekery, tel 354 694 680 IČO 709 78 611, e-mail: skolatrisek@seznam.cz Školní vzdělávací program základního vzdělávání

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

Na odklady má vliv hodnocení z MŠ a měsíc narození dítěte

Na odklady má vliv hodnocení z MŠ a měsíc narození dítěte číslo 5 Adaptační programy vás zbaví strachu z neznámého Na odklady má vliv hodnocení z MŠ a měsíc narození dítěte S Aspergerem v české škole. První, co se řeší, jsou peníze Reportáž ze Sokolova, kde pomáhají

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví III. PŘEPRACOVANÁ VERZE 1. 9. 2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace

Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví. Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007 26.června 2007 schváleno Radou školy

Více