Základní škola Lukov, příspěvková organizace Pod Kaštany 32, Lukov IČO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Lukov, příspěvková organizace Pod Kaštany 32, 763 17 Lukov IČO 70990301"

Transkript

1 Preventivní program pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Veronika Ponížilová, Mgr. Marie Ponížilová Ředitel školy: PaedDr. Jolana Vlková Definice pojmu primární prevence a rizikového chování Primární prevence rizikového chování je soubor opatření, kterými předcházíme výskytu rizikového chování, omezujeme další rozvoj rizikového chování, zmírňujeme již existující formy tohoto chování a pomáháme řešit jeho důsledky. Mezi rizikové chování patří: agrese, šikana, kyberšikana, násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, záškoláctví, závislostní chování (kouření, alkoholismus, virtuální drogy, ), užívání návykových látek, gambling, rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, poruchy příjmu potravy, rizikové sexuální chování, domácí násilí, týrání, zneužívání, kriminální chování (vandalismus, krádeže). Úvod Preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy i pro širokou veřejnost. Vychází ze Směrnice k prevenci rizikového chování u dětí a žáků školy a Směrnice k prevenci a řešení šikany. 1. Charakteristika školy Základní škola Lukov v současnosti zabezpečuje vzdělávání žáků prvního stupně ZŠ. Ve školním roce ji navštěvuje 83 dětí a dvě děti externě. Ve třídách je v průměru 16 žáků. Každý ročník má k dispozici svoji nadstandardně vybavenou třídu. Ve třech třídách jsou umístěny interaktivní tabule, se kterými se průběžně pracuje. Třídy se skládají ze dvou částí. Přední část slouží k výuce a zadní část s kobercem slouží k odpočinku a hraní.

2 Pedagogický sbor tvoří vedení školy (ředitelka, zástupkyně ředitele), 5 učitelů a učitelek a 1 vychovatelka ve školní družině. Při ZŠ je ustanovena Školská rada, kterou tvoří 2 členové z řad pedagogů, 2 členové z řad rodičů a 2 členové ze zastupitelstva města. V provozu je také školní družina a školní jídelna, která spadá pod MŠ. Pro dodržování pitného režimu pracovníkům školy i žákům slouží barel s pitím. Škola je zapojena do akce Školní mléko a Ovoce do škol. Velký důraz klademe na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Naše škola zůstala věrná výchovně vzdělávacímu charakteru školního vyučování. Témata etické výchovy proto prolínají všemi vzdělávacími oblastmi. Do výuky jsou integrovány netradiční formy výuky, na jejichž náplni škola spolupracuje s místními i okolními organizacemi: Spolek přátel hradu Lukova, Domov seniorů, Český červený kříž, hasiči Lukov, ZŠ Fryšták, ZŠ Kašava, policie ČR, centrum primární prevence Madio, sdružením Kaštánek,Lukovskými ochotníky, ZUŠ Morava a dalšími subjekty. Protože škola nabízí bohatou nabídkou mimoškolních, zájmových, sportovních a kulturních aktivit, poskytuje tak možnost zejména žákům a jejich rodičům smysluplně trávit volný čas. V odpoledních hodinách slouží prostory školy zájmovým kroužkům. Již čtvrtým rokem provozujeme Klub mládeže, který je určen pro děti od 12 do 17 let a nabízí jim smysluplné trávení volného času v odpoledních a podvečerních hodinách. Protože se nám tato činnost velmi osvědčila, i v letošním roce v ní budeme pokračovat. Dětem a jejich rodičům nabízíme otevřené vzdělávání v přátelském prostředí lukovského podhradí na úpatí Hostýnských vrchů. Je nezbytností spojit primární prevenci sociálně patologických jevů s výchovou dětí k zdravému životnímu stylu. Vést děti k zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí a činy, k smysluplnému a kvalitnímu naplňování volného času, ke zdravému způsobu života a k odmítání všech negativních společenských jevů. S tímto pak souvisí další dovednosti, znalosti a postoje, které si žáci osvojí a jež musí korespondovat s jejich věkem a předchozí zkušeností. 2. Cíle programu K prevenci rizikového chování využívat různé příležitosti, formy a metody (např. besedy s odborníky, tematická divadelní a filmová představení, četba knih a časopisů s danou tématikou, ). Spolupráce s dalšími organizacemi zajišťujícími prevenci. Zajistit vzdělávání školního metodika prevence i ostatních pedagogických, případně nepedagogických pracovníků.

3 Získávat zpětnou vazbu o klimatu ve třídách pravidelnými pohovory s třídními učiteli a dalšími pedagogy. Zvyšování sociální kompetence (napomáhat dětem rozvíjet sociální dovednosti, aby se dokázaly efektivně orientovat v sociálních vztazích, cítily odpovědnost za své chování a v náročnějších situacích si uvědomovaly možné důsledky svého jednání) Žít zdravě - děti chtějí žít zdravě, uvědomují si svou vlastní odpovědnost za zdraví. Umění efektivní komunikace - zvyšovat schopnost dětí řešit, popřípadě se vyrovnávat s problémy a konflikty, umět požádat jasně a vhodně o pomoc, adekvátně reagovat na nejrůznější podněty, na kritiku apod.). Učím se být - zvyšovat schopnost dětí efektivně ovládat své emoce, umět reagovat na stres a účinně se bránit všem formám sebedestrukce, učit je, aby porozuměly svým emocím a zvládaly jejich extrémní podoby, např. prudké návaly hněvu, výbuchy vzteku. Jsem zdravě sebevědomý - nabídnout mládeži důvěryhodné a bezpečné prostředí, které bude rozvíjet a zvyšovat jejich sebevědomí a posilovat jejich schopnost umět se vyrovnat s neúspěchem. Učím se žít a vybírat si - respektovat společensky obecně akceptovatelné hodnoty, budování úcty k zákonu, posilování právního vědomí, zdravé postoje ke konvencím apod. Informovanost všech žáků školy v oblasti rizikového chování. Vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy. Podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Usilovat o vzájemnou spolupráci mezi rodinou a školou (zapojovat rodiče do aktivit školy, ).

4 3. Vymezení cílové populace ročník žáci dokážou pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků umí jednoduchým způsobem odmítat návykové látky dokážou adekvátně reagovat při styku s cizími osobami v případě nouze ví na koho a jakým způsobem, se obrátit se žádostí o pomoc znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu mají potřebné vědomosti pro upevňování a ochranu svého zdraví, vědomě preferují zdravý životní styl mají právní povědomí v oblasti sociálně patologických jevů ročník žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě znají činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují si a preferují zdravý životní styl znají zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví vědí že, kouření, požívaní alkoholu, užívání a šíření drog je v rozporu se zákony umí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc umí pojmenovat základní mezilidské vztahy umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti ví na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva mají povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých (šikana, násilí, zastrašování aj.), je protiprávní znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky ročník provoz klubu mládeže, který se velice dobře osvědčil. Klub i letos probíhá jednou týdně ve středu, pod vedením R. Mikšíkové. Snaha o podnícení zájmu starších žáků o dění v naší škole. Nabídka trávení volného času jinak. Nabídkou aktivit se snažíme předcházet sociálně patologickým projevům chování. v letošním roce opět pokračuje úspěšný Klub debrujárů, který je určen i pro žáky 2.stupně ZŠ.

5 4. Rozvržení a zapracování jednotlivých témat do vzdělávacího programu školy I. Oblast zdraví 1. Kompetence třídních učitelů: -zařadit do výuky témata: péče o zdraví, předcházení nemocem a úrazům, osobní a duševní hygiena, zdravá výživa, režim dne, biologie člověka -pěstovat v dětech pozitivní vztah k pohybovým aktivitám, vést je k zařazování těchto aktivit do jejich denního režimu -dodržovat hygienu práce v jednotlivých hodinách -dohlížet na pitný režim během vyučování školní čaj, mléčný program -bezpečně znát zdravotní stav svých žáků, jejich případná omezení a potíže -svými vlastními postoji a chováním (nejen ve škole) být dětem pozitivním příkladem (kouření, pití alkoholu) 2. Školní zájmové útvary zaměřené na oblast zdraví Podmínkou pro fungování zájmových kroužků a mimoškolních aktivit je spolupráce s rodiči, jež se podílejí na vedení. Zdravotník - zaměřen na první pomoc, prevenci nemocí a úrazu, vedoucí M. Ponížilová Floorball určeno pro kluky, vedoucí, F. Kráčalík, Házená/ sportovky - zvyšování tělesné zdatnosti a obatnosti, vedoucí P. Hynčica Fotbal - určen pro chlapce, vedoucí L. Horňáček Tanečník pro chlapce i děvčata, zaměřen na pohybové a taneční dovednosti. Vede Ž. Krejčí Přírodovědec pro chlapce i děvčata, zaměřen na poznávání okolí Lukova, přírody i člověka. Vede R. Mikšíková 3. Projekty Recyklohraní na základě školní soutěže budování vztahu k ochraně a šetření životního prostředí Zdravé zuby zapojení do celonárodní soutěže Školní mléko zdravá výživa, činnostní učení Ovoce do škol - zdravá výživa, činnostní učení Lukov brána Hostýnských vrchů poznávací okruhy po Lukovském okolí. Globe mezinárodní program zaměřený na zkoumání přírodních jevů. Malé školní arboretum - zvláštní botanická zahrada specializující se na výzkum a pěstění dřevin. Eco škola - mezinárodní projekt spojující environmentální výuku ve škole s konkrétními praktickými kroky, které povedou k její ekologizaci. V současné době probíhá ve 40 zemích světa. 4. Jednorázové sportovní akce a soutěže - zaměřené na ověřování a posilování fyzické zdatnosti a odolnosti dětí.

6 Sportovní turnaje konané u nejrůznějších příležitostí v průběhu školního roku ( házená, McDonald's Cup, Famfrpál, Floorbal, Kašavský běh,trnavský běh, Atletické dopoledne atp.) Sportovně zaměřené výlety třídenní cykloputování po Moravě Lyžařský a plavecký výcvik týdenní v Jeseníkách II. Oblast sociální a komunikační 1. Kompetence třídních učitelů: - bezproblémové zařazení všech žáků do tř. kolektivu - vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto jevů - posilování komunikačních dovedností nejen při výuce v k tomu určených předmětů - komunitní kruhy výcvik schopnosti hodnocení a sebehodnocení, řešení problémů - nácvik prosociálního chování vztahy ve třídě, pomoc kamarádům, pomoc rodičům, pomoc starším či hendikepovaným osobám - posilování zdravého sebevědomí a sebeúcty umím říkat ne, zvládání zátěžových a stresových situací - tísňová volání nácvik - nácvik reakcí ve styku s cizími osobami adekvátní způsoby chování - posilování důvěry a otevřenosti- schopnost svěřit se s případnými problémy - naučit děti využívat školní schránku důvěry přesná a bezpečná pravidla provozu - posilování schopnosti empatie vůči problémům a trápení kamarádů intolerance k negativním či agresivním projevům v chování spolužáků 2. Školní zájmové útvary Školní knihovna - pro všechny čtenáře, vedoucí R. Mikšíková Zpívánky rozvoj pěveckých a sluchových dovedností, R. Mikšíková Výtvarník rozvoj výtvarného umění dětí R. Mikšíková Přírodovědec seznámení se s přírodou a jejími zajímavosti. R. Mikšíková Klub debrujárů pro všechny malé badatele J. Šára 3. Projekty V rámci vyučování i mimoškolních aktivit pořádá lukovská škola řadu projektů, z nichž některé mají mnoholetou tradici a účastní se jich nejen žáci školy, ale i rodiče, bývalí žáci, žáci okolních škol a široká veřejnost: Lukov - brána Hostýnských vrchů - naučné okruhy v okolí hradu Lukova Lukovský slavík pěvecká soutěž žáků školy Rýmařík - recitační soutěž žáků školy Školní časopis tištěná i elektronická forma práce žáků 5.ročníku Lukovský zpravodaj Ze školních sešitů - ukázky prací žáků Školní knihovna žákům je k dispozici rozsáhlá knihovna s dětskou literaturou a projekt společného čtení Čtu, čteš, čteme

7 Klokánek,Cvrček mezinárodní matematická soutěž Školní mléko zdravá výživa, činnostní učení Barevný týden aktivity EVVO ke Dni Země, veselé mezitřídní soutěžení v oblékání do šatů dané barvy, opět ve spolupráci s rodičovskou porotou Globe mezinárodní program zaměřený na zkoumání přírodních jevů. Recyklohraní - sběr druhotných surovin a elektropřístrojů, třídění odpadů Dopravní výchova- spolupráce s dopravním hřištěm v Malenovicích Požární výchova spolupráce s HZS Lukov Praha třídenní návštěva hlavního města, doprava různými dopravními prostředky, poznávání Prahy, návštěva představení Národního divadla, návaznost na projekt v dalším vyučování řady předmětů. Cykloputování třídenní cykloturistika ICT jako nástroj inovace výuky projekt na podporu počítačové i čtenářské gramotnosti Betlém vánoční představení Babi,dědo vystoupení v Domově seniorů Zpívánky školní pěvecký sbor Vánoční dílny společně s rodiči výroba předmětů s vánoční tématikou Kniha pod stromeček pro podporu čtenářské gramotnosti dostává každý žák školy jako vánoční dárek stejnou knihu jako spolužáci z ročníku - společné čtení Velikonoční jarmark výroba a výstava velikonočních výrobků Pomáháme rádi drobné práce ve škole a okolí Karneval spolupráce se sdružením Kaštánek Den plný her sportovní a herní dopoledne před pololetním vysvědčením- piškvorky, sudoku, deskové stolní hry, florbal, stolní tenis Atletické závody celoškolní závody v atletickém víceboji Lukovský famfrpál netradiční florbalový turnaj tříd Miniškolička sobotní dopoledne v období před zápisem se předškolní děti společně s rodiči seznamují s prostředím základní školy a učiteli, formou činnostního učení se připravují na splnění požadavků zápisu Škola v přírodě pětidenní pobyt s výukou lyžování, plavání, pohybových her, českého a anglického jazyka, matematiky, EVVO, etické výchovy Hravě žij zdravě zásady správné výživy hravou formou - internetová soutěž Děti učí děti žáci vyšších ročníků procvičují učivo pod vedením učitele ve skupinách s žáky nižších tříd nebo mateřské školy Mléčný šek výuka finanční gramotnosti při prodeji mléka a mléčných výrobků 5. Periodické společenské akce Tématické vycházky za poznáním (nejen přírody) s rodiči a dětmi, završené ohněm na školní zahradě, zpravidla spojené s tradičními zvyky pálení čarodějnic, podzimní slavnost broučků ( lampionový pochod), stavění máje atp. Spolupráce s místním domovem důchodců návštěvy, výroba dárků, besídky pro seniory u příležitosti Vánoc, Velikonoc, dne Matek.

8 6. Jednorázové školní soutěže Recitační soutěž vícestupňová: třídní, školní, meziškolní ve spolupráci s OU a rodiči Pěvecká soutěž opět vícestupňová, meziškolní, ve spolupráci s OU a rodičovskou porotou III. Oblast společenská a právní 1. Kompetence třídních učitelů: - společné stanovení a zažití pravidel soužití ve škole východiskem je řád školy - pěstování vědomí odpovědnosti za své činy a možných důsledků za prohřešky - normy soužití a pomoc mladším spolužákům - základy právního vědomí učit se znát svá práva a povinnosti, vědět na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva - mají povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých ( šikana, násilí, zastrašování aj.), je protiprávní - vědí o existenci zákonů omezujících kouření, požívaní alkoholu a zákonů týkajících se užívání a šíření drog - dopravní výchova bezpečnost, nácvik správných návyků a reakcí, má schopnost pomáhat v případě dopravní nehody- modelové situace, dramatika 2. Školní zájmové útvary střelecký kroužek pro kluky i holky, od 6 let nahoru, vedoucí M. Merta modelář pro všechny co se rádi projevují výtvarně, vedoucí p.růžička, M. Hoferek 3. Projekty Dopravní výchova spolupráce s dopravním hřištěm Malenovice Požární výchova ve spolupráci s HZS Lukov Hasík ve spolupráci s hasičským záchranným sborem ve Zlíně III. 4. Jednorázové akce Policista je náš kamarád speciální program ve spolupráci s oddělením státní policie ve Zlíně pro 2. třídu Bezpečné chování - speciální program ve spolupráci s oddělením státní policie ve Zlíně pro 5.třídu Zpracovala: Mgr. Veronika Ponížilová, školní metodik prevence Schváleno ředitelem školy a pedagogickou radou dne:

pro školní rok 2014 / 2015

pro školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA DĚČÍN I, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, příspěvková organizace PSČ 405 02 tel. 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Tečovice 112, 763 02 Zlín 4 školní rok 2012/2013 Obsah: I. Charakteristika a identifikační údaje II. Současný

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 - 1 - Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy. Navazuje na školní vzdělávací program Škola pro děti - škola plná života.

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne:

Více

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí 1. Současný stav problematiky Škola vytváří minimální preventivní program jako základní nástroj prevence. Program je vyhodnocován

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Školní preventivní strategie V Praze dne: 1.9.2012 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy 1. Současný stav problematiky

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková PŘÍLOHA č. 2 Preventivní program pro školní rok 2014/2015 Škola v klidu ZŠ Dambořice 2014 Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková 1. Teoretický úvod Minimální preventivní program (MPP) je určen pro žáky,

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Česká Ves, okres Jeseník, Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves Školní preventivní strategie Vize naší školy: Vytvářet prostředí, ve kterém budou děti i pedagogové nejen spokojeni, ale které

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015)

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) 1. Současný stav problematiky Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

ZŠ Lelekovice, Hlavní 102/32, 664 31 Lelekovice

ZŠ Lelekovice, Hlavní 102/32, 664 31 Lelekovice Škola: ZŠ Lelekovice, Hlavní 102/32, 664 31 Lelekovice Školní rok: 2014/2015 Počet žáků ve škole: 143 Zaměření minimálního preventivního programu Minimální preventivní program je zaměřen na všechny žáky

Více

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 1. Charakteristika Školní strategie je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program (dle metod. pokynu MŠMT č. 145 14/2000-51) Školní rok 2009/2010 V Chlebovicích dne 26.8.2009 Vypracovala: Mgr. Alena Glembková, ŠMP Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Analýza

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program 2012/2013 Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Minimální preventivní program na školní rok 2012/2013 Ředitelka školy: Mgr. Zdeňka Blišťanová Vypracovala: Mgr. Tamara Šašvatová

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2013/2014 Škola /název, adresa/: Koordinátor: ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí Mgr. Pavlína Bobčíková 1. Charakteristika školy ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí je vesnickou školou

Více

7. Znalostní kompetence žáků

7. Znalostní kompetence žáků 7. Znalostní kompetence žáků ročník žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek znají

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program Program prevence rizikového chování Metodik prevence Mgr. Romana Suchá Základní škola praktická, Nový Bor, nám.míru 104, 473 01 Minimální preventivní program vychází

Více