VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace

2 Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Barvířská 38/6, Liberec 3 tel VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Miloslav Kuželka Předkládá: Mgr. Miloslav Kuželka Přispěly : Ing. Veronika Klozová, Mgr. Jana Pěničková, Mgr. Daniela Marková Liberec dne Mgr. Miloslav Kuželka ředitel školy Schváleno školskou radou dne

3 Č á s t I. Z Á K L A D N Í C H A R A K T E R I S T I K A Š K O L Y N á z e v š k o l y, s í d l o, p r á v n í f o r m a, I Č O Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a, L i b e r e c, B a r v í ř s k á 3 8 / 6, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e B a r v í ř s k á 3 8 / 6, L i b e r e c 3 P ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e I Č O : Z ř i z o v a t e l š k o l y : S t a t u t á r n í m ě s t o L i b e r e c n á m. D r. E. B e n e š e L i b e r e c D a t u m z a ř a z e n í d o s í t ě : Ř e d i t e l š k o l y : M g r. M i l o s l a v K u ž e l k a S t a t u t á r n í z á s t u p c e ř e d i t e l e : M g r. M a r t i n U r b a n 1.5. K a p a c i t a š k o l y a j e j í s o u č á s t i T a b u l k a č. 1 K a p a c i t a š k o l y a j e j í s o u č á s t i S o u č á s t i K a p a c i t a I Z O Z á k l a d n í š k o l a Š k o l n í d r u ž i n a M a t e ř s k á š k o l a R a d a š k o l y : M g r. M a r t i n U r b a n p ř e d s e d a N a ď a J a r o š o v á - č l e n I n g. R a d k a V l č k o v á - č l e n 1.7. M i m o š k o l n í n e b o o b č a n s k á s d r u ž e n í p ů s o b í c í c h n a š k o l e : S R P D Š p ř i Z Š, L i b e r e c, B a r v í ř s k á 3 8 / 6 p ř e d s e d a S R P D Š : I n g. R a d k a V l č k o v á 3

4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Č á s t I I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY 2.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Žáci se učili podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Liberec, Barvířská ve všech ročnících. Ve svých výukových programech zahrnuje škola výběrové třídy (skupiny) s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na fotbal. Vzhledem k malému počtu žáků se v každé třídě 2. stupně vytváří skupina, do které jsou zařazeni žáci z celého Liberce a širokého okolí na základě výběru prováděného školou a šéftrenérem sportovních tříd panem M. Janošíkem. Další prioritou ŠVP je výuka cizích jazyků. Jsou vytvořeny třídy (skupiny), které se zaměřují na anglický jazyk (od prvního ročníku) a na německý jazyk (od šestého ročníku). Žáci mají vyšší hodinovou dotaci cizího jazyka, pracují s rodilým mluvčím. 2.2 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Tabulka č. 2 Volitelné předměty ročník počet hodin předmět 1 seminář z českého jazyka 6. roč. 1 seminář z matematiky 2 sportovní výchova 1 seminář z informatiky 7. roč. 1 seminář z přírodopisu 2 sportovní výchova 1 seminář z českého jazyka 8. roč. 1 seminář z matematiky 1 seminář ze zeměpisu 3 sportovní výchova 1 seminář z českého jazyka 9. roč. 1 seminář z matematiky 1 seminář ze zeměpisu 1 konverzace z anglického jazyka 1 seminář z literatury 1 seminář z chemie 3 sportovní výchova 4

5 2.3 MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY Zájmové kroužky Tabulka č. 3 Přehled zájmových útvarů Název Počet žáků Gymnastika 10 Přírodovědný kroužek I 12 Přírodovědný kroužek II 15 Florbal 19 Sportovní hry 10 Šikovné ruce 15 Dopravní výchova 10 Keramika 18 Věda nás baví 5 Hra na kytaru 4 Flétna 7 Moderní tanec 11 Pohybové hry 8 Fotbal 17 Příprava k přijímacím zkouškám M 9 Informatika I 19 Informatika II Školní družina zajišťuje péči pro žáky 1. stupně 100 zapsaných žáků ve 4 odděleních provoz ranní služba od 6,30 hod., odpolední do 16,30 hod. zájmové útvary miniházená, dramatický kroužek. Tabulka č. 4 Přehled zájmových kroužků - ŠD Dramatický Školní družina Miniházená

6 Část III. Z A B E Z P E Č E N Í P R O V O Z U Škola pro zajištění výchovně vzdělávací činnosti využívala 20 učeben, z toho 12 kmenových. Žáci měli k dispozici šatny v suterénu (1. a 2. roč. má klecové šatny, ostatní žáci skříňky). Tělovýchovné aktivity probíhaly ve velké a malé tělocvičně, dále ve sportovním areálu na dvou hřištích s umělým povrchem. Povrch velkého hřiště je v havarijním stavu a z bezpečnostního důvodu se v jarní části již nemohlo používat. Tabulka č. 5 Odborné učebny Druh odborné učebny Maximální kapacita chemie 30 ne hudební výchova 30 ne angličtina 30 ne německý jazyk 30 ne přírodopis 30 ne počítačová učebna 30 ne posluchárna 20 ne Z kapacitních důvodů využívána jako kmenová učebna (ano/ne) Technické zabezpečení: ve škole je wifi prostředí, v učebnách je k dispozici 8 interaktivních tabulí (Smart, Activ). V počítačové učebně se používá 24 počítačových stanic. Tabulka č. 6 Počet tříd a jejich naplněnost ve školním roce ( k ) kapacita a méně počet tříd 1. stupeň počet žáků 1. stupeň průměr na třídu počet tříd 2. stupeň počet žáků 2. stupeň průměr na třídu , ,

7 Část IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 4.1 POČTY PRACOVNÍKŮ Tabulka č. 7 Počty pracovníků (k ) učitelé ZŠ vychovatelé učitelé MŠ provozní zaměstnanci počet pracovníků KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY, VĚKOVÁ SKLADBA Tabulka č. 8 Přehled odborné kvalifikace a věkové skladby pedagogického sboru učitelé ZŠ Kvalifikační do 30 let let let nad 51 let důchodový předpoklady věk Celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen Celkem 4/4 6/5 2/2 7/5 19/16 Splňuje 4/4 6/5 2/2 7/5 19/16 Nesplňuje Uváděné počty fyzický pracovník. Věkové rozložení pedagogů bylo rovnoměrné. Tabulka č. 9 Přehled odborné kvalifikace a věkové skladby pedagogického sboru vychovatelé ŠD Kvalifikační do 30 let let let nad 51 let důchodový předpoklady věk Celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen Celkem 1/1 1/1 2/2 4/4 Splňuje 1/1 1/1 2/2 4/4 Nesplňuje Odborná kvalifikace byla dodržena ve škole i ve školní družině. 4.3 ODBORNÁ KVALIFIKACE Tabulka č. 10 Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost - celkově(k ) Počet Z toho bez odborné kvalifikace (přepočtení na plně zaměstnané) 21,03 0 7

8 Tabulka č. 11 Specializované činnosti Z toho specializované činnosti Počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez kvalifikace výchovný poradce 1,0 školní metodik prevence 1,0 1 koordinátor školního vzdělávacího programu 1,0 1 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1,0 koordinátor environmentální výchovy 1,0 Tabulka č. 12 Přehled aprobovanosti výuky - 1. stupeň Ročník Celkem Ú % P % O % N % hodin Celkem 1. stupeň Tabulka č. 13 Přehled aprobovanosti výuky - 2. stupeň Vyučované Celkem Ú % P % O % N % předměty hodin Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Přírodopis Chemie Fyzika Zeměpis Dějepis Občanská výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Konverzace Aj Seminář z chemie Seminář z literatury Celkem 2. stupeň Vysvětlivky: N nevyhovující Ú úplná kvalifikace (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ i stupeň školy i pro daný vyučovací předmět) O - pouze odborná (učitel splňuje kvalifikaci pro daný předmět, ale nemá kvalifikaci pro daný typ školy) P pedagogická kvalifikace (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ a stupeň školy, ale nemá aprobaci na příslušný předmět) 8

9 4.4 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Tabulka č. 14 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník (počet) a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Tabulka č. 15 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených Pracovník (počet) Studium k prohlubování odborné kvalifikace Pedagogové se zúčastňovali kurzů a seminářů na základě doporučení předmětových komisí a plánu DVPP. Učitelé navštěvovali především kurzy zaměřené na nové trendy v jednotlivých předmětech, práci s interaktivní tabulí a semináře, které byly zaměřené na poruchy chování. Tabulka č. 16 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Název vzdělávacího programu (typ vzdělávání) Počet účastníků Příroda má geniální nápady 1 Speciální pedagogická diagnostika 1 Právní předpisy ve školství 1 Výtvarné techniky Vánoční nápady 1 ADHD 1 Learning to fail, failing to learn 1 9

10 OUP Christmas seminar 1 Volím správnou kariéru 1 Matematika činnostně 2 Vánoční tvoření 1 Zákon o pedagogických pracovnících 1 První pomoc při šikaně 3 Pochybné suvenýry CITES 1 Dopravní výchova 1 Jak na prvopočáteční psaní, čtení, počítání 1 Tradice z našeho kraje Vv 1 Erasmus 1 Mluvený projev v Nj 1 Kariérní systém 1 Občanský zákoník 1 Interaktivní tabule další rozvoj pedagogických pracovníků 1 Badatelsky orientovaná výuka 1 Čeština může bavit 1 Řeč nejsou jen hlásky 1 Kořeny jak číst krajinu, OPS 1 Velikonoční tvoření 1 Hodiny Čj bez nudy 1 Školení Microsoft 1 Činnostní učení interaktivní tabule 1 Deutschlehrertag 1 Matematika činnostně 1 Zahrada není jen hra 1 Krizová intervence 1 Ochrana člověka za mimořádných událostí 1 Tv a školní legislativa 1 Proč děti nebaví škola 17 První pomoc 17 Motivation to learning 1 Matematika všemi směry 1 Smart konference 1 Fun with Happy series 1 Bakaláři 1 Činnostní učení v matematice 1 Interaktivní metody ve výuce matematiky 1 Sám sobě učitelem 1 Německý jazyk interaktivně 1 Rozhovor v konfliktních situacích 1 Rozvoj využití interaktivní techniky - celoroční 5 10

11 4.5 PLATOVÉ PODMÍNKY ZAMĚSTNANCŮ Tabulka č. 17 Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníků 2013 Celkový počet pracovníků 33,68 Počet pedagogických pracovníků 26,68 Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků ,- Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických pracovníků ,- Průměrná výše nenárokových složek mzdy pedagogických 2 882,- pracovníků Průměrná výše nenárokových složek mzdy nepedagogických 2 120,- pracovníků 5.1 POČTY TŘÍD A ŽÁKŮ Část V. ÚDAJE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ V letošním roce opět pokračoval nárůst počtu žáků na škole. Došlo ke navýšení o 32 žáků. Otevřeny dvě početné první třídy, celkem na škole 12. Naplněnost tříd je nerovnoměrná. Tabulka č. 18 Počty tříd a žáků ZŠ (k ) 2012/ /14 Počet tříd Z toho speciálních 0 0 Celkový počet žáků Z toho ve speciálních třídách 0 0 Individuálně integrovaných 0 0 Průměrný počet žáků na 1 třídu 23,3 24,0 Průměrný počet žáků na 1 učitele 16,0 16,0 5.2 ZÁPIS ŽÁKŮ Tabulka č. 19 Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku pro budoucí školní rok Počet zapsaných Počet rozhodnutí o přijetí Počet odkladů Počet zapsaných žáků se v porovnání s loňským rokem mírně snížil. Počet odkladů je stále vysoký. 11

12 5.3 PROSPĚCH ŽÁKŮ Tabulka č. 20 Přehled prospěchu žáků (k ) 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 14 7 nehodnocen z toho počet žáků, u kterých bylo použito slovní hodnocení dle 15 odst. 2 vyhl. č. 48/2005 Sb CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Počet pochval se proti loňskému roku mírně snížil. Počet udělených výchovných opatření k posílení kázně se naopak zvýšil, celkem bylo uděleno pět 3. stupňů z chování. Počet přestupků žáků narůstal a vyskytovaly se především v oblasti nevhodného chování ke spolužákům a učitelům, v nedostatečné přípravě na vyučování a počtu neomluvených hodin. Tabulka č. 21 Přehled výchovných opatření Pololetí Počet Pochvaly Napomenutí žáků třídního TU ředitele Třídní důtka Důtka ředitele 2. stupeň 3. stupeň učitele Tabulka č.22 Počty zameškaných hodin omluvené neomluvené 1. pololetí pololetí Celkem školní rok Ve srovnání s minulými lety zůstal počet omluvených hodin přibližně na stejné úrovni. Naopak počet neomluvených hodin výrazně narostl. Neomluvené hodiny vytvořilo několik žáků, kteří se vyhýbali povinné školní docházce. Všechny případy byly řešeny s rodiči popř. nahlášeny příslušným orgánům. 12

13 5.5 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY Tabulka č. 23 Počty přijatých žáků po ukončení základní školy 8. leté gym. 6. leté gym. 4. leté gym. SOŠ obory s mat. SOU obory s mat. SOU OU Neumístěn Celkem Ve školním roce 2013/2014 ukončilo docházku 23 žáků 9. ročníku (17 chlapců + 6 dívek), 2 žáci z 8., 2 žáci ze 7. ročníku a 2 žáci v zahraničí. Po přijímacím řízení byli na školy přijati všichni žáci, pouze jeden žák ze 7. ročníku neumístěn (nezájem zákonných zástupců) a 2 žáky v zahraničí vedeme jako neumístěné. Na maturitní obory bylo přijato 15 žáků, na učební obory (výuční list) žáků 10. Z 5. ročníku se do primy víceletého gymnázia letos hlásili 4 žáci a 2 byli přijati. 5.6 VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ Tabulka č. 24 Přehled výuky cizích jazyků podle ročníků Ročník Cizí jazyk 1. Aj 2. Aj 3. Aj 4. Aj 5. Aj 6. Aj Nj (volitelný) 7. Aj Nj 8. Aj Nj 9. Aj Nj Výuka anglického jazyka začíná od 1. ročníku. Třídy (skupiny) zaměřené na cizí jazyky přibírají německý jazyk v šestém ročníku, ostatní od ročníku sedmého. Část VI. SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY 6.1 SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI Pedagogická fakulta TU Liberec Pravidelná spolupráce při souvislé a průběžné pedagogické praxi studentů pedagogické fakulty. Na základě vytvořeného harmonogramu se do praxe na škole zapojilo v 1. pololetí 7 a ve 2. pololetí 8 studentů na obou stupních školy. 13

14 Mateřské školy v okolí Pokračování ve spolupráci s mateřskými školami v okolí. Připravili jsme některé akce pro MŠ, např. den ve škole, ukázka hodin některých předmětů, dětský nebo sportovní den. FC Slovan Liberec a.s. Ekonomicky a personálně se podílí na sportovních akcích školy (lyžařské a cyklistické kurzy). Díky sponzorskému daru dostávali žáci-sportovci příspěvek na obědy a mohli získat prospěchové stipendium. Statutární město Liberec Spolupráce, především mezi vedením školy a oddělením školství, probíhala na dobré úrovni. Městská policie Účast na programech v oblasti dopravní výchovy a prevence patologických jevů. PPP Liberec Spolupráce u žáků s poruchami učení a chování. CV LK a NIVD Účast na kurzech v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Kulturní organizace Divadlo F.X.Šaldy, Naivní divadlo, PKO, Krajská vědecká knihovna, Severočeské muzeum, oblastní galerie Lázně návštěva kulturních představení a pořadů. Ekologické organizace Ekologická centra Střevlík, Divizna, ZOO Liberec zapojování do programů a pořadů. Sportovní kluby Pronajímání tělocvičen klubům a organizacím, jejich nabídka žákům k další mimoškolní sportovní činnosti. 6.2 ŠKOLSKÁ RADA Je tvořena třemi členy (zástupce žáků, pedagogů a zřizovatele). Rada se sešla 2x za školní rok. Její činnost se zaměřila na seznámení se s dokumenty školy a jejich schválení. Spolupráce školská rada ředitel byla na výborné úrovni. 6.3 SRPDŠ Radu SRPDŠ tvoří volení zástupci jednotlivých tříd, předsedkyně Ing. Radka Vlčková. Ve školním roce se uskutečnily tři schůzky, kde se rodiče sešli s vedením školy. SRPDŠ je seznamováno s aktuální situací a aktivitami školy. Podílí se na řešení některých problémů, spolupracuje při organizování a finančním zajišťování školních akcí. 14

15 6.4 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Žáci a pedagogové naší školy ukončili v tomto školním roce dvouletý projekt Home, sweet home v rámci programu Comenius. Jednalo se o navázání partnerství se školami ze šesti států (Polsko, Německo, Island, Bulharsko, Španělsko a Turecko). Dále jsme pokračovali v navázané spolupráci s partnerskou školou v Augsburgu ve Spolkové republice Německo. Skupina žáků a pedagogů naší školy navštívila v říjnu Augsburg. Součástí projektu byly sportovní turnaje, společná vyučovací hodina, prohlídka školy, města a okolí. 7.1 DALŠÍ AKTIVITY Část VII. DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY skupiny s rozšířenou výukou tělesné výchovy: sportovní kurzy lyžařský, bruslařský, cyklistický přebory školy v různých sportovních odvětvích (florbal, futsal, skok vysoký) Sportovní den sportovní soutěže v jednotlivých kategoriích škola v přírodě 1. stupeň Sedmihorky, Horní Světlá, Bartošova Pec návštěva žáků v partnerské škole v Augsburgu projekt Home, sweet home Den pobytu v přírodě podzim, jaro Evropský den jazyků projektový den Den ptáků - projektový den Mistrovství světa ve fotbale - projekt exkurze muzeum, galerie, knihovna, ekologické centrum Střevlík Noc s Andersenem sběr starého papíru vánoční dílna pro žáky s rodiči Týden knihoven recitační soutěž rej masek na ledě Mikuláš ve škole Den otevřených dveří Dětský den Vánoční laťka Akce pro mateřské školy Sportovní den, Den ve škole, Dětský den rozhlasové relace 7.2 AKTIVITY ŠKOLNÍ DRUŽINY v hlavní roli brambory draci přilétají výroba martinských světýlek podzimní vytváření z dílny Pavly Petrnouškové 15

16 výroba vánočních dárků vánoční kavárna v rámci vánoční dílny v prostorách školy party za vysvědčení Olympiáda Masopustní veselí, tentokrát na téma postavy z pohádek Noc s Andersenem výroba Morany velikonoční dílna hledání velikonočních vajíček soutěž o nejhezčí velikonoční vajíčko (z čehokoliv) vytvoř si svou mandalu (ocenění nejzdařilejších) zhotovení přání ke Dni matek (kresba na asfalt a zaslání přání em) turnaj ve vybíjené závody na chůdách 7.3 ÚČAST ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH Škola již tradičně získává nejvíce úspěchů ve sportovních soutěžích, ale tento školní rok žáci zazářili v mezinárodní soutěži v anglickém jazyce. Dále jsme se zapojili i v jiných oborech, v olympiádách a výtvarných soutěžích. Anglický jazyk Český jazyk Přírodopis Výtvarné soutěže Sport: Futsal Florbal Atletika Košíková Project Competition: Communication in the 21st century 1. místo olympiáda okresní kolo Dětská recitace okresní kolo olympiáda - krajské kolo Malujeme s radostí, I jeden úraz stačí, soutěž s ateliérem BaKaMay, PF pro město Liberec, placka ke 40. výročí Ještědu finále divize 2.místo okresní finále přespolní běh krajské kolo mladší žáci okresní kolo 16

17 Část VIII. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY 8.1 ROZHODNUTÍ VYDANÁ ŘEDITELEM ŠKOLY Tabulka č. 25 Druh a počet správních rozhodnutí (ke dni ) Rozhodnutí ředitele Počet Přijetí k základnímu vzdělávání 58 Přijetí k předškolnímu vzdělávání 29 Nepřijetí k základnímu vzdělávání 5 Nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 76 Rozhodnutí o přestupu 21 Odklad povinné školní docházky 10 Dodatečný odklad začátku povinné docházky 0 Povolení individuálního vzdělávání 0 Rozhodnutí o uvolnění z předmětu TV 7 Zrušení povolení individuálního vzdělávání 0 Snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb 0 Neprominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb 0 Celkem 206 Odvolání proti rozhodnutí ředitele 1 17

18 Část IX. PORADENSKÉ SLUŽBY Tabulka č. 26 Poradenské služby (jen s odpovídajícím kvalifikačním předpokladem) Školní Speciální Výchovný Metodik Asistent Logoped psycholog pedagog poradce prevence pedagoga ne ne ano/1 ne ne ne 9.1 ZPRÁVA VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ Ve školním roce 2013/2014 ukončilo docházku 23 žáků z 9. ročníku (17 chlapců + 6 dívek), 2 žáci z 8. ročníku (1 chlapec + 1 dívka) a 2 žáci ze 7. ročníku (1 chlapec + 1 dívka). Po přijímacím řízení bylo na školy přijato 21 žáků 9. ročníku, 2 žákyně plní školní docházku v zahraničí, a proto si přihlášku na žádnou SŠ nepodaly. Na maturitní obory bylo přijato 14 žáků (60,87%), na učební obory (výuční list) žáků 7 (30,43%). Žáky vycházející z 8. ročníku a žákyni vycházející ze 7. ročníku (po splnění 9 let povinné školní docházky) se podařilo umístit pro další vzdělávání - na učilišti, žák vycházející ze 7. ročníku na požadovanou školu přijat nebyl. Z 5. ročníku se do primy víceletých gymnázií letos hlásili 4 žáci (3 chlapci + 1 dívka), z nichž 2 chlapci byli přijati. Ze 7. ročníku si na 6-leté gymnázium přihlášku nikdo nepodal. K zápisu do 1. ročníku přišlo 68 dětí, do školních lavic by v září mělo zasednout 56 žáčků. Do mateřské školy v září nastoupí 18 nových dětí. O zápis do MŠ projevili zájem rodiče 88 dětí. Škola spolupracuje s PPP. Při řešení některých kázeňských a výchovných problémů jsme též spolupracovali s odborem sociální péče (oddělení sociálně-právní ochrany dětí, oddělení kurátorské činnosti) a s odborem správním (oddělení přestupků) Magistrátu města Liberce, s Policií ČR, se SVP Čáp. Volba povolání byla vyučována v rámci předmětu Pracovní činnosti (8. a 9. ročníky), žáci 8. i 9. ročníku se zúčastnili veletrhu vzdělávání Educa Škola je zapojena do projektu Volím správnou kariéru (rozvoj kariérového poradenství ve školách). Na 2. stupni školy se některé třídy (8., 9.) zúčastnily testování společností Scio. Mgr. Jana Pěničková výchovná poradkyně 18

19 9.2 ZPRÁVA METODIKA RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ I. Oblast prevence sociálně patologických jevů V oblasti prevence byli žáci průběžně seznamováni s problematikou závislostí i s ostatními sociálně patologickými jevy. Vyučující k tomu využívali zejména programy externích organizací a lektorů. Dále se tato témata vyučovala v hodinách občanské výchovy, informatiky, tělesné a výtvarné výchovy, ale svým obsahem zasahovala i do výuky chemie, přírodopisu, literatury a ostatních předmětů. Vyučující k tomuto účelu využívali nejen učebnice a informační letáky, ale i webové stránky, prezentace, video pořady a filmy z autentického prostředí. V rámci úspěšné prevence rizikového chování škola nabídla dětem širokou nabídku volnočasových aktivit sportovní, výtvarné či hudební kroužky apod. Škola také formou plakátů a prospektů na nástěnkách průběžně žáky informovala o nejrůznějších akcích pořádaných jinými organizacemi, aby tak děti motivovala k aktivnímu využívání volného času. Přehled realizovaných programů prevence ve spolupráci s externími lektory a organizacemi: 1. ročník: Vítej na palubě Harmonia Universalis Strážílkové aneb Jak se naučit nebát Toroart 2. ročník: Vítej na palubě Harmonia Universalis Strážílkové aneb Jak se naučit nebát Toroart 3. ročník: Vítej na palubě Harmonia Universalis Strážílkové aneb Jak se naučit nebát Toroart 4. ročník: Vítej na palubě Harmonia Universalis Strážílkové aneb Jak se naučit nebát Toroart 5. ročník: Vítej na palubě Harmonia Universalis Strážílkové aneb Jak se naučit nebát Toroart Velikonoce v EU + prezentace volnočasových aktivit V klub 19

20 6. ročník: Proč je lepší nekouřit MUDr. Milada Šípková Kyberšikana Centrum Generace Velikonoce v EU + prezentace volnočasových aktivit V klub 7. ročník: Než užiješ alkohol, užij svůj mozek externí lektorka Správná třída (3 setkání) V klub 8. ročník: AIDS a sex Centrum Generace Láska a přátelství Centrum Generace II. Realizace minimálního preventivního programu Všechny body minimálního preventivního programu se podařilo úspěšně realizovat, při jeho hodnocení jsme se zaměřili na psychosociální klima na půdě školy, posun v hodnotách a postojích vůči výskytu sociálně patologických jevů. III. Řešené případy sociálně patologických jevů Ve škole nebyly v uplynulém školním roce řešeny téměř žádné případy sociálně patologických jevů. Občasné výskyty záškoláctví byly vyřešeny v souladu se školním řádem, příp. u většího počtu neomluvených hodin ve spolupráci s OSPOD a Policií. V 7. ročníku byl zaznamenán případ agresivního žáka, který opakovaně fyzicky napadal spolužáky rovněž řešeno ve spolupráci s Policií ČR. IV. Vzdělávání školního metodika rizikového chování V listopadu jsem se zúčastnila Konference metodiků prevence, kde byly prezentovány nejnovější poznatky a výzkumy z této oblasti a dále představeny některé organizace zabývající se prevencí. Mgr. Daniela Marková metodik rizikového chování 20

21 10.1 REALIZACE HLAVNÍCH CÍLŮ Část X. ŘÍZENÍ ŠKOLY výuka podle Školního vzdělávacího programu ve všech ročnících budování školy jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí zavádění nových forem a metod do výchovně vzdělávacího procesu zapojení se do rozvojových programů zvýšenou pozornost věnovat žákům s poruchami učení a chování práce se žáky v oblasti sociálně patologických jevů vytvoření další třídy se zaměřením na anglický jazyk péče o talentované žáky ve sportovních skupinách (fotbal) vytvoření nabídky mimoškolních aktivit žáků - kroužky účast žáků v dlouhodobých sportovních soutěžích mezinárodní spolupráce partnerská škola v Augsburgu, projekt Comenius stabilizace učitelského sboru vylepšení podmínek pracovního prostředí pro žáky a zaměstnance úzká spolupráce s mateřskou školou 10.2 MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ VYBAVENÍ rekonstrukce a úprava nové třídy (školní nábytek, interaktivní tabule) vymalování některých učeben a části chodeb oprava nebo výměna starého a poničeného nábytku broušení a lakování podlah ve třech třídách 10.3 ZAPOJENÍ DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ - GRANTY A DOTACE Tabulka č. 27 Údaje o zapojení do projektu Název projektu Augsburg Evropa - Liberec Augsburg Evropa - Liberec Rozvoj využití interaktivní techniky na ZŠ města Liberec Home, sweet home Kořeny - jak číst krajinu kolem sebe a hledat v ní své místo Dotační titul Česko-německý fond budoucnosti SML Fond pro partnerskou spolupráci SML, OP VPK Dům zahraničních služeb, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. OP VPK Příjemce / Partner Získané prostředky příjemce ,- příjemce ,- partner příjemce partner 21

22 Část XI. EKONOMICKÁ ČÁST 11.2 HOSPODAŘENÍ PŘÍJMY, VÝDAJE Tabulka č. 28 Hospodaření příjmová část Státní dotace Dotace obce Poplatky Hospodářská Ostatní Celkem žáků činnost Tabulka č. 29 Hospodaření výdajová část Investiční výdaje Mzdy Odvody Učebnice DVPP Stipendi Provozní náklady Celkem Schválený hospodářský výsledek Tabulka č. 30 Mimorozpočtové zdroje Kdo poskytuje Částka Účel Kosmetika Erps 5 000,- dar FC Slovan Liberec ,- dar SK Karate Liberec ,- dar Část XII. VÝSLEDKY KONTROL Ve školním roce byla dne provedena pracovnicí Krajské hygienické stanice v Liberci kontrola plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhl. č. 343/2009 Sb. Nesoulad: dřevěná okna objektu v dezolátním stavu, není zajištěno umělé ani přirozené větrání v šatnách u tělocvičny, odřené nátěry parket v některých třídách. Výsledky předány zřizovateli. 22

23 Část XIII. DALŠÍ ZÁMĚRY ŠKOLY PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ŠKOLY Úkoly vyplývající z dalších záměrů a trendů školy: učit dle Školního vzdělávacího programu pro ZV připravovat žáka, který bude schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat jako demokratický občan pozornost věnovat prospěchově slabým žákům, žákům s výchovnými problémy nebo se specifickými poruchami učení a chování zajistit žákům pestrou nabídku mimoškolních aktivit směřovat žáky ke správné orientaci v problematice drog, návykových látek, alkoholismu, rasismu a dalších sociálně patologických jevů pečovat o talentované žáky ve sportovních skupinách rozvíjet žáky ve třídách se zaměřením na anglický jazyk zapojovat se do dotačních programů připravovat žáky k volbě povolání pokračování spolupráce mateřské a základní školy prohlubovat spolupráci s partnerskou školou v Augsburgu podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků dále rozvíjet spolupráci s rodičovskou veřejností a dalšími subjekty pokračovat ve spolupráci s mateřskými školami v okolí důraz klást na větší propagaci školy zlepšovat podmínky pracovního prostředí pro žáky a zaměstnance realizovat další opravy a modernizaci v budovách školy (výměna oken v hlavní budově, oprava umělého povrchu hřiště) pravidelně vyhodnocovat úkoly a cíle školy. 23

24 Mateřská škola Část XIV. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY 14.1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V mateřské škole se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Paleta má barev pět, naučím tě poznat svět. Cílem školního vzdělávacího programu je dovést dítě na konci svého předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přirozenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání SPOLUPRÁCE SE STUDENTY SŠ Studentka střední pedagogické školy absolvovala souvislou praxi v mateřské škole CIZÍ JAZYK Děti, jejichž rodiče projevili zájem, získávaly základy anglického jazyka. Část XV. ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE 15.1 TŘÍDY, POČET DĚTÍ Tabulka č. 31 Počty tříd a dětí MŠ (k ) 2013/14 Počet tříd 2 Z toho speciálních tříd 0 Počet dětí 56 Z toho ve speciálních třídách 0 Individuálně integrovaných 0 Průměrná roční docházka v % 36,1 24

25 15.2 ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH Tabulka č. 32 Přehled odborné kvalifikace a věkové skladby pedagogických pracovníků pouze MŠ Odborná do 30 let let let nad 51 let důchodový kvalifikace věk Celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen Celkem 2/2 1/1 2/2 5/5 Splňuje 2/2 2/2 4/4 Nesplňuje 1/1 1/1 Tabulka č. 33 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Název vzdělávacího programu Počet účastníků Speciální pedagogická diagnostika - kresba 1 Řečová výchova u dětí 1 Poznávání živé a neživé přírody prostřednictvím pokusů 1 Od čmárání ke psaní 1 Výtvarné techniky- vánoční nápady z materiálů kolem nás 1 AJ v MŠ 1 BOZP očima školní inspekce 1 Školení v 1.pomoci na pracovišti 1 Materiály pro výuku AJ v MŠ 1 Jazyk a řeč jazykové chvilky v MŠ 1 Zdravá pětka PORADENSKÉ SLUŽBY Část XVI. PORADENSKÉ SLUŽBY Tabulka č. 34 Poradenské služby - kvalifikace Školní psycholog Speciální pedagog Logoped Část XVII. EKONOMICKÁ ČÁST 17.2 HOSPODAŘENÍ PŘÍJMY, VÝDAJE Údaje uvedeny společně v části základní škola. 25

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Adresa školy Sokolovská 328, Liberec13, 460 14 Vypracovala Mgr. Ludmila Moravcová Razítko Telefon

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006 Osnova: 1. Charakteristika školy...2 2. Organizace vzdělávání a výchovy...3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání...4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti...6

Více

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012 V Liberci 31. 8. 2012 Výroční zprávu za školní rok 2011/12: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková Ing. Radek Vystrčil, ředitel školy pedagogická rada Schválila: školská rada datum projednání:

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více