VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace

2 Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Barvířská 38/6, Liberec 3 tel VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Miloslav Kuželka Předkládá: Mgr. Miloslav Kuželka Přispěly : Ing. Veronika Klozová, Mgr. Jana Pěničková, Mgr. Daniela Marková Liberec dne Mgr. Miloslav Kuželka ředitel školy Schváleno školskou radou dne

3 Č á s t I. Z Á K L A D N Í C H A R A K T E R I S T I K A Š K O L Y N á z e v š k o l y, s í d l o, p r á v n í f o r m a, I Č O Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a, L i b e r e c, B a r v í ř s k á 3 8 / 6, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e B a r v í ř s k á 3 8 / 6, L i b e r e c 3 P ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e I Č O : Z ř i z o v a t e l š k o l y : S t a t u t á r n í m ě s t o L i b e r e c n á m. D r. E. B e n e š e L i b e r e c D a t u m z a ř a z e n í d o s í t ě : Ř e d i t e l š k o l y : M g r. M i l o s l a v K u ž e l k a S t a t u t á r n í z á s t u p c e ř e d i t e l e : M g r. M a r t i n U r b a n 1.5. K a p a c i t a š k o l y a j e j í s o u č á s t i T a b u l k a č. 1 K a p a c i t a š k o l y a j e j í s o u č á s t i S o u č á s t i K a p a c i t a I Z O Z á k l a d n í š k o l a Š k o l n í d r u ž i n a M a t e ř s k á š k o l a R a d a š k o l y : M g r. M a r t i n U r b a n p ř e d s e d a N a ď a J a r o š o v á - č l e n I n g. R a d k a V l č k o v á - č l e n 1.7. M i m o š k o l n í n e b o o b č a n s k á s d r u ž e n í p ů s o b í c í c h n a š k o l e : S R P D Š p ř i Z Š, L i b e r e c, B a r v í ř s k á 3 8 / 6 p ř e d s e d a S R P D Š : I n g. R a d k a V l č k o v á 3

4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Č á s t I I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY 2.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Žáci se učili podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Liberec, Barvířská ve všech ročnících. Ve svých výukových programech zahrnuje škola výběrové třídy (skupiny) s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na fotbal. Vzhledem k malému počtu žáků se v každé třídě 2. stupně vytváří skupina, do které jsou zařazeni žáci z celého Liberce a širokého okolí na základě výběru prováděného školou a šéftrenérem sportovních tříd panem M. Janošíkem. Další prioritou ŠVP je výuka cizích jazyků. Jsou vytvořeny třídy (skupiny), které se zaměřují na anglický jazyk (od prvního ročníku) a na německý jazyk (od šestého ročníku). Žáci mají vyšší hodinovou dotaci cizího jazyka, pracují s rodilým mluvčím. 2.2 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Tabulka č. 2 Volitelné předměty ročník počet hodin předmět 1 seminář z českého jazyka 6. roč. 1 seminář z matematiky 2 sportovní výchova 1 seminář z informatiky 7. roč. 1 seminář z přírodopisu 2 sportovní výchova 1 seminář z českého jazyka 8. roč. 1 seminář z matematiky 1 seminář ze zeměpisu 3 sportovní výchova 1 seminář z českého jazyka 9. roč. 1 seminář z matematiky 1 seminář ze zeměpisu 1 konverzace z anglického jazyka 1 seminář z literatury 1 seminář z chemie 3 sportovní výchova 4

5 2.3 MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY Zájmové kroužky Tabulka č. 3 Přehled zájmových útvarů Název Počet žáků Gymnastika 10 Přírodovědný kroužek I 12 Přírodovědný kroužek II 15 Florbal 19 Sportovní hry 10 Šikovné ruce 15 Dopravní výchova 10 Keramika 18 Věda nás baví 5 Hra na kytaru 4 Flétna 7 Moderní tanec 11 Pohybové hry 8 Fotbal 17 Příprava k přijímacím zkouškám M 9 Informatika I 19 Informatika II Školní družina zajišťuje péči pro žáky 1. stupně 100 zapsaných žáků ve 4 odděleních provoz ranní služba od 6,30 hod., odpolední do 16,30 hod. zájmové útvary miniházená, dramatický kroužek. Tabulka č. 4 Přehled zájmových kroužků - ŠD Dramatický Školní družina Miniházená

6 Část III. Z A B E Z P E Č E N Í P R O V O Z U Škola pro zajištění výchovně vzdělávací činnosti využívala 20 učeben, z toho 12 kmenových. Žáci měli k dispozici šatny v suterénu (1. a 2. roč. má klecové šatny, ostatní žáci skříňky). Tělovýchovné aktivity probíhaly ve velké a malé tělocvičně, dále ve sportovním areálu na dvou hřištích s umělým povrchem. Povrch velkého hřiště je v havarijním stavu a z bezpečnostního důvodu se v jarní části již nemohlo používat. Tabulka č. 5 Odborné učebny Druh odborné učebny Maximální kapacita chemie 30 ne hudební výchova 30 ne angličtina 30 ne německý jazyk 30 ne přírodopis 30 ne počítačová učebna 30 ne posluchárna 20 ne Z kapacitních důvodů využívána jako kmenová učebna (ano/ne) Technické zabezpečení: ve škole je wifi prostředí, v učebnách je k dispozici 8 interaktivních tabulí (Smart, Activ). V počítačové učebně se používá 24 počítačových stanic. Tabulka č. 6 Počet tříd a jejich naplněnost ve školním roce ( k ) kapacita a méně počet tříd 1. stupeň počet žáků 1. stupeň průměr na třídu počet tříd 2. stupeň počet žáků 2. stupeň průměr na třídu , ,

7 Část IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 4.1 POČTY PRACOVNÍKŮ Tabulka č. 7 Počty pracovníků (k ) učitelé ZŠ vychovatelé učitelé MŠ provozní zaměstnanci počet pracovníků KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY, VĚKOVÁ SKLADBA Tabulka č. 8 Přehled odborné kvalifikace a věkové skladby pedagogického sboru učitelé ZŠ Kvalifikační do 30 let let let nad 51 let důchodový předpoklady věk Celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen Celkem 4/4 6/5 2/2 7/5 19/16 Splňuje 4/4 6/5 2/2 7/5 19/16 Nesplňuje Uváděné počty fyzický pracovník. Věkové rozložení pedagogů bylo rovnoměrné. Tabulka č. 9 Přehled odborné kvalifikace a věkové skladby pedagogického sboru vychovatelé ŠD Kvalifikační do 30 let let let nad 51 let důchodový předpoklady věk Celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen Celkem 1/1 1/1 2/2 4/4 Splňuje 1/1 1/1 2/2 4/4 Nesplňuje Odborná kvalifikace byla dodržena ve škole i ve školní družině. 4.3 ODBORNÁ KVALIFIKACE Tabulka č. 10 Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost - celkově(k ) Počet Z toho bez odborné kvalifikace (přepočtení na plně zaměstnané) 21,03 0 7

8 Tabulka č. 11 Specializované činnosti Z toho specializované činnosti Počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez kvalifikace výchovný poradce 1,0 školní metodik prevence 1,0 1 koordinátor školního vzdělávacího programu 1,0 1 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1,0 koordinátor environmentální výchovy 1,0 Tabulka č. 12 Přehled aprobovanosti výuky - 1. stupeň Ročník Celkem Ú % P % O % N % hodin Celkem 1. stupeň Tabulka č. 13 Přehled aprobovanosti výuky - 2. stupeň Vyučované Celkem Ú % P % O % N % předměty hodin Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Přírodopis Chemie Fyzika Zeměpis Dějepis Občanská výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Konverzace Aj Seminář z chemie Seminář z literatury Celkem 2. stupeň Vysvětlivky: N nevyhovující Ú úplná kvalifikace (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ i stupeň školy i pro daný vyučovací předmět) O - pouze odborná (učitel splňuje kvalifikaci pro daný předmět, ale nemá kvalifikaci pro daný typ školy) P pedagogická kvalifikace (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ a stupeň školy, ale nemá aprobaci na příslušný předmět) 8

9 4.4 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Tabulka č. 14 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník (počet) a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Tabulka č. 15 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených Pracovník (počet) Studium k prohlubování odborné kvalifikace Pedagogové se zúčastňovali kurzů a seminářů na základě doporučení předmětových komisí a plánu DVPP. Učitelé navštěvovali především kurzy zaměřené na nové trendy v jednotlivých předmětech, práci s interaktivní tabulí a semináře, které byly zaměřené na poruchy chování. Tabulka č. 16 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Název vzdělávacího programu (typ vzdělávání) Počet účastníků Příroda má geniální nápady 1 Speciální pedagogická diagnostika 1 Právní předpisy ve školství 1 Výtvarné techniky Vánoční nápady 1 ADHD 1 Learning to fail, failing to learn 1 9

10 OUP Christmas seminar 1 Volím správnou kariéru 1 Matematika činnostně 2 Vánoční tvoření 1 Zákon o pedagogických pracovnících 1 První pomoc při šikaně 3 Pochybné suvenýry CITES 1 Dopravní výchova 1 Jak na prvopočáteční psaní, čtení, počítání 1 Tradice z našeho kraje Vv 1 Erasmus 1 Mluvený projev v Nj 1 Kariérní systém 1 Občanský zákoník 1 Interaktivní tabule další rozvoj pedagogických pracovníků 1 Badatelsky orientovaná výuka 1 Čeština může bavit 1 Řeč nejsou jen hlásky 1 Kořeny jak číst krajinu, OPS 1 Velikonoční tvoření 1 Hodiny Čj bez nudy 1 Školení Microsoft 1 Činnostní učení interaktivní tabule 1 Deutschlehrertag 1 Matematika činnostně 1 Zahrada není jen hra 1 Krizová intervence 1 Ochrana člověka za mimořádných událostí 1 Tv a školní legislativa 1 Proč děti nebaví škola 17 První pomoc 17 Motivation to learning 1 Matematika všemi směry 1 Smart konference 1 Fun with Happy series 1 Bakaláři 1 Činnostní učení v matematice 1 Interaktivní metody ve výuce matematiky 1 Sám sobě učitelem 1 Německý jazyk interaktivně 1 Rozhovor v konfliktních situacích 1 Rozvoj využití interaktivní techniky - celoroční 5 10

11 4.5 PLATOVÉ PODMÍNKY ZAMĚSTNANCŮ Tabulka č. 17 Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníků 2013 Celkový počet pracovníků 33,68 Počet pedagogických pracovníků 26,68 Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků ,- Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických pracovníků ,- Průměrná výše nenárokových složek mzdy pedagogických 2 882,- pracovníků Průměrná výše nenárokových složek mzdy nepedagogických 2 120,- pracovníků 5.1 POČTY TŘÍD A ŽÁKŮ Část V. ÚDAJE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ V letošním roce opět pokračoval nárůst počtu žáků na škole. Došlo ke navýšení o 32 žáků. Otevřeny dvě početné první třídy, celkem na škole 12. Naplněnost tříd je nerovnoměrná. Tabulka č. 18 Počty tříd a žáků ZŠ (k ) 2012/ /14 Počet tříd Z toho speciálních 0 0 Celkový počet žáků Z toho ve speciálních třídách 0 0 Individuálně integrovaných 0 0 Průměrný počet žáků na 1 třídu 23,3 24,0 Průměrný počet žáků na 1 učitele 16,0 16,0 5.2 ZÁPIS ŽÁKŮ Tabulka č. 19 Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku pro budoucí školní rok Počet zapsaných Počet rozhodnutí o přijetí Počet odkladů Počet zapsaných žáků se v porovnání s loňským rokem mírně snížil. Počet odkladů je stále vysoký. 11

12 5.3 PROSPĚCH ŽÁKŮ Tabulka č. 20 Přehled prospěchu žáků (k ) 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 14 7 nehodnocen z toho počet žáků, u kterých bylo použito slovní hodnocení dle 15 odst. 2 vyhl. č. 48/2005 Sb CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Počet pochval se proti loňskému roku mírně snížil. Počet udělených výchovných opatření k posílení kázně se naopak zvýšil, celkem bylo uděleno pět 3. stupňů z chování. Počet přestupků žáků narůstal a vyskytovaly se především v oblasti nevhodného chování ke spolužákům a učitelům, v nedostatečné přípravě na vyučování a počtu neomluvených hodin. Tabulka č. 21 Přehled výchovných opatření Pololetí Počet Pochvaly Napomenutí žáků třídního TU ředitele Třídní důtka Důtka ředitele 2. stupeň 3. stupeň učitele Tabulka č.22 Počty zameškaných hodin omluvené neomluvené 1. pololetí pololetí Celkem školní rok Ve srovnání s minulými lety zůstal počet omluvených hodin přibližně na stejné úrovni. Naopak počet neomluvených hodin výrazně narostl. Neomluvené hodiny vytvořilo několik žáků, kteří se vyhýbali povinné školní docházce. Všechny případy byly řešeny s rodiči popř. nahlášeny příslušným orgánům. 12

13 5.5 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY Tabulka č. 23 Počty přijatých žáků po ukončení základní školy 8. leté gym. 6. leté gym. 4. leté gym. SOŠ obory s mat. SOU obory s mat. SOU OU Neumístěn Celkem Ve školním roce 2013/2014 ukončilo docházku 23 žáků 9. ročníku (17 chlapců + 6 dívek), 2 žáci z 8., 2 žáci ze 7. ročníku a 2 žáci v zahraničí. Po přijímacím řízení byli na školy přijati všichni žáci, pouze jeden žák ze 7. ročníku neumístěn (nezájem zákonných zástupců) a 2 žáky v zahraničí vedeme jako neumístěné. Na maturitní obory bylo přijato 15 žáků, na učební obory (výuční list) žáků 10. Z 5. ročníku se do primy víceletého gymnázia letos hlásili 4 žáci a 2 byli přijati. 5.6 VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ Tabulka č. 24 Přehled výuky cizích jazyků podle ročníků Ročník Cizí jazyk 1. Aj 2. Aj 3. Aj 4. Aj 5. Aj 6. Aj Nj (volitelný) 7. Aj Nj 8. Aj Nj 9. Aj Nj Výuka anglického jazyka začíná od 1. ročníku. Třídy (skupiny) zaměřené na cizí jazyky přibírají německý jazyk v šestém ročníku, ostatní od ročníku sedmého. Část VI. SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY 6.1 SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI Pedagogická fakulta TU Liberec Pravidelná spolupráce při souvislé a průběžné pedagogické praxi studentů pedagogické fakulty. Na základě vytvořeného harmonogramu se do praxe na škole zapojilo v 1. pololetí 7 a ve 2. pololetí 8 studentů na obou stupních školy. 13

14 Mateřské školy v okolí Pokračování ve spolupráci s mateřskými školami v okolí. Připravili jsme některé akce pro MŠ, např. den ve škole, ukázka hodin některých předmětů, dětský nebo sportovní den. FC Slovan Liberec a.s. Ekonomicky a personálně se podílí na sportovních akcích školy (lyžařské a cyklistické kurzy). Díky sponzorskému daru dostávali žáci-sportovci příspěvek na obědy a mohli získat prospěchové stipendium. Statutární město Liberec Spolupráce, především mezi vedením školy a oddělením školství, probíhala na dobré úrovni. Městská policie Účast na programech v oblasti dopravní výchovy a prevence patologických jevů. PPP Liberec Spolupráce u žáků s poruchami učení a chování. CV LK a NIVD Účast na kurzech v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Kulturní organizace Divadlo F.X.Šaldy, Naivní divadlo, PKO, Krajská vědecká knihovna, Severočeské muzeum, oblastní galerie Lázně návštěva kulturních představení a pořadů. Ekologické organizace Ekologická centra Střevlík, Divizna, ZOO Liberec zapojování do programů a pořadů. Sportovní kluby Pronajímání tělocvičen klubům a organizacím, jejich nabídka žákům k další mimoškolní sportovní činnosti. 6.2 ŠKOLSKÁ RADA Je tvořena třemi členy (zástupce žáků, pedagogů a zřizovatele). Rada se sešla 2x za školní rok. Její činnost se zaměřila na seznámení se s dokumenty školy a jejich schválení. Spolupráce školská rada ředitel byla na výborné úrovni. 6.3 SRPDŠ Radu SRPDŠ tvoří volení zástupci jednotlivých tříd, předsedkyně Ing. Radka Vlčková. Ve školním roce se uskutečnily tři schůzky, kde se rodiče sešli s vedením školy. SRPDŠ je seznamováno s aktuální situací a aktivitami školy. Podílí se na řešení některých problémů, spolupracuje při organizování a finančním zajišťování školních akcí. 14

15 6.4 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Žáci a pedagogové naší školy ukončili v tomto školním roce dvouletý projekt Home, sweet home v rámci programu Comenius. Jednalo se o navázání partnerství se školami ze šesti států (Polsko, Německo, Island, Bulharsko, Španělsko a Turecko). Dále jsme pokračovali v navázané spolupráci s partnerskou školou v Augsburgu ve Spolkové republice Německo. Skupina žáků a pedagogů naší školy navštívila v říjnu Augsburg. Součástí projektu byly sportovní turnaje, společná vyučovací hodina, prohlídka školy, města a okolí. 7.1 DALŠÍ AKTIVITY Část VII. DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY skupiny s rozšířenou výukou tělesné výchovy: sportovní kurzy lyžařský, bruslařský, cyklistický přebory školy v různých sportovních odvětvích (florbal, futsal, skok vysoký) Sportovní den sportovní soutěže v jednotlivých kategoriích škola v přírodě 1. stupeň Sedmihorky, Horní Světlá, Bartošova Pec návštěva žáků v partnerské škole v Augsburgu projekt Home, sweet home Den pobytu v přírodě podzim, jaro Evropský den jazyků projektový den Den ptáků - projektový den Mistrovství světa ve fotbale - projekt exkurze muzeum, galerie, knihovna, ekologické centrum Střevlík Noc s Andersenem sběr starého papíru vánoční dílna pro žáky s rodiči Týden knihoven recitační soutěž rej masek na ledě Mikuláš ve škole Den otevřených dveří Dětský den Vánoční laťka Akce pro mateřské školy Sportovní den, Den ve škole, Dětský den rozhlasové relace 7.2 AKTIVITY ŠKOLNÍ DRUŽINY v hlavní roli brambory draci přilétají výroba martinských světýlek podzimní vytváření z dílny Pavly Petrnouškové 15

16 výroba vánočních dárků vánoční kavárna v rámci vánoční dílny v prostorách školy party za vysvědčení Olympiáda Masopustní veselí, tentokrát na téma postavy z pohádek Noc s Andersenem výroba Morany velikonoční dílna hledání velikonočních vajíček soutěž o nejhezčí velikonoční vajíčko (z čehokoliv) vytvoř si svou mandalu (ocenění nejzdařilejších) zhotovení přání ke Dni matek (kresba na asfalt a zaslání přání em) turnaj ve vybíjené závody na chůdách 7.3 ÚČAST ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH Škola již tradičně získává nejvíce úspěchů ve sportovních soutěžích, ale tento školní rok žáci zazářili v mezinárodní soutěži v anglickém jazyce. Dále jsme se zapojili i v jiných oborech, v olympiádách a výtvarných soutěžích. Anglický jazyk Český jazyk Přírodopis Výtvarné soutěže Sport: Futsal Florbal Atletika Košíková Project Competition: Communication in the 21st century 1. místo olympiáda okresní kolo Dětská recitace okresní kolo olympiáda - krajské kolo Malujeme s radostí, I jeden úraz stačí, soutěž s ateliérem BaKaMay, PF pro město Liberec, placka ke 40. výročí Ještědu finále divize 2.místo okresní finále přespolní běh krajské kolo mladší žáci okresní kolo 16

17 Část VIII. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY 8.1 ROZHODNUTÍ VYDANÁ ŘEDITELEM ŠKOLY Tabulka č. 25 Druh a počet správních rozhodnutí (ke dni ) Rozhodnutí ředitele Počet Přijetí k základnímu vzdělávání 58 Přijetí k předškolnímu vzdělávání 29 Nepřijetí k základnímu vzdělávání 5 Nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 76 Rozhodnutí o přestupu 21 Odklad povinné školní docházky 10 Dodatečný odklad začátku povinné docházky 0 Povolení individuálního vzdělávání 0 Rozhodnutí o uvolnění z předmětu TV 7 Zrušení povolení individuálního vzdělávání 0 Snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb 0 Neprominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb 0 Celkem 206 Odvolání proti rozhodnutí ředitele 1 17

18 Část IX. PORADENSKÉ SLUŽBY Tabulka č. 26 Poradenské služby (jen s odpovídajícím kvalifikačním předpokladem) Školní Speciální Výchovný Metodik Asistent Logoped psycholog pedagog poradce prevence pedagoga ne ne ano/1 ne ne ne 9.1 ZPRÁVA VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ Ve školním roce 2013/2014 ukončilo docházku 23 žáků z 9. ročníku (17 chlapců + 6 dívek), 2 žáci z 8. ročníku (1 chlapec + 1 dívka) a 2 žáci ze 7. ročníku (1 chlapec + 1 dívka). Po přijímacím řízení bylo na školy přijato 21 žáků 9. ročníku, 2 žákyně plní školní docházku v zahraničí, a proto si přihlášku na žádnou SŠ nepodaly. Na maturitní obory bylo přijato 14 žáků (60,87%), na učební obory (výuční list) žáků 7 (30,43%). Žáky vycházející z 8. ročníku a žákyni vycházející ze 7. ročníku (po splnění 9 let povinné školní docházky) se podařilo umístit pro další vzdělávání - na učilišti, žák vycházející ze 7. ročníku na požadovanou školu přijat nebyl. Z 5. ročníku se do primy víceletých gymnázií letos hlásili 4 žáci (3 chlapci + 1 dívka), z nichž 2 chlapci byli přijati. Ze 7. ročníku si na 6-leté gymnázium přihlášku nikdo nepodal. K zápisu do 1. ročníku přišlo 68 dětí, do školních lavic by v září mělo zasednout 56 žáčků. Do mateřské školy v září nastoupí 18 nových dětí. O zápis do MŠ projevili zájem rodiče 88 dětí. Škola spolupracuje s PPP. Při řešení některých kázeňských a výchovných problémů jsme též spolupracovali s odborem sociální péče (oddělení sociálně-právní ochrany dětí, oddělení kurátorské činnosti) a s odborem správním (oddělení přestupků) Magistrátu města Liberce, s Policií ČR, se SVP Čáp. Volba povolání byla vyučována v rámci předmětu Pracovní činnosti (8. a 9. ročníky), žáci 8. i 9. ročníku se zúčastnili veletrhu vzdělávání Educa Škola je zapojena do projektu Volím správnou kariéru (rozvoj kariérového poradenství ve školách). Na 2. stupni školy se některé třídy (8., 9.) zúčastnily testování společností Scio. Mgr. Jana Pěničková výchovná poradkyně 18

19 9.2 ZPRÁVA METODIKA RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ I. Oblast prevence sociálně patologických jevů V oblasti prevence byli žáci průběžně seznamováni s problematikou závislostí i s ostatními sociálně patologickými jevy. Vyučující k tomu využívali zejména programy externích organizací a lektorů. Dále se tato témata vyučovala v hodinách občanské výchovy, informatiky, tělesné a výtvarné výchovy, ale svým obsahem zasahovala i do výuky chemie, přírodopisu, literatury a ostatních předmětů. Vyučující k tomuto účelu využívali nejen učebnice a informační letáky, ale i webové stránky, prezentace, video pořady a filmy z autentického prostředí. V rámci úspěšné prevence rizikového chování škola nabídla dětem širokou nabídku volnočasových aktivit sportovní, výtvarné či hudební kroužky apod. Škola také formou plakátů a prospektů na nástěnkách průběžně žáky informovala o nejrůznějších akcích pořádaných jinými organizacemi, aby tak děti motivovala k aktivnímu využívání volného času. Přehled realizovaných programů prevence ve spolupráci s externími lektory a organizacemi: 1. ročník: Vítej na palubě Harmonia Universalis Strážílkové aneb Jak se naučit nebát Toroart 2. ročník: Vítej na palubě Harmonia Universalis Strážílkové aneb Jak se naučit nebát Toroart 3. ročník: Vítej na palubě Harmonia Universalis Strážílkové aneb Jak se naučit nebát Toroart 4. ročník: Vítej na palubě Harmonia Universalis Strážílkové aneb Jak se naučit nebát Toroart 5. ročník: Vítej na palubě Harmonia Universalis Strážílkové aneb Jak se naučit nebát Toroart Velikonoce v EU + prezentace volnočasových aktivit V klub 19

20 6. ročník: Proč je lepší nekouřit MUDr. Milada Šípková Kyberšikana Centrum Generace Velikonoce v EU + prezentace volnočasových aktivit V klub 7. ročník: Než užiješ alkohol, užij svůj mozek externí lektorka Správná třída (3 setkání) V klub 8. ročník: AIDS a sex Centrum Generace Láska a přátelství Centrum Generace II. Realizace minimálního preventivního programu Všechny body minimálního preventivního programu se podařilo úspěšně realizovat, při jeho hodnocení jsme se zaměřili na psychosociální klima na půdě školy, posun v hodnotách a postojích vůči výskytu sociálně patologických jevů. III. Řešené případy sociálně patologických jevů Ve škole nebyly v uplynulém školním roce řešeny téměř žádné případy sociálně patologických jevů. Občasné výskyty záškoláctví byly vyřešeny v souladu se školním řádem, příp. u většího počtu neomluvených hodin ve spolupráci s OSPOD a Policií. V 7. ročníku byl zaznamenán případ agresivního žáka, který opakovaně fyzicky napadal spolužáky rovněž řešeno ve spolupráci s Policií ČR. IV. Vzdělávání školního metodika rizikového chování V listopadu jsem se zúčastnila Konference metodiků prevence, kde byly prezentovány nejnovější poznatky a výzkumy z této oblasti a dále představeny některé organizace zabývající se prevencí. Mgr. Daniela Marková metodik rizikového chování 20

21 10.1 REALIZACE HLAVNÍCH CÍLŮ Část X. ŘÍZENÍ ŠKOLY výuka podle Školního vzdělávacího programu ve všech ročnících budování školy jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí zavádění nových forem a metod do výchovně vzdělávacího procesu zapojení se do rozvojových programů zvýšenou pozornost věnovat žákům s poruchami učení a chování práce se žáky v oblasti sociálně patologických jevů vytvoření další třídy se zaměřením na anglický jazyk péče o talentované žáky ve sportovních skupinách (fotbal) vytvoření nabídky mimoškolních aktivit žáků - kroužky účast žáků v dlouhodobých sportovních soutěžích mezinárodní spolupráce partnerská škola v Augsburgu, projekt Comenius stabilizace učitelského sboru vylepšení podmínek pracovního prostředí pro žáky a zaměstnance úzká spolupráce s mateřskou školou 10.2 MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ VYBAVENÍ rekonstrukce a úprava nové třídy (školní nábytek, interaktivní tabule) vymalování některých učeben a části chodeb oprava nebo výměna starého a poničeného nábytku broušení a lakování podlah ve třech třídách 10.3 ZAPOJENÍ DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ - GRANTY A DOTACE Tabulka č. 27 Údaje o zapojení do projektu Název projektu Augsburg Evropa - Liberec Augsburg Evropa - Liberec Rozvoj využití interaktivní techniky na ZŠ města Liberec Home, sweet home Kořeny - jak číst krajinu kolem sebe a hledat v ní své místo Dotační titul Česko-německý fond budoucnosti SML Fond pro partnerskou spolupráci SML, OP VPK Dům zahraničních služeb, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. OP VPK Příjemce / Partner Získané prostředky příjemce ,- příjemce ,- partner příjemce partner 21

22 Část XI. EKONOMICKÁ ČÁST 11.2 HOSPODAŘENÍ PŘÍJMY, VÝDAJE Tabulka č. 28 Hospodaření příjmová část Státní dotace Dotace obce Poplatky Hospodářská Ostatní Celkem žáků činnost Tabulka č. 29 Hospodaření výdajová část Investiční výdaje Mzdy Odvody Učebnice DVPP Stipendi Provozní náklady Celkem Schválený hospodářský výsledek Tabulka č. 30 Mimorozpočtové zdroje Kdo poskytuje Částka Účel Kosmetika Erps 5 000,- dar FC Slovan Liberec ,- dar SK Karate Liberec ,- dar Část XII. VÝSLEDKY KONTROL Ve školním roce byla dne provedena pracovnicí Krajské hygienické stanice v Liberci kontrola plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhl. č. 343/2009 Sb. Nesoulad: dřevěná okna objektu v dezolátním stavu, není zajištěno umělé ani přirozené větrání v šatnách u tělocvičny, odřené nátěry parket v některých třídách. Výsledky předány zřizovateli. 22

23 Část XIII. DALŠÍ ZÁMĚRY ŠKOLY PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ŠKOLY Úkoly vyplývající z dalších záměrů a trendů školy: učit dle Školního vzdělávacího programu pro ZV připravovat žáka, který bude schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat jako demokratický občan pozornost věnovat prospěchově slabým žákům, žákům s výchovnými problémy nebo se specifickými poruchami učení a chování zajistit žákům pestrou nabídku mimoškolních aktivit směřovat žáky ke správné orientaci v problematice drog, návykových látek, alkoholismu, rasismu a dalších sociálně patologických jevů pečovat o talentované žáky ve sportovních skupinách rozvíjet žáky ve třídách se zaměřením na anglický jazyk zapojovat se do dotačních programů připravovat žáky k volbě povolání pokračování spolupráce mateřské a základní školy prohlubovat spolupráci s partnerskou školou v Augsburgu podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků dále rozvíjet spolupráci s rodičovskou veřejností a dalšími subjekty pokračovat ve spolupráci s mateřskými školami v okolí důraz klást na větší propagaci školy zlepšovat podmínky pracovního prostředí pro žáky a zaměstnance realizovat další opravy a modernizaci v budovách školy (výměna oken v hlavní budově, oprava umělého povrchu hřiště) pravidelně vyhodnocovat úkoly a cíle školy. 23

24 Mateřská škola Část XIV. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY 14.1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V mateřské škole se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Paleta má barev pět, naučím tě poznat svět. Cílem školního vzdělávacího programu je dovést dítě na konci svého předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přirozenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání SPOLUPRÁCE SE STUDENTY SŠ Studentka střední pedagogické školy absolvovala souvislou praxi v mateřské škole CIZÍ JAZYK Děti, jejichž rodiče projevili zájem, získávaly základy anglického jazyka. Část XV. ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE 15.1 TŘÍDY, POČET DĚTÍ Tabulka č. 31 Počty tříd a dětí MŠ (k ) 2013/14 Počet tříd 2 Z toho speciálních tříd 0 Počet dětí 56 Z toho ve speciálních třídách 0 Individuálně integrovaných 0 Průměrná roční docházka v % 36,1 24

25 15.2 ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH Tabulka č. 32 Přehled odborné kvalifikace a věkové skladby pedagogických pracovníků pouze MŠ Odborná do 30 let let let nad 51 let důchodový kvalifikace věk Celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen Celkem 2/2 1/1 2/2 5/5 Splňuje 2/2 2/2 4/4 Nesplňuje 1/1 1/1 Tabulka č. 33 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Název vzdělávacího programu Počet účastníků Speciální pedagogická diagnostika - kresba 1 Řečová výchova u dětí 1 Poznávání živé a neživé přírody prostřednictvím pokusů 1 Od čmárání ke psaní 1 Výtvarné techniky- vánoční nápady z materiálů kolem nás 1 AJ v MŠ 1 BOZP očima školní inspekce 1 Školení v 1.pomoci na pracovišti 1 Materiály pro výuku AJ v MŠ 1 Jazyk a řeč jazykové chvilky v MŠ 1 Zdravá pětka PORADENSKÉ SLUŽBY Část XVI. PORADENSKÉ SLUŽBY Tabulka č. 34 Poradenské služby - kvalifikace Školní psycholog Speciální pedagog Logoped Část XVII. EKONOMICKÁ ČÁST 17.2 HOSPODAŘENÍ PŘÍJMY, VÝDAJE Údaje uvedeny společně v části základní škola. 25

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Barvířská

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Barvířská

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Barvířská

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 015/01 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 48/1, 40 01 Liberec 1, příspěvková organizace 4 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více