ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola, příspěvková organizace 2013 Č.j.: 2013/406

2 OBSAH OBSAH... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 4 UČEBNÍ PLÁN ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. STUPEŇ ANGLICKÝ JAZYK 1. STUPEŇ ANGLICKÝ JAZYK 2. STUPEŇ DALŠÍ CIZÍ JAZYK STUPEŇ MATEMATIKA 1. STUPEŇ MATEMATIKA 2. STUPEŇ INFORMATIKA ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA DĚJEPIS VÝCHOVA K OBČANSTVÍ FYZIKA CHEMIE PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.STUPEŇ HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. STUPEŇ VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. STUPEŇ VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2. STUPEŇ TĚLESNÁ VÝCHOVA 1.STUPEŇ TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. STUPEŇ PRACOVNÍ VÝCHOVA 1. STUPEŇ PRACOVNÍ VÝCHOVA 2. STUPEŇ NĚMECKÝ JAZYK CVIČENÍ Z MATEMATIKY CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA ICT SPORTOVNÍ HRY SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA

3 KONVERZACE V ANGLIČTINĚ HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE PŘÍLOHA Č VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI DODATEK DODATEK DALŠÍ CIZÍ JAZYK 2. STUPEŇ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola Předkladatel:, příspěvková organizace Nad Školou Liberec 30 Ředitel školy: Mgr. Libor Rygál Kontakty: Tel/Fax: WWW: Zřizovatel: Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou Tanvaldská Liberec XXX tel.: fax: Tento dokument byl projednán na pedagogické radě dne Platnost dokumentu: Od 1. září 2007 Koordinátor ŠVP: Mgr. Petr Němec Mgr. Ivana Pokorná 2

4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřízenou Městským obvodem Liberec Vratislavice nad Nisou. Jedná se o plně organizovanou základní školou s maximální kapacitou 580 žáků. Součástí školy je i školní družina s maximální kapacitou 120 žáků. Základní školu v současné době navštěvuje kolem 420 žáků, školní družinu navštěvuje 120 žáků. Převážná část žáků má bydliště v katastru Vratislavic nad Nisou. Škola nabízí i další aktivity, např. zájmové útvary, zájezdy, exkurze, účast na soutěžích nejrůznějšího zaměření, akce "Mládež a kultura" - divadelní představení, koncerty, besedy, přednášky, sběr recyklovatelných materiálů, výchovné poradenství při volbě povolání, vzdělávacích a výchovných problémech - výchovná poradkyně, pomoc a radu při prevenci drogové problematiky a dalších sociálně patologických jevů metodik prevence. V budově školy sídlí i veřejná knihovna. V minulosti jsme se zapojili do mezinárodních projektů Sokrates (2000) a Comenius (2002), spolupodíleli jsme se na česko-německo-polském projektu Trojzvuk Dreiklang (2001). Od roku 2000 při škole působí devítičlenná Rada školy, kterou nahradila v lednu 2006 Školská rada, a dvě zájmová sdružení Sdružení rodičů a přátel dětí školy a Škola-děti-rodiče, pěvecké sdružení sdružení na podporu pěveckého sboru BLECHY. Na základě dohody o spolupráci má škola statut fakultní školy Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. Škola má již více než stoletou tradici. Nejstarší hlavní budova se třemi nadzemními podlažími je spojena s členitým komplexem mladších přístaveb. Vedle klasických učeben máme tyto odborné učebny: fyzika, chemie, cizí jazyky, zeměpis, výtvarná výchova, keramická dílna, cvičná kuchyňka, čítárna, dvě tělocvičny, dílny pro pracovní vyučování, hudební sál, počítačové učebny s připojením na internet a výukovými programy a venkovní hřiště s umělým povrchem pro kolektivní míčové hry. Ve škole je také školní jídelna. Plánuje se vybudovat hřiště pro školní družinu a zprovoznit ve škole kamerový systém. Pedagogický sbor základní školy má přibližně 30 členů mladých i zkušených pedagogů. Ve školní družině pracují čtyři vychovatelky. Většina pedagogů je kvalifikovaná. Nekvalifikovaní učitelé si doplňují své vzdělání studiem na vysoké škole. Všichni učitelé se dále vzdělávají, účastní se odborných a metodických akcí podle své aprobace, seminářů a kurzů ke zvyšování své pedagogicko psychologické způsobilosti. Většina z nich se podílí i na organizaci a realizaci mimoškolních akcí pro žáky (sportovní turnaje, Den matek, kulturní vystoupení, ) Snažíme se o dobré a otevřené vztahy s rodiči žáků, obcí a veřejností. Rodiče mohou navštívit školu kdykoliv po dohodě s vyučujícími. Jsou o dění ve škole informováni prostřednictvím nástěnek, webu, žákovských knížek. Dvakrát ročně (v 1. a ve 3. čtvrtletí) pořádáme třídní schůzky. Chystáme rozšíření o konzultační dny dvakrát ročně. Pro rodiče a veřejnost pořádáme různé akce (den otevřených dveří, Velikonoce, Den matek, ). 3

5 CHARAKTERISTIKA ŠVP Základní škola ve Vratislavicích nad Nisou je škola, která se nespecializuje na žádnou specifickou vzdělávací oblast. Její činnost by tedy měla směřovat k tomu, aby umožnila všem žákům, kteří školu navštěvují, rozvinout svou osobnost v maximální možné míře, to znamená v takové míře, která odpovídá jejich schopnostem a zájmům, a to jak v rámci povinné školní docházky, tak v době po skončení vyučování. Cíle v oblasti vzdělávání, jejich dosažení: soustředit se jak na rozvoj talentovaných žáků, tak na pomoc žákům, kteří potřebují v některých oblastech procvičovat učivo nad rámec povinných předmětů (např. žáci se specifickými poruchami učení viz Příloha č.1), vést žáky k tomu, aby dokázali samostatně využívat různých zdrojů informací, aby nebyli závislí pouze na výkladu, volbou vhodných didaktických přístupů a metod (projektové vyučování, řešení problémů, činnostní učení, prožitkové učení, kooperativní učení atd.) podporovat aktivitu a tvořivost žáků, spojovat výuku s praktickými životními situacemi a činnostmi, vést žáky ke spojování svých školních a mimoškolních poznatků a zkušeností a k vytváření mezipředmětových vztahů, např. formou projektů, včetně mezinárodních, využívat různé formy hodnocení (učitelem, spolužákem, sebehodnocení), vést žáky k tomu, aby dokázali mluvit o své vlastní práci s hrdostí a aby si zároveň identifikací svých nedostatků dokázali stanovit další cíle, vést výuku v duchu vzájemného respektu mezi učiteli a žáky, v přátelské a optimistické atmosféře, nevyhýbat se humoru, dávat přednost pochvale, pozitivnímu hodnocení a povzbuzení před káráním a tresty. Cíle v oblasti výchovy, jejich dosažení: vést žáky k dobrým vztahům k sobě samým a k druhým, k toleranci, komunikaci, slušnému chování. V tomto směru jim musí především jít příkladem jednotliví pedagogové svým chováním a jednáním. I účast žáků na tvorbě nebo inovaci školního řádu, popřípadě "morálního kodexu" může přispět k tomu, aby jej žáci považovali za svůj a ztotožnili se s ním, předcházet kázeňským problémům, případně je účinně řešit, vést žáky k pocitu hrdosti na sebe a školu a ke kladnému vztahu ke škole, vést žáky ke zdravému životnímu stylu, vést žáky k ochraně životního prostředí, vychovávat žáky ke kladnému vztahu k práci a k volbě povolání, vytvářet estetické prostředí ve škole. Cíle v oblasti vyplnění volného času žáků a způsoby dosažení: zajistit pro volný čas žáků dostatečně pestrou nabídku aktivit tak, aby žáci, především ti mladší, mohli tyto aktivity provozovat přímo v prostorách školy po vyučování a nemuseli za těmito aktivitami dojíždět do centra Liberce, nabídnout smysluplné vyplnění volného času starších žáků, a předejít tak některým sociálně patologickým jevům způsobených "bezprizorností" dětí po skončení vyučování, 4

6 umožnit mladším žákům ranní a odpolední pobyt ve školní družině s hodnotným programem. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Komunikativní kompetence Sociální a personální kompetence učitel se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků učitel klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům,řešením a závěrům žáci sami učitel umožňuje žákům pracovat s materiály a zdroji, v nichž si mohou ověřit správnost řešení učitel sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje je učitel vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky, vybavení učitel ve výuce reflektuje společenské i přírodní dění studijní materiály a zdroje (i případné kompenzační pomůcky) jsou ve výuce žákům dostupné v dostatečném počtu učitel klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům,řešením a závěrům žáci sami učitel zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují učitel umožňuje žákům pracovat s materiály a zdroji, v nichž si mohou ověřit správnost řešení učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky, vybavení studijní materiály a zdroje (i případné kompenzační pomůcky) jsou ve výuce žákům dostupné v dostatečném počtu učitel se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům,řešením a závěrům žáci sami učitel vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu učitel zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují učitel umožňuje žákům pracovat s materiály a zdroji, v nichž si mohou ověřit správnost řešení učitel vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech studijní materiály a zdroje (i případné kompenzační pomůcky) jsou ve výuce žákům dostupné v dostatečném počtu učitel se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů učitel vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu učitel zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují učitel sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje je učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky, vybavení 5

7 Kompetence občanské Kompetence pracovní učitel ve výuce reflektuje společenské i přírodní dění učitel se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků učitel klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost učitel zařazuje metody při kterých docházejí k objevům,řešením a závěrům žáci sami učitel vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech učitel ve výuce reflektuje společenské i přírodní dění studijní materiály a zdroje (i případné kompenzační pomůcky) jsou ve výuce žákům dostupné v dostatečném počtu učitel vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky, vybavení studijní materiály a zdroje (i případné kompenzační pomůcky) jsou ve výuce žákům dostupné v dostatečném počtu Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se provádí integrací těchto žáků do běžných tříd: 1. Žáky, u kterých se projevují příznaky některé ze specifických vývojových poruch učení a chování, posíláme po projednání s rodiči a s jejich souhlasem na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. 2. Na základě závěrů a doporučení z vyšetření (které nám rodiče mohou poskytnout) s žáky individuálně pracujeme; v případě potřeby podle individuálního vzdělávacího plánu. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků mimořádně nadaných probíhá v běžných třídách a realizuje se zejména těmito postupy: 1. Diferencovaným přístupem při zadávání školních a domácích úkolů. 2. Žáci, kteří projevují o některou vzdělávací oblast zvýšený zájem, si své znalosti, dovednosti a schopnosti mohou prohloubit v rámci volitelných předmětů, nepovinných předmětů, popř. zájmových útvarů. 3. Žáci mimořádně nadaní mají možnost individuálních konzultací s vyučujícími. 4. Každý žák má možnost připravovat se s učitelem na soutěže a olympiády podle svého zájmu. 5. Učitelé jsou připraveni vytvořit pro mimořádně nadané žáky individuální vzdělávací plán, který bude odpovídat aspirační úrovni daného žáka (prohloubení a rozšíření vzdělávacího obsahu, zadávání specifických úkolů, účast ve výuce některých předmětů ve vyšších ročnících apod.) Se souhlasem rodičů můžeme spolupracovat s pedagogicko-psychologickou poradnou. 6

8 Začlenění průřezových témat 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Rozvoj schopností poznávání 1. stupeň 2. stupeň PV/INT PV/INT PV/INT M/INT PŘV/INT M/INT F/INT F/INT F/INT M/INT M/INT M/INT A/INT M/INT INFO/INT M/INT A/INT A/INT Č/INT Č/INT Č/INT Č/INT A/INT A/INT INFO/INT D/INT D/INT P/INT P/INT P/INT VV/INT VV/INT D/INT A/INT VV/INT VV/INT A/INT INFO/INT VV/INT D/INT Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace VV/INT M/INT M/INT M/INT M/INT M/INT INFO/INT INFO/INT PV/INT PV/INT TV/INT TV/INT TV/INT A/INT INFO/INT A/INT A/INT A/INT A/INT P/INT P/INT P/INT HV/INT A/INFO VV/INT VV/INT VV/INT VV/INT A/INT HV/INT VV/INT M/INT M/INT M/INT M/INT M/INT INFO/INT INFO/INT A/INT A/INT A/INT INFO/INT A/INT A/INT TV/INT TV/INT TV/INT A/INT PV/INT TV/INT D/INT D/INT Č/INT TV/INT VV/INT PV/INT VV/INT VV/INT VV/INT VV/INT Č/INT Psychohygiena TV/INT TV/INT TV/INT TV/INT PŘV/INT INFO/INT INFO/INT VV/INT VV/INT INFO/INT PV/INT PV/INT TV/INT TV/INT TV/INT TV/INT TV/INT D/INT D/INT VV/INT VV/INT D/INT PŘ/INT VV/INT Kreativita PV/INT PV/INT PV/INT PV/INT PV/INT INFO/INT INFO/INT M/INT M/INT M/INT M/INT M/INT M/INT M/INT A/INT A/INT A/INT A/INT HV/INT HV/INT HV/INT HV/INT HV/INT TV/INT TV/INT TV/INT TV/INT VV/INT VV/INT VV/INT VV/INT VV/INT VV/INT VV/INT Č/INT VV/INT A/INT A/INT A/INT VV/INT TV/INT TV/INT Č/INT Č/INT INFO/INT 1. stupeň 2. stupeň Tématické okruhy SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí PŘV/INT D/INT Č/INT D/INT D/INT 7

9 VV/INT VV/INT D/INT VV/INT Mezilidské vztahy M/INT M/INT M/INT PV/INT VV/INT INFO/INT INFO/INT A/INT A/INT Č/INT Č/INT Č/INT VL/INT PV/INT A/INT A/INT D/INT D/INT P/INT P/INT P/INT M/INT VL/INT D/INT D/INT A/INT A/INT M/INT VV/INT VV/INT Č/INT INFO/INT A/INT Č/INT Komunikace TV/INT TV/INT A/INT VL/INT VL/INT INFO/INT INFO/INT A/INT A/INT Č/INT Č/INT TV/INT PŘV/INT PŘV/INT A/INT A/INT TV/INT TV/INT P/INT P/INT Č/INT A/INT INFO/INT TV/INT TV/INT D/INT D/INT VV/INT P/INT Č/INT A/INT D/INT D/INT VV/INT VV/INT VV/INT Č/INT VV/INT VV/INT VV/INT Kooperace a kompetice M/INT M/INT M/INT M/INT M/INT INFO/INT INFO/INT A/INT A/INT TV/INT TV/INT TV/INT TV/INT INFO/INT A/INT A/INT TV/INT TV/INT P/INT P/INT P/INT A/INT A/INT TV/INT TV/INT D/INT D/INT A/INT Č/INT TV/INT D/INT D/INT CH/INT VV/INT Č/INT VV/INT VV/INT VV/INT VV/INT Tématické okruhy MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 1. stupeň 2. stupeň M/INT M/INT M/INT M/INT M/INT M/INT M/INT M/INT M/INT Č/INT Č/INT Č/INT Č/INT Č/INT INFO/INT INFO/INT D/INT D/INT PŘV/INT TV/INT TV/INT TV/INT TV/INT INFO/INT D/INT D/INT Hodnoty, postoje, praktická etika PŘV/INT D/INT D/INT D/INT D/INT CH/INT CH/INT 8

10 2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Tématické okruhy Občanská společnost a škola 1. stupeň 2. stupeň VL/INT VL/INT VO/INT VO/INT VO/INT VO/INT Občan, občanská společnost a stát VL/INT VL/INT INFO/INT INFO/INT D/INT D/INT INFO/INT D/INT D/INT VO/INT VO/INT VO/INT VO/INT Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VL/INT VL/INT VO/INT VO/INT VO/INT VO/INT D/INT D/INT D/INT D/INT VL/INT VL/INT VO/INT VO/INT VO/INT VO/INT D/INT D/INT D/INT D/INT 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Tématické okruhy Evropa a svět nás zajímá 1. stupeň 2. stupeň A/INT M/INT M/INT INFO/INT INFO/INT A/INT A/INT A/INT A/INT A/INT A/INT Z/INT Z/INT HV/INT HV/INT Č/INT Z/INT Č/INT Č/INT INFO/INT Objevujeme Evropu a svět A/INT VL/INT VL/INT A/INT A/INT A/INT A/INT M/INT M/INT D/INT D/INT D/INT D/INT A/INT A/INT Č/INT Č/INT Jsme Evropané A/INT A/INT A/INT Č/INT F/INT F/INT Z/INT D/INT D/INT D/INT D/INT VV/INT VV/INT 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 1. stupeň 2. stupeň Tématické okruhy Kulturní diference A/INT VL/INT VL/INT INFO/INT INFO/INT A/INT A/INT A/INT A/INT A/INT A/INT D/INT D/INT 9

11 Č/INT Č/INT D/INT D/INT INFO/INT Lidské vztahy M/INT PŘV/INT PŘV/INT D/INT D/INT D/INT D/INT M/INT M/INT VV/INT VV/INT VV/INT VV/INT HV/INT Č/INT HV/INT Č/INT VV/INT Etnický původ VV/INT VV/INT D/INT D/INT D/INT D/INT PŘ/INT Multikulturalita A/INT A/INT INFO/INT INFO/INT INFO/INT A/INT A/INT VV/INT HV/INT A/INT A/INT A/INT Z/INT VV/INT HV/INT Č/INT VV/INT VV/INT Č/INT VV/INT VV/INT Princip sociálního smíru a solidarity VL/INT D/INT 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 1. stupeň 2. stupeň Tématické okruhy Ekosystémy PŘV/INT PŘV/INT PŘ/INT PŘ/INT PŘ/INT Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí PV/INT PV/INT PV/INT PV/INT Z/INT VV/INT PŘ/INT PŘ/INT PŘV/INT PŘV/INT PŘ/INT PŘ/INT M/INT PV/INT PV/INT INFO/INT INFO/INT PV/INT PŘ/INT VL/INT PŘV/INT Z/INT PŘ/INT Z/INT F/INT PŘV/INT M/INT PŘ/INT D/INT PV/INT M/INT INFO/INT CH/INT Z/INT PŘ/INT D/INT Vztah člověka k prostředí M/INT VL/INT PŘV/INT INFO/INT INFO/INT PŘ/INT Z/INT 10

12 PŘV/INT M/INT Z/INT Z/INT Z/INT CH/INT M/INT INFO/INT PŘ/INT PŘ/INT CH/INT PŘ/INT TV/INT TV/INT 6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 1. stupeň 2. stupeň VL/INT VL/INT INFO/INT INFO/INT Z/INT Z/INT TV/INT TV/INT Z/INT Z/INT Č/INT HV/INT HV/INT Č/INT Č/INT PŘV/INT INFO/INT Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality VV/INT INFO/INT INFO/INT INFO/INT D/INT VV/INT Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Č/INT INFO/INT INFO/INT INFO/INT VV/INT VV/INT Č/INT INFO/INT INFO/INT INFO/INT D/INT Fungování a vliv médií ve společnosti INFO/INT INFO/INT INFO/INT Č/INT Č/INT VV/INT D/INT VV/INT Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu INFO/INT Č/INT INFO/INT VV/INT VV/INT INFO/INT D/INT INFO/INT D/INT D/INT D/INT Vysvětlivky: INT integrace průřezového tématu do výuky daného předmětu, Č český jazyk a literatura, A anglický jazyk, M matematika, INFO informatika, P člověka a jeho svět, PŘV přírodověda, VL vlastivěda, D dějepis, VO výchova k občanství, F fyzika, CH chemie, PŘ přírodopis, Z zeměpis, HV hudební výchova, VV výtvarná výchova, TV tělesná výchova, PV pracovní výchova 11

13 UČEBNÍ PLÁN 1. stupeň Ročník Celkem hodin Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika 1 1 Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda 2 2 Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Disponibilní dotace 14 Celkem stupeň Ročník Celkem hodin Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Člověk a příroda Dějepis Dějepis Výchova k občanství Výchova k občanství Fyzika Fyzika Chemie Chemie 2 2 Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Volitelné předměty Poznámky k učebnímu plánu: 1. stupeň Výtvarná výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Druhý cizí jazyk Cvičení z matematiky Cvičení z českého jazyka Sportovní hry Konverzace v angličtině Disponibilní dotace 24 Celkem

14 Ve 2. a 3. ročníku dochází k navýšení hodin Tělesné výchovy z důvodu výuky plavání. 2. stupeň Celkové počty hodin na 2. stupni jsou počítány pro jednotlivé vzdělávací oblasti. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví je integrován do ostatních předmětů a to následovně. V 6. a 7. ročníku je integrován do předmětu Výchova k občanství ve výši 1 hodina týdně. V 8. ročníku je tento vzdělávací obor integrován v předmětu Přírodopis ve výši 1 hodina týdně. Volitelné předměty: Žáci si podle svého zaměření a zájmu volí v 6. až v 9. ročníku volitelné předměty. V 6. ročníku 1 hodinu týdně, v 7. ročníku 2 hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku 4 hodiny týdně. Volitelný předmět Druhý cizí jazyk, který vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, si žák volí v 7. ročníku. Ve výuce tohoto předmětu žák pokračuje v 8. a 9. ročníku. Název předmětu vychází z názvu vyučovaného cizího jazyka (např. Německý jazyk apod.). Volitelný předmět Cvičení z matematiky vychází ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Volitelný předmět Cvičení z českého jazyka vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Volitelný předmět ICT vychází ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Volitelný předmět Sportovní hry a Sportovní příprava vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví ze vzdělávacího oboru Tělesná výchova. Volitelný předmět Konverzace v angličtině vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Způsob přihlašování a podmínky zápisu do volitelných předmětů určuje ředitel školy. Otevření volitelných předmětů závisí na počtu přihlášených žáků. 13

15 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. a 2. stupně. Výuka probíhá v 1. až 3. ročníku 9 hodin, ve 4. ročníku po 8. hodinách a v 5. ročníku 7 hodin týdně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru český jazyk a literatura stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat. Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. Jeho komplexní charakter je vyjádřen třemi složkami: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova. Ve výuce se však vzdělávací oblast jednotlivých složek vzájemně prolíná. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání. Výuka probíhá většinou ve kmenových třídách. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy knihoven a divadelních představení, práce s knihou a různými texty. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností, tomu je podřízena i výuka gramatiky. Výchovně vzdělávací strategie Kompetence k učení Rozvíjet u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva Vést žáky k poznání smyslu a cíle učení, k pozitivnímu vztahu k učení Předkládat žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech Vést žáky k systematickému vedení a ukládání informací Ukazovat žákovi důležitost sebehodnocení a učit ho zhodnotit výsledky své činnosti Vést žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování Klást důraz na čtení s porozuměním Seznamovat žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem Organizovat literární soutěže, olympiády Kompetence k řešení problému Vést žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy Vést žáky k tomu, aby uměli nalézt chyby v textu a odůvodnit správné řešení 14

16 Vést žáky, aby se nenechali odradit případným nezdarem 15

17 Kompetence komunikativní Vést žáky k pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání. Vést žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů Nabízet žákům dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních žánrů Pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřovat slovní zásobu žáků Učit žáky diskutovat o přečteném díle a obhajovat svůj názor Učit žáky naslouchat názorům druhých a reagovat na ně Vést žáky ke správné a srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění Kompetence sociální a personální Rozvíjet v žácích pozitivní vztah k mnoho jazyčnosti a vést je k respektování kulturní rozmanitosti. Vytvářet příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v rámci celé třídy Vést žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc Kompetence občanské Seznámit žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětlovat jim jeho význam Pochopit jazyk jako prostředek historického a kulturního vývoje národa a jako sjednocujícího činitele národního hospodářství. Podporovat v žácích potřebu literárního projevu, recitace, četby Kompetence pracovní Vést žáky k dodržování hygienických pravidel pro psaní a čtení Vést žáky k přípravě a udržování jejich učebního prostoru VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE PŘEDMĚT ČESKÝ JAZYK 1. STUPEŇ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti ROČNÍK UČIVO Čtení a naslouchání Technika mluveného projevu Soustředěné naslouchání Druhy vět Čtení s porozuměním PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Osobnostní a sociální výchova osobnostní rozvoj rozvoj schopnosti poznávání POZNÁMKY 16

18 nahlas i potichu Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti Respektuje základní a komunikační pravidla rozhovoru Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči Volí vhodné verbální a nonverbální prostředky v řeči v běžných školních i mimoškolních situacích Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním Píše správné tvary písmen a číslic, Úkoly s jednoduchými pokyny Komunikační situace: omluva, žádost, vzkaz, zpráva Dialog mluvčí a posluchač Mluvený projev technika Zdvořilostní obraty používání vhodného oslovení, pozdravu, omluvy, prosby, poděkování, vyřízení vzkazu správné použití slovního přízvuku a vhodné intonace Rozvíjení znělého hlasu Nácvik přiměřeného tempa řeči a správného dýchání dramatizace rozhovory řeč těla, mimika souvislé jazykové projevy vyprávění vlastních zážitků dle krátké osnovy tvorba krátké osnovy Technika psaní Základní hygienické návyky autodiktát, diktát opis, přepis textů Osobnostní a sociální výchova osobnostní rozvoj rozvoj schopnosti poznávání Osobnostní a sociální výchova kooperace, navázání na myšlenku, odstoupení od nápadu osobnostní a sociální výchova sociální rozvoj - komunikace osobnostní a sociální výchova sociální rozvoj. komunikace 17

19 správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledává v textu slova příbuzná Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost práce s chybou kontrola vlastního písemného projevu samostatná tvorba krátkých textů Plynulý a úhledný písemný projev Psaní adresy Psaní krátkého pozdravu Vyprávění pohádky nebo povídky, spojování obsahu textu s ilustrací Práce s obrázkovou osnovou Reprodukce textu Převyprávění textu Hláskosloví Hláska, písmeno, slabika, slovo věta Druhy hlásek Stavba slov Dělení slov na konci řádku Nauka o slově Pořádek slov ve větě Abeceda Slova opačného významu, slova podobného nebo stejného významu Slova nadřazená, podřazená Význam slova Slova jednoznačná a mnohoznačná Slova příbuzná Slova vyjmenovaná Třídění slov Seznamování se s některými slovními druhy Osobnostní a sociální výchova osobnostní rozvoj kreativita Osobnostní a sociální výchova rozvoj schopnosti poznávání, paměti a soustředění Osobnostní a sociální výchova rozvoj schopnosti poznávání, paměti a soustředění Osobnostní a sociální výchova rozvoj schopnosti poznávání, paměti a 18

20 Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky Odůvodňuje a píše správně:i,í/y,ý po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; slova se skupinami dě, tě, ně,bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev; slova s ú/ů; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování Rozlišování slovních druhů v základním tvaru, užívání názvosloví Souvislý mluvený projev Mluvní cvičení Pád, číslo, rod, životnost a neživotnost podstatných jmen Význam slova Spisovné a nespisovné tvary slov Věta jednoduchá a souvětí Spojky a jejich funkce, spojovací výrazy Spojování vět v souvětí Druhy vět podle postoje mluvčího Výběr vhodných jazykových prostředků Samohlásky ú/ů Tvrdé a měkké souhlásky Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev Velká písmena na začátku věty Velká písmena ( názvy osob, zvířat, místních názvů měst, vesnic,řek, pohoří ) soustředění Osobnostní a sociální výchova rozvoj schopnosti poznávání, paměti a soustředění 19

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL)

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více