Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 200/20. Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 3, Fingerova 286 sídlo školy: Fingerova 286, Praha 5 Nové Butovice IČO : kontaktní spojení telefon: , fax: , www: fzs-chlupa.cz b) poslední platné rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku č.j. 9853/ ze dne identifikátor předškolního zařízení: základní škola IZO: kapacita 750 žáků školní družina IZO: kapacita 350 žáků školní jídelna IZO: kapacita 850 jídel s účinností od c) zřizovatel: Městská část Praha 3,Sluneční náměstí 3/2580, Praha 5-Nové Butovice, IČ : d) forma hospodaření Škola je samostatným právním subjektem od s příspěvkovou formou hospodaření. e) vedení školy, kontaktní spojení (jméno, telefon, ) ředitel(ka) školy : PaedDr. Blanka Janovská, , zástupce pro I.stupeň : RNDr. Olga Vlčková, , cz zástupce pro II.stupeň: PaedDr. Zuzana Majstrová, , vedoucí školní družiny: Jana Mrňová, , vedoucí školní jídelny : Renata Bezděkovská, , sekretariát : Pavlína Bláhová, ,

2 f) název, zaměření a zhodnocení školního vzdělávacího programu, charakteristika školy č.j / , Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola aktivního učení šance pro každého, č.j. 2673/ , datum vydání č.j. 6847/96-2, Tvořivá škola V letošním školním roce jsme učili na. stupni již 8. rokem podle vlastního Školního vzdělávacího programu základního vzdělávání, letos již popáté s navýšením hodin, jak je předepisuje RVP ZV. Kromě tohoto programu jedna pátá třída a dvě deváté třídy (z bývalé FZŠ Fingerova) vyučují podle programu Tvořivá škola, aby žáci splnili alespoň minimální časovou dotaci pro jednotlivé vzdělávací oblasti. V roce 202 budou již všechny třídy na. stupni vzdělávány podle našeho Školního vzdělávacího programu. Škola se profiluje výukou angličtiny. Při její výuce klademe důraz na aktivní komunikaci. V.-2. ročníku se vyučuje hodina Aj týdně. Rodiče si mohou zvolit buď výuku rodilou mluvčí Ellen Kelly nebo výuku českou paní učitelkou. Od 3. ročníku tvoříme v každé třídě dvě skupiny podle vyspělosti dětí. V jedné z nich vyučuje jednu hodinu ze tří až čtyřhodinové dotace rodilá mluvčí a dvě/ tři český lektor, ve druhé skupině vyučuje pouze česká učitelka. Snažíme se, aby v průběhu docházky na. stupeň dostalo každé dítě příležitost si výuku rodilou mluvčí alespoň jednou vyzkoušet. Na 2. stupni se vyučují 3 hodiny týdně. Navíc si mohou žáci zvolit od 6. ročníku i několik volitelných předmětů seminář Aj je určen pro žáky, kteří potřebují procvičování a opakování učiva, Konverzace v Aj je pro žáky pokročilejší, kteří mají možnost procvičit si angličtinu v nejrůznějších přirozených situacích, Konverzace s rodilou mluvčí je pro žáky, kteří chtějí rozšiřovat slovní zásobu a procvičovat zejména porozumění a mluvený projev. Na 2. stupni se vyučují třídy z bývalé FZŠ Fingerova podle vzdělávacího programu Tvořivá škola, třídy, které přešly od na 2. stupeň se vyučují již podle našeho Školního vzdělávacího programu. Ve všech třídách na 2. stupni se již snaží vyučující zavádět metody aktivního učení. S realizací vlastního vzdělávacího programu máme ty nejlepší zkušenosti. Jako jedna z mála škol v ČR jsme reformu našeho školství uvítali, neboť nám umožnila si učivo uspořádat tak, aby co nejvíce respektovalo vývojové zvláštnosti a možnosti žáků. Naši žáci prokazují velmi dobré (i vynikající) vědomosti v testech KALIBRO a na přijímacích zkouškách na osmiletá gymnázia, ale to není náš hlavní cíl. Tím je to, aby naše děti chodily do školy rády a měly neustálý zájem o nové poznatky (chtěly se stále něco dozvídat vlastním přičiněním). To se nám, podle mého názoru, zatím daří! Charakteristika školy A) Historie vznikla naše škola jako nouzové řešení situace na sídlišti (mnoho dětí přestavba jeslí). V sedmi třídách začínalo 74 žáků. Před spojením s FZŠ Fingerova jich bylo již 320. V současné době se mnohé školy 2

3 potýkají s nedostatkem dětí, ale naše škola má i nyní pří zápisu do. tříd dětí stále přebytek jsme vstoupili do právní subjektivity jsme obdrželi status Fakultní školy Pedagogické fakulty UK v Praze. (Není to pouze papírová spolupráce.) byla naše škola zařazena mezi školy s rozšířenou výukou cizích jazyků nám byl udělen Dr. Patricií Bloem z Univerzity v Clevelandu (USA) Certifikát prvního tréninkového a metodického centra programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení v ČR. 2002/2003 jsme se stali pilotní školou, spolupracovali jsme s VÚP, potažmo s MŠMT na tvorbě ŠVP na základě RVP ZV udělen Certifikát Tvořivá škola a Vzdělávací středisko činnostního učení realizující inovační politiku MŠMT ČR naše škola pokusně ověřovala vlastní ŠVP ZV = Projekt ověřování tvorby ŠVP ZV, z 54 pilotních škol pouze 0 vytvořilo svůj ŠVP a z těchto deseti jsme byli mezi třemi školami s uznaným celým ŠVP jsme pokračovali v ověřování, neboť jsme byli vybráni do dvouletého projektu Ověřování pilotních školních vzdělávacích programů pod záštitou MŠMT a VÚP, kterého se účastnilo 6 pilotních škol. 2006/2007 zkušenosti učitelů naší školy byly publikovány v Příručce příkladů dobré praxe vydané Výzkumným ústavem pedagogickým vznikla FZŠ profesora Otokara Chlupa spojením FZŠ Chlupova a FZŠ. Fingerova. Nástupnickou organizací je FZŠ Chlupova a škola sídlí v budově FZŠ Fingerova intenzivní práce na novém ŠVP pod názvem Škola aktivního učení šance pro každého. Sjednocování pedagogického sboru a budování tradic nově vzniklé školy. 3

4 B) Zaměření školy ŠKOLA AKTIVNÍHO UČENÍ ŠANCE PRO KAŽDÉHO Od samotného založení naší školy ( ) jsme chtěli učit jinak a snažili jsme se nahradit tradiční metody výuky (předávání hotových poznatků) smysluplnými metodami, díky kterým se žák učí sám, zažívá radost z objevování, jeho pohled na svět je komplexní, mnohotvárný, ale zároveň jednotný. Tento styl výuky se snažíme přenést i do vyučování na 2. stupni. Díky vstřícnému přístupu celého pedagogického sboru k systematickému vzdělávání panuje v současné době ve sboru shoda v tom, že změna cílů ve vzdělávání (učivo se stává prostředkem k dosažení klíčových kompetencí) vyžaduje nejen změnu vyučovacích metod, ale i změnu kritérií a nástrojů hodnocení, než jak tomu bylo doposud. Náš ŠVP vychází ze sedmi zásad, jejichž první písmena vyjadřují hlavní poslání učitele na naší škole - POMÁHAT žákům s prvními kroky na celoživotní cestě ke vzdělání. Použitelnost poznatků nezáleží na množství poznatků, ale na trvalosti jejich osvojení a propojenosti s praktickým životem Osobnostní rozvoj rovnoměrný rozvoj všech stránek osobnosti Mezilidské vztahy partnerské vztahy ve škole Aktivita prostor pro iniciativu, vnitřní motivaci a objevování Hodnocení individuální hodnocení směřující k dalšímu rozvoji Angažovanost zapojení do života školy a širší komunity Tvořivost využití osvojených poznatků novým způsobem HLAVNÍ CÍLE našeho ŠVP ) vytvořit u každého žáka pozitivní vztah ke vzdělávání a motivovat ho k celoživotnímu učení 2) rozvíjet jeho osobnost a individualitu s cílem vychovat z něho odpovědného občana demokratické společnosti. Dbáme, aby žáci chodili do školy rádi mohli vyjadřovat otevřeně své názory měli prostor pro otázky a svou argumentaci byli vedeni k vzájemnému hodnocení, k autentické sebereflexi a sebehodnocení byli hrdi na svoji školu Dbáme, aby učitelé vytvářeli pozitivní klima ve škole se věnovali každému dítěti, individualizovali a diferencovali výuku podle jeho potřeb se snažili vytvořit vstřícné a podnětné prostředí systematicky vytvářeli podmínky pro aktivní učení 4

5 Má-li se žák ve škole dobře cítit a má-li být proces učení kvalitní a motivující, musí se uskutečňovat v prostředí, které pro to vytváří tyto předpoklady: Hlavní úkoly pro oblast ŠVP ve školním roce a) bezpečné klima Naše škola se snaží vytvářet příjemné, podnětné a měnící se prostředí pro žáky, jejich rodiče, ale i učitele, kde existuje vzájemná důvěra a vzájemný respekt, kde vládnou demokratická pravidla a vnitřní kázeň. K tomu je třeba, aby všichni zúčastnění přijali za své cíle i hodnotový systém školy. Veškerá komunikace probíhá na bázi partnerského vztahu všech zúčastněných aktérů vzdělávání za rovnocenných podmínek pro všechny žáky. Děláme všechno pro to, aby naše škola byla otevřená dětem, rodičům i všem ostatním, kteří mají o nás a o naši práci zájem. b) jednotné působení Používáme takové metody a formy výuky, které podporují aktivní učení žáků (samostatné myšlení, výběr a třídění informací a jejich využití v praxi). Snažíme se být otevřeni k žákovu očekávání, uspokojovat jeho potřeby, adaptovat výuku pro potřeby žáků, používat nejrůznější vyučovací strategie, pravidelně sledovat výkony a usilovat o dosažení úspěchu. Velký důraz klademe na rozvoj vnitřní motivace žáků a motivace k celoživotnímu vzdělávání. c) podpora smysluplné mimoškolní činnosti Aktivní učení se opírá o vlastní prožitky a zážitky žáků, proto jsou důležitou součástí akce, kde je mohou děti získávat. Žáci mají možnost se přihlásit do mnoha zájmových kroužků z nejrůznějších oblastí. Ve svém volném čase mohou využívat školní knihovnu se studovnou. Mladší děti mají možnost využít školní družinu, jejíž působení vychází ze stejných zásad jako výuka (viz ŠVP ŠD). V průběhu roku se mohou žáci fakultativně zúčastnit lyžařských kurzů v tuzemsku i zahraničí, jazykového kurzu s výukou a ubytováním v rodinách. O prázdninách nabízíme dětem týdenní cykloturistický kurz. Jsme přesvědčeni, že nabídka co nejširšího okruhu zážitků a možnosti smysluplného trávení volného času nejen přispívá k osvojení požadovaných kompetencí, ale je i nejúčinnější prevencí patologických jevů. Myslíme si, že je mnohokrát lepší nabídnout jim jako prevenci patologických jevů širokou škálu zájmových činností, než jednu statickou přednášku o drogách. Výchovné a vzdělávací strategie Obecná charakteristika používaných strategií K rozvoji klíčových kompetencí volí naše škola (resp. naši vyučující) tyto výukové strategie: 5

6 Konstruktivismus Konstruktivistické přístupy k učení a vyučování, které chápou poznávání jako postupný proces charakterizovaný především aktivitou žáka a rolí učitele jako facilitátora žákova učení. Konstruktivistické postupy pracují se zkušeností žáků a směřují k vyšší úrovni poznávání, k rozvoji myšlení. Součástí konstruktivistických přístupů je metakognitivní učení, ve kterém si žáci uvědomují, jak se učili, co jim pomáhalo v učení a co se potřebují dál učit. Zdrojem konstruktivistických přístupů k učení a vyučování je nám především program RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení), který nabízí jak účinný učební model (evokace uvědomění si významu reflexe), tak řadu konkrétních vyučovacích metod (brainstorming, myšlenkovou mapu, I.N.S.E.R.T., řízené čtení, diskuzi, referáty, dílnu čtení, metody psaní, metody reflexe a sebereflexe, metody sebehodnocení). Tento funkční přístup k učení a jednotlivé metody dále rozvíjíme především v oblasti sebereflexe a sebehodnocení, zvl. propracováváním strategie práce s portfoliem. Uvědomujeme si, že program RWCT volí jako základní prostředek učení především jazyk, který si žáci základní školy osvojují, zvl. v jeho psané a čtené formě teprve postupně. Inspirujeme se i dalšími přístupy, které nám umožňují dále rozvíjet praktické činnosti a princip názornosti. Metodou, která vede k řešení praktických úkolů a k rozvoji vědomostí, dovedností a postupů nejširšího spektra, jsou výchovně vzdělávací projekty. Jejich realizování navíc podporuje globální pohled dítěte na svět a tedy integraci učiva. Plánujeme a realizujeme projekty různého charakteru i rozsahu v rámci jednotlivých tříd, v rámci škol v přírodě, v paralelních třídách i napříč celou primární školou. Pravidelně realizujeme např. praktické dílny orientované na oslavy lidových tradic a svátků. Podle možností a příležitostí se účastníme i projektů mezinárodních, které umožňují našim žákům poznávat jiné kultury a komunikovat cizím jazykem. V doposud uvedených přístupech k učení dominuje především strategie kooperativního učení, které považujeme za vhodné uspořádání vztahů k efektivnímu učení žáků. Zcela konkrétní metody kooperativního učení nám opět nabízí program RWCT, který podporuje práci ve dvojicích, ale využívá i složitějších postupů jako je např. skládankové učení nebo učíme se navzájem. Kooperativní činnost vyvažujeme i individuálními činnostmi a úkoly, které vycházejí z potřeb jednotlivých žáků a respektují je. Vedle těchto strategií využíváme ve škole i soutěže. Jejich využití přesouváme především do oblasti volného času a zájmů, kdy se soutěží mohou účastnit děti, které chtějí soutěžit a které touží své síly poměřovat s jinými. Nové přístupy ke kognitivnímu a sociálnímu učení rozšiřujeme o cesty, které vedou cíleně k rozvoji emocionální stránky dítěte a jinými cestami také k rozvoji jeho sociální stránky. Zařazujeme metody osobnostního a sociálního rozvoje a metody dramatické výchovy. Žáci se jimi učí řešit konfliktní situace, které je mohou potkat v životě. Využíváním prostředků dramatického umění rozvíjíme tvořivost a další způsoby vyjadřování a komunikace našich žáků. Uvedené strategie se ve skutečnosti neobjevují odděleně, ale vzájemně se doplňují a prolínají. Jejich prolínání zaručuje, že učitel může co nejlépe naplňovat potřeby k učení dětí mladšího školního věku (nelze rozvíjet pouze rozumovou stránku, je třeba nabízet individuální, ale i skupinovou činnost). 6

7 2. Údaje o pracovnících školy ( v hlavní činnosti ) a) personální zabezpečení Pracovníci fyzické osoby k pedagogičtí celkem z toho: vychovatelé přepočt.prac. k fyzické osoby k , , nepedagogičtí celkem 2 8,6 2 8,5 celkem 74 67, ,56 přepočt.prac. k b) věková struktura pedagogických pracovníků k Věk 30 a a více celkem méně počet pedagogů (fyz.osoby) % z celkového počtu pedagogů,32 22,64 37,74 28,30 0,00 00% Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy je 43,6 let. Z celkového počtu pedagogických pracovníků je 46 žen a 7 mužů. c) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (podle zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů) k Pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace (fyzické osoby) počet % z celku počet % z celku I. stupeň 24 92,3 2 7,69 II. stupeň 8 94,74 5,26 vychovatelé Pedagogický sbor se skládá z učitelů. stupně, učitelů odborných předmětů 2. stupně a vychovatelek ŠD. Jsou v něm zastoupeni jak mladí učitelé, tak i zkušení pedagogové (věkový průměr je 43,6 let), muži i ženy. Naším cílem je vytvořit stabilizovaný, plně kvalifikovaný, věkově vyvážený sbor s co nejvyšší aprobovaností výuky. Jádro sboru tvoří odborně zdatní, kreativní a velmi aktivní učitelé. Mnoho z nich působí na naší škole delší dobu, proto se aktivně podílejí na postupné přeměně školy a jsou ochotni se o své zkušenosti podělit jako uvádějící učitelé, vedoucí metodických sdružení apod. Velký důraz klademe na jednotnost působení na žáky a neustálé vzdělávání učitelů. Většina učitelů prošla kurzy podporující výuku aktivními metodami (např. kritické myšlení, činnostní učení, kooperativní učení, projektová výuka, dramatická výchova...), nové způsoby hodnocení a další. Předpokladem pro práci u nás je i ochota k týmové spolupráci, jak v paralelních třídách, tak i napříč školou. Na škole pracují dva výchovní poradci a protidrogový koordinátor. 7

8 Kvalitu výuky, plnění učebních plánů a osnov neustále sledujeme: a) formou hospitací - ředitelka anebo zástupkyně školy se snaží alespoň x do roka navštívit každou paní učitelku, kde je potřeba i víckrát b) spoluprací s vedoucími metodického sdružení paralelních tříd c) kontrolou pracovních sešitů z ČJ a M (popř. z ostatních předmětů) v rámci hospitace (dle potřeby i jindy) d) spoluprací s Pedagogickou fakultou UK v Praze - ve školním roce 200/20 se na naší škole účastnilo praxe cca 67 studentů (Didaktika. st.), což přibližně obnášelo 052 ukázkových hodin a odučených hodin, celou řadu mikrovyučovacích výstupů, výstupy hodinové a nezbytné rozborové hodiny. Pedagogický sbor, vedení školy, ale i žáci vyplnili celou řadu dotazníků, které sloužily buď jako podklady studentům při vypracování diplomových prací, nebo byly součástí zápočtů. e) jazykové vzdělávání a jeho podpora k počet učitelů cizích jazyků vyučovací fyzické osoby jazyk celkem z celku rodilí mluvčí z celku bez odborné kvalifikace přepočtené osoby celkem Aj 9 2 6,86* Nj ,27 Fj 0 0,09 ŠJ 0 0 0,8 Rj 0,09 ostatní *V tomto počtu jsou zahrnuti i vyučující z. stupně, kteří mají pouze kurzy anglického jazyka pro učitele. stupně a vyučují maximálně 3 hodiny Aj týdně ve své třídě (tento systém přešel a je zachován pouze v některých třídách z bývalé FZŠ Fingerova). vyučovací jazyk žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět.stupeň 2.stupeň 2.stupeň.stupeň 2.stupeň Aj Nj Fj ŠJ Rj ostatní

9 f) počet přijatých nových absolventů ze škol a důvody obchodu zaměstnanců v průběhu školního roku 200/20 Počet přijatých nových absolventů učitelského studia : 0 Důvody odchodu pedagogických zaměstnanců : - odchod do starobního důchodu 0 osob - odchod ve zkušební době 0 osob - odchod po ukončení prac.poměru na dobu určitou 0 osoba (z toho zástupy na nemocné pedagogy 0 osob) - odchod mimo školství 2 osoba ( ze zdravotních důvodů) - odchod z nadbytečnosti 0 osob - odchod do jiné školy osoba (do vedoucí funkce) (případně jiné důvody) Důvody odchodu nepedagogických zaměstnanců : - ze zdravotních důvodů osoba (úmrtí) - odchod do starobního důchodu 0 osob - odchod po ukončení prac.poměru na dobu určitou osob (z toho zástupy za nemocné zaměstnance osoba) - odchod mimo školství 0 osob - odchod z nadbytečnosti 0 osob (případně jiné důvody) g) další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně ředitele školy (dle zákona č.563/2004 Sb, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů) průběžné vzdělávání (kurzy, semináře aj. v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a v jiných zařízeních na základě akreditace udělené ministerstvem) : Název kurzu, semináře Školící instituce Počet účastníků Činnostní učení ve výuce Tvořivá škola, o.s., 3 8 h mat. ve 4.a 5. roč. Brno Konference Tvořivých škol Tvořivá škola, o.s., 8 h Brno Podzimní škola hrou Česká Orffova 3 dny společnost O počasí s hudbou a pohybem Vzdělávací instituce 5 h Tandem Jarní škola hrou Česká Orffova 3 dny společnost Feuersteinovo instrumentální Centrum kognitivní 80 h 9 Průměrná délka DVPP na pedagoga

10 obohacení Didaktika a diagnostika v hodinách matematiky JARO II - angličtina edukace Fraus 3 8 h Masarykův ústav vyšších studií ČVUT 5 2 semestry Školení k programu Globe Sdružení Tereza 2 3dny Ekologická stopa školy Timur 2 den Metody aktivního učení, ZŠ dr. Malíka v 5 2dny organizace výuky na 2. stupni Chrudimi Za životem křídového moře Toulcův dvůr 5 h PASCO konference Profimedia, 7 h AVMedia Morfologie z hlediska Descartes 5 h medicíny Elektrický proud v Descartes s.r.o. 6 h polovodičích Svět energie ČEZ 7 h Školní nekázeň a její řešení Společně k bezpečí 2 8 h o.s. ACTIVConference 200 Profimedia 6 h Práce se školní třídou (proběhlo ve škole) Mgr. Žufníček, Minimalizace 3 h Rozšiřující studium anglického jazyka Studium pro předsedy ZO ČMOS PŠ šikany Jaspex., ČVUT 3 2 semestry Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, Českomoravská vzdělávací, s. r. o. 04 h Mentoring PF UK 2 48 Studium Pedagogická fakulta 2 semestry UK v Praze Projekt Globe TEREZA 2 3dny První pomoc v TV DESCARTES 5 h V.O.S. Využití interaktivní tabul v Edwork 5 h HV Zpívat nebudu aneb jak DESCATES 3,5 žáky snadno rozezpvat GLOBALIZACE Descartes 3 První pomoc a úrazy v TV Descartes 3,5 Celkem x 57 x 0

11 Podobně jako v předchozích letech s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků nemáme žádné problémy, spíše naopak! Vzdělávají se všichni, včetně paní vychovatelek ŠD, ale spíše máme problém s uvolňováním během vyučování, když mají zájem např. tři pí učitelky. Většinou však na dané školení jde pouze jeden za školu a informace potom předá ostatním zájemcům. Pedagogové naší školy se účastní DVPP i jako lektoři. Pod jejich vedením od října do konce ledna probíhal na naší škole základní kurz Programu čtením a psaním ke kritickému myšlení, od března do konce května kurz Matematika činnostně ve 4. a 5. ročníku a další kurzy. Všichni účastníci se k uskutečněnému kurzu vyjádřili velice kladně v evaluačních dotaznících. O tom, že naše škola má co předávat, svědčí spokojenost všech účastníků a následné opětovné pozvání na stejné místo, neboť nejlepší reklama jsou samotní účastníci, kteří o kvalitě našich seminářů šíří informace dál. doplnění odborné kvalifikace (počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňovali nebo rozšiřovali vzdělání studiem na vysokých školách (neměli odbornou kvalifikaci pro přímou pedagog. činnost podle zákona č.563/2004 Sb.), případně absolvovali managerské či jiné studium Zaměření a druh studia Škola Počet účastníků Učitelství. stupeň PedF UK, Praha Rozšiřující studium Aj 2. stupeň PedF ČZU Plzeň Celkem x 2 3. Mzdové podmínky Údaje uvedené tabulce vychází ze statistických výkazů o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství P-04 a týkají se zaměstnanců v hlavní činnosti školy I.pololetí celý rok I.pololetí Průměrná výše měsíčního platu pedagogických 22.00, , ,- pracovníků v tom: průměrná výše nárokové složky platu , , ,- průměrná výše nenárokové složky platu.344, ,-.977,- Průměrná výše měsíčního platu 2.758,- 3.27, ,- nepedagogických pracovníků v tom: průměrná výše nárokové složky platu 2.04,- 2.39, ,- průměrná výše nenárokové složky platu 744,-.32,-.00,- Použitím dalších mimorozpočtových zdrojů v roce 200 (z účelových prostředků na platy asistentů pedagoga 35 tis. Kč, z prostředků zřizovatele 66 tis. Kč a v rámci doplňkové činnosti 205 tis. Kč) se ve skutečnosti zvýšil výše uvedený plat pedagogických pracovníků o 536 Kč na Kč a nepedagogických o 45 Kč na 4.47 Kč měsíčně.

12 4. Charakteristika materiálních podmínek pro výchovně vzdělávací činnost Počet budov: Celková charekteristika materiálně-technických podmínek pro výchovně vzdělávací činnost: ) Třídy a další prostory a) 29 kmenových učeben (naší snahou je, aby byly funkčně uspořádané, vybavené v třídních knihovničkách relativně hojným množstvím pomůcek a literatury pořízené ze sběrových peněz, radiomagnetofony s CD, některé televizí, videem, vytváříme podnětné osobité prostředí) b) účelně zařízené pracovny přírodopisu, fyziky, chemie, hudební výchovy c) víceúčelové hřiště + doskočiště pro skok daleký a vysoký s umělým povrchem, běžecký ovál d) školní knihovna Místnost knihovny je rozdělena na tři části, které mají každá své vlastní využití. První část knihovny je vybavena 4 počítači a slouží jednak k výuce ICT na. stupni a jednak k vyhledávání informací v dalších předmětech i v době mimo vyučování. V prostřední části knihovny je uložen knižní fond, který žáci také využívají při vyučování, ale mohou si půjčovat knihy i domů. Poslední část knihovny slouží k výuce jako víceúčelová pracovna a je vybavena interaktivní tabulí. Školní knihovna plní tyto 4 hlavní cíle:. systematicky podporuje výuku a studium, a tím přispívá k rozvoji výchovně vzdělávacího procesu 2. umožňuje široký přístup k informačním a knihovním fondům a službám a to jak v rámci vyučování, tak v mimoškolní době (knihovna je přístupná třikrát týdně v odpoledních hodinách všem zájemcům) 3. vštěpuje žákům základní návyky a schopnosti využívat knihovní fondy a služby 4. vede žáky k tomu, aby po celý život využívali knihy ke své práci, zábavě i k sebevzdělávání 2

13 e) školní jídelna - vlastní, účelně vybavená f) školní družina - díky velkému počtu dětí a nedostatečnému počtu volných pracoven je pět oddělení ŠD z osmi umístěno v kmenových třídách 2) Technické vybavení školy 2 počítačové učebny (42 počítačů v síti) - vyřazené počítače z učebny + nové počítače (dar rodičů) byly dány k dispozici žákům v jednotlivých třídách a do kabinetů pedagogů 3) Technický stav budovy: Velice špatný Je nutné: výměna střechy (při středně silném dešti již do budovy zatéká, vodu musíme chytat do kbelíků zvláště v jídelně a na chodbách v 2. patře) nová fasáda + parapety u oken (které chybí po výměně oken opět zatéká do budovy a voda tak ničí novou malbu) rekonstrukce atria (v dezolátním stavu) U všech výše zmiňovaných částí budovy probíhá rekonstrukce. Rekonstrukce atria by podle plánu měla být dokončena do termínu odevzdání výroční zprávy. Nutná bude modernizace vybavení i samotných prostor školní jídelny a kuchyně, která byla postavena před dvaceti lety. 5. Základní výkonové údaje o škole a) počty tříd I.stupeň II.stupeň celkem Počet tříd celkem k k v tom : počet běžných tříd k k počet speciálních tříd k k

14 b) počty žáků I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k * k ** v tom: v běžných třídách k k ve speciálních třídách k k *Údaj k datu je uveden bez 7 žáků, kteří plnili povinnou školní docházku dle paragrafu 38 a 4 školského zákona. **Údaj k datu je uveden bez 32 žáků, kteří plnili povinnou školní docházku dle paragrafu 38 a 4 školského zákona. c) průměrný počet žáků na třídu I.stupeň I.stupeň běžné třídy speciální třídy II.stupeň běžné třídy II.stupeň speciální třídy průměr za I.a II.stupeň běžných tříd 23, ,83,25 23,04 d) rozšířená výuka některým vybraným vzdělávacím oborům RVZ ZV Vzdělávací obor počet žáků matematika a její aplikace 0 člověk a příroda 0 tělesná výchova 0 cizí jazyky 0 v tom: anglický jazyk 0 francouzský jazyk 0 německý jazyk 0 ruský jazyk 0 španělský jazyk 0 italský jazyk 0 jiný jazyk 0 umění a kultura 0 informační a komunikační technologie 0 6. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných a) vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním individuální integrace žáků v běžných třídách (na základě doporučení PPP, SPC, nebo odborného lékaře) 4

15 Počet integrov. žáků celkem mentální sluchové zrakové Druh postižení tělesné vady řeči více vad autismus vývojové poruchy učení chování k k (v komentáři uvést zkušenosti s integrací, spoluprací s občanskými sdruženími, PPP, SPC atd., případně informace o zřízení funkce asistenta pedagoga a dalších aktivitách školy na tomto úseku) Také žáci se specifickými vzdělávacími potřebami (dále pouze SPU) jsou zařazeni a vzděláváni dle učebních plánů běžných tříd. I v letošním školním roce tvořili nezanedbatelnou část žáků školy, proto je těmto dětem věnována patřičná péče. Program školy umožňuje rozvoj každého žáka, heslo naší školy šance pro každého. Nejčastějšími SPU v letošním roce byly ADHD spojená s poruchou pozornosti a hyperaktivitou, ADHD s poruchou pozornosti, ADHD s poruchou chování, percepční nezralost, nerovnoměrný vývoj, porucha řeči, krátkodobá paměť, pomalé pracovní tempo, sociální problémy a v neposlední řadě dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie. Kromě toho jsou v naší škole individuálně integrováni tělesně postižený žák a 6 žáků s vývojovými poruchami učení. Tito žáci jsou hodnoceni podle metodického pokynu MŠMT, respektuje se jejich individuální pracovní tempo, v případě doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP) je žák vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), který je zpracováván na základě ŠVP ZV a vychází ze speciálních vzdělávacích potřeb daného žáka. Na tvorbě IVP spolupracuje třídní učitel, vyučující příslušných předmětů, do kterých se porucha promítá, výchovná poradkyně, PPP (psycholog i speciální pedagog) a rodiče, žák. Snažíme se zachytit vývojové poruchy u žáků již v raném stádiu. Pokud je nutné, doporučujeme rodičům vytipovaných žáků ve spolupráci s poradnou a třídní učitelkou možnost návštěvy PPP a následnou spolupráci školy na nápravě. K časnému vytipování přispěl i fakt, že pravidelně spolupracujeme s PPP, pracovnice poradny, která má v péči naši školu, přichází vždy dle dohody na celé dopoledne do výuky, aby mohla sledovat dané žáky i v průběhu vyučování, jejich vztahy se spolužáky, s učitelem atd. V návaznosti na pozorování v terénu rozebírá své postřehy s třídním učitelem a nezřídka jsou k těmto diskusím zváni i rodiče. Většina našich pedagogů prošla kurzem Speciálních vzdělávacích potřeb. Ve výuce žáků jsou používány reedukační pomůcky. Na škole byly v letošním školním roce 4 speciální třídy. Své (placené) služby nabídla rodičům žáků naší školy i paní učitelka z. stupně, která má vystudovánu speciální pedagogiku a prošla kurzy nových metod práce s těmito žáky. Pro žáky otevřela tzv. Dyskroužek, ve kterém prováděla se žáky nápravy jejich vývojových poruch. Jako soukromý speciální pedagog pracuje s dětmi s poruchami učení i poruchami pozornosti. Na základě speciálního testu vyhledá jejich oslabená místa v poznávacích funkcích a pak doporučí rodičům vhodný druh nápravných cvičení. Nabízí také pravidelné lekce pro ty žáky, jejichž rodiče mají zájem o profesionálně vedené hodiny po vyučování. Věnujeme se zde práci s oslabenými percepčními funkcemi a zároveň děti prochází terapií prof. Feuersteina, která obohacuje celkově myšlení, formuje vhodné školní návyky, pracuje s chybou a vede děti k metakognitivnímu přístupu (přemýšlení o vlastních myšlenkových postupech, kritické hodnocení a hlavně schopnot regulovat je). Vzhledem k tomu, že jde o kmenovou učitelku školy, mohou učitelé kdykoli konzultovat aktuální obtíže 5

16 určitého žáka nebo upozornit na oblasti, kde se v danou dobu zhoršil či zlepšil, tedy pružně reagovat a aktuálně upravovat proces nápravných lekcí. V letošním roce jsme získali finanční zabezpečení pro asistenta pedagoga, který pracoval ve 3. třídě, v níž byl integrován tělesně postižený žák. Na 2. stupni je integrován žák v 8. třídě od října 200. Spolupracujeme se sdružením APLA, se kterým na základě potřeb žáka je vypracováván individuální vzdělávací program pro všechny předměty splatností od Na základě potřeb žáka a doporučení APLA a SPC Vertikála podána žádost o asistenta pedagoga pro žáka, který bude ve šk. roce 20/202 navštěvovat 9. ročník. Další tři žáci mají individuální vzdělávací program po dohodě s ředitelstvím školy na základě žádosti rodičů, dva z důvodu dlouhodobé nemoci a jeden z důvodu sportovní reprezentace tenis. speciální třídy (pokud jsou zřízeny pro jaké druhy postižení) od 6. do 9. třídy vždy třída speciální pro žáky se specifickými potřebami učení b) přeřazení do ZŠ s upraveným vzdělávacím programem pro handicapované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ze kterých ročníků.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. počet žáků c) vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, přípravná třída (zkušenosti s přípravnou třídou, s dalším začleňováním žáků ze sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného prostředí do základní školy) přípravné třídy nemáme d) zkušenosti s péčí o nadané žáky Stejně velkou pozornost, kterou věnujeme žákům se specifickými potřebami, se snažíme věnovat i žákům mimořádně nadaným. Tato skutečnost vyžaduje od učitelů podstatně náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, zvláště v těch, které reprezentují nadání dítěte. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných vyžaduje individuální přístup v tom smyslu, že učitelé respektují osobnostní a i zdravotní zvláštnosti těchto žáků. Jako pro všechny žáky, tak zvláště pro tyto (ale i jejich rodiče) je důležité, aby pro ně bylo prostředí školy přátelské a neohrožující, otevřené pro oboustrannou komunikaci. Náš pedagogický sbor je srozuměn i s tím, že u velmi problémového dítěte nemusí být úspěch absolutní a na první pohled pro nezasvěceného pozorovatele patrný. Za velký úspěch považujeme i to, že žák, který vystřídal několik škol, kde měl mimořádné problémy, je sice i v této stávající třídě nejproblémovější, ale ve škole se cítí dobře a nikoho neohrožuje. V zájmu těchto žáků je vedení školy spolu s výchovným poradcem v kontaktu s odborníky (např.: Dr. Vondráková předsedkyně STaN-ECHA), se kterými konzultují řešení problémů, které se vymykají běžným zkušenostem. Dále jsme ve spojení se školou pro mimořádně nadané v Bratislavě, kterou vede paní ředitelka dr. J. Laznibatová. Při zařazování problémových žáků má vedení školy snahu pro ně vybrat takového učitele, který je pro jejich osobnostní vlastnosti a zvláštnosti co nejvhodnější. Snaží se při tom respektovat i dosavadní složení třídy a další podmínky 6

17 tak, aby výuka byla pro daného učitele ještě dostatečně úspěšně realizovatelná a neztěžovala práci ve třídě nad únosnou míru. Velkou snahou vedení školy i pedagogického sboru je vychovávat tyto žáky k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci a ochotě pomáhat slabším. Všechny žáky vedeme k tomu, aby byli tolerantní k odlišnostem a chovali se přátelsky nejen k handicapovaným spolužákům, ale i k těm, kteří v něčem vynikají. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné může být průměrný. Na naší škole je samozřejmostí, že se snažíme volit takový styl výuky, který umožňuje každému žákovi rozvíjet se podle jeho schopností a možností. Přímo ve vyučování využíváme formy vnitřní diferenciace, kdy průměrní žáci plní úkoly v rámci základního učiva, nadprůměrní a mimořádně nadaní dle svých schopností v daném předmětu mají možnost řešit problémové úlohy překračující rozsah základního učiva. Zvlášť respektujeme jejich vlastní pracovní tempo a jejich individuální postupy řešení úloh a situací. Samotné zabezpečení výuky mimořádně nadaných žáků probíhá formou individuálních plánů v daných předmětech, v kterých žák dosahuje nadprůměrných výsledků. V praxi to probíhá tak, že například vynikající žák v matematice navštěvuje tento předmět o ročník výše, než je jeho kmenová třída. Dále tito žáci mají možnost řešit matematickou školní olympiádu opět pro vyšší ročník (např.: žák první třídy vyhrál olympiádu druhých tříd). Další variantou, kterou jsme již několikrát uskutečnili, je přeskakování ročníků. Žák, který je vysoce nadprůměrný v hlavních předmětech, podstoupí vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, napíše závěrečné písemné práce přeskakovaného ročníku a je přezkoušen komisionálně z Českého jazyka, Matematiky a předmětu Člověk a jeho svět. Po úspěšném absolvování výše uvedených aktivit žák postoupí o ročník výše. V případě, že by se žák v novém kolektivu necítil dobře, má možnost se vrátit do původního. To se nám dosud ještě nestalo a máme s přeskakováním ročníků zatím jen dobré zkušenosti. Osvědčilo se nám také, že paní učitelka ve třídě, kam takový žák přichází, s jeho akcelerací souhlasí a děti na příchod nového spolužáka připraví. Všichni mu pak pomáhají zvyknout si bez problémů na nové prostředí. 7. Výsledky zápisů do prvních tříd 20/202 Počet dětí zapsaných do prvních tříd Počet dětí skutečně přijatých do prvních tříd Počet prvních tříd Počet odkladů pro školní rok 20/ * 4 *V počtu 04 nejsou zahrnuti 4 žáci, kteří plní povinnou školní docházku dle 38 školského zákona. 7

18 8. Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia: počet vydaných zápisových lístků celkem : 43 přijato celkem : Gymnázia 8-letá (z 5. ročníku) 6-letá (ze 7. ročníku) krajská soukromá církevní krajská soukromá církevní přijatých celkem b) na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků počet vydaných zápisových lístků celkem : 28 přijato na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků : Střední školy gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborná učiliště celkem zřizované krajem církevní soukromé přijato do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou: OU, U z devátých ročníků z nižších ročníků zřizované krajem 4 0 církevní 0 0 soukromé 2 0 c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém ročníku : 28 v nižším ročníku : 0 9. Chování žáků a zameškané hodiny Zameškané školní rok 2009/200 školní rok 200/20 hodiny neomluvené počet hodin počet žáků počet hodin počet žáků I.stupeň II.stupeň celkem

19 Nejčastější výchovné problémy v minulém školním roce: neomluvená absence, pozdě omlouvaná absence, nevhodné chování, rušení výuky, neplnění školních povinností, nedostatečná příprava na výuku, nenošení pomůcek. 0. Výsledky vzdělávání žáků Prospěch (II.pololetí 0/) počet žáků % prospěli: I.stupeň ,69 II.stupeň 78 28,66 z toho s vyznamenáním 44 7,0 neprospěli: I.stupeň 0 0 II.stupeň 4 0,65 nehodnoceni: I.stupeň 0 0 II.stupeň 0 0 Uvedeno bez žáků plnících povinnou školní docházku dle 38 a 4 šk. zákona. Celkový průměr 2.pololetí 0/ I.stupeň,28 II.stupeń,7 celkem,54. Hodnocení činnosti školní družiny klubu počet oddělení počet žáků Školní družina Školní klub 0 0 Školní družina měla ve školním roce oddělení a 283 dětí. Počet dětí se během školního roku měnil. Žáci 4. tříd ve 2. poloetí již do školní družiny tolik nedocházeli. V nové budově plánujeme od šk. roku tři stálé místnosti jako ŠD, z toho dvě menší a jedna velká družina jako ranní, večerní a oddělení, do kterého dochází nejstarší žáci ze 4. tříd. Ostatní oddělení jsou ve svých kmenových třídách. Na školním hřišti, máme dvě pískoviště, tři betonová sezení se slunečníky. K dispozici má ŠD velké travnaté fotbalové hřiště, malé s umělým povrchem. V případě špatného počasí tělocvičnu, kinosál, počítačové učebny a knihovnu. Ve třídách jsou televize. Třídy jsou vybaveny stavebnicemi a společenskými hrami. Pro bezpečný odchod žáků domů slouží k vyzvedávání dětí videofony. Akce školní družiny během šk.roku 200/: ) 4x přijela do školy Dřevodílnička děti se seznamují s prací opracováváním dřeva. Vše si osobně vyzkoušejí a odnesou vlastní výrobky. 2) 2 besedy s panem Volejníkem o životě slepců. 9

20 3) Děti se zúčastnily šk.akce Indie a vlastními výrobky pomohly při prodeji a sbírce pro indickou holčičku. 4) Všechna oddělení vyráběla dárky pro budoucí prvňáčky. 5) 5. oddělení bylo na výletě v pražské ZOO. 6) Děti ze dvou oddělení v zimě vyráběly společně s rodiči adventní věnce 7) Přijelo za námi do školy divadlo a viděli jsme Zelenou pohádku 8) Oslavili jsme společně Den dětí. 9) Opět jako loni přijel pan sklář a děti se seznámily s výrobou skla vše si i vyzkoušely. 0) Navštívil nás také spisovatel R.Silverio a vyprávěl o tom, jak vzniká kniha. ) Opět jsme se zúčastnili akce Bezpečná 3. Během celého šk.roku chodily děti střídavě do knihovny a do počítačové učebny. Celkem se všech akcí zúčastnilo 475 dětí ze školní družiny. Úterní den bez kroužků jsme využívali k procházkám do Prokopského údolí. Celkově se snažíme prodloužit pobyt venku na co nejdelší dobu. Snažíme se dodržovat pitný režim. Chod školní družiny byl vcelku v tomto školním roce bezproblémový, nemocnost vychovatelek minimální. Jedné pí vychovatelce skončil pracovní poměr, byla přijata nová s vysokoškolským vzděláním spec. pedagogika. Ve škole byl ukončen pronájem v pavilonech přilehlých ke škole a započala se jejich oprava, aby družina ve školním roce 20/202 získala další prostory, protože vzhledem k tomu, že o školní družinu je stále veliký zájem, uspokojíme všechny zájemce pouze s vypětím sil. 2. Školní a závodní stravování počty stravovaných žáků : 605 žáků z toho z jiných škol : 0 žáků Ve školní jídelně se stravovalo podle zahajovacího listu 605 žáků naší školy 70 zaměstnanců školy 4 cizích strávníků převážně z pracovníků místního úřadu z cizích strávníků se 0-2 porcí vyváží do MŠ Lipka Vaříme stále tři druhy jídla, snažíme se o pestrost jídelníčku, zařazujeme zeleninová jídla, méně obvyklá jídla. K pití jsou stále k dispozici dva druhy nápoje. Zapojili jsme se do programu Škola plná zdraví a do programu Mléčná liga. Jídelna se stará o automat na odebírání dotovaných mléčných výrobků. 3. Výjezdy žáků mimo objekt školy Druh výjezdu počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy 0 0 z toho do zahraničí 0 0 ŠVP lyžařské kurzy z toho do zahraničí 0 0 ( v textu lze doplnit zhodnocení) 20

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva 2010/2011 V Liberci 31. 8. 2011 Výroční zprávu za školní rok 2010/11: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy pedagogická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2. Základní

Více

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky Základní škola, Praha 3, Mládí 35 Mládí 35, 55 Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 . Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Základní škola, Praha

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Otevřená škola I. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Otevřená škola I. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Otevřená škola I Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007 Základní škola Mšeno, okres Mělník Preambule Změny ve vzdělávání pro 21. století úzce souvisí se změnami ve společnosti. Vzdělávání je nutné

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Základní škola. genpor. Františka Peřiny DOMINO. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto : Leťte s námi za vzděláním.

Základní škola. genpor. Františka Peřiny DOMINO. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto : Leťte s námi za vzděláním. Základní škola genpor. Františka Peřiny DOMINO Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto : Leťte s námi za vzděláním. Platnost od : 1. září 2010 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro základní

Více

Škola s dobrým výhledem

Škola s dobrým výhledem Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Škola s dobrým výhledem Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví III. PŘEPRACOVANÁ VERZE 1. 9. 2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia.

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia. Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia Otevřená škola II Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Adresa školy: Jméno ředitele: Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany IZO: 600 054 624 IČO: 47 07 42 99 Libor Novotný

Více

1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost

1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost 1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost školy... 2 2.1.3 Vybavení školy... 2 2.1.4 Charakteristika

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (VYŠŠÍ STUPEŇ KVINTA OKTÁVA) zpracováno podle RVP G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ ákladní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika ŠVP 13 4.

Více

1. Identifikační údaje... str. 1

1. Identifikační údaje... str. 1 obsah 1. Identifikační údaje... str. 1 2. Charakteristika školy... str. 2 2.1 Úplnost a velikost školy... str. 2 2.2 Vybavení školy... str. 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... str. 3 2.4 Charakteristika

Více