VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 11/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 11/2010"

Transkript

1 Město Štramberk VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 11/2010 PODROZVAHA a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky k vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS 701. Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku Schválil: Rada města usnesení 78/607h) ROZDĚLOVNÍK Jméno Funkce Poznámka Věra Michnová Starostka elektronicky Ing. Pavel Podolský Místostarosta elektronicky Ing. Josef Babulík Tajemník elektronicky Všichni zaměstnanci MÚ elektronicky Zdeňka Bártlová Sekretářka kopie Ing. Andrea Hlávková Vedoucí finančního oddělení originál Navazující normy (směrnice): 1. Oběh účetní dokladů 2. Harmonogram účetní závěrky Zkratky: OUUP FÚ NKÚ Okamžik uskutečnění účetního případu Finanční úřad Nejvyšší kontrolní úřad Příloha č. 1 - Seznam analytických účtů - 1 -

2 Vyhláška č. 410/2009 Sb. a ČUS č. 701 Výtah z ČÚS Podrozvahové účty Článek 1 Právní rámec pro zpracování vnitřní normy 4.1. V knihách podrozvahových účtů se účtuje o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, avšak nejsou splněny všechny podmínky pro provedení účetního zápisu v hlavní knize, a to jak v průběhu účetního období, tak ke konci rozvahového dne V knihách podrozvahových účtů se na podrozvahových účtech v účtových skupinách 90 až 99 v souladu s ustanoveními 47 až 55 vyhlášky účtuje o významných skutečnostech, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky a jejích ekonomických zdrojů, které lze využít, nebo jejichž zachycení a zobrazení v účetní závěrce podává jejímu uživateli informaci využitelnou pro jeho rozhodování nebo úsudek Zápisy v knize podrozvahových účtů se uskutečňují tak, že se provádí na stranu MÁ DÁTI nebo na stranu DAL podrozvahového účtu, která je stejná jako při předcházejícím nebo následujícím zápisu na příslušný (související) účet v hlavní knize. Zápisy na účtu 999 se provádí tak, že strana MÁ DÁTI zajišťuje podvojný zápis na straně DAL jiného podrozvahového účtu, a naopak. Zápisy v knize podrozvahových účtů lze provádět také s kladným nebo záporným znaménkem tak, že podle výše uvedeného je přírůstek stavu příslušného podrozvahového účtu označován kladným znaménkem a snížení stavu příslušného podrozvahového účtu je označováno záporným znaménkem Zjistí-li účetní jednotka, že nejsou již splněny podmínky pro účtování v knize podrozvahových účtů a tato skutečnost zakládá povinnost provedení zápisu v hlavní knize, provádí se zápis v knize podrozvahových účtů a zápis v hlavní knize ve stejný okamžik (například jsou již splněny všechny podmínky pro účtování o pohledávce, a proto zanikají podmínky pro účtování o podmíněné pohledávce). Okamžik zápisů v těchto knihách je také stejný, pokud zanikl důvod pro zachycení určité skutečnosti v hlavní knize, a z toho důvodu je účtováno o snížení určité položky aktiva nebo pasiva, a zároveň byly splněny podmínky pro zápis v knize podrozvahových účtů (například uplynutím času došlo k promlčení pohledávky avšak je zde předpoklad úhrady dluhu ručitelem nebo jsou splněny podmínky pro upuštění od vymáhání pohledávky podle jiného právního předpisu a zároveň účetní jednotka již nemá povinnost vykazovat pohledávku v rozvaze, avšak má povinnost tuto pohledávku nadále sledovat) Ve vztahu k účtování na podrozvahových účtech se považuje informace za významnou, pokud je využitelná pro uživatele účetní závěrky sestavované ke konci rozvahového dne nebo pro rozhodování řídících pracovníků účetní jednotky nebo je nutná pro plnění dalších informačních povinností účetní jednotky; s ohledem na tuto významnost může v případě některých účetních případů být okamžikem účtování na podrozvahových účtech rozvahový den. Za významnou informaci se považuje vždy informace o transferu, který se z části nebo zcela týká prostředků ze zahraničí. Na základě výše uvedených ustanovení ČÚS č. 701 stanoví účetní jednotka významnost a využitelnost informace a dále datum uskutečnění pro podrozvahovou evidenci touto vnitřní normou. Základní zásady evidence na podrozvahových účtech: 1. Evidovaná skutečnost není v jiné evidenci, která je součástí účetní závěrky nebo součástí výkazu o plnění rozpočtu (předmětem rozvahy, výkazu CF, rozpočtu, rozpočtového výhledu). 2. Jedná se o pohledávky a závazky podmíněné, viz níže uvedeny odvolávky na definice podmíněné pohledávky a podmíněného závazku 3. Významnost informace je stanovena rozdílně u účtových skupin. 4. Bude vždy posuzována využitelnosti informace uživatelem účetní závěrky a zohledněny náklady na získání informace ve vztahu k jejímu přínosu. 5. OUUP je rozvahový den, pokud nebude určeno jinak

3 Článek 2 Majetek účetní jednotky P.I.1. (účet 901) Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje majetek, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice pro vykazování v položce A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, P.I.2.(účet 902) Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek obsahuje majetek, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice pro vykazování v položce A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek, P.I.3. (účet 903) Ostatní majetek obsahuje majetek, který má účetní jednotka ve vlastnictví nebo jí přísluší hospodaření k tomuto majetku, který je předmětem účetnictví, ale není vykazován v rozvaze a není uveden na jiných podrozvahových účtech. Dále u zřizovatele obsahuje majetek, který zřizovatel předal příspěvkové organizaci k hospodaření podle jiného právního předpisu (zákon č. 250/2000 Sb.), pokud tento majetek zřizovatel nevykazuje v rozvaze. Účet 901 Na účtu 901 bude účetní jednotka evidovat hodnotu nehmotného majetku v operativní evidenci. Operativní evidence bude vedena jen pro majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a nižší pořizovací cenou než 7 tis. Kč, jehož cena obvyklá se pohybuje v hodnotě nad 1 Kč a u nichž se předpokládá využívání účetní jednotkou, v případě SW za podmínky, že účetní jednotka vlastní doklad zakládající právo užívání (licenci, smlouvu o nájmu díla na dobu delší než rok apod.) OUUP rozvahový den, dle inventurních soupisů zápisem 901. XX MD /999 D. Tímto zápisem se zároveň nahradí původní evidovaná hodnota. Nehmotný majetek musí být rovněž při inventarizaci ověřen z hlediska oprávnění k užívání. Účet 902 Na účtu 902 bude účetní jednotka evidovat hodnotu hmotného majetku v operativní evidenci. Operativní evidence bude vedena jen pro majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a nižší pořizovací cenou než 3 tis. Kč (případně dle stanovené hranice účetní jednotkou), jehož cena obvyklá se pohybuje v hodnotě nad 500 Kč a u nichž se předpokládá zájem uživatelů těchto předmětů o neoprávněné obohacení. Dále ochranné pracovní pomůcky významnější hodnoty, i když je jinak za dlouhodobý majetek nepovažují. Na účtu 901 a v operativní evidenci bude účetní jednotka evidovat majetek pořízený z dotačních titulů nebo převedený z majetku státu nebo majetek darovaný, a to z důvodu prokázání evidence tohoto majetku, pokud je prokázání evidence majetku požadováno smlouvou k dotačnímu titulu nebo darovací smlouvou nebo jiným obdobným typem smluv nebo pro větší právní jistotu účetní jednotky při případných kontrolách. Jedná se zejména o tyto druhy majetku: nástroje a nářadí drobnou kancelářskou a telekomunikační techniku drobný nábytek varné konvice porcelánové a skleněné servisy předměty pro výzdobu interiéru Tyto předměty budou evidovány na podrozvahovém účtu v celkovém součtu nebo součtech dle jednotlivých druhů předmětů. OUUP rozvahový den, dle inventurních soupisů zápisem 902. XX MD /999 D. Tímto zápisem se zároveň nahradí původní evidovaná hodnota. Účet 903 Na účtu 903 bude účetní jednotka evidovat: Majetek svěřený zřizovaným příspěvkovým organizacím, a to v pořizovacích cenách

4 Majetek vložený a vytvořený v DSO, kde je účetní jednotka členem, a to v pořizovacích cenách. Majetek pořízený z dotačních titulů jako majetek investiční a z důvodu věrného obrazu převedený do podrozvahy, a to v pořizovacích cenách (biokoridory, biologickou rekultivaci, veřejnou zeleň apod.) Majetek nehmotný, pokud není jeho evidence umožněna předpisem v rozvaze, ale účetní jednotka jej využívá (plány rozvoje, studie, koncepce, analýzy, pasporty, územně plánovací dokumentaci apod.), a to v pořizovacích cenách Majetek kulturní hodnoty nebo majetek místní hodnoty (pomníky, smírčí kameny, kříže, crazy předměty, základní kameny, pamětní desky) jejichž evidence v rozvaze by zkreslovala věrný obraz, a jejichž ocenění je ve výši nákladů na obnovu nebo ve výši 1 Kč a toto ocenění má sníženou vypovídací schopnost. Oceněné části sbírek muzejní nebo galerijní hodnoty, pokud je nevedete v rozvaze. OOUP rozvahový den ve výši inventurních soupisů, zápisem 903. XX MD/999 D. Tímto zápisem se zároveň nahradí původní evidovaná hodnota. Článek 3 Odepsané pohledávky a závazky P.II.1. (účet 911) Odepsané pohledávky, obsahuje práva na peněžité plnění v případě, že již zanikl nárok účetní jednotky na vymáhání plnění, ale je zde předpoklad, že dlužník svoji povinnost zcela, nebo z části splní, nebo je zde předpoklad, že bude plněno jinou osobou. Dále obsahuje pohledávky, které účetní jednotka již nevykazuje v rozvaze, ale z jiných právních předpisů nebo z potřeb účetní jednotky vyplývá potřeba jejich sledování, P.II.2. (účet 912) Odepsané závazky obsahuje povinnosti k peněžitému plnění v případě, že již zanikl nárok věřitele na vymáhání plnění, ale je zde předpoklad, že účetní jednotka svoji povinnost zcela, nebo z části splní. Dále obsahuje závazky, které účetní jednotka již nevykazuje v rozvaze, ale z jiných právních předpisů nebo z potřeb účetní jednotky vyplývá potřeba jejich sledování. Účet 911 Na účtu 911 bude účetní jednotka evidovat tyto odepsané pohledávky: Pohledávky, při jejichž vymáhání může dlužník namítnout promlčení Pohledávky, na které zanikl právní nárok, ale za změny podmínek je možné plnění (např. podmínečně prominuté pohledávky nebo podmínečné vzdání se práva) Pohledávky z důvodu přehledu o neplatičích Odepsané pohledávky budou na tomto účtu evidovány do doby, než bude velmi pravděpodobné, že nedojde k jejich plnění nebo do doby pro potřeby účetní jednotky evidence o neplatičích. OUUP okamžik převedení pohledávky na podrozvahu z rozhodnutí účetní jednotky nebo dle směrnice o evidenci pohledávek, případně k rozvahovému dni Účet 912 Účetní jednotka bude odepisovat jen takové závazky, u kterých nebude předpoklad splnění povinnosti. Zde bude účetní jednotka sledovat odepsané závazky jen v případě potřeby jejich dalšího sledování, pokud takový důvod bude identifikován. Dále v případě že sledování odepsaného závazku podá uživateli účetní závěrky informaci využitelnou pro jeho rozhodování nebo úsudek. Odepsané závazky budou na tomto účtu evidované jen do doby plnění účelu evidence. Nelze konkrétně určit ostatní podmínky evidence, protože účetní jednotka obsahově účet nemá naplněn. Jedná se o závazek, tedy zápis by byl vhodný takto: 999MD / 912 D

5 Článek 4 Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Dle 51 a obsahového vymezení položek se jedná o případy, kdy majetek účetní jednotky využívá jiná osoba na základě nájemních smluv, smluv o výpůjčce a dalších a tato osoba na majetku způsobí škodu nebo majetek odcizí a musí jej peněžně účetní jednotce nahradit. Jedná se tedy o případy, kdy nehmotný majetek nebo jeho část se změní ve finanční majetek. Pokud účetní jednotka tuto skutečnost zjistí, bude finanční příjem rozpočtovat nebo jej zahrne do rozpočtového výhledu, evidence na těchto účtech by tedy byla duplicitní. Obsahově se nejedná o podmíněnou pohledávku. Účetní jednotka informaci zobrazovanou na těchto účtech nepovažuje za významnou ani využitelnou, tedy na účtech skupiny 92 nebude účetní jednotka účtovat. Článek 5 Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 5.1. Smlouvy o prodeji dlouhodobého majetku P.IV.1. (účet 931) Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku obsahuje budoucí pohledávky, které mají vzniknout do konce účetního období z titulu plnění z uzavřených smluv týkajících se prodeje dlouhodobého majetku, například zálohy nebo splátky, P.IV.2. (účet 932) Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku obsahuje budoucí pohledávky, které mají vzniknout v následujících účetních obdobích z titulu plnění z uzavřených smluv týkajících se prodeje dlouhodobého majetku, například zálohy nebo splátky, Účetní jednotka na účtech 931 a 932 bude sledovat podmíněné pohledávky při splnění těchto kritérií, které musí být splněny současně: 1. Hodnoty ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku, i když se bude jednat o zálohu, splátku nebo kupní cenu nejsou předmětem rozpočtu nebo rozpočtového výhledu. 2. Splňují definice podmíněného aktiva dle IPSAS 19: Podmíněné aktivum je pravděpodobné aktivum, které vzniklo jako důsledek událostí v minulosti a jeho existence bude potvrzena pouze tehdy, jestliže dojde nebo nedojde k jedné nebo více nejistým událostem v budoucnosti, které nejsou plně pod kontrolou jednotky. 3. Hodnota kupní ceny je nad 500 tis. Kč. Zejména se bude jednat o smlouvy o smlouvách budoucích, kde sepsání smlouvy a její realizace bude podmíněno vnějšími událostmi v budoucnu. Případně o pohledávky mimosmluvní. OUUP datum podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, zjištění skutečnosti nebo rozvahový den Zaúčtování: 93X. XXMD/999D Pohledávky z jiných smluv P.IV.3. (účet 933) Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv obsahuje budoucí pohledávky, které mají vzniknout do konce účetního období z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv podle písmene a), například z titulu nájemného, P.IV.4. (účet 934) Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv obsahuje budoucí pohledávky, které mají vzniknout v následujících účetních obdobích z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv podle písmene b), například z titulu nájemného, Účetní jednotka povede na účtech 933 a 934 budoucí pohledávky z uzavřených smluv mimo smluv evidovaných na účtu 931 a 932 v případě, že v jednotlivých smlouvách poskytnuté plnění dosáhne hranice 1% bilanční sumy s tou podmínkou, že nejsou zároveň příjmy z těchto budoucích pohledávek zahrnuty v rozpočtu na běžný rok

6 5.3. Transfery P.IV.5. (účet 939) Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí obsahuje předpokládané pohledávky nebo příjmy, které mají vzniknout do konce účetního období na základě individuálních rozhodnutí příslušných subjektů týkajících se prostředků z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí, pokud příslušná žádost již byla podána, P.IV.6. (účet 941) Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí obsahuje předpokládané pohledávky nebo příjmy, které mají vzniknout v následujících účetních obdobích na základě individuálních rozhodnutí příslušných subjektů týkajících se prostředků z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí, pokud příslušná žádost již byla podána, P.IV.7. (účet 942) Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům obsahuje předpokládané pohledávky nebo příjmy, které mají vzniknout do konce účetního období a nejsou uvedeny v písmenech e) a i), a které mají vzniknout na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy nebo samosprávy nebo mohou vzniknout na základě jiného projevu vůle jiné osoby, například granty a dary, P.IV.8. (účet 943) Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům obsahuje předpokládané pohledávky nebo příjmy, které mají vzniknout v následujících účetních obdobích a nejsou uvedeny v písmenech f) a j), a které mají vzniknout na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy nebo samosprávy nebo mohou vzniknout na základě jiného projevu vůle jiné osoby, například granty a dary, Účetní jednotka bude na účet 939,941-3 účtovat v souladu s ČÚS č. 703 (transfery) Přijatá zajištění P.IV.9. (účet 944) Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění obsahuje výši možných plnění jinou osobou nebo státem za účetní jednotku, ke kterým může dojít do konce účetního období a ke kterým se tyto osoby nebo stát zavázaly z titulu poskytnutí zástavy nebo jiného zajištění, P.IV.10. (945) Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění obsahuje výši možných plnění jinou osobou nebo státem za účetní jednotku, ke kterým může dojít v následujících účetních obdobích a ke kterým se tyto osoby nebo stát zavázaly z titulu poskytnutí zástavy nebo jiného zajištění, Na účtech 944 a 945 bude účetní jednotka evidovat: Přijaté záruky Přijaté zástavy Přijaté hypotéky Ostatní přijatá zajištění (depozita) OUUP datum podpisu smlouvy o záruce, zástavní smlouvy, datum přijetí jiného jištění Účetní zápis: 944. XX (945. XX) MD/999 D. Jedná se o podmíněnou pohledávku, v tom smyslu, že obec někomu půjčí a dlužník zároveň ve prospěch obce dá zástavu na majetek Podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení P.IV.11. (účet 947) Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení obsahuje budoucí nároky na plnění, která mají vzniknout do konce účetního období na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, samosprávy nebo soudů, pokud příslušné řízení již bylo zahájeno, P.IV.12. (účet 948) Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení obsahuje budoucí nároky na plnění, které mají vzniknout v následujících účetních obdobích na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, samosprávy nebo soudů, pokud příslušné řízení již bylo zahájeno, Na účtech 947 a 948 bude účetní jednotka evidovat: V souladu s obsahovým vymezením: Podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních a jiných řízení OUUP - k datu podání návrhu na zahájení soudního řízení A dále: Podmíněné pohledávky z podaných žádostí o prominutí penále a odvodů uložených kontrolními orgány (NKÚ, FÚ) - 6 -

7 OUUP k datu podání žádosti o prominutí (nebo k rozvahovému dni) 5.6. Ostatní podmíněná aktiva P.IV.13. (účet 949) Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva obsahuje skutečnosti, které vyjadřují trvalé nebo dočasné zvýšení aktiv, ke kterému může dojít do konce účetního období při splnění předem stanovených podmínek, například možnost čerpání z kontokorentního účtu vedeného u banky, P.IV.14. (účet 951) Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva obsahuje skutečnosti, které vyjadřují trvalé nebo dočasné zvýšení aktiv, ke kterému může dojít v následujících účetních obdobích při splnění předem stanovených podmínek, například možnost čerpání z kontokorentního účtu vedeného u banky. Na účtech 949 a 951 bude účetní jednotka evidovat s oddělenou analytikou: Věcná břemena, kde je účetní jednotka oprávněnou osobou Přísně zúčtovatelné tiskopisy Majetek najatý Majetek ve výpůjčce Ostatní majetek s právem hospodaření Majetek (zásoby) v komisi, majetek přijatý do úschovy a nalezený Majetek civilní obrany Prodaná aktiva se sjednaným podmíněným zpětným odkupem Podmíněné smluvní pokuty a podmíněné úroky z prodlení Majetek - podaný návrh na vklad do KN do data rozvahového dne, listina s doložkou o zápisu dosud nepřijata Hodnota nepeněžního majetkového vkladu do obchodních společností, pokud je v rozdílné výši než pořizovací cena vkladu ( není třeba u 100% majetkového podílu a u s.r.o.). a další OUUP k datu sepsání smluv o pronájmu, výpůjčce, o převodu majetku s právem hospodaření, v ostatních případech k rozvahovému dni Účetní zápis: 949. XX (951. XX) MD/999 D. Článek 6 Leasing P.V.1. (účet 961) Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv obsahuje výši splátek, které účetní jednotka předpokládaně uhradí do konce účetního období z titulu uzavřených leasingových smluv, P.V.2. (účet 962) Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv obsahuje výši splátek, které účetní jednotka předpokládaně uhradí v následujících účetních obdobích z titulu uzavřených leasingových smluv, Hodnota účtu 961 bude předmětem rozpočtu, z důvodu duplicity na účtu 961 tedy účetní jednotka nebude účtovat. Na účtu 962 bude účetní jednotka evidovat výši splátek z leasingových smluv v souladu s obsahovým vymezením účtu. OUUP k datu přijetí splátkového kalendáře, vyřazení z podrozvahy rozvahový den Účetní zápis: 999MD/962.XX D. Účet Článek 7 Podmíněné závazky z důvodu užívání majetku jinou osobou Dle 53 a obsahového vymezení položek se jedná o případy, kdy obec je nájemcem, vypůjčitelem nebo využívá majetek na základě jiné smlouvy a z důvodu zavinění škody nebo majetku nebo jeho - 7 -

8 odcizení vzniká účetní jednotka povinnost peněžní úhrady. Tato povinnost bude zpravidla předmětem závazku v rozvaze. Účetní jednotka informaci zobrazovanou na těchto účtech nepovažuje za významnou ani využitelnou, tedy na účtech nebude účetní jednotka účtovat v roce 2010 v souladu s přechodným ustanovením vyhlášky č. 410/2009 Sb. V dalších letech zde bude evidovat pouze závazky, které jsou skutečně podmíněné a to od hranice významnosti 500 tis. Kč. Článek 8 Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva Čl Smlouvy o pořízení dlouhodobého majetku a závazky z jiných smluv Položka P.VI.1. (účet 971)Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku obsahuje budoucí závazky, které mají vzniknout do konce účetního období z titulu plnění z uzavřených smluv týkajících se pořízení dlouhodobého majetku, například zálohy nebo splátky, P.VI.2. (účet 972) Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku obsahuje budoucí závazky, které mají vzniknout v následujících účetních obdobích z titulu plnění z uzavřených smluv týkajících se pořízení dlouhodobého majetku, například zálohy nebo splátky, P.VI.3. (účet 973) Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv obsahuje budoucí závazky, které mají vzniknout do konce účetního období z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv podle písmene a), například z titulu nájemného, P.VI.4. (účet 974) Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv obsahuje budoucí závazky, které mají vzniknout v následujících účetních obdobích z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv podle písmene b), například z titulu nájemného, Účetní jednotka na účtech 971 až 974 bude sledovat podmíněné závazky při splnění těchto kritérií, které musí být splněny současně: 1. Hodnoty ze smluv, i když se bude jednat o zálohu, splátku nebo kupní cenu nejsou předmětem rozpočtu nebo rozpočtového výhledu. 2. Splňují definice podmíněného závazku dle IPSAS 19: Podmíněný závazek je: (a) pravděpodobná povinnost, která vznikla jako důsledek událostí v minulosti a její existence bude potvrzena pouze tím, že dojde nebo nedojde k jedné nebo více nejistým událostem v budoucnosti, které nejsou plně pod kontrolou účetní jednotky; nebo (b) existující povinnost, která vznikla jako důsledek událostí v minulosti, avšak není vykázána, protože: - není pravděpodobné, že ke splnění závazku bude nezbytný odtok prostředků představujících ekonomický prospěch nebo využitelný potenciál; nebo - hodnota závazku nemůže být s dostatečnou mírou spolehlivosti vyčíslena. 3. Nejsou vykazovány v rozvaze jako závazky nebo jako rezervy. 4. Přijaté plnění v jednotlivých smlouvách dosáhne hranice 1% bilanční sumy. Zejména se bude jednat o smlouvy o smlouvách budoucích, kde sepsání smlouvy a její realizace bude podmíněno vnějšími událostmi v budoucnu. Případně podmíněné závazky ze závazků mimosmluvních. OUUP datum podpisu sepsání smlouvy o smlouvě budoucí, datum zjištění skutečnosti nebo rozvahový den. Čl Závazky z transferů P.VI.5. (účet 975) Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU obsahuje předpokládané závazky nebo výdaje, které mají vzniknout do konce účetního období na základě individuálních rozhodnutí příslušných subjektů týkajících se prostředků z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí, - 8 -

9 P.VI.6. (účet 976) Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU obsahuje předpokládané závazky nebo výdaje, které mají vzniknout v následujících účetních obdobích na základě individuálních rozhodnutí příslušných subjektů týkajících se prostředků z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí, Účetní jednotka bude na účet 975, 976 účtovat v souladu s ČÚS č. 703 (transfery). Čl Závazky z činnosti zákonodárné P.VI.7. (účet 978) Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní obsahuje budoucí povinnosti k plnění, které mají vzniknout do konce účetního období na základě činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní, pokud již byly učiněny úkony směřující k rozhodnutí orgánu moci zákonodárné, výkonné nebo soudní, P.VI.8. (účet 979) Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní obsahuje budoucí povinnosti k plnění, které mají vzniknout v následujících účetních obdobích na základě činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní, pokud již byly učiněny úkony směřující k rozhodnutí orgánu moci zákonodárné, výkonné nebo soudní, Účetní jednotka na účtu 978 a 979 bude evidovat případy dle obsahového vymezení za podmínek splnění kritérií dle bodu 8.1. Čl Závazky ze soudních sporů, správních a jiných řízení P.VI.11. (účet 983) Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení obsahuje budoucí povinnosti k plnění, které mají vzniknout do konce účetního období na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, samosprávy nebo soudů, pokud příslušné řízení již bylo zahájeno, P.VI.12. (účet 984) Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení obsahuje budoucí povinnosti k plnění, které mají vzniknout v následujících účetních obdobích na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, samosprávy nebo soudů, pokud příslušné řízení již bylo zahájeno, Na účtech 983 a 984 bude účetní jednotka evidovat: V souladu s obsahovým vymezením: Podmíněné závazky ze soudních sporů, správních a jiných řízení OUUP k datu podání návrhu na zahájení řízení A dále: Podmíněné závazky identifikované na základě dílčích zpráv od kontrolních orgánů (NKÚ, FÚ) OUUP k datu zjištění skutečnosti nebo k rozvahovému dni Účetní zápis: 999 MD/ 983.XX (984.XX) D Čl Závazky z poskytnutých zajištění P.VI.9. (účet 981) Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění obsahuje výši možných plnění potencionálních závazků jiné osoby nebo státu, ke kterým může dojít do konce účetního období a ke kterým se účetní jednotka zavázala z titulu poskytnutí zástavy nebo jiného zajištění, P.VI.10.(účet 982) Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění obsahuje výši možných plnění potencionálních závazků jiné osoby nebo státu, ke kterým může dojít v následujících účetních obdobích a ke kterým se účetní jednotka zavázala z titulu poskytnutí zástavy nebo jiného zajištění, Na účtech 981 a 982 bude účetní jednotka evidovat: Poskytnuté záruky (vlastní a zvlášť ve prospěch třetích osob) Poskytnuté zástavy (vlastní a zvlášť ve prospěch třetích osob) Poskytnutá depozita Ostatní poskytnutá zajištění (cenné papíry apod.) OUUP datum podpisu smlouvy o záruce, zástavní smlouvy, datum poskytnutí jiného jištění - 9 -

10 Účetní zápis: 999 MD/ 981.XX (982.XX) D Čl Ostatní podmíněná pasiva P.VI.13. (účet 985) Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva obsahuje skutečnosti, které vyjadřují trvalé nebo dočasné zvýšení pasiv, ke kterému může dojít do konce účetního období při splnění předem stanovených podmínek, P.VI.14. (účet 986) Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva obsahuje skutečnosti, které vyjadřují trvalé nebo dočasné zvýšení pasiv, ke kterému může dojít v následujících účetních obdobích při splnění předem stanovených podmínek. Na účtech 985 a 986 bude účetní jednotka evidovat s oddělenou analytikou: Věcná břemena, kde je účetní jednotka osobou povinnou Podmíněné smluvní pokuty a podmíněné úroky z prodlení Nákup aktiva se sjednaným podmíněným zpětným prodejem a další OUUP k datu sepsání smlouvy o věcném břemenu, v ostatních případech k rozvahovému dni Účetní zápis: 999 MD/ 985.XX (986.XX) D Dne Věra Michnová starostka

11 Příloha č. 1 Seznam analytických účtů SÚ AÚ Popis Stavby, budovy Stavby Stavby, zastavený majetek Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Dopravní prostředky Inventář Pozemky Pozemky, zastavený majetek Pasporty Benzín Zboží na skladě Zboží na skladě komisní zboží ZBÚ / ČS Arboretum / ČS Oprava kapličky / ČMZRB BÚ Kanalizace Kozina / ČSOB BÚ Municipální konto / ČSOB BÚ Spořící účet / Příjmový účet / Výdajový účet / BÚ DPH hosp.čin / Depozitní účet Depozitní účet, kauce na nájem nebyt.prostor Pokladna hospodářská činnost Pokladna hlavní činnost Peníze na cestě hospodářská činnost Peníze na cestě hlavní činnost Ceniny stravenky Ceniny kolky Odběratelé Vystavené faktury KOF Pohledávky KOF, původně Poskytnuté zálohy Krátkodobé poskytnuté zálohy Provozní zálohy Zaměstnanci Srážky z mezd

12 Zdravotní pojištění zaměstnanci Zdravotní pojištění organizace Sociální pojištění zaměstnanci Sociální pojištění organizace DNP Zálohová daň Srážková daň DPH na výstupu hosp.činnost DPH na vstupu hosp.činnost Zúčtování k FÚ Ost.krátkodobé závazky hlavní činnost Mylná platba Protiúčet k depozitnímu účtu Protiúčet ke komisnímu zboží Sociální fond počáteční stav Sociální fond čerpání Sociální fond tvorba Úvěr nádstavba č.p / Úvěr nádstavba č.p / Úvěr koupaliště / Úvěr Průtah městem / Kauce nebytové prostory 5xx 0800 Náklady hlavní činnost 5xx 0000 Náklady hospodářská činnost 6xx 0800 Výnosy hlavní činnost 6xx 0000 Výnosy hospodářská činnost Pokutové bloky Odepsané pohledávky Majetek Kč Ostatní majetek Odepsané pohledávky + ORG (příslušný dlužník)

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Typ vnitřní normy: Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Identifikační znak: Název: Dlouhodobý majetek Vazba na legislativu: Závazné pro: Zákon č. 563/1991 Sb.,

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Více

PŘÍLOHA. za období : 12/2014. (v Kč, s. přesností na dvě desetinná místa) I Č O :75011476 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: DSO Jaroslavice, Slup 6426

PŘÍLOHA. za období : 12/2014. (v Kč, s. přesností na dvě desetinná místa) I Č O :75011476 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: DSO Jaroslavice, Slup 6426 #VYKIU6022 Tisk Příloha (ÚSC) 28.01.2015 12:14:12 Licence:DGY4 ****** V Y K G O R Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m20s Strana: 1 za období : 12/2014 přesností na dvě desetinná místa) I Č O :75011476

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00298875 Název: Obec Grygov 3026 @I=75. @S=700. @U=712. A.1. Informace podle

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 20.5.2015 11:25:57 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 19.1.2015 15:05:26 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2

Více

PŘÍLOHA. Obec Velenov. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 47884541 Název:

PŘÍLOHA. Obec Velenov. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 47884541 Název: A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 47884541 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Velenov Účetní

Více

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 V Praze dne 27.11.2004 Sekr. 39 922/2004 Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 Systém zpracování účetnictví S platností od 1.11.2004 vydávám tuto směrnici. Účelem této směrnice je stanovení zásad vedení účetnictví

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Číslo položky AKTIVA A. Stálá aktiva Název položky I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná

Více

PŘÍLOHA. (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00261891 Název: Statutární město Chomutov. NS: 00261891 Statutární město Chomutov

PŘÍLOHA. (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00261891 Název: Statutární město Chomutov. NS: 00261891 Statutární město Chomutov PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00261891 Název: Statutární město Chomutov NS: 00261891 Statutární město Chomutov Sestavená k rozvahovému dni

Více

48 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,

48 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., Vyhláška č. 500/2002 Sb. 4 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro podnikatele ) Číslo

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/71764/2011/KŘ-K/7346 Č.j.: KUOK 959/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 9 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Licence: D03I XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014)

Licence: D03I XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) 1. PŘÍLOHA územní samosprávné celk, svazk obcí, regionální rad (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00239585 Název: Obec Ostrá Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění

Více

Příloha účetní závěrky zpracovaná podle 18 a 19 zákona o účetnictví a 24

Příloha účetní závěrky zpracovaná podle 18 a 19 zákona o účetnictví a 24 Příloha účetní závěrky zpracovaná podle 18 a 19 zákona o účetnictví a 24 Obec Tasov Tasov č. 89 696 63 Hroznová Lhota IČ: 00488879 I. Úvodní část Právní forma: obec územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/58382/2012/KŘ-K/7326 Č.j.: KUOK 1587/2013 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 10 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Vážené kolegyně a kolegové,

Vážené kolegyně a kolegové, Vážené kolegyně a kolegové, na stránkách MF ČR byly zveřejněny nové otázky a odpovědi k účetní reformě. Nové odpovědi přikládám v příloze a zdůrazňuji především výklad k dlouhodobým majetkům. Jestliže

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 2.5.2012 na základě

Více

Změna: 435/2010 Sb. Změna: 403/2011 Sb. Změna: 436/2011 Sb. Změna: 460/2012 Sb. Změna: 473/2013 Sb. (změny s účinností od 1.

Změna: 435/2010 Sb. Změna: 403/2011 Sb. Změna: 436/2011 Sb. Změna: 460/2012 Sb. Změna: 473/2013 Sb. (změny s účinností od 1. VYHLÁŠKA č. 410/2009 Sb., ze dne 11. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, Změna:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 939/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 972 ze dne 14.12.2015 Směrnice rady městské části k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami, jejich dokumentaci

Více

Licence: DQD9 XCRGUPXA / PXA (22092015 / 27012015)

Licence: DQD9 XCRGUPXA / PXA (22092015 / 27012015) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00491845 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Košařiska Účetní

Více

Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek a jeho formy

Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek a jeho formy Majetek podniku a zdroje financování majetku. cíle kapitoly Co je dlouhodobý a oběžný majetek. Co je vlastní a cizí zdroj. Inventura majetku a závazku. čas potřebný ke studiu 1,5 hodiny klíčová slova Dlouhodobý

Více

Směrnice pro zpracování účetnictví

Směrnice pro zpracování účetnictví Obec Salačova Lhota Směrnice č.3 Směrnice pro zpracování účetnictví Obec : Salačova Lhota Směrnici zpracoval: Švecová Zdeňka Obsah směrnice: I.Oddíl: Úvodní ustanovení Čl. 1: Legislativní rámec Čl. 2:

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA. Čl. I Zřizovatel. Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á

ZŘIZOVACÍ LISTINA. Čl. I Zřizovatel. Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á ZŘIZOVACÍ LISTINA Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á podle 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a 27 odst.

Více

Základy účetnictví Ukázka studijních materiálů

Základy účetnictví Ukázka studijních materiálů Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Vzdělávací centrum www.sluzbyapodnikani.cz Základy účetnictví Ukázka studijních materiálů Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016 VI.verze ( MB ) OBSAH 1. Úvod do účetnictví...

Více

Bašnice 3 508 01 Hořice

Bašnice 3 508 01 Hořice KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bašnice, IČ: 00271314 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje dále v následujícím účetním období ve své činnosti. Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : 250. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

Směrnice č. 6/2004 o účtování a oceňování dlouhodobého majetku

Směrnice č. 6/2004 o účtování a oceňování dlouhodobého majetku Směrnice č. 6/2004 o účtování a oceňování dlouhodobého majetku Obec: Sněžné Adresa: 592 03 Sněžné 55 IČ: 00295451 Směrnici zpracoval: Anna Havlíková Směrnici schválil: Rada Obce Sněžné Projednáno a schváleno

Více

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost A Závazný vzor Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Název, právní forma, sídlo, IČ vybrané účetní jednotky Sestaveno k NÁKLADY 502 Spotřeba energie P21 503 Spotřeba

Více

Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů (pro územně samosprávné celky)

Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů (pro územně samosprávné celky) Mokroregion Pojizeří Směrnice č.4/ 2010 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů (pro územně samosprávné celky) 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje účtový rozvrh,

Více

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Identifikační údaje: IČO 15789683 Název svazku:svazek Lipenských obcí Jména osob provádějících

Více

PŘÍLOHA. Galerie umění Karlovy Vary příspěvková organizace. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2011 IČO: 66362768 Název:

PŘÍLOHA. Galerie umění Karlovy Vary příspěvková organizace. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2011 IČO: 66362768 Název: PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2011 IČO: 66362768 Název: Galerie umění Karlovy Vary příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/25

Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/25 Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/25 Účetnictví Ministerstva financí jakožto správce kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní

Více

Účty a účtová osnova

Účty a účtová osnova Účty a účtová osnova Zásada podvojnosti Zásada souvztažnosti Příklad 1 Panelárna, společnost s ručením omezeným vykázala následující počáteční stavy (v Kč) na vybraných syntetických účtech: Závazky z obchodních

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S49 SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ Č.j.: ZS SM 79/2011 Účinnost od: 1.4.2011 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Článek

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 888/OŠK/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní ustanovení

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní ustanovení Obsah 218/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Změna: 493/2000 Sb. Změna: 141/2001 Sb. Změna: 187/2001 Sb. Změna:

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Brumov; IČO 00532088; Brumov 98, 679 23 Brumov Obec nebo městská část

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole.

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Žďár; IČO 00512028; Žďár 20, 398 11 Žďár #Chyba Předmět činnosti: sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Světí, IČ: 00653462 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 19 11 1. Tabulky dle vyhlášky č. 342/29 Sb. 111 112 113 114 2. Hodnotící zpráva k finančnímu hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení za rok 21 Návrh

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlum-Korouhvice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlum-Korouhvice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 24877/2016 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlum-Korouhvice se sídlem Chlum-Korouhvice

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Lovčice, 118 69639 Lovčice, Obec, IČ:00285072 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015. 1. Kdo může žádat o dotaci

Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015. 1. Kdo může žádat o dotaci Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015 Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 *UOHSX007XXVS* UOHSX007XXVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21. května 2015 Ing. Vít Sušila KUZL 908/2015 KUSP

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horka, IČ: 70953945 za rok 2014

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech:

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRO ROK

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Zpráva o výsledku. Obec Ves Touškov

Zpráva o výsledku. Obec Ves Touškov Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva o výsledku přezkoumání územního samosprávného celku Obec Ves Touškov za rok

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Cíl a vymezení úpravy (1) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov (dále "Pravidla")

Více

Směrnice upravující finanční a majetkové vztahy města Písek

Směrnice upravující finanční a majetkové vztahy města Písek Směrnice upravující finanční a majetkové vztahy města Písek Účinnost od 11.9.2015 1 O b s a h Část první - Úvod.. 3 Článek 1 až 2 Část druhá - Oběh účetních dokladů.... 4 Článek 3 až 12 Část třetí - Harmonogram

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Mikroregion Hovoransko; IČO 70971226; 696 12 Hovorany 45 Zatím neurčeno Předmět

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Zdanění daně z příjmů fyzických osob upravují dva zákony: zákon ze dne 26. července 1991 o dani z příjmů fyzických osob (Sb.Polské republiky 2000, č. 14, pol. 176 ve znění pozd.

Více

Vnitřní normu (Směrnici)

Vnitřní normu (Směrnici) Obec Arneštovice 395 01 Pacov Starosta obce Arneštovice vydává: Vnitřní normu (Směrnici) Směrnice je upravena následujícími předpisy v platném znění: - zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. - vyhláškou

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii. Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii. Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v nevýdělečných organizacích dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví nevýdělečných organizací Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 (NOVELIZOVANÉ ZNĚNÍ) Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje: Čl. 1 Předmět

Více

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků Ministerstvo zdravotnictví podle 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů

Více

Dobrovolný svazek obcí

Dobrovolný svazek obcí Auditor : Ing. Ivana Schneiderová, č. osvědčení KAČR 1840 Adresa: Mašov 238, 511 01 Turnov Telefon: 481 323 109, 777 64 44 94, e-mail schneide@wo.cz IČ: 866 89 771, DIČ: CZ6752270646, neplátce DPH Dobrovolný

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více

Určení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Chomutov

Určení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Chomutov SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.1.2015 Aktualizace: Autor dokumentu: Správce dokumentu: Číslo: 023/09-14 Rada statutárního města Chomutova vedoucí Odboru školství Název dokumentu: Určení platu ředitelům

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2006 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2006 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada II. Mezitímní účetní závěrka k 30. 6. 2006 1. Rozvaha 2.

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Věstník NKÚ, kontrolní závěry 289 10/18 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 K 31.12.2007 byla rozhodnutím zřizovatele činnost NvB ukončena a převedena spolu se zaměstnanci na Bíloveckou nemocnici, a.s. Nemocnice v Bílovci, p.o. byla poté sloučena s Nemocnicí

Více

Rozvaha IČO : 00295558. FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 1 Tisk: 23.3.2016 15:15:01. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 00295558. FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 1 Tisk: 23.3.2016 15:15:01. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 132 418 340,72 18 254 685,22 114 163 655,50 117 856

Více