Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 6. 2013"

Transkript

1 Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 44 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Mgr. Richter Ing. Eva Burešová (SLK) Mgr. Radek Cikl (ČSSD) Bc. Iveta Jáčová 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne , určení zapisovatelky Martin Půta, hejtman, zahájil zasedání zastupitelstva kraje v 14,00 hodin. Uvítal všechny přítomné na 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce Konstatoval, že je přítomno 44 zastupitelů a zastupitelstvo je tak usnášení schopné. Zapisovatelkou určil Bc. Ivetu Jáčovou. Martin Půta upozornil všechny přítomné, že z průběhu zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje bude pro účely vyhotovení zápisu pořízen audio-video záznam, který bude po anonymizaci osobních údajů uveřejněn na webových stránkách Libereckého kraje. Požádal přítomné, aby si během průběhu zasedání ZK nespouštěli na svých přenosných zařízeních přímý přenos z webových stránek LK. Martin Půta se dotázal, zda byl ověřen zápis z 5. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne (ověřovali Mgr. Miroslav Beran, Ing. Vladimír Boháč) a zda k němu má někdo připomínky. Zápis byl ověřen, žádné připomínky k němu nebyly vzneseny. Zápis je tímto schválen. Před jednáním zastupitelstva kraje měli zastupitelé ve 13 hodin možnost shlédnout prezentaci k bodům č. 42, 43 týkající se Revitalizace městských lázní na galerijní objekt. 2. Volba ověřovatelů Předkladatel: Martin Půta - Navrhl, aby zápis ověřili Ing. Eva Burešová a Mgr. Radek Cikl. Oba s navržením souhlasili. Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Hlasování o návrhu usnesení: USNESENÍ č. 212/13/ZK Volba ověřovatelů Strana 1 z 109

2 volí ověřovateli z 6. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013: - Ing. Evu Burešovou (SLK) - Mgr. Radka Cikla (ČSSD) HLASOVÁNÍ Č.: 1 PRO: 40 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat Nehlasovali 2 členové zastupitelstva kraje. Martin Půta sdělil dle 34 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích: ohlašovací povinnosti o střetu zájmu dle zákona o krajích oznámil tuto skutečnost: k bodu č. 49 pí Mlejnková, Ing. Burešová, k bodu č. 21, 22 p. Vlček, k bodu č. 54 p. Boháč. 3. Volba návrhové komise Předkladatel: Martin Půta Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Hlasování o návrhu usnesení: USNESENÍ č. 213/13/ZK Volba návrhové komise volí návrhovou komisi ve složení: - Ing. Michael Canov (SLK) - předseda návrhové komise - PhDr. Miroslav Hudec (ZpLK) - František Chot (KSČM) - RNDr. Vít Příkaský (ČSSD) - MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. (ODS) HLASOVÁNÍ Č.: 2 PRO: 40 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 VÝSLEDEK: byl přijat Nehlasoval 1 člen zastupitelstva kraje. 4. Volba volební komise Předkladatel: Martin Půta Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Hlasování upraveného návrhu usnesení: USNESENÍ č. 214/13/ZK Volba volební komise Strana 2 z 109

3 ================================================================== volí volební komisi ve složení: - Mgr. Radek Cikl (ČSSD) - předseda volební komise - Ing. Eva Burešová (SLK) - André Jakubička (ZpLK) - Jan Dvořák (KSČM) - Mgr. Otakar Špetlík (ODS) HLASOVÁNÍ Č.: 3 PRO: 43 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat Martin Půta - Seznámil zastupitele s materiály, které obdrželi v deskách na stůl: informační materiál z Parlamentu ČR ke kompatibilitě návrhu zastupitelstva LK na vydání zákona, kterým se mění zákon o krajích, obcích a hlavního města Praze k pořizování a zveřejňování zvukového či obrazového záznamu ze zasedání zastupitelstva, materiál bodu č Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 171/13 Úhrada nákladů na prvotní záchranné a likvidační práce v souvislosti s povodní v červnu 2013, bod č. 50 r) - Informace o finančních korekcích v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod za roky 2011 a Návrh programu - Martin Půta sdělil, že v uvedené dny byli zastupitelé kraje informováni em o úpravách programu zastupitelstva kraje na extranetu LK: dne obdrželi materiály pro 6. jednání zastupitelstva kraje konaného dne tak, jak je připravila rada kraje, dne byli vyrozuměni em o doplnění programu o body č , dne byli vyrozuměni em o úpravy bodů č. 39 a 59, navrhl zařadit bod č. 55 na konec dnešního jednání tj. za bod č. 66. Ing. Beitl Požádal, zda by mohla být přestávka v 15 hodin ke jmenování nové vlády. Josef Jadrný Stáhl bod č. 52 Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.4 podpora lesnictví z návrhu programu. Ivana Hujerová Stáhla body č. 32 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu Vzdělávání v krajině kolem nás příjemce Střední odborná škola a střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková a bod č. 33 Žádost Strana 3 z 109

4 o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu Nebojme se změny příjemce Střední odborná škola a střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková z návrhu programu. Alena Losová Stáhla bod č. 20 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 95/13 úprava kapitoly příspěvkové odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly pokladní správa ekonomického odboru z návrhu programu. Důvodem je nedostatečná vypracovanost důvodové zprávy. Tento materiál bude předložen na srpnovém jednání zastupitelstva kraje. Mgr. Korytář Požádal, aby příště stažené body mohly být vysvětleny, proč jsou staženy a o čem body jsou. Nechal hlasovat o nově zařazených bodech č. 50 o, p, r, HLASOVÁNÍ Č.: 4 PRO: 44 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat Hlasování o celém upraveném návrhu programu: HLASOVÁNÍ Č.: 5 PRO: 44 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne , určení zapisovatelky 2. Volba ověřovatelů Martin Půta 3. Volba návrhové komise Martin Půta 4. Volba volební komise Martin Půta 5. Návrh programu 6. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Martin Půta 7. Zpráva o činnosti rady kraje Martin Půta 8. Harmonogram jednání a plán činnosti ZK na II. pololetí Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 127/13 navýšení kapitoly Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 128/13 - snížení kapitoly Pokladní správa a navýšení kapitoly 926 Dotační fond LK a poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci programu Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji 11. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 129/13 poskytnutí dotací ostatním složkám IZS Martin Půta Martin Půta Martin Půta Martin Půta Strana 4 z 109

5 ================================================================== 12. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 149/13 snížení výdajů v kapitole Pokladní správa, a navýšení výdajů v kapitole Působnosti, právní odbor Marek Pieter 13. Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2012 Marek Pieter 14. Řádná účetní závěrka Libereckého kraje k Marek Pieter 15. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 144/13 - úprava příjmů a výdajů rozpočtu v kapitole Kapitálové výdaje včetně úpravy výše nařízeného odvodu Marek Pieter 16. Majetkoprávní operace - darování: Marek Pieter 1. pozemku v k.ú. Železný Brod 2. pozemku v k.ú. Kuřívody 3. nemovitostí v k.ú. Oldřichov na Hranicích 17. Majetkoprávní operace - prodej: Marek Pieter 1. nemovitostí v k.ú. Kunratice u Liberce 2. bytové jednotky č. 1682/1 v k.ú. Turnov 18. Majetkoprávní operace - koupě: pozemku v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem Marek Pieter 19. Majetkoprávní operace: Marek Pieter a) revokace usnesení č. 96/13/ZK v bodě 4 b) koupě pozemků v k.ú. Zálesní Lhota 2. a) koupě pozemku v k.ú. Zálesní Lhota STAŽENO Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 95/13 úprava kapitoly příspěvkové odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly pokladní správa ekonomického odboru 21. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 116/13 poskytnutí dotací z podprogramů 4.1. Podpora volnočasových aktivit, 4.2. Komunitní funkce škol, 4.4. Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže, 4.5. Pedagogická asistence, 4.6. Vzdělání pro vyšší zaměstnanost Dotačního fondu Libereckého kraje 22. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 123/13 poskytnutí dotace městu Česká Lípa Alena Losová Alena Losová Alena Losová Strana 5 z 109

6 23. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 133/13 úprava kapitoly příspěvkové odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí účelové investiční dotace 24. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 142/13 úprava kapitoly poskytnutí dotací na úpravu magistrál 25. Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Sportovní reprezentace kraje 26. Schválení investiční dotace Léčebně respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizaci na projekt Rekonstrukce čistíren odpadních vod 27. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 134/13, snížení kapitoly pokladní správa Ekonomického odboru a navýšení kapitoly Dotační fond Libereckého kraje a vyhlášení výzvy k podání žádostí o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje - podprogram č Zpracování územních plánů 28. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 125/13 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z podprogramu 2.1 Program obnovy venkova 29. Projekt Transformace pobytového zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p.o. navýšení závazku spolufinancování 30. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 141/13 - úpravy v kapitole působnosti, poskytnutí účelové dotace dobrovolnému svazku obcí Krkonoše - svazek měst a obcí 31. Projekt Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci závazek spolufinancování STAŽENO STAŽENO Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu Vzdělávání v krajině kolem nás příjemce Střední odborná škola a střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu Nebojme se změny příjemce Střední odborná škola a střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková Alena Losová Zuzana Kocumová Zuzana Kocumová Zuzana Kocumová Ivana Hujerová Ivana Hujerová Ivana Hujerová Ivana Hujerová Ivana Hujerová Ivana Hujerová Ivana Hujerová Strana 6 z 109

7 ================================================================== 34. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje změna č Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 118/13 - Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu vodohospodářských akcí Fondu ochrany vod Libereckého kraje na rok Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 119/13 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z FOV LK Obci Bílý Potok na akci ČOV u školy, Bílý Potok č.p. 220, a revokace části usnesení č. 201/12/ZK 37. Podpora Agrárního poradenského a informačního centra Libereckého kraje v roce Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 121/13 úprava kapitoly spolufinancování EU, ekonomický odbor a kapitoly spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku 39. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 145/13 navýšení příjmů kraje a výdajů kapitoly kapitálové výdaje 40. Vyhlášení a podmínky Výzvy k předkládání žádostí o dotaci z podprogramu č. 5.2 Podprogramu na podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež 41. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 126/13 návrh na přidělení dotací z programu resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu 7.4 Archeologie Severočeskému muzeu v Liberci 42. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 146/13 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013 kapitoly příspěvkové odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Financování EU odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku 43. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu v rámci projektu "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt" 44. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 135/13 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly Josef Jadrný Josef Jadrný Josef Jadrný Josef Jadrný Petr Tulpa Petr Tulpa Petr Tulpa Hana Maierová Hana Maierová Hana Maierová Vladimír Mastník Strana 7 z 109

8 45. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 136/13 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 137/13 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 138/13 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 139/13 navýšení příjmů rozpočtu a úpravy v kapitole Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 140/13 snížení kapitoly Pokladní správa a navýšení kapitoly Dotační fond a poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci programu DOPRAVA, podprogramu 6.1 a podprogramu 6.2 Vladimír Mastník Vladimír Mastník Vladimír Mastník Vladimír Mastník Vladimír Mastník 50. Písemné informace: členové rady kraje dle předložených písemných informací a) Rozpočtová opatření přijatá v období od do b) Přehled veřejných zakázek projednaných na 9. a 10. zasedání rady kraje a 6. a 7. mimořádném zasedání rady kraje c) Plnění rozpočtu kraje za období leden až květen 2013 d) Informace o zahraničních pracovních cestách za období e) Harmonogram jednání a plán činnosti RK na II. pololetí 2013 f) Informace o zvolení místopředsedy výboru Zastupitelstva Libereckého kraje Marek Pieter Marek Pieter Marek Pieter Martin Půta Martin Půta Martin Půta g) Informace o stavu zaměstnanosti - 04/2013 Alena Losová h) Zpráva o činnosti příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2012 i) Zprávy o činnosti příspěvkových organizací resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury za rok 2012 Petr Tulpa Hana Maierová Strana 8 z 109

9 ================================================================== j) Zpráva o činnosti příspěvkové resortu životního prostředí a zemědělství za rok 2012 k) Výroční zpráva Zdravotní politika Libereckého kraje dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel za rok 2012 l) Informace o postupu realizace projektu "Modernizace silnice Horka u Staré Paky - Dolní Branná m) Vyhodnocení zimní údržby silnic II. a III. třídy za období 2012/2013 n) Zpráva o činnosti Krajské správy silnic Libereckého kraje za rok 2012 o) Priority Libereckého kraje pro budoucí programové období kohezní politiky po roce 2013 r) Informace o finančních korekcích v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod za roky 2011 a Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 166/13 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly Pokladní správa, rezervy na krytí výdajů Dotačního fondu Libereckého kraje 52. STAŽENO Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.4 podpora lesnictví 53. Program resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury 2. výzva pro podávání žádostí do podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji 54. Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramů Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení; Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací; Sport handicapovaných; Sportovní akce Dotačního fondu Libereckého kraje - 2. kolo 55. Náměty a připomínky 56. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 154/13 úprava kapitoly kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a zapojení příjmů z prodeje nemovitého majetku 57. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 155/13 úprava kapitoly kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly pokladní správa ekonomického odboru a poskytnutí investiční dotace Josef Jadrný Zuzana Kocumová Vladimír Mastník Vladimír Mastník Vladimír Mastník Ivana Hujerová Martin Půta Marek Pieter Josef Jadrný Hana Maierová Zuzana Kocumová Alena Losová Alena Losová Strana 9 z 109

10 58. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 156/13 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013 kapitoly Kapitálové výdaje odboru životního prostředí a zemědělství 59. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 162/13 Finanční zajištění opatření Bezpečnostní rady Libereckého kraje 60. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 165/13 projekt Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská, Liberec navýšení závazku spolufinancování 61. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 167/13 projekt Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská objekt A navýšení závazku spolufinancování 62. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 168/13 projekt Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská objekt B navýšení závazku spolufinancování 63. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 170/13 projektový záměr IP 6 Rozvoj a nastavení optimální sítě služeb sociální prevence v Libereckém kraji 64. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 169/13 - úprava příjmů a výdajů rozpočtu v kapitole Kapitálové výdaje na dofinancování rozpracovaných investičních akcí resortu sociálních věcí 65. Majetkoprávní operace prodej: nemovitostí v k.ú. Jablonec nad Nisou (ul. Turnovská) 66. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 171/13 Úhrada nákladů na prvotní záchranné a likvidační práce v souvislosti s povodní v červnu 2013 Josef Jadrný Martin Půta Ivana Hujerová Ivana Hujerová Ivana Hujerová Ivana Hujerová Marek Pieter Marek Pieter Martin Půta 6. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Předkladatel: Martin Půta Ing. Pešek, předseda výboru kontrolního Výbor kontroly projednal materiály z rady kraje, mimořádné rady kraje a zastupitelstva kraje i jednotlivých výborů a mají k nim jen drobné připomínky. Výbor doporučuje Strana 10 z 109

11 ================================================================== sjednocení formy zápisů ze všech výborů zastupitelstva LK. V některých zápisech není usnesení o zapisovateli a ověřovateli zápisu. Opakovaně doporučujeme, aby součástí zápisů ze všech výborů bylo uvedení všech přítomných, omluvených a neomluvených členů. Požádal, aby na všech podkladech, která se týkají výběrových řízení a jejich závěrů zejména vyřazení uchazečů byly ve všech podkladech uvedeny jednotně důvody pro vyřazení. Kontrolní výbor si vše potom musí dodatečně nechávat poslat. Martin Půta Požádal Mgr. Ullmanna, aby zajistil prostřednictvím tajemníků výborů, aby vše bylo tak, jak si přeje výbor kontroly. Sdělil, že se snaží o totéž, aby z usnesení a z názvu bodu bylo patrné o čem ten materiál je. Od bodu č. 56 se to již vyskytuje. Hlasování o návrhu usnesení: USNESENÍ č. 215/13/ZK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje, souhlasí s posunutím termínu plnění pro usnesení č. 25/13/ZK, 136/13/ZK, 158/13/ZK, 161/13/ZK a vypouští ze sledování usnesení č. 101/13/ZK, 127/13/ZK, 134/13/ZK, 141/13/ZK, 142/13/ZK, 150/13/ZK, 153/13/ZK, 154/13/ZK, 158/13/ZK, 165/13/ZK, 193/13/ZK, 198/13/ZK. HLASOVÁNÍ Č.: 6 PRO: 43 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: byl přijat 7. Zpráva o činnosti rady kraje Předkladatel: Martin Půta Uvedl, že v 12,30 hodin zasedala povodňová komise LK a bylo řečeno, že je vše pod kontrolou. Jediné zásahy IZS jsou hlášeny ve Višňové, kde se čerpá voda od hráze. Silnice mezi Višňovou a Černousy je uzavřena. Podrobné informace jsou na povodňovém portálu LK. RNDr. Příkaský Zeptal se, jakým způsobem jsou psány v dílčích zprávách o činnosti akce jednotlivých členů rady kraje. Zjistil, že když byla paní Hujerová na akci společně s panem Jadrným, tak nemají tuto akci oba ve své zprávě o činnosti. Jednotlivé akce neobsahují data, kdy se daná akce konala. Martin Půta Do zprávy se píší akce, které jsou důležité pro člena rady kraje. Hlasování o návrhu usnesení: USNESENÍ č. 216/13/ZK Zpráva o činnosti rady kraje Strana 11 z 109

12 bere na vědomí zprávu o činnosti rady kraje. HLASOVÁNÍ Č.: 7 PRO: 41 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 VÝSLEDEK: byl přijat Nehlasoval 1 člen zastupitelstva kraje. 8. Harmonogram jednání a plán činnosti ZK na II. pololetí 2013 Předkladatel: Martin Půta Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Hlasování o návrhu usnesení: USNESENÍ č. 217/13/ZK Harmonogram jednání a plán činnosti ZK na II. pololetí 2013 schvaluje harmonogram jednání a plán činnosti Zastupitelstva Libereckého kraje na II. pololetí HLASOVÁNÍ Č.: 8 PRO: 42 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat Nehlasovali 2 členové zastupitelstva kraje. 9. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 127/13 navýšení kapitoly Předkladatel: Martin Půta Přečetl zprávu výboru finančního, který projednal body č. 9 33, 36 41, 44 49, 51 54, 59 a doporučuje je zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění. U bodu č. 42 hlasovali odděleně, tzn. bod 1 a) doporučeno schválit, 1 b) nebylo doporučeno žádné usnesení, 1 c) a 2 doporučeno schválit. Bod č. 43 nebylo přijato výborem finančním žádné usnesení. Písemné informace a, d vzal výbor finanční na vědomí. Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Hlasování o návrhu usnesení: USNESENÍ č. 218/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 127/13 navýšení kapitoly schvaluje změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 127/13, kterým se snižují výdaje v kapitole působnosti odboru kancelář hejtmana o částku ,- Kč a navyšují výdaje v kapitole zastupitelstvo odboru kancelář hejtmana o částku ,- Kč a ukládá Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok Termín: Strana 12 z 109

13 ================================================================== HLASOVÁNÍ Č.: 9 PRO: 40 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat Nehlasovali 3 členové zastupitelstva kraje. 10. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 128/13 - snížení kapitoly Pokladní správa a navýšení kapitoly 926 Dotační fond LK a poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci programu Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji Předkladatel: Martin Půta Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Hlasování o návrhu usnesení: USNESENÍ č. 219/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 128/13 - snížení kapitoly Pokladní správa a navýšení kapitoly 926 Dotační fond LK a poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci programu Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji schvaluje změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 128/13, kterým se snižují výdaje v kapitole Pokladní správa, ekonomický odbor, finanční rezerva Dotačního fondu LK ve správě odboru kancelář hejtmana o celkovou částku Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole Dotační fond, odbor kancelář hejtmana o celkovou částku Kč, z toho na: a) podprogram č Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje ve výši Kč, b) podprogram č Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje ve výši Kč, rozhoduje 1. o poskytnutí neinvestičních a investičních transferů z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje a to: a) podprogram č Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje v úhrnném objemu Kč níže uvedeným příjemcům na projekt / aktivitu ve výši: p.č. 1 2 Název žadatele sídlo Nová Ves nad Popelkou Nová Ves nad Popelkou Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 3 Karlovice Karlovice 4 Nové Město p. Smrk. Nové Město p. Smrk. Právní forma IČ Název projektu / aktivity Výše transferu v Kč Oprava vozidla CAS-32 T , Nákup nových přetlakových dýchacích přístrojů pro předurčené jednotky , Oprava CAS 32 T , Oprava CAS 25 RTHP ,00 Strana 13 z 109

14 5 Raspenava Raspenava 6 Stružnice Stružnice 4 Cvikov Cvikov 8 Desná Desná 9 Rokytnice nad Jizerou Rokytnice nad Jizerou 10 Karlovice Karlovice 11 Raspenava Raspenava Jílové u Držkova Jílové u Držkova Jindřichovice p. Smrk. Jindřichovice p. Smrk. Kamenický Šenov Kamenický Šenov 15 Líšný Líšný 16 Mimoň Mimoň 17 Pertoltice Pertoltice 18 Velké Hamry Velké Hamry 19 Višňová Višňová 20 Zákupy Zákupy 21 Zlatá Olešnice Zlatá Olešnice 22 Žandov Žandov 23 Kravaře Kravaře 24 Líšný Líšný 25 Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou 26 Rynoltice Rynoltice 27 Velké Hamry Velké Hamry Nákup pneumatik pro CAS a pořízení a oprava přetlakové dýchací techniky , Pořízení zásahové výstroje , Nákup ochranných prostředků požární ochrany , Přestavba Ford Tranzit na zásahové vozidlo , Úprava nástavby a oprava voz. LIAZ CAS , Nákup dýchacích přístrojů , Pořízení a opravy vybavení z důvodu předurčenosti jednotky , Oprava T148 CAS , Pořízení pneumatik pro CAS 25 T , Oprava vozidla LIAZ CAS , DA Sprinter - dovybavení , Nákup nových pneumatik na T148 CAS , Nákup nových pneumatik na CAS , Oprava zásahové PMS 12 - součást DA , Pořízení suchých obleků a přileb , Nákup nových pneumatik na CAS 24 Tatra , Rekonstrukce CAS , Udržení akceschopnosti jednotky sboru DHO Dovybavení jednotky ochrannými prostředky , ,00 JSDHO Líšný - zásahová výstroj člena ,00 Nákup ochranných prostředků ,00 Nákup ochranných prostředků požární ochrany Nákup zásahových obleků a zásahových přileb , ,00 Strana 14 z 109

15 ================================================================== 28 Semily Semily 29 Kunratice u Cvikova Kunratice u Cvikova 30 Stružnice Stružnice 31 Zákupy Zákupy 32 Český Dub Český Dub 33 Osečná Osečná 34 Všelibice Všelibice 35 Všeň Všeň 36 Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou 37 Vítkovice Vítkovice 38 Mírová p. Kozákovem Mírová p. Kozákovem 39 Radimovice Radimovice 40 Habartice Habartice 41 Rovensko p. Troskami Rovensko p. Troskami 42 Poniklá Poniklá 43 Rokytnice nad Jizerou Rokytnice nad Jizerou 44 Semily Semily 45 Všelibice Všelibice Bradlecká Lhota Bradlecká Lhota Čistá u Horek Čistá u Horek 48 Jesenný Jesenný 49 Pěnčín Pěnčín 50 Rynoltice Rynoltice Pořízení ochr. prostředků pro JSDHO Semily , Vybavení zásahové jednotky JPO 3/ , Nákup dýchací techniky , Nákup Dýchací techniky , Nákup ochranných prostředků požární ochrany Nákup ochranných prostředků požární ochrany Doplnění věcných prostředků požární ochrany - svolávací zařízení a skládací profi žebřík Obnova, doplnění a opravy věcných prostředků PO - nákup ochr. a tech. prostředků , , , , Nákup technických prostředků , Instalace konc. prvku varování s dálk. ovl , Vybavení JPO obce osobními ochr. prostředky , Doplnění výstroje výjezdové jednotky obce , Nákup ochr. (tech.) prostředků požární ochrany ,00 Výměna oken, dveří a nákup výzbroje , Pořízení požární techniky JSDH Poniklá , Rekonstrukce soc. zázemí v hasičské zbrojnici Pořízení a opr. vybavení pro záchr. a likv. práce Nákup pož. autom. cisterny v zákl. provedení , , , Nákup a oprava dopravního automobilu , Doplnění výstroje JSDHO Čistá u Horek 5 750, Zprovoznění dopravního automobilu , Dostavba hasičské zbrojnice Pěnčín - Huť , Nákup technických prostředků požární ochrany ,00 Strana 15 z 109

16 51 Stružinec Stružinec 52 Desná Desná 53 Hodkovice n. Moh. Hodkovice n. Moh. 54 Chotyně Chotyně 55 Chrastava Chrastava 56 Kunratice Kunratice 57 Bozkov Bozkov 58 Loužnice Loužnice 59 Bělá Bělá 60 Bezděz Bezděz Bílý Potok Bílý Potok Dlouhý Most Dlouhý Most 63 Lažany Lažany 64 Mimoň Mimoň 65 Mníšek Mníšek 66 Pertoltice Pertoltice 67 Proseč pod Ještědem Proseč pod Ještědem 68 Harrachov Harrachov 69 Kořenov Kořenov Roztoky u Jilemnice Roztoky u Jilemnice Jablonné v Podještědí Jablonné v Podještědí Oldřichov v Hájích Oldřichov v Hájích 73 Kořenov Kořenov Nákup nových pneumatik na IFA W ,00 Rekontrukce střechy požární zbrojnice , OPrava střechy požární zbrojnice , Natření střechy požární zbrojnice ,00 Oprava střechy - Dům hasičů, Nádražní 203, Chrastava Nákup zásahových oděvů, přileb a výstr. vest Nákup ochr. a tech. prostředků, oprava spoj. prostředků a propojení Obce Bozkov s JSVV Nákup záchranářského žebříku, pracovních polohovacích pásů a vozidlové radiostanice , , , , Nákup bezpečnostních ochr. prostředků PO , Nákup ochranných pomůcek pro JPO Bezděz Nákup ochranných prostředků požární ochrany Nákup ochr. prostředků PO pro jednotku SDH , , , Nákup ochranných prostředků , Nákup zásahových hadic , Nákup ochranných prostředků , Nákup žebříku a záchranných lan , Nákup ochranných prostředků požární ochrany , Výměna vrat požární zbrojnice , Výměna garážových vrat u vozidla VW , é é Výměna garážových vrat u hasičské zbrojnice Nákup ochr. prostředků PO a vozidlové radiost. Nákup ochranných a technických prostředků Nákup nových pneumatik na zásahové vozidlo Karosa CAS , , , ,00 Strana 16 z 109

17 ================================================================== 74 Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 75 Dalešice Dalešice 76 Oldřichov v Hájích Oldřichov v Hájích Soc. zařízení v has. zbrojnici Jabl. Paseky , Nákup vozidla a jeho přestavba na výjezdové Rozšíření hasičské zbrojnice, nákup ochr. prostředků a nákup tech. prostředků JPO , ,00 CELKEM ,00 p.č b) podprogram č Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje v úhrnném objemu Kč níže uvedeným příjemcům na projekt/ aktivitu ve výši: Název žadatele SDH Frýdštejn Frýdštejn SDH Karlinky Liberec SDH Semily 1 Semily SDH Vratislavice n. Nisou Liberec - Vratislavice n. N. SDH Zlatá Olešnice Zlatá Olešnice SDH Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou SDH Mimoň Mimoň SDH Poniklá Poniklá SDH Velké Hamry I Velké Hamry SDH Pilínkov Liberec SDH Žďárek Žďárek OSH Jablonec n. N. Jablonec nad Nisou KSH Liberec Liberec KSH Liberec Liberec OSH Liberec Liberec SDH Semily 1 Semily Právní forma IČ Název projektu / aktivity Výše transferu v Kč obč. sdr Soustředění mladých hasičů ,00 obč. sdr Výcvikové soustředění ml. hasičů ,00 obč. sdr Hasičský tábor SDH Semily ,00 obč. sdr Letní příměstský tábor mladých hasičů ,00 obč. sdr Výcvik mladých hasičů 9 800,00 obč. sdr Letní soustředění mladých hasičů ,00 obč. sdr Letní soustředění mladých hasičů ,00 obč. sdr Letní tábor mladých hasičů ,00 obč. sdr Letní tábor ml. hasičů Borečov ,00 obč. sdr Letní soustředění mladých hasičů ,00 obč. sdr Letní tábor a soustředění ml. hasičů ,00 obč. sdr obč. sdr obč. sdr Okresní kolo dětí a mládeže a vyhodnocení soutěže PO očima dětí Krajské kolo mladých hasičů a dorostu Školení rozhodčích mládež. soutěží a požárního sportu , , ,00 obč. sdr Příprava vedoucích ml. a instruktorů ,00 obč. sdr Celorepublikový sraz parních stříkaček ,00 Strana 17 z 109

18 SDH Bozkov Bozkov SDH Česká Lípa Česká Lípa SDH Jablonec n. Jiz. Jablonec nad Jizerou SDH Jistebsko Pěnčín (okr. Jablonec n. N.) SDH Karlinky Liberec SDH Krásný Les Krásný Les SDH Krásný Les Krásný Les SDH Nedaříž Horka u Staré Paky 25 SDH Ploukonice obč. sdr SDH Rovensko p. Troskami Rovensko pod Troskami SDH Svijany Svijany OSH Česká Lípa Česká Lípa OSH Liberec Liberec OSH Semily Semily OSH Semily Semily OSH Česká Lípa Česká Lípa OSH Jablonec n. N. Jablonec nad Nisou SDH Růžodol I. Liberec SDH Hradčany Ralsko SDH Jeřmanice Jeřmanice SDH Křečovice Rovensko pod Troskami SDH Roudný Frýdštejn SDH Bělá Bělá obč. sdr Soutěž ml. hasičů O dráčka Soptíka ,00 obč. sdr Dětská liga pro mladé hasiče ,00 obč. sdr Pohár OSH O dráčka Soptíka 7 500,00 obč. sdr Dětská hasičská soutěž Floriánek 3 750,00 obč. sdr Obvodové kolo požární hry Plamen ,00 obč. sdr Cesta pohádkovým lesem ,00 obč. sdr Krásnoleský víceboj 7 500,00 obč. sdr Podkrkonošský pohár mládeže 7 500,00 Přebor v pož. útoku O ploukoň. dráčka ,00 obč. sdr Soutěž žáků v požárním útoku ,00 obč. sdr Setkání ml. hasičů Svijanský Soptík ,00 obč. sdr obč. sdr obč. sdr Soutěž ml. hasičů a dorostu, Po očima dětí Okresní kolo ml. hasičů a dorostu 2013 Okresní kolo hry Plamen a okresní kolo soutěže dorostu , , ,00 obč. sdr Závod hasičské všestrannosti mládeže ,00 obč. sdr Krajské kolo libereckého kraje v požárním sportu můžů a žen ,00 obč. sdr Jablonecká hala ,00 obč. sdr Memoriál záchranářů z Manhattanu ,00 obč. sdr Okrsková soutěž oksku Bílá 7 500,00 obč. sdr O pohár obřího sudu 7 500,00 obč. sdr Memoriál Jana Šourka v pož. útoku 7 500,00 obč. sdr O pohár Ivana Ivanova 7 500,00 obč. sdr Hasičský den pro děti ,00 Strana 18 z 109

19 ================================================================== SDH Bukovina u Čisté Bukovina u Čisté SDH Desná II Desná SDH Frýdštejn Frýdštejn SDH Jeřmanice Jeřmanice SDH Lázně Libverda Lázně Libverda SDH Mimoň Mimoň SDH Nové Město p. Smr. Nové Město pod Smrkem SDH Pertoltice Pertoltice SDH Pilínkov Liberec obč. sdr Soustředění soptíků ,00 obč. sdr ročník Memoriálu Jana Vedrala ,00 obč. sdr Dětská soutěž O hrad Frýdštejn ,00 obč. sdr Jeřmanický víceboj ,00 obč. sdr Dětský den 7 500,00 obč. sdr Memoriál Josefa Pecinovského ,00 obč. sdr Netradiční závod pož. všestrannosti 7 000,00 obč. sdr Soutěž mladých hasičů 3 589,00 obč. sdr Dětské sportovní odpoledne ,00 49 SDH Příšovice Příšovice obč. sdr Práce s dětmi a mládeží - zabezpečení činnosti mladých hasičů 9 978, SDH Radimovice Radimovice SDH Stráž nad Nisou Stráž nad Nisou SDH Zdilslava Zdilslava SDH Železný Brod Železný Brod obč. sdr Sport. odpoledne pro děti - PO ,00 obč. sdr Soutěž v požárním útoku pro mládež 9 800,00 obč. sdr Hasičské odpoledne ke dni dětí ,00 obč. sdr Malý Soptík ,00 CELKEM ,00 2. o neposkytnutí neinvestičních a investičních transferů z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje z důvodu nedosažení potřebné bodové hranice v rámci hodnocení přijatých žádostí a to: a) podprogram č Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt / aktivitu ve výši: p.č. 1 Příkrý Příkrý 2 Bělá Bělá 3 4 Název žadatele sídlo Kryštofovo Údolí Kryštofovo Údolí Pěnčín Pěnčín (okr. Jablonec n. N.) Právní forma IČ Název projektu / aktivity Nákup požárních hadic a radiostanic Nákup vozidlové vysílačky Nákup radiostanic pro JPO Nákup technických prostředků - radiostanice Strana 19 z 109

20 5 Hodkovice nad Mohelkou Hodkovice nad Mohelkou 6 Jilemnice Jilemnice 7 Lučany nad Nisou Lučany nad Nisou 8 Smržovka Smržovka 9 10 Stráž pod Ralskem Stráž pod Ralskem Háje nad Jizerou Háje nad Jizerou 11 Jesenný Jesenný Radostná pod Kozákovem Radostná pod Kozákovem Bílý Kostel nad Nisou Bílý Kostel nad Nisou 14 Modřišice Modřišice 15 Bílá Bílá 16 Plavy Plavy 17 Kruh Kruh 18 Krásný Les Krásný Les 19 Kruh Kruh Horní Řasnice Horní Řasnice Jablonec nad Jizerou Jablonec nad Jizerou 22 Křižany Křižany Česká Lípa Česká Lípa Česká Lípa Česká Lípa Nové Město pod Smrkem Nové Město pod Smrkem Vysoké nad Jizerou Vysoké nad Jizerou 27 Kobyly Kobyly Rekonstrukce topení Oprava požární zbrojnice - dveře + osvětlení Drenáž a odvodnění garáže CAS, výdřeva a zateplení věže požární zbrojnice Oprava a zateplení fasády hasičské zbrojnice 0é Úprava objektu požární ochrany Dplnění dvou stávajících rotačních sirén o přijímací zařízení dálkového ovládání Pořízení svolávacího zařízení Nákup požárních hadic pro JSDHO Oprava PS 12. Zachování akceschopnosti jednotky SDH Bílý Kostel nad Nisou Oprava střechy hasičárna Vlčetín Oprava střechy hasičské zbrojnice Nákup 1 ks požární žebřík, 1 ks kulový rozdělovač Stavební úpravy požární zbrojnice - 2 ks vrata Výměna vrat požární zbrojnice Stavební úpravy požární zbrojnice - Horní Řasnice Nákup vozidla CAS 32 T TATRA 815 6x Nákup nové hasičské cisternové stříkačky Vybavení ke zvýšení akceschopnosti JSDHO Česká Lípa e.č Vybavení ke zvýšení akceschopnosti JSDHO Česká Lípa - Dobranov Nákup technických a ochranných prostředků požární ochrany Ochranné prostředky požární ochrany Vrt na zajištění požární vody Strana 20 z 109

21 ================================================================== 28 Příkrý Příkrý 29 Holany Holany 30 Hejnice Hejnice 31 Stráž pod Ralskem Stráž pod Ralskem 32 Višňová Višňová 33 Turnov Turnov 34 Frýdlant Frýdlant Hrubá Skála Hrubá Skála Hrubá Skála Hrubá Skála Malá Skála Malá Skála 38 Maršovice Maršovice Hrádek nad Nisou Hrádek nad Nisou Lučany nad Nisou Lučany nad Nisou Dolní Řasnice Dolní Řasnice 42 Smržovka Smržovka 43 Český Dub Český Dub 44 Liberec Liberec 45 Frýdlant Frýdlant Benešov u Semil Benešov u Semil Bílý Potok Bílý Potok 48 Držkov Držkov 49 Hejnice Hejnice 50 Liberec Liberec Oprava požární nádrže v obci Příkrý Nákup spojovací a pomocné techniky Pořízení vyváděcích masek - příslušenství k Dräger PSS Nákup věcných prostředků požární ochrany Oprava mobilní techniky CAS 24KL Zvýšení akceschopnosti JSDH města Turnova Pořízení technických a ochranných prostředků do výjezdových vozidel Drobné technické prostředky Nákup rozbrušovací pily Doplnění věcných prostředků požární ochrany Nákup staršího vyprošťovacího zařízení Nákup reflexních vest a vysavače na obtížný hmyz Obnova a doplnění věcných prostředků požární ochrany Obnova a doplnění zásahových prostředků JPO Dolní Řasnice Nákup ochranných a technických prostředků požární ochrany Nákup velitelského automobilu Nový dopravní automobil pro JSDH Liberec - Růžodol I Nákup ochranných a technických prostředků do zásahových vozidel Nákup ochranných a technických prostředků požární ochrany Nákup nových pneumatik na CAS 25 RTHP Nákup plovoucího čerpadla Pořízení lanového navijáku SUPERWINCH EP V planetový Nákup lanového navijáku pro JSDH Pilínkov Strana 21 z 109

22 51 Mníšek Mníšek Oprava a kompletace DA AVIA 52 Vysoké nad Jizerou Vysoké nad Jizerou 53 Zdislava Zdislava 54 Olešnice Olešnice 55 Jenišovice Jenišovice 56 Zlatá Olešnice Zlatá Olešnice 57 Holany Holany 58 Hrádek nad Nisou Hrádek nad Nisou 59 Jeřmanice Jeřmanice 60 Tatobity Tatobity 61 Mírová pod Kozákovem Mírová pod Kozákovem 62 Plavy Plavy 63 Vlastiboř Vlastiboř 64 Levínská Olešnice Levínská Olešnice 65 Slaná Slaná Oprava CAS 32 Nákup technického vybavení pro výjezdovou jednotku požární ochrany Oprava dovybavenă- zăˇsahovă ho vozu Nákup ochranných, spojových a technických prostředků. Nákup ochranných (technických) prostředků požární ochrany Nákup Hasičských pláštěnek FIREMAN Nákup vysavače nebezpečných látek Nákup vozidla TA Nákup techniky a prostředků CO Doplnění rotační sirény přijímacím systémem dálkového ovládání a dovybavení zásahového vozidla Nákup technických prostředků požární ochrany zvýšení akceschopnosti jednotky 0é Doplnění věcných prostředků požární ochrany Vybavení zásahové jednotky p.č b) podprogram č Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt / aktivitu ve výši: SDH Bělá Bělá Název žadatele SDH Benešov u Semil Benešov u Semil SDH Bozkov Bozkov SDH Březová Březová SDH Desná II Desná Právní forma IČ obč. sdr Název projektu / aktivity 120 výr. zal. has. sboru s uspořádáním okrskové soutěže obč. sdr O pohár starosty obce Benešov u Semil obč. sdr Pohár starosty obce Bozkov 2013 obč. sdr Hasičská soutěž Březovák 2013 obč. sdr ročník soutěže o Jizerský pohár Strana 22 z 109

23 ================================================================== SDH Habartice Habartice SDH Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou SDH Horní Libchava Horní Libchava SDH Jablonec nad Jizerou Jablonec nad Jizerou SDH Janův Důl Janův Důl SDH Jezvé Stružnice SDH Kunratice Kunratice SDH Lvová Jablonné v Podještědí SDH Minkovice Višňová SDH Nouzov Semily SDH Nové Město p. Smrk. Nové Město pod Smrkem SDH Okrsek Pěnčín č. 4 Pěnčín (okr. Jablonec n. N.) SDH Ploukonice Všeň SDH Poniklá Poniklá SDH Předlánce Višňová SDH Příchovice Kořenov SDH Příšovice Příšovice SDH Raspenava Raspenava SDH Rovesnko p. Troskami Rovesnko pod Troskami SDH Semily - Podmoklice Semily SDH Svijany Svijany SDH Škodějov Příkrý obč. sdr V. ročník Mezinárodní soutěže hasičů obč. sdr Memoriál Vladimíra Linky obč. sdr Noční závod všestrannosti pro hasiče i nehasiče obč. sdr PODKOZÁKOVSKÁ LIGA obč. sdr Okrsková soutěž a soutěž v požárním útoku PS-12 obč. sdr Požární soutěž o pohár starosty obce Stružnice obč. sdr Soutěž v požárním sportu O pohár obce Kunratice obč. sdr Soutěž požárních družstev O pohár Lvová obč. sdr Soutěž Minkovický speciál obč. sdr Hasičská soutěž O hasičskou proudnici obč. sdr Noční požární útok obč. sdr Okrsková soutěž v požárním sportu obč. sdr Nejlepší požární útok podzimu - Posvícenská husa obč. sdr Floriánský pohár obč. sdr ročník soutěže PS 8 obč. sdr Požární soutěž o Příchovickou proudnici obč. sdr Příšovický pohár 2013 obč. sdr Smědavský pohár obč. sdr Soutěž dospělých v požárním útoku obč. sdr Podmoklický pohár 2013 obč. sdr Hasičská soutěž Svijanská 13 obč. sdr ŠKODĚJOVSKÝ POHÁR Strana 23 z 109

24 SDH Tatobity Tatobity SDH Ves Černousy SDH Višňová Višňová SDH Všelibice Všelibice SDH Zdislava Zdislava SDH Železný Brod Železný Brod obč. sdr Podkozákovská liga O pohár star. obce Tatobity obč. sdr Pohár Františka Pulce obč. sdr Soutěž o zlatou povodňovou lopatu obč. sdr Všelibický pohár 2013 obč. sdr Hasičská soutěž O pohár starostky obce Zdislava 2013 obč. sdr Železnobrodský pohár a ukládá Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro rezort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok Termín: HLASOVÁNÍ Č.: 10 PRO: 42 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat Nehlasovali 2 členové zastupitelstva kraje. 11. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 129/13 poskytnutí dotací ostatním složkám IZS Předkladatel: Martin Půta Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Hlasování o návrhu usnesení: USNESENÍ č. 220/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 129/13 poskytnutí dotací ostatním složkám IZS schvaluje změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 129/13, kterým se snižují výdaje v kapitole Pokladní správa, ekonomický odbor, finanční rezerva na krytí výdajů v souvislosti s řešením krizových situací, o celkovou částku Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole Působnosti, odbor kancelář hejtmana, o celkovou částku Kč, a v kapitole Kapitálové výdaje, odbor kancelář hejtmana, o celkovou částku Kč, rozhoduje o poskytnutí neinvestičních a investičních dotací ostatním složkám IZS, a to: p.č. Název žadatele sídlo Právní forma IČ Název projektu / aktivity Výše transferu v Kč 1 Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec obč. sdr Technické a materiální vybavení Oblastního spolku Českého červeného kříže Liberec ,00 Strana 24 z 109

25 ================================================================== Liberec Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajské sdružení hasičů Libereckého kraje Liberec Vodní potápěčská záchranná služba Liberec Liberec Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - okres Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou obč. sdr. obč. sdr. obč. sdr Požadavek na nové vozidlo , Oprava záchranného vozidla a doplnění zásahového a výcvikového materiálu Mistrovství České republiky hry Plamen a dorostu SH ČMS v požárním sportu , ,00 CELKEM ,00 a ukládá Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro rezort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok Termín: HLASOVÁNÍ Č.: 11 PRO: 40 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat Nehlasovali 3 členové zastupitelstva kraje. 12. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 149/13 snížení výdajů v kapitole Pokladní správa, a navýšení výdajů v kapitole Působnosti, právní odbor Předkladatel: Marek Pieter Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Hlasování o návrhu usnesení: USNESENÍ č. 221/13/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 149/13 snížení výdajů v kapitole Pokladní správa, a navýšení výdajů v kapitole Působnosti, právní odbor schvaluje změnu rozpočtu- rozpočtové opatření č. 149/13, kterým se snižují výdaje v kapitole Pokladní správa ekonomického odboru, č. a , finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje o částku ,- a zároveň se o částku ,- Kč navyšují výdaje v kapitole Působnosti, právní odbor, č. a , poradenské a právní služby, správní, soudní aj. poplatky, v souvislosti s uhrazením soudního poplatku ve věci vymáhání náhrady škody vzniklé Libereckému kraji v rámci realizace projektu Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje - 2. etapa a ukládá Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok Termín: Strana 25 z 109

26 HLASOVÁNÍ Č.: 12 PRO: 41 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: byl přijat Nehlasovali 2 členové zastupitelstva kraje. 13. Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2012 Předkladatel: Marek Pieter Úvodem bych sdělil, že při přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumání, které byly napraveny. Chtěl bych uvést několik informací. Celkové skutečné příjmy kraje v roce 2012 byly ve výši korun a celkové skutečné výdaje kraje dosáhly úrovně korun tím pádem saldo příjmů a výdajů kraje dosáhlo v roce 2012 schodku ve výši mínus korun, kdy toto výsledné záporné saldo bylo vyrovnáno čerpáním úvěrových zdrojů z programu revitalizace mostů na silnicích 2. a 3. třídy. Ohledně úvěrů bych jen zmínil, jaký máme stav k Celkové úvěry, které přijal Liberecký kraj, byly ve výši korun, v současné době není splaceno k projektu revitalizace pozemních komunikací na území Libereckého kraje ve výši korun na komplexní revitalizaci mostů na silnici 2. třídy nám schází korun tím, že úvěr bude dočerpán v letošním roce. Úvěr na zajištění financování výstavby rekonstrukce a dostavby centrálního stravovacího provozu není splaceno korun. K je to korun. Toto úvěrové zatížení pro nás znamená, že v příštím roce budeme v rámci rozpočtu povinni vyčlenit o 41,57 milionů korun více na splátky jistin a úroků a celkové zadlužení k celkovému příjmu čili např. na platy učitelů jsme na výši 14,08 %. Příští rok budeme na úrovni 56 %. Pro rok 2012 byl Libereckému kraji potvrzen rating AA1 se stabilním výhledem. Majetek Libereckého kraje je na úrovni korun. Zmíním i dotační politiku. Dotační politika v roce 2012 bylo celkem rozpočtováno korun, napříč fondy, napříč grantovým fondem. Z této částky bylo rozděleno v rámci programu 99. Porovnám to s rokem 2013, tak v současné době dotační politika je ve výši korun a k tomu je připraveno korun v dotačním kole na dnešním zasedání čili celkem korun. Ve výkazu zisku a ztrát jsou 2 položky, jedná se o pokuty a penále ve výši korun, což jsou pokuty za porušení rozpočtové kázně např. projekt Tomovy parky, projekt silnice Český Dub Hodkovice. Pak je tam ještě položka manka a škody ve výši korun, a to jsou odpisy za nerealizované projektové dokumentace. Mgr. Cikl Myslím si, že ten závěrečný účet za rok 2012 nám může říci 1 podstatné a to, že sociální demokracie na kraji nehospodařila špatně. Úvěrové zatížení je rozloženo do let tzn., že není nějak špatné a každopádně to potvrzuje i rating na úrovni AA1. Domnívá se, že před čtyřmi roky přebírali kraj v podobném stavu, jako je tomu nyní. V roce 2009 byl daňový propad ve výši 300 mil. korun. Pak následovaly v roce 2010 povodně. Není pravda, že jsme nechali kraj v nějakém rozpočtovém problému. Marek Pieter Poděkoval za názor pana Cikla. Škoda, že nejsem takovým optimistou, ale to je možná dáno tím, že jste řídil resort školství, nikoliv resort ekonomiky. Možná, že přitom přečtení těch jednotlivých údajů a dat je každému patrné a jasné v jakém stavu přebíráme Liberecký kraj. Znovu zopakoval, co již jednou říkal. Strana 26 z 109

Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 10. 2013

Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 10. 2013 Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 10. 2013 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 44 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Mgr. Otakar

Více

11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013

11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013 11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013 Pořadí jednání č. 13 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 128/13 - snížení kapitoly 919 03 Pokladní správa a navýšení kapitoly 926 Dotační fond LK a

Více

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2009

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2009 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2009 Přítomno: Omluveni: 44 členů zastupitelstva (dle přiložené listiny) Ing. Jiří Kittner, JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, dostaví

Více

obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5)

obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5) okres LIBEREC okres ČESKÁ LÍPA obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5) Bílá 60 100 80 Bezděz Bílý Kostel nad Nisou 80 100 90 Blatce Bílý Potok 70 150 110 Blíževedly Bulovka 60 100 80 Bohatice Cetenov

Více

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 45 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) MUDr. Vladimír

Více

Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014

Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014 Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef

Více

12. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.08.2015

12. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.08.2015 12. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.08.2015 Pořadí jednání č. 5 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 180/15 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.1 Podpora

Více

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 Hospodářsky podprůměrné a slabé oblasti Libereckého kraje Na území Libereckého kraje se projevují významné rozdíly mezi jednotlivými obcemi a regiony, především z

Více

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.205 Pořadí jednání č. 6 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 22/5 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu kého kraje v rámci programu.2 Podpora Sdružení Čech,

Více

Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 10. 2. 2015

Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 10. 2. 2015 Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 0. 2. 205 Přítomno: Ověřovatelé: Omluven: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef

Více

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 5. 2016

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 5. 2016 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 5. 216 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 42 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Hana Maierová,

Více

18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 15.10.2013

18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 15.10.2013 18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 15.10.2013 Pořadí jednání č. 9 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 277/13 poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci podprogramu Podpora jednotek požární obcí

Více

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou POÚ Poř. č. Obec - Město Počet okrsků 1. Česká Lípa 1. Česká Lípa 1 Blíževedly 1 2 Bohatice 1 3 Česká Lípa 47 4 Holany 1 5 Horní Libchava 1 6 Horní Police 1 7 Jestřebí 1 8 Kozly 1 9 Kravaře 2 10 Kvítkov

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007 Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007 USNESENÍ č. 197/07/ZK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení

Více

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 29.10.2013 Bod pořadu jednání: 10. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 277/13 poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci podprogramu Podpora

Více

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 18. 1. 2016

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 18. 1. 2016 Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 18. 1. 2016 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René

Více

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 8. 1. 2013

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 8. 1. 2013 Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 8. 1. 2013 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny),, Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle

Více

Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2012

Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2012 Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2012 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 42 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Mgr. Radim

Více

*MVCRX01MFN0E* MVCRX01MFN0E prvotní identifikátor

*MVCRX01MFN0E* MVCRX01MFN0E prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.: 8908-881/0710

Více

Z á p i s č zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 11 11. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 4. 6. 2013 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

Žádosti neodpovídající účelu a podmínkám Programu - nedoporučené k realizaci

Žádosti neodpovídající účelu a podmínkám Programu - nedoporučené k realizaci Hodnotící formulář - souhrnná tabulka projektů Číslo a název oblasti podpory, programu: oblast podpory Požární ochrana, program. Podpora jednotek PO obcí Libereckého kraje R. vyhlášení: 6 ZR - RO /6 -

Více

Změny jízdních řádů 2009/2010

Změny jízdních řádů 2009/2010 Změny jízdních řádů 2009/2010 V novém jízdním řádu veřejné dopravy osob, platném od 13.12.2009 do 11.12.2010, dochází na území Libereckého kraje k následujícím významnějším změnám: Železniční doprava trať

Více

Oznámení koncepce AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2006-2020

Oznámení koncepce AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2006-2020 Oznámení koncepce podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2006-2020 Předkladatel:

Více

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje V současné době aktuální vymezení hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí vyšlo z prací na aktualizaci Programu rozvoje Libereckého kraje na období 2007-2013.

Více

11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013

11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013 1 ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 002013 Pořadí jednání č. 61 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 140/13 snížení kapitoly 91903 Pokladní správa a navýšení kapitoly 92606 Dotační fond a poskytnutí

Více

Z á p i s č. 21 z 21. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 21. 12. 2015

Z á p i s č. 21 z 21. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 21. 12. 2015 Z á p i s č. 21 z 21. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 21. 12. 2015 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. Marie

Více

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 1. 2014

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 1. 2014 Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 1. 2014 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René

Více

Výpis usnesení z 1./IV zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18.12.2012

Výpis usnesení z 1./IV zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18.12.2012 Výpis usnesení z 1./IV zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18.12.2012 USNESENÍ č. 26/IV/12/ZK Rozhodnutí o on-line přenosu a pořízení audio-video záznamu z 1. zasedání Zastupitelstva

Více

31.12.2018 Tanvald Harrachov 10 10 530743

31.12.2018 Tanvald Harrachov 10 10 530743 Příloha č. 1 Přehled licencí vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem dopravy, k provozování veřejné vnitrostátní linkové osobní dopravy na území Libereckého kraje platných v roce 2015 P.č.

Více

Příloha č. 5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón

Příloha č. 5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón Albrechtice v J. h. 7015 70 TA Tanvald Bedřichov 1023 10 JN Jablonec nad Nisou Benecko 9024 90 JI Jilemnice Benecko - Dolní Štěpanice 9023 90 JI Jilemnice Benešov u Semil 5015 50 SE Semily Bezděz 2220

Více

Příloha č.5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón. Označení Nadzóny. Číslo zóny. Název nadzóny

Příloha č.5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón. Označení Nadzóny. Číslo zóny. Název nadzóny 0001 Liberec,,Fügnerova 00 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice,,křiž. 00 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n.nisou,,aut.nádr. 01 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně,,u mostu 01 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103

Více

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7 Číslo zóny Název zóny Název nadzóny 0001 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103 Hrádek n. N. - Václavice Hrádek nad Nisou 0104 Hrádek

Více

PŘÍLOHA 7 SPP IDOL SEZNAM TARIFNÍCH ZÓN IDOL A JEJICH PŘIŘAZENÍ DO NADZÓN

PŘÍLOHA 7 SPP IDOL SEZNAM TARIFNÍCH ZÓN IDOL A JEJICH PŘIŘAZENÍ DO NADZÓN PŘÍLOHA 7 SPP IDOL SEZNAM TARIFNÍCH ZÓN IDOL A JEJICH PŘIŘAZENÍ DO NADZÓN 0001 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103 Hrádek n. N.

Více

Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností Česká Lípa

Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností Česká Lípa Bezděz všechna Blíževedly všechna Bohatice všechna Česká všechna Lípa Doksy všechna Dubá všechna Hamr všechna na Jezeře Holany všechna Horní všechna Libchava Horní všechna Police Kravaře všechna Mimoň

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE AKTUALIZACE

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE AKTUALIZACE ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE AKTUALIZACE PŘÍLOHOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY SRPEN 2009 ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1 130 00 Praha 3 www.enviros.cz OBSAH PŘÍLOHY 1. Příloha č.1: Administrativní

Více

Výpis usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Výpis usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Výpis usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25.06.2013 USNESENÍ č. 212/13/ZK Volba ověřovatelů volí ověřovateli z 6. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013:

Více

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje v roce 2006

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje v roce 2006 1 / 12 Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území kého e v roce 2006 1 000 218 2 000 233 3 000 269 4 000 404 5 000 427 Špindlerův Mlýn Harrachov - -Bautzen - Dresden - Berlin -

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.08.2013

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.08.2013 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.08.201 Bod pořadu jednání: 6. Název : Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Důvod předložení: Usnesení č. Zpracoval: Bc. Iveta Jáčová vedoucí

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012 Bod pořadu jednání: 40. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Zpráva o činnosti rady kraje Usnesení č. 1252/12/mRK Jana Kvapilová zaměstnanec

Více

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 Pořadí jednání č. 14 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 225/15 Dofinancování sociálních služeb v roce 2015 Rada kraje po projednání s c h v a l u j

Více

Zápis č. 7 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje

Zápis č. 7 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje Zápis č. 7 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje Termín: Místo : Přítomní: 10. 8. 2010 od 16:00 hod Krajský úřad Libereckého kraje dle prezenční listiny

Více

Okresní přebor dospělých

Okresní přebor dospělých A1A Okresní přebor dospělých 5130261 Sportovní klub S. K. Osečná Českolipská 51 723 406 747 Pytloun uboš 46352 Osečná 602 314 961 Pokorný Luděk lubospytloun-pn@centrum.cz 5130401 Sportovní klub Hlavice,

Více

Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 6. 2012

Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 6. 2012 Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 6. 2012 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 41 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Ing. Jiří

Více

REGIONÁLNÍ PRODUKT JIZERSKÉ HORY je potravinářský, přírodní nebo řemeslnický produkt, který

REGIONÁLNÍ PRODUKT JIZERSKÉ HORY je potravinářský, přírodní nebo řemeslnický produkt, který Pravidla pro udělení značky REGIONÁLNÍ PRODUKT JIZERSKÉ HORY REGIONÁLNÍ PRODUKT JIZERSKÉ HORY je potravinářský, přírodní nebo řemeslnický produkt, který je vyráběn na území obcí Libereckého kraje Albrechtice

Více

Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 23.09.2014

Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 23.09.2014 Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva kého kraje konaného dne 23.09.2014 USNESENÍ č. 335/14/ZK Volba ověřovatelů Zastupitelstvo kraje po projednání v o l í ověřovateli z 8 jednání Zastupitelstva

Více

Záměr narovnání zřizovatelských kompetencí škol poskytujících základní vzdělávání v Libereckém kraji

Záměr narovnání zřizovatelských kompetencí škol poskytujících základní vzdělávání v Libereckém kraji Příloha č. 2 Místo trvalého pobytu žáků ve vybraných školách Základní vzdělávání, tedy povinnou školní docházku uskutečňovanou v základních školách a základních školách praktických (dříve označovaných

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

Přehled počtu přepravených cestujících na vybraných linkách osobní dopravy na území Libereckého kraje v typický den roku (dle prodaných jízdenek)

Přehled počtu přepravených cestujících na vybraných linkách osobní dopravy na území Libereckého kraje v typický den roku (dle prodaných jízdenek) Příloha č. 4 Přehled počtu přepravených cestujících na vybraných linkách osobní dopravy na území Libereckého kraje v typický den roku (dle prodaných jízdenek) datum pro počet cestujících dle prodaných

Více

Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 10. 2013 USNESENÍ č. 377/13/ZK Volba ověřovatelů volí ověřovateli z 9. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013:

Více

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 5. 2012

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 5. 2012 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 5. 2012 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 41 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Ing. Drda,

Více

1 1 500 001 Kravaře - Česká Lípa 31.12.2012 2

1 1 500 001 Kravaře - Česká Lípa 31.12.2012 2 Příloha č. 5 Přehled licencí vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem pravy, k provozování veřejné vnitrostátní linkové osobní pravy na území Libereckého kraje platných v roce 2008 1 1 500 001

Více

Grantový program 6, 7, 8

Grantový program 6, 7, 8 Číslo žádosti Název projektu Jméno žadatele 1 Oprava dvou křížů pro obec Mařenice Obec Mařenice 2 Zabezpečení jeskyně Velká Basa v rámci speleologického průzkumu Ještědského kra4-01 ZO ČSS 3 Propagace

Více

Plán plošnéhoo pokrytí území Libereckého. kraje z výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje

Plán plošnéhoo pokrytí území Libereckého. kraje z výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Plán plošnéhoo pokrytí území Libereckého kraje z výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje 1 Obsah: I. Legislativní rámec... 3 II. Výjezdové základny... 3 Typy výjezdových skupin...

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.08.2014

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.08.2014 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.08.2014 Bod pořadu jednání: 20. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Majetkoprávní operace prodej: a) pozemků v k.ú. Víska u Frýdlantu b) pozemku v k.ú.

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 POSLÁNÍ ORGANIZACE Posláním Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s. je umožnit osobám se zdravotním postižením a seniorům plnohodnotný život podle svých představ v prostředí,

Více

Z á p i s č zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 18 18. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 15. 10. 2013 Přítomno: Omluveni: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle

Více

Z á p i s č. 13 13. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 9. 7. 2013

Z á p i s č. 13 13. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 9. 7. 2013 Z á p i s č. 13 13. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 9. 7. 2013 Přítomno: Omluveni: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle

Více

Z á p i s č. 14 ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 14 ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 14 ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 12. 8. 2014 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností Česká Lípa

Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností Česká Lípa ký kraj s rozšířenou působností Bezděz všechna k.ú. ÚPO Městský úřad Blatce všechna k.ú. ÚP Městský úřad TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér Ing. arch. VLADIMÍR SMILNICKÝ Blíževedly všechna k.ú.

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 7. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Zavedení volebních okrsků

Zavedení volebních okrsků Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 27.10.2015

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 27.10.2015 ZÁPIS Č. 9 ze ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 27.10.2015 Přítomni: Marek Pieter, Vladimír Mastník, RNDr. Vít Příkaský (přítomen od bodu č. 2),

Více

Výběrové řízení - Zdravotní pojišťovna MÉDIA

Výběrové řízení - Zdravotní pojišťovna MÉDIA 1 26.8.2009 MUDr. Lenka Švancarová Místo provozování Doporučující 3 Doporučeno Aloisina výšina 630/104 1.Na Výšinách 451/2, 460 05 Liberec 5 Nedoporučující 0 460 15 Liberec 15 Zdržel se hlasování 0 2 26.8.2009

Více

Příloha : Zpráva o řešení připomínek ke konceptu. Ministerstvo zemědělství České republiky Těšnov 17 Praha 1

Příloha : Zpráva o řešení připomínek ke konceptu. Ministerstvo zemědělství České republiky Těšnov 17 Praha 1 Název projektu : Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje Stupeň projektové dokumentace : studie Příloha : Zadavatel : Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec Ministerstvo zemědělství České republiky

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.08.2015

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.08.2015 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.08.2015 Bod pořadu jednání: 87. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 222/15 úprava kapitol 920 04 kapitálové výdaje odboru školství, mládeže,

Více

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 04. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26.

Více

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.06.2013

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.06.2013 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.06.2013 Bod pořadu jednání: 17. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Majetkoprávní operace - prodej: 1. nemovitostí v k.ú. Kunratice u Liberce 2. bytové

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 08/2015 dne 02. 12. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 08/2015 dne 2. prosince 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Úterý: 8:00-11:00 12:00-15:00 PSČ 471 54 mobil: 604 92 36 32 Počet obyvatel: 4 434

Úterý: 8:00-11:00 12:00-15:00 PSČ 471 54 mobil: 604 92 36 32 Počet obyvatel: 4 434 Bezděz Obecní úřad: tel.: 487 87 31 20 starostka: Bezděz 102 fax: Věra Ambrožová PSČ 472 01 mobil: 723 32 40 47 Počet obyvatel: 316 Doksy obec@bezdez.cz Rozloha: 237 ha IDDS: www.obecbezdez.cz První písemná

Více

Z á p i s z 1/III. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 16. 12. 2008

Z á p i s z 1/III. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 16. 12. 2008 Z á p i s z 1/III. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 16. 12. 2008 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: 41 členů zastupitelstva (dle přiložené listiny) p. Petr Polák,

Více

ZÁPIS č. 1 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19. 1. 2016

ZÁPIS č. 1 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19. 1. 2016 ZÁPIS č. 1 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19. 1. 2016 Přítomní: Omluveni: Neomluven: Hosté: Veřejnost: Mgr. Michael Otta, Ivana Hujerová,

Více

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. Zápis z 10. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. 10. 2013 v 8,30 hodin v zasedací místnosti N2 903 v budově KÚ Přítomni: Bc. P.

Více

Z á p i s č. 5 z 5. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 5 z 5. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 5 z 5. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 7. 4. 2015 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef Chýle,

Více

Kravaře - Česká Lípa x) Česká Lípa - Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezeře

Kravaře - Česká Lípa x) Česká Lípa - Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezeře Příloha č. 7 Přehled licencí vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem pravy, k provozování veřejné vnitrostátní linkové osobní pravy na území Libereckého kraje platných v roce 2009 1 1 500 001

Více

Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7. 9. 2011

Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7. 9. 2011 Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7. 9. 2011 Zasedání se zúčastnilo dle prezenční listiny 6 členů zastupitelstva. Paní Jana Mališová se omluvila. Zasedání zahájil v 19. 00 hod. a řídil

Více

11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013

11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013 ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 040603 Pořadí jednání č 40 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č 6/3 poskytnutí dotací z podprogramů 4 Podpora volnočasových aktivit, 4 Komunitní funkce škol, 44 Soutěže

Více

Barvy dresů Článek 23 RS LKFS: A1A Krajský přebor

Barvy dresů Článek 23 RS LKFS: A1A Krajský přebor Barvy dresů Článek 23 RS LKFS: 1.Hostující družstvo v soutěžích dospělých musí respektovat tradiční barvy dresů domácího klubu uvedené v RS LKFS a na webových stránkách LKFS, případně upřesněné úřední

Více

Název materiálu: 9. Mikroregion Jizera zpráva o finanční činnosti

Název materiálu: 9. Mikroregion Jizera zpráva o finanční činnosti Podklady na zasedání ZM dne: 23. 2. 2012 Název materiálu: 9. Mikroregion Jizera zpráva o finanční činnosti Předkládá: PhDr. Hana Maierová Vypracoval: P. Soldátová odborná poradkyně MR Jizera Zúčastní se

Více

Seznam ploch na shromažďování povodňových odpadů

Seznam ploch na shromažďování povodňových odpadů Okres Jablonec nad Nisou Desná ppč. 634, 635 kú. Desná III uježděná částečně oplocená plocha zrekultivované skládky Merklov Držkov 364/1 - parkoviště u kulturního obě plochy neoplocené domu 229/4 - parkoviště

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.08.2015 Bod pořadu jednání: 12. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 180/15 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci

Více

Z á p i s č. 19 z 19. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 4. 11. 2014

Z á p i s č. 19 z 19. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 4. 11. 2014 Z á p i s č. 19 z 19. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 4. 11. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef Chýle, Mgr. Karel

Více

Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL

Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL Seznam linek a traťových úseků zapojených do integrovaného dopravního systému IDOL (stav k 9.12.2012) 1. Železniční doprava České dráhy, a.s. PLATÍ POUZE NA OSOBNÍ A SPĚŠNÉ VLAKY trati/ Název trati/ 030/

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 3. zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin. Zkonstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli

Více

KONANÉ DNE 09. 02. 2015

KONANÉ DNE 09. 02. 2015 Z Á P I S Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 09. 02. Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing. Vladislav

Více

Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 23. 9. 2014 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 40 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Ing. Vladimír

Více

Zápis z 38. jednání Finančního výboru ZM. viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník, p. Richter, p. Píšková

Zápis z 38. jednání Finančního výboru ZM. viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník, p. Richter, p. Píšková Zastupitelstva města, které se konalo 1/12 ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník, p. Richter, p. Píšková Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání

Více

Horka u Staré Paky - Stará Paka - Turnov - Liberec 034 Smržovka - Josefův Důl Smržovka - Josefův Důl 035 Železný Brod - Tanvald Železný Brod - Tanvald

Horka u Staré Paky - Stará Paka - Turnov - Liberec 034 Smržovka - Josefův Důl Smržovka - Josefův Důl 035 Železný Brod - Tanvald Železný Brod - Tanvald Seznam linek a traťových úseků zapojených do integrovaného dopravního systému IDOL (stav k 3.9.2012) 1. Železniční doprava České dráhy, a.s. PLATÍ POUZE NA OSOBNÍ A SPĚŠNÉ VLAKY trati Název trati 030 (Pardubice-)

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307.

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje původní zpracování KVĚTEN 2002 I. aktualizace DUBEN 2003 II. aktualizace BŘEZEN 2004 III. aktualizace BŘEZEN 2005 IV. aktualizace BŘEZEN 2006

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: M. Žabková, J. Dvořák Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání všech 15 zastupitelů

Více

Zápis z 2. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 3. prosince 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 2. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 3. prosince 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 2. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 3. prosince 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města, tajemnice Bc. M. Šubrtová

Více

Program: Strana 1 (celkem 20)

Program: Strana 1 (celkem 20) Zápis z 18. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19. 8. 2010 v 8,30 hodin v salonku hotelu U Lemura ZOO Dvůr Králové nad Labem Přítomni:

Více

ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 28. ledna 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 28. ledna 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 28. ledna 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 23.1.2009

Více

AKTUALIZOVANÉ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU LIBERECKÉHO KRAJE

AKTUALIZOVANÉ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU LIBERECKÉHO KRAJE AKTUALIZOVANÉ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU LIBERECKÉHO KRAJE Příloha č. 1 - Seznam obcí řešeného území včetně výčtu katastrálních území Kód KÚ Katastrální uzemí Kód obce Obec Okres KODKU

Více

Veřejné zasedání č. 15. konané dne 28. 1. 2016. na Úřadě městyse Liteň

Veřejné zasedání č. 15. konané dne 28. 1. 2016. na Úřadě městyse Liteň Veřejné zasedání č. 15 konané dne 28. 1. 2016 na Úřadě městyse Liteň Přítomni: Ing. Miroslav Horák, Miroslav Slanec, Rudolf Fiřt, Šárka Marcínová, Jiří Hrách, Filip Kaštánek, Miloslav Kliment, Jan Havelka,

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více