Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 18. 1. 2016"

Transkript

1 Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef Chýle, Mgr. Karel Ulmann, Jitka Machálková Hana Maierová, Alena Losová Petr Tulpa, Lenka Kadlecová Jitka Machálková 1. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2016 zahájil Martin Půta, hejtman, v 9,05 hodin. Navrhl, aby zápis ověřili Petr Tulpa a Lenka Kadlecová, zapisovatelkou dnešního jednání určil Jitku Machálkovou. Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu. hlasování č. 1 pro 7 proti 0 zdržel se 0 byl přijat 1. Návrh programu 1. Návrh programu 2. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Mediální propagace Libereckého kraje", pořad Anketa+ 3. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 24/16 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2016 v kapitole 920 Kapitálové výdaje 4. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Silnice III/28115 Troskovice (Krčák, Vidlák) 5. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Silnice III/28116 Borek - Troskovice 6. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Silnice III/2605 Skalka Blíževedly 7. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Silnice III/2622 Dobranov Písečná Martin Půta odb. kancelář hejtmana Z Marek Pieter odb. investic a správy nemovitého majetku odb. dopravy odb. dopravy odb. dopravy odb. dopravy 1

2 8. Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s. a návrh nominace zástupce kraje v dozorčí radě Krajské nemocnice Liberec, a. s. 9. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Silnice III/28745 Zásada - Držkov a silnice III/28744 Zásada Loužnice 10. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "Silnice III/29022 Josefův Důl" 11. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Silnice III/26317 Prysk 12. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Silnice III/27250 ulice Liberecká, Chrastava 13. Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013 k odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje, členů výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a členů komisí Rady Libereckého kraje a k řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva Libereckého kraje ve znění novelizace č Zřízení komisí rady poradních sborů pro příspěvkové organizace resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury - doplnění zástupců za Statutární město Liberec 15. Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu Silnice III/26210 Pihel - Skalice u České Lípy 16. Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Silnice III/26210 Pihel - Skalice u České Lípy Z Petr Tulpa odb. zdravotnictví odb. dopravy odb. dopravy odb. dopravy odb. dopravy Z Mgr. René Havlík odb. kancelář ředitele Z pís. Hana Maierová odb. kultury, památkové péče a cestovního ruchu odb. investic a správy nemovitého majetku odb. dopravy Požadavky na úpravu návrhu programu nebyly vzneseny, M. Půta o něm nechal hlasovat. hlasování č. 2 pro 7 proti 0 zdržel se 0 byl přijat 2

3 2. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Mediální propagace Libereckého kraje", pořad Anketa+ M. Půta uvedl předložený materiál. Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení. USNESENÍ č. 103/16/mRK Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Mediální propagace Libereckého kraje", pořad Anketa+ o zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Mediální propagace Libereckého kraje", a to uchazeči Modern Production s.r.o., IČ: , se sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, za nabídkovou cenu Kč bez DPH, Kč včetně DPH, na dobu do , smlouvu o dílo č. OLP/73/2016 mezi Libereckým krajem a společností Modern Production s.r.o., IČ: , se sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení smlouvy č. OLP/73/2016 hejtmanovi Libereckého kraje Martinu Půtovi k podpisu. Termín: hlasování č. 3 pro 7 proti 0 zdržel se 0 byl přijat 3. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 24/16 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2016 v kapitole 920 Kapitálové výdaje M. Pieter uvedl předložený materiál. Bez diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení. USNESENÍ č. 104/16/mRK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 24/16 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2016 v kapitole 920 Kapitálové výdaje souhlasí se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 24/16, kterým se: 1. navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje na rok 2016 prostřednictvím financování změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku v celkové výši ,17 Kč, 2. navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2016 v kapitole Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku o celkovou částku ve výši ,17 Kč na úhradu smluvních závazků u nedokončených investičních akcí přecházejících z roku 2015 do roku 2016, a to na: a) úhradu závazku ve výši ,45 Kč na akci SŠSSD Liberec rekonstrukce objektu DM v Truhlářské ulici, (č. a ), 3

4 b) úhradu závazku ve výši ,- Kč na akci Decentralizované vytápění areálu školy Střední škola strojní, stavební a dopravní v Liberci XII, Letná 90, (č. a ), c) úhradu závazku ve výši ,- Kč na akci SUPŠ sklářská, Kamenický Šenov rekonstrukce ateliéru (č. a ), d) úhradu závazku ve výši ,- Kč na akci VOŠ mezinárodního obchodu a OA Jablonec nad Nisou zastřešení bočního vstupu, (č. a ), e) úhradu závazku ve výši ,- Kč na akci Domov Sluneční Dvůr Jestřebí rekonstrukce objektu Partyzánská, Česká Lípa, (č. a ), f) úhradu závazku ve výši ,- Kč na akci Příprava výstavby sociálně zdravotnického zařízení DD Jindřichovice p. Smrkem - demolice, (č. a ), g) úhradu závazku ve výši ,- Kč na akci Domov důchodců Vratislavice n. Nisou rekonstrukce balkónů a části střech (č. a ), h) úhradu závazku ve výši ,- Kč na akci LRN Cvikov Modernizace pokojů LRN Cvikov, (č. a ), i) úhradu závazku ve výši ,- Kč na akci Sanace a podřezávka části zdiva, Jedličkův ústav Liberec, (č. a ), i) úhradu závazku ve výši ,- Kč na akci Rekonstrukce bytu na studentské ubytování, SUPŠ sklářská, Železný Brod, (č. a ), k) úhradu závazku ve výši ,72 Kč na akci Gymnázium a SOŠ Jilemnice rekonstrukce zdravotní techniky a elektrotechniky, (č. a ) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, předložit změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 24/16 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje. Termín: hlasování č. 4 pro 7 proti 0 zdržel se 0 byl přijat 4. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Silnice III/28115 Troskovice (Krčák, Vidlák) Na jednání byli přizváni Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy a Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek. M. Půta požádal V. Mastníka, aby připravil tiskovou zprávu na tiskovou konferenci, která se uskuteční před zasedáním Zastupitelstva Libereckého kraje dne , obsahující seznam akcí, které byly zahájeny, a které budou v letošním roce zahájeny. M. Půta se dotázal Ing. Čápa, zda předložené materiály obsahují akce, které jsou financovány ze SFDI. Ing. Čáp sdělil, že některé akce nejsou financovány ze SFDI. M. Půta požádal o doplnění důvodové zprávy o text týkající se vysvětlení a odůvodnění předposledního odstavce uvedeného v materiálu. Konkrétně doplnit statistické údaje z roku 2015 nepotvrzující domněnku odboru dopravy o diskriminaci účastníků. Důrazně požádal o zobjektivizování důvodové zprávy. 4

5 M. Pieter uvedl, že chtěl, aby byla důvodová zpráva doplněna, že omezení je požadováno z důvodu dosažení nejnižší ceny při dodržení kvality stavby a zabránění přeprodávání zakázek s ohledem na současnou praxi a rozšířenou praxi u silničních staveb, např. u ŘSD. Dále doplnit porovnání z roku 2015, že tato praxe byla uplatněna a neprokázalo se omezení subdodávek, dokonce bylo i více uchazečů. M. Půta požádal o doplnění konkrétních čísel zakázek nadlimitních i podlimitních včetně uvedení počtu uchazečů. Ing. Čáp uvedl, že je toto řešeno již dva měsíce. Zpracovatelé materiálu mají obavu, aby nezpracovali materiál, ze kterého bude patrné omezení subdodávek. Tím pádem by Liberecký kraj mohl platit škodu. Odbor dopravy uvádí, že není schopen toto posoudit. Následně proběhla rozsáhlá diskuze. Výstupem z diskuze vyplynulo upravení důvodové zprávy a usnesení po projednání ve smyslu zapracování připomínek M. Půty a rovněž doplnění odůvodnění ve věci omezení, včetně tabulky - přehled za loňský rok, ze které bude čitelné, že nedošlo k diskriminaci uchazečů. M. Pieter doplnil, že bude upravena odborem ekonomiky textace včetně financování akcí. Tato úprava po projednání se rovněž vztahuje na body č. 5, 6, 7, 9, 10, 11,12 a 16 předložené na dnešním mimořádném jednání rady kraje. Bez dalších připomínek nechal M. Půta hlasovat o upraveném návrhu usnesení. USNESENÍ č. 105/16/mRK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Silnice III/28115 Troskovice (Krčák, Vidlák) o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Silnice III/28115 Troskovice (Krčák, Vidlák) v otevřeném řízení v souladu s 27 zákona č. 137/2006., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje a) komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení, Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek, Mgr. Lenka Pilná, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek b) hodnotící komisi ve složení:, člen rady kraje, řízení resortu dopravy, náhradník: Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, RNDr. Vít Příkaský, člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova náhradník: Mgr. Lenka Kadlecová, náměstkyně hejtmana, řízení resortu sociálních věcí Ing. Jakub Syrovátka, odborný zaměstnanec oddělení pozemních komunikací, náhradník: 5

6 náhradník: Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové Ing. Jaroslav Morávek, zástupce klubu zastupitelů KSČM, náhradník: Ing. Oldřich Bubník, zástupce klubu zastupitelů KSČM, 1. formulář Oznámení o zakázce, 2. text Zadávací dokumentace, 3. Odůvodnění veřejné zakázky, 4. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/81/2016 a) Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Termín: b) Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi hodnotící komise Ing. Jaroslavovi Morávkovi a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi Oldřichovi Bubníkovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna ve výši 500,-Kč, která bude rozdělena mezi člena a náhradníka. Termín: hlasování č. 5 pro 7 proti 0 zdržel se 0 byl přijat 5. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Silnice III/28116 Borek - Troskovice M. Půta uvedl, že úprava po projednání bude provedena i u tohoto bodu viz. výše. Další připomínky nikdo neměl, bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení. USNESENÍ č. 106/16/mRK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Silnice III/28116 Borek - Troskovice o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Silnice III/28116 Borek - Troskovice v otevřeném řízení v souladu s 27 zákona č. 137/2006., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje a) komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení, Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek, Mgr. Lenka Pilná, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 6

7 b) hodnotící komisi ve složení:, člen rady kraje, řízení resortu dopravy, náhradník: Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, RNDr. Vít Příkaský, člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova náhradník: Mgr. Lenka Kadlecová, náměstkyně hejtmana, řízení resortu sociálních věcí Ing. Jakub Syrovátka, odborný zaměstnanec oddělení pozemních komunikací, náhradník: náhradník: Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové Ing. Jaroslav Morávek, zástupce klubu zastupitelů KSČM, náhradník: Ing. Oldřich Bubník, zástupce klubu zastupitelů KSČM, 1. formulář Oznámení o zakázce 2. text Zadávací dokumentace, 3. Odůvodnění veřejné zakázky, 4. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/82/2016 a) Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Termín: b) Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi hodnotící komise Ing. Jaroslavovi Morávkovi a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi Oldřichovi Bubníkovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna ve výši 500,-Kč, která bude rozdělena mezi člena a náhradníka. Termín: hlasování č. 6 pro 7 proti 0 zdržel se 0 byl přijat 6. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Silnice III/2605 Skalka Blíževedly Bez diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení, s tím, že bude důvodová zpráva upravena po projednání. USNESENÍ č. 107/16/mRK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Silnice III/2605 Skalka Blíževedly 7

8 o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Silnice III/2605 Skalka - Blíževedly, v otevřeném řízení v souladu s 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje 1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení, Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové Bc. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek, 2. hodnotící komisi ve složení:, člen rady kraje, řízení resortu dopravy, náhradník Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, RNDr. Vít Příkaský, člen rady kraje, řízení rezortu regionálního rozvoje a evropských projektů, náhradník Mgr. Lenka Kadlecová, náměstkyně hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací náhradník Ing. Jakub Syrovátka, odborný zaměstnanec oddělení pozemních komunikací, Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace náhradník Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové Ing. Jaroslav Morávek, zástupce klubu zastupitelů KSČM, náhradník Ing. Oldřich Bubník, zástupce klubu zastupitelů KSČM, 1. formulář Oznámení o zakázce, 2. text Zadávací dokumentace, 3. Odůvodnění veřejné zakázky, 4. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/16/ Vladimíru Mastníkovi, členovi rady kraje, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Termín: Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi hodnotící komise Ing. Jaroslavovi Morávkovi a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi Oldřichovi Bubníkovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna ve výši 500,- Kč, která bude rozdělena mezi člena a náhradníka. Termín: hlasování č. 7 pro 7 proti 0 zdržel se 0 byl přijat 8

9 7. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Silnice III/2622 Dobranov Písečná M. Půta uvedl, že bude důvodová zpráva upravena po projednání. Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení. USNESENÍ č. 108/16/mRK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Silnice III/2622 Dobranov Písečná o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Silnice III/2622 Dobranov - Písečná v otevřeném řízení v souladu s 27 zákona č. 137/2006., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje a) komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení, Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek, Ing. Monika Pavlíková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek b) hodnotící komisi ve složení:, člen rady kraje, řízení resortu dopravy, náhradník: Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, RNDr. Vít Příkaský, člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova náhradník: Mgr. Lenka Kadlecová, náměstkyně hejtmana, řízení resortu sociálních věcí náhradník: Ing. Jakub Syrovátka, odborný zaměstnanec oddělení pozemních komunikací, náhradník: Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové Ing. Jaroslav Morávek, zástupce klubu zastupitelů KSČM, náhradník: Ing. Oldřich Bubník, zástupce klubu zastupitelů KSČM, 1) formulář Oznámení o zakázce, 2) text Zadávací dokumentace, 3) Odůvodnění veřejné zakázky, 4) závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/20/2016 a) Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího postupu 9

10 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Termín: b) Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi hodnotící komise Ing. Jaroslavovi Morávkovi a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi Oldřichovi Bubníkovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna ve výši 500,- Kč, která bude rozdělena mezi člena a náhradníka. Termín: hlasování č. 8 pro 7 proti 0 zdržel se 0 byl přijat 8. Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s. a návrh nominace zástupce kraje v dozorčí radě Krajské nemocnice Liberec, a. s. M. Půta sdělil, že předsedkyni DR končí tříletý mandát. Na jednání valné hromady bude řešeno oddělení cateringu a rovněž budou voleni členové DR. Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení. USNESENÍ č. 109/16/mRK Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s. a návrh nominace zástupce kraje v dozorčí radě Krajské nemocnice Liberec, a. s. navrhuje delegovat Martina Půtu, hejtmana Libereckého kraje, ve smyslu ust. 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jako zástupce Libereckého kraje na nejbližší jednání valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ , se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, Liberec, souhlasí s nominací paní Leny Mlejnkové, ''''''''' ''''''' ''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''' do dozorčí rady společnosti Krajské nemocnice Liberec, a. s., jako zástupce kraje Petru Tulpovi, členu rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví, předložit zastupitelstvu kraje návrh na delegaci na valnou hromadu společnosti a nominaci zástupce kraje v dozorčí radě společnosti. Termín: hlasování č. 9 pro 7 proti 0 zdržel se 0 byl přijat M. Půta sdělil, že ve středu ráno proběhne schůzka s Ing. Hockem, MUDr. Nečesaným a T. Batthyánym za účelem podepsání smlouvy ohledně KNL, a.s., s tím, že si každý subjekt zvolí svůj splátkový kalendář. 10

11 9. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Silnice III/28745 Zásada - Držkov a silnice III/28744 Zásada Loužnice M. Půta uvedl, že bude důvodová zpráva upravena po projednání. Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení. USNESENÍ č. 110/16/mRK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Silnice III/28745 Zásada - Držkov a silnice III/28744 Zásada Loužnice o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Silnice III/28745 Zásada - Držkov a Silnice III/28744 Zásada Loužnice, v otevřeném řízení v souladu s 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje a) komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení, Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové Mgr. Monika Pavlíková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek, b) hodnotící komisi ve složení:, člen rady kraje, řízení resortu dopravy, náhradník: Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, RNDr. Vít Příkaský, člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, náhradník: Mgr. Lenka Kadlecová, náměstkyně hejtmana, řízení resortu sociálních věcí Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací náhradník: Ing. Jakub Syrovátka, odborný zaměstnanec oddělení pozemních komunikací, Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace náhradník: Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové Ing. Jaroslav Morávek, zástupce klubu zastupitelů KSČM, náhradník: Ing. Oldřich Bubník, zástupce klubu zastupitelů KSČM, 1. formulář Oznámení o zakázce, 2. text Zadávací dokumentace, 3. Odůvodnění veřejné zakázky, 4) závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/31/2016 a) Vladimíru Mastníkovi, členovi rady kraje, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Termín:

12 b) Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi hodnotící komise Ing. Jaroslavovi Morávkovi a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi Oldřichovi Bubníkovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna ve výši 500,- Kč, která bude rozdělena mezi člena a náhradníka. Termín: hlasování č. 10 pro 7 proti 0 zdržel se 0 byl přijat 10. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "Silnice III/29022 Josefův Důl" M. Půta uvedl, že bude důvodová zpráva upravena po projednání. Bez dalších připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení. USNESENÍ č. 111/16/mRK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "Silnice III/29022 Josefův Důl" o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky Silnice III/29022 Josefův Důl v otevřeném řízení v souladu s 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje 1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení, Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové Bc. Zita Stankovská, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek, 2. hodnotící komisi ve složení:, člen rady kraje, řízení resortu dopravy, náhradník: Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, RNDr. Vít Příkaský, člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, náhradník: Mgr. Lenka Kadlecová, náměstkyně hejtmana, řízení resortu sociálních věcí náhradník: Jakub Syrovátka, odborný zaměstnanec oddělení pozemních komunikací, organizace náhradník: Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení Krajské správy silnic Libereckého kraje, Ing. Jaroslav Morávek, zástupce klubu zastupitelů KSČM, náhradník: Ing. Oldřich Bubník, zástupce klubu zastupitelů KSČM, 1. formulář Oznámení o zakázce, 2. text Zadávací dokumentace, 12

13 3. Odůvodnění veřejné zakázky, 4. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby OLP/32/2016 a) Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Termín: b) Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi hodnotící komise Ing. Jaroslavovi Morávkovi a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi Oldřichovi Bubníkovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna ve výši 500,- Kč, která bude rozdělena mezi člena a náhradníka. Termín: hlasování č. 11 pro 7 proti 0 zdržel se 0 byl přijat 11. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Silnice III/26317 Prysk M. Půta uvedl, že bude důvodová zpráva upravena po projednání. Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení. USNESENÍ č. 112/16/mRK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Silnice III/26317 Prysk o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Silnice III/26317 Prysk v otevřeném řízení v souladu s 27 zákona č. 137/2006., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje a) komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení, Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek, Ing. Monika Pavlíková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek b) hodnotící komisi ve složení:, člen rady kraje, řízení resortu dopravy, náhradník: Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, RNDr. Vít Příkaský, člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova náhradník: Mgr. Lenka Kadlecová, náměstkyně hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, náhradník: Ing. Jakub Syrovátka, odborný zaměstnanec oddělení pozemních komunikací, 13

14 Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková náhradník: Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové Ing. Jaroslav Morávek, zástupce klubu zastupitelů KSČM, náhradník: Ing. Oldřich Bubník, zástupce klubu zastupitelů KSČM, 1) formulář Oznámení o zakázce, 2) text Zadávací dokumentace, 3) Odůvodnění veřejné zakázky, 4) závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/33/2016 a) Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Termín: b) Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi hodnotící komise Ing. Jaroslavovi Morávkovi a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi Oldřichovi Bubníkovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna ve výši 500,- Kč, která bude rozdělena mezi člena a náhradníka. Termín: hlasování č. 12 pro 7 proti 0 zdržel se 0 byl přijat 12. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Silnice III/27250 ulice Liberecká, Chrastava M. Půta uvedl, že bude důvodová zpráva upravena po projednání. Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení. USNESENÍ č. 113/16/mRK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Silnice III/27250 ulice Liberecká, Chrastava o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Silnice III/27250 ulice Liberecká, Chrastava, v otevřeném řízení v souladu s 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje a) komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení, Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové 14

15 Mgr. Monika Pavlíková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek, b) hodnotící komisi ve složení:, člen rady kraje, řízení resortu dopravy, náhradník: Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, RNDr. Vít Příkaský, člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, náhradník: Mgr. Lenka Kadlecová, náměstkyně hejtmana, řízení resortu sociálních věcí Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací náhradník: Ing. Jakub Syrovátka, odborný zaměstnanec oddělení pozemních komunikací, Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace náhradník: Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové Ing. Jaroslav Morávek, zástupce klubu zastupitelů KSČM, náhradník: Ing. Oldřich Bubník, zástupce klubu zastupitelů KSČM, Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí Odboru rozvoje, dotací a správy majetku MěÚ Chrastava náhradník: Ing. Daniel Fadrhonc, investiční referent Odboru rozvoje, dotací a správy majetku MěÚ Chrastava 1) formulář Oznámení o zakázce, 2) text Zadávací dokumentace, 3) Odůvodnění veřejné zakázky, 4) závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/34/2016 a) Vladimíru Mastníkovi, členovi rady kraje, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Termín: b) Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi hodnotící komise Ing. Jaroslavovi Morávkovi a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi Oldřichovi Bubníkovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna ve výši 500,- Kč, která bude rozdělena mezi člena a náhradníka. Termín: hlasování č. 13 pro 7 proti 0 zdržel se 0 byl přijat 13. (15) Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu Silnice III/26210 Pihel - Skalice u České Lípy M. Pieter uvedl předložený materiál. Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení. USNESENÍ č. 114/16/mRK Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu Silnice III/26210 Pihel - Skalice u České Lípy 15

16 ruší výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu Silnice III/26210 Pihel - Skalice u České Lípy, analogicky dle 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 1/2014. Termín: hlasování č. 14 pro 7 proti 0 zdržel se 0 byl přijat 14. (16) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Silnice III/26210 Pihel - Skalice u České Lípy Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení. USNESENÍ č. 115/16/mRK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Silnice III/26210 Pihel - Skalice u České Lípy v souladu se Směrnicí RK č. 1/2014 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Silnice III/26210 Pihel - Skalice u České Lípy, 1) text Výzvy k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace, 2) závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/24/2016 Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 1/2014. Termín: hlasování č. 15 pro 7 proti 0 zdržel se 0 byl přijat M. Půta požádal Ing. Čápa, aby zajistil jednání za účasti KORIDu LK a autobusovými dopravci ohledně cen pohonných hmot. 15. (13) Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013 k odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje, členů výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a členů komisí Rady Libereckého kraje a k řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva Libereckého kraje ve znění novelizace č. 4 M. Půta shrnul změny, které jsou uvedeny ve 4. novelizaci Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013. Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení. USNESENÍ č. 116/16/mRK 16

17 Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013 k odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje, členů výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a členů komisí Rady Libereckého kraje a k řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva Libereckého kraje ve znění novelizace č. 4 souhlasí se zněním Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013 k odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje, členů výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a členů komisí Rady Libereckého kraje a k řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva Libereckého kraje ve znění novelizace č. 4 Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, předložit Směrnici Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013 k odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje, členů výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a členů komisí Rady Libereckého kraje a k řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva Libereckého kraje ve znění novelizace č. 4. Termín: hlasování č. 16 pro 7 proti 0 zdržel se 0 byl přijat 16. (14) Zřízení komisí rady poradních sborů pro příspěvkové organizace resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury - doplnění zástupců za Statutární město Liberec Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení. USNESENÍ č. 117/16/mRK Zřízení komisí rady poradních sborů pro příspěvkové organizace resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury - doplnění zástupců za Statutární město Liberec jmenuje 1. Komise rady Libereckého kraje pro Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci, příspěvkovou organizaci Místopředseda: RNDr. Robert Gamba, zástupce Statutárního města Liberec Člen: Věra Vohlídalová, zástupce Statutárního města Liberec 2. Komise rady Libereckého kraje pro Severočeské muzeum v Liberci, příspěvkovou organizaci Místopředseda: RNDr. Michal Hron, zástupce Statutárního města Liberec Člen: Mgr. Jaroslav Zeman, zástupce Statutárního města Liberec 3. Komise rady Libereckého kraje pro Oblastní galerii Liberec, příspěvkovou organizaci Místopředseda: Ing. Radka Loučková Kotasová, zástupce Statutárního města Liberec Člen: Ing. Květa Vinklátová, zástupce Statutárního města Liberec 17

18 Haně Maierové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury: a) předložit materiál doplněný o zástupce Statutárního města Liberec o zřízení komisí rady - poradních sborů pro příspěvkové organizace resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury, jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje, Termín: b) informovat o usnesení rady kraje členy jednotlivých komisí. Termín: hlasování č. 17 pro 7 proti 0 zdržel se 0 byl přijat Žádné náměty ani připomínky nebyly vzneseny. Martin Půta, hejtman, ukončil 1. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2016 v 9,30 hodin. Ověřovatelé: Petr Tulpa. Lenka Kadlecová... Martin Půta hejtman Libereckého kraje Liberec, Zapsala: Jitka Machálková 18

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 1. 2014

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 1. 2014 Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 1. 2014 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René

Více

Z á p i s č. 21 z 21. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 21. 12. 2015

Z á p i s č. 21 z 21. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 21. 12. 2015 Z á p i s č. 21 z 21. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 21. 12. 2015 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. Marie

Více

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 8. 1. 2013

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 8. 1. 2013 Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 8. 1. 2013 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny),, Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle

Více

Z á p i s č. 2 z 2. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 2 z 2. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 2 z 2. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 13. 2. 2017 Přítomno Omluveni Ověřovatelé Zapisovatelka 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík,

Více

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 45 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) MUDr. Vladimír

Více

Z á p i s č. 13 13. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 9. 7. 2013

Z á p i s č. 13 13. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 9. 7. 2013 Z á p i s č. 13 13. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 9. 7. 2013 Přítomno: Omluveni: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle

Více

Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 10. 2. 2015

Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 10. 2. 2015 Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 0. 2. 205 Přítomno: Ověřovatelé: Omluven: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef

Více

Z á p i s č. 11 z 11. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 11 z 11. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 11 z 11. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 7. 2015 Přítomno: Ověřovatelé: Omluveni: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René

Více

Z á p i s č. 19 z 19. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 19 z 19. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 19 z 19. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 25. 11. 2013 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René

Více

Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014

Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014 Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef

Více

Z á p i s č. 11 z 11. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 11 z 11. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 11 z 11. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef Chýle,

Více

Z á p i s č. 15 z 15. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 15 z 15. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 15 z 15. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 25. 8. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík,

Více

Z á p i s č. 9 z 9. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 9 z 9. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 9 z 9. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 6. 2016 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.08.2015

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.08.2015 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.08.2015 Bod pořadu jednání: 87. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 222/15 úprava kapitol 920 04 kapitálové výdaje odboru školství, mládeže,

Více

KONANÉ DNE 09. 02. 2015

KONANÉ DNE 09. 02. 2015 Z Á P I S Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 09. 02. Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing. Vladislav

Více

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.06.2013

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.06.2013 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.06.2013 Bod pořadu jednání: 17. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Majetkoprávní operace - prodej: 1. nemovitostí v k.ú. Kunratice u Liberce 2. bytové

Více

ZÁPIS č. 38. z jednání Rady města Prachatice ze dne 25.4.2016, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 38. z jednání Rady města Prachatice ze dne 25.4.2016, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 38 z jednání Rady města Prachatice ze dne 25.4.2016, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Omluvena: Ing. Martin Malý, PaedDr. Jan Klimeš, Mgr. Václav Kuneš, Ing.

Více

ZÁPIS č. 1 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19. 1. 2016

ZÁPIS č. 1 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19. 1. 2016 ZÁPIS č. 1 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19. 1. 2016 Přítomní: Omluveni: Neomluven: Hosté: Veřejnost: Mgr. Michael Otta, Ivana Hujerová,

Více

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 12. 1. 2016 Přítomno: Omluven: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012 Bod pořadu jednání: 40. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Zpráva o činnosti rady kraje Usnesení č. 1252/12/mRK Jana Kvapilová zaměstnanec

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 05/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 7. 1. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva konaného dne 26. 02. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva konaného dne 29. 1. 2013, určení zapisovatelky 2.

Více

ZÁPIS č. 1 ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne

ZÁPIS č. 1 ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 1 VÝBOR DOPRAVY ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE ZÁPIS č. 1 ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19.1.2016 Přítomní: Ivan Kunetka, František Kaiser, Mgr. Petr Karásek, Ing.

Více

Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 6. 2013

Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 6. 2013 Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 6. 2013 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 44 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Mgr. Richter

Více

Z á p i s č. 2 z 2./V zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 2 z 2./V zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 2 z 2./V zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 06. 12. 2016 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 29/2015/RM Den konání: 10. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma,

Více

Program 2./V zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Program 2./V zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Program 2./V zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 20. 12. 2016 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisů z ustavujícího zasedání ZK konaného dne 22. 11. 2016 a z 1./V zasedání

Více

Výpis usnesení z 1./IV zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18.12.2012

Výpis usnesení z 1./IV zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18.12.2012 Výpis usnesení z 1./IV zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18.12.2012 USNESENÍ č. 26/IV/12/ZK Rozhodnutí o on-line přenosu a pořízení audio-video záznamu z 1. zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 6 ze 6. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 5. 4. 2016

Z á p i s č. 6 ze 6. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 5. 4. 2016 Z á p i s č. 6 ze 6. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 5. 4. 2016 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef Chýle,

Více

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 14. 1. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Karel Ulmann,

Více

Z á p i s č. 4 z 4. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 4 z 4. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 4 z 4. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 17. 3. 2015 Přítomno: Ověřovatelé: Omluven: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 5. října 2014

Z Á P I S. z 2. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 5. října 2014 Z Á P I S z 2. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 5. října 2014 Sekretariát MSD, Hybernská 7, 110 00 Praha 1 Přítomní členové P MSD: L. Válová, K. Šircová, V. Havlíková, L. Peterová, T. Meisner, V.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015 Bod pořadu jednání: Věc: Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2015 Zpracoval: odbor, oddělení: Kateřina

Více

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Č. 165/2013 Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 22.04.2014

4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 22.04.2014 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 22.04.2014 Bod pořadu jednání: 51. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 78/14 úprava kapitoly 917 04 transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy

Více

ZÁPIS 35. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 28. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 15.5.2014

ZÁPIS 35. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 28. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 15.5.2014 PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 35. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 28. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 15.5.2014 Tento zápis obsahuje usnesení R/1048-1080/14 a RA/64-67/14 Přítomni: Omluveni:

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Omluveni: - Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Omluveni: - Program jednání: Z á p i s z 8. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15.10.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: členové výboru (viz prezenční listina)

Více

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 Pořadí jednání č. 14 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 225/15 Dofinancování sociálních služeb v roce 2015 Rada kraje po projednání s c h v a l u j

Více

č. OLP/548/2010 uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 1. Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 IČ: 70891508

č. OLP/548/2010 uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 1. Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 IČ: 70891508 Dodatek č. 9 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2010 do roku 2014

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.08.2013

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.08.2013 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.08.201 Bod pořadu jednání: 6. Název : Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Důvod předložení: Usnesení č. Zpracoval: Bc. Iveta Jáčová vedoucí

Více

Z á p i s č. 6 z 6. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 6 z 6. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 6 z 6. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 1. 4. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. Marie Filipová, Mgr. Karel Ulmann,

Více

Z á p i s č. 15 z 15. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 15 z 15. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 15 z 15. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 5. 9. 2017 Přítomno Omluveni Ověřovatelé Zapisovatelka 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef

Více

Z á p i s č. 21 z 21. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 21 z 21. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 21 z 21. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 15. 12. 2015 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 10. 1. 2017 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef Chýle,

Více

Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 7. 6. 2016

Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 7. 6. 2016 Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 7. 6. 2016 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A

M A G I S T R Á T M Ě S T A M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE pro jednání zastupitelstva města dne 28. 2. 2013 Plnění usnesení rady města za měsíc leden 2013 Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML Zpracovala:

Více

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 11. 2. 2003

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 11. 2. 2003 USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 11. 2. 2003 USNESENÍ Č. 50/03 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body VI. a IX. majetkoprávní operace Vratislavice nad Nisou - věcná

Více

Z á p i s č. 22 z 22. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 22 z 22. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 22 z 22. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 17. 12. 2013 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Karel

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 63/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 23 03 2016 Přítomní radní: pan Jiří Hůla, Ing. Milan Grohmann,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 83 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 24. 09. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Ladislav Schneider,

Více

Z á p i s č. 16 z 16. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 16 z 16. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 16 z 16. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 4. 10. 2016 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Karel Ulmann,

Více

ZÁPIS. z 2. schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 2014

ZÁPIS. z 2. schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 2014 ZÁPIS z schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 2014 PROGRAM: --------------- 4. 5. 6. 7. Zahájení Volba ověřovatele zápisu Plán pro Přerov 2014 2018 Manažer prevence kriminality Zřízení Hlavní

Více

Setkání Zdravých krajů. 12.2.2013 Krajský úřad Plzeňského kraje

Setkání Zdravých krajů. 12.2.2013 Krajský úřad Plzeňského kraje Setkání Zdravých krajů 12.2.2013 Krajský úřad Plzeňského kraje Trochu historie k tématu udržitelného rozvoje v LK. Program rozvoje kraje 2000 2004 Program rozvoje LK 2004 2006 Projekt Podpora při přípravě

Více

Z á p i s č. 20 z 20. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 20 z 20. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 20 z 20. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 21. 11. 2017 Přítomno Ověřovatelé Zapisovatelka 9 členů rady kraje dne (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Karel

Více

Z á p i s č. 3 ze 3. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 3 ze 3. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 3 ze 3. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 7. 2. 2017 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 7 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 48/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 04 11 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 18 11 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 50/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Program 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Program 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Program 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 01. 2017 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 2./V zasedání Zastupitelstva kraje konaného dne 20. 12. 2016, určení

Více

KONANÉH. Stručný součástí. ber. a s chvalu. sch. a u kládá T: 11/20155

KONANÉH. Stručný součástí. ber. a s chvalu. sch. a u kládá T: 11/20155 USS NESENÍ Z 8. ZASEDÁN ÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉH HO DNE 24. 9. 2015 USNESENÍ Č. 218/2015 Aktualizace projektového záměru modernizace KNL Stručný obsah: Materiál obsahuje aktualizaci projektového

Více

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2009

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2009 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2009 Přítomno: Omluveni: 44 členů zastupitelstva (dle přiložené listiny) Ing. Jiří Kittner, JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, dostaví

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ z 30. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 19. října 2015 v budově Krajského

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.08.2014

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.08.2014 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.08.2014 Bod pořadu jednání: 20. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Majetkoprávní operace prodej: a) pozemků v k.ú. Víska u Frýdlantu b) pozemku v k.ú.

Více

Zdravotní politika Libereckého kraje. Alena Riegerová Krajský úřad LK, odbor zdravotnictví

Zdravotní politika Libereckého kraje. Alena Riegerová Krajský úřad LK, odbor zdravotnictví Zdravotní politika Libereckého kraje Alena Riegerová Krajský úřad LK, odbor zdravotnictví Strategické cíle a opatření k realizaci Rok 2002 Formulování a obecné přijetí regionální zdravotní politiky respektující

Více

Zápis z jednání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 2/2014 konaného dne 6. 3. 2014

Zápis z jednání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 2/2014 konaného dne 6. 3. 2014 Zápis z jednání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 2/2014 konaného dne 6. 3. 2014 Přítomni: 1. Ladislav Nechvátal 7. Vítězslav Schrek (předseda) 2. Jaromír Pospíchal

Více

Z á p i s č. 4 ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 4 ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 4 ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 7. 3. 2017 Přítomno Omluven Ověřovatelé Zapisovatelka 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef

Více

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA Červen 2011 Číslo: 5/2011 ZDARMA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V sobotu 28. května jsme slavnostně přivítali dva nové občánky obce Dolní Morava, a to Adama Hetflajše narozeného 22. 6. 2010

Více

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 9. 2006

USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 9. 2006 USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 9. 2006 USNESENÍ Č. 453/06 Návrh na přijetí záměru snížení základního jmění společnosti LVT a. s. jako jediný akcionář při výkonu působnosti

Více

USNESENÍ Z 5. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 24. 5. 2011

USNESENÍ Z 5. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 24. 5. 2011 USNESENÍ Z 5. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 24. 5. 2011 USNESENÍ Č. 382/2011 Zřízení komise pro veřejné zakázky z ř izuje komisi pro veřejné zakázky, vydává Statut komise pro veřejné

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Záznam z jednání Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice

Záznam z jednání Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice Záznam z jednání Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice konané dne 8. listopadu 2010 Místo schůze: Praha, Strakova akademie, místnost č. 201 (od 14:00 do 16:05 hod.) Přítomné členky a členové

Více

USNESENÍ ze 7. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 08. 02. 2016

USNESENÍ ze 7. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 08. 02. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ ze 7.

Více

Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7. 9. 2011

Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7. 9. 2011 Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7. 9. 2011 Zasedání se zúčastnilo dle prezenční listiny 6 členů zastupitelstva. Paní Jana Mališová se omluvila. Zasedání zahájil v 19. 00 hod. a řídil

Více

ZÁPIS 26. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 20. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 19.12.2013

ZÁPIS 26. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 20. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 19.12.2013 PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 26. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 20. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 19.12.2013 Tento zápis obsahuje usnesení R/769-805/13 Přítomni: Místo konání: Zápis

Více

Zápis č. 30 Akademického senátu Fakulty humanitních studií konaného dne 21. 10. 2009

Zápis č. 30 Akademického senátu Fakulty humanitních studií konaného dne 21. 10. 2009 Zápis č. 30 Akademického senátu Fakulty humanitních studií konaného dne 21. 10. 2009 Přítomni: Michaela Glücková, Mgr. J. Hladík,, Bc. T. Pijáček, Mgr. T. Skořepová Mgr. R. Trušník, Ph.D., Mgr. M. Zálešáková

Více

Z á p i s č. 5 z 5. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 5 z 5. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 5 z 5. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 21. 3. 2017 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. Marie Filipová, Mgr. Josef

Více

Z á p i s. 1. Zahájení, přivítání přítomných, představení a schválení přizvaných hostů, schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu

Z á p i s. 1. Zahájení, přivítání přítomných, představení a schválení přizvaných hostů, schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu Z á p i s ze 13. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 10. 2014 od 12.30 hod. v RegioCentru Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Ukončení činnosti Výborů Zastupitelstva města Liberec a správní rad fondů statutárního města

Více

Z á p i s č. 16 ze 16. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 16 ze 16. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 16 ze 16. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 16. 9. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Karel

Více

Z á p i s č. 9 z 9. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 2. 6. 2015

Z á p i s č. 9 z 9. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 2. 6. 2015 Z á p i s č. 9 z 9. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 2. 6. 2015 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef Chýle,

Více

Z á p i s č. 11 z 11. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 5. 6. 2014

Z á p i s č. 11 z 11. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 5. 6. 2014 Z á p i s č. 11 z 11. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 5. 6. 2014 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. Karel Ulmann, Dipl.

Více

KONANÉ DNE 19. 10. 2015

KONANÉ DNE 19. 10. 2015 Z Á P I S ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 19. 10. 2015 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

Z á p i s č. 19 z 19. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 4. 11. 2014

Z á p i s č. 19 z 19. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 4. 11. 2014 Z á p i s č. 19 z 19. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 4. 11. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef Chýle, Mgr. Karel

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2015 Datum: 06.03.2015

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2015 Datum: 06.03.2015 Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2015 Datum: 06.03.2015 Přitomni: 7 členů zastupitelstva obce omluven Luboš Šorfa a Jaroslav Kaufman Zapisovatelka: Bc. Jitka Pohnerová Občané v počtu

Více

Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014

Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014 Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:10 František Bouček,

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 26.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 10. srpna 2015 od 18:00 hodin v místní knihovně.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 10. srpna 2015 od 18:00 hodin v místní knihovně. Obecní úřad Těchlovice Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 412 558 925 fax: 412 558 925 e-mail: ou.techlovice@volny.cz Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 10. srpna 2015 od

Více

ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015

ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015 ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015 Přítomní: Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Holoubek František., Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Kaloudová Lucie, Konečný Roman, Koutný

Více

Z á p i s č. 16 z 16. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 16 z 16. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 16 z 16. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 19. 9. 2017 Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje dne (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík,

Více

Z á p i s č. 12 z 12. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 12 z 12. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 12 z 12. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 19. 7. 2016 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2012

Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2012 Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2012 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 42 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Mgr. Radim

Více

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 27.10.2015

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 27.10.2015 ZÁPIS Č. 9 ze ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 27.10.2015 Přítomni: Marek Pieter, Vladimír Mastník, RNDr. Vít Příkaský (přítomen od bodu č. 2),

Více

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 83. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 24. 1. 2012. Program: Příloha č.

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 83. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 24. 1. 2012. Program: Příloha č. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Program: RADA JIHOČESKÉHO

Více

Z á p i s č. 7 ze 7. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 5. 5. 2015

Z á p i s č. 7 ze 7. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 5. 5. 2015 Z á p i s č. 7 ze 7. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 5. 5. 2015 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. Marie Filipová, Mgr.

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Rada Ústeckého kraje Usnesení z 94. schůze Rady Ústeckého kraje IV. volební období 2012 2016, konané dne 14.10. 2015 od 10:08 hodin do 12:44 hodin v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební

Více

Zápis č. 7 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje

Zápis č. 7 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje Zápis č. 7 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje Termín: Místo : Přítomní: 10. 8. 2010 od 16:00 hod Krajský úřad Libereckého kraje dle prezenční listiny

Více

ZÁPIS z druhého zasedání nového Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 10.12.2010.

ZÁPIS z druhého zasedání nového Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 10.12.2010. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS z druhého zasedání nového Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 10.12.2010. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 27. 5. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Petr Anton,

Více