Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2009"

Transkript

1 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Přítomno: Omluveni: 44 členů zastupitelstva (dle přiložené listiny) Ing. Jiří Kittner, JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, dostaví se v hodin Mgr. Jaromír Dvořák, dostaví se déle Ověřovatelé: Mgr. Jan Farský Pavlína Hrabálková Zapisovatelka: Lenka Tůmová 1. Zahájení zasedání (určení ověřovatelů, zapisovatele, ověření zápisu z 5. zasedání ZK konaného dne ) Bc. Stanislav Eichler, hejtman, zahájil zasedání ve 14:05 hod. Omluvil nepřítomnost Ing. Jiřího Kittnera, sdělil, že JUDr. Ing. Lukáš Pleticha a Mgr. Jaromír Dvořák se dostaví v cca hodin. Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné. Ověřovateli zápisu z 5. jednání zastupitelstva kraje určil Mgr. Jana Farského a paní Pavlínu Hrabálkovou, zapisovatelkou pí Lenku Tůmovou. Dotázal se, zda byl ověřen zápis ze 4. zasedání zastupitelstva konaného dne Ověřovali Mgr. Václav Horáček a Ing. Stanislava Silná. Oba uvedli, že zápis ověřili a připomínky k němu nemají. Připomínky nevznesl ani nikdo další ze členů zastupitelstva. Bylo konstatováno, že zápis je tímto schválen. 2. Schválení programu Návrh programu: 1. Zahájení zasedání 2. Schválení programu 3. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Bc. Stanislav Eichler 4. Zpráva o činnosti rady kraje Bc. Stanislav Eichler 5. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 59/09 - čerpání Fondu požární ochrany Libereckého kraje 6. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 63/09 - neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok část Bc. Stanislav Eichler Bc. Stanislav Eichler Strana 1 z 51

2 7. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 61/09 - úpravy specifických ukazatelů v rámci kapitoly Podpora ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji 9. Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné půjčky obecně prospěšné společnosti Č.p. 5 Oldřichov v Hájích (dle kapitoly 92308) 10. Stanovisko k možnosti prohlášení vily č. p v Jablonci n. N. (majetek Libereckého kraje) za kulturní památku 11. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 45/09 - Úprava kapitoly Působnosti 12. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 71/09 - Úprava kapitol Grantový fond a Působnosti, změna výše poskytnuté dotace Podpora frankofonie v LK 13. Příloha č. 1 zřizovací listiny Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 14. Poskytnutí neinvestiční dotace Podnikatelské servisní s.r.o. 15. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 68/09 - úprava kapitol příspěvkové organizace a působnosti resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 16. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 69/09 - úprava kapitol působnosti a kapitálové výdaje - resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 17. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 74/09 - překlenutí nepříznivé finanční situace příspěvkových organizací resortu sociálních věcí a menšin 18. Záměr financování oprav mostů na silnicích II. a III. třídy formou úvěru 19. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 54/09 - navýšení rozpočtu kraje v kapitole Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 62/09 - navýšení rozpočtu kraje v kapitole Modernizace přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Krompach - Jonsdorf, etapa.i 22. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 73/09 - změny v kapitole Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 72/09 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období v rozpočtu kraje 2009 Ing. Jaroslav Podzimek Ing. Jaroslav Podzimek Ing. Jaroslav Podzimek Ing. Lidie Vajnerová Ing. Lidie Vajnerová Ing. Lidie Vajnerová Bc. Radek Cikl Bc. Radek Cikl Bc. Radek Cikl Bc. Radek Cikl Pavel Petráček Martin Sepp Martin Sepp Martin Sepp Martin Sepp Martin Sepp Zdeněk Bursa Strana 2 z 51

3 24. Změna části usnesení zastupitelstva kraje č. 104/09/ZK ze dne Darování movitého majetku Libereckého kraje romskému sdružení Zdeněk Bursa Zdeněk Bursa 26. Majetkoprávní operace - darování: Zdeněk Bursa 1. pozemků v k.ú. Nové Město pod Smrkem 2. pozemku v k.ú. Karlovice 3. pozemků v k.ú. Liberec 27. Majetkoprávní operace - prodej: Zdeněk Bursa 1. pozemků v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí 2. pozemků v k.ú. Mníšek u Liberce a Svijany 28. Majetkoprávní operace - koupě: Zdeněk Bursa 1. pozemků v k.ú. Hrubá Skála od Miloslavy Jančíkové 2. pozemku v k.ú. Bělá u Turnova od Marie Kněbortové 3. pozemků v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou od PF ČR 29. Majetkoprávní operace - přijetí daru pozemků v k.ú. Liberec od SML Zdeněk Bursa 30. Projekt Cross - Data Zdeněk Bursa 31. Revokace části usnesení č. 54/08/ZK a schválení závazku spolufinancování projektu "Prezentace kulturního dědictví v Muzeu Českého ráje v Turnově" 32. Revokace části usnesení č. 72/08/ZK a schválení závazku spolufinancování projektu "Vybudování archeologického muzea pro Českolipsko - nová pobočka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě" 33. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 67/09 - vyúčtování dotace 34. Projekty na zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, schválené v rámci Operačního programu Životní prostředí 35. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 70/09: Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu obnovy venkova na rok Změna přílohy č. 1. zřizovací listiny Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace 37. Písemné informace: RNDr. Vít Příkaský RNDr. Vít Příkaský RNDr. Vít Příkaský RNDr. Vít Příkaský RNDr. Vít Příkaský MUDr. Pavel Novák a) Plnění rozpočtu kraje za období leden až duben 2009 Zdeněk Bursa b) Rozpočtová opatření přijatá od do Zdeněk Bursa Strana 3 z 51

4 c) Novela Směrnice Rady Libereckého kraje č. 3/2009 upravující podmínky k zajištění činnosti zastupitelských klubů Zastupitelstva Libereckého kraje a pravidla pro jejich hospodaření d) Přehled veřejných zakázek projednaných na 8. zasedání rady kraje dne e) Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka společnosti Školní statek Frýdlant, s. r. o. f) Zprávy o činnosti příspěvkových organizací resortu sociálních věcí a menšin za rok 2008 Zdeněk Bursa Zdeněk Bursa Ing. Jaroslav Podzimek Pavel Petráček g) Informace o stavu zaměstnanosti 03/2009 Bc. Radek Cikl h) Informace o zahraničních pracovních cestách Bc. Stanislav Eichler 38. Náměty a připomínky 39. Fond investic Libereckého kraje program č. 4 změna účelu a výše dotace projektu Města Lučany nad Nisou Doplnění programu: RNDr. Vít Příkaský Bc. Eichler k návrhu programu jednání, který zastupitelé obdrželi spolu s materiály na CD, požádal o jeho doplnění o následující body s tím, že materiály byly dány do desek na stůl a některé též odeslány em a poštou: - jako bod č. 40 zařadit materiál Finanční spoluúčast Libereckého kraje v programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II. předkladatel Ing. Jaroslav Podzimek - bod č. 41 byl zprvu navržen k zařazení do programu, dle sdělení předkladatele nebude však předložen (šlo o materiál Odvolání a volba členů Výborů Zastupitelstva Libereckého kraje ), - jako bod č. 42 zařadit materiál Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 78/09 rozdělení finančních prostředků Grantového fondu Libereckého kraje, programu č. 9 odboru sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin předkladatel Pavel Petráček (materiál byl zaslán em i poštou den ) - jako bod č. 43 zařadit materiál Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 80/09, kterým se upravují daňové příjmy rozpočtu kraje 2009 předkladatel Zdeněk Bursa - jako bod č. 44 zařadit materiál Grantový fond Libereckého kraje program č. 17 změna termínu dokončení projektu Obce Troskovice předkladatel RNDr. Vít Příkaský - jako bod č. 45 materiál Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s. předkladatel MUDr. Pavel Novák (materiál vám byl zaslán em i poštou dne ) - jako bod č. 46 zařadit materiál Návrh změn v dozorčí radě Krajské nemocnice Liberec, a.s. předkladatel MUDr. Pavel Novák (materiál vám byl zaslán em i poštou dne ) Strana 4 z 51

5 - jako bod č. 37 i) zařadit Písemná informace Přehled veřejných zakázek projednaných na 9. zasedání rady kraje dne předkladatel Zdeněk Bursa V deskách byly dále dány na stůl materiály k jednání: - nový materiál k bodu č. 34 Projekty na zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, schválené v rámci Operačního programu Životní prostředí předkladatel RNDr. Vít Příkaský - písemná informace d) Přehled veřejných zakázek projednaných na 8. zasedání rady kraje dne písemná informace h) Informace o zahraničních pracovních cestách Dalšími písemnosti jsou v deskách jsou: - výpis usnesení z 9. zasedání rady kraje konaného dne výpis usnesení z 10. zasedání rady kraje konaného dne dopis Ing. Lidie Vajnerové, adresovaný p. Radimu Zikovi odpověď na interpelaci ze dne dopis p. Zdeňka Bursy, adresovaný Ing. Jiřímu Kittnerovi odpověď na interpelaci ze dne dopis Ing. Bohdana Tomáše, adresovaný p. Martinu Půtovi odpověď na interpelaci ze dne dopis Bc. Radka Cikla, adresovaný Mgr. Václavu Horáčkovi odpověď na interpelaci ze dne dopis p. Pavla Petráčka, adresovaný Bc. Zikovi - odpověď na interpelaci ze dne Bod č. 38 Náměty a připomínky bude zařazen na konec jednání, jako poslední bod. Bc. Eichler se dotázal, zda má někdo další návrh na doplnění programu. Nikdo takovýto požadavek neměl. Na dotaz, zda někdo žádá o stažení bodu, byla odpověď též záporná. pan Půta Za klub zastupitelů Starostové pro Liberecký kraj chce informovat, že se zdrží hlasování o návrhu programu, protože jsou zde opětovně předkládány materiály, které již minule neprošly z důvodu jejich neprojednání se všemi stranami zde zastoupenými. Ani nyní o nich neproběhla žádná diskuze. Bc. Eichler nechal hlasovat o návrhu programu a jeho doplnění o jím navržené body č. 40, 42, 43, 44, 45 a 46: HLASOVÁNÍ Č.: 1 PRO: 28 PROTI: 3 ZDRŽEL SE: 9 VÝSLEDEK: byl přijat Vzhledem k tomu, že hlasovací zařízení pana Šíra bylo nefunkční, požádal Bc. Eichler o anulaci tohoto hlasování (14:19:22 hod.) Nové hlasování o doplněném návrhu programu: HLASOVÁNÍ Č.: 1 PRO: 28 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 11 VÝSLEDEK: byl přijat Opětovně nefungovalo hlasovací zařízení pana Šíra, Bc. Eichler požádal o anulaci tohoto hlasování (14:20:12 hod.) a požádal Ing. Tvrzníka, aby stav hlasovacího zařízení napravil. Strana 5 z 51

6 Konečné platné hlasování o programu jednání 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje (návrh programu doplněný o body č. 40, 42, 43, 44, 45 a 46): HLASOVÁNÍ Č.: 1 PRO: 28 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 11 VÝSLEDEK: byl přijat Čas hlasování 14:20:54 hod. 3. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Předkladatel: Bc. Stanislav Eichler, hejtman Ing. Drda předseda výboru kontrolního Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje, neshledal nedostatky. Provedl též kontrolu plnění rady kraje. K tomuto plnění zpracoval své dotazy, připomínky a návrhy do materiálu, který byl radě kraje předložen. Ta ho projednala a přijala k němu usnesení. Dnes obdržel dopis Bc. Eichlera se stanoviskem rady kraje k podnětům a připomínkám kontrolního výboru. Tento dopis obdrží zastupitelé na příštím jednání zastupitelstva jako písemnou informaci. USNESENÍ č. 131/09/ZK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje. HLASOVÁNÍ Č.: 2 PRO: 40 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: byl přijat 4. Zpráva o činnosti rady kraje Předkladatel: Bc. Stanislav Eichler, hejtman pan Pieter Již na minulém zasedání zastupitelstva proběhla diskuze k veřejné zakázce malého rozsahu Administrace veřejných zakázek s tím, že vítěz je v podstatě znám předem a bude jím firma Executive Project Group, a. s., Praha. Do termínu doručení došly pouze dvě nabídky. Nikde nejsou zmíněny žádné reference. Pro uchazeče byl dán velmi krátký termín pro přihlášení. Ze dvou firem pak k hodnocení zůstala jediná nabídka. Kritériem byla cena. Nakonec byla skutečně vybrána firma Executive Project Group. Na 4. zasedání ZK bylo požádáno jmenovitou informaci, kdo firmu navrhl. Dopis s odpovědí ho zarazil, dozvěděl se, že šlo o kolektivní rozhodnutí a to odboru investic a správy nemovitého majetku. Strana 6 z 51

7 Z výše uvedených důvodů podává protinávrh usnesení: ruší veřejnou zakázku malého rozsahu Administrace veřejných zakázek. paní Nováková procedurální záležitost V tuto chvíli vznesla dotaz, zda byla na začátku jednání zvolena návrhová komise. Domnívá se, že se tak nestalo. Bc. Eichler Omluvil se, nestalo se tak. Nyní nechá hlasovat k tomuto bodu a poté nechá hlasovat o zvolení návrhové komise. Hlasování o protinávrhu usnesení podaného panem Pietrem: ruší veřejnou zakázku malého rozsahu Administrace veřejných zakázek. HLASOVÁNÍ Č.: 3 PRO: 9 PROTI: 20 ZDRŽEL SE: 12 VÝSLEDEK: nebyl přijat Došlo k duplicitnímu hlasování. Čas hlasování: 14:26:24 hod. USNESENÍ č. 132/09/ZK Zpráva o činnosti rady kraje b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti rady kraje. HLASOVÁNÍ Č.: 3 PRO: 30 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 12 VÝSLEDEK: byl přijat Došlo k duplicitnímu hlasování. Čas hlasování: 14:27:05 hod. Volba návrhové komise Bc. Eichler navrhl ustavení návrhové komise, členy budou ti, které navrhli předsedové klubů. Vzhledem k nepřítomnosti Mgr. Dvořáka a JUDr. Ing. Pletichy navrhl do komise Ing. Vajnerovou, ta však místo sebe navrhla pana Šíra, který toto přijal. Hlasování o návrhové komisi ve složení: ČSSD ODS KSČM SLK ČSSD Mgr. Ota Raiter Bc. Hana Moudrá Ing. Miloš Tita Mgr. Jan Farský Milan Šír HLASOVÁNÍ Č.: 4 PRO: 40 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat Strana 7 z 51

8 5. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 59/09 - čerpání Fondu požární ochrany Libereckého kraje Předkladatel: Bc. Stanislav Eichler, hejtman USNESENÍ č. 133/09/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 59/09 - čerpání Fondu požární ochrany Libereckého kraje změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 59/09 - úprava kapitoly 933 Fondu požární ochrany, kterým se poskytují finanční prostředky ve výši ,-- Kč jako účelové dotace těmto příjemcům: Obci Bělá - Technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Bílá - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Bílá - Technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Bílý Potok - Technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Bílý Potok - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Bozkov - Ochranné a technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Bukovina u Čisté - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Bukovina u Čisté - Nákup dopr. automobilu IČ ,-- Kč Městu Cvikov - Technické prostředky IČ ,-- Kč Městu Česká Lípa - Ochranný oděv (JPO Dobranov) IČ ,-- Kč Městu Česká Lípa - Technické prostředky IČ ,-- Kč Městu Česká Lípa - Dýchací přístroje IČ ,-- Kč Městu Česká Lípa - Technické prostředky IČ ,-- Kč Městu Česká Lípa - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Český Dub - Rekonstrukce CAS IČ ,-- Kč Obci Čistá u Horek - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Čtveřín - Ochranné a technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Čtveřín - Oprava PS 12 IČ ,-- Kč Městu Desná - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Desná - Technické prostředky IČ ,-- Kč Městu Desná - Nákup radiostanic IČ ,-- Kč Městu Desná - Nákup vysokotlakých hadic IČ ,-- Kč Strana 8 z 51

9 Městu Desná - Výměna vrat IČ ,-- Kč Obci Dětřichov - Ochranné a technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Držkov - Oprava střechy zbrojnice IČ ,-- Kč Městu Dubá - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Dubá - Technické prostředky IČ ,-- Kč Městu Frýdlant - Technické zhodnocení AZ 30 IFA IČ ,--Kč Obci Háje nad Jizerou - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Harrachov - Ochranné a technické prostředky IČ ,-- Kč Městu Harrachov - Nákup pneumatik IČ ,-- Kč Městu Hejnice - Výměna vrat zbrojnice IČ ,-- Kč Městu Hejnice - Dýchací přístroje IČ ,-- Kč Městu Hodkovice nad Mohelkou - Výměna vrat zbrojnice Městu Hodkovice nad Mohelkou - Oprava střechy zbrojnice IČ IČ ,-- Kč ,-- Kč Městysu Holany - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městysu Holany - Technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Horka u Staré Paky - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Hrádek nad Nisou - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Hrádek nad Nisou - Nákup spec. čerpadel IČ ,-- Kč Městu Hrádek nad Nisou - Technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Hrubá Skála - Renovace CAS IČ ,-- Kč Obci Chotyně - Oprava CAS IČ ,-- Kč Městu Chrastava - Hydraulický rozpínací válec IČ ,-- Kč Obci Chuchelna - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Jablonec nad Jizerou - Dýchací přístroje IČ ,-- Kč Městu Jablonec nad Jizerou - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Jablonec nad Jizerou - Výměna vrat IČ ,-- Kč Městu Jablonec nad Jizerou - Oprava karoserie CAS IČ ,-- Kč Městu Jablonec nad Nisou - Oprava zbrojnice IČ ,-- Kč Městu Jablonec nad Nisou - Ochranné a tech. prostředky IČ ,-- Kč Městu Jablonné v Podještědí - Oprava zbrojnice IČ ,-- Kč Městu Jablonné v Podještědí - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Janov nad Nisou - Přestavba objektu na zbrojnici IČ ,-- Kč Strana 9 z 51

10 Obci Jenišovice - Ochranné a technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Jeřmanice - Úprava DA IČ ,-- Kč Obci Jeřmanice - Ochranné a technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Jesenný - Radiostanice IČ ,-- Kč Obci Jestřabí v Krkonoších - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Jilemnice - Výměna vrat IČ ,-- Kč Městu Jilemnice - Zásahové boty IČ ,-- Kč Obci Kacanovy - Oprava zbrojnice IČ ,-- Kč Městu Kamenický Šenov - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Kamenický Šenov - Technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Karlovice - Ochranné a technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Koberovy - Ochranné prostředky a oprava DA IČ ,-- Kč Obci Kobyly - Technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Kořenov - Nákup DA IČ ,-- Kč Obci Kořenov - Nákup přileb IČ ,-- Kč Obci Košťálov - Ochranné a technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Krompach - Ochranné a technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Kruh - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Křižany - Výměna garážových vrat IČ ,-- Kč Obci Křižany - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Ktová - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Kunratice - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Kunratice - Technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Kunratice - Motorová pila IČ ,-- Kč Obci Lázně Libverda - Nákup DA IČ ,-- Kč Obci Lázně Libverda - Ochranné a technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Levínská Olešnice - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Statutárnímu městu - Liberec - Hasičské opasky IČ ,-- Kč Statutárnímu městu - Liberec - Přetlakové dýchací přístroje Statutárnímu městu - Liberec - Lodní motor (Machnín) Statutárnímu městu - Liberec- Výměna vrat (Karlinky) IČ IČ IČ ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč Statutárnímu městu - Liberec - Výměna vrat (Kr. IČ ,-- Kč Strana 10 z 51

11 Studánka) Statutárnímu městu - Liberec - Ochranné přilby IČ ,-- Kč Obci Libštát - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Libštát - Technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Líšný - Svolávací systém jednotky IČ ,-- Kč Obci Líšný - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Líšný - Rozbrušovací agregát IČ ,-- Kč Městu Lomnice nad Popelkou - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Malá Skála - Motorové kalové čerpadlo IČ ,-- Kč Obci Maršovice - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Maršovice - Výměna vrat IČ ,-- Kč Obci Martinice v Krkonoších - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Mníšek - Nákup DA IČ ,-- Kč Obci Nová Ves - Oprava zbrojnice (vrata, střecha) IČ ,-- Kč Obci Nová Ves - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Nová Ves - Technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Nová Ves nad Popelkou - Ochranné a tech. prostředky IČ ,-- Kč Obci Nová Ves nad Popelkou - Výměna vrat IČ ,-- Kč Městu Nové Město pod Smrkem - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Nové Město pod Smrkem - Oprava CAS IČ ,-- Kč Městu Nové Město pod Smrkem - Technické prostředky IČ ,-- Kč Městu Nový Bor - Dýchací přístroje IČ ,-- Kč Obci Nový Oldřichov - Ochranné a technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Paseky nad Jizerou - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Pěnčín - Ochranné prostředky (JPO Jistebsko) IČ ,-- Kč Obci Pěnčín - Ochranné prostředky (JPO Bratříkov) IČ ,-- Kč Obci Pěnčín - Technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Pěnčín - Ochranné a technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Pertoltice - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Peřimov - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Poniklá - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Radimovice - Technické prostředky IČ ,-- Kč Strana 11 z 51

12 Městu Raspenava - Technické prostředky IČ ,-- Kč Městu Raspenava - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Raspenava - Dýchací přístroje IČ ,-- Kč Městu Raspenava - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Rokytnice nad Jizerou - Výměna vrat IČ ,-- Kč Městu Rovensko pod Troskami - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Roztoky u Jilemnice - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Rychnov u Jablonce nad Nisou - Ochr. prostředky Městu Rychnov u Jablonce nad Nisou - Spojové prostředky IČ IČ ,-- Kč ,-- Kč Obci Rynoltice - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Semily - Ochranné a technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Slaná - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Slaná - Zajištění stropu zbrojnice IČ ,-- Kč Obci Sloup v Čechách - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Smržovka - Ochranné a technické prostředky IČ ,-- Kč Městu Stráž pod Ralskem - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Stružnice - Nákup materiálu na opravu CAS IČ ,-- Kč Obci Studenec - Technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Stvolínky - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Svijanský Újezd - Oprava zbrojnice (krovy) IČ ,-- Kč Obci Syřenov - Technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Šimonovice - Oprava zbrojnice IČ ,-- Kč Obci Šimonovice - Oprava DA IČ ,-- Kč Městu Tanvald - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Tanvald - Technické prostředky IČ ,-- Kč Městu Tanvald - Nákup autobaterií IČ ,-- Kč Obci Tatobity - Výměna vrat IČ ,-- Kč Obci Troskovice - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Turnov - Technické prostředky IČ ,-- Kč Městu Turnov - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Velké Hamry - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Veselá - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Víchová nad Jizerou - Ochranné a tech. IČ ,-- Kč Strana 12 z 51

13 prostředky Obci Višňová - Výměna vrat IČ ,-- Kč Obci Višňová - Ochranné a technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Vítkovice - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Vlastibořice - Ochranné přilby IČ ,-- Kč Obci Volfartice - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Všeň - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Všeň - Oprava zbrojnice IČ ,-- Kč Městu Vysoké nad Jizerou - Výměna vrat IČ ,-- Kč Městu Vysoké nad Jizerou - Oprava střechy zbrojnice IČ ,-- Kč Obci Záhoří - Technické a ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Záhoří - Nákup DA IČ ,-- Kč Obci Záhoří - Nákup přívěsu IČ ,-- Kč Městu Zákupy - Rozbrušovací pila IČ ,-- Kč Městu Zákupy - Pneumatiky na CAS IČ ,-- Kč Městu Zákupy - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Zákupy - Technické prostředky IČ ,-- Kč Městu Zákupy - Dýchací přístroje IČ ,-- Kč Obci Zdislava - Oprava CAS IČ ,-- Kč Obci Zdislava - Radiostanice IČ ,-- Kč Obci Zdislava - Oprava zbrojnice (podlaha) IČ ,-- Kč Obci Zdislava - Výměna vrat IČ ,-- Kč Městu Žandov - Technické prostředky IČ ,-- Kč Městu Žandov - Motorový člun IČ ,-- Kč Městu Železný Brod - Dýchací přístroje IČ ,-- Kč Městu Železný Brod - Nákup pneumatik (JPO Žel. Brod) Městu Železný Brod - Oprava vozidel (Jirkov, Žel. Brod) IČ IČ ,-- Kč ,-- Kč Městu Železný Brod - Oprava zbrojnice (Jirkov) IČ ,-- Kč Městu Železný Brod - Oprava zbojnice (Splzov) IČ ,-- Kč Městu Železný Brod - Oprava zbojnice (Bzí) IČ ,-- Kč Městu Železný Brod - Oprava zbojnice (Hrubá Horka) Městu Železný Brod - Oprava zbojnice (Železný Brod) IČ IČ ,-- Kč ,-- Kč Strana 13 z 51

14 Městu Železný Brod - Ochranné a technické prostředky IČ ,-- Kč HLASOVÁNÍ Č.: 5 PRO: 41 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat 6. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 63/09 - neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok část Předkladatel: Bc. Stanislav Eichler, hejtman pan Pieter Požádal o opravu v návrhu usnesení, je zde uvedeno chybně obec Desná, má být město Desná. Bc. Eichler Požádal zpracovatele o opravu materiálu. Hlasování o upraveném návrhu usnesení: USNESENÍ č. 134/09/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 63/09 - neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok část změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 63/09, kterým se: a) navyšují zdroje kraje ve výši tis Kč, b) navyšují výdaje rozpočtu kraje 2008 v celkové výši tis. Kč - v kapitole o tis. Kč c) rozdělují finanční prostředky ve výši ,- Kč těmto příjemcům: Městu Cvikov IČ ,- Kč Městu Dubá IČ ,- Kč Městu Mimoň IČ ,- Kč Městu Nový Bor IČ ,- Kč Městu Železný Brod IČ ,- Kč Městu Hrádek nad Nisou IČ ,- Kč Městu Turnov IČ ,- Kč Městu Lomnice nad Popelkou IČ ,- Kč Obci Bezděz IČ ,- Kč Městu Česká Lípa IČ ,- Kč Městu Doksy IČ ,- Kč Strana 14 z 51

15 Městysu Holany IČ ,- Kč Obci Horní Libchava IČ ,- Kč Městu Jablonné v Podještědí IČ ,- Kč Městu Kamanický Šenov IČ ,- Kč Obci Krompach IČ ,- Kč Obci Kunratice u Cvikova IČ ,- Kč Obci Nový Oldřichov IČ ,- Kč Obci Skalice u České Lípy IČ ,- Kč Obci Sloup v Čechách IČ ,- Kč Obci Slunečná IČ ,- Kč Městu Stráž pod Ralskem IČ ,- Kč Obci Stružnice IČ ,- Kč Obci Stvolínky IČ ,- Kč Obci Tuhaň IČ ,- Kč Obci Velký Valtinov IČ ,- Kč Obci Volfartice IČ ,- Kč Městu Zákupy IČ ,- Kč Městu Žandov IČ ,- Kč Obci Dalešice IČ ,- Kč Městu Desná IČ ,- Kč Obci Držkov IČ ,- Kč Obci Frýdštejn IČ ,- Kč Městu Jablonec nad Nisou IČ ,- Kč Obci Janov nad Nisou IČ ,- Kč Obci Jenišovice IČ ,- Kč Obci Jílové u Držkova IČ ,- Kč Obci Josefův Důl IČ ,- Kč Obci Líšný IČ ,- Kč Městu Lučany nad Nisou IČ ,- Kč Obci Malá Skála IČ ,- Kč Obci Maršovice IČ ,- Kč Obci Pěnčín IČ ,- Kč Obci Plavy IČ ,- Kč Městu Rychnov u Jablonce nad Nisou IČ ,- Kč Městu Smržovka IČ ,- Kč Strana 15 z 51

16 Městu Tanvald IČ ,- Kč Městu Velké Hamry IČ ,- Kč Obci Zlatá Olešnice IČ ,- Kč Městu Český Dub IČ ,- Kč Městu Frýdlant IČ ,- Kč Obci Habartice IČ ,- Kč Městu Hejnice IČ ,- Kč Městu Hodkovice nad Mohelkou IČ ,- Kč Obci Janův Důl IČ ,- Kč Obci Jeřmanice IČ ,- Kč Obci Křižany IČ ,- Kč Statutárnímu městu Liberec IČ ,- Kč Obci Mníšek IČ ,- Kč Městu Nové Město pod Smrkem IČ ,- Kč Obci Pertoltice IČ ,- Kč Obci Příšovice IČ ,- Kč Městu Raspenava IČ ,- Kč Obci Rynoltice IČ ,- Kč Obci Stráž nad Nisou IČ ,- Kč Obci Višňová IČ ,- Kč Obci Bělá IČ ,- Kč Obci Benecko IČ ,- Kč Obci Benešov u Semil IČ ,- Kč Obci Bradlecká Lhota IČ ,- Kč Obci Čistá u Horek IČ ,- Kč Obci Háje nad Jizerou IČ ,- Kč Městu Harrachov IČ ,- Kč Obci Horka u Staré Paky (JPO Nedaříž) IČ ,- Kč Obci Horní Branná (JPO H. Branná, JPO Valteřice) IČ ,- Kč Obci Hrubá Skála IČ ,- Kč Obci Chuchelna IČ ,- Kč Městu Jablonec nad Jizerou IČ ,- Kč Obci Jesenný IČ ,- Kč Městu Jilemnice IČ ,- Kč Obci Karlovice IČ ,- Kč Strana 16 z 51

17 Obci Košťálov IČ ,- Kč Obci Kruh IČ ,- Kč Obci Ktová IČ ,- Kč Obci Levínská Olešnice IČ ,- Kč Obci Libštát IČ ,- Kč Obci Martinice v Krkonoších IČ ,- Kč Obci Mírová pod Kozákovem IČ ,- Kč Obci Modřišice IČ ,- Kč Obci Mříčná IČ ,- Kč Obci Nová Ves nad Popelkou IČ ,- Kč Obci Olešnice IČ ,- Kč Obci Paseky nad Jizerou IČ ,- Kč Obci Poniklá IČ ,- Kč Obci Přepeře IČ ,- Kč Městu Rokytnice nad Jizerou IČ ,- Kč Městu Rovensko pod Troskami IČ ,- Kč Obci Roztoky u Jilemnice IČ ,- Kč Obci Roztoky u Semil IČ ,- Kč Městu Semily IČ ,- Kč Obci Slaná IČ ,- Kč Obci Studenec IČ ,- Kč Obci Svojek IČ ,- Kč Obci Syřenov (JPO Syřenov, Žďár u Kumburku) IČ ,- Kč Obci Tatobity IČ ,- Kč Obci Veselá IČ ,- Kč Obci Víchová nad Jizerou IČ ,- Kč Obci Vítkovice IČ ,- Kč Obci Všeň IČ ,- Kč Městu Vysoké nad Jizerou IČ ,- Kč Obci Záhoří IČ ,- Kč HLASOVÁNÍ Č.: 6 PRO: 41 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat 7. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 61/09 - úpravy specifických ukazatelů v rámci kapitoly Strana 17 z 51

18 Předkladatel: Ing. Jaroslav Podzimek, člen rady kraje pan Zika předseda finančního výboru K materiálům pod body č. 5, 6, 7 finanční výbor tyto materiál projednal a doporučil je zastupitelstvu kraje ke schválení. USNESENÍ č. 135/09/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 61/09 - úpravy specifických ukazatelů v rámci kapitoly změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 61/09, kterým se převádějí finanční prostředky v rámci kapitoly ze specifického ukazatele Aktualizace vnějšího havarijního plánu (Jablonex Group) do specifického ukazatele Aktualizace koncepce ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty Libereckého kraje ve výši ,00 Kč, dle důvodové zprávy. HLASOVÁNÍ Č.: 7 PRO: 39 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: byl přijat 8. Podpora ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji Předkladatel: Ing. Jaroslav Podzimek, člen rady kraje pan Zika předseda finančního výboru Výbor projednal materiál a doporučuje jeho schválení. Do diskuse se nikdo nepřihlásil USNESENÍ č. 136/09/ZK Podpora ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji r o z h o d u j e o poskytnutí finančního daru v celkové výši ,- Kč Zoologické zahradě Liberec, příspěvkové organizaci, Masarykova 1 347, Liberec, IČ: na realizaci komunitního programu Škola pro udržitelný život (dar ve výši ,- Kč) a mezinárodního projektu Ekoškola (dar ve výši ,- Kč) v Libereckém kraji v roce HLASOVÁNÍ Č.: 8 PRO: 41 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat Strana 18 z 51

19 9. Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné půjčky obecně prospěšné společnosti Č.p. 5 Oldřichov v Hájích (dle kapitoly 92308) Předkladatel: Ing. Jaroslav Podzimek, člen rady kraje pan Zika předseda finančního výboru Výbor projednal materiál a doporučuje jeho schválení. pan Šír předseda výboru zemědělství a životního prostředí Výbor zemědělství a životního prostředí doporučuje materiál schválit. USNESENÍ č. 137/09/ZK Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné půjčky obecně prospěšné společnosti Č.p. 5 Oldřichov v Hájích (dle kapitoly 92308) r o z h o d u j e dle 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), o uzavření smlouvy č. OLP/633/2009 o poskytnutí bezúročné návratné půjčky z rozpočtu Libereckého kraje ve výši ,00 Kč obecně prospěšné společnosti Č.p. 5 Oldřichov v Hájích, se sídlem Oldřichov v Hájích 5, , IČ: a u k l á d á Ing. Jaroslavu Podzimkovi, členovi rady kraje, pověřenému vedením resortu zemědělství a životního prostředí, předložit Bc. Stanislavu Eichlerovi, hejtmanovi kraje, smlouvu č. OLP/633/2009 k podpisu. Termín: HLASOVÁNÍ Č.: 9 PRO: 41 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat 10. Stanovisko k možnosti prohlášení vily č. p v Jablonci n. N. (majetek Libereckého kraje) za kulturní památku Předkladatelka: Ing. Lidie Vajnerová, statutární náměstek hejtmana - Sdělila, že jde o Schneiderovu vilu architekta Rudolfa Güntera. pan Kašpar předseda výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Výbor materiál projednal a doporučuje jeho schválení. Do diskuze se nikdo nepřihlásil. USNESENÍ č. 138/09/ZK Strana 19 z 51

20 Stanovisko k možnosti prohlášení vily č. p v Jablonci n. N. (majetek Libereckého kraje) za kulturní památku s o u h l a s í s prohlášením vily č. p v ulici V Luzích v Jablonci nad Nisou za kulturní památku. HLASOVÁNÍ Č.: 10 PRO: 40 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: byl přijat 11. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 45/09 úprava kapitoly Působnosti Předkladatelka: Ing. Lidie Vajnerová, statutární náměstek hejtmana Tento materiál stahuje z projednávání. 12. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 71/09 - Úprava kapitol Grantový fond a Působnosti, změna výše poskytnuté dotace Podpora frankofonie v LK Předkladatelka: Ing. Lidie Vajnerová, statutární náměstek hejtmana - Jedná se o podporu mezinárodního sklářského sympozia a mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica a dále o podporu frankofonie v Libereckém kraji. pan Kašpar předseda výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Výbor materiál projednal, doporučuje jeho schválení a též to, aby bylo hlasováno o materiálu jako o celku. pan Zika předseda finančního výboru Finanční výbor doporučuje materiál projednat a schválit. pan Půta Stejně jako na minulém jednání zastupitelstva navrhuje klub Starostů pro Liberecký kraj, aby se celá částka přesunula do grantového programu, protože se opět jedná o nesystémové rozdělování finančních prostředků. Předchozí bod č. 11 paní náměstkyně stáhla, protože pro jeho přijetí neměla v tuto chvíli dost hlasů. Bc. Eichler Upozornil, že se nyní projednává bod č. 12. pan Půta Pouze konstatoval, že pro přijetí bodu č. 11 nebylo dost hlasů. Ve třech minutách, které má k dispozici dle jednacího řádu, může hovořit o čem uzná za vhodné, příspěvek není nijak omezován. Bc. Eichler Ptá se, zda vyjádření pana Půty má vnímat jako protinávrh. Pokud ano, prosí o jeho vyspecifikování, aby byl hlasovatelný. pan Půta Ano, je to protinávrh. Strana 20 z 51

21 Hlasování o protinávrhu usnesení schvaluje 1. zrušení části usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 27/III/08/ZK ze dne , kterým Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo poskytnutí dotace z grantového fondu Libereckého kraje, program G - 11 Program podpory kultury v Libereckém kraji, sdružení Alliance Francaise, Liberec, IČ , se sídlem tř. 1.máje 8, Liberec, ve výši ,00 Kč, 2. navýšení výdajů v kapitoly Grantový fond, programu G 11 program rozvoje kultury v kraji o ,00 Kč, 3. částku ,00 Kč na podporu frankofonie v LK. HLASOVÁNÍ Č.: 11 PRO: 10 PROTI: 23 ZDRŽEL SE: 9 VÝSLEDEK: nebyl přijat USNESENÍ č. 139/09/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 71/09 - Úprava kapitol Grantový fond a Působnosti, změna výše poskytnuté dotace Podpora frankofonie v LK 1. zrušení části usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 27/III/08/ZK ze dne , kterým Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo poskytnutí dotace z grantového fondu Libereckého kraje, program G - 11 Program podpory kultury v Libereckém kraji, sdružení Alliance Francaise, Liberec, IČ , se sídlem tř. 1.máje 8, Liberec, ve výši ,00 Kč 2. měnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 71/09, kterým se převádí z kapitoly Grantový fond, do kapitoly Působnosti ,00 Kč, dle důvodové zprávy 3. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč: název akce příjemce forma IČ sídlo Kč Podpora frankofonie v LK Alliance Francaise o.s Tř. 1.máje poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč: název akce příjemce forma IČ sídlo Kč Mezinárodní sklářské sympozium IGS Město Nový Bor Obec, město Náměstí Míru 1, Nový Bor poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč: název akce příjemce forma IČ sídlo Kč Mezinárodní hudební festival Lípa Musica Martin Prokeš. Hudební agentura TRIFOLIUM FO podnikající Jasmínová 6/2752, Česká Lípa navýšení výdajů kapitoly Grantový fond, program G 11 - Program rozvoje kultury v kraji o ,00 Kč. Strana 21 z 51

22 HLASOVÁNÍ Č.: 12 PRO: 35 PROTI: 4 ZDRŽEL SE: 3 VÝSLEDEK: byl přijat 13. Příloha č. 1 zřizovací listiny Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Předkladatel: Bc. Radek Cikl, náměstek hejtmana - V příloze zřizovací listiny se promítne sloučení majetku obou škol pod jednu příspěvkovou organizaci. - Od komise ustavené ve věci splynutí škol má závěr, že toto splynutí škol byl krok správný. Mgr. Horáček výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Výbor materiál projednal a doporučuje ho ke schválení. USNESENÍ č. 140/09/ZK Příloha č. 1 zřizovací listiny Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace přílohu č. 1 zřizovací listiny Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace a u k l á d á Bc. Radku Ciklovi, náměstkovi hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, předložit příslušnému správnímu úřadu přílohu č. 1 zřizovací listiny Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace. Termín: HLASOVÁNÍ Č.: 13 PRO: 37 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 VÝSLEDEK: byl přijat 14. Poskytnutí neinvestiční dotace Podnikatelské servisní s.r.o. Předkladatel: Bc. Radek Cikl, náměstek hejtmana - Jde o navázání spolupráce s podnikatelskou sférou ve věci propagace odborných technických učebních oborů. Je to podpora tzv. Yes pro řemesla vysíláním klipů o moderních postupech a pracovním prostření u vybraných řemesel. Ing. Silná finanční výbor Finanční výbor doporučuje materiál projednat a usnesení přijmout. Strana 22 z 51

23 USNESENÍ č. 141/09/ZK Poskytnutí neinvestiční dotace Podnikatelské servisní s.r.o. r o z h o d u j e o poskytnutí neinvestiční dotace Podnikatelské servisní s.r.o., Jiráskova 4898/9, Jablonec nad Nisou, IČ ve výši ,-- Kč. HLASOVÁNÍ Č.: 14 PRO: 38 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3 VÝSLEDEK: byl přijat 15. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 68/09 - úprava kapitol příspěvkové organizace a působnosti resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Předkladatel: Bc. Radek Cikl, náměstek hejtmana - Československá obec legionářská nabídla organizování připomenutí historických událostí 1. a 2. světové války mládeži našeho kraje, její seznámení se s místy těchto historických událostí. JUDr. Švehla výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Ptá se, proč tento materiál nebyl předložen výboru k projednání. Ing. Silná finanční výbor K tomuto materiálu nepřijal výbor usnesení. Tento krok byl shledán jako nesystémový, vhodné by bylo vrátit celou částku do grantů a postupovat standardně. Bc. Cikl Na dotaz JUDr. Švehly neumí odpovědět, neví, proč materiál nebyl k projednání výboru předložen. Domnívá se, že takovéto předkládání nebylo dříve zvykem. USNESENÍ č. 142/09/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 68/09 - úprava kapitol příspěvkové organizace a působnosti resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 68/09, kterým se: a) ponižuje výdajová část kapitoly příspěvkové organizace - resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši ,- Kč, b) navyšuje výdajová část kapitoly působnosti - resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši ,- Kč, dle důvodové zprávy. Strana 23 z 51

24 HLASOVÁNÍ Č.: 15 PRO: 34 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 6 VÝSLEDEK: byl přijat 16. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 69/09 - úprava kapitol působnosti a kapitálové výdaje - resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Předkladatel: Bc. Radek Cikl, náměstek hejtmana - Upozornil, že TJ DUKLA Liberec od kraje v minulosti nikdy žádnou dotaci nedostala, ačkoliv připravuje mládež na olympiády dětí a mládeže a obdobné akce. - Jizerská, o. p. s., finance použije na nákup rolby v rámci spolufinancování. Ing. Silná finanční výbor Finanční výbor materiál projednal a doporučuje ho ke schválení. Mgr. Horáček výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Materiál opět nebyl výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport předložen, k informacím se dostávají jako výbor těžko. Nerozumí tomu. USNESENÍ č. 143/09/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 69/09 - úprava kapitol působnosti a kapitálové výdaje - resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 1. změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 69/09, kterým se: a) ponižuje výdajová část kapitoly působnosti - resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši ,- Kč, b) navyšuje výdajová část kapitoly kapitálové výdaje - resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši ,- Kč 2. poskytnutí: a) neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši ,- Kč pro Tělovýchovnou jednotu DUKLA Liberec, občanské sdružení, Jeronýmova 522, Liberec VII, IČ: , číslo akce: Liberec - Evropské město lyžování 2009 až 2011, b) investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši ,- Kč pro Jizerskou, o.p.s., Bedřichov, IČ: , číslo akce: Příspěvek na nákup sněžného stroje - rolby, dle důvodové zprávy. HLASOVÁNÍ Č.: 16 PRO: 38 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3 VÝSLEDEK: byl přijat Strana 24 z 51

25 17. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 74/09 - překlenutí nepříznivé finanční situace příspěvkových organizací resortu sociálních věcí a menšin Předkladatel: Pavel Petráček, člen rady kraje - Na krytí finančních nákladů příspěvkových organizace v resortu sociálních věcí a menšin chybí v současné době chybí 97 mil. Kč. Rozhodli se proto vypomoci bezúročnou půjčkou, příspěvkové organizace i částky jsou součástí návrhu usnesení. Ing. Silná finanční výbor Finanční výbor materiál projednal a doporučuje jeho přijetí. PhDr. Picková předsedkyně výboru sociálních věcí a menšin Výbor sociálních věcí a menšin materiál projednal a doporučuje jeho schválení. USNESENÍ č. 144/09/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 74/09 - překlenutí nepříznivé finanční situace příspěvkových organizací resortu sociálních věcí a menšin změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 74/09 - překlenutí nepříznivé finanční situace příspěvkových organizací resortu sociálních věcí a menšin, kterým se: 1. převádí částka ,00 Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa do kapitoly Působnosti, 2. mění rozpis dílčích ukazatelů kapitoly 91405, půjčka příspěvkovým organizacím resortu sociálních věcí a menšin, r o z h o d u j e o uzavření smluv o bezúročné návratné půjčce z rozpočtu Libereckého kraje, dle důvodové zprávy, s těmito subjekty a v tomto rozsahu: Název subjektu Návrh půjčky v tis. Kč Jedličkův ústav, příspěvková organizace 4 500,00 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace 1 000,00 Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace 2 500,00 Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace 3 600,00 Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace 300,00 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace 2 500,00 Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace 1 800,00 Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková 1 600,00 Strana 25 z 51

26 organizace Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace 2 500,00 Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace 1 800,00 Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace 2 800,00 Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace 2 200,00 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace 3 500,00 Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace 4 500,00 Domov Raspenava, příspěvková organizace 2 700,00 APOSS Liberec, příspěvková organizace 1 300,00 Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou, příspěvková organizace 950,00 Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace 950,00 HLASOVÁNÍ Č.: 17 PRO: 40 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat Přestávka 14,56 15,16 hodin. 18. Záměr financování oprav mostů na silnicích II. a III. třídy formou úvěru Předkladatel: Martin Sepp, náměstek hejtmana K tomuto materiálu je připravena prezentace. Komentář k ní podal pan Douděra, technicko správní náměstek ředitele KSS LK. pan Sepp - Na opravdu všech mostů v Libereckém kraji by potřebovali ¾ miliardy korun. Toto není možné naplnit, proto resort dopravy po schválení v radě kraje navrhuje zastupitelstvu řešení formou úvěru ve výši 500 mil. Kč. Doba trvání úvěru je maximálně 20 let. Spláceno by mělo být postupně v letech Čerpání by mělo být též postupné, v roce 2010 by to mělo být mil. Kč na opravy, které jsou připravené. Ing. Tita předseda výboru dopravy Výbor projednal tento materiál a doporučuje zastupitelstvu jeho schválení. pan Půta Chce se pana Seppa zeptat, jaký tento úvěr bude mít vliv na zadluženost a rating kraje? Jakým způsobem bude zajištěno budoucí splácení? Letos se začíná splácet jistina z úvěru 750 mil. Kč, která byla použita na opravy komunikací v majetku LK. Nyní si půjčíme další ½ miliardy. Celkem je to částka těsně nad polovinou základního rozpočtu, který každý rok schvalujeme. Strana 26 z 51

27 pan Sepp Ten o odpověď poprosí pana Bursu. Jinak má pan Půta pravdu, tento rok šlo posledních 25 mil. Kč z investic z úvěru, který zastupitelstvo odsouhlasilo ve výši 750 mil. Kč. Nicméně, co se týká resortu dopravy, netěší je to. Ale tento problém je třeba řešit. Myslí si, že nejhorší je nedělat nic. pan Bursa Souhlasí s názorem náměstka Seppa, ani je to za ekonomický odbor netěší, nicméně situace je taková, že je třeba ji řešit tímto způsobem. V tomto bodu č. 18 řešíme záměr financování. Přímé konkrétní otázky, o kterých se zde mluví, dle jeho názoru, nejsou na pořadu dne. V okamžiku, kdy se tento záměr schválí, je na ekonomickém resortu, abychom se zabývali otázkou, aby celková zadluženost nedopadala tak, jak je to zde předkládáno. pan Pieter Všichni chceme, aby mosty a silnice byly v pořádku, řidiči byli bezpeční. V programovém prohlášení Rady Libereckého kraje je, že chtějí udržet stávající míru zadlužení, toto tomu neodpovídá. Zadlužení se navyšuje. Je to o investicích 100 mil. ročně. Současná koalice zde již několikrát hlasovala o nesystémových opatřeních, kde se rozdělily prostředky v minimální výši 111 mil. korun. Ve stávajícím složení a s další podporou KSČM prohlašuje vše, co chce. Myslí si, že by stálo za to, aby koalice zvážila účel hospodaření, aby se neposkytovaly částky jako např. 10 mil. korun na inženýrské sítě v Hodkovicích, 32 mil. Kč na zdravotnické poplatky, 15 mil. korun na doprovodný program Mistrovství světa SKI, 22,5 mil. na Sportovně realizační centrum Sokolí. Je třeba, aby si rada zvolila své priority. A pokud prioritami jsou tyto, řekněme rozdělené, finanční prostředky do malých finančních částek, tak je to špatně. Naopak by to měly být např. zmiňované mosty. Je to o rozhodnutí, čemu dát prioritu. Myslí si, že z tohoto pohledu není vůbec zapotřebí si brát úvěr, ale jenom dobře nakládat s prostředky, které jsou kraji a tedy zastupitelstvu svěřeny. Čili 100 mil. korun je možné v každém roce vyčlenit na mosty, ale v zásadách základního hospodaření. pan Půta Děkuje za odpověď, předpokládal by, že pokud LK připravuje záměr úvěru, bude se ekonomický odbor zabývat tím, co to pro něho do budoucnosti znamená, z čeho se bude splácet. Je potřeba se již nyní zabývat tím, z čeho se úvěr bude splácet. Příjmy budou nižší, než bylo na rok 2009 plánováno. Je nutné začít pracovat v úsporném režimu, hledat úspory. Na jedné straně peníze dáváme na méně podstatné akce, na druhé straně si půjčujeme, abychom mohli udělat důležité rekonstrukce mostů a věci podstatné. Chápe, že resort pana Seppa navrhuje, aby se opravy udělaly najednou a ve chvíli, kdy je to potřeba. Nechápe ale, proč není zvolena jasná priorita, aby se mohly tyto opravy financovat z běžného rozpočtu. Ing. Silná Souhlasí s předřečníky, pokud si chceme vzít úvěr 500 mil. Kč, tedy schválit záměr, musíme zvažovat, co nás čeká, tj. menší daňové příjmy a musíme hledat úspory. Za posledních půl roku bylo poněkud nesystémově rozděleno 100 mil. na různé aktivity. To je třeba dále dobře zvažovat. Toto je stanovisko její. Ing. Silná finanční výbor Finanční výbor doporučil, aby se o tomto úvěru uvažovalo. Strana 27 z 51

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 Hospodářsky podprůměrné a slabé oblasti Libereckého kraje Na území Libereckého kraje se projevují významné rozdíly mezi jednotlivými obcemi a regiony, především z

Více

Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 6. 2013

Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 6. 2013 Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 6. 2013 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 44 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Mgr. Richter

Více

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou POÚ Poř. č. Obec - Město Počet okrsků 1. Česká Lípa 1. Česká Lípa 1 Blíževedly 1 2 Bohatice 1 3 Česká Lípa 47 4 Holany 1 5 Horní Libchava 1 6 Horní Police 1 7 Jestřebí 1 8 Kozly 1 9 Kravaře 2 10 Kvítkov

Více

Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2012

Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2012 Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2012 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 42 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Mgr. Radim

Více

12. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.08.2015

12. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.08.2015 12. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.08.2015 Pořadí jednání č. 5 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 180/15 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.1 Podpora

Více

Z á p i s z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 24. 2. 2009

Z á p i s z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 24. 2. 2009 Z á p i s z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 24. 2. 2009 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: 43 členů zastupitelstva (dle přiložené listiny) Mgr. Ota Raiter a

Více

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 18. 1. 2016

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 18. 1. 2016 Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 18. 1. 2016 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René

Více

Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 10. 2. 2015

Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 10. 2. 2015 Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 0. 2. 205 Přítomno: Ověřovatelé: Omluven: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef

Více

Oznámení koncepce AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2006-2020

Oznámení koncepce AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2006-2020 Oznámení koncepce podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2006-2020 Předkladatel:

Více

Z á p i s z 1/III. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 16. 12. 2008

Z á p i s z 1/III. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 16. 12. 2008 Z á p i s z 1/III. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 16. 12. 2008 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: 41 členů zastupitelstva (dle přiložené listiny) p. Petr Polák,

Více

Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 6. 2012

Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 6. 2012 Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 6. 2012 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 41 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Ing. Jiří

Více

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 Pořadí jednání č. 14 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 225/15 Dofinancování sociálních služeb v roce 2015 Rada kraje po projednání s c h v a l u j

Více

18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 15.10.2013

18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 15.10.2013 18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 15.10.2013 Pořadí jednání č. 9 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 277/13 poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci podprogramu Podpora jednotek požární obcí

Více

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 45 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) MUDr. Vladimír

Více

Změny jízdních řádů 2009/2010

Změny jízdních řádů 2009/2010 Změny jízdních řádů 2009/2010 V novém jízdním řádu veřejné dopravy osob, platném od 13.12.2009 do 11.12.2010, dochází na území Libereckého kraje k následujícím významnějším změnám: Železniční doprava trať

Více

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje v roce 2006

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje v roce 2006 1 / 12 Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území kého e v roce 2006 1 000 218 2 000 233 3 000 269 4 000 404 5 000 427 Špindlerův Mlýn Harrachov - -Bautzen - Dresden - Berlin -

Více

31.12.2018 Tanvald Harrachov 10 10 530743

31.12.2018 Tanvald Harrachov 10 10 530743 Příloha č. 1 Přehled licencí vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem dopravy, k provozování veřejné vnitrostátní linkové osobní dopravy na území Libereckého kraje platných v roce 2015 P.č.

Více

Příloha č.5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón. Označení Nadzóny. Číslo zóny. Název nadzóny

Příloha č.5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón. Označení Nadzóny. Číslo zóny. Název nadzóny 0001 Liberec,,Fügnerova 00 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice,,křiž. 00 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n.nisou,,aut.nádr. 01 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně,,u mostu 01 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103

Více

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje V současné době aktuální vymezení hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí vyšlo z prací na aktualizaci Programu rozvoje Libereckého kraje na období 2007-2013.

Více

Příloha č. 5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón

Příloha č. 5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón Albrechtice v J. h. 7015 70 TA Tanvald Bedřichov 1023 10 JN Jablonec nad Nisou Benecko 9024 90 JI Jilemnice Benecko - Dolní Štěpanice 9023 90 JI Jilemnice Benešov u Semil 5015 50 SE Semily Bezděz 2220

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012 Bod pořadu jednání: 40. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Zpráva o činnosti rady kraje Usnesení č. 1252/12/mRK Jana Kvapilová zaměstnanec

Více

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7 Číslo zóny Název zóny Název nadzóny 0001 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103 Hrádek n. N. - Václavice Hrádek nad Nisou 0104 Hrádek

Více

11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013

11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013 1 ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 002013 Pořadí jednání č. 61 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 140/13 snížení kapitoly 91903 Pokladní správa a navýšení kapitoly 92606 Dotační fond a poskytnutí

Více

1 1 500 001 Kravaře - Česká Lípa 31.12.2012 2

1 1 500 001 Kravaře - Česká Lípa 31.12.2012 2 Příloha č. 5 Přehled licencí vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem pravy, k provozování veřejné vnitrostátní linkové osobní pravy na území Libereckého kraje platných v roce 2008 1 1 500 001

Více

Výpis usnesení z 1./IV zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18.12.2012

Výpis usnesení z 1./IV zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18.12.2012 Výpis usnesení z 1./IV zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18.12.2012 USNESENÍ č. 26/IV/12/ZK Rozhodnutí o on-line přenosu a pořízení audio-video záznamu z 1. zasedání Zastupitelstva

Více

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2015 Semilsko, Jilemnicko, Turnovsko

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2015 Semilsko, Jilemnicko, Turnovsko ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2015 Semilsko, Jilemnicko, Turnovsko KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 V Liberci dne 1. 12. 2015 Seznam změn platných

Více

Grantový program 6, 7, 8

Grantový program 6, 7, 8 Číslo žádosti Název projektu Jméno žadatele 1 Oprava dvou křížů pro obec Mařenice Obec Mařenice 2 Zabezpečení jeskyně Velká Basa v rámci speleologického průzkumu Ještědského kra4-01 ZO ČSS 3 Propagace

Více

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 1. 2014

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 1. 2014 Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 1. 2014 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René

Více

Příloha : Zpráva o řešení připomínek ke konceptu. Ministerstvo zemědělství České republiky Těšnov 17 Praha 1

Příloha : Zpráva o řešení připomínek ke konceptu. Ministerstvo zemědělství České republiky Těšnov 17 Praha 1 Název projektu : Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje Stupeň projektové dokumentace : studie Příloha : Zadavatel : Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec Ministerstvo zemědělství České republiky

Více

11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013

11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013 11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013 Pořadí jednání č. 13 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 128/13 - snížení kapitoly 919 03 Pokladní správa a navýšení kapitoly 926 Dotační fond LK a

Více

Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností Česká Lípa

Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností Česká Lípa ký kraj s rozšířenou působností Bezděz všechna k.ú. ÚPO Městský úřad Blatce všechna k.ú. ÚP Městský úřad TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér Ing. arch. VLADIMÍR SMILNICKÝ Blíževedly všechna k.ú.

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.08.2013

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.08.2013 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.08.201 Bod pořadu jednání: 6. Název : Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Důvod předložení: Usnesení č. Zpracoval: Bc. Iveta Jáčová vedoucí

Více

Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL

Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL Seznam linek a traťových úseků zapojených do integrovaného dopravního systému IDOL (stav k 9.12.2012) 1. Železniční doprava České dráhy, a.s. PLATÍ POUZE NA OSOBNÍ A SPĚŠNÉ VLAKY trati/ Název trati/ 030/

Více

Horka u Staré Paky - Stará Paka - Turnov - Liberec 034 Smržovka - Josefův Důl Smržovka - Josefův Důl 035 Železný Brod - Tanvald Železný Brod - Tanvald

Horka u Staré Paky - Stará Paka - Turnov - Liberec 034 Smržovka - Josefův Důl Smržovka - Josefův Důl 035 Železný Brod - Tanvald Železný Brod - Tanvald Seznam linek a traťových úseků zapojených do integrovaného dopravního systému IDOL (stav k 3.9.2012) 1. Železniční doprava České dráhy, a.s. PLATÍ POUZE NA OSOBNÍ A SPĚŠNÉ VLAKY trati Název trati 030 (Pardubice-)

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

Úterý: 8:00-11:00 12:00-15:00 PSČ 471 54 mobil: 604 92 36 32 Počet obyvatel: 4 434

Úterý: 8:00-11:00 12:00-15:00 PSČ 471 54 mobil: 604 92 36 32 Počet obyvatel: 4 434 Bezděz Obecní úřad: tel.: 487 87 31 20 starostka: Bezděz 102 fax: Věra Ambrožová PSČ 472 01 mobil: 723 32 40 47 Počet obyvatel: 316 Doksy obec@bezdez.cz Rozloha: 237 ha IDDS: www.obecbezdez.cz První písemná

Více

REGIONÁLNÍ PRODUKT JIZERSKÉ HORY je potravinářský, přírodní nebo řemeslnický produkt, který

REGIONÁLNÍ PRODUKT JIZERSKÉ HORY je potravinářský, přírodní nebo řemeslnický produkt, který Pravidla pro udělení značky REGIONÁLNÍ PRODUKT JIZERSKÉ HORY REGIONÁLNÍ PRODUKT JIZERSKÉ HORY je potravinářský, přírodní nebo řemeslnický produkt, který je vyráběn na území obcí Libereckého kraje Albrechtice

Více

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.205 Pořadí jednání č. 6 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 22/5 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu kého kraje v rámci programu.2 Podpora Sdružení Čech,

Více

Okresní přebor dospělých

Okresní přebor dospělých A1A Okresní přebor dospělých 5130261 Sportovní klub S. K. Osečná Českolipská 51 723 406 747 Pytloun uboš 46352 Osečná 602 314 961 Pokorný Luděk lubospytloun-pn@centrum.cz 5130401 Sportovní klub Hlavice,

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 7. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Koncepce rozvoje sítě cyklistické dopravy v Libereckém kraji

Koncepce rozvoje sítě cyklistické dopravy v Libereckém kraji Koncepce rozvoje sítě cyklistické dopravy v Libereckém kraji str. 1 z celkem 12 Koncepce rozvoje sítě cyklistické dopravy v Libereckém kraji část: Technické a ekonomické zhodnocení problémů a záměrů rozvoje

Více

CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE o. p. s.

CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE o. p. s. CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE o. p. s. 2. Bozkov Cvikov Obecní úřad Bozkov, č.p.191, 512 13 Bozkov (kancelář v 1. patře) Městský úřad - 1.patro, zasedací místnost,nám. Osvobození 63,

Více

5. Berlín, Benecko, Hradec Králové 6. Harrachov, Rokytnice 7. Semily, Lomnice n.p., Svojek 8. Horní Mísečky, Špindlerův Mlýn, Praha

5. Berlín, Benecko, Hradec Králové 6. Harrachov, Rokytnice 7. Semily, Lomnice n.p., Svojek 8. Horní Mísečky, Špindlerův Mlýn, Praha 1. Zájezdy 2. zájezdy 3. Horní Branná, Vrchlabí, Trutnov 4. Zálesní Lhota, Jablonec n.n., Liberec, Ústí nad Labem 5. Berlín, Benecko, Hradec Králové 6. Harrachov, Rokytnice 7. Semily, Lomnice n.p., Svojek

Více

Zápis č. 7 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje

Zápis č. 7 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje Zápis č. 7 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje Termín: Místo : Přítomní: 10. 8. 2010 od 16:00 hod Krajský úřad Libereckého kraje dle prezenční listiny

Více

Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 4. 2009

Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 4. 2009 Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 4. 2009 Přítomni: 41 členů zastupitelstva (dle přiložené listiny) Omluveni: MUDr. Pavel Novák, Pavel Ploc, Mgr. Ota Raiter, Mgr.

Více

Z á p i s č. 13 13. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 9. 7. 2013

Z á p i s č. 13 13. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 9. 7. 2013 Z á p i s č. 13 13. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 9. 7. 2013 Přítomno: Omluveni: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle

Více

KONANÉ DNE 09. 02. 2015

KONANÉ DNE 09. 02. 2015 Z Á P I S Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 09. 02. Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing. Vladislav

Více

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 5. 2012

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 5. 2012 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 5. 2012 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 41 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Ing. Drda,

Více

Žádosti neodpovídající účelu a podmínkám Programu - nedoporučené k realizaci

Žádosti neodpovídající účelu a podmínkám Programu - nedoporučené k realizaci Hodnotící formulář - souhrnná tabulka projektů Číslo a název oblasti podpory, programu: oblast podpory Požární ochrana, program. Podpora jednotek PO obcí Libereckého kraje R. vyhlášení: 6 ZR - RO /6 -

Více

Zavedení volebních okrsků

Zavedení volebních okrsků Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

CENTRA PRO ZDRAVOTNÌ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE o. p. s.

CENTRA PRO ZDRAVOTNÌ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE o. p. s. CENTRA PRO ZDRAVOTNÌ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE o. p. s. . 2 Bozkov Cvikov Obecní úøad Bozkov, è.p.191, 512 13 Bozkov (kanceláø v 1. patøe) Mìstský úøad - 1.patro, zasedací místnost,nám. Osvobození 63,

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ TETOVÁ ČÁST, část C PROBLÉMY K ŘEŠENÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ Územně analytické podklady ORP Česká Lípa 2. úplná aktualizace, 2012 OBSAH ČÁSTI C: PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI...

Více

POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ

POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ 3. ROČNÍK TROJBOJE VŠESTRANNOSTI PRO ŽÁKY 1. 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE pod patronací Mgr. Petra Doležala, náměstka hejtmana Libereckého kraje POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH

Více

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 215 Měsíční

Více

1. Železniční doprava

1. Železniční doprava 1. Železniční doprava České dráhy, a.s. PLATÍ POUZE NA OSOBNÍ A SPĚŠNÉ VLAKY trati/ Název trati/ 030/ L3 (Pardubice-) Jaroměř - Turnov - Liberec Horka u Staré Paky - Stará Paka - Turnov - Liberec 034/

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného dne 20. 10. 2015 od 17,00 hodin v obřadní síni

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného dne 20. 10. 2015 od 17,00 hodin v obřadní síni Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného dne 20. 10. 2015 od 17,00 hodin v obřadní síni Zahájení zasedání Jednání zahájil a řídil Jiří Miler, starosta. Přivítal přítomné členy

Více

Z Á P I S. ze 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.8.2010. Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Z Á P I S. ze 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.8.2010. Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Z Á P I S ze 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.8.2010 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 9 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL

Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL Seznam linek a traťových úseků zapojených do integrovaného dopravního systému IDOL (stav k 15.12.2013) 1. Železniční doprava České dráhy, a.s. PLATÍ POUZE NA OSOBNÍ A SPĚŠNÉ VLAKY trati/ Název trati/ 030/

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh na jmenování zástupce statutárního města Liberec do Rady Sdružení zájmového sdružení

Více

ZÁPIS z veřejného 80. zasedání (6/2010) Mikroregionu Český ráj konaného dne 18.11.2010 v hotelu Králíček, Obec Kacanovy

ZÁPIS z veřejného 80. zasedání (6/2010) Mikroregionu Český ráj konaného dne 18.11.2010 v hotelu Králíček, Obec Kacanovy ZÁPIS z veřejného 80. zasedání (6/2010) Mikroregionu Český ráj konaného dne 18.11.2010 v hotelu Králíček, Obec Kacanovy Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová,

Více

ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 28. ledna 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 28. ledna 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 28. ledna 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: M. Žabková, J. Dvořák Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání všech 15 zastupitelů

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.08.2014

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.08.2014 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.08.2014 Bod pořadu jednání: 20. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Majetkoprávní operace prodej: a) pozemků v k.ú. Víska u Frýdlantu b) pozemku v k.ú.

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 3. zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin. Zkonstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 6.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 6. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Přehled podpořených žadatelů v grantovém Programu č. 10 Podpora projektů v resortu školství

Přehled podpořených žadatelů v grantovém Programu č. 10 Podpora projektů v resortu školství Přehled podpořených žadatelů v grantovém Programu č. 10 Podpora projektů v resortu školství Žadatel: IČ: Název projektu: Výše přidělené dotace: Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další

Více

Program: Strana 1 (celkem 20)

Program: Strana 1 (celkem 20) Zápis z 18. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19. 8. 2010 v 8,30 hodin v salonku hotelu U Lemura ZOO Dvůr Králové nad Labem Přítomni:

Více

Název materiálu: 9. Mikroregion Jizera zpráva o finanční činnosti

Název materiálu: 9. Mikroregion Jizera zpráva o finanční činnosti Podklady na zasedání ZM dne: 23. 2. 2012 Název materiálu: 9. Mikroregion Jizera zpráva o finanční činnosti Předkládá: PhDr. Hana Maierová Vypracoval: P. Soldátová odborná poradkyně MR Jizera Zúčastní se

Více

Zápis. Program: 1. Zahájení 2. Představení projektu výstavby BONDY CENTRA 3. Zpráva o vyřízení interpelací vznesených na minulém zasedání MZ

Zápis. Program: 1. Zahájení 2. Představení projektu výstavby BONDY CENTRA 3. Zpráva o vyřízení interpelací vznesených na minulém zasedání MZ Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek 23. března 2006 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám. 61

Více

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje ke konci roku 2007

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje ke konci roku 2007 Příloha č. 5 Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území kého kraje ke konci roku 2007 1 Špindlerův Mlýn - Harrachov - - Bautzen 000 218 - Dresden - Berlin MD ČR 2 - Jablonec nad

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2012 v 17.30 hod.

Více

Podmínky Programu č. 20 Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

Podmínky Programu č. 20 Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích Příloha č. 1 Podmínky Programu č. 20 Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích Správce programu Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Hodnotící orgán Výbor dopravy

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 15 členů zastupitelstva Omluveni: -- Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost

Více

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003 Přítomni: členové zastupitelstva města Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, Mgr. Roman Fabeš, Milena Kopečná, RNDr. Stanislav Máca,

Více

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Č. 165/2013 Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách

Více

Z á p i s. z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

1. Příloha kapitoly B2.5: ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

1. Příloha kapitoly B2.5: ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY Obsah tabulkové části Zvláště chráněná území Památné stromy Střety 1. Příloha kapitoly B2.5: ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 1.1 VÝČET DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÝCH PŘED ROKEM 1997 (platnost ÚTP NR a R ÚSES)

Více

Parametry projektu. zařizovací předměty ks 31;rozvody instalací m 362;oprava povrchů m2 611;nové zdivo m2 100 2 560 485,00 11,72 300 000,00

Parametry projektu. zařizovací předměty ks 31;rozvody instalací m 362;oprava povrchů m2 611;nové zdivo m2 100 2 560 485,00 11,72 300 000,00 Poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, podprogramu č. 2.1

Více

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice Tento zápis má pouze informativní charakter, některé údaje jsou v dokumentu vypuštěny nebo zaškrtnuty s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 3. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 3. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 3. 2015 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: Ing. P. Bartoň, Mgr. D. Suržin Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 27.10.2015

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 27.10.2015 ZÁPIS Č. 9 ze ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 27.10.2015 Přítomni: Marek Pieter, Vladimír Mastník, RNDr. Vít Příkaský (přítomen od bodu č. 2),

Více

Zápis z 34. jednání Finančního výboru ZM

Zápis z 34. jednání Finančního výboru ZM Zastupitelstva města, které se konalo 1/18 ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.25 hodin.

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zasedání zastupitelstva obce Petrovice zahájil v 18.00 hodin starosta

Více

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin MĚSTO RALSKO ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Přítomni dle prezenční listiny: Milan Vácha, Vlasta Málková,

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.10.2015

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.10.2015 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.10.2015 Přítomno Omluvena Dále přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny : Ing. Kateřina Lesáková, zastupitelka : 5 občanů,

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno13 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 24. června 2010

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 24. června 2010 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 24. června 2010 K bodu č. 1/ Úvod usnesení Usnesení ZM č. 104/2010 ZM schvaluje program jednání s úpravou dle diskuse. (Hlasování: 21/0/0) K bodu č.

Více

Z á p i s ze 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 23. 6. 2009

Z á p i s ze 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 23. 6. 2009 Z á p i s ze 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 23. 6. 2009 Přítomni: 42 členů zastupitelstva (dle přiložené listiny) Omluveni: Marek Pieter, Ing. Lidie Vajnerová, Ing. Karel Kapoun

Více

CENTRA PRO ZDRAVOTNÌ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE o. p. s.

CENTRA PRO ZDRAVOTNÌ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE o. p. s. CENTRA PRO ZDRAVOTNÌ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE o. p. s. 2. Bozkov Cvikov Obecní úøad Bozkov, è.p.191, 512 13 Bozkov (kanceláø v 1. patøe) Mìstský úøad - 1.patro, zasedací místnost,nám. Osvobození 63,

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 19. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.5.2012 od 19.00 hodin do 19.48 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.08.2015

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.08.2015 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.08.2015 Bod pořadu jednání: 87. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 222/15 úprava kapitol 920 04 kapitálové výdaje odboru školství, mládeže,

Více

Zápis č. 10/2008. Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing. Eliška Kopřivová, Jaroslav Stávek, Tomáš Stávek, Mgr. Petr Antoš, Pavel Stávek, Jana Hádlíková

Zápis č. 10/2008. Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing. Eliška Kopřivová, Jaroslav Stávek, Tomáš Stávek, Mgr. Petr Antoš, Pavel Stávek, Jana Hádlíková Zápis č. 10/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 27. října 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách. Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Aleš

Více

PŘÍLOHA 2 SPP IDOL SEZNAM LINEK A TRATÍ, NA KTERÝCH PLATÍ TARIF IDOL

PŘÍLOHA 2 SPP IDOL SEZNAM LINEK A TRATÍ, NA KTERÝCH PLATÍ TARIF IDOL PŘÍL. 2 SPP SEZNAM LINEK A TRATÍ, NA KTERÝCH PLATÍ TARIF - PLATÍ OD 13.12.2015 OBSAH: PŘÍLOHA 2 SPP SEZNAM LINEK A TRATÍ, NA KTERÝCH PLATÍ TARIF 1. Vlaky dopravce České dráhy, a.s. ( PLATÍ POUZE NA OSOBNÍ

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 08/2015 dne 02. 12. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 08/2015 dne 2. prosince 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7. 9. 2011

Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7. 9. 2011 Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7. 9. 2011 Zasedání se zúčastnilo dle prezenční listiny 6 členů zastupitelstva. Paní Jana Mališová se omluvila. Zasedání zahájil v 19. 00 hod. a řídil

Více

Hosté: p. Petra Hirschová, sl. Petra Pelikánová účetní městyse. Omluveni:, Jana Popelková. Přítomní občané - 6

Hosté: p. Petra Hirschová, sl. Petra Pelikánová účetní městyse. Omluveni:, Jana Popelková. Přítomní občané - 6 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 14.5.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman, Ing. Pavel

Více

21. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 02.12.2014

21. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 02.12.2014 21. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 02.12.2014 Pořadí jednání č. 96 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 300/14 Lesnický fond LK poskytnutí dotací (příspěvků) na Rada kraje po projednání souhlasí

Více