PRÁCE S CHYBOU VE VÝUCE CIZÍCH JAZYKŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁCE S CHYBOU VE VÝUCE CIZÍCH JAZYKŮ"

Transkript

1 PRÁCE S CHYBOU VE VÝUCE CIZÍCH JAZYKŮ (včetně češtiny pro cizince) Univerzita Karlova v Praze Ústav jazykové a odborné přípravy Výzkumné a testovací centrum Jiřího nám. 1/I, Poděbrady ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ Prof. PhDr. Marie Bořek-Dohalská, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, ČR Poznáváme vlastní chyby ve výuce? Gramatik může zadat test, literát esej jak může testovat a účinně napravovat chyby ve výslovnosti fonetik? Chyby v rovině segmentální, chyby v rovině suprasegmentální špatná intonace, chybná realizace přízvuků, členění rytmicko-melodických celků, fonostylistická problematika. Co získáváme a poznáváme učením cizinců? PhDr. Jitka Cvejnová Helena Confortiová osmdesátiletá Příspěvek představí naší kolegyni Helenu Confortiovou a její profesní dráhu především s ohledem na obor čeština pro cizince a zároveň také připomene její hlavní publikace v tomto oboru. Mgr. Romana Divošová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ČR Práce s chybou při výuce anglického a českého jazyka Příspěvek je věnován práci s chybou při výuce anglického a českého jazyka. Poznatky zakládám na dlouholeté zkušenosti s výukou obou jazyků. V angličtině se zaměřuji na chyby ve výslovnosti i v gramatice a jejich efektivní využití. Zmíním několik "pomůcek, které slouží k zapamatování si správných tvarů slov. V češtině se zaměřím na učení se z chyb, se kterými se setkáváme ve veřejných sdělovacích prostředcích, na nesprávné tvary v názvech ulic na městských značeních atd. Krátký úsek věnuji rovněž chybám, které dělají uživatelé slovenštiny používající češtinu pro ústní i písemný projev. Mgr. Dita Golková Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, ČR Efektivní oprava chyby v cizojazyčné výuce Příspěvek se zabývá tematikou častých chyb v různých jazykových rovinách u studentů učících se anglický jazyk. Obsah článku částečně vychází z odpovědí získaných z drobného dotazníkového šetření, ve kterém respondenti uváděli, jakých převážně gramatických chyb se při studiu angličtiny jako cizího jazyka dopouštějí 1

2 opakovaně. Cílem příspěvku je přiblížit, jak učitel angličtiny pracuje s chybou, tj. jak chybu vyhodnocuje, efektivně opravuje a jakou studentům poskytuje zpětnou vazbu. PaedDr. Dana Hánková, Dip. RSA AKCENT College, Praha, ČR Korektivní zpětná vazba v hodinách češtiny pro cizince Příspěvek představí analýzu tří vyučovacích hodin češtiny jako cizího jazyka pro dospělé a popis korektivní zpětné vazby, kterou studentům poskytovaly tři učitelky. Cílem příspěvku je poznat strategie, které učitelky používaly při opravování chyb studentů, a jak na tyto strategie studenti reagovali. V závěru příspěvku techniky práce s chybou zaznamenané v reálné výuce porovnáme s doporučeními z odborné literatury. Mgr. Dana Havlíková Jak pracují s chybou ve výuce lektoři AUČCJ? Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) je odborná zájmová organizace. Jedním z cílů AUČCJ je podporovat tzv. dobrou praxi ve výuce českého jazyka pro cizince. Od roku 2011 je AUČCJ poskytovatelem výuky českého jazyka v rámci Státního integračního programu (SIP). Lektoři AUČCJ, kteří učí v kurzech pro azylanty, mají možnost se vzdělávat a také dostávají metodickou podporu. Jsou vedeni mj. k efektivní práci s chybou, za což považujeme především kreativní práci s chybou, využívání chyby při další výuce a v neposlední řadě opravování chyb podle srovnání úrovně chybně zvoleného výrazu s jazykovými možnostmi studenta. Efektivní práce s chybou je sledována v pravidelných hospitacích, při kterých je práce lektora hodnocena podle systému propracovaných kritérií. Lektoři jsou také vyzýváni k autoevaluaci své práce. Mgr. Alexander Horák Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, SR Medzijazyková interferencia ako zdroj chýb pri učení sa cudzích jazykov V oblasti vyučovania cudzích jazykov sa v zásade akceptuje téza, že existujú dva hlavné zdroje chýb pri učení sa cudzieho jazyka: 1. Interferencia z materinského jazyka (L1 language transfer), 2. Vývojové chyby (developmental errors). Na príklade slovenčiny ako cudzieho jazyka porovnávam a analyzujem interferenčné chyby, ktoré sa prejavujú u hovoriacich rozličných jazykov (slovanské jazyky, angličtina, španielčina, arabčina). Poukazujem aj na možné prístupy, metódy výučby a typy cvičení, ktoré negatívny jazykový transfer môžu odstrániť, alebo aspoň minimalizovať. Štúdia je materiálovo založená na písomných a ústnych prejavoch študentov Jazykovej a odbornej prípravy CĎV Univerzity Komenského, študentov slovakistiky Jagelovskej univerzity v Krakove a účastníkov testovania jazykových kompetencií zo slovenčiny ako cudzieho jazyka. Mgr. Šárka Keslerová Interferenční chyba kámen úrazu ve výuce češtiny pro Slovany Autorka se v příspěvku zabývá zejména mezijazykovou interferencí, která je hlavní příčinou chyb studentů ze slovanských zemí při studiu češtiny (stejně tak jako všech Slovanů při studiu dalšího slovanského jazyka). Klade si otázku, ve kterých jazykových rovinách a v jaké míře se interference v případě typologicky blízkých jazyků vyskytuje, a zda je možné interferenčním chybám předcházet. V neposlední řadě se věnuje také problematice pozitivního mezijazykového transferu ve výuce. 2

3 Mgr. Tomáš Klinka Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, ČR Typologie chyb J. P. Astolfiho a výuka cizího jazyka Představení obecné typologie chyb a chybování francouzského didaktika J. P. Astolfiho (1999) a její reflexe v úhlu pohledu výuky cizích jazyků. Dá se obecně didaktická typologie chyb (dělící příčiny chybování mj. na chyby pramenící ze zadání a pokynů, zapříčiněné zažitými strukturami školního chování, svědčící o alternativním chápání problému ze strany žáka, založené na zvolené strategii řešení problému či vzniklé kognitivním přesycením ) vztáhnout i na specifickou oblast chybování jazykového a rozšířit tak možnosti analýzy chyb žáků při učení se cizímu jazyku? Mgr. Šárka Koníčková Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, ČR Analýza písemného projevu studentů francouzského jazyka z oboru marketingu Příspěvek podá přehled o analýze písemného projevu studentů bakalářského oboru Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii a magisterského oboru Odborná francouzština pro hospodářskou praxi na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V průběhu studia všichni posluchači bakalářského oboru povinně absolvují předmět Odborný jazyk 2, jehož cílem je vysvětlit základy marketingu ve francouzském jazyce. Někteří z nich se pak rozhodnou napsat svou bakalářskou či diplomovou práci na téma z této oblasti. Příspěvek poukáže na nejčastější pravopisné, lexiko-sémantické, morfosyntaktické a stylistické chyby diplomantů. Práce bude zkoumat příčiny vzniku chyb a pojedná i o vlivu anglicismů, které jsou pro obor marketingu příznačné. Autorka se dívá na chybu z pohledu pedagoga, který marketing ve francouzském jazyce vyučuje a zároveň z pohledu lingvisty, který se zabývá odborným jazykem marketingu. PhDr. Romana Kratochvílová Vysoká škola hotelová v Praze, ČR Využití chybové analýzy při tvorbě koncepce výuky akademické češtiny pro cizince V současném pojetí výuky jazyků je chyba považována za přirozenou součást tzv. mezijazyka, která přináší žákovi i učiteli cennou informaci o průběhu osvojování cílového jazyka. Může učitele upozornit na jevy, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost, a může také sloužit jako vodítko při modifikaci nebo koncepci obsahu učiva. Úspěšné zvládnutí vysokoškolského studia je podmíněno prezentací výsledků studia na odpovídající jazykové úrovni, což zahraničním studentům, kteří absolvují studium v českém jazyce, působí často potíže. Hlavním cílem výuky češtiny pro cizince na vysoké škole by tedy mělo být zdokonalení jazykových dovedností potřebných pro studium, mezi něž patří i psaní závěrečných prací. Cílem příspěvku je představit probíhající výzkum studentské písemné produkce nerodilých mluvčích, jehož součástí je chybová analýza. Výzkum má přispět ke stanovení jazykových prostředků, které by měly být zařazeny do výuky akademického jazyka. V příspěvku se zaměříme na kritéria analýzy, především na typologii chyb, a uvedeme některé dílčí výsledky výzkumu. Mgr. Laura Mikulová Klasifikace korektivních strategií učitele a jejich frekvence Příspěvek se zabývá způsoby, kterými je možné opravit studenta cizího jazyka v ústním projevu. Na základě teoretických východisek získaných zejména z monografií D. H. Browna (Principles of Language Learning and Teaching, 2007) a J. Scrivenera (Learning Teaching, 2005) jsou zpracována data 9 videohospitací z kurzů českého jazyka jako cizí jazyk, vedených Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Cílem práce bylo zjistit frekvenci užití jednotlivých strategií opravy a dát je do souvislosti s dalšími faktory (např. jazykové prostředky, účel aktivity, fáze aktivity). 3

4 Mgr. Svetlana Namestnikova Diplomatický institut svatého knížete Alexandra Něvskeho, Rusko Fonetické chyby rusky mluvících studentů. Vliv grafiky. Článek se zabývá fonetickými chybami rusky mluvících studentů. Je známo, že grafickou podobou zvuku je písmeno. Ale problém je v tom, že v různých jazycích najdeme skoro stejná písmena, která zní úplně jinak (například: y v ruštině, češtině, angličtině). Příspěvek popisuje podobné případy i možná řešení fonetických potíží studentů tímto jevem vyvolaných. Autorka předpokládá, že vnímání fonetiky na začátku výuky je ovlivněno nejen ruštinou jako mateřským jazykem, ale i tím cizím jazykem, který se student naučil jako první. Článek se zamýšlí i nad opačným jevem : jak student vyslovuje, tak i píše. Příspěvek zahrnuje tabulku pro výklad české abecedy pro Rusy a taky nápady, hry a cvičení pro korekci výslovnosti. doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph. D. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, ČR Oprava chyb v cizojazyčném textu Příležitostí chybovat v cizojazyčném projevu je mnoho. O úspěšnosti v cizojazyčném testu rozhoduje řada kritérií, jako je úroveň jeho sestavení, jednoznačnost zadaných otázek, srovnatelnost jednotlivých variant testů a pečlivost při vyhodnocování výsledků. Toto vše má přímou souvislost s výskytem chyb, neboť chyby se nemusejí nutně objevit jen na straně žáka. Obdobně může chybovat i učitel, chyb se mohou dopustit autoři učebnic nebo jiných učebních materiálů, někdy se chyby objeví i v samotném zadání testu či v procesu jeho následného ohodnocení. Příspěvek poukazuje na subjektivitu hodnocení výkonu a na nedostatečnou pozornost věnovanou této problematice v pregraduálním vzdělávání učitelů. Mgr. Teresa Piotrowska-Małek Uniwersytet Warszawski, Varšava, Polsko Nejúčinnější metody odstraňování chyb Příspěvek se zabývá problematikou související se vznikem chyb a srovnáním typu chyb vznikajících ve cvičeních a v samostatném psaném a mluveném projevu. Jaký je nejúčelnější způsob procvičování gramatiky. Jak je možné, že na jisté úrovni jazykové kompetence problémem není rozluštění i obtížného cvičení, ale uplatnění těchto znalostí v mluvené a psané komunikaci. Mgr. Kateřina Sachrová Západočeská univerzita v Plzni, Ústav jazykové přípravy, ČR Využití útvarů uměleckého stylu k odstraňování nejčastějších chyb při studiu češtiny jako cizího jazyka Cílem příspěvku je zamyslet se nad způsobem využití specifického neučebnicového textu s původně estetickou funkcí k prevenci chyb a nápravným aktivitám. Opíráme se o současný trend komunikativní výuky, ve které se prolínají kognitivní procesy s emocemi, cítěním, vnímáním mimojazykových skutečností, což nabízí právě umělecký text. Zároveň neopomíjíme snahu soustavně aktivizovat a motivovat činnost studentů, ať už se jedná o osvojování nového učiva, upevňování znalostí a dovedností, či právě samotné odstraňování chyb na cestě k požadované úrovni užívání češtiny jako cizího jazyka. PhDr. Eva Složilová, M.A Masarykova univerzita v Brně, Centrum jazykového vzdělávání, ČR Deset chyb v dopise? To přece nemůže být úroveň B2! V hodnocení produktivních dovedností je již dávno překonán model, kdy se výsledná známka odvíjela výhradně od počtu chyb. Nicméně jisté pozůstatky tohoto přístupu mohou dodnes komplikovat život řadě 4

5 hodnotitelů. Závisí to kromě jiného na tom, do jaké míry se jejich testovací systémy ztotožnily s pojetím chyby v produkci, které prostupuje Rámcem. V centru pozornosti autorky příspěvku je způsob, jakým se práce s chybou projeví v různých etapách vývoje testu, především při vývoji (analytických) hodnotících škál, jejich pretestaci a při školení hodnotitelů. Autorka vychází z modelových deskriptorů Rámce a všímá si toho, jak jednotlivé úrovně (především B1, B2 a C1) předpokládají či nepředpokládají chybnou produkci na různých rovinách jazyka: v pravopisu, ve výslovnosti, v použití gramatických struktur, v použití slovní zásoby. Na řadě příkladů z praxe a na základě vlastních zkušeností získaných při vývoji a používání analytických hodnotících škál autorka demonstruje, co práce s chybou z hlediska hodnocení produkce znamená a jaká úskalí je třeba překonat, aby hodnocení bylo konzistentní, spolehlivé a vedlo k validním závěrům. Mgr. Dana Špatenková Ing. Alena Hošková PhDr. Marek Šulista, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, ČR Kdy je chyba chybou Vzhledem k různé jazykové úrovni studentů přicházejících na Ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity ze středních škol, je velmi obtížné stanovit oblasti, ve kterých studenti nejvíce chybují a nastavit systém výuky tak, aby se tyto chyby odstraňovaly. Navíc studenti si své chyby po čtyřech nebo osmi letech jazykového vzdělávání těžko uvědomují a ještě hůře je odstraňují. Katedra jazyků EF proto poskytuje výuku orientovanou maximálně na individuální potřeby studentů, a hlavně na samostatnou práci při opravě vlastních chyb. K tomuto účelu byl především pro výuku anglického jazyka vytvořen systém cvičení v programu Moodle. Tento systém slouží vyučujícím k vytipování okruhů s větším výskytem neznalosti problematiky a studentům nabízí možnosti k procvičování a opravě chyb. Systém Moodlu umožňuje pedagogům nahlížet do všech pokusů o splnění jednotlivých úloh. Systém Moodlu byl zaveden i do průběžného testování k získání zápočtů. Výhodou hodnocení pomocí tohoto systému je objektivita a zajištění stejné úrovně nároků u všech vyučujících. Závěrečné testování je zajištěno formou Placement testu poskytovaného nakladatelstvím Oxford University Press, kdy je kritérium hodnocení dáno standardy podle SERR. Vzhledem k dobrým zkušenostem s tímto systémem práce v anglickém jazyce, bude postupně zaváděn i pro další jazyky, vyučované Katedrou jazyků Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity. Mgr. Barbora Štindlová Ph.D. Mgr. Veronika Čurdová Mgr. Petra Klimešová Mgr. Eva Levorová Žákovský korpus MERLIN: jazykové úrovně a trojjazyčná chybová anotace Ačkoli je Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR) centrálním dokumentem v oblasti výuky a testování evropských jazyků jako jazyků cizích, vymezení, resp. rozlišení referenčních úrovní znalosti jazyka je v praxi stále velmi obtížné. Mimo jiné také proto, že téměř nejsou k dispozici projevy nerodilých mluvčích, které by jednotlivé úrovně spolehlivě ilustrovaly (Wisniewski a kol. 2013). Multilingvální platforma pro evropské referenční úrovně: Výzkum jazyka studentů v kontextu (MERLIN) vzniká jako nástroj, který nabídne autorům zkoušek a učebnic, vyučujícím i studentům žákovský korpus poskytující vhled do písemných projevů nerodilých mluvčích a umožňující vyhledávat konkrétní jazykové rysy typické pro danou jazykovou úroveň (A1 C1). Tím zároveň přispěje i k validaci úrovní znalosti jazyka definovaných v SERR. Tato primárně didakticky orientovaná platforma zahrnuje psané projevy nerodilých mluvčích češtiny, němčiny a italštiny, které vznikly při standardizovaných testech v rámci certifikovaných zkoušek (telc, UNIcert, CCE). V současnosti je k dispozici přibližně 200 textů pro každou referenční úroveň (A1 C1) a jazyk. Data jsou přepisována podle transkripčních pravidel a následně manuálně i automaticky anotována. Anotace korpusu MERLIN je vystavěna na rozsáhlé škále indikátorů umožňujících popsat komplexní charakter žákovského jazyka, jeho standardní i nestandardní aspekty. Kombinuje se zde značkování založené na formálních typech alternace zdrojového textu (chybějící element, přebývající element, chybně spojené elementy ap.) a hierarchicky strukturovaná klasifikace lingvistická (Štindlová 2013: 79n.). Anotační schéma se snaží reflektovat takové indikátory, které jsou relevantní pro všechny tři jazyky, a bere v úvahu jak společné rysy, tak jevy jazykově specifické. (Abel a kol. 2013). Proces značkování je vícevrstvý. Nejprve se texty analyzují a značkují na rovině ortografické a gramatické, posléze pak na rovinách vyšších (lexikální rovina, rovina sociolingvistických aspektů a rovina 5

6 koheze a koherence textu). Na každé rovině anotace je vždy nejprve stanovena tzv. cílová hypotéza (target hypothesis), tj. rekonstrukce promluvy studenta v cílovém jazyce s minimálními zásahy (Ellis 1994: 54). Na základě srovnání zdrojového textu s příslušnou cílovou hypotézou jsou následně přiřazovány odpovídající (chybové) značky (Hana a kol. 2013). Cílem příspěvku je představit projekt Merlin a poukázat na specifika anotace textů produkovaných nerodilými mluvčími, která spočívají především v úzké návaznosti na SERR a v aplikaci indikátorů do jisté míry univerzálních pro tři různé jazyky germánský, románský a slovanský. Zároveň se pokusíme odpovědět na otázku, představuje-li snaha o paralelní značkování trojjazyčných textů v anotační praxi nějaký zásadnější problém, a poukážeme na to, jaké potíže při klasifikaci chyby a výběru odpovídajícího tagu může přinášet snaha o dodržování teoreticky vymezených jazykových rovin, tj. jaká úskalí přináší vícevrstvé značkování. Mgr. Vladimíra Uhlířová Nácvik psaní v češtině pro zahraniční studenty Autorka představí svou příručku, která obsahuje nácvik základů lexikálního pravopisu, s nimiž se učitelé různých kurzů při výuce češtiny jako cizího jazyka setkávají, přestože výuka probíhá podle učebnic různých autorů. Lze ji tedy použít univerzálně, není vázána na jedinou konkrétní učebnici češtiny. Je pojata jako metodický i praktický doplněk k učebnicím češtiny jako cizího jazyka pro začátečníky, případně i pro mírně pokročilé. Příručka má dostatečný výběr cvičení a popis různých způsobů nácviku základů lexikálního pravopisu. PhDr. Jiří Vacek, CSc. Masarykova univerzita v Brně, Centrum jazykového vzdělávání, ČR Interaktivní online komentáře při opravování chyb u videonahraných prezentací Autor představuje novou metodu práce s chybou při hodnocení slovního projevu prezentací doktorandů PdF MU. Prezentace v anglickém jazyce jsou nejprve natáčeny videokamerou a poté vloženy do Informačního systému (IS) Masarykovy univerzity. Nahrávky i interaktivní komentáře učitele jsou v IS zabezpečeny proti neoprávněnému použití. Student si může samostatně prohlížet svou prezentaci i své případné chyby online. Poté provede strukturované sebehodnocení své prezentace online. Učitel mezitím vytvoří k videonahrávce svůj interaktivní hodnotící komentář, vyznačí v prezentaci chyby a pro kontrolu připojí interaktivní odkazy. Student má online přístup k případným chybám ve svém mluveném projevu a zároveň si může chyby v příslušném místě nahrávky prostudovat a zkontrolovat pomocí interaktivních odkazů. Získá tak bezprostřední zpětnou vazbu spolu s dokumentací svého výkonu. Cílem je přispět ke zkvalitnění prezentačních dovedností výzkumu v anglickém jazyce a předcházet výskytu chyb. Mgr. Renata Žiláková Možnosti aplikace valenční syntaxe při interpretaci a korekci chyb ve slovesných vazbách ve výuce češtiny jako cizího jazyka Skladba jako nejvyšší úroveň jazykového systému s sebou přináší pro studenty českého jazyka (jako jazyka cizího) značné množství problémů. Syntax je realizována na základě syntézy několika jazykových rovin, jež je nutné dobře ovládnout, aby byla výsledná výpověď obsahově i formálně správná. Vzhledem k tomu, že sémantickým i gramatickým jádrem každé výpovědi je sloveso v určitém tvaru, na něž se váží na základě jeho valence další členy, je nezbytné pro správné tvoření výpovědí, aby si studenti osvojili mimo jiné slovesné vazby, na jejichž základě je výpověď realizována. V momentě, kdy studenti ovládnou morfologický systém jazyka, ale nezvládnou dobře spojovat jednotlivé členy výpovědi odpovídajícími českými vazbami, nemůže být výsledný projev považován za správný. Obecným předpokladem je, že si studenti osvojí slovesnou vazbu ve chvíli, kdy se dané sloveso učí (tedy spolu s jeho významem). Zde je ovšem nutné přihlédnout k problematice negativního transferu z mateřského jazyka, neboť právě slovesné vazby se mohou 6

7 i v podobných jazycích téhož typu značně lišit. Protože slovesné vazby jsou pro studenta častokrát pojmem velmi abstraktním na rozdíl například od konkrétních morfologických kategorií, dochází v nich k větší chybovosti, jež může mít za následek výpovědi nejen chybné, ale v konečném výsledku i nesrozumitelné. Považujeme proto za nezbytné věnovat problematice slovesných vazeb větší pozornost. Valenční syntax může být svým charakterem dobrým prostředkem, jak chybu v této oblasti identifikovat, interpretovat a následně korigovat. V příspěvku je konkretizován pojem slovesné vazby. Na základě vymezení slovesné vazby následuje výčet možných variant chybovosti v této oblasti. Práce s chybou na základě valenční syntaxe se uplatní ve fázi interpretace a následné korekce chyb. Valenční syntax považujeme za ideální zejména díky její schematičnosti, která může mít mimojazykový rozměr, tedy valenční syntax nám bude sloužit jako tertium comparationis. Principy fungování valenční syntaxe jsou založeny na intuitivnosti a transformaci komunikačních situací pomocí valenčních struktur, jejichž srozumitelnost není zásadně závislá na znalosti jazyka. Tento fakt potvrzuje i to, že se valenční syntax využívá jako srovnávací prostředek v rámci komparativní lingvistiky. Dokážeme-li chybu v konkrétní slovesné vazbě identifikovat, můžeme ji zachytit pomocí schematického vzorce (například gramatického větného vzorce). Následně vytvoříme správné vazebné schéma (GVV), schémata v dalším kroku porovnáme, upozorníme na chybu, jež bude vizuálně patrná, a tedy konkretizovaná. Na základě správného schématu studenti sami vytváří další výpovědi a fixují si tak odpovídající vazbu. Vzhledem k tomu, že samotná forma tvůrčí práce studentů, která vede k úspěšnému výsledku, může být také zajímavá, považujeme zařazení valenční syntaxe do oblasti práce s chybou za jednoznačně motivační faktor. WORKSHOPY Mgr. Marie Boccou Kestřánková Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, ČR Možnosti kvalitativního hodnocení Cílem dílny je tvorba kritérií kvalitativního hodnocení. Nejprve stručně vymezíme aktivity, jež jsou základním objektem evaluace, následně představíme posuzované parametry. Možné deskriptory hodnocení shrnujeme do tabulky a komentujeme je, nakonec se zaměříme na hodnotící škálu pro sledované oblasti. K účasti nejsou podmínkou zkušenosti s profesionálním testováním. Práce bude probíhat většinou v malých skupinách, v nichž je zapotřebí aktivní spolupráce frekventantů. Mgr. Jana Macurová Mgr. Maria Simeunovich-Skvortsova Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, ČR Po stopách chyb Co považujeme za chybu? Je opravdu lehké identifikovat a klasifikovat chyby v řeči cizince? Umíme hodnotit chyby podle jejich závažnosti? Jak ovlivňuje ty či oné chyby naše celkové hodnocení cizincova projevu? Jak coby učitelé pracujeme s chybami svých žáků? Odpovědi na tyto a případně další otázky budeme hledat v rámci workshopu, který představuje výsledky grantového projektu P40612J010 GA ČR «Akvizice druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v německém vs. českém jazykovém prostředí». Workshop seznamuje účastníky s přístupy a technikami, které se aplikují ve výzkumu chyb nerodilých mluvčích češtiny. Na materiálu terénního výzkumu ruskojazyčné komunity v Praze a Karlových Varech budeme sledovat problematiku chyby podle klasického schématu: od detekce chyby v projevu cizince přes její lokalizaci, identifikaci a analýzu až k diagnostice a didaktickým doporučením. 7

8 Mgr. Kateřina Slavíková Práce s programem ALF Workshop v počítačové pracovně bude zaměřený na praktické seznámení s výukovým programem ALF, který může zajímavě zpestřit lekce češtiny pro cizince. Nabízí několik typů úloh, které lze využít při opakování i seznámení s novým konverzačním tématem či jako doplňkovou aktivitu k práci s konkrétním jazykovým jevem. Velmi efektivně upevňuje lexikální zásobu, hodí se při výkladu slov i frazeologie. Studenti vytvářejí správné kombinace slov či obrázků, případně zvuků, nebo mohou opravovat chyby. Jednotlivé bloky úloh lze využít jednorázově nebo je cyklicky opakovat. Díky atraktivní a přehledné vizuální úpravě a jednoduchému ovládání patří práce s programem mezi oblíbené aktivity studentů. Mgr. Dagmar Toufarová Problematika chyb vyplývajících z interferenčních jevů při výuce češtiny jako cizího jazyka rusky mluvících V rámci workshopu budou představeny nejčastější chyby, které se vyskytují především v písemném projevu rusky mluvících na základě interferenčních jevů. Poukázáno bude na správnou identifikaci problému a interpretaci chyby. Účastníci workshopu si vyzkouší různé varianty korekce chyb. Představena bude i možnost využití databáze česko-ruských interferencí. Mgr. Jana Veselá Jak předcházet chybám (učitelů a studentů) Workshop bude zaměřen na praktické ukázky interaktivních zábavných prezentací některých gramatických jevů (např. posesivní adjektiva, komparativ adjektiv, prefixy u sloves pohybu) a následných komunikativních cvičení, kterými si studenti (ve dvojicích či skupinkách) osvojované gramatické jevy upevňují. Workshop chce ukázat, že i ve výuce češtiny dospělých jsou důležité vizuální podněty, pohyb a spolupráce studentů. Vhodně motivovaný a spokojený student pak obvykle dělá méně chyb. Mgr. Kateřina Vodičková, MA, Ph.D. Jak hodnotit chybu? Workshop se věnuje možnostem hodnocení písemných projevů studentů. Účastníci workshopu si vyzkouší hodnocení několika písemných projevů podle různých hodnoticích škál. Na základě hodnocení se pak pokusíme přiřadit tyto projevy k úrovním podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, najít slabá místa užitých hodnoticích škál, zamyslet se nad tím, co na které úrovni může být chybou a jak závažnou a jak chyby (v souladu s danými kritérii) hodnotit. 8

ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE

ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE Mgr. Barbora Štindlová, Ph. D., Mgr. Veronika Čurdová, Mgr. Petra Klimešová, Mgr. Eva Levorová ÚJOP UK, Praha Práce s chybou, Poděbrady

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

Víkendové setkání učitelů češtiny jako cizího jazyka.

Víkendové setkání učitelů češtiny jako cizího jazyka. ÚJOP UK středisko Krystal a Hochschule für angewandte Wissenschaften Amberg - Weiden ve spolupráci s Česko německým fondem budoucnosti pořádají Víkendové setkání učitelů češtiny jako cizího jazyka. Datum

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis, tvarosloví

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy

Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy Ostravská univerzita Filozofická fakulta Katedra germanistiky Rozšiřující vzdělávání 2005/2006 Didaktika němčiny jako cizího jazyka Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy 28.4. 2006

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 11. března 2015 Č. j.: MSMT-6626/2015-1 SDĚLENÍ V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod.

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod. 6 Italština pro pedagogy 6.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v italském jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Helena Hasilová KAROLINUM

Helena Hasilová KAROLINUM Helena Hasilová Lingvodidaktické problémy výuky odborného vyjadřování v němčině Nácvik ústního a písemného referátu na české vysoké škole v česko-německém interkulturním prostředí KAROLINUM Lingvodidaktické

Více

Němčina pro zdravotnické profese PhDr. Eva Formánková, Mgr. Eva Kahounová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni)

Němčina pro zdravotnické profese PhDr. Eva Formánková, Mgr. Eva Kahounová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Němčina pro zdravotnické profese PhDr. Eva Formánková, Mgr. Eva Kahounová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Abstrakt: Učebnice Němčina pro zdravotnické profese vznikla v rámci projektu

Více

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 19. března 2013 Č. j.: MSMT-10139/2013-211 S D Ě L E N Í V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,

Více

WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY

WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY Datum konání: 11. dubna 2014 Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (učebna G13) Název přednášky: Přednášející: Webové korpusy Aranea

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Vzdělávací akci budeme ve školním roce 2012/2013 organizovat jako večerní školu ruského jazyka, tj. jedenkrát týdně odpoledne

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež 5 Němčina pro pedagogy 5.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v německém jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Rozšiřující studium německého jazyka pro 1. st. ZŠ (RNJ1) - studijní plán Semestr: první Název předmět u

Rozšiřující studium německého jazyka pro 1. st. ZŠ (RNJ1) - studijní plán Semestr: první Název předmět u Rozšiřující studium německého jazyka pro 1. st. ZŠ (RNJ1) - studijní plán Semestr: první předmět u Rozsah 1 / cvičení I úroveň A2 B1) Úvod do studia NJ Fonetika a fonologie Didaktika německého jazyka pro

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

Konverzační kurz anglického jazyka (40 h)

Konverzační kurz anglického jazyka (40 h) Progress Projekt je zaměřen na podporu: vzdělávání učitelů ke zvládnutí didaktických postupů, moderních výukových metod a forem práce ve výuce cizích jazyků, sdílení zkušeností a jejich aplikaci ve výuce

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky Příloha č. 4 Detailní popis a charakteristika nabídky Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

CJŽ identifikace projektu

CJŽ identifikace projektu CJŽ identifikace projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva 55 Projekt realizuje: Národní institut pro další vzdělávání Název projektu: Rozvoj cizojazyčných a interkulturních kompetencí

Více

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne. března 05 SDĚLENÍ V souladu s, odst. vyhlášky č. 77/009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška),

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

NOVÁ DIMENZE. jazykového vzdělávání -větší šance pro lidi, města a obce a firmy v Plzeňském kraji

NOVÁ DIMENZE. jazykového vzdělávání -větší šance pro lidi, města a obce a firmy v Plzeňském kraji NOVÁ DIMENZE jazykového vzdělávání -větší šance pro lidi, města a obce a firmy v Plzeňském kraji OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7.3 Další vzdělávání 7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 01 Plzeňský

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA

CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA Barbora Štindlová Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy?! zvládání češtiny má pro integrační snahy zásadní význam největší rezervy nutné zvládnutí češtiny jako komunikačního

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Charakteristika kurzu SEE

Charakteristika kurzu SEE CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEE Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Gymnázium a Jazyková

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Hodnocení v současné škole zaměřené na hodnocení žáka i školy z pohledu školního psychologa a školního speciálního

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

METODIKA PRO PROVEDENÍ KONTROLY TECHNICKÉ KAPACITY

METODIKA PRO PROVEDENÍ KONTROLY TECHNICKÉ KAPACITY Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Zajištění jazykové výuky na Ministerstvu zemědělství pro období září 2015 červen 2018 Sídlem: Těšnov 65/17 110 00 Praha 1 Nové

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže

Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže Účast na konferencích: 1996 Termina 96 (TU Liberec, Liberec) Čeština pro zahraniční mediky II. Jornadas Andaluzas de Eslavistica (Baeza, Španělsko)

Více

Zápis z jednání poroty

Zápis z jednání poroty Kategorie: K1 Seminární práce Doc. RNDr. Ivan Trenčanský, CSc. PhDr. Jana Cachová, PhD. Mgr. Derek Pilous Martina Babinská: Súčasný stav a možnosti e-learningovej podpory vzdelávania na všetkých typoch

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Výuka angličtiny na FEL

Výuka angličtiny na FEL Výuka angličtiny na FEL Nová koncepce 5.12.2014 Vypracovala: Katedra jazyků Východiska: Studenti FEL ČVUT by měli nejpozději na konci bakalářské etapy složit zkoušku na úrovni B2 Společného evropského

Více