Druhá dráha letiště Bohuňovice opět ve hře. Kraj se poradí s Úřadem pro civilní letectví.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Druhá dráha letiště Bohuňovice opět ve hře. Kraj se poradí s Úřadem pro civilní letectví."

Transkript

1 v cena 10 Kč číslo 2/ srpen Druhá dráha letiště Bohuňovice opět ve hře. Kraj se poradí s Úřadem pro civilní letectví. Slavnostní otevření cyklostezky (strana 20) Volby do EP (strana 28)

2 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ strana 2 ZPRÁVY Z OBCE strana 3 REVITALIZACE CENTRA OBCE strana 7 KNIHOVNA strana 8 FOTBAL 2013/2014 strana 9 HOKEJISTÉ BOHUŇOVIC strana 11 MEMORIÁL JANA JAROŠE strana 12 MYSLIVCI strana 13 HOUKAT NEBO NEHOUKAT? strana 14 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA strana 16 ROZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ strana 19 OTEVŘENÍ CYKLOSTEZKY strana 20 PŘÍSPĚVKY OBČANŮ strana 22 OBRAZEM: Zahradní slavnost - ZŠ a MŠ Bohuňovice BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ 3. roč. Vychází 5krát ročně. číslo 2/2014 vychází v Bohuňovicích dne 8. srpna Vydavatel: Obec Bohuňovice, 6. května 109, Bohuňovice, IČ Evidence MK ČR E Šéfredaktor, grafik: Michal Prutyszyn E: K vydání čísla dále přispěli: Jiří Baťa, Eva Dokoupilová, JUDr. František Chromec, Ondřej Januš, Daniel Jaroš, MUDr. František Kotěšovec, Ing. Ondřej Matlas, Miroslav Puda, Jan Raška, Pavel Římský, Mgr. Michal Štýbnar, Vladislava Ťuková, a další. Obálka: Hlavička: (red); Hlavní fotografie: Letiště Bohuňovice (red) Malé fotografie: 1. (red) ; 2. Ing. Müller Zadní strana: dle popisků; ostatní: red Tiskne: FGP-studio v nákladu 500 ks Příjem článků a inzerce: Uzávěrka příštího čísla: 14. září 2014 Cena 10 Kč Prázdniny se přehouply do své druhé poloviny a většina z nás si jistě užívá letní počasí. Ke zpříjemnění zbytku letošního léta se Vám do rukou dostává druhé vydání Zpravodaje. V tomto čísle narazíte na řadu aktuálních témat, které se týkají naší obce. Již v minulém vydání Zpravodaje jste se mohli setkat s pojmem revitalizace. Také na následujících stránkách se dočtete o Revitalizaci centra obce Bohuňovice. A co to vlastně je ta revitalizace? Slovník cizích slov definuje tento termín jako oživení či obnovení. A totéž čeká nejspíš i Bohuňovice. Dočkáme se nové zeleně, nové infrastruktury pro pěší či rekonstrukce veřejných prostranství. Z dlouhodobějších témat opět ožívá téma rozšíření letiště. Nynější aktualizace krajské územně plánovací dokumentace se zabývá otázkou, zda ponechat či vyjmout druhou dráhu letiště v územním plánu. Jak celá záležitost nakonec dopadne, rozhodnou krajští zastupitelé. Jakým směrem se v budoucnu vydají Bohuňovice, určí po prázdninách samotní občané. Na podzim nás totiž čekají volby do zastupitelstev obcí a tedy i do toho našeho bohuňovického. Dle neoficiálních informací by se v naší obci mělo o přízeň voličů ucházet celkem pět politických uskupení, což by mohlo představovat až 75 kandidátů. Takový počet kandidujících v Bohuňovicích doposud nebyl, a to ani v samotných počátcích demokracie v devadesátých letech. Tři kandidátní listiny pravděpodobně budou pod hlavičkou sdružení nezávislých kandidátů, jedna kandidátka bude koncipována jako nezávislí kandidáti ve spojení s politickou stranou a poslední skupina občanů půjde do voleb pod značkou politické strany. Kdo zasedne na další čtyři roky v patnácti členném zastupitelstvu rozhodnou bohuňovičtí občané 10. a 11. října Noví zastupitelé pak ze svých řad zvolí nového starostu či starostku, další členy obecní rady a předsedy výborů. Ve stejném termínu jako komunální volby se uskuteční také první kolo senátních voleb. Případné druhé kolo pak proběhne o týden později. Inspirativní čtení vám přeje Michal Prutyszyn šéfredaktor 2 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

3 Z OBCE Od minulého čísla zpravodaje č. 1/2014 proběhla dvě veřejná jednání zastupitelstva a rada obce jednala celkem sedmkrát. Usnesení zastupitelstva včetně zápisů z jednání a úplný výčet všech usnesení rady od č. 88 až po 94 najdete na webu obce (www.bohunovice.cz). Zprávy z obce Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 31 dne Z a s t u p i t e l s t v o o b c e po projednání: I. Bere na vědomí 1. Zprávu o činnosti rady obce a plnění úkolů zastupitelstva obce II. Schvaluje 1. Příspěvky na činnost zájmových skupin v r dle upravené tabulky takto: (viz. tabulka Příspěvky zájmovým skupinám v roce 2014 ) hlasování: Půjčku z Fondu rozvoje bydlení ve výši ,- Kč na rekonstrukci plynového topení dle žádosti paní Ireny Holoubkové, V Drahách 58, Bohuňovice hlasování: Půjčku z Fondu rozvoje bydlení ve výši ,- Kč na obnovu fasády včetně zateplení dle žádosti pana Romana Běhala, Loděnická 297, Bohuňovice hlasování: Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za r včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r bez výhrad hlasování: Účetní závěrku obce Bohuňovice zpracovanou k za účetní období od do hlasování: Upravený rozpočet obce č. 1/2014 ve vyrovnané výši ,-. Kč dle předloženého návrhu hlasování: III. Uděluje 1. Čestné občanství obce Bohuňovice panu Milanu Staroštíkovi, nar , bytem Rua Ernesta Juliatto, 551, Sao José dos Pinhais, Parana, Brasil za celoživotní dílo, kterým dokázal, že poctivá práce a život zasvěcený starosti o druhé nevylučují podnikatelský úspěch. Těmito hodnotami během Tabulka: Příspěvky zájmovým skupinám v roce 2014 mnoha let strávených mimo Českou republiku významně reprezentoval nejen rodnou obec, ale i celou svou vlast. Svou obětavost a nezištnost projevil také darováním finančních prostředků na rekonstrukci interiéru Domu pro seniory v Bohuňovicích, po jejímž uskutečnění se významně zvýší komfort a bezpečnost seniorů. hlasování: IV. Ukládá 1. Radě obce vypracovat nové řešení opravy lávky u kapličky v Trusovicích ve dvou cenově dostupnějších variantách. O: starosta T: hlasování: Na jednání č. 31 byli přítomni: Baťa, Cenkl, Demelová, Faltysová, Král, Malaska, Nováková, Petřek, Prutyszyn, Šimša, Vychodil, Weidinger Nepřítomni: Keclíková, Grúzová, Ženčica Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 32 dne Z a s t u p i t e l s t v o o b c e po projednání: I. Bere na vědomí 1. Zprávu o činnosti rady obce a plnění úkolů zastupitelstva obce 2. Vyhodnocení projednání návrhu zadání souboru změn č. 1 Územního plánu Bohuňovice v rozsahu dle přílohy 2 II. Schvaluje 1. Podle ust. 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. 6 odst. 5 písm. b) a ust. 47 odst. 5. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zadání souboru změn č. 1 Územního plánu Bohuňovice ve znění dle přílohy usnesení č. 1 hlasování: Prodej pozemků označených novými parcelními čísly p.č. 342/7, 342/8, 342/9 a 342/10 v k.ú. Bohuňovice vlastníkům staveb na těchto pozemcích v cenách dle znaleckého posudku hlasování: Sjednání věcných břemen cyklostezky Hlušovice Bohuňovice Bělkovice- -Lašťany na pozemcích Povodí Moravy s.p. dle zpracovaných geometrických plánů č /2014, k.ú. Moravská Loděnice a /2014, k.ú. Trusovice v ceně dle znaleckých posudků prováděných výnosovou metodou a věcného břemene cyklostezky s ČD a.s., SŽDC v místě podjezdu pod železnicí v k.ú. Trusovice dle geometrického plánu č /2012 za cenu ,- Kč hlasování: Na jednání č. 32 byli přítomni: Cenkl, Demelová, Faltysová, Grúzová, Keclíková, Král, Malaska, Petřek, Prutyszyn, Šimša, Vychodil, Weidinger, Ženčica Nepřítomni: Baťa, Nováková BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 3

4 Z OBCE Výpis usnesení rady obce č. 88 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Dva návrhy konečné úpravy uličky ke hřbitovu od projektanta a návrh řešení parkování u MŠ 6. května od projektanta Ing. Tužína - Návrhy Krajského úřadu Olomouckého kraje k centrálnímu financování dopravní obslužnosti s tím, že pro naši obec, která nemá autobusovou dopravu, je návrh značně nevýhodný - Závěrečný účet obce včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r Účetní závěrku obce za r Výzvu ministra zemědělství ČR, k dialogu na témata jeho resortu - Doklady k vyúčtování příjmů a výdajů na slavnost Matičky 2014 s tím, že schvaluje hrazení rozdílu dle dříve schválených pravidel Rada obce schválila: - V souvislosti s dokončením malometrážního bytu a podmínek dotace z MMR rozdělení bytového domu č.p. 29 na bytové jednotky - Účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice - Zajištění opravy kamenného kříže u komunikace III/44610 dle nabídky pana Jiřího Chodila Rada obce doporučila: - Zastupitelstvu obce schválit celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za r včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r bez výhrad - Zastupitelstvu obce schválit účetní závěrku obce Bohuňovice zpracovanou k za účetní období od do Výpis usnesení rady obce č. 89 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Druhou část dokladů k vyúčtování příjmů a výdajů na slavnost Matičky 2014 s tím, že rada schvaluje uhrazení rozdílu dle dříve schválených pravidel Rada obce schválila: - Rozpočtové opatření č. 1/2014 dle předložených tabulek Cyklostezka Olomouc - Šternberk, poslední etapa Bohuňovice - Štarnov. - Smlouvu s Olomouckým krajem o poskytnutí příspěvku ve výši ,- Kč na částečnou úhradu nákladů na výstavbu cyklostezky v rámci stavby Cyklostezka Olomouc Šternberk OSA 1a, v předloženém znění - Uzavření smlouvy na zpracování Souboru změn č. 1 Územního plánu Bohuňovice dle předložené nabídky Ing. arch. Evy Tempírové, AURatelier Olomouc - Program 31. veřejného zasedání zastupitelstva obce ve čtvrtek dne v v Kulturním domě Rada obce doporučila: - Zastupitelstvu obce schválit půjčku z Fondu rozvoje bydlení ve výši ,- Kč na rekonstrukci plynového topení dle žádosti paní Ireny Holoubkové, V Drahách 58, Bohuňovice - Zastupitelstvu obce schválit půjčku z Fondu rozvoje bydlení ve výši ,- Kč na obnovu fasády včetně zateplení dle žádosti pana Romana Běhala, Loděnická 297, Bohuňovice Výpis usnesení rady obce č. 90 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Návrh publikace MKR Šternbersko k propagaci dokončované cyklostezky Olomouc Šternberk - Žádost několika chlapců a dívek o zakoupení překážek na provozování sportu Freestyle koloběžky s tím, že nejdříve je třeba zajistit nabídky certifikovaných výrobků a zákonné podmínky, nezbytné foto: red k provozování takového hřiště - Záměr majitele Hospody u Hlaváčů umístit nad vrata a vstup do hospody přístřešky dle předloženého návrhu s tím, že obec nebude mít námitek, pokud žádná část přístřešku nebude bránit obecní technice při údržbě chodníku - Žádost rady rodičů o prošetření průběhu opakovaných voleb do Školské rady s tím, že zřizovatel volby prověří dle žádosti - Veřejné projednání návrhu územního plánu Štarnov dne v ve Štarnově Rada obce schválila: - Objednávku pro firmu MODOS s.r.o. na provedení nezbytných úprav křížení chodníků a zvýšení kanálové vpusti v parku za předjednanou cenu - Objednávku pro firmu Strabag a.s. na položení dvou vrstev živičného povrchu na místní komunikaci kolem bývalé výrobny cementového zboží za předjednanou cenu - Zajištění projektové dokumentace na konečnou úpravu povrchu uličky ke hřbitovu pro územní souhlas a výběrové řízení - Vypsání výběrového řízení na rekonstrukci interiérů Domu pro seniory dle předloženého návrhu - Na základě žádosti Honebního společenstva a rybářů zakoupení materiálu na opravu střechy zázemí na rybníku dle předložené nabídky v dražší variantě - Nákup materiálu na opravu venkovních sociálek na hřišti dle předložené kalkulace - Záměr pronájmu pozemku části 4 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

5 Z OBCE pozemku p.č. 119/1, k.ú. Moravská Loděnice za účelem pěstování trávy na krmení a na seno - Žádost o bezúplatný převod pístového kompresoru ORLÍK z majetku HZS OK do majetku obce Bohuňovice pro potřeby zásahové jednotky JPOII Bohuňovice Výpis usnesení rady obce č. 91 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Výsledky šetření voleb zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady s tím, že rada obce doporučuje paní ředitelkce udělat ještě jeden pokus o volbu v souladu s platným volebním řádem do školské rady - Informace ředitelky ZŠ a MŠ Bohuňovice o zápisu dětí do mateřské školky s tím, že přijato nebylo 12 dětí z Bohuňovic, které však dosáhnou věku 3 let nejdříve v prosinci Termín od slavnostního otevření cyklostezky Olomouc Šternberk včetně pozvaných hostů a programu v obou zúčastněných obcích - Žádost paní Marie Fialové, V Drahách o umístění do Domu pro seniory s tím, že o řešení žádostí se bude rozhodovat po dokončení rekonstrukce interiérů Rada obce schválila: - Kupní smlouvu na nákup pozemků p.č. 121/4 v k.ú. Moravská Loděnice a p.č. 12/14 v k.ú. Bohuňovice od ČD a.s. za celkovou cenu ,- Kč pro projekt Revitalizace centra obce Bohuňovice - Předloženou smlouvu č. Z_ S24_12_ s ČEZ Distribuce, a.s. o realizaci přeložky distr. zařízení (příhradový sloup u železničního přejezdu) - Předloženou smlouvu č. Z_ S24_12_ s ČEZ Distribuce, a.s. o realizaci přeložky distr. zařízení (betonový sloup u zkratky u Kulturního domu) - Objednávku na provedení všech administrativních kroků vedoucích k rozdělení domu č.p. 29 na samostatné bytové jednotky dle nabídky firmy Štefan Gibala, IČ Uzavření smlouvy o dílo na opravy interiérů Domu pro seniory s vítězem veřejné soutěže, firmou A-Z Stavby, s.r.o. v nabídkové ceně bez DPH Kč - Uzavření smlouvy na autorský a technický dozor opravy interiérů Domu pro seniory s autorkou projektu Ing. Simonou Cahovou dle předložené cenové nabídky - Příspěvek na činnost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Klub RADOST Prostějov ve výši 1000,- Kč - Finanční dar nadačnímu fondu RAFA- EL Dětem, který podporuje léčbu nemoci motýlích křídel, ve výši 1600,- Kč - Přijetí účelové neinvestiční dotace z MV ČR na výdaje JPO II Bohuňovice ve výši ,- Kč a provedení souvisejícího rozpočtového opatření na příjmové i výdajové straně rozpočtu obce, jako upravený rozpočet č. 2/2014 Výpis usnesení rady obce č. 92 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Posouzení lávky u kapličky v Trusovicích jako cenově méně náročnou alternativu oproti zcela nové lávce - Zápis z jednání dozorčí rady společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. ze dne včetně doporučených úprav a vylepšení v prostorách Centra zdraví - Úspěšnou kolaudaci chodníku přes železniční trať na ulici Trusovická, který realizovala obec při rekonstrukci krajské komunikace při vjezdu do obce - Že firma ČEZ Distribuce, a.s. vybrala zhotovitele na zrušení příhradového sloupu u přejezdu v Bohuňovicích a betonového sloupu u zkratky ke Kulturnímu domu se současným přeložením NN do země - Urgenci odpovědi na návrh obce k dořešení menšinového podílu 1/6 některých pozemků v obci vlastněných panem Emilem Koutným - Úspěšnou kolaudaci akce Cyklostezka Olomouc Šternberk, poslední etapa Bohuňovice-Štarnov - Zahájení stavebních a montážních prací na interiérech Domu pro seniory - Dokončení zalesnění dalších částí pozemků parc. č. 184/4 k.ú. Moravská Loděnice a par. č. 310/6 k.ú. Moravská Loděnice - Žádost manželů Římských současně bydlících v nájmu 6. května 94 o umístění do Domu pro seniory s tím, že o řešení žádostí se bude rozhodovat po dokončení rekonstrukce interiérů - Žádost paní Zdeňky Zatloukalové Na Zahrádkách 556 o umístění do Domu pro seniory s tím, že o řešení žádostí se bude rozhodovat po dokončení rekonstrukce interiérů - Přijetí dotace ,- Kč z Olomouckého kraje na část cyklostezky Cyklostezka Olomouc Šternberk, poslední etapa Bohuňovice-Štarnov - Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období (07/ /2014) - Zadání ÚS Lhotské aktualizace odvádění odpadních vod pro etapu 1a - Stanovisko MMR k povinnosti obcí vyhlašovat ochranné pásmo hřbitova Rada obce schválila: - Účetní závěrku společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. za rok 2013 a hospodářský výsledek za rok Převedení ztráty společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. roku 2013 ve výši ,33 Kč na účet Neuhrazená ztráta minulých let - Provedení opravy místních komunikací dle cenové nabídky JHF Heřmanovice spol. s r.o. - Uzavření Smlouvy o dílo na kamenické práce dle objednávky č. 38/14 s kamenosochařem Tomášem Hořínkem - Pronájem části pozemku p.č. 119/1, k.ú. Moravská Loděnice za účelem pěstování trávy na krmení a na seno dle žádosti paní Bartkové - V souvislosti s navýšením neinvestičních prostředků na mzdy ve škole mimořádnou odměnu ředitelce školy ve výši 13 tis. Kč - Příspěvek ve výši 3 000,- Kč pro Střední školu a Základní školu DC90 o.s., která vzdělává žáky se speciálními potřebami, m.j. i jednoho žáka z naší obce - Přijetí účelové investiční dotace z Olomouckého kraje na projekt Cyklostezka Olomouc Šternberk, poslední etapa Bohuňovice-Štarnov a provedení souvisejícího rozpočtového opatření na příjmové i výdajové straně rozpočtu obce, jako upravený rozpočet č. 3/ Záměr přípravy realizace kanalizace pro etapu 1a Lhotské za spoluúčasti vlastníků pozemků, které budou na budoucí kanalizaci napojeny - Program veřejného zasedání ZO č. 32 dne v v Kulturním domě Rada obce doporučila: - Zastupitelstvu obce schválit prodej části 133 m2 pozemku 342/2 v k.ú. Bohuňovice, které jsou z minulosti zastavěny stavbami čtyř soukromých vlastníků - Zastupitelstvu obce směnit část cca BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 5

6 Z OBCE 425m2 obecních pozemků z p.č. 387/1 a 12/30 v k.ú. Bohuňovice a z p.č. 576/1 v k.ú. Moravská Loděnice, které jsou z minulosti oploceny a využívány soukromými osobami, za část soukromého pozemku 59m2 z p.č. 417/4 v k.ú. Moravská Loděnice s doplatkem ve prospěch obce Výpis usnesení rady obce č. 93 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Předání staveniště k odstranění příhradového sloupu ČEZ u přejezdu přes trať u nádraží a odstranění betonového sloupu ČEZ na parkovišti u KD - Zpracovanou projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele konečné úpravy uličky ke hřbitovu dle návrhu projektanta Ing. Tužína - Podnět k přezkoumání kritérií výběru dětí do MŠ Bohuňovice s tím, že bylo paní ředitelce uloženo zveřejnění pravidel pro umisťování dětí do MŠ - Návrh nového jízdního řádu na trati Olomouc Šternberk s možností připomínkování do Vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí a do některých volebních obvodů do Senátu Parlamenu ČR včetně našeho obvodu č. 66 na dny 10. a 11. října 2014 Rada obce schválila: - Uzavření smlouvy na organizaci výběrového řízení zhotovitele projektu Fyzická revitalizace centra obce dle nabídky ARS Agentury s.r.o. - Vypsání výběrového řízení zakázku malého rozsahu - na zhotovitele konečné úpravy uličky ke hřbitovu - Na základě žádosti TJ Sokol Bohuňovice a informace, že žádost o dotaci z OPŽP podaná TJ Sokol Bohuňovice na opravu Sokolovny získala akceptační číslo, poskytnutí zálohy ,- Kč na zastupitelstvem obce schválený příspěvek na opravu Sokolovny v případě získání dotace z OPŽP - Žádost na KÚ Olomouckého kraje k provedení přezkumu hospodaření obce za r Uzavření smlouvy č. IV /003 s ČEZ Distribuce, a.s. na prodej 6 m2 pozemků pod trafostanicí v Trusovicích, jejichž prodej schválilo ZO č. 26 dne Uzavření smlouvy č. IV /001 s ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene služebnosti v k.ú. Bohuňovice, Moravská Loděnice a Trusovice - Uzavření smlouvy č. IV /003 s ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene na přípojku NN k RD v k.ú. Moravská Loděnice - Uzavření smlouvy č. IV / VB/1 s ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene služebnosti k rozvodům NN v k.ú. Bohuňovice - Uzavření smlouvy o nájmu 3 m2 na vrcholu vodojemu a 9,5 m2 u paty vodojemu se společností T-Mobile Czech Republik a.s. pro umístění vysílače mobilního operátora a technické buňky - Odvolání se proti zamítnutí žádosti obce o změnu integrovaného povolení pro skládku ostatního odpadu S-003 Bohuňovice ve způsobu odběru vzorků podzemních vod - Provedení zahradnických úprav v ulici U Stavu a Za Pilou dle upraveného návrhu fy Kotek Rada obce doporučila: - Zastupitelstvu obce schválit sjednání věcných břemen cyklostezky Hlušovice Bohuňovice Bělkovice-Lašťany na pozemcích Povodí Moravy s.p. dle zpracovaných geometrických plánů č /2014, k.ú. Moravská Loděnice a /2014, k.ú. Trusovice v ceně dle znaleckých posudků prováděných výnosovou metodou a věcného břemene cyklostezky s ČD a.s., SŽDC v místě podjezdu pod železnicí v k.ú. Trusovice dle geometrického plánu č /2012 za cenu ,- Kč Rada obce zřizuje: - Počínaje dnem školskou radu v novém složení, t.j. pan Miloslav Benešl a paní Glorie Hanusová - zástupci zákonných zástupců rodičů, Mgr. Markéta Dejmalová a Mgr. Iveta Nováková - zástupci pedagogů, pan Petr Šimša a Mgr. Ladislav Král - zástupci zřizovatele Výpis usnesení rady obce č. 94 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Znalecký posudek na věcné břemeno služebnosti cyklostezky z Hlušovic do Bohuňovic s cenou na území obce ve výši ,- Kč bez DPH - Výzvu MŠMT k předkládání základních údajů o připravovaných projektových záměrech na rozšíření kapacit ZŠ a MŠ včetně podmínek a termínů Rada obce schválila: - Vypsání výběrového řízení dle zákona 137/2006 Sb. a v souladu s metodikou ROP na zhotovitele projektu Fyzická revitalizace centra obce, který je podpořen dotací z ROP - Vypsání výběrového řízení na projekt Protipovodňová opatření obce Bohuňovice a bude podpořen z Operačního programu životní prostředí - Vypsání výběrového řízení na projekt Snížení energetických ztrát Domu služeb a obecní ubytovny v Bohuňovicích, který získal podporu z Operačního programu životní prostředí - Návrh dohody o poskytnutí jména farnost.bohunovice.cz pro www stránky místní farnosti - Příspěvek na nákup knih do místní knihovny pro r ve výši 30 tis. Kč - Nové znění Přílohy č. 1 ke smlouvě ze ZD Bohuňovice s.r.o. spočívající v upřesnění propachtovaných výměr a ceny pachtovného s výpovědní lhůtou 10 let dle předloženého návrhu - Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného místa pro čerpací jímku budoucí splaškové kanalizace v předloženém znění - Obnovení žádosti o dotaci z MV na zajištění akceschopnosti zásahové jednotky hasičů v r ve výši ,- Kč - Obnovení informací o obci na na dobu neurčitou dle předložené nabídky - Rozpočtové opatření č. 2/2014 dle předložených tabulek - Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o technickém a systémovém servisu uzavřenou s Ing. Josefem Schneiderem, IČ v přeloženém znění Rada obce doporučuje: Zastupitelstvu obce schválit na rekonstrukci interiérů Domu pro seniory částku 300 tis. Kč z Fondu rozvoje bydlení Rada obce pověřuje: - Mgr. Janu Faltysovou a Ing. Josefa Faltyse, oba bytem Bohuňovice, Loděnická 287, organizováním koncertů Kruhu přátel hudby v Bohuňovicích včetně vyjednávání termínů a programů těchto koncertů pokračování na straně 8 6 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

7 Z OBCE Co představuje projekt Revitalizace centra obce Bohuňovice? Plánovaná revitalizace centra obce Bohuňovice představuje kompletní revitalizaci ploch v centru obce. Konkrétně se jedná o prostor kolem Centra zdraví, základní školy, kulturního domu a parku. V rámci akce dojde ke zkvalitnění infrastruktura a k revitalizaci rekreačních a odpočinkových ploch v obci. Bude vybudována pěší infrastruktura od nádraží přes hřiště ke Kulturnímu domu včetně doplnění zeleně v největším parku v obci, dále dojde k přestavbě některých křižovatek místních komunikací, rekonstrukce veřejného prostranství u Kulturního domu v Trusovicích, vytvoření parkovací plochy u školy, doplnění komunikačních chodníků, vodního prvku, zeleně a mobiliáře kolem dětského hřiště. V rámci úprav v okolí základní školy by mělo dojít ke zvýšení bezpečnosti žáků. Rodiče, kteří vozí auty své děti do školy, budou mít k dispozici sedm parkovacích míst včetně jednoho místa pro osoby pohybově postižené (SO 102). Obnovena bude také přístupová komunikace ke škole v ulici Pod Lipami. Od Zdravotního střediska ke křižovatce u základní školy bude vybudován jednostranný chodník (SO 101a). Úprav se dočká také křižovatka u Zdravotního střediska (SO 101b), která je navržena jako zvýšená plocha, kde bude nutné snížit rychlost vozidel jedoucích po hlavní komunikaci. Místní komunikace k ZŠ - detail křižovatky - vydlážděná červenou zámkovou dlažbou. Přestavba se týká také křižovatky u Kulturního domu (SO 104), jejím posunem k vodnímu toku dojde ke zlepšení rozhledu účastníků silničního provozu a větší přehlednosti. Půjde opět o zvýšenou plochu křižovatky, která bude vydlážděna červenou dlažbou. Příjezdová cesta ke KD dozná také výrazných změn. Uživatelé Kulturního domu budou mít k dispozici nová parkovací místa. Vznikne pět míst stání u budovy obchodu a dalších pět u opěrné zdi za KD. Okolí kolem KD dostane asfaltový, žulový a betonový povrch. V rámci revitalizace obce došlo již ke kácení stromů v parku, především březové aleje. V místech parku a dětského hřiště dojde k úpravě povrchu komunikací a k úpravě okolí. Velkou atrakcí bude pak v letních měsících vodní prvek, který se již Přehledová mapa komplexní revitalizace veřejného prostranství v obci Vodní prvek je navržen jako soustava šesti trysek, rozmístěných v úrovni dlažby podél cesty u budovy Centra zdraví a ubytovny. v minulosti v parku nacházel. Nové zařízení nebude v podobě vodní plochy, ale v dynamické podobě ve formě vodních trysek. Dle architektonického řešení by měly přibýt chodníky, a to vytvořením parkového pěšího okruhu. Tento okruh spojí všechny herní aktivity, klidová sezení a současně umožní pohyb dětí, aniž by opustili plochu parku. Na ploše dětského hřiště přibude také několik herních prvků, které budou integrovány zmiňovanými chodníky. Je-li symbolem parku drak, pak toto propojení může být jakýmsi souhvězdím draka. Stejně jako když se značí souhvězdí na obloze pomocí úseček, aby si je mohl pozorovatel lépe zapamatovat, uvádí Ateliér Bonmot ve své technické zprávě. Realizací projektu si obec slibuje vyšší bezpečnost chodců a usměrnění provozu na místních komunikacích. Projekt je financován z prostředků Regionálního operačního programu Střední Morava. Předpokládaný termín zahájení stavby je září 2014, dokončení díla a předání stavby k užívání je plánováno v polovině prosince Náklady jsou odhadovány na více než 12 milionů korun. (red) BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 7

8 KNIHOVNA Začátkem června připravila knihovna pro žáky třetích a pátých tříd historickou tiskařskou dílnu Romana Prokeše ze Studia bez kliky. Všichni posluchači se dozvěděli něco o historii knihtisku, dozvěděli se, z čeho se vyráběl inkoust, z čeho se dělaly literky a na co se vůbec tisklo. Pan Prokeš dětem předvedl jak se odlévá tiskařská litera a jak se tvoří pečeť. Vše bylo prezentováno vtipnou formou a žáky to velmi bavilo. Na závěr si děti, vyzkoušely manipulaci s tiskařským lisem a tisk z připravených matric. Tisk doplněný originální kaligrafií pana tiskaře Romana Prokeše si pak školáci odnesli domů na památku. Eva Dokoupilová, knihovnice Každý měsíc se můžete v místní knihovně těšit na nové knihy. (red) Zprávy z obce pokračování ze strany 6 Výpis usnesení rady obce č. 95 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Žádost pana Karla Staroštíka bytem 6. května 109, Bohuňovice o umístění do Domu pro seniory s tím, že o řešení žádostí se bude rozhodovat po dokončení rekonstrukce interiérů - Skupinovou žádost šesti občanů z ulice U Sokolovny o opravu stávající kanalizace v ulici a následnou úpravu povrchu vozovky s tím, že obec urychleně prověří technické a finanční možnosti požadované opravy Rada obce schválila: - Realizaci opravy obkladů a sprchy v prostorách sauny s doplněním ochlazovacího vědra dle cenové nabídky fy AZ- -stavby s.r.o. - V souvislosti s odstraněním sloupu NN na parkovišti u Zkratky u KD přeložení veřejného osvětlení dle nabídky firmy ELMO SA s.r.o. - Uzavření předložené smlouvy č. IV /003 o zřízení věcného břemene služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s., týkající se přeložky rozvodů NN do země v ul. 6. května od kruhového objezdu po křižovatku - Propagaci obce v příloze Deníku Evropské dotace v Olomouckém kraji Rada obce doporučila: - Zastupitelstvu obce realizovat nákupy částí soukromých pozemků pod cyklostezkou na Štarnov dle zastupitelstvem obce schváleného záměru, v souladu s uzavřenými smlouvami o smlouvách budoucích kupních a dle oddělovacího geometrického plánu č /2014 ze dne V závislosti na finančních možnostech rozpočtu dodávku a montáž zařízení pro úsporu energie na ČOV dle předložené nabídky fy ENWOX (red) 8 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

9 Fotbal 2013/2014 Druhou červnovou neděli jsme zakončili naši druhou sezónu v A. třídě. Tentokrát jsme hráli skupinu A oproti předchozímu roku. Po polovině soutěže jsme se nacházeli na slušném 6. místě. Zimní příprava proběhla v pořádku, ale zranil se nám, bohužel, kapitán mužstva Aleš Fryčák, jenž si přetrhl Achillovu šlachu. V prvním jarním zápase jsme zajížděli na půdu posledního týmu soutěže a to do Šumvaldu. Zápas se odehrával podle předpokladů. Domácí bojovali o naději na setrvání v soutěži a potřebovali nutně vyhrát. My jsme jim to svojí nedisciplinovastí umožnili. Rozhodčí neváhal a dvakrát ukázal červenou kartu našim hráčům. V oslabení jsme si šance sice vytvořili, ale soupeř nakonec vedení 2:1 uhlídal. Prohru ze Šumvaldu jsme chtěli odčinit v prvním jarním domácím utkání proti týmu z dalekého Jindřichova. Úvod utkání nám vyšel na výbornou a dostali jsme se brzy do vedení 2:0, které vydrželo až do poločasu. V druhém poločase jsme ale předvedli zkrat, kdy soupeř dokázal srovnat na 2:2. Nám se ještě podařilo vsítit branku na 3:2, ale příznivý výsledek jsme již udržet nedokázali. Zápas nakonec skončil spravedlivou remízou 3:3. O velikonoční neděli nás čekalo derby v Černovíře, kterému se výsledkově na jaře dařilo. Zápas měl začátek v tradičních 10 hodin a před slušnou návštěvou. Černovířští působili po celý první poločas fotbalověji a zaslouženě vedli 1:0. Druhý poločas už tolik fotbalovosti nenabídl, a když se v samostatném úniku nepodařilo domácímu útočníkovi přehodit našeho brankáře, přišlo naše vyrovnání v 89. minutě, kdy se prosadil Jirka Vašenka a uzavřel tak výsledek derby na 1:1. Hráči Černovíra byli právem zklamaní ze ztráty dvou bodů. Pro nás měl bod naopak cenu zlata. Asi nejlepší výkon jara jsme předvedli proti, v té době lídrovi tabulky, Štítům. Hosté přijeli s ambicemi na postup a hráli fotbal, což nám vyhovovalo a mohli jsme tak hrát na brejky. První proměnil Mojmír Fryčák a do kabin se šlo za poločasového vedení 1:0. V druhém poločase hosté otevřeli obranu ještě více a nám se podařilo vsítit další dvě branky. Soupeř ze Štítů už dokázal poté pouze upravit výsledek na konečných 3:1 a to ještě plno šancí z naší strany zůstalo neproměněno. Po dobrém výkonu se Štíty jsme chtěli tři body potvrdit v Lošticích, které se nacházely ve spodních patrech tabulky. Opět jsme ale potvrdili nevyrovnanost našich výkonů. V poločase jsme vedli 1:0 a místo, abychom si vedení pohlídali, tak jsme inkasovali z dvou šancí domácích. Poté už jsme si žádnou šanci nevytvořili a domácí si vedení pohlídali. Po tomto zápase byl odvolán dosavadní hlavní trenér Ferdinand Kadlčík, kterého na lavičce dočasně nahradil nehrající kapitán Aleš Fryčák. Po smolné prohře v Lošticích jsme zajížděli na hřiště mohelnické rezervy, která vévodila tabulce, když se dokázala dostat před Štíty. Průběh zápasu byl jednoznačný. Domácí nás do ničeho nepustili a v prvním poločase se dostali do jednogólového vedení po standardní situaci, které se ukázaly jako naše největší slabina během jarní části. Domácí ještě zvládli přidat dva góly a zaslouženě vyhráli 3:0. Na domácím hřišti se nám dařilo o poznání více, než hřištích soupeře. V dalším utkání jsme hostili mužstvo Troubelic. Šlo o vyrovnané utkání, kterému by spíše slušela remíza. Usmálo se na nás ale těsně před koncem štěstí a dokázali jsme vyhrát 3:2. Nutno podotknout, že jsme opět dostali dva góly ze standardních situací. Další venkovní zápas, tentokrát v Moravském Berouně, se nám opět nevydařil a odvezli jsme si prohru 2:0 za nevýrazný výkon. Pro pamětníky zajímavý zápas jsme odehráli s týmem Jeseníku. Pro pamětníky proto, jelikož jsme v zápase kopaly celkem tři pokutové kopy, které všechny proměnil Martin Fryčák. Zápas tedy skončil výsledkem 3:3 a vyloučeným jesenickým brankářem. Nutno podotknout, že se Jeseník prezentoval velice dobrým výkonem a byl, společně s rezervou Mohelnice, nejlepším týmem na jaře, se kterým jsme se utkali. K předposlednímu zápasu jarní části FOTBAL jsme zajížděli k soupeři z Bludova, který byl silně namočen v záchranářském boji a potřeboval tedy naplno bodovat. Utkání jsme začali náporem a do poločasu jsme se ujali vedení 0:1. V druhém poločase se nám dařilo kontrolovat hru a přidali jsme ještě další dva góly a odvezli si tři body za výsledek 0:3. Poslední zápas jsme odehráli na domácí půdě se soupeřem z Leštiny, který nám na podzim nadělil 4 góly, takže bylo co oplácet. Utkání bylo vyrovnané od začátku až do konce s výjimkou toho, že nám se do poločasu podařilo vstřelit branku na 1:0. Postaral se o ni Marcel Svrčina, který u nás na jaře hostoval z Bělkovic a svými výkony dobře zapadl do týmu. Jarní část jsme tedy zakončili na celkovém 9. místě se ziskem 15 bodů. Oproti podzimní části jsme si tedy pohoršili a celkově jsme se umístili na 8. místě se ziskem 37 bodů. Stejný počet bodů získala ještě mužstva Moravského Berouna a Černovíra. Dělilo nás tak pouze skóre, které bylo v našem případě 52:44. Nejlepším střelcem v našem týmu se stal Fryčák Martin se 14 góly a byl tak mezi nejlepšími střelci celé soutěže. Zbyněk Telíšek vychytal celkem 5 čistých kont a také se umístil mezi nejlepšími brankaři soutěže. Celkově se dá soutěžní ročník 2013/2014 považovat za úspěšný. V některých zápasech jsme měli získat více bodů, ale naopak někdy u nás stálo štěstí. Jak již bylo zmíněno, tak tým opustil trenér Ferdinand Kadlčík a prioritou bude najít do startu nového ročníku adekvátní náhradu. Do nové sezóny budeme hrát opět I.A. třídu sk. A. Kde se potkáme s novými týmy jako je Jiskra Rapotín, SK Řetězárna a TJ Maletín. Nový ročník 2014/2015 otevřeme na domácím hřišti tradičním derby s týmem Bělkovice Lašťany. Děkujeme za podporu všem fanouškům v uplynulé sezóně a doufáme, že se opět sejdeme v našem fotbalovém areálu. BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 9

10 FOTBAL I.A třída sk. "B" muži 2014/2015 NE :30 Sokol Bohuňovice SK Bělkovice Lašťany SO :30 Jiskra Rapotín Sokol Bohuňovice NE :30 Sokol Bohuňovice Sokol Troubelice SO :30 TJ Maletín Sokol Bohuňovice NE :30 Sokol Bohuňovice Řetězárna Česká Ves SO :00 Olpa Jindřichov Sokol Bohuňovice NE :00 Sokol Bohuňovice Granitol Moravský Beroun SO :00 Sokol Štíty Sokol Bohuňovice NE :30 Sokol Bohuňovice Sokol Leština SO :00 FK Jeseník Sokol Bohuňovice NE :00 Sokol Bohuňovice SK Loštice NE :30 Sokol Bohuňovice Slovan Černovír SO :00 SK Bludov Sokol Bohuňovice SO :00 SK Bělkovice Lašťany Sokol Bohuňovice NE :00 Sokol Bohuňovice Jiskra Rapotín III. třída 2014/2015 SO :30 SFK Nedvězí Sokol Bohuňovice B NE :30 Sokol Bohuňovice B Hraničné Petrovice NE :30 Sokol Mladeč Sokol Bohuňovice B NE :30 Sokol Bohuňovice B Sokol Drahanovice SO :30 Sokol Slavonín B Sokol Bohuňovice B NE :30 Sokol Bohuňovice B Sokol Bouzov SO :00 TJ Těšetice Sokol Bohuňovice B NE :00 Sokol Bohuňovice B FK Přáslavice SO :30 1. FC Olešnice Sokol Bohuňovice B NE :00 Sokol Bohuňovice B Sokol Příkazy NE :15 FK Hlubočky B Sokol Bohuňovice B NE :30 FC Dolany B Sokol Bohuňovice B NE :30 Sokol Bohuňovice B SK Náměšť B NE :30 Sokol Bohuňovice B SFK Nedvězí Zdroj: (red) Poděkování Fotbalový oddíl TJ Sokol Bohuňovice by rád poděkoval firmě A-Z stavby s.r.o. za provedené stavební práce v rámci rekonstrukce šaten. Dále také patří poděkování p. Janu Ambrozkovi a p. Přemyslu Benešovi za spolupráci při vybavení šaten. inzerce Něco pro majitelé psích miláčků V obci Chomoutov, na ulici Baarova 2a, paní Jana Janíčková, rozšířila svou podnikatelskou činnost psího salonu HAF HAF a otevřela novou provozovnu pro všechny rasy psů. Zde provádí: stříhání, trimování, koupání, úpravy drápků, čištění uší i análních žláz, atd. a prodej antiparazitárních přípravků. Veškeré informace naleznete na: facebook: Psí salon HAF HAF, seznamu: FIRMY Jana Janíčková. Jana Janíčková, se těší na Vaši návštěvu. Psí salon HAFHAF provozovny: Chomoutov, Baarova 2a Olomouc, Kmochova 19a IČ: ; tel / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

11 HOKEJ Hokejisté Bohuňovic se připravují na svou již 15. sezónu Ano, vážení čtenáři, už je to opravdu více než 15 let, kdy se sešla parta zanícených milovníků nejrychlejší kolektivní hry zvané lední hokej a s posvěcením zástupců naší obce se v roce 2000 jako tým Bohuňovic přihlásila do 2. ročníku Regionální Rybníkářské Ligy. Stále větší zájem dalších mužstev z okolí Olomouce vedl až k tomu, že z původních pěti se liga rozrostla na čtrnáct týmů a s nastálou nutností korekce pravidel došlo i ke změně jejího názvu na Olomouckou Amatérskou Hokejovou Ligu. Rostoucími nároky na řízení soutěže bylo její vedení nuceno stanovit maximální počet týmů Ligy na čtrnáct a zpřísnit podmínky pro přijetí zájemce o účast v jednotlivých ročnících. I zakládající členové tak museli každým rokem splňovat náročnější kriteria pro přijetí do další sezóny. OAHL se postupem času svou úrovní stala rovnocennou soutěží okresnímu přeboru ledního hokeje řízeného a financovaného ČSLH. Počtem mužstev jej dokonce více než dvakrát předčila a do Okresního přeboru přihlásila od minulé sezóny i vlastní výběr. Na tom všem mají velký podíl i reprezentanti bohuňovického hokeje, kteří pro svou zálibu obětují nejen spoustu volného času, ale ve spolupráci se svými sponzory i nemalé finanční částky. Dnes už se OAHL hraje v profesionálním rámci pouze s jednou vyjímkou. Každá třetina se hraje ne na 20, ale na 13 minut, čistého času. A tak, hned vedle hokejového umění, hrají velmi důležitou roli i finance. V současné době soupiska týmu Bohuňovic čítá dvaadvacet stále se zlepšujících hokejistů. Hokejistů v oranžových dresech, kteří rok od roku pod praporem Bohuňovic stále více zatápí soupeřům a dovedou porazit i favority ligy. Už několik let se bohuňovickým daří držet místa v horní tabulce OAHL. O nárůstu jejich hokejové kvality svědčí zejména výsledky posledních let, kdy po hubených bodových ziscích v sezonách a , hned další rok obsadili 2. místo. V minulé sezóně se také objevili několik kol v čele průběžného pořadí. Závěrečný finiš v pelotonu favoritů je opět odměnil celkově druhým místem za suverénními Šavlemi z Libavé. Bohuňovičtí hokejisté, dvojnásobní vícemistři OAHL, už dobře vědí, kde ještě mají jisté rezervy a budou na nich trpělivě pracovat. Jsou připraveni a odhodláni i v nastávající sezóně udělat vše pro to, aby na jejím konci mohli konečně nad své hlavy zvednout Pohár vítězů OAHL a z korunních princů vyrostli konečně v KRÁLE OAHL. Jistě i vy jim proto budete držet palce. Třeba i přímo na tribunách uvedených hokejových arén. Sezóna začíná v září a hraje se na zimních stadionech ve Šternberku, Olomouci, Uničově a Prostějově, Samozřjemě, že vás co nejsrdečněji zveme. Vstup je volný, povzbuzování vítané. Konkrétnější a aktuální informace najdete vždy na webu oahl.cz. Děkujeme za vaší přízeň. Za HC Volvo Bohuňovice Daniel Jaroš Archivní fotografie; zdroj: Facebook.com (red) BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 11

12 TENIS Druhý ročník Memoriálu Jana Jaroše Tenisový oddíl Tělovýchovné jednoty Sokol Bohuňovice uspořádal v sobotu druhý ročník Memoriálu Jana Jaroše ve čtyřhrách, kdy součet věku obou hráčů ve dvojici musel být nejméně 90 let. I přes nepřízeň počasí se sešlo 9 dvojic. Zahájení Memoriálu byli přítomni manželka Jana Jaroše Soňa a další rodinní příslušníci. Před vlastním zahájením turnaje a uctění památky Honzy Jaroše proběhla malá slavnost. Obecní úřad Bohuňovice v druhé polovině loňského roku uhradil kompletní rekonstrukci všech tří tenisových kurtů. Po mnoha různých dílčích opravách dostaly kurty naprosto novou podobu a to nejen co se týče povrchu, ale i kompletního systému odvodnění. Tenisové kurty dostaly zcela novou tvář a kvalitou se řadí ke špičce v širokém okolí. Všichni členové tenisového oddílu očekávají, že se to promítne i v počtu zájemců o tuto pěknou hru. Jak se všichni účastnici memoriálu shodli, z nových dvorců by měl velikou radost i samotný Honza Jaroš, protože po více než 35-ti letech se dílo tenisových nadšenců, v jejichž čele Honza stál a léta pečoval o staré kurty, proměnilo v opravdu kvalitní tenisový areál. Před zahájením bojů pronesl starosta obce ing. Jiří Petřek krátký projev, popřál hodně tenisové radosti a poté společně s předsedou tenisového oddílu Dušanem Ťukou slavnostně přestřihli pásku a tenisový areál oficiálně otevřeli. Poté se rozběhla tenisová utkání ve dvou skupinách systémem každý s každým. Vítězové skupin se utkali o vítězství, druzí ve skupinách pak o třetí místo. I když bojům o 3. místo a o vítězství v memoriálu přestalo přát počasí a finálové utkání se dohrávalo v dešti, nic to nesnižovalo kvalitu předvedené hry a nasazení hráčů. Třetí místo obsadila dvojice p. Moša a p. Vanek. Vítězství z loňského roku neobhájila domácí dvojice Marek Vláčil a Dušan Ťuka, která ve finále podlehla páru p.látal a p. Skřebský z Uničova, kteří si odnesli pomyslnou palmu vítězství. I v tomto ročníku bylo pro hráče i ostatní účastníky memoriálu připraveno bohaté občerstvení a i když počasí v letošním ročníku tolik nepřálo, nic to na pohodě a dobré náladě všech přítomných neubralo. Poděkování za zdařilou akci patří všem organizátorům, obecnímu úřadu a starostovi obce ing. Jiřímu Petřekovi a předsedovi ZD Bohuňovice ing. Miroslavu Hamplovi, který přispěl pěknými cenami pro vítězné dvojice. Druhý ročník Memoriálu Jana Jaroše skončil, atˇ žije ročník třetí. JUDr. František Chromec Přestříhávání pásky při uvedení kurtů do plného provozu- starosta obce Jiří Petřek a p. Dušan Ťuka Vlevo: zahájení memoriálu Vpravo: z tenisového klání 12 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

13 Pachové ohradníky 2014 V současné době probíhá na vybraných komunikacích Olomouckého kraje akce zaměřená na snížení počtu střetů zvěře s motorovými vozidly. financovaná pojišťovnou Generalli a Krajským úřadem Olomouckého kraje Ve spolupráci s OMS Olomouc a mysliveckými spolky byly vytypovány úseky silnic, kde docházelo v minulosti ke střetům zvěře s motorovými vozidly. Střety zvěře s motorovými vozidly končí fatálními následky pro zvěř a mnohatisícovými škodami na motorových vozidlech. Na vybraných úsecích komunikací aplikují myslivci tzv. pachové ohradníky, které redukují nehody způsobené lesní a polní zvěří na komunikacích.. Kolem vybraných úseků silnic myslivci zatloukají kůly na rozhraní příkopů a polí a na ně nanáší speciální přípravek Hagopur pořízený z prostředků poskytnutých pojišťovnou Generalli ve výši 150 tisíc a KÚ Olomouckého kraje ve výši 50 tisíc korun. Celkem bude takto zabezpečeno v rámci Olomouckého kraje cca 120 km silnic. V pátek 6. června odpoledne proběhla instalace pachových ohradníků na úseku silnice I. třídy č. 35 mezi obcemi Bohuňovice a Šternberk v délce cca 4,5 km. Myslivce HS Bohuňovice čekalo zatlučení cca 750 ks dřevěných kůlů a nanesení odpuzujícího prostředku. Tím však práce spojené s aplikací uvedeného prostředku nekončí. Po uplynutí 6-8 týdnů od první aplikace musí myslivci opakovaně doplnit účinnou látku tak aby ochrana vybraných úseků trvala minimálně do konce října letošního roku. Součástí této bezesporu významné akce je i sledování a vyhodnocování účinnosti aplikace. Po jejím vyhodnocení bude rozhodnuto, zda se v ní bude pokračovat i v následujících obdobích. JUDr. František Chromec MYSLIVCI / RYBÁŘI Výlov na rybníku HUSINEC BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 13

14 HOUKAT NEBO Dva profíci, jeden záko HASIČI Použití zvláštního výstražného zařízení při jízdě hasičského vozidla k zásahu Přestože důvody používání zvláštního výstražného zařízení při jízdě hasičských vozidel k zásahu jsou pro většinu občanů zřejmé, vyskytl se na jednání zastupitelstva obce dne dotaz. Proto bych jako velitel jednotky SDH Bohuňovice rád nabídl podrobnější vysvětlení. Pro přesnost přepisuji celý dotaz občana tak, jak je zaznamenán v zápise ze schůze zastupitelstva: A poslední dotaz jestli houkání hasičů včera večer bylo nutné? Zjistil jsem, že se jelo k požáru do Šternberka a myslím si, že to už doprava není tak hustá, aby se muselo houkat v jedenáct večer. Pozn. autora: Jednotka SDH Bohuňovice vyjížděla dne v 22:50 k požáru stavení do obce Šternberk, ul. Dolní žleb. Jednotku vyslalo operační středisko HZS Olomouckého kraje dle požárního poplachového plánu kraje. Dotaz občana směřuje k tomuto konkrétnímu výjezdu. Vysvětlení: Doprava jednotky hasičů na místo zásahu podléhá několika předpisům a to zejména zákonu 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, dále vyhlášce 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany a dalším interním hasičským předpisům a směrnicím (např. Vyhláška 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky, Řád strojní služby, Bojový řád jednotek požární ochrany). V souladu s těmito předpisy používá jednotka k dopravě na místo zásahu požárního vozidla, které je vybaveno zvláštním výstražným zařízením dále jen ZVZ, které se skládá ze zvláštního výstražného světla modré barvy doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení. ZVZ je tedy potřeba chápat jako soubor dvou výstražných znamení světelného a zvukového. Použitím ZVZ se vozidlo stává vozidlem s právem přednostní jízdy (Zák. 361/2000 Sb. 41). Řidič vozidla používajícího ZVZ nemusí dodržovat některá ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích (např. ustanovení o rychlosti jízdy a také ustanovení 7, odst. 1, písm. b) týkajícího se obtěžování účastníků provozu na pozemních komunikacích a jiných osob nadměrným hlukem apod.). Účelem ZVZ je především být na komunikaci viděn a slyšen. Za jízdu vozidla s právem přednostní jízdy vždy zodpovídá řidič a i při použití ZVZ musí dbát zvýšené opatrnosti. Vyhláška 247/2001 Sb. o činnosti jednotek požární ochrany popisuje použití ZVZ v 12 takto: Pokud velitel jednotky nestanoví jinak, použije se na vozidle při dopravě na místo zásahu zvláštní zvukové výstražné znamení doplněné zvláštním výstražným světlem modré barvy. Z tohoto ustanovení by se dalo usoudit, že velitel jednotky může použití ZVZ při dopravě na místo zásahu omezit třeba jen na blikání majákem, nebo dát pokyn k jeho úplnému vypnutí. Ano, toto je možné. Avšak jen v předpisy odůvodněných případech např. pokud je z taktických důvodů nutný nepozorovaný dojezd na místo zásahu sebevrah na střeše. Nebo je to vhodné k omezení následků paniky průjezd kolem nemocničních zařízení, psychiatrických léčeben apod. Žádný obecně závazný předpis, ani žádný interní hasičský předpis nestanovuje denní, nebo noční dobu, po kterou by použití zvláštního výstražného zařízení bylo omezeno. Rovněž se použití zvláštního výstražného zařízení neřídí hustotou dopravy. Nutnost použití, nebo nepoužití zvláštního výstražného zařízení závisí výhradně na rozhodnutí řidiče a velitele hasičského vozidla. Není v kompetenci starosty obce ani nikoho jiného toto rozhodnutí jakkoliv ovlivnit. Dotazovat se na nutnost použití zvláštního výstražného zařízení obecního zastupitelstva je tedy naprosto neopodstatněné. Jan Raška velitel jednotky SDH Bohuňovice Ilustrační foto 14 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

15 Výstražné zařízení by se mělo používat jen v nutných případech HASIČI Dobrý den. Byl jsem redakční radou požádán o reakci na článek p. Rašky do místního obecního časopisu. Pracuji jako velitel jednotek PO u HZS Olomouckého kraje na CPS Olomouc s praxí 14 let. Jsem absolvent VŠB TU Ostrava Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu. Rozbor článku bych zhodnotil v několika bodech. 1. p. Raška tvrdí, že výstražné a světelné a zvukové zařízení nelze chápat jako jeden soubor. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 361/ odstavec 1) Řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení. Slovíčko případně umožňuje vynechat zvukové zařízení. 2. Citace zákona 247/2001 Sb. dle p. Rašky: Pokud velitel jednotky nestanoví jinak, použije se na vozidle při dopravě na místo zásahu zvláštní zvukové výstražné znamení doplněné zvláštním výstražným světlem modré barvy. Skutečné znění zákona : Pokud velitel nestanoví jinak, při dopravě na místo zásahu se použijí zvláštní výstražná zařízení. Domnívám se, že text doplněný do zákona (označen tlustě) p. Raškou je zde doplněn účelově. Navíc jde o nesmysl, protože všechny předpisy říkají zjednodušeně v podstatě to, že první modré světlo a pak zvuk. 3. Z uvedeného vyplývá i to, že není pravdou tvrzení p. Rašky: Nutnost použití, nebo nepoužití zvláštního výstražného zařízení závisí výhradně na rozhodnutí řidiče a velitele hasičského vozidla. O použití vždy rozhoduje velitel zásahu a řidič tomu přizpůsobí jízdu. p. Raška také vynechal: Bojový řád jednotek požární ochrany - metodický list č. 4 Doprava na místo zásahu : Obecně platí, že výstražné zařízení by se mělo používat jen v nutných případech 4. Nedomnívám se, že při cestě k zásahu dne v bylo nutno po celou dobu průjezdu obcí Bohuňovice nutno použít zvukové výstražné zařízení. Pokud ovšem nebyla hustota provozu v obou pruzích taková, že si to situace vyžadovala. 5. Tvrzení p. Rašky: Není v kompetenci p. Starosty obce ani nikoho jiného toto rozhodnutí (zřejmě houkání ve večerních hodinách) ovlivnit. Starosta má právo kontrolovat činnost jednotek PO, jichž je zřizovatelem. Znalost zákonů a vyhlášek je pro členy SDH Bohuňovice povinnost, o čemž mě nepřesvědčil článek autora p. Rašky. Který je navíc garantem za SDH na obci. Ing. Ondřej Matlas NEHOUKAT? n, dva různé názory... Ilustrační foto foto: HZS Olomouckého kraje BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 15

16 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Naši jubilanti duben - červen 04/2014 Lakva Ladislav U Stavu 91 let Beck Jan Loděnická 91 let Kučera Jaroslav Za Pekárnou 85 let Pospíšilová Veronika 6. Května 75 let Nemrava Jaroslav Za Pilou 75 let Krystová Růžena U Stavu 75 let Beneš Václav Na Zahrádkách 75 let Cenkl František Výmol 75 let Tisoň Jan U Sokolovny 70 let Šimonová Marie Loděnická 70 let Král Jaromír Loděnická 70 let 05/2014 Vodička Miroslav 6. Května 92 let Štika Jaroslav Pod Mlékárnou 90 let Fialová Marie V Drahách 75 let Hudriková Jiřina V Drahách 75 let Truksová Blažena 6. Května 70 let Nemravová Helena Za Pilou 70 let Slezáková Drahomíra U Sokolovny 70 let 06/2014 Mrtvá Ludmila Trusovická 92 let Šafránková Josefa Za Pilou 90 let Opletalová Ludmila Pod Lipami 80 let Zlámal Albín Za Pilou 70 let Sklenář Jaroslav Za Pilou 70 let 07/2014 Stehlík Miroslav V Drahách 95 let Fryčák Václav Lhotka 93 let Kreuzziegerová Verona 6. Května 80 let Zapletalová Božena 6. Května 80 let Davídková Marta Za Pekárnou 70 let Húževková Anna U Sokolovny 70 let 100. výročí od vypuknutí první světové války 1. světová válka V letošním roce si připomínáme 100. výročí od vypuknutí I. světové války, která se postupně vyvinula v celosvětový konflikt s velkými a nedozírnými následky pro celou Evropu. Občánkové naší obce 04/2014 Havala Dominik Hrachovina Filip Keclíková Michaela 05/2014 Rancová Apolena 06/2014 Ottová Eliška Beck Jakub Čouková Kateřina 07/2014 Šindlerová Barbora Beneš Matěj Pod Lipami U Sokolovny Loděnická Pod Mlékárnou 6. Května Za Humny Trusovická Trusovická Loděnická Úmrtí bohuňovických občanů Holá Eva Výmol let Nepustil Jiří 6. Května let Kundryk Olga Pod Lipami let Ing. Dočkal Jiří 6. Května let Koťátko Jaroslav U Nádraží let Divišová Jana 6. Května let Padlým občanům věnuje rodná obec 16 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ foto: Památník obětem 1. světové války v Trusovicích.

17 Z OBCE Zloděj ukradl zmrzlinový stroj V obci Hlušovice byl v době od do odcizen automat na výrobu zmrzliny. Trestného činu krádeže se dopustil neznámý pachatel, který po překonání drátěného oplocení vnikl na pozemek místní hospody, kde následně otvorem v oplocení sloužící k prodeji zmrzliny protáhl zmrzlinový stroj. Majiteli způsobil škodu kolem 100 tisíc korun. Zdroj: Policie ČR Cyklista se srazil s automobilem Na nové cyklostezce mezi Štarnovem a Bohuňovicemi došlo ve středu v odpoledních hodinách k těžkému zranění cyklisty. Ten vyjížděl z cyklostezky na silnici a nedal přednost jedoucímu osobnímu automobilu. Nehoda se stala ve směru jízdy ze Štarnova na Šternberk. Cyklista po střetu skončil v olomoucké Fakultní nemocnici. Dechová zkouška u řidiče osobního automobilu byla negativní. U cyklisty byl s ohledem na vážná zranění nařízen odběr krve. Hmotná škoda je vyčíslena na patnáct tisíc korun, řekla krajská policejní mluvčí. Zdroj: Policie ČR Posprejované vagóny Neznámý vandal někdy v noci ze středy na čtvrtek v prostoru vlakové stanice v obci Bohuňovice posprejoval dva Centrum zdraví AKCE LÉTO 2014 Vstupné bazén 3 hodiny za 65,-/85,- Kč, tj. 3 hodiny za cenu běžného vstupného 1,5 hodiny. Černá kronika motorové vozy a jeden vagón. Svým uměleckým projevem způsobil dopravní společnosti škodu za více jak 18 tisíc korun. Sprejer se dopustil spáchání přečinu Poškození cizí věci a v případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí až jeden rok ve vězení. Zdroj: Policie ČR Pálení klestí v Bohuňovicích si vyžádalo výjezd dvou jednotek hasičů Kontrolované a hlášené pálení klestí nedaleko čističky odpadních vod za obcí Bohuňovice směr Hlušovice se ve čtvrteční dopoledne 19. června vymklo kontrole. Oheň nabral na intenzitě a pracovníci z obavy možného rozšíření na travnatý porost a blízkosti dalších stromů přivolali k pomoci hasiče. K zásahu přijela jednotka z profesionální požární stanice Šternberk a jednotka dobrovolných hasičů Bohuňovice. Obě jednotky provedly po chvíli lokalizaci. Nebezpečná místa hasiči poté preventivně polili vodou. Na místě pak zůstala místní dobrovolná jednotka k zajištění dohledu nad hořením. Vše se obešlo bez zranění a bez způsobení škody. Zdroj: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Kriminalisté objasnili loupežné přepadení Dne po dvacáté hodině v Bohuňovicích dva pachatelé maskování kuklou přistoupili k 38letému muži v obci Bohuňovice. Pod pohrůžkou násilí a hrozby krátkou střelnou zbraní donutili muže, aby jim v místě svého trvalého bydliště ukázal, kde uschovává finanční hotovost. Následně mu odcizili kolem Kč, svázali ho a z místa odešli. Muži se posléze povedlo rozpoutat a vše oznámit na policii. Na základě intenzivního operativního šetření a zajištěných stop z místa činu byli dne zadržení dva muži ve věku 49 a 24 let. Starší muž pochází z Ostravy a mladší z Olomouce. V současné době jsou oba muži obviněni z trestného činu loupeže spáchané ve formě spolupachatelství. Oběma pachatelům v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody na pět až dvanáct let. Případ je i nadále v šetření, kdy oba jsou stíháni na svobodě. Zdroj: Policie ČR Akce platí od do UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 14. září 2014 své příspěvky můžete posílat na BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 17

18 Z OBCE Novým trenérem A mužstva mužů se stal bývalý národní fotbalový reprezentant Novým trenérem fotbalového A týmu mužů Bohuňovice se stal Martin Kotůlek. Ten nahradí odvolaného Ferdinanda Kadlčíka. Kotůlek je bývalý reprezentant Československa a České republiky, kdy odehrál v národním dresu celkem osm zápasů. Nejdéle hrál za Sigmu Olomouc v době její nejslavnější brücknerovské éry. V Sigmě dělal také asistenta Psotkovi, Uličnému a Pivovarníkovi. Posledního zmiňovaného nahradil v květnu 2013 v pozici hlavního kouče týmu. Hejtman jednal s generálním ředitelem SŽDC o elektrizaci trati Šumperk Olomouc O stavu příprav a realizací investičních akcí v železniční dopravě v Olomouckém kraji informoval počátkem srpna generální ředitel Správy železniční dopravní cesty hejtmana Olomouckého kraje. Tématem schůzky byla právě realizovaná rekonstrukce železniční stanice v Olomouci, připravovaná druhá etapa rekonstrukce železniční stanice Přerov nebo revitalizace trati Bludov-Jeseník. Zástupci Krátké zprávy z obce Krátké zprávy z kraje Školská rada pracuje v novém složení Rada obce zřídila ke dni školskou radu v novém složení, t.j. pan Miloslav Benešl a paní Glorie Hanusová - zástupci zákonných zástupců rodičů, Mgr. Markéta Dejmalová a Mgr. Iveta Nováková - zástupci pedagogů, pan Petr Šimša a Mgr. Ladislav Král - zástupci zřizovatele. Setkání seniorů v KD Tradiční setkání seniorů v Kulturním domě je naplánováno na 27. září V letošním roce se bude konat již patnáctým rokem. Akci pořádá Charita Bohuňovice společně s obcí Bohuňovice. Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) diskutovali s vedením kraje také o výhledových investicích do modernizace trati Brno-Přerov v úseku Nezamyslice-Přerov, modernizace trati Olomouc Nezamyslice, nebo elektrizace trati Šumperk Olomouc. Je pro nás důležité komunikovat s partnery a mít přehled o tom, jaké investice do regionu plánují, uvedl hejtman Olomouckého kraje Rozbořil. zdroj: Olomoucký kraj Pozvánka Stálice české hudební scény Eva Pilarová zavítá v září do Bohuňovic Eva Pilarová zdroj: Paní Eva Pilarová přijede osobně do Bohuňovic zahájit svou výstavu fotografií. Vernisáž foto-obrazů proběhne v hodin v Kulturním domě v Trusovicích, kde zpěvačka zazpívá také několik svých písní. Na prodejní výstavě bude zpěvačka vystavovat společně s fotografkou Helenou Štefanovou. S ohledem na vytíženost KD bude výstava v následujících dnech přemístěna do místní knihovny. Paní Eva Pilarová je trojnásobná vítězka ankety Zlatý Slavík a od roku 2009 nositelka Medaile Za zásluhy. Komunální volby 2014 SDĚLENÍ BOHUŇOVICKÉHO ZPRAVODAJE VOLEBNÍM STRANÁM (ustanoveným dle 20 zákona 491/2001 Sb.) kandidujících ve volbách do zastupitelstev obcí. K prezentaci kandidujících subjektů v komunálních volbách v obci Bohuňovice, bude v obecním zpravodaji všem volebním stranám ucházející se o přízeň voličů vymezen minimální prostor k vlastní prezentaci na náklady vydavatele. Datum uzávěrky pro příští vydání je stanoven na 14. září Veškeré dotazy zasílejte na Prezident republiky Miloš Zeman vyhlásil volby do zastupitelstev obcí na 10. a 11. října V Olomouckém kraji proběhnu také volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 66 se sídlem v Olomouci, jenž zahrnuje také obec Bohuňovice. Druhé kolo senátních voleb pak proběhne o týden později. 18 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

19 BOHUŇOVICKÁ VIZE Rozšíření letiště Bohuňovice - dva rozdílné požadavky Obec Bělkovice-Lašťany požaduje zachování druhé dráhy V rámci aktualizace Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) jsou prověřovány a řešeny úpravy některých plánovaných záměrů na území kraje. Jedním z nich je prověření řešení návrhu letiště Bohuňovice, včetně možnosti vypuštění druhé dráhy. K probíhající aktualizaci krajské dokumentace přišly v otázce letiště Bohuňovice podněty obcí Bělkovice-Lašťany a Bohuňovice. Jedná se o dva rozdílné požadavky. Obec Bělkovice-Lašťany požaduje zachování druhé dráhy letiště v ZÚR OK. Na základě výsledku referenda podala obec Bohuňovice podnět ve stejné věci, který naopak směřuje ke zrušení letiště, resp. k odstranění nadregionální plochy druhé dráhy letiště. Tyto podněty budou předmětem řešení aktualizace ZÚR OK (č. 2). Olomoucký kraj celou záležitost konzultoval s Ministerstvem dopravy ČR. V rámci řešení bude vyžádáno také zásadní stanovisko Úřadu pro civilní letectví. Důležité bude také vyhodnotit vlivy na zastavěné části území obou obcí a souběh se státní silnicí I/46. Zastupitelstvo obce Bělkovice Lašťany o podnětu k zachování druhé dráhy letiště v ZÚR OK rozhodlo v prosinci Zastupitelé jsou přesvědčeni, že při využívání druhé dráhy by došlo ke zmírnění zátěže na obec Bělkovice Lašťany a její obyvatele. Poslední slovo ovšem bude mít Zastupitelstvo Olomouckého kraje, které rozhodne, zda vyjmout nebo ponechat druhou dráhu letiště v územním plánu. Dva rozdílné podněty obou obcí mají stejnou váhu. Výsledek bohuňovického referenda je pouze interní záležitostí obce Bohuňovice, pro krajské zastupitele nemá žádný právní závazek. Bohuňovické letiště vzniklo v roce Travnatá dráha letiště předtím sloužila desítky let práškovacím letadlům. Druhá dráha letiště se objevila v územním plánu obce v roce 1999 na základě rozhodnutí tehdejšího bohuňovického zastupitelstva. Do roku 2011 bylo letiště v krajské dokumentaci označováno jako letiště Bělkovice-Laštany, při aktualizaci č. 1 byl název letiště na základě podnětu bohuňovického občana opraven na neveřejné vnitrostátní letiště Bohuňovice. V květnu 2011 proběhlo v Bohuňovicích v otázce druhé dráhy letiště již zmiňované referendum. Výsledek referenda byl ANO pro vyjmutí druhé dráhy letiště z územního plánu obce. Výsledek je pro zastupitelstvo obce závazný. Při následném schvalování nového územního plánu obce byla ovšem druhá dráha plochy letiště respektována. Do doby definitivního rozhodnutí Zastupitelstva Olomouckého kraje v této věci musí Územní plán Bohuňovice vymezení ploch dle ZÚR OK respektovat, popisuje současný Územní plán obce Bohuňovice schválený zastupitelstvem v prosinci Zůstává otázkou, kdo bojuje o to, aby druhá dráha letiště zůstala v územním plánu vyznačena (red) Co jsou to Zásady územního rozvoje? Zásady územního rozvoje jsou územně plánovací dokumentací pro území celého kraje. Stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje. Zásady územního rozvoje mohou vymezit plochy a koridory s cílem prověřit možnosti budoucího využití. Součástí zásad územního rozvoje je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Zásady územního rozvoje se aktualizují každé dva roky. Příloha MF DNES BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 19

20 Z OBCE Slavnostní otevření cyklostezky Olomouc Šternberk, poslední etapa Bohuňovice Štarnov. Hřiště ve Štarnově - zprava: starosta Bohuňovic Jiří Petřek, starosta Hlušovic Jaromír Malý (ČSSD), starosta města Šternberk Stanislav Orság a místostarosta města Šternberk Michal Oborný Začátek cyklostezky v Bohuňovicích V pátek 13. června 2014 proběhlo slavnostní otevření cyklostezky Olomouc Šternberk, poslední etapa Bohuňovice Štarnov. Více než pětikilometrový úsek mezi obcemi Bohuňovice a Štarnov si při slavnostním otevření vyzkoušelo několik desítek cyklistů za účasti starostů Bohuňovic, Bělkovic-Lašťan, Hlušovic, Štarnova, Šternberka a primátora města Olomouce. Podle starosty Bohuňovic Jiřího Petřeka (ODS) začali lidé trase přezdívat Hvězdná, jelikož oceňují, že konečně získali bezpečné spojení mezi Olomoucí a Šternberkem. Slavnostního přestřižení pásky se účastnil také dosluhující europoslanec Jan Březina (KDU-ČSL), který vyzkoušel nový úsek cyklostezky projížďkou na kolečkových bruslích. Přítomným cyklistům připomněl, že slovo brusle pochází ze slova Brusel. Po přestřižení pásky následoval slavnostní přípitek v prostorách Centra zdraví. Určitě si všichni přejeme, aby tam bylo co nejméně nehod, kterým se nedá zabránit.... Na zdar a úspěšnost naší cyklostezky zvaná Hvězdná, pronesl při přípitku starosta Petřek. Slova se ujal také starosta města Šternberk Stanislav Orság (ODS), který poděkoval všem starostům, kteří se podíleli na jejím vybudování. Nové cyklostezce popřál i europoslanec Březina. Když se otevíral bazén v Bohuňovicích, tak jsem přál, aby to prosperovalo a aby obec plavala v penězích, tak jak se plavalo v bazénu. Tady bych chtěl popřát, aby si cyklisté, co tady budou jezdit, nelámali ruky a nohy a aby ve zdejších hostincích a občerstvovacích stanicích utratili co nejvíce peněz a zvedli tak prosperitu obce, popřál europoslanec Jan Březina. Stavební práce na cyklostezce trvaly více než půl roku a vyžádaly si náklady přes 20 milionů korun, z čehož 16 milionů korun pokryly dotace z Evropské unie, 500 tisíc korun příspěvek z Olomouckého kraje a částkou 600 tisíc korun přispělo město Šternberk. Na projektu se společně podílela obec Bohuňovice a Štarnov. Délka nového úseku cyklostezky je metrů, přičemž na území Bohuňovic je metrů a na území obce Štarnov pak metrů. Celková délka trasy z Olomouce do Šternberka měří 14 kilometrů a její postupná výstavba započala v roce 2005 stavbou cyklostezky Šternberk-Štarnov. V roce 2009 pak byly realizovány úseky mezi obcemi Hlušovice, Bohuňovice a Bělkovice-Lašťany. V loňském roce pak byla vybudována část trasy z Černovíra do Hlušovic. Poslední etapa Bohuňovice - Štarnov, tak propojila napojení cyklostezek s krajským městem Olomouc. foto a text: red Přestřižení pásky - zleva: primátor města Olomouce Martin Major, cyklokoordinátor Jaroslav Martínek, starosta Jiří Petřek, europoslanec Jan Březina, starosta obce Štarnov Stanislav Nykl a starosta města Šternberk Stanislav Orság. 20 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015.

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. Usnesení č. 70/2015 Zastupitelstvo obce Zbizuby schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 71/2015

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27 KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bohušov, konaného dne 31. března 2015 v kanceláři starosty obce Zahájení : 18,10hodin Přítomni : G.Meissner, A.Zemánková, J.Schnaubeltová, D.Dub, M.Michalica, R.Schaffartzik,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.11.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.11.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.11.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Jaroslav Kučera

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Usnesení. ze 14. zasedání zastupitelstva obce Bravantice dne 25.3.2013

Usnesení. ze 14. zasedání zastupitelstva obce Bravantice dne 25.3.2013 Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce Bravantice dne 25.3.2013 Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí: v tomto roce bude probíhat po dohodě s Povodím Odry odtěžování nánosu toku Sezina

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma Omluven: Kateřina Pudivítrová, Michaela

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: - zapisovatel: Fr. Mach - ověřovatelé zápis: J. Soukal,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

U S N E S E N Í č. 61/5/2015 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec

U S N E S E N Í č. 61/5/2015 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec U S N E S E N Í č. 61/5/2015 výběr dodavatele zakázky Vypracování dokumentace pro provedení stavby na výstavbu tělocvičny ZŠ a MŠ Slivenec, firmu BKN, spol. s r.o., za cenu 758.250,- Kč + DPH dle cenové

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více