Druhá dráha letiště Bohuňovice opět ve hře. Kraj se poradí s Úřadem pro civilní letectví.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Druhá dráha letiště Bohuňovice opět ve hře. Kraj se poradí s Úřadem pro civilní letectví."

Transkript

1 v cena 10 Kč číslo 2/ srpen Druhá dráha letiště Bohuňovice opět ve hře. Kraj se poradí s Úřadem pro civilní letectví. Slavnostní otevření cyklostezky (strana 20) Volby do EP (strana 28)

2 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ strana 2 ZPRÁVY Z OBCE strana 3 REVITALIZACE CENTRA OBCE strana 7 KNIHOVNA strana 8 FOTBAL 2013/2014 strana 9 HOKEJISTÉ BOHUŇOVIC strana 11 MEMORIÁL JANA JAROŠE strana 12 MYSLIVCI strana 13 HOUKAT NEBO NEHOUKAT? strana 14 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA strana 16 ROZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ strana 19 OTEVŘENÍ CYKLOSTEZKY strana 20 PŘÍSPĚVKY OBČANŮ strana 22 OBRAZEM: Zahradní slavnost - ZŠ a MŠ Bohuňovice BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ 3. roč. Vychází 5krát ročně. číslo 2/2014 vychází v Bohuňovicích dne 8. srpna Vydavatel: Obec Bohuňovice, 6. května 109, Bohuňovice, IČ Evidence MK ČR E Šéfredaktor, grafik: Michal Prutyszyn E: K vydání čísla dále přispěli: Jiří Baťa, Eva Dokoupilová, JUDr. František Chromec, Ondřej Januš, Daniel Jaroš, MUDr. František Kotěšovec, Ing. Ondřej Matlas, Miroslav Puda, Jan Raška, Pavel Římský, Mgr. Michal Štýbnar, Vladislava Ťuková, a další. Obálka: Hlavička: (red); Hlavní fotografie: Letiště Bohuňovice (red) Malé fotografie: 1. (red) ; 2. Ing. Müller Zadní strana: dle popisků; ostatní: red Tiskne: FGP-studio v nákladu 500 ks Příjem článků a inzerce: Uzávěrka příštího čísla: 14. září 2014 Cena 10 Kč Prázdniny se přehouply do své druhé poloviny a většina z nás si jistě užívá letní počasí. Ke zpříjemnění zbytku letošního léta se Vám do rukou dostává druhé vydání Zpravodaje. V tomto čísle narazíte na řadu aktuálních témat, které se týkají naší obce. Již v minulém vydání Zpravodaje jste se mohli setkat s pojmem revitalizace. Také na následujících stránkách se dočtete o Revitalizaci centra obce Bohuňovice. A co to vlastně je ta revitalizace? Slovník cizích slov definuje tento termín jako oživení či obnovení. A totéž čeká nejspíš i Bohuňovice. Dočkáme se nové zeleně, nové infrastruktury pro pěší či rekonstrukce veřejných prostranství. Z dlouhodobějších témat opět ožívá téma rozšíření letiště. Nynější aktualizace krajské územně plánovací dokumentace se zabývá otázkou, zda ponechat či vyjmout druhou dráhu letiště v územním plánu. Jak celá záležitost nakonec dopadne, rozhodnou krajští zastupitelé. Jakým směrem se v budoucnu vydají Bohuňovice, určí po prázdninách samotní občané. Na podzim nás totiž čekají volby do zastupitelstev obcí a tedy i do toho našeho bohuňovického. Dle neoficiálních informací by se v naší obci mělo o přízeň voličů ucházet celkem pět politických uskupení, což by mohlo představovat až 75 kandidátů. Takový počet kandidujících v Bohuňovicích doposud nebyl, a to ani v samotných počátcích demokracie v devadesátých letech. Tři kandidátní listiny pravděpodobně budou pod hlavičkou sdružení nezávislých kandidátů, jedna kandidátka bude koncipována jako nezávislí kandidáti ve spojení s politickou stranou a poslední skupina občanů půjde do voleb pod značkou politické strany. Kdo zasedne na další čtyři roky v patnácti členném zastupitelstvu rozhodnou bohuňovičtí občané 10. a 11. října Noví zastupitelé pak ze svých řad zvolí nového starostu či starostku, další členy obecní rady a předsedy výborů. Ve stejném termínu jako komunální volby se uskuteční také první kolo senátních voleb. Případné druhé kolo pak proběhne o týden později. Inspirativní čtení vám přeje Michal Prutyszyn šéfredaktor 2 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

3 Z OBCE Od minulého čísla zpravodaje č. 1/2014 proběhla dvě veřejná jednání zastupitelstva a rada obce jednala celkem sedmkrát. Usnesení zastupitelstva včetně zápisů z jednání a úplný výčet všech usnesení rady od č. 88 až po 94 najdete na webu obce (www.bohunovice.cz). Zprávy z obce Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 31 dne Z a s t u p i t e l s t v o o b c e po projednání: I. Bere na vědomí 1. Zprávu o činnosti rady obce a plnění úkolů zastupitelstva obce II. Schvaluje 1. Příspěvky na činnost zájmových skupin v r dle upravené tabulky takto: (viz. tabulka Příspěvky zájmovým skupinám v roce 2014 ) hlasování: Půjčku z Fondu rozvoje bydlení ve výši ,- Kč na rekonstrukci plynového topení dle žádosti paní Ireny Holoubkové, V Drahách 58, Bohuňovice hlasování: Půjčku z Fondu rozvoje bydlení ve výši ,- Kč na obnovu fasády včetně zateplení dle žádosti pana Romana Běhala, Loděnická 297, Bohuňovice hlasování: Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za r včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r bez výhrad hlasování: Účetní závěrku obce Bohuňovice zpracovanou k za účetní období od do hlasování: Upravený rozpočet obce č. 1/2014 ve vyrovnané výši ,-. Kč dle předloženého návrhu hlasování: III. Uděluje 1. Čestné občanství obce Bohuňovice panu Milanu Staroštíkovi, nar , bytem Rua Ernesta Juliatto, 551, Sao José dos Pinhais, Parana, Brasil za celoživotní dílo, kterým dokázal, že poctivá práce a život zasvěcený starosti o druhé nevylučují podnikatelský úspěch. Těmito hodnotami během Tabulka: Příspěvky zájmovým skupinám v roce 2014 mnoha let strávených mimo Českou republiku významně reprezentoval nejen rodnou obec, ale i celou svou vlast. Svou obětavost a nezištnost projevil také darováním finančních prostředků na rekonstrukci interiéru Domu pro seniory v Bohuňovicích, po jejímž uskutečnění se významně zvýší komfort a bezpečnost seniorů. hlasování: IV. Ukládá 1. Radě obce vypracovat nové řešení opravy lávky u kapličky v Trusovicích ve dvou cenově dostupnějších variantách. O: starosta T: hlasování: Na jednání č. 31 byli přítomni: Baťa, Cenkl, Demelová, Faltysová, Král, Malaska, Nováková, Petřek, Prutyszyn, Šimša, Vychodil, Weidinger Nepřítomni: Keclíková, Grúzová, Ženčica Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 32 dne Z a s t u p i t e l s t v o o b c e po projednání: I. Bere na vědomí 1. Zprávu o činnosti rady obce a plnění úkolů zastupitelstva obce 2. Vyhodnocení projednání návrhu zadání souboru změn č. 1 Územního plánu Bohuňovice v rozsahu dle přílohy 2 II. Schvaluje 1. Podle ust. 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. 6 odst. 5 písm. b) a ust. 47 odst. 5. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zadání souboru změn č. 1 Územního plánu Bohuňovice ve znění dle přílohy usnesení č. 1 hlasování: Prodej pozemků označených novými parcelními čísly p.č. 342/7, 342/8, 342/9 a 342/10 v k.ú. Bohuňovice vlastníkům staveb na těchto pozemcích v cenách dle znaleckého posudku hlasování: Sjednání věcných břemen cyklostezky Hlušovice Bohuňovice Bělkovice- -Lašťany na pozemcích Povodí Moravy s.p. dle zpracovaných geometrických plánů č /2014, k.ú. Moravská Loděnice a /2014, k.ú. Trusovice v ceně dle znaleckých posudků prováděných výnosovou metodou a věcného břemene cyklostezky s ČD a.s., SŽDC v místě podjezdu pod železnicí v k.ú. Trusovice dle geometrického plánu č /2012 za cenu ,- Kč hlasování: Na jednání č. 32 byli přítomni: Cenkl, Demelová, Faltysová, Grúzová, Keclíková, Král, Malaska, Petřek, Prutyszyn, Šimša, Vychodil, Weidinger, Ženčica Nepřítomni: Baťa, Nováková BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 3

4 Z OBCE Výpis usnesení rady obce č. 88 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Dva návrhy konečné úpravy uličky ke hřbitovu od projektanta a návrh řešení parkování u MŠ 6. května od projektanta Ing. Tužína - Návrhy Krajského úřadu Olomouckého kraje k centrálnímu financování dopravní obslužnosti s tím, že pro naši obec, která nemá autobusovou dopravu, je návrh značně nevýhodný - Závěrečný účet obce včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r Účetní závěrku obce za r Výzvu ministra zemědělství ČR, k dialogu na témata jeho resortu - Doklady k vyúčtování příjmů a výdajů na slavnost Matičky 2014 s tím, že schvaluje hrazení rozdílu dle dříve schválených pravidel Rada obce schválila: - V souvislosti s dokončením malometrážního bytu a podmínek dotace z MMR rozdělení bytového domu č.p. 29 na bytové jednotky - Účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice - Zajištění opravy kamenného kříže u komunikace III/44610 dle nabídky pana Jiřího Chodila Rada obce doporučila: - Zastupitelstvu obce schválit celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za r včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r bez výhrad - Zastupitelstvu obce schválit účetní závěrku obce Bohuňovice zpracovanou k za účetní období od do Výpis usnesení rady obce č. 89 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Druhou část dokladů k vyúčtování příjmů a výdajů na slavnost Matičky 2014 s tím, že rada schvaluje uhrazení rozdílu dle dříve schválených pravidel Rada obce schválila: - Rozpočtové opatření č. 1/2014 dle předložených tabulek Cyklostezka Olomouc - Šternberk, poslední etapa Bohuňovice - Štarnov. - Smlouvu s Olomouckým krajem o poskytnutí příspěvku ve výši ,- Kč na částečnou úhradu nákladů na výstavbu cyklostezky v rámci stavby Cyklostezka Olomouc Šternberk OSA 1a, v předloženém znění - Uzavření smlouvy na zpracování Souboru změn č. 1 Územního plánu Bohuňovice dle předložené nabídky Ing. arch. Evy Tempírové, AURatelier Olomouc - Program 31. veřejného zasedání zastupitelstva obce ve čtvrtek dne v v Kulturním domě Rada obce doporučila: - Zastupitelstvu obce schválit půjčku z Fondu rozvoje bydlení ve výši ,- Kč na rekonstrukci plynového topení dle žádosti paní Ireny Holoubkové, V Drahách 58, Bohuňovice - Zastupitelstvu obce schválit půjčku z Fondu rozvoje bydlení ve výši ,- Kč na obnovu fasády včetně zateplení dle žádosti pana Romana Běhala, Loděnická 297, Bohuňovice Výpis usnesení rady obce č. 90 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Návrh publikace MKR Šternbersko k propagaci dokončované cyklostezky Olomouc Šternberk - Žádost několika chlapců a dívek o zakoupení překážek na provozování sportu Freestyle koloběžky s tím, že nejdříve je třeba zajistit nabídky certifikovaných výrobků a zákonné podmínky, nezbytné foto: red k provozování takového hřiště - Záměr majitele Hospody u Hlaváčů umístit nad vrata a vstup do hospody přístřešky dle předloženého návrhu s tím, že obec nebude mít námitek, pokud žádná část přístřešku nebude bránit obecní technice při údržbě chodníku - Žádost rady rodičů o prošetření průběhu opakovaných voleb do Školské rady s tím, že zřizovatel volby prověří dle žádosti - Veřejné projednání návrhu územního plánu Štarnov dne v ve Štarnově Rada obce schválila: - Objednávku pro firmu MODOS s.r.o. na provedení nezbytných úprav křížení chodníků a zvýšení kanálové vpusti v parku za předjednanou cenu - Objednávku pro firmu Strabag a.s. na položení dvou vrstev živičného povrchu na místní komunikaci kolem bývalé výrobny cementového zboží za předjednanou cenu - Zajištění projektové dokumentace na konečnou úpravu povrchu uličky ke hřbitovu pro územní souhlas a výběrové řízení - Vypsání výběrového řízení na rekonstrukci interiérů Domu pro seniory dle předloženého návrhu - Na základě žádosti Honebního společenstva a rybářů zakoupení materiálu na opravu střechy zázemí na rybníku dle předložené nabídky v dražší variantě - Nákup materiálu na opravu venkovních sociálek na hřišti dle předložené kalkulace - Záměr pronájmu pozemku části 4 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

5 Z OBCE pozemku p.č. 119/1, k.ú. Moravská Loděnice za účelem pěstování trávy na krmení a na seno - Žádost o bezúplatný převod pístového kompresoru ORLÍK z majetku HZS OK do majetku obce Bohuňovice pro potřeby zásahové jednotky JPOII Bohuňovice Výpis usnesení rady obce č. 91 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Výsledky šetření voleb zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady s tím, že rada obce doporučuje paní ředitelkce udělat ještě jeden pokus o volbu v souladu s platným volebním řádem do školské rady - Informace ředitelky ZŠ a MŠ Bohuňovice o zápisu dětí do mateřské školky s tím, že přijato nebylo 12 dětí z Bohuňovic, které však dosáhnou věku 3 let nejdříve v prosinci Termín od slavnostního otevření cyklostezky Olomouc Šternberk včetně pozvaných hostů a programu v obou zúčastněných obcích - Žádost paní Marie Fialové, V Drahách o umístění do Domu pro seniory s tím, že o řešení žádostí se bude rozhodovat po dokončení rekonstrukce interiérů Rada obce schválila: - Kupní smlouvu na nákup pozemků p.č. 121/4 v k.ú. Moravská Loděnice a p.č. 12/14 v k.ú. Bohuňovice od ČD a.s. za celkovou cenu ,- Kč pro projekt Revitalizace centra obce Bohuňovice - Předloženou smlouvu č. Z_ S24_12_ s ČEZ Distribuce, a.s. o realizaci přeložky distr. zařízení (příhradový sloup u železničního přejezdu) - Předloženou smlouvu č. Z_ S24_12_ s ČEZ Distribuce, a.s. o realizaci přeložky distr. zařízení (betonový sloup u zkratky u Kulturního domu) - Objednávku na provedení všech administrativních kroků vedoucích k rozdělení domu č.p. 29 na samostatné bytové jednotky dle nabídky firmy Štefan Gibala, IČ Uzavření smlouvy o dílo na opravy interiérů Domu pro seniory s vítězem veřejné soutěže, firmou A-Z Stavby, s.r.o. v nabídkové ceně bez DPH Kč - Uzavření smlouvy na autorský a technický dozor opravy interiérů Domu pro seniory s autorkou projektu Ing. Simonou Cahovou dle předložené cenové nabídky - Příspěvek na činnost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Klub RADOST Prostějov ve výši 1000,- Kč - Finanční dar nadačnímu fondu RAFA- EL Dětem, který podporuje léčbu nemoci motýlích křídel, ve výši 1600,- Kč - Přijetí účelové neinvestiční dotace z MV ČR na výdaje JPO II Bohuňovice ve výši ,- Kč a provedení souvisejícího rozpočtového opatření na příjmové i výdajové straně rozpočtu obce, jako upravený rozpočet č. 2/2014 Výpis usnesení rady obce č. 92 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Posouzení lávky u kapličky v Trusovicích jako cenově méně náročnou alternativu oproti zcela nové lávce - Zápis z jednání dozorčí rady společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. ze dne včetně doporučených úprav a vylepšení v prostorách Centra zdraví - Úspěšnou kolaudaci chodníku přes železniční trať na ulici Trusovická, který realizovala obec při rekonstrukci krajské komunikace při vjezdu do obce - Že firma ČEZ Distribuce, a.s. vybrala zhotovitele na zrušení příhradového sloupu u přejezdu v Bohuňovicích a betonového sloupu u zkratky ke Kulturnímu domu se současným přeložením NN do země - Urgenci odpovědi na návrh obce k dořešení menšinového podílu 1/6 některých pozemků v obci vlastněných panem Emilem Koutným - Úspěšnou kolaudaci akce Cyklostezka Olomouc Šternberk, poslední etapa Bohuňovice-Štarnov - Zahájení stavebních a montážních prací na interiérech Domu pro seniory - Dokončení zalesnění dalších částí pozemků parc. č. 184/4 k.ú. Moravská Loděnice a par. č. 310/6 k.ú. Moravská Loděnice - Žádost manželů Římských současně bydlících v nájmu 6. května 94 o umístění do Domu pro seniory s tím, že o řešení žádostí se bude rozhodovat po dokončení rekonstrukce interiérů - Žádost paní Zdeňky Zatloukalové Na Zahrádkách 556 o umístění do Domu pro seniory s tím, že o řešení žádostí se bude rozhodovat po dokončení rekonstrukce interiérů - Přijetí dotace ,- Kč z Olomouckého kraje na část cyklostezky Cyklostezka Olomouc Šternberk, poslední etapa Bohuňovice-Štarnov - Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období (07/ /2014) - Zadání ÚS Lhotské aktualizace odvádění odpadních vod pro etapu 1a - Stanovisko MMR k povinnosti obcí vyhlašovat ochranné pásmo hřbitova Rada obce schválila: - Účetní závěrku společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. za rok 2013 a hospodářský výsledek za rok Převedení ztráty společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. roku 2013 ve výši ,33 Kč na účet Neuhrazená ztráta minulých let - Provedení opravy místních komunikací dle cenové nabídky JHF Heřmanovice spol. s r.o. - Uzavření Smlouvy o dílo na kamenické práce dle objednávky č. 38/14 s kamenosochařem Tomášem Hořínkem - Pronájem části pozemku p.č. 119/1, k.ú. Moravská Loděnice za účelem pěstování trávy na krmení a na seno dle žádosti paní Bartkové - V souvislosti s navýšením neinvestičních prostředků na mzdy ve škole mimořádnou odměnu ředitelce školy ve výši 13 tis. Kč - Příspěvek ve výši 3 000,- Kč pro Střední školu a Základní školu DC90 o.s., která vzdělává žáky se speciálními potřebami, m.j. i jednoho žáka z naší obce - Přijetí účelové investiční dotace z Olomouckého kraje na projekt Cyklostezka Olomouc Šternberk, poslední etapa Bohuňovice-Štarnov a provedení souvisejícího rozpočtového opatření na příjmové i výdajové straně rozpočtu obce, jako upravený rozpočet č. 3/ Záměr přípravy realizace kanalizace pro etapu 1a Lhotské za spoluúčasti vlastníků pozemků, které budou na budoucí kanalizaci napojeny - Program veřejného zasedání ZO č. 32 dne v v Kulturním domě Rada obce doporučila: - Zastupitelstvu obce schválit prodej části 133 m2 pozemku 342/2 v k.ú. Bohuňovice, které jsou z minulosti zastavěny stavbami čtyř soukromých vlastníků - Zastupitelstvu obce směnit část cca BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 5

6 Z OBCE 425m2 obecních pozemků z p.č. 387/1 a 12/30 v k.ú. Bohuňovice a z p.č. 576/1 v k.ú. Moravská Loděnice, které jsou z minulosti oploceny a využívány soukromými osobami, za část soukromého pozemku 59m2 z p.č. 417/4 v k.ú. Moravská Loděnice s doplatkem ve prospěch obce Výpis usnesení rady obce č. 93 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Předání staveniště k odstranění příhradového sloupu ČEZ u přejezdu přes trať u nádraží a odstranění betonového sloupu ČEZ na parkovišti u KD - Zpracovanou projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele konečné úpravy uličky ke hřbitovu dle návrhu projektanta Ing. Tužína - Podnět k přezkoumání kritérií výběru dětí do MŠ Bohuňovice s tím, že bylo paní ředitelce uloženo zveřejnění pravidel pro umisťování dětí do MŠ - Návrh nového jízdního řádu na trati Olomouc Šternberk s možností připomínkování do Vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí a do některých volebních obvodů do Senátu Parlamenu ČR včetně našeho obvodu č. 66 na dny 10. a 11. října 2014 Rada obce schválila: - Uzavření smlouvy na organizaci výběrového řízení zhotovitele projektu Fyzická revitalizace centra obce dle nabídky ARS Agentury s.r.o. - Vypsání výběrového řízení zakázku malého rozsahu - na zhotovitele konečné úpravy uličky ke hřbitovu - Na základě žádosti TJ Sokol Bohuňovice a informace, že žádost o dotaci z OPŽP podaná TJ Sokol Bohuňovice na opravu Sokolovny získala akceptační číslo, poskytnutí zálohy ,- Kč na zastupitelstvem obce schválený příspěvek na opravu Sokolovny v případě získání dotace z OPŽP - Žádost na KÚ Olomouckého kraje k provedení přezkumu hospodaření obce za r Uzavření smlouvy č. IV /003 s ČEZ Distribuce, a.s. na prodej 6 m2 pozemků pod trafostanicí v Trusovicích, jejichž prodej schválilo ZO č. 26 dne Uzavření smlouvy č. IV /001 s ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene služebnosti v k.ú. Bohuňovice, Moravská Loděnice a Trusovice - Uzavření smlouvy č. IV /003 s ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene na přípojku NN k RD v k.ú. Moravská Loděnice - Uzavření smlouvy č. IV / VB/1 s ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene služebnosti k rozvodům NN v k.ú. Bohuňovice - Uzavření smlouvy o nájmu 3 m2 na vrcholu vodojemu a 9,5 m2 u paty vodojemu se společností T-Mobile Czech Republik a.s. pro umístění vysílače mobilního operátora a technické buňky - Odvolání se proti zamítnutí žádosti obce o změnu integrovaného povolení pro skládku ostatního odpadu S-003 Bohuňovice ve způsobu odběru vzorků podzemních vod - Provedení zahradnických úprav v ulici U Stavu a Za Pilou dle upraveného návrhu fy Kotek Rada obce doporučila: - Zastupitelstvu obce schválit sjednání věcných břemen cyklostezky Hlušovice Bohuňovice Bělkovice-Lašťany na pozemcích Povodí Moravy s.p. dle zpracovaných geometrických plánů č /2014, k.ú. Moravská Loděnice a /2014, k.ú. Trusovice v ceně dle znaleckých posudků prováděných výnosovou metodou a věcného břemene cyklostezky s ČD a.s., SŽDC v místě podjezdu pod železnicí v k.ú. Trusovice dle geometrického plánu č /2012 za cenu ,- Kč Rada obce zřizuje: - Počínaje dnem školskou radu v novém složení, t.j. pan Miloslav Benešl a paní Glorie Hanusová - zástupci zákonných zástupců rodičů, Mgr. Markéta Dejmalová a Mgr. Iveta Nováková - zástupci pedagogů, pan Petr Šimša a Mgr. Ladislav Král - zástupci zřizovatele Výpis usnesení rady obce č. 94 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Znalecký posudek na věcné břemeno služebnosti cyklostezky z Hlušovic do Bohuňovic s cenou na území obce ve výši ,- Kč bez DPH - Výzvu MŠMT k předkládání základních údajů o připravovaných projektových záměrech na rozšíření kapacit ZŠ a MŠ včetně podmínek a termínů Rada obce schválila: - Vypsání výběrového řízení dle zákona 137/2006 Sb. a v souladu s metodikou ROP na zhotovitele projektu Fyzická revitalizace centra obce, který je podpořen dotací z ROP - Vypsání výběrového řízení na projekt Protipovodňová opatření obce Bohuňovice a bude podpořen z Operačního programu životní prostředí - Vypsání výběrového řízení na projekt Snížení energetických ztrát Domu služeb a obecní ubytovny v Bohuňovicích, který získal podporu z Operačního programu životní prostředí - Návrh dohody o poskytnutí jména farnost.bohunovice.cz pro www stránky místní farnosti - Příspěvek na nákup knih do místní knihovny pro r ve výši 30 tis. Kč - Nové znění Přílohy č. 1 ke smlouvě ze ZD Bohuňovice s.r.o. spočívající v upřesnění propachtovaných výměr a ceny pachtovného s výpovědní lhůtou 10 let dle předloženého návrhu - Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného místa pro čerpací jímku budoucí splaškové kanalizace v předloženém znění - Obnovení žádosti o dotaci z MV na zajištění akceschopnosti zásahové jednotky hasičů v r ve výši ,- Kč - Obnovení informací o obci na na dobu neurčitou dle předložené nabídky - Rozpočtové opatření č. 2/2014 dle předložených tabulek - Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o technickém a systémovém servisu uzavřenou s Ing. Josefem Schneiderem, IČ v přeloženém znění Rada obce doporučuje: Zastupitelstvu obce schválit na rekonstrukci interiérů Domu pro seniory částku 300 tis. Kč z Fondu rozvoje bydlení Rada obce pověřuje: - Mgr. Janu Faltysovou a Ing. Josefa Faltyse, oba bytem Bohuňovice, Loděnická 287, organizováním koncertů Kruhu přátel hudby v Bohuňovicích včetně vyjednávání termínů a programů těchto koncertů pokračování na straně 8 6 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

7 Z OBCE Co představuje projekt Revitalizace centra obce Bohuňovice? Plánovaná revitalizace centra obce Bohuňovice představuje kompletní revitalizaci ploch v centru obce. Konkrétně se jedná o prostor kolem Centra zdraví, základní školy, kulturního domu a parku. V rámci akce dojde ke zkvalitnění infrastruktura a k revitalizaci rekreačních a odpočinkových ploch v obci. Bude vybudována pěší infrastruktura od nádraží přes hřiště ke Kulturnímu domu včetně doplnění zeleně v největším parku v obci, dále dojde k přestavbě některých křižovatek místních komunikací, rekonstrukce veřejného prostranství u Kulturního domu v Trusovicích, vytvoření parkovací plochy u školy, doplnění komunikačních chodníků, vodního prvku, zeleně a mobiliáře kolem dětského hřiště. V rámci úprav v okolí základní školy by mělo dojít ke zvýšení bezpečnosti žáků. Rodiče, kteří vozí auty své děti do školy, budou mít k dispozici sedm parkovacích míst včetně jednoho místa pro osoby pohybově postižené (SO 102). Obnovena bude také přístupová komunikace ke škole v ulici Pod Lipami. Od Zdravotního střediska ke křižovatce u základní školy bude vybudován jednostranný chodník (SO 101a). Úprav se dočká také křižovatka u Zdravotního střediska (SO 101b), která je navržena jako zvýšená plocha, kde bude nutné snížit rychlost vozidel jedoucích po hlavní komunikaci. Místní komunikace k ZŠ - detail křižovatky - vydlážděná červenou zámkovou dlažbou. Přestavba se týká také křižovatky u Kulturního domu (SO 104), jejím posunem k vodnímu toku dojde ke zlepšení rozhledu účastníků silničního provozu a větší přehlednosti. Půjde opět o zvýšenou plochu křižovatky, která bude vydlážděna červenou dlažbou. Příjezdová cesta ke KD dozná také výrazných změn. Uživatelé Kulturního domu budou mít k dispozici nová parkovací místa. Vznikne pět míst stání u budovy obchodu a dalších pět u opěrné zdi za KD. Okolí kolem KD dostane asfaltový, žulový a betonový povrch. V rámci revitalizace obce došlo již ke kácení stromů v parku, především březové aleje. V místech parku a dětského hřiště dojde k úpravě povrchu komunikací a k úpravě okolí. Velkou atrakcí bude pak v letních měsících vodní prvek, který se již Přehledová mapa komplexní revitalizace veřejného prostranství v obci Vodní prvek je navržen jako soustava šesti trysek, rozmístěných v úrovni dlažby podél cesty u budovy Centra zdraví a ubytovny. v minulosti v parku nacházel. Nové zařízení nebude v podobě vodní plochy, ale v dynamické podobě ve formě vodních trysek. Dle architektonického řešení by měly přibýt chodníky, a to vytvořením parkového pěšího okruhu. Tento okruh spojí všechny herní aktivity, klidová sezení a současně umožní pohyb dětí, aniž by opustili plochu parku. Na ploše dětského hřiště přibude také několik herních prvků, které budou integrovány zmiňovanými chodníky. Je-li symbolem parku drak, pak toto propojení může být jakýmsi souhvězdím draka. Stejně jako když se značí souhvězdí na obloze pomocí úseček, aby si je mohl pozorovatel lépe zapamatovat, uvádí Ateliér Bonmot ve své technické zprávě. Realizací projektu si obec slibuje vyšší bezpečnost chodců a usměrnění provozu na místních komunikacích. Projekt je financován z prostředků Regionálního operačního programu Střední Morava. Předpokládaný termín zahájení stavby je září 2014, dokončení díla a předání stavby k užívání je plánováno v polovině prosince Náklady jsou odhadovány na více než 12 milionů korun. (red) BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 7

8 KNIHOVNA Začátkem června připravila knihovna pro žáky třetích a pátých tříd historickou tiskařskou dílnu Romana Prokeše ze Studia bez kliky. Všichni posluchači se dozvěděli něco o historii knihtisku, dozvěděli se, z čeho se vyráběl inkoust, z čeho se dělaly literky a na co se vůbec tisklo. Pan Prokeš dětem předvedl jak se odlévá tiskařská litera a jak se tvoří pečeť. Vše bylo prezentováno vtipnou formou a žáky to velmi bavilo. Na závěr si děti, vyzkoušely manipulaci s tiskařským lisem a tisk z připravených matric. Tisk doplněný originální kaligrafií pana tiskaře Romana Prokeše si pak školáci odnesli domů na památku. Eva Dokoupilová, knihovnice Každý měsíc se můžete v místní knihovně těšit na nové knihy. (red) Zprávy z obce pokračování ze strany 6 Výpis usnesení rady obce č. 95 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Žádost pana Karla Staroštíka bytem 6. května 109, Bohuňovice o umístění do Domu pro seniory s tím, že o řešení žádostí se bude rozhodovat po dokončení rekonstrukce interiérů - Skupinovou žádost šesti občanů z ulice U Sokolovny o opravu stávající kanalizace v ulici a následnou úpravu povrchu vozovky s tím, že obec urychleně prověří technické a finanční možnosti požadované opravy Rada obce schválila: - Realizaci opravy obkladů a sprchy v prostorách sauny s doplněním ochlazovacího vědra dle cenové nabídky fy AZ- -stavby s.r.o. - V souvislosti s odstraněním sloupu NN na parkovišti u Zkratky u KD přeložení veřejného osvětlení dle nabídky firmy ELMO SA s.r.o. - Uzavření předložené smlouvy č. IV /003 o zřízení věcného břemene služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s., týkající se přeložky rozvodů NN do země v ul. 6. května od kruhového objezdu po křižovatku - Propagaci obce v příloze Deníku Evropské dotace v Olomouckém kraji Rada obce doporučila: - Zastupitelstvu obce realizovat nákupy částí soukromých pozemků pod cyklostezkou na Štarnov dle zastupitelstvem obce schváleného záměru, v souladu s uzavřenými smlouvami o smlouvách budoucích kupních a dle oddělovacího geometrického plánu č /2014 ze dne V závislosti na finančních možnostech rozpočtu dodávku a montáž zařízení pro úsporu energie na ČOV dle předložené nabídky fy ENWOX (red) 8 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

9 Fotbal 2013/2014 Druhou červnovou neděli jsme zakončili naši druhou sezónu v A. třídě. Tentokrát jsme hráli skupinu A oproti předchozímu roku. Po polovině soutěže jsme se nacházeli na slušném 6. místě. Zimní příprava proběhla v pořádku, ale zranil se nám, bohužel, kapitán mužstva Aleš Fryčák, jenž si přetrhl Achillovu šlachu. V prvním jarním zápase jsme zajížděli na půdu posledního týmu soutěže a to do Šumvaldu. Zápas se odehrával podle předpokladů. Domácí bojovali o naději na setrvání v soutěži a potřebovali nutně vyhrát. My jsme jim to svojí nedisciplinovastí umožnili. Rozhodčí neváhal a dvakrát ukázal červenou kartu našim hráčům. V oslabení jsme si šance sice vytvořili, ale soupeř nakonec vedení 2:1 uhlídal. Prohru ze Šumvaldu jsme chtěli odčinit v prvním jarním domácím utkání proti týmu z dalekého Jindřichova. Úvod utkání nám vyšel na výbornou a dostali jsme se brzy do vedení 2:0, které vydrželo až do poločasu. V druhém poločase jsme ale předvedli zkrat, kdy soupeř dokázal srovnat na 2:2. Nám se ještě podařilo vsítit branku na 3:2, ale příznivý výsledek jsme již udržet nedokázali. Zápas nakonec skončil spravedlivou remízou 3:3. O velikonoční neděli nás čekalo derby v Černovíře, kterému se výsledkově na jaře dařilo. Zápas měl začátek v tradičních 10 hodin a před slušnou návštěvou. Černovířští působili po celý první poločas fotbalověji a zaslouženě vedli 1:0. Druhý poločas už tolik fotbalovosti nenabídl, a když se v samostatném úniku nepodařilo domácímu útočníkovi přehodit našeho brankáře, přišlo naše vyrovnání v 89. minutě, kdy se prosadil Jirka Vašenka a uzavřel tak výsledek derby na 1:1. Hráči Černovíra byli právem zklamaní ze ztráty dvou bodů. Pro nás měl bod naopak cenu zlata. Asi nejlepší výkon jara jsme předvedli proti, v té době lídrovi tabulky, Štítům. Hosté přijeli s ambicemi na postup a hráli fotbal, což nám vyhovovalo a mohli jsme tak hrát na brejky. První proměnil Mojmír Fryčák a do kabin se šlo za poločasového vedení 1:0. V druhém poločase hosté otevřeli obranu ještě více a nám se podařilo vsítit další dvě branky. Soupeř ze Štítů už dokázal poté pouze upravit výsledek na konečných 3:1 a to ještě plno šancí z naší strany zůstalo neproměněno. Po dobrém výkonu se Štíty jsme chtěli tři body potvrdit v Lošticích, které se nacházely ve spodních patrech tabulky. Opět jsme ale potvrdili nevyrovnanost našich výkonů. V poločase jsme vedli 1:0 a místo, abychom si vedení pohlídali, tak jsme inkasovali z dvou šancí domácích. Poté už jsme si žádnou šanci nevytvořili a domácí si vedení pohlídali. Po tomto zápase byl odvolán dosavadní hlavní trenér Ferdinand Kadlčík, kterého na lavičce dočasně nahradil nehrající kapitán Aleš Fryčák. Po smolné prohře v Lošticích jsme zajížděli na hřiště mohelnické rezervy, která vévodila tabulce, když se dokázala dostat před Štíty. Průběh zápasu byl jednoznačný. Domácí nás do ničeho nepustili a v prvním poločase se dostali do jednogólového vedení po standardní situaci, které se ukázaly jako naše největší slabina během jarní části. Domácí ještě zvládli přidat dva góly a zaslouženě vyhráli 3:0. Na domácím hřišti se nám dařilo o poznání více, než hřištích soupeře. V dalším utkání jsme hostili mužstvo Troubelic. Šlo o vyrovnané utkání, kterému by spíše slušela remíza. Usmálo se na nás ale těsně před koncem štěstí a dokázali jsme vyhrát 3:2. Nutno podotknout, že jsme opět dostali dva góly ze standardních situací. Další venkovní zápas, tentokrát v Moravském Berouně, se nám opět nevydařil a odvezli jsme si prohru 2:0 za nevýrazný výkon. Pro pamětníky zajímavý zápas jsme odehráli s týmem Jeseníku. Pro pamětníky proto, jelikož jsme v zápase kopaly celkem tři pokutové kopy, které všechny proměnil Martin Fryčák. Zápas tedy skončil výsledkem 3:3 a vyloučeným jesenickým brankářem. Nutno podotknout, že se Jeseník prezentoval velice dobrým výkonem a byl, společně s rezervou Mohelnice, nejlepším týmem na jaře, se kterým jsme se utkali. K předposlednímu zápasu jarní části FOTBAL jsme zajížděli k soupeři z Bludova, který byl silně namočen v záchranářském boji a potřeboval tedy naplno bodovat. Utkání jsme začali náporem a do poločasu jsme se ujali vedení 0:1. V druhém poločase se nám dařilo kontrolovat hru a přidali jsme ještě další dva góly a odvezli si tři body za výsledek 0:3. Poslední zápas jsme odehráli na domácí půdě se soupeřem z Leštiny, který nám na podzim nadělil 4 góly, takže bylo co oplácet. Utkání bylo vyrovnané od začátku až do konce s výjimkou toho, že nám se do poločasu podařilo vstřelit branku na 1:0. Postaral se o ni Marcel Svrčina, který u nás na jaře hostoval z Bělkovic a svými výkony dobře zapadl do týmu. Jarní část jsme tedy zakončili na celkovém 9. místě se ziskem 15 bodů. Oproti podzimní části jsme si tedy pohoršili a celkově jsme se umístili na 8. místě se ziskem 37 bodů. Stejný počet bodů získala ještě mužstva Moravského Berouna a Černovíra. Dělilo nás tak pouze skóre, které bylo v našem případě 52:44. Nejlepším střelcem v našem týmu se stal Fryčák Martin se 14 góly a byl tak mezi nejlepšími střelci celé soutěže. Zbyněk Telíšek vychytal celkem 5 čistých kont a také se umístil mezi nejlepšími brankaři soutěže. Celkově se dá soutěžní ročník 2013/2014 považovat za úspěšný. V některých zápasech jsme měli získat více bodů, ale naopak někdy u nás stálo štěstí. Jak již bylo zmíněno, tak tým opustil trenér Ferdinand Kadlčík a prioritou bude najít do startu nového ročníku adekvátní náhradu. Do nové sezóny budeme hrát opět I.A. třídu sk. A. Kde se potkáme s novými týmy jako je Jiskra Rapotín, SK Řetězárna a TJ Maletín. Nový ročník 2014/2015 otevřeme na domácím hřišti tradičním derby s týmem Bělkovice Lašťany. Děkujeme za podporu všem fanouškům v uplynulé sezóně a doufáme, že se opět sejdeme v našem fotbalovém areálu. BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 9

10 FOTBAL I.A třída sk. "B" muži 2014/2015 NE :30 Sokol Bohuňovice SK Bělkovice Lašťany SO :30 Jiskra Rapotín Sokol Bohuňovice NE :30 Sokol Bohuňovice Sokol Troubelice SO :30 TJ Maletín Sokol Bohuňovice NE :30 Sokol Bohuňovice Řetězárna Česká Ves SO :00 Olpa Jindřichov Sokol Bohuňovice NE :00 Sokol Bohuňovice Granitol Moravský Beroun SO :00 Sokol Štíty Sokol Bohuňovice NE :30 Sokol Bohuňovice Sokol Leština SO :00 FK Jeseník Sokol Bohuňovice NE :00 Sokol Bohuňovice SK Loštice NE :30 Sokol Bohuňovice Slovan Černovír SO :00 SK Bludov Sokol Bohuňovice SO :00 SK Bělkovice Lašťany Sokol Bohuňovice NE :00 Sokol Bohuňovice Jiskra Rapotín III. třída 2014/2015 SO :30 SFK Nedvězí Sokol Bohuňovice B NE :30 Sokol Bohuňovice B Hraničné Petrovice NE :30 Sokol Mladeč Sokol Bohuňovice B NE :30 Sokol Bohuňovice B Sokol Drahanovice SO :30 Sokol Slavonín B Sokol Bohuňovice B NE :30 Sokol Bohuňovice B Sokol Bouzov SO :00 TJ Těšetice Sokol Bohuňovice B NE :00 Sokol Bohuňovice B FK Přáslavice SO :30 1. FC Olešnice Sokol Bohuňovice B NE :00 Sokol Bohuňovice B Sokol Příkazy NE :15 FK Hlubočky B Sokol Bohuňovice B NE :30 FC Dolany B Sokol Bohuňovice B NE :30 Sokol Bohuňovice B SK Náměšť B NE :30 Sokol Bohuňovice B SFK Nedvězí Zdroj: (red) Poděkování Fotbalový oddíl TJ Sokol Bohuňovice by rád poděkoval firmě A-Z stavby s.r.o. za provedené stavební práce v rámci rekonstrukce šaten. Dále také patří poděkování p. Janu Ambrozkovi a p. Přemyslu Benešovi za spolupráci při vybavení šaten. inzerce Něco pro majitelé psích miláčků V obci Chomoutov, na ulici Baarova 2a, paní Jana Janíčková, rozšířila svou podnikatelskou činnost psího salonu HAF HAF a otevřela novou provozovnu pro všechny rasy psů. Zde provádí: stříhání, trimování, koupání, úpravy drápků, čištění uší i análních žláz, atd. a prodej antiparazitárních přípravků. Veškeré informace naleznete na: facebook: Psí salon HAF HAF, seznamu: FIRMY Jana Janíčková. Jana Janíčková, se těší na Vaši návštěvu. Psí salon HAFHAF provozovny: Chomoutov, Baarova 2a Olomouc, Kmochova 19a IČ: ; tel / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

11 HOKEJ Hokejisté Bohuňovic se připravují na svou již 15. sezónu Ano, vážení čtenáři, už je to opravdu více než 15 let, kdy se sešla parta zanícených milovníků nejrychlejší kolektivní hry zvané lední hokej a s posvěcením zástupců naší obce se v roce 2000 jako tým Bohuňovic přihlásila do 2. ročníku Regionální Rybníkářské Ligy. Stále větší zájem dalších mužstev z okolí Olomouce vedl až k tomu, že z původních pěti se liga rozrostla na čtrnáct týmů a s nastálou nutností korekce pravidel došlo i ke změně jejího názvu na Olomouckou Amatérskou Hokejovou Ligu. Rostoucími nároky na řízení soutěže bylo její vedení nuceno stanovit maximální počet týmů Ligy na čtrnáct a zpřísnit podmínky pro přijetí zájemce o účast v jednotlivých ročnících. I zakládající členové tak museli každým rokem splňovat náročnější kriteria pro přijetí do další sezóny. OAHL se postupem času svou úrovní stala rovnocennou soutěží okresnímu přeboru ledního hokeje řízeného a financovaného ČSLH. Počtem mužstev jej dokonce více než dvakrát předčila a do Okresního přeboru přihlásila od minulé sezóny i vlastní výběr. Na tom všem mají velký podíl i reprezentanti bohuňovického hokeje, kteří pro svou zálibu obětují nejen spoustu volného času, ale ve spolupráci se svými sponzory i nemalé finanční částky. Dnes už se OAHL hraje v profesionálním rámci pouze s jednou vyjímkou. Každá třetina se hraje ne na 20, ale na 13 minut, čistého času. A tak, hned vedle hokejového umění, hrají velmi důležitou roli i finance. V současné době soupiska týmu Bohuňovic čítá dvaadvacet stále se zlepšujících hokejistů. Hokejistů v oranžových dresech, kteří rok od roku pod praporem Bohuňovic stále více zatápí soupeřům a dovedou porazit i favority ligy. Už několik let se bohuňovickým daří držet místa v horní tabulce OAHL. O nárůstu jejich hokejové kvality svědčí zejména výsledky posledních let, kdy po hubených bodových ziscích v sezonách a , hned další rok obsadili 2. místo. V minulé sezóně se také objevili několik kol v čele průběžného pořadí. Závěrečný finiš v pelotonu favoritů je opět odměnil celkově druhým místem za suverénními Šavlemi z Libavé. Bohuňovičtí hokejisté, dvojnásobní vícemistři OAHL, už dobře vědí, kde ještě mají jisté rezervy a budou na nich trpělivě pracovat. Jsou připraveni a odhodláni i v nastávající sezóně udělat vše pro to, aby na jejím konci mohli konečně nad své hlavy zvednout Pohár vítězů OAHL a z korunních princů vyrostli konečně v KRÁLE OAHL. Jistě i vy jim proto budete držet palce. Třeba i přímo na tribunách uvedených hokejových arén. Sezóna začíná v září a hraje se na zimních stadionech ve Šternberku, Olomouci, Uničově a Prostějově, Samozřjemě, že vás co nejsrdečněji zveme. Vstup je volný, povzbuzování vítané. Konkrétnější a aktuální informace najdete vždy na webu oahl.cz. Děkujeme za vaší přízeň. Za HC Volvo Bohuňovice Daniel Jaroš Archivní fotografie; zdroj: Facebook.com (red) BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 11

12 TENIS Druhý ročník Memoriálu Jana Jaroše Tenisový oddíl Tělovýchovné jednoty Sokol Bohuňovice uspořádal v sobotu druhý ročník Memoriálu Jana Jaroše ve čtyřhrách, kdy součet věku obou hráčů ve dvojici musel být nejméně 90 let. I přes nepřízeň počasí se sešlo 9 dvojic. Zahájení Memoriálu byli přítomni manželka Jana Jaroše Soňa a další rodinní příslušníci. Před vlastním zahájením turnaje a uctění památky Honzy Jaroše proběhla malá slavnost. Obecní úřad Bohuňovice v druhé polovině loňského roku uhradil kompletní rekonstrukci všech tří tenisových kurtů. Po mnoha různých dílčích opravách dostaly kurty naprosto novou podobu a to nejen co se týče povrchu, ale i kompletního systému odvodnění. Tenisové kurty dostaly zcela novou tvář a kvalitou se řadí ke špičce v širokém okolí. Všichni členové tenisového oddílu očekávají, že se to promítne i v počtu zájemců o tuto pěknou hru. Jak se všichni účastnici memoriálu shodli, z nových dvorců by měl velikou radost i samotný Honza Jaroš, protože po více než 35-ti letech se dílo tenisových nadšenců, v jejichž čele Honza stál a léta pečoval o staré kurty, proměnilo v opravdu kvalitní tenisový areál. Před zahájením bojů pronesl starosta obce ing. Jiří Petřek krátký projev, popřál hodně tenisové radosti a poté společně s předsedou tenisového oddílu Dušanem Ťukou slavnostně přestřihli pásku a tenisový areál oficiálně otevřeli. Poté se rozběhla tenisová utkání ve dvou skupinách systémem každý s každým. Vítězové skupin se utkali o vítězství, druzí ve skupinách pak o třetí místo. I když bojům o 3. místo a o vítězství v memoriálu přestalo přát počasí a finálové utkání se dohrávalo v dešti, nic to nesnižovalo kvalitu předvedené hry a nasazení hráčů. Třetí místo obsadila dvojice p. Moša a p. Vanek. Vítězství z loňského roku neobhájila domácí dvojice Marek Vláčil a Dušan Ťuka, která ve finále podlehla páru p.látal a p. Skřebský z Uničova, kteří si odnesli pomyslnou palmu vítězství. I v tomto ročníku bylo pro hráče i ostatní účastníky memoriálu připraveno bohaté občerstvení a i když počasí v letošním ročníku tolik nepřálo, nic to na pohodě a dobré náladě všech přítomných neubralo. Poděkování za zdařilou akci patří všem organizátorům, obecnímu úřadu a starostovi obce ing. Jiřímu Petřekovi a předsedovi ZD Bohuňovice ing. Miroslavu Hamplovi, který přispěl pěknými cenami pro vítězné dvojice. Druhý ročník Memoriálu Jana Jaroše skončil, atˇ žije ročník třetí. JUDr. František Chromec Přestříhávání pásky při uvedení kurtů do plného provozu- starosta obce Jiří Petřek a p. Dušan Ťuka Vlevo: zahájení memoriálu Vpravo: z tenisového klání 12 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

13 Pachové ohradníky 2014 V současné době probíhá na vybraných komunikacích Olomouckého kraje akce zaměřená na snížení počtu střetů zvěře s motorovými vozidly. financovaná pojišťovnou Generalli a Krajským úřadem Olomouckého kraje Ve spolupráci s OMS Olomouc a mysliveckými spolky byly vytypovány úseky silnic, kde docházelo v minulosti ke střetům zvěře s motorovými vozidly. Střety zvěře s motorovými vozidly končí fatálními následky pro zvěř a mnohatisícovými škodami na motorových vozidlech. Na vybraných úsecích komunikací aplikují myslivci tzv. pachové ohradníky, které redukují nehody způsobené lesní a polní zvěří na komunikacích.. Kolem vybraných úseků silnic myslivci zatloukají kůly na rozhraní příkopů a polí a na ně nanáší speciální přípravek Hagopur pořízený z prostředků poskytnutých pojišťovnou Generalli ve výši 150 tisíc a KÚ Olomouckého kraje ve výši 50 tisíc korun. Celkem bude takto zabezpečeno v rámci Olomouckého kraje cca 120 km silnic. V pátek 6. června odpoledne proběhla instalace pachových ohradníků na úseku silnice I. třídy č. 35 mezi obcemi Bohuňovice a Šternberk v délce cca 4,5 km. Myslivce HS Bohuňovice čekalo zatlučení cca 750 ks dřevěných kůlů a nanesení odpuzujícího prostředku. Tím však práce spojené s aplikací uvedeného prostředku nekončí. Po uplynutí 6-8 týdnů od první aplikace musí myslivci opakovaně doplnit účinnou látku tak aby ochrana vybraných úseků trvala minimálně do konce října letošního roku. Součástí této bezesporu významné akce je i sledování a vyhodnocování účinnosti aplikace. Po jejím vyhodnocení bude rozhodnuto, zda se v ní bude pokračovat i v následujících obdobích. JUDr. František Chromec MYSLIVCI / RYBÁŘI Výlov na rybníku HUSINEC BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 13

14 HOUKAT NEBO Dva profíci, jeden záko HASIČI Použití zvláštního výstražného zařízení při jízdě hasičského vozidla k zásahu Přestože důvody používání zvláštního výstražného zařízení při jízdě hasičských vozidel k zásahu jsou pro většinu občanů zřejmé, vyskytl se na jednání zastupitelstva obce dne dotaz. Proto bych jako velitel jednotky SDH Bohuňovice rád nabídl podrobnější vysvětlení. Pro přesnost přepisuji celý dotaz občana tak, jak je zaznamenán v zápise ze schůze zastupitelstva: A poslední dotaz jestli houkání hasičů včera večer bylo nutné? Zjistil jsem, že se jelo k požáru do Šternberka a myslím si, že to už doprava není tak hustá, aby se muselo houkat v jedenáct večer. Pozn. autora: Jednotka SDH Bohuňovice vyjížděla dne v 22:50 k požáru stavení do obce Šternberk, ul. Dolní žleb. Jednotku vyslalo operační středisko HZS Olomouckého kraje dle požárního poplachového plánu kraje. Dotaz občana směřuje k tomuto konkrétnímu výjezdu. Vysvětlení: Doprava jednotky hasičů na místo zásahu podléhá několika předpisům a to zejména zákonu 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, dále vyhlášce 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany a dalším interním hasičským předpisům a směrnicím (např. Vyhláška 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky, Řád strojní služby, Bojový řád jednotek požární ochrany). V souladu s těmito předpisy používá jednotka k dopravě na místo zásahu požárního vozidla, které je vybaveno zvláštním výstražným zařízením dále jen ZVZ, které se skládá ze zvláštního výstražného světla modré barvy doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení. ZVZ je tedy potřeba chápat jako soubor dvou výstražných znamení světelného a zvukového. Použitím ZVZ se vozidlo stává vozidlem s právem přednostní jízdy (Zák. 361/2000 Sb. 41). Řidič vozidla používajícího ZVZ nemusí dodržovat některá ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích (např. ustanovení o rychlosti jízdy a také ustanovení 7, odst. 1, písm. b) týkajícího se obtěžování účastníků provozu na pozemních komunikacích a jiných osob nadměrným hlukem apod.). Účelem ZVZ je především být na komunikaci viděn a slyšen. Za jízdu vozidla s právem přednostní jízdy vždy zodpovídá řidič a i při použití ZVZ musí dbát zvýšené opatrnosti. Vyhláška 247/2001 Sb. o činnosti jednotek požární ochrany popisuje použití ZVZ v 12 takto: Pokud velitel jednotky nestanoví jinak, použije se na vozidle při dopravě na místo zásahu zvláštní zvukové výstražné znamení doplněné zvláštním výstražným světlem modré barvy. Z tohoto ustanovení by se dalo usoudit, že velitel jednotky může použití ZVZ při dopravě na místo zásahu omezit třeba jen na blikání majákem, nebo dát pokyn k jeho úplnému vypnutí. Ano, toto je možné. Avšak jen v předpisy odůvodněných případech např. pokud je z taktických důvodů nutný nepozorovaný dojezd na místo zásahu sebevrah na střeše. Nebo je to vhodné k omezení následků paniky průjezd kolem nemocničních zařízení, psychiatrických léčeben apod. Žádný obecně závazný předpis, ani žádný interní hasičský předpis nestanovuje denní, nebo noční dobu, po kterou by použití zvláštního výstražného zařízení bylo omezeno. Rovněž se použití zvláštního výstražného zařízení neřídí hustotou dopravy. Nutnost použití, nebo nepoužití zvláštního výstražného zařízení závisí výhradně na rozhodnutí řidiče a velitele hasičského vozidla. Není v kompetenci starosty obce ani nikoho jiného toto rozhodnutí jakkoliv ovlivnit. Dotazovat se na nutnost použití zvláštního výstražného zařízení obecního zastupitelstva je tedy naprosto neopodstatněné. Jan Raška velitel jednotky SDH Bohuňovice Ilustrační foto 14 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

15 Výstražné zařízení by se mělo používat jen v nutných případech HASIČI Dobrý den. Byl jsem redakční radou požádán o reakci na článek p. Rašky do místního obecního časopisu. Pracuji jako velitel jednotek PO u HZS Olomouckého kraje na CPS Olomouc s praxí 14 let. Jsem absolvent VŠB TU Ostrava Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu. Rozbor článku bych zhodnotil v několika bodech. 1. p. Raška tvrdí, že výstražné a světelné a zvukové zařízení nelze chápat jako jeden soubor. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 361/ odstavec 1) Řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení. Slovíčko případně umožňuje vynechat zvukové zařízení. 2. Citace zákona 247/2001 Sb. dle p. Rašky: Pokud velitel jednotky nestanoví jinak, použije se na vozidle při dopravě na místo zásahu zvláštní zvukové výstražné znamení doplněné zvláštním výstražným světlem modré barvy. Skutečné znění zákona : Pokud velitel nestanoví jinak, při dopravě na místo zásahu se použijí zvláštní výstražná zařízení. Domnívám se, že text doplněný do zákona (označen tlustě) p. Raškou je zde doplněn účelově. Navíc jde o nesmysl, protože všechny předpisy říkají zjednodušeně v podstatě to, že první modré světlo a pak zvuk. 3. Z uvedeného vyplývá i to, že není pravdou tvrzení p. Rašky: Nutnost použití, nebo nepoužití zvláštního výstražného zařízení závisí výhradně na rozhodnutí řidiče a velitele hasičského vozidla. O použití vždy rozhoduje velitel zásahu a řidič tomu přizpůsobí jízdu. p. Raška také vynechal: Bojový řád jednotek požární ochrany - metodický list č. 4 Doprava na místo zásahu : Obecně platí, že výstražné zařízení by se mělo používat jen v nutných případech 4. Nedomnívám se, že při cestě k zásahu dne v bylo nutno po celou dobu průjezdu obcí Bohuňovice nutno použít zvukové výstražné zařízení. Pokud ovšem nebyla hustota provozu v obou pruzích taková, že si to situace vyžadovala. 5. Tvrzení p. Rašky: Není v kompetenci p. Starosty obce ani nikoho jiného toto rozhodnutí (zřejmě houkání ve večerních hodinách) ovlivnit. Starosta má právo kontrolovat činnost jednotek PO, jichž je zřizovatelem. Znalost zákonů a vyhlášek je pro členy SDH Bohuňovice povinnost, o čemž mě nepřesvědčil článek autora p. Rašky. Který je navíc garantem za SDH na obci. Ing. Ondřej Matlas NEHOUKAT? n, dva různé názory... Ilustrační foto foto: HZS Olomouckého kraje BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 15

16 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Naši jubilanti duben - červen 04/2014 Lakva Ladislav U Stavu 91 let Beck Jan Loděnická 91 let Kučera Jaroslav Za Pekárnou 85 let Pospíšilová Veronika 6. Května 75 let Nemrava Jaroslav Za Pilou 75 let Krystová Růžena U Stavu 75 let Beneš Václav Na Zahrádkách 75 let Cenkl František Výmol 75 let Tisoň Jan U Sokolovny 70 let Šimonová Marie Loděnická 70 let Král Jaromír Loděnická 70 let 05/2014 Vodička Miroslav 6. Května 92 let Štika Jaroslav Pod Mlékárnou 90 let Fialová Marie V Drahách 75 let Hudriková Jiřina V Drahách 75 let Truksová Blažena 6. Května 70 let Nemravová Helena Za Pilou 70 let Slezáková Drahomíra U Sokolovny 70 let 06/2014 Mrtvá Ludmila Trusovická 92 let Šafránková Josefa Za Pilou 90 let Opletalová Ludmila Pod Lipami 80 let Zlámal Albín Za Pilou 70 let Sklenář Jaroslav Za Pilou 70 let 07/2014 Stehlík Miroslav V Drahách 95 let Fryčák Václav Lhotka 93 let Kreuzziegerová Verona 6. Května 80 let Zapletalová Božena 6. Května 80 let Davídková Marta Za Pekárnou 70 let Húževková Anna U Sokolovny 70 let 100. výročí od vypuknutí první světové války 1. světová válka V letošním roce si připomínáme 100. výročí od vypuknutí I. světové války, která se postupně vyvinula v celosvětový konflikt s velkými a nedozírnými následky pro celou Evropu. Občánkové naší obce 04/2014 Havala Dominik Hrachovina Filip Keclíková Michaela 05/2014 Rancová Apolena 06/2014 Ottová Eliška Beck Jakub Čouková Kateřina 07/2014 Šindlerová Barbora Beneš Matěj Pod Lipami U Sokolovny Loděnická Pod Mlékárnou 6. Května Za Humny Trusovická Trusovická Loděnická Úmrtí bohuňovických občanů Holá Eva Výmol let Nepustil Jiří 6. Května let Kundryk Olga Pod Lipami let Ing. Dočkal Jiří 6. Května let Koťátko Jaroslav U Nádraží let Divišová Jana 6. Května let Padlým občanům věnuje rodná obec 16 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ foto: Památník obětem 1. světové války v Trusovicích.

17 Z OBCE Zloděj ukradl zmrzlinový stroj V obci Hlušovice byl v době od do odcizen automat na výrobu zmrzliny. Trestného činu krádeže se dopustil neznámý pachatel, který po překonání drátěného oplocení vnikl na pozemek místní hospody, kde následně otvorem v oplocení sloužící k prodeji zmrzliny protáhl zmrzlinový stroj. Majiteli způsobil škodu kolem 100 tisíc korun. Zdroj: Policie ČR Cyklista se srazil s automobilem Na nové cyklostezce mezi Štarnovem a Bohuňovicemi došlo ve středu v odpoledních hodinách k těžkému zranění cyklisty. Ten vyjížděl z cyklostezky na silnici a nedal přednost jedoucímu osobnímu automobilu. Nehoda se stala ve směru jízdy ze Štarnova na Šternberk. Cyklista po střetu skončil v olomoucké Fakultní nemocnici. Dechová zkouška u řidiče osobního automobilu byla negativní. U cyklisty byl s ohledem na vážná zranění nařízen odběr krve. Hmotná škoda je vyčíslena na patnáct tisíc korun, řekla krajská policejní mluvčí. Zdroj: Policie ČR Posprejované vagóny Neznámý vandal někdy v noci ze středy na čtvrtek v prostoru vlakové stanice v obci Bohuňovice posprejoval dva Centrum zdraví AKCE LÉTO 2014 Vstupné bazén 3 hodiny za 65,-/85,- Kč, tj. 3 hodiny za cenu běžného vstupného 1,5 hodiny. Černá kronika motorové vozy a jeden vagón. Svým uměleckým projevem způsobil dopravní společnosti škodu za více jak 18 tisíc korun. Sprejer se dopustil spáchání přečinu Poškození cizí věci a v případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí až jeden rok ve vězení. Zdroj: Policie ČR Pálení klestí v Bohuňovicích si vyžádalo výjezd dvou jednotek hasičů Kontrolované a hlášené pálení klestí nedaleko čističky odpadních vod za obcí Bohuňovice směr Hlušovice se ve čtvrteční dopoledne 19. června vymklo kontrole. Oheň nabral na intenzitě a pracovníci z obavy možného rozšíření na travnatý porost a blízkosti dalších stromů přivolali k pomoci hasiče. K zásahu přijela jednotka z profesionální požární stanice Šternberk a jednotka dobrovolných hasičů Bohuňovice. Obě jednotky provedly po chvíli lokalizaci. Nebezpečná místa hasiči poté preventivně polili vodou. Na místě pak zůstala místní dobrovolná jednotka k zajištění dohledu nad hořením. Vše se obešlo bez zranění a bez způsobení škody. Zdroj: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Kriminalisté objasnili loupežné přepadení Dne po dvacáté hodině v Bohuňovicích dva pachatelé maskování kuklou přistoupili k 38letému muži v obci Bohuňovice. Pod pohrůžkou násilí a hrozby krátkou střelnou zbraní donutili muže, aby jim v místě svého trvalého bydliště ukázal, kde uschovává finanční hotovost. Následně mu odcizili kolem Kč, svázali ho a z místa odešli. Muži se posléze povedlo rozpoutat a vše oznámit na policii. Na základě intenzivního operativního šetření a zajištěných stop z místa činu byli dne zadržení dva muži ve věku 49 a 24 let. Starší muž pochází z Ostravy a mladší z Olomouce. V současné době jsou oba muži obviněni z trestného činu loupeže spáchané ve formě spolupachatelství. Oběma pachatelům v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody na pět až dvanáct let. Případ je i nadále v šetření, kdy oba jsou stíháni na svobodě. Zdroj: Policie ČR Akce platí od do UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 14. září 2014 své příspěvky můžete posílat na BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 17

18 Z OBCE Novým trenérem A mužstva mužů se stal bývalý národní fotbalový reprezentant Novým trenérem fotbalového A týmu mužů Bohuňovice se stal Martin Kotůlek. Ten nahradí odvolaného Ferdinanda Kadlčíka. Kotůlek je bývalý reprezentant Československa a České republiky, kdy odehrál v národním dresu celkem osm zápasů. Nejdéle hrál za Sigmu Olomouc v době její nejslavnější brücknerovské éry. V Sigmě dělal také asistenta Psotkovi, Uličnému a Pivovarníkovi. Posledního zmiňovaného nahradil v květnu 2013 v pozici hlavního kouče týmu. Hejtman jednal s generálním ředitelem SŽDC o elektrizaci trati Šumperk Olomouc O stavu příprav a realizací investičních akcí v železniční dopravě v Olomouckém kraji informoval počátkem srpna generální ředitel Správy železniční dopravní cesty hejtmana Olomouckého kraje. Tématem schůzky byla právě realizovaná rekonstrukce železniční stanice v Olomouci, připravovaná druhá etapa rekonstrukce železniční stanice Přerov nebo revitalizace trati Bludov-Jeseník. Zástupci Krátké zprávy z obce Krátké zprávy z kraje Školská rada pracuje v novém složení Rada obce zřídila ke dni školskou radu v novém složení, t.j. pan Miloslav Benešl a paní Glorie Hanusová - zástupci zákonných zástupců rodičů, Mgr. Markéta Dejmalová a Mgr. Iveta Nováková - zástupci pedagogů, pan Petr Šimša a Mgr. Ladislav Král - zástupci zřizovatele. Setkání seniorů v KD Tradiční setkání seniorů v Kulturním domě je naplánováno na 27. září V letošním roce se bude konat již patnáctým rokem. Akci pořádá Charita Bohuňovice společně s obcí Bohuňovice. Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) diskutovali s vedením kraje také o výhledových investicích do modernizace trati Brno-Přerov v úseku Nezamyslice-Přerov, modernizace trati Olomouc Nezamyslice, nebo elektrizace trati Šumperk Olomouc. Je pro nás důležité komunikovat s partnery a mít přehled o tom, jaké investice do regionu plánují, uvedl hejtman Olomouckého kraje Rozbořil. zdroj: Olomoucký kraj Pozvánka Stálice české hudební scény Eva Pilarová zavítá v září do Bohuňovic Eva Pilarová zdroj: Paní Eva Pilarová přijede osobně do Bohuňovic zahájit svou výstavu fotografií. Vernisáž foto-obrazů proběhne v hodin v Kulturním domě v Trusovicích, kde zpěvačka zazpívá také několik svých písní. Na prodejní výstavě bude zpěvačka vystavovat společně s fotografkou Helenou Štefanovou. S ohledem na vytíženost KD bude výstava v následujících dnech přemístěna do místní knihovny. Paní Eva Pilarová je trojnásobná vítězka ankety Zlatý Slavík a od roku 2009 nositelka Medaile Za zásluhy. Komunální volby 2014 SDĚLENÍ BOHUŇOVICKÉHO ZPRAVODAJE VOLEBNÍM STRANÁM (ustanoveným dle 20 zákona 491/2001 Sb.) kandidujících ve volbách do zastupitelstev obcí. K prezentaci kandidujících subjektů v komunálních volbách v obci Bohuňovice, bude v obecním zpravodaji všem volebním stranám ucházející se o přízeň voličů vymezen minimální prostor k vlastní prezentaci na náklady vydavatele. Datum uzávěrky pro příští vydání je stanoven na 14. září Veškeré dotazy zasílejte na Prezident republiky Miloš Zeman vyhlásil volby do zastupitelstev obcí na 10. a 11. října V Olomouckém kraji proběhnu také volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 66 se sídlem v Olomouci, jenž zahrnuje také obec Bohuňovice. Druhé kolo senátních voleb pak proběhne o týden později. 18 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

19 BOHUŇOVICKÁ VIZE Rozšíření letiště Bohuňovice - dva rozdílné požadavky Obec Bělkovice-Lašťany požaduje zachování druhé dráhy V rámci aktualizace Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) jsou prověřovány a řešeny úpravy některých plánovaných záměrů na území kraje. Jedním z nich je prověření řešení návrhu letiště Bohuňovice, včetně možnosti vypuštění druhé dráhy. K probíhající aktualizaci krajské dokumentace přišly v otázce letiště Bohuňovice podněty obcí Bělkovice-Lašťany a Bohuňovice. Jedná se o dva rozdílné požadavky. Obec Bělkovice-Lašťany požaduje zachování druhé dráhy letiště v ZÚR OK. Na základě výsledku referenda podala obec Bohuňovice podnět ve stejné věci, který naopak směřuje ke zrušení letiště, resp. k odstranění nadregionální plochy druhé dráhy letiště. Tyto podněty budou předmětem řešení aktualizace ZÚR OK (č. 2). Olomoucký kraj celou záležitost konzultoval s Ministerstvem dopravy ČR. V rámci řešení bude vyžádáno také zásadní stanovisko Úřadu pro civilní letectví. Důležité bude také vyhodnotit vlivy na zastavěné části území obou obcí a souběh se státní silnicí I/46. Zastupitelstvo obce Bělkovice Lašťany o podnětu k zachování druhé dráhy letiště v ZÚR OK rozhodlo v prosinci Zastupitelé jsou přesvědčeni, že při využívání druhé dráhy by došlo ke zmírnění zátěže na obec Bělkovice Lašťany a její obyvatele. Poslední slovo ovšem bude mít Zastupitelstvo Olomouckého kraje, které rozhodne, zda vyjmout nebo ponechat druhou dráhu letiště v územním plánu. Dva rozdílné podněty obou obcí mají stejnou váhu. Výsledek bohuňovického referenda je pouze interní záležitostí obce Bohuňovice, pro krajské zastupitele nemá žádný právní závazek. Bohuňovické letiště vzniklo v roce Travnatá dráha letiště předtím sloužila desítky let práškovacím letadlům. Druhá dráha letiště se objevila v územním plánu obce v roce 1999 na základě rozhodnutí tehdejšího bohuňovického zastupitelstva. Do roku 2011 bylo letiště v krajské dokumentaci označováno jako letiště Bělkovice-Laštany, při aktualizaci č. 1 byl název letiště na základě podnětu bohuňovického občana opraven na neveřejné vnitrostátní letiště Bohuňovice. V květnu 2011 proběhlo v Bohuňovicích v otázce druhé dráhy letiště již zmiňované referendum. Výsledek referenda byl ANO pro vyjmutí druhé dráhy letiště z územního plánu obce. Výsledek je pro zastupitelstvo obce závazný. Při následném schvalování nového územního plánu obce byla ovšem druhá dráha plochy letiště respektována. Do doby definitivního rozhodnutí Zastupitelstva Olomouckého kraje v této věci musí Územní plán Bohuňovice vymezení ploch dle ZÚR OK respektovat, popisuje současný Územní plán obce Bohuňovice schválený zastupitelstvem v prosinci Zůstává otázkou, kdo bojuje o to, aby druhá dráha letiště zůstala v územním plánu vyznačena (red) Co jsou to Zásady územního rozvoje? Zásady územního rozvoje jsou územně plánovací dokumentací pro území celého kraje. Stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje. Zásady územního rozvoje mohou vymezit plochy a koridory s cílem prověřit možnosti budoucího využití. Součástí zásad územního rozvoje je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Zásady územního rozvoje se aktualizují každé dva roky. Příloha MF DNES BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 19

20 Z OBCE Slavnostní otevření cyklostezky Olomouc Šternberk, poslední etapa Bohuňovice Štarnov. Hřiště ve Štarnově - zprava: starosta Bohuňovic Jiří Petřek, starosta Hlušovic Jaromír Malý (ČSSD), starosta města Šternberk Stanislav Orság a místostarosta města Šternberk Michal Oborný Začátek cyklostezky v Bohuňovicích V pátek 13. června 2014 proběhlo slavnostní otevření cyklostezky Olomouc Šternberk, poslední etapa Bohuňovice Štarnov. Více než pětikilometrový úsek mezi obcemi Bohuňovice a Štarnov si při slavnostním otevření vyzkoušelo několik desítek cyklistů za účasti starostů Bohuňovic, Bělkovic-Lašťan, Hlušovic, Štarnova, Šternberka a primátora města Olomouce. Podle starosty Bohuňovic Jiřího Petřeka (ODS) začali lidé trase přezdívat Hvězdná, jelikož oceňují, že konečně získali bezpečné spojení mezi Olomoucí a Šternberkem. Slavnostního přestřižení pásky se účastnil také dosluhující europoslanec Jan Březina (KDU-ČSL), který vyzkoušel nový úsek cyklostezky projížďkou na kolečkových bruslích. Přítomným cyklistům připomněl, že slovo brusle pochází ze slova Brusel. Po přestřižení pásky následoval slavnostní přípitek v prostorách Centra zdraví. Určitě si všichni přejeme, aby tam bylo co nejméně nehod, kterým se nedá zabránit.... Na zdar a úspěšnost naší cyklostezky zvaná Hvězdná, pronesl při přípitku starosta Petřek. Slova se ujal také starosta města Šternberk Stanislav Orság (ODS), který poděkoval všem starostům, kteří se podíleli na jejím vybudování. Nové cyklostezce popřál i europoslanec Březina. Když se otevíral bazén v Bohuňovicích, tak jsem přál, aby to prosperovalo a aby obec plavala v penězích, tak jak se plavalo v bazénu. Tady bych chtěl popřát, aby si cyklisté, co tady budou jezdit, nelámali ruky a nohy a aby ve zdejších hostincích a občerstvovacích stanicích utratili co nejvíce peněz a zvedli tak prosperitu obce, popřál europoslanec Jan Březina. Stavební práce na cyklostezce trvaly více než půl roku a vyžádaly si náklady přes 20 milionů korun, z čehož 16 milionů korun pokryly dotace z Evropské unie, 500 tisíc korun příspěvek z Olomouckého kraje a částkou 600 tisíc korun přispělo město Šternberk. Na projektu se společně podílela obec Bohuňovice a Štarnov. Délka nového úseku cyklostezky je metrů, přičemž na území Bohuňovic je metrů a na území obce Štarnov pak metrů. Celková délka trasy z Olomouce do Šternberka měří 14 kilometrů a její postupná výstavba započala v roce 2005 stavbou cyklostezky Šternberk-Štarnov. V roce 2009 pak byly realizovány úseky mezi obcemi Hlušovice, Bohuňovice a Bělkovice-Lašťany. V loňském roce pak byla vybudována část trasy z Černovíra do Hlušovic. Poslední etapa Bohuňovice - Štarnov, tak propojila napojení cyklostezek s krajským městem Olomouc. foto a text: red Přestřižení pásky - zleva: primátor města Olomouce Martin Major, cyklokoordinátor Jaroslav Martínek, starosta Jiří Petřek, europoslanec Jan Březina, starosta obce Štarnov Stanislav Nykl a starosta města Šternberk Stanislav Orság. 20 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 3/2016, které se konalo dne 2. 3. 2016 v 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, I. Ernestová, M. Hlaváč,

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 3/2014 ZO. ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech

Zápis č. 3/2014 ZO. ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech Zápis č. 3/2014 ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne 19. 6. 2014 v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech Začátek: 18.07 hodin Konec: 21.52 hodin Přítomní zastupitelé při zahájení

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

KONTROLA USNESENÍ ZO

KONTROLA USNESENÍ ZO KOROLA USNESENÍ ZO 19.9.2016 USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2 ZE DNE 20.12.2010 02/12/2010 8.8 Pasport dopravního značení v obci 31.10.2011 31.12.2012 31.12. ZO ukládá starostovi a místostarostům ve spolupráci

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne 19.12.2014 1. Zahájení Schůze zahájena v 18:05 Přítomni: 8 zastupitelů omluven Pavel Maroušek. Doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 30. 3. 2011 USNESENÍ č. 5/3-11 Z I. b e r e n a v ě d o m í Rozpočtové opatření č. 6/2011 snížení výdajů na: par.2321 odvádění a čištění

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 48 rady města konané 28.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: 14členů ZM 1 členů ZM (M. Šveřepa). 0 členů ZM 032/2016 Určení ověřovatelů Zastupitelstvo

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice dne od hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice dne od hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice dne 21. 6. 2016 od 18.00 hod. Přítomní: Jaroslav Prkno, Miroslav Hájek, Mgr. Kristýna Žákovcová, Martin Hladík, František, Mgr. Petra Kněžourová Nepřítomní:

Více

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š.

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š. Usnesení č.66/2014 Rada města Konice dne 8.9. 2014: 1. Doporučuje ZM schválit investiční akci na vypracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce objektu č.p. 690 Charita. 2. Navrhuje ZM neschválit

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. 2013 (usnesení č. 122/12 139/12) 122/12 Zastupitelstvo městského

Více

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 30.5.2016 Místo konání: Obecní úřad Lány Jednání probíhalo od - do: 19:00 19.50 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 (Jana Drastilová,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

KONTROLA USNESENÍ ZO

KONTROLA USNESENÍ ZO KOROLA USNESENÍ ZO USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2 ZE DNE 20.12.2010 8.8 Pasport dopravního značení v obci M. Vild V. Bezstarosti 31.10.2011 ZO ukládá starostovi a místostarostům ve spolupráci se stavebním

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 2. 12. 2013 čís. 1080/74 1094/74 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Ledčice v roce 2013 se řídilo v souladu se

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Výpis z usnesení 17. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 21. září 2015

Výpis z usnesení 17. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 21. září 2015 Výpis z usnesení 17. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 21. září 2015 1/ Kontrola usnesení 17/88 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 12/15 17/89 s

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015.

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. Usnesení č. 70/2015 Zastupitelstvo obce Zbizuby schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 71/2015

Více

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.8/2013, které se konalo dne od 8.30 hodin na OÚ Obrnice

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.8/2013, které se konalo dne od 8.30 hodin na OÚ Obrnice Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.8/2013, které se konalo dne 25.6.2013 od 8.30 hodin na OÚ Obrnice Program jednání: 1) Program rady 2) Volba ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení 4) Strategický

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bohušov, konaného dne 31. března 2015 v kanceláři starosty obce Zahájení : 18,10hodin Přítomni : G.Meissner, A.Zemánková, J.Schnaubeltová, D.Dub, M.Michalica, R.Schaffartzik,

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. zasedání Rady města Mohelnice, které se konalo dne 19.12.2012 od 15:30 hodin v kanceláři starosty 1167/61/RM/2012- Návrh rozpočtu a plánu prací společnosti Lesy města

Více

U S N E S E N Í č.4/2015

U S N E S E N Í č.4/2015 U S N E S E N Í č.4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Nučice, konaného dne 22.4. 2015 I. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 1) Zprávu o kontrole usnesení č.3/2015 ze dne 18. března 2015 II. Zastupitelstvo

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

KONTROLA USNESENÍ ZO

KONTROLA USNESENÍ ZO KOROLA USNESENÍ ZO USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2 ZE DNE 20.12.2010 8.3 Zázemí pro činnost SDH + vybudování služebního bytu ve zdravotním středisku P. Dongres Mgr. Vodičková 10.3.2011 12.9.2011 31.8.2012

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Vyhodnocení hospodaření v obecních lesích (Zdeněk Papík, LESPAP) b) Výsledky výběrového řízení

Více

KONTROLA USNESENÍ ZO

KONTROLA USNESENÍ ZO KOROLA USNESENÍ ZO USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2 ZE DNE 20.12.2010 02/12/2010 8.14 PD na rekonstrukci kanalizace v části obce Chejlavy 31.12.2011 30.6.2013 ZO ukládá starostovi vyvolat jednání s původním

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 26.6.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne U S N E S E N Í z 25. mimořádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 27. listopadu 2013 25/866-2013 Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne 25.11.2013

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne 23. 5. 2016 Přítomni: Omluveni: Zapisovatel: pí. Hajnová, p. Portele, p. Kobliha, p. Pokorný, Mgr. Baran, Bc. Lövl, p. Uzel p.

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více