4/2013. náš společný domov. prožitkem. jarmark. fara. chovatelé. Ohlédnutí. Výchova. Vánoční. Opravená. Šardičtí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4/2013. náš společný domov. prožitkem. jarmark. fara. chovatelé. Ohlédnutí. Výchova. Vánoční. Opravená. Šardičtí"

Transkript

1 Š ardice 4/2013 náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Ohlédnutí 2013 strana 2 Výchova prožitkem strana 11 Vánoční jarmark strana 16 Opravená fara strana 20 Šardičtí chovatelé strana 21 Klidný vánoční čas, pohodu, zdraví a lásku do nového roku 2014 Vám přeje Zastupitelstvo obce Šardice a redakční rada Šardice strana 1

2 v tomto posvátném čase, když vstupujeme do nejhezčích a nejsva tějších svátků roku, nastává ten kou zelný čas, kdy lidé mají k sobě blíž a otevírají svá srdce. Toužíme po tom, aby vánoční svátky proběhly krásně, v klidu a v lásce. Vánoce nejsou jen o dobrém jídle a krásných dárcích, ale i o setká vání rodičů se svými dětmi, vnou čaty a blízkými, se kterými se během celého roku tak často nevídáme Slovo starostky Vážení spoluobčané, Blažena Galiová nebo jsme si k sobě nenašli cestu. Pozastavme se a v duchu podě kujme za lásku, porozumění, za po moc. Těšme se z maličkostí a z kaž dého upřímného úsměvu. Vzpomeňme i na ty, kteří již bo hužel nejsou mezi námi, ale stále jsou živí v našich srdcích a vzpomín kách. Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám popřála krásné, štědré a lásky plné vánoční svátky, prožité v kruhu Vašich nejbližších. Dětem přeji, aby pod stromečkem našly to, co si přály. A když se s vánočními svátky po malu blížíme k oslavám Nového roku, dovolte mi, abych Vám z ce lého srdce popřála hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti. Ať je nový rok rokem plným ra dostných chvil a splněných snů. Šťastné a veselé Vánoce! Ohlédnutí za rokem 2013 Konec roku je časem bilancování a ohlédnutí se za uplynulým rokem. Z pohledu starosty byl rok 2013 ro kem velmi hektického rozhodování, obtížné a dosti náročné práce, kdy z důvodu končícího programového období docházelo k velkému tlaku ze strany ministerstev na čerpání do tačních peněz. Nejdříve jsme něko lik měsíců čekali na schválení zadá vací dokumentace, pak následovala výběrová řízení na zhotovitele, při kte rých jsme museli dodržet všechny předpisy, vyplývající ze zákona o ve řejných zakázkách, abychom již v měsíci listopadu museli předložit všechny doklady nutné k proplacení dotačních peněz v roce Jinak hrozilo, že na dotační peníze dosáh neme až v roce Co se nám podařilo: K byla ukončena a předána stavba sběrného dvora odpadů v areálu firmy Neoklas. Zho tovitelem stavby byla firma MSO Servis s.r.o. Kyjov. Od této doby při pravujeme kolaudaci, Provozní řád, který schvaluje Krajský úřad JMK a Havarijní plán, který schvaluje Od bor ŽP MěÚ Kyjov. Proběhly přede psané zkoušky (hluková studie, zkouška pitné vody) a revize a byly obeslány dotčené orgány se žá dostí o vydání kladného stanoviska ke kolaudaci. Předpokládaný termín kolaudace je leden 2014, po tomto strana 2 Blažena Galiová, starostka obce datu bychom chtěli zahájit provoz na novém sběrném dvoru odpadů. V měsíci srpnu byly zahájeny práce na zateplení budovy ZŠ č.p Stavbu prováděla firma VANTO s.r.o. Kunovice. Zároveň probíhaly práce na opravě druhé poloviny stře chy budovy ZŠ nad tělocvičnou a nad bočním křídlem budovy s vě žičkou schodiště. Opravu střechy prováděla firma Jaz Kyjov. Během prací byla vyměněna stará okna v části budovy ZŠ, za tepleny obvodové zdi polystyrenem, byla zateplena střecha, demonto vána nepoužívaná vzduchotechnika na přístavbě budovy OŠJ, zaizolo vána střecha nad přístavbou tělocvič ny, provedeny nové klempířské prv ky, opraveny okapové chodníky kolem celé budovy. Stavba byla předána a bylo požádáno o kolaudační sou hlas. Do jsme museli předložit doklady nutné k čerpání do tačních peněz, což jsme stihli a nám fond uvolnil peníze. Část ná kladů byla financována z úvěru, část bude uhrazena až v roce Dne byly vyklizeny prostory knihovny v domě č.p. 51, knihy byly uloženy do krabic a pře vezeny do hasičské zbrojnice, re gály a další věci byly uskladněny v obecních prostorách. Dne 29. října bylo předáno staveniště firmě Stavby Šnajdr s.r.o. Šardice a byly zahá jeny práce na vybudování dvou bytů. V termínu do 12. prosince 2013 byla stavba dokončena, bylo požádáno o proplacení z dotace MMR ve výši Kč. Probíhá odstraňování nedodělků a připravují se přede psané zkoušky a protokoly nutné ke kolaudačnímu souhlasu. Během celého roku probíhaly bou rací a zednické práce v přízemí bu dovy č.p. 5 stará škola, kde byly vybudovány prostory pro novou knihovnu. V současné době jsou pro story knihovny vymalovány, byly pro vedeny obklady stropu minerálními podhledy, bylo zabudováno osvět lení a položena podlaha. V budově se dodělává sociální zázemí a bu dou dodány dveře, které oddělí budoucí knihovnu od prostor ZUŠ a Domovinky. Během měsíce ledna dojde k nastěhování regálů, nábytku a hlavně knih tak, abychom mohli co nejdříve zahájit provoz knihovny. Za provozu budou v budově probíhat dokončovací práce na sociálkách a v prostorách budoucí Charity. Dne proběhlo předání staveniště akce Cyklostezka Šar dice Hovorany. V této době jsme měli přiznánu dotaci ve výši 6 mil. Kč ze Státního fondu dopravní infra struktury a požádáno o dotaci na Krajském úřadě JMK. Práce prová děla firma Swietelsky stavební s.r.o.hodonín. Šardice

3 V termínu do 13. prosince musely být předloženy veškeré faktury za dokončenou stavbu na SFDI tak, abychom dosáhli na dotace ještě v roce V tomto krátkém čase bylo nutné vzít veškeré doklady a zavézt je osobně do Prahy na Fond. V době psaní toho příspěvku nevím, jak všechno dopadlo. Dle předpovědi jednoho dnes již bývalého zastupitele se nám poda řilo v tzv. rychloobrátkové výzvě za hájit dne práce na výbě rovém řízení na akci MŠ Šardice zateplení a výměna oken s tím, že dne bylo předáno staveniště vítězné firmě MSO Servis s.r.o. Ky jov a dne začala vý měna oken ve druhém podlaží bu dovy MŠ. Harmonogram prací je navržen tak, že zateplení obvodo vých stěn a oprava střechy bude pokračovat až v jarních měsících. Zde bych chtěla poprosit zaměst nance mateřské školy a rodiče dětí o trpělivost a především při prová dění stavebních prací o dodržování zásad bezpečnosti, protože nejen školka, ale i okolí budovy se pro mění na několik měsíců na stave niště. Ve stejném termínu jako výbě rové řízení na zateplení budovy MŠ proběhlo výběrové řízení na akci Pro tipovodňové opatření I. etapa. Zde se nám výběrové řízení protáhlo a také fond od nás neustále poža doval nové a nové informace a do plnění k výběrovému řízení. Z těchto důvodů byla až dne s ví těznou firmou SKR Stav s.r.o. Brno podepsána smlouva o dílo s tím, že do musíme předložit na fond veškeré doklady, nutné k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dle počasí budou práce zahájeny v mě síci 02/2014 a dokončeny v 11/2014, kdy by mělo proběhnout předání do končené stavby. Další věcí, která se nám podařila pořídit z dotace MMR, je lanová se stava Dětský cirkus. Je nově nain stalována na hřišti před místní ZŠ. Tento herní prvek si vybraly děti samy a o tom, že vybraly dobře, svědčí to, že i teď v prosinci je la nová sestava dětmi obležena. Z dalších akcí, které jsme prová děli buď dodavatelsky, nebo pře vážně vlastními zaměstnaci, jme nuji tyto akce: Proběhla oprava spodní zdi na místním hřbitově, oprava Loyderova sklepu, vydláždění uličky za Loyd rovým sklepem, byla opravena zeď za rezidencí, vybudován mlatový po vrch a okrasné záhony. Před tím bylo v zadním traktu bu dovy rezidence opraveno stávající odkanalizování, byly přepojeny svody z rýn a voda odvedena od bu dovy, vnitřní prostory rezidence byly dovybaveny nábytkem, byl vybudo ván informační systém, byly nakou peny židle, stoly, promítací zařízení, počítač, tiskárna, fotoaparát. Byly pořízeny nové figuríny, nové kroje a vitríny, do kterých byly instalovány nové exponáty. V prostorách rezi dence a před rezidencí byl zabudo ván kamerový systém. Vstup před WC byl oddělen paravánem, na kte rém jsou umístěny informace pro ná vštěvníky. Do konce roku proběhlo vyúčtování dotace ze SFIF Brno, prostřednictvím MAS Kyjovské Slovácko a máme nahlášenu kont rolu s tím, že finanční prostředky nám budou proplaceny začátkem roku V podobném duchu jako rezi dence byl dovybaven i opravený Loyderův sklep, ve kterém je umístěna expozice vinařství a hor nictví. Proběhly opravy polních cest v katastru obce. Z důvodu budování nových parkovacích ploch byly u řady domů předělány obrubníky a opraveny chodníky a komunikace v řadě míst v obci. Po vichřici byla poškozena ple chová střecha na smuteční síni, kte rou se nám podařilo opravit a tuto opravu nám částečně uhradila pojiš ťovna z naší pojistky. Postupně byly vyměňovány roz bité lavičky po obci, probíhala údržba veřejné zeleně. Velké poděkování patří hlavně našim pracovnicím a pracovníkům, kteří se starali o vý sadbu a údržbu zeleně a také o cel kovou velmi pěknou výzdobu naší obce. Byly provedeny úpravy okolí so chy Sv. trojice a usazena kopie smír čího kamene, osázeny svahy před sklepy u hřiště. Na tomto místě je v roce 2014 naplánováno vybudo vání relaxačního centra, na které jsme obdrželi dotaci z Nadace part nerství. Co se nám nepodařilo: Nebylo zahájeno výběrové řízení na vybudování Biocentra a biokori doru u Dukly, které připravujeme. Návrh ÚP je ve fázi zpracování. Novelou stavebního zákona, která ve šla v platnost od a která výrazně změnila způsob pořízení ÚP, byl pozdržen postup prací na pořízení ÚP. ÚP bude hotový odhaduji až kon cem roku Nestihli jsme provést opravy uličky vedle domu p. Radka Vlaši ce. Dlouho jsme hledali vhodné ře šení, jediným řešením bude vybudo vání chybějící kanalizace a svedení všech okapů do této kanalizace, ná sledně bude upraven povrch této uličky do slušné podoby. Nebyly provedeny opravy pane lové silnice spojnice mezi Hornic kými domky a Drahy. Rada obce doporučila tuto náročnou opravu pro vést v roce 2014 s tím, že opravu provede dodavatelská firma. Nepodařilo se položit nové obrub níky v různých částech obce, nebyly opraveny všechny chodníky, ale to ani nejde všechno stihnout. Mohu Vás ujistit, že po dokončení těchto velkých investičních akcí budeme i přes nutnost přijetí úvěru neustále opravovat a zvelebovat obecní ma jetek. O plánovaných akcích na rok 2014 Vás budu informovat v jarním zpra vodaji. Nejvýznamnější akcí, kterou připravujeme, je oprava revitali zace centra obce, oprava chodníku od Šardičanu po dům pana Ingra a oprava silnice ve Žlíbku. Bylo po žádáno o řadu dotací o dotaci na vy budování hřiště s umělým povrchem za ZŠ č.p. 521, o ozelenění polní cesty od Rajčatárny, o celkovou revitalizaci budovy bývalé staré školy a budovy Obecního úřadu. Připravuje se územní studie výstavby rodinných domů v části obce Za Dědinou. Vážení občané, dovolte, abych Vám poděkovala za Vaši práci pro naši obec, poděkovala všem, kteří pracují v komisích při radě OÚ, ve výborech zastupitelstva obce, čle nům všech spolků a zájmových or ganizací za to, že je za jejich činností a aktivitami vidět kus práce. Velké poděkování patří všem, kteří svými aktivitami přispívají k tomu, že se v Šardicích koná spousta zajímavých akcí. Šardice strana 3

4 Z jednání orgánů obce Zpráva o činnosti rady a zastupitelstva obce od 9. září 2013 Rada obce a Zastupitelstvo obce Šardice zasedalo v průběhu období od 9. září 2013 v níže uvedených dnech. Schválilo, vzalo na vědomí a uložilo mimo jiné: Zasedání rady číslo 70 dne Rada obce schválila: záměr pronájmu pozemku p. č v k.ú. Šardice a zveřejnění záměru, vyčlenění objektu SO.04 Veřejné osvětlení ze žádosti o dotaci Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Kouni cova 13, Brno, záměr pronájmu sklepa vedle Loyderova sklepa, konstrukci mlatové plochy ve dvorním traktu Rezidence, zadávací dokumentaci a výzvu pro veřejnou zakázku Cyklostezka Šardice Hovorany, zpracování projektové dokumen tace na ozelenění polní cesty C 25 za cenu Kč bez DPH, plán inventarizace majetku obce k , nákup známek pro psy, přemístění sloupů veřejného osvětlení v trati Dědina mimo chodník, dodávku a montáž minerálních podhledů AMF do prostor budou cí knihovny v ceně Kč bez DPH, pořízení označení Zákaz podo mního prodeje. Rada obce uložila: místostarostovi obce dořešit žá dost zástupců šardického florba lového oddílu o pronájem Obecní haly U Orla ke sportovním úče lům. Rada obce vzala na vědomí: smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje příspěvkové organizaci Obecní les Šardice ve výši Kč, rozhodnutí Krajského úřadu Jiho moravského kraje, odbor školství, strana 4 Ing. Oldřich Nedůchal, místostarosta obce o nejvyšším povoleném počtu dětí v MŠ Šardice, protokol o provedené kontrole na sběrném dvoře odpadů, stavební povolení vydané MěÚ Kyjov chodník k zastávce u Neoklasu, harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ko nané ve dnech 25. a 26. října 2013, výzvu k účasti na kontrolní pro hlídce ve výrobně dřevěných bri ket firmy První kyjovská obchodní společnost s.r.o. (výzvu zaslal MěÚ Kyjov, stavební úřad), informaci starostky obce o vyty čení cyklostezky, o vytyčení bio centra a biokoridoru u Dukly při tomto vytyčení bylo zjištěno ne oprávněné užívání obecního po zemku kolem potoka u Dukly fir mou, oznámení ROP Jihovýchod Brno o přeřazení SO.04 Veřejné osvět lení v žádosti o dotace do nezpů sobilých výdajů. Ostatní: rada obce jmenuje výběrovou ko misi pro veřejnou zakázku Cyk lostezka Šardice Hovorany. Zasedání rady číslo 71 dne Rada obce schválila: nabídku firmy Dřevoartikl Znojmo za cenu Kč na akci Do vybavení dětského hřiště u ZŠ, kupní smlouvu na pořízení ex ponátů do Rezidence za cenu Kč, poskytnutí finančního příspěvku stárkům ve výši Kč, koupi jednoho kusu Es klarinet pro potřeby hudebního kurzu Šar dice, poplatek za zapůjčení hudebních nástrojů od ve výši 50 Kč/měsíc, záměr pronájmu pozemků p.č. 7270, 7271, 7272 a 7287 v k.ú. Šardice, smlouvu s Dechovou hudbou Šar dičanka o provedení hudební produkce v hodovou neděli dne , smlouvu na prodej 40 m 2 žulových kostek za cenu Kč, rozpočtové opatření č. 8/2013: Příjmy Kč Výdaje Kč Financování Kč. Zasedání rady číslo 72 dne Rada obce schválila: druhý termín podání žádosti o do taci na KÚ Brno na akci Cyklo stezka Šardice Hovorany a ukládá starostce obce učinit všechny kroky nutné k zajištění podání žádosti o dotaci. Rada na základě doporučení hod notící komise rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky z hlediska ekonomické výhodnosti. Ekono micky nejvýhodnější nabídkou ve výběrovém řízení pro zadání ve řejné zakázky Cyklostezka Šar dice Hovorany je nabídka spo lečnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, oblast Hodonín, Brněnská 42, , Hodonín za cenu Kč včetně DPH. Rada obce pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo s tímto uchazečem. Z důvodu ne bezpečí prodlení termínu dodání všech dokladů na SFDI a mož nosti ztráty dotace, rozhodla dle bodu 6 směrnice č. OS 02/2012 o výběru nejvhodnější nabídky rada obce s tím, že na nejbližším jednání zastupitelstva obce bude toto rozhodnutí předloženo ZO na vědomí. Zasedání rady číslo 73 dne Rada obce schválila: cenovou nabídku firmy VZD IN VEST s.r.o. na zajištění kom pletní administrace na akci Ozelenění polní cesty C1 v k.ú. Šardice

5 Šardice v trati od rajčatárny po křižovatku k dolu Dukla mostek za cenu Kč včetně DPH a pověřuje starostku obce k pod pisu smlouvy, cenovou nabídku firmy VZD IN VEST s.r.o. na zajištění komp letní administrace na akci Zalo žení lokálního biokoridoru k.ú. Šardice polní cesty na pozemcích 8146 a 9003 v k.ú. Šardice a za ložení LBK 2 na pozemku 6526 (cesta mezi Požárními čtvrtěmi a Čtvrtí u Příček, v k.ú. Šardice) za cenu Kč včetně DPH a pověřuje starostku obce podpi sem smlouvy, zpracování projektové dokumen tace pro realizaci ozelenění polní cesty za cenu Kč a pově řuje starostku obce podpisem smlouvy, souhlasí s cenovou nabídkou na provedení díla Křižovatka před Brhlovým za cenu Kč; schválila také cenové nabídky na opravy menšího rozsahu, a to: komunikaci ke hřbitovu před do mem pana Šumbery, komunikace od Kratochvílového ke hřišti před domem č.p. 382, komunikace u nájezdu k sběr nému dvoru, smlouvu o dílo na zhotovení ka nalizační přípojky u domu č. p. 189, smlouvu o dílo Dovybavení hřiště před ZŠ č.p. 521 v Šardicích s fir mou DŘEVOARTIKL, spol. s r. o. a pověřuje starostku obce podpi sem smlouvy, smlouvu o dílo Informační sys tém Loyderův sklep a Rezidence a pověřuje starostku obce podpi sem smlouvy ve výši Kč včetně DPH, nákup jednoho kusu plastiky Gre gora Mendela za cenu Kč. Rada obce vzala na vědomí: informaci starostky obce o mož nosti osvětlení V Dědině a Pod Humny, informaci o festivalu otevřených sklepů v obci ve dnech 16. a 17. lis topadu 2013, protokol o předání a převzetí dokon čeného díla Sběrný dvůr odpadu Šardice za částku ,15 Kč, protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly Projektu sběrného dvora v Šardicích, veřejnoprávní kontrolu projektu Sběrný dvůr odpadu v Šardicích. Ostatní: Rada obce pověřuje starostku obce k prohlídce obrazů u paní Marie Nejezové. Pokud budou ob razy v pořádku, pověřuje starostku k nákupu 2 ks obrazů od paní Ne jezové za cenu Kč/ks. Rada obce souhlasí s bezplatným pronájmem Obecní haly U Orla každé úterý v době hodin pro žáky šardické základní školy. Souhlasí také s nácvikem předtančení na ples SRPŠ. Vstup z boční strany přes salonek s nut ností přezutí do sportovní obuvi. Klíč si pověřený učitel vyzvedne u místostarosty obce. Rada obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na pořízení auto mobilu do 3,5 t. Zasedání rady číslo 74 dne Rada obce schválila: vystoupení DH Šardičanka na zá bavě Kácení máje; schvaluje také cenu ve výši Kč a pově řuje starostku obce podpisem smlouvy, smlouvu o dílo s VaK Hodonín, a.s. na likvidaci odpadních vod ze sběrného dvora odpadů v Šardi cích, Po projednání v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších před pisů, rada obce rozhodla o uza vření Smlouvy č o po skytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci projektu ZŠ Šardice zateplení a výměna oken evidovaného pod číslem EDS/ SMVS115D a roz hodla o přijetí této dotace. Rada obce pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy, poskytnutí finanční podpory od Ji homoravského kraje pro Obecní les na zajištění a výchovu lesních porostů ve výši Kč, přijetí daru pro ZŠ T. G. Masa ryka Šardice na realizaci školního projektu Zpívejme a povídejme si spolu ve výši Kč, přijetí grantu pro realizaci škol ního projektu Zdravé dětství, krásný život, rozpočtové opatření číslo 10 dle předložené přílohy, poskytnutí příspěvku ve výši Kč pro časopis Malovaný kraj a pověřuje účetní obce o za řazení do rozpočtu roku 2014, cenovou nabídku ve výši Kč na opravu elektrické instalace a vypracování revizní zprávy na sběrném dvoře odpadů, objednávku a cenovou nabídku na opravu střechy nad skladem ze leniny a chladírnou nad vzducho technikou OŠJ, cenovou nabídku rukopisu pro vydání brožury Kulturní a hu dební činnost v Šardicích, cenovou nabídku na opravu ter moregulace v prvním poschodí bu dovy č.p. 601 za cenu Kč bez DPH. Rada obce vzala na vědomí: provozní řad sběrného dvora od padů Šardice, schválení projektu k financování Revitalizace centra obce, dopis k tržnímu řádu pro přímý a podomní prodej, uzavření OŠJ ve dnech , uzavření MŠ ve dnech , poděkování za poskytnutí peněž ního daru na zakoupení sanitního vozu a doporučuje poděkování tlu močit i na zastupitelstvu obce, revizní list movité kulturní pa mátky socha sv. Jana Nepomuc kého, Ostatní: Rada obce nesouhlasí s umístě ním kontejneru na sběr textilií, obuvi a hraček v naší obci, Rada obce souhlasí s podáním Investiční žádosti pro rok 2014 Sportovně rekreační areál u ZŠ Šardice, Rada obce souhlasí s upozorně ním v místním rozhlase na ne vhodné a nebezpečné parkování vozidel na silnicích a chodnících. Zákon o provozu na místní komu nikaci bude uložen na webových stránkách obce. Dále rada dopo ručuje ZO seznámit s touto sku tečností zastupitele, aby prošli okolí svého domu a informovali ři diče s uvedenou skutečností. Zasedání rady číslo 75 dne Rada obce schválila: Rada obce podle ust. 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského Šardice strana 5

6 zákoníku, v platném znění o mož nosti provést stavbu na cizím po zemku (dohoda s vlastníkem po zemku), schvaluje smlouvu mezi Obcí Šardice a občanem o prove dení stavby inženýrských sítí výstavba kanalizační přípojky ke stavbě na p.č. 734, v k.p. Šardi ce, za účelem modernizace rodin ného domku č Zasedání rady číslo 76 dne Rada obce schválila: příslib sjednání pojištění na Cyk lostezku Šardice Hovorany uza vřený s Kooperativou pojišťovnou, a.s., Viena Insurance Group, změnu předpokládaného výrobce otvorových prvků MŠ Šardice zateplení a výměna oken vý robce VEKA Německo, finanční příspěvek ve výši Kč na činnost Centra pro sluchově postižené na Hodonínsku v roce 2014, instalaci informačních cedulí pro firmu TBG Betonmix a pověřuje místostarostu dořešením technic kých záležitostí včetně jejich umís tění, změnu konstrukce roštu podlahy na akci ZŠ Šardice zateplení a výměna oken místo dřevěné konstrukce konstrukci z polysty renu bez navýšení ceny, smlouvu o dílo na opravu elektro instalace knihovny včetně zabez pečovacího systému, předložení žádosti o zkrácení vá zací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty a pověřuje Ing. Nešporovou podáním žá dosti na MMR, závazné objednávky aukce na do dávku energií za cenu Kč s firmou Nákupní společnost, s.r.o., koupi zánovního barevného digi tálního kopírovacího stroje for mátu A3 pro potřeby Obecního úřadu, nákup dvou nových počítačů HP Pro Rada obce vzala na vědomí: územně plánovací informaci o podmínkách využívání území a změny jeho využití vydáno MěÚ Kyjov, odbor ŽP, informaci ředitelky Krajského úřadu JMK o zpracování a způ strana 6 sobu předkládání Ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 a pověřuje účetní obce zpracováním zpráv o výsledcích finančních kontrol za uplynulý rok za obec a PO a předložením těchto zpráv na krajský úřad v ter mínu, tj. do , výzvu k převzetí dokončení díla ZŠ Šardice zateplení a vý měna oken, cenu vodného a stočného od a pověřuje zaměst nance obce, aby umístil informaci na Úřední desku, záměr obnovy sochy sv. Jana Nepomuckého a cenovou na bídku na restaurování sochy. Ostatní: Rada obce neschvaluje žádost o prodloužení termínu ZŠ Šar dice zateplení a výměna oken, Rada obce souhlasí s pronájmem pozemku p. č. 2073/78 v k. ú. Šar dice za účelem krátkodobého uskladnění dříví do , Zastupitelstvo obce číslo 27 dne Zastupitelstvo obce schválilo: prodej části pozemku p.č. 5803/1 dle geometrického plánu /2013 za cenu 5 Kč/m 2, firmě Žampiony Morava, s.r.o., doplnění smlouvy o koupi po zemku p.č. 42/2 v k.ú. Šardice, vedle Rezidence, o závazek insta lování neprůhledných folií na ok nech Rezidence ze strany domu č. 95 a závazek bezplatného vstupu majitelky domu č. 95 na po zemek p.č. 42/2 v případě oprav její nemovitosti, výběr nejvýhodnější nabídky na akci Šardice protierozní a pro tipovodňová ochrana I. etapa od firmy SKR stav, s.r.o., No váčkova 18, Brno, IČ s nabídkovou cenou Kč vč. DPH a pově řuje starostku obce podpisem smlouvy, výsledek výběrového řízení a roz hodlo o výběru nejvýhodnější nabídky pro pořízení traktoru s vy bavením pro komunální služby od firmy AGROTEC, a.s., IČ , Brněnská 74, Hustopeče za cenu Kč, přijetí investičního úvěru ve výši 6 mil. Kč na dofinancování akcí obce Šardice a schvaluje výsle dek výběrového řízení na poskyt nutí investičního úvěru ve výši 6 mil. Kč se splatností 6 let, s na bídkovou cenou ,33 Kč, od Komerční banky, a.s., IČ , Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 11407; zastupi telstvo obce pověřuje zástupce obce podpisem smlouvy, podání žádosti o dotaci na akci Cyklostezka Šardice Hovorany na Krajský úřad JMK, výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku Dovybavení hřiště před ZŠ č.p. 521 a schva luje výsledek výběrového řízení nejvýhodnější nabídku firmy Dřevoartikl, spol. s r.o., IČ , Brněnská 3794/27, Znojmo, s nabídkovou ce nou Kč, Zastupitelstvo obce schvaluje pro dej bytových jednotek v domě č. 470, a to bytovou jednotku 470/ 1 a 470/3, obálkovou metodou, nejvyšší nabídce, za minimální cenu stanovenou dle znaleckého posudku č /13 a / 13 a úhradu poplatku za vklad do katastru nemovitostí. Výběrovou komisí bude zastupitelstvo obce, Nabídky budou doru čené na obecní úřad do v zalepené obálce s označením bytové jednotky. Zastupitelstvo obce stanovuje, že v případě obdr žení nabídky na prodej příslušné bytové jednotky od jednoho zájem ce, nebude obálka otevřena a pro dej se uskuteční za cenu stanove nou znaleckým posudkem. Zastupitelstvo obce schvaluje zve řejnění inzerátu o možnosti pro deje budovy č.p. 613 vč. pozem ku p.č. 626/1, v k.ú. Šardice; prodej se uskuteční obálkovou metodou, nejvyšší nabídce, mini mální stanovená cena je cena dle znaleckého posudku č / 13 ve výši Kč (doručení nabídek na obecní úřad do , výběrovou komisí bude za stupitelstvo obce), dohodu o věcném břemenu uží vání pozemku p.č. 28/2 a přístupu do garáží v části budovy ze strany od restaurace U Orla a po sunu plotu (zajištění údržby po zemku a úklid cesty), přijetí daru pozemků p.č. 50/3, 53/6 a 634/11, v k.ú. Šardice od JMK a darovací smlouvu o bezú Šardice

7 platném převzetí pozemků; obec uhradí poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí, záměr prodeje a zveřejnění zá měru prodeje domu č.p. 366, vč. pozemku p.č. 637, v k.ú. Šardice, záměr prodeje a zveřejnění zá měru prodeje pozemku p.č. 965/ 1, v k.ú. Šardice, trať Padělky, koupi pozemku p.č. 1920/17, v k.ú. Šardice za cenu 2 Kč/m 2 ; koupě se uskuteční v souladu s uzavřenou kupní smlouvou a smlouvou o zřízení věcného bře mene předkupního práva obce z , zakoupení Madony Svatotomské na Rezidenci za částku Kč. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: informaci o zahájení výstavby ro dinného domu na pozemku p.č. 328/12 v trati Nivky na jaře roku 2014, hospodaření obce k a k rozhodnutí rady obce o přidělení veřejné zakázky na akci MŠ Šar Vážení spoluobčané, v rámci projektu Rozšíření se parace bioodpadů jste obdrželi ZDARMA nádoby, do kterých bu dete ukládat VÝHRADNĚ biolo gicky rozložitelné složky odpadu. Od měsíce prosince t.r. tím dojde i ke změně svozu odpadů v naší obci! Směsný komunální odpad (stáva jící popelnice) bude svážen každý lichý týden, bioodpad (nová hnědá popelnice) každý sudý týden. Svo zovým dnem zůstává středa. To zna mená, že ve středu 4. prosince pro běhne svoz směsného komunálního odpadu a další středu 11. prosince bude svážen biologicky rozložitelný odpad. Proč bioodpad třídit? V obcích, kde již svoz bioodpadu probíhá, se snížila produkce ko munálního odpadu a tím došlo ke snížení poplatků za skládko vání dice zateplení a výměna oken firmě MSO servis spol. s r.o, IČ , Svatoborská 591/87, Kyjov s nabídkovou cenou Kč vč. DPH, připomínky k výběrovému řízení na pořízení traktoru pro komu nální služby, rozhodnutí rady obce na základě doporučení výběrové komise, o vý běru nejvýhodnější nabídky na akci Cyklostezka Šardice Hovo rany od firmy Swietelsky sta vební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, oblast Hodonín, IČ , Brněnská 42, Hodonín s nabídkovou cenou Kč vč. DPH, informaci o výběru nejvýhod nější nabídky na akci Přestavba knihovny na dvě b.j. v domě č.p. 51 v Šardicích od firmy Stavby Šnajdr Šardice s.r.o., IČ , Šardice 10, s nabídkovou cenou Kč, rozpočtová opatření č. 5/2013 9/ 2013, plán inventarizace majetku obce za r. 2013, Obecní úřad informuje Svoz odpadů v Šardicích Blažena Galiová, starostka obce Ing. Oldřich Nedůchal, místostarosta obce Bioodpad není ukládán na sklád ky, ale zpracováván k dalšímu využití Tříděním odpadů můžete přispět ke zlepšení životního prostředí V neposlední řadě to může zna menat, že se nebudou zvyšovat místní poplatky za popelnice Bližší vysvětlení, co je biologicky rozložitelný odpad a co do něho patří: Biologicky rozložitelným odpadem pro náš systém jsou veškeré mate riály rostlinného původu rozložitelné biologickou cestou bez příměsí ostat ních nerozložitelných látek a znečiš tění jinými látkami, zvláště nebez pečnými. informaci o svolání pracovního jednání zastupitelstva za účelem přípravy rozpočtu obce na r. 2014, jeho následné zveřejnění v sou ladu se zákonem a možností schválení do , žádost o prodej pozemku p.č. 397 v k.ú. Šardice a odkládá rozhod nutí záměru prodeje na další jed nání, po prošetření stavební ko mise. Ostatní: zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2073/78 v k.ú. Šardice, zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č a 7784 v trati Padělky, zastupitelstvo obce neschvaluje podpis dodatku č. 2 s firmou Pra goplyn o prodloužení dodávek plynu a ukládá místostarostovi oslovit více firem za účelem zís kání nižší ceny plynu a předložit podklady na jednání zastupitel stva; dále ukládá do poptávky za hrnout i příspěvkové organizace obce. Co do bionádob patří: Ze zahrad: tráva, listí, zbytky rost lin, dřevní štěpka, kořeny, piliny, seno, sláma, zemina z květináčů, popel ze dřeva, apod. Z domácností: především zbytky zeleniny a ovoce, květiny bez ostat ních dekorací vazeb, čajový odpad včetně sáčků, kávové sedliny, sko řápky z vajec a zbytky jídel rostlin ného původu (pečivo, rýže, těsto viny, apod.) Co do bionádob nepatří: Maso ani cokoliv živočišného pů vodu, veterinární odpad, mikrote nové a igelitové sáčky a veškeré plasty, sklo, potištěný papír, kovy, jakékoliv nerozložitelné materiály, rámy z oken a jiné natřené dřevěné předměty, apod. Věříme, že všichni společně pod poříme projekt separace bioodpadů! Děkujeme, že třídíte! Šardice strana 7

8 Vítání dětí do života Matrika Dne 5. října a 30. listopadu 2013 byly v Obřadní síni Augus tiniánské rezidence v Šardicích uvítány do života tyto děti: Petr Tomek Nika Belková Sofia Caruana František Měchura Mikuláš Gajdošík Milé děti, vítáme vás mezi občany naší obce. Přejeme vám, abyste vyrůstaly v lásce a bezpečí pro radost svých rodičů, prarodičů a nás všech. Ať jste v životě šťastní, úspěšní a pro své rodiče chloubou a potěšením! Narození Sofia Caruana č.p. 375 František Měchura č.p. 728 Mikuláš Gajdošík č.p. 811 Úmrtí Libuše Knoflíčková Jan Lesovský Františka Křižková Vojtěch Lunga 91 let 76 let nedožitých 92 let 70 let Jubilanti říjen 2013 Anna Duhajská Šardice let Marie Gmentová Šardice let Josefa Výborná Šardice let listopad 2013 Ludmila Synková Šardice let prosinec 2013 Marie Polášková Šardice let Svatby Libor Brázda, Kyjov a Monika Gazaňová, Šardice Novomanželům přejeme na společné cestě životem hodně lásky, štěstí a vzájemného porozumění. strana 8 Šardice

9 Naši jubilanti paní Ludmila Beránková paní Josefa Výborná pan František Fišman Dne 21. září 2013 se konalo další setkání s našimi nejstaršími ob čany. Tentokrát jsme měli tu čest při vítat nejstaršího občana obce, pana Františka Fišmana. Ten se 29. září 2013 dožil úctyhodných 100 let. Spolu s ním nás svou přítomností potěšila další jubilantka, paní Lud mila Beránková. Zbylí dva jubilanti, pan Vladimír Chovanec a pan Ja roslav Kyša, se našeho setkání nemohli ze zdravotních důvodů zú častnit. Děti z mateřské školy si připravily pásmo básniček a písniček a svým vystoupením vykouzlily úsměv na tvářích oslavenců. Vystoupení dětí jubilanty dojalo a některé písničky si zazpívali všichni společně. Panu Fišmanovi přišli poblahopřát i zá stupci Okresní správy sociálního za bezpečení a členové jednoty Orla. Další naše spoluobčanka paní Josefa Výborná se do žila 100 let. Při této příležitosti jí při šli popřát zástupci obce. Všem jubi lantům přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní pohody do dalších let. Věříme, že se šťastně sejdeme při oslavě jejich dalšího jubilea. Šardice strana 9

10 Historie K šardickým hodům aneb Šardičáci, kde vy máte stárka Neutěšená situace ve věci zajiš tění stárkujících při letošních hodech mě vedla k napsání těchto řádků. Přál bych si, aby posloužily také jako povzbuzení mládeže k úspěšnému zajišťování stárkujících v příštích le tech. K hodům v Šardicích odjakživa patřili stárci, a to dva. Byli voleni ve řejnou volbou, jejíž průběh byl už k různým příležitostem několikrát podrobně popsán. Uvádí se, že už v 18. století nebyla stárkovství vždy snadná záležitost, i co se týká vý dajů rodiny stárkujících. V té době dával jeden stárek v ostatky muzi kantům a chlapcům oběd, na nějž musel dodat menší prase, 30 kilo hovězího masa a dvě čtvrtky piva. Druhý stárek dával stejné pohoštění při hodech. V ostatky, při hodech a o Veliko nocích stárci vybírali po dědině obilí. To pak dávali muzikantům místo pe něz za hraní na zábavách v obci. Zábav bývalo osm až dvanáct v roce, muzikantů sedm nebo osm. Zábavy povoloval starosta, později i místní farář, který na sv. Štěpána sloužil mši za stárky. Peníze na mši vybí rali stárci i na Boží narození před kos telem. Na vzkříšení a Boží tělo mu seli stárci nosit v procesí bubny, na které bubnovali, když hráli intráda. O stárkovství byl zájem jak u chlapců, tak u rodičů. Takový, co chtěl, poručil občas v hospodě pár piv a dal je mezi chasu, za chvíli dal ší, a už to šlo. Kdo chtěl být stár kem, dopředu si obešel několik chlapců, po nichž požadoval, aby ho při volbě stárků volili. Tak vše v klidu probíhalo až do roku 1909, kdy stárkem chtělo být pět chlapců, avšak zvoleni mohli být jen dva. Proto ti, co nebyli zvoleni, rýpali a zavdávali příčiny k bitkám. Dopadlo to tak, že půl dědiny chodilo po sou dech. Sláva stárků v Šardicích skon čila a hodovalo se bez nich. K ob novení stárkovství došlo v třicátých letech, což ale pak narušila válka. Po osvobození v roce 1945 se kulturní činnost včetně stárkovství Antonín Zahnaš obnovila. Činnost stárků spočívala v poroučení sól a udržování po řádku při zábavách, kde měli hlavní slovo. Do jejich domů se v hody ne chodilo. Tento zvyk se zavedl až v roce 1959, kdy ke stárkům přibyly dvě stárky. V té době hody pořádali místní hasiči, a to až do roku Od toho roku se pořádání krojových hodů v obci ujal Závodní klub Šardi čan. Jelikož jsem byl tehdy předse dou uvedeného klubu, mohu zde krátce popsat, jak probíhala pří prava hodů v obci. To se už několik desetiletí stárku jící nevolili jako dříve. Mládež se po zvala na první zkoušku do sálu, kde byli přítomní seznámeni s předsta vou hodů a požádáni, aby si mezi sebou vybrali stárky. Ne vždy se to povedlo hned napoprvé, proto jsem chodil do vytipovaných rodin, abych s mladými a jejich rodiči projednal možnost stárkovství. A nebylo to vždy lehké někdy třeba chtěl chla pec, či děvče, ale rodiče se na něco vymlouvali, někdy zase naopak. V takových jednáních mi ochotně po máhal pan Petr Kyselka (narozen r. 1919). A tak se i díky jemu vždy podařilo stárkující sehnat, i když ně kdy na poslední chvíli. Když v roce 1992 ukončil činnost Závodní klub Šardičan, pořádání hodů se ujala obec Šardice s mlá deží. Od doby po roce 1945 do sou časnosti došlo ve věci stárkovství k několika výjimkám, které narušily dlouholetou tradici našich hodů, a to: Rok 1960: hody byly bez stárků z důvodu úmrtí Josefa Bezuchy, který měl být v témže roce stár kem Rok 1968: opět hody bez stárků, z politických důvodů srpen 1968 Rok 1992: jen jeden stárek a stárka Rok 1999: poprvé v historii byl stá rek přespolní, a to z Brna Rok 2006: přespolní stárka ze Žele tic, která si to zopakovala i v roce 2009 Několikrát si stárkovství museli zopakovat i Šardičtí, a tak je třeba všem poděkovat. Jak jsme byli svědky, musel se i v letošním roce stárkovství ujmout přespolní stárek, tentokrát z Lovčic. To proto, že mezi místními se stárek nenašel a nenašla se ani druhá stár ka. Proto je i název tohoto článku oprávněný. Při srazu krojovaných o hodové neděli u máje jsem si kladl otázku, jak je možné, že se z ta kového počtu krojované mládeže těžce zajišťují stárkující. Co se však týká celkové úrovně letošních hodů, můžeme je označit za zdařilé. Je proto třeba poděkovat všem, kteří se na jejich přípravě a realizaci podíleli. strana 10 Šardice

11 Mateřská škola Výchova prožitkem Lenka Zoubková Je vědecky prokázáno, že pokud něco prožijeme, na něco si sáhne me, s něčím můžeme manipulovat či něco sami objevovat, získáme mnohem více poznatků a vědomos tí, než když jsou nám předloženy hotové informace. Informace získané v předškolním věku jsou základem pro další učení. A to, co sami prožijeme, nás může mnohému naučit. Právě toto pojetí výchovy je cílem vzdělávání dětí v naší mateřské škole. Nazývá se Výchova prožitkem. Tento náš vzdělávací program má dvanáct tematických celků, které dětem na bízí dostatek prožitků z prostředí, ve kterém žijí. Všemi celky se pro líná souznění s přírodou, střídání ročních období, neopomíjíme ani svátky roku, pranostiky, lidové zvyky a tradice. A jak vlastně výchova prožitkem probíhá? Především je třeba každý tematický celek důkladně promyslet a nabídnout dětem aktivity, které je co nejvíce zaujmou. Dát jim možnost experimentovat, vnímat poznatky všemi smysly, mít dostatek kon taktu s reálným světem. Velkým po mocníkem při výchově dětí je nám hra, kterou lze děti naučit prakticky všechno. Podzim je nádhernou ukázkou prožitkového učení. V MŠ máme k dispozici spousty nádherných ob rázků, knih i jiných pomůcek vzta hujících se nejen k tomuto ročnímu období. Proč se ale dívat jen na ob rázky, když nám sama příroda na bízí obrovské množství podnětů a materiálu, na který si děti mohou sáhnout, manipulovat s ním a hovo řit o tom, co při objevování prožívají. Obrázkový materiál nám pak slouží ke srovnávání či vyhledávání toho, co nám příroda poskytla a co děti vi děly na vlastní oči. Protože hra je nejpřirozenější způ sob učení, hrajeme si. Hrajeme si se skutečným ovocem a zeleninou. Vše nakrájíme, ochutnáváme, vaříme saláty. Nejprve ale plody roztřídíme, spočítáme, hmatem zjistíme tvar, přiřadíme ke skutečnému stromu. Pozorujeme měnící se listy na stro mech, porovnáváme zelený a suchý list, osaháme si jeho povrch a struk turu. V reálu určujeme barvy podzi mu, které pak využíváme při výtvar ných činnostech. Také sledujeme počasí podzimní deště a vítr nám dávají možnost experimentovat. Manipulací s přírodninami rozví jíme představivost a fantazii. Uvádím zde pouze střípek možností, jak si s podzimem hrát a utvářet tak osob nost dítěte. Také blížící se doba adventu a Vánoc nás velmi výrazně oslo vuje. S dětmi oživujeme staré lidové zvyky a tradice, seznamujeme se s pranostikami, historií Vánoc a je jich symboly. I toto téma můžeme po znávat formou hry. Už od sv. Martina, 11. listopadu, se začínáme vánočně ladit. Přes advent a Mikuláše se přeneseme až k narození Ježíška. Uplatňujeme zde dramatickou výchovu hrajeme si na sv. Martina i na cestu Josefa a Marie do Betléma. Pečeme sva tomartinské podkovičky a koníčky, vánoční perníky a cukroví. Hrajeme si s říkadly, vánoční hudbou a pís ničkami, používáme reálné před měty při poznávání vánočních zvy ků. Provádíme spoustu dalších činností, které nás provází touto krásnou dobou. Při uplatňování prožitkového učení zřetelně vidíme, jak se děti učí spolupracovat, respektovat se na vzájem. Rozvíjí si jemnou a hrubou motoriku těla, slovní zásobu i výslov nost. Získávají správnou orientaci v prostoru, poznatky z oblasti mate matických představ a rozumové výchovy, zdokonalují si zrakové Šardice strana 11

12 Základní škola a sluchové vnímání. Učí se pozor nosti a samostatnosti. Výchova prožitkem nás provází po celý školní rok. Baví nejen děti, ale i nás učitelky. Každý den máme ra dost z nových objevů. Teď se ale nejvíce těšíme na Vá noce a na překvapení pod stro mečkem. Přeji vám spolu s dětmi a všemi zaměstnankyněmi MŠ klid a pohodu při očekávání vánočních svátků a hlavně jejich šťastné pro žití. Věděli jste, nevěděli, co přináší snítka jmelí, co ta snítka zelená pro každého znamená? Ty zelené ratolesti přinášejí lidem štěstí. Dárek pro žáky základní školy Žáci naší školy dostávají jako vánoční dárek krásně opravenou školní budovu. Šardická škola vítá tuto zimu už v novém, teplém kabá tě. V prosinci byly dokončeny roz sáhlé a nákladné stavební práce výměna střechy, výměna všech oken a venkovních dveří, zateplení budovy a nová fasáda. Výměna oken a práce na zateplo vání byly zahájeny v září současně jako nový školní rok, proto jsme žá kům (k jejich velkému zklamání) o tři dny prodloužili prázdniny a přáli jsme si tenkrát, aby to bylo brzy za námi. Vyhlídky na zlepšení tepelného kom fortu a na krásnou a důstojnou po dobu školy nám pomáhaly snášet měsíce ztížených podmínek naší školní práce. Potýkali jsme se se sta vebním ruchem, hlukem a zvýšenou František Hnilo prašností. S úklidem měli plné ruce práce hlavně provozní zaměst nanci. Zvládli jsme to a dočkali se. Ve škole máme hezky teplo, do konce i na chodbách a v tělocvičně. Nová fasáda prohlédla a dodává škole na důstojnosti. A snad i žákům se ve škole teď bude víc líbit a bu dou se tu rádi učit. Poděkování patří našemu zřizovateli Obci Šardice v čele s paní starostkou za velkou podporu a přízeň škole a za to, že se jejich přispěním podařilo celou akci zdárně dokončit. strana 12 Šardice

13 Let s sing and talk together Eva Lysoňková V červnu 2013 naše škola po dala žádost o grant, který vyhlašuje Americká obchodní komora (Am Cham). Náš projekt jsme sepsali v angličtině a nazvali Let s sing and talk together Zpívejme a poví dejme si spolu. Jeho cílem je ucho vání místních lidových písní. Během jednoho roku se budeme setkávat se seniory a požádáme je o pomoc při sestavení zpěvníku. Součástí bude i CD, které nahrajeme s Mladou cim bálovou muzikou. Projekt nám AmCham schválila a k jeho uskutečnění jsme obdrželi Kč, které zároveň využijeme k vybavení učebny hudební výchovy. V říjnu jsme s naším projektem seznámili ženy z Dia klubu, které nám přislíbily pomoc. Na zasedání obecního zastupitelstva se náš plán setkal také s příznivými ohlasy. V pondělí 2. prosince 2013 jsme podle harmonogramu projektu usku tečnili besedy se seniory ve škole. Vyprávěli nám o oslavě Vánoc v době jejich dětství a společně jsme si za zpívali lidové písničky. Šardickou veřejnost jsme o prů běhu projektu informovali na tradič ním vánočním jarmarku, který naše škola pořádala v pátek 6. prosince Ve spolupráci s obecním úřadem a místní Charitou jsme zpříjemnili jedno předvánoční dopoledne dů chodcům při vánoční besídce na Rezidenci. Naši žáci se učí vstupovat do ži vota obce, komunikovat se staršími spoluobčany a spolupracovat mezi sebou navzájem. O vývoji projektu vás budeme pravidelně informovat také na školních webových strán kách Šardice strana 13

14 Světový den Ekoškol (World Days of Action) Do mezinárodního programu Ekoškola je v současné době zapojeno více než škol v 52 zemích světa na několika kontinen tech. Tato skutečnost vedla světového koor dinátora programu (organizace Foundation for Environmental Education) k vyhlášení Světo vého dne Ekoškol na den 7. listopadu. V tento den školy po celém světě pořádají akce na ochranu životního prostředí. K tomuto významnému dni jsme se připojili drobnými aktivitami s tématem odpady. Za pojily se všechny třídy a to různorodě. Žáky prvního i druhého stupně v tento den čekaly zážitkové projekty nebo tematicky zaměřené vyučovací hodiny. Děti z prvního stupně se zabývaly analýzou odpadového hospodářství ve škole a v obci. Žáci druhého stupně se se známili s čističkou odpadních vod s proce sem čištění vody. Mgr. Martina Králíková Do lesa s lesníkem V pátek se žáci ročníku účastnili projektu Do lesa s lesníkem. Projekt pro nás zrealizo vala Nadace dřevo pro život spolu s o.s. Pro přírodu a myslivost zastou peným panem Petrem Maradou. strana 14 Mgr. Martina Králíková Cílem projektu bylo přiblížit a uká zat žákům i učitelům les očima les níka. Představit les jako součást zdravého přírodního prostředí a zdů raznit jeho hospodářské a sociální souvislosti. Žáci se nejen seznámili s ukáz kami lesnických činností přímo v lese, ale většinu prací si sami vyzkoušeli za pomoci odborníků lesních pe dagogů a odborníků na zpracování dřeva. Během dopoledne žáci získali Šardice

15 povědomí o tom, jak se zakládá les, o semenářství a zalesňování, jak se vychovávají mladé porosty a vy značují stromky určené k těžbě v pro bírkách, jak probíhá těžební činnost a přibližování dřeva, jakou úlohu mají v lese myslivci a jak pečují o zvěř a nakonec co se dá ze dřeva vyrábět a tvořit. Toto poznání lesa zblízka a osobní prožitky přinesly dětem hlubší vztah a respekt nejen k lesu samotnému, ale i k práci lidí v lese. Videoreportáž z akce Do lesa s lesníkem najdete na internetových stránkách Nadace dřevo pro život: lity/172 reportaz ze sardic do lesa s lesnikem. Návštěva partnerské školy v Ankaře Od srpna letošního roku je naše škola zapojena do me zinárodního programu Co menius s projektem Zdravé dětství, krásný život. Je za měřen na zdravý životní styl správné stravování, pohyb a střídání práce a odpočinku. Do projektu je zapojeno sedm základních škol ze sedmi zemí Evropy Česká republika, Polsko, Španěl sko, Portugalsko, Itálie, Rumunsko a Turecko. Doro zumívacím jazykem je ang ličtina. Cílem projektu je vzájemná komunikace mezi učiteli a hlavně dětmi v cizím ja zyce a spolupráce na stano vených výstupech prostřed nictvím informačních tech nologií. Čeká nás spousta práce na úkolech, které jsou v har monogramu projektu stanoveny. Každou zemi účastníci projektu v průběhu dvou následujících let navštíví. První návštěvu organizo vala škola z turecké Ankary v týdnu od 15. do 19. listopadu Dele gaci z naší školy tvořily tři učitelky Mgr. Jana Paušová a čtyři žákyně, které aktivně pracují v kroužku Comenius club. V Ankaře nás srdečně přivítali žáci a jejich učitelé tanečním a pěveckým vystoupením. V průběhu týdne jsme poznali styl vyučování ve škole, na vštívili jsme hodiny turečtiny, tě lesné výchovy a angličtiny. Viděli jsme muzea a mešitu i moderní pod niky na výrobu chleba a třídění od padu. Měli jsme příležitost poznat krásy pětimilionového města i kaž dodenní život v tureckých rodinách. V Ankaře jsme našli nové přátele, které v květnu příštího roku rádi při vítáme v naší škole. Šardice strana 15

16 Vánoční jarmark Pátek 6. prosince byl pro školu velkým dnem. K tradičnímu vánoč nímu jarmarku jsme připojili oslavy dokončení stavebních prací. V opravené školní budově čekal na hosty sváteční kulturní program, který připravili učitelé a žáci naší školy ve spolupráci se ZUŠ Kyjov. Slavnostní a adventní atmosféru na vodily děti velkým množstvím vy stoupení dramatizací pohádky, zpěvem a hrou na hudební nástroje, tancem, prezentacemi projektů a samotným jarmarkem, při kterém prodávaly svoje výrobky. Těší nás velká účast veřejnosti, těší nás, že jste našli cestu do školy a přišli jste podpořit naše žáky. Vě říme, že se vám ve škole líbilo a že se k nám budete rádi vracet. vedení školy strana 16 Šardice

17 Šardice strana 17

18 Přejeme vám jménem žáků a zaměstnanců školy pohodové Vánoce a šťastný nový rok! Spolky Mladá muzika a Vlado Kumpan Blažena Galiová V úterý 15. října 2013 se uskuteč nil v kině Panorama v Kyjově kon cert dechové hudby Mladá muzika ze Šardic pod vedením Romana Kohoutka. Koncert se konal v rámci pravidelného seriálu dechových hu deb, který pořádá Městské kulturní středisko Kyjov. Zlatým hřebem ve čera bylo vystoupení známého trum strana 18 petisty Vlada Kumpana, který zahrál s Mladou muzikou několik skladeb. Překvapením bylo i moderování, při kterém se střídaly zpěvačky Mladé muziky a nám všem známý Jiří Fol týn, který svým vtipným moderová ním navodil ve zcela naplněném sále velmi příjemnou a pohodovou atmo sféru. Poděkování patří celé Mladé mu zice, Romanu Kohoutkovi, Vlado Kumpanovi a Jiřímu Foltýnovi za krásně prožitý večer. Již nyní se můžeme všichni těšit na další koncert, který se usku teční v roce 2014 opět v Kyjově, ale již v nově opraveném kulturním domě. Šardice

19 Oslavy 95. výročí vzniku Československé republiky Již tradičně je 28. říjen dnem nej různějších oslav státního svátku Dne vzniku samostatného Českoslo venska. Oslavy probíhají na mnoha místech republiky za účasti veřej ných funkcionářů či spolků. Jednou z těchto oslav bývá i kaž doroční setkání Československé obce legionářské a Českého svazu bojovníků za svobodu v Národním památníku v Praze na Žižkově. Na jejich letošní setkání, v době 95. vý ročí vzniku republiky, s účastníky bojů v Sovětském svazu i u afrického Tobruku, příslušníky anglického le tectva RAF, příslušníky PTP a veřej nými představiteli byli mimo jiné po zváni také zástupci Orla, České obce sokolské, Českého Junáka, Obce ba ráčníků a členové různých klubů vo jenské historie v dobových krojích či uniformách. Zástupci Orla, jehož mnozí členové se v minulosti zapojili do boje za svobodu, byli letos pozvá ni, aby se zúčastnili v nově poříze ných orelských krojích i se svými pra pory. Organizaci Orla zastupovali celkem tři lidé jeden za Prahu, je den za Čechy a za Moravu jsem byl já jako zástupce jednoty Orla Šar dice. Slavnostní shromáždění za účasti členů vlády a parlamentu bylo lemo váno nastoupenými představiteli jed notlivých spolků s jejich prapory či zástavami a doprovázeno fanfárami vojenské hudby. V odpoledních ho dinách ještě proběhl u pomníku legi onářů Pod Emauzy pietní akt spo jený s kladením věnců k památníku obětem první světové války s vo jenskými poctami a za účasti pra porů a bojových zástav. Mezi jednotlivými slavnostními akty probíhalo vzájemné focení a prohlížení všech praporů, krojů a dobových uniforem. Většina z nich byla nákladně restaurována nebo nově pořízena. A jejich nositelé jsou hrdí na to, že mohou tyto používat alespoň při slavnostech a různých přehlídkách. Vzájemně si pak předá vali také informace o možnostech restaurování. František Nešpor V družné debatě jsem se mimo jiné také dozvěděl, že členy Sokola byli i prezident T. G. Masaryk, Ed vard Beneš, Klement Gottwald nebo Antonín Zápotocký. Členy Orla byli zase parašutisté Jozef Gabčík, Jan Kubiš a Josef Valčík, kteří provedli atentát na Reinharda Heydricha. Přítomné zaujala zejména bojová zástava našich vojáků, kteří bojovali za druhé světové války na frontě z Buzuluku do Prahy. Bojovou zá stavu nesl nadporučík 5. gardového pluku v dobové uniformě a zajímavě vyprávěl o jejím osudu. Stejně jako mnozí z bojujících vojáků, kteří se nehodili novému vedení, nehodily se ani připomínky na tyto vojáky. Tehdejší armádní generál a poz dější prezident Ludvík Svoboda také upadl v nemilost, byl z armády propuštěn a vojenská zástava skon čila na půdě vojenské akademie. Když ji objevili příznivci vojenské his torie, našlo se na ní čtyřicet druhů plísní. Po roce 1989 však byla vy čištěna a zrestaurována a slouží při slavnostních přehlídkách a při natáčení historických filmů a doku mentů. Jménem jednoty Orla v Šardicích přeji všem spoluobčanům požehnané svátky vánoční a hodně zdraví v novém roce. Šardice strana 19

20 Zatímco muž opravoval auto, jeho syn vzal do ruky kámen a poškrábal to auto. Muž chytil svého syna a ze zuřivosti ho několikrát udeřil po ruce. Nevšiml si však..., že ho bije fran couzským klíčem. Chlapeček je v nemocnici, ztratil všechny své prsty kvůli zlomeninám. A pak se zeptal Lidi a věci... František Alexa, farář svého otce s unaveným pohledem v očích: Tati, kdy mi znovu narostou prsty? Otec, vědom si závažnosti si tuace, nebyl schopen říct vůbec nic. Šel zpět ke svému autu a několikrát do něho kopl. Rozhořčený si sedl před auto a díval se na škrábance. Chlapec tam napsal: MÁM TĚ RÁD TATI! Věci jsou k používání, lidé jsou na milování! Problém v dnešním světě spočívá v tom, že LIDÉ JSOU POUŽÍVÁNI A VĚCI JSOU MILOVÁ NY. Proto stojí lidstvo tam, kde je. Radost z narození dítěte Ježíše vám všem přeje váš farář. Fara v nové fasádě Vážení spoluobčané, s pomocí Vašich štědrých darů, s pomocí dotace od Obce Šardice a dotace Státního zemědělského in tervenčního fondu a s Božím požeh náním, se podařila v letošním roce dokončit oprava budovy fary. Jako poslední práce na celé opravě byly provedeny nové omítky, fasáda a oprava portálu u vstupních dveří. Celá tato akce včetně příprav ných prací, pořízení nových para petů a včetně zmiňované rekonst rukce portálu si vyžádala náklady ve výši Kč. Obec Šardice vě novala Kč, Státní zeměděl ský intervenční fond poskytl dotaci ve výši Kč, půjčky od ob čanů činí Kč. Zbývající část byla uhrazena z Vašich darů a ze sbírek v kostele. Po dokončení díla musely být nej dříve veškeré práce zaplaceny a až poté mohla Farnost Šardice žádat Ludmila Špérová SZIF o vyplacení dotace. Z důvodu předfinancování si musela farnost vzít krátkodobý úvěr od Státní spoři telny ve výši 200 tis. Kč. V měsíci záři obdržela farnost přislíbenou dotaci, ze které byl ne prodleně České spořitelně úvěr spla cen. Z uvedených půjček od občanů bylo již splaceno Kč. Takže k má farnost dluh vůči občanům Kč. S tímto dlu strana 20 Šardice

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240,

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod.

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. J. Bednář, V. Černý, Ing. E. Klašková, V. Mátl,

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14 KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 Příjmy : Příjmy v oblasti daní nelze žádným způsobem ovlivnit. Ostatní příjmy byly upraveny dle skutečnosti, pouze v jednom případě zůstalo

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis č. 2/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 2/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 2/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 2. zasedání Rady města

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 11. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 19. schůze Rady

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Z á p i s z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Přítomní členové ZO: Ing. Josef Fiala, MVDr. Jiří Humlíček,

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 10. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 10. 2014 Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 10. 2014 47. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích.

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. zá P I S ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. Přítomni: Josef Prudík, Marie Procházková, Ivana

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.2.2014 se konalo 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 2.7.2014 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více