4/2013. náš společný domov. prožitkem. jarmark. fara. chovatelé. Ohlédnutí. Výchova. Vánoční. Opravená. Šardičtí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4/2013. náš společný domov. prožitkem. jarmark. fara. chovatelé. Ohlédnutí. Výchova. Vánoční. Opravená. Šardičtí"

Transkript

1 Š ardice 4/2013 náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Ohlédnutí 2013 strana 2 Výchova prožitkem strana 11 Vánoční jarmark strana 16 Opravená fara strana 20 Šardičtí chovatelé strana 21 Klidný vánoční čas, pohodu, zdraví a lásku do nového roku 2014 Vám přeje Zastupitelstvo obce Šardice a redakční rada Šardice strana 1

2 v tomto posvátném čase, když vstupujeme do nejhezčích a nejsva tějších svátků roku, nastává ten kou zelný čas, kdy lidé mají k sobě blíž a otevírají svá srdce. Toužíme po tom, aby vánoční svátky proběhly krásně, v klidu a v lásce. Vánoce nejsou jen o dobrém jídle a krásných dárcích, ale i o setká vání rodičů se svými dětmi, vnou čaty a blízkými, se kterými se během celého roku tak často nevídáme Slovo starostky Vážení spoluobčané, Blažena Galiová nebo jsme si k sobě nenašli cestu. Pozastavme se a v duchu podě kujme za lásku, porozumění, za po moc. Těšme se z maličkostí a z kaž dého upřímného úsměvu. Vzpomeňme i na ty, kteří již bo hužel nejsou mezi námi, ale stále jsou živí v našich srdcích a vzpomín kách. Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám popřála krásné, štědré a lásky plné vánoční svátky, prožité v kruhu Vašich nejbližších. Dětem přeji, aby pod stromečkem našly to, co si přály. A když se s vánočními svátky po malu blížíme k oslavám Nového roku, dovolte mi, abych Vám z ce lého srdce popřála hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti. Ať je nový rok rokem plným ra dostných chvil a splněných snů. Šťastné a veselé Vánoce! Ohlédnutí za rokem 2013 Konec roku je časem bilancování a ohlédnutí se za uplynulým rokem. Z pohledu starosty byl rok 2013 ro kem velmi hektického rozhodování, obtížné a dosti náročné práce, kdy z důvodu končícího programového období docházelo k velkému tlaku ze strany ministerstev na čerpání do tačních peněz. Nejdříve jsme něko lik měsíců čekali na schválení zadá vací dokumentace, pak následovala výběrová řízení na zhotovitele, při kte rých jsme museli dodržet všechny předpisy, vyplývající ze zákona o ve řejných zakázkách, abychom již v měsíci listopadu museli předložit všechny doklady nutné k proplacení dotačních peněz v roce Jinak hrozilo, že na dotační peníze dosáh neme až v roce Co se nám podařilo: K byla ukončena a předána stavba sběrného dvora odpadů v areálu firmy Neoklas. Zho tovitelem stavby byla firma MSO Servis s.r.o. Kyjov. Od této doby při pravujeme kolaudaci, Provozní řád, který schvaluje Krajský úřad JMK a Havarijní plán, který schvaluje Od bor ŽP MěÚ Kyjov. Proběhly přede psané zkoušky (hluková studie, zkouška pitné vody) a revize a byly obeslány dotčené orgány se žá dostí o vydání kladného stanoviska ke kolaudaci. Předpokládaný termín kolaudace je leden 2014, po tomto strana 2 Blažena Galiová, starostka obce datu bychom chtěli zahájit provoz na novém sběrném dvoru odpadů. V měsíci srpnu byly zahájeny práce na zateplení budovy ZŠ č.p Stavbu prováděla firma VANTO s.r.o. Kunovice. Zároveň probíhaly práce na opravě druhé poloviny stře chy budovy ZŠ nad tělocvičnou a nad bočním křídlem budovy s vě žičkou schodiště. Opravu střechy prováděla firma Jaz Kyjov. Během prací byla vyměněna stará okna v části budovy ZŠ, za tepleny obvodové zdi polystyrenem, byla zateplena střecha, demonto vána nepoužívaná vzduchotechnika na přístavbě budovy OŠJ, zaizolo vána střecha nad přístavbou tělocvič ny, provedeny nové klempířské prv ky, opraveny okapové chodníky kolem celé budovy. Stavba byla předána a bylo požádáno o kolaudační sou hlas. Do jsme museli předložit doklady nutné k čerpání do tačních peněz, což jsme stihli a nám fond uvolnil peníze. Část ná kladů byla financována z úvěru, část bude uhrazena až v roce Dne byly vyklizeny prostory knihovny v domě č.p. 51, knihy byly uloženy do krabic a pře vezeny do hasičské zbrojnice, re gály a další věci byly uskladněny v obecních prostorách. Dne 29. října bylo předáno staveniště firmě Stavby Šnajdr s.r.o. Šardice a byly zahá jeny práce na vybudování dvou bytů. V termínu do 12. prosince 2013 byla stavba dokončena, bylo požádáno o proplacení z dotace MMR ve výši Kč. Probíhá odstraňování nedodělků a připravují se přede psané zkoušky a protokoly nutné ke kolaudačnímu souhlasu. Během celého roku probíhaly bou rací a zednické práce v přízemí bu dovy č.p. 5 stará škola, kde byly vybudovány prostory pro novou knihovnu. V současné době jsou pro story knihovny vymalovány, byly pro vedeny obklady stropu minerálními podhledy, bylo zabudováno osvět lení a položena podlaha. V budově se dodělává sociální zázemí a bu dou dodány dveře, které oddělí budoucí knihovnu od prostor ZUŠ a Domovinky. Během měsíce ledna dojde k nastěhování regálů, nábytku a hlavně knih tak, abychom mohli co nejdříve zahájit provoz knihovny. Za provozu budou v budově probíhat dokončovací práce na sociálkách a v prostorách budoucí Charity. Dne proběhlo předání staveniště akce Cyklostezka Šar dice Hovorany. V této době jsme měli přiznánu dotaci ve výši 6 mil. Kč ze Státního fondu dopravní infra struktury a požádáno o dotaci na Krajském úřadě JMK. Práce prová děla firma Swietelsky stavební s.r.o.hodonín. Šardice

3 V termínu do 13. prosince musely být předloženy veškeré faktury za dokončenou stavbu na SFDI tak, abychom dosáhli na dotace ještě v roce V tomto krátkém čase bylo nutné vzít veškeré doklady a zavézt je osobně do Prahy na Fond. V době psaní toho příspěvku nevím, jak všechno dopadlo. Dle předpovědi jednoho dnes již bývalého zastupitele se nám poda řilo v tzv. rychloobrátkové výzvě za hájit dne práce na výbě rovém řízení na akci MŠ Šardice zateplení a výměna oken s tím, že dne bylo předáno staveniště vítězné firmě MSO Servis s.r.o. Ky jov a dne začala vý měna oken ve druhém podlaží bu dovy MŠ. Harmonogram prací je navržen tak, že zateplení obvodo vých stěn a oprava střechy bude pokračovat až v jarních měsících. Zde bych chtěla poprosit zaměst nance mateřské školy a rodiče dětí o trpělivost a především při prová dění stavebních prací o dodržování zásad bezpečnosti, protože nejen školka, ale i okolí budovy se pro mění na několik měsíců na stave niště. Ve stejném termínu jako výbě rové řízení na zateplení budovy MŠ proběhlo výběrové řízení na akci Pro tipovodňové opatření I. etapa. Zde se nám výběrové řízení protáhlo a také fond od nás neustále poža doval nové a nové informace a do plnění k výběrovému řízení. Z těchto důvodů byla až dne s ví těznou firmou SKR Stav s.r.o. Brno podepsána smlouva o dílo s tím, že do musíme předložit na fond veškeré doklady, nutné k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dle počasí budou práce zahájeny v mě síci 02/2014 a dokončeny v 11/2014, kdy by mělo proběhnout předání do končené stavby. Další věcí, která se nám podařila pořídit z dotace MMR, je lanová se stava Dětský cirkus. Je nově nain stalována na hřišti před místní ZŠ. Tento herní prvek si vybraly děti samy a o tom, že vybraly dobře, svědčí to, že i teď v prosinci je la nová sestava dětmi obležena. Z dalších akcí, které jsme prová děli buď dodavatelsky, nebo pře vážně vlastními zaměstnaci, jme nuji tyto akce: Proběhla oprava spodní zdi na místním hřbitově, oprava Loyderova sklepu, vydláždění uličky za Loyd rovým sklepem, byla opravena zeď za rezidencí, vybudován mlatový po vrch a okrasné záhony. Před tím bylo v zadním traktu bu dovy rezidence opraveno stávající odkanalizování, byly přepojeny svody z rýn a voda odvedena od bu dovy, vnitřní prostory rezidence byly dovybaveny nábytkem, byl vybudo ván informační systém, byly nakou peny židle, stoly, promítací zařízení, počítač, tiskárna, fotoaparát. Byly pořízeny nové figuríny, nové kroje a vitríny, do kterých byly instalovány nové exponáty. V prostorách rezi dence a před rezidencí byl zabudo ván kamerový systém. Vstup před WC byl oddělen paravánem, na kte rém jsou umístěny informace pro ná vštěvníky. Do konce roku proběhlo vyúčtování dotace ze SFIF Brno, prostřednictvím MAS Kyjovské Slovácko a máme nahlášenu kont rolu s tím, že finanční prostředky nám budou proplaceny začátkem roku V podobném duchu jako rezi dence byl dovybaven i opravený Loyderův sklep, ve kterém je umístěna expozice vinařství a hor nictví. Proběhly opravy polních cest v katastru obce. Z důvodu budování nových parkovacích ploch byly u řady domů předělány obrubníky a opraveny chodníky a komunikace v řadě míst v obci. Po vichřici byla poškozena ple chová střecha na smuteční síni, kte rou se nám podařilo opravit a tuto opravu nám částečně uhradila pojiš ťovna z naší pojistky. Postupně byly vyměňovány roz bité lavičky po obci, probíhala údržba veřejné zeleně. Velké poděkování patří hlavně našim pracovnicím a pracovníkům, kteří se starali o vý sadbu a údržbu zeleně a také o cel kovou velmi pěknou výzdobu naší obce. Byly provedeny úpravy okolí so chy Sv. trojice a usazena kopie smír čího kamene, osázeny svahy před sklepy u hřiště. Na tomto místě je v roce 2014 naplánováno vybudo vání relaxačního centra, na které jsme obdrželi dotaci z Nadace part nerství. Co se nám nepodařilo: Nebylo zahájeno výběrové řízení na vybudování Biocentra a biokori doru u Dukly, které připravujeme. Návrh ÚP je ve fázi zpracování. Novelou stavebního zákona, která ve šla v platnost od a která výrazně změnila způsob pořízení ÚP, byl pozdržen postup prací na pořízení ÚP. ÚP bude hotový odhaduji až kon cem roku Nestihli jsme provést opravy uličky vedle domu p. Radka Vlaši ce. Dlouho jsme hledali vhodné ře šení, jediným řešením bude vybudo vání chybějící kanalizace a svedení všech okapů do této kanalizace, ná sledně bude upraven povrch této uličky do slušné podoby. Nebyly provedeny opravy pane lové silnice spojnice mezi Hornic kými domky a Drahy. Rada obce doporučila tuto náročnou opravu pro vést v roce 2014 s tím, že opravu provede dodavatelská firma. Nepodařilo se položit nové obrub níky v různých částech obce, nebyly opraveny všechny chodníky, ale to ani nejde všechno stihnout. Mohu Vás ujistit, že po dokončení těchto velkých investičních akcí budeme i přes nutnost přijetí úvěru neustále opravovat a zvelebovat obecní ma jetek. O plánovaných akcích na rok 2014 Vás budu informovat v jarním zpra vodaji. Nejvýznamnější akcí, kterou připravujeme, je oprava revitali zace centra obce, oprava chodníku od Šardičanu po dům pana Ingra a oprava silnice ve Žlíbku. Bylo po žádáno o řadu dotací o dotaci na vy budování hřiště s umělým povrchem za ZŠ č.p. 521, o ozelenění polní cesty od Rajčatárny, o celkovou revitalizaci budovy bývalé staré školy a budovy Obecního úřadu. Připravuje se územní studie výstavby rodinných domů v části obce Za Dědinou. Vážení občané, dovolte, abych Vám poděkovala za Vaši práci pro naši obec, poděkovala všem, kteří pracují v komisích při radě OÚ, ve výborech zastupitelstva obce, čle nům všech spolků a zájmových or ganizací za to, že je za jejich činností a aktivitami vidět kus práce. Velké poděkování patří všem, kteří svými aktivitami přispívají k tomu, že se v Šardicích koná spousta zajímavých akcí. Šardice strana 3

4 Z jednání orgánů obce Zpráva o činnosti rady a zastupitelstva obce od 9. září 2013 Rada obce a Zastupitelstvo obce Šardice zasedalo v průběhu období od 9. září 2013 v níže uvedených dnech. Schválilo, vzalo na vědomí a uložilo mimo jiné: Zasedání rady číslo 70 dne Rada obce schválila: záměr pronájmu pozemku p. č v k.ú. Šardice a zveřejnění záměru, vyčlenění objektu SO.04 Veřejné osvětlení ze žádosti o dotaci Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Kouni cova 13, Brno, záměr pronájmu sklepa vedle Loyderova sklepa, konstrukci mlatové plochy ve dvorním traktu Rezidence, zadávací dokumentaci a výzvu pro veřejnou zakázku Cyklostezka Šardice Hovorany, zpracování projektové dokumen tace na ozelenění polní cesty C 25 za cenu Kč bez DPH, plán inventarizace majetku obce k , nákup známek pro psy, přemístění sloupů veřejného osvětlení v trati Dědina mimo chodník, dodávku a montáž minerálních podhledů AMF do prostor budou cí knihovny v ceně Kč bez DPH, pořízení označení Zákaz podo mního prodeje. Rada obce uložila: místostarostovi obce dořešit žá dost zástupců šardického florba lového oddílu o pronájem Obecní haly U Orla ke sportovním úče lům. Rada obce vzala na vědomí: smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje příspěvkové organizaci Obecní les Šardice ve výši Kč, rozhodnutí Krajského úřadu Jiho moravského kraje, odbor školství, strana 4 Ing. Oldřich Nedůchal, místostarosta obce o nejvyšším povoleném počtu dětí v MŠ Šardice, protokol o provedené kontrole na sběrném dvoře odpadů, stavební povolení vydané MěÚ Kyjov chodník k zastávce u Neoklasu, harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ko nané ve dnech 25. a 26. října 2013, výzvu k účasti na kontrolní pro hlídce ve výrobně dřevěných bri ket firmy První kyjovská obchodní společnost s.r.o. (výzvu zaslal MěÚ Kyjov, stavební úřad), informaci starostky obce o vyty čení cyklostezky, o vytyčení bio centra a biokoridoru u Dukly při tomto vytyčení bylo zjištěno ne oprávněné užívání obecního po zemku kolem potoka u Dukly fir mou, oznámení ROP Jihovýchod Brno o přeřazení SO.04 Veřejné osvět lení v žádosti o dotace do nezpů sobilých výdajů. Ostatní: rada obce jmenuje výběrovou ko misi pro veřejnou zakázku Cyk lostezka Šardice Hovorany. Zasedání rady číslo 71 dne Rada obce schválila: nabídku firmy Dřevoartikl Znojmo za cenu Kč na akci Do vybavení dětského hřiště u ZŠ, kupní smlouvu na pořízení ex ponátů do Rezidence za cenu Kč, poskytnutí finančního příspěvku stárkům ve výši Kč, koupi jednoho kusu Es klarinet pro potřeby hudebního kurzu Šar dice, poplatek za zapůjčení hudebních nástrojů od ve výši 50 Kč/měsíc, záměr pronájmu pozemků p.č. 7270, 7271, 7272 a 7287 v k.ú. Šardice, smlouvu s Dechovou hudbou Šar dičanka o provedení hudební produkce v hodovou neděli dne , smlouvu na prodej 40 m 2 žulových kostek za cenu Kč, rozpočtové opatření č. 8/2013: Příjmy Kč Výdaje Kč Financování Kč. Zasedání rady číslo 72 dne Rada obce schválila: druhý termín podání žádosti o do taci na KÚ Brno na akci Cyklo stezka Šardice Hovorany a ukládá starostce obce učinit všechny kroky nutné k zajištění podání žádosti o dotaci. Rada na základě doporučení hod notící komise rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky z hlediska ekonomické výhodnosti. Ekono micky nejvýhodnější nabídkou ve výběrovém řízení pro zadání ve řejné zakázky Cyklostezka Šar dice Hovorany je nabídka spo lečnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, oblast Hodonín, Brněnská 42, , Hodonín za cenu Kč včetně DPH. Rada obce pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo s tímto uchazečem. Z důvodu ne bezpečí prodlení termínu dodání všech dokladů na SFDI a mož nosti ztráty dotace, rozhodla dle bodu 6 směrnice č. OS 02/2012 o výběru nejvhodnější nabídky rada obce s tím, že na nejbližším jednání zastupitelstva obce bude toto rozhodnutí předloženo ZO na vědomí. Zasedání rady číslo 73 dne Rada obce schválila: cenovou nabídku firmy VZD IN VEST s.r.o. na zajištění kom pletní administrace na akci Ozelenění polní cesty C1 v k.ú. Šardice

5 Šardice v trati od rajčatárny po křižovatku k dolu Dukla mostek za cenu Kč včetně DPH a pověřuje starostku obce k pod pisu smlouvy, cenovou nabídku firmy VZD IN VEST s.r.o. na zajištění komp letní administrace na akci Zalo žení lokálního biokoridoru k.ú. Šardice polní cesty na pozemcích 8146 a 9003 v k.ú. Šardice a za ložení LBK 2 na pozemku 6526 (cesta mezi Požárními čtvrtěmi a Čtvrtí u Příček, v k.ú. Šardice) za cenu Kč včetně DPH a pověřuje starostku obce podpi sem smlouvy, zpracování projektové dokumen tace pro realizaci ozelenění polní cesty za cenu Kč a pově řuje starostku obce podpisem smlouvy, souhlasí s cenovou nabídkou na provedení díla Křižovatka před Brhlovým za cenu Kč; schválila také cenové nabídky na opravy menšího rozsahu, a to: komunikaci ke hřbitovu před do mem pana Šumbery, komunikace od Kratochvílového ke hřišti před domem č.p. 382, komunikace u nájezdu k sběr nému dvoru, smlouvu o dílo na zhotovení ka nalizační přípojky u domu č. p. 189, smlouvu o dílo Dovybavení hřiště před ZŠ č.p. 521 v Šardicích s fir mou DŘEVOARTIKL, spol. s r. o. a pověřuje starostku obce podpi sem smlouvy, smlouvu o dílo Informační sys tém Loyderův sklep a Rezidence a pověřuje starostku obce podpi sem smlouvy ve výši Kč včetně DPH, nákup jednoho kusu plastiky Gre gora Mendela za cenu Kč. Rada obce vzala na vědomí: informaci starostky obce o mož nosti osvětlení V Dědině a Pod Humny, informaci o festivalu otevřených sklepů v obci ve dnech 16. a 17. lis topadu 2013, protokol o předání a převzetí dokon čeného díla Sběrný dvůr odpadu Šardice za částku ,15 Kč, protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly Projektu sběrného dvora v Šardicích, veřejnoprávní kontrolu projektu Sběrný dvůr odpadu v Šardicích. Ostatní: Rada obce pověřuje starostku obce k prohlídce obrazů u paní Marie Nejezové. Pokud budou ob razy v pořádku, pověřuje starostku k nákupu 2 ks obrazů od paní Ne jezové za cenu Kč/ks. Rada obce souhlasí s bezplatným pronájmem Obecní haly U Orla každé úterý v době hodin pro žáky šardické základní školy. Souhlasí také s nácvikem předtančení na ples SRPŠ. Vstup z boční strany přes salonek s nut ností přezutí do sportovní obuvi. Klíč si pověřený učitel vyzvedne u místostarosty obce. Rada obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na pořízení auto mobilu do 3,5 t. Zasedání rady číslo 74 dne Rada obce schválila: vystoupení DH Šardičanka na zá bavě Kácení máje; schvaluje také cenu ve výši Kč a pově řuje starostku obce podpisem smlouvy, smlouvu o dílo s VaK Hodonín, a.s. na likvidaci odpadních vod ze sběrného dvora odpadů v Šardi cích, Po projednání v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších před pisů, rada obce rozhodla o uza vření Smlouvy č o po skytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci projektu ZŠ Šardice zateplení a výměna oken evidovaného pod číslem EDS/ SMVS115D a roz hodla o přijetí této dotace. Rada obce pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy, poskytnutí finanční podpory od Ji homoravského kraje pro Obecní les na zajištění a výchovu lesních porostů ve výši Kč, přijetí daru pro ZŠ T. G. Masa ryka Šardice na realizaci školního projektu Zpívejme a povídejme si spolu ve výši Kč, přijetí grantu pro realizaci škol ního projektu Zdravé dětství, krásný život, rozpočtové opatření číslo 10 dle předložené přílohy, poskytnutí příspěvku ve výši Kč pro časopis Malovaný kraj a pověřuje účetní obce o za řazení do rozpočtu roku 2014, cenovou nabídku ve výši Kč na opravu elektrické instalace a vypracování revizní zprávy na sběrném dvoře odpadů, objednávku a cenovou nabídku na opravu střechy nad skladem ze leniny a chladírnou nad vzducho technikou OŠJ, cenovou nabídku rukopisu pro vydání brožury Kulturní a hu dební činnost v Šardicích, cenovou nabídku na opravu ter moregulace v prvním poschodí bu dovy č.p. 601 za cenu Kč bez DPH. Rada obce vzala na vědomí: provozní řad sběrného dvora od padů Šardice, schválení projektu k financování Revitalizace centra obce, dopis k tržnímu řádu pro přímý a podomní prodej, uzavření OŠJ ve dnech , uzavření MŠ ve dnech , poděkování za poskytnutí peněž ního daru na zakoupení sanitního vozu a doporučuje poděkování tlu močit i na zastupitelstvu obce, revizní list movité kulturní pa mátky socha sv. Jana Nepomuc kého, Ostatní: Rada obce nesouhlasí s umístě ním kontejneru na sběr textilií, obuvi a hraček v naší obci, Rada obce souhlasí s podáním Investiční žádosti pro rok 2014 Sportovně rekreační areál u ZŠ Šardice, Rada obce souhlasí s upozorně ním v místním rozhlase na ne vhodné a nebezpečné parkování vozidel na silnicích a chodnících. Zákon o provozu na místní komu nikaci bude uložen na webových stránkách obce. Dále rada dopo ručuje ZO seznámit s touto sku tečností zastupitele, aby prošli okolí svého domu a informovali ři diče s uvedenou skutečností. Zasedání rady číslo 75 dne Rada obce schválila: Rada obce podle ust. 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského Šardice strana 5

6 zákoníku, v platném znění o mož nosti provést stavbu na cizím po zemku (dohoda s vlastníkem po zemku), schvaluje smlouvu mezi Obcí Šardice a občanem o prove dení stavby inženýrských sítí výstavba kanalizační přípojky ke stavbě na p.č. 734, v k.p. Šardi ce, za účelem modernizace rodin ného domku č Zasedání rady číslo 76 dne Rada obce schválila: příslib sjednání pojištění na Cyk lostezku Šardice Hovorany uza vřený s Kooperativou pojišťovnou, a.s., Viena Insurance Group, změnu předpokládaného výrobce otvorových prvků MŠ Šardice zateplení a výměna oken vý robce VEKA Německo, finanční příspěvek ve výši Kč na činnost Centra pro sluchově postižené na Hodonínsku v roce 2014, instalaci informačních cedulí pro firmu TBG Betonmix a pověřuje místostarostu dořešením technic kých záležitostí včetně jejich umís tění, změnu konstrukce roštu podlahy na akci ZŠ Šardice zateplení a výměna oken místo dřevěné konstrukce konstrukci z polysty renu bez navýšení ceny, smlouvu o dílo na opravu elektro instalace knihovny včetně zabez pečovacího systému, předložení žádosti o zkrácení vá zací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty a pověřuje Ing. Nešporovou podáním žá dosti na MMR, závazné objednávky aukce na do dávku energií za cenu Kč s firmou Nákupní společnost, s.r.o., koupi zánovního barevného digi tálního kopírovacího stroje for mátu A3 pro potřeby Obecního úřadu, nákup dvou nových počítačů HP Pro Rada obce vzala na vědomí: územně plánovací informaci o podmínkách využívání území a změny jeho využití vydáno MěÚ Kyjov, odbor ŽP, informaci ředitelky Krajského úřadu JMK o zpracování a způ strana 6 sobu předkládání Ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 a pověřuje účetní obce zpracováním zpráv o výsledcích finančních kontrol za uplynulý rok za obec a PO a předložením těchto zpráv na krajský úřad v ter mínu, tj. do , výzvu k převzetí dokončení díla ZŠ Šardice zateplení a vý měna oken, cenu vodného a stočného od a pověřuje zaměst nance obce, aby umístil informaci na Úřední desku, záměr obnovy sochy sv. Jana Nepomuckého a cenovou na bídku na restaurování sochy. Ostatní: Rada obce neschvaluje žádost o prodloužení termínu ZŠ Šar dice zateplení a výměna oken, Rada obce souhlasí s pronájmem pozemku p. č. 2073/78 v k. ú. Šar dice za účelem krátkodobého uskladnění dříví do , Zastupitelstvo obce číslo 27 dne Zastupitelstvo obce schválilo: prodej části pozemku p.č. 5803/1 dle geometrického plánu /2013 za cenu 5 Kč/m 2, firmě Žampiony Morava, s.r.o., doplnění smlouvy o koupi po zemku p.č. 42/2 v k.ú. Šardice, vedle Rezidence, o závazek insta lování neprůhledných folií na ok nech Rezidence ze strany domu č. 95 a závazek bezplatného vstupu majitelky domu č. 95 na po zemek p.č. 42/2 v případě oprav její nemovitosti, výběr nejvýhodnější nabídky na akci Šardice protierozní a pro tipovodňová ochrana I. etapa od firmy SKR stav, s.r.o., No váčkova 18, Brno, IČ s nabídkovou cenou Kč vč. DPH a pově řuje starostku obce podpisem smlouvy, výsledek výběrového řízení a roz hodlo o výběru nejvýhodnější nabídky pro pořízení traktoru s vy bavením pro komunální služby od firmy AGROTEC, a.s., IČ , Brněnská 74, Hustopeče za cenu Kč, přijetí investičního úvěru ve výši 6 mil. Kč na dofinancování akcí obce Šardice a schvaluje výsle dek výběrového řízení na poskyt nutí investičního úvěru ve výši 6 mil. Kč se splatností 6 let, s na bídkovou cenou ,33 Kč, od Komerční banky, a.s., IČ , Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 11407; zastupi telstvo obce pověřuje zástupce obce podpisem smlouvy, podání žádosti o dotaci na akci Cyklostezka Šardice Hovorany na Krajský úřad JMK, výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku Dovybavení hřiště před ZŠ č.p. 521 a schva luje výsledek výběrového řízení nejvýhodnější nabídku firmy Dřevoartikl, spol. s r.o., IČ , Brněnská 3794/27, Znojmo, s nabídkovou ce nou Kč, Zastupitelstvo obce schvaluje pro dej bytových jednotek v domě č. 470, a to bytovou jednotku 470/ 1 a 470/3, obálkovou metodou, nejvyšší nabídce, za minimální cenu stanovenou dle znaleckého posudku č /13 a / 13 a úhradu poplatku za vklad do katastru nemovitostí. Výběrovou komisí bude zastupitelstvo obce, Nabídky budou doru čené na obecní úřad do v zalepené obálce s označením bytové jednotky. Zastupitelstvo obce stanovuje, že v případě obdr žení nabídky na prodej příslušné bytové jednotky od jednoho zájem ce, nebude obálka otevřena a pro dej se uskuteční za cenu stanove nou znaleckým posudkem. Zastupitelstvo obce schvaluje zve řejnění inzerátu o možnosti pro deje budovy č.p. 613 vč. pozem ku p.č. 626/1, v k.ú. Šardice; prodej se uskuteční obálkovou metodou, nejvyšší nabídce, mini mální stanovená cena je cena dle znaleckého posudku č / 13 ve výši Kč (doručení nabídek na obecní úřad do , výběrovou komisí bude za stupitelstvo obce), dohodu o věcném břemenu uží vání pozemku p.č. 28/2 a přístupu do garáží v části budovy ze strany od restaurace U Orla a po sunu plotu (zajištění údržby po zemku a úklid cesty), přijetí daru pozemků p.č. 50/3, 53/6 a 634/11, v k.ú. Šardice od JMK a darovací smlouvu o bezú Šardice

7 platném převzetí pozemků; obec uhradí poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí, záměr prodeje a zveřejnění zá měru prodeje domu č.p. 366, vč. pozemku p.č. 637, v k.ú. Šardice, záměr prodeje a zveřejnění zá měru prodeje pozemku p.č. 965/ 1, v k.ú. Šardice, trať Padělky, koupi pozemku p.č. 1920/17, v k.ú. Šardice za cenu 2 Kč/m 2 ; koupě se uskuteční v souladu s uzavřenou kupní smlouvou a smlouvou o zřízení věcného bře mene předkupního práva obce z , zakoupení Madony Svatotomské na Rezidenci za částku Kč. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: informaci o zahájení výstavby ro dinného domu na pozemku p.č. 328/12 v trati Nivky na jaře roku 2014, hospodaření obce k a k rozhodnutí rady obce o přidělení veřejné zakázky na akci MŠ Šar Vážení spoluobčané, v rámci projektu Rozšíření se parace bioodpadů jste obdrželi ZDARMA nádoby, do kterých bu dete ukládat VÝHRADNĚ biolo gicky rozložitelné složky odpadu. Od měsíce prosince t.r. tím dojde i ke změně svozu odpadů v naší obci! Směsný komunální odpad (stáva jící popelnice) bude svážen každý lichý týden, bioodpad (nová hnědá popelnice) každý sudý týden. Svo zovým dnem zůstává středa. To zna mená, že ve středu 4. prosince pro běhne svoz směsného komunálního odpadu a další středu 11. prosince bude svážen biologicky rozložitelný odpad. Proč bioodpad třídit? V obcích, kde již svoz bioodpadu probíhá, se snížila produkce ko munálního odpadu a tím došlo ke snížení poplatků za skládko vání dice zateplení a výměna oken firmě MSO servis spol. s r.o, IČ , Svatoborská 591/87, Kyjov s nabídkovou cenou Kč vč. DPH, připomínky k výběrovému řízení na pořízení traktoru pro komu nální služby, rozhodnutí rady obce na základě doporučení výběrové komise, o vý běru nejvýhodnější nabídky na akci Cyklostezka Šardice Hovo rany od firmy Swietelsky sta vební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, oblast Hodonín, IČ , Brněnská 42, Hodonín s nabídkovou cenou Kč vč. DPH, informaci o výběru nejvýhod nější nabídky na akci Přestavba knihovny na dvě b.j. v domě č.p. 51 v Šardicích od firmy Stavby Šnajdr Šardice s.r.o., IČ , Šardice 10, s nabídkovou cenou Kč, rozpočtová opatření č. 5/2013 9/ 2013, plán inventarizace majetku obce za r. 2013, Obecní úřad informuje Svoz odpadů v Šardicích Blažena Galiová, starostka obce Ing. Oldřich Nedůchal, místostarosta obce Bioodpad není ukládán na sklád ky, ale zpracováván k dalšímu využití Tříděním odpadů můžete přispět ke zlepšení životního prostředí V neposlední řadě to může zna menat, že se nebudou zvyšovat místní poplatky za popelnice Bližší vysvětlení, co je biologicky rozložitelný odpad a co do něho patří: Biologicky rozložitelným odpadem pro náš systém jsou veškeré mate riály rostlinného původu rozložitelné biologickou cestou bez příměsí ostat ních nerozložitelných látek a znečiš tění jinými látkami, zvláště nebez pečnými. informaci o svolání pracovního jednání zastupitelstva za účelem přípravy rozpočtu obce na r. 2014, jeho následné zveřejnění v sou ladu se zákonem a možností schválení do , žádost o prodej pozemku p.č. 397 v k.ú. Šardice a odkládá rozhod nutí záměru prodeje na další jed nání, po prošetření stavební ko mise. Ostatní: zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2073/78 v k.ú. Šardice, zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č a 7784 v trati Padělky, zastupitelstvo obce neschvaluje podpis dodatku č. 2 s firmou Pra goplyn o prodloužení dodávek plynu a ukládá místostarostovi oslovit více firem za účelem zís kání nižší ceny plynu a předložit podklady na jednání zastupitel stva; dále ukládá do poptávky za hrnout i příspěvkové organizace obce. Co do bionádob patří: Ze zahrad: tráva, listí, zbytky rost lin, dřevní štěpka, kořeny, piliny, seno, sláma, zemina z květináčů, popel ze dřeva, apod. Z domácností: především zbytky zeleniny a ovoce, květiny bez ostat ních dekorací vazeb, čajový odpad včetně sáčků, kávové sedliny, sko řápky z vajec a zbytky jídel rostlin ného původu (pečivo, rýže, těsto viny, apod.) Co do bionádob nepatří: Maso ani cokoliv živočišného pů vodu, veterinární odpad, mikrote nové a igelitové sáčky a veškeré plasty, sklo, potištěný papír, kovy, jakékoliv nerozložitelné materiály, rámy z oken a jiné natřené dřevěné předměty, apod. Věříme, že všichni společně pod poříme projekt separace bioodpadů! Děkujeme, že třídíte! Šardice strana 7

8 Vítání dětí do života Matrika Dne 5. října a 30. listopadu 2013 byly v Obřadní síni Augus tiniánské rezidence v Šardicích uvítány do života tyto děti: Petr Tomek Nika Belková Sofia Caruana František Měchura Mikuláš Gajdošík Milé děti, vítáme vás mezi občany naší obce. Přejeme vám, abyste vyrůstaly v lásce a bezpečí pro radost svých rodičů, prarodičů a nás všech. Ať jste v životě šťastní, úspěšní a pro své rodiče chloubou a potěšením! Narození Sofia Caruana č.p. 375 František Měchura č.p. 728 Mikuláš Gajdošík č.p. 811 Úmrtí Libuše Knoflíčková Jan Lesovský Františka Křižková Vojtěch Lunga 91 let 76 let nedožitých 92 let 70 let Jubilanti říjen 2013 Anna Duhajská Šardice let Marie Gmentová Šardice let Josefa Výborná Šardice let listopad 2013 Ludmila Synková Šardice let prosinec 2013 Marie Polášková Šardice let Svatby Libor Brázda, Kyjov a Monika Gazaňová, Šardice Novomanželům přejeme na společné cestě životem hodně lásky, štěstí a vzájemného porozumění. strana 8 Šardice

9 Naši jubilanti paní Ludmila Beránková paní Josefa Výborná pan František Fišman Dne 21. září 2013 se konalo další setkání s našimi nejstaršími ob čany. Tentokrát jsme měli tu čest při vítat nejstaršího občana obce, pana Františka Fišmana. Ten se 29. září 2013 dožil úctyhodných 100 let. Spolu s ním nás svou přítomností potěšila další jubilantka, paní Lud mila Beránková. Zbylí dva jubilanti, pan Vladimír Chovanec a pan Ja roslav Kyša, se našeho setkání nemohli ze zdravotních důvodů zú častnit. Děti z mateřské školy si připravily pásmo básniček a písniček a svým vystoupením vykouzlily úsměv na tvářích oslavenců. Vystoupení dětí jubilanty dojalo a některé písničky si zazpívali všichni společně. Panu Fišmanovi přišli poblahopřát i zá stupci Okresní správy sociálního za bezpečení a členové jednoty Orla. Další naše spoluobčanka paní Josefa Výborná se do žila 100 let. Při této příležitosti jí při šli popřát zástupci obce. Všem jubi lantům přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní pohody do dalších let. Věříme, že se šťastně sejdeme při oslavě jejich dalšího jubilea. Šardice strana 9

10 Historie K šardickým hodům aneb Šardičáci, kde vy máte stárka Neutěšená situace ve věci zajiš tění stárkujících při letošních hodech mě vedla k napsání těchto řádků. Přál bych si, aby posloužily také jako povzbuzení mládeže k úspěšnému zajišťování stárkujících v příštích le tech. K hodům v Šardicích odjakživa patřili stárci, a to dva. Byli voleni ve řejnou volbou, jejíž průběh byl už k různým příležitostem několikrát podrobně popsán. Uvádí se, že už v 18. století nebyla stárkovství vždy snadná záležitost, i co se týká vý dajů rodiny stárkujících. V té době dával jeden stárek v ostatky muzi kantům a chlapcům oběd, na nějž musel dodat menší prase, 30 kilo hovězího masa a dvě čtvrtky piva. Druhý stárek dával stejné pohoštění při hodech. V ostatky, při hodech a o Veliko nocích stárci vybírali po dědině obilí. To pak dávali muzikantům místo pe něz za hraní na zábavách v obci. Zábav bývalo osm až dvanáct v roce, muzikantů sedm nebo osm. Zábavy povoloval starosta, později i místní farář, který na sv. Štěpána sloužil mši za stárky. Peníze na mši vybí rali stárci i na Boží narození před kos telem. Na vzkříšení a Boží tělo mu seli stárci nosit v procesí bubny, na které bubnovali, když hráli intráda. O stárkovství byl zájem jak u chlapců, tak u rodičů. Takový, co chtěl, poručil občas v hospodě pár piv a dal je mezi chasu, za chvíli dal ší, a už to šlo. Kdo chtěl být stár kem, dopředu si obešel několik chlapců, po nichž požadoval, aby ho při volbě stárků volili. Tak vše v klidu probíhalo až do roku 1909, kdy stárkem chtělo být pět chlapců, avšak zvoleni mohli být jen dva. Proto ti, co nebyli zvoleni, rýpali a zavdávali příčiny k bitkám. Dopadlo to tak, že půl dědiny chodilo po sou dech. Sláva stárků v Šardicích skon čila a hodovalo se bez nich. K ob novení stárkovství došlo v třicátých letech, což ale pak narušila válka. Po osvobození v roce 1945 se kulturní činnost včetně stárkovství Antonín Zahnaš obnovila. Činnost stárků spočívala v poroučení sól a udržování po řádku při zábavách, kde měli hlavní slovo. Do jejich domů se v hody ne chodilo. Tento zvyk se zavedl až v roce 1959, kdy ke stárkům přibyly dvě stárky. V té době hody pořádali místní hasiči, a to až do roku Od toho roku se pořádání krojových hodů v obci ujal Závodní klub Šardi čan. Jelikož jsem byl tehdy předse dou uvedeného klubu, mohu zde krátce popsat, jak probíhala pří prava hodů v obci. To se už několik desetiletí stárku jící nevolili jako dříve. Mládež se po zvala na první zkoušku do sálu, kde byli přítomní seznámeni s předsta vou hodů a požádáni, aby si mezi sebou vybrali stárky. Ne vždy se to povedlo hned napoprvé, proto jsem chodil do vytipovaných rodin, abych s mladými a jejich rodiči projednal možnost stárkovství. A nebylo to vždy lehké někdy třeba chtěl chla pec, či děvče, ale rodiče se na něco vymlouvali, někdy zase naopak. V takových jednáních mi ochotně po máhal pan Petr Kyselka (narozen r. 1919). A tak se i díky jemu vždy podařilo stárkující sehnat, i když ně kdy na poslední chvíli. Když v roce 1992 ukončil činnost Závodní klub Šardičan, pořádání hodů se ujala obec Šardice s mlá deží. Od doby po roce 1945 do sou časnosti došlo ve věci stárkovství k několika výjimkám, které narušily dlouholetou tradici našich hodů, a to: Rok 1960: hody byly bez stárků z důvodu úmrtí Josefa Bezuchy, který měl být v témže roce stár kem Rok 1968: opět hody bez stárků, z politických důvodů srpen 1968 Rok 1992: jen jeden stárek a stárka Rok 1999: poprvé v historii byl stá rek přespolní, a to z Brna Rok 2006: přespolní stárka ze Žele tic, která si to zopakovala i v roce 2009 Několikrát si stárkovství museli zopakovat i Šardičtí, a tak je třeba všem poděkovat. Jak jsme byli svědky, musel se i v letošním roce stárkovství ujmout přespolní stárek, tentokrát z Lovčic. To proto, že mezi místními se stárek nenašel a nenašla se ani druhá stár ka. Proto je i název tohoto článku oprávněný. Při srazu krojovaných o hodové neděli u máje jsem si kladl otázku, jak je možné, že se z ta kového počtu krojované mládeže těžce zajišťují stárkující. Co se však týká celkové úrovně letošních hodů, můžeme je označit za zdařilé. Je proto třeba poděkovat všem, kteří se na jejich přípravě a realizaci podíleli. strana 10 Šardice

11 Mateřská škola Výchova prožitkem Lenka Zoubková Je vědecky prokázáno, že pokud něco prožijeme, na něco si sáhne me, s něčím můžeme manipulovat či něco sami objevovat, získáme mnohem více poznatků a vědomos tí, než když jsou nám předloženy hotové informace. Informace získané v předškolním věku jsou základem pro další učení. A to, co sami prožijeme, nás může mnohému naučit. Právě toto pojetí výchovy je cílem vzdělávání dětí v naší mateřské škole. Nazývá se Výchova prožitkem. Tento náš vzdělávací program má dvanáct tematických celků, které dětem na bízí dostatek prožitků z prostředí, ve kterém žijí. Všemi celky se pro líná souznění s přírodou, střídání ročních období, neopomíjíme ani svátky roku, pranostiky, lidové zvyky a tradice. A jak vlastně výchova prožitkem probíhá? Především je třeba každý tematický celek důkladně promyslet a nabídnout dětem aktivity, které je co nejvíce zaujmou. Dát jim možnost experimentovat, vnímat poznatky všemi smysly, mít dostatek kon taktu s reálným světem. Velkým po mocníkem při výchově dětí je nám hra, kterou lze děti naučit prakticky všechno. Podzim je nádhernou ukázkou prožitkového učení. V MŠ máme k dispozici spousty nádherných ob rázků, knih i jiných pomůcek vzta hujících se nejen k tomuto ročnímu období. Proč se ale dívat jen na ob rázky, když nám sama příroda na bízí obrovské množství podnětů a materiálu, na který si děti mohou sáhnout, manipulovat s ním a hovo řit o tom, co při objevování prožívají. Obrázkový materiál nám pak slouží ke srovnávání či vyhledávání toho, co nám příroda poskytla a co děti vi děly na vlastní oči. Protože hra je nejpřirozenější způ sob učení, hrajeme si. Hrajeme si se skutečným ovocem a zeleninou. Vše nakrájíme, ochutnáváme, vaříme saláty. Nejprve ale plody roztřídíme, spočítáme, hmatem zjistíme tvar, přiřadíme ke skutečnému stromu. Pozorujeme měnící se listy na stro mech, porovnáváme zelený a suchý list, osaháme si jeho povrch a struk turu. V reálu určujeme barvy podzi mu, které pak využíváme při výtvar ných činnostech. Také sledujeme počasí podzimní deště a vítr nám dávají možnost experimentovat. Manipulací s přírodninami rozví jíme představivost a fantazii. Uvádím zde pouze střípek možností, jak si s podzimem hrát a utvářet tak osob nost dítěte. Také blížící se doba adventu a Vánoc nás velmi výrazně oslo vuje. S dětmi oživujeme staré lidové zvyky a tradice, seznamujeme se s pranostikami, historií Vánoc a je jich symboly. I toto téma můžeme po znávat formou hry. Už od sv. Martina, 11. listopadu, se začínáme vánočně ladit. Přes advent a Mikuláše se přeneseme až k narození Ježíška. Uplatňujeme zde dramatickou výchovu hrajeme si na sv. Martina i na cestu Josefa a Marie do Betléma. Pečeme sva tomartinské podkovičky a koníčky, vánoční perníky a cukroví. Hrajeme si s říkadly, vánoční hudbou a pís ničkami, používáme reálné před měty při poznávání vánočních zvy ků. Provádíme spoustu dalších činností, které nás provází touto krásnou dobou. Při uplatňování prožitkového učení zřetelně vidíme, jak se děti učí spolupracovat, respektovat se na vzájem. Rozvíjí si jemnou a hrubou motoriku těla, slovní zásobu i výslov nost. Získávají správnou orientaci v prostoru, poznatky z oblasti mate matických představ a rozumové výchovy, zdokonalují si zrakové Šardice strana 11

12 Základní škola a sluchové vnímání. Učí se pozor nosti a samostatnosti. Výchova prožitkem nás provází po celý školní rok. Baví nejen děti, ale i nás učitelky. Každý den máme ra dost z nových objevů. Teď se ale nejvíce těšíme na Vá noce a na překvapení pod stro mečkem. Přeji vám spolu s dětmi a všemi zaměstnankyněmi MŠ klid a pohodu při očekávání vánočních svátků a hlavně jejich šťastné pro žití. Věděli jste, nevěděli, co přináší snítka jmelí, co ta snítka zelená pro každého znamená? Ty zelené ratolesti přinášejí lidem štěstí. Dárek pro žáky základní školy Žáci naší školy dostávají jako vánoční dárek krásně opravenou školní budovu. Šardická škola vítá tuto zimu už v novém, teplém kabá tě. V prosinci byly dokončeny roz sáhlé a nákladné stavební práce výměna střechy, výměna všech oken a venkovních dveří, zateplení budovy a nová fasáda. Výměna oken a práce na zateplo vání byly zahájeny v září současně jako nový školní rok, proto jsme žá kům (k jejich velkému zklamání) o tři dny prodloužili prázdniny a přáli jsme si tenkrát, aby to bylo brzy za námi. Vyhlídky na zlepšení tepelného kom fortu a na krásnou a důstojnou po dobu školy nám pomáhaly snášet měsíce ztížených podmínek naší školní práce. Potýkali jsme se se sta vebním ruchem, hlukem a zvýšenou František Hnilo prašností. S úklidem měli plné ruce práce hlavně provozní zaměst nanci. Zvládli jsme to a dočkali se. Ve škole máme hezky teplo, do konce i na chodbách a v tělocvičně. Nová fasáda prohlédla a dodává škole na důstojnosti. A snad i žákům se ve škole teď bude víc líbit a bu dou se tu rádi učit. Poděkování patří našemu zřizovateli Obci Šardice v čele s paní starostkou za velkou podporu a přízeň škole a za to, že se jejich přispěním podařilo celou akci zdárně dokončit. strana 12 Šardice

13 Let s sing and talk together Eva Lysoňková V červnu 2013 naše škola po dala žádost o grant, který vyhlašuje Americká obchodní komora (Am Cham). Náš projekt jsme sepsali v angličtině a nazvali Let s sing and talk together Zpívejme a poví dejme si spolu. Jeho cílem je ucho vání místních lidových písní. Během jednoho roku se budeme setkávat se seniory a požádáme je o pomoc při sestavení zpěvníku. Součástí bude i CD, které nahrajeme s Mladou cim bálovou muzikou. Projekt nám AmCham schválila a k jeho uskutečnění jsme obdrželi Kč, které zároveň využijeme k vybavení učebny hudební výchovy. V říjnu jsme s naším projektem seznámili ženy z Dia klubu, které nám přislíbily pomoc. Na zasedání obecního zastupitelstva se náš plán setkal také s příznivými ohlasy. V pondělí 2. prosince 2013 jsme podle harmonogramu projektu usku tečnili besedy se seniory ve škole. Vyprávěli nám o oslavě Vánoc v době jejich dětství a společně jsme si za zpívali lidové písničky. Šardickou veřejnost jsme o prů běhu projektu informovali na tradič ním vánočním jarmarku, který naše škola pořádala v pátek 6. prosince Ve spolupráci s obecním úřadem a místní Charitou jsme zpříjemnili jedno předvánoční dopoledne dů chodcům při vánoční besídce na Rezidenci. Naši žáci se učí vstupovat do ži vota obce, komunikovat se staršími spoluobčany a spolupracovat mezi sebou navzájem. O vývoji projektu vás budeme pravidelně informovat také na školních webových strán kách Šardice strana 13

14 Světový den Ekoškol (World Days of Action) Do mezinárodního programu Ekoškola je v současné době zapojeno více než škol v 52 zemích světa na několika kontinen tech. Tato skutečnost vedla světového koor dinátora programu (organizace Foundation for Environmental Education) k vyhlášení Světo vého dne Ekoškol na den 7. listopadu. V tento den školy po celém světě pořádají akce na ochranu životního prostředí. K tomuto významnému dni jsme se připojili drobnými aktivitami s tématem odpady. Za pojily se všechny třídy a to různorodě. Žáky prvního i druhého stupně v tento den čekaly zážitkové projekty nebo tematicky zaměřené vyučovací hodiny. Děti z prvního stupně se zabývaly analýzou odpadového hospodářství ve škole a v obci. Žáci druhého stupně se se známili s čističkou odpadních vod s proce sem čištění vody. Mgr. Martina Králíková Do lesa s lesníkem V pátek se žáci ročníku účastnili projektu Do lesa s lesníkem. Projekt pro nás zrealizo vala Nadace dřevo pro život spolu s o.s. Pro přírodu a myslivost zastou peným panem Petrem Maradou. strana 14 Mgr. Martina Králíková Cílem projektu bylo přiblížit a uká zat žákům i učitelům les očima les níka. Představit les jako součást zdravého přírodního prostředí a zdů raznit jeho hospodářské a sociální souvislosti. Žáci se nejen seznámili s ukáz kami lesnických činností přímo v lese, ale většinu prací si sami vyzkoušeli za pomoci odborníků lesních pe dagogů a odborníků na zpracování dřeva. Během dopoledne žáci získali Šardice

15 povědomí o tom, jak se zakládá les, o semenářství a zalesňování, jak se vychovávají mladé porosty a vy značují stromky určené k těžbě v pro bírkách, jak probíhá těžební činnost a přibližování dřeva, jakou úlohu mají v lese myslivci a jak pečují o zvěř a nakonec co se dá ze dřeva vyrábět a tvořit. Toto poznání lesa zblízka a osobní prožitky přinesly dětem hlubší vztah a respekt nejen k lesu samotnému, ale i k práci lidí v lese. Videoreportáž z akce Do lesa s lesníkem najdete na internetových stránkách Nadace dřevo pro život: lity/172 reportaz ze sardic do lesa s lesnikem. Návštěva partnerské školy v Ankaře Od srpna letošního roku je naše škola zapojena do me zinárodního programu Co menius s projektem Zdravé dětství, krásný život. Je za měřen na zdravý životní styl správné stravování, pohyb a střídání práce a odpočinku. Do projektu je zapojeno sedm základních škol ze sedmi zemí Evropy Česká republika, Polsko, Španěl sko, Portugalsko, Itálie, Rumunsko a Turecko. Doro zumívacím jazykem je ang ličtina. Cílem projektu je vzájemná komunikace mezi učiteli a hlavně dětmi v cizím ja zyce a spolupráce na stano vených výstupech prostřed nictvím informačních tech nologií. Čeká nás spousta práce na úkolech, které jsou v har monogramu projektu stanoveny. Každou zemi účastníci projektu v průběhu dvou následujících let navštíví. První návštěvu organizo vala škola z turecké Ankary v týdnu od 15. do 19. listopadu Dele gaci z naší školy tvořily tři učitelky Mgr. Jana Paušová a čtyři žákyně, které aktivně pracují v kroužku Comenius club. V Ankaře nás srdečně přivítali žáci a jejich učitelé tanečním a pěveckým vystoupením. V průběhu týdne jsme poznali styl vyučování ve škole, na vštívili jsme hodiny turečtiny, tě lesné výchovy a angličtiny. Viděli jsme muzea a mešitu i moderní pod niky na výrobu chleba a třídění od padu. Měli jsme příležitost poznat krásy pětimilionového města i kaž dodenní život v tureckých rodinách. V Ankaře jsme našli nové přátele, které v květnu příštího roku rádi při vítáme v naší škole. Šardice strana 15

16 Vánoční jarmark Pátek 6. prosince byl pro školu velkým dnem. K tradičnímu vánoč nímu jarmarku jsme připojili oslavy dokončení stavebních prací. V opravené školní budově čekal na hosty sváteční kulturní program, který připravili učitelé a žáci naší školy ve spolupráci se ZUŠ Kyjov. Slavnostní a adventní atmosféru na vodily děti velkým množstvím vy stoupení dramatizací pohádky, zpěvem a hrou na hudební nástroje, tancem, prezentacemi projektů a samotným jarmarkem, při kterém prodávaly svoje výrobky. Těší nás velká účast veřejnosti, těší nás, že jste našli cestu do školy a přišli jste podpořit naše žáky. Vě říme, že se vám ve škole líbilo a že se k nám budete rádi vracet. vedení školy strana 16 Šardice

17 Šardice strana 17

18 Přejeme vám jménem žáků a zaměstnanců školy pohodové Vánoce a šťastný nový rok! Spolky Mladá muzika a Vlado Kumpan Blažena Galiová V úterý 15. října 2013 se uskuteč nil v kině Panorama v Kyjově kon cert dechové hudby Mladá muzika ze Šardic pod vedením Romana Kohoutka. Koncert se konal v rámci pravidelného seriálu dechových hu deb, který pořádá Městské kulturní středisko Kyjov. Zlatým hřebem ve čera bylo vystoupení známého trum strana 18 petisty Vlada Kumpana, který zahrál s Mladou muzikou několik skladeb. Překvapením bylo i moderování, při kterém se střídaly zpěvačky Mladé muziky a nám všem známý Jiří Fol týn, který svým vtipným moderová ním navodil ve zcela naplněném sále velmi příjemnou a pohodovou atmo sféru. Poděkování patří celé Mladé mu zice, Romanu Kohoutkovi, Vlado Kumpanovi a Jiřímu Foltýnovi za krásně prožitý večer. Již nyní se můžeme všichni těšit na další koncert, který se usku teční v roce 2014 opět v Kyjově, ale již v nově opraveném kulturním domě. Šardice

19 Oslavy 95. výročí vzniku Československé republiky Již tradičně je 28. říjen dnem nej různějších oslav státního svátku Dne vzniku samostatného Českoslo venska. Oslavy probíhají na mnoha místech republiky za účasti veřej ných funkcionářů či spolků. Jednou z těchto oslav bývá i kaž doroční setkání Československé obce legionářské a Českého svazu bojovníků za svobodu v Národním památníku v Praze na Žižkově. Na jejich letošní setkání, v době 95. vý ročí vzniku republiky, s účastníky bojů v Sovětském svazu i u afrického Tobruku, příslušníky anglického le tectva RAF, příslušníky PTP a veřej nými představiteli byli mimo jiné po zváni také zástupci Orla, České obce sokolské, Českého Junáka, Obce ba ráčníků a členové různých klubů vo jenské historie v dobových krojích či uniformách. Zástupci Orla, jehož mnozí členové se v minulosti zapojili do boje za svobodu, byli letos pozvá ni, aby se zúčastnili v nově poříze ných orelských krojích i se svými pra pory. Organizaci Orla zastupovali celkem tři lidé jeden za Prahu, je den za Čechy a za Moravu jsem byl já jako zástupce jednoty Orla Šar dice. Slavnostní shromáždění za účasti členů vlády a parlamentu bylo lemo váno nastoupenými představiteli jed notlivých spolků s jejich prapory či zástavami a doprovázeno fanfárami vojenské hudby. V odpoledních ho dinách ještě proběhl u pomníku legi onářů Pod Emauzy pietní akt spo jený s kladením věnců k památníku obětem první světové války s vo jenskými poctami a za účasti pra porů a bojových zástav. Mezi jednotlivými slavnostními akty probíhalo vzájemné focení a prohlížení všech praporů, krojů a dobových uniforem. Většina z nich byla nákladně restaurována nebo nově pořízena. A jejich nositelé jsou hrdí na to, že mohou tyto používat alespoň při slavnostech a různých přehlídkách. Vzájemně si pak předá vali také informace o možnostech restaurování. František Nešpor V družné debatě jsem se mimo jiné také dozvěděl, že členy Sokola byli i prezident T. G. Masaryk, Ed vard Beneš, Klement Gottwald nebo Antonín Zápotocký. Členy Orla byli zase parašutisté Jozef Gabčík, Jan Kubiš a Josef Valčík, kteří provedli atentát na Reinharda Heydricha. Přítomné zaujala zejména bojová zástava našich vojáků, kteří bojovali za druhé světové války na frontě z Buzuluku do Prahy. Bojovou zá stavu nesl nadporučík 5. gardového pluku v dobové uniformě a zajímavě vyprávěl o jejím osudu. Stejně jako mnozí z bojujících vojáků, kteří se nehodili novému vedení, nehodily se ani připomínky na tyto vojáky. Tehdejší armádní generál a poz dější prezident Ludvík Svoboda také upadl v nemilost, byl z armády propuštěn a vojenská zástava skon čila na půdě vojenské akademie. Když ji objevili příznivci vojenské his torie, našlo se na ní čtyřicet druhů plísní. Po roce 1989 však byla vy čištěna a zrestaurována a slouží při slavnostních přehlídkách a při natáčení historických filmů a doku mentů. Jménem jednoty Orla v Šardicích přeji všem spoluobčanům požehnané svátky vánoční a hodně zdraví v novém roce. Šardice strana 19

20 Zatímco muž opravoval auto, jeho syn vzal do ruky kámen a poškrábal to auto. Muž chytil svého syna a ze zuřivosti ho několikrát udeřil po ruce. Nevšiml si však..., že ho bije fran couzským klíčem. Chlapeček je v nemocnici, ztratil všechny své prsty kvůli zlomeninám. A pak se zeptal Lidi a věci... František Alexa, farář svého otce s unaveným pohledem v očích: Tati, kdy mi znovu narostou prsty? Otec, vědom si závažnosti si tuace, nebyl schopen říct vůbec nic. Šel zpět ke svému autu a několikrát do něho kopl. Rozhořčený si sedl před auto a díval se na škrábance. Chlapec tam napsal: MÁM TĚ RÁD TATI! Věci jsou k používání, lidé jsou na milování! Problém v dnešním světě spočívá v tom, že LIDÉ JSOU POUŽÍVÁNI A VĚCI JSOU MILOVÁ NY. Proto stojí lidstvo tam, kde je. Radost z narození dítěte Ježíše vám všem přeje váš farář. Fara v nové fasádě Vážení spoluobčané, s pomocí Vašich štědrých darů, s pomocí dotace od Obce Šardice a dotace Státního zemědělského in tervenčního fondu a s Božím požeh náním, se podařila v letošním roce dokončit oprava budovy fary. Jako poslední práce na celé opravě byly provedeny nové omítky, fasáda a oprava portálu u vstupních dveří. Celá tato akce včetně příprav ných prací, pořízení nových para petů a včetně zmiňované rekonst rukce portálu si vyžádala náklady ve výši Kč. Obec Šardice vě novala Kč, Státní zeměděl ský intervenční fond poskytl dotaci ve výši Kč, půjčky od ob čanů činí Kč. Zbývající část byla uhrazena z Vašich darů a ze sbírek v kostele. Po dokončení díla musely být nej dříve veškeré práce zaplaceny a až poté mohla Farnost Šardice žádat Ludmila Špérová SZIF o vyplacení dotace. Z důvodu předfinancování si musela farnost vzít krátkodobý úvěr od Státní spoři telny ve výši 200 tis. Kč. V měsíci záři obdržela farnost přislíbenou dotaci, ze které byl ne prodleně České spořitelně úvěr spla cen. Z uvedených půjček od občanů bylo již splaceno Kč. Takže k má farnost dluh vůči občanům Kč. S tímto dlu strana 20 Šardice

2/2014. náš společný domov. Hornický. Naše MŠ. Comenius. Den dětí. vína. spolek strana 10. slavila výročí strana 13. v Šardicích. na ranči.

2/2014. náš společný domov. Hornický. Naše MŠ. Comenius. Den dětí. vína. spolek strana 10. slavila výročí strana 13. v Šardicích. na ranči. Š ardice 2/2014 náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Hornický spolek strana 10 Naše MŠ slavila výročí strana 13 Comenius v Šardicích strana 17 Cupy hupy, pravda je to,

Více

4/2009. náš společný domov. rezidence. Návštěva. Kostel. Vánoční. v čele. Nový život. ve škole. po pěti letech. rozhovor. FK Šardice.

4/2009. náš společný domov. rezidence. Návštěva. Kostel. Vánoční. v čele. Nový život. ve škole. po pěti letech. rozhovor. FK Šardice. Š ardice 4/2009 náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Nový život rezidence strana 5 Návštěva ve škole strana 6 Kostel po pěti letech strana 13 Vánoční rozhovor strana

Více

Hovorany. letní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Léto 2014 1

Hovorany. letní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Léto 2014 1 Hovorany 2014 letní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU Hovorany Léto 2014 1 ÚVODEM Vážení spoluobčané! Vítám Vás nad stránkami našeho letního Zpravodaje. I tento červnový hodový Zpravodaj Vám nabídne přehled činnosti

Více

Hovorany. jarní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Jaro 2012 1

Hovorany. jarní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Jaro 2012 1 Hovorany 2012 jarní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU Hovorany Jaro 2012 1 ÚVODEM Vážení spoluobčané! Vítám Vás letos poprvé nad stránkami našeho jarního Zpravodaje. Co se v naší obci za uplynulé období událo a

Více

Pátek 1. října 2010 16.00 h stavění máje u Obecní haly U Orla

Pátek 1. října 2010 16.00 h stavění máje u Obecní haly U Orla Š 3/2010 ardice náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Investice 2006 2010 strana 3 Opevněná návrší strana 7 Krajanům v Rumunsku strana 12 Vinařské akce v obci strana

Více

Hovorany. jarní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Jaro 2014 1

Hovorany. jarní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Jaro 2014 1 Hovorany 2014 jarní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU Hovorany Jaro 2014 1 ÚVODEM Vážení spoluobčané! Vítám Vás všechny nad stránkami našeho jarního Zpravodaje. I letos bylo uplynulé období bohatě naplněno společenským

Více

Osvětimanský. zpravodaj. leden červenec 2011. Osvětimanský zpravodaj strana 1

Osvětimanský. zpravodaj. leden červenec 2011. Osvětimanský zpravodaj strana 1 Osvětimanský zpravodaj leden červenec 2011 Osvětimanský zpravodaj strana 1 Úvodní slovo starosty Informace Úřadu městyse Osvětimany Vážení spoluobčané. Podruhé mám v tomto volebním ob dobí možnost Vás

Více

3/2013. noviny. Ocenění pro kyjovské gymnázium. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013

3/2013. noviny. Ocenění pro kyjovské gymnázium. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013 BARVITÝ FAŠAŇK V KYJOVĚ První únorovou neděli jste mohli potkat v ulicích města průvod masek a krojovaných chlapců doprovázených

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč LISTY LANŠKROUNSKA Strana 1 10 / 2005 10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč Dnes si přečtete: Lanškrounští v Landskroně Str. 7 Co se děje v regionu Str. 8 Fotoreportáž z majálesu Str. 11 V sobotu

Více

1/2008. náš společný domov. Letošní fašaňk strana 7. Z dějin vína. Do školy ano, či ne? Paličkovaná krása. Historické fotky. strana 9.

1/2008. náš společný domov. Letošní fašaňk strana 7. Z dějin vína. Do školy ano, či ne? Paličkovaná krása. Historické fotky. strana 9. Š ardice 1/2008 náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Letošní fašaňk strana 7 Z dějin vína strana 9 Do školy ano, či ne? strana 12 Paličkovaná krása strana 13 Historické

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

ardice 2/2008 náš společný domov Škola v přírodě strana 6 Šardické divadlo Přehlídka dechovek Střípky Šardice opět divizní z Afganistanu

ardice 2/2008 náš společný domov Škola v přírodě strana 6 Šardické divadlo Přehlídka dechovek Střípky Šardice opět divizní z Afganistanu Š 2/2008 ardice náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Škola v přírodě strana 6 Šardické divadlo strana 9 Přehlídka dechovek strana 12 Střípky z Afganistanu strana 14

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Chráněné bydlení. Pf2006 OBČASNÍK OBCE CERHENICE PROSINEC 2005

Chráněné bydlení. Pf2006 OBČASNÍK OBCE CERHENICE PROSINEC 2005 OBČASNÍK OBCE CERHENICE PROSINEC 2005 Pf2006 Vážení a milí spoluobčané, rok 2005 uplynul jako voda, a tak je na místě jednak rekapitulace, ale také nastínění pracovních priorit Obecního úřadu na rok následující.

Více

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 Od otevření je nové hřiště v parku stále plné dětí. Foto Veronika Hollerová noviny 9/2009 VÁŽENÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN,

Více

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky.

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. OTNICKÝ 46 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 16. ročník 23. prosince 2011 Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. BABSKÉ HODY Číslo 46 - prosinec 2011

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ 2013 Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice Le o š Tu r e k, ve l i t e l J S D H H o d s l a v i ce V roce 1883 se rozhodlo

Více

Možná vznikne nový přírodní park

Možná vznikne nový přírodní park LL 8 / 2006 STRANA 1 8. číslo 21. dubna 2006 Ročník VI. Cena 10 Kč Dnes si přečtěte: Aktuálně jak se děti chystaly na Velikonoce str. 5 Možná vznikne nový přírodní park Rozhovor se Zdenou Lorencovou Str.

Více

LL 17 / 2006 STRANA 1 LAUDON 2006

LL 17 / 2006 STRANA 1 LAUDON 2006 LL 17 / 2006 STRANA 1 17. číslo 8. září 2006 Ročník VI. Cena 10 Kč Dnes si přečtěte: Blíží se nedožité devadesáté narozeniny legendárního brankáře Bóži Modrého jaké budou oslavy? Str. 12 a 13 LAUDON 2006

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2013 1 2 9/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a milí Strážničané, všichni milí přátelé! Tak už jsme zase po roce znovu všichni zváni k účasti na jedinečné městské slavnosti,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Ročník 7 / 2014 Číslo 1 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ se budou konat: v pátek 10.10.2010 od 14.00 do 22.00 hodin v sobotu 11.10.2010 od 8.00 do 14.00 hodin v zasedací místnosti OÚ. DEBATA S KANDIDÁTY v

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

OTNICKÝ. 17. ročník 30. března 2012 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes.

OTNICKÝ. 17. ročník 30. března 2012 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes. OTNICKÝ 47 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 17. ročník 30. března 2012 Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes. ANDĚLSKÁ ŠOU V DĚLNICKÉM DOMĚ MAŠKARNÍ PLES ŠKOLNÍ

Více