NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K VÝZVĚ Č. 57 OP LZZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K VÝZVĚ Č. 57 OP LZZ"

Transkript

1 NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K VÝZVĚ Č. 57 OP LZZ A) Publicita projektu 1. Z čeho vyplývá povinnost příjemců podpory dodržovat vizuální identitu ESF/OP LZZ a zajišťovat publicitu projektu spolufinancovaného z ESF? Požadavek na informování veřejnosti o projektech podpořených z fondů Evropské unie je stanoven v Nařízení Evropské komise č. 1828/2006. Na toto nařízení navazují 3 důležité manuály určující pravidla informování a propagace projektu: Manuál pro publicitu OP LZZ, který stanovuje povinné minimum publicity a vizuální identity projektů podpořených z OP LZZ; Manuál vizuální identity ESF v ČR, který určuje zásady správného používání loga ESF a vlajky EU; Manuál vizuální identity OP LZZ, který určuje zásady správného používání loga OP LZZ. Všechny tyto manuály jsou dostupné v záložce Publicita -> OP LZZ. 2. Jaké povinnosti vyplývají z Nařízení č.1828/2006? informovat příjemce podpory a širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z EU - dodržovat povinné minimum publicity poskytnout souhlas se začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců 3. Jaké minimální požadavky musí příjemce v rámci každého projektu podporovaného z OP LZZ splnit? dodržování povinného minima publicity OP LZZ; označení školicích místností projektu a označení všech věcí spolufinancovaných z OP LZZ prvky povinného minima publicity OP LZZ; vložení stručné prezentace projektu na webové stránky Uvedený výčet představuje minimální povinnou publicitu každého projektu, jejíž dodržování bude předmětem kontrol. Nesplnění závazného balíčku bude považováno za závažné nedodržení pravidel publicity a porušení rozpočtové kázně a bude sankcionováno ve smyslu příslušných ustanovení právního aktu o poskytnutí podpory. Příjemce může v rámci publicity projektu realizovat i další aktivity v závislosti na obsahovém zaměření projektu a jeho velikosti. 4. Co je povinné minimum publicity OP LZZ? Povinné minimum publicity OP LZZ je několik prvků (log), které musí příjemce používat: a) logo Evropského sociálního fondu b) text Evropský sociální fond v ČR - text může být součástí loga Evropského sociálního fondu nebo může být umístěn samostatně c) logo Evropské unie s textem Evropská unie d) logo Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost e) motto f) odkaz na webové stránky ESF Na drobné propagační předměty je nutné umístit minimálně body a), c) a d) Logo MPSV nebo MV a věta Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR není součástí povinného minima publicity. 1

2 5. Kde všude je třeba loga povinného minima publicity OP LZZ používat? Povinná loga je obecně třeba používat na všech dokumentech spojených s projektem (minimálně na přední straně) a na materiálech/předmětech hrazených z projektu, nemusí být ale úplně všude. ANO: smlouvy, zadávací dokumentace, letáky, brožury, propagační předměty, prezenční listiny atd. NE: kancelářské potřeby pro běžnou administrativu, faktury a objednávky (generované strojově) 6. Co je nutné při používání log povinného minimu publicity OP LZZ dodržovat? Zásady použití log definuje zejména Manuál vizuální identity: správné řazení log, barevnost, odstupy, minimální velikost, typ písma atd. Každé logo se vždy používá jako celek a je nepřípustné jakkoliv měnit jeho proporce a barevnost. Kromě povinných log lze použít pouze logo příjemce a/nebo projektu loga partnerů a dodavatelů (kromě poskytovatelů sociálních služeb u velkých, individuálních projektů) se nesmí používat (v případě potřeby ale lze uvést název partnera/dodavatele formou textu). 7. Jaké je správné pořadí log povinného minima publicity? Při použití standardní řady log, které je ke stažení na webu (ve formátu AI a JPG), je pořadí definováno takto: logo ESF v ČR s vlajkou EU a nápisem Evropská unie, za ním (pod ním) logo OP LZZ, a nakonec logo realizátora projektu. Pokud je součástí této řady i logo příjemce projektu, nesmí být větší než zbývající loga a vždy musí být dodrženy předepsané rozestupy log. Při používání log nezapomínejte na ostatní body Povinného minima publicity OP LZZ, tedy text Evropský sociální fond, motto a odkaz na webové stránky. 8. Jaké barevné varianty log jsou přípustné? Barevné varianty log: Černobílé logo ESF se užívá jen s černobílou vlajkou EU. Černobílá vlajka EU může být používána pouze v níže uvedené podobě: Pokud je materiál celý černobílý, je nutné uvést logo ESF a vlajku EU v černobílé variantě. Na tuto skutečnost je třeba myslet především při zadávání inzerce do tisku, které jsou u většiny případů černobílé, a tak je třeba zaslat novinám již rovnou černobílé varianty log. 2

3 V případě, že chcete použít negativní variantu na barevný podklad, vždy se používá černobílá varianta log a pouze v bílé barvě: Dávejte si pozor na barevnost log při tisku. Pokud použijete barevnou variantu log a vytisknete ji na černobílé tiskárně, tak je barevnost log špatně! 9. Které dokumenty, materiály, předměty je třeba označit povinným minimem publicity OP LZZ? Na všech informačních, školicích a propagačních materiálech musí být umístěno kompletní povinné minimum publicity OP LZZ: - letáky, brožury, publikace, - propagační předměty, - webové stránky projektu (v současné době jedním z nejvýznamnějších nástrojů pro informování veřejnosti), - prezenční listiny, pozvánky, prezentace, certifikáty, - hlavičkový papír (písemná korespondence spojená s projektem), - smlouvy, zadávací dokumentace, - šanony a desky s dokumenty spojenými s projektem (lze např. samolepkou) a dalších materiály vztahující se k projektu. Výjimku tvoří dokumenty, do kterých nelze loga z technických důvodů vložit (strojově generovaná faktura, objednávka atp.). Na fakturách je ale třeba uvést minimálně informaci o tom, že výdaj byl financovaný z OP LZZ v rámci projektu č. XXX, viz Příručka pro příjemce. Loga dále není třeba uvádět na kancelářských potřebách (např. košilky k účetním dokladům, interní žádanky na nákup věcí nebo služeb) pro běžnou administrativu. Povinná loga musí být umístěna minimálně na přední straně tištěných materiálů. Dále musí být povinnými logy označeny všechny školicí místnosti (tedy místnosti, které navštěvují účastníci projektu) a vybavení spolufinancované z OP LZZ označení musí být dostatečně velké, dobře viditelné a čitelné (větší cedule, plakát, roll-up, samolepka atp.). Označena by měla být také místní kancelář realizace projektu apod. 10. Jak označit pořízený software prvky povinné publicity, když má nehmotný charakter? Prvky povinné publicity by měly být zakomponovány přímo v daném softwaru, zejména pokud se jedná o software vytvářený na zakázku. Pouze v případech, kdy to není možné, je nutné označit povinnou publicitou počítač, na kterém je tento software nainstalován, případně místnost, ve které je používán. Počítač či místnost by měly být označeny logy a větou, že je zde používán tento software pořízený v rámci daného projektu za finanční účasti EU a ERDF. 3

4 11. Může být označení účetních dokladů názvem operačního programu a číslem projektu na originál faktury příjemce provedeno až dodatečně nebo tento text musí být na faktuře již od dodavatele? Označení se může provést dodatečně (např. razítkem, psaným textem). 12. Co je vhodné z hlediska publicity uvádět na prezenčních listinách? Prezenční listina ke školení by podle požadavků tzv. Desatera OP LZZ měla minimálně obsahovat všechny prvky povinného minima publicity, identifikační údaje účastníků akce, časovou dotaci akce či informaci o způsobu využití osobních údajů cílové skupiny. Kromě toho doporučujeme z důvodu administrace projektu také uvádět reg. číslo projektu a název příjemce podpory. Pro lepší dohledatelnost, např. při fyzické kontrole na místě, by bylo vhodné udávat i jméno lektora. Program školení stačí uvádět v manuálech/metodice, kterou pro daný kurz máte. 13. Jak máme dodržovat publicitu ve školicích místnostech a na certifikátech u kurzů, které jsou veřejně přístupné, případně když jde o mezinárodně uznávané certifikáty? A co když chce své logo na certifikátu použít dodavatel? Obecně je třeba označovat místnosti, kde se konají semináře, povinnými logy. Obdobně je třeba označit logy certifikáty a zároveň platí, že loga dodavatelů na certifikátech být nesmí (použít lze pouze text názvu atp.). Označení školicích místností a certifikátů ale není třeba vyžadovat u kurzů, které jsou pořádány pro veřejnost, nikoli konkrétně pro příjemce. ANO: kurz pořádaný konkrétně pro příjemce. NE: kurz pro veřejnost, kterého se příjemce pouze účastní. Dále pokud se jedná o certifikát, kde existuje odůvodnění pro to, že loga nemohou být použita (např. mezinárodní zkouška, řidičské oprávnění), musí být zúčastnění informováni o tom, že se vzdělávají z peněz OP LZZ, jinou formou. Nejlépe je k certifikátu přidat vlastní list (certifikát) s logy, který bude o této skutečnosti informovat. Co se týče log dodavatelů na certifikátech u kurzů pořádaných pro konkrétní příjemce, logo dodavatele být uvedeno nesmí je třeba vyžadovat certifikát, kde je dodavatel zmíněn bez loga, formou textu. Řada firem chce svá loga na certifikátech mít s odkazem na to, že se jedná o akreditovaný kurz MŠMT, nicméně MŠMT formát certifikátu podle všeho nijak nespecifikuje. 14. Může být v brožurách sloužících ke školení v rámci projektu použit copyright a odkaz na web dodavatele? Ano, pokud dodavatel nepoužije své logo, tak odkaz na web ani copyright nejsou zakázány. Upozorňujeme, že alespoň na přední straně je nutné použít řadu log povinného minima publicity dle Manuálu pro publicitu. 15. Jaké propagační předměty mohu v rámci projektu pořídit? Při výběru propagačních předmětů se zamyslete na vhodností propagačního předmětu vzhledem k projektu, jeho zaměření, aktivitám, cílové skupině, velikost atd. (například zapalovač není vhodný propagační předmět). Myslete na to, že propagační předmět by měl svou povahou co nejvíce reprezentovat váš projekt. Příklady vhodných propagačních předmětů naleznete na str Manuálu vizuální identity. Dále je třeba dělat pouze takové propagační předměty, na která se vejde povinné minimum publicity OP LZZ nelze následně argumentovat, že loga na propagačním předmětu nejsou, protože se na něj nevejdou. 4

5 16. Mohou být prvky povinného minima publicity zobrazena na propagačních předmětech formou rytiny (na stříbrný podklad, do dřeva atp.), případně výšivky? Ano, pokud bude dodržen standard a určitý poměr kontrastu, aby byla loga dobře viditelná, tak mohou být propagační předměty označeny formou rytiny či výšivky povinných log OP LZZ. 17. Jak nejlépe prokazovat publicitu projektu? Všechny aktivity spolufinancované z ESF-OP LZZ musí být řádně zdokumentovány. Doporučujeme archivovat výstřižky z novin (inzerce, články o projektu, rozhovory) nebo jejich kopie s daty uveřejnění i vzorky propagačních předmětů. Dalším možným způsobem prokázání publicity je fotodokumentace činností projektu (školení, služeb, seminářů apod.). Obecně je třeba se řídit Desaterem příruček OP LZZ, které se zabývají i tím, jaké doklady mají být archivovány. 18. Je možné položku - propagační balíček zahrnout v rozpočtu do služeb nebo je to nepřímý náklad? Náklady na nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu, které jsou pořizovány za účelem zajištění publicity pomoci z ESF, jsou součástí nepřímých nákladů. Veškeré nepřímé náklady jsou rozepsány v kapitole Metodiky způsobilých výdajů OPLZZ (D5). B) Administrace projektu 1. Pokud bychom nakupovali např. notebook či tiskárnu s využitím pro management projektu (projektový a finanční manažer, právník, odborný asistent), nikoliv přímo pro cílovou skupinu, spadají tyto nákupy/položky mezi nepřímé náklady? Ne. Do nepřímých nákladů jsou zahrnuty pouze náklady na nájem či operativní leasing zařízení či vybavení, které slouží k administraci projektu (tj. nepoužívá ho pro své zapojení do projektu cílová skupina, nikoli náklady na jeho pořízení. 2. Je možné mezi nepřímé náklady zařadit zřízení kanceláře projektu? Pokud je myšlena zařízením kanceláře nakoupení nábytku, tak ten není možné do této položky zařadit. Nábytek by byl v položce křížové financování. Tato forma financování není ovšem u této výzvy (č. 57) uznatelná. Mezi nepřímé náklady spadá zařízení a vybavení typu náklady na nákup papíru, náklady na spotřební a kancelářský materiál, odpisy budov využívaných pro projekt apod. Více viz Příručka D5 - Metodika způsobilých výdajů z Desatera OP LZZ. 3. Naše město je plátcem DPH, ale v minulých žádostech jsme uváděli, že nejsme plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu. Můžete mi prosím vysvětlit, proč tomu tak je a co se má správně uvést v žádosti? Finanční příspěvek (dotace) poskytnutý na schválený projekt spolufinancovaný z ESF, ze státního rozpočtu, z rozpočtu obcí, příp. z jiných zdrojů (úplata za poskytovaná plnění v rámci projektu apod.) není předmětem daně a nezahrnuje se do obratu pro registraci. Více informací naleznete v kapitole 6 Daň z přidané hodnoty DPH Metodiky způsobilých výdajů (D5) OP LZZ. V případě nejasností ohledně možné uplatnitelnosti odpočtu DPH na výdaje vzniklé v rámci projektu doporučujeme obrátit se s dotazem na místně příslušný finanční úřad. 4. Jsou uznatelným nákladem projektu externí služby - administrativní zajištění projektu, tzn. že evidenční činnost projektu (monitorovací zprávy, finanční řízení, publicitu) zajišťuje externí subjekt? Ano, náklady na administraci projektu jsou způsobilým výdajem. Viz Metodika způsobilých výdajů D5 Monitorovací zprávy lze zajišťovat externím subjektem v rámci Nákupu služeb administrace projektu (kromě přípravy projektové žádosti). Finanční řízení - vedení rozpočtu projektu jako součást finančního řízení projektu. Externě lze pořídit publicitu a zahrnout do nepřímých nákladů. 5

6 5. Město bude od příštího roku v účetnictví odepisovat majetek. V souvislosti s nákupem notebooků bych se ráda zeptala, do jaké položky máme notebooky (popř. odpisy notebooku) zařadit? Výzva č. 57 nepodporuje křížové financování, notebooky mohou být nakoupeny max. do výše Kč. Pokud budete notebooky pro cílovou skupinu v rámci projektu nakupovat, pak by se jednalo o nákup Neodpisovaného hmotného majetku, kap Do odpisů v rámci projektu nelze dát majetek, který byl pořízen z dotace. V metodice D5 jsou mj. popsány odpisy vlastního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, záleží, zda se jedná o zařízení pro cílovou skupinu nebo pro realizační tým. 6. Co patří mezi nepřímé náklady, jak se v žádosti napíšou do rozpočtu a jak bude tento rozpočet procentuelně vypadat? Lze nepřímé náklady v rozpočtu neuvádět, nebo naopak upravovat limity stanovené výzvou? Výčet nepřímých nákladů je uveden na str Metodiky způsobilých výdajů D5. Tyto náklady se nekontrolují, neevidují, propláceny budou ve výši podílu na skutečně vynaložených a prokázaných způsobilých přímých nákladech projektu. V Benefitu sami zadáváte procentní sazbu (která je daná výzvou a neměnná!!!), podle toho, jaký je objem celkových přímých výdajů (bez výdajů, které spadají do křížového financování). V rozpočtu tedy bude (kromě konkrétních částek): 9 - Přímé způsobilé náklady bez křížového financování: 100% 10 Nepřímé náklady: 14 %, 16 % nebo 18 % 11 Celkové způsobilé náklady: 114 %, 116 % nebo 118 %. 7. Můžeme školit zaměstnance na komunikaci s veřejností? Ne. Toto není v souladu s výzvou a nepřispívá k ŘLZ. 8. Musí mít zaměstnanec, který bude členem projektového týmu, uzavřenu dohodu o provedení činnosti na účast v projektovém týmu, nebo se jeho účast vykazuje pouze pracovními výkazy? V případě, že je zaměstnanec placen z peněz určených na projekt, musí být jeho vztah určen pracovní smlouvou, dohodou o PČ či dohodou o PP. Tzn., pokud bude již stávající zaměstnanec přiřazen na práci na projektu, tak se toto upraví v jeho pracovní náplni (uvede se zde, na jakém projektu bude pracovat, jakou částí úvazku a jak dlouho). Pokud bude zaměstnanec přijat na dohodu, tak budou tyto náležitosti součástí dohody. Poté dokládá ještě pracovní výkaz. 9. Jaký je rozdíl mezi osobními a mzdovými náklady? Do které kategorie patří náklady na mzdy projektového týmu (manažer, metodik, finanční manažer apod.)? Můžete uvést konkrétní příklady rolí (osob), kdy se používá rozpočtová kapitola mzdové náklady? V D1-Příručce pro žadatele o finanční podporu z OP LZZ je mj. uvedeno, že položka rozpočtu 01 Osobní náklady se dále dělí na: Pracovní smlouvy Dohody o pracovní činnosti Dohody o provedení práce Jiné osobní náklady Přičemž při rozdělení nákladů je nutné vzít v potaz následující skutečnosti dané opět Příručkou D1 (str. 36) : Pracovní smlouvy/dpp a DPČ jedná se o vyčíslení všech nákladů zaměstnavatele na danou pozici, tj. včetně odvodů zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění a dalších nákladů, které je zaměstnavatel povinen hradit na základě platných právních předpisů (odvody do Fondu kulturních a sociálních potřeb, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání apod.). Jiné osobní náklady náklady na odměny pracovníkům na projektu. Jedná se o odměny za kvalitní práci apod. a jejich vyplacení musí být dostatečně zdůvodněno. Dále sem patří náklady za vyčerpanou dovolenou, a to v případě, kdy díky čerpání dovolené dochází k překročení jednotkové měsíční sazby na danou pracovní pozici. Např. v rozpočtu je uvedena měsíční sazba na daného pracovníka ,-. Skutečně bylo vyplaceno za měsíc květen včetně dovolené ,-, z toho ,- bude čerpáno z měsíční sazby na danou pozici, 100,- z položky jiné osobní náklady. 6

7 10. Musí být nepřímé náklady součástí rozpočtu projektu? Pokud ano, co přesně znamená, že se neprokazují? Příjemce obdrží procentuelně stanovenou částku a pak už nijak nedokazuje fakturami, zda částku použil např. na toner do tiskárny, nákup papíru apod.? Nepřímé náklady se neprokazují a tudíž se jejich rozpis ani neuvádí do rozpočtu projektu. Jejich výše se odvozuje od přímých nákladů (v předem stanovené konkrétní procentní výši). Více informací viz příručka Metodika způsobilých výdajů (D5) OPLZZ. 11. Může nastat situace, kdy projektový manažer projektu bude zároveň i členem cílové skupiny. V případě, že pojede na školení jako člen cílové skupiny, měly by být cestovné, stravné a případné ubytování způsobilými náklady proplaceny v souladu s Metodikou způsobilých výdajů dle kapitoly 2.6 přímá podpora. Je to tak? Je možné, aby člen realizačního týmu mohl čerpat z přímé podpory. Je však nutné striktně rozdělit jeho roli jako člena realizačního týmu a jeho roli jako součást cílové skupiny. Tzn., měl by splňovat všechno to, co ostatní v cílové skupině, např. být v zaměstnaneckém poměru s příjemcem (v tomto případě mít s příjemcem uzavřený pracovně právní vztah, jehož náplní je jiná činnost než ta pro projekt), absolvovat řádně školení, atd. Úhrada z přímé podpory by neměla suplovat výdaje, které jsou u grantových projektů z nepřímých nákladů. 12. Co se týče realizačního týmu, jak máme co nejlépe a nejefektivněji zapojit současnou personalistku? Předpokládáme, že ona bude celé vzdělávání řídit a koordinovat zaměstnance, zastřešovat vytvoření konečného produktu (brožura, směrnice), ale současně bude absolvovat sama školení. Můžeme jí např. změnit pracovní smlouvu a uvést v žádosti, že vytvoříme nové pracovní místo (např. koordinátor řízení lidských zdrojů) a toto nové místo hradit z dotace? A může být někdo členem realizačního týmu a současně absolvovat školení? Člen realizačního týmu se může účastnit školení, pokud spadá zároveň do cílové skupiny. Na zaměstnance žadatele, kteří jsou přímo zapojeni do realizace projektu (max. 1,6 úvazku na jednoho člověka) je v rozpočtu vyčleněna kapitola Osobní náklady. Není třeba vytvářet nové pracovní místo, na které se vztahuje udržitelnost podle kapitoly 10 Příručky pro příjemce D2. Zachovejte stávající pracovní místo a pracovnici pouze upravte úvazek a náplň smlouvy. 13. Je možné z dotačních prostředků čerpaných z této výzvy pořídit notebooky zastupitelům města (17 osob)? Mimo jiné by jim sloužily ke studiu e-learningových kurzů, které by byly realizovány v rámci této výzvy. V rámci této výzvy je možné pro cílovou skupinu pořídit i notebooky (patří do kapitoly Zařízení a vybavení), pokud bude řádně odůvodněn jejich počet a budou sloužit jako vybavení k výuce. Náklady na kapitolu rozpočtu Zařízení a vybavení nesmí přesáhnout 20 % z celkových způsobilých přímých výdajů. Pokud jsou položky zařízení a vybavení využívány i k jiným účelům, které přímo nesouvisí s cíli projektu, způsobilá bude pouze poměrná část těchto nákladů. Metodika výpočtu této části musí být zachována po celou dobu projektu (vč. Závěrečného vyúčtování a případného auditu a žadatel ji musí být schopen v průběhu i po skončení projektu doložit). 14. Lze v rámci projektu pořídit software např. pro personální řízení Personální katalog rolí a služeb (řádově Kč)? Charakter softwaru opět musí být v souladu především s bodem 1 kapitoly 3.5 výzvy a musí být určený ke zlepšení systému kvality řízení lidských zdrojů. Vysoká cena musí být řádně odůvodněna. 15. Patří mezi způsobilé výdaje i nehmotný majetek (např. software) s pořizovací hodnotou vyšší než Kč? Ano. Nehmotný majetek neodpisovaný (do Kč) a odpisovaný (nad Kč) je součástí kapitoly Zařízení a vybavení. Je třeba dodržet limity dané příručkou D1 a D5. Kapitola Zařízení a vybavení není ve výzvě č. 57 omezena jiným způsobem, než uvádí příručka D5. Náklady na kapitolu rozpočtu Zařízení a vybavení nesmí přesáhnout 20 % z celkových způsobilých přímých výdajů. V tomto případě je nezbytné při vyplňování projektové žádosti v Benefitu zatrhnout pole projekt počítá s investičními náklady. V tomto případě je nezbytné při vyplňování rozpočtu projektové žádosti v Benefitu u nového záznamu SW v kapitole (cena, počet kusů) zatrhnout pole Z toho investiční a vypsat tam cenu SW. 7

8 16. Ve výzvě není povoleno křížové financování, není povolena realizace IT vzdělávání, ale je povoleno rozšiřování moderních ICT a egovernmentu ve veřejné správě (3.1 - podporované činnosti oblasti podpory). Tato kombinace není jasná, jaké aktivity lze tedy zahrnout do projektu: Je možné zakoupit SW, který je potřeba pro zkvalitnění práce v oblasti ŘLZ úřadu (personální informační systém, resp. nějaké jeho moduly, IS pro vzdělávání apod.)? Je možné vyškolit pro práci s IS pro ŘLZ pracovníky? Je to možné provést pro již existující IS nebo jen pro zakoupené/vytvořené IS v rámci projektu? Na rozšiřování moderních ICT a egovernmentu ve veřejné správě je možné vztáhnout nákup SW, který zkvalitní práci v oblasti ŘLZ úřadu. Ten by byl podle ceny dělen na nehmotný majetek neodpisovaný (do Kč) nebo odpisovaný (nad Kč) a řadil by se do kapitoly Zařízení a vybavení. V tomto případě je nezbytné při vyplňování projektové žádosti v Benefitu zatrhnout pole projekt počítá s investičními náklady. Rovněž je nezbytné při vyplňování rozpočtu projektové žádosti v Benefitu u nového záznamu SW v kapitole (cena, počet kusů) zatrhnout pole Z toho investiční a vypsat tam cenu SW. Charakter softwaru musí být v souladu především s bodem 1 kapitoly 3.5 výzvy. Na takto nově zakoupený nebo vytvořený informační systém pro oblast ŘLZ je možné vyškolit příslušné zaměstnance (řídící pracovníky nebo personalisty) v rámci projektu. 17. V textu výzvy je v bodě 3.1 u podporovaných činností oblasti podpory uvedena mj. podpora výzkumných aktivit v oblasti veřejné zprávy včetně podpory aplikace nástrojů zvyšování kvality a efektivity veřejné správy. Co se rozumí výzkumnou aktivitou ve veřejné správě a jaké definiční znaky musí splňovat? Spadá do této aktivity třeba výzkum veřejného mínění v obci? Pokud ano, za jakých podmínek? Výzkumnou aktivitou je zde myšleno např. dotazníkové šetření, průzkum spokojenosti, blíže viz bod 3.5 výzvy. Veškeré aktivity tedy musí být vztaženy k cílové skupině. 18. Lze do výzvy zahrnout informační systém úřadu (intranet) v rámci ICT pro podporu řízení lidských zdrojů? Veškeré aktivity musí směřovat k internímu zlepšení řízení lidských zdrojů systémového charakteru. Tvorba intranetového prostředí pro účely cílové skupiny je možná. 19. Lze vytvořit městský portál v rámci egovernmentu - informace z regionu na jenom místě - katalog, noviny, web, kiosky, kabelovky, městský helpdesk mezi organizacemi a veřejností? Ne. 20. Lze provést personální analýzu, vytvořit kompetenční modely (popis pracovního místa) a procesní analýzu v oblasti řízení lidských zdrojů? Ano. Všechny tyto aktivity byly definovány ve výzvě. 21. Patří mezi podporované činnosti této výzvy i vzdělávání zaměstnankyň úřadu na MD? Zaměstnankyně by byly např. v průběhu MD proškolovány z některých aplikací (Word, Excel, Spisovna ). V rámci výzvy č. 57 nebude možné proškolit zaměstnankyně úřadu na MD ze základních počítačových dovedností. Ve výzvě se přímo uvádí, že v rámci výzvy nebudou podpořeny projekty, jejichž součástí je realizace zahraniční pracovní cesty, vzdělávání v oblasti IT, jazykové vzdělávání. 22. Je možné v rámci výzvy, aby nám externí firma v průběhu dvou let realizace projektu provedla alespoň dvakrát průzkum spokojenosti občanů a zaměstnanců Městského úřadu? Výzva je zaměřená na kvalitu řízení lidských zdrojů na daném úřadu. Průzkum spokojenosti mezi zaměstnanci je podporovaná aktivita, mezi občany města ne. Četnost průzkumů je třeba zdůvodnit a vše navázat na aktivity projektu tak, aby byl naplněn jeho cíl. 23. Lze v rámci projektu vzdělávat řadové zaměstnance v tzv. měkkých dovednostech? Máme na mysli vzdělávání např. přepážkových zaměstnanců v řešení konfliktních situací, jednání s klienty apod.? A co obchodní korespondence (normy) nebo legislativa (zákoník práce apod.)? Ne. Tyto aktivity nejsou specifikovány ve výzvě. 8

9 24. Patří mezi podporované činnosti průběžné vzdělávání zaměstnanců úřadu (přednostně zaměstnanci finančního odboru a vedoucí odborů - vzdělávání vedoucích zaměstnanců obecná a zvláštní část dle zákona)? Vzdělávání zaměstnanců vyžadované zákonem ČR není podporovanou aktivitou v rámci projektů z EU. Je třeba přidaná hodnota projektu. Tato výzva se zaměřuje na zkvalitnění systému řízení lidských zdrojů. 25. Lze do projektu zahrnout vzdělávání vedoucích úředníků v manažerských dovednostech? Ano, pouze pokud se tyto manažerské dovednosti budou týkat výše uvedených oblastí (body 3.1 a 3.5 výzvy) a budou dostatečně odůvodněny identifikovat proč a zdůraznit změnu oproti původnímu stavu. 26. Lze zaplatit mezinárodní certifikaci ECDL? Ne. V rámci ECDL by se totiž jednalo o základní IT školení (Word, Excel...), a to v rámci této výzvy nelze školit. 27. Lze zaplatit kurz MPA (Master of Public Administration)? Ne. Tento typ vzdělávání není v souladu s body 3.1 a 3.5 výzvy. Důležité jsou tyto oblasti: tvorba metodik personálního řízení, hodnocení výkonnosti zaměstnanců, katalog prací, tvorba organizačních řádů a popisů pracovních činností, metody odměňování, metody zjišťování vzdělávacích potřeb zaměstnanců, tvorba plánu vzdělávání zaměstnanců, průzkumy spokojenosti zaměstnanců apod. 28. Patří mezi podporované činnosti v tomto projektu školení z oblasti řízení rizik: školení řidičů referentů (pro celý úřad), školení řidičů profesionálů, školení BOZP a PO (pro celý úřad) + speciální školení BOZP pro odbor technických služeb (strojní, svářečské průkazy, tlakové nádoby atd.) - jejich výsledkem jsou certifikáty a proškolené osoby? Ne. Tyto aktivity nepatří mezi podporované činnosti oblasti podpory. Více viz body 3.1 a 3.5 výzvy. 29. Patří mezi podporované činnosti personální audit, jehož výsledkem by byla metodika ke zvýšení kvality, výkonnosti a efektivity práce zaměstnanců na úřadě? Ano. Personální audit včetně návrhu optimalizace úřadu v oblasti řízení lidských zdrojů patří mezi podporované aktivity. 30. Lze vytvořit koncepci vzdělávání na úřadě, e-learningový systém a samotné e-learningové kurzy? Ano. Pilotní vzdělávací kurz může proběhnout prezenční nebo e-learningovou formou. Tato koncepce by měla být součástí nastavení interního systému vzdělávání. Více viz předchozí odpověď. Tato výzva je zaměřená na kvalitu řízení lidských zdrojů, nikoli na kvalitní lidské zdroje. Výzva se zaměřením na vzdělávání zaměstnanců se chystá. 31. Je možné do tvorby pilotních vzdělávacích kurzů zahrnout i vzdělávání zaměstnanců v těchto pilotních kurzech? Jaké aktivity budou uznatelné? Ano. V rámci nastavení interního systému vzdělávání mohou být vytvořeny pilotní kurzy na vzdělávání zaměstnanců v oblasti řízení lidských zdrojů a v době realizace projektu může proběhnout jeden cyklus těchto pilotních vzdělávacích kurzů (například za účelem otestování připraveného pilotního kurzu). 32. Prosím o bližší specifikaci oblasti Tvorba pilotních vzdělávacích kurzů. Jakých oblastí se mohou tyto pilotní kurzy týkat? Např. obecné zvyšování kompetencí zaměstnanců, vedoucích pracovníků, zvyšování specifické odbornosti zaměstnanců, jazykového vzdělávání nebo IT vzdělávání? U nastavení interního systému vzdělávání a tvorby pilotních vzdělávacích kurzů je nutné zaměřit se pouze na oblast personálního managementu, jde o vytvoření obsahových náplní modulů (podle analýzy potřeb). Takto nastavený pilotní kurz můžete otestovat v rámci jednoho cyklu, aby byly odstraněny případné chyby. Vždy je nutné řádně odůvodnit, proč zapojujete ty které zaměstnance, aby u věcného hodnocení bylo patrné, zda projekt splňuje specifické cíle 9

10 výzvy. Vše by mělo být navázáno např. na analýzu/průzkum vzdělávacích potřeb zaměstnanců. 33. Prosím o bližší specifikaci - vzdělávání zaměstnanců, zejména personalistů a vedoucích pracovníků daného úřadu v následujících oblastech: tvorba metodik personálního řízení, hodnocení výkonnosti zaměstnanců, katalog prací, tvorba organizačních řádů a popisů pracovních činností, metody odměňování, metody zjišťování vzdělávacích potřeb zaměstnanců, tvorba plánu vzdělávání zaměstnanců, průzkumy spokojenosti zaměstnanců apod. U vzdělávání personalistů a vedoucích pracovníků je u výzvy 57 třeba dbát na to, aby bylo zřejmé, že projekt má přímou vazbu a prokáže zkvalitnění řízení lidských zdrojů v organizaci a splní udržitelnost projektu (např. bude se pracovat podle nové metodiky/řízení). Musí prokázat změnu systémových a metodických procesů v organizaci. U vzdělávání je třeba dodržovat bod 1 kapitoly 3.5 výzvy. Obecně je třeba zkvalitnit ŘÍZENÍ lidských zdrojů v organizaci a změna musí být systémového charakteru. 34. Prosím o bližší specifikaci oblasti - Rozšiřování moderních ICT. Rozhodující je popis aktivit uvedený v bodě 3.5 výzvy. Tato výzva je zaměřená specificky, a to na problematiku řízení lidských zdrojů, pořízení SW musí tedy mít tedy spojitost s touto problematikou. 35. V bodě 3.5 výzvy jsou podporované aktivity projektu specifikace výzvy. Je možné žádat v rámci jednoho projektu z více oblastí (např. na vzdělávání zaměstnanců, zároveň na personální audit)? Ano, v rámci projektu mohou být podpořeny aktivity z více oblastí. Pokud ovšem uvádíte vzdělávání zaměstnanců, pak prosím postupujte podle bodů 3.1 a 3.5 výzvy. 36. Ve výzvě není nikde uvedeno, do kdy musí být projekt zrealizován. Existuje nějaký termín, do kdy musí být projekt ukončen? Je to rok 2015 nebo dříve? Je možné, abychom začátek realizace projektu dali např. až na nebo až na a realizovali ho pak do ? Čerpání finančních prostředků je možné až do konce roku 2015, ukončení realizace projektů je však nutné do (viz Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP LZZ - str pozn. pod čarou). Maximální délka realizace projektu je 24 měsíců. C) Finanční řízení projektu 1. Kde najdeme tabulku Obvyklých mezd a platů OP LZZ a Obvyklých cen OP LZZ? Obě tabulky naleznete na stránkách 2. Město bude v účetnictví odepisovat majetek. Do jaké položky máme zařadit např. odpisy notebooků? Výzva č. 57 nepodporuje křížové financování, notebooky mohou být nakoupeny max. do výše Kč. Pokud budete notebooky pro cílovou skupinu v rámci projektu nakupovat, pak by se jednalo o nákup Neodpisovaného hmotného majetku, kap Do odpisů v rámci projektu nelze dát majetek, který byl pořízen z dotace. V metodice D5 jsou mj. popsány odpisy vlastního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, záleží, zda se jedná o zařízení pro cílovou skupinu nebo pro realizační tým. 3. Jak se sčítají položky rozpočtu a jak se z nich vypočítává příspěvek obce? A (přímé náklady, tvoří 82 % rozpočtu) + B (nepřímé náklady tvoří 18 % rozpočtu) = C (což je 100 % rozpočtu), C = 100 % uznatelných nákladů (celkové náklady projektu). Vypočítavá se spolufinancování žadatele ve výši 15 % (městská část Prahy) z těchto 100 % rozpočtu? V zásadě ano, ale s podstatnou odchylkou. Tou je, že výše nepřímých nákladů se vypočítává ze 100 % způsobilých přímých nákladů. Jinými slovy 100 % přímých způsobilých + v uvedeném případě 18 % nepřímých způsobilých tvoří následně 100% základ pro výpočet Vašeho 15procentního podílu spolufinancování. 10

11 4. V textu výzvy č. 57 je uvedeno, že minimální objem finančních prostředků na projekt je Kč. Uvedené limity pro výši podpory se týkají pouze způsobilých výdajů. Výše podpory projektu realizovaného v rámci OP LZZ může dosáhnout maximálně 85 % způsobilých výdajů projektu. Z toho vychází, že minimální cena způsobilých výdajů projektu je 85 % ze ESF (tj. 1 mil) + 15% spoluúčast žadatele, je to tak? Ne není to tak. Minimální výší projektu se míní celkové způsobilé výdaje projektu. I Vaše část spolufinancování je způsobilý výdaj. Je nutné to chápat tak, že každý výdaj je způsobilý a ve výši 15 % si jej jako příjemci dotace platíte sami. Jinými slovy 850 tisíc Kč ze SF EU tis. z vašeho rozpočtu = 1 milion Kč a tj. ve Vašem případě minimální objem prostředků na projekt. 5. Když vyplňuji v Benefitu záložku Zdroje financování, automaticky se v rozpadu financí objevuje 85 % strukturální fondy, 15 % příspěvek ze státního rozpočtu. Ve výzvě je ale uvedeno, že 15 % dofinancovává žadatel. Nevím, jak to mám upravit, zda mám využít kolonku soukromé financování? Žádost v Benefitu7 se krok po kroku vyplňuje podle příručky D6, soukromé prostředky nevyplňujete, u veřejné správy je třeba zajistit 15% příspěvek ze státního rozpočtu. Údaje v kapitole Zdroje financování budou následující: Příspěvek ze SF 85 % Příspěvek z národních veřejných zdrojů 15 % Příspěvek ze státního rozpočtu 15 % Veřejné finanční prostředky celkem 100 %. 6. Jsou náklady na audit součástí nepřímých nákladů? Ne. Veškeré aktivity, které lze zahrnout do nepřímých nákladů grantových projekt, naleznete v kapitole Metodiky způsobilých výdajů OPLZZ (D5). 7. Musí být nepřímé náklady součástí rozpočtu projektu? Pokud ano, co přesně znamená, že se neprokazují? Příjemce obdrží procentuelně stanovenou částku a pak už nijak nedokazuje fakturami, zda částku použil např. na toner do tiskárny, nákup papíru apod.? Nepřímé náklady se neprokazují a tudíž se jejich rozpis ani neuvádí do rozpočtu projektu. Jejich výše se odvozuje od přímých nákladů (v předem stanovené konkrétní procentní výši). Více informací viz příručka Metodika způsobilých výdajů (D5) OPLZZ. 8. Lze v žádosti uplatnit výdaje na mzdové příspěvky? Aktivity ve výzvě 57 nemají charakter veřejné podpory. V příručce D5 se uvádí, že pokud projekt bude bez veřejné podpory (což je u výzvy 57 ve veřejné správě), pak je finanční podpora z veřejných prostředků na mzdové příspěvky pro cílové skupiny povolena až do výše 100 % mzdových nákladů na dané pracovní místo, nejvýše však do částky číselně odpovídající trojnásobku minimální mzdy. 9. Patří audit projektu do způsobilých nákladů projektu? Všechny projekty spolufinancované z OPLZZ, u kterých byly příjemcům poskytnuty na realizaci veřejné prostředky ve výši Kč a více, musí být před podáním závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu zauditované (externí audit). Tyto náklady lze pak zahrnout v rámci rozpočtu do kapitoly Nákup služeb (Náklady vyplývající přímo ze smlouvy). U grantových projektů s nižší dotací není audit vyžadován, lze jej ovšem zahrnout do přímých způsobilých nákladů. 10. Minimální objem prostředků na projekt je Kč. V případě, že náš projekt bude v rozpočtu žádosti např. počítat s Kč na nákup služeb (60 % výdajů projektu) a zbylých Kč budou tvořit mzdy sestaveného týmu (40 %), ale ve skutečnosti při samotné realizaci např. vlivem výběrového řízení - vysoutěžíme náklady na nákup služeb např. za Kč, tím pádem bude muset poklesnout i výše mezd tak, aby byl zachován poměr 60/40 %. Celkové náklady se tak v průběhu realizace projektu dostanou pod minimální hranici Kč. Bude se jednat o porušení podmínek dotace? Ne. Za toto nebude příjemce sankcionován, bude se jednat o úsporu projektu. Podstatné je, aby byly naplněny cíle projektu a všechny indikátory. 11

12 11. Je možné, aby byl projekt postaven jednoduše ze dvou nákladů náklady na nákup služeb 60 % (náklady na firmu, která nám provede průzkum spokojenosti zaměstnanců, metodiku personálního auditu aj.) a náklady na mzdy projektového týmu, který bude s touto firmou spolupracovat (včetně nákladů na projektového manažera, který celý projekt bude po stránce dotační administrovat) ve výši zbylých 40 %? Ano, pokud budou dodrženy limity dané příručkami D1 a D5 Desatera OPLZZ a danou výzvou na osobní náklady pracovníků úřadu zaměstnaných na projektech ESF (max. 1,6 úvazku) a na nákup služeb (60 %). Kapitola osobní náklady není procentuelně omezena, ovšem týká se jen zaměstnanců žadatele, kteří jsou přímo zapojení do realizace projektu (včetně pracovníků zaměstnaných na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce). 12. Platí pro tuto výzvu, že nákup služeb může přesáhnout 60 % přímých způsobilých nákladů s tím, že budou o to sníženy nepřímé náklady? Kapitola Nákup služeb NESMÍ převýšit 60 % přímých způsobilých výdajů. Údaje v textu výzvy zpřesňují informace z Metodiky způsobilých výdajů a je třeba řídit se předně výzvou. 13. Patří mezi způsobilé výdaje i nehmotný majetek (např. software) s pořizovací hodnotou vyšší než Kč? Ano. Nehmotný majetek neodpisovaný (do Kč) a odpisovaný (nad Kč) je součástí kapitoly Zařízení a vybavení. Je třeba dodržet limity dané příručkou D1 a D5. Kapitola Zařízení a vybavení není ve výzvě č. 57 omezena jiným způsobem, než uvádí příručka D5. Náklady na kapitolu rozpočtu Zařízení a vybavení nesmí přesáhnout 20 % z celkových způsobilých přímých výdajů. D) Veřejné zakázky 1. Jaká dokumentace bude kontrolována? Kontrolovat se bude zejména: Záznam o stanovení předpokládané hodnoty. Výzva k podání nabídky (zadávací dokumentace) + potvrzení o převzetí (dodejky apod.). Nabídky podané uchazeči. Jmenování komise pro otevírání obálek/komise pro hodnocení nabídek+ čestná prohlášení členů. Zápis o otevírání nabídek obálek/posouzení a hodnocení nabídek. Rozhodnutí o oznámení a o výběru nejvhodnější nabídky. Smlouva (oznámení o uzavření smlouvy). Doklady o zveřejnění jednotlivých kroků např. zveřejnění zahájení zadávacího řízení na (print screen). Zadavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci vzniklou v souvislosti se zadáváním zakázky a záznamy o elektronických úkonech související s realizací zakázky. 2. Jak a které doklady a dokumenty je potřeba uchovávat? Zadavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci vzniklou v souvislosti se zadáváním zakázky a záznamy o elektronických úkonech související s realizací zakázky. Nutné je uchovat vše v originálech, pro potřeby kontroly je vhodné pořídit si od všech podkladů alespoň dvě kopie. 3. Jak nejlépe rozeslat výzvu k podání nabídek? Způsobů je několik: nechat si potvrdit doručení u, tzv. doručenku (potvrzení o přečtení není třeba). Přes datovou schránku. Pošta doporučeně (je třeba doložit podací lístek). 4. Musí se na OSF dokumenty dokládat v originále, nebo stačí kopie? Na OSF stačí dodat kopie dokumentů, originály si uschovejte pro případ kontroly na místě. 12

13 5. Jak stanovím předpokládanou hodnotu zakázky? Při určování předpokládané hodnoty zakázky je zadavatel povinen postupovat hospodárně a zboží a služby pořizovat za cenu obvyklou v místě plnění zakázky. Zadavatel je povinen využít jeden z těchto způsobů: Vycházet z ceny zakázek s obdobným plněním. Udělat průzkum cen v místě plnění zakázky, a to takovým způsobem, aby žádného z dodavatelů nezvýhodnil (např. součást dotazu nesmí být zadávací dokumentace) Jakým způsobem zadavatel k předpokládané hodnotě došel je předmětem kontrol. 6. Kde se dá zveřejnit výzva k podání nabídky? Na webu, kde je to u veřejných zakázek v hodnotě od ,- Kč bez DPH dokonce povinné. Dále je třeba Výzvu zveřejnit i na dalších místech, pokud to závazné předpisy vyžadují. U zakázek zadávaných v režimu zákona to může být profil zadavatele (zjednodušené podlimitní řízení), centrální adresa (otevřené řízení) atd. Doporučujeme vždy zveřejňovat i na webových stránkách zadavatele. 7. Které zákony a předpisy je nutné při zadávání veřejných zakázek dodržovat? Základním dokumentem je Zákon o veřejných zakázkách, dále Metodický pokyn a podmínky dané výzvy. Řídíte se také interními předpisy, které však nesmí být v rozporu se Zákonem a Metodickým pokynem. Obecně tedy platí, že zadavatel musí respektovat požadavky všech předpisů, které jsou pro něj závazné (např. u nadlimitní zakázky spolufinancované ze strukturálních fondů EU to bude zákon, Metodický pokyn i interní předpisy, u zakázek malého rozsahu pak interní předpisy a Metodický pokyn). 8. Můžeme vyhlásit veřejnou zakázku na dodávky služeb k projektu před oficiálním zahájením projektu uvedeném v BENEFIT7? Realizace grantových projektů může být zahájena až po vydání právního aktu. Za způsobilé se považují ty výdaje, které vznikly až po uzavření právního aktu o poskytnutí podpory během období, které je v tomto právním aktu definováno. Z toho důvodu nemůžete výběrové řízení na dodavatele zahájit před vydáním právního aktu. E) Obecné dotazy 1. Je vhodný projektový záměr, který zahrnuje pouze školení vedoucích pracovníků a personalistů? Ne. Projekt musí prokázat potřebu a pokrok, že došlo ke zlepšení a souvislost se zvyšováním kvality řízení lidských zdrojů. 2. Máme vyplňovat kapitolu veřejná podpora, když přímo ve výzvě je uvedeno, že aktivity obecně nemají charakter veřejné podpory? U kapitoly veřejná podpora musí všechna povinná pole žadatel vyplnit i v případě, že jeho žádost nezakládá veřejnou podporu. Do všech záložek poté uveďte, že instituce veřejné správy se svou činností nepodílí na hospodářské soutěži, tudíž podporované aktivity obecně nemají charakter veřejné podpory. Informace k VP/de minimis nejsou v tomto případě relevantní. Tato fráze není daná, můžete to popsat podle sebe. 3. Rádi bychom připravili projekt se zaměřením na bod 1 kapitoly 3.5 výzvy. Projekt bude zahrnovat pouze tyto podporované aktivity. Jak si v tomto konkrétním případě představujete zajištění udržitelnosti projektu? Můžeme napsat, že udržitelnost projektu bude spočívat v tom, že všichni nově příchozí zaměstnanci, kteří budou v cílové skupině (personalisté, vedoucí zaměstnanci), budou absolvovat obdobná školení jako cílová v průběhu realizace projektu, a tím bude zajištěna kontinuita nastaveného systému a také udržitelnost projektu. Je to takto v pořádku? Zajištění udržitelnosti projektu je přesně tak, jak píšete. Vytvořený model (metodiky, plány, organizační řády) v rámci této výzvy musí fungovat pro stávající i nově příchozí zaměstnance. 13

14 4. V textu výzvy je v bodě 3.1 u podporovaných činností oblasti podpory uvedena mj. podpora výzkumných aktivit v oblasti veřejné zprávy včetně podpory aplikace nástrojů zvyšování kvality a efektivity veřejné správy. Co se rozumí výzkumnou aktivitou ve veřejné správě a jaké definiční znaky musí splňovat? Spadá do této aktivity třeba výzkum veřejného mínění v obci? Pokud ano, za jakých podmínek? Výzkumnou aktivitou je zde myšleno např. dotazníkové šetření, průzkum spokojenosti, blíže viz bod 3.5 výzvy. Veškeré aktivity tedy musí být vztaženy k cílové skupině. 5. Lze do výzvy zahrnout informační systém úřadu (intranet) v rámci ICT pro podporu řízení lidských zdrojů? Veškeré aktivity musí směřovat k internímu zlepšení řízení lidských zdrojů systémového charakteru. Tvorba intranetového prostředí pro účely cílové skupiny je možná. 6. Lze provést personální analýzu, vytvořit kompetenční modely (popis pracovního místa) a procesní analýzu v oblasti řízení lidských zdrojů? Ano. Všechny tyto aktivity byly definovány ve výzvě. 7. Prosím o bližší specifikaci oblasti - Rozšiřování moderních ICT. Rozhodující je popis aktivit uvedený v bodě 3.5 výzvy. Tato výzva je zaměřená specificky, a to na problematiku řízení lidských zdrojů, pořízení SW musí tedy mít tedy spojitost s touto problematikou. 8. V bodě 3.5 výzvy jsou podporované aktivity projektu specifikace výzvy. Je možné žádat v rámci jednoho projektu z více oblastí (např. na vzdělávání zaměstnanců, zároveň na personální audit)? Ano, v rámci projektu mohou být podpořeny aktivity z více oblastí. Pokud ovšem uvádíte vzdělávání zaměstnanců, pak prosím postupujte podle bodů 3.1 a 3.5 výzvy. 14

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ A) Povinnost příjemců zajišťovat publicitu projektů 1. Z čeho vyplývá povinnost příjemců podpory dodržovat vizuální identitu ESF/OP LZZ a zajišťovat

Více

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K VÝZVĚ Č. 32 OP LZZ

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K VÝZVĚ Č. 32 OP LZZ NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K VÝZVĚ Č. 32 OP LZZ A) Publicita projektu 1. Z čeho vyplývá povinnost příjemců podpory dodržovat vizuální identitu ESF/OP LZZ a zajišťovat publicitu projektu spolufinancovaného

Více

Pravidla pro realizování propagačních a informačních aktivit

Pravidla pro realizování propagačních a informačních aktivit 19. dubna 2013 Pravidla pro realizování propagačních a informačních aktivit Nařízení Evropské komise č. 1828/2006. Manuál vizuální identity ESF v ČR 2007 2013 (určuje zásady správného používání loga ESF

Více

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI K VÝZVĚ Č. 35 ŠKOLENÍ JE ŠANCE

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI K VÝZVĚ Č. 35 ŠKOLENÍ JE ŠANCE NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI K VÝZVĚ Č. 35 ŠKOLENÍ JE ŠANCE Podporované aktivity 1) Jaké vzdělávací kurzy spadají do obecného a do specifického vzdělávání? Za obecné vzdělávání se považuje vzdělávání

Více

vyhlašuje: pro: Kraje ČR

vyhlašuje: pro: Kraje ČR Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Česká republika Úřad práce České republiky se

Více

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY - PUBLICITA

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY - PUBLICITA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY - PUBLICITA I.VIZUÁLNÍ IDENTITA A ZAJIŠŤOVÁNÍ PUBLICITY Z čeho vyplývá povinnost příjemců podpory dodržovat vizuální identitu ESF a zajišťovat publicitu projektu spolufinancovaného z

Více

Výzva 02_16_019 Excelentní výzkum

Výzva 02_16_019 Excelentní výzkum Výzva 02_16_019 Excelentní výzkum Nejčastěji kladené dotazy Obecné dotazy 1) Definice výzkumného centra Termín výzkumné centrum je definován v Pravidlech pro žadatele a příjemce specifická část, kde je

Více

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů 1. Dotace je určena pouze na způsobilé výdaje. Způsobilý je výdaj, který: je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou EU a ČR), je v souladu s pravidly programu (OPZ) a s podmínkami poskytnutí

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) 1. Může se do vyhlášené výzvy přihlásit s projektem jakýkoliv subjekt, který splňuje parametry oprávněného žadatele, nebo je jejich počet omezen na ty kraje, s nimiž bylo

Více

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...-

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...- DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 OBSAH ČÁST PRVNÍ

Více

PŘÍRUČKA PRO AKREDITOVANÉ PRACOVIŠTĚ

PŘÍRUČKA PRO AKREDITOVANÉ PRACOVIŠTĚ PŘÍRUČKA PRO AKREDITOVANÉ PRACOVIŠTĚ Tato příručka je určena pro akreditované pracoviště účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením

Více

4. kolo výzev Plzeňského kraje. 1.1, 1.2 a 1.3

4. kolo výzev Plzeňského kraje. 1.1, 1.2 a 1.3 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK 4. kolo výzev Plzeňského kraje v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 4. března 2011 Obsah semináře I. Základní informace k výzvám a obecná pravidla II. Věcná

Více

Publicita v projektech

Publicita v projektech Publicita v projektech financovaných z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Seminář pro příjemce 2.1 5. 4. / 10. 5. 2011 Pravidla pro realizování propagačních a informačních aktivit

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 4.2: POSÍLENÍ KAPACIT KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH

Více

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY Počet stran přílohy: 31 VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Publicita v projektech

Publicita v projektech Publicita v projektech financovaných z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 19. října 2011 Pravidla pro realizování propagačních a informačních aktivit Nařízení Evropské komise

Více

PRŮVODCE PRAVIDLY PUBLICITY v projektech spolufinancovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

PRŮVODCE PRAVIDLY PUBLICITY v projektech spolufinancovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost PRŮVODCE PRAVIDLY PUBLICITY v projektech spolufinancovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Obsah Publicita v projektech, základní pravidla, další zdroje informací str. 3-5 Závazný balíček

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Otázky a odpovědi. k dotačnímu titulu

Otázky a odpovědi. k dotačnímu titulu Otázky a odpovědi k dotačnímu titulu Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2015 Plzeňský kraj (18. 12. 2015) Čl. V., odst.

Více

Způsobilé výdaje. Prosím o konkretizaci uznatelných výdajů v návaznosti na standardy účetnictví. Výše režie a její náplň.

Způsobilé výdaje. Prosím o konkretizaci uznatelných výdajů v návaznosti na standardy účetnictví. Výše režie a její náplň. Způsobilé výdaje Musí být ve finančním plánu projektu vykázány všechny výdaje spojené s projektem? Např. předložený projekt bude za cca 500 mil CZK. V průběhu přípravy projektu bude zaplaceno cca 1,5 mil

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.7/1.3.6/1.16 Název projektu Další

Více

Monitorovací zpráva (průběžná, závěrečná) obecné informace

Monitorovací zpráva (průběžná, závěrečná) obecné informace Monitorovací zpráva (průběžná, závěrečná) obecné informace Monitorovací zprávy (dále jen "MZ") se předkládají v případě všech typů projektů, a to zpravidla jedenkrát za každých 6 měsíců realizace projektu.

Více

PRACOVNÍ VERZE ZÁSADY. pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality 2016

PRACOVNÍ VERZE ZÁSADY. pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality 2016 MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Č.j.: MV-xxxxx-5/OBP-2015 PRACOVNÍ VERZE ZÁSADY pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu

Více

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE Ministerstvo pro místní rozvoj PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE pro program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 1. vydání 10. října 2008 Obsah 1. Úvod...2 2.

Více

Zadávací dokumentace zakázky. Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy. 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s.

Zadávací dokumentace zakázky. Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy. 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s. Zadávací dokumentace zakázky Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s. 1. Název zakázky Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy

Více

Nejčastěji pokládané otázky k výzvě Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost dotace na vybudování a provoz (mimo Prahu/v Praze)

Nejčastěji pokládané otázky k výzvě Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost dotace na vybudování a provoz (mimo Prahu/v Praze) Nejčastěji pokládané otázky k výzvě Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost dotace na vybudování a provoz (mimo Prahu/v Praze) 1. Podání žádosti, oprávněný žadatel, monitorovací systém, kapacita

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence. Pardubický kraj

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence. Pardubický kraj Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence (v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji) Pardubický kraj v souladu se zákonem č.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 2. výzva Globálních grantů II PK v prioritní ose 1 4. výzva Globálního grantu PK v prioritní ose 3 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 1. Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí být vynaloženy na stanovený účel a v rámci období

Více

Příloha 2 Pokyny pro žadatele o podporu v rámci 3. výzvy dle příloh V směrnice Program podpory vodohospodářských aktivit

Příloha 2 Pokyny pro žadatele o podporu v rámci 3. výzvy dle příloh V směrnice Program podpory vodohospodářských aktivit Příloha 2 Pokyny pro žadatele o podporu v rámci 3. výzvy dle příloh V směrnice Program podpory vodohospodářských aktivit 1 SEZNAM ZKRATEK ČR MŽP OPŽP SFŽP ČR Česka republika Ministerstvo životního prostředí

Více

Kapitola Publicita Příručka pro příjemce OP RLZ / JPD 3

Kapitola Publicita Příručka pro příjemce OP RLZ / JPD 3 Kapitola Publicita Příručka pro příjemce OP RLZ / JPD 3 Obecná pravidla Na základě Nařízení Evropské komise č. 1159/2000 je každý příjemce podpory povinen informovat širokou veřejnost o tom, že daný projekt

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu

Více

Dotaz: Může KP uzavřít se stávajícím zaměstnancem DPP místo dodatku k pracovní smlouvě? Odpověď: Ano.

Dotaz: Může KP uzavřít se stávajícím zaměstnancem DPP místo dodatku k pracovní smlouvě? Odpověď: Ano. 10% náklady na řízení se týkají pouze části financované z prostředků EHP (tj. do 90% rozpočtu) nebo celkového rozpočtu projektu? Náklady na řízení mohou činit maximálně 10 % celkových způsobilých výdajů

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

- Samostatné podání žádosti na animaci školských zařízení není možné.

- Samostatné podání žádosti na animaci školských zařízení není možné. Plzeň, 22.2.2016 místopředseda spolku V návaznosti na výstupy z diskusí na workshopech realizovaných ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov, na četné dotazy z MAS a na základě připomínek PS LEADER

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z II. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3

Seminář pro příjemce finanční podpory z II. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 Seminář pro příjemce finanční podpory z II. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 21. ledna 2010 Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů 1 Obsah semináře

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007-2013 Obecné principy způsobilosti výdajů Způsobilé výdaje musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění a účelu a musejí

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO3 Individuální projekty systémové VERZE: 3 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídící

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 Verze č. 4.5 Účinnost od 1. 9. 2015 SEZNAM ZMĚN Část Změny v textu oproti verzi 4.4 Kap.

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 6. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

Zadavatel: FEROX, a.s. Děčín, Ústecká 30, Děčín 5, 405 30; zastoupený Ing. Miroslavem Němcem, místopředsedou představenstva IČO 0008648 DIČ CZ8648

Zadavatel: FEROX, a.s. Děčín, Ústecká 30, Děčín 5, 405 30; zastoupený Ing. Miroslavem Němcem, místopředsedou představenstva IČO 0008648 DIČ CZ8648 Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu rozvoj lidských zdrojů I. Základní údaje Název zakázky : Jazykové

Více

V rámci grantového schématu lze projektům realizovaným v Opatření 3.1 OP RLZ proplatit pouze následující náklady:

V rámci grantového schématu lze projektům realizovaným v Opatření 3.1 OP RLZ proplatit pouze následující náklady: Uznatelné výdaje V rámci grantového schématu lze projektům realizovaným v Opatření 3.1 OP RLZ proplatit pouze následující náklady: Uznatelný výdaj projektu musí splňovat následující základní kritéria:

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 5. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Zabezpečení dodávky komunikačních a propagačních aktivit pro zprostředkující subjekt

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Zabezpečení dodávky komunikačních a propagačních aktivit pro zprostředkující subjekt ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Zabezpečení dodávky komunikačních a propagačních aktivit pro zprostředkující subjekt zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č.

Více

Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vzdělávacích kurzů. v rámci zakázky. Vzděláváním zkvalitňujeme realitu. zadavatel. DORA Group a.s. Str.

Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vzdělávacích kurzů. v rámci zakázky. Vzděláváním zkvalitňujeme realitu. zadavatel. DORA Group a.s. Str. Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vzdělávacích kurzů v rámci zakázky Vzděláváním zkvalitňujeme realitu zadavatel DORA Group a.s. Str. 1 1. Preambule Výběrové řízení je vypisováno na základě účasti

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Informace pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3.

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Informace pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3. OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PROJEKTECH OP VK Informace pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3.2 Veřejné zakázky Při pořizování zboží,

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor implementace programů ESF vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových projektů Integrace sociálně vyloučených

Více

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2 Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3.2. 18.

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3.2. 18. OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Seminář pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3.2 18. února 2014 1. ZÁSADY REALIZACE PROJEKTŮ 2 Co požaduje poskytovatel

Více

METODICKÝ POKYN PUBLICITA V 08 MP P 6.1

METODICKÝ POKYN PUBLICITA V 08 MP P 6.1 METODICKÝ POKYN PUBLICITA V 08 MP P 6.1 Revize č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum 1 Povinné náležitosti publicity doplněny o slovní dodatek Evropská unie Doplněny příklady povinných náležitostí

Více

VYBRANÉ KLÍČOVÉ ZMĚNY V PŘÍRUČCE PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU VE VERZI 3 PLATNÉ OD 30. 6. 2008

VYBRANÉ KLÍČOVÉ ZMĚNY V PŘÍRUČCE PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU VE VERZI 3 PLATNÉ OD 30. 6. 2008 VYBRANÉ KLÍČOVÉ ZMĚNY V PŘÍRUČCE PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU VE VERZI 3 PLATNÉ OD 30. 6. 2008 Tento dokument slouží pouze jako orientační pro zachycení nejdůležitějších změn v příručce pro žadatele

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA MUZEÍ A GALERIÍ

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 1. Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí být vynaloženy na stanovený účel a v rámci období

Více

Téma otázky Otázka Odpověď Dotace - příspěvky - změny

Téma otázky Otázka Odpověď Dotace - příspěvky - změny Téma otázky Otázka Odpověď Dotace - příspěvky - změny Lze hradit z dotace odměnu za administraci projektu? A nájemné Ano, rozdělení dotace v kompetenci příjemce. z příspěvku na provoz? Vrácení dotace při

Více

Smlouva o dílo. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti společnost.

Smlouva o dílo. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti společnost. Příloha č.2 Smlouva o dílo na dílčí plnění zakázky grantového projektu ESF, reg.č. projektu: CZ.1.04/1.1.02/. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. specifická část. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020

Pravidla pro žadatele a příjemce. specifická část. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO2 Smart Akcelerátor VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídicí orgán OP VVV

Více

PŘÍLOHA Č. 4 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ

PŘÍLOHA Č. 4 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 Výzva číslo 06 kontinuální ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU V OBCÍCH PŘÍLOHA

Více

PŘÍLOHA L PROJEKTOVÉ PŘÍRUČKY

PŘÍLOHA L PROJEKTOVÉ PŘÍRUČKY PŘÍLOHA L PROJEKTOVÉ PŘÍRUČKY OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST POKYNY PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VERZE 1.2 2. 2. 2009 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Název zakázky: Zvýšení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti Pars nova a.s. pomocí vzdělávacího procesu Reg.

Více

kucharova@stavebnicentrum.cz VYPISUJE Výzvu zájemcům k podávání nabídek

kucharova@stavebnicentrum.cz VYPISUJE Výzvu zájemcům k podávání nabídek Zadavatel: Název organizace: Národní stavební centrum s.r.o. Sídlo společnosti: Bauerova 10, 603 00 Brno Statutární zástupce: Ing. Rudolf Böhm, jednatel společnosti Kontaktní osoba: Ing. Eva Kuchařová

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/.. /. Název projektu Číslo prioritní

Více

RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06

RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06 RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06 v rámci INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU pro prioritní osu 2 Oblasti intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě VÝZVA ČÍSLO 06 KOMTINUÁLNÍ ROZVOJ SLUŽEB

Více

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu RK-19-2013-33, př. 2 stran: 34 VYHLAŠOVATEL KRAJ VYSOČINA BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

PŘÍLOHA č. 1h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA č. 4.3

PŘÍLOHA č. 1h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA č. 4.3 PŘÍLOHA č. 1h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA č. 4.3 Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 4.3 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015 Schváleno Radou města Českých Budějovic dne 18.12.2014 na základě usnesení č. 2014/2014 1 Obsah: ÚVOD... 3 1. ZÁKLADNÍ RÁMEC

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příloha č. 2 Číslo smlouvy u poskytovatele dotace: VZOR Číslo smlouvy u příjemce dotace: VZOR SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEIVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB uzavřená v souladu s ust. 10a odst. 5

Více

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti DEKTRADE a.s. v roce 2011 Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01752 Název zakázky: Výběrové řízení na externího dodavatele

Více

Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele.

Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele. Zadavatel Název žadatele: Mateřské centrum Bělásek (dále jen MC) Právní

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Identifikační číslo: MAD 31 Příloha Operačního manuálu N Neřízená kopie elektronická 22.8.2007 Číslo vydání: 2

Více

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu. Podpora rozvoje kultury a památkové péče v roce 2013

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu. Podpora rozvoje kultury a památkové péče v roce 2013 Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Podpora rozvoje kultury a památkové péče v roce 2013 Důležité termíny: podání písemných žádostí o změnu akce do 15.11.2013 změny rozpočtu,

Více

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy Grantové schéma Síť sociální integrace 2004 Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní informace o grantovém schématu... 3 2.1 Číslo grantového

Více

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění VÝZVA k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. 34 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický kraj Vás tímto vyzývá k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia Oblast podpory 3.3 Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příručka pro konečné uživatele Verze 5 Platná od 1. 9. 2012 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Seznam zkratek

Více

1. ÚVOD 2. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1. ÚVOD 2. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2011. 1. ÚVOD Ministerstvo práce a sociálních

Více

Usnesení č. 26/1203 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 11

Usnesení č. 26/1203 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Usnesení č. 26/1203 - Příloha č. 2 Strana 1 Metodika financování a vykazování projektových aktivit pro projekt Posílení kapacit při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji, verze 1/2005

Více

VÝZVA č. 04/2007 k podání nabídky na zakázku Grafické zpracování, sazba, korektury, tisk a dodání tiskových materiálů

VÝZVA č. 04/2007 k podání nabídky na zakázku Grafické zpracování, sazba, korektury, tisk a dodání tiskových materiálů Projekt Formování kompetencí středoškolských učitelů v oblasti filmové, mediální a divadelní výchovy VÝZVA č. 04/2007 k podání nabídky na zakázku Grafické zpracování, sazba, korektury, tisk a dodání tiskových

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1 PODMÍNKY v rámci prioritní osy 5. Prostředí pro podnikání a inovace, oblast podpory 5.1 Platformy spolupráce, programu PROSPERITA - Výzva II část I. Číslo projektu Částka dotace Název projektu Místo realizace

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TELEVIZNÍ KAMPAŇ Prezentace úspěšných projektů ESF a uvedení nového OP LZZ Praha, 22. července 2008 1 1. Zadavatel Stát: Instituce: Česká republika

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby. Zabezpečení vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby. Zabezpečení vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje Příloha č. 1 Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby Zabezpečení vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje Zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název zakázky: Komplexní program vzdělávání zaměstnanců společnosti LUCIS, s.r.o. Údaje o zadavateli: Název: LUCIS, s.r.o. Sídlo zadavatele: Nová 147/14, Popůvky 664 41 IČO: 25570731

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Postup pro vyplnění závěrečné Monitorovací zprávy Czech POINT

Postup pro vyplnění závěrečné Monitorovací zprávy Czech POINT 1. Postup pro vyplnění závěrečné Monitorovací zprávy Czech POINT Závěrečnou monitorovací zprávu se Žádostí o platbu je příjemce povinen předložit do 20 pracovních dnů po ukončení realizace projektu (datum

Více

Příručka ke způsobilým výdajům programu Potenciál

Příručka ke způsobilým výdajům programu Potenciál Příručka ke způsobilým výdajům programu Potenciál Cílem této příručky je poskytnout přehled a výklad k jednotlivým položkám způsobilých výdajů programu Potenciál v takové kvalitě a vypovídací schopnosti,

Více

Poskytování dotací z Programu prevence kriminality (podmínky, chyby v žádostech a dobrá praxe)

Poskytování dotací z Programu prevence kriminality (podmínky, chyby v žádostech a dobrá praxe) Setkání manažerů PK Poskytování dotací z Programu prevence kriminality (podmínky, chyby v žádostech a dobrá praxe) Ministerstvo vnitra ČR 2015 1 Terminologie Program prevence kriminality = dotační titul

Více

Publicita v projektech

Publicita v projektech Publicita v projektech financovaných z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Seminář pro příjemce 2.1 Pravidla pro provádění propagačních a informačních aktivit Nařízení í Evropské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Semináře a kurzy měkkých dovedností Název projektu: Rozvoj pracovních dovedností zaměstnanců

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OBLAST KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA SPORTU

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

v rámci projektu Efektivní vzdělávání a podpora lidských zdrojů společnosti MONIT plus, s.r.o. registrační číslo CZ.1.04/1.1.02/35.

v rámci projektu Efektivní vzdělávání a podpora lidských zdrojů společnosti MONIT plus, s.r.o. registrační číslo CZ.1.04/1.1.02/35. Výběr dodavatele vzdělávacích služeb pro zajištění zakázky s názvem Vzdělávání v MONIT plus v rámci projektu Efektivní vzdělávání a podpora lidských zdrojů společnosti MONIT plus, s.r.o. registrační číslo

Více

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Mgr. Zuzana Bednářová. Coffee break. Coffee break

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Mgr. Zuzana Bednářová. Coffee break. Coffee break Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektů OPPK Mgr. Zuzana Bednářová Coffee break Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Jiří Frýdecký Coffee break Kontroly projektu, změny

Více