ICHTYOLOGICKÝ PRŮZKUM TICHÉ ORLICE V ROCE 2011 JEZ U MVE MÍTKOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICHTYOLOGICKÝ PRŮZKUM TICHÉ ORLICE V ROCE 2011 JEZ U MVE MÍTKOV"

Transkript

1 RNDr. Josef Křížek L.I.F.E. Laboratoř ichtyologie a ekologie ryb Zahradní 8, Sibřina IČO: DIČ: CZ ICHTYOLOGICKÝ PRŮZKUM TICHÉ ORLICE V ROCE 011 JEZ U MVE MÍTKOV Vypracoval: RNDr. Josef Křížek Říjen, 011

2 ÚVOD Ichtyologický průzkum Tiché Orlice v oblasti jezu MVE u penzionu Mítkov byl proveden na základě objednávky majitele MVE, pana Ing. Františka Starého, v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí jezu, do které je zahrnuta i výstavba vhodného typu rybího přechodu. Šetření bylo uskutečněno se souhlasem VÚS ČRS a ve spolupráci s MO ČRS Brandýs nad Orlicí. Zkoumaný úsek toku je součástí sportovního pstruhového revíru Tichá Orlice 3. MATERIÁL A METODIKA Ichtyologický průzkum zahrnoval rekognoskaci morfologie řeky Tiché Orlice v úseku o délce 400 m od jezu MVE po proudu a 00 m od jezu proti proudu. Pro ichtyologický průzkum elektrolovem byly zvoleny dvě lokality v úseku pod jezem. První v délce 110 m od vyústění odtoku od MVE k jezu, druhá, o délce 60 m, pak přibližně 100 m pod vyústěním odtoku od MVE. Ve sledovaném úseku řeky byly nejprve přístrojem YSI 556 změřeny vybrané základní parametry kvality vody teplota, vodivost, salinita, množství rozpuštěného kyslíku, nasycení kyslíkem, ph a redox potenciál. Průzkum ichtyocenózy byl proveden elektrolovem broděním agregátem BMA (elektrocentrála Honda GX 160 o výkonu kw, výstupní napětí V, max. výstupní proud 10 A, výstupní frekvence pulzů 50 Hz). Opakované odlovy proběhly za použití běžných, schválených metodických postupů (Adámek, Jurajda 006; Jurajda, Slavík, Adámek 006; Kestemont, Goffaux 00). V případě vysoké početnosti vranky obecné bylo kvantitativní hodnocení tohoto druhu provedeno na kratším úseku a ve zbývající části prolovovaného toku pak byla pouze ověřována její přítomnost a přibližná hustota osídlení. Po skončení lovu byly zjišťovány základní parametry zkoumaných úseků toku (délka, šířka a celková plocha), zaznamenány hlavní rysy hydrologie a morfologie biotopů (Langhammer 008). Lovené lokality byly zaměřeny přístrojem GPS Garmin Oregon 400t v souřadnicovém systému WGS 84. Vzorky ichtyocenóz byly hodnoceny standardním postupem, z hlediska druhového složení, celkové početnosti a biomasy, početnosti a biomasy jednotlivých druhů, přítomnosti tohoročků zjištěných druhů a rovněž z pohledu délkové struktury. VÝSLEDKY A DISKUSE Hodnocení ichtyocenózy a hydromorfologie toku bylo provedeno Po předchozí rekognoskaci byly, vzhledem k výrazné odlišnosti v hydrologii a morfologii toku pod jezem v úseku nad a pod ústím odtoku MVE, vybrány pro ichtyologická šetření v této části řeky dvě lokality. První z nich zahrnovala úsek o délce 110 m od lávky k jezu s minimálním zůstatkovým průtokem. Druhá, dlouhá 60 m, pak byla vybrána níže po proudu, pod vyústěním odtoku od MVE, tedy se stávajícím plným průtokem (Tab. 1). Oblast nad jezem nebyla do šetření zahrnuta, neboť hloubka vody v nadjezí by vyžadovala nasazení lodě a elektrolovného zařízení s podstatně vyššími technickými parametry. Účinnost použitého elektrolovného agragátu byla značně limitována i na lokalitě dvě, pod vyústěním odtoku MVE, kde hloubka vody při pravém břehu dosahovala místy více než 1,5 m. Naměřené hodnoty vybraných parametrů jakosti vody jsou uvedeny v Tab.. Tab. 1 Souřadnice dolní a horní hranice lovených úseků a jezu MVE. LOKALITA DOLNÍ OKRAJ HORNÍ OKRAJ délka (m) Tichá Orlice-Mítkov pod jezem N 49 59,87 ; E 16 15,369 N 49 59,818 ; E 16 15, Tichá Orlice-Mítkov pod výpustí MVE N 49 59,941 ; E 16 15,353 N 49 59,906 ; E 16 15,57 60 Tichá Orlice-Mítkov jez N 49 59,905 ; E 16 15,391

3 Tab. Hodnoty vybraných parametrů jakosti vody naměřené v Tiché Orlici na lokalitě 1. PARAMETR / DATUM teplota vody (t - C) 1,86 konduktivita ( ms/cm) 0,317 rozpuštěný kyslík ( O - mg/l) 10,3 nasycení kyslíkem (O - %) 97,10 salinita 0,0 redox potenciál 96,50 reakce vody (ph) 7,90 Lokalita 1: Tichá Orlice - Mítkov pod jezem Souřadnice: dolní okraj N 49 59,87 ; E 16 15,369 ; horní okraj N 49 59,818 ; E 16 15,390 Morfologie toku: Koryto řeky je v úseku mezi vyústěním odtoku MVE a jezem v podélném profilu rovné. Šířka zatopeného koryta se pohybovala mezi 18-0 m s průměrem 19 m. Substrát pevného dna tvoří z 0 % skalnaté podloží, 70 % představují balvany a 10 % kameny. V době šetření, kdy tímto úsekem protékal pouze minimální zůstatkový průtok, dosahovala maximální naměřená hloubka vody v proudnici 10 cm a minimální 45 cm. Střední hloubka pak odpovídala přibližně 75 cm. Celý úsek charakterizoval klouzavý proud zhruba o rychlosti 3-5 m/s. Břehovou hranu pravého břehu tvoří zapojená linie stromů, levou pak les. Oba břehy mají přirozený charakter. Ichtyocenóza: Průzkumným lovem v úseku o délce 110 m a ploše 090 m bylo celkem uloveno 188 ryb šesti druhů: štika obecná (Esox lucius), plotice obecná (Rutilus rutilus), hrouzek obecný (Gobio gobio), jelec tloušť (Squalius cephalus), mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula), vranka obecná (Cottus gobio) a rovněž i larva mihule potoční (Lampetra planeri). Vzhledem k velmi početnému výskytu vranky obecné v horních dvou třetinách lokality, bylo její kvantitativní hodnocení provedeno na kratším úseku (délka 14 m, plocha 66 m ) a ve zbývající části toku byla kontrolována pouze hustota osídlení. V úlovku jednoznačně dominovala vranka (88,5 % z celkové početnosti a 51,0 % z celkové biomasy). Druhým nejpočetnějším druhem byl tloušť se 4,4 % (biomasa 3,8 %), u kterého byla však potvrzena jen přítomnost nejmladší věkové kategorie 0+. Stejně tomu bylo i v případě plotice (početnost 1,9 %, biomasa 1,7 %). Třetím nejpočetnějším druhem byla mřenka mramorovaná se 3, % (biomasa 3, %). Konečně podíl hrouzka v celkové početnosti úlovku dosahoval 1,9 % (biomasa 16, %) a štiky 0,1 % (biomasa 4, %). V přepočtu na jednotku plochy pak tyto 3

4 hodnoty představují celkovou početnost 3 948,1 ks/ha s biomasou 4,6 kg/ha. Početnost vranky odpovídala 3 493,4 ks/ha s biomasou,3 kg/ha, mřenky 14,4 ks/ha s biomasou 1,06 kg/ha a hrouzka 76,6 ks/ha s biomasou 0,7 kg/ha. Výskyt larev mihule lze hodnotit jako ojedinělý. Početní zastoupení a biomasa jednotlivých druhů, vypočítané hodnoty jejich abundance i biomasy na plochu 1ha jsou shrnuty v Tab. 3. Procentuální podíly jednotlivých druhů v abundanci a biomase jsou rovněž znázorněny v Grafech 1 a. Z pohledu velikostní (věkové) struktury lze pouze v případě vranky hodnotit její populaci jako stabilní a vyváženou (Graf 5). Odlovený vzorek zahrnoval jedince s délkou těla od 41 mm do 97 mm s průměrem 67,7 mm. U dalších druhů byla velikostní (věkový) struktura méně vyvážená s převahou větších (starších) jedinců. Velikostní rozpětí délek těla se u hrouzka pohybovalo od 65 mm do 115 mm s průměrem 85,3 mm (Graf 6) a u mřenky od 7 mm do 116 mm s průměrem 90,5 mm. Graf 1 Procentuální zastoupení jednolivých druhů v celkové početnosti úlovku z lokality 1 - pod jezem. VR HR MŘ Š TL PL MP 88,5% 0,1% 1,9% 4,4% 0,1% 3,% 1,9% Graf Procentuální zastoupení jednotlivých druhův celkové biomase úlovku z lokality 1 - pod jezem. VR HR MŘ Š TL PL MP 51,0% 16,% 0,1% 1,7% 3,8% 4,1% 3,% 4

5 Ichtyologický průzkum Tiché Orlice v roce 011 (jez u MVE Mítkov) Zpráva L.I.F.E., v Sibřině 011. Tab. 3 Lokalita 1 - přehled početnosti a biomasy jednotlivých druhů v celkovém úlovku, hodnoty početnosti i biomasy přepočítané na plochu 1 ha a procentuální podíly jednotlivých druhů v celkové početnosti a biomase. DRUH N (ks) B (kg) N % B % N (ks/ha) B (kg/ha) 0,6 88, 51, vranka obecná ,4, ,1 16, hrouzek obecný 16 1,9 76,6 0, , 3, mřenka mramorovaná 6 3, 14,4 1,06 štika obecná 1 0,1 4,1 4,8 0, jelec tloušť 36 4,4 3,8 17,3 0,17 36 plotice obecná 16 1,9 1,7 76, an an mihule potoční ano ano ano ano o o ,1 4,569 1, Graf 5 Velikostní složení úlovku vranky obecné na lokalitě 1 - pod jezem % Lc (mm) 5

6 Ichtyologický průzkum Tiché Orlice v roce 011 (jez u MVE Mítkov) Zpráva L.I.F.E., v Sibřině 011. Graf 6 Velikostní složení úlovku hrouzka obecného na lokalitě 1 - pod jezem % Lc (mm) Graf 7 Velikostní složení úlovku mřenky mramorované na lokalitě 1 - pod jezem % Lc (mm) Lokalita : Tichá Orlice Mítkov pod výpustí MVE Souřadnice: dolní okraj N 49 59,941 ; E 16 15,353 ; horní okraj N 49 59,906 ; E 16 15,57 Morfologie toku: Řeka zde protéká velmi mírným ohybem vlevo a hloubka koryta je proto největší na vnější straně ohybu, při pravém břehu. V loveném úseku se šířka toku pohybovala v rozpětí 18-0 m se střední hodnotou 19 m. Minimální hloubka dosahovala 100 cm, maximální 150 cm a střední hloubka v proudnici byla přibližně 130 cm. Substrát dna tvořily balvany (10 %), kameny (50 %), hrubý štěrk (10 %), štěrk (10%), písek (10 %) a bahno (10 %). Celý 6

7 úsek charakterizoval klouzavý proud. Břeh a břehové hrany mají shodný charakter jako na předchozí lokalitě. Ichtyocenóza: Koryto řeky s plným průtokem bylo možné prolovit broděním přibližně na 75 % plochy. Přičemž, vzhledem k hloubce vody bylo použitým elektro-lovným zařízením spolehlivě loveno jen cca na 45 % celkové plochy lokality. Lovem na 60 m dlouhém úseku (plocha m ) byl potvrzen výskyt šesti druhů ryb: pstruha obecného (Salmo trutta m. fario), štiky obecné (Esox lucius), plotice obecné (Rutilus rutilus), jelce tlouště (Squalius cephalus), vranky obecné (Cottus gobio), úhoře říčního (Anguilla anguilla) a dále rovněž i larev mihule potoční (Lampetra planeri). Dohromady bylo uloveno 11 ryb. I na této lokalitě byla v úlovku nejpočetněji zastoupena vranka (36,4 % početnosti a 1,7 % biomasy). Dalším početnějším druhem byl tloušť (7,3 % početnosti a 48,9 % biomasy). V přepočtu na jednotku plochy odpovídala početnost vranky 35,1 ks/ha s biomasou 0,175 kg/ha a u tlouště 6,3 ks/ha s biomasou 4,983 kg/ha (Grafy 3 a 4, Tab. 4). Graf 3 Procentuální zastoupení jednotlivých druhů v celkové početnosti úlovku z lokality - pod výpustí MVE. PO VR TL Š PL Ú MP 36,4% 9,1% 0,1% 7,3% 9,1% 9,1% 9,1% Graf 4 Procentuální zastoupení jednotlivých druhů v celkové biomase úlovku z lokality - pod výpustí MVE. PO VR TL Š PL Ú MP 8,1% 6,6% 33,6% 48,9% 1,7% 1,1% 0,1% Tab. 4 7

8 Lokalita - přehled početnosti a biomasy jednotlivých druhů v celkovém úlovku, hodnoty početnosti i biomasy přepočítané na plochu 1 ha a procentuální podíly jednotlivých druhů v celkové početnosti a biomase. DRUH N (ks) B (kg) N % B % N (ks/ha) B (kg/ha) pstruh obecný 1 9,1 1,1 8,8 0, , vranka obecná 4 1,7 35,1 0, ,5 7, 48, jelec tloušť 3 6,3 4, štika obecná 1 9,1 8,1 8,8 0,85 94 plotice obecná 1 9,1 6,6 8,8 0, ,3 33, úhoř říční 1 9,1 8,8 3, an an mihule potoční ano ano ano ano o o 11 96,6 10,185 1, I přes všechna výše uvedená omezení, která vyplývala z hydrologických poměrů a účinnosti použitého lovného náčiní, lze konstatovat, že výsledky elektrolovu poměrně přesně postihly momentální stav ichtyocenózy i na dolní lokalitě. Zásadní rozdíly mezi stavem na horní a dolní lokalitě odrážely především významně odlišné hydrologické poměry a dále i složení substrátu dna. Důležitou roli zde hraje i nasměrování odtoku vody od MVE napříč korytem od pravého k levému břehu. Množství vody odtékající od MVE značně převyšuje minimální zůstatkový průtok pod jezem, který tak ztrácí svoji atraktivitu a neláká ryby, kromě vranky a mřenky, do podjezí. Zarážející by mohla být na první pohled velmi nízká abundance i biomasa společenstva ryb na dolní lokalitě. Podle informací pana J. Držmíška (předsedy MO ČRS Brandýs nad Orlicí) i pracovníků místního penzionu (ústní sdělení), byla řeka v květnu 011 v důsledku silných lokálních srážek postižena extrémně vysokými průtoky, spojenými s vylitím vody z koryta. Z tohoto důvodu je nutné předpokládat, že část ichtyocenózy byla splavena. Vzhledem k fragmentaci toku jezy, které pro ryby představují nepřekonatelnou překážku, je znemožněn návrat ryb do původních stanovišť proti proudu. Ačkoliv je sledovaný úsek toku součástí sportovního pstruhového revíru Tichá Orlice 3, nejsou do této části revíru vysazovány násady pstruha obecného ani lipana. Tedy druhy, které dobře snášejí i extrémně vysoké průtoky. Jejich početnost a velikostní struktura se za takových okolností významně nemění, pakliže odpovídají ekologické kapacitě toku, tj. hydrologickým poměrům a morfologii koryta. Šetření na řece Teplé pod ústím Lomnického potoka (Křížek 00) potvrdila, že početnost i biomasa populací pstruha obecného, lipana podhorního a vranky obecné zůstávají stabilní i v případě náhlých, extrémně vysokých průtoků. Na rozdíl od nich, početnost jelců ( proudníka a tlouště) poklesla přibližně o jednu třetinu. Zásadním způsobem bývá ichtyocenóza toků postižena až vysokými průtoky, které provází i rozsáhlá obměna substrátu dna (Pivnička et al. 005). Změnu stavu společenstva ryb ve zkoumané lokalitě dokládal i pokles zájmu sportovních rybářů v době po květnu 011, kteří preferují především druhy se silnou vazbou na poměrně dlouhé úseky s nadržením vody nad jezy (kapr obecný apod.). Populace mihule nebyla kvantitativně hodnocena s ohledem na časovou náročnost takového šetření, která vyplývá ze specifického způsobu života larev (Křížek 005). Možné vlivy rekonstrukce jezu MVE a stavby rybího přechodu na ichtyocenózu 8

9 Příprava i samotné provedení rekonstrukce jezu a stavby rybího přechodu musí být podmíněno především respektováním výskytu dvou chráněných druhů - mihule potoční (Lampetra planeri) a vranky obecné (Cottus gobio). V případě vranky se jedná zvláště o její početné společenstvo v části řeky mezi vyústěním odtoku MVE a jezem. Rychlé omezení průtoku by způsobilo, vzhledem ke značně členitému substrátu dna, izolaci vranek na stávajícím stanovišti. Omezený průtok či jeho i dočasné přerušení by vedlo ke zhoršení životních podmínek pro izolované společenstvo vranek a k přímému ohrožení jejich přežití. Larvy mihule se sice v podjezí vyskytovaly jen ojediněle (pravděpodobně i v důsledku vysokých průtoků v květnu 011), ale je třeba předpokládat jejich vyšší početnost v příbřeží a sedimentech v nadržení vody v nadjezí. Z těchto důvodů bude třeba se vyvarovat prudkému poklesu hladiny vody v nadjezí, který by neumožnil larvám mihule postupně opouštět jejich stanoviště. Při prudkém poklesu hladiny spojeném s odvodněním sedimentů dochází k jejich zhutnění, což znemožňuje pohyb larev v nich. Při poklesu vody se larvy snaží uniknout na povrch náplavů, příliš rychlé snížení hladiny však zapříčiní, že na něm uvíznou. Volba typu rybího přechodu musí respektovat vzdálenost jezu od vyústění odtoku MVE a rozdíl průtokových poměrů v podjezí s minimálním zůstatkovým průtokem a průtokem pod odtokem MVE, včetně nasměrování odtoku napříč korytem. Nejschůdnějším řešením by pravděpodobně bylo umístění vstupu do rybího přechodu na pravém břehu těsně nad vyústěním odtoku MVE. Vyžadovalo by to zřejmě i použití elektrických odpuzovačů v ústí odtoku od MVE, které by nasměrovaly ryby ke vstupu do přechodu. Zásadní podmínkou však bude stanovit dostatečný průtok pro zajištění průchodnosti a atraktivity přechodu, zvláště pro větší druhy ryb (pstruh obecný, lipan, jelci atd.) a mihuli potoční. ZÁVĚR Ichtyologickým průzkumem dvou lokalit na Tiché Orlici u jezu Mítkov byl potvrzen výskyt dvou chráněných druhů - mihule potoční (Lampetra planeri) a vranky obecné (Cottus gobio) a dále pstruha obecného (Salmo trutta m. fario), štiky obecné (Esox lucius), plotice obecné (Rutilus rutilus), jelce tlouště (Squalius cephalus), hrouzka obecného (Gobio gobio), mřenky mramorované (Barbatula barbatula) a úhoře říčního (Anguilla anguilla). Stav ichtyocenózy byl ovlivněn extrémně vysokými průtoky v květnu 011, kdy došlo k vylití řeky z koryta. Účinnost elektrolovu broděním byla na lokalitě pod vyústěním odtoku MVE negativně ovlivněna hloubkou vody (až 150 cm). Lze předpokládat, že i v této části toku se vyskytují další běžné druhy ryb (lipan podhorní, jelec proudník, jelec jesen, okoun říční, mník jednovousý, kapr obecný atd.). Rozdíly ve skladbě společenstva ryb pod jezem a pod odtokem MVE odrážely hydrologické a morfologické odlišnosti obou lokalit. 9

10 PODĚKOVÁNÍ Zpracovatel děkuje pracovníkům VÚS ČRS a MO ČRS Brandýs nad Orlicí za souhlas s provedením průzkumu a poskytnutí informací o rybářském obhospodařování. LITERATURA Adámek, Z., Jurajda, P., 005: Metodika odlovu a zpracování vzorku rybích společenstev v tocích. Metodiky VKV TGM Praha, ss.9. Jurajda, P., Slavík, O., Adámek, Z., 006: Metodika odlovu a zpracování vzorků plůdkových společenstev tekoucích vod. Metodiky VÚV TGM Praha, ss. 10. Kestemont, P., Goffaux, D., 00: Metric Selection and Sampling Procedures for FAME. Development, Evaluation & Implementation of a Standardised Fish-based Assessment Method for the Ecological Status of European Rivers - A Contribution to the Water Framework Directive (FAME). Final Report. Křížek, J., 00: Ichtyologický průzkum a charakteristika povodí řeky Teplé a části toku Ohře v CHKO Slavkovský les. Zpráva dílčího úkolu grantu VaV 610/10/00 za rok 00 Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích. Zpráva L.I.F.E., Sibřina, ss. 50. Křížek, J., 005: Kvantitativní hodnocení lokálních populací mihule potoční (Lampetra planeri) v řekách Ostružná, Blanice a Jelenka v roce 005. Zpráva L.I.F.E., Sibřina, ss. 6. Langhammer, J., 008: Metodika pro monitoring hydromorfologických ukazatelů ekologické kvality vodních toků. HEM hydroekologický monitoring. UK Praha, ss. 47. Leslie, P. H., Davis, D. H. S., 1939: An attempt to determine the absolute numer of rats on given area. J. Anim. Exil. 8: Pivnička, K.,Švátora, M., Křížek, J., Humpl, M., Sýkora, P., 005: Fish Assemblages in the Berounka River and its Tributaries (Úhlava and Mže) in Environmental Parameters, Fishery Statistics, and Electroshocker Data. Acta Universitatis Carolinae Environmentalica 19 (005):

11 11

1. Cíl průzkumu. 2. Metodika provedení prací

1. Cíl průzkumu. 2. Metodika provedení prací Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Ichtyologický průzkum ve vybraných lokalitách pstruhových revírů v rámci Jihočeského kraje. SDL/OZZL/318/08 Zpráva

Více

Výsledky ichtyologického průzkumu nádrže Nová Říše v roce 2013

Výsledky ichtyologického průzkumu nádrže Nová Říše v roce 2013 Výsledky ichtyologického průzkumu nádrže Nová Říše v roce 213 HYDROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Na Sádkách 7 České Budějovice 375 tel.: +42 385 31 262 fax: +42 385 31 248 email: hbu@hbu.cas.cz

Více

Metodika podpůrného transferu (repatriace) vranky obecné (Cottus gobio)

Metodika podpůrného transferu (repatriace) vranky obecné (Cottus gobio) Metodika podpůrného transferu (repatriace) vranky obecné (Cottus gobio) v rámci aktivity: C Konkrétní ochranářské aktivity C7 - Vytváření podmínek pro nerušený vývoj populací vranek Daphne ČR Institut

Více

Průzkum rybí obsádky nádrže Seč v roce 2008

Průzkum rybí obsádky nádrže Seč v roce 2008 Průzkum rybí obsádky nádrže Seč v roce 2008 Stručné shrnutí výsledků pro obhospodařovatele a odbornou veřejnost V. Draštík, J. Kubečka, M. Prchalová, M. Muška, J. Frouzová, M. Jankovský Terénní spolupráce

Více

Rybářství ve volných vodách

Rybářství ve volných vodách Rybářství ve volných vodách Pavel Horký 27. listopadu 2014 Pavel.Horky.R@gmail.com Osnova přednášky Rybářství ve volných vodách 1 Význam a historie rybářství ve volných vodách 2 Volné vody a jejich charakteristika

Více

Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny

Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. Spolupracoval: doc.

Více

Rybí přechod na příčné překážce

Rybí přechod na příčné překážce KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 22 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Rybí přechod na příčné překážce 1. POPIS PROBLÉMU Příčné překážky a vzdouvací objekty tvoří nepřekonatelné překážky pro migraci

Více

Zpráva o aktuálním a historickém rybářském hospodaření v EVL Krkonoše

Zpráva o aktuálním a historickém rybářském hospodaření v EVL Krkonoše LIFE11 NAT/CZ/490 Zpráva o aktuálním a historickém rybářském hospodaření v EVL Krkonoše Aktivita A.6 2013 Verze 2013.07.14 Obsah Úvod... 3 Hospodaření a působnost jednotlivých místních organizací Českého

Více

Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody -

Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody - Druhy a typy vod Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody - stojaté (lentické) a tekoucí (lotické) Z

Více

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ CENTRUM BIOLOGIE, GEOVĚD A ENVIGOGIKY ICHTYOFAUNA MALÝCH VODNÍCH TOKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI V KONTEXTU S JEJICH MANAGEMENTEM BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Anna Vamberová

Více

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC Obr. 1. Pravý břeh Ohře s rybím přechodem. Zde má být umístěna MVE. ZHOTOVITEL: RNDr. Luboš Beran, PhD. Křivenice 58 277 03 Horní Počaply e-mail: lubos.beran.krivenice@seznam.cz

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.19 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Jihočeská oblastní tábornická škola Materiály a přednášky ROZDĚLENÍ VOD. 2008-06-25 verze první

Jihočeská oblastní tábornická škola Materiály a přednášky ROZDĚLENÍ VOD. 2008-06-25 verze první Jihočeská oblastní tábornická škola Materiály a přednášky ROZDĚLENÍ VOD 2008-06-25 verze první Vody je možno dělit z mnoha různých hledisek a podle mnoha ukazatelů. Nejjednodušším a pro obyčejného člověka

Více

OBNOVA POPULACE LIPANA V JIHOČESKÝCH TOCÍCH

OBNOVA POPULACE LIPANA V JIHOČESKÝCH TOCÍCH OBNOVA POPULACE LIPANA V JIHOČESKÝCH TOCÍCH Zpracovatel projektu: Jihočeský územní svaz ČRS Odborný garant: Jihočeská Universita, Fakulta rybářství a ochrany vod Partneři: Jihočeský kraj Nadace ČEZ Březen

Více

Připomínka: Předkládané podklady nejsou s ohledem na vyčíslení hospodárnosti kompletní, a proto nejsou vhodné pro zaujmutí komplexního stanoviska.

Připomínka: Předkládané podklady nejsou s ohledem na vyčíslení hospodárnosti kompletní, a proto nejsou vhodné pro zaujmutí komplexního stanoviska. WELL Consulting, s.r.o. Vypořádání připomínek k dokumentaci podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění "Plavební stupeň Děčín záměr zařazený v kategorii I Vypořádání

Více

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice Zpráva o kontrole povrchových vod v revíru Boričky I v souvislosti s aplikací bioenzymatického prostředku PTP, výrobce BAKTOMA spol. s r.o. Velká Bystřice Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012 Autor:

Více

COMPARISON OF FIVE SELECTED SITES IN TERRITORIES SVRATKA 7-8 ACCORDING TO SELECTED INDICATORS FOR EVALUATION FISH COMMUNITIES

COMPARISON OF FIVE SELECTED SITES IN TERRITORIES SVRATKA 7-8 ACCORDING TO SELECTED INDICATORS FOR EVALUATION FISH COMMUNITIES COMPARISON OF FIVE SELECTED SITES IN TERRITORIES SVRATKA 7-8 ACCORDING TO SELECTED INDICATORS FOR EVALUATION FISH COMMUNITIES Grmela J., Spurný P. Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture,

Více

ZPRŮCHODŇOVÁNÍ MIGRAČNÍCH BARIÉR RYBÍMI PŘECHODY

ZPRŮCHODŇOVÁNÍ MIGRAČNÍCH BARIÉR RYBÍMI PŘECHODY ODVĚTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Leden 2011 MZe ZPRŮCHODŇOVÁNÍ MIGRAČNÍCH BARIÉR RYBÍMI PŘECHODY TNV 75 2321 Obsah Strana Předmluva... 2 1 Předmět normy 3 2 Citované normativní dokumenty..

Více

Český rybářský svaz. platné platné na na revírech Českého rybářského svazu svazu

Český rybářský svaz. platné platné na na revírech Českého rybářského svazu svazu Český rybářský svaz Přehled Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. Sb. a a vyhlášky č. 197/2004 Sb., Sb., ve ve znění pozdějších předpisů a bližší podmínky výkonu bližší rybářského podmínky

Více

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ Citace Duras J.: Nádrž Klíčava vztah kvality a intenzity vodárenského využití. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 271-276. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH

Více

Zpráva o stavu rybího společenstva v tocích na území EVL Krkonoše a poznatky k areálu rozšíření vranky obecné (Cottus gobio)

Zpráva o stavu rybího společenstva v tocích na území EVL Krkonoše a poznatky k areálu rozšíření vranky obecné (Cottus gobio) LIFE11 NAT/CZ/490 Zpráva o stavu rybího společenstva v tocích na území EVL Krkonoše a poznatky k areálu rozšíření vranky obecné (Cottus gobio) Aktivita A.6 2013 Elektronická verze 2013.07.14 Obsah Úvod...

Více

Obsah Úvod Rybářský řád

Obsah Úvod Rybářský řád Obsah Úvod... 3 Rybářský řád... 5 Soupisy pstruhových revírů územních svazů a Rady ČRS s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva pro držitele celorepublikových a celosvazových povolenek pro rok 2016

Více

Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod

Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod Říční rybářství Rybářské vyuţití tekoucích vod prof. Ing. Petr Spurný, CSc. Rybářské vyuţití tekoucích vod První rybářské spolky vznikaly v Čechách

Více

Studie proveditelnosti zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích v povodí Vltavy

Studie proveditelnosti zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích v povodí Vltavy Studie proveditelnosti zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích v povodí Vltavy 4. Katalog příčných překážek BLANICE a ZLATÝ POTOK Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Divize 02 1 STUDIE

Více

Nález velevruba tupého (Unio crassus) v náhonu Úhlavy v Plzni a poznámky k jeho rozšíření v Plzeňském kraji

Nález velevruba tupého (Unio crassus) v náhonu Úhlavy v Plzni a poznámky k jeho rozšíření v Plzeňském kraji Erica, Plzeň, 20: 131 140, 2013 131 Nález velevruba tupého (Unio crassus) v náhonu Úhlavy v Plzni a poznámky k jeho rozšíření v Plzeňském kraji Thick-shelled river mussel (Unio crassus) in a millrace of

Více

Monitoring aluviálních ekosystémů

Monitoring aluviálních ekosystémů Monitoring aluviálních ekosystémů součást projektu VaV 610/4/01 Zpráva pro AOPK ČR DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie zpracoval: Bc. Záboj Hrázský České Budějovice 2004 Tato práce je součástí projektu

Více

Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 524005 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)

Více

Výskyt pstruha obecného f. potoční (Salmo trutta m. fario) v oblasti NP a CHKO Šumava

Výskyt pstruha obecného f. potoční (Salmo trutta m. fario) v oblasti NP a CHKO Šumava AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU s. 201 205 Srní 2. 4. dubna 2001 Výskyt pstruha obecného f. potoční (Salmo trutta m. fario) v oblasti NP a CHKO Šumava Ladislav Bula 1 & Josef Pokorný 2 1) Ing. Ladislav Bula,

Více

Metodika pro mapování populací vranky obecné (Cottus gobio) na území EVL Krkonoše

Metodika pro mapování populací vranky obecné (Cottus gobio) na území EVL Krkonoše Metodika pro mapování populací vranky obecné (Cottus gobio) na území EVL Krkonoše v rámci aktivity: A Přípravné aktivity A6 Sběr informací a detailní příprava opatření pro podporu vranky DAPHNE ČR Institut

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Zákolanský potok CZ0213016

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Zákolanský potok CZ0213016 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Zákolanský potok CZ0213016 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Zákolanský potok Kód lokality: CZ0213016 Kód

Více

UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY

UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY MILADA MATOUŠKOVÁ*, MIROSLAV ŠOBR* * Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF UK; e-mail: matouskova@natur.cuni.cz, sobr@natur.cuni.cz

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Octárna CZ0213818

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Octárna CZ0213818 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Octárna CZ0213818 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Octárna Kód lokality: CZ0213818 Kód lokality v ÚSOP: 2572

Více

Projekt. Řešitel Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. Odpovědný řešitel: doc. Ing. Stanislav Lusk, CSc.

Projekt. Řešitel Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. Odpovědný řešitel: doc. Ing. Stanislav Lusk, CSc. Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Projekt BIOLOGICKO-EKOLOGICKÉ ASPEKTY A LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY K MIGRAČNÍ PROSTUPNOSTI PRAMENNÝCH ČÁSTÍ VODNÍCH

Více

Zpráva monitoringu rybích přechodů: Beroun, Lovosice, Střekov, Žatec Libočany

Zpráva monitoringu rybích přechodů: Beroun, Lovosice, Střekov, Žatec Libočany Zpráva monitoringu rybích přechodů: Beroun, Lovosice, Střekov, Žatec Libočany Název projektu: Sledování migrací ryb na vybraných již zrealizovaných opatřeních rybích přechodech Předkládá: Název organizace:

Více

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s.

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s. ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s. Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č.99/2004 Sb. a vyhlášky č.197/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech Východočeského

Více

ZMĚNY ICHTYOFAUNY JEVANSKÉHO POTOKA Changes of Fish Diverzity of the Small Stream Jevanský potok

ZMĚNY ICHTYOFAUNY JEVANSKÉHO POTOKA Changes of Fish Diverzity of the Small Stream Jevanský potok ZMĚNY ICHTYOFAUNY JEVANSKÉHO POTOKA Changes of Fish Diverzity of the Small Stream Jevanský potok J. Kurfürst, M. Petrtýl, L. Kalous Summary An ichthyological survey was carried out in 2004 on the small

Více

Profil vod ke koupání - koupaliště Džbán Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - koupaliště Džbán Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 529017 (IDPFVK) Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) koupaliště Džbán (i) Nadmořská

Více

3. Vlastnická struktura domů a právní důvody užívání bytů

3. Vlastnická struktura domů a právní důvody užívání bytů 3. Vlastnická struktura domů a právní důvody bytů Zjišťování druhu vlastníka domů a právního důvodu bytů má při sčítání domovního a bytového fondu dlouhou tradici. Dotaz na vlastníka domu se poprvé objevil

Více

OBSAH Doporučená citace díla:

OBSAH Doporučená citace díla: OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Přehled lokalit...2 Metodika sledování lokalit...3 Excerpce publikovaných údajů...3 Komentář k metodice stanovení výše náhrad škod...3 Výsledky...4 Mimohnízdní populace...4

Více

Rybářský řád pro rok 2006

Rybářský řád pro rok 2006 Rybářský řád pro rok 2006 Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb. a Bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revírech Českého rybářského

Více

Závodní řád pro lov ryb udicí přívlač r.2008 a dále Schválený SO LRU přívlač dne 17.11.2007

Závodní řád pro lov ryb udicí přívlač r.2008 a dále Schválený SO LRU přívlač dne 17.11.2007 1 Závodní řád pro lov ryb udicí přívlač r.2008 a dále Schválený SO LRU přívlač dne 17.11.2007 1) Závodní řád je souhrn ustanovení, kterými se upravují způsoby lovu a průběh závodů v lovu ryb udicí přívlačí

Více

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci 7/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o vodoprávní evidenci Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle 19 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a

Více

200058088 - Pokorný - Lužnice - 39,088 ř.km

200058088 - Pokorný - Lužnice - 39,088 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 1,15 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107040760 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1189600 TVAR obloukový STŘ. DÉLKA [m] 62,36 ÚTVAR

Více

VLIV ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ NA EUTROFIZACI VODNÍCH NÁDRŽÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE STANOVICE

VLIV ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ NA EUTROFIZACI VODNÍCH NÁDRŽÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE STANOVICE Konference Vodní nádrže 2015 VLIV ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ NA EUTROFIZACI VODNÍCH NÁDRŽÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE STANOVICE Metody optimalizace návrhu opatření v povodí vodních nádrží vedoucí k účinnému snížení jejich

Více

Závlahové nádrže a vodojemy

Závlahové nádrže a vodojemy Závlahové nádrže a vodojemy závlahová nádrž více funkcí závlahový vodojem závlahy akumulace vody vyrovnání průtoků automatizace Vodohospodářské řešení bilance zásobního prostoru Požadavky na nádrž Strmé

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY PŘÍPRAVNÉ PRÁCE SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PŘÍPRAVNÝCH PRACÍCH PLÁNU OBLASTI POVODÍ BEROUNKY Povodí Vltavy, státní podnik oddělení plánování v oblasti vod prosinec 2007 1 Souhrnná zpráva

Více

II.liga LRU Přívlač skupina -B-

II.liga LRU Přívlač skupina -B- MO ČRS Slatiňany Vás zve na II.liga LRU Přívlač skupina -B- 2. kolo pořádané ve dnech 24. - 26.6. 2016 Organizační výbor Hlavní pořadatel: Hlavní rozhodčí: Garant soutěže: Bodovací komise: Porota: Zábranský

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO Jan Losík červenec 2012 2 Zpracovatel: Mgr.

Více

3. HYDROLOGICKÉ POMĚRY

3. HYDROLOGICKÉ POMĚRY Tunel Umiray Macua, Filipíny hydrogeologický monitoring Jitka Novotná1, Pavel Blaha2, Roman Duras3 1 GEOtest, a.s., Brno, Šmahova 112 novotna@geotest.cz 2 GEOtest, a.s., Brno, Šmahova 112 blaha@geotest.cz

Více

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015 Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015 Monitoring nádrží: Monitoring jakosti vody zajišťuje státní podnik Povodí Labe prostřednictvím svých

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.4 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Úpravy toků a údolní nivy jako faktor ovlivňující průběh povodní

Úpravy toků a údolní nivy jako faktor ovlivňující průběh povodní Úpravy toků a údolní nivy jako faktor ovlivňující průběh povodní jakub langhammer Vodní toky v ČR, stejně jako ve většině vyspělých zemí, byly v posledních staletích předmětem četných antropogenních úprav.

Více

CVIČENÍ HYDROBIOLOGIE (rybovití obratlovci)

CVIČENÍ HYDROBIOLOGIE (rybovití obratlovci) CVIČENÍ HYDROBIOLOGIE (rybovití obratlovci) NEKTON Vodní organismy, které jsou schopné aktivně plavat, často překonávat i silné proudění. Především ryby a mihule, dále někteří obojživelníci a plazi. Velké

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí: Vedoucí

Více

Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta katedra biologie

Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta katedra biologie Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta katedra biologie Populační ekologie, stanovištní nároky a generativní reprodukce kriticky ohrožených druhů cévnatých rostlin ČR (Adenophora liliifolia,

Více

Obsah. SPPK B02 006: 2014 Rybí přechody. 1. Účel a náplň standardu... 3. 2. Definice rybího přechodu a migrační překážky... 4

Obsah. SPPK B02 006: 2014 Rybí přechody. 1. Účel a náplň standardu... 3. 2. Definice rybího přechodu a migrační překážky... 4 SPPK B02 006: 2014 Rybí přechody Obsah 1. Účel a náplň standardu... 3 Právní rámec... 3 2. Definice rybího přechodu a migrační překážky... 4 2.1 Rybí přechod... 4 2.2 Migrační překážky... 4 3. Podklady

Více

Ryby v hydricky rekultivovaných důlních jamách předpoklad vysoké kvality vody a potenciál socio-ekonomického rozvoje

Ryby v hydricky rekultivovaných důlních jamách předpoklad vysoké kvality vody a potenciál socio-ekonomického rozvoje Ryby v hydricky rekultivovaných důlních jamách předpoklad vysoké kvality vody a potenciál socio-ekonomického rozvoje J. Peterka, J. Kubečka Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR, v.v.i. konference

Více

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok Obsah: 1 Úvod... 2 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Cíle studie...2 1.3 Popis zájmové oblasti...3 2 Datové podklady... 3 2.1 Topologická data...3 2.2 Hydrologická data...4 3 Matematický model... 5 3.1 Použitý

Více

Zásahy do VKP vodní tok a údolní niva. Ing. Václav Šrédl

Zásahy do VKP vodní tok a údolní niva. Ing. Václav Šrédl Zásahy do VKP vodní tok a údolní niva Ing. Václav Šrédl Zásahy do VKP vodní tok Regulace toků směrová úprava, opevnění břehů a dna Zkapacitnění průtočného profilu Těžení dnových sedimentů Odběr vody OLEŠKA,

Více

Zpráva o realizaci mimořádné akce. na mokřadu v Líních. červenec 2006

Zpráva o realizaci mimořádné akce. na mokřadu v Líních. červenec 2006 1- - DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK ochrana ptactva Záchranná stanice živočichů Plzeň Zábělská 75 312 00 Plzeň Zpráva o realizaci mimořádné akce na mokřadu v Líních červenec 2006 Realizátor a investor projektu:

Více

Význam organických hnojiv pro výživu rybniční biocenózy

Význam organických hnojiv pro výživu rybniční biocenózy Význam organických hnojiv pro výživu rybniční biocenózy Pavel Hartman Název konference: Intenzivní metody chovu ryb a ochrana kvality vody Třeboň, únor 2012 1. Úvod a literární přehled Mnoho generací rybníkářů

Více

Duben 2012. E-mail : crs.olomouc@seznam.cz, www.rybsvaz-ol.cz. Usnesení Členské schůze zástupců MS MO ČRS v Olomouci konané 31. 3.

Duben 2012. E-mail : crs.olomouc@seznam.cz, www.rybsvaz-ol.cz. Usnesení Členské schůze zástupců MS MO ČRS v Olomouci konané 31. 3. Duben 2012 Vážené rybářky a vážení rybáři, jsem velmi rád, že se nám společně s kolegy z Ostravy podařilo ukončit vleklý a nepříjemný spor, který bohužel gradoval, když jsme se dle rozhodnutí Ministerstva

Více

MONITORING CHEMISMU A BIOMONITORING HORNÍ MALŠE SE ZAMĚŘENÍM NA NÁROKY PERLORODKY ŘÍČNÍ

MONITORING CHEMISMU A BIOMONITORING HORNÍ MALŠE SE ZAMĚŘENÍM NA NÁROKY PERLORODKY ŘÍČNÍ MONITORING CHEMISMU A BIOMONITORING HORNÍ MALŠE SE ZAMĚŘENÍM NA NÁROKY PERLORODKY ŘÍČNÍ CHEMICAL MONITORING AND BIOMONITORING OF HORNÍ MALŠE FOCUSED ON FRESHWATER PEARL MUSSEL DEMANDS Věra Kladivová, Ondřej

Více

Ekologie tekoucích vod

Ekologie tekoucích vod Ekologie tekoucích vod PřFUK, MB62PO2, Katedra ekologie, 200 Josef K. Fuksa, Kat. ekologie PřFUK, VÚV T.G.M., Zuzana Hořická, Kat. ekologie PřFUK, Jakub Langhammer,, Kat. fyz.. geografie etc.. PřFUK, Daniel

Více

Mikrobiální znečištění. Obsah fosforu. Výskyt sinic

Mikrobiální znečištění. Obsah fosforu. Výskyt sinic Profil vod ke koupání Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 524006 (IDPFVK) (m) Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)

Více

PODZIMNÍ KOLO II. LIGA LRU MUŠKA 2006. Skupina B

PODZIMNÍ KOLO II. LIGA LRU MUŠKA 2006. Skupina B MK Bílovec A MO ČRS v Příboře PODZIMNÍ KOLO II. LIGA LRU MUŠKA 2006 Skupina B ve dnech 22.09.06-24.09.2006 Vedení závodu: Ředitel : MUDr. Zbyněk Chromek Zástupce : Jiří Krutílek Garant : Jaromír Málek

Více

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Hydromorfologická

Více

Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2010

Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2010 Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 21 Autorský kolektiv: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. Doc. Ing. Radovan

Více

Silniční okruh kolem Prahy, stavby 518 a 519 Ruzyně - Suchdol

Silniční okruh kolem Prahy, stavby 518 a 519 Ruzyně - Suchdol HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor životního prostředí MŽP ČR Ing. Miloslav Kuklík ředitel odboru výkonu státní správy 1 Podskalská 19 128 00 Praha Č.j.:MHMP-082378/OŽP/VI/2000/2001

Více

Metodika terénního sběru dat o populacích vranky obecné (Cottus gobio) na území EVL Krkonoše

Metodika terénního sběru dat o populacích vranky obecné (Cottus gobio) na území EVL Krkonoše Metodika terénního sběru dat o populacích vranky obecné (Cottus gobio) na území EVL Krkonoše v rámci aktivity: D Monitoring dopadů projektových aktivit D3 - Sledování dopadu opatření na podporu vranky

Více

Čištění důlních vod prostřednictvím bioremediace v přírodních mokřadech

Čištění důlních vod prostřednictvím bioremediace v přírodních mokřadech Čištění důlních vod prostřednictvím bioremediace v přírodních mokřadech Spolupracovaly: Technická univerzita v Liberci, fakulta mechatroniky a mezioborových studií Masarykova univerzita, Přírodovědecká

Více

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí I. Přikryl, ENKI, o.p.s., Třeboň Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí Abstrakt Práce hodnotí různé typy vod, které vznikají v souvislosti s těžbou uhlí, z hlediska jejich ekologické funkce i využitelnosti

Více

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Lov ryb 13 odstavce 1, 7 a 9 zákona č. 99/2004 Sb. (1) Lov ryb a vodních organizmů

Více

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.6. Vyjádření míry povodňového ohrožení území

Více

UPOZORNENÍ VLASTNÍKÚ POZEMKÚ VEREJNÁ VYHLÁŠKA

UPOZORNENÍ VLASTNÍKÚ POZEMKÚ VEREJNÁ VYHLÁŠKA - KrajskýúradLibereckéhokraje Odborrozvojevenkova,zemedelstvía životníhoprostredí \\\Liberec~ý ~ kraj Liberec 28. brezna 2008 C. j. KULK/18273/2008 Vyrizuje: Ing. Habrda Tel.: 485 226 392 UPOZORNENÍ VLASTNÍKÚ

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod Ústav akvakultury

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod Ústav akvakultury Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod Ústav akvakultury Bakalářská práce Rybí společenstva v tocích CHKO Jizerské hory Autor: David Janošík Vedoucí bakalářské práce:

Více

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ Milena Vágnerová 1), Jan Brejcha 1), Michal Řehoř 1), Zbyněk Sokol 2), Kristýna Bartůňková

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Stavby v rybářství

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Stavby v rybářství Ing. JOSEF POKORNÝ, CSc. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Stavby v rybářství PRAHA 2009 OBSAH PŘEDMLUVA....................................... 9 1 ÚVODEM........................................... 10 1.1 Hydrosféra...........................................

Více

Prosinec 2015. Vážené kolegyně a kolegové, E-mail : crs.olomouc@seznam.cz, www.rybsvaz-ol.cz

Prosinec 2015. Vážené kolegyně a kolegové, E-mail : crs.olomouc@seznam.cz, www.rybsvaz-ol.cz Prosinec 2015 E-mail : crs.olomouc@seznam.cz, www.rybsvaz-ol.cz Vážené kolegyně a kolegové, čas letí jako bláznivý, rok s rokem se opět schází a my začínáme bilancovat rok 2015, ve kterém se podařila řada

Více

Legislativní podmínky rybolovu

Legislativní podmínky rybolovu Sportovní rybolov Legislativní podmínky rybolovu Podmínky pro získání oprávnění k výkonu rybářského práva ve pstruhových a mimopstruhových vodách prof. Ing. Petr Spurný, CSc. Právní rámec výkonu rybářského

Více

A.1. Průvodní a technická zpráva

A.1. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní a technická zpráva Vypracoval: Jaroslav Hvězda Schválil: Ing. Pavel Kuttelwascher 1. Identifikační údaje stavby Strana 1 (celkem 6) Název stavby: Rybník Za prádelnou - rekonstrukce Stupeň

Více

Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě

Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě Horký, P. a kol. Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111 Pobočka Brno Mojmírovo

Více

Pavel Eckhardt. Prameny v oblasti Hřensko-Křinice/Kirnitzsch, vývoj jejich vydatnosti

Pavel Eckhardt. Prameny v oblasti Hřensko-Křinice/Kirnitzsch, vývoj jejich vydatnosti Pavel Eckhardt Prameny v oblasti Hřensko-Křinice/Kirnitzsch, vývoj jejich vydatnosti Zadání - cíl prací Projekt GRACE je zaměřen na ochranu vodních zdrojů a objasnění příčin klesání hladin podzemních vod

Více

Městský úřad Ostrov odbor výstavby

Městský úřad Ostrov odbor výstavby Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: MěÚO/15626/2012/výst/Če MěÚO/15811/2012 Černý Miroslav 353 801 230 353 801 299 mcerny@ostrov.cz Městský úřad Ostrov odbor výstavby Klínovecká 1204, 363 01

Více

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění Doplňující údaje:

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění Doplňující údaje: Doplňující údaje: Bussinow, Ph.D. Bussinow, Ph.D. Mgr. Fialová RNDr. Bosák 0 3/2011 1.vydání v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MORAVIA

Více

Obsah. Vodnízákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změněněkterých zákonů, ve zněnípozdějších předpisů

Obsah. Vodnízákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změněněkterých zákonů, ve zněnípozdějších předpisů Vodnízákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změněněkterých zákonů, ve zněnípozdějších předpisů poslední novela zákon č. 350/2012 Sb. účinnost od 1.1.2013 Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Rozšíření vranky obecné na území EVL Krkonoše

Rozšíření vranky obecné na území EVL Krkonoše LIFE11 NAT/CZ/490 Rozšíření vranky obecné na území EVL Krkonoše Dokumentace k aktivitě: A.6 - Mapa (GIS) rozšíření vranky obecné v EVL Krkonoše 2013 Elektronická verze 2013.07.14 Obsah Úvod... 3 Metodika

Více

Monitoring vybraných invazních druhů rostlin a živočichů v Moravskoslezském kraji

Monitoring vybraných invazních druhů rostlin a živočichů v Moravskoslezském kraji Monitoring vybraných invazních druhů rostlin a živočichů v Mgr. Roman Barták, ZO ČSOP Onyx Celkem 3 dílčí průzkumy: 1. CHKO Beskydy 2. CHKO Jeseníky 3. Moravskoslezský kraj (mimo obě CHKO) CHKO Beskydy

Více

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech

Více

200058050 - Jindřiš - Novotný - Hamerský potok - 7,961 ř.km

200058050 - Jindřiš - Novotný - Hamerský potok - 7,961 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 1,08 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107030480 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1179700 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 20,11 ÚTVAR

Více

MVE Mladé Buky ř. km 57,770 (Úpa) Kraj KRÁLOVÉHRADECKÝ, městys Mladé Buky

MVE Mladé Buky ř. km 57,770 (Úpa) Kraj KRÁLOVÉHRADECKÝ, městys Mladé Buky RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA mobil: +420 603 89 12 84 e-mail: ekoex@iol.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 MVE Mladé Buky ř. km 57,770

Více

Naturové posouzení dle 45i z.č. 114/1992 Sb. - hodnocení vlivů územního plánu Paskov na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Naturové posouzení dle 45i z.č. 114/1992 Sb. - hodnocení vlivů územního plánu Paskov na evropsky významné lokality a ptačí oblasti AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00 Praha 5 IČO 44 79 48 43 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189 Kód zakázky: 972130312000 Popis zakázky: dle 45i z.č. 114/1992 Sb.

Více

UVO D V Ý Z N A M A HISTORIE RYBÁŘSTVÍ VE VOĽNÝCH VODÄCH 15 VOLNÉ VODY A JEJICH CHARAKTERISTIKA 33 OBSAH. (T. Randák, 0. Slaoík) (J Vostradooský)

UVO D V Ý Z N A M A HISTORIE RYBÁŘSTVÍ VE VOĽNÝCH VODÄCH 15 VOLNÉ VODY A JEJICH CHARAKTERISTIKA 33 OBSAH. (T. Randák, 0. Slaoík) (J Vostradooský) UVO D (T. Randák, 0. Slaoík) V Ý Z N A M A HISTORIE RYBÁŘSTVÍ VE VOĽNÝCH VODÄCH 15 (J Vostradooský) 2.1. Archiválie a rybářské exponáty v muzeích u nás a v sousedních zemích 18 2.2. Počátky domestikace

Více

Rozhodnutí dle 56 odst. 1, odst. 2, písm. a), d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí dle 56 odst. 1, odst. 2, písm. a), d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ Michalská 260/14 P.O. BOX 183 412 01 Litoměřice tel.: 416 574 611 fax: 416 574 610 cstred@schkocr.cz

Více

Vývoj kvality vody VN Jordán v sezóně 2015

Vývoj kvality vody VN Jordán v sezóně 2015 Ing. Jan Potužák, Ph.D., RNDr. Richard Faina, RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. České Budějovice, prosinec 2015 Název a sídlo organizace: Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5 Organizace realizující

Více

Vodohospodářské stavby BS001. Jezy a odběrné objekty na tocích Vodní cesty a plavba

Vodohospodářské stavby BS001. Jezy a odběrné objekty na tocích Vodní cesty a plavba Vodohospodářské stavby BS001 Jezy a odběrné objekty na tocích Vodní cesty a plavba Harmonogram přednášek 1. Úvod a základní informace o předmětu, úvod do vodního hospodářství ČR 2. Vodní nádrže, přehrady

Více

SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE

SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE 2001. Monitoring of plankton communities and hydrochemical parameters on Lednice ponds during the year 2001.

Více

Mistrovství České republiky juniorů, kadetů a žen LRU plavaná. Hluboká nad Vltavou

Mistrovství České republiky juniorů, kadetů a žen LRU plavaná. Hluboká nad Vltavou Mistrovství České republiky juniorů, kadetů a žen LRU plavaná Hluboká nad Vltavou 8-9. července 2006 Český rybářský svaz místní organizace 377 01 Jindřichův Hradec, Schwaigerova 1118/II Telefon: 384-363152

Více

Analýza dynamiky migrace ryb z Lipenské nádrže do řeky Vltavy výsledky projektu Soužití člověka a perlorodky říční ve Vltavském luhu

Analýza dynamiky migrace ryb z Lipenské nádrže do řeky Vltavy výsledky projektu Soužití člověka a perlorodky říční ve Vltavském luhu SEMINÁŘ K ZPRŮCHODNĚNÍ MIGRAČNÍCH PŘEKÁŽEK VE VODNÍCH TOCÍCH Praha 10. 11. 2016 Analýza dynamiky migrace ryb z Lipenské nádrže do řeky Vltavy výsledky projektu Soužití člověka a perlorodky říční ve Vltavském

Více