Rybářství ve volných vodách

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rybářství ve volných vodách"

Transkript

1 Rybářství ve volných vodách Pavel Horký 27. listopadu 2014

2 Osnova přednášky Rybářství ve volných vodách 1 Význam a historie rybářství ve volných vodách 2 Volné vody a jejich charakteristika 3 Rybářské hospodaření ve volných vodách 4 5 Faktory negativně ovlivňující společenstva ryb ve volných vodách Sportovní rybolov 2

3 Osnova přednášky Rybářství ve volných vodách 1 Význam a historie rybářství ve volných vodách 2 Volné vody a jejich charakteristika 3 Rybářské hospodaření ve volných vodách 4 5 Faktory negativně ovlivňující společenstva ryb ve volných vodách Sportovní rybolov 3

4 1 Význam a historie rybářství ve volných vodách Vodní prostředí a ryby poutaly pozornost lidí již v předchozích tisíciletích a to zejména jako zdroj relativně snadno dostupné potravy. Rybařilo se od pravěku především na větších řekách (Labe, Vltava, Ohře aj.). Ryby se chytaly na udici, do slupů, vrší, vězenců i pomocí sítí či čeřenů. Ryby získaly v mnoha kulturách i duchovní význam. Z mnohých náboženství je dokonce známý kult ryb (buddhismus, křesťanství). 4

5 1 Profesionální rybolov ve volných vodách ČR Kromě běžných ryb byla pozornost věnována zejména velkým diadromním druhům jako je losos obecný, jeseter velký, nebo pstruh mořský stol. 46 říčních rybářů v Praze rybářské právo - šlechta, města a cechy relativně nízký tlak dobrý stav společenstev 1848 zrušení poddanství - živnostníci Morava a Labe každá 80 rybářských rodin zhoršení stavu společenstev počátky umělého rozmnožování ryb 2/2 20 stol. útlum prof. rybolovu 50. léta poslední rybář na Labi (ročně 1 t ryb) konec diadromní migrace (Střekov) antropogenní tlak stav společenstev V současné době profesionální rybolov ve volných vodách ČR prakticky neexistuje. 5

6 1 Sportovní rybolov ve volných vodách ČR Rozvoj sportovního rybolovu v podobě jaké ho známe dnes se časově překrývá s klesajícím významem rybolovu profesionálního stol. lov udicí pro zábavu ojediněle - pouze šlechta 2/2 19 stol. první rybářské spolky pronájem úseků řek 1883 první rybářský zákon 1/2 20 stol. rozvoj sportovního rybolovu 1908 Zemský rybářský svaz 1923 sjednocení do Unie rybářských spolků a družstev v Československé republice 2/2 20 stol. dnešní podoba ČRS 1953 zákon o rybářství č. 62/1952 sb. současnost zákon č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů ČRS a MRS mají v současnosti formu občanských sdružení. Množství členů je přibližně 300 tisíc. 6

7 Osnova přednášky Rybářství ve volných vodách 1 Význam a historie rybářství ve volných vodách 2 Volné vody a jejich charakteristika 3 Rybářské hospodaření ve volných vodách 4 5 Faktory negativně ovlivňující společenstva ryb ve volných vodách Sportovní rybolov 7

8 2 Základní rozdělení volných vod Volné vody se dělí na tekoucí, stojaté, a tůně a slepá ramena. tekoucí tůně a slepá ramena stojaté měřitelný proud daný gravitací podíl produkce je z terestrických systémů gradient hydrologických, fyzikálních i ekologických podmínek řád toku (Strahler) zjednodušeně lze charakterizovat pět rybích pásem dle A. Friče (1872) společenstva většinou reflektují kontinuální změnu podmínek (River Continuum Concept) druhová pestrost se řídí zejména dostupností energie a heterogenitou prostředí přirozeně dominují reofilní druhy 8

9 2 Základní rozdělení volných vod Volné vody se dělí na tekoucí, stojaté, a tůně a slepá ramena. tekoucí tůně a slepá ramena stojaté 9

10 2 Základní rozdělení volných vod Volné vody se dělí na tekoucí, stojaté, a tůně a slepá ramena. tekoucí tůně a slepá ramena stojaté vznik v přirozených tocích vyšších řádů trvale propojená ramena periodicky zaplavované tůně významný zdroj obecné biodiverzity většinou chráněná území (Lužnice, Orlice...) přirozeně dominují limnofilní a eurytopní druhy 10

11 2 Základní rozdělení volných vod Volné vody se dělí na tekoucí, stojaté, a tůně a slepá ramena. tekoucí tůně a slepá ramena stojaté vznik v přirozených tocích vyšších řádů trvale propojená ramena periodicky zaplavované tůně významný zdroj obecné biodiverzity většinou chráněná území (Lužnice, Orlice...) přirozeně dominují limnofilní a eurytopní druhy 11

12 2 Základní rozdělení volných vod Volné vody se dělí na tekoucí, stojaté, a tůně a slepá ramena. tekoucí tůně a slepá ramena stojaté absence měřitelného proudu rozvinuté společenstvo fytoplanktonu a zooplanktonu ve volné vodě v ČR většina stojatých vod antropogenního původu (údolní nádrže na tocích) jez - voda tekoucí vs. UN voda stojatá (hranice teoretická doba zdržení 3 dny) dominují eurytopní druhy ovlivněné prostředí 12

13 Osnova přednášky Rybářství ve volných vodách 1 Význam a historie rybářství ve volných vodách 2 Volné vody a jejich charakteristika 3 Rybářské hospodaření ve volných vodách 4 5 Faktory negativně ovlivňující společenstva ryb ve volných vodách Sportovní rybolov 13

14 3 Běžné postupy při hospodaření na rybářských revírech Hospodaření na rybářských revírech se řídí zejména zákonem č. 99/2004 Sb. o rybářství, tzv. vodním zákonem č. 254/2001 Sb. a zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Rybářský revír vyhlašuje příslušný rybářský orgán (Krajský úřad, MZe ČR, MŽP) pstruhový x mimopstruhový není nikým vlastněn rybářský orgán vydává uživateli základní dokument dekret uživatel má stanovené povinnosti předepisuje zarybňovací povinnost, tedy každoroční vysazování ryb v daném druhovém složení, množství a velikosti ustanovení hospodáře a jeho zástupce ustanovení rybářské stráže vedení evidence hospodaření, tedy násad a úlovků Zarybňovací povinnost a způsob managementu zůstávají v podstatě neměnné bez ohledu na vývoj stavu populací ryb. 14

15 3 Vysazování ryb a regulace rybolovu Klíčová otázka managementu volných vod je, kolik má být v určitém prostředí ryb a v jaké velikosti? jednoznačná odpověď neexistuje přirozená variabilita řešení dlouholetý monitoring odhadní hodnoty hospodařící subjekty monitoring nerealizují možné řešení data z celostátního monitoringu WFD Prozatím možný odhad optimální početnosti na základě srovnání podobných toků a nepřímých ukazatelů (poměr mezi počtem vysazených a odlovených ryb). Podstatné je, aby se takové odhady vůbec realizovaly (v rozporu s dnešní praxí) a aby se postupovalo podle jednotné metody. 15

16 3 Základní analýzy populací společenstev ryb Pro správné rozhodování v oblasti rybářského hospodaření ve volných vodách je klíčová znalost struktury populací ryb v dané oblasti či revíru. tekoucí vody odlov elektrickým agregátem stojaté vody odlov pomocí sítí (zátahová síť, tenata, tral...) hydroakustika 16

17 3 Základní analýzy populací společenstev ryb Pro správné rozhodování v oblasti rybářského hospodaření ve volných vodách je klíčová znalost struktury populací ryb v dané oblasti či revíru. tekoucí vody odlov elektrickým agregátem stojaté vody odlov pomocí sítí (zátahová síť, tenata, tral...) hydroakustika 17

18 3 Základní analýzy populací společenstev ryb Před zahájením sběru dat je nutné zvážit, jaké informace je potřebné o rybích populacích získat a rovněž jaké jsou zdroje (finanční, časové atd.). 18

19 3 Vysazování ryb a regulace rybolovu Klíčová otázka managementu volných vod je, kolik má být v určitém prostředí ryb a v jaké velikosti? jednoznačná odpověď neexistuje přirozená variabilita řešení dlouholetý monitoring odhadní hodnoty hospodařící subjekty monitoring nerealizují možné řešení data z celostátního monitoringu WFD Prozatím možný odhad optimální početnosti na základě srovnání podobných toků a nepřímých ukazatelů (poměr mezi počtem vysazených a odlovených ryb). Podstatné je, aby se takové odhady vůbec realizovaly (v rozporu s dnešní praxí) a aby se postupovalo podle jednotné metody. 19

20 3 Vysazování ryb a regulace rybolovu Chování zvířat ovlivňují zkušenosti. Pro jejich vývoj je důležitý vliv prostředí působícího na neuro-endokrinního systém a smysly, stejně jako schopnost specifického učení (Bateson & Martin 1999) např. potkani kteří v mládí hladovějí jsou v dospělosti více agresivní (naučená reakce na nepříznivé prostředí) Ryby chované v umělém prostředí jsou vystavené působení zcela odlišných faktorů než v prostředí přirozeném: méně strukturované (volný prostor, stejně jako migrace jsou omezené) méně podnětné (dostupnost potravy, predátoři, nemoci) zvýšená hustota jedinců (zvýšené potkávání => zvýšená agrese) Ryby jsou schopné poměrně koplexního specifického učení v různých kontextech (Brown et al., 2003) 20

21 3 Vysazování ryb a regulace rybolovu Ryby lze v průběhu umělého odchovu domestikovat. Domestikovaní jedinci se chovají odlišně od jedinců volně žijících. Negativní dopady domestikace pro volně žijící ryby: úniky farmově chovaných ryb do volné přírody, kde můžou po rozmnožení negativně ovlivnit původní populace (produkce méně životaschopných jedinců) vysazování uměle odchovaných jedinců do volné přírody za účelem zlepšení stavu populace ryb na lokalitě může mít opačný efekt!!! (v ČR i jinde ve světě se běžně děje) pro umělé vysazování používat potomstvo první generace místních populací, které je navíc trénované na přírodní podmínky už ze sádek (takové potomstvo má v přírodě mnohem větší životaschopnost, Brown & Laland, 2003). 21

22 3 Vysazování ryb a regulace rybolovu Turek J, Horký P, Velisek J, Slavík O., Hanák R. and Randák T Recapture rate and growth of hatchery-reared brown trout (Salmo trutta v. fario, L.) in Blanice River and the effect of stocking on wild brown trout and grayling (Thymallus thymallus, L.). Journal of Applied Ichthyology 26(6),

23 3 Rybářské hospodaření na pstruhových revírech V pstruhových revírech žijí druhy ryb náročné na kvalitu vody a také na její relativně nízkou teplotu. Společenstvo ryb pstruh potoční lipan podhorní vranka obecná střevle potoční mník jednovousý mihule potoční X pstruh duhový siven americký foto BioLib.cz 23

24 3 Rybářské hospodaření na pstruhových revírech V pstruhových revírech žijí druhy ryb náročné na kvalitu vody a také na její relativně nízkou teplotu. Společenstvo ryb pstruh potoční lipan podhorní vranka obecná střevle potoční mník jednovousý mihule potoční X pstruh duhový siven americký často přírodě blízké toky s nízkým antropogenním zatížením předpoklady pro stabilní přirozeně se reprodukující populace problém nevhodný management a rybářský tlak nevhodně nastavený zarybňovací plán podpora nepůvodních druhů zanedbávání přirozené reprodukce špatně nastavená pravidla rybolovu foto BioLib.cz 24

25 3 Rybářské hospodaření na pstruhových revírech Současný způsob managementu je založený na vysazování uměle odchovaných jedinců bez bližší specifikace jejich původu apod. X Zásadní pro rozvoj volně žijících populací lososovitých ryb je jejich úspěšné přirozené rozmnožování zaručující zachování genetické variability a tudíž i stability těchto populací. původní druhy zejména lipan a pstruh obecný dlouhodobý klesající trend (troj a desetinásobný pokles) X nepůvodní druhy zejména siven a pstruh duhový dlouhodobý rostoucí trend (dvou a osminásobný nárůst) 25

26 3 Rybářské hospodaření na pstruhových revírech Současný způsob managementu je založený na vysazování uměle odchovaných jedinců bez bližší specifikace jejich původu apod. X Zásadní pro rozvoj volně žijících populací lososovitých ryb je jejich úspěšné přirozené rozmnožování zaručující zachování genetické variability a tudíž i stability těchto populací. původní druhy zejména lipan a pstruh obecný dlouhodobý klesající trend (troj a desetinásobný pokles) X nepůvodní druhy zejména siven a pstruh duhový dlouhodobý rostoucí trend (dvou a osminásobný nárůst) 26

27 3 Umělý výtěr - pstruhařství Umělý výtěr může být při dodržení základních pravidel vhodným nástrojem pro management volných vod. Jeho největší význam je ale v produkčním rybářství. Vývoj ve světě 1725 Štěpán Ludvík Jacobi (Německo) mokrá metoda, 1837 a 1840 v Anglii a Francii Remy a Géhin. Nezávisle norský rybář Sandungen - mokrá metoda, 1856 suchá metoda ruský statkář V.P. Vrasskij 1864 rozšíření suché metody Američan S. Green. Prof. Dr. Antonín Frič badatel a popularizátor přírodních věd biologie a význam lososa (zakládal ústavy a líhně), zavedl třídění toků na rybí pásma, první souborný spis o českých rybách, příručka o chovu kapra Vývoj v ČR 1823 první experimenty v Horažďovicích (Rumerkirchen a Studený) umělý výtěr lososa, 60. léta 19. století (za Fričovy éry) se budují líhně pro výtěr lososa, 1860 v Malči, 1865 v Nedošíně, 1867 Českém Krumlově, atd. 27

28 3 Umělý výtěr - pstruhařství Nejčastěji používaná metoda umělého výtěru, kdy je na velké množství jiker vytřeno sperma většího počtu samců, tzv. polyspermatické oplození je nevhodná z hlediska zachování genetické variability potomstva. Dochází ke kompetici spermií a většina jiker je oplozena malým počtem samců. 28

29 3 Umělý výtěr - pstruhařství Oplozené jikry jsou následně přemístěny do inkubačních lahví a líhňařských přístrojů. Po vykulení a přechodu na vnější výživu tzv. rozkrmovány na žlabech. 29

30 3 Umělý výtěr - pstruhařství Oplozené jikry jsou následně přemístěny do inkubačních lahví a líhňařských přístrojů. Po vykulení a přechodu na vnější výživu tzv. rozkrmovány na žlabech. Inkubační doba = délka doby po kterou probíhá inkubace jiker (vyjadřuje se počtem denních stupňů) Denní stupně = d průměrná denní teplota x počet dní např. 100 denních stupňů představuje 10 dnů s průměrnou teplotu 10 C 30

31 3 Umělý výtěr - pstruhařství Při umělém výtěru je nutné zohlednit reprodukční nároky jednotlivých druhů. P. obecný P. duhový S. americký L. podhorní H. poddunajská S. severní S. peleď doba výtěru dospělost samec samice tis. jiker/kg váhy samice 2, ,5 3, , jikra mm 4, , , ,6-3,2 2,0-2,5 inkubace d t při výtěru

32 Osnova přednášky Rybářství ve volných vodách 1 Význam a historie rybářství ve volných vodách 2 Volné vody a jejich charakteristika 3 Rybářské hospodaření ve volných vodách 4 5 Faktory negativně ovlivňující společenstva ryb ve volných vodách Sportovní rybolov 32

33 4 Změny morfologie Na území České republiky je pozměněn charakter podélného i příčného profilu toků Zemědělství Plavba Vysoušení mokřadů Prohlubování profilu dna A Zasypání periodických tůní Vymýcení lesů Obdělání půdy až k břehové linii.. Zužování a napřímení toku Snížení spádu toku Ztráta mělkých břehových partií.. B Degradace habitatu & unifikace prostředí & migrační neprostupnost toku C Ochrana před povodněmi Opevnění břehů Izolace záplavové zóny.. Průmysl & energetika Výstavba jezů a vodních elektráren Odběry vody.. D Většina změn probíhala od konce 18. století, ve 20. století pak došlo k zásadním úpravám 33

34 4 Změny morfologie Fragmentace toků příčnými překážkami a jejich následná degradace je stále aktuální problém managementu vodních ekosystémů, který je řešený i v rámci EU. Negativní důsledky izolace populací omezení toku genů nedostupnost prostředí snížení druhové diverzity degradace společenstev (Lucas & Baras, 2001) V Evropě je > 74% říční sítě fragmentováno (Nilsson et al., 2005) 34

35 4 Změny morfologie Obecně doporučovaným nejlepším řešením fragmentace toku je celkové odstranění příčné překážky, které mimo obnovení průchodnosti umožní i celkovou revitalizaci toku do přírodě blízké podoby (Cowx & Welcomme, 1998). odstranění překážky (úplná revitalizace) x obecný zájem (zásobárna pitné vody) kompromis = rybí přechod 35

36 4 Základní typy rybích přechodů Za účelem obnovy průchodnosti překážek byly vyvinuté různé typy rybích přechodů. technické výtahy apod. přírodě blízké

37 4 Základní typy rybích přechodů Za účelem obnovy průchodnosti překážek byly vyvinuté různé typy rybích přechodů. technické výtahy apod. přírodě blízké

38 4 Základní typy rybích přechodů Za účelem obnovy průchodnosti překážek byly vyvinuté různé typy rybích přechodů. technické výtahy apod. přírodě blízké

39 4 Znečištění Znečištění tzv. klasickými polutanty jako je dusík, fosfor, PCB nebo těžké kovy v současné době ubývá na významu. Působí zejména z usazenin a formou starých ekologických zátěží. - nejvýznamnějším kontaminantem z těžkých kovů je rtuť - působí zejména na dolních tocích (Labe a Odra - průmyslová výroba) - koncentrace ve svalovině více než 0.5 mg kg -1 39

40 4 Znečištění Znečištění tzv. klasickými polutanty jako je dusík, fosfor, PCB nebo těžké kovy v současné době ubývá na významu. Působí zejména z usazenin a formou starých ekologických zátěží. - největší současný problém jsou tzv. EDCs sloučeniny, které již v minimálních koncentracích ovlivňují rovnováhu normálních hormonálních funkcí (herbicidy, steroidní léčiva, mošusové sloučeniny, farmaka...) - způsobují poruchy reprodukce, chování atd. - současná světová produkce tun za rok v tisících různých látek - nejvíce působí na malých tocích (málo vody - vyšší koncentrace) 40

41 Osnova přednášky Rybářství ve volných vodách 1 Význam a historie rybářství ve volných vodách 2 Volné vody a jejich charakteristika 3 Rybářské hospodaření ve volných vodách 4 5 Faktory negativně ovlivňující společenstva ryb ve volných vodách Sportovní rybolov 41

42 5 Sportovní rybolov Sportovní rybolov má v podmínkách ČR zásadní vliv na stav volně žijících populací ryb ročně se z rybářských revírů odloví více než tři miliony kusů ryb. problémy dokonalejší technika a vybavení nedostatečná regulace i chyť a pusť je problém potenciál zdecimovat celé populace (pstruhové i mimopstruhové revíry) možné řešení zvýšení lovné míry regulace ponechaných úlovků regulace docházek diferenciace revírů s nízkou a vysokou ochranou Zkušený muškař dokáže během jedné vycházky ulovit nadpoloviční většinu jedinců všech velikostních kategorií v daném úseku. 42

43 5 Sportovní rybolov Sportovní rybolov je v podmínkách ČR realizován zejména lovem na udici, v omezené míře i pomocí čeřenu. způsoby lovu ryb položená plavaná přívlač muškaření rybářský řád doba a způsob lovu povolené návnady a nástrahy doba hájení lovná míra povinné pomůcky atd. 43

44 Děkuji vám za pozornost 44

Význam říčního rybářství. Používané rybí pasti. Historie. Druhé období 11.11.2013. Rybářství ve volných vodách

Význam říčního rybářství. Používané rybí pasti. Historie. Druhé období 11.11.2013. Rybářství ve volných vodách Rybářství ve volných vodách Úvod a definice + historie Rybářství ve volných vodách = cílené obhospodařování vod tekoucích (potoků, řek, odstavených říčních ramen, údolních nádrží, zavodňovacích a odvodňovacích

Více

Rybí přechod na příčné překážce

Rybí přechod na příčné překážce KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 22 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Rybí přechod na příčné překážce 1. POPIS PROBLÉMU Příčné překážky a vzdouvací objekty tvoří nepřekonatelné překážky pro migraci

Více

Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě

Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě Horký, P. a kol. Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111 Pobočka Brno Mojmírovo

Více

OBNOVA POPULACE LIPANA V JIHOČESKÝCH TOCÍCH

OBNOVA POPULACE LIPANA V JIHOČESKÝCH TOCÍCH OBNOVA POPULACE LIPANA V JIHOČESKÝCH TOCÍCH Zpracovatel projektu: Jihočeský územní svaz ČRS Odborný garant: Jihočeská Universita, Fakulta rybářství a ochrany vod Partneři: Jihočeský kraj Nadace ČEZ Březen

Více

Nepůvodní druhy ryb v našich vodách. Jana Svobodová

Nepůvodní druhy ryb v našich vodách. Jana Svobodová Nepůvodní druhy ryb v našich vodách Jana Svobodová Introdukce Člověkem prováděné přemisťování rybích druhů do míst, kde se původně nevyskytovaly. Účel: trvalé zachování nového druhu v přírodě nebo v chovu.

Více

Zpráva o aktuálním a historickém rybářském hospodaření v EVL Krkonoše

Zpráva o aktuálním a historickém rybářském hospodaření v EVL Krkonoše LIFE11 NAT/CZ/490 Zpráva o aktuálním a historickém rybářském hospodaření v EVL Krkonoše Aktivita A.6 2013 Verze 2013.07.14 Obsah Úvod... 3 Hospodaření a působnost jednotlivých místních organizací Českého

Více

Losos obecný - Salmo salar

Losos obecný - Salmo salar Losos obecný - Salmo salar Losos obecný je jednou z nejzajímavějších ryb. Asi nejvíce fascinoval lidi tah losů z moře na vzdálená trdliště na horním toku řek a jejich sebezničující vůle překonat všechny

Více

Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod

Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod Říční rybářství Rybářské vyuţití tekoucích vod prof. Ing. Petr Spurný, CSc. Rybářské vyuţití tekoucích vod První rybářské spolky vznikaly v Čechách

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.19 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.10 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Rozhodnutí dle 56 odst. 1, odst. 2, písm. a), d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí dle 56 odst. 1, odst. 2, písm. a), d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ Michalská 260/14 P.O. BOX 183 412 01 Litoměřice tel.: 416 574 611 fax: 416 574 610 cstred@schkocr.cz

Více

ICHTYOLOGICKÝ PRŮZKUM TICHÉ ORLICE V ROCE 2011 JEZ U MVE MÍTKOV

ICHTYOLOGICKÝ PRŮZKUM TICHÉ ORLICE V ROCE 2011 JEZ U MVE MÍTKOV RNDr. Josef Křížek L.I.F.E. Laboratoř ichtyologie a ekologie ryb Zahradní 8, 50 84 Sibřina IČO: 4511055 DIČ: CZ5116155 ICHTYOLOGICKÝ PRŮZKUM TICHÉ ORLICE V ROCE 011 JEZ U MVE MÍTKOV Vypracoval: RNDr. Josef

Více

Ochrana přírody, rybářství, vody - přehled právní úpravy

Ochrana přírody, rybářství, vody - přehled právní úpravy Ochrana přírody, rybářství, vody - přehled právní úpravy Jan Šíma odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků Ministerstvo životního prostředí Mezinárodní úmluvy Úmluva o biologické rozmanitosti

Více

Hygienická kvalita ryb z volných vod ČR

Hygienická kvalita ryb z volných vod ČR Hygienická kvalita ryb z volných vod ČR Tomáš Randák Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Zátiší

Více

Rybářství. Co je Akvakultura 11.11.2013. Studijní literatura. Tradiční dělení rybářství : Podle intenzity hospodaření nebo výlovu rozlišujeme:

Rybářství. Co je Akvakultura 11.11.2013. Studijní literatura. Tradiční dělení rybářství : Podle intenzity hospodaření nebo výlovu rozlišujeme: Studijní literatura Špaček a kol.: 1980, Speciální chov hospodářských zvířat 2. s. 405-583. Čítek, J., Krupauer, V., Kubů, F.: 1993, 1998, Rybnikářství, Informatorium, Praha. Pokorný, J., Dvořák, J., Šrámek,

Více

Sborník z konference. Současný stav a možnosti zlepšení populace lipana podhorního a pstruha obecného

Sborník z konference. Současný stav a možnosti zlepšení populace lipana podhorního a pstruha obecného Sborník z konference Současný stav a možnosti zlepšení populace lipana podhorního a pstruha obecného 0 4. 5. 10. 2014 Hotel STUDÁNKA Rychnov nad Kněžnou Obsah Obsah... 1 1. Vyhodnocení současné evidence

Více

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí I. Přikryl, ENKI, o.p.s., Třeboň Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí Abstrakt Práce hodnotí různé typy vod, které vznikají v souvislosti s těžbou uhlí, z hlediska jejich ekologické funkce i využitelnosti

Více

Legislativní podmínky rybolovu

Legislativní podmínky rybolovu Sportovní rybolov Legislativní podmínky rybolovu Podmínky pro získání oprávnění k výkonu rybářského práva ve pstruhových a mimopstruhových vodách prof. Ing. Petr Spurný, CSc. Právní rámec výkonu rybářského

Více

Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. EKOLOGIE PRO UČITELE

Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. EKOLOGIE PRO UČITELE Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. EKOLOGIE PRO UČITELE 2012 5. ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI 5.1. ZÁKLADNÍ FORMY Základní formy zapojení veřejnosti 1. Demokratické mechanismy 2. Zapojení do procesu EIA 3. Zakládání občanských

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.18 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.3 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Připomínka: Předkládané podklady nejsou s ohledem na vyčíslení hospodárnosti kompletní, a proto nejsou vhodné pro zaujmutí komplexního stanoviska.

Připomínka: Předkládané podklady nejsou s ohledem na vyčíslení hospodárnosti kompletní, a proto nejsou vhodné pro zaujmutí komplexního stanoviska. WELL Consulting, s.r.o. Vypořádání připomínek k dokumentaci podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění "Plavební stupeň Děčín záměr zařazený v kategorii I Vypořádání

Více

Rybářský řád pro rok 2006

Rybářský řád pro rok 2006 Rybářský řád pro rok 2006 Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb. a Bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revírech Českého rybářského

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.9 Vodní hospodářství

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.9 Vodní hospodářství Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Garant podkapitoly Vodní hospodářství: Ing. Marie Polešáková, Ph.D. Zpracovatel podkapitoly Vodní hospodářství: Doc. Ing. Ladislav Satrapa,

Více

Profil organizace 2016

Profil organizace 2016 Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz Profil organizace 2016 Český rybářský svaz RYBÁŘSTVÍ Produkční Rybářské firmy Sportovní Rybářské svazy Chov ryb pro tržní účely Výkon rybářského práva

Více

1. Čím jsou chráněny žábry před poškozením: 2. Kde je tlak v plynovém měchýři větší: 3. Mají ryby chuť: 4. Postranní čára je:

1. Čím jsou chráněny žábry před poškozením: 2. Kde je tlak v plynovém měchýři větší: 3. Mají ryby chuť: 4. Postranní čára je: 1. Čím jsou chráněny žábry před poškozením: a) skřelemi b) šupinami c) kůží 2. Kde je tlak v plynovém měchýři větší: a) v hlubokých vrstvách vody b) v povrchových vrstvách vody c) v proudící vodě 3. Mají

Více

V. Muškařský seminář v Uherském Hradišti

V. Muškařský seminář v Uherském Hradišti V. Muškařský seminář v Uherském Hradišti Tento Muškařský seminář navazuje na akci konanou v roce 2014. Termín: 7. 8. března 2015 Místo: zařízení MRS, o.s., MO Uh. Hradiště na Mařackém U Moravy 852 Téma:

Více

Monitoring funkčnosti rybích přechodů

Monitoring funkčnosti rybích přechodů Konference: Fragmentace krajiny, 1.2. 2018 Monitoring funkčnosti rybích přechodů (Ověření funkčnosti RP sledováním migrací ryb) Musil J., kol. Email: jiri.musil@vuv.cz mob. 420 702 202 962 Výzkumný ústav

Více

NOVÉ METODY V CHOVU RYB

NOVÉ METODY V CHOVU RYB NOVÉ METODY V CHOVU RYB doc. Dr. Ing. MAREŠ Jan, doc. Ing. KOPP Radovan Ph.D., Ing. BRABEC Tomáš Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelova univerzita v Brně www.rybartsvi.eu Produkce světové akvakultury

Více

ZPRŮCHODŇOVÁNÍ MIGRAČNÍCH BARIÉR RYBÍMI PŘECHODY

ZPRŮCHODŇOVÁNÍ MIGRAČNÍCH BARIÉR RYBÍMI PŘECHODY ODVĚTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Leden 2011 MZe ZPRŮCHODŇOVÁNÍ MIGRAČNÍCH BARIÉR RYBÍMI PŘECHODY TNV 75 2321 Obsah Strana Předmluva... 2 1 Předmět normy 3 2 Citované normativní dokumenty..

Více

Monitoring migrací ryb cíle, metodické postupy a nové trendy sledování

Monitoring migrací ryb cíle, metodické postupy a nové trendy sledování Seminář k zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích, 9.10.2014 Monitoring migrací ryb cíle, metodické postupy a nové trendy sledování Musil J. Email: jiri_musil@vuv.cz mob. 702 202 962 Výzkumný

Více

Každý ekosystém se skládá ze čtyř tzv. funkčních složek: biotopu, producentů, konzumentů a dekompozitorů:

Každý ekosystém se skládá ze čtyř tzv. funkčních složek: biotopu, producentů, konzumentů a dekompozitorů: 9. Ekosystém Ve starších učebnicích nalezneme mnoho názvů, které se v současnosti jednotně synonymizují se slovem ekosystém: mikrokosmos, epigén, ekoid, biosystém, bioinertní těleso. Nejčastěji užívaným

Více

1. Cíl průzkumu. 2. Metodika provedení prací

1. Cíl průzkumu. 2. Metodika provedení prací Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Ichtyologický průzkum ve vybraných lokalitách pstruhových revírů v rámci Jihočeského kraje. SDL/OZZL/318/08 Zpráva

Více

Dopady změny klimatu na ekosystémové slu žbya adaptace ve městech a sídlech

Dopady změny klimatu na ekosystémové slu žbya adaptace ve městech a sídlech Dopady změny klimatu na ekosystémové slu žbya adaptace ve městech a sídlech David Vačkář Centrum výzkumu globální změny AV ČR Centrum pro otázky životního prostředí UK Teze prezentace Města a sídla jsou

Více

Biomanipulace známé i neznámé

Biomanipulace známé i neznámé Biomanipulace známé i neznámé Tomáš Zapletal, Václav Koza, Pavel Jurajda Povodí Labe, státní podnik, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. PRINCIP BIOMANIPULACE Ekosystémová služba Dosažení cíle Nedosažení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.4 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Ekologie tekoucích vod

Ekologie tekoucích vod Ekologie tekoucích vod PřFUK, MB62PO2, Katedra ekologie, 200 Josef K. Fuksa, Kat. ekologie PřFUK, VÚV T.G.M., Zuzana Hořická, Kat. ekologie PřFUK, Jakub Langhammer,, Kat. fyz.. geografie etc.. PřFUK, Daniel

Více

Rybářství 4. Produktivita a produkce. Primární produkce - rozdělení. Primární produkce - PP 27.11.2014

Rybářství 4. Produktivita a produkce. Primární produkce - rozdělení. Primární produkce - PP 27.11.2014 Rybářství 4 Produktivita a produkce Vztahy v populacích Trofické vztahy Trofické stupně, jejich charakteristika Biologická produktivita vod (produkce, produktivita, primární produkce a její měření) V biosféře

Více

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

UPOZORNENÍ VLASTNÍKÚ POZEMKÚ VEREJNÁ VYHLÁŠKA

UPOZORNENÍ VLASTNÍKÚ POZEMKÚ VEREJNÁ VYHLÁŠKA - KrajskýúradLibereckéhokraje Odborrozvojevenkova,zemedelstvía životníhoprostredí \\\Liberec~ý ~ kraj Liberec 28. brezna 2008 C. j. KULK/18273/2008 Vyrizuje: Ing. Habrda Tel.: 485 226 392 UPOZORNENÍ VLASTNÍKÚ

Více

Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny

Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. Spolupracoval: doc.

Více

Hodnotící zpráva ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí za rok 2011. Členská schůze konaná dne 1. 4. 2012 na Ostravici.

Hodnotící zpráva ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí za rok 2011. Členská schůze konaná dne 1. 4. 2012 na Ostravici. Hodnotící zpráva ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí za rok 2011 Členská schůze konaná dne 1. 4. 2012 na Ostravici. Vážené dámy, pánové, milí hosté, přátelé rybáři. Setkáváme se opět po roce na naší výroční

Více

Obsah Úvod Rybářský řád

Obsah Úvod Rybářský řád Obsah Úvod... 3 Rybářský řád... 5 Soupisy pstruhových revírů územních svazů a Rady ČRS s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva pro držitele celorepublikových a celosvazových povolenek pro rok 2016

Více

Závlahové nádrže a vodojemy

Závlahové nádrže a vodojemy Závlahové nádrže a vodojemy závlahová nádrž více funkcí závlahový vodojem závlahy akumulace vody vyrovnání průtoků automatizace Vodohospodářské řešení bilance zásobního prostoru Požadavky na nádrž Strmé

Více

Standardizovaný biologický monitoring rybích přechodů

Standardizovaný biologický monitoring rybích přechodů Sázavský seminář 1.11. 2018 Standardizovaný biologický monitoring rybích přechodů Musil J., Barankiewicz M., Marek P. Email: jiri.musil@vuv.cz mob. 420 702 202 962 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G.

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Programy opatření v plánech povodí ČR 2000/60/ES

Programy opatření v plánech povodí ČR 2000/60/ES Programy opatření v plánech povodí ČR WFD 1 2000/60/ES 2 3 Charakterizace České republiky Hydrologie a užívání vod: V ČR je cca 76 tis. km vodních toků (přesnost map 1:50 000) Z toho je cca 15 tis. km

Více

Mgr. Zuzana Chabadová Mgr. Marie Kameníková. Vydra říční. Český nadační fond pro vydru

Mgr. Zuzana Chabadová Mgr. Marie Kameníková. Vydra říční. Český nadační fond pro vydru Mgr. Zuzana Chabadová Mgr. Marie Kameníková Vydra říční Český nadační fond pro vydru Projekt "Osvětou a vzděláváním od konfliktu k toleranci" EHP fondů Podpořen v rámci prioritní oblasti: Ochrana životního

Více

Základní informace o chovu ryb a kontrole rybničního prostředí

Základní informace o chovu ryb a kontrole rybničního prostředí CENTRUM PRO PÉČI O MOKŘADY A VODU V KRAJINĚ Základní informace o chovu ryb a kontrole rybničního prostředí RNDr. Richard Faina ENKI o.p.s. Třeboň TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Více

MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2009

MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2009 Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2009 Myslivecká a veterinární legislativa, škody způsobené černou zvěří SBORNÍK REFERÁTŮ 13. listopadu 2009 zasedací místnost

Více

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat METODIKA CHOVU GENETICKÝCH ZDROJŮ KRÁLÍKŮ První zmínky o chovu králíků na území Čech pocházejí ze 13. století, chovatelství jako takové se však začíná rozvíjet na počátku 19. století. V polovině 19. století

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH)

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) Textová část Červen 2008 Obsah: F. EKONOMICKÁ ANALÝZA...3 F.1. Hospodářský význam užívání vod výchozí stav...4 F.1.1. Platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí...

Více

SUCHO PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU. Strategie přizpůsobení se změně klimatu a Návrhy adaptačních opatření

SUCHO PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU. Strategie přizpůsobení se změně klimatu a Návrhy adaptačních opatření SUCHO PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU s panelovou diskusí nad tématy Strategie přizpůsobení se změně klimatu a Návrhy adaptačních opatření 10.6.2016, Novotného lávka, Praha Jakub Horecký odbor obecné ochrany

Více

100 00 10 31, 274 811 751 3, FAX:

100 00 10 31, 274 811 751 3, FAX: MO ČRS Zábřeh a VÚS pro Severní Moravu a Slezsko Ve spolupráci se SO LRU muška ČR ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, Sekretariát Republikové Rady ČRS 100 00 Praha 10 Nad Olšinami 31, tel.: 274 811 751 3, FAX: 274 811

Více

Úhoř říční - Anguilla anguilla

Úhoř říční - Anguilla anguilla Úhoř říční - Anguilla anguilla Úhoř je naprosto nezaměnitelná ryba obývající vody velké části Evropy. Je proslulý svým ojedinělým rozmnožovacím cyklem, během něhož táhnou dospělé ryby do vzdálených oblastí

Více

Zjištění stavu populací bolena dravého a sekavce říčního v EVL údolních nádržích RNDr. Milan Muška, Ph.D.

Zjištění stavu populací bolena dravého a sekavce říčního v EVL údolních nádržích RNDr. Milan Muška, Ph.D. Zjištění stavu populací bolena dravého a sekavce říčního v EVL údolních nádržích RNDr. Milan Muška, Ph.D. odbor monitoringu biodiverzity, SOPK, AOPK ČR Praha, 6. 12. 2016 Zjištění stavu populací bolena

Více

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech

Více

Indikátory zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu

Indikátory zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu Indikátory zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu Hana Škopková, Miroslav Havránek Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí Konference Tvoříme klima pro budoucnost Liberec,

Více

Operační program. Životní prostředí

Operační program. Životní prostředí Operační program Životní prostředí (avíza, květen 2015) Přehled prvních výzev OP ŽP plánovaných k zahájení příjmu žádostí v srpnu 2015 Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní...

Více

Mikrobiální znečištění. Obsah fosforu. Výskyt sinic

Mikrobiální znečištění. Obsah fosforu. Výskyt sinic Profil vod ke koupání Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 524006 (IDPFVK) (m) Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)

Více

Výsledky ichtyologického průzkumu nádrže Nová Říše v roce 2013

Výsledky ichtyologického průzkumu nádrže Nová Říše v roce 2013 Výsledky ichtyologického průzkumu nádrže Nová Říše v roce 213 HYDROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Na Sádkách 7 České Budějovice 375 tel.: +42 385 31 262 fax: +42 385 31 248 email: hbu@hbu.cas.cz

Více

Metodika podpůrného transferu (repatriace) vranky obecné (Cottus gobio)

Metodika podpůrného transferu (repatriace) vranky obecné (Cottus gobio) Metodika podpůrného transferu (repatriace) vranky obecné (Cottus gobio) v rámci aktivity: C Konkrétní ochranářské aktivity C7 - Vytváření podmínek pro nerušený vývoj populací vranek Daphne ČR Institut

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět VIZP K141 FSv ČVUT. Vodní toky. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět VIZP K141 FSv ČVUT. Vodní toky. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie Předmět VIZP K141 FSv ČVUT Vodní toky Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. http://hydraulika.fsv.cvut.cz/vin/prednasky.htm Přirozené vodní toky K141

Více

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s.

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s. ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s. Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č.99/2004 Sb. a vyhlášky č.197/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech Východočeského

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Tvoříme klima pro budoucnost Klimatická změna a adaptační opatření na místní a regionální úrovni Liberec, 26. 1. 2016 Jakub Horecký odbor obecné

Více

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH 2 Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny nezbytné pro člověka, ale jeho organismus si je nedokáže sám vytvořit. Obsahují

Více

Rybářský řád Dobrovodský rybník

Rybářský řád Dobrovodský rybník Rybářský řád Dobrovodský rybník ÚVOD Dobrovodský rybník v k.ú. Dolní Dobrá Voda je majetkem Obce Dobrá Voda u Hořic (dále jen správce revíru"). Snahou správce revíru je chov ryb a provozování sportovního

Více

Příloha č. 4 Výzvy pro předkládání žádostí v rámci Programu podpory zajištění komplexního monitorování stavu vod v ČR

Příloha č. 4 Výzvy pro předkládání žádostí v rámci Programu podpory zajištění komplexního monitorování stavu vod v ČR Příloha č. 4 Výzvy pro předkládání žádostí v rámci Programu podpory zajištění komplexního monitorování stavu vod v ČR Přehled jednotlivých projektů, které jsou předmětem podpory maximální alokované částky,

Více

Dotační tituly pro podporu výstavby rybích přechodů

Dotační tituly pro podporu výstavby rybích přechodů Pavel Marek AOPK ČR, odd. péče o vodní ekosystémy Povodí Vltavy, s.p. Praha - Smíchov 9.10. 2014 Dotační tituly pro podporu výstavby rybích přechodů Potřebnost dotačních titulů? Stavby RP jsou náročné

Více

Český rybářský svaz. platné platné na na revírech Českého rybářského svazu svazu

Český rybářský svaz. platné platné na na revírech Českého rybářského svazu svazu Český rybářský svaz Přehled Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. Sb. a a vyhlášky č. 197/2004 Sb., Sb., ve ve znění pozdějších předpisů a bližší podmínky výkonu bližší rybářského podmínky

Více

Historie ve světě. Umělý výtěr v Čechách 16.10.2007. Hlavní druhy ryb chované v pstruhařství. Současný stav a perspektiva pstruhařsrví

Historie ve světě. Umělý výtěr v Čechách 16.10.2007. Hlavní druhy ryb chované v pstruhařství. Současný stav a perspektiva pstruhařsrví Historie ve světě Rybářství 12 Pstruhařství 1725 Štěpán Ludvík Jacobi (Německo) mokrá metoda, 1837 a 1840 v Anglii a Francii Remy a Géhin. Nezávisle norský rybář Sandungen - mokrá metoda, 1856 suchá metoda

Více

12/27 Peněžní prostředky určené na programy prevence před povodněmi

12/27 Peněžní prostředky určené na programy prevence před povodněmi Věstník NKÚ, kontrolní závěry 329 12/27 Peněžní prostředky určené na programy prevence před povodněmi Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy.

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Základní podkladové materiály:

Více

Zásahy do VKP vodní tok a údolní niva. Ing. Václav Šrédl

Zásahy do VKP vodní tok a údolní niva. Ing. Václav Šrédl Zásahy do VKP vodní tok a údolní niva Ing. Václav Šrédl Zásahy do VKP vodní tok Regulace toků směrová úprava, opevnění břehů a dna Zkapacitnění průtočného profilu Těžení dnových sedimentů Odběr vody OLEŠKA,

Více

Paprskoploutvé ryby. Milan Dundr

Paprskoploutvé ryby. Milan Dundr Paprskoploutvé ryby Milan Dundr Podtřída: Paprskoploutví ploutve vyztužené kostěnými paprsky (Actinopterygii) důležité skupiny: Jeseteři jikry = kaviár ganoidní šupiny Jeseter velký břehy Evropy (dřív

Více

6.28. Vodní stavby - VOS

6.28. Vodní stavby - VOS 6.28. Vodní stavby - VOS Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 5 pro zaměření inženýrské stavby - vodohospodářské stavby Platnost učební osnovy: od

Více

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH 2 Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny, které jsou pro člověka nezbytné, a jeho organizmus si je nedokáže sám vytvořit.

Více

Chov ryb ve speciálních zařízeních

Chov ryb ve speciálních zařízeních Chov ryb ve speciálních zařízeních prof. Dr. Ing. Jan Mareš Odd. rybářství a hydrobiologie Mendelova univerzita v Brně www.rybarstvi.eu, mares@mendelu.cz Produkční systémy Produkce ryb v rybničních podmínkách

Více

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových platné na revírech v užívání Moravského rybářského svazu od 1. ledna 2008 Bližší podmínky výkonu rybářského práva vychází z ustanovení

Více

MONITORING CHEMISMU A BIOMONITORING HORNÍ MALŠE SE ZAMĚŘENÍM NA NÁROKY PERLORODKY ŘÍČNÍ

MONITORING CHEMISMU A BIOMONITORING HORNÍ MALŠE SE ZAMĚŘENÍM NA NÁROKY PERLORODKY ŘÍČNÍ MONITORING CHEMISMU A BIOMONITORING HORNÍ MALŠE SE ZAMĚŘENÍM NA NÁROKY PERLORODKY ŘÍČNÍ CHEMICAL MONITORING AND BIOMONITORING OF HORNÍ MALŠE FOCUSED ON FRESHWATER PEARL MUSSEL DEMANDS Věra Kladivová, Ondřej

Více

První nález raka říčního (Astacus astacus) v kvadrátu 5562. Jiří Patoka & Lukáš Kalous. Abstrakt

První nález raka říčního (Astacus astacus) v kvadrátu 5562. Jiří Patoka & Lukáš Kalous. Abstrakt První nález raka říčního (Astacus astacus) v kvadrátu 5562 Jiří Patoka & Lukáš Kalous Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra zoologie a rybářství,

Více

J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková

J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková Rybník Svet na medirytine Pavliny Schwarzenbergove Vzorkování Vzorkování bylo v r. 2004 zahuštěno na týdenní intervaly. Celkem bylo odebráno 32 vzorků (každý zahrnoval

Více

RYBÁŘSTVÍ PSTRUHAŘSTVÍ HISTORICKÝ VÝVOJ - SVĚT SOUČASNÝ STAV HISTORICKÝ VÝVOJ - ČR JAKÝCH DRUHŮ SE TÝKÁ ZARYBNŇOVÁNÍ REVÍRŮ

RYBÁŘSTVÍ PSTRUHAŘSTVÍ HISTORICKÝ VÝVOJ - SVĚT SOUČASNÝ STAV HISTORICKÝ VÝVOJ - ČR JAKÝCH DRUHŮ SE TÝKÁ ZARYBNŇOVÁNÍ REVÍRŮ RYBÁŘSTVÍ PSTRUHAŘSTVÍ HISTORICKÝ VÝVOJ - SVĚT 1725 Štěpán Ludvík Jacobi (Německo) mokrá metoda, 1837 a 1840 v Anglii a Francii Remy a Géhin. Nezávisle norský rybář Sandungen - mokrá metoda, Miloslav Petrtýl

Více

Zdymadlo Lovosice na Labi v ř. km 787,543

Zdymadlo Lovosice na Labi v ř. km 787,543 Zdymadlo Lovosice na Labi v ř. km 787,543 Stručná historie výstavby vodního díla Zdymadlo Lovosice bylo vybudováno v rámci výstavby vodní cesty na Vltavě a Labi na začátku 20. století. Provádění stavby,

Více

VLIV ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ NA EUTROFIZACI VODNÍCH NÁDRŽÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE STANOVICE

VLIV ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ NA EUTROFIZACI VODNÍCH NÁDRŽÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE STANOVICE Konference Vodní nádrže 2015 VLIV ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ NA EUTROFIZACI VODNÍCH NÁDRŽÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE STANOVICE Metody optimalizace návrhu opatření v povodí vodních nádrží vedoucí k účinnému snížení jejich

Více

OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ

OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 2007-2013 ČESKÁ REPUBLIKA listopad 2007 upraven k 17.10.2011 1 OBSAH Str. 1. OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 2007 2013, ČESKÁ REPUBLIKA 3 2. ZEMĚPISNÁ ZPŮSOBILOST 3 3. ANALÝZA 3 4.

Více

Jihočeská oblastní tábornická škola Materiály a přednášky ROZDĚLENÍ VOD. 2008-06-25 verze první

Jihočeská oblastní tábornická škola Materiály a přednášky ROZDĚLENÍ VOD. 2008-06-25 verze první Jihočeská oblastní tábornická škola Materiály a přednášky ROZDĚLENÍ VOD 2008-06-25 verze první Vody je možno dělit z mnoha různých hledisek a podle mnoha ukazatelů. Nejjednodušším a pro obyčejného člověka

Více

Vliv nejvýznamnějších zdrojů znečištění českého úseku řeky Labe na ryby

Vliv nejvýznamnějších zdrojů znečištění českého úseku řeky Labe na ryby Vliv nejvýznamnějších zdrojů znečištění českého úseku řeky Labe na ryby T. Randák 1, V. Žlábek 1, J. Kolářová 1, Z. Široká 2, Z. Svobodová 1,2, J. Pulkrabová 3 and M. Tomaniová 3 1 University of South

Více

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty. 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý Test č. 10 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý 2. O jaký druh ryby se jedná? a) losos obecný b) pstruh obecný c) hlavatka obecná 3. O jaký druh ryby se jedná?

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.2 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Návrh managementových opatření na regulaci raka signálního (Pacifastacus leniusculus) v povodí Malše

Návrh managementových opatření na regulaci raka signálního (Pacifastacus leniusculus) v povodí Malše Návrh managementových opatření na regulaci raka signálního (Pacifastacus leniusculus) v povodí Malše Řešitel: RNDr. Jitka Svobodová a kol. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. v.v.i., Podbabská

Více

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci 7/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o vodoprávní evidenci Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle 19 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a

Více

Projekt. Řešitel Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. Odpovědný řešitel: doc. Ing. Stanislav Lusk, CSc.

Projekt. Řešitel Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. Odpovědný řešitel: doc. Ing. Stanislav Lusk, CSc. Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Projekt BIOLOGICKO-EKOLOGICKÉ ASPEKTY A LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY K MIGRAČNÍ PROSTUPNOSTI PRAMENNÝCH ČÁSTÍ VODNÍCH

Více

Třída: RYBY (Pisces) STAVBA TĚLA:

Třída: RYBY (Pisces) STAVBA TĚLA: Třída: RYBY (Pisces) Vodní živočichové Nejpočetnější skupina bezobratlých velikost od několika milimetrů (mořská ryba hlaváč - 16 mm) až do 10 m (vyza velká - 10 m, 1500 kg) Věda studující ryby STAVBA

Více

kraj Karlovarský kód kraje CZ041

kraj Karlovarský kód kraje CZ041 Nádrž Jesenice ID 113010660001 (14031000) kraj Karlovarský kód kraje CZ041 1.CHARAKTERISTIKA VODNÍHO ÚTVARU Kategorie vodního útvaru stojatý Typ vodního útvaru 421222 Příslušnost k ekoregionu Nadmořská

Více

MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT ALITA A RYBR V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 2 Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny,

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.18 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

UNIE PRO ŘEKU MORAVU

UNIE PRO ŘEKU MORAVU UNIE PRO ŘEKU MORAVU UNION FOR THE MORAVA RIVER občanské sdružení se sídlem: Hrubá Voda 10, 783 61 Hlubočky, info@uprm.cz, www.uprm.cz Kontaktní adresa: V Hrubé Vodě d 9. července 2009 Mgr. Michal Krejčí

Více

Zemědělské systémy I. 1.-6. týden

Zemědělské systémy I. 1.-6. týden Zemědělské systémy I. 1.-6. týden prof. Ing. Josef Soukup, CSc. katedra agroekologie a biometeorologie www.af.czu.cz/kab garant předmětu FAPPZ, 1. patro, č.dv. 143 soukup@af.czu.cz Zemědělské systémy I.

Více