Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Octárna CZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Octárna CZ0213818"

Transkript

1 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Octárna CZ

2 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Octárna Kód lokality: CZ Kód lokality v ÚSOP: 2572 Rozloha (ha): 15,0656 Biogeografická oblast: kontinentální Zařazení EVL na evropský seznam: 2008/25/ES Zařazení EVL na národní seznam: nařízení vlády č.132/2005 Sb., příloha Způsob zajištění ochrany Zvláště chráněná území (ZCHÚ) NENÍ Ochranné pásmo zvláště chráněného území (OP ZCHÚ) NENÍ Poznámkové pole ke způsobu zajištění ochrany potenciální MZCHÚ v rámci soustavy chráněných území v připravované CHKO Brdy Smluvní ochrana dle 39 ZOPK NENÍ Základní ochrana dle 45c, odst. 2 ZOPK Celková rozloha území chráněného dle režimu základní ochrany (ha): 15,0656 Relativní rozloha území chráněného dle režimu základní ochrany (%): 100 Jiná území chráněná podle národní legislativy, evropské legislativy nebo mezinárodních úmluv v překryvu s EVL Ptačí oblasti NEJSOU 1.3 Územně správní příslušnost Středočeský kraj Dotčené obce Brdy Dotčená katastrální území Baština 1.4 Stručná charakteristika území Ekotop Geologie: Horninové podloží tvoří několik různých souvrství kambrických hornin. Jedná se o slepence a křemence, křemenné a arkózové pískovce a droby. Geomorfologie: Území spadá do Brdské vrchoviny. Jedná se o oblast budovanou extrémně odolnými horninami, v důsledku čehož je terén jen nepříliš členitý. Reliéf: Lokalita se nachází v nivě potoka tekoucího mírně zvlněnou senilní parovinou Centrálních Brd. Vzhledem k odolnosti hornin a malému vlivu eroze není niva příliš vyvinuta.

3 Pedologie: Odolné kambrické horniny zvětrávají jen velmi pomalu a vytvářejí těžké jílovité půdy. V důsledku toho se vyskytuje jako půdní typ glej a výše proti proudu potoka i pseudoglej. Maloplošně se vyskytují i mělké čočky rašelinného humolitu. Krajinná charakteristika: Jedná se o přirozený vodní tok s velmi čistou živinami chudou vodou. V proudech převažuje kamenitý substrát. Lokalita se nachází v oreofytiku Centrálních Brd. Biota Potoky protékají většinou smrkovým lesem, kořeny přesahující do koryta vytvářejí úkryty pro charakteristickou vodní faunu pstruhového pásma. Les kolem lokality ve většinou smrková kulticenóza, místy se však vyskytují rašelinné a podmáčené smrčiny. V dolní (tj. východní) části lokality přistupuje do lesních společenstev olše lepkavá (Alnus glutinosa). Ve východní části lokality se vyskytuje vodní nádrž Octárna (využívaná v současnosti pro pitnou vodu) s rašelinnými okraji. Při nižším stavu vody dochází na obnaženém dně k rozvoji vegetace obojživelných rostlin (Ranunculo flamulae-juncetum bulbosii) (M3). V litorálech nádrže Obecnice byl roku 1998 nalezen druh orobince Typha shuttleworthii, který byl do té doby považován v Čechách za vymřelý. Obecnický potok ve VVP Jince včetně nádrže Octárna a jejích přítoků je významným biotopem mihule potoční. Populace mihulí se obývá také EVL Obecnický potok, s nímž EVL Octárna tvoří nedílnou lokalitu druhu.

4 2. Stav EVL a předmětů ochrany 2.1 Předměty ochrany a jejich cílový stav Druhy Název předmětu ochrany: mihule potoční Lampetra planeri Kód předmětu ochrany: 1096 Stav předmětu ochrany při zařazení EVL do Evropského seznamu Populace Min Max Jednotka Kategorie Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení stálá populace běžná 2 % p > 0 % dobré zachování populace není izolovaná, leží uvnitř rozšířeného areálu druhu dobrá hodnota Cílový stav předmětu ochrany: udržet populaci na stávající úrovni, zachovat stav jejího biotopu 2.2 Nároky předmětů ochrany Druhy Název předmětu ochrany: mihule potoční Lampetra planeri Kód předmětu ochrany: 1096 Popis nároků předmětu ochrany: Mihule potoční je neparazitickým druhem vyskytujícím se výhradně ve sladkých tekoucích vodách s jemnými náplavami ve kterých žijí larvy (zvané minohy) zahrabány v jemném sedimentu. Obývané náplavy nemusí být rozsáhlé a mohou pokrývat jen malý zlomek plochy dna. 1 m2 vhodného stanoviště obývají místy i desítky larev, jež bývají nacházeny nejčastěji v pobřežním pásmu. Úseky s písčitým až štěrkovitým dnem využívají dospělé mihule jako místa tření. Minohy se živí především detritem, rozsivkami, řasami a jemnými zbytky rostlin. Naopak dospělci již potravu nepřijímají, střevo jim postupně degeneruje. Tento proces většinou začíná během října, kdy u larev přibližně ve čtvrtém nebo pátém roce života dochází k metamorfóze a stávají se z nich plodní dospělci. Po tření, které se odehrává na přelomu května a června na hrubopísčitých nánosech, mihule potoční hynou. Třecí migrace proti proudu probíhají ve dne i v noci. Mihule dokáží překonat rychlost proudu do 2 m.s 1, vyšší překážky, jako jsou například jezy, jsou pro ně nepřekonatelné. Mihule potoční dorůstají délky do 19 cm. 2.3 Řešení konfliktů při zajišťování požadavků různých předmětů ochrany EVL Konflikt není předpokládán 2.4 Konflikt s jinými ochrannými režimy dle ZOPK Asanační opatření proti okounu obecnému, který predací významně ohrožuje předmět ochrany budou mj. znamenat i dočasný zásah do vodní plochy, která je zároveň stanovištěm některých zákonem chráněných druhů živočichů, zejména obojživelníků. V tomto případě je třeba upřednostnit předmět ochran EVL. Zároveň je však nutné zásah provést pod odborným vedením na základě posouzení aktuální situace a měl by při něm být brán ohled i na ostatní ZCHD. Za těchto podmínek lze negativní dopad zásahu považovat za minimální až zanedbatelný. Revitalizační opatření na přítocích Obecnického potoka mohou znamenat zásah do VKP ze zákona lesa, vodní toku a nivy vodního toku. I přes možné krátkodobé negativní důsledky zásahu, lze očekávat dlouhodobý přínos jak pro tok a nivu, tak i ekosystém sousedícího lesa a proto je konflikt zásahu s ochranou těchto VKP pouze zdánlivý. 2.5 Využívání EVL a zhodnocení jeho důsledků pro předměty ochrany Stručná charakteristika a vliv činnosti

5 - Regulace vodního toku Koryto hlavního toku nad nádrží Octárna nese místy známky starých, plošně omezených, zásahů napřimování a prohlubování koryta, vyhrnování dna. Za skutečně recentní zásah lze však označit pouze maloplošnou úpravu v místě nového můstku v horní v polovině EVL. V místech starých zásahů vykazuje potok dobrý potenciál k regeneraci. Dno zde má přirozený charakter s rozrůzněným materiálem od větších kamenů až po jemný sediment. Napřímené břehy postupně erodují a prorůstající kořeny stromy zajišťují nerovnoměrný průběh eroze. Pod nádrží je voda vedena po dvěma umělými koryty, která se po cca 240 m spojují v jedno a o pár metrů dále přecházejí v přirozené koryto. Stěny i dno koryt jsou zpevněny a představují tak prostředí zcela nepříznivé pro výskyt předmětu ochrany. Výše po proudu několik m nad nádrží se nachází zařízení pro měření průtoku s umělým přepadem. Koryto v jeho blízkém okolí je vyzděné. Jedná se především o významnou migrační překážku, která však s sebou nese i pozitivní aspekt, neboť brání průniku predátora okouna obecného z nádrže výše proti proudu. Spolu s hlavním tokem spadají do EVL také některé jeho přítoky či jejich části. Mezi nimi je zařazena i část kanálu, který přivádí vodu z Albrechtického potoka do nádrže a strouha, která tento přivaděč napojuje na koryto Obecnického potoka. Přivaděč byl vytvořen již v 19. století a jelikož jeho koryto nebylo zpevněno, postupně u něj dochází k přeměně do přírodě blízkého stavu. Díky tomu, že koryto kanálu je převážně přímě, nedochází většinou k dostatečné diferenciaci rychlosti proudění a tedy ani k rozlišení ploch s různou sedimentací. Problémem obtokové strouhy, která se z kanálu odděluje je též nedostatek vody v létě může i zcela vyschnout. Tyto vodoteče mají v EVL recentně pouze okrajový význam, což by však bylo možné změnit vhodně zvolenými managementovými zásahy. - Odstraňování sedimentu Obecnický potok byl nedávné době prohrnován výše proti proudu nad hranicí EVL zde téměř v celé délce, v samotné EVL však recentní zásahy tohoto typu nebyly v pozorovány s výjimkou nově zbudovaného můstku. Zde se vyhrnování omezilo na prostor v nejbližším okolí stavby. Koryto pod můstkem bylo navíc spíše kamenité a k přímé likvidaci bahnitých náplavů zde pravděpodobně nedošlo. - Vodní nádrž Obecnická vodní nádrž (Octárna) byla zbudována na konci 19. století, aby zajistila zdroj vody pro Obecnické železárny. Ve 2. polovině 20. století byla upravena pro vodárenské účely, k nimž slouží dodnes. Vodní plocha má přírodě blízký charakter, podobný oligotrofnímu horskému jezeru, při březích se rozkládají plošně nevelké ale přírodovědně zajímavé mokřadní ekosystémy. Z hlediska předmětiu ochrany představovala donedávna vcelku příznivé prostředí (mihule byla zaznamenána nejen v toku, ale i v nádrži). Stanovištní podmínky však v nedávné minulosti fatálně zhoršilo vysazení okouna obecného, který se zde přemnožil. Hráz vodní nádrže navíc představuje nepřekonatelnou migrační překážku, která odděluje populaci výše po proudu od té v nižší části toku. 2.6 Související platné dokumenty ve vztahu k předmětům ochrany dle speciálních zákonů Další dokumenty Název: Smlouva o chráněném území uzavřená podle ustanovení 39 zákona č. 114/1992 Sb. Platnost od: Poznámka: kód SCHÚ 5616

6 3. Péče o EVL 3.1 Popis optimálního způsobu péče o předměty ochrany Tok Obecnického potoka se nachází buď v přirozeném stavu a nebo tam, kde byl v minulosti narušen vodohospodářskými úpravami, vykazuje zjevný potenciál k návratu do přirozeného stavu. Není zde třeba přistupovat k revitalizačním opatřením, naopak je nutné tok ponechat koryto přirozenému vývoji. Nanejvýše by bylo vhodné odstranit některé příčné překážky zejména jízky z klád, které se místy nacházejí a které představují překážku pro migraci. Naprosto vyloučeny jsou zahlubování či jiné vodohospodářské úpravy koryta potoka. Stejně tak je vyloučeno vytváření třeba i malých vodních stupňů (s výjimkou zábran proti pronikání okouna viz níže). Pokud budou přes potok stavěny nové můstky, je třeba vyhnout se zpevňování dna, zvláště takového, při kterém by vznikl vodní stupeň či práh s vývařištěm, který by mihule nebyla schopna při migraci, zvláště za nízkého stavu vody, překonat. Naprosto nevhodné je vytvářet takové můstky v místech jemných náplavů tyto náplavy je třeba bezpodmínečně chránit před likvidací či narušením. Též by mělo být vyloučeno vytváření vodních ploch na toku, neboť mohou jednak představovat migrační překážku a dále zde může docházet šíření predátorů mihule. Obecně je třeba všechny zásahy, včetně maloplošných posuzovat na základě aktuálního stavu populace mihule a jejího výskytu a významu toho zásahu. V toku pod nádrží je nutné zajistit stálý dostatek vody, čemuž je třeba přizpůsobit vypouštění vody z nádrže. Při údržbě nádrže a jejího zařízení je třeba dbát na to, aby tok pod nádrží nebyl znečištěn vypouštěným sedimentem. Díky tomu, že nádrž je využívána pro vodárenské účely a přísun živin a znečišťujících látek z okolí je nízký však alespoň nehrozí při vypouštění znečištění jemnými kalovými sedimenty, typické pro hospodářské rybníky. Přes potok bývá dopravováno dřevo těžené v okolních lesích. Při dopravě je opět třeba zajistit, aby nedocházelo ke zbytečnému znečištění potoka. Dřevo by mělo být především dopravováno přes dostatečně široké a pevné můstky, na nichž se případné znečištění zachytí zachytí, zcela vyloučeno by mělo být brodění transportní a těžební techniky. V optimálním případě by se doprava měla EVL zcela vyhnout. Významný problém představuje zjištěný výskyt okouna obecného, který s sebou přináší silný predační tlak na mihuli potoční. Rozsah výskytu není v současné době znám. V rámci péče o EVL by mělo k ověření a kvantitativnímu zhodnocení výskytu, po němž by měla následovat eliminace. Před jejím uskutečněním je třeba zjistit aktuální stav populace mihule potoční a veškeré kroky přizpůsobit zjištěné situaci. Biologická a chemická eliminace by měla být spíše vyloučena, výjimkou by mohlo být nasazení malého množství candátů při vysokém stavu populace okouna. Pokud by populace v nádrži byla již silně narušena či přímo vyhubena vlivem predace a naopak populace v toku nad nádrží natolik silná, že by byla schopna nádrž znovu kolonizovat, pak je žádoucí přistoupit k zimování / letnění nádrže. Před tímto krokem je třeba zabránit úniku okouna do potoka přehrazením přítoku nebo vytvořením vodního stupně. Vhodnějším opatřením je pouze zimování, neboť při letnění dochází k většímu uvolňování živin, což by bylo mj. nepříznivé pro vodárenský provoz nádrže, bude li přesto na základě aktuálních podmínek přistoupeno i k letnění, mělo by toto navazovat na zimování. Vypouštění nádrže na jaře není vhodné s ohledem na výskyt obojživelníků. Při vypouštění i napouštění nádrže je obecně třeba brát v potaz výskyt dalších ochranářsky významných organismů, především zmíněných obojživelníků a ptáků. Pokud bude výskyt okouna opětovně zjištěn i po eliminaci, je třeba ji zopakovat. V EVL by nadále nemělo docházet k dosazování rybích obsádek Výjimku předtavuje vysazování velkých dravých ryb (candát, štika), za účelem regulace invazních (či expanzivních) druhů. I zde je však namístě přistupvat k opatření s maximální opatrností a pouze v pčřípadě, že není k dispozici jiná alternativa, neboť by se vždy jednalo o introdukci geograficky nepůvodních druhů a tedy radikální zásah do přirozené ichtyocenózy. Nádrž nemá charakter rybářského revíru (dle zákona o rybářství č. 99/2004 Sb.). Jednou z překážek migrační prostupnosti lokality je měřičský profil těsně nad Obecnickou nádrží. V současné době může převládat jeho pozitivní vliv, neboť brání pronikání okouna obecného proti proudu. Profil by bylo možné využít k zabránění úniku okouna při jeho eliminaci, viz výše. Po eliminaci by však bylo vhodné dosáhnout v těchto místech alespoň částečného zprostupnění toku. Dohodou s provozovatelem by bylo vhodné dosáhnout takové úpravy měřícího profilu, aby jej bylo možné v době tahu mihule mimo měření dočasně odstranit. Zároveň je třeba upravit koryto, aby jeho vyzdění nebylo samo překážkou pro migraci. Přítoky Obecnického potoka, které jsou antropogenního původu (přítokový kanál z Albrechtického p. a obtoková strouha) či které byly narušeny regulačními zásahy a v současnosti tedy neskýtají příhodná stanoviště pro mihuli potoční by bylo vhodné podrobit revitalizaci, která by umožnila jejich druhotné osídlení. Konkrétním zásahům musí předcházet detailní posouzení místních podmínek. K revitalizaci je možné přistoupit pouze tehdy, bude-li možné vytvořit vodní tok, zajišťující plnohodnotné prostředí pro tření i vývoj mihule potoční. Výsledkem by měl být meandrující tok blízký přírodnímu se zákruty, klidnějšími místy a tůněmi, kde se může usazovat jemnější sediment a proudnými brody s hrubozrnným materiálem. Tak bude skýtat jak náplavy pro vývoj larev, tak místa pro tření. Revitalizovaný tok musí být napojen na Obecnický potok v místě, kde se nachází jeho přirozené koryto současná obtoková strouha se připojuje v místě, kde je koryto napřímené a vyzděné. Důležité je též zajistit dostatečnou míru oslunění toku. V místech, kde kanál prochází podél silnice není možné pro revitalizaci použít stávající koryto a je nutné vytvořit zcela nové několik metrů JV. V těchto místech morfologie terénu napovídá, že tudy již v minulosti mohla vodoteč procházet. Zároveň je nutné poznamenat, že tato část zásahu by byla

7 provedena mimo hranice EVL. V případě vyhlášení MZCHÚ se doporučuje vyhlásit jej v úměrně rozšířených hranicích. Stanoviště mihule lze též rošířit přebudování, vyzděných a napřímených koryt, jimiž vytéká voda z nádrže, v přírodě blízké, prostorově členité koryto. Kapacita revitalizovaného koryta musí být přinejmenším adekvátní maximálnímu průtoku, na který byla dimeznována umělá vodoteč. Revitalizační opatření jsou cílena ke zvýšení stanovištní nabídky EVL a tedy pro zlepšení stávajícího stavu populace. Vzhledem k tomu, že však nejsou nezbytná k zajištění přežití populace a též k vysokým nákladům na tato opatření, je nutné je považovat pouze za doporučená, nikoliv však nezbytná. Úpravy vodního toku je žádoucí provádět v případě, že v toku pod vodní nádrží se v době, kdy bude provedena, bude nacházet dostatečně velká životaschopná populace, která by revitalizovaný tok, dokázala kolonizovat. Nebude-li přítomnost úspěšně ověřena, priorita tohoto opatření tím významně klesá. Při revitalizačních pracích je třeba zajistit, že nedojde k negativnímu ovlivnění Obecnického potoka, především spláchnutým materiálem. Práce, zvláště při napojování na Obecnický potok, by měly být prováděny mimo dobu tření mihule. 3.2 Navrhovaná opatření Jednorázová opatření Číslo zákresu managementového opatření 2 Název managementového opatření Likvidace invazních druhů ryb na vodních plochách pro udržení žádoucí druhové skladby nebo prostorové struktury chráněných ekosystémů nebo stanovišť ZCHD (výlov a likvidace) Kategorie opatření Péče o vodní plochu Cílový předmět ochrany Lampetra planeri (mihule potoční) Popis opatření vodní nádrž Octárna výskyt okouna obecného; cílem je eliminace tohoto druhu; součástí eliminace by měly být letnění/zimování nádrže a opatření proti pronikání okouna do potoka; je třeba přizpůsobit výsyktu dalších organismů, nádrž by měla být vypouštěna výhradně na podzim Kalendář pro management kdykoliv Poznámka Číslo zákresu managementového opatření 3 Název managementového opatření Odstranění překážky na toku Kategorie opatření Péče o vodní tok Cílový předmět ochrany Lampetra planeri (mihule potoční) Popis opatření Zprůchodnění vodoměřičského zařízení nad Obecnickou nádrží - odstranění některých vyzděných částí a výměna pevného profilu za odjímatelný Kalendář pro management Poznámka opatření provést až po eliminaci okouna v nádrži Číslo zákresu managementového opatření 1, 4 Název managementového opatření Revitalizace vodního toku, říčních ramen Kategorie opatření Péče o vodní tok Cílový předmět ochrany Lampetra planeri (mihule potoční) Popis opatření regulovaný či kanalizovaný tok či přítok Obecnického potoka; cílem je vznik nových biotopů vhodných pro rozšíření předmětu ochrany v EVL Kalendář pro management Poznámka provádět v případě životaschopné populace v připojené části Obecnického p.

8 4. Závěrečné údaje 4.1 Použité podklady AOPK ČR (2011) Návrh ochrany VÚ Brdy příloha 1: Návrh sítě maloplošných zvláště chráněných území, ms. 38 pp Bauer P. (2004) závěrečná zpráva mapování biotopů Natura 2000, kód díla A0459, ms. 11 pp. Cílek V. (ed.) (2005): Střední Brdy, Příbram, 377 pp. Pojer et al. (2005): Fauna in Cílek et al. [eds.]: Střední Brdy, Příbram: SDO zpracoval Organizace: AOPK ČR, Krajské středisko Praha a střední Čechy Zpracovatel: Mgr. Josef Spilka Datum zpracování: 5. Seznam zkratek AOPK ČR ES EVL MZCHÚ OP ZCHÚ SDO SCHÚ ÚSOP VKP VVP ZCHD ZCHÚ ZOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Evropský seznam Evropsky významná lokalita maloplošné zvláště chráněné území ochranné pásmo zvláště chráněného území Souhrn doporučených opatření Smluvně chráněné území Ústřední seznam ochrany přírody významný krajinný prvek Vojenský výcvikový prostor Zvláště chráněný druh zvláště chráněné území zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů

9 6. Přílohy 6.1 Orientační mapa evropsky významné lokality CZ _Octarna_orientacni_mapa.pdf 6.2 Mapa způsobu zajištění ochrany EVL CZ _Octarna_zpusob_zajisteni_ochrany.pdf 6.3 Mapa zákresů managementových opatření na vymezených plochách CZ _Octarna_Pece_o_vodni_plochu.pdf CZ _Octarna_Pece_o_vodni_tok.pdf 6.4 Rámcová směrnice pro lesní stanoviště NENÍ

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Dobříšský zámek CZ0213602

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Dobříšský zámek CZ0213602 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Dobříšský zámek CZ0213602 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Dobříšský zámek Kód lokality: CZ0213602 Kód lokality

Více

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

Jílové u Děčína - škola

Jílové u Děčína - škola Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Jílové u Děčína - škola CZ0423653 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Jílové u Děčína - škola Kód lokality:

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Obecnický potok CZ

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Obecnický potok CZ Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Obecnický potok CZ0213817 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Obecnický potok Kód lokality: CZ0213817 Kód lokality

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Zákolanský potok CZ0213016

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Zákolanský potok CZ0213016 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Zákolanský potok CZ0213016 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Zákolanský potok Kód lokality: CZ0213016 Kód

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny

Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. Spolupracoval: doc.

Více

Písečný přesyp u Píst

Písečný přesyp u Píst Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Písečný přesyp u Píst CZ0210064 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Písečný přesyp u Píst Kód lokality: CZ0210064

Více

Operační program. Životní prostředí

Operační program. Životní prostředí Operační program Životní prostředí (avíza, květen 2015) Přehled prvních výzev OP ŽP plánovaných k zahájení příjmu žádostí v srpnu 2015 Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní...

Více

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje Hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v

Více

Praktické zkušenosti z kontrol

Praktické zkušenosti z kontrol Praktické zkušenosti z kontrol podmíněnosti nosti v roce 2009 (SMR 1, SMR 5) 5 Mgr. Zdeněk k Papoušek Česká inspekce životního prostřed edí Odbor ochrany přírodyp Legislativní podklady SMR 1, SMR 5 Směrnice

Více

Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody -

Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody - Druhy a typy vod Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody - stojaté (lentické) a tekoucí (lotické) Z

Více

Připomínka: Předkládané podklady nejsou s ohledem na vyčíslení hospodárnosti kompletní, a proto nejsou vhodné pro zaujmutí komplexního stanoviska.

Připomínka: Předkládané podklady nejsou s ohledem na vyčíslení hospodárnosti kompletní, a proto nejsou vhodné pro zaujmutí komplexního stanoviska. WELL Consulting, s.r.o. Vypořádání připomínek k dokumentaci podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění "Plavební stupeň Děčín záměr zařazený v kategorii I Vypořádání

Více

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1258 kategorie ochrany: přírodní

Více

obr. 1 Vznik skočných vrstev v teplém období

obr. 1 Vznik skočných vrstev v teplém období Stojatá voda rybníky jezera lomy umělá jezera slepá ramena řek štěrkoviště, pískovny Stručný výtah HYDROLOGIE PRO ZACHRÁNCE Charakteristika stojaté vody Je podstatně bezpečnější než vody proudící, přesto

Více

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí I. Přikryl, ENKI, o.p.s., Třeboň Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí Abstrakt Práce hodnotí různé typy vod, které vznikají v souvislosti s těžbou uhlí, z hlediska jejich ekologické funkce i využitelnosti

Více

Rybí přechod na příčné překážce

Rybí přechod na příčné překážce KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 22 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Rybí přechod na příčné překážce 1. POPIS PROBLÉMU Příčné překážky a vzdouvací objekty tvoří nepřekonatelné překážky pro migraci

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

Průvodce prioritní osou 4

Průvodce prioritní osou 4 Průvodce prioritní osou 4 V Praze dne 31. 03. 2016 1/51 Obsah 1. Vyplnění žádosti v IS KP14+ a nejčastější dotazy... 3 2. Povinné přílohy a nejčastější chyby... 20 3. Přijatelnost projektu... 23 4. Způsobilost

Více

PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ BEDŘICHOVSKÝ POTOK

PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ BEDŘICHOVSKÝ POTOK O EVL 1.1 PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ BEDŘICHOVSKÝ POTOK Dílčí plnění, část 1.1 zpracování plánu péče o navrženou EVL/ZCHÚ na základě zpracovaných podkladů, dle smlouvy o dílo uzavřené mezi Sdružením Jižní Čechy

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Lipov - kostel CZ0623711

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Lipov - kostel CZ0623711 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Lipov - kostel CZ0623711 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Lipov - kostel Kód lokality: CZ0623711 Kód lokality

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO Jan Losík červenec 2012 2 Zpracovatel: Mgr.

Více

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0073 BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ Daniel Vařecha LEGISLATIVA 67 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Více

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Hydromorfologická

Více

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC Obr. 1. Pravý břeh Ohře s rybím přechodem. Zde má být umístěna MVE. ZHOTOVITEL: RNDr. Luboš Beran, PhD. Křivenice 58 277 03 Horní Počaply e-mail: lubos.beran.krivenice@seznam.cz

Více

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci 7/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o vodoprávní evidenci Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle 19 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a

Více

CHKO Litovelské Pomoraví

CHKO Litovelské Pomoraví CHKO Litovelské Pomoraví AOPK ČR Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Husova ul. 906/5, Litovel Společenský význam ZCHÚ a Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY DO ROKU 2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY DO ROKU 2020 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY DO ROKU 2020 Vyhodnocení vlivů Koncepce na ZADAVATEL: ZPRACOVAL: STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA Mgr. Zdeněk

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rosice - zámek CZ0623713 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Rosice - zámek Kód lokality: CZ0623713 Kód lokality

Více

CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8)

CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) CROSS COMPLIANCE Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) Ing. Pavel Stonawský pavel.stonawsky@seznam.cz akreditovaný poradce č. 079/2004 Krnov 24. 11. 2010 Zákonné požadavky na hospodaření,

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Adresátům dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA/E-MAIL LIBEREC 18.12. 2013 KULK 8380/2014 OŽPZ 1626/2013

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko Plán péče o přírodní památku Šafránová stráň na období 2009 2018 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A POPISNÉ ÚDAJE O ZCHÚ - PŘÍRODNÍ

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 67049/2014 KUSP 67049/2014 ŽPZE-MJ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 67049/2014 KUSP 67049/2014 ŽPZE-MJ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 67049/2014 KUSP

Více

Zásahy do VKP vodní tok a údolní niva. Ing. Václav Šrédl

Zásahy do VKP vodní tok a údolní niva. Ing. Václav Šrédl Zásahy do VKP vodní tok a údolní niva Ing. Václav Šrédl Zásahy do VKP vodní tok Regulace toků směrová úprava, opevnění břehů a dna Zkapacitnění průtočného profilu Těžení dnových sedimentů Odběr vody OLEŠKA,

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly w ww.hgpartner.cz Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Tel/fax: 246 082 015 777/161 198 email: vrzak@hgpartner.cz Paré č.: Odpovědný projektant:

Více

UPOZORNENÍ VLASTNÍKÚ POZEMKÚ VEREJNÁ VYHLÁŠKA

UPOZORNENÍ VLASTNÍKÚ POZEMKÚ VEREJNÁ VYHLÁŠKA - KrajskýúradLibereckéhokraje Odborrozvojevenkova,zemedelstvía životníhoprostredí \\\Liberec~ý ~ kraj Liberec 28. brezna 2008 C. j. KULK/18273/2008 Vyrizuje: Ing. Habrda Tel.: 485 226 392 UPOZORNENÍ VLASTNÍKÚ

Více

PODKLADOVÁ ANALÝZA VYBRANÝCH PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ NEŽÁRKY. ČÁST 5 analýza PBPO na drobných tocích v povodí Nežárky HOZ VLČETÍNEC

PODKLADOVÁ ANALÝZA VYBRANÝCH PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ NEŽÁRKY. ČÁST 5 analýza PBPO na drobných tocích v povodí Nežárky HOZ VLČETÍNEC PODKLADOVÁ ANALÝZA VYBRANÝCH PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ NEŽÁRKY ČÁST 5 analýza PBPO na drobných tocích v povodí Nežárky HOZ VLČETÍNEC BŘEZEN 2011 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA akciová společnost

Více

Návrh ZÁKON. ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

Návrh ZÁKON. ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Návrh III. ZÁKON ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 114/1992

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice)

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice) SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí

Více

Možnosti financování opatření v krajině, revitalizací vodních toků a prevence před povodněmi a suchem

Možnosti financování opatření v krajině, revitalizací vodních toků a prevence před povodněmi a suchem Možnosti financování opatření v krajině, revitalizací vodních toků a prevence před povodněmi a suchem S E M I N Á Ř H O S P O D A Ř E N Í S V O D O U V K R A J I N Ě 27. 10. 2015, Brno, Nadace Partnerství

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Kaliště CZ0210732

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Kaliště CZ0210732 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Kaliště CZ0210732 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Kaliště Kód lokality: CZ0210732 Kód lokality v ÚSOP: 5341

Více

Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 524005 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Kalspot CZ0213029

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Kalspot CZ0213029 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Kalspot CZ0213029 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Kalspot Kód lokality: CZ0213029 Kód lokality v ÚSOP: 2543

Více

ZO Českého svazu ochránců přírody Rybák SVITAVY

ZO Českého svazu ochránců přírody Rybák SVITAVY ZO Českého svazu ochránců přírody Rybák SVITAVY zapsaná jako pobočný spolek pod sp. zn. L 49350 ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze - člen Krajského sdružení ZO ČSOP Pardubického kraje

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Trotina 1. Název

Více

Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015.

Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015. Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015. Tento dokument obsahuje seznam zajímavých přírodních lokalit, které je možno lokalizovat v katastru města Strakonice v souvislosti s

Více

Ochrana přírody, rybářství, vody - přehled právní úpravy

Ochrana přírody, rybářství, vody - přehled právní úpravy Ochrana přírody, rybářství, vody - přehled právní úpravy Jan Šíma odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků Ministerstvo životního prostředí Mezinárodní úmluvy Úmluva o biologické rozmanitosti

Více

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech

Více

REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ

REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ SO 02 REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU F.3.1 TECHNICKÁ

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva 3e - PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s. r. o. PRAŽSKÁ 455 393 01 PELHŘIMOV PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s.r.o. EKOLOGIE EKONOMIKA ESTETIKA Rekonstrukce rybníka Podlesník v k.ú. Radňov B. Souhrnná

Více

Výzva č. 10/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 10/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 10/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

Péče o KP/ zakládání KP v rámci PPK, POPFK. Mgr. Stanislav Mudra

Péče o KP/ zakládání KP v rámci PPK, POPFK. Mgr. Stanislav Mudra Péče o KP/ zakládání KP v rámci PPK, POPFK Mgr. Stanislav Mudra Operační program Životní prostředí Operační program Životní prostředí (OP ŽP) nabízí v období let 2007-2013 možnost realizace široké škály

Více

Vodohospodářské revitalizace a jejich možnosti v povodí Želivky

Vodohospodářské revitalizace a jejich možnosti v povodí Želivky Vodohospodářské revitalizace a jejich možnosti v povodí Želivky Ing. Tomáš Just Agentura ochrany přírody a krajiny ČR středisko pro Prahu a Střední Čechy listopad 2009 Přírodní vodní tok z hlediska morfologického:

Více

Seminář Geomorfologie. Geomorfologické

Seminář Geomorfologie. Geomorfologické Seminář Geomorfologie Geomorfologické poměry sídla s Témata prezentací Prezentace 3 Geomorfologické poměry obce Zaměření regionální geomorfologie ČR, typy reliéfu vybrané tvary reliéfu Text: +/- 5 stran

Více

Povodeň ve škole. Shrnutí. Cílová skupina. Časová náročnost. Prostorové požadavky. Klíčové otázky. Získané dovednosti a znalosti

Povodeň ve škole. Shrnutí. Cílová skupina. Časová náročnost. Prostorové požadavky. Klíčové otázky. Získané dovednosti a znalosti Povodeň ve škole Shrnutí Úloha studenty seznámí s činností vody a s významem pobřežních rostlin v blízkosti vodních toků a stojatých vod. Na základě jednoduchého experimentu, který simuluje rozvodněnou

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

Bobří poradenství jako prevence konfliktů

Bobří poradenství jako prevence konfliktů Bobří poradenství jako prevence konfliktů Vlastimil Kostkan vlastimil.kostkan@conbios.eu Proč bobr v Evropě téměř vyhynul: (potvrzené předpoklady a realita ) Lov pro kožešinu, maso a žlázy (tzv. bobří

Více

UNIE PRO ŘEKU MORAVU

UNIE PRO ŘEKU MORAVU UNIE PRO ŘEKU MORAVU UNION FOR THE MORAVA RIVER občanské sdružení se sídlem: Hrubá Voda 10, 783 61 Hlubočky, info@uprm.cz, www.uprm.cz Kontaktní adresa: V Hrubé Vodě d 9. července 2009 Mgr. Michal Krejčí

Více

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze Václav Šrédl Agentura ochrany přírody a krajinyčr www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz krajina bez vody likvidace

Více

UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY

UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY MILADA MATOUŠKOVÁ*, MIROSLAV ŠOBR* * Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF UK; e-mail: matouskova@natur.cuni.cz, sobr@natur.cuni.cz

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

Ježkovice. prameniště/studánka. evidenční číslo 1

Ježkovice. prameniště/studánka. evidenční číslo 1 studánka evidenční číslo 6 typ lokality: studánka místní název: U Pražcovny/2 zaměření N 49 8 53,7 EO 6 53 24, 488 m n.m. katastr Ježkovice lokalizace - v lesním svahu na pravém břehu zdrojnice Lažáneckého

Více

Přeložka silnice II/286 Jičín Robousy Valdice

Přeložka silnice II/286 Jičín Robousy Valdice Viz. rozdělovník 2138/ZP/2008-Čr 12.03.2008 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. David Černošek / 188 Oddělení EIA a IPPC dcernosek@kr-kralovehradecky.cz Posuzování vlivů na životní prostředí,

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Stavby v rybářství

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Stavby v rybářství Ing. JOSEF POKORNÝ, CSc. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Stavby v rybářství PRAHA 2009 OBSAH PŘEDMLUVA....................................... 9 1 ÚVODEM........................................... 10 1.1 Hydrosféra...........................................

Více

Lomnice. na životní prostředí

Lomnice. na životní prostředí » RNDr. JAN KŘIVANEC «EKOSLUŽBY Jižní 3 360 01 Karlovy Vary tel. 353 563 963 mobil 603 293 697 e-mail j.krivanec@centrum.cz Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Lomnice na životní prostředí Karlovy

Více

Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry

Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry Invaze a její důsledky invazní (zavlečené, nepůvodní, introdukované) rostliny nejsou na daném území původní (domácí) a byly do něho člověkem úmyslně nebo neúmyslně

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1991. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1991. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 10.05.1991 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 164 N A Ř Í Z E N Í V L Á

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Štola Jarnice CZ0213615

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Štola Jarnice CZ0213615 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Štola Jarnice CZ0213615 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Štola Jarnice Kód lokality: CZ0213615 Kód lokality

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ 1 ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nová Paka Datum: Prosinec 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu v k.ú. Lukov u Zlína Dokumentace k realizaci stavby A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Datum: 11/2012 Vypracoval: Ing. Marek Krčma

Více

A.1. Průvodní a technická zpráva

A.1. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní a technická zpráva Vypracoval: Jaroslav Hvězda Schválil: Ing. Pavel Kuttelwascher 1. Identifikační údaje stavby Strana 1 (celkem 6) Název stavby: Rybník Za prádelnou - rekonstrukce Stupeň

Více

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OBEC BOJANOVICE Zachovalá koryta vodních toků (Kocába) oblast nezatížená nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší registrovaný VKP zachovalé území původních

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Svatá Dobrotivá CZ0213631

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Svatá Dobrotivá CZ0213631 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Svatá Dobrotivá CZ0213631 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Svatá Dobrotivá Kód lokality: CZ0213631 Kód lokality

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných územ 1 Aktualizace metodického dokumentu k problematice

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE IV. Ekonomické vyhodnocení duben 2005 pořizovatel: ATELIER FONTES, s.r.o. Projekty, služby a realizace pro ochranu, tvorbu a využití krajiny Veveří 109, 616

Více

(EFRR) Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

(EFRR) Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 (ESIF) Česká verze x=7a Česká verze - zkrácený text x=7a B A Česká Anglická verze verze - zkrácený x=7a text x=7a Česká verze x=7a EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Operační Životní

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Martina Šobíšková Vršovická 65/ Telefon: 267 122 418 100 10 Praha 10 Fax: E-mail: martina.sobiskova@mzp.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Martina Šobíšková Vršovická 65/ Telefon: 267 122 418 100 10 Praha 10 Fax: E-mail: martina.sobiskova@mzp. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

Ohrožené druhy bylin v lesích

Ohrožené druhy bylin v lesích Ohrožené druhy bylin v lesích Metodika společného programu LČR a ČSOP I. Úvod Metodika je určená na ochranu ohrožených bylin v lesích, na lesních okrajích, světlinách, podmáčených místech a dalších lokalitách

Více

OBCE S E L O U T K Y

OBCE S E L O U T K Y ÚZEMNÍ PLÁN OBCE S E L O U T K Y A. TEXTOVÁ ČÁST Vyhodnocení dopadu řešení ÚPn na ZPF a PUPFL půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa Pořizovatel: Obec Seloutky Zpracovatel: ing.arch.petr Malý

Více

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) rozšíření a management v Bílých Karpatech Zpracovali Eva Hettenbergerová & Karel Fajmon 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika průzkumu... 3 Výsledky... 5 Závěr a poznámky

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..2 požadavky na vymezení pozemků

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

Lom u Červených Peček Václav Ziegler

Lom u Červených Peček Václav Ziegler Čas: 1,5 hod. Václav Ziegler Středočeský kraj GPS: 49 59 17 N, 15 12 37 E Kolín Červené Pečky 1 1. 1. PP 2 Úvod Cílem exkurze je jedna z nejzajímavějších lokalit jižního příbřežního pásma české křídové

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA HLUČÍNA

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA HLUČÍNA VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA HLUČÍNA NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO ÚČELY POSUZOVÁNÍ VLIVŮ KONCEPCÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DLE PŘÍLOHY č. 1 ZÁKONA Č. 183/2006 SB. Pořizovatel: Městský úřad

Více

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Obec Bělotín místní části Lučice, Nejdek, Kunčice... 2 Obec Horní Těšice... 4 Obec Olšovec... 6 Obec Partutovice... 8 Obec Provodovice... 10 Obec Rouské... 12

Více

ZPRŮCHODŇOVÁNÍ MIGRAČNÍCH BARIÉR RYBÍMI PŘECHODY

ZPRŮCHODŇOVÁNÍ MIGRAČNÍCH BARIÉR RYBÍMI PŘECHODY ODVĚTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Leden 2011 MZe ZPRŮCHODŇOVÁNÍ MIGRAČNÍCH BARIÉR RYBÍMI PŘECHODY TNV 75 2321 Obsah Strana Předmluva... 2 1 Předmět normy 3 2 Citované normativní dokumenty..

Více

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona)

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona) 64/2011 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 28. února 2011 o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území Ministerstvo životního prostředí stanoví podle

Více

ČVUT v Praze, FSV VN SOBĚNOV Tomáš Vaněček, sk. V3/52 VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV. Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008. albey@seznam.

ČVUT v Praze, FSV VN SOBĚNOV Tomáš Vaněček, sk. V3/52 VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV. Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008. albey@seznam. VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008 albey@seznam.cz 1 Obsah: ÚVOD...3 HISTORIE VÝSTAVBY...3 TECHNICKÉ PARAMETRY...4 NÁDRŽ...4 HRÁZ...4 ELEKTRÁRNA...4 ČÁSTI VODNÍHO DÍLA...5 PŘEHRADA...6

Více

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Úpy (ř. km 0,0 78,6)

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Úpy (ř. km 0,0 78,6) Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Úpy (ř. km 0,0 78,6) ŠINDLAR s.r.o. konzultační a projekční kancelář obor vodní stavby a krajinné inženýrství V Býšti, listopad 2005

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět VIZP K141 FSv ČVUT. Vodní toky. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět VIZP K141 FSv ČVUT. Vodní toky. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie Předmět VIZP K141 FSv ČVUT Vodní toky Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. http://hydraulika.fsv.cvut.cz/vin/prednasky.htm Přirozené vodní toky K141

Více

Ing. Vladimír Polívka, Ing. Igor Němec Z 5 REKULTIVACE ODVALU DOLU TUCHLOVICE

Ing. Vladimír Polívka, Ing. Igor Němec Z 5 REKULTIVACE ODVALU DOLU TUCHLOVICE Ing. Vladimír Polívka, Ing. Igor Němec Z 5 REKULTIVACE ODVALU DOLU TUCHLOVICE 1. Z historie dolu Tuchlovice V 30. letech minulého století bylo prokázáno geologickým průzkumem, že západní část dobývacího

Více

LIFE-Natur projekt na ochranu perlorodky říční a velvruba tupého v Trojmezí Bavorsko Sasko Česko

LIFE-Natur projekt na ochranu perlorodky říční a velvruba tupého v Trojmezí Bavorsko Sasko Česko LIFE-Natur projekt č. LIFE2002NAT/D/8458 Velcí mlži Unionoidea LIFE-Natur projekt na ochranu perlorodky říční a velvruba tupého v Trojmezí Bavorsko Sasko Česko Bezirk Oberfranken Bayerisches Staatsministerium

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY Vegetace, výsadba, údržba Plánování výsadeb - literatura LITERATURA Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů, Příloha

Více

Naturové posouzení dle 45i z.č. 114/1992 Sb. - hodnocení vlivů územního plánu Paskov na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Naturové posouzení dle 45i z.č. 114/1992 Sb. - hodnocení vlivů územního plánu Paskov na evropsky významné lokality a ptačí oblasti AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00 Praha 5 IČO 44 79 48 43 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189 Kód zakázky: 972130312000 Popis zakázky: dle 45i z.č. 114/1992 Sb.

Více