Učební osnovy pracovní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební osnovy pracovní"

Transkript

1 ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Č: Měření Žák: - změří se a zváží, používá hodiny a teploměr - délka, hmotnost, čas, teplota OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Matematika Matematika Komentář - praktická cvičení 1

2 ZV Základní vzdělávání P: Voda, vzduch, půda - vysvětlí význam lesů, nezávadné vody a půdy pro život - vysvětlí význam čistého vzduchu (lesů), nezávadné vody a půdy pro život - vlastnosti, formy a oběh vody - změny neživé přírody (délka dne, roční období) - složení vzduchu - zvětrávání půdy Ekosystémy Základní podmínky života Komentář - projekt nebo skupinová práce: vytvoří jednoduchý vodní filtr 2

3 ZV Základní vzdělávání P: Kulturní rostliny - popíše užitek kulturních rostlin, pozná plevele - na příkladu popíše užitek kulturních rostlin - pozná plevele - kulturní rostliny: hospodářské rostliny, ovocné a okrasné stromy a keře, květiny k řezu a pokojové rostliny - plané rostliny (plevele) Lidské aktivity a problémy životního prostředí Pracovní činnosti Pracovní činnosti Komentář - na příkladu popíše kulturní rostlinu (např. zeleninu) - vystaví některé druhy ovoce či zeleniny ve třídě 3

4 ZV Základní vzdělávání P: Houby - rozpozná běžné druhy jedlých a jedovatých hub - rozliší jedlé a jedovaté houby - jedlé a jedovaté houby Ekosystémy Základní podmínky života Komentář - projekt: Žáci vytvoří jednoduchý atlas hub s obrázky a základním popisem. Mohou použít výstřižky, fotografie a obrázky z internetu apod. 4

5 ZV Základní vzdělávání P: Léčivé a jedovaté rostliny - pozná jedovaté rostliny a léčivé byliny Ekosystémy Základní podmínky života Komentář - projekt: Žáci vytvoří atlas dostupných rostlin s popisem. Sbírají rostliny vyskytující se v okolí, vylisují, nalepí, popíší. 5

6 ZV Základní vzdělávání P: Listnaté a jehličnaté stromy a keře - rozezná listnaté a jehličnaté stromy a keře Ekosystémy Komentář - projekt: Žáci vytvoří atlas ze spadaných listů nebo výstavku ze šišek jehličnanů. 6

7 ZV Základní vzdělávání P: Stavba těla rostlin - popíše stavbu a funkci rostlin - popíše základní rostlinné orgány a jejich funkci - kořen, stonek, list, květ a jejich typy P: Poznávání a třídění rostlin - rozliší byliny a dřeviny - uvede příklad jednoleté, dvouleté a vytrvalé byliny - pracuje s počítačovými programy, encyklopediemi a atlasy - využívá počítačový software, encyklopedie a atlasy - navštíví dle možností botanickou zahradu - byliny a dřeviny Základní podmínky života 7

8 ZV Základní vzdělávání P: Poznávání a třídění rostlin P: Vztahy mezi rostlinami a živočichy - uvede příklad potravního řetězce - popíše vztahy mezi rostlinami a živočichy - potravní řetězce Základní podmínky života 8

9 ZV Základní vzdělávání P: Poznávání a třídění živočichů - třídí živočichy na obratlovce a bezobratlé - navštíví dle možností zoologickou zahradu - obratlovci a bezobratlí Základní podmínky života Angličtina napříč předmětům Angličtina napříč předmětům 9

10 ZV Základní vzdělávání P: Volně žijící, domácí a hospodářská zvířata - popíše volně žijící, domácí a hospodářská zvířata - pozná a charakterizuje některá lesní, polní, vodní, domácí a hospodářská zvířata Ekosystémy Lidské aktivity a problémy životního prostředí Environmentální výchova, Environmentální výchova, Komentář - dle možností navštíví Toulcův dvůr, přírodovědnou stanici, arboretum apod. 10

11 ZV Základní vzdělávání P: Horniny a nerosty - rozpozná a popíše základní horniny a nerosty - sbírá dostupné kousky hornin a nerostů a za pomoci atlasu je pozná, popíše a porovná - vlastnosti hornin, nerostů a půd Základní podmínky života Komentář - projekt: Žáci uspořádají výstavku dostupných hornin a nerostů. 11

12 ZV Základní vzdělávání P: Základní ekosystémy - využívá okolní ekosystémy a chrání je - využívá ekosystémy v Praze 3, v blízkosti školy, popř. bydliště - hovoří o známých ekosystémech - okolní ekosystémy Ekosystémy Vztah člověka k prostředí Environmentální výchova, Environmentální výchova, Komentář - vycházka do přírody, výlet, škola v přírodě apod. - dle možností navštíví přírodovědnou stanici, arboretum apod. 12

13 ZV Základní vzdělávání P: Rovnováha v přírodě - hovoří o lidech pracujících v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství - popíše přizpůsobení organismů prostředí - potravní vztahy a řetězce - člověk součástí přírody Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Angličtina napříč předmětům Environmentální výchova, Angličtina napříč předmětům Environmentální výchova, Komentář - diskuse o budoucím povolání 13

14 ZV Základní vzdělávání P: Ochrana přírody - nabádá ostatní k ohleduplnému chování k přírodě - chrání přírodu Základní podmínky života Vztah člověka k prostředí - navštíví chráněná území v Praze - vyhledá a navštíví chráněná území v Praze a okolí - hovoří o významu chráněných území Angličtina napříč předmětům Environmentální výchova, Etická výchova Angličtina napříč předmětům Environmentální výchova, Etická výchova Angličtina napříč předmětům 14

15 ZV Základní vzdělávání P: Ochrana přírody Komentář - skupinová (domácí) práce: zhotoví jednoduché krmítko pro ptáky Z: Zdravý způsob života - navrhne reklamu propagující zdravý způsob života - navrhne reklamu odmítající návykové látky - dodržuje pitný režim, preferuje zdravou stravu - hospodaří se svým časem a efektivně využívá volný čas - provozuje zájmové aktivity - pitný režim - zdravá výživa - pohyb OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Vztah člověka k prostředí Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Angličtina napříč předmětům Environmentální výchova, Etická výchova Pracovní činnosti 15

16 ZV Základní vzdělávání Z: Zdravý způsob života Tělesná výchova Angličtina napříč předmětům Výchova ke zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní činnosti Environmentální výchova, Etická výchova Komentář - práce ve dvojicích, skupinová práce: návrh reklamy podporující zdravý způsob života, vystavení prací 16

17 ZV Základní vzdělávání Z: Návykové látky - předvede situačně odmítnutí návykové látky - diskutuje o závislosti na automatech a návykových látkách, uvede negativní příklad jejich zneužívání - tabák, alkohol, drogy - závislost na hracích automatech OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Vztah člověka k prostředí Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Komentář - scénka, diskuse - besedy občanských sdružení (Život bez závislostí), Městské policie, Policie ČR 17

18 ZV Základní vzdělávání Z: Krizové situace - v případě nutnosti přivolá první pomoc - nacvičí evakuaci školy - krizová čísla - nácvik krizové situace - reakce na pokyny - osobní ochrana a vzájemná pomoc OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Výchova ke zdraví Tělesná výchova Angličtina napříč předmětům Výchova ke zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví Angličtina napříč předmětům 18

19 ZV Základní vzdělávání Učební zdroje 19

20 ZV Základní vzdělávání Klíčové kompetence Kompetence k učení - vytváří a využívá přehledy učiva, vytváří myšlenkové mapy - aktivně se účastní třídních, ročníkových a školních projektů - aktivně se účastní školy, cykloškoly a lyžařské školy v přírodě - dle možností se aktivně účastní pobytů v přírodě - připravuje se na další studium - připravuje se na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, na přijímací pohovor na 2. stupeň základních škol s jazykovým zaměřením - při cestování pozoruje a poznává krajinu, přírodní a historické zajímavosti a zaznamenává je - samostatně najde, vyhledá, doplní správné řešení, odpověď - pracuje s informacemi z tištěných médii - vyhledává a třídí informace z novin, časopisů, knih, encyklopedií - využívá školní knihovnu - pracuje s informacemi ze zvukových a obrazových médií - vyhledává a třídí informace z rozhlasových a televizních stanic - pracuje s informacemi z elektronických médií - vyhledává a třídí informace z internetu, používá počítačový software - z pořízených zápisků podá ucelené informace - vyhledává informace o živé a neživé přírodě - třídí přírodniny podle společných znaků - třídí rostliny, stromy, plody, zvířata - pozoruje střídání ročních období, dokáže změny v přírodě zdůvodnit - vnímá Zemi jako planetu a součást vesmíru - hledá souvislosti mezi přírodními a společenskými jevy - hledá souvislosti mezi jevy a ději v přírodě - orientuje se v plánu, mapě, užívá symboly a značky - používá obecně známé pojmy z neživé přírody - vesmír, nerosty, horniny - získává konkrétní představu o přírodních zákonitostech, o přírodninách a přírodních jevech - pozoruje přírodniny - vytváří si náčrty, nákresy - hodnotí svoje výsledky učení - prosadí a obhájí svůj způsob řešení - obhajuje vlastní názor - respektuje názor jiných - odstraňuje chyby - mluví o chybách, odstraňuje je, poučí se - poučí se z neúspěchu 20

21 ZV Základní vzdělávání 21

22 ZV Základní vzdělávání Kompetence k řešení problémů - plánuje možná řešení běžného problému - přemýšlí o možnostech řešení běžných problémů, týkajících se školy, rodiny, okolí školy, místa bydliště apod. - přemýšlí o možných způsobech řešení problému - porovnává různé možnosti vedoucí k řešení problému - zapojí se do školních soutěží - zapojí se do výtvarných, recitačních, pěveckých, ekologických, sportovních a dopravních soutěží - plánuje aktivní využití volného času - diskutuje nad některými problémy - chová se ohleduplně k přírodě - využívá různé zdroje informací - vyhledá shodné a odlišné znaky daných jevů - rozlišuje přírodní a umělé prvky a materiály - vnímá vlastní pokrok, nedostatky - ověří si pravdivost či správnost svého tvrzení - hodnotí svůj postup, hledá chybu a opravuje ji - posoudí a zhodnotí výsledek svého pokusu - využije vlastní poznatky a zkušenosti - zdůvodní a obhájí svá řešení a závěry Kompetence komunikativní - vyjádří se výstižně a souvisle - výstižně popíše danou osobu, zvíře, věc - komunikuje ve škole, v družině, při volněčasových aktivitách - komunikuje na výletech, školách v přírodě - komunikuje s ostatními na třídních výletech, školách v přírodě, cykloškolách a lyžařských školách v přírodě - komunikuje při kooperativní práci - při kooperativní práci ve skupině komunikuje s ostatními žáky - komunikuje s dospělými v běžném životě 22

23 ZV Základní vzdělávání Kompetence sociální a personální - věcně se vyjádří - odmítá nevhodné, zejména ponižující a urážlivé chování - odmítá šikanu - předchází šikaně utvářením dobrých a rovnoprávných vztahů - reálně posuzuje své fyzické a psychické možnosti - vypěstovává si pozitivní vztah k okolí školy a bydliště - upevňuje si zásady správné výživy a stravování - uvědomuje si svoje fyziologické a biologické funkce a potřeby - uvědomuje si škodlivost některých látek - rozpozná užitečné a škodlivé jevy, vyhýbá se nebezpečnému prostředí, nebezpečným a návykovým látkám Kompetence občanské - konfliktní situace řeší s citem a rozvahou, vyhýbá se hrubosti a násilí - odmítá hrubé násilí a útlak - toleruje odlišnosti jiných, hledá kompromis - najde kompromis v případě hrozícího střetu odlišných názorů - rozpozná protispolečenské jednání - navrhne prevenci takového chování a případné potrestání - uvědomuje si své postavení v rodině - vnímá vztahy v rodině a funkci rodiny jako takové 23

24 ZV Základní vzdělávání - dodržuje pravidla silničního provozu jako cyklista - dodržuje řád školy a pravidla chování vytvořená ve třídě - přijímá odpovědnost za své jednání - navrhne řešení mimořádných situací - nacvičí evakuaci budovy školy - chrání svoje zdraví - pečuje o své fyzické a duševní zdraví - chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci - osvojuje si základy první pomoci - předchází problémovým situacím, v případě potřeby řeší takové situace obezřetně, zodpovědně a s rozvahou - reaguje uvážlivě na nečekanou situaci v silničním provozu - disciplinovaně reaguje na pokyny dospělého při mimořádných událostech - při řešení mimořádných událostí je tolerantní a vstřícný - využívá školní knihovnu - vytváří si ucelený pohled na dění v přírodě - chrání životní prostředí - chápe význam zdravé výživy - pochopí význam zoologických a botanických zahrad - pomáhá chránit ohrožené druhy zvířat a rostlin - poznává exotická zvířata a rostliny - vypěstovává si odmítavý postoj k návykovým látkám - uvědomuje si odpovědnost za své zdraví a bezpečnost Kompetence pracovní - dodržuje základní hygienické návyky a bezpečnostní pravidla - udržuje pořádek a čistotu ve třídě a ve škole - uvědomuje si vliv lidských činností na přírodu - rozlišuje aktivity, které prostředí prospívají, a ty, které škodí - svým jednáním napomáhá k ochraně přírody a životního prostředí - udržuje své pracovní místo v čistotě a pořádku - přijímá a odpovědně plní zadané úkoly 24

25 ZV Základní vzdělávání 25

26 ZV Základní vzdělávání 26

27

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný M: Práce s mapou Žák: orientuje se na mapě, pracuje s různými typy map - typy map OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ Rozvoj schopností poznávání K MYŠLENÍ V Evropa a svět nás

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY 4. 3 Přírodověda Časová dotace 4. ročník 1,5 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 3,5 hodiny. Charakteristika: Předmět Přírodověda navazuje na výuku

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace Období Ročníkový výstup Zná cestu do školy a zpět, zná název školy, jméno třídní učitelky a ředitele školy, chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáže rozlišit nežádoucí formy chování. Prvouka 1.ročník

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4. Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast je v 1. - 3. r. realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu prvouka,ve 4. a 5.ročníku ve vyučovacích předmětech přírodověda a vlastivěda. 4.4.1. Prvouka Charakteristika

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah 1. ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikat. sociální a personální, občanské, pracovní 1. MÍSTO, KDE 1. žák vyznačí v jednoduchém plánu Domov - prostředí,

Více

PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013

PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodopis na II. stupni ZŠ je vyučován

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět na II. stupni ZŠ v 6. 9. ročníku

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více