ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA LITTLE PONY ZPRACOVALA: MGR. PAVLÍNA DYMEŠOVÁ A TEREZA LOKAJOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA LITTLE PONY ZPRACOVALA: MGR. PAVLÍNA DYMEŠOVÁ A TEREZA LOKAJOVÁ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA LITTLE PONY ZPRACOVALA: MGR. PAVLÍNA DYMEŠOVÁ A TEREZA LOKAJOVÁ

2 1. Přijímací řízení Zápis do mateřské školy probíhá po celý školní rok až do naplnění kapacity 20 dětí. Jsou přijímány děti od věku 2,5 roku, na základě individuální dohody s ředitelkou školy. Děti jsou do školky přijaty na základě písemné žádosti, kterou rodiče osobně předají ředitelce školy. Přihlášku do mateřské školy obdrží rodiče přímo ve školce. O přijetí, nebo nepřijetí dítěte do školky rozhoduje vždy ředitelka školy. Přijato může být jen dítě, které podstoupilo pravidelné očkování a má doklad o očkování a prevenci proti nákaze. Na schůzce pro rodiče nově přijatých dětí rodiče obdrží rozhodnuti o přijetí do školky, informace o chodu školky, domluví se s ředitelkou, případně i s učitelkou na plánu adaptace dítěte a předají učitelce předem vyplněný dotazník se základními informacemi o dítěti, který je ke stažení na webových stránkách školy, společně s vyplněným evidenčním listem dítěte. 2. Platby v mateřské škole Platba úplaty za vzdělávání se provádí převodem na bankovní účet školy, nebo v hotovosti. Výše úplaty se pohybuje v závislosti na docházce dítěte do skolky a řídi se platným ceníkem, který mají rodiče k dispozici na webu školy. Pokud se jedna o jednorázové hlídání dítěte, provádí se platba v hotovosti při předání přihlášky, nebo převodem. Výše stravného se pohybuje dle docházky dítěte do mateřské školy. Jídlo je do školky dováženo firmou Bionea, cena se tedy pohybuje podle ceníku této společnosti. Denní úplata za celodenní stravování činí cca 100 korun. Úhrada úplaty za vzdělávání a stravné je pro rodiče povinná a je důležitou součástí rozpočtu školky. Pravidelné neplacení znamená porušení školního řádu a provozu školky a může mít za následek i ukončení docházky dítěte do školky ze strany ředitelky školy. Snížení, nebo prominuti výše úplaty za vzdělávání nebo stravné může byt provedeno po domluvě s ředitelkou školy a musí být písemně zapsáno v přihlášce dítěte do mateřské školy. ~ 2 ~

3 3. Provoz mateřské školy Provozní řád školky 1. Provozní doba Ranní příchod do školky - do Odchod dětí po obědě Odchod dětí odpoledne (po poledník klidu) Objekt školy je uzavřen po cely den a je přístupný pouze po použití venkovního zvonku, který je propojen s kamerou. Po identifikaci rodiče nebo zákonného zástupce bude umožněn vstup do budovy. Rodiče jsou povinni děti přivést do mateřské školy nejpozději v 8.30 hodin. Nepřítomnost dítěte jsou rodiče povinni oznámit telefonicky do 8.00 hodin, jinak bude jejich dítě z docházky neomluveno a stravné za tento den jim bude vyúčtováno stejně, jako kdyby dítě ten den ve školce bylo. Do kolektivu nesmí být přijato dítě nemocné učitelka má právo dítě nepřijmout do provozu školky na základě zhodnocení jeho zdravotního stavu. Rodiče, nebo zákonní zástupci učitelce dítě vždy předávají osobně u vstupu do třídy, rovněž jsou povinni si dítě stejným způsobem vyzvednout. Z bezpečnostních důvodů je zcela nepřípustné aby děti samy, bez dozoru rodičů vycházely a scházely schody, které spojují horní a dolní část mateřské školy. Porušení těchto závazných pravidel může vést až k vyloučení dítěte z mateřské školy. V případě vyzvedávání dítěte jinou osobou, než je jeho zákonný zástupce, musí byt tato osoba rodiči nebo zákonnými zástupci zapsána v evidenčním listu dítěte. Učitelka má právo po neznámých osobách, i když je dítě zná a jsou v evidenčním listu zapsání, požadovat průkaz totožnosti. Školka přebírá zodpovědnost za bezpečnost dítěte až ve chvíli, kdy rodič, nebo zákonný zástupce dítě osobně předá učitelce. Pokud se tedy dítě zraní na pozemku skolky, před předáním dítěte, nebo po odevzdání dítěte rodičům, nenese za způsobenou újmu školka žádnou zodpovědnost. 4. Práva rodičů a dětí Práva dětí Dítě má právo na celodenní kvalitní vzdělávání v rámci předškolní výchovy a na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí v mateřské škole. Rozvoj osobnosti dítěte probíhá za aktivní spolupráce rodičů a školy. Dítě má právo na to být respektováno ve společnosti s ohledem na své individuální odlišnosti, má právo na emočně kladné prostředí, na projevy respektu a lásky, na podmětně bohaté prostředí, které rozvíjí jeho individuální schopnosti, dovednosti a vrozené vlohy, s ohledem na osobní tempo práce a zvláštnosti dítěte. Dítě má také právo do jisté míry rozhodovat o tom, jak je s ním během pobytu ve školce zacházeno. ~ 3 ~

4 Práva rodičů Rodiče mají právo na informace o průběhu vzdělávání jejich dítěte, ale i jejich výchovných problémech, právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy, právo na zachování soukromí a ochranu osobních údajů a informací, právo konzultovat průběh vzdělávání dítěte, vývoj dítěte i jeho výchovné problémy s učitelkou, případně s ředitelkou školy. Dále má rodič právo zúčastnit se pedagogicko-výchovného procesu přímo ve třídě mateřské školy, po domluvě s učitelkou a ředitelkou školy. Rodiče souhlasí se zveřejňováním fotografií dětí na webu školy za účelem propagace i soukromé využití rodičů a zákonných zástupců dětí. Pokud si některý z rodičů nepřeje, aby fotografie jeho dítěte byly zveřejňovány, musí tuto žádost podat písemnou formou učitelce, nebo ředitelce školy. Rodiče souhlasí s poskytováním zdravotnických služeb, které mohou vést ke zhoršení zdravotního stavu dítěte, pokud jde o úkony spojené se zraněním, které ohrožuje život dítěte. Pokud si rodiče nepřejí, aby dítě z různých důvodů požívalo potraviny donesené do školky jinými rodiči, nebo učitelkami, např. narozeninové dorty, cukroví apod. Musí tuto skutečnost zapsat do evidenčního listu dítěte a oznámit tuto skutečnost osobně učitelce, která je zrovna přítomná ve školce. 5. Povinnosti zákonných zástupců dítěte Povinností zákonných zástupců dítěte je zajistit, aby bylo dítě včas přítomno v mateřské škole (tzn. Nejpozději v 8.30 hodin) a v případě že ze závažných důvodů nejsou schopni včasný příchod do školky zajistit, jsou povinni učitelku nebo ředitelku školy o této skutečnosti telefonicky informovat. Dále zodpovídají za to, že dítě bude ve škole vhodně oblečeno a upraveno, na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných skutečností týkajících se jejich dítěte. Povinností je dodávat školce úplné a přesné informace o aktuálním zdravotním stavu dítěte. Rodič je povinen omlouvat nepřítomnost dítěte telefonicky nejpozději do 8.00 hodin. Po době nepřítomnosti z důvodu nemoci dítěte je po vyzvání rodič povinen předložit lékařské potvrzeni a tom, zda je dítě po zdravotní stránce schopno opět vejit do kolektivu dalších dětí, bez hrozby nákazy. Rodiče jsou dále povinni dodržovat školní řád, provoz mateřské školy a pokyny pedagogických pracovníků. Jsou povinni poskytnout škole informace o dítěti v rozsahu uvedeném ve školském zákonu, které jsou důležité pro zápis do školní matriky a jsou zapsány v evidenčním listu, který rodiče škole odevzdávají. Také jsou povinni ohlásit jakoukoliv změnu výše uvedených údajů. ~ 4 ~

5 Při pobytu v mateřské škole jsou rodiče a zákon zástupci povinni dodržovat zásady slušného chování vůči zaměstnancům, dětem i ostatním rodičům. 6. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků Pedagogicky pracovník, ale i další zaměstnanci školy mají povinnost zajišťovat potřeby dítěte v závislosti na výše uvedených právech dítěte a spolupracovat při naplňovaní těchto potřeb aktivně s rodinou a zákonnými zástupci dítěte. Pedagogicky pracovník má právo na slušné chování ze strany rodičů i dalších zaměstnanců školy. Má právo na samostatné jednaní a rozhodovaní, které se týká dítěte (například právo o nepřijetí dítěte ke vzdělávaní v případě nemoci atd.), právo na vhodné podmínky pro výkon svého povolaní a právo další sebevzdělávání. Zaměstnanci nejsou zodpovědní za hračky a předměty, které si děti přinesou z domova a nenesou tak žádnou zodpovědnost za jejich ztrátu nebo poškození. 7. Pravomoci ředitele Na základě podání přihlášky do školky ředitelka rozhoduje o přijetí nebo nepřijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole. Ředitelka může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění rodičů, jestliže jde o dlouhodobou nepřítomnost dítěte bez řádné omluvy, zákonný zástupce pravidelně narušuje provoz školy, o ukončení rozhodne lékař nebo psycholog, dítě nezvládne adaptační období v mateřské škole, z důvodu neuhrazených plateb za stravné a školné apod. O všech rozhodnutích ředitelky, které se týká dítěte, jsou rodiče vždy předem upozorněni em, písemně, telefonicky nebo osobně. 8. Organizace dne v mateřské škole scházení dětí, ranní hry dle volby dětí, opakovací chvilky, záměrné učení individuálně nebo ve skupinách komunikační kruh - zpívaní písní, říkanky, opakovaní znalosti z jiných dní, co nás dnes čeká, zaměření na hry rozvíjející empatii s prosociální cítění a vnímání, cvičenírozvoj tělesné zdatnosti, pohybové hry, protažení ~ 5 ~

6 hygiena,svačina - rozvoj sebeobslužných činností hlavni řízená činnost - hry, výtvarná výchova, hudební výchova, poznávací činnosti apod. - řízeno dle platného planu pedagogické činnosti pobyt venku (každý den pravidelně - výjimkou je nepříznivé počasí, déšť, sníh, prudký vítr a snížená kvalita ovzduší na stupni 4-5) oběd hygiena, příprava lůžkovin odpoledni odpočinek, úklid lůžkovin, hygiena svačina angličtina, flétna, odpoledni činnosti, spontánní hry ve třídě nebo na hřišti 9. Pece o zdraví a bezpečí dětí při pobytu v mateřské škole Do kolektivu může být přijato pouze zdravé dítě, nemocné dítě nemůže být do školky přijato. Učitelka má právo po rodičích požadovat potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte. Pokud se u dítěte během pobytu ve školce projeví zdravotní obtíže, budou zákonní zástupci vyzváni k zajištění další péče o dítě. Zákonný zástupce je povinen škole oznámit infekční onemocnění dítěte nebo jeho styk s jinou infikovanou osobou. Zákonný zástupce má povinnost dohlédnout na důkladné doléčení onemocnění dítěte s ohledem na ostatní účastníky pedagogickovýchovného procesu školy, tedy učitelek a dalších dětí. Učitelky ve spolupráci s rodinou dětí chrání před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, násilí a šikany. Škola zajišťuje, aby děti byly každodenně poučeny o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, které ve škole vykonávají. Učitelka ze zákona nesmí podávat dítěti žádné léky, ani podpůrné prostředky, jako například vitaminy, ani pečovat o nemocné dítě, jelikož k tomuto výkonu nemá patřičnou způsobilost. Při úrazu poskytuje učitelka včasně první pomoc. O zranění a případném ošetření dítěte neprodleně informuje zákonné zástupce dítěte, ředitelku školy a úraz podrobně zapíše do knihy úrazů. ~ 6 ~

7 10. Závěrečná ustanoveni Seznámení se školním řádem a jeho dodržováním jsou povinni jak zákonní zástupci, tak zaměstnanci mateřské školy. Školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelky školy, tedy dne Veškeré dodatky a změny školního řádu mohou být provedeny pouze ředitelkou školy a to písemnou formou a ředitelka je povinna seznámit s ním jak zákonné zástupce, tak zaměstnance školy. O obsahu školního řádu rodiče informuje veřejně škola prostřednictvím webu školy a nástěnek, které se nachází v šatně školy. V Praze Dne: Mgr. Pavlína Dymešová Ředitelka školy ~ 7 ~

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice Školní řád Mateřské školy Chvalkovice Školní řád Mateřské školy Chvalkovice Je zpracován v souladu se Zákonem

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Mateřská škola Polepy ŠKOLNÍ ŘÁD. Platný od 5.5..2009. MILUŠE SAIDLOVÁ Vedoucí MŠ Polepy

Mateřská škola Polepy ŠKOLNÍ ŘÁD. Platný od 5.5..2009. MILUŠE SAIDLOVÁ Vedoucí MŠ Polepy Mateřská škola Polepy ŠKOLNÍ ŘÁD Platný od 5.5..2009 MILUŠE SAIDLOVÁ Vedoucí MŠ Polepy Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání 1. Cíle předškolního vzdělávání

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

Mateřská škola Jiříkov,Filipovská 686,okres Děčín,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. č.j.šř 1/2009. Ředitelka MŠ

Mateřská škola Jiříkov,Filipovská 686,okres Děčín,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. č.j.šř 1/2009. Ředitelka MŠ Mateřská škola Jiříkov,Filipovská 686,okres Děčín,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD č.j.šř 1/2009 S účinností od: 1.9.2009 vypracovala: Majáková Lenka Ředitelka MŠ Obsah: Mateřská škola Jiříkov, Filipovská

Více

Školní řád Univerzitní mateřské školy Lvíčata

Školní řád Univerzitní mateřské školy Lvíčata Univerzitní mateřské školy Lvíčata je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon (dále jen školský zákon ), v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., (dále jen vyhláška ), o předškolním

Více

Školní řád mateřské školy Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy 293 06

Školní řád mateřské školy Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy 293 06 Školní řád mateřské školy Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy 293 06 OBSAH: 1. Úvod 2. Přijímací řízení 3. Evidence dětí 4. Provoz mateřské školy 4.1 Organizace provozu 4.2 Docházka a omlouvání dětí 5.

Více

Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno

Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 5/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD UNIVERZITNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁŠEK MENDELOVY

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Úprkova 1, Hradec Králové Mateřská škola Holubova 792, Hradec Králové odloučené pracoviště Č.j.: zsuprk_153/2015 Vydáno: 1.2.2015 Účinnost: od 1. 2. 2015 Platnost: školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy PODSAĎÁČEK v Praze 12 Pod Sady 170/2, 143 00 Praha 4 - Modřany

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy PODSAĎÁČEK v Praze 12 Pod Sady 170/2, 143 00 Praha 4 - Modřany ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy PODSAĎÁČEK v Praze 12 Pod Sady 170/2, 143 00 Praha 4 - Modřany Příspěvková organizace IČO: 63832275 tel.č.: mateřská škola - 241773169 školní jídelna - 241767279 www: mspodsady.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Sviadnov, okres Frýdek- Místek, příspěvková organizace, Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov

Základní škola a Mateřská škola Sviadnov, okres Frýdek- Místek, příspěvková organizace, Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov Základní škola a Mateřská škola Sviadnov, okres Frýdek- Místek, příspěvková organizace, Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, odloučené pracoviště, Na Drahách 169, 739 25 Sviadnov ŠKOLNÍ

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Provozní řád MŠ VŠEM upravuje podmínky provozu, služeb a organizaci v rámci mateřské školy. Tento provozní řád je vnitřním předpisem MŠ VŠEM.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOSTIČKA, příspěvkové organizace Milovice - Mladá

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOSTIČKA, příspěvkové organizace Milovice - Mladá ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOSTIČKA, příspěvkové organizace Milovice - Mladá Platnost od 1. 9. 2012 Čj: 02/2012 Školní řád Školní řád MŠ Kostička upravuje: 1) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY Č.j.: 49/MSK/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY Vypracoval: Bc. Tereza Rejzlová Schválil: PaedDr. Jana Rejzlová Projednán na pedagogické radě dne: 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti dne: 26.8.2014

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

Školní řád. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovolí kapacita školy.

Školní řád. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovolí kapacita školy. Č.J.: MŠ Ř 1/2014 1.9.2014 Spisový znak: 2 Skartační znak: A Mateřská škola Praha Kolovraty, K Poště 11a/688 103 00 Praha 10 Kolovraty Právní norma: příspěvková organizace IČO: 70925526 Telefon: 267 711

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola ŠANOV, okres Rakovník Šanov 91, 270 31 Senomaty. tel. MŠ: 723 170 573 tel. ZŠ: 313 543 280 IČ: 470 17 961

Základní škola a Mateřská škola ŠANOV, okres Rakovník Šanov 91, 270 31 Senomaty. tel. MŠ: 723 170 573 tel. ZŠ: 313 543 280 IČ: 470 17 961 Základní škola a Mateřská škola ŠANOV, okres Rakovník Šanov 91, 270 31 Senomaty tel. MŠ: 723 170 573 tel. ZŠ: 313 543 280 IČ: 470 17 961 Směrnice č. 1/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Přílohy: Provozní řád mateřské školy

Více

tel: 585 427 204, 585 750 108, fax: 585 750 106, e mail: mshelsinskaol@seznam.cz mob. 774726047 Školní řád

tel: 585 427 204, 585 750 108, fax: 585 750 106, e mail: mshelsinskaol@seznam.cz mob. 774726047 Školní řád MŠ Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace tel: 585 427 204, 585 750 108, fax: 585 750 106, e mail: mshelsinskaol@seznam.cz mob. 774726047 Č.j. MŠHŘ/128//2014 Školní řád Vydal : Marta Slouková Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ ČERMNÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ ČERMNÁ Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod 549 21 Česká Čermná 65 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ ČERMNÁ Obsah: Čl. 1. Základní ustanovení Čl. 2. Provoz mateřské školy Čl. 3. Organizace

Více

Mateřská škola Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373

Mateřská škola Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373 Mateřská škola Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373 Školní řád 1. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání a vzdělávací program. Mateřská škola pracuje podle vzdělávacího programu

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Mateřská škola Hořiněves. Školní řád

Mateřská škola Hořiněves. Školní řád Mateřská škola Hořiněves Školní řád Aktualizace 15.12.2014 Základní údaje: Název: Základní škola a mateřská škola, Hořiněves 4 Adresa: Mateřská škola, Na Špuku 120, Hořiněves 50306 Webové stránky:www.zshorineves.cz

Více

Školní řád. I. Identifikace zařízení. II. Přijímací řízení. Škola: Mateřská škola, Praha 2, Viničná 1

Školní řád. I. Identifikace zařízení. II. Přijímací řízení. Škola: Mateřská škola, Praha 2, Viničná 1 Škola: Mateřská škola, Praha 2, Viničná 1 Školní řád Na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a na základě vyhlášky č.

Více

Směrnice č. 6. Školní řád MŠ. Ředitelka Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace

Směrnice č. 6. Školní řád MŠ. Ředitelka Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace Směrnice č. 6 Školní řád MŠ Vydal : Účinnost : Závaznost : Informace podána: Ředitelka Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace od 1.09.2013 Školní řád je závazný pro všechny

Více