GIS MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GIS MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV"

Transkript

1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 2009/2010 GIS MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Jméno a příjmení studenta : Ročník : Obor : Vedoucí práce : Ústav : Bc. Irena Opatřilová 2. ročník NMgrSP Geodézie a kartografie doc. Ing. Dalibor Bartoněk, CSc. Geodézie

2 Obsah Abstrakt Úvodní studie Sběr dat Zpracování dat Analýzy nad daty a prezentace dat Závěr

3 Abstrakt Tato práce se zabývá vytvořením geografického informačního systému pro účely státní správy Městské části Brno-Jundrov. Samotné fáze tvorby se dají rozdělit na sběr potřebných dat a jejich následné zpracování a vytvoření GIS v softwaru ArcGIS od firmy ESRI. Cílem práce je i aplikování vhodné prostorové analýzy. V práci je popsán postup samotného zpracování dat ve zmíněném softwaru, což může sloužit jako návod pro vytvoření funkčního GIS. V textu je řada ukázek grafických výstupů. Abstract This thesis deals with creating of the geographic information system for the purposes of the state government of the municipality Brno-Jundrov. The phases of creation can be divided on collection of data and their subsequent processing and creating of GIS in software ArcGIS by the company ESRI. The objective of this work is also application of the convenient spatial analysis. In this work is the description of processing of data in mentioned software so it can be like the manual for creating of the functional GIS. In the text are a lot of examples of graphic outputs. 3

4 1 Úvodní studie Úkolem této práce bylo seznámit se s problematikou geografických informačních systémů (GIS) a pro vybranou lokalitu městské části navrhnout funkční model GIS na základě potřeb místních orgánů státní zprávy. Vše mělo být doplněno vhodnou prostorovou analýzou. GIS můžeme chápat jako organizovaný soubor počítačového hardwaru, softwaru, geografických údajů a personálu určený na efektivní sběr, uchovávání, obnovování, manipulaci, analýzu a zobrazování všech geografických vztahů informace. Obecné fáze tvorby GIS lze rozdělit z hlediska časového a logického postupu na úvodní studie, sběr dat, správu a zpracování dat, analýzu dat a prezentaci dat. 1 Tato práce postupně popisuje jednotlivé fáze tvorby. Při získání původního obecného téma práce, zabývající se vytvořením GIS pro potřeby státní správy malé obce, byla vybrána Městská část Brno-Jundrov. Bylo zapotřebí domluvit osobní setkání se starostou městské části, s panem Ing. Miroslavem Kolářem. Na schůzce byl seznámen se záměrem vytvořit fungující informační systém pro jejich vlastní potřeby a dohodli jsme se na vzájemné spolupráci. Druhým krokem úvodní studie bylo potřeba vybrat vhodný software a hardware, který bude sloužit pro samotnou tvorbu projektu. Byl vybrán software ArcGIS verze 9.2 od firmy ESRI, který poskytla na dobu vypracování práce škola. Konkrétně se jednalo o produkt ArcGIS Desktop s úrovní nasazení ArcInfo, tzn. kompletní profesionální desktop GIS, obsahující úplnou funkcionalitu GIS včetně výkonných nástrojů pro zpracování prostorových dat. Použitými aplikacemi softwaru při tvorbě práce byly ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox, ArcScene a 3D Analyst. Dalšími doplňujícími využitými softwary byly Microstation verze SE a V8 od firmy Bentley, Adobe Photoshop 7.0 CE, VKM a Microsoft Access. Jako hardware byl použit osobní počítač s procesorem 2,4 GHz, pamětí RAM o velikosti 512 MB a grafickou kartou s pamětí 128 MB. 1 SMUTNÝ, J.: Geografické informační systémy, CERM, Brno, 1998, 66 s. 4

5 2 Sběr dat Tato fáze tvorby byla časově náročná. První kroky směřovaly na Magistrát města Brna (MMB). Původní vize sehnání většiny podkladů na jednom místě se záhy rozplynula. Bylo to mnohem obtížnější, protože různé podklady byly k sehnání u různých správců či vedoucí odborů. První návštěva byla leckdy pouze informativní, kdy byli jednotliví poskytovatelé dat seznámeni s tím, oč je vlastně žádám a podrobně jsme si pohovořili o tom, co mohu u nich dostat za podklady. Další návštěva, již s písemnou žádostí o poskytnutí konkrétních dat, byla většinou úspěšná a člověk odcházel s potřebnými daty domů. Před samotným výčtem jednotlivých získaných dat by bylo dobré zmínit, jaké jsou dva základní typy datových struktur. Jedná se o data vektorová a rastrová, která se od sebe liší způsobem uložení v databázi a charakterem přiřazení tematické informace popisující informace vztažené ke geografických prvkům. Vektorové formáty, které byly využity při tvorbě této práce, byly podklady v *.dgn a zejména pak formát shapefile, sloužící pro ukládání prostorových dat spolu s daty atributovými. Rastrová data byla ve formátech *.tif a *.img. Magistrát města Brna, Kounicova 67 a Malinovského nám. 3 Na magistrátu bylo sehnáno nejvíce podkladů. S jednotlivými odbory byl sepsán předávací protokol s podmínkami využití podkladů a s uvedenými předávacími soubory. Odbor technických sítí poskytl výřez Digitální technické mapy města Brna (DTMB). Odbor životního prostředí poskytl data s výřezem ploch významné zeleně na území městské části (MČ) a o pasportu odpadového hospodářství, čili informace o kontejnerech pro tříděný odpad a střediscích sběrného odpadu. Dále byl získán kontakt na společnost Bucek s.r.o., díky níž bylo poskytnuto plno podkladů o ovzduší a rozptylových studií pro území města Brna. Odbor dispozic s majetkem poskytl výřez z grafické části cenové mapy stavebních pozemků pro oblast MČ spolu s textovou částí Vyhlášky č. 22/2009. Odbor územního plánování a rozvoje poskytl troje typy dat. První typ dat je digitální forma výřezu Územního plánu města Brna (ÚPmB) doplněná o Vyhlášku č.2/2004 o závazných částech ÚPmB. Dále výřez z hlukové mapy z pozemní dopravy pro území statutárního města Brna pro denní a noční dobu a v poslední řadě návrh Územního plán zóny Jundrov (ÚPZ), který byl navíc dodán spolu s další textovou dokumentací. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brnoměsto Katastrální pracoviště si převzalo písemnou žádost o digitální katastrální mapu (DKM), mapu pozemkového katastru, event. o další jiné podklady po domluvě. Získána byla DKM pro k.ú. Jundrov a k.ú. Pisárky, výřez souboru popisných informací ve výměnném formátu *.vfk a 26 rastrů pozemkového katastru spolu s kladem mapových listů nad územím Jundrova a blízkého okolí. Datový sklad Ústavu geodézie, FAST VUT Brno Sehnání podkladů přímo ze školy bylo samozřejmě nejjednodušší. Celkem se jednalo o tři typy podkladů. Zaprvé o ortofotosnímky v měřítku 1: 5 000, kdy 5

6 bylo poskytnuto 6 mapových listů. Dále vektorová data ZABAGEDu, a to jak polohopis, tak výškopis nacházejí se na 4 mapových listech. A nakonec byla získána naskenovaná geologická mapa okolí Brna v měřítku 1: SHOCart, spol. s r.o., Vizovice Pro zpestření jednotlivých dat byla elektronickou formou požádána společnost SHOCart o výřez z turistické mapy na území a v blízkém okolí Jundrova. Společnost mi bez problémů poslala požadovaná data. Telefonica O2 Czech Republic, a.s. Shánění mapových podkladů zákresu telefonních sítí bylo zajímavé. V první fázi se konala návštěva sídla Telefonica, kdy mi byl na vrátnici přes telefon sdělen návod na podání elektronické žádosti a již další shánění podkladů se dělo přes internet. Přes stránky si jakýkoliv člověk může zažádat o tzv. vyjádření o existenci sítí, kdy mu budou zdarma po vyplnění požadovaných údajů a zakreslení polygonu obklopujícího zájmové území poslána požadovaná data se zákresem telefonní sítě. Ing. Adolf Jebavý Na pana Jebavého jsem dostala kontakt ohledně brněnských cyklostezek. Byl mu poslán se žádostí o zákres cyklostezek na zájmovém území a obratem mi byla potřebná data doručena. Internet Mezi další využité zdroje dat se může řadit prostředí internetu, na jehož stránkách bylo získáno mnoho informací jako jsou např. adresy určitých objektů, internetové stránky aj. 6

7 3 Zpracování dat Většina poskytnutých dat byla ve vektorové podobě formátu *.dgn, čili ve formátu pro práci s CAD systémy, zejména tedy pro software Microstation. Získaná data musela být nejprve zpracována tak, že se z nich vybralo to nejvhodnější pro další použití. Navíc bylo potřeba oříznout lokalitu podle zájmového území. Tohle všechno se dělo právě v Microstationu. Práce s ním byla zpočátku mnohem rychlejší a snadnější, než úpravy v samotném ArcGISu, s kterým se člověk teprve pomalu seznamoval. Mezi upravené data tímto způsobem patří DTMB, DKM, ZABAGED, hluková mapa, ÚPmB, ÚPZ Jundrov a geologická mapa. Po úpravě některých dat v Microstatinu, zejména po ořezání po hranici MČ a rozvrstvení do jednotlivých výkresů, nastala etapa samotného vytvoření projektu v softwaru ArcGIS. Bylo využíváno zejména aplikací ArcMap, ArcCatalog a ArcToolbox. Při počáteční práci byla potřeba nejprve setřídit data do jednotlivých složek a adresářů. K tomu sloužil ArcCatalog, který obecně slouží zejména pro organizaci a správu dat. Navíc lze díky němu převádět data ve formátech *.dgn na shapefile nebo vytvořit zcela nový druh shapefilu. V aplikaci ArcMap byl poté založen projekt, do niž byly jednotlivé vrstvy postupně vkládány a zpracovávány. Zpracováním se myslí zejména tzv. klasifikace, při níž se navolí, jaké atributy budou mít jednotlivé třídy prvků a pak také vhodné doplnění atributové tabulky o popisné informace k jednotlivým prvkům. Celkem tak vzniklo 11 tématických vrstev, ke kterým se záhy ještě 2 vrstvy přidaly. Ty vznikly na podkladě analýz, o kterých bude zmínka později. V následující části jsou popsány jednotlivé tématické vrstvy projektu. Inženýrské sítě Z DTMB bylo možno získat polohový zákres elektrického, plynovodního, kanalizačního, kabelového, vodovodního a teplovodního vedení. Jednotlivé datové vrstvy jsou od sebe barevně rozlišeny a příp. dále rozděleny na podrobnější dělení. Elektrické vedení je rozděleno do devíti datových vrstev. V Jundrově se nachází kabely nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí spolu s venkovním vedením. Dále se zde nachází kabely veřejného osvětlení, zemnící kabely a převěsy Dopravního podniku města Brna. Kanalizační vedení se skládá z kanalizace jednotné, dešťové a splaškové. Kromě liniového zákresu je zde i vrstva s popisem. Plynovodní vedení má tři druhy. Dělí se na plynovod nízkotlaký, středotlaký a vysokotlaký. Vodovodní vedení se dále nedělí a je doplněno popisovou vrstvou stejně jako teplovodní vedení. Vrstva kabelové vedení je rozdělena na sdílené a optické kabely a na kabelovod. Ukázka zákresu inženýrských sítí je na obr. č. 1. 7

8 Obr. č. 1 Zákres inženýrských sítí v soutisku s ortofotomapou Katastr Tato tématická vrstva se skládá z datové vrstvy katastrální mapa a mapa pozemkového katastru. Prvně uvedená obsahuje kromě zákresu DKM i vrstvu parcelních čísel, na níž je připojena databáze souboru popisných informací. Ta musela být nejprve z textového formátu *.vfk vytvořena, a to pomocí programu VKM. Uživatel má tudíž možnost si zjistit velké množství informací o dané parcele, jako je vlastník nemovitosti, číslo listu vlastnictví, výměru parcely aj. Mapa pozemkového katastru je celistvý rastr pokrývající území MČ a má pouze informativní charakter, protože nad tímto územím již byla odstraněna veškerá zjednodušená evidence. Územní plán města Brna a Územní plán zóny Jundrov Protože podklady kresby územní plánovací dokumentace byly získány v několika výkresech, byla potřeba z nich nejprve vytvořit výkres jeden. Klasifikace vrstev ÚPmB byla spolu s klasifikací ÚPZ Jundrov snad nejnáročnější ze všech, při níž se využívalo legendy od poskytovatele. Atributové tabulka obsahuje plno údajů a informuje o účelu, využití ploch či o různém omezení. Je doplněna odkazem na legislativní předpis. Podobným způsoben jako předcházející vrstva byla zpracována vrstva Územního plánu zóny (viz obr. č. 2). Tato plánovací dokumentace je mnohem podrobnější než ÚPmB a tudíž obsahuje mnohem více objektů a k nim vztažených informací. 8

9 Obr. č. 2 Územní plán zóny Jundrov Životní prostředí Obsahuje čtyři datové vrstvy, vrstvu pasportu odpadového hospodářství, hlukovou mapu, imisní mapy a plochy významné zeleně. Zpracování vrstev bylo rozdílné, protože se jednalo o různá vstupní data. Odpadové hospodářství tvoří kontejnerová stání pro tříděný odpad a blízká střediska sběrného odpadu, hluková mapa je rozdělena pro denní a noční dobu a imisní map je celkem 7 s průměrnými či maximálními koncentracemi určitých plynných látek v ovzduší. Cenová mapa stavebních pozemků S touto vrstvou bylo nejméně práce, protože byla získána rovnou ve formátu shapefile a ořezána pro dané území. Stačilo ji naklasifikovat, upravit atributovou tabulku a vložit do ní hypertextový odkaz na prováděcí vyhlášku. Geologická mapa Podkladem byla naskenovaná mapa, která byla v Microstationu natransformována a zvektorizována nad zájmovým územím. Výkres byl následně převeden do shapefilu, který byl v projektu rozklasifikován podle legendy na původní mapě. Polohopis a výškopis Pro tuto tématickou vrstvu byl použit polohopisný a výškopisný podklad ze ZABAGEDu. Klasifikace proběhla s využitím informací z katalogu popisu pro jednotlivé vrstvy a z mapového portálu na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. 9

10 Turistická mapa Tato tématická vrstva obsahuje jak turistickou mapu, tak námětovou cyklomapu, jejímž cílem není jen zákres stávajících cyklostezek, ale i vytipovat ulice a cesty ve městě, které by cyklisté rádi využívali. Ortofotomapa Vrstva obsahuje 6 ortofotosnímků pokrývající území MČ a jeho okolí a pro snadnější manipulaci s výběrem jednotlivých vrstev ortofotomap byla navíc z mapových listů vytvořena celistvá rastrová vrstva pouze pro území MČ Brno- Jundrov. Hranice Obsahuje tři hraniční linie. Hranici MČ Brno-Jundrov, dále pak v rozsahu neořezaných ortofotosnímků hranice okolních městských částí, včetně Jundrova a v tomto rozsahu i hranice katastrálních území. Jundrov obrazem Pro zpestření celého GIS byla vytvořena tato tématická vrstva (obr. č. 3). Obsahuje 11 datových vrstev týkající se různých oblastí jako je zdravotnictví, instituce a sdružení, školství, sport, zastávky MHD, telefonní automaty, ubytování, občerstvení, obchody, služby a turistika. Prvotní data byla získána pochůzkou v terénu, kdy byly nejprve všechny objekty nafoceny pomocí digitálního fotoaparátu. Následně se pomocí internetu vyhledaly další potřebné informace k objektů. Celkově se v tématické vrstvě Jundrov obrazem nachází 145 objektů, k nimiž je vztaženo dohromady 225 fotografií. Obr. č. 3 Tématická vrstva Jundrov obrazem v soutisku s ortofotomapou 10

11 4 Analýzy nad daty a prezentace dat Jakmile máme vytvořený funkční GIS, můžeme přistoupit k fázi tvorby analýz nad těmito daty, a tím získání dalších dat a informací. V mé práci bylo pomocí aplikace 3D Analyst využito povrchových analýz nad digitálním modelem terénu (DMT) a poté byla zpracována hlavní prostorová analýza pro vyhledání optimálního místa k bydlení na území MČ Brno-Jundrov. První uvedené analýzy jsou v projektu pod tématickou vrstvou 3D analýzy a druhá pod prostorovou analýzou. Podkladem pro vytvoření digitálního modelu terénu byly 3D vrstevnice ze ZABAGEDu. Tinový model byl ořezán po hranici městské části a vhodně naklasifikován jako v případě vrstev v předcházející kapitole. Z tohoto tinového modelu se poté odvodily následující rastry s velikostí pixelu po 1 m. Nejprve vznikla sklonová mapa terénu. Průměrný sklon na daném území je okolo 12. Expoziční mapa terénu nám dává informaci o orientaci reliéfu ke světovým stranám, přičemž nejčastější je orientace na severovýchod a východ. Stínová mapa terénu zobrazuje míru odraženého světla pro jednotlivé plochy terénu vzhledem k definovanému zdroji světla. Ten se nachází v místě s definovaným azimutem 315 směrem na severozápad a výškou 45 nad horizontem. Další vrstvou je mapa viditelnosti terénu, která nám zobrazuje oblasti viditelné z předem nadefinovaného stanoviště. Jako observační místo byl zvolen bod nacházející se na mostě přes řeku Svratku na ulici Veslařská mezi Jundrovem a Komínem. Gridový model terénu nám podává stejně jako DMT informaci o nadmořských výškách. Aby byl alespoň trochu odlišen od tinového modelu, má zvolen jemnější interval mezi jednotlivými výškami, tj. po 10 m a navíc má odlišné rozložení barev. Poslední vrstvou vytvořenou přes povrchovou analýzu jsou vrstevnice. Základní vrstevnice jsou v jemnějším intervalu než u ZABAGEDu a jsou v rozsahu 1 m. Ukázky DMT a vybraných povrchových analýz jsou na následujících obrázcích. Obr. č. 4 Digitální model terénu Obr. č. 5 Sklonová mapa terénu 11

12 Obr. č. 6 Expoziční mapa terénu Obr. č. 8 Mapa viditelnosti terénu Obr. č. 7 Stínová mapa terénu Obr. č. 9 Gridový model terénu Pro prostorovou analýzu bylo snahou využít co nejvíce dat z vytvořeného GIS. Byla tudíž potřeba vybrat využitelné vrstvy a vhodně zvolit jednotlivé parametry optimálního místa k bydlení. Aby tyto parametry nebyly nikterak subjektivně ovlivněny, byl pro zvolení některých z nich využit dotazník. Pro analýzu bylo použito celkem 7 datových vrstev. Z tématické vrstvy Územního plánu zóny Jundrov byly vybrány plochy bydlení, lesa a zahrádek. Dále byly využity plochy ekvivalentních hladin akustického tlaku z hlukové mapy a kontejnerová stání z tématické vrstvy životního prostředí, cenová mapa stavebních pozemků, zastávky MHD z tématické vrstvy Jundrov obrazem a sklonová a expoziční mapa terénu z tématické vrstvy 3D analýz. Do analýzy by mohly být zapojeny i hodnoty z imisních map, ale protože na území Jundrova není překročena žádná z limitních hodnot imisí, neměla by tato data na výslednou analýzu žádný vliv. 12

13 Dotazník byl aplikován pro zjištění většiny parametrů kromě hodnot z hlukové mapy z pozemní dopravy, jejíž maximální hodnoty akustického tlaku jsou dány legislativou. Byl konstruován tak, aby byl z důvodu co největší návratnosti výstižný a jednoduchý. Dotázaných bylo celkem 150 a konečné výsledky pro umístění optimálního místa k bydlení jsou znázorněny v grafech 1-7. Graf č. 1 Vzdálenost lesa od optimálního místa bydlení Graf č. 4 Vzdálenost kontejnerů pro tříděný odpad od optimálního místa k bydlení Graf č. 2 Vzdálenost zastávky MHD od optimálního místa k bydlení Graf č. 5 Cena optimálního pozemku Graf č. 3 Vzdálenost zahrádky od optimálního místa k bydlení Graf č. 6 Expozice optimálního terénu pozemku 13

14 Graf č. 7 Sklon terénu optimálního pozemku Z výsledku dotazníku vyplývá, že optimální místo k bydlení by mělo mít následující parametry. Mělo by být vzdálené od lesa do 400 m, vzdálené od zahrádky do 250 m, vzdálené od zastávky MHD do 400 m, vzdálené od nejbližšího kontejneru pro tříděný odpad do 400 m, s cenou pozemku do Kč/m 2, se sklonem terénu pozemku do 15 a s orientací terénu pozemku ke světovým stranám od východu k západu (včetně jihu). K těmto parametrům ještě musíme přidat ekvivalentní hladinu akustického tlaku pro denní dobu do 45 db a pro noční dobu do 35 db a samozřejmě se toto místo musí nacházet na plochách bydlení určených ÚPZ Jundrov. Následovalo samotné zpracování analýzy v prostředí ArcGIS. Přes aplikaci ArcToolbox bylo využito zejména funkcí výběru (Select), obalové křivky (Buffer), ořezání (Clip), rozdílu (Symmetrical Difference) a průniku (Intersect). Rastrová data se ještě předtím musela převzorkovat (Reclassify) a převést na vektorový formát (Raster To Polygon). Tímto způsobem se získalo 19 plošných vrstev se všemi možnými parametry optimálního místa a hlavně vrstva s konečným výsledkem analýzy (viz obr č. 10). K ní se vztahují ještě dvě vrstvy. Analýzaparcely zobrazuje plochy parcel, které jsou pokryty výslednou analýzou celkově, většinově nebo jen částečně. Druhou je vrstva analýza-parcelní čísla. Pro lepší představu kompletního postupu zpracování celé analýzy může posloužit vytvořený model analýzy přes aplikaci ModelBuilder. Obr. č. 10 Výsledek prostorové analýzy vyhledání optimálního místa k bydlení 14

15 Závěrečná tvorba GIS se skládá z prezentace dat a případných dalších doplňkových prací. Byly vytvořeny výstupy z vybraných vrstev, tzv. layouty (ukázky na obr. č. 11 a 12), jejichž celkový počet je 38. Ty jsou opatřeny označením mapy, legendou, měřítkem, severkou a dalšími popisky. Poté byl vytvořen přehled jednotlivých vrstev nacházející se v GIS s informacemi o zdroji a aktuálnosti dat, datu vytvoření, hypertextových odkazech aj. Obr. č. 11 Ukázka výstupu Inženýrské sítě Obr. č. 12 Ukázka výstupu Katastrální mapa Nakonec byla v aplikaci ArcScene, sloužící pro vizualizaci 3D dat, vytvořena animace přeletu nad územím Jundrova a jeho okolím. Podkladem byl DMT, na jehož povrch se položila ortofotomapa. Video je formátu *.avi a trvá zhruba 1,5 minuty. Obr. č. 13 Ukázka z animace přeletu nad územím Jundrova a blízkého okolí 15

16 5 Závěr Výše uvedeným způsobem byl vytvořen funkční geografický informační systém pro účely státní správy Městské části Brno-Jundrov. Prvotní fáze tvorby, tzv. úvodní studie, znamenala osobní schůzku s panem starostou a domluvu na případné následné spolupráci. Použitým softwarem pro tvorbu projektu byl program ArcGIS 9.2 s úrovní nasazení ArcInfo. Software je snadný na ovládání, má celou řadu užitečných nástrojů pro zpracování dat a tvorbu map a lze jej určitě jen doporučit. Fáze sběru dat byla časově zdlouhavá, ale nakonec se podařilo sehnat dost užitečných podkladů pro následné zpracování. Fáze tvorby zpracování poskytnutých dat bylo zřejmě nejnáročnější. Výsledkem je 13 tématických vrstev s celkovým počtem 114 datových sad, z nichž mezi nejužitečnější bude určitě patřit zákres inženýrských sítí, katastrální mapa, územní plánovací dokumentace či informace o životním prostředí. Předposlední fáze tvorby se týká analýz nad daty vytvořeného GIS. Výsledky povrchových analýz nám dávají představu o sklonových poměrech terénu na dané lokalitě, stejně tak jako o orientaci ke světovým stranám či výškových poměrech. Zajisté tato data mohou být jen přínosem. Výsledek prostorové analýzy nám pro změnu zobrazuje optimální místo k bydlení na území MČ podle devíti zvolených parametrů, přičemž 7 z nich bylo získáno pomocí výsledku z dotazníku. Závěrečná fáze tvorby se skládala z prezentace výsledků vybraných vrstev ve formě tzv. layoutů, jejichž celkový počet je 38 a vytvoření schématu datových sad nacházejících se v GIS. Díky tomuhle přehledu jednotlivých vrstev je možné získat představu o celkové struktuře tohohle projektu. Nakonec byla vytvořena animace přeletu nad územím Jundrova a jeho okolím. Vše bylo nakonec bez komplikací předáno městskému úřadu, jehož zaměstnanci si mohou data prohlížet v aplikaci ArcReader, která je volně stažitelná na stránkách firmy ESRI. 16

17 Seznam obrázků Obr. č. 1 Zákres inženýrských sítí v soutisku s ortofotomapou...8 Obr. č. 2 Územní plán zóny Jundrov...9 Obr. č. 3 Tématická vrstva Jundrov obrazem v soutisku s ortofotomapou...10 Obr. č. 4 Digitální model terénu...11 Obr. č. 5 Sklonová mapa terénu...11 Obr. č. 6 Expoziční mapa terénu...12 Obr. č. 7 Stínová mapa terénu...12 Obr. č. 8 Mapa viditelnosti terénu...12 Obr. č. 9 Gridový model terénu...12 Obr. č. 10 Výsledek prostorové analýzy vyhledání optimálního místa k bydlení 14 Obr. č. 11 Ukázka výstupu Inženýrské sítě...15 Obr. č. 12 Ukázka výstupu Katastrální mapa...15 Obr. č. 13 Ukázka z animace přeletu nad územím Jundrova a blízkého okolí...15 Seznam grafů Graf č. 1 Vzdálenost lesa od optimálního místa bydlení...13 Graf č. 2 Vzdálenost zastávky MHD od optimálního místa k bydlení...13 Graf č. 3 Vzdálenost zahrádky od optimálního místa k bydlení...13 Graf č. 4 Vzdálenost kontejnerů pro tříděný odpad od optimálního místa k bydlení...13 Graf č. 5 Cena optimálního pozemku...13 Graf č. 6 Expozice optimálního terénu pozemku...13 Graf č. 7 Sklon terénu optimálního pozemku

Představení výstupů z modulu č. 8 Správa dat udržitelného rozvoje

Představení výstupů z modulu č. 8 Správa dat udržitelného rozvoje Představení výstupů z modulu č. 8 Správa dat udržitelného rozvoje Cesta k udržitelnému rozvoji Vsetínska Projekt CZ0109 Výstupy modulu Mapové projekty publikované na Internetu/Intranetu Digitální mapy

Více

ArcGIS Desktop 10. Nástroje pro správu, editaci a analýzu prostorových dat

ArcGIS Desktop 10. Nástroje pro správu, editaci a analýzu prostorových dat ArcGIS Desktop 10 Nástroje pro správu, editaci a analýzu prostorových dat ArcGIS Desktop 10 Software ArcGIS Desktop 10 nabízí širokou paletu nástrojů pro všechny, kdo pracují s informacemi se vztahem k

Více

GEODATA PRO 3D MODEL PORUBSKÉHO AREÁLU VŠB-TUO BUDOVA NK

GEODATA PRO 3D MODEL PORUBSKÉHO AREÁLU VŠB-TUO BUDOVA NK GEODATA PRO 3D MODEL PORUBSKÉHO AREÁLU VŠB-TUO BUDOVA NK Pavlína Kiszová Geoinformatika VŠB Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E-mail: pavlina.kiszova.st@vsb.cz Abstrakt.

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Doplnění účelové mapy povrchové situace Digitální technické mapy Plzeňského kraje 2015" Technická dokumentace 1/11 Úvod Tento

Více

Využití programu MISYS pro správu nemovitého majetku Českých drah

Využití programu MISYS pro správu nemovitého majetku Českých drah Jaroslav Kotolan 1 Využití programu MISYS pro správu nemovitého majetku Českých drah Klíčová slova: GIS, MISYS, ISNM, katastr nemovitostí, správa nemovitostí, ÚAP Úvod Základní úloha Českých drah, a.s.

Více

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna GIS MĚSTA BRNA 16. listopadu 2011 Dana Glosová, Magistrát města Brna Pracoviště GIS OMI MMB součást Odboru městské informatiky sídlo Kounicova 67 odbory orientované na území města Brna Odbor technických

Více

Evidence hrobových míst v GIS Kompas 3.2

Evidence hrobových míst v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence hrobových míst v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile GIS Ostrava 2009 25. - 28. 1. 2009, Ostrava Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile Karel Janečka1, Petr Souček2 1Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, Univerzitní

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání rozvíjející

Více

CYKLOTURISTICKÝ GIS MORAVSKÝCH VINAŘSKÝCH STEZEK CYCLE PATH GIS OF MORAVIAN WINE TRAILS

CYKLOTURISTICKÝ GIS MORAVSKÝCH VINAŘSKÝCH STEZEK CYCLE PATH GIS OF MORAVIAN WINE TRAILS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV GEODÉZIE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF GEODESY CYKLOTURISTICKÝ GIS MORAVSKÝCH VINAŘSKÝCH STEZEK CYCLE PATH

Více

WEBOVÝ PROSTOROVÝ DOTAZ

WEBOVÝ PROSTOROVÝ DOTAZ WEBOVÝ PROSTOROVÝ DOTAZ Aplikace Webový prostorový dotaz slouží k rychlému a efektivnímu získávání údajů z datových zdrojů nejen AOPK ČR, ale i dalších institucí. Přístup k datovým zdrojům zajišťují webové

Více

Ceník dat a výstupů z datového skladu GIS HMP platný od 1.9.2015

Ceník dat a výstupů z datového skladu GIS HMP platný od 1.9.2015 Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ceník dat a výstupů z datového skladu GIS HMP platný od 1.9.2015 1. Poskytování dat 2. Tiskové výstupy 3. Služby 4. Reprografie 5. Rozdělení odběratelů

Více

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Autor: Michal Souček, Plzeňský kraj Konzultace: Mgr. Martin Schejbal, Ing. Antonín Procházka, Ing. Eliška Pečenková Verze: 1.3 Datum: 9.

Více

GIS. Cvičení 7. Interakční modelování v ArcGIS

GIS. Cvičení 7. Interakční modelování v ArcGIS GIS Cvičení 7. Interakční modelování v ArcGIS Interakční modelování Najděte vhodné místo pro založení nové lesní školky na zpracovaném mapovém listu ZM 10 24-32-05 1. Které podmínky musí být při p i tom

Více

Nástroj pro výpočet času vítěze tratě v orientačním běhu.

Nástroj pro výpočet času vítěze tratě v orientačním běhu. Uživatelský manuál pro práci s nástrojem pro výpočet času vítěze tratě v orientačním běhu v prostředí ArcGIS Desktop 10.1 Nástroj pro výpočet času vítěze tratě v orientačním běhu. Martin KLÍCHA Olomouc,

Více

ArcView Software ArcView je součástí rodiny produktů ArcGIS firmy ESRI. Je základním

ArcView Software ArcView je součástí rodiny produktů ArcGIS firmy ESRI. Je základním ArcView Software ArcView je součástí rodiny produktů ArcGIS firmy ESRI. Je základním produktem řady ArcGIS Desktop, která se vyznačuje jednotným a snadno ovladatelným grafickým uživatelským rozhraním ve

Více

Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. Geodatové zdroje (ve veřejné správě)

Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. Geodatové zdroje (ve veřejné správě) Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. Geodatové zdroje (ve veřejné správě) Předpisy a základní informace Kapitola 1 strana 2 Právní předpisy Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 127/2005

Více

NÁSTROJE PRO TVORBU A ÚDRŽBU ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ (NÚAP)

NÁSTROJE PRO TVORBU A ÚDRŽBU ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ (NÚAP) T-MAPY spol. s r.o. Špitálská 150 500 03 Hradec Králové tel. 495 511 111 fax 495 513 371 e-mail: info@tmapy.cz http://www.tmapy.cz NÁSTROJE PRO TVORBU A ÚDRŽBU ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ (NÚAP) Uživatelská

Více

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje 5. GRAFICKÉ VÝSTUPY Grafickými výstupy této studie jsou uvedené čtyři mapové přílohy a dále následující popis použitých algoritmů při tvorbě těchto příloh. Vlastní mapové výstupy jsou označeny jako grafické

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní SOUBOR PŘÍKLADŮ PRO ARCGIS DESKTOP Bc. Kateřina Hubková Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

3D MODEL OBCE KOJKOVICE U TŘINCE 3D MODEL OF KOJKOVICE MUNICIPALITY NERBY TŘINEC

3D MODEL OBCE KOJKOVICE U TŘINCE 3D MODEL OF KOJKOVICE MUNICIPALITY NERBY TŘINEC VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV GEODÉZIE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF GEODESY 3D MODEL OBCE KOJKOVICE U TŘINCE 3D MODEL OF KOJKOVICE MUNICIPALITY

Více

VYUŽITÍ ARCSCAN PŘI VEKTORIZACI GEOMORFOLOGICKÉ MAPY VYSOKÝCH TATER.

VYUŽITÍ ARCSCAN PŘI VEKTORIZACI GEOMORFOLOGICKÉ MAPY VYSOKÝCH TATER. VYUŽITÍ ARCSCAN PŘI VEKTORIZACI GEOMORFOLOGICKÉ MAPY VYSOKÝCH TATER. Semestrální práce z předmětu Algoritmy prostorových analýz (KMA/APA) Autor: Pavel Batko Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická

Více

Příloha. Metodický návod pro identifikaci KB

Příloha. Metodický návod pro identifikaci KB Příloha Metodický návod pro identifikaci KB Listopad 2009 Obsah 1. Úvod... 3 2. Datové podklady... 3 3. Nástroje... 4 4. Pracovní postup... 4 4.1 Tvorba digitálního modelu terénu a vygenerování drah soustředěného

Více

GIS a podklady pro územní plánování. Martin Sovadina

GIS a podklady pro územní plánování. Martin Sovadina GIS a podklady pro územní plánování Martin Sovadina Obsah Mapování území pro veřejnou správu Územně analytické podklady Princip a proces zpracování Technologie Příklady ZABAGED Historie Technologie Proces

Více

10.12.2015. Co je Geoinformatika a GIT Přehled vybraných GIT GIS. GEOI NF ORM AČ NÍ T ECHNOL OGI E David Vojtek

10.12.2015. Co je Geoinformatika a GIT Přehled vybraných GIT GIS. GEOI NF ORM AČ NÍ T ECHNOL OGI E David Vojtek GEOI NF ORM AČ NÍ T ECHNOL OGI E David Vojtek In s ti t u t g e o i n fo r m a ti k y Vy s o k á š k o l a b á ň s k á Te c h n i c k á u n i v e r z i ta O s tr a v a Co je Geoinformatika a GIT Přehled

Více

Projekt Pospolu. Zpracování tachymetrie kompletně Obor 36-47-M/01 Stavebnictví

Projekt Pospolu. Zpracování tachymetrie kompletně Obor 36-47-M/01 Stavebnictví Projekt Pospolu Zpracování tachymetrie kompletně Obor 36-47-M/01 Stavebnictví Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Blanka Roučková, Ph.D. Tutorial 4 Zpracování tachymetrie

Více

Požadavky. Semestrální projekt. Zkouška. - 45 bodů vypracování úloh ze cvičení. - 55 bodů - písemný test

Požadavky. Semestrální projekt. Zkouška. - 45 bodů vypracování úloh ze cvičení. - 55 bodů - písemný test Požadavky Semestrální projekt - 45 bodů vypracování úloh ze cvičení Zkouška - 55 bodů - písemný test Čím se liší GIS a IS Odlišnost od klasických informačních systémů spočívá v rozšíření báze informací

Více

MAPOVÁNÍ BIOTOPŮ BIOTOP ARCGIS SERVER

MAPOVÁNÍ BIOTOPŮ BIOTOP ARCGIS SERVER MAPOVÁNÍ BIOTOPŮ Aplikace Mapování biotopů je určená pro on-line aktualizaci vrstvy mapování biotopů 1) (dále jen VMB) pořízené v létech 2001 až 2004 pro celé území ČR. Aktualizace byla zahájena v roce

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY. Prostorový model budov a místností a metody generování 3D dat

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY. Prostorový model budov a místností a metody generování 3D dat MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY D I P L O M O V Á P R Á C E Prostorový model budov a místností a metody generování 3D dat B C. J ITKA H ANUŠOVÁ, 2007 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucímu

Více

HRUBÝ NÁVRH SYSTÉM NA KONTROLU STAVU POHYBOVÝCH PLOCH LETIŠŤ V ČESKÉ REPUBLICE PRO PŘIPRAVOVANOU AGENDU ÚCL (etapa I)

HRUBÝ NÁVRH SYSTÉM NA KONTROLU STAVU POHYBOVÝCH PLOCH LETIŠŤ V ČESKÉ REPUBLICE PRO PŘIPRAVOVANOU AGENDU ÚCL (etapa I) HRUBÝ NÁVRH SYSTÉM NA KONTROLU STAVU POHYBOVÝCH PLOCH LETIŠŤ V ČESKÉ REPUBLICE PRO PŘIPRAVOVANOU AGENDU ÚCL (etapa I) Identifikační kód: TB9500MD103 Řešitel: GEODÉZIE TOPOS, a. s. Řešitelský tým: Ing.

Více

NÁVRH ZPRACOVÁNÍ DAT SCIO V PROSTŘEDÍ GIS

NÁVRH ZPRACOVÁNÍ DAT SCIO V PROSTŘEDÍ GIS NÁVRH ZPRACOVÁNÍ DAT SCIO V PROSTŘEDÍ GIS Zajícová Zuzana Geoinformatika VŠB Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E-mail: zzajic@volny.cz Abstract The aim of this work is

Více

Technické a materiálové požadavky pro technickoprovozni evidenci vodních toků v. 2011_02

Technické a materiálové požadavky pro technickoprovozni evidenci vodních toků v. 2011_02 Geodetická data 1.1 Základní zásady V rámci zpracování TPE jsou pořizována geodetická data, z nichž lze následně vycházet při výpočtu záplavových území, studií odtokových poměrů a ostatních činností při

Více

LASEROVÉ SKENOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ. Kusák Ivan GEOVAP, spol. s r.o.

LASEROVÉ SKENOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ. Kusák Ivan GEOVAP, spol. s r.o. LASEROVÉ SKENOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ Kusák Ivan GEOVAP, spol. s r.o. ZLÍNTHERM 2014 27.-29.3. 2014 Obsah Technologie a metody Mobilní 3D skenování Fy GEOVAP Tvorba a údržba mapových podkladů Příklady využití

Více

Cvičné testy - GIS. GIS Testy - zpracoval JAW - 1 -

Cvičné testy - GIS. GIS Testy - zpracoval JAW - 1 - Cvičné testy - GIS Název v tematické mapě musí: obsahovat téma mapy obsahovat místní určení být v přesném poměru k velikosti mapového pole být čitelný z větší vzdálenosti obsahovat časové určení Legenda

Více

Zkušenosti s výukou ATLAS DMT na Stavební fakultě ČVUT

Zkušenosti s výukou ATLAS DMT na Stavební fakultě ČVUT Karel Benda Petr Soukup ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie Zkušenosti s výukou ATLAS DMT na Stavební fakultě ČVUT Hotel Flora, Olomouc, 16. a 17 října 2012 Kdo jsme Kat. mapování

Více

PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ GEODAT A SOUVISEJÍCÍCH DOKUMENTŮ verze 1.0

PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ GEODAT A SOUVISEJÍCÍCH DOKUMENTŮ verze 1.0 Pravidla pro zpracování geodat a souvisejících dokumentů, verze 1.0 PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ GEODAT A SOUVISEJÍCÍCH DOKUMENTŮ verze 1.0 strana 1 strana 2 VARS BRNO a. s., 2011 Pravidla pro zpracování geodat

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k průběžné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: Název projektu: TA02011056 Vývoj nových technologií pro účely zeměměřictví a katastru

Více

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok Obsah: 1 Úvod... 2 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Cíle studie...2 1.3 Popis zájmové oblasti...3 2 Datové podklady... 3 2.1 Topologická data...3 2.2 Hydrologická data...4 3 Matematický model... 5 3.1 Použitý

Více

MAPOVÉ APLIKACE A WEBOVÉ SLUŽBY MAWES NAŠE MAPY

MAPOVÉ APLIKACE A WEBOVÉ SLUŽBY MAWES NAŠE MAPY MAWES NAŠE MAPY Systém mapových aplikací a webových služeb MAWES umožňuje zpřístupnění geografických informací širokému okruhu uživatelů. Aktuální verze systému (MAWES 4) je nabízena pod obchodním názvem

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje a 3D technologie. Kusák Ivan GEOVAP, spol. s r.o. Zlín 26. září 2013

Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje a 3D technologie. Kusák Ivan GEOVAP, spol. s r.o. Zlín 26. září 2013 Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje a 3D technologie Kusák Ivan GEOVAP, spol. s r.o. Zlín 26. září 2013 Obsah WEBOVÝ PORTÁL A PROVOZ JDTM ZK VYUŽITÍ MOBILNÍHO MAPOVÁNÍ PŘI AKTUALIZACI TECHNICKÉ

Více

Obr. 2: Systém hospodaření s vozovkou RoSy PMS [1]

Obr. 2: Systém hospodaření s vozovkou RoSy PMS [1] GIS v dopravě Lucie Mališová 1. ročník N GK-KARTKART PavEx Consulting s.r.o. Specializovaná konzultační firma v silničním hospodářství Založena 1.1.1996 Je výhradním dodavatelem systému hospodaření s vozovkou

Více

GIS1-7. cvičení. listopad 2008. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie. Obsah. Založení nového souboru s vektorovými daty

GIS1-7. cvičení. listopad 2008. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie. Obsah. Založení nového souboru s vektorovými daty ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie listopad 2008 Obsah prezentace 1 2 3 4 5 6 Měli bychom umět pracovat s rastrovými daty rozumět problematice vektorových dat u obou typů dat

Více

Digitální kartografie 10

Digitální kartografie 10 Digitální kartografie 10 Možnosti vizualizace geodat v ESRI ArcGIS Digitální kartografie 10 Digitální model terénu v geodatabázi Tvorba příčných profilů 3D vizualizace DMT v geodatabázi strana 2 Založte

Více

Geografické informační systémy Říčany

Geografické informační systémy Říčany Téma aktivity: GIS v oblastním městě republiky Předmět: Vazba na ŠVP: GIS 4., 5. ročník, seminář ze zeměpisu Tematický celek: GIS, ČR Doporučený věk žáků: 16-19 let Doba trvání: 28 minut Specifické cíle:

Více

Pracovní listy s komponentou ICT

Pracovní listy s komponentou ICT Pracovní listy s komponentou ICT Téma: Práce s programem Quantum GIS zpracování výsledků terénního cvičení zaměřeného na práci s přístrojem GPS Časová dotace: 6 hodin Cíl: Zpracovat výsledky terénního

Více

ArcGIS 9 se představuje. informace pro uživatele software firem ESRI a ERDAS

ArcGIS 9 se představuje. informace pro uživatele software firem ESRI a ERDAS ArcGIS 9 se představuje informace pro uživatele software firem ESRI a ERDAS 3 20 03 o b s a h ú v o d Petr Seidl 2 t é m a Co je nového v ESRI 3 Rozhovor s Berniem Szukalskim, ESRI GIS v Českém hydrometeorologickém

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Č. 7

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Č. 7 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Č. 7 Část č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Znění účinné od 01. 04. 2006 OBSAH 1. ÚVOD 3 1.1. Základní údaje o cenové mapě 3 1.2. Vztah cenové mapy k Územnímu plánu

Více

Analýza situace na trhu práce v měřítku okresního města

Analýza situace na trhu práce v měřítku okresního města Analýza situace na trhu práce v měřítku okresního města Marcela Glacová studentka oboru Geoinformatika VŠB Technická univerzita Ostrava mobil.: 0776/109541 E-mail: marglacova@email.cz Jiří Horák Institut

Více

Export vektorových dat (převod dat do jiného formátu)

Export vektorových dat (převod dat do jiného formátu) Školení TopoLu xt 5.0 Import, export dat Export vektorových dat (převod dat do jiného formátu) Data musí být otevřená v projektu Dá se exportovat (převést do jiného formátu) jakákoliv data otevřená v projektu

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

Optimalizace přirozeného horizontu v lokalitě Hvězdárny a planetária J. Palisy v Ostravě Krásném Poli

Optimalizace přirozeného horizontu v lokalitě Hvězdárny a planetária J. Palisy v Ostravě Krásném Poli Optimalizace přirozeného horizontu v lokalitě Hvězdárny a planetária J. Palisy v Ostravě Krásném Poli Lenka Vlčková 1 1 The Institute of Geodesy and Mine Surveying, HGF, VSB - TUO, 17. listopadu 15, 708

Více

3D modelování. Výška objektů

3D modelování. Výška objektů terénu a objektů na něm bude předvedeno v produktu ESRI ArcGIS 3D Analyst, který zahrnuje i aplikace ArcGlobe a ArcScene. Pomocí nich lze na své zájmové území podívat z ptačí perspektivy. Na plasticky

Více

Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Ústeckého kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů

Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Ústeckého kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů T-MAPY spol. s r.o. Špitálská 150 500 03 Hradec Králové tel. 495 511 111 fax 495 513 371 e-mail: info@tmapy.cz http://www.tmapy.cz Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Ústeckého kraje část Nástroje pro

Více

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Seminář Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje a Odbor informatiky Program 2 Zahájení Úvodní slovo Ing. arch. Miloslav Michalec vedoucí

Více

téma Plán rozvoje vodovodů a kanalizací - Tvorba datových modelů

téma Plán rozvoje vodovodů a kanalizací - Tvorba datových modelů Plán rozvoje vodovodů a kanalizací - Tvorba datových modelů Úvod Povinnost krajů zajistit zpracování a schválení plánů rozvoje vodovodů a kanalizací (dále jen PRVK) plyne ze zákona 274/2001 Sb. ze dne

Více

MARUSHKA. Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka. Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně.

MARUSHKA. Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka. Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. MARUSHKA Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka MARUSHKA Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka Strana

Více

pro tvorbu map OCAD 11 (1)

pro tvorbu map OCAD 11 (1) software pro tvorbu map OCAD 11 (1) software pro tvorbu map OCAD 11 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt

Více

8.6.2012. Projekt RÚIAN Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) Osnova prezentace II. část. Osnova prezentace I.

8.6.2012. Projekt RÚIAN Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) Osnova prezentace II. část. Osnova prezentace I. Projekt RÚIAN Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) Ing. Barbora Staňková Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru

Více

Zpráva, hodnotící postup a výsledky nových forem práce Pozemkového spolku Meluzína (PSM) Využití satelitní navigace (GPS) pro práci pozemkového spolku

Zpráva, hodnotící postup a výsledky nových forem práce Pozemkového spolku Meluzína (PSM) Využití satelitní navigace (GPS) pro práci pozemkového spolku PSM07_zpr_GIS_GPS_www.doc str. 1 Zpráva, hodnotící postup a výsledky nových forem práce Pozemkového spolku Meluzína (PSM) Využití satelitní navigace (GPS) pro práci pozemkového spolku Základní vybavení

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Dodávka základního SW pro projekt DMVS PK Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Dodávka základního SW pro

Více

Digitální plán města. Ing. Miloš Lulay správce GIS

Digitální plán města. Ing. Miloš Lulay správce GIS Digitální plán města Ing. Miloš Lulay správce GIS Statutární město Pardubice rozloha v km 2 82,5 počet katastrálních území 20 počet městských obvodů 8 počet parcel 56 500 počet částí obce 27 počet volebních

Více

Využití geografických informačních systémů v analýzách místních trhů práce

Využití geografických informačních systémů v analýzách místních trhů práce Využití geografických informačních systémů v analýzách místních trhů práce Šimek Milan - Horák Jiří VŠB Technická univerzita Ostrava tř. 17. listopadu, 708 33 Ostrava Poruba e-mail: milan.simek@vsb.cz,

Více

ArcGIS 9. Co je nového v ArcGIS 9.0. ArcGIS 9 přináší řadu nových prvků:

ArcGIS 9. Co je nového v ArcGIS 9.0. ArcGIS 9 přináší řadu nových prvků: Co je nového v ArcGIS 9.0 ArcGIS 9 přináší řadu nových prvků: Pracovní prostředí pro zpracování prostorových dat, tvorbu modelů a skriptů. Jeho součástí je ukotvitelné okno ArcToolbox s obsáhlou sadou

Více

IS SEM - informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hlavního města Prahy

IS SEM - informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hlavního města Prahy IS SEM - informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hlavního města Prahy Martin Diviš, Martin Vimr DELTAX Systems a.s. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 martin.divis@deltax.cz, martin.vimr@deltax.cz

Více

ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK PILOTNÍ PROJEKT V SOUTOKOVÝCH OBLASTECH

ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK PILOTNÍ PROJEKT V SOUTOKOVÝCH OBLASTECH ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK PILOTNÍ PROJEKT V SOUTOKOVÝCH OBLASTECH DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY C. TECHNICKÁ ZPRÁVA MAPY POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK BEROUN BEROUNKA

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 12

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 12 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 12 Lubomír Vašek Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF)

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

Činnost Ústavu geodézie VUT Brno v katastru nemovitostí

Činnost Ústavu geodézie VUT Brno v katastru nemovitostí Acta Montanistica Slovaca Ročník 12 (2007), mimoriadne číslo 3, 653-658 Činnost Ústavu geodézie VUT Brno v katastru nemovitostí Šváb Tomáš 1 a Kutálek Stanislav 2 Activities of the Institute of Geodesy

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza a rozvoj cestovního ruchu ve vybrané chráněné krajinné oblasti Renáta Matoušková Bakalářská práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci

Více

Podíl ČÚZK na tvorbě DMVS

Podíl ČÚZK na tvorbě DMVS Český úřad zeměměřický a katastrální Úvod 27. listopadu 2008 podepsáno Memorandum o spolupráci při přípravě, řešení, testování a realizaci projektu Digitální mapa veřejné správy. Za ČÚZK podepsal místopředseda

Více

Radim Zika náměstek hejtmana pověřený vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky

Radim Zika náměstek hejtmana pověřený vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Slovo úvodem Radim Zika náměstek hejtmana pověřený vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Informační systém životního prostředí Libereckého kraje budujeme jako

Více

Praktické použití kartografického software pro tvorbu map OCAD 11

Praktické použití kartografického software pro tvorbu map OCAD 11 Praktické použití kartografického software pro tvorbu map OCAD 11 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt

Více

6.17. Mapování - MAP. 1) Pojetí vyučovacího předmětu

6.17. Mapování - MAP. 1) Pojetí vyučovacího předmětu 6.17. Mapování - MAP Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 6 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu a)

Více

KARTOGRAFIE V POČÍTAČOVÉM PROSTŘEDÍ

KARTOGRAFIE V POČÍTAČOVÉM PROSTŘEDÍ MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV 14. LETNÍ GEOGRAFICKÁ ŠKOLA KARTOGRAFIE V POČÍTAČOVÉM PROSTŘEDÍ doprovodný text kurzu Praktické použití počítačů ve výuce 22. až 24. srpna

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice ObčanServer Nápověda SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice Příklady mapových kompozic Katastrální mapa Územní plán Funkční plochy Letecký snímek Pasport hřbitova Císařské otisky

Více

HEIS VÚV V ROCE 2006 Jiří Picek Klíčová slova Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M. (HEIS VÚV) je centrálním informačním systémem odborných sekcí ústavu. Jeho hlavním posláním je zajištění zpracování,

Více

ArcGIS for Desktop. Licenční úrovně ArcGIS for Desktop. Součásti ArcGIS for Desktop. Upravitelnost, automatizace a rozšiřitelnost

ArcGIS for Desktop. Licenční úrovně ArcGIS for Desktop. Součásti ArcGIS for Desktop. Upravitelnost, automatizace a rozšiřitelnost ArcGIS for Desktop ArcGIS for Desktop Software ArcGIS for Desktop nabízí širokou paletu nástrojů pro všechny, kdo pracují s informacemi se vztahem k území. Je součástí rozsáhlého systému ArcGIS vyvíjeného

Více

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie pro ZAKA

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie pro ZAKA 2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie pro ZAKA Přednáška č.8 Mapy, rozdělení map, státní mapové dílo Mapa výsledkem většiny mapovacích prací je mapa, plán případně mapové dílo zmenšený generalizovaný

Více

Ceník dat a výstupů z datového skladu GIS HMP platný od 1.5.2016

Ceník dat a výstupů z datového skladu GIS HMP platný od 1.5.2016 Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ceník dat a výstupů z datového skladu GIS HMP platný od 1.5.2016 1. Poskytování dat 2. Tiskové výstupy 3. Služby 4. Reprografie 5. Rozdělení odběratelů

Více

INSPIRUJME se GIS PORTÁL MĚSTA PLZNĚ gis.plzen.eu

INSPIRUJME se GIS PORTÁL MĚSTA PLZNĚ gis.plzen.eu INSPIRUJME se GIS PORTÁL MĚSTA PLZNĚ gis.plzen.eu Václav Kučera Správa GIS, kucera@sitmp.cz Správa informačních technologií města Plzně GIS portál - gis.plzen.eu Cíle GIS města Plzně služby uživatelům

Více

POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A JEJICH AKTUALIZACÍ

POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A JEJICH AKTUALIZACÍ POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A JEJICH AKTUALIZACÍ Metodický návod Postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při pořizování územně analytických podkladů a jejich aktualizací pro správní

Více

GIS a správa majetku a dokumentů

GIS a správa majetku a dokumentů VARS BRNO a.s. Mgr. Iva Klímková Lovochemie, a.s. Ing. Milan Pičman GIS a správa majetku a dokumentů VÝVOJ A STAV IMPLEMENTACE PROJEKTU V LOVOCHEMII Původní mapování, kresba papírové mapy (1984 2000) Naskenování

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

Semestrální práce do předmětu Principy tvorby mobilních aplikací

Semestrální práce do předmětu Principy tvorby mobilních aplikací Ondřej Šatera, saterond@fel.cvut.cz, zimní semestr 2011/2012 Semestrální práce do předmětu Principy tvorby mobilních aplikací D1: Project description Aplikace INFORMAČNÍ SERVIS Jednalo by se o aplikaci,

Více

Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie

Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie Bc. Michal Kačmařík Instutut geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu

Více

Marketingový plán firmy XYZ. Tereza Řiháčková

Marketingový plán firmy XYZ. Tereza Řiháčková Marketingový plán firmy XYZ Tereza Řiháčková Bakalářská práce 2010 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č.

Více

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MICHAL SÝKORA TOPGIS, S.R.O. 4.6.2015 1 PROGRAM PREZENTACE Seznam.cz TopGis, s.r.o. O společných mapách O přístupu k mapám Nástroje pro práci s Mapy.cz GisOnline - GisManager

Více

Studie oblastí vzniku povodní v Krušných horách The study of flooding areas in the Krusne Mountains

Studie oblastí vzniku povodní v Krušných horách The study of flooding areas in the Krusne Mountains Oblasti vzniku povodní v Krušných horách Studie oblastí vzniku povodní v Krušných horách The study of flooding areas in the Krusne Mountains Oblasti vzniku povodní v Krušných horách Oblasti vzniku povodní

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Informační systém realitní kanceláře Jan Šimůnek

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Informační systém realitní kanceláře Jan Šimůnek UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Informační systém realitní kanceláře Jan Šimůnek Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

» Náležitosti smlouvy na zpracování územního plánu nebo jeho změny a smlouvy na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

» Náležitosti smlouvy na zpracování územního plánu nebo jeho změny a smlouvy na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území METODICKÝ POKYN Č. 2/2013» Náležitosti smlouvy na zpracování územního plánu nebo jeho změny a smlouvy na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území» ze dne 20. 3. 2013 Krajský úřad Jihočeský kraj odbor

Více

Plzeňský kraj převzal v rámci realizace projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje první část hotového díla Účelovou katastrální mapu.

Plzeňský kraj převzal v rámci realizace projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje první část hotového díla Účelovou katastrální mapu. Plzeňský kraj převzal v rámci realizace projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje první část hotového díla Účelovou katastrální mapu. Jedná se o digitalizovanou katastrální mapu v místech,

Více

GIS Geografické informační systémy

GIS Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Spatial SQL Dotazy nad prostorovými daty 11 požadavků na prostorový dotazovací jazyk Prostorové operace Prostorové predikáty Příklad užití Spatial SQL Potřeba vhodného

Více

Digitální kartografie

Digitální kartografie Brno, 2015 Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Cvičení č. 8 Digitální kartografie Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na

Více

Analýzy v GIS. Co se nachází na tomto místě? Kde se nachází toto? Kolik tam toho je? Co se změnilo od? Co je příčinou? Co když?

Analýzy v GIS. Co se nachází na tomto místě? Kde se nachází toto? Kolik tam toho je? Co se změnilo od? Co je příčinou? Co když? Analýzy v GIS Přednáška 5. Co nám n m GIS můžm ůže e zodpovědět: Co se nachází na tomto místě? Kde se nachází toto? Kolik tam toho je? Co se změnilo od? Co je příčinou? Co když? - modelování Analytické

Více

A) Obchodní podmínky

A) Obchodní podmínky A) Obchodní podmínky Návrh smlouvy, předložený uchazečem v nabídce uchazeče v rámci tohoto zadávacího řízení musí obsahovat níže uvedené základní smluvní podmínky. Tyto obchodní podmínky jsou pro uchazeče

Více

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.6. Vyjádření míry povodňového ohrožení území

Více

GEODETICKÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

GEODETICKÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA GEODETICKÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Technicko provozní evidence vodního toku Kocába od ústí do Vltavy k soutoku se Sychrovským potokem ř.km 0,0-27,322 Investor Zhotovitel : Povodí Vltavy, státní podnik

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více