Analýza situace na trhu práce v měřítku okresního města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza situace na trhu práce v měřítku okresního města"

Transkript

1 Analýza situace na trhu práce v měřítku okresního města Marcela Glacová studentka oboru Geoinformatika VŠB Technická univerzita Ostrava mobil.: 0776/ Jiří Horák Institut ekonomiky a systémů řízení, odd. GIS Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava tř. 17. listopadu Ostrava-Poruba tel fax Rozšířený abstrakt Práce se zabývá možností provedení analýzy situace na trhu práce pro území města, která může poskytovat cenné informace. Na základě spolupráce Úřadu práce, Městského úřadu Nový Jičín byla provedena analýza pro území města Nový Jičín. K analýze bylo využito dat z evidence obyvatelstva Nový Jičín (věkové složení a informace o počtu neplatičů nájemného jako doplňující údaj) a data z evidence uchazečů o zaměstnání z Úřadu práce v Novém Jičíně. Z těchto dat o uchazečích o zaměstnání byla zvláštní pozornost věnována hůře umístitelným skupinám na trhu práce. Z hlediska pohlaví, věku, vzdělanosti a délky evidence se jednalo o uchazeče ženy, o mladé uchazeče bez praxe nebo naopak o uchazeče starší 50let, uchazeče se základním vzděláním, uchazeče se zhoršenou pracovní schopností a uchazeče evidované déle než 6 měsíců. Ke zpracování údajů bylo použito metody evidence uchazečů vybraných charakteristik v pravidelných buňkách čtvercového tvaru. Pro agregaci údajů byla vytvořena aplikace, která umožňuje volbu velikosti buňky. Základním získaným údajem je počet uchazečů (resp. počet obyvatel) v každém čtverci. Zpracování dat o uchazečích o zaměstnání bylo provedeno na Úřadu práce v Novém Jičíně. Tato metoda byla využita z důvodu Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat. Jedním z úkolů byla také vizualizace získaných dat a vypočtených ukazatelů. K vizualizaci byly použity pouze některé vypočtené ukazatelé z důvodu velkého množství sledovaných jevů. Jednou z možností přehlednější vizualizace je zobrazení dat v 3D scéně. Hodnocení situace na trhu práce vycházelo z hodnot vybraných vypočtených ukazatelů. Vypočtené ukazatelé ukazatele především určují zastoupení skupin uchazečů ohrožených na trhu práce, ale také např. podíl uchazečů o zaměstnání k celkovému počtu obyvatel v produktivním věku. Doplňujícím zdrojem dat pro toto zhodnocení byla data ze Sčítání lidu, domu a bytů k za základní sídelní jednotky. Při využití těchto dat si musíme být vědomi jejich stáří. K vyhodnocení byly použity pouze základní sídelní jednotky, do kterých spadá zastavěné území části města. Byla použita data a z nich vypočtené ukazatelé, týkající se bytového fondu a struktury obyvatel. Výsledky ukazují nakolik je území města homogenní z hlediska vybraných faktorů, zda někde nedochází ke kumulaci negativních jevů z hlediska trhu práce i jiných hledisek.

2 Analýza situace na trhu práce v měřítku okresního města Marcela Glacová studentka oboru Geoinformatika VŠB Technická univerzita Ostrava mobil.: 0776/ Jiří Horák Institut ekonomiky a systémů řízení, odd. GIS Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava tř. 17. listopadu Ostrava-Poruba tel fax Abstrakt Příspěvek se zabývá možností provedení analýzy situace na trhu práce pro území města, která může poskytovat cenné informace. Na základě spolupráce Úřadu práce a Městského úřadu Nový Jičín byla provedena analýza pro území města Nový Jičín. K analýze bylo využito dat z GIS města Nový Jičín, dat z evidence obyvatelstva a dat z evidence uchazečů o zaměstnání.. Údaje byly agregovány do čtverců v pravidelné mřížce. Vizualizace hodnot v rastru a výpočet vybraných ukazatelů zobrazují situaci na trhu práce na území města. Zhodnocení socioekonomické situace v Novém Jičíně bylo provedeno s využitím dat ze SLDB K vizualizaci bylo využito kartogramů i 3D scén. Výsledky analýzy je možné využít pro hodnocení homogenity sledovaného území, detekci anomálních míst z hlediska socioekonomického a k návrhu cílených opatření. Abstract The paper deals with a possibility of analysis for the state labour market in a town, which can provide a valuable information. The analysis was undertaken for the Nový Jičín urban area due to a co-operation with the Labour office Nový Jičín and Municipality Nový Jičín. The analysis was used data from GIS of Nový Jičín town, data from a Population register and data from Register of unemployed persons. Data was aggregated to square cells in a grid. Visualisation of grid data and calculation of selected indicators describe a situation on the labour market in the town area. The Census 1991 was also used for evaluation of socio-economic situation in Nový Jičín. Choroplets and 3D scenes was utilised as a tools for vizualization.the analysis results can be applied for homogeneity evaluation, detection of anomalous places from the view of socio-economic situation and also for proposals of direct measures.

3 1. Úvod Jedním z jevů, se kterým se musíme s nástupem tržní ekonomiky vyrovnávat, je nezaměstnanost. Nezaměstnanost je spojena s existencí trhu, konkrétně trhu práce. Představuje projev nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce. Nezaměstnanost není považována za vážný ekonomický ani sociální problém, pokud se nestává masovým a dlouhodobým jevem [1]. Problémy, které jsou s nezaměstnanosti spojeny, nespočívají jen ve snížení ekonomického růstu nebo růstu deficitu státního rozpočtu, ale mají dopad na celou společnost a samotného jedince. Zaměstnání je nejen zdrojem příjmu, ale také prostředkem společenského vzestupu jedince. Při jeho ztrátě dochází k nárůstu chudoby, krize rodinného života, růstu kriminality apod. Orgány státní správy, které v našem státě zabezpečují státní politiku zaměstnanosti, jsou úřady práce. Jedním z hlavních úkolů úřadů práce je získávat informace o situaci na trhu práce. Připravované analýzy zpravidla hodnotí situaci na trhu práce pro území okresu, příslušná pozornost se věnuje také spádovým územím jednotlivých poboček úřadů práce (mikroregiony). Na území obcí se běžně uvádí pouze míra nezaměstnanosti a není prováděno detailnější sledování. V současnosti se realizuje projekt "Implementace nástrojů prostorové analýzy trhu práce v činnosti úřadů práce" (viz [3] nebo [4]), který by tuto situaci měl změnit. Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeči o zaměstnání, firmy a jejich provozovny i k nim vztažená hlášená volná místa jsou evidovány včetně jejich adres, je zřejmé, že je možné provádět i detailnější analýzy situace na trhu práce, samozřejmě s vědomím vlivu vyšší variability ukazatelů, dané malou datovou základnou. Při takové analýze je vhodné použít i méně tradiční formy vizualizace nebo provádět sofistikované vyhlazení či výpočty pravděpodobnosti sledovaného jevu. Příkladem takového projektu je analýza trhu práce na území města Nový Jičín, která byla předmětem diplomové práce Bc. Marcely Glacové [2]. Základem zpracování byla agregace údajů a výpočet ukazatelů pro buňky pravidelné čtvercové mřížky, které území města překrývají. Tato datová struktura je výhodná jak pro vizualizaci hodnot, tak i pro další zpracování dat, kterým může být např. filtrační a vyhlazovací metody, nebo překryvné operace. 2. Aplikace pro agregaci adres do buněk Nejdůležitějším zdrojem dat pro analýzy trhu práce jsou údaje o uchazečích o zaměstnání v databázi ÚP. Údaje o uchazečích o zaměstnání jsou primárně lokalizovatelné pomocí adresy trvalého bydliště. Adresa se graficky vyjadřuje ve formě centroidu budovy. Lokalizace centroidu budovy se ukládá pomocí souřadnic. Pro zjišťování údajů o uchazečích je taková lokalizace nevýhodná z důvodu ochrany osobních údajů dle Zákona č. 101/2000 Sb. Proto bylo nutné vytvořit aplikaci, která by agregovala údaje o uchazečích o zaměstnání na co nejmenší územní jednotku. Nejvhodnější z hlediska prostorových analýz a vizualizace je rozdělit sledované území města na pravidelnou čtvercovou síť. Aplikace Ctverce byla vytvořena v Microsoft Visual Basic verze 6. Dovoluje volit velikost čtverců pro agregaci údajů. Program ctverce.exe umožňuje také volit souřadnice sledovaného území. Data jsou načítána z databáze MS Access. Do této databáze je potřebné nejdříve uložit základní údaje o budovách, tj. souřadnice středu budov a atributy kód obce, kód části obce a číslo popisné. Dále se z evidence úřadu práce získají údaje o uchazečích (pohlaví, vzdělání, kategorie atd.) a pro jednoznačnou lokalizaci uchazeče se zapisuje kód obce, kód části obce a číslo popisné. Propojením adres budov a adres uchazečů pomocí kódu části obce a čísla popisného vznikne nová tabulka obsahující jednoznačně

4 lokalizované uchazeče. Lokalizace uchazečů je tak v připravené databázi uložena pomocí souřadnic příslušného místa bydliště. Potom následuje volba velikosti čtverce a volba souřadnic území, na kterém se sleduje situace na trhu práce. Po aktivaci začne probíhat agregace uchazečů do čtverců. Výstupem aplikace je databáze, která obsahuje počet přiřazených uchazečů v jednotlivých čtvercích a další zvolené údaje o nich. 3. Výběr vhodných dat 3.1 Data z GIS města Nový Jičín Poskytnutá data obsahovala liniovou vrstvu silnic, polygonovou vrstvu budov a bodovou vrstvu čísel orientačních. Jednotlivé vrstvy vznikly digitalizací technické mapy města v letech firmou GEOS Hradec Králové v M1:1000 a katastrální mapy v M1:1000, pro doplnění informací byla použita ortofotomapa. Snímky byly zhotoveny v r a v r aktualizována firmou GEOS Hradec Králové. K analýze bylo využito pouze 2491 budov s čísly popisnými z celkového počtu 5975 budov. Zbývající počet budov (tzn ) neobsahovaly číslo popisné, které je důležité k lokalizaci obyvatel a uchazečů. Většinou se jednalo o budovy, které neslouží k bydlení a proto nebyla analýza touto skutečností zásadně ovlivněna. 3.2 Data z evidence obyvatelstva Městského úřadu Nový Jičín Městský úřad Nový Jičín poskytl rovněž popisná data o počtu obyvatel včetně adres, jejich věkové složení a seznam neplatičů. Vymezení věkových skupin obyvatel zahrnuje kategorie: 0-14 let, 15-18, 19-25, 26-50, 51-60, nad 60 let. Seznam neplatičů obsahuje pouze obyvatele, kteří neplatí městu tzn. Bytovému podniku. Seznam neplatičů byl poskytnut ve formě jmenného seznamu včetně adresy. Poskytnutá data, týkající se obyvatel a neplatičů, zobrazují stav k Data z evidence uchazečů o zaměstnání ÚP Nový Jičín Základní údajem je počet uchazečů o zaměstnání, registrovaných v evidenci úřadu práce k příslušnému datu. Vedle tohoto sumárního údaje bylo žádoucí věnovat pozornost vybraným skupinám uchazečů. Při nabídce vhodného zaměstnání se věnuje zvýšená péče uchazečům o zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují. Dle Zákona č. 1/1991 Sb. o zaměstnanosti jsou to tyto skupiny: mladiství, absolventi, občané pečující o děti do 15 let, uchazeči starší 50 let, občané se ZPS, občané rómské národnosti a dlouhodobě evidovaní uchazeči. O tyto skupiny uchazečů ohrožené na trhu práce nejeví zaměstnavatelé zájem. U absolventů je to z důvodu chybějící potřebné praxe, u chlapců-absolventů spočívá problém v tom, že nemají absolvovanou základní vojenskou službu. Další kategorií, která je náročná na zařazení do pracovního procesu, jsou uchazeči starší 50 let. Tito uchazeči mají zájem o zaměstnání, ale zaměstnavatelé o ně nejeví zájem vzhledem k jejich věku a mnohdy i zdravotnímu stavu. Takový uchazeč se již pro zaměstnavatele nejeví jako perspektivní. Na základě konzultace s PhDr. Zdeňkou Holešínskou, vedoucí oddělení analýz a prognóz z Úřadu práce v Novém Jičíně byly vybrány následující špatně umístitelné skupiny uchazečů na trhu práce: ženy uchazeči nad 50 let a více uchazeči se základním vzděláním

5 uchazeči se ZPS uchazeči v evidenci nad 6 měsíců absolventi Připravená data zachycují stav k Data ze SLDB 1991 Pomocným zdrojem dat byla data ze Sčítání lidu domu a bytů (SLDB) k za základní sídelní jednotky Nového Jičína. Data ze SLDB 2001 nejsou pro město Nový Jičín ještě k dispozici. Ze SLDB byla použita vybraná data (tab.1) týkající se bytového fondu a struktury obyvatel jako doplňující údaje pro dokreslení situace v Novém Jičíně. Digitalizované ZSJ z mapy 1:50000 byly doplněny na oddělení GIS MěÚ Nový Jičín. Vrstva ZSJ sloužila pro orientaci a území města a pro vizualizaci dat ze SLDB. Tab. 1 Použitá data ze SLDB 1991 Název popis OB91 Trvalé bydlící obyvatelstvo 1991-celkem OB91Z Počet obyvatel se školním vzděláním základním TOB91 Trvale obydlené byty 1991 TOB91III Počet trvale obydlených bytů III. kategorie TOB91IV Počet trvale obydlených bytů IV. kategorie OB91ROM Počet obyvatel romské národnosti BD91AUPR Počet bytových domácností vybavených automatickou pračkou BD91BARTV Počet bytových domácností vybavených barevným televizorem BD91RKOBJ Počet bytových domácnosti s rekreačním objektem BD91AUTO Počet bytových domácností vybavených autem 4. Zpracování poskytnutých dat K lokalizaci dat z Úřadu práce a Městského úřadu bylo vhodné doplnit k budovám (resp. adresám) souřadnice, aby je bylo možné následně snadno agregovat pomocí připravené aplikace Ctverce. K vygenerování souřadnic středu budov byl použit skript addxy.avx, který je volně přístupný na internetové stránce firmy ESRI [6]. Veškerá data z evidence obyvatelstva NJ byla uložena v databázi obyv_nj.mdb. Tabulka obyvatel obsahuje upravený seznam obyvatel NJ včetně kódu určené věkové skupiny. Schéma zpracování dat z Městského úřadu Nový Jičín Data o obyvatelích

6 Data o neplatičích Data o budovách Databáze obyv_nj.mdb aplikace ctverce.exe Databáze Obyv_xxx.mdb výpočet ukazatelů vizualizace Kartogramy Výstupní data po zpracování jsou tvořena počty v jednotlivých čtvercích počet obyvatel NJ, počet dle jednotlivých věkových skupin, počet žen a počet neplatičů (tab.2). Velikost čtverců byla zvolena 600x600m, 300x300m a 200x200m. Součet čtyř položek výstupní tabulky - OBYV_15_18, OBYV_19_25, OBYV_26_50, OBYV_51_60 tvoří počet lidí v produktivním věku v NJ. Tab. 2 Struktura výstupní tabulky obyvatel Název pole Datový typ popis ID číslo Identifikátor buňky ID_X číslo Identifikátor sloupce čtverce ID_Y číslo Identifikátor řádku čtverce OBYV číslo Počet obyvatel OBYVZ číslo Počet žen OZPV číslo Počet žen v produktivním věku DLUZ číslo Počet neplatičů OBYV_0_14 číslo Počet dětí OBYV_15_18 číslo Počet mladistvých OBYV_19_25 číslo Počet obyvatel ve věku let OBYV_26_50 číslo Počet obyvatel ve věku let OBYV_51_60 číslo Počet obyvatel ve věku let OBYV_nad60 číslo Počet obyvatel ve věku nad 60 let Zpracování dat na Úřadu práce předcházelo upravení struktury programu podle sledovaných údajů na ÚP a vytvoření instalační diskety s aplikací. Na Úřadu práce bylo nejprve nutné formou dotazu vybrat ze systému OKpráce uchazeče a sledované údaje. S pomocí Mgr. Pavly Adamcové (vedoucí oddělení informatiky ÚP NJ) byly pomocí dotazu vygenerovány údaje o uchazečích z databáze Oracle systému OKpráce (1504 uchazečů k ). Údaje byly exportovány do databáze MS Access 97. Údaje o uchazečích o zaměstnání jsou lokalizovatelné na základě adresy trvalého bydliště. Pro tuto analýzu jsou uchazeči lokalizováni pomocí kódu části obce a čísla popisného. Propojením dat o uchazečích s tabulkou budovy, která obsahuje souřadnice středu budov pomocí čísla části obce a čísla popisného, vznikla nová tabulka uchazeči. Tato tabulka ale již obsahovala pouze 1433

7 uchazečů. To je způsobeno tím, že vrstva budov získána z MěÚ neobsahuje úplný seznam budov s čísly popisnými. Tabulka uchazeci byla vstupní tabulkou pro zpracování programem ctverce.exe. Výstupní data po zpracování jsou tvořena počty sledovaných údajů v jednotlivých čtvercích o velikosti 600x600m, 300x300m a 200x200m (tab. 3). Při další návštěvě ÚP v NJ byla dodatečně zpracována věková struktura uchazečů. Věková struktura byla rozdělena do skupin 15-18let, 19-25let, 26-50let,51-60let, nad 60let. Tab.3 Struktura výstupních dat o uchazečích po zpracování Název pole Datový typ popis ID číslo Identifikátor buňky ID_X číslo Identifikátor sloupce čtverce ID_Y číslo Identifikátor řádku čtverce UCH číslo Počet uchazečů UCHZ číslo Počet žen UCH_nad50 Číslo Počet uchazečů starší 50 let UCHEV6 Číslo Počet uchazečů evidovaných déle než 6 měsíců UCHABS Číslo Počet absolventů UCHZPS Číslo Počet uchazečů se ZPS UCHZV Číslo Počet uchazečů se základním vzděláním 5. Vizualizace získaných dat Pro vizualizaci získaných dat bylo použito programové vybavení ArcView GIS Version 3.1, včetně nadstavby 3D Analyst. K vizualizaci byla použita získaná data z ÚP a MěÚ NJ a vypočtené doplňkové údaje tzn. ukazatele vhodné pro popis situace na trhu práce. Pro popis situace na trhu práce byly použity tyto ukazatele: Počet obyvatel v produktivním věku, Podíl uchazečů k celkovému počtu obyvatel v produktivním věku, Podíl uchazečů - žen k celkovému počtu žen v produktivním věku, Podíl neplatičů celkovému počtu obyvatel v produktivním věku, Podíl uchazečů - žen k celkovému počtu uchazečů, Podíl uchazečů se základním vzděláním k celk. počtu uchazečů, Podíl uchazečů starších 50 let k celkovém počtu uchazečů, Podíl uchazečů se ZPS k celkovému počtu uchazečů, Podíl uchazečů evidovaných déle než 6 měsíců k celk. počtu uchazečů, Podíl uchazečů - absolventů k celkovému počtu uchazečů. V kartogramech byly hranice stupnic jednotlivých ukazatelů navrženy s ohledem na průběh histogramu. Agregace byla prováděna pro buňky velikosti 200x200m, 300x300m a 600x600m (viz obr.1). Po

8 vizualizaci základních údajů při různém rozlišení bylo rozhodnuto o využití sítě 200x200 m pro další analýzu. Obr.1 Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání (buňky 600x600 m) (převzato z [2])

9 Obr. 2 Věkové složení obyvatel NJ a jejich rozmístění AV 3D Analyst (buňky 200x200 m) Legenda: zelený sloupec... počet obyvatel do 18 let, růžový sloupec... počet obyvatel ve věku let, khaki sloupec... počet obyvatel ve věku 60 a více let Vedle klasických kartogramů byly pro vizualizaci využity i 3D scény tvořené ve ArcView 3D Analyst. Ukázka je na obr. 2, kde můžeme identifikovat např. vysoký podíl mladé populace v ZSJ Loučka (SV část), což odpovídá i vyššímu podílu nezaměstnaných absolventů z celkového počtu uchazečů. Vysoký podíl starších obyvatel je naproti tomu v oblasti Nový Jičín - střed a severní část ZSJ Dlouhá, střed ZSJ Smetanovy sady a ZSJ Pravá strana. K zobrazení a následujícímu hodnocení byly použity také vypočtené ukazatele z údajů získaných ze SLDB 1991za ZSJ. Dané ukazatelé byly vybrány tak, aby byly vztaženy k údajům zjištěných na ÚP a MěÚ, popř. aby je doplnily. Jedná se o následující ukazatele: Podíl počtu žen k celkovému počtu trvale bydlícího obyvatelstva Podíl počtu obyvatel se základním vzděláním k celkovému počtu trvale bydlícího obyvatelstva Podíl počtu obyvatel romské národnosti k celkovému počtu trvale bydlícího obyvatelstva Podíl trvale obydlených bytů III. kategorie k celkovému počtu trvale obydlených bytů Podíl trvale obydlených bytů IV. kategorie k celkovému počtu trvale obydlených bytů Podíl bytových domácností vybavených automatickou pračkou k celkovému počtu cenzových domácnosti Podíl bytových domácností vybavených barevným televizorem k celkovému počtu cenzových domácnosti Podíl bytových domácnosti s rekreačním objektem k celkovému počtu cenzových domácnosti Podíl bytových domácností vybavených autem k celkovému počtu cenzových domácnosti

10 6. Zhodnocení vybraných socioekonomických ukazatelů na území Nového Jičína Jako příklad hodnocení uvádíme pouze několik vybraných ukazatelů z celkového počtu sledovaných ukazatelů. Z hlediska ukazatele jakým je podíl uchazečů o zaměstnání k celkovému počtu obyvatel v produktivním věku (obr.3, obr.4) se jeví město Nový Jičín jako oblast bez rozsáhlých extrémních oblastí s vysokým podílem uchazečů o zaměstnání. V okrajových části Nového Jičína a Žiliny se sice nachází oblastí s více jak 30% podílem uchazečů o zaměstnání, ale jsou to oblastí s nevěrohodným počtem obyvatel - viz obr.4, kde jsou šedě vyznačeny sloupce s malým počtem obyvatel. Jedno z míst, kde ukazatel vykazuje vysokou hodnotu (15 až 30%) a přitom zde žije vyšší počet obyvatel, je v zatáčce ulice Revoluční (jižní část ZSJ Žilina -sever), kde byl dokumentován vysoký výskyt neplatičů nájemného. Naopak další místa jako střed území ZSJ Žilina jih nebo na západní straně ZSJ U mostu a Bocheta mají nízký počet obyvatel. Obr. 3 Podíl uchazečů o zaměstnání k celkovému počtu obyvatel v produktivním věku (buňky 200x200 m) (převzato z [2])

11 Obr.4 Podíl uchazečů o zaměstnání k celkovému počtu obyvatel v produktivním věku AV 3D Analyst (buňky 200x200 m) Legenda: výška sloupce... podíl uchazečů o zaměstnání k celkovému počtu obyvatel v produktivním věku, šedá... počet obyvatel ve čtverci do 49 (málo věrohodné výsledky) žlutozelená barva až 500 obyvatel ve čtverci světle oranžová barva až 1000 obyvatel ve čtverci Vyhodnocování podíl neplatičů nájemného k počtu obyvatel v produktivním věku (obr. 5) je ztíženo mnoha faktory - evidujeme pouze neplatiče bytového podniku, není zahrnut vliv velikosti rodin (resp. počtu osob produktivního věku v jedné bytové jednotce). Přesto je tento pohled cenný, neboť přináší do hodnocení situace zcela jiný aspekt. Např. čtverec s vysokou hodnotou v ZSJ Žilina je možné interpretovat jako místo s vysokým podílem neplatičů, vysokým počtem uchazečů připadajícím na obyvatele produktivního věku a vysokým podílem uchazečů se základním vzděláním (zastoupení žen, uchazečů starších 50 let, dlouhodobě nezaměstnaných, ZPS či absolventů není vysoké).

12 Obr. 5 Podíl neplatičů nájemného k počtu obyvatel v produktivním věku (buňky 200x200 m) (převzato z [2]) Jedním ze strukturálních ukazatelů, které ukazují zastoupení skupin uchazečů ohrožených na trhu práce, je podíl zastoupení uchazečů - žen na celkovém počtu uchazečů (obr. 6). Vysoké hodnoty můžeme pozorovat na území ZSJ Loučka a pak v menších oblastech rozptýlených na téměř celém území Nového Jičína např. v ZSJ Dlouhá, U nemocnice, rozhraní Žilina-sever a Hřbitovní.

13 Obr. 6 podíl zastoupení uchazečů - žen na celkovém počtu uchazečů (buňky 200x200 m) (převzato z [2]) U podílu uchazečů starších 50 let na celkovém počtu uchazečů (obr. 7) můžeme konstatovat kumulaci vysokých hodnot v oblasti ZSJ U nemocnice, Hřbitovní, jižní část ZSJ Žiliny - sever a Dvořákova, centrum Žilina - jih.

14 Obr. 7 podíl uchazečů starších 50 let na celkovém počtu uchazečů (buňky 200x200 m) (převzato z [2]) Poslední dokumentovaný ukazatel je zastoupení uchazečů evidovaných déle než 6 měsíců k celkovému počtu uchazečů (obr. 8, obr. 9). Oblast s vysokým podílem uchazečů evidovaných déle než 6 měsíců (70 až 100%) odpovídá území s nadměrným zastoupením uchazečů se základním vzděláním. Vysoké zastoupení je celkově situováno převážně na jihu území NJ - ZSJ U mostu, Bocheta, jih území U nemocnice, Smetanovy sady, Dvořáková. Značná část území ZSJ Žilina jih vykazuje 90 až 100% zastoupení těchto uchazečů. Vedle toho můžeme pozorovat rozsáhlejší oblast s hodnotami nad 50% v SV části města (ZSJ Hřbitovní, U bazénu).

15 Obr. 8 Zastoupení uchazečů evidovaných déle než 6 měsíců k celkovému počtu uchazečů (buňky 200x200 m) (převzato z [2])

16 Obr.9 Zastoupení uchazečů evidovaných déle než 6 měsíců k celkovému počtu uchazečů ve AV 3D Analyst (buňky 200x200 m) Legenda: výška sloupce... celkový počet uchazečů o zaměstnání Barva vyjadřuje podíl uchazečů evidovaných déle než 6 měsíců ku celkovému počtu uchazečů: tmavě zelená... 0 až 25 % světle zelená až 50 % růžová až 75 % červená až 100 % Na základě zjištěných údajů z ÚP, MěÚ NJ můžeme považovat za sociálně slabší základní sídelní jednotky Žilina-sever a jih, Dvořáková, Pravá strana, Hřbitovní, U bazénu, Loučka, Dlouhá. V těchto ZSJ jsou vysoké hodnoty tykající se uchazečů o zaměstnání a neplatičů nájemného, je zde také ve většině případů nadprůměrné zastoupení všech skupin uchazečů ohrožených na trhu práce. Situaci je možno dále hodnotit s využitím ukazatelů ze SLDB91. Na základě údajů ze SLDB 91 můžeme považovat některé ZSJ (Bocheta, Puntík, U Bazénu, NJ střed, Žilina sever, Žilina - jih) za ZSJ s nízkou úrovní bytového fondu, ale na druhé straně některé z nich ( U bazénu, Puntík, NJ střed) s vyšší vybaveností domácností. Uvedené ZSJ můžeme považovat za ZSJ s nestejnými socioekonomickými podmínkami (např. vysoký podíl domácností vybavených autem, barevným televizorem, automatickou pračkou a zároveň vysoký podíl bytů III. kategorie nebo vysoký podíl vybavení domácností s rekreačním objektem a zároveň vysoký podíl bytů III. a IV. kategorie). ZSJ Dlouhá, Smetanový sady, U nemocnice, Loučka jsou homogenní socioekonomické oblastí z hlediska bytového fondu a vybaveností domácností (vysoká vybavenost domácností všech sledovaných komodit). Z hlediska vzdělaností patří ZSJ (Bocheta, Hřbitovní, U mostu, Žilina jih, Žilina - sever) k ZSJ s nižší úrovní vzdělaností (vysoké zastoupení obyvatel se základním vzděláním a uchazečů se základním vzděláním).

17 7. Závěr Práce se zabývá možností provedení analýzy situace na trhu práce pro území města, která může poskytovat cenné informace. Na základě spolupráce Úřadu práce, Městského úřadu Nový Jičín byla provedena analýza pro území města Nový Jičín. K analýze bylo využito dat z GIS města Nový Jičín, dat z evidence obyvatelstva, jejich věkové složení a informace o počtu neplatičů nájemného jako doplňující údaj k zhodnocení situace města. V analýze byla využita data z evidence uchazečů o zaměstnání z Úřadu práce v Novém Jičíně. Z těchto dat o uchazečích o zaměstnání byla zvláštní pozornost věnována hůře umístitelným skupinám na trhu práce. Z hlediska pohlaví, věku, vzdělanosti a délky evidence se jednalo o uchazeče ženy, o mladé uchazeče bez praxe nebo naopak o uchazeče starší 50let, uchazeče se základním vzděláním, uchazeče se zhoršenou pracovní schopností a uchazeče evidované déle než 6 měsíců. Ke zpracování údajů z Úřadu práce a Městského úřadu bylo použito metody evidence uchazečů vybraných charakteristik v pravidelných buňkách čtvercového tvaru. Pro agregaci údajů byla vytvořena aplikace, která umožňuje volbu velikosti buňky. Základním získaným údajem je počet uchazečů (resp. počet obyvatel) v každém čtverci. Zpracování dat o uchazečích o zaměstnání bylo provedeno na Úřadu práce v Novém Jičíně. Tato metoda byla využita z důvodu Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat. Hodnocení situace na trhu práce vycházelo z hodnot vybraných vypočtených ukazatelů. Vypočtené ukazatele především určují zastoupení skupin uchazečů ohrožených na trhu práce, ale také např. podíl uchazečů o zaměstnání k celkovému počtu obyvatel v produktivním věku. Jedním z úkolů byla také vizualizace získaných dat a vypočtených ukazatelů. K vizualizaci byly použity pouze vypočtené ukazatelé z důvodu velkého množství sledovaných jevů. Bylo provedeno hodnocení socioekonomické situace, především situace na trhu práce, na základě dostupných charakteristik. Výsledky ukazují, nakolik je území města homogenní z hlediska vybraných faktorů, zda někde nedochází ke kumulaci negativních jevů z hlediska trhu práce i jiných ukazatelů. V těchto místech lze pak očekávat vyšší kriminalitu a výskyt patogenních forem lidského chování (např. vandalismus, drogy, falešné poplachy, politický extremismus). Rovněž lze očekávat problémy v ekonomické oblasti spojené s prosperitou maloobchodů a provozoven služeb. Podobné analýzy tak mohou být zajímavé pro samosprávné orgány např. pro přípravu a cílení nejrůznějších preventivních opatření, pro plánování represivních i krizových zásahů, pro úřady práce i pro podnikatele. Literatura: 1. FRAIT J. a ZEDNÍČEK R Makroekonomie, Mc PROM s.r.o, Ostrava GLACOVÁ M.: Územní analýza situace na trhu práce v Novém Jičíně. Diplomová práce VŠB-TU Ostrava, obor Geoinformatika, stran. 3. HORÁK, J.: Implementace geoinformačních nástrojů v činnosti úřadů práce. Sborník z konference GIS Ostrava 2002, CD-ROM, ISSN Recenz

18 Poděkování: Článek vznikl na základě podpory Grantové agentury České republiky v rámci projektu GA 402/02/0855 Modelování trhu práce s využitím geoinformačních technologií. Děkujeme pracovníkům Úřadu práce Nový Jičín a Městského úřadu Nový Jičín za spolupráci a poskytnutá data a rovněž RNDr. Milanu Šimkovi, PhD. (EkF VŠB-TU Ostrava) za konzultace.

Využití geografických informačních systémů v analýzách místních trhů práce

Využití geografických informačních systémů v analýzách místních trhů práce Využití geografických informačních systémů v analýzách místních trhů práce Šimek Milan - Horák Jiří VŠB Technická univerzita Ostrava tř. 17. listopadu, 708 33 Ostrava Poruba e-mail: milan.simek@vsb.cz,

Více

NÁVRH ZPRACOVÁNÍ DAT SCIO V PROSTŘEDÍ GIS

NÁVRH ZPRACOVÁNÍ DAT SCIO V PROSTŘEDÍ GIS NÁVRH ZPRACOVÁNÍ DAT SCIO V PROSTŘEDÍ GIS Zajícová Zuzana Geoinformatika VŠB Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E-mail: zzajic@volny.cz Abstract The aim of this work is

Více

9. Přehled poskytovatelů dat

9. Přehled poskytovatelů dat 9. Přehled poskytovatelů dat Níže je uveden seznam poskytovatelů dat, bez kterých by Studie sídelní struktury Olomouckého kraje nemohla vzniknout. Kromě databázových informací byly využity i grafické vrstvy,

Více

TVORBA DATABÁZE SPOJENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU

TVORBA DATABÁZE SPOJENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU TVORBA DATABÁZE SPOJENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU Ing.Monika Šeděnková 1, Doc.Dr.Ing. Jiří Horák 1, Ing.David Fojtík Ph.D. 2 1 Institut geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, VŠB-TU Ostrava, 17.listopad

Více

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGROVANÝ PŘÍSTUP KE KRAJINĚ INDIKÁTORY UDRŽITELNOSTI JAKO NÁSTROJ ROZVOJOVÉ

Více

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 27 Obec: VŠELIBICE Kód obce 564532 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Základní ekonomické údaje Míra nezaměstnanosti:

Více

Oblast 1.5 Ekonomika

Oblast 1.5 Ekonomika Oblast 1.5 Ekonomika 1.5.1 Struktura ekonomických subjektů Vývoj počtu ekonomických subjektů na daném území je jedním z ukazatelů ekonomické aktivity. Mezi těmito subjekty jsou zahrnuty nejen soukromé

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

Bc. Petr Berný Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84 532 10 Pardubice. petr.berny@seznam.cz

Bc. Petr Berný Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84 532 10 Pardubice. petr.berny@seznam.cz VÝVOJ SOCIODEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ STRUKTURY POPULACE ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ DEVELOPMENT OF SOCIO-DEMOGRAPHIC AND SOCIAL STRUCTURE OF THE POPULATION IN THE MUNICIPALITY WITH EXTENDED COMPETENCE

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav Ústí nad Labem Oddělení modelování a expertíz, OOČO Hradec

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

GIS MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

GIS MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 2009/2010 GIS MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Jméno a příjmení studenta : Ročník : Obor : Vedoucí práce : Ústav

Více

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile GIS Ostrava 2009 25. - 28. 1. 2009, Ostrava Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile Karel Janečka1, Petr Souček2 1Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, Univerzitní

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání rozvíjející

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

Tvorba povrchů pomocí interpolací

Tvorba povrchů pomocí interpolací Tvorba povrchů pomocí interpolací Rastrová data, která souvisle zobrazují průběh hodnot nějakého měřitelného fenoménu, jsou zpravidla vypočítávána pomocí interpolací naměřených hodnot vztažených k bodům

Více

GEODATA PRO 3D MODEL PORUBSKÉHO AREÁLU VŠB-TUO BUDOVA NK

GEODATA PRO 3D MODEL PORUBSKÉHO AREÁLU VŠB-TUO BUDOVA NK GEODATA PRO 3D MODEL PORUBSKÉHO AREÁLU VŠB-TUO BUDOVA NK Pavlína Kiszová Geoinformatika VŠB Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E-mail: pavlina.kiszova.st@vsb.cz Abstrakt.

Více

METODIKA ANALÝZY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU METHODOLOGY OF EMPLOYEE REWARDING ANALYSIS IN A PRODUCER ENTERPRISE

METODIKA ANALÝZY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU METHODOLOGY OF EMPLOYEE REWARDING ANALYSIS IN A PRODUCER ENTERPRISE METODIKA ANALÝZY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU METHODOLOGY OF EMPLOYEE REWARDING ANALYSIS IN A PRODUCER ENTERPRISE Pavel Tomšík, Stanislava Lišková Anotace: Příspěvek se zabývá vytvořením

Více

Soustava statistických registrů a její napojení na ZR-RÚIAN

Soustava statistických registrů a její napojení na ZR-RÚIAN Soustava statistických registrů a její napojení na ZR-RÚIAN Ing. Zdeňka Udržalová oddělení statistických územních jednotek odbor statistických registrů (prezentováno na Konferenci GIVS 2014, ČAGI, 15.-16.5.2014)

Více

Souhrnná charakteristika Soustavy statistických registrů

Souhrnná charakteristika Soustavy statistických registrů ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD NA PADESÁTÉM 81, 100 82 PRAHA 10 Příloha č. 7 k zadávací dokumentaci Souhrnná charakteristika Soustavy statistických registrů (popis stávajícího stavu) Obsah 1. Vývoj statistických

Více

2. Sídelní struktura a způsob bydlení

2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2.1. Sídelní struktura Pražská sídelní struktura je dána historickým vývojem města a jeho zázemí. Centrum města má vysokou hustotu zalidnění a velkoměstský charakter.

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

Příloha. Metodický návod pro identifikaci KB

Příloha. Metodický návod pro identifikaci KB Příloha Metodický návod pro identifikaci KB Listopad 2009 Obsah 1. Úvod... 3 2. Datové podklady... 3 3. Nástroje... 4 4. Pracovní postup... 4 4.1 Tvorba digitálního modelu terénu a vygenerování drah soustředěného

Více

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 12 Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ Kód obce 561657 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

REGISTRY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

REGISTRY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ REGISTRY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Renáta Máchová Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento příspěvek se zabývá tvorbou a vývojem databázových systémů v souvislosti

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ III. AKTUALIZACE 2014 TEXTOVÁ ZPRÁVA METODIKA ZPRACOVÁNÍ Pořizovatel: Zhotovitel aktualizace:

Více

SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK. Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016

SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK. Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016 SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016 únor 2016 IPR Praha, Sekce strategií a politik Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace

Více

SYSTÉM PRO AUTOMATICKÉ OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ

SYSTÉM PRO AUTOMATICKÉ OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ SYSTÉM PRO AUTOMATICKÉ OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ PŘIBYL VLADIMÍR Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze, Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec priby-vl@fm.vse.cz Abstrakt: Příspěvek se zabývá

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ souhrnná textová část Zpracovatel:

Více

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR Když jsme před rokem představovali českou verzi světového projektu MasterCard Worlwide Centres of Commerce

Více

Výsledky propojení RSO a UIR-ADR a potenciál pro analýzy trhu práce

Výsledky propojení RSO a UIR-ADR a potenciál pro analýzy trhu práce Výsledky propojení RSO a UIR-ADR a potenciál pro analýzy trhu práce Dr.Ing. Bronislava Horáková Institut geoinformatiky, VŠB TU Ostrava, tř. 17. listopadu, 708 33 Ostrava-Poruba tel. 59 7325599, fax. 59

Více

Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko

Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko I. Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace strategie Hodnocení realizace plánu se bude

Více

NÁVRH NA SNÍŽENÍ NÁKLADŮ V KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI

NÁVRH NA SNÍŽENÍ NÁKLADŮ V KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH NA SNÍŽENÍ NÁKLADŮ V KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI

Více

Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem a státní správou

Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem a státní správou Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem Miloš Ulman 1, Zdeněk Havlíček 2, Pavel Šimek 3 Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI 2015 OBSAH ÚVOD 2 1. OBYVATELSTVO A JEHO CHARAKTERISTIKY 3 1.1

Více

AKTUALIZACE SOCIOEKONOMICKÝCH ŮDAJŮ V RÁMCI ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ KARVINÁ 2014

AKTUALIZACE SOCIOEKONOMICKÝCH ŮDAJŮ V RÁMCI ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ KARVINÁ 2014 AKTUALIZACE SOCIOEKONOMICKÝCH ŮDAJŮ V RÁMCI ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ KARVINÁ 2014 Zpracovatel: RNDr. Milan Polednik květen 2014 0 1. Úvod Tento analytický text slouží jako podklad pro 3. aktualizaci

Více

UPLATNĚNÍ ADITIVNÍHO INDEXOVÉHO ROZKLADU PŘI HODNOCENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI ODVĚTVÍ ČESKÝCH STAVEBNÍCH SPOŘITELEN

UPLATNĚNÍ ADITIVNÍHO INDEXOVÉHO ROZKLADU PŘI HODNOCENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI ODVĚTVÍ ČESKÝCH STAVEBNÍCH SPOŘITELEN ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LV 9 Číslo 6, 2007 UPLATNĚNÍ ADITIVNÍHO INDEXOVÉHO ROZKLADU PŘI HODNOCENÍ

Více

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

ANALÝZA PRŮMYSLU NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

ANALÝZA PRŮMYSLU NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ANALÝZA PRŮMYSLU NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ANOTACE FILIP Ivo Geoinformatika VŠB -Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava -Poruba E -mail: ivo.filip.st@vsb.cz Tato práce se zabývá

Více

SROVNÁNÍ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI A VZDĚLANOSTI U VYBRANÝCH KRAJŮ

SROVNÁNÍ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI A VZDĚLANOSTI U VYBRANÝCH KRAJŮ SROVNÁNÍ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI A VZDĚLANOSTI U VYBRANÝCH KRAJŮ Pavel Linha Abstrakt I když se Česká republika rozkládá na poměrně malém území, je možné zde nalézt velké rozdíly v hodnotách různých ukazatelů.

Více

Využití kartografických metod v přípravě, provedení a prezentaci sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

Využití kartografických metod v přípravě, provedení a prezentaci sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Využití kartografických metod v přípravě, provedení a prezentaci sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (pro 2. kartografický den, UP Olomouc, únor 2008) Mgr. Magdalena Poppová odbor statistiky obyvatelstva

Více

Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie

Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie Bc. Michal Kačmařík Instutut geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu

Více

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES MAREK ČANDÍK, PETR JEDINÁK Anotace: Příspěvek prezentuje informace z výsledků provedeného výzkumu

Více

RNDr. Tomáš Pavlík, PhD. RNDr. Jiří Jarkovský, PhD. Doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

RNDr. Tomáš Pavlík, PhD. RNDr. Jiří Jarkovský, PhD. Doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Metodika vı cerozme rne analy zy Na rodnı ho registru hospitalizovany ch za u c elem vy be ru reprezentativnı sı te poskytovatelu zdravotnı ch sluz eb CČR RNDr. Tomáš Pavlík, PhD. RNDr. Jiří Jarkovský,

Více

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 25 Obec: SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM Kód obce 564427 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 937 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 13,2 km 2, tj. 1 320 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

Nástroj pro výpočet času vítěze tratě v orientačním běhu.

Nástroj pro výpočet času vítěze tratě v orientačním běhu. Uživatelský manuál pro práci s nástrojem pro výpočet času vítěze tratě v orientačním běhu v prostředí ArcGIS Desktop 10.1 Nástroj pro výpočet času vítěze tratě v orientačním běhu. Martin KLÍCHA Olomouc,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 12

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 12 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 12 Lubomír Vašek Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF)

Více

PŘEDSTAVENÍ A METODOLOGIE SYSTÉMU. verze_aro1

PŘEDSTAVENÍ A METODOLOGIE SYSTÉMU. verze_aro1 PŘEDSTAVENÍ A METODOLOGIE SYSTÉMU verze_aro1 LISTOPAD 2010 OBSAH 1. Představení systému ARO.. 2 2. Metodologie systému ARO..3 3. Oblasti ARO, ukazatele a jejich specifikace. 4 3.1 Ekonomická oblast. 4

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Petra Lišková - VSRR - Teze k diplomové práci 1 Česká zemědělská univerzita v Praze TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Postavení absolventů s maturitou na trhu práce a problematika jejich zaměstnatelnosti v okrese

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úvod ABSTRAKT. Klíčová slova: mapový server, TRANSCAT, mapová kompozice, pilotní oblast, multidimenzionální struktura ABSTRACT

Úvod ABSTRAKT. Klíčová slova: mapový server, TRANSCAT, mapová kompozice, pilotní oblast, multidimenzionální struktura ABSTRACT Návrh GIS prototypu pro pilotní oblast Šumava Marek Petr Institut geoinformatiky VŠB -Technická univerzita Ostrava tř. 17. Listopadu 708 00 Ostrava - Poruba E - mail: pet296@vsb.cz ABSTRAKT Tato práce

Více

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje 5. GRAFICKÉ VÝSTUPY Grafickými výstupy této studie jsou uvedené čtyři mapové přílohy a dále následující popis použitých algoritmů při tvorbě těchto příloh. Vlastní mapové výstupy jsou označeny jako grafické

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

VÝVOJ NA TRHU PRÁCE V REGIONU KARVINSKO V MĚSÍCI PROSINCI 2015

VÝVOJ NA TRHU PRÁCE V REGIONU KARVINSKO V MĚSÍCI PROSINCI 2015 ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY krajská pobočka v Ostravě kontaktní pracoviště Karviná tř. Osvobození č. 60a/1388 VÝVOJ NA TRHU PRÁCE V REGIONU KARVINSKO V MĚSÍCI PROSINCI 2015 telefon: 950 126 111 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/karvina/statistiky

Více

GIS Geografické informační systémy

GIS Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy Obsah přednášky Prostorové vektorové modely Špagetový model Topologický model Převody geometrií Vektorový model Reprezentuje reálný svět po jednotlivých složkách popisu

Více

MAPOVÁNÍ BIOTOPŮ BIOTOP ARCGIS SERVER

MAPOVÁNÍ BIOTOPŮ BIOTOP ARCGIS SERVER MAPOVÁNÍ BIOTOPŮ Aplikace Mapování biotopů je určená pro on-line aktualizaci vrstvy mapování biotopů 1) (dále jen VMB) pořízené v létech 2001 až 2004 pro celé území ČR. Aktualizace byla zahájena v roce

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ - MAGIS ING. JIŘÍ BARTA

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ - MAGIS ING. JIŘÍ BARTA INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ - MAGIS ING. JIŘÍ BARTA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro

Více

Prostorová analýza trhu práce v lokálním měřítku

Prostorová analýza trhu práce v lokálním měřítku Prostorová analýza trhu práce v lokálním měřítku Horáková Bronislava -Horák Jiří - Šimek Milan VŠB Technická univerzita Ostrava tř. 17. listopadu, 708 33 Ostrava Poruba E-mail: bronislava.horakova@vsb.cz,

Více

Výzva k předkládání grantových projektů

Výzva k předkládání grantových projektů Výzva k předkládání grantových projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce v Ostravě vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti Cíl kapitoly Seznámit vedoucí úředníky územních samosprávných celků s problematikou trhu práce a politikou zaměstnanosti

Více

HEIS VÚV V ROCE 2006 Jiří Picek Klíčová slova Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M. (HEIS VÚV) je centrálním informačním systémem odborných sekcí ústavu. Jeho hlavním posláním je zajištění zpracování,

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MODEL MAPY PRO SLEDOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH JEVŮ, KTERÉ SOUVISÍ SE SOCIÁLNÍM OHROŽENÍM NEBO VYLOUČENÍM

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MODEL MAPY PRO SLEDOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH JEVŮ, KTERÉ SOUVISÍ SE SOCIÁLNÍM OHROŽENÍM NEBO VYLOUČENÍM VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MODEL MAPY PRO SLEDOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH JEVŮ, KTERÉ SOUVISÍ SE SOCIÁLNÍM OHROŽENÍM NEBO VYLOUČENÍM Projekt je součástí aktivity č. 2 Identifikace a vyhodnocování problematických sociálních

Více

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL DETAILNÍ STUDIUM SPECIFICKÝCH PORUŠENÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT PŘI VRYPOVÉ INDENTACI EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL Kateřina Macháčková,

Více

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY)

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) Plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Fakulta právnická Západočeské univerzity

Více

Aplikace moderních ICT metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti systémů Státního zdravotního dozoru

Aplikace moderních ICT metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti systémů Státního zdravotního dozoru OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Aplikace moderních ICT metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti systémů Státního zdravotního dozoru registr. číslo CZ.1.04/4.1.00/59.00003 O

Více

Aplikace Repaint Magic pro úpravu obrázků v MS Word

Aplikace Repaint Magic pro úpravu obrázků v MS Word Aplikace Repaint Magic pro úpravu obrázků v MS Word Tato aplikace poskytuje nástrojový panel Repaint Magic s příkazy pro hromadný výběr grafických elementů obrázku se shodnou barvou výplně či čáry a umožňuje

Více

Ing. Zdeňka Udržalová odbor statistických registrů

Ing. Zdeňka Udržalová odbor statistických registrů Využívání katastrálních map ve státní statistice včera, dnes a zítra (pro seminář Digitalizace katastrálních map, Nemoforum, červen 2007) Ing. Zdeňka Udržalová odbor statistických registrů Obsah prezentace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA ATMOSFÉRICKÉ A TOPOGRAFICKÉ KOREKCE DIGITÁLNÍHO OBRAZU ZE SYSTÉMU SPOT 5 V HORSKÝCH OBLASTECH

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA ATMOSFÉRICKÉ A TOPOGRAFICKÉ KOREKCE DIGITÁLNÍHO OBRAZU ZE SYSTÉMU SPOT 5 V HORSKÝCH OBLASTECH VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko-geologická fakulta Institut geoinformatiky ATMOSFÉRICKÉ A TOPOGRAFICKÉ KOREKCE DIGITÁLNÍHO OBRAZU ZE SYSTÉMU SPOT 5 V HORSKÝCH OBLASTECH příspěvek

Více

Měsíční komentář - leden 2002. Informace o počtu nezaměstnaných v okrese Chomutov k 31.1.2002

Měsíční komentář - leden 2002. Informace o počtu nezaměstnaných v okrese Chomutov k 31.1.2002 Měsíční komentář - leden 2002 v okrese Chomutov k 31.1.2002 K 31. 1. 2002 úřad práce registroval celkem 11.327 osob, což je o 426 osob více než na konci prosince 2001. Proti stejnému období minulého roku

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Vývoj úrovně znečištění ovzduší: minulost, současnost RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.

Vývoj úrovně znečištění ovzduší: minulost, současnost RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Vývoj úrovně znečištění ovzduší: minulost, současnost RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. 50. léta: Historii sledování úrovní

Více

Digitální plán města. Ing. Miloš Lulay správce GIS

Digitální plán města. Ing. Miloš Lulay správce GIS Digitální plán města Ing. Miloš Lulay správce GIS Statutární město Pardubice rozloha v km 2 82,5 počet katastrálních území 20 počet městských obvodů 8 počet parcel 56 500 počet částí obce 27 počet volebních

Více

A rychlostní komunikace B sběrné komunikace C městské třídy a obslužné komunikace D zklidněné komunikace, cyklistické stezky a stezky pro pěší

A rychlostní komunikace B sběrné komunikace C městské třídy a obslužné komunikace D zklidněné komunikace, cyklistické stezky a stezky pro pěší 2. Místní komunikace Tento článek si klade dva cíle informovat o tzv. místních komunikacích a způsobu jejich statistického sledování a v závěru stručně data o místních komunikacích podle obcí popsat. Vymezení

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE OSLAVA (PM-100) - Ř. KM 32,302 35,593 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název

Více

SIMULACE PRÁCE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULATION OF FREIGHT VILLAGE WORKING

SIMULACE PRÁCE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULATION OF FREIGHT VILLAGE WORKING SIMULACE PRÁCE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULATION OF FREIGHT VILLAGE WORKING Jaromír Široký 1, Michal Dorda 2 Anotace: Článek popisuje simulační model práce veřejného logistického centra, který byl

Více

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ Ing. Vratislav Bártek e-mail: vratislav.bartek.st@vsb.cz doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. e-mail: jitka.podjuklova@vsb.cz Ing. Tomáš Laník e-mail:

Více

Chudoba a méně rozvinuté země světa; (LDCs)

Chudoba a méně rozvinuté země světa; (LDCs) Chudoba a méně rozvinuté země světa; (LDCs) 1. Úvod Přednáška se zabývá charakteristikou chudoby v méně rozvinutých zemí světa. Úvod se týká základních definicí a charakteristiky chudoby, dále pak jejím

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 9

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 9 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 9 Praktické zvládnutí software Geomedia Pavel Vařacha a kol. Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl

Více

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Sociotrendy 2015 ISBN 978-80-87742-30-3 Obsah 1. Obsah a cíle demografické analýzy... 3 2. Metodologie analýzy... 3 3. Analýza vývoje

Více

STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ

STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ Oldřich Solanský Abstrakt Uvedený příspěvek je stručnou analýzou současného stavu populace v Ostravě a výhledem věkového složení obyvatel tohoto

Více

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA Bakalářská práce SIRNÝ Lukáš Institut geoinformatiky VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E mail:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

VYUŽITÍ DAT Z DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ PRO ANALÝZU DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ OBYVATEL OLOMOUCE A OSTRAVY

VYUŽITÍ DAT Z DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ PRO ANALÝZU DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ OBYVATEL OLOMOUCE A OSTRAVY VYUŽITÍ DAT Z DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ PRO ANALÝZU DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ OBYVATEL OLOMOUCE A OSTRAVY Jaroslav BURIAN 1, Igor IVAN 2, Lenka ZAJÍČKOVÁ 1, Jiří HORÁK 2, Vít VOŽENÍLEK 1 1 Katedra geoinformatiky,

Více

Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016 2025

Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016 2025 ANALYTICKÁ ČÁST Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016-2025 Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016 2025 zpracovala společnost PROCES Centrum pro rozvoj obcí

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE DOPADŮ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE

DEMOGRAFICKÁ STUDIE DOPADŮ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE DEMOGRAFICKÁ STUDIE DOPADŮ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE Listopad 2014 Zpracovatel: RNDr. Milan Polednik DEMOGRAFICKÁ STUDIE DOPADŮ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE 1. Úvod V rámci ověření

Více

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Bulletin VYDRA, 15: 29-38 (2012) Sekce: Odborné články Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Winter census of Eurasian otter (Lutra lutra L.) in selected areas

Více

Systém nástrojů pro prostorové analýzy nezaměstnanosti v praxi úřadů práce

Systém nástrojů pro prostorové analýzy nezaměstnanosti v praxi úřadů práce Systém nástrojů pro prostorové analýzy nezaměstnanosti v praxi úřadů práce Doc.Dr.Ing.Jiří Horák Institut geoinformatiky, VŠB TU Ostrava, tř. 17. listopadu,708 33 Ostrava-Poruba tel. 59 7325457, fax. 59

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015 Mgr. Martin Úlovec Praha 2015 1 OBSAH 1. Úvodní poznámky... 3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a hospodářská krize... 4 3. Počty

Více

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPAVY ÚVODNÍ STUDIE Josef Čejka 1 Abstract In spite of development of road transport, carriage by rail still keeps its significant position on traffic market. It assumes increases

Více

DIFERENCOVANÝ EKONOMICKÝ ROZVOJ V REGIONECH ČR POTŘEBA MAKROEKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ PRO ŘÍZENÍ V REGIONECH

DIFERENCOVANÝ EKONOMICKÝ ROZVOJ V REGIONECH ČR POTŘEBA MAKROEKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ PRO ŘÍZENÍ V REGIONECH DIFERENCOVANÝ EKONOMICKÝ ROZVOJ V REGIONECH ČR POTŘEBA MAKROEKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ PRO ŘÍZENÍ V REGIONECH Miloslav Chlad V rámci EU se v rozhodující míře pro regionální politiku využívá regionální úroveň

Více

10.12.2015. Co je Geoinformatika a GIT Přehled vybraných GIT GIS. GEOI NF ORM AČ NÍ T ECHNOL OGI E David Vojtek

10.12.2015. Co je Geoinformatika a GIT Přehled vybraných GIT GIS. GEOI NF ORM AČ NÍ T ECHNOL OGI E David Vojtek GEOI NF ORM AČ NÍ T ECHNOL OGI E David Vojtek In s ti t u t g e o i n fo r m a ti k y Vy s o k á š k o l a b á ň s k á Te c h n i c k á u n i v e r z i ta O s tr a v a Co je Geoinformatika a GIT Přehled

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. ÚZEMNÍ PLÁN KAŇOVICE. Příloha č. 3-1. Textová část

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. ÚZEMNÍ PLÁN KAŇOVICE. Příloha č. 3-1. Textová část SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. ÚZEMNÍ PLÁN KAŇOVICE Příloha č. 1-1. Textová část Příloha č. 2-2. Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická

Více

Geografické informační systémy Říčany

Geografické informační systémy Říčany Téma aktivity: GIS v oblastním městě republiky Předmět: Vazba na ŠVP: GIS 4., 5. ročník, seminář ze zeměpisu Tematický celek: GIS, ČR Doporučený věk žáků: 16-19 let Doba trvání: 28 minut Specifické cíle:

Více