MAPOVÁNÍ BIOTOPŮ BIOTOP ARCGIS SERVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAPOVÁNÍ BIOTOPŮ BIOTOP ARCGIS SERVER"

Transkript

1 MAPOVÁNÍ BIOTOPŮ Aplikace Mapování biotopů je určená pro on-line aktualizaci vrstvy mapování biotopů 1) (dále jen VMB) pořízené v létech 2001 až 2004 pro celé území ČR. Aktualizace byla zahájena v roce 2007 a délka aktualizační periody je stanovena na dvanáct let. VMB se skládá z polygonové vrstvy segmentů biotopů a dvou relačních databází biotopů a taxonů. Sběr dat v terénu se řídí metodikou mapování aktuální pracovní verzí pro sezonu 2010 (LUSTYK, P.; GUTH, J., 2010). Klasifikace biotopů je dána Katalogem biotopů (CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. et al., 2001). V současnosti se, i na základě údajů z mapování biotopů, připravuje jeho reedice. Historie mapování, jeho význam a výsledky jsou zaznamenány v řadě prací a to jak z pohledu odborného (HOŠEK, M., 2007, HÄRTEL, H.; LONČÁ- KOVÁ, J.; HOŠEK, M. et al., 2009), tak informačního (TOMÁŠEK, M.; ZÁRYBNICKÝ, J.; ŠKAPEC, L., 2006, TOMÁŠEK, M.; ZÁRYBNICKÝ, J.; POLÁKO- VÁ, L. et al., 2007). Původním účelem vzniku VMB bylo zajištění aktuálního celoplošného podkladu pro návrh evropsky významných lokalit s habitaty jako předmět ochrany v rámci vytváření soustavy Natura 2000 v ČR. Nyní jsou data z původní i aktualizované VMB využívaná jako podklad pro: odbornou činnost, sledování stavu habitatů (čl. 11 směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin), hodnocení dle 45i zákona č. 114/1992 Sb., biologické hodnocení dle 67 téhož zákona, hodnocení EIA (posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.). Aktualizace probíhá po tzv. mapovacích okrscích (dále jen okrsek). Celá republika je rozdělena do 3494 okrsků. Obdobně i celorepubliková VMB je rozdělena do okrskových VMB. Zatímco zpracování dat v úvodním mapování bylo postaveno na desktopovém řešení (25 instalací ArcView 3.x), řešení u aktualizace VMB je webové, založené na technologii ArcGIS Server 2). První aplikace pro on-line editaci VMB s akronymem WANAS (Webová Aplikace Na ArcGIS Serveru) byla vyvinuta společností ARCDATA Praha, s. r. o. (návrh projektu ARCDATA PRAHA, 2005). Do ostrého provozu byla uvedena v roce Při programování byly použity skriptovací jazyky Java Server Pages a JavaScript. Současná podstatně rozšířená verze je přeprogramovaná vlastními kapacitami a z větší části 1) BIOTOP Biotop je definován pomocí vegetačních typů (rostlinných společenstev) výjimečně i abioticky. Pro potřeby mapování jsou biotopy členěny do devíti formačních skupin. Z toho osm skupin zahrnuje biotopy v bezprostředním zájmu ochrany přírody, tj. přírodní nebo přírodě blízké (Vodní toky a nádrže, Mokřady a pobřežní vegetace, Prameniště a rašeliniště, Skály, sutě a jeskyně, Alpínské bezlesí, Sekundární trávníky a vřesoviště, Křoviny, Lesy) a zbývající skupina doplňkové biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem. Krajina tak může být mapována celoplošně. (CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. et al., 2001) 2) ARCGIS SERVER Technologie ArcGIS Server nabízí úplný webový GIS, který poskytuje řadu připravených aplikací a služeb pro koncové uživatele. Aplikace slouží nejen k prohlížení a dotazování geografických dat, ale také pro jejich analýzu, shromažďování, editaci a správu. (ESRI, 2010b; ARCDATA Praha, 2010b)

2 AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Modul Stav okrsku již využívá platformu Silverlight společně s Arc- GIS API for Microsoft Silverlight / WPF. Úvodní stránka aplikace je rozcestníkem, který odkazuje na pět modulů: Stav okrsku, Validace, Biotopy a taxony, Úpravy zákresů, Závěrečná zpráva. Do každého modulu s výjimkou modulu Validace se musí uživatel samostatně přihlásit. Pro vlastní aktualizaci okrskové VMB slouží Biotopy a taxony, Úpravy zákresů a Závěrečná zpráva. Stav okrsku zajišťuje proces převzetí aktualizovaných dat okrskové VMB a Validace je určena ke kontrole jejich správnosti. Přehled uživatelských rolí a jejich zapojení v jednotlivých modulech přibližuje tabulka. Pozn: V přehledu není uvedena specifická role R (Revizor metodický garant) určená pro metodický dohled nad odbornou kontrolou. Mapovatel je odpovědný za sběr dat v terénu a aktualizaci okrskové VMB. Věcnou kontrolu předávaných dat zajišťuje odborný Garant, prostorovou Informatik. Správce vydává souhlas k importu aktualizovaných okrskových dat do celorepublikové VMB. V daném roce aktualizace má Mapovatel přidělená data za jeden nebo více okrsků, Garant data aktualizovaných okrsků za přidělený region (kraj). Uživatelům se zbývajícími rolemi jsou k dispozici data všech aktualizovaných okrsků. Stav okrsku Modul slouží k převzetí aktualizovaných dat od Mapovatele. Jeho úvodní stránka obsahuje formulář: vyhledávání okrsků (v horní části), předávání okrsků (ve spodní části). Rozsah nabízených okrsků, jak je uvedeno výše, se řídí rolí. Po přihlášení do modulu se všechny přidělené okrsky standardně zobrazí Mapovateli ve formuláři předávání. Ostatním uživatelům se objeví buď po nastavení příslušné role tlačítkem předvolby ve formuláři vyhledávání a nebo po provedení výběrového dotazu. Ve formulářích jsou role a stavy uváděny písemnými zkratkami: M Mapovatel, G Garant, R Metodický garant, I Informatik, S Správce (role), A Ano, N Ne, P Přebrat okrsek (stav). Vyhledávání okrsků Vyhledávání je možné provést dvěma způsoby: zápisem do připravených polí Mapovatel, Garant, Změna od, Okrsky, zatržením zaškrtávacího pole předem definovaného výběru. U textových polí lze zapsat jen počáteční část řetězce s dodržením diakritiky. Nemusí se dodržovat psaní velkého písmena. U zápisu kódů více okrsků je třeba mezi jejich název vložit čárku. Uživatelské role a jejich zapojení v jednotlivých modulech aplikace Mapování biotopů MODUL MAPOVATEL GARANT INFORMATIK SPRÁVCE Stav okrsku Validace Biotopy a taxony Úpravy zákresů Závěrečná zpráva

3 Zápis do připravených polí lze kombinovat se zatržením zaškrtávacího pole. Při použití mezi nimi platí průnik, tj. logické AND. Po stisknutí tlačítka <Načíst data> se výsledek hledání objeví ve formuláři předávání okrsku. Předávání okrsků Seznam kódů přidělených nebo vybraných okrsků se zobrazuje v panelu na levé straně formuláře společně s indikací jejich stavu. Zelená barva u ikon M, G a I znamená, že: Mapovatel (M) ukončil aktualizaci okrskových dat a předal je ke kontrole, Garant (G) a Informatik (I) vyjádřili souhlas s jejich kvalitou. Pokud jsou ikony G a I červené, znamená to nesouhlas a data je třeba opravit. Modrá barva ikony S značí, že Správce (S) okrsková data převzal a mohou být zařazena do aktuální celorepublikové VMB. Nepotvrzené změny stavů či zprávy jsou signalizovány tmavě modrou barvou zkratky role. Po potvrzení se barva písmene změní na bílou. Kliknutím na kód okrsku se otevře tabelární přehled historie předávání okrsku s následujícími informacemi: zkratkou role, datem a časem zápisu, jménem uživatele, zkratkou stavu okrsku, adresátem záznamu (zkratka role), textovou zprávou, číslem řádku záznamu. Nepřečtené záznamy obsahují na začátku řádku zaškrtávací pole. Zaškrtnutím se záznam vybere pro potvrzení jeho převzetí. Potvrzení se nedá vzít zpět. Položky zápisu nového záznamu se vyplňují v panelu umístěném pod panelem výpisu tabelárního přehledu historie. Pro jeho pořízení je třeba: nastavit požadovaný stav okrsku, zvolit adresáta záznamu, případně vložit vysvětlující zprávu (text v maximálním rozsahu znaků). Předávání okrsků mezi jednotlivými uživateli probíhá volbou hodnot stavu okrsku Ano, Ne a Přebrat okrsek. Mapovatel může použít pouze hodnotu Ano, Garant a Informatik hodnoty Ano, Ne a Správce všechny hodnoty. INFORMAČNÍ SYSTÉM OCHRANY PŘÍRODY Uložení a odeslání záznamu adresátům se provede stisknutím tlačítka <Zaslat zprávu>. Validace Z úvodní stránky tohoto modulu se spouští kontrola návaznosti mezi prostorovými a tabelárními daty a závěrečnou zprávou. Kontrolují se neaktualizované segmenty, návaznost záznamů v tabulce na bodovou vrstvu a zda jsou vyplněné typické druhy u biotopů. Výsledek kontroly se vypíše na plochu stránky. Biotopy a taxony Modul Biotopy a taxony zajišťuje: založení a editaci záznamu segmentu, zápis a editaci charakteristik biotopu či mozaiky biotopů zjištěných v segmentu, vložení taxonů cévnatých rostlin, mechorostů a lišejníků zjištěných v segmentu a zápis nebo editaci jejich charakteristik, zjištění stavu aktualizace segmentů v konkrétním okrsku, kontrolu návaznosti databázových záznamů na vrstvu definičních bodů, tvorbu textového výstupu. Úvodní stránku tvoří lišta nástrojů a pracovní plocha pro zobrazování panelů formulářů. Nezbytným krokem pro zahájení práce je výběr mapovacího okrsku v panelu Filtr. Kód vybraného okrsku se vypíše pod lištou nástrojů. Segment Nový segment se zakládá pomocí nástroje umístěného vlevo od Kódu okrsku. Po kliknutí na ikonu se objeví nabídka volných čísel segmentů (mezery mezi stávajícími čísly a následující číslo po nejvýše použitém). Segment se uloží jen v případě, že se zapíše i biotop. Založený záznam segmentu lze zkopírovat nástrojem. Vznikne identický záznam a vygeneruje se nové číslo segmentu. Biotop Zápis nového biotopu se provádí při založení nového segmentu nástrojem. Kliknutím na ikonu se na pracovní ploše zobrazí formulář charakteristik biotopu a nabídka jejich hodnot. Pokud je

4 AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY formulář chybně vyplněn, vypíše se při jeho ukládání chybové hlášení. K editaci uloženého záznamu charakteristik biotopu je nutné, aby segment byl v editačním stavu. Editační nástroj se pak společně s dalšími nastaví v řádku s kódem biotopu. Hodnoty charakteristik biotopu lze zadávat klávesnicí nebo myší. Taxony Pokud je biotop ve stavu editace, je možné přidávat taxony, a to buď jednotlivě nebo hromadně. V obou případech se zároveň zobrazuje nabídka hodnot charakteristik taxonů. K přidávání jednotlivých taxonů slouží našeptavač výběr taxonů. Vyhledávání taxonů začíná již při zadání prvních čtyř písmen vědeckého jména. Pro hromadné zadávání si mapovatel musí připravit zkratky taxonů nebo skupiny taxonů pomocí nástroje uživatelské seznamy. Postup jejich vytvoření detailně popisuje videonápověda. Hodnocení typických druhů Hodnocení typických druhů 3) je založeno na porovnání zapsaných taxonů s druhy (taxony) bazálními a specifickými pro daný biotop. K hodnocení slouží nástroj. Po kliknutí na ikonu se zobrazí panel hodnocení ze seznamem zapsaných, bazálních a specifických druhů (taxonů). V horní liště se automaticky nastaví výsledek porovnání seznamů, tj. počet bazálních a specifických druhů zjištěných v seznamu zapsaných taxonů. Na základě těchto hodnot se vybere ze škály hodnocení v pravé části panelu výsledek hodnocení (stav biotopu), který se zapíše do charakteristik biotopu (parametr TD) kliknutím na tlačítko se zkratkou stavu. Stav aktualizace segmentů v okrsku a kontrola návaznosti K zjištění stavu aktualizace segmentů v okrsku slouží nástroj. Při jeho použití se: v panelu na pracovní ploše vypíše počet upravených (zaktualizovaných) záznamů v databázi, v bodové vrstvě změní barevné nastavení definičních bodů odpovídajících upraveným záznamům. Při vizualizaci vrstvy jsou modré. Pomocí kontroly návaznosti je možné zkontrolovat, zda pro každý záznam v databázi existuje v bodové vrstvě odpovídající definiční bod a naopak. Po kliknutí na ikonu nástroje kontrola návaznosti se provede kontrola a v panelu Textové výpisy se vypíší všechny nalezené chyby. Textový výstup K tvorbě textového výstupu slouží nástroj Výstup z databáze. Kliknutím na ikonu se na pracovní ploše otevře panel Výstup z databáze. Obsahuje nabídku zaškrtávacích polí k určení věcného rozsahu výstupu. Generování výstupu běží ve dvou krocích: zaslání dotazu do databáze tlačítkem <Zaslat dotaz>, uložení výsledku dotazu tlačítkem <Uložit výsledek>. Úpravy zákresů Modul je určen k editaci prostorových dat, tj. zákresů segmentů biotopů či jejich mozaik. Pro editaci je původní polygonová vrstva rozdělena na liniovou a bodovou. Linie reprezentují hranice segmentů a k bodu se váží tabelární údaje (viz Biotopy a taxony). 3) TYPICKÉ DRUHY Typické druhy jsou takové, které se v daném biotopu vyskytují zpravidla častěji než v jiných biotopech a jejich přítomnost je jedním z ukazatelů kvality biotopu. Pro účely aktualizace mapování biotopů se typické druhy dělí na bazální a specifické. Bazální druhy vytvářejí fyziognomický základ porostů. Jedná se o druhy s širokou ekologickou amplitudou, druhy konstantní a dominantní či hojně se vyskytující diagnostické druhy. Specifické druhy mají význam pro hodnocení kvality biotopu. Porost obsahující jen bazální druhy je možné zařadit do konkrétního biotopu, avšak kvalita takového porostu je nízká a zvyšuje se právě s přítomností specifických druhů. Mezi specifické druhy patří rostliny specializované, regionálně významné, diagnostické, obecně vzácné aj. (KOLEKTIV, 2008)

5 INFORMAČNÍ SYSTÉM OCHRANY PŘÍRODY Mozaika biotopů dna propasti Macocha Úvodní stránka se skládá z: přihlašovacího panelu Seznam okrsků, panelu tabulky obsahu (seznamu vrstev), panelu mapového projektu s nástroji pro práci s mapou a editaci. Seznam okrsků Po zadání jména, hesla a kliknutí na tlačítko <Seznam okrsků> se v rolovacím seznamu objeví přidělené okrsky. Jejich výčet se řídí nastavenou rolí. Po načtení vybraného okrsku tlačítkem <Načíst okrsek> se v mapovém okně zobrazí okrsková VMB. Tabulka obsahu Panel tabulky obsahu je skrytý pod panelem Seznam okrsků. Ten je třeba šipkou umístěnou v horní liště zavřít, případně uchopením myší přesunout na jinou pozici. Nabízené vrstvy jsou uspořádány do čtyř datových sad: popisky vrstva popisků bodů (ID segmentu), body, linie bodová a liniová VMB, vrstvy chybových stavů: nevyznačené chybějící definiční bod, nejednoznačné více definičních bodů v jednom segmentu, segmenty chybný segment (světlé podbarvení), oblast posun hranice okrsku (světlé podbarvení). plusdata (pomocná vrstva pro import podpůrných prostorových dat): ZM základní mapy České republiky v měřítcích 1 : a 1 : , ZLM základní lesnická mapa, Ortofoto ortofotomapa ČR. Jednotlivé vrstvy v datové sadě lze zapínat či vypínat dle potřeby pomocí zaškrtávacího pole. Mapový projekt Mapový projekt zajišťuje: základní manipulaci s mapou, editaci liniové a bodové VMB. Pro manipulaci s mapou jsou k dispozici standardní nástroje uvedené ve vysvětlivkách. Pozn.: Editace probíhá přímo nad daty na serveru. Všechny editace se ihned ukládají a neexistuje tlačítko vrátit či krok zpět. Proto doslova platí dvakrát měř, jednou řež! Vysvětlivky k liště nástrojů práce s mapou Zvětšit Zmenšit Posunout Rozsah na celý okrsek Předchozí výřez Následný výřez

6 AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Tišnov a přírodní rezervace Květnice Bodová vrstva Definiční body segmentů se editují pomocí panelu Editing. Kompletní nabídka editačních nástrojů se otevře / zavře kliknutím na šipku v pravém horním rohu panelu. V rolovacím seznamu Edit je třeba nastavit hodnotu body. Připravené nástroje umožňují: Výběr bodu Zrušení provedeného výběru bodu Založení bodu pomocí souřadnic (S-JTSK) Zákres nového bodu Posunutí bodu Zkopírování existujícího bodu Smazání bodu Liniová vrstva Linie se editují rovněž pomocí panelu Editing. V nabídce Edit je třeba nastavit hodnotu linie. Připravené nástroje umožňují: Výběr linie Zrušení provedeného výběru linie Zobrazení lomových bodů linie Přidání lomového bodu linie pomocí souřadnic (S-JTSK) Zákres nové linie Posunutí linie Zkopírování existující linie Rozdělení linie Sloučení označených linií Smazání linie Přidání lomového bodu linie Smazání lomového bodu linie Posun lomového bodu linie

7 INFORMAČNÍ SYSTÉM OCHRANY PŘÍRODY Kompletní sada nástrojů modulu Úpravy zákresů Pro editaci linií je dále k dispozici panel nástrojů Editor Plus. Nabízí tyto nástroje: Generalizace spojení více linií Rozdělení linie v bodu Protínání linií Vyhledání volných konců Odebrání značek volných konců Nastavení přichytávací tolerance a vlastností výběru geometrických prvků V pravém dolním rohu panelu Editing se nachází textové tlačítko <Settings>. Po kliknutí se otevře panel obsahující záložky Snapping (Přichytávání) a Select Features (Nastavení výběru).

8 AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Přichytávání (Snapping) umožňuje: vybrat vrstvy pro přichytávání, vybrat prvek, ke kterému se bude přichytávat, nastavit přichytávací toleranci. Prostřednictvím nastavení výběru (Select Features) je možné: nastavit vzdálenost od kurzoru, v níž se prvky vyberou, zadat maximální počet prvků ve výběru, určit způsob výběru, vybrat barvu označení vybraných prvků. Vyhledání segmentu biotopu a měření Textová tlačítka funkčností <Hledání> a <Měření> se nachází pod mapovým oknem. Při hledání segmentu se zadává jen jeho číslo, tj. bez čísla okrsku. K dispozici jsou čtyři nástroje zajišťující přiblížení vyhledaného segmentu či zrušení jeho výběru. Po najetí kurzorem na ikonu nástroje se objeví text vysvětlující jeho funkci. Měření umožňuje: zjistit souřadnice bodu, změřit délku linie, zjistit plochu a obvod polygonu. Oprava chyb Po ukončení editace prostorových dat se okrsek prostřednictvím modulu Stav okrsku předá ke kontrole Informatikovi (viz Stav okrsku). Chyby zjištěné kontrolou se Mapovateli zobrazí ve vrstvách chybových stavů (nevyznačené, nejednoznačné, segmenty) v datové sadě Okrsek (viz Tabulka obsahu). Závěrečná zpráva Modul zajišťuje vypracování Závěrečné zprávy na základě kompletního zápisu dat aktualizovaného okrsku. Úvodní stránka sestává z pracovní plochy a lišty s odkazy, které umožňují: vyhledat okrsek, otevřít formulář závěrečné zprávy, otevřít seznamy pro okrsek (nalezené přírodní biotopy a neaktualizované segmenty), otevřít číselník vlivů, otevřít okno textových výpisů. Při vyhledávání okrsku lze vybrat jeho kód z rolovacího seznamu, nebo zadat jen koncové číslo kódu. Formulář zprávy je členěn do sedmi oddílů: Identifikace okrsku a termín terénní aktualizace (mezní data), Seznam dotčených děl, Pozn.: Díla předchoz ích mapování biotopů (kódy, plochy a autoři). Popis hlavních změn, Pozn.: Změny v klasifikaci biotop ů (oproti VMB) a odhad příčin těchto změn. Stručný popis stavu, Pozn.: Shrnutí zaznamenaných vlastností vš ech ochranářsky vý ýznamn ých biotopů v daném okrsku. Vlivy, Pozn.: Nejvýš e deset ověřen ých nejvý- znamněj ších vlivů působíc ích na jednotlivé biotopy v okrsku. Neaktualizované segmenty, Pozn.: Uvádí se i důvod proč nebyly aktua- lizovány. Další poznatky, Pozn.: Případn é návrhy na změny a doplňky systému hodnocení stavu biotopu, doporučení pro ochranu přírody v daném okrsku. Pro zpracování oddílů Stručný popis stavu a Neaktualizované segmenty přináší potřebné informace Seznamy pro okrsek. Po kliknutí na tlačítko <Text> se otevře textové okno s jedinečným výpisem nalezených přírodních biotopů. Zkopírováním je lze přenést do oddílu Stručný popis stavu a přidat potřebný komentář. Pro vyplňování vlivů slouží číselník vlivů a seznam biotopů ze Seznamů pro okrsky. Vyplňování oddílů Vlivy a Neaktualizované segmenty je podrobně vysvětleno v připojené videonápovědě. Závěrečnou zprávu je možné uložit v textovém formátu RTF.

9 INFORMAČNÍ SYSTÉM OCHRANY PŘÍRODY Aktualizovaná vrstva mapování biotopů

Manuál k aplikaci WANAS

Manuál k aplikaci WANAS Manuál k aplikaci WANAS OBSAH 1 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PRÁCI V NOVÉ VERZI APLIKACE WANAS.. 2 2 PROSTOROVÁ DATA... 3 2.1 POPIS HLAVNÍCH FUNKCÍ... 3 2.2 PRÁCE S DEFINIČNÍM BODEM SEGMENTU... 4 2.3 PRÁCE S

Více

WEBOVÝ PROSTOROVÝ DOTAZ

WEBOVÝ PROSTOROVÝ DOTAZ WEBOVÝ PROSTOROVÝ DOTAZ Aplikace Webový prostorový dotaz slouží k rychlému a efektivnímu získávání údajů z datových zdrojů nejen AOPK ČR, ale i dalších institucí. Přístup k datovým zdrojům zajišťují webové

Více

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Základní informace o aplikaci Aplikace slouží pro zjednodušené vytváření dokumentů Souhrnů doporučených opatření pro Evropsky významné lokality. Vznikala přírustkovým

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

MARUSHKA. Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka. Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně.

MARUSHKA. Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka. Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. MARUSHKA Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka MARUSHKA Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka Strana

Více

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Uživatelská dokumentace Datum: 3. 5. 2016 Verze: 1.2 WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Zpracoval VARS BRNO a.s. A:: Kroftova 3167/80c 616 00 Brno T:: +420 515 514 111 E:: info@vars.cz IČ:: 634 819 01 DIČ::

Více

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky V dokumentu se můžeme orientovat a) pomocí záložky (lišta vlevo), kde jsou odkazy přímo na názvy jednotlivých kapitol příručky b) nebo lze dokument číst stránkováním

Více

GIS1-7. cvičení. listopad 2008. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie. Obsah. Založení nového souboru s vektorovými daty

GIS1-7. cvičení. listopad 2008. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie. Obsah. Založení nového souboru s vektorovými daty ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie listopad 2008 Obsah prezentace 1 2 3 4 5 6 Měli bychom umět pracovat s rastrovými daty rozumět problematice vektorových dat u obou typů dat

Více

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele M I S Y S - W E B Intranet řešení systému MISYS Verze 9.00 Příručka uživatele GEPRO s.r.o. Září 2008 Copyright GEPRO s.r.o. 2008 Ochranné známky GEPRO spol. s r.o. KOKEŠ, MISYS Ochranné známky Microsoft

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

MAPOVÉ APLIKACE A WEBOVÉ SLUŽBY MAWES NAŠE MAPY

MAPOVÉ APLIKACE A WEBOVÉ SLUŽBY MAWES NAŠE MAPY MAWES NAŠE MAPY Systém mapových aplikací a webových služeb MAWES umožňuje zpřístupnění geografických informací širokému okruhu uživatelů. Aktuální verze systému (MAWES 4) je nabízena pod obchodním názvem

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

Spinelterminal. Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18

Spinelterminal. Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18 Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18 Spinelterminal Katalogový list Vytvořen: 15.4.2004 Poslední aktualizace: 20.9.2005 10:34

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ Mgr. Hana Rohrová Mgr. Linda Huzlíková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Přebírání okrsků v aplikaci Wanas

Přebírání okrsků v aplikaci Wanas Přebírání okrsků v aplikaci Wanas Odkaz naleznete na těchto stránkách: http://mbcr.nature.cz/. Zde sekce stav okrsku. 1. Základní informace Stránka slouží k předávání informací o aktuálním stavu rozpracovanosti

Více

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky ze sady: 02 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE určeno pro: 1-4. ročník

Více

ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0

ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0 ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0 únor 2016 Obsah Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Obecné informace k systému

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Obsah 1 Úvod...3

Více

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

Zpracování evidence odpadů za rok 2015

Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Program: EVI 8 Obec, ESPI 8 Datum: 22.12.2015 Vypracoval: Tomáš Čejchan Obsah 1. Úvod... 2 2. Legislativní změny... 3 2.1. Ohlašování zařízení... 3 2.2. Zpracování

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul EDITOR STYLU

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul EDITOR STYLU Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

Okno Editoru nabízí v panelu nástrojů

Okno Editoru nabízí v panelu nástrojů 110 Editor pracovní nástroje Naučte se používat základní nástroje Editoru pro efektivní úpravy obrázků. VYBRANÉ OVLÁDACÍ PRVKY 112 POLYGONOVÉ LASO A LASO 124 VLOŽIT OBRÁZEK DO OBRÁZKU 132 VÝBĚRY 114 REDUKCE

Více

Využití programu MISYS pro správu nemovitého majetku Českých drah

Využití programu MISYS pro správu nemovitého majetku Českých drah Jaroslav Kotolan 1 Využití programu MISYS pro správu nemovitého majetku Českých drah Klíčová slova: GIS, MISYS, ISNM, katastr nemovitostí, správa nemovitostí, ÚAP Úvod Základní úloha Českých drah, a.s.

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

Radim Zika náměstek hejtmana pověřený vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky

Radim Zika náměstek hejtmana pověřený vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Slovo úvodem Radim Zika náměstek hejtmana pověřený vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Informační systém životního prostředí Libereckého kraje budujeme jako

Více

Aktualizační systém Progres

Aktualizační systém Progres Aktualizační systém Progres Obecně o systému Celý obsah webu se skládá z článků, fotogalerii, novinek, systémových bloků atd., které jsou vždy vloženy do nějaké rubriky položky v menu, podmenu, přip. mimo

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty Patenty Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o patentech do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

Můj účet Uživatelský manuál

Můj účet Uživatelský manuál Můj účet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum............................................................................. 4 2 Zprávy systému..................................................................................................

Více

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010 TÉMA: Jednoduchá a rozšířená filtrace dat Ne vždy potřebujeme při běžné práci s tabulkami pracovat se všemi záznamy. Sekretářka společnosti Naše zahrada zpracovává seznamy prodejců, zaměstnanců a zboží

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1

Více

První přihlášení do datové schránky krok za krokem

První přihlášení do datové schránky krok za krokem První přihlášení do datové schránky krok za krokem Dostali jste do rukou přístupové údaje ke vstupu do Vaší datové schránky a nevíte, kde začít? Stačí pět základních kroků, aby Vaše datová schránka byla

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Absolventi

Více

Pracovní listy s komponentou ICT

Pracovní listy s komponentou ICT Pracovní listy s komponentou ICT Téma: Práce s programem Quantum GIS zpracování výsledků terénního cvičení zaměřeného na práci s přístrojem GPS Časová dotace: 6 hodin Cíl: Zpracovat výsledky terénního

Více

Manuál internetové aplikace Monitoring biotopů verze 1.0.0

Manuál internetové aplikace Monitoring biotopů verze 1.0.0 Manuál internetové aplikace Monitoring biotopů verze 1.0.0 OBSAH 1 PŘIHLAŠOVACÍ STRÁNKA PROGRAMU... 1 2 PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE... 1 3 SEZNAM ZÁLOŽEK... 1 3.1 Monitoring... 2 3.1.1 Editace TMP... 2 3.1.2 Fotodokumentace...

Více

Manuál internetové aplikace Monitoring biotopů verze 1.0.0

Manuál internetové aplikace Monitoring biotopů verze 1.0.0 Manuál internetové aplikace Monitoring biotopů verze 1.0.0 1 Přihlašovací stránka programu http://merkur.nature.cz/monitoring 2 Přihlašovací údaje Intenisté - přístup je stejný jako do intranetu - login

Více

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Verze: 1.0 Listopad 2015 1 Obsah 1 Přehled provedených změn... 3 2 Žádost o integrovanou strategii... 4 2.1. Registrace

Více

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Příkazy v nabídce Předmět Volba rastru rychlá klávesa F4 Příkaz otevře vybraný rastr; tj. zobrazí ho v předmětu zájmu. Po vyvolání příkazu se objeví

Více

Průvodce mapovými službami (MapInSpire)

Průvodce mapovými službami (MapInSpire) Průvodce mapovými službami (MapInSpire) URL: http://mapy.nature.cz Autor: MGE DATA, spol. s r. o. Webový prohlížeč: Internet Explorer 6.0 a výše, Mozilla Firefox 2.0 a výše Obsah A. Popis aplikace... 2

Více

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Vážení uživatelé, vítejte v Informačním systému o informačních systémech veřejné správy (dále jen IS o ISVS ) Obsah uživatelské příručky: 1. Obecně

Více

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz Návod na E-Shop Obsah 1. Založení nového e-shopu 2. Definice kategorií e-shopu 3. Definice atributů e-shopu 4. Vložení nové položky do e-shopu 5. Editace a smazání položky v e-shopu 6. Hromadná aktualizace

Více

1 of 14 14.12.2004 14:27

1 of 14 14.12.2004 14:27 1 of 14 14.12.2004 14:27 Popis systému EDOX je systém vyvinutý ve společnosti Evektor spol. s r.o. určený pro bezpečné sdílení technické dokumentace a dalších dokumentů. Systém je umístěn na webovém serveru

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2015

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

MANUÁL. k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje. Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací

MANUÁL. k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje. Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací MANUÁL k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací Úvodní slovo Vážení uživatelé, mám tu čest vám představit

Více

Registr uměleckých výstupů. Uživatelský návod aplikace RUV. verze 0.25.0

Registr uměleckých výstupů. Uživatelský návod aplikace RUV. verze 0.25.0 Registr uměleckých výstupů Uživatelský návod aplikace RUV verze 0.25.0 26. 05. 2016 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 5 2 Změny v nové verzi... 6 3 Přístup do aplikace... 7 3.1 První přístup do aplikace... 7

Více

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Aplikace pro Národní onkologický registr na KSRZIS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Národní onkologický registr elektronický formulář s použitím Uživatelská příručka Stav

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

Evidence hrobových míst v GIS Kompas 3.2

Evidence hrobových míst v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence hrobových míst v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Univerzitní informační systém Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Elektronická spisová služba Svazek 19 Verze: 0.49 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5

Více

Obsah. Seznam možných testů. Termíny úkolů

Obsah. Seznam možných testů. Termíny úkolů Obsah Přihlášení do aplikace Pracovní plocha Obecné nastavení Nastavení programu Aktuálně připojení uživatelé Obsah programu Uživatelé systému LMS Unifor Uživatel Seznam možných rolí pro aplikaci Tutor

Více

Obsah. Začínáme Viditelné součásti programu Simulace. WOP Menu CNC řízení. CNC Programy. Exec. Grafické okno. Strojní panel. 3D Model.

Obsah. Začínáme Viditelné součásti programu Simulace. WOP Menu CNC řízení. CNC Programy. Exec. Grafické okno. Strojní panel. 3D Model. F2000 WOP - Page 1 of 51 Začínáme Viditelné součásti programu Simulace Strojní panel 3D Model WOP CNC řízení CNC Programy Přípravné funkce Pomocné funkce Pevný formát CNC programu Volný formát Parametrické

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Martina Šobíšková Vršovická 65/ Telefon: 267 122 418 100 10 Praha 10 Fax: E-mail: martina.sobiskova@mzp.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Martina Šobíšková Vršovická 65/ Telefon: 267 122 418 100 10 Praha 10 Fax: E-mail: martina.sobiskova@mzp. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

CS WAVE Virtuální pracovní stůl svařování Malá verze Manuál uživatele

CS WAVE Virtuální pracovní stůl svařování Malá verze Manuál uživatele CS WAVE Virtuální pracovní stůl svařování Malá verze Manuál uživatele Version 4.0 14/04/2010 1 Tato příručka slouží všem uživatelům bez ohledu na jejich pracovní pozici a popisuje funkce, které poskytuje

Více

33 Uživatelé asistence

33 Uživatelé asistence 33 Uživatelé asistence Uživatelský modul Uživatelé asistence náleží k modulům řešícím agendu služby osobní asistentce. Modul realizuje evidenci uživatelů služby osobní asistence (včetně zájemců o službu).

Více

Korozní mapy ČR. Uživatelský manuál. Kateřina Kreislová, Lukáš Pacák, Jaroslav Skořepa, Hana Geiplová, Zdeněk Barták

Korozní mapy ČR. Uživatelský manuál. Kateřina Kreislová, Lukáš Pacák, Jaroslav Skořepa, Hana Geiplová, Zdeněk Barták Korozní mapy ČR Uživatelský manuál Kateřina Kreislová, Lukáš Pacák, Jaroslav Skořepa, Hana Geiplová, Zdeněk Barták Korozní mapy byly vypracovány s podporou projektu č. 682 Mapy koroze programu ICT a strategické

Více

2 Dotazy Příklad 1 Access 2010

2 Dotazy Příklad 1 Access 2010 TÉMA: Výběrové dotazy Sekretářka společnosti Naše zahrada pracuje s rozsáhlými tabulkami. Pro přehlednější práci s daty používá řazení a filtraci dat na základě různých kritérií. Dále potřebuje získat

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Helpdesk pro UIS

Více

Obsah. Základy práce s databází 13. Tabulky 43. Obsah. Úvod 9 Poděkování 12

Obsah. Základy práce s databází 13. Tabulky 43. Obsah. Úvod 9 Poděkování 12 Obsah Úvod 9 Poděkování 12 1 Základy práce s databází 13 Microsoft Access úvodní teoretické informace 14 Co je Microsoft Access 14 Kdy je vhodné použít Access 14 Jednoduché vysvětlení, co je databáze 15

Více

Konference GIS Esri v ČR 4. a 5. listopadu 2015. Internetové. aplikace

Konference GIS Esri v ČR 4. a 5. listopadu 2015. Internetové. aplikace Konference GIS Esri v ČR 4. a 5. listopadu 2015 Internetové aplikace Analýzy výškopisu: možnosti vizualizace výškopisných dat ags.cuzk.cz/dmr Na Geoportálu ČÚZK je od června 2015 dostupná nová mapová

Více

Upozornění na některá ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen správní řád ):

Upozornění na některá ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen správní řád ): Metodická pomůcka k povolování kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK ) a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Modul EPNO Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení Podpora) Revize: 07.03.2014 Tento dokument popisuje funkcionalitu

Více

e Utility Report Vyjadřování k existenci sítí

e Utility Report Vyjadřování k existenci sítí e Utility Report Vyjadřování k existenci sítí Uživatelská dokumentace Verze 20 10 2009 1 Obsah 1 O službě e-utilityreport................................... 3 2 Potřebná nastavení.......................................

Více

Uživatelská příručka aplikace Č eská pošta 1.0

Uživatelská příručka aplikace Č eská pošta 1.0 Uživatelská příručka aplikace Č eská pošta 1.0 iphone 13.2.2012 Uživatelská příručka aplikace Česka pošta 1.0 iphone eman s.r.o. Korunní 810/104 101 00 Praha 10 IČ: 272 03 824 DIČ: CZ272 03 824 Tel.: 800

Více

MAPOVÉ OKNO GSWEB. Nápověda. Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně. Panel Ovládání Panel Vrstvy. Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako

MAPOVÉ OKNO GSWEB. Nápověda. Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně. Panel Ovládání Panel Vrstvy. Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako GSWEB Nápověda 1. Mapové okno Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně 2. Ovládací panel a panel vrstev Panel Ovládání Panel Vrstvy 3. GSWeb - roletové menu Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako

Více

Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: 10 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU 10 JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? 11

Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: 10 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU 10 JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? 11 Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: 10 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU 10 JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? 11 Textové editory 12 CO JE NOVÉHO V RÁMCI CELÉHO BALÍKU OFFICE? 12 Novinky

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5 Úvod...5 Přehled funkcí modulu účetnictví...6 Účtový rozvrh...11 Výsledovka...12 Rozvaha...12 Saldokonto...12 Druh dokladu...12 Zpracování daňového dokladu...12 Nastavení zpracování DPH (období, sazeb,

Více

5.1 Vyhledávací portál uživatelské rozhraní

5.1 Vyhledávací portál uživatelské rozhraní Uživatelská příručka Uživatelské rozhraní aplikace DoserFindIT se dělí na dvě části vyhledávací portál a administrační rozhraní. Vyhledávácí portál umožňuje základní a rozšířené vyhledávání článků a vyhledávání

Více

1. PANEL TEMATICKÉ ÚLOHY

1. PANEL TEMATICKÉ ÚLOHY 1. PANEL TEMATICKÉ ÚLOHY Panel Tematické úlohy je základním rozhraním pro vstup do aplikace MapoMat. 1.1 SEZNAM TEMATICKÝCH ÚLOH Panel Tematické úlohy obsahuje seznam díl ích tematických úloh (tematicky

Více

Systémový integrátor báze systému

Systémový integrátor báze systému Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Systémový integrátor báze systému Svazek 10 Verze: 2.99 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 eagenda

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2- modul Hospodářská mobilizace pro Správu státních hmotných rezerv verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Aplikace moderních ICT metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti systémů Státního zdravotního dozoru

Aplikace moderních ICT metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti systémů Státního zdravotního dozoru OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Aplikace moderních ICT metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti systémů Státního zdravotního dozoru registr. číslo CZ.1.04/4.1.00/59.00003 O

Více

Postup obcí a stavebních úřadů

Postup obcí a stavebních úřadů Postup obcí a stavebních úřadů při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a doprovodného zákona č. 227/2009 Sb. Cílem tohoto dokumentu je jednak uceleně definovat

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Základní pojmy

Více

1. vydání příručky 2009, Národní památkový ústav, Ing. Martin Lazák

1. vydání příručky 2009, Národní památkový ústav, Ing. Martin Lazák Manažer akcí (pro kastelány) květen 2009 1. vydání příručky 2009, Národní památkový ústav, Ing. Martin Lazák Obsah: 1. ÚVODNÍ INFORMACE...2 1.1. ÚČEL APLIKACE...2 1.1.1. Editor údajů o akcích...2 1.1.2.

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Systém WAK INTRA umožňuje automatické sestavení výkazu Kontrolní hlášení DPH (dále jen KH). Tento dokument popisuje jednotlivé kroky při generování KH ve formátu XML a jeho podání pomocí daňového portálu

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Přehled honiteb České republiky

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Přehled honiteb České republiky Ovládání mapového prohlížeče a aplikace Přehled honiteb České republiky 1. Úvod Aplikace má pouze informativní charakter a data z ní zobrazená nejsou právně závazná. Aplikace je zpracována tak, aby zobrazovala

Více

Aplikace Repaint Magic pro úpravu obrázků v MS Word

Aplikace Repaint Magic pro úpravu obrázků v MS Word Aplikace Repaint Magic pro úpravu obrázků v MS Word Tato aplikace poskytuje nástrojový panel Repaint Magic s příkazy pro hromadný výběr grafických elementů obrázku se shodnou barvou výplně či čáry a umožňuje

Více

Nové formuláře. Nové formuláře - stručný přehled Nový záznam. Autority nové funkce ve formulářích Vyhledávání a opravy autorit Zápis nových autorit

Nové formuláře. Nové formuláře - stručný přehled Nový záznam. Autority nové funkce ve formulářích Vyhledávání a opravy autorit Zápis nových autorit Nové formuláře Nové formuláře - stručný přehled Nový záznam Autority nové funkce ve formulářích Vyhledávání a opravy autorit Zápis nových autorit Nové formuláře MyASEP Po přihlášení se v MyASEP objeví

Více

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2011. Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2011. Předmět úpravy. 2 Základní pojmy III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2011 o finančním zajištění podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě Vláda nařizuje podle 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické

Více

NÁSTROJE PRO TVORBU A ÚDRŽBU ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ (NÚAP)

NÁSTROJE PRO TVORBU A ÚDRŽBU ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ (NÚAP) T-MAPY spol. s r.o. Špitálská 150 500 03 Hradec Králové tel. 495 511 111 fax 495 513 371 e-mail: info@tmapy.cz http://www.tmapy.cz NÁSTROJE PRO TVORBU A ÚDRŽBU ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ (NÚAP) Uživatelská

Více

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro zadavatele, verze 1.2 2008 QCM, s.r.o. Obsah Úvod......5 Požadavky na provoz......6 Přihlášení......6 Odhlášení......7

Více

Konec roku, tvorba hlášení o odpadech. Uzavření průběžné evidence konec roku

Konec roku, tvorba hlášení o odpadech. Uzavření průběžné evidence konec roku Konec roku, tvorba hlášení o odpadech Téma: Pokyny pro uživatele programu EVI 8 s koncem evidenčního roku Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení technické podpory) Revize: 29.12.2014 Cílem

Více

Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů

Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů Aplikace nezpracovává ani nepřijímá údaje předávané ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří a VOŠ. Po zpracování dat jen vystavuje jejich

Více