IS SEM - informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hlavního města Prahy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IS SEM - informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hlavního města Prahy"

Transkript

1 IS SEM - informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hlavního města Prahy Martin Diviš, Martin Vimr DELTAX Systems a.s. Jankovcova 1569/2c Praha 7 Abstrakt Správa a evidence majetku je jedním z hlavních a nosných procesů úřadu samosprávy. Tento proces ovšem není izolován od okolního prostředí, ale je jeho integrální součástí. IS SEM je robustním informačním systémem, jehož hlavní úkolem je jednotná, úplná a aktuální evidence spravovaného majetku (technická i ekonomická) a optimalizace celkových nákladů na správu majetku. Jeho zavedení umožňuje zvýšení výnosů, udržení hodnoty majetku a optimalizaci nákladů na údržbu. Jednoznačnost v procesech správy majetku a monitoring vzniku a řešení problémů zvyšuje efektivitu a produktivitu správy majetku včetně snižování personálních nákladů. Současně zprůhledňuje veškeré soustředěné informace týkající se nemovitého majetku, zrychluje přístup k informacím a zamezuje duplikaci činností a evidencí. Systém je plně integrován do prostředí IS MHMP. Klíčová slova IS SEM, nemovitý majetek, evidence objektů, registry, PROXIO, aplikace, agenda, integrace, GIS, digitální mapa, 1. Úvod Problematika majetku a partnerů města je velmi složitá záležitost a to hlavně z důvodu její rozmanitosti v prostředí samosprávy. Oproti komerčním subjektům samospráva musí řešit násobně více úkonů v těchto oblastech. Z těchto důvodů komerční přístup založený na řešení ekonomických procesů v prostředí samosprávy selhává. Na úřadech samosprávy jsou řešeny stovky druhů správních agend, které na sebe procesně nijak neváží. Proto je, v prostředí samosprávy, důležitá orientace na precizní datovou integraci, která je základem efektivní evidenční vrstvy. Zároveň tato datová vrstva musí být orientována jako vazební prvek pro fungování nezávislých procesních aplikací, které prakticky vždy pracují s partnerem města, velmi často pracují objektem majetku a vždy tyto procesy obsluhují zaměstnanci úřadu. Základním poslání úřadu samosprávy je kvalitní služba občanům. Této definici jsou podřízeny všechny politické i úřední vrstvy úřadů. Díky rozmanitosti úkonů, které dnes samospráva vykonává ve spojení s úkony přenesené státní správy, se systém stává velmi nepřehledným a řízení takto definované struktury je velmi složité. Lidský potenciál je velmi často vyčerpáván znovu a znovu se opakujícími činnostmi. 43 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2008

2 DELTAX Systems Základním důvodem těchto redundancí tedy plýtvání lidským potenciálem je špatná distribuce a práce s informacemi. IS SEM je koncipován tak, aby se stal základem pro kvalitní řešení těchto problémů v prostředí informačního systému Magistrátu hlavního města Prahy. 2. Řešené oblasti a klíčové vlastnosti Vedení a správa evidence objektů (zakládání, opravy a úpravy záznamů) Každý objekt nemovitého majetku vlastněného nebo spravovaného hlavním městem Prahou je v rámci systému veden pouze jednou. Možnost zakládat a upravovat záznamy majetku daného typu a v dané lokalitě je definována přístupovými právy jednotlivých uživatelů systému. Realizace úkonů nakládání s objekty (uzavírání smluv, tvorba protokolů apod.). Systém umožňuje použitím předem navržených šablon dokumentů jednoduché generování pro konkrétní případ. Do takto vytvořeného dokumentu jsou systémem dotaženy údaje o objektech nemovitého majetku včetně požadovaných detailních informací a také údaje o subjektech, kterých se daný úkon týká (např. do nájemní smlouvy je automaticky dotažen nejen předmět nájmu, ale také nájemce). Kdokoli může dle nastavených oprávnění vidět, že k danému objektu nemovitého majetku byla vytvořena např. nájemní smlouva. Provázanost dat o objektech s daty v REN (katastr nemovitostí) a RB (územně identifikační registr). Každý objekt nemovitého majetku je identifikován dle identifikace Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, případně dle Územně identifikačního registru adres (ÚIR-ADR). To umožňuje ztotožnění objektů vedených v agendách, které dosud nebyly integrovány. Vedení kompletní historie záznamu o objektech v čase. Je možné zobrazit nejen kdo a kdy změnil záznam o daném objektu, ale modifikace dät je možné sledovat až na úroveň jednotlivých atributů. Možnost zobrazení detailní informace o objektu. Každý objekt je možné zobrazit v detailu včetně případných vazeb mezi objekty navzájem (pozemek budova - byt). Je možné vygenerovat pro každý objekt nemovitého majetku výstup ve formě listu vlastnictví, tak jak jej poskytují katastrální úřady. Podpora procesu inventarizace objektů. V návaznosti na organizační jednotku, která daný objekt spravuje a jednotku účetní, kde je o daném objektu účtováno, systém umožňuje vygenerovat příslušné inventurní soupisy. Sledování nákladů a výnosů. Na základě údajů, jejichž část mohou zadávat uživatelé systému přímo a další část se přenáší pomocí rozhraní z ekonomického informačního systému, lze sledovat jaké jsou k danému objektu přiřazeny náklady a jaké výnosy poskytuje. 44 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2008

3 IS SEM - informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hl.města Prahy Komfortní vyhledávání záznamů dle libovolných kritérií. Pomocí filtrů je možné vyhledávat nejen objekty nemovitého majetku, ale také např. partnery, uživatele systému, záznamy o jednotlivých úkonech ať už se jedná o smlouvu, předávací protokol či zřizovací listinu. Předpřipravené zúžené filtry pro konkrétní typy objektů. Možnost použít obecný filtr, který nabízí uživateli plný rozsah atributů, podle nichž lze hledat požadovaný záznam. Agregované údaje a manažerská nadstavba. V pravidelných intervalech (1x měsíčně) jsou přenášena živá data do datového skladu. Uživatelé mají k dispozici řadu předpřipravených sestav nad těmito daty. K dispozici je nástroj na vytváření ad-hoc sestav. Mimo souhrnných údajů je možné sledovat pro konkrétní údaje také jejich vývoj v čase. Provázanost dat o objektech s okolními systémy. IS SEM je v tomto okamžiku největší integrační projekt v rámci IS MHMP. Více informací v kapitolách o integraci. Možnost exportu dat do HTML, XLS, TXT a XML. Data ze systému je možné ukládat ve zvoleném formátu. Ve formátu XML jsou data modulů IS SEM k dispozici také prostřednictvím otevřeného rozhraní ve formě webové služby. 3. Modulové řešení Řešení IS SEM je řešení modulární, skládající se z několika vrstev. Základní vrstvou je vrstva evidencí. Na tuto vrstvu evidencí navazuje vrstva administrativních aplikací. Datově jsou obě uvedené vrstvy podporovány vrstvou registrů. Všechny předchozí vrstvy slouží jako datový zdroj pro vrstvu manažerské nadstavby. Každá z vrstev je realizována jednotlivými moduly a úlohami. Rozdělení do vrstev je pouze logické a neznamená striktní rozdělení funkcionality. Mnoho z nabízených funkcionalit je řešeno spoluprací modulů z různých vrstev. Funkcionalitu vrstvy registrů a vrstvy evidencí zajišťuje systém PROXIO, který řeší problematiku evidence partnerů a nemovitých objektů. Systém je koncipován tak, aby byla zajištěna jednotnost veškerých dat, a aby jednotlivé části dokázaly mezi sebou pružně a bezproblémově komunikovat (předávat a získávat data). Systém PROXIO slouží, zejména v části registrů, jako jednotný datový základ pro další aplikace řešení a tím zajišťuje jednoznačnost a jedinečnost dat. Spravovaná data jsou dána k dispozici nejen součástem IS SEM, ale také ostatním aplikacím tvořícím ucelený informační systém hlavního města Prahy. Funkcionalitu vrstvy administrativních aplikací pokrývá systém AGENDIO. Ten pokrývá řešení evidenci případů (smlouvy, soudní spory, žádosti apod.) vztahujících se k nemovitým objektům. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

4 DELTAX Systems 3.1 Základní registry IS SEM Registr nemovitostí (REN) slouží jako prohlížečka dat z katastru nemovitostí a jako zdroj dat pro ostatní moduly řešení Základní funkce modulu: Vyhledávání v záznamech. Tvorba tiskových sestav. Import dat z katastru a historizace změn. Přímá vazba do ostatních modulů PROXIO využívá Registr budov pro zobrazení adresy budovy. Obousměrná vazba na GIS. Registr budov (RB) plní roli centrálního, ověřeného a jednotného zdroje adresy a návazných číselníků pro všechny součásti řešení. Základní funkce modulu: Import dat z ÚIR-ADR. Import dat z registru ZUZI. Správa číselníků předdefinovaných hodnot (států, krajů, obcí, částí obcí, městských částí, ulic a veřejných prostranství). Rychlé vyhledávání záznamů, možnost filtrování záznamů. Zobrazení a načítání dat z digitální mapy. Registr obyvatel (ROB) slouží jako centrální a jedinečný zdroj informací o občanech města. Základní funkce modulu: Import dat z CRO. Zobrazení bydliště občana v GIS. Jsou zaznamenávány dotazy a výsledky dotazů, společně s identifikací dotazujícího se uživatele. V modulu je možnost vybrat akce, u kterých musí uživatel uvést důvod dotazování na data (např. je nutné uvést důvod pro vyhledání občana se zadaným rodným číslem). Tato funkcionalita vychází z nutnosti evidovat a prokazovat důvody při nakládání s osobními údaji. Registr ekonomických subjektů (RES) plní funkci evidence právnických osob a fyzických osob podnikajících, ke kterým má organizace přístup z externích zdrojů (RES ČSÚ). Základní funkce modulu: Evidence obecných údajů o subjektu (IČ, obchodní název, činnost, právní forma, datum vzniku/zániku, apod..). Evidence adresy subjektu: ověřená (ověřená s Registrem budov) a originální (adresa získaná z externího zdroje). Evidence seznamu provozoven (kód, název, druh) a jejich adresy (ověřená a originální). Obsahuje číselníky ekonomických činností (kód, název, zdroj údaje). 46 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2008

5 IS SEM - informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hl.města Prahy 3.2 Základní evidence IS SEM Evidence nemovitých objektů (ENO) představuje klíčový prvek řešení IS SEM. Slouží jako jedinečný centrální zdroj informací o nemovitých objektech, ať jsou či nejsou v majetku města. Zajišťuje centrální evidenci veškerých nemovitých objektů, jako jsou parcely, budovy, domy, byty a nebytové prostory, pronajaté plochy, včetně objektů, které nemají adresu ani parcelní číslo, ale lze je evidovat jinými popisnými údaji, například stavba, síť apod. Modul poskytuje data objektů ostatním částem informačního systému města. Modul ENO plně pokrývá také funkcionalitu Registru bytů a nebytových prostor a Evidence pronajatých ploch. Evidence parcel detail záznamu sdružuje základní popisné informace o tomto typu objektu. Eviduje například údaje o kódu katastrálního území a jeho názvu, parcelním čísle, výměře, druhu pozemku a bonitě půdy. Evidence budov a domů detail záznamu sdružuje základní popisné informace o tomto typu objektu. Eviduje zde například údaje o názvu budovy nebo o domu a adrese. Evidence bytů - detail záznamu sdružuje základní popisné informace o tomto typu objektu. Eviduje například údaje o druhu bytu, čísle bytu a adrese, obyvatelích, vybavení, popisu místností (pasport bytu). Evidence nebytových prostor - detail záznamu sdružuje základní popisné informace o tomto typu objektu. Eviduje údaje například o využití nebytového prostoru, čísle nebytového prostoru a adrese, vybavení, popisu místností (pasport nebytového prostoru). Evidence pronajatých ploch - detail záznamu sdružuje základní popisné informace o tomto typu objektu. Eviduje údaje například o číslech parcel, na kterých se pronajatá plocha nachází. Evidence sítí detail záznamu popisuje technické a popisné informace o uložených sítích. Jedná se např. o čísla parcel, na kterých se sítě nacházejí. Evidence staveb - detail záznamu sdružuje základní popisné informace o tomto typu objektu. Eviduje údaje například o čísle parcely, na které se stavba nachází. Všechny evidence dále obsahují informace o čísle listu vlastnictví, využití nemovitosti, vlastnickém vztahu, správci objektu, nabývací a vyřazovací smlouvě, podílu města, znalecké, nabývací a vyřazovací ceně, datu žádosti o zápis a zápisu do katastru nemovitostí a datu zápisu do majetku města. Modul je schopen evidovat i další typy objektů, než jsou výše uvedené. Množinu evidovaných typů objektů lze libovolně rozšiřovat a začleňovat tak do ENO nové typy objektů. Vzhledem k tomu, že modul ENO má modulární vnitřní strukturu, je možno evidenci libovolného typu objektu kdykoli podpořit speciálním podmodulem, který umožní evidovat specifické vlastnosti daného typu objektu. V rámci Informačního systému bude tento modul váže na data z Registru nemovitostí, Registru budov a vede stav, v němž se objekt v evidenci nachází, oproti jeho vzoru v příslušném registru. Nad datovými zdroji z registrů staví vlastní operativní evidenci města. Díky jednoznačné identifikaci evidovaných objektů je lze zobrazit v příslušné vrstvě systému GIS. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

6 DELTAX Systems Vybrané základní funkce modulu: Pořízení nového záznamu (parcela, budova, byt, nebytový prostor, pronajatá plocha, stavba, síť, ) Správa číselníků typů majetku, správců majetku, stavu majetku, záměru s majetkem, orgánů přijímajících usnesení, způsobů nabytí, způsobů vyřazení Sledování podnětů k majetku (budoucí požadavek na záměr s majetkem) Informace o detailním členění budov jednotlivých domech, jejich bytových a nebytových jednotkách, spolu s jejich vlastníky a určujícími parametry (konstrukční prvky, velikost plochy, počet místností, atd.). Přímý tisk seznamu objektů s možností další grafické úpravy této tiskové předlohy, tisk seznamu parcel a budov, tisk detailu objektu Udržuje kompletní historii změn záznamů s identifikací uživatele, který změnu provedl. Evidence cenových informací k objektu. Evidence certifikací k objektu. Evidence dokumentů příloh, které se váží k objektu. Přílohy jsou připojovány z úložiště dokumentů (DMS). Aktivity k objektu, tj. přehled případů vedených na objekt v AGENDIU Evidence smluvních partnerů (ESP) slouží v rámci řešení SEM jako jedinečný zdroj partnerů města, který poskytuje data partnerů pro ostatní moduly a úlohy IS SEM. Data partnerů pro tuto evidenci jsou čerpána jednak z partnerských registrů, které tvoří Registr obyvatel (ROB) a Registr ekonomických subjektů (RES), jednak jsou pořizována přímo do této evidence. Kromě zmíněných registrů využívá i modul Registru budov (RB), který slouží jako centrální zdroj adresy. Modul ESP podporuje jedinečné zaevidování partnera, byť by vstupoval do vztahu s městem v jakékoli roli smluvní partner, žadatel, odběratel, apod. Jednotlivé role, ve kterých partner vystupuje, jsou vedeny ve vazbě na jediný unikátní záznam partnera. Pro každou roli partnera je možné definovat speciální záložku, obsahující informace vztahující se ke konkrétní roli partnera. Tyto definované role, resp. typy rolí lze průběžně doplňovat. Vybrané základní funkce modulu: Evidence kompletních informací o partnerovi: Přímý tisk seznamu partnerů s možností další grafické úpravy této tiskové sestavy, tisk detailu partnera, tisk aktivit partnerů a tisk sestav duplicitních záznamů Aktualizace dat z RES a ROB Udržuje kompletní historii změn záznamů s identifikací uživatele, který změnu provedl. Evidence organizační struktury (EOS) slouží jako centrální zdroj informací o organizační struktuře, zařazení uživatelů do organizační struktury, jako autorita pro ověření uživatele a zdroj přístupových práv k jednotlivým podsystémům řešení. Umožňuje řadit jednotlivé pracovníky do pracovních pozic a funkcí v rámci organizační struktury (např. jeden pracovník může být zařazen do více 48 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2008

7 IS SEM - informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hl.města Prahy organizačních jednotek - komise, krizové štáby, apod.). Zajišťuje nastavení a aktualizaci přístupových práv, účtů a přístupů do domény jednotlivých pracovníků. Vybrané základní funkce modulu: Umožňuje zařadit nového pracovníka do organizační struktury. Zpřístupní aplikaci pro zakládání nových jednotek organizace. Spravuje uživatelské účty v doméně (založení, zrušení, aktualizace). Nastaví profil pracovníkovi nebo je profil přiřazen podle zastávané funkce v organizační struktuře. Umožňuje obousměrnou synchronizaci se systémy, které podporují adresářové služby - LDAP Udržuje kompletní historii změn záznamů s identifikací uživatele, který změnu provedl. 3.3 Vrstva administrativních aplikací IS SEM Administrativní aplikace (modul AGENDIO) slouží jako základní stavební kámen IS SEM pro evidenci a sledování ekonomických a dalších aktivit ve vztahu k evidovanému nemovitému majetku a ve vazbě na partnera (smluvní partner, odběratel, dodavatel, apod.) v rámci případů evidovaných v aplikaci. Administrativní aplikace jsou členěny na několik úloh. Základní úlohou jsou Smlouvy a poplatky, které pokrývají agendy smluvních vztahů, ostatní pohledávkové či závazkové agendy stejně tak jako další specializované evidence bez finančního plnění. Úloha Smlouvy a poplatky je vystavěna jako nástroj pro správu nejrůznějších partnersky orientovaných agend v rámci jednoho společného prostředí. Každá, v úloze definovaná agenda (typ případu), může obsahovat nejen řadu obecných údajů, ale také údaje specifické právě pro jednu konkrétní agendu. Pro plnohodnotnou správu a vedení agend v rámci AGENDIA, nabízejí jednotlivé úlohy uživateli možnost zaznamenat následující informace: Informace o (nemovitých) objektech. Informace o subjektu resp. subjektech, s nimiž daný případ souvisí. Platební kalendář - pohledávky, obsahující informace o vystavených předpisech pohledávek. Platební kalendář - závazky, obsahující informace o přijatých předpisech závazků. Informace o úkolech plynoucích z daného případu. Informace o úkonech, které byly v rámci daného případu provedeny. Úkony představují nástroj pro popis procesů při správě případu workflow. Informace o dokumentech, které byly vystaveny v rámci daného případu. Informace o přílohách. Jako přílohu k případu je možné zaevidovat libovolný dokument. Informace o souvisejících případech (vazební případy). SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

8 DELTAX Systems 3.4 Vrstva manažerské nadstavby IS SEM Řešení postavené na bázi souboru nástrojů Oracle Business Intelligence, nástrojů pro Data Mining a Oracle Developer Suite, je základem pro manažerské výstupy nad IS SEM. Jako datový zdroj slouží data z již dříve popsaných modulů, které jsou v časovém inkrementu 1 měsíc přenášena ve formě časového řezu do datového skladu manažerské nadstavby. 4. Rozsah integrace a vazba na okolí Integraci IS SEM lze rozdělit na tři základní oblasti. Integrace s aplikacemi (registry) ISVS. Integrace modulů IS SEM navzájem a také s okolními aplikacemi IS MHMP. Konverze dat nahrazovaných aplikací v rámci IS MHMP. 4.1 Integrace IS SEM IS SEM řeší vazby na své okolí v těchto základních oblastech: Ekonomický IS (GINIS), Grafický informační systém (WEB GIS, VSB), Systém registrů (RES, RO, ÚIADR, REN), Spisová služba (SSL), Systém pro správu bytového fondu (DES). Systém nahrazuje 3 rozsáhlé systémy: ESOM, SOM, NSBYT a dále také EMA, ENM Systém je integrován s: SSL, DES, CES, TED, GINIS (pohledávky, budovy, stavby, pozemky), ENA, VSB, GIS Praha IS SEM vytváří pro MHMP platformu, kde jednou zadanou informaci není potřeba evidovat v jiném systému. Integrace s aplikacemi (registry) ISVS Pro import specifických typů dat je u vybraných modulů vytvořeno rozhraní pro naplnění těchto dat do systému. Import je umožněn zpravidla z registrů státem spravovaných institucí. Jedná se o naplnění modulů RB, REN, RES a ROB. Pomocí servisní aplikace je možné tyto moduly naplnit z externích zdrojů. Modul RB tak umožňuje aktualizaci dat z registru ÚIR-ADR, který provozuje MPSV. Modul REN umožňuje import stavových dávek i dávek změnových z ISKN, který provozuje ČÚZK. Import dat pro modul RES je nastaven pro datové struktury z registru ČSÚ. Import dávek do modulu ROB je umožněn pro registr CRO. 50 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2008

9 IS SEM - informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hl.města Prahy Integrace modulů IS SEM s okolními aplikacemi IS MHMP 5. Hlavní přínosy a další rozvoj Implementace systému proběhla bez větších časových posunů v rámci původně stanoveného časového rámce. Informační systém SEM přináší svým uživatelům celou řadu významných přínosů: Kompletní pokrytí procesů správy a evidence majetku. Podpora rozhodovacích procesů a plánování - SEM poskytuje organizaci aktuální a detailní informace o spravovaných či vlastněných objektech a je tak zdrojem informací pro podporu důležitých rozhodovacích procesů a plánování. Zavedení pořádku a udržení přehledu o vlastněných či spravovaných objektech. Soustředění veškerých informací o objektech v jedné evidenci. SEM umožňuje získat přehled o tom, v jakých souvislostech objekt byl a je zmiňován v jednotlivých řízeních vedených organizací. Trvalá aktuálnost evidence díky propojení s ostatními částmi systému (registry). Snadná a okamžitá dostupnost informací o objektech pro všechny oprávněné uživatele. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

10 DELTAX Systems Zjednodušení a zprůhlednění procesu inventarizace. Konfigurovatelnost a snadná přizpůsobitelnost potřebám uživatelů. Moderní technologie, robustnost, stabilita. Z pohledu budoucího rozvoje by měl IS SEM sloužit jako základ evidenční a agendové vrstvy, která široce přesáhne rámec IS MHMP. V nedaleké budoucnosti by měla být platforma jejjíž základem je IS SEM vytvořit celoměstský informační systém, který zahrne jak evidence a agendy vedené magistrátem hlavního města Prahy, tak také evidence a agendy, které zpracovávají jednotlivé městské části a také organizace zřízené hlavním městem nebo úřady městských částí. 52 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2008

Implementace systému registrů a agend Proxio - unifikace registrů, evidencí a agend

Implementace systému registrů a agend Proxio - unifikace registrů, evidencí a agend Implementace systému registrů a agend Proxio - unifikace registrů, evidencí a agend Informace o projektovém záměru 14.5.2008 Schůzka INF MHMP s INF MČ Praha 1-22 1 Definice základních pojmů IS HMP PROXIO

Více

Koncept řešení IS HMP na bázi produktů PROXIO. Ing. Martin Vimr INF MHMP

Koncept řešení IS HMP na bázi produktů PROXIO. Ing. Martin Vimr INF MHMP Koncept řešení IS HMP na bázi produktů PROXIO Ing. Martin Vimr INF MHMP Cíle řešení jednotného systému HMP Jednotný nástroj jednotná filozofie. Sjednocení metodiky návaznost procesů. Jednotná vazba na

Více

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Autor: Michal Souček, Plzeňský kraj Konzultace: Mgr. Martin Schejbal, Ing. Antonín Procházka, Ing. Eliška Pečenková Verze: 1.3 Datum: 9.

Více

Koncept řešení IS HMP vize PROXIO

Koncept řešení IS HMP vize PROXIO Koncept řešení IS HMP vize PROXIO Cíle řešení jednotného systému HMP Jednotný nástroj jednotná filozofie. Sjednocení metodiky návaznost procesů. Jednotná vazba na státní IS. Jednotná datová základna řízená

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

AIS MČ Praha 3 x Základní registry AIS MČ Praha 3 x Základní registry

AIS MČ Praha 3 x Základní registry AIS MČ Praha 3 x Základní registry Příprava technická část Registrace AIS v IS o ISVS Registrace Agend a činností v RPP AIS Působnostní Získání certifikátu pro AIS Podklady agendový systém Definice vazeb typ případu / agenda, činnost typ

Více

Evidence hrobových míst v GIS Kompas 3.2

Evidence hrobových míst v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence hrobových míst v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf ROČNÍK XXVI leden 2016 ČÁSTKA 1 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Provozní řád Integrovaného systému plnění ohlašovacích

Více

Koncepce budování informačních systémů veřejné správy

Koncepce budování informačních systémů veřejné správy NÁVRH Koncepce budování informačních systémů veřejné správy Obsah: Strana 1. Úvod 2 2. Problémy, cíle, podmínky a prostředky pro realizaci Koncepce.. 3 2.1. Problémy ISVS 3 2.2. Cíle ISVS. 3 2.3. Podmínky

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na realizaci veřejné zakázky

Více

MAPOVÉ APLIKACE A WEBOVÉ SLUŽBY MAWES NAŠE MAPY

MAPOVÉ APLIKACE A WEBOVÉ SLUŽBY MAWES NAŠE MAPY MAWES NAŠE MAPY Systém mapových aplikací a webových služeb MAWES umožňuje zpřístupnění geografických informací širokému okruhu uživatelů. Aktuální verze systému (MAWES 4) je nabízena pod obchodním názvem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů s c h v a l u j e

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů s c h v a l u j e č.j.: 687/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Směrnici

Více

HEIS VÚV V ROCE 2006 Jiří Picek Klíčová slova Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M. (HEIS VÚV) je centrálním informačním systémem odborných sekcí ústavu. Jeho hlavním posláním je zajištění zpracování,

Více

Jste připojeni k základním registrům?

Jste připojeni k základním registrům? Jste připojeni k základním registrům? (PROXIO XR) MARBES CONSULTING s.r.o. Štěpán Kellner MARBES CONSULTING Stručně o společnosti: Společnost byla založena v roce 1997 V počátcích pracovala především na

Více

Základní registry - aplikace zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, na MěÚ Žamberk

Základní registry - aplikace zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, na MěÚ Žamberk Základní registry - aplikace zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, na MěÚ Žamberk Informace platné od 01.07.2012 Zpracovala: Mgr. Radomíra Křenová vedoucí kanceláře tajemníka Městský úřad Žamberk

Více

MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem

MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem VYHLAŠUJE v souladu s 6 zákona č. 137/2006 Sb., a Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu schválených

Více

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007 & e-government 10/2007 Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Profil společnosti = je především sehraný profesionální tým MARBES CONSULTING MARBES CONSULTING s.r.o. je česká

Více

Rozvoj projektu PROXIO v roce 2009

Rozvoj projektu PROXIO v roce 2009 Rozvoj projektu PROXIO v roce 2009 Projektový záměr Magistrátu hlavního města Prahy Účel dokumentu: Rekapitulace činností 2008, plán činností 2009 předkládá Odbor informatiku MHMP, ing. Petr Kolbek, 31.12.2008

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky 1.1.1. Obecné požadavky na systém Požadovaný informační systém musí být schopen realizovat plánované i ad hoc

Více

Řešení přístupu k základním registrům proxio XR

Řešení přístupu k základním registrům proxio XR komplexní řešení informačních systémů www.marbes.cz Řešení přístupu k základním registrům proxio XR Pro: MHMP Datum: 22.11.2011 Autor: Jiří Krejnický MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova

Více

Zprovoznění vybraných částí systému PROXIO pro zefektivnění vnitřních procesů odboru dopravy ÚMČ Praha 8

Zprovoznění vybraných částí systému PROXIO pro zefektivnění vnitřních procesů odboru dopravy ÚMČ Praha 8 PŘÍLOHA Č. 1: Specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPROVOZNĚNÍ VYBRANÝCH ČÁSTÍ SYSTÉMU PROXIO PRO ZEFEKTIVNĚNÍ VNITŘNÍCH PROCESŮ ODBORU DOPRAVY ÚMČ PRAHA 8" 1. Stávající

Více

ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO-BAVORSKÉM REGIONU

ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO-BAVORSKÉM REGIONU ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO-BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG IN DER TSCHECHISCH-BAYERISCHEN

Více

Zpracování evidence odpadů za rok 2015

Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Program: EVI 8 Obec, ESPI 8 Datum: 22.12.2015 Vypracoval: Tomáš Čejchan Obsah 1. Úvod... 2 2. Legislativní změny... 3 2.1. Ohlašování zařízení... 3 2.2. Zpracování

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

Návrh integrační architektury informačního prostředí HMP První krok k integraci IS a datových vazeb

Návrh integrační architektury informačního prostředí HMP První krok k integraci IS a datových vazeb Návrh integrační architektury informačního prostředí HMP První krok k integraci IS a datových vazeb Jaroslav Šolc, INF MHMP Jiří Slabý, Deloitte epraha 2015, 18.3.2015 1 Vznik záměru Důvody Problémy identifikované

Více

Projekt Konsolidace IT a nové služby TC ORP Litomyšl

Projekt Konsolidace IT a nové služby TC ORP Litomyšl Projekt Konsolidace IT a nové služby TC ORP Litomyšl Technická specifikace C Minimální specifikace parametrů jednotlivých komponent včetně akceptačních podmínek. a Elektronické workflow č. parametr / požadavek

Více

modul AMC ENGINE verze 5.7 Evidence a procesy ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ www.alstanet.cz

modul AMC ENGINE verze 5.7 Evidence a procesy ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ www.alstanet.cz AMC ENGINE verze 5.7 Bez nutnosti instalace Aplikační objekty a uživatelské role Sofistikované nastavení filtrů a kontingenčních tabulek Uživatelská nastavení Export a tisk Aplikace je postavena na třívrstvé

Více

Systém řízení úkolů mobilních pracovníků

Systém řízení úkolů mobilních pracovníků Systém řízení úkolů mobilních pracovníků O čem je tato prezenatce Co v této prezentaci uvidíte Nástroj řízení mobilních pracovníků, jejich úkolů přes www.seeme.eu/cs a mobilní telefon nebo tablet s OS

Více

Doplněk Parametry Plus pro Altus Vario

Doplněk Parametry Plus pro Altus Vario a) Funkcionalita doplňku Doplněk Parametry Plus pro Altus Vario Doplněk Parametry Plus slouží k rozšíření základních parametrů produktů, které obsahuje IS Vario. Hlavní zaměření doplňku je kompletní možnost

Více

SA Služby IS DMVS LK

SA Služby IS DMVS LK Příloha A Směrnice IS DMVS LK Služby IS DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Platnost Práva Liberecký kraj a aktivní partneři SA Služby

Více

Stručný návod pro připojení OVM k základním registrům. Název dokumentu: Příručka pro obce Verze: 1.7

Stručný návod pro připojení OVM k základním registrům. Název dokumentu: Příručka pro obce Verze: 1.7 Příručka pro obce Stručný návod pro připojení OVM k základním registrům Název dokumentu: Příručka pro obce Verze: 1.7 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: 2. 4. 2013 Účel: Stručný návod

Více

ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 41 měsíců produkčního provozu

ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 41 měsíců produkčního provozu Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 2. prosince 2015 ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 41 měsíců produkčního provozu Předkládá Ing. Michal PEŠEK vedoucí služebního úřadu ředitel Správy základních

Více

Soustava statistických registrů a její napojení na ZR-RÚIAN

Soustava statistických registrů a její napojení na ZR-RÚIAN Soustava statistických registrů a její napojení na ZR-RÚIAN Ing. Zdeňka Udržalová oddělení statistických územních jednotek odbor statistických registrů (prezentováno na Konferenci GIVS 2014, ČAGI, 15.-16.5.2014)

Více

HRUBÝ NÁVRH SYSTÉM NA KONTROLU STAVU POHYBOVÝCH PLOCH LETIŠŤ V ČESKÉ REPUBLICE PRO PŘIPRAVOVANOU AGENDU ÚCL (etapa I)

HRUBÝ NÁVRH SYSTÉM NA KONTROLU STAVU POHYBOVÝCH PLOCH LETIŠŤ V ČESKÉ REPUBLICE PRO PŘIPRAVOVANOU AGENDU ÚCL (etapa I) HRUBÝ NÁVRH SYSTÉM NA KONTROLU STAVU POHYBOVÝCH PLOCH LETIŠŤ V ČESKÉ REPUBLICE PRO PŘIPRAVOVANOU AGENDU ÚCL (etapa I) Identifikační kód: TB9500MD103 Řešitel: GEODÉZIE TOPOS, a. s. Řešitelský tým: Ing.

Více

Příloha č. 2 - Integrace SpiritÚAP do ESB Jihočeského kraje

Příloha č. 2 - Integrace SpiritÚAP do ESB Jihočeského kraje Příloha č. 2 - Integrace SpiritÚAP do ESB Jihočeského kraje 1. Úvod Dokument popisuje způsob integrace aplikace SpiritUAP do ESB (Enterprise Service Bus) Jihočeského kraje, která bude implementována v

Více

DOPLNĚK. Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

DOPLNĚK. Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah 1 Cíle dokumentu...3 2

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Příloha č. 18. Specifikace bloku PŘÍPRAVA. Příloha k zadávací dokumentaci veřejné zakázky Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém

Příloha č. 18. Specifikace bloku PŘÍPRAVA. Příloha k zadávací dokumentaci veřejné zakázky Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Využití programu MISYS pro správu nemovitého majetku Českých drah

Využití programu MISYS pro správu nemovitého majetku Českých drah Jaroslav Kotolan 1 Využití programu MISYS pro správu nemovitého majetku Českých drah Klíčová slova: GIS, MISYS, ISNM, katastr nemovitostí, správa nemovitostí, ÚAP Úvod Základní úloha Českých drah, a.s.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ev.č. 18685/2015 č.j. MUCL/15189 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

Řešení problematiky základních registrů

Řešení problematiky základních registrů komplexní řešení informačních systémů www.marbes.cz Řešení problematiky základních registrů ( XR) Pro: Krajský úřad Plzeňského kraje Datum: 24.4.2012 Autor: Jiří Krejnický, Jan Vejskal MARBES CONSULTING

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vytváření a evidence smluv. 2012 Petr Čulík

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vytváření a evidence smluv. 2012 Petr Čulík PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vytváření a evidence smluv 2012 Petr Čulík Anotace Aplikace slouží uživateli jako nástroj pro vytváření a evidenci jednorázových,

Více

Odborná konference k ukončení realizace projektu

Odborná konference k ukončení realizace projektu Odborná konference k ukončení realizace projektu Úprava Informačního systému majetku státu jako zvláštní grafické datové vrstvy nad RUIAN v návaznosti na další základní registry veřejné správy Centrální

Více

Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o změnu. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020

Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o změnu. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o změnu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Obsah 1. Úvod... 3 2. Vytvoření a editace IoP/ZoR... 4 3. Vyplnění zprávy o realizaci

Více

33 Uživatelé asistence

33 Uživatelé asistence 33 Uživatelé asistence Uživatelský modul Uživatelé asistence náleží k modulům řešícím agendu služby osobní asistentce. Modul realizuje evidenci uživatelů služby osobní asistence (včetně zájemců o službu).

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu Technická dokumentace Obsah 1 Předpoklady... 3 1.1 Účel... 3 1.2 Přínosy pro uživatele... 3 2 Popis předmětu plnění... 3 2.1 Funkční specifikace řešení...

Více

www.marbes.cz - SMART systém komplexní řešení informačních systémů Jiří Berkovec a Michal Hodek MARBES CONSULTING s.r.o. 13.6.

www.marbes.cz - SMART systém komplexní řešení informačních systémů Jiří Berkovec a Michal Hodek MARBES CONSULTING s.r.o. 13.6. komplexní řešení informačních systémů 13.6. 2008 proxio - SMART systém pro veřejnou ejnou správu Jiří Berkovec a Michal Hodek MARBES CONSULTING s.r.o. Tvůrce koncepce a systému Autor produktů epusa, KEVIS

Více

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb S2_P1_Katalog služeb 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE SLUŽEB... 3 3 SPECIFIKACE SLUŽEB... 6 3.1 SLUŽBA PS01_PROVOZ A SPRÁVA... 6 3.2 SLUŽBA PS02_ZÁLOHA A OBNOVA...

Více

Použití základních registrů

Použití základních registrů Použití základních registrů Kurz seznamuje s problematikou zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v rozsahu nezbytném pro pochopení důvodu jejich zavedení, vysvětlení principů fungování celého

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

Nastavení základní konfigurace

Nastavení základní konfigurace V Přerově, 18. června 2012 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2012.1.51 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby záložka DPH přidána možnost volby základů 0% a osvobozeno

Více

Pokyn k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků MČ Praha 15 k 31. 12. 2015

Pokyn k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků MČ Praha 15 k 31. 12. 2015 Příloha č. 3 k usnesení Rady MČ Praha 15 č. R 559 ze dne 25. 11. 2015 Pokyn k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků MČ Praha 15 k 31. 12. 2015 Usnesení Rady MČ Praha 15 č. R 559 ze dne

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5 Úvod...5 Přehled funkcí modulu účetnictví...6 Účtový rozvrh...11 Výsledovka...12 Rozvaha...12 Saldokonto...12 Druh dokladu...12 Zpracování daňového dokladu...12 Nastavení zpracování DPH (období, sazeb,

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

Důvěryhodná dlouhodobá a garantovaná archivace (požadavky z pohledu legislativy).

Důvěryhodná dlouhodobá a garantovaná archivace (požadavky z pohledu legislativy). Důvěryhodná dlouhodobá a garantovaná archivace (požadavky z pohledu legislativy). Ján Ilavský, Solutions Architect Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Vznik Atos Roční tržby ve výši 8,7 miliard za 2011

Více

4. Patch Zdokonalení:

4. Patch Zdokonalení: Přehled úprav e-spis LITE 2.5.0 4. Patch 2.5.4 Zdokonalení: o ISZR Informační systém základních registrů integrace s ISZR vyhledávání subjektů v základních registrech (ROS, ROB) specifikace přesné adresy

Více

DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY. M. Banseth

DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY. M. Banseth DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY M. Banseth Abstrakt Obsahem této prezentace je představení koncepce Povodňového informačního systému a jeho hlavních modulů a nezbytné vlastnosti digitálních povodňových plánů

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního

Více

ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 27 měsíců produkčního provozu

ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 27 měsíců produkčního provozu Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 3. října 2014 ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 27 měsíců produkčního provozu Předkládá Ing. Michal PEŠEK ředitel Správy základních registrů 130 00 Praha 3 Strana

Více

Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov http://www.spucr.cz. Metodický návod k provádění pozemkových úprav

Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov http://www.spucr.cz. Metodický návod k provádění pozemkových úprav Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov http://www.spucr.cz Č.j. 10747/2010-13300 Metodický návod k provádění pozemkových úprav Schvalovatel: Ing. Svatava Maradová, MBA, ústřední

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ STÁJOVÉHO REGISTRU KONÍ V HOSPODÁŘSTVÍ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ STÁJOVÉHO REGISTRU KONÍ V HOSPODÁŘSTVÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ STÁJOVÉHO REGISTRU KONÍ V HOSPODÁŘSTVÍ Autor: Aquasoft, spol. s r. o., Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 22.4.2015 Jméno souboru: IZR-SRKON-200415

Více

software ALBACON, softwarová podpora poštovní techniky ALBACON, prodej a servis poštovní techniky

software ALBACON, softwarová podpora poštovní techniky ALBACON, prodej a servis poštovní techniky software ProfiPost ALBACON, softwarová podpora poštovní techniky ovládání frankovacích strojů přes PC evidence příchozí a odchozí pošty implementace frankovacích strojů do informačních systémů ALBACON,

Více

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Oběh účetních dokladů Strana 1 OBEC BŘEZINA SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obsah : ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Účel a rozsah směrnice...2 Působnost směrnice...3 Čl. 3 Metodické řízení 3 ČÁST DRUHÁ

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81. číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT. sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81. číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT. sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81 číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV Evidenční systém statistického výkaznictví Řešitelé (jméno, organizace)

Více

ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 25 měsíců produkčního provozu

ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 25 měsíců produkčního provozu Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 6. srpna 2014 ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 25 měsíců produkčního provozu Předkládá Ing. Michal PEŠEK ředitel Správy základních registrů 130 00 Praha 3 Strana

Více

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Akční plán 2016 Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Obsah ÚVOD...4 1 Činnosti Libereckého kraje...5 1.1 Oblast plánování...5 1.1.1 Organizační zajištění

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 2 VIZE... 4 Struktura akčního plánu... 5 Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe... 6 Strategická cesta

Více

Provozní řád DTM DMVS Plzeňského kraje

Provozní řád DTM DMVS Plzeňského kraje Příloha č. 1 Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Provozní řád DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.2 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci

Více

KATALOG POŽADAVKŮ PŘÍLOHA Č. 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

KATALOG POŽADAVKŮ PŘÍLOHA Č. 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PŘÍLOHA Č. 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KATALOG POŽADAVKŮ Stránka 1 z 221 OBSAH 1. ODBORNÁ OBLAST EIA/SEA... 9 1.1. 5057 : EIA/SEA - založení záměru... 49 1.2. 5059 : EIA/SEA - editace záměru... 51 1.3. 5060

Více

INSPIRE konference Inspirujme se otevřeností. GIS Jihomoravského kraje blíž uživateli

INSPIRE konference Inspirujme se otevřeností. GIS Jihomoravského kraje blíž uživateli INSPIRE konference Inspirujme se otevřeností GIS Jihomoravského kraje blíž uživateli Geodata Jihomoravského kraje 1. data sbírána a vytvářena jednou a spravována na takové úrovni, kde se tomu děje nejefektivněji

Více

E - GOVERNMENT. Data a informace E-Government Základní registry VS

E - GOVERNMENT. Data a informace E-Government Základní registry VS E - GOVERNMENT Data a informace E-Government Základní registry VS Priority v oblasti Informačních syst. Data vyjádření skutečností formálním způsobem tak, aby je bylo možno přenášet nebo zpracovat (např.

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT Definice hierarchického a liniového majetku/zaízení Kusovníky majetku/zaízení Pracovní postupy

Více

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Vážení uživatelé, vítejte v Informačním systému o informačních systémech veřejné správy (dále jen IS o ISVS ) Obsah uživatelské příručky: 1. Obecně

Více

Informační systém města Plzně IS moderně řízeného úřadu. Ing. Josef Míka Vedoucí úseku rozvoje

Informační systém města Plzně IS moderně řízeného úřadu. Ing. Josef Míka Vedoucí úseku rozvoje Informační systém města Plzně IS moderně řízeného úřadu Ing. Josef Míka Vedoucí úseku rozvoje 1 Správa informačních technologií města Plzně SITMP příspěvková organizace města Plzně zřízena 1998 poskytuje

Více

UNIVERSAL SHOP. www.uninet.cz/pokladny, pokladny@uninet.cz. Příklady aplikace: Příklad řešení systému. Malá restaurace

UNIVERSAL SHOP. www.uninet.cz/pokladny, pokladny@uninet.cz. Příklady aplikace: Příklad řešení systému. Malá restaurace UNIVERSAL SHOP www.uninet.cz/pokladny, pokladny@uninet.cz Příklady aplikace: Malá restaurace Klasickým řešením pokladního systému pro malé restaurace a bistra je použití vhodné pokladny/posu spojené s

Více

Cesta k základním registrům

Cesta k základním registrům Cesta k základním registrům Kukátko, Křížovka, eproxy Martin Šantrůček Libor Kalenský Autocont CZ a.s. Naše nabídka eproxy Jednotné rozhraní k ISZR pro všechny AIS Křížovka Systematizace údajů OVM/AIS/Agenda/Činnostní

Více

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ PODMÍNKY PRO PŘIPOJENÍ AGENDOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ DO ISZR. verze 2.00

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ PODMÍNKY PRO PŘIPOJENÍ AGENDOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ DO ISZR. verze 2.00 SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ PODMÍNKY PRO PŘIPOJENÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU AGENDOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ DO ISZR VÝROČNÍ ZPRÁVA verze 2.00 ZA ROK 2010 Na Vápence 14 1 www.szrcr.cz OBSAH 1. Úvod... 8

Více

Setkání zástupců obcí v území ORP Jihlava. 26. Ledna 2011

Setkání zástupců obcí v území ORP Jihlava. 26. Ledna 2011 Setkání zástupců obcí v území ORP Jihlava 26. Ledna 2011 Program setkání Úvod epusa - elektronický portál územních samospráv Czech Point ISDS informační systém datových schránek Autorizovaná konverze dokumentů

Více

Implementace provozně ekonomického systému pro úřad Městské části Praha 1

Implementace provozně ekonomického systému pro úřad Městské části Praha 1 Implementace provozně ekonomického systému pro úřad Městské části Praha 1 Michal Andrlík, Indra Czech Republic, mandrlik@indra.cz Představení zákazníka: Městská část Praha 1 leží v centrální oblasti Prahy

Více

Zadavatel: Výzva (dále jen Zadávací dokumentace )

Zadavatel: Výzva (dále jen Zadávací dokumentace ) Výzva (dále jen Zadávací dokumentace ) v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje a s Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika

Více

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e 1 / 24 1 Úvod Program OpusBenefit byl vytvořen proto, aby naši obchodní partneři mohli sledovat aktivity svých zákazníků (nákupy v jejich obchodech, využívání jejich služeb, návštěvy jejich zařízení),

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 14

Více

Město Mikulov se sídlem Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov IČO 00283347

Město Mikulov se sídlem Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov IČO 00283347 Město Mikulov se sídlem Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov IČO 00283347 Výzva k předložení nabídky na zakázku Pořízení datových sad pro podporu správy majetku a zpracování pasportů Zadávací

Více

GIS a podklady pro územní plánování. Martin Sovadina

GIS a podklady pro územní plánování. Martin Sovadina GIS a podklady pro územní plánování Martin Sovadina Obsah Mapování území pro veřejnou správu Územně analytické podklady Princip a proces zpracování Technologie Příklady ZABAGED Historie Technologie Proces

Více

Souhrnná charakteristika Soustavy statistických registrů

Souhrnná charakteristika Soustavy statistických registrů ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD NA PADESÁTÉM 81, 100 82 PRAHA 10 Příloha č. 7 k zadávací dokumentaci Souhrnná charakteristika Soustavy statistických registrů (popis stávajícího stavu) Obsah 1. Vývoj statistických

Více

Fungování Registru smluv

Fungování Registru smluv Fungování Registru smluv Ing. Pavel Tesař konzultant odboru egovernmentu Ministerstvo vnitra pavel.tesar@mvcr.cz Seminář Asociace pro veřejné zakázky Praha, 18. února 2016 Popis původního řešení Registru

Více

ADVANTA 2.0. www.advanta- group.cz Strana 1 ze 40. Popis řešení Řízení IT projektů. www.advanta- group.cz

ADVANTA 2.0. www.advanta- group.cz Strana 1 ze 40. Popis řešení Řízení IT projektů. www.advanta- group.cz www.advanta- group.cz ADVANTA 2.0 Popis řešení Řízení IT projektů Advanta pomáhá firmám s realizací krátkodobých i dlouhodobých projektů. Díky kombinaci tradičních metod a inovativních přístupů v projektovém

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Analýza potřeb a implementace softwarového řešení formou služby Služba Datum vyhlášení zakázky: 08. 11. 2011

Více

Agendový Informační Systém Města Brna

Agendový Informační Systém Města Brna Konference ebrno IDS Scheer ČR Agendový Informační Systém Města Brna www.ids-scheer.cz Agenda: Východiska AISMB Co je cílem AISMB Kroky k dosažení cíle Kontextový procesní model Procesy / Agendy Hrubý

Více

ZADAVATEL: ČR Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, organizační složka státu Jeruzalémská 957/12 110 00 Praha 1 IČ: 75064421 DIČ: CZ75064421 Zastoupený ředitelem Pavlem Zeleným Registrační číslo

Více

Manuál administrátora FMS...2

Manuál administrátora FMS...2 Manuál administrátora Manuál administrátora FMS...2 Úvod... 2 Schéma aplikace Form Management System... 2 Úvod do správy FMS... 3 Správa uživatelů... 3 Práva uživatelů a skupin... 3 Zástupci... 4 Avíza

Více

Řešení reklamací. Řešení reklamací. (aktualizováno dne 10. prosince 2015) Řešení reklamací. Strana 1/16

Řešení reklamací. Řešení reklamací. (aktualizováno dne 10. prosince 2015) Řešení reklamací. Strana 1/16 (aktualizováno dne 10. prosince 2015) Strana 1/16 Seznam zkratek a pojmů použitých v tomto dokumentu: Pojem/zkratka AM Číslo domovní DB Definiční bod ISÚI ISKN NZ OVM SO S-JTSK RÚIAN VDP Vysvětlení adresní

Více

VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL

VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL Petr Štefan Václav Trunec, KP-sys, Čacké 155, Pardubice 1 Úvod Firma KP-SYS spol. s r. o. dodává na náš trh integrované

Více

8.6.2012. Projekt RÚIAN Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) Osnova prezentace II. část. Osnova prezentace I.

8.6.2012. Projekt RÚIAN Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) Osnova prezentace II. část. Osnova prezentace I. Projekt RÚIAN Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) Ing. Barbora Staňková Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru

Více

Příloha č.2 zadávací dokumentace veřejné zakázky Upgrade systému PROXIO. 1. Upgrade systému PROXIO - POLIXIS o modul Evidence událostí a oznámení

Příloha č.2 zadávací dokumentace veřejné zakázky Upgrade systému PROXIO. 1. Upgrade systému PROXIO - POLIXIS o modul Evidence událostí a oznámení 1. Upgrade systému PROXIO - POLIXIS o modul Evidence událostí a oznámení č. Povinnost Požadavek Obecné vlastnosti modulu Evidence událostí a oznámení Vedení evidence oznámení událostí (zdroj oznámení a

Více