5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62)"

Transkript

1 5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5.1 Popis letecké dopravy Činnosti v letecké dopravě Do odvětví letecké dopravy se zařazují následující odvětvové činnosti: Pravidelná letecká doprava (OKEČ 62.1); Nepravidelná letecká doprava (OKEČ 62.2); Kosmická doprava (OKEČ 62.3) Popis ekonomických subjektů v letecké dopravě V hodnoceném odvětví bylo v roce 25 zjištěno 3 aktivních ekonomických subjektů, které se na počtu subjektů v dopravě celkem podílely méně než,1 %. Podle počtu zaměstnanců byly rozděleny do velikostních skupin: s 49 zaměstnanci - 27 podniků, podíl na počtu podniků ve stejné velikostní skupině v dopravě,1 %; s zaměstnanci - 1 podnik, podíl na počtu podniků ve stejné velikostní skupině v dopravě,3 %; s 25 a více zaměstnanci - 2 podniky, podíl na počtu podniků ve stejné velikostní skupině v dopravě 2,4 %. Pod zahraniční kontrolou působila v roce 25 polovina ekonomických subjektů v letecké dopravě, přičemž všechny patřily mezi malé podniky s méně než 5 zaměstnanci (viz také tabulky č. 2 8 v části Přílohové tabulky). 5.2 Vývoj základních ukazatelů Produkce, mezispotřeba a HPH Meziroční změny HPH letecké dopravy se v hodnoceném období pohybovaly v intervalu (-25,5 %; 46,6 %), přičemž variační koeficient dosáhl hodnoty 15,1 %. Výrazně vyšší volatilita meziročních změn HPH letecké dopravy ve srovnání s dopravou celkem byla důsledkem vysoké míry variability mezispotřeby i produkce. Jak je možné vidět z tabulky č. 1 v části Přílohové tabulky, variační koeficient mezispotřeby v letecké dopravě byl o téměř 8 p.b., resp. 6 p.b. vyšší než v NH a dopravě celkem. Míra variability produkce měřená stejným ukazatelem dosáhla hodnoty 11,4 % a byla tak o 2,3 p.b. vyšší než v NH a celém odvětví dopravy. Strana 23

2 Tab. č. 13 Vývoj HPH, produkce a mezispotřeby v období let v NH, OKEČ 62 a dopravě, v cenách předchozího roku 21/2 22/21 23/22 24/23 25/24 Geom. průměr Produkce Meziroční index Deflátor v % Mezispotřeba Meziroční index Deflátor v % HPH Meziroční index Deflátor v % NH 17,3 13,1 15,1 16,8 15,6 15,6 OKEČ 62 12,4 98,3 19,7 114,2 14,9 15,8 OKEČ ,6 12,4 111,8 12,9 1,5 15, NH 11,8 99,6 1,7 13,5 11, 11,3 OKEČ 62 13,2 12,8 99,6 13,3 1,3 11,8 OKEČ ,8 12,3 13, 13,9 13,4 13,1 NH 11,1 13,4 16,4 18,2 15,1 16,6 OKEČ 62 18,9 96,7 91, 144,8 19,6 18,7 OKEČ ,1 97,7 116,6 18,1 14,9 16,5 NH 1,1 98, 1,1 13,6 11,8 1,7 OKEČ 62 12,6 95,2 12,1 15,6 17, 12,4 OKEČ ,5 1,5 13, 14,8 14,2 12,8 NH 12,5 12,5 12,9 14,5 16,5 13,8 OKEČ 62 88, 12,7 146,6 74,5 92,1 98,1 OKEČ ,7 18,4 16,5 96,7 94,5 13, NH 14,9 12,5 11,6 13,3 99,4 12,3 OKEČ 62 14,8 121,9 96,6 97,6 78,4 98,9 OKEČ ,5 14,5 12,9 12,7 12, 13,3 Nestálost produkce a zejména mezispotřeby v období let 2 25 dokazuje i vývoj jejich vlivů na HPH. Jak je možné vidět z tabulky č. 14, vliv produkce nevybočil z intervalu (-6,2 %; 32,6 %), vliv mezispotřeby se pohyboval v intervalu (-58,1 %; 17,7 %). Tab. č. 14 Vliv produkce a mezispotřeby na HPH v OKEČ 62 v letech Přírůstek HPH * v mil. Kč v % -12, 2,7 46,6-25,5-7,9 Vliv na HPH v p.b. Produkce 7,6-6,2 28,9 32,6 18,3 Mezispotřeba -19,7 8,9 17,7-58,1-26,2 *V cenách předchozího roku Na celkové přidané hodnotě odvětví dopravy se hrubá přidaná hodnota letecké dopravy v roce 25 podílela 3, %, což bylo nejméně za celé sledované období (průměr 2 25 byl 4,2 %). Pro úplnost uvádíme, že na NH celkem se HPH letecké dopravy ve stejném roce podílela,2 %, v průměru za celé hodnocené období,3 % Zaměstnanost, mzdy a produktivita práce V roce 25 pracovalo v odvětví pracovníků, tzn.,2 % celého podnikatelského sektoru a 2,3 % v dopravě celkem. Více než 99 % celkového počtu pracovníků bylo zaměstnanců (6 167). Z pohledu jednotlivých velikostních skupin více než 93 % pracovníků hodnoceného odvětví pracovalo ve velkých podnicích, malé subjekty, podílející se na Strana 24

3 celkovém počtu podniků přesně 9 %, zaměstnávaly méně než 5 % a středně velké podniky zhruba 2 % celkového počtu pracovníků v letecké dopravě (viz také tabulky č. 2 8 v části Přílohové tabulky). Z pohledu jednotlivých činností v rámci OKEČ 62 pravidelná letecká doprava zaměstnávala v posledním roce hodnoceného období pracovníků, tzn. více než 89 % celkového počtu, zbývajících 647 pracovníků našlo uplatnění v nepravidelné letecké dopravě. Letecká doprava byla v roce 25 odvětvím s nejvyšší průměrnou mzdou v celém podnikatelském sektoru NH. Její výše dosáhla hodnoty Kč a byla tak 2,7krát resp. 2,5krát vyšší než u průměrného podniku v podnikatelském sektoru, resp. dopravě celkem. Rozdíl ve mzdě, kterou našel na výplatní pásce průměrný zaměstnanec v letecké dopravě a v podnikatelském sektoru, případně v dopravě celkem v roce 25 byl však mnohem vyšší než v prvním roce hodnoceného období, protože dynamika růstu průměrné mzdy byla v letech 2 25 v letecké dopravě o 9,1 p.b. resp. 9,3 p.b. vyšší než v podnikatelském sektoru a dopravě celkem (viz také tabulku č. 9 v části Přílohové tabulky). Zaměstnancům v pravidelné letecké dopravě rostla v hodnoceném období mzda průměrně ročně o 16, %, přičemž v roce 25 dosáhla hodnoty Kč. V nepravidelné letecké dopravě byl průměrný růst mezd 9,4 %. Produktivita práce v celé letecké dopravě byla v období let 2 25 o více než 11 % vyšší než produktivita v podnikatelském sektoru NH a téměř o 4 % vyšší než v dopravě celkem. V průměru vyprodukoval jeden pracovník ročně účetní přidanou hodnotu ve výši Graf č. 1 Průměrná nominální mzda v podnikatelském sektoru OKEČ 62, OKEČ 6 63 a NH (v Kč) Kč (viz tabulka č. 11 v části Přílohové tabulky). OKEČ 62 OKEČ 6-63 NH Dynamika růstu produktivity práce však byla, na rozdíl od její absolutní hodnoty, vyšší v podnikatelském sektoru NH a dopravě celkem. ÚPH na pracovníka se totiž v letecké dopravě zvyšovala průměrně ročně o 3 %, zatímco v celém podnikatelském sektoru a dopravě více než třikrát vyšším tempem (o 9,6 %, resp. o 11,1 %). Hodnoceno podle jednotlivých činností v rámci OKEČ 62, vyšší průměrnou produktivitu práce ( Kč) zaznamenala v hodnoceném období nepravidelná letecká doprava. Průměrný roční růst ÚPH na pracovníka však v nepravidelné letecké dopravě klesal (v průměru o téměř 11 %), zatímco u pravidelné letecké dopravy, kde byla zaznamenána průměrná produktivita práce Kč, rostl v průměru o 6,3 % Tvorba hrubého fixního kapitálu (THFK) Tvorba hrubého fixního kapitálu se v letecké dopravě v hodnoceném období odehrávala skokově. Významná byla pouze v letech 2 a 25, v roce 21 dokonce převýšil úbytek fixního kapitálu jeho přírůstek. Obdobný vývoj měl pak i podíl THFK a HPH, který pouze v prvním a posledním roce hodnoceného období převýšil hodnotu tohoto Strana 25

4 ukazatele v NH, zato výrazně. Průměrná hodnota výše zmiňovaného ukazatele dosáhla v letecké dopravě ve sledovaném období 25,5 %, tzn. o více než 6 p.b. méně než ekonomika ČR celkem. Velikosti odvětví odpovídal i jeho podíl na THFK ekonomiky celkem. V průměru dosahoval v rámci hodnoceného období hodnoty,2 %, přičemž své maximum (,5 %) zaznamenal v roce 2. Graf č. 11 Podíl THFK a HPH v OKEČ 62 a NH (v %) Graf č. 12 THFK v mil. Kč, OKEČ 62, stálé ceny roku OKEČ 62 NH -5 THFK v OKEČ Vývoj finančních ukazatelů Vývoj a struktura výnosů a nákladů, tvorba zisku, nákladovost, rentabilita Celkové výnosy v letecké dopravě rostly s výjimkou roku 23 ve všech letech hodnoceného období. Průměrný meziroční růst 5,8 % byl srovnatelný s vývojem v podnikatelském sektoru NH a dvojnásobný ve srovnání s dopravou celkem (viz také tabulku č. 21 v části Přílohové tabulky). Vzhledem k tomu, že s výjimkou let 22 a 23 působil v hodnoceném období v rámci letecké dopravy jen jeden subjekt nezapsaný v obchodním rejstříku, celkové výnosy v OKEČ 62 byly téměř výlučně tvořeny sektorem nefinančních podniků. Celkové náklady zaznamenaly pokles také pouze v roce 23, jejich průměrný růst však převýšil výnosy o,6 p.b. Tab. č. 15 Výnosy a náklady v OKEČ 62 Výnosy z toho tržby Náklady mil. Kč index x 19,3 15,8 96,4 118, 1,5 mil. Kč index x 17,1 97,7 16,1 116,6 113,9 mil. Kč index x 112,7 14,6 96,1 116,5 13,5 mil. Kč z toho výkonová spotřeba index x 117,9 94,6 12,4 111,5 115,8 Hospodářský výsledek po zdanění mil. Kč index x -16,8 38,7 48,3-334,1-214,4 Strana 26

5 Podíl tržeb na celkových výnosech se v průběhu hodnoceného období poměrně výrazně měnil a to v rámci intervalu (75 %; 92 %). V průměru tržby tvořily téměř 83 % celkových výnosů, což bylo o více než 6 p.b. méně než v podnikatelském sektoru a zhruba stejně jako v dopravě celkem. Podíl výkonové spotřeby na celkových nákladech byl výrazně vyšší než v podnikatelském sektoru i dopravě (např. v roce 25 představoval téměř 77 %, zatímco v NH 47 % a v dopravě 53 %). V rámci výkonové spotřeby tvořily více než dvoutřetinový podíl nakupované služby. Pro získání 1 Kč výnosů bylo potřebné v roce 25 vynaložit v průměru 153 Kč mzdových a dalších osobních výdajů, což bylo dvakrát více než v roce 2. V roce 25 bylo 14 jednotek ziskových (tj. 46,7 %) a 16 ztrátových. Celkově vykázala letecká doprava v daném roce ztrátu více než 69 mil. Kč. Hospodářský výsledek letecké dopravy byl v letech 21 až 23 ovlivněn částečně i krizí letecké dopravy vyvolanou teroristickými útoky z 11. září 21. Zisk ve výši více než 283 mil Kč z roku 2 se totiž v následujícím roce změnil na výraznou ztrátu (455,4 mil. Kč), ve které se s klesající tendencí udržel až do r. 23 včetně. Po nadějném zisku 284 mil. Kč v r. 24 zaznamenala letecká doprava v následujícím roce výrazný propad do ztráty (69 mil. Kč), a to i při poměrně vysokém růstu počtu přepravených osob i oskm. (viz kapitola 6.4.1), což mohlo souviset se zvyšující se cenou leteckého benzínu (nákup energií se u podniků zapsaných v obchodním rejstříku meziročně zvýšil o téměř 11 %, výnosy vzrostly pouze o,5 %). Nákladovost výnosů dosáhla v rámci sledovaného období průměrné hodnoty 1,5 %, nejvyšší byla v r. 25 (12, %) Trendy ve struktuře majetku a kapitálu Narozdíl od podnikatelského sektoru a dopravy celkem podíl stálých aktiv na celkových aktivech v letecké dopravě postupně rostl a to z 28,3 % v roce 2 na 34,5 % v roce 25 (viz také tabulky č v části Přílohové tabulky). I přesto byl v posledním roce hodnoceného období o více než 18 p.b., resp. 28 p.b. nižší než v NH a dopravě celkem. Důvodem byla skutečnost, že letecké společnosti financují značnou část svého dopravního parku prostřednictvím finančního případně operativního leasingu, což znamená, že ne všechny užívané dopravní prostředky tvoří součást jejich stálých aktiv. I přesto však dopravní prostředky s průměrným podílem 37,6 % představovaly nejvýznamnější součást dlouhodobého hmotného majetku. Druhou nejvýznamnější položkou DHM byly budovy a stavby (34,2 %), následované stroji, přístroji a zařízeními s podílem 25,3 %. V rámci oběžného majetku klesal podíl krátkodobého finančního majetku ve prospěch zásob a zejména pohledávek. V posledním hodnoceném roce dosáhl podíl pohledávek téměř 75 % a byl tak o cca 2 p.b., resp. 9 p.b. vyšší než v podnikatelském sektoru a dopravě. Vzhledem k povaze odvětví vázal průměrný podnik v letecké dopravě nižší podíl oběžného majetku v zásobách, než jeho protějšek v podnikatelském sektoru a dopravě celkem. Vysoký podíl pohledávek pak přispěl i k nižšímu podílu finančního majetku ve srovnání s NH a dopravou celkem. Strana 27

6 Tab. č. 16 Celková aktiva v OKEČ 62 Celková aktiva stálá aktiva v tom oběžná aktiva časové rozlišení mil. Kč index x 92,5 84,9 17,3 16,7 17,8 mil. Kč index x 74,6 114,6 116,1 112,5 15,7 mil. Kč index x 17,7 84,4 16,1 14,8 16,5 mil. Kč index x 72,6 35,4 71,3 86,5 161,6 Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech v průběhu hodnoceného období postupně klesal ze 16,8 % v roce 2 na 12,4 % v roce 25, a to i přesto, že již v roce 2 byl 2,3krát resp. téměř 3,9krát nižší než v podnikatelském sektoru a dopravě. Nejvýznamnější položkou cizích zdrojů, které v průběhu sledovaného období zvyšovaly svůj podíl na celkových pasivech, byly závazky. Ty se zvýšily z 39,1 % v roce 2 na 51,8 % v roce 25. Ještě rychleji se zvýšil podíl bankovních úvěrů, které v roce 25 představovaly již více než 29 % cizích zdrojů oproti 4 % v r. 2. Letecké společnosti účtují příjmy při vystavení přepravního dokladu na účet výnosů příštích období, který je součástí časového rozlišení na straně pasiv. Proto tato položka hraje ve struktuře pasiv letecké dopravy mnohem významnější roli, než ve zbytku ekonomiky i v ostatních odvětvích dopravy (v r. 25 byl podíl časového rozlišení v letecké dopravě 11krát a 15krát vyšší). Tab. č. 17 Celková pasiva v OKEČ 62 Celková pasiva vlastní kapitál v tom cizí kapitál časové rozlišení mil. Kč index x 92,5 84,9 17,3 16,7 17,8 mil. Kč index x 81,1 83,3 16, 129,5 77, mil. Kč index x 92,4 82,2 12,4 9,7 141,9 mil. Kč index x 99,9 91, 84,3 134,4 66, Rentabilita a doba obratu aktiv a jejich složek, reprodukční schopnost aktiv Jak konstatuje kapitola 5.3.1, hospodářské výsledky letecké dopravy byly po většinu hodnoceného období záporné. Logicky proto v letech 21 až 23 a 25 dosahovala rentabilita celkových aktiv (ROA) záporných hodnot. Nejvyšší ztrátu a tedy nejhorší rentabilitu vykázalo hodnocené odvětví v roce 25 (-4,5 %), naopak nejvyšší výnosnost aktiv byla zaznamenána v roce 24 (2,3 %). Přestože celková aktiva nezahrnují v letecké dopravě jak již bylo řečeno majetek financovaný prostřednictvím leasingu, a jsou tak pro srovnání rentability aktiv teoreticky zvýhodňována, i ten nejlepší výsledek ROA v r. 24 byl oproti NH celkem poloviční (viz také tabulku č. 13 v části Přílohové tabulky). To, co je odlehčeno ve jmenovateli, zatěžuje totiž naopak čitatel (podíl služeb na celkových nákladech je v letecké dopravě trojnásobný a významně snižuje hospodářský výsledek). Doba obratu celkových aktiv se postupně snižovala z hodnoty 221 dní v roce 2 na 162 dní v roce 25, přičemž v jednotlivých letech hodnoceného období byla jak u celkových aktiv, tak u jejich složek vždy nižší než u průměrného podniku v podnikatelském Strana 28

7 sektoru NH a dopravě celkem. Jedinou výjimkou byla doba obratu oběžného majetku, která byla ve srovnání s dopravou o zhruba 7 dní delší (viz také tabulku č. 22 v části Přílohové tabulky). Pohledávky vůči svým obchodním partnerům splácely podnikatelské subjekty v letecké dopravě ve lhůtách v průměru o 15 dní delších než průměrný podnik v podnikatelském sektoru a o 18 dní později než v dopravě. Zásoby v letecké dopravě tvořily v hodnoceném období vůbec nejméně významnou složku oběžného majetku v rámci všech dopravních oborů, proto průměrná doba vázanosti kapitálu v nich byla nejen čtyřikrát kratší než v podnikatelském sektoru, ale také o 5 dní kratší než u průměrného podniku v dopravě celkem. Analýzou ukazatele reprodukční schopnosti aktiv jsme se v případě OKEČ 62 nezabývali, protože jeho vypovídací schopnost byla výrazně ovlivněna ztrátovostí letecké dopravy v průběhu větší části hodnoceného období Rentabilita vlastního kapitálu, zadluženost, kapitálová přiměřenost Rentabilita vlastního kapitálu stejně jako rentabilita celkových aktiv dosáhla kladných hodnot pouze v letech s kladným hospodářským výsledkem (2 a 24), čímž se výrazně snížily možnosti její analýzy, a to zejména ve vztahu k podnikatelskému sektoru celkem nebo jednotlivým dopravním oborům. Obecně lze říct, že v letech s vykázaným ziskem byla její hodnota poměrně vysoká (12 %, resp. 13 %) a to hlavně díky relativně nízké hodnotě vlastního kapitálu (usuzujeme tak na základě podílu vlastního kapitálu na celkových pasivech, viz kapitola 5.3.2). Míra zadluženosti se postupně zvyšovala z 57 % v roce 2 na 69 % v roce 25, ve kterém byla již o 18 p.b., resp. 31 p.b. vyšší ve srovnání s podnikatelským sektorem celkem a dopravou (viz také tabulky č. 17, 19 a 22 v části Přílohové tabulky) Běžná, pohotová a okamžitá likvidita Krátkodobá likvidita v letecké dopravě vykazovala u všech analyzovaných ukazatelů v období let 2 25 vyšší míru variability, a to jak ve srovnání s podnikatelským sektorem NH, tak ve srovnání s celým odvětvím dopravy. Průměrná hodnota běžné likvidity dosáhla v hodnoceném období úrovně 2,5 při směrodatné odchylce,4. Minimální hodnota ukazatele byla zjištěna v roce 25 (1,9), maximální hodnota v roce 23 (3,1). V ostatních letech se poměr oběžného majetku a krátkodobých závazků pohyboval jen mírně nad horní hranicí doporučovaného intervalu (viz také tabulku č. 26 v části Přílohové tabulky). Průměrná hodnota pohotové likvidity dosáhla v období let 2 25 úrovně 2,4 při směrodatné odchylce,3 (viz také tabulku č. 27 v části Přílohové tabulky). Ani v jednom roce nedosáhla hodnoty, která by spadala do doporučovaného intervalu (1,; 1,5). Okamžitá likvidita se v letech 2 25 pohybovala v intervalu (,1;,8), přičemž průměrná hodnota ukazatele dosáhla úrovně,4 při směrodatné odchylce,3. Jak je možné vidět z tabulky č. 28 v části Přílohové tabulky, směrodatná odchylka okamžité Strana 29

8 likvidity byla v hodnoceném období nižší než u běžné likvidity a po zaokrouhlení na jedno desetinné místo stejná jako v případě pohotové likvidity, nicméně v poměru ke své střední hodnotě byla její míra variability nejvyšší. Ze srovnání hodnocených ukazatelů likvidity s hodnotami v NH a v jednotlivých dopravních oborech, příp. dopravě celkem (viz tabulky č. 26, 27 a 28 v části Přílohové tabulky) je patrné, že letecká doprava vykazovala v průměru nejvyšší hodnoty ukazatelů běžné a pohotové likvidity. Důvodem byl jednak relativně vysoký stav oběžného majetku u průměrného podniku v letecké dopravě a v případě pohotové likvidity také nízký stav zásob (vůbec nejnižší v rámci všech hodnocených odvětví). Jiná situace již ale byla u okamžité likvidity, kde letecká doprava patřila k odvětvím s její nejnižší hodnotou. Bylo tomu tak proto, že průměrný podnik v OKEČ 62 na jedné straně disponoval relativně nízkou hodnotou krátkodobého finančního majetku (usuzujeme tak na základě nejnižšího podílu krátkodobého finančního majetku na oběžných aktivech ze všech hodnocených odvětví) a na straně druhé vysokým stavem krátkodobých závazků. Krátkodobé závazky v letecké dopravě se totiž podílely v hodnoceném období na celkových závazcích v průměru více než 88 %, zatímco u průměrného podniku v podnikatelském sektoru a dopravě celkem jen 79 %, resp. 73 %. 5.4 Analýza vybraných naturálních ukazatelů v letecké dopravě Letecká doprava Na mezinárodní leteckou dopravu osob měly v hodnoceném období významný vliv teroristické útoky z 11. září 21, neboť obavy o bezpečnost způsobily zpočátku poměrně významný odliv cestujících. I hospodaření leteckých společnosti v ČR bylo touto událostí značně ovlivněno (viz hodnocení finančních ukazatelů v OKEČ 62), nicméně jak dokazuje statistika naturálních ukazatelů, dopad nebyl ani zdaleka tak zásadní jako u konkurenčních přepravců v USA a západní Evropě. Přepravní výkony českých obchodních leteckých přepravců vzrostly v osobní dopravě v období mezi lety 2 25 z 5,9 mld. na 9,7 mld. oskm, tzn. o 66 % při průměrném ročním růstu o 1,7 %. Mezinárodní doprava, která se v hodnoceném období podílela na celkových přepravních výkonech letecké dopravy v průměru 99,8 %, vzrostla o 65,9 %, vnitrostátní doprava o 125,5 %. Růst celkového počtu přepravených osob byl ještě výraznější (o 81,7 %), přičemž ročně se v průměru zvyšoval o 12,7 %. V roce 25 bylo v rámci mezinárodní dopravy přepraveno 6,2 mil. cestujících, což bylo o 81,2 % více než v roce 2, v rámci vnitrostátní dopravy 81 tisíc, tzn. ve srovnání s prvním rokem sledovaného období o 47 tisíc více (růst o 138,4 %). Čeští letečtí přepravci měli v podmínkách po teroristických útocích určitou výhodu, protože v té době byla ekonomika a tím i životní úroveň obyvatelstva na vzestupu, což se promítlo i v růstu zájmu o leteckou dopravu. Navíc čeští turisté již v devadesátých letech dokázali, že patří k méně bázlivým, když byli jedni z prvních, kteří cestovali do válkou ohrožených respektive zničených destinací v Chorvatsku. Další příznivá okolnost pro rozvoj letecké dopravy souvisela s nebývalým zájmem zahraničních turistů o cesty do ČR, především do Prahy, což přispívalo i ke zvýšenému využívání služeb českých leteckých společností Výkony letišť Ačkoli statistika výkonů letišť sleduje naturální ukazatele u subjektů zařazených do odvětví vedlejších a pomocných činností v dopravě (OKEČ 63), z důvodu její provázanosti Strana 3

9 s činnostmi leteckých přepravců jsme se rozhodli zařadit tuto podkapitolu do celku o letecké dopravě. V České republice je v současné době celkem 91 různě velkých veřejných i neveřejných letišť, z toho 6 jich je vojenských, 4 jsou velká mezinárodní letiště (Praha- Ruzyně, Brno-Tuřany, Ostrava-Mošnov a Karlovy Vary), která podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 437/23 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, věcí a pošty mají vykazovací povinnost, neboť odbaví ročně více než 15 cestujících. Dalších 5 letišť má také statut veřejného mezinárodního letiště (Pardubice, Kunovice, Olomouc, Klatovy a Mnichovo Hradiště), ovšem využívají se hlavně pro nepravidelnou leteckou dopravu. Více než šedesát letišť využívají zejména sportovní letci anebo majitelé malých soukromých letadel. Poslední kategorií letišť v České republice tvoří neveřejná letiště, sloužící pouze úzce vymezenému okruhu uživatelů. V roce 25 odbavila výše zmiňovaná letiště s vykazovací povinností 11,4 mil. cestujících, což bylo o 5,6 mil. cestujících více než v roce 2 (růst o 97,6 %). Cestující byli odbavováni především při odletu resp. při příletu, počet tranzitujících cestujících představoval v hodnoceném období v průměru jen,7 % celkového počtu odbavených osob. Pro mezinárodní dopravu bylo v roce 25 odbaveno 11,2 mil. cestujících, pro vnitrostátní dopravu necelých 192 tisíc osob. Graf č. 13 Výkony letišť v osobní letecké dopravě v České republice Graf č. 14 Obchodní letecká přeprava cestujících českými obchodními leteckými dopravci (v mil. oskm) cestující celkem přepravní výkony Strana 31

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12 1998 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA ÈNB 1 I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3 I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11 II.1 Organizaèní schéma 12 III. MÌNOVÁ

Více

Satelitní účet cestovního ruchu ČR

Satelitní účet cestovního ruchu ČR Konference VŠE 17.9.2009 Cestovní ruch České republiky, současný stav perspektivy dalšího rozvoje Satelitní účet cestovního ruchu ČR Stav v roce 2009 Historie Období 1998-2001 Období 2002-2004 Období 2005-2006

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY Marek Rojíček Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a managementu marek.rojicek@vsem.cz Abstrakt Studie zkoumá vývoj odvětvové struktury české ekonomiky

Více

Satelitní účet cestovního ruchu (TSA) České republiky

Satelitní účet cestovního ruchu (TSA) České republiky Seminář TSA, Praha 12.5.2010 Satelitní účet cestovního ruchu (TSA) České republiky Téma: Shrnutí a přehled aktualizovaných výsledků, Modul zaměstnanosti Mgr. Zdeněk Lejsek Český statistický úřad Publikace

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010

STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 leden 2011 Úvod Informace je

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Úvod Cílem této krátké tematické analýzy je zmapovat selektivní dopady globálního

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 4 Analytikův občasník PROSINEC 2006 O BSAH: TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH

Více

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ DB Výroba textilií a textilních výrobků 2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 2.1. Charakteristika odvětví Textilní průmysl se podle druhu zpracovávané

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vývoj inflace a její vliv na domácnosti v ČR

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vývoj inflace a její vliv na domácnosti v ČR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vývoj inflace a její vliv na domácnosti v ČR The development of inflation and its effect on households in Czech Republic. Lucie Burešová

Více

STAVEBNICTVÍ 1. Postavení stavebnictví v NH a základní trendy jeho vývoje

STAVEBNICTVÍ 1. Postavení stavebnictví v NH a základní trendy jeho vývoje II STAVEBNICTVÍ 1. Postavení stavebnictví v NH a základní trendy jeho vývoje 2. Stavební trh 3. Stavební produkce a ceny 4. Pracovníci a mzdy 5. Hospodářské výsledky II - 1 POSTAVENÍ STAVEBNICTVÍ V NH

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN BŘEZEN 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů, zpracování a barvení kožešin je náročné na pracovní síly

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. POLOLETÍ 2014

ZPRÁVA O PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. POLOLETÍ 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. POLOLETÍ 2014 Obsah I. EKONOMICKÝ VÝVOJ A HOSPODAŘENÍ VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ... 1 1. ZÁKLADNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 1 2. EKONOMICKÝ VÝKON...3

Více

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz leden 2015. Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2014

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz leden 2015. Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2014 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz leden 2015 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2014 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 06/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ. Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2015 Bc.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ. Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2015 Bc. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2015 Bc. Jiří Loukota Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci vypracoval samostatně

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: DOPRAVA A SPOJE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí žáci a absolventi

Více

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 6/2009 205-05-04 00:00:00 2 V březnu 2009 - dle údajů NBP - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 407 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních investic V březnu

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 06/008 05-05-04 00:00:00 Květen byl dalším měsícem tohoto roku, ve kterém byl zaznamenán pokles počtu nezaměstnaných. K poklesu nezaměstnanosti přispěl postupně zvyšující se počet

Více

VODOHOSPODÁŘSKÝ VĚSTNÍK 2010

VODOHOSPODÁŘSKÝ VĚSTNÍK 2010 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VODOHOSPODÁŘSKÝ VĚSTNÍK 2010 Zpracoval: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, odbor ochrany vod a informatiky Praha,

Více

NÁBYTEK A OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 2003 v datech a grafech OKEČ 36

NÁBYTEK A OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 2003 v datech a grafech OKEČ 36 NÁBYTEK A OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL v datech a grafech OKEČ 36 A. Hlavní produkční charakteristiky B. Výkonová spotřeba C. Náklady a tvorba zisku D. Finanční toky E. Struktura a využití aktiv F. Struktura

Více

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: ZEMĚDĚLSTVÍ Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Kraj se vyznačuje průměrnou ekonomickou výkonností Graf č. 3 Vývoj HDP a zaměstnanosti v národním hospodářství (rok 199 = 1) Určujícím prvkem využití a rozvoje lidských zdrojů

Více

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon Oživení české ekonomiky příznivě pokračuje a dochází také k přesunu těžiště růstu od čistých exportů k domácí poptávce. Dominantním faktorem

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2010 B. EKONOMICKÝ VÝVOJ A VEŘEJNÉ ROZPOČTY

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2010 B. EKONOMICKÝ VÝVOJ A VEŘEJNÉ ROZPOČTY NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2010 B. EKONOMICKÝ VÝVOJ A VEŘEJNÉ ROZPOČTY Obsah I. EKONOMICKÝ VÝVOJ... 1 1. EKONOMICKÝ VÝKON... 3 1.1. Poptávka... 4 1.2. Nabídka... 4 1.3. Důchody...

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských výrobků a nápojů je odvětvím navazujícím

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 14 Růstové faktory českého strojírenství 17. dubna 14 Jak povzbudit ekonomický růst během recese Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka Recese

Více

Odborný vědecký časopis Centra ekonomických studií

Odborný vědecký časopis Centra ekonomických studií Odborný vědecký časopis Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu el 04 Ekonomické listy 2010 03 20 29 45 Pozvolné oživení české ekonomiky Plně neparametrický odhad volatility a driftu

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

ZPRÁVA O INFLACI / LEDEN

ZPRÁVA O INFLACI / LEDEN ZPRÁVA O INFLACI / LEDEN 26 ZPRÁVA O INFLACI / LEDEN OBSAH 1 SEZNAM TABULEK POUŽITÝCH V TEXTU 2 SEZNAM GRAFŮ POUŽITÝCH V TEXTU 3 SEZNAM BOXŮ A PŘÍLOH OBSAŽENÝCH V MINULÝCH ZPRÁVÁCH O INFLACI 5 POUŽITÉ

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 29. dubna 2016 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 083 33 036 Ostatní provozní výnosy 4 679 3 701 Náklady -31 353-28 989 - výkonová

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI 2015 OBSAH ÚVOD 2 1. OBYVATELSTVO A JEHO CHARAKTERISTIKY 3 1.1

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Sociotrendy 2015 ISBN 978-80-87742-30-3 Obsah 1. Obsah a cíle demografické analýzy... 3 2. Metodologie analýzy... 3 3. Analýza vývoje

Více

Platy a mzdy v nemocnicích

Platy a mzdy v nemocnicích Platy a mzdy v nemocnicích Rok 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Mgr. Helena Chodounská Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2012

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2012 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2013 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2012 O B S A H SHRNUTÍ... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 6

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY -

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - Zdeněk Lejsek Hotel Holiday Inn, 19. března 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/13 SYSTÉM TSA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Duben 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Ministerstvo financí zvýšilo koncem dubna odhad letošního tempa růstu české ekonomiky na 5,3 procenta z 5,0

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

3.1 Počet rozvodů, úhrnná rozvodovost a délka trvání manželství

3.1 Počet rozvodů, úhrnná rozvodovost a délka trvání manželství 3. Rozvodovost 3.1 Počet rozvodů, úhrnná rozvodovost a délka trvání manželství Počet rozvodů se v čase zvyšoval, nejvyšší hodnota byla dosažena v roce V roce 196 připadalo na sto sňatků 16,7 rozvodů, v

Více

Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 30. ledna 2009 Čj. 2009 / 64 / 410. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky

Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 30. ledna 2009 Čj. 2009 / 64 / 410. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Sekce měnová a statistiky OMEZENÝ PŘÍSTUP po dobu 6 let V Praze dne 3. ledna 9 Čj. 9 / 6 / 1 Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky 1. situační zpráva o hospodářském

Více

DISKUSE. K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU dne 25. 2. 2016. Srovnání. České republiky se Švýcarskem.

DISKUSE. K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU dne 25. 2. 2016. Srovnání. České republiky se Švýcarskem. 1 DISKUSE K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU dne 25. 2. 2016 Srovnání České republiky se Švýcarskem. Dovoluji si doplnit některé dostupné ekonomické údaje Švýcarska. Za

Více

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2016. Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2015

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2016. Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2015 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2016 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2015 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK. Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016

SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK. Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016 SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016 únor 2016 IPR Praha, Sekce strategií a politik Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Říjen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem listopadu stouply spotřebitelské ceny v říjnu o 4,0 procenta meziročně, což

Více

ZPRÁVA O INFLACI / LEDEN

ZPRÁVA O INFLACI / LEDEN ZPRÁVA O INFLACI / LEDEN ZPRÁVA O INFLACI / LEDEN 1 OBSAH SEZNAM TABULEK POUŽITÝCH V TEXTU 2 SEZNAM GRAFŮ POUŽITÝCH V TEXTU 3 SEZNAM BOXŮ A PŘÍLOH OBSAŽENÝCH V MINULÝCH ZPRÁVÁCH O INFLACI 5 POUŽITÉ ZKRATKY

Více

5 Zbožová struktura zahraničního obchodu s Německem

5 Zbožová struktura zahraničního obchodu s Německem 5 Zbožová struktura zahraničního obchodu s Německem 5.1 Zbožová struktura vývozu do Německa podle tříd 1 Růst vývozu do Německa zaznamenaly v letech 25 až 211 všechny třídy (tabulky 15 a 16). Nadprůměrný

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Jedinou rozsáhlou inventarizací domovního a bytového fondu

Více

Program rozvoje Plzeňského kraje 2014-2018. Odborná skupina EKONOMIKA

Program rozvoje Plzeňského kraje 2014-2018. Odborná skupina EKONOMIKA Program rozvoje Plzeňského kraje 214-218 Odborná skupina EKONOMIKA Struktura Významnější zastoupení větších podniků 1 1,5 tis. zam. Úbytek malých a středních podniků (do 25 zam.) od r. 28 až v roce 211

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč. 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT

Analýzy a doporučení. Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč. 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT Fio banka, a.s. Fio Analýzy a doporučení Změna cílové ceny společnosti ČEZ Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení u energetické

Více

SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR

SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR http:// www.schp.cz zpracoval: sekretariát SCHP ČR Obsah Úvodní slovo prezidenta Svazu chemického průmyslu

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015 Mgr. Martin Úlovec Praha 2015 1 OBSAH 1. Úvodní poznámky... 3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a hospodářská krize... 4 3. Počty

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Leden 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká republika má konečně vládu. Poslanecká sněmovna dala v lednu, osm měsíců po parlamentních volbách, důvěru

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 9/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 3 Nezaměstnanost...

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti 1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti a. Obyvatelstvo Demografická statistika se svojí dlouholetou tradicí je hlavním pilířem genderové statistiky, která ji v bohaté míře využívá. Sleduje údaje o obyvatelstvu

Více

Rozpočet Univerzity Karlovy v Praze na rok 2009

Rozpočet Univerzity Karlovy v Praze na rok 2009 Rozpočet Univerzity Karlovy v Praze na rok 2009 Obsah: Úvod 1. Provozní rozpočet 1.1. Výnosy 1.2. Náklady 1.3. Výsledek hospodaření 2. Kapitálový rozpočet 3. Tvorba rozpočtu 4. Závěr 5. Tabulková část

Více

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích.

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Eva Rosochatecká Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR Statistické šetření SPČR a ČNB v nefinančních podnicích Výsledky za 4. Vyhodnocení a komentáře 2 O šetření Pravidelné čtvrtletní šetření SPČR a ČNB Od roku 2011, dodnes celkem

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. pololetí roku 2013 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. pololetí 2013 uskutečnil v celkovém objemu 3 240,5 tis. tun, což je o 2,9 % méně než za stejné

Více

3. Konvergenční procesy

3. Konvergenční procesy . Konvergenční procesy.. Nominální konvergence Česká republika neměla v předchozích letech s plněním maastrichtských kritérií nominální konvergence směrem k průměrné úrovni hospodářské a měnové unie v

Více

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014:

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014: - 1-1 Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014: Průmyslová produkce za červen rostla o 8,1% y/y Maloobchodní tržby za červen vzrostly o 8,2% y/y Nezaměstnanost v červenci stagnovala na úrovni 7,4% Inflace

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více

Analýza vývoje ekonomiky a konkurenceschopnosti ČR za 3. čtvrtletí 2011

Analýza vývoje ekonomiky a konkurenceschopnosti ČR za 3. čtvrtletí 2011 Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti Odbor ekonomických analýz Leden 2012 Analýza vývoje ekonomiky a konkurenceschopnosti ČR za 3. čtvrtletí 2011 EXECUTIVE SUMMARY... 2 I. HLAVNÍ TENDENCE

Více

KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH

KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH Makrodata v ČR zveřejněná v květnu: HDP za 1.čtvrtletí 2009 klesl meziročně o 3,4% (očekával se pokles pouze o 1,8%) Průmyslová produkce se v březnu

Více

STABLE TOP 2006. numerikon

STABLE TOP 2006. numerikon numerikon text: Ing. Zdeněk Kunc, CSc., ÚRS PRAHA a.s STABLE TOP 2006 Většina publikovaných TOP žebříčků řadí hodnocené ekonomické subjekty podle jednoho, případně několika kritérií (každé kritérium je

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 V roce 2014 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

Makrodata v ČR zveřejněná v září:

Makrodata v ČR zveřejněná v září: Makrodata v ČR zveřejněná v září: HDP podle konečných údajů vzrostla ve druhém čtvrtletí česká ekonomika oproti prvnímu čtvrtletí o 0,9 % (odhad 0,8 %). Meziročně o 2,4 % (odhad 2,2 %). Průmyslová produkce

Více

DISKUSE. K předmětné prezentaci postupuji srovnání. České republiky se Švédskem. Zpracoval : Jára Miroslav

DISKUSE. K předmětné prezentaci postupuji srovnání. České republiky se Švédskem. Zpracoval : Jára Miroslav 1 DISKUSE K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU ze dne 7. 1. 2016 k prezentaci pan JAROSLAV VOSTATEK Scénáře dílčích penzijních reforem K předmětné prezentaci postupuji srovnání

Více

Demografické a ekonomické souvislosti systému péče o děti v ČR a ve Francii. Kamila Svobodová Věra Kuchařová

Demografické a ekonomické souvislosti systému péče o děti v ČR a ve Francii. Kamila Svobodová Věra Kuchařová Demografické a ekonomické souvislosti systému péče o děti v ČR a ve Francii Kamila Svobodová Věra Kuchařová Počet (v tis.) Úhrnná plodnost Počet (v tis.) Úhrnná plodnost Počet živě narozených dětí a úhrnná

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na:

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na: 1 Úvod Zahraniční obchod České republiky s Čínou patřil v letech 2005 až 2012 v rámci celkových zahraničněobchodních vztahů České republiky k poměrně významným. Na celkovém obratu zahraničního obchodu

Více

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 3/2009 205-05-04 00:00:00 2 Po celý rok 2008 dle údajů NBP (Polské národní banky) - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 50 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 15/Q3 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více