Průběh školního roku 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběh školního roku 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva školy školní rok Základní škola T. G. Masaryka L I T O L Adresa: Palackého 16 Zpracoval: Lysá nad Labem ředitel školy tel.: Mgr. Petr Eliška IZO: IČO: Zřizovatel: Město Lysá nad Labem

2 Průběh školního roku 211/ červenec a srpen září říjen 3 učebny v patře: odstranění krytů na radiátory, výměna radiátorů 1 učebna v patře: výměna PVC, malování, nová nábytková stěna nátěr plotu okolo školního areálu oprava betonu na příjezdové cestě nové obklady na WC ve ŠD pedagogická rada, proškolení zaměstnanců BOZP do 1. ročníku nastoupilo 24 žáků poučení žáků o bezpečnosti a řádu školy ve všech ročnících probíhá výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu kroužky ve šk. roce: pohybové hry, tanečky, divadelní, výtvarné činnosti, florbal, keramika, stolní tenis celoroční projekt Ovoce do škol plenární schůze v tělocvičně 4. ročník Nymburk, dopravní hřiště, dopravní výchova ročník tělocvična, divadelní představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Praha) ročník Přerov nad Labem, prohlídka skanzenu 5. ročník zámek Lysá, vystoupení seniorům (Den seniorů) zasedání školské rady, schválení VZŠ ŠD školní hřiště, Drakiáda ročník tělocvična, přednáška a ukázky sov sdružení Merlin ročník Praha, ZOO ŠD - výstaviště v Lysé nad Labem, Náš chov listopad přihlášení do projektu EU peníze školám kontrola hospodaření školy z MěÚ bez nedostatků DVPP Mgr. Eliška Praha, školní inspekce pedagogická rada konzultační hodiny tělocvična, celoškolní soutěž Ukaž, co umíš ŠD výroba ozdob na výtvarnou soutěž Ozdoba na vánoční strom v Lysé n.l. 2

3 prosinec nová obecně závazná vyhláška č. 4/211, o stanovení spádových obvodů ZŠ města večerní Mikulášská stezka Den otevřených dveří a výstavka k 9. výročí školy ŠD mikulášská besídka s nadílkou vánoční vystoupení s Šátečkem seniorům na zámku dopolední vánoční divadelní představení pro ZŠ a MŠ večerní vánoční vystoupení pro veřejnost Odpolední vystoupení na Štědrý den v římskokatolickém kostele (koledy) 212 leden únor březen rozpočet OR (obecní) na r. 212: ZŠ 486. Kč, (návrh 52.,- Kč) ŠD 14.,- Kč (návrh 16.,- Kč) Návrh investic na r. 212: Rekonstrukce tělocvičny včetně zateplení - neschváleno ročník tělocvična, vystoupení kouzelníka pedagogická rada konzultační hodiny DVPP Mgr. Eliška Nymburk, legislativní změny Mgr. Eliška, Mgr. Kolmanová - MŠ v Litoli: setkání s rodiči před zápisem návštěva předškoláků z MŠ Litol před zápisem MŠMT rozhodnutí o poskytnutí dotace EU peníze školám ,- Kč pololetní vysvědčení ročník Praha, divadelní vystoupení V Dlouhé zápis dostavilo se 32 dětí, zapsáno 24 dětí ze spádové oblasti, 8 nezapsáno z mimo spádových oblastí (z toho 5 odvolání ke KÚ) února jarní prázdniny zasedání školské rady školní kolo v recitaci ročník třídy, Povídání o chlebu (naučný pořad) ročník tělocvična, cirkusové vystoupení Cecilka ŠD tělocvična, celoškolní karneval školní ples Rozpočet na r. 212 z KÚ SR (státní): V Kč r. 212 r. 211 r. 21 r. 29 Platy ONIV (učebnice, pomůcky) Ostatní (odvody,fksp ) Celkem

4 duben ročník tělocvična, divadelní představení O veverce Zrzečce (Hradec Králové) okresní kolo v recitaci v Nymburce pedagogická rada konzultační hodiny pracovníci školy - oslava Dne učitelů ŠD - výstaviště v Lysé nad Labem, Zemědělec - náš chov květen ročník vynášení Morany do Labe kontrola hospodaření školy z MěÚ bez nedostatků 4. ročník dopravní hřiště Nymburk, průkaz cyklisty ŠD - výstaviště v Lysé nad Labem, Zemědělec - náš chov 5. ročník - 7 žáků přijímací zkoušky na VG, 6 přijato (4 VG Nymburk, 2 VG Poděbrady ) ročník Den čarodějnic a čarodějů zábavné soutěže školní dívčí družstva účast na soutěži Školky a školy tančí na výstavišti ředitelské volno ředitelské volno ročník lyské výstaviště, soutěže v lesní škole 1. ročník knihovna Lysá n. L., pasování na čtenáře 3. ročník pětidenní ekopobyt Čábárna celoškolní fotografování červen Den dětí ročník hry, soutěže škola nanečisto pro budoucí prvňáčky uděleny 4 odklady, 1 žák stěhování, vyhověno všem 5 odvolaným 4. a 5. ročník Praha, vlastivědný výlet 4. a 5. ročník pětidenní ekopobyt Střevlík ročník hřiště, ukázky techniky policie a hasičů, pěnová koupel pedagogická rada konzultační hodiny školská rada - zasedání Mgr. Eliška, Mgr. Kolmanová MŠ Litol, slavnostní přebírání budoucích prvňáčků 2. ročník Ostrá, Botanicus 1. a 3. ročník - výstaviště v Lysé nad Labem, Šikovné ruce našich seniorů celoškolní olympiáda celoškolní turnaj ve vybíjené dopolední vystoupení dětského školního divadelního souboru pro žáky a MŠ z okolí večerní vystoupení dětského školního divadelního souboru pro rodiče a veřejnost 5. ročník rozloučení: litolský ranč - jízda na koni, opékání buřtů ocenění žáků roku závěrečné vysvědčení 4

5 Vlastní hodnocení školy PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s RVP, dotace předmětů Na vypracovávání ŠVP se podíleli všichni učitelé školy.dle jednotlivých ročníků, ve kterých dlouhodobě vyučují. Nebyl zjištěn žádný nesoulad mezi ŠVP a RVP (v červnu 21 potvrzeno i Mgr. Evou Šefránkovou z ČŠI v Brně, která si elektronickou poštou vyžádala ŠVP na posouzení). Při kontrolách v hodinách i dokumentaci nebyl zjištěn v jednotlivých ročnících nesoulad mezi učivem a ŠVP. Poprvé probíhala výuka dle ŠVP ve všech ročnících. Průřezová témata včetně etické výchovy byla vhodně zařazována. Návrhy a opatření: Dále využívat značně posílené dotace v Čj k průřezovým tématům. V případě potřeby dát návrh na změnu ŠVP Další programová nabídka např. pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nabídka kroužků K žákům se speciálními vzdělávacími potřebami se snažíme přistupovat individuálně, žáci se zdravotním postižením mají na základě žádosti zákonných zástupců vypracované Individuální plány, případně Individuální přístup ke vzdělávání. Všichni integrovaní žáci měli na základě doporučení PPP možnost navštěvovat ambulantní nácviky. Úspěšně proběhlo přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování ročníku. Kroužky, o které je velký zájem, nabízela škola jako každoročně v dostatečném množství. Kroužky vedou vyučující školy. Kromě toho měli žáci možnost po škole navštěvovat i florbal pro nejmenší a aerobik, které nejsou organizovány školou. V průměru navštěvuje každý žák více než dva kroužky. PODMÍNKY PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ Demografické a další podmínky Část Lysé nad Labem oddělená železniční tratí směrem k Litoli probíhá postupnou změnou. Převážně mladými lidmi je rekonstruována stará zástavba místních rodinných domů, probíhá výstavba nových rodinných domů a u nádraží i bytových domů. Ředitel školy proto navrhl vzhledem ke kapacitě školy zúžení spádové oblasti školy pouze na samostatný katastr Litole. Zastupitelstvo návrh schválilo v nové OZV platné od K zápisu v r. 212 se dostavilo 32 dětí, zapsáno bylo 24 dětí, všechny ze spádové oblasti školy dle nové OZV, po udělení odkladů byly přijaty děti z mimo spádových oblastí. Ve školním roce 211/12 navštěvovalo školu 34 žáků z mimo spádových oblastí. Personální podmínky Nedošlo k žádným změnám, pedagogický sbor (včetně provozních zaměstnanců) je dlouhodobě stabilizovaný (poslední změna vyučujícího v r. 24) a 1% kvalifikovaný odborně i lidsky, pracovníci školy se respektují, jsou kolegiální, a proto nemá ředitel školy potřebu dělat žádné personální změny. Všichni pedagogičtí pracovníci mají dlouhodobou praxi, projevují ochotu a chápou potřebu pracovat pro školu a sebevzdělávat se bez direktivního nařízení vedení školy. Nepříznivou skutečností do budoucna je fakt, že všichni pedagogičtí pracovníci jsou v nevelkém věkovém rozdílu. 5

6 Materiální, technické a hygienické podmínky výchovy a vzdělávání prostory, pomůcky, učebnice, technické prostředky, kvalita pracovního prostředí školy Finanční podmínky jsou dobré. Provozní rozpočet od zřizovatele je dostačující a i přes stále klesající prostředky ze státního rozpočtu na ONIV (pomůcky, učebnice, DVPP atd.) při zvyšujícím se počtu žáků jsme schopni pokrývat potřebné náklady prostředky z vlastní hospodářské činnosti, tj. především pronájmy. Téměř všechny prostory areálu školy, školní družiny i výdejny jídel jsou ve velmi dobrém stavu a odpovídají požadovaným hygienickým a bezpečnostním normám. Postupnou rozmyšlenou rekonstrukcí a stálou údržbou se ve spolupráci se zřizovatelem podařilo dosáhnout funkčního a esteticky kvalitního prostředí. Také vybavení školy včetně techniky je s ohledem na velikost a typ školy kvalitní a vyhovující. Paní učitelky i vychovatelky mají volný přístup k technice i internetu. Finanční prostředky ve školním roce 211/12 byly vzhledem k údržbě i rozvoji využity efektivně. PRŮBĚH VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Průběh výchovy a vzdělávání Výuka probíhala podle platné legislativy. V prvním až třetím ročníku nebyl stanoven přesný rozvrh, pouze denní rozpis vyučovaných předmětů. Učitelé tak mohou vhodně reagovat např. na mezipředmětové vztahy, unavenost žáků atd. Na vzdělávání má značný vliv i dlouho zavedený způsob. Kromě 1. a 2. ročníku jsou v dalších ročnících stálí učitelé. Velmi dobře znají učivo a dokáží lépe odhadnout možnosti žáků. Důležitým faktorem je i dobrá spolupráce mezi učiteli schopnost domluvit se na případných nedostatcích v učivu u přebíraných žáků. Nižším počtem dětí ve třídách je umožněn individuální přístup. Při výuce nebyli žáci dělení na skupiny, pouze v některých kroužkách. Příprava, pomůcky, plánování, cíle výuky Plánování a bezprostřední příprava výchovně-vzdělávací práce jsou dle zjištění z hospitací, kontrol, pozorování atd. z naprosté většiny promyšlené a navazující. Stanovené cíle respektovaly věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo. Řízené a spontánní aktivity se přirozeně prolínaly. Forma provedení vesměs odpovídala danému tématu. Paní učitelky s dětmi pracují dle uvážení frontálně, skupinově i individuálně se snahou dodržet pravila komunikace. Vhodné je navození a využívání přirozených situací i vzhledem ke kompetencím. Zvolené metody a formy práce často nechávají dětem prostor pro svobodné rozhodování, možnost volby a vyjádření vlastního názoru. Paní učitelky se snaží vytvářet pro splnění zadávaných úkolů přiměřený časový prostor. Kvalitu výchovně-vzdělávací práce příznivě ovlivňuje laskavý a vstřícný přístup paní učitelek a pozitivní klima, kdy naprosto převládá pochvala, případně pozitivní napomenutí. Evidentní (a nejen při výuce) je snaha paní učitelek o vytváření pevných základů cílových kompetencí. Ne vždy byly plně využívány všechny dostupné pomůcky a technika. Výchovně vzdělávací činnost byla doplňována dalšími akcemi: školními výlety, návštěvami výstav, divadelních a filmových představení, ekopobyty atd. Návrhy a opatření: Zaměřit se na maximální využívání pomůcek a didaktické techniky. 6

7 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Výsledky výchovy a vzdělávání Výsledky celkově považuji za velmi dobré. Ve výchovné stránce se nám dlouhodobě daří eliminovat negativní jevy (jsme si vědomi, že je to i vzhledem k rodinné atmosféře školy a faktu, že do ni docházejí pouze žáci 1. stupně). Ve školním roce nebyla udělena snížená známka z chování ani důtka ředitele školy, k žádnému závažnému případu (šikana, zneužívání návykových látek, záškoláctví, vandalismus atd.) nedošlo. Důležitou zpětnou vazbou při vzdělávání žáků jsou pro nás kromě spokojenosti většiny místních rodičů a zájmu rodičů z mimo spádových oblastí především výsledky našich bývalých žáků po přechodech na 2. stupeň ZŠ, úspěšnost při přijímacích řízeních a výsledky na víceletých gymnáziích. V letošním roce i povinné zkušební celoplošné testování žáků 5. ročníků, přestože patříme k odpůrcům celoplošných testování. Problémem zůstává úroveň čtení. Návrhy a opatření: Zaměřit se na výuku čtení. 7

8 STAV ŽACTVA NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU Třída Třídní učitel Žáků Chlapců Dívek I. Mgr. Ilona Elišková II. Mgr. Dana Kolmanová III. Mgr. Miroslava Naušová IV. Mgr. Věra Kojičová V. Mgr. Martina Elišková CELKEM Průměr žáků/třídu 21,2 8,6 12,6 Školní družina I. oddělení ŠD Naděžda Jelínková 3 II. oddělení ŠD Irena Vávrová 28 CELKEM 2 58 Stavy žáků od r. 1994: 113, 115, 124, 121, 117, 121, 111, 98, 94, 94, 96, 84, 91, 88, 91, 94, 15, 17, 16 UČEBNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU č.j.167/7 Počet hodin Oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační Minimální časová dotace technologie Člověk a jeho svět 12 Umění a kultura Předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník součet 35 Český jazyk literatura (35 + 7) 9 Anglický jazyk (9 + 1) 2 Matematika (2 + 5) 1 IKT (1 + 1) Prvouka Vlastivěda ,5 1,5 3 Přírodověda ,5 1, výchova Výtvarná výchova výchova 12 Hudební Člověk a svět práce 5 Pracovní Člověk a 1 Tělesná výchova zdraví Oproti minimálním hodinovým dotacím uvedeným v Rámcovému učebnímu plánu (součást RVP) je v naší škole posílena výuka Českého jazyka (o 7 hodin) Anglického jazyka (1) Matematiky (5) a IKT (1) vyučovací hodinu týdně. 8

9 PŘEHLED O PROSPĚCHU, VPU, CHOVÁNÍ A DOCHÁZCE ŽÁKŮ K TŘ. PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH PSV / P / N OR ZŠP VPU / IPV NÁCVIKY / SH DŮTKA ŘŚ 2.ST./ 3.ST. ABSENCE CELKOVĚ OML/NEOML/PRŮMĚR 1. 1,3 / / / / / 1812 / / ,13 1 / / 1 / 1 / / 1666 / / ,13 2 / / 4 / 2 / / 1959 / / ,1 1 / / 5 / / / 1762 / / ,23 / / 6 / / / 1461 / / 81 CELKOVĚ 1, / / 16 / 3 / / 866 / / 82 PSV prospěl s vyznamenáním, P prospěl, N neprospěl OR opakování ročníku, ZŠP přeřazen do základní školy praktické VPU - vývojové poruchy učení, IPV individuální plán vzdělávání, SH - slovní hodnocení DŮTKA ŘŠ důtka ředitele školy, 2. ST. chování uspokojivé, 3. ST. chování neuspokojivé OML omluvené, NEOML - neomluvené PŘEHLED DALŠÍCH AKTIVIT VE ŠK. R POČET ŽÁKŮ /SKUPIN NÁZEV VYUČUJÍCÍ ROĆNÍK Pohybové hry Mgr. I. Elišková 34 / Florbal Mgr. Kojičová / Mgr. Naušová 24 / Tanečky Mgr. I. Elišková 2 / Stolní tenis Mgr. P. Eliška 18 / Dramatická výchova Mgr. M. Elišková 4 / Keramika N. Jelínková 49 / Výtvarné práce I. Vávrová 47 / CELKOVĚ X 232 / 15 X Nácviky VPU Mgr. Kolmanová

10 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY VE ŠK. R ZAŘAZENÍ PLATÁ TŘÍDA / PLATOVÝ STUPEŇ ÚVAZEK ředitel školy 13/4 1% učitelka 12/5 1% učitelka 12/5 1% učitelka 12/4 1% učitelka 12/4 1% učitelka 12/3 1% učitelka 11/5 9% vedoucí vychovatelka 9/5,92% vychovatelka 8/5,77% školník 5/12 37,5% školník 3/12 25% uklízečka 2/12 1% uklízečka 2/12 25% V průběhu roku škola neobdržela stížnost ani žádost o informaci podle zákona č.16/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Česká školní inspekce školu nenavštívila. Škola má vypracovaný Minimální preventivní program a Program proti šikanování, na jejichž realizaci participují všichni zaměstnanci školy. Během školního roku nebyl zaznamenán žádný sociálně patologický jev. Škola není zapojena do mezinárodních a rozvojových programů. Škola je zapojena do programů EU Peníze školám a Ovoce do škol Škola nemá odborovou organizaci. Členové Školské rady od (do ): Jmenovaní členové za zřizovatele: Ing. Roman Fiala (předseda ŠR), Lucie Galčíková Členové zvolení zákonnými zástupci žáků: Mgr. Martina Svobodová, Veronika Mazáčková Členové zvolení pedagogy: Mgr. Věra Kojičová, Naděžda Jelínková Školská rada pracovala v souladu s 168 Školského zákona. Schválila Výroční zprávu školy za r. 21/11. Projednáno pedagogickou radou dne Schváleno školskou radou dne Mgr. Petr Eliška Ředitel ZŠ TGM 1

11 1. třída, paní učitelka Mgr. Ilona Elišková Adamcová Aneta, Brynychová Andrea, Brzobohatá Hana, Fér Štěpán, Fialová Michaela, Hanzal Kryštof, Hájková Kristýna, Hlaváček Radek, Holubová Veronika, Jakubal Jan, Kotranová Adéla, Kratochvíl Petr, Král Albert, Marešová Agáta, Marková Alžběta, Poustka Lukáš, Rejmanová Veronika, Roubíček Jiří, Serbusová Světluše, Střelečková Martina Svěrák Vojtěch, Špitálníková Anna, Touš Petr, Vonášek Jan - Jakub 2. třída, paní učitelka Mgr. Dana Kolmanová Bouřil Šimon, Černá Barbora, Haizler Šimon, Hejzlar Jakub, Jakubal Ondřej, Ježková Marcela, Jíchová Barbora, Karásková Aneta, Kubíče Jakub, Lepka Lukáš, Mazáček Petr, Mislerová Anežka, Pokorná Barbora, Simonová Aneta, Steiner Martin, Šimon Dominik, 11

12 Šnajdr Patrik, Štětková Kateřina, Šubrt Martin, Tesařová Amálie, Zita Jan 3. třída, paní učitelka Mgr. Miroslava Naušová Mgr. Ilona Elišková Fejcová Natálie, Hakenová Veronika, Haldová Kateřina, Havlíková Denisa, Horvátová Adéla, Hrázská Veronika, Ježková Darina, Křivánek Petr, Kundrlíková Tereza, Marková Michaela, Poláček Vladimír Václav, Randusová Jana, Sadílek Ondřej, Součková Eliška, Svěrák Matěj, Špechtová Adéla, Špitálská Denisa, Šturm Daniel, Tlamichová Kateřina, Uhlíř Vít, Záhorka Petr Droberjarová Anna Lucie 4. třída, paní učitelka Mgr. Věra Kojičová Burešová Daniela, Ciryn Martin, Gollinarschová Monika, Hýblerová Veronika, Jeníková Karolína, Jislová Anežka, Kolářová Barbora, Králová Šárka, Krpcová Eliška, Kubíčová Nikola, Marek Lukáš, Marešová Johana, Pokorný Martin, Rypková Tereza, Smolová Gabriela, Špitálník Karel, Špitálská Anna, Votrubcová Nikola, Mislerová Michaela, Robenek Christian, Lažánková Anna 12

13 5. třída, paní učitelka Mgr. Martina Elišková Bíba Martin, Galčíková Alžběta, Hanzal Vojtěch, Havelková Kateřina, Kodlová Alžběta, Kolman Jiří, Kovář Jakub, Krakuvčík Tadeáš, Pohorská Vendula, Rejmanová Karolína, Říhová Barbora, Součková Marie, Steinerová Zoe, Šnajdrová Marie, Tlamicha Matěj, Uddin Oskar, Bízková Dominika, Švehla Michal Pracovníci školy Mgr. Ilona Elišková, Helena Dovolilová, Mgr. Dana Kolmanová, Naděžda Jelínková, Mgr. Petr Eliška, Mgr. Martina Elišková, Irena Vávrová, Mgr. Miroslava Naušová, Mgr. Věra Kojičová 13

Průběh školního roku 2007/2008. červenec a srpen 2007. září. říjen

Průběh školního roku 2007/2008. červenec a srpen 2007. září. říjen Výroční zpráva školy školní rok 27-28 Základní škola T. G. Masaryka L I T O L Adresa: Palackého 16 Zpracoval: 289 22 Lysá nad Labem ředitel školy tel.: 325 561 119 Mgr. Petr Eliška IZO: 2 2 639 IČO: 79

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Soupis hlavní činnosti školy... 1 3. Soupis doplňkové činnosti

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 zpracovaná dle 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14

Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14-1 - 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 1.3. Školská rada 2. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk, za školní rok / Výroční zpráva ředitele školy byla vypracována na základě školského zákona č. 56/4 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2007-2008

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2007-2008 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2007-2008 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 1.1 Škola.3 1.1.1 Základní údaje o škole... 3 1.1.2 Zřizovatel..

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1 Charakteristika školy.3 1.1.1 Škola... 3 1.1.2 Zřizovatel..

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j. 499/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 10.9.2012 Mgr. Romana KOLÁŘOVÁ ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Personální údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

2013/14. Výroční zpráva ředitele školy. Mgr. Karel Špecián Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník

2013/14. Výroční zpráva ředitele školy. Mgr. Karel Špecián Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník 2013/14 Výroční zpráva ředitele školy Mgr. Karel Špecián Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník Právní vymezení: Tato výroční zpráva byla zpracována v souladu s ustanovením 28 odst. 1)

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

školní rok 2013/2014

školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2013/2014 V Radostíně nad Oslavou 25. srpna 2014

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. 445/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. et Ing. Hana Kindlová, ředitelka školy Dílčí zprávu o činnosti MŠ vypracovala: Mgr. Miroslava Krčová Sojovice, září

Více

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Milevsku 17. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Kostomlaty nad Labem

Základní škola Kostomlaty nad Labem Základní škola Kostomlaty nad Labem V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 2013-2014 2 Základní škola Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk V Ý R O Č N Í Z P R Á VA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VZ sestavena dle

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1440/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 14 Ostravice 300 E-mail právnické osoby IČ 75 029 715 Identifikátor 600 134 458 Právní

Více