Průběh školního roku 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběh školního roku 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva školy školní rok Základní škola T. G. Masaryka L I T O L Adresa: Palackého 16 Zpracoval: Lysá nad Labem ředitel školy tel.: Mgr. Petr Eliška IZO: IČO: Zřizovatel: Město Lysá nad Labem

2 Průběh školního roku 211/ červenec a srpen září říjen 3 učebny v patře: odstranění krytů na radiátory, výměna radiátorů 1 učebna v patře: výměna PVC, malování, nová nábytková stěna nátěr plotu okolo školního areálu oprava betonu na příjezdové cestě nové obklady na WC ve ŠD pedagogická rada, proškolení zaměstnanců BOZP do 1. ročníku nastoupilo 24 žáků poučení žáků o bezpečnosti a řádu školy ve všech ročnících probíhá výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu kroužky ve šk. roce: pohybové hry, tanečky, divadelní, výtvarné činnosti, florbal, keramika, stolní tenis celoroční projekt Ovoce do škol plenární schůze v tělocvičně 4. ročník Nymburk, dopravní hřiště, dopravní výchova ročník tělocvična, divadelní představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Praha) ročník Přerov nad Labem, prohlídka skanzenu 5. ročník zámek Lysá, vystoupení seniorům (Den seniorů) zasedání školské rady, schválení VZŠ ŠD školní hřiště, Drakiáda ročník tělocvična, přednáška a ukázky sov sdružení Merlin ročník Praha, ZOO ŠD - výstaviště v Lysé nad Labem, Náš chov listopad přihlášení do projektu EU peníze školám kontrola hospodaření školy z MěÚ bez nedostatků DVPP Mgr. Eliška Praha, školní inspekce pedagogická rada konzultační hodiny tělocvična, celoškolní soutěž Ukaž, co umíš ŠD výroba ozdob na výtvarnou soutěž Ozdoba na vánoční strom v Lysé n.l. 2

3 prosinec nová obecně závazná vyhláška č. 4/211, o stanovení spádových obvodů ZŠ města večerní Mikulášská stezka Den otevřených dveří a výstavka k 9. výročí školy ŠD mikulášská besídka s nadílkou vánoční vystoupení s Šátečkem seniorům na zámku dopolední vánoční divadelní představení pro ZŠ a MŠ večerní vánoční vystoupení pro veřejnost Odpolední vystoupení na Štědrý den v římskokatolickém kostele (koledy) 212 leden únor březen rozpočet OR (obecní) na r. 212: ZŠ 486. Kč, (návrh 52.,- Kč) ŠD 14.,- Kč (návrh 16.,- Kč) Návrh investic na r. 212: Rekonstrukce tělocvičny včetně zateplení - neschváleno ročník tělocvična, vystoupení kouzelníka pedagogická rada konzultační hodiny DVPP Mgr. Eliška Nymburk, legislativní změny Mgr. Eliška, Mgr. Kolmanová - MŠ v Litoli: setkání s rodiči před zápisem návštěva předškoláků z MŠ Litol před zápisem MŠMT rozhodnutí o poskytnutí dotace EU peníze školám ,- Kč pololetní vysvědčení ročník Praha, divadelní vystoupení V Dlouhé zápis dostavilo se 32 dětí, zapsáno 24 dětí ze spádové oblasti, 8 nezapsáno z mimo spádových oblastí (z toho 5 odvolání ke KÚ) února jarní prázdniny zasedání školské rady školní kolo v recitaci ročník třídy, Povídání o chlebu (naučný pořad) ročník tělocvična, cirkusové vystoupení Cecilka ŠD tělocvična, celoškolní karneval školní ples Rozpočet na r. 212 z KÚ SR (státní): V Kč r. 212 r. 211 r. 21 r. 29 Platy ONIV (učebnice, pomůcky) Ostatní (odvody,fksp ) Celkem

4 duben ročník tělocvična, divadelní představení O veverce Zrzečce (Hradec Králové) okresní kolo v recitaci v Nymburce pedagogická rada konzultační hodiny pracovníci školy - oslava Dne učitelů ŠD - výstaviště v Lysé nad Labem, Zemědělec - náš chov květen ročník vynášení Morany do Labe kontrola hospodaření školy z MěÚ bez nedostatků 4. ročník dopravní hřiště Nymburk, průkaz cyklisty ŠD - výstaviště v Lysé nad Labem, Zemědělec - náš chov 5. ročník - 7 žáků přijímací zkoušky na VG, 6 přijato (4 VG Nymburk, 2 VG Poděbrady ) ročník Den čarodějnic a čarodějů zábavné soutěže školní dívčí družstva účast na soutěži Školky a školy tančí na výstavišti ředitelské volno ředitelské volno ročník lyské výstaviště, soutěže v lesní škole 1. ročník knihovna Lysá n. L., pasování na čtenáře 3. ročník pětidenní ekopobyt Čábárna celoškolní fotografování červen Den dětí ročník hry, soutěže škola nanečisto pro budoucí prvňáčky uděleny 4 odklady, 1 žák stěhování, vyhověno všem 5 odvolaným 4. a 5. ročník Praha, vlastivědný výlet 4. a 5. ročník pětidenní ekopobyt Střevlík ročník hřiště, ukázky techniky policie a hasičů, pěnová koupel pedagogická rada konzultační hodiny školská rada - zasedání Mgr. Eliška, Mgr. Kolmanová MŠ Litol, slavnostní přebírání budoucích prvňáčků 2. ročník Ostrá, Botanicus 1. a 3. ročník - výstaviště v Lysé nad Labem, Šikovné ruce našich seniorů celoškolní olympiáda celoškolní turnaj ve vybíjené dopolední vystoupení dětského školního divadelního souboru pro žáky a MŠ z okolí večerní vystoupení dětského školního divadelního souboru pro rodiče a veřejnost 5. ročník rozloučení: litolský ranč - jízda na koni, opékání buřtů ocenění žáků roku závěrečné vysvědčení 4

5 Vlastní hodnocení školy PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s RVP, dotace předmětů Na vypracovávání ŠVP se podíleli všichni učitelé školy.dle jednotlivých ročníků, ve kterých dlouhodobě vyučují. Nebyl zjištěn žádný nesoulad mezi ŠVP a RVP (v červnu 21 potvrzeno i Mgr. Evou Šefránkovou z ČŠI v Brně, která si elektronickou poštou vyžádala ŠVP na posouzení). Při kontrolách v hodinách i dokumentaci nebyl zjištěn v jednotlivých ročnících nesoulad mezi učivem a ŠVP. Poprvé probíhala výuka dle ŠVP ve všech ročnících. Průřezová témata včetně etické výchovy byla vhodně zařazována. Návrhy a opatření: Dále využívat značně posílené dotace v Čj k průřezovým tématům. V případě potřeby dát návrh na změnu ŠVP Další programová nabídka např. pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nabídka kroužků K žákům se speciálními vzdělávacími potřebami se snažíme přistupovat individuálně, žáci se zdravotním postižením mají na základě žádosti zákonných zástupců vypracované Individuální plány, případně Individuální přístup ke vzdělávání. Všichni integrovaní žáci měli na základě doporučení PPP možnost navštěvovat ambulantní nácviky. Úspěšně proběhlo přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování ročníku. Kroužky, o které je velký zájem, nabízela škola jako každoročně v dostatečném množství. Kroužky vedou vyučující školy. Kromě toho měli žáci možnost po škole navštěvovat i florbal pro nejmenší a aerobik, které nejsou organizovány školou. V průměru navštěvuje každý žák více než dva kroužky. PODMÍNKY PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ Demografické a další podmínky Část Lysé nad Labem oddělená železniční tratí směrem k Litoli probíhá postupnou změnou. Převážně mladými lidmi je rekonstruována stará zástavba místních rodinných domů, probíhá výstavba nových rodinných domů a u nádraží i bytových domů. Ředitel školy proto navrhl vzhledem ke kapacitě školy zúžení spádové oblasti školy pouze na samostatný katastr Litole. Zastupitelstvo návrh schválilo v nové OZV platné od K zápisu v r. 212 se dostavilo 32 dětí, zapsáno bylo 24 dětí, všechny ze spádové oblasti školy dle nové OZV, po udělení odkladů byly přijaty děti z mimo spádových oblastí. Ve školním roce 211/12 navštěvovalo školu 34 žáků z mimo spádových oblastí. Personální podmínky Nedošlo k žádným změnám, pedagogický sbor (včetně provozních zaměstnanců) je dlouhodobě stabilizovaný (poslední změna vyučujícího v r. 24) a 1% kvalifikovaný odborně i lidsky, pracovníci školy se respektují, jsou kolegiální, a proto nemá ředitel školy potřebu dělat žádné personální změny. Všichni pedagogičtí pracovníci mají dlouhodobou praxi, projevují ochotu a chápou potřebu pracovat pro školu a sebevzdělávat se bez direktivního nařízení vedení školy. Nepříznivou skutečností do budoucna je fakt, že všichni pedagogičtí pracovníci jsou v nevelkém věkovém rozdílu. 5

6 Materiální, technické a hygienické podmínky výchovy a vzdělávání prostory, pomůcky, učebnice, technické prostředky, kvalita pracovního prostředí školy Finanční podmínky jsou dobré. Provozní rozpočet od zřizovatele je dostačující a i přes stále klesající prostředky ze státního rozpočtu na ONIV (pomůcky, učebnice, DVPP atd.) při zvyšujícím se počtu žáků jsme schopni pokrývat potřebné náklady prostředky z vlastní hospodářské činnosti, tj. především pronájmy. Téměř všechny prostory areálu školy, školní družiny i výdejny jídel jsou ve velmi dobrém stavu a odpovídají požadovaným hygienickým a bezpečnostním normám. Postupnou rozmyšlenou rekonstrukcí a stálou údržbou se ve spolupráci se zřizovatelem podařilo dosáhnout funkčního a esteticky kvalitního prostředí. Také vybavení školy včetně techniky je s ohledem na velikost a typ školy kvalitní a vyhovující. Paní učitelky i vychovatelky mají volný přístup k technice i internetu. Finanční prostředky ve školním roce 211/12 byly vzhledem k údržbě i rozvoji využity efektivně. PRŮBĚH VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Průběh výchovy a vzdělávání Výuka probíhala podle platné legislativy. V prvním až třetím ročníku nebyl stanoven přesný rozvrh, pouze denní rozpis vyučovaných předmětů. Učitelé tak mohou vhodně reagovat např. na mezipředmětové vztahy, unavenost žáků atd. Na vzdělávání má značný vliv i dlouho zavedený způsob. Kromě 1. a 2. ročníku jsou v dalších ročnících stálí učitelé. Velmi dobře znají učivo a dokáží lépe odhadnout možnosti žáků. Důležitým faktorem je i dobrá spolupráce mezi učiteli schopnost domluvit se na případných nedostatcích v učivu u přebíraných žáků. Nižším počtem dětí ve třídách je umožněn individuální přístup. Při výuce nebyli žáci dělení na skupiny, pouze v některých kroužkách. Příprava, pomůcky, plánování, cíle výuky Plánování a bezprostřední příprava výchovně-vzdělávací práce jsou dle zjištění z hospitací, kontrol, pozorování atd. z naprosté většiny promyšlené a navazující. Stanovené cíle respektovaly věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo. Řízené a spontánní aktivity se přirozeně prolínaly. Forma provedení vesměs odpovídala danému tématu. Paní učitelky s dětmi pracují dle uvážení frontálně, skupinově i individuálně se snahou dodržet pravila komunikace. Vhodné je navození a využívání přirozených situací i vzhledem ke kompetencím. Zvolené metody a formy práce často nechávají dětem prostor pro svobodné rozhodování, možnost volby a vyjádření vlastního názoru. Paní učitelky se snaží vytvářet pro splnění zadávaných úkolů přiměřený časový prostor. Kvalitu výchovně-vzdělávací práce příznivě ovlivňuje laskavý a vstřícný přístup paní učitelek a pozitivní klima, kdy naprosto převládá pochvala, případně pozitivní napomenutí. Evidentní (a nejen při výuce) je snaha paní učitelek o vytváření pevných základů cílových kompetencí. Ne vždy byly plně využívány všechny dostupné pomůcky a technika. Výchovně vzdělávací činnost byla doplňována dalšími akcemi: školními výlety, návštěvami výstav, divadelních a filmových představení, ekopobyty atd. Návrhy a opatření: Zaměřit se na maximální využívání pomůcek a didaktické techniky. 6

7 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Výsledky výchovy a vzdělávání Výsledky celkově považuji za velmi dobré. Ve výchovné stránce se nám dlouhodobě daří eliminovat negativní jevy (jsme si vědomi, že je to i vzhledem k rodinné atmosféře školy a faktu, že do ni docházejí pouze žáci 1. stupně). Ve školním roce nebyla udělena snížená známka z chování ani důtka ředitele školy, k žádnému závažnému případu (šikana, zneužívání návykových látek, záškoláctví, vandalismus atd.) nedošlo. Důležitou zpětnou vazbou při vzdělávání žáků jsou pro nás kromě spokojenosti většiny místních rodičů a zájmu rodičů z mimo spádových oblastí především výsledky našich bývalých žáků po přechodech na 2. stupeň ZŠ, úspěšnost při přijímacích řízeních a výsledky na víceletých gymnáziích. V letošním roce i povinné zkušební celoplošné testování žáků 5. ročníků, přestože patříme k odpůrcům celoplošných testování. Problémem zůstává úroveň čtení. Návrhy a opatření: Zaměřit se na výuku čtení. 7

8 STAV ŽACTVA NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU Třída Třídní učitel Žáků Chlapců Dívek I. Mgr. Ilona Elišková II. Mgr. Dana Kolmanová III. Mgr. Miroslava Naušová IV. Mgr. Věra Kojičová V. Mgr. Martina Elišková CELKEM Průměr žáků/třídu 21,2 8,6 12,6 Školní družina I. oddělení ŠD Naděžda Jelínková 3 II. oddělení ŠD Irena Vávrová 28 CELKEM 2 58 Stavy žáků od r. 1994: 113, 115, 124, 121, 117, 121, 111, 98, 94, 94, 96, 84, 91, 88, 91, 94, 15, 17, 16 UČEBNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU č.j.167/7 Počet hodin Oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační Minimální časová dotace technologie Člověk a jeho svět 12 Umění a kultura Předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník součet 35 Český jazyk literatura (35 + 7) 9 Anglický jazyk (9 + 1) 2 Matematika (2 + 5) 1 IKT (1 + 1) Prvouka Vlastivěda ,5 1,5 3 Přírodověda ,5 1, výchova Výtvarná výchova výchova 12 Hudební Člověk a svět práce 5 Pracovní Člověk a 1 Tělesná výchova zdraví Oproti minimálním hodinovým dotacím uvedeným v Rámcovému učebnímu plánu (součást RVP) je v naší škole posílena výuka Českého jazyka (o 7 hodin) Anglického jazyka (1) Matematiky (5) a IKT (1) vyučovací hodinu týdně. 8

9 PŘEHLED O PROSPĚCHU, VPU, CHOVÁNÍ A DOCHÁZCE ŽÁKŮ K TŘ. PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH PSV / P / N OR ZŠP VPU / IPV NÁCVIKY / SH DŮTKA ŘŚ 2.ST./ 3.ST. ABSENCE CELKOVĚ OML/NEOML/PRŮMĚR 1. 1,3 / / / / / 1812 / / ,13 1 / / 1 / 1 / / 1666 / / ,13 2 / / 4 / 2 / / 1959 / / ,1 1 / / 5 / / / 1762 / / ,23 / / 6 / / / 1461 / / 81 CELKOVĚ 1, / / 16 / 3 / / 866 / / 82 PSV prospěl s vyznamenáním, P prospěl, N neprospěl OR opakování ročníku, ZŠP přeřazen do základní školy praktické VPU - vývojové poruchy učení, IPV individuální plán vzdělávání, SH - slovní hodnocení DŮTKA ŘŠ důtka ředitele školy, 2. ST. chování uspokojivé, 3. ST. chování neuspokojivé OML omluvené, NEOML - neomluvené PŘEHLED DALŠÍCH AKTIVIT VE ŠK. R POČET ŽÁKŮ /SKUPIN NÁZEV VYUČUJÍCÍ ROĆNÍK Pohybové hry Mgr. I. Elišková 34 / Florbal Mgr. Kojičová / Mgr. Naušová 24 / Tanečky Mgr. I. Elišková 2 / Stolní tenis Mgr. P. Eliška 18 / Dramatická výchova Mgr. M. Elišková 4 / Keramika N. Jelínková 49 / Výtvarné práce I. Vávrová 47 / CELKOVĚ X 232 / 15 X Nácviky VPU Mgr. Kolmanová

10 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY VE ŠK. R ZAŘAZENÍ PLATÁ TŘÍDA / PLATOVÝ STUPEŇ ÚVAZEK ředitel školy 13/4 1% učitelka 12/5 1% učitelka 12/5 1% učitelka 12/4 1% učitelka 12/4 1% učitelka 12/3 1% učitelka 11/5 9% vedoucí vychovatelka 9/5,92% vychovatelka 8/5,77% školník 5/12 37,5% školník 3/12 25% uklízečka 2/12 1% uklízečka 2/12 25% V průběhu roku škola neobdržela stížnost ani žádost o informaci podle zákona č.16/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Česká školní inspekce školu nenavštívila. Škola má vypracovaný Minimální preventivní program a Program proti šikanování, na jejichž realizaci participují všichni zaměstnanci školy. Během školního roku nebyl zaznamenán žádný sociálně patologický jev. Škola není zapojena do mezinárodních a rozvojových programů. Škola je zapojena do programů EU Peníze školám a Ovoce do škol Škola nemá odborovou organizaci. Členové Školské rady od (do ): Jmenovaní členové za zřizovatele: Ing. Roman Fiala (předseda ŠR), Lucie Galčíková Členové zvolení zákonnými zástupci žáků: Mgr. Martina Svobodová, Veronika Mazáčková Členové zvolení pedagogy: Mgr. Věra Kojičová, Naděžda Jelínková Školská rada pracovala v souladu s 168 Školského zákona. Schválila Výroční zprávu školy za r. 21/11. Projednáno pedagogickou radou dne Schváleno školskou radou dne Mgr. Petr Eliška Ředitel ZŠ TGM 1

11 1. třída, paní učitelka Mgr. Ilona Elišková Adamcová Aneta, Brynychová Andrea, Brzobohatá Hana, Fér Štěpán, Fialová Michaela, Hanzal Kryštof, Hájková Kristýna, Hlaváček Radek, Holubová Veronika, Jakubal Jan, Kotranová Adéla, Kratochvíl Petr, Král Albert, Marešová Agáta, Marková Alžběta, Poustka Lukáš, Rejmanová Veronika, Roubíček Jiří, Serbusová Světluše, Střelečková Martina Svěrák Vojtěch, Špitálníková Anna, Touš Petr, Vonášek Jan - Jakub 2. třída, paní učitelka Mgr. Dana Kolmanová Bouřil Šimon, Černá Barbora, Haizler Šimon, Hejzlar Jakub, Jakubal Ondřej, Ježková Marcela, Jíchová Barbora, Karásková Aneta, Kubíče Jakub, Lepka Lukáš, Mazáček Petr, Mislerová Anežka, Pokorná Barbora, Simonová Aneta, Steiner Martin, Šimon Dominik, 11

12 Šnajdr Patrik, Štětková Kateřina, Šubrt Martin, Tesařová Amálie, Zita Jan 3. třída, paní učitelka Mgr. Miroslava Naušová Mgr. Ilona Elišková Fejcová Natálie, Hakenová Veronika, Haldová Kateřina, Havlíková Denisa, Horvátová Adéla, Hrázská Veronika, Ježková Darina, Křivánek Petr, Kundrlíková Tereza, Marková Michaela, Poláček Vladimír Václav, Randusová Jana, Sadílek Ondřej, Součková Eliška, Svěrák Matěj, Špechtová Adéla, Špitálská Denisa, Šturm Daniel, Tlamichová Kateřina, Uhlíř Vít, Záhorka Petr Droberjarová Anna Lucie 4. třída, paní učitelka Mgr. Věra Kojičová Burešová Daniela, Ciryn Martin, Gollinarschová Monika, Hýblerová Veronika, Jeníková Karolína, Jislová Anežka, Kolářová Barbora, Králová Šárka, Krpcová Eliška, Kubíčová Nikola, Marek Lukáš, Marešová Johana, Pokorný Martin, Rypková Tereza, Smolová Gabriela, Špitálník Karel, Špitálská Anna, Votrubcová Nikola, Mislerová Michaela, Robenek Christian, Lažánková Anna 12

13 5. třída, paní učitelka Mgr. Martina Elišková Bíba Martin, Galčíková Alžběta, Hanzal Vojtěch, Havelková Kateřina, Kodlová Alžběta, Kolman Jiří, Kovář Jakub, Krakuvčík Tadeáš, Pohorská Vendula, Rejmanová Karolína, Říhová Barbora, Součková Marie, Steinerová Zoe, Šnajdrová Marie, Tlamicha Matěj, Uddin Oskar, Bízková Dominika, Švehla Michal Pracovníci školy Mgr. Ilona Elišková, Helena Dovolilová, Mgr. Dana Kolmanová, Naděžda Jelínková, Mgr. Petr Eliška, Mgr. Martina Elišková, Irena Vávrová, Mgr. Miroslava Naušová, Mgr. Věra Kojičová 13

Průběh školního roku 2010/2011. červenec a srpen 2010. září. říjen. listopad

Průběh školního roku 2010/2011. červenec a srpen 2010. září. říjen. listopad Výroční zpráva školy školní rok 21-211 Základní škola T. G. Masaryka L I T O L Adresa: Palackého 16 Zpracoval: 289 22 Lysá nad Labem ředitel školy tel.: 325 561 119 Mgr. Petr Eliška e-mail: zslitol@seznam.cz

Více

Průběh školního roku 2012/2013. červenec a srpen 2012. září. říjen. listopad

Průběh školního roku 2012/2013. červenec a srpen 2012. září. říjen. listopad Výroční zpráva školy školní rok 212-213 Základní škola T. G. Masaryka L I T O L Adresa: Palackého 16 Zpracoval: 289 22 Lysá nad Labem ředitel školy tel.: 325 561 119 Mgr. Petr Eliška e-mail: zslitol@seznam.cz

Více

Průběh školního roku 2009/2010. červenec a srpen 2009. září. říjen

Průběh školního roku 2009/2010. červenec a srpen 2009. září. říjen Výroční zpráva školy školní rok 29-21 Základní škola T. G. Masaryka L I T O L Adresa: Palackého 16 Zpracoval: 289 22 Lysá nad Labem ředitel školy tel.: 325 561 119 Mgr. Petr Eliška e-mail: zslitol@seznam.cz

Více

Průběh školního roku 2013/2014 červenec a srpen 2013. září. říjen. listopad. prosinec. výměna PVC schody, chodba, šatna ŠD obklady WC ŠD

Průběh školního roku 2013/2014 červenec a srpen 2013. září. říjen. listopad. prosinec. výměna PVC schody, chodba, šatna ŠD obklady WC ŠD Výroční zpráva školy školní rok 213-214 Základní škola T. G. Masaryka L I T O L Adresa: Palackého 16 Zpracoval: 289 22 Lysá nad Labem ředitel školy tel.: 325 561 119 Mgr. Petr Eliška e-mail: zslitol@seznam.cz

Více

Průběh školního roku 2007/2008. červenec a srpen 2007. září. říjen

Průběh školního roku 2007/2008. červenec a srpen 2007. září. říjen Výroční zpráva školy školní rok 27-28 Základní škola T. G. Masaryka L I T O L Adresa: Palackého 16 Zpracoval: 289 22 Lysá nad Labem ředitel školy tel.: 325 561 119 Mgr. Petr Eliška IZO: 2 2 639 IČO: 79

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168 Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence Identifikátor: 600 038 335 Termín konání inspekce: 9. a

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více