SVĚ ANNUAL O E. for 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVĚ ANNUAL O E. for 2012"

Transkript

1 ANNUAL REPORT for 2012 U O T E M S EM KOL TA SVĚ VÝR ZPR OČNÍ ZA R AVA OK 201 2

2

3

4 META o. s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů. META, Association for Opportunities of Young Migrants. Hana Marková vedoucí sociální služby pracovní poradkyně Gabriela Gańczarczyk metodička komunitního tlumočení Kristýna Titěrová odborná pracovnice, metodička asistence pedagogům Petra Hlavničková odborná pracovnice, metodička asistence pedagogům Monika Kutilová Lucie Zrůstová projektová koordinátorka Aleš Rumpel projektový koordinátor Petra Kozílková projektová koordinátorka Veronika Lišková PR pracovnice Bára Nosálová odborná pracovnice Blanka Smítková sociální pracovnice Jan Heinrich sociální pracovník Kateřina Sedláčková asistentka Dana Siedemová asistentka Štefánia Kubincová asistentka Silvia Pechmanová asistentka Sídlo a kontaktní adresa/ address: Ječná 546/17, Praha 2 tel/fax: mobil: koordinátorka dobrovolníků a projektová koordinátorka IČO: čísla účtů: / /5500 u Raiffeisen Bank, a. s. 4

5 KDO JSME WHO WE ARE META o. s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů vzniklo v roce META Association for Opportunities of Young Migrants, was established in Věnujeme se integraci cizinců: Our work is dedicated to integration of foreigners: Poskytujeme poradenství a vzdělávací aktivity cizincům a podporujeme pedagogy v jejich práci s žáky a studenty s odlišným mateřským jazykem. Klienty sdružení jsou cizinci bez rozdílu pobytového statusu a pedagogičtí pracovníci všech stupňů a typů škol. Sídlíme v Praze, ale působíme i v dalších krajích České Republiky. Posláním sdružení je aktivně přispívat k nastavování a zkvalitňování podmínek podporujících rovné příležitosti migrantů, a to především v oblasti vzdělávání, které je jednou z podmínek úspěšného začleňování se do společnosti. we provide foreigners with counseling and educational services and we support educators in their work with foreign students. The organization's clients include both foreigners, regardless of their age or their residence status, and educators working at all grade-levels and types of schools. We are settled in Prague but we work also in other regions of the Czech Republic. The main objective of the Association is to actively contribute to the setting and improvement of conditions for migrants, promoting equal opportunities, especially in the field of education, which is one of the conditions for successful integration in the society. Zuzana Vodňanská ředitelka, vedoucí projektů Linda Tutterová projektová supervizorka, zástupkyně ředitelky Tereza Günterová programová manažerka, projektová koordinátorka Lukáš Radostný vedoucí koncepce a rozvoje, odborný pracovník 5

6 Úvodní slovo Vážení a milí přátelé, spolupracovníci a příznivci občanského sdružení META, opět po roce se s Vámi na tomto místě setkávám, abych stručně a výstižně uvedla výroční zprávu. Není to úkol lehký, ba naopak. Rok 2012 byl stejně jako všechny předchozí rokem výjimečným. Ovšem oproti roku 2011, jehož hlavní zásadou bylo čím míň, tím míň z důvodu špatné finanční situace, stal se rok 2012 obdobím nebývalého růstu, a to především díky našim úspěchům v disciplíně zvané grantové výzvy ESF. Začali jsme realizovat dva velké projekty na podporu pracovního uplatnění cizinců. To není samo o sobě nikterak inovativní, nám se však podařilo to spojit s podporou našeho dlouhodobého úsilí, prosazování inkluzivního vzdělávání. Dvaceti klientům z řad cizinců jsme uhradili kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga, patnáct z nich pak nastoupilo na pražské základní školy, kde působí jako asistenti pedagogů pro znevýhodněné žáky. Dalším třiceti zájemcům jsme uhradili rekvalifikační kurz pro komunitní tlumočníky, sedmnáct z nich nyní jako komunitní tlumočníci působí v několika neziskových organizacích a velmi často jejich služby využívají školy pro komunikaci s rodiči žáků cizinců. V obou případech se tak samotní příjemci naší podpory stávají nositeli podpory pro jiné znevýhodněné osoby. A to lze bez nadsázky a s využitím projektového žargonu označit za přidanou hodnotu. Kromě tradičních poradenských a vzdělávacích aktivit jsme v roce 2012 nabízeli i různé aktivity volnočasové, např. výlety či divadelní kroužek. Ten v květnu vyvrcholil premiérou (a současně i derniérou) divadelní hry Paštikáři. Mezinárodní tvůrčí tým vytvořil představení o předsudcích, které si o sobě navzájem budujeme a s péčí řádných hospodářů pěstujeme. Mnoho se událo v oblasti podpory pedagogům, školili jsme, asistovali, radili, plnili webový portál Inkluzivní škola, upevňovali národní i mezinárodní spolupráci, uspořádali konferenci (mezinárodní) a vydali publikaci (naši druhou). Toliko můj letošní pokus o stručný a výstižný úvod. Děkuji tímto všem za podporu, přízeň a spolupráci a přeji Vám příjemnou četbu! Zuzana Vodňanská 6

7 Dear friends, colleagues and supporters of META Association, Once again, after a year we meet here so I can briefly and accurately introduce our annual report. It is not an easy task, on the contrary. The year 2012 was, as well as the previous year, exceptional for us. However, compared to 2011, which guiding principle was "less is less" due to unfavorable financial situation, 2012 became a period of unprecedented growth, mainly due to our success in the discipline called grant tenders ESF. We started to implement two major projects to support employment of foreigners. This is not by itself an innovative way, but we managed to connect these projects with our long-term efforts, the promotion of inclusive education. Twenty clients out of foreigners were supported with a retraining course for teaching assistants, fifteen of them currently work in Prague elementary schools, where they hold the job of teaching assistant for pupils with special needs. Another thirty clients were supported with a training courses for community interpreters, seventeen of them work as community interpreters in several non-profit organizations and their services are very often used by schools to communicate with parents of foreign students. In both cases, the recipients of our support themselves became the bearers of support for other disadvantaged persons. And this can be with no exaggeration and with the use of project jargon marked as added value. In 2012, in addition to our regular counseling and educational activities, we have been offering various leisure time activities, such as trips or theater circle. This activity peaked with a premiere (as well as derniere) in May of the play called "Pâté". An international creative team put together a play about prejudice, which we build againts each other and with a proper care of a farmer we indulge. A lot has happened in the area of support for educators, we trained, assisted, advised, performed web portal Inclusive School, consolidated national and international cooperation, organized a conference (international) and published a book (our second). So much for my attempt at this brief and concise introduction. Thank you all for your support, affection and cooperation. I wish you a pleasant reading! Zuzana Vodňanská 7

8 SLUŽBY PRO CIZINCE: Poradenství v oblasti vzdělávání a pracovní poradenství V roce 2012 služby pro cizince využilo 741 klientů, z toho 322 opakovaně. Od roku 2007 máme registrovanou službu odborného sociálního poradenství, jejíž cílovou skupinou jsou migranti a azylanti bez rozdílu věku. Během roku 2012 sociální pracovníci nejčastěji poskytovali informace o českém vzdělávacím systému, asistovali cizincům při procesu nostrifikace vzdělání ze SŠ a ZŠ a uznávání rovnocennosti VŠ vzdělání. Dále sociální pracovníci pomáhali s výběrem škol i s vytipováním vhodného navazujícího studia. Věnovali se podpoře žáků cizinců během školní docházky, zprostředkovávali komunikaci se školou, doprovázeli rodiče žáků cizinců do škol (včetně zajištění tlumočení). Kromě Prahy a Středočeského kraje poskytujeme pracovní poradenství i v Královéhradeckém a Karlovarském kraji. Ve Středočeském kraji působíme v Mladé Boleslavi, a to každý čtvrtek od 12:00-16:00. V rámci služeb pro cizince dále poskytujeme: asistence žákům s odlišným mateřským jazykem asistenci a podporu dobrovolníků volnočasové aktivity vzdělávací aktivity možnost využít naší knihovnu, studovnu a internet (2 PC s připojením k internetu, knihovna s učebnicemi, odbornou literaturou, beletrií, audioknihy, hry atd.) 8 Nejčastější země původu našich klientů jsou: Ukrajina, Rusko, Čína, Vietnam, Mongolsko, Kazachstán, Bělorusko, Kyrgyzstán, Moldavsko, Sýrie, Uzbekistán, Afghánistán, Arménie, Nigérie, Gruzie, Kuba, Thajsko, Izrael, Ázerbájdžán, Brazílie, Bulharsko, Írán, Republika Kongo, Súdán.

9 Services for Foreigners Professional Social and Occupational Counseling In 2012, services for foreigners were used by 741 clients, of which 322 are long therm clients. Since 2007, we are a registered provider of Professional Social Counseling services, which target group are migrants and asylum-seekers of all ages. During 2012, social workers mostly provided information about the Czech educational system, assisted foreigners in the process of validating their education of secondary and primary schools and the recognition of equivalence of university degrees. In addition, social workers also helped with school selection and the forecasting of appropriate follow-up study. They were dedicated to the support of foreign pupils in Czech school life, mediating communication between the parents and the institution, providing accompaniment (including the provision of interpretation). Our workers also provided information about Czech lenguage courses, admissions to nursery and primary schools. An integral part of the services we provide to foreigners is a professional occupational counseling, which helps them choose the right retraining course focused on the Czech labor market, write resumes and cover letters in Czech lenguage. The occupational counseling also includes skills audit, professional diagnosis and preparation for job interviews. Specific information about these services is given in the information for individual projects. Other services provided to foreigners are: Assistance to non-native speaking students Tutoring and volunteer support Leisure time activities Educational activities On-site resources: librery, study room, internet. The most common countries of origin of our clients are: Ukraine, Russia, China, Vietnam, Mongolia, Kazakhstan, Belarus, Kyrgyzstan, Moldova, Syria, Uzbekistan, Afghanistan, Armenia, Nigeria, Georgia, Cuba, Thailand, Israel, Azerbaijan, Brazil, Bulgaria, Iran, The Republic of Congo and Sudan. In addition to Prague and Central Bohemia Region we also provide occupational counseling in Hradec Kralové and Karlovy Vary. In the Central Bohemia Region we operate in Mladá Boleslav (every Thursday from 12:00 to 4:00 p.m.). 9

10 Činnost dobrovolníků a stážistů Pomoc a podpora dobrovolníků je pro práci METY zásadní, velmi si jich vážíme a touto cestou jim DĚKUJEME! Za rok 2012 působilo v METĚ celkem 39 dobrovolníků a stážistů, přičemž přibližně polovina dobrovolníků pokračovala v činnosti již od roku 2011, druhá část se zapojila nově. Pro nové dobrovolníky proběhla dvě úvodní školení, jedno v březnu a druhé v říjnu, na kterých se dobrovolníci dověděli informace o METĚ, o migraci a cizinecké legislativě, o sociálních službách organizace a o tom, jak vyučovat češtinu jako cizí jazyk. Po celý rok měli dobrovolníci k dispozici koordinátorku dobrovolníků, odborné pracovníky a externí supervizorku. Dobrovolníci se v roce 2012 zapojili do těchto aktivit: Doučování Volnočasové aktivity Doučování je klíčovou aktivitou dobrovolnického programu. Během roku proběhlo celkem 39 doučování pro 32 klientů, někteří klienti měli i dvě nebo víc doučování v průběhu roku. Až na dvě skupinové přípravné skupiny k maturitě byla všechna doučování individuální. Většina doučování byla zaměřena na češtinu, která dělá žákům a studentům s odlišným mateřským jazykem největší problém. Z ostatních doučovaných předmětů to byla hlavně literatura, matematika, historie a chemie. V roce 2012 se dobrovolníci zapojili i do přípravy a realizace volnočasových aktivit, které pomáhaly klientům blíže se seznámit s českým prostředím, s historií a kulturou a byly skvělou příležitosti k poznání nových lidí a k procvičování češtiny. Celkem proběhlo 5 poznávacích výletů v Praze a Středočeském kraji (Kutná Hora, Okoř, Vyšehrad, Ondřejovská hvězdárna a historická vesnička Botanicus). Kromě výletů pomáhali dobrovolníci s přípravou diskusních setkání a zapojili se i do nácviku divadelního představení s názvem "Paštikáři", jehož úspěšná premiéra se konala v květnu Někteří dobrovolníci a stážisté pomáhali i v rámci organizace, zapojili se do chodu kanceláře, vyhledávali informace pro klienty, zapojili se do příprav účasti na Refufestu a jiných akcí neziskových organizací. 1 Okoř Botanicus Praha Vyšehrad lysá n.l. 5 Hvězdárna ondřejov 4 Kutná Hora

11 Activities of Volunteers and Interns The help and support of our volunteers is essential to our organization, we greatly appreciate their work and we would like to thank them this way. In 2012 there were a total of 39 META volunteers and interns, approximately half of them have been working with us since 2011, the other half is newly engaged. New volunteers were provided with two introductory sessions, one in March and one in October, at which volunteers learned about META, migration and immigration law, social services organization and how to teach Czech lenguage as a foreign language. Throughout the year, volunteers are supported by a coordinator of volunteers, social workers and external supervisor help. Tutoring Tutoring is a key activity of the volunteer program. During the year 2012 we had a total of 39 tutoring classes for 32 clients, some of them also had two or more tutoring during the year. Apart from two larger groups preparing for the graduation, all other tutorings were individual. Most classes focused on the Czech language, which is for the pupils and students with a different mother lenguage the biggest problem. Among the other subjects tutored it was mostly literature, mathematics, history and chemistry. In 2012, we organized a total of 5 trips, including tours in Prague and trips to Central Bohemia region (Kutná Hora, Okoř, Vyšehrad, observatory Ondřejovská and historic village Botanicus). Volunteers as well helped with the preparation of discussion meetings and participated in rehearsal and theatrical performance called Pâté of the successful premiere, witch was premiered in May Some volunteers and interns got also involved in META as an office support, seeking information for clients, helping with the attendance of our organization in Refufestu and other events of non-profit organizations. Leisure time activities The volunteers also helped with the preparation and realization of leisure time activities. These activities help clients to become familiar with the Czech environment, history and culture, but also give them a great opportunity to meet new people and practice Czech lenguage skills. 11

12 Služby pro pedagogy: Podporu pedagogických pracovníků a rozvoj naší činnosti v oblasti začleňování žáků cizinců jsme v roce 2012 mohli realizovat především díky podpoře z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, z Evropského sociálního fondu, z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrátu hl.m. Prahy a Nadace rozvoje občanské společnosti. Konkrétní informace naleznete v části věnované jednotlivým projektům. Vzdělávací aktivity Poradenství Asistence na základních školách META i nadále organizuje semináře věnované tématu začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do škol, výuce češtiny jako cizího jazyka a tématu multikulturní výchovy. Semináře jsou realizovány jak pro učitele mateřských, základních a středních škol, tak i pro vysokoškolské studenty pedagogiky. Některé semináře jsou využívány i ostatními odbornými pracovníky ve školství, mezi účastníky byli také pracovníci pedagogicko-psychologických poraden či České školní inspekce. Kromě cyklu 3 seminářů akreditovaného MŠMT jsme v roce 2012 na základě poptávky učitelů a škol akreditovali také zkrácené čtyřhodinové verze seminářů a nadále jsme školám nabízeli možnost objednat si seminář na klíč. Ve spolupráci s městskými částmi Praha 3 a Praha 14 jsme realizovali semináře pro pedagogy ze spádových škol. Školy i samotní pedagogové se na METU obraceli při řešení problematických situací při vzdělávání cizinců. Celkem nás kontaktovalo 84 pedagogů, v několika případech byla spolupráce intenzivní a dlouhodobá. Nejčastější dotazy se týkaly materiálů pro výuku žáků cizinců, hodnocení, způsobu výuky a tvorby vyrovnávacího plánu. Pracovnice METY pokračovaly i v roce 2012 v poskytování asistence pedagogům pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Zapojeni byli pedagogové ze škol ve Středočeském kraji (Gymnázium Komenského v Nymburce, ZŠ Davle, ZŠ Mnichovice) a v Praze (ZŠ Meteorologická, ZŠ Sázavská). V druhé polovině roku se asistence na pražských školách rozšířila díky projektu Cizinci jako asistenti pedagogů. Zapojily se ZŠ Pošepného nám., ZŠ Karla Čapka, ZŠ Nepomuc21 ká, ZŠ a MŠ Angel, ZŠ Jana Wericha, ZŠ Jižní IV., ZŠ Červený vrch, ZŠ Na Smetance, ZŠ Sázavská, ZŠ Jana Masaryka)

13 Services for educators Thanks to the support from the European Fund for the Integration of third-country Nationals, from the European Social Fund of the Ministry of Education, Youth and Sports, from Prague City Hall and from The Foundation for Community Development, we were able to provide in 2012 support for educators and to develop our activities related to the support of integration of foreign pupils in Czech educational system. Specific information about these services is given in the information for individual projects. Educational activities On-site assistance in elementary schools META continues organizing seminars, which are focused on the integration of students with a different mother lenguage in Czech schools, on teaching Czech as a foreign language and on the topic of multicultural education. Seminars are curried out fot teachers of kindergarten, elementary and secondary schools, as well as for higher education students. Some seminars are also frequented by other professionals in education, among the participants we had also employees of educational-psychological counseling or Czech School Inspection. Based on the demand of educators and schools we have accredited, apart from the three/cycle seminar accredited by The Ministry of Education, four-hour shortened version seminars and we continued offering to schools the option of ordering a seminar addapted to their special needs. In cooperation with the municipal of Prague 3 and Prague 14 we carried out workshops for educators of local school. In 2012, we continued providing assistance to teachers working with students with a different mother lenguage. Educators involved in this cooperation were from schools in the Central Bohemia Region (High school Komenského v Nymburce, elementary school Davle and elementary school Mnichovice) and in Prague (elementary school Meteorologická and elementary school Sázavská). Counseling Schools and educators themselves turned to META for help in solving problematic situations in the education of foreign pupils. Total of 84 teachers contacted us, in several cases the cooperation was intensive and long-termed. Frequently asked questions were related to materials for teaching foreign pupils, evaluation problems, method of teaching and creation of a compensation plan. Thanks to the project Foreigners as Teaching assistants, that started in the middle of the year, we extended our services of assistance to other primary school in Prague. The project newly engaged elementary school Pošepného nám., elementary school Karla Čapka, elementary school Nepomucká, elementary and primery school Angel, elementary school Jana Wericha, elementary school Jižní IV., elementary school Červený vrch, elementary school Na Smetance, elementary school Sázavská and elementary school Jana Masaryka). 13

14 Tvorba metodických materiálů Společně s učiteli odborní pracovníci METY diskutovali, vyvíjeli a pilotovali pedagogické postupy, díky kterým by i žáci s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka mohli plnohodnotně rozvíjet své vědomosti a dovednosti v různých předmětech. Výstupem této práce jsou pak konkrétní výukové materiály do jednotlivých předmětů, které tento cíl naplňují. K dispozici jsou ke stažení na Učitelům a školám byla v průběhu roku nabízena publikace Jaká je škola u mě doma, která jim zprostředkovává pohled na osobní zkušenost žáků z 12 zemí mimo EU, odborné informace ke vzdělávacímu systému v těchto zemích a poskytuje tipy a náměty pro samotnou výuku. Koncepční a další odborná činnost Kromě aktivit zaměřených na přímou podporu pedagogů při práci s žáky s odlišným mateřským jazykem jsme se věnovali i činnostem koncepčního rázu. Důležitým počinem byla konference Přístupy k začleňování cizinců do škol - saská inspirace, která se konala 14. června 2012 v prostorách Goethe-Insitutu v Praze. Jako hlavní řečník vystoupila Dr. Christine Mäkert ze Sächsische Bildungsagentur, 14 která představila zkušenosti s programem FörMig, zaměřeným na jazykové vzdělávání žáků cizinců v Sasku. Konference se dále účastnili zástupci institucí státní správy, škol i neziskových organizací. Zástupci METY se v průběhu roku též účastnili pracovních skupin, které se konaly v rámci činnosti Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty, České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) a Integračního centra Praha. Webový informační portál Inkluzivní škola.cz META stále provozuje, obnovuje a doplňuje portál určený pedagogům i odborné veřejnosti, který je plně věnován tématu dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem ve školách. Počet návštěv ukazuje, že povědomí o něm i jeho obliba pořád roste ( návštěvníků podniklo návštěv).

15 Methodological materials Professional workers from META together with teachers discussed, developed and piloted pedagogical practices, which purpose is to help pupils with insufficient knowledge of Czech language to fully develop their knowledge and skills in different subjects. The outcomes of this work are specific teaching materials for each subject, free to download at During the year, educators and schools had been offered the publication "How is our school back home," which shows them the view of a personal experience of 12 students from thirdcountry nationals, gives them qualified information about the education system in these countries and provides them with tips and suggestions for the teaching process. Conceptual and other professional activities In addition to activities focused on direct support for teachers working with pupils with a different mother lenguage, we also focused on activities of conceptual nature. An important event in this field was the conference "Different approaches for the integration of foreigners students in schools - Saxon inspiration", witch was held on June 14th 2012 in Goethe-Institutes in Prague. As a keynote speaker stepped out Dr. Christine Mäkert from Sächsische Bildungsagentur, who presented the experience with the program FörMig, which focuses on lenguage teaching of foreign students in Saxony. The conference was also attended by representatives of government institutions, schools and non-profit organizations. Representatives of META also participated during the year in working groups, which have been part of the activities of Consortium of NGOs working with migrants, Czech professional society for inclusive education (ČOSIV) and Integration Centre in Prague. Informational web portal Inkluzivniskola.cz /Inclusive school/ META still runs, updates and adds new material to its portal for educators and professionals that is fully devoted and dedicated to the topic of children and pupils with a different mother lenguage in schools. The increase of number of visits shows, that awareness and popularity of our portal continues growing (55300 visitors/ 73,792 hits). 15

16 Příběh Jin z Číny Příchod dítěte bez znalosti českého jazyka do české školy je nelehkou životní zkouškou. Školský systém není na podporu takových dětí připraven a vzdělávání se tak pro tyto děti stává bojem, ve kterém jsou často samy, v lepším případě za podpory svých rodičů, učitelů a spolužáků. Jin je dívka, která přišla poprvé do české školy na začátku školního roku své 6. třídy. Česky neuměla vůbec nic. Do ČR se přistěhovala z Číny pouze se svým o rok mladším bratrem a žije u svých příbuzných, rovněž z Číny. Vstup do školy pro ni nebyl jednoduchý. Ze strany své rodiny nemohla žádnou velkou podporu čekat, jelikož její příbuzní neměli pro samou práci čas se dětem věnovat. Natož jim hradit nějaké doučování. Nicméně měla štěstí v tom, že se dostala do školy, kde fungoval projekt Nejste na to sami! II. a díky němu jí mohla škola nabídnout systematickou jazykovou přípravu a i následnou další podporu při zvládání ostatních předmětů. Dětí jako Jin bylo v dané škole více. Jin s nimi chodila 6 hodin týdně na češtinu a sama pak další dvě hodiny na doučování. Asistentky, které díky projektu ve škole působily, jí částečně pomáhaly i při výuce ve třídě. Zároveň jí i bratrovi ukázaly možnosti, jak se přihlásit do odpoledního kroužku, aby netrávili veškerý volný čas doma u počítačových her. The story of Jin from China The arrival of a child to the Czech school without the knowledge of the Czech language is a very complicated live experience. The school system is not ready to support such children, which means that education becomes a struggle, in which are the pupils often alone, at best, with the support of their parents, teachers or classmates. Jin is a girl, who came to the Czech schools at the beginning of the academic year for her sixth grade. She had no knowledge in Czech lenguage. She came to Czech Republic with her only one year younger brother, lives with her relatives, also from China. Her start in the school was not easy. She could not expect much help from her family, because their working schedule make it impossible to dedicate their time to children. Payed tutorial was not an option either. She was lucky that she got into a school, which had the You are not alone II.! programme, thanks to witch the school was able to offer her a systematic lenguage preparation and other support in different subjects. This particular school has more than one pupil in the same situation. Jin shared with them six hours a week of a lenguage class and she also had two more hour of a individual tutorial class. Assistents that were working in the school, as a part of the project, helped her also during the lessons. They showed her, and her brother, how to get involved with the afterclass activities, so they did not have to spend their free time at home with computer games. 16

17 17

18 PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2012 Cizinci jako komunitní tlumočníci Projekt financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Doba realizace: 1. červenec prosinec 2013 Místo realizace: Hl. město Praha, Královéhradecký a Karlovarský kraj Kontaktní osoba: Petra Kozílková Projekt je zaměřen na podporu pracovního uplatnění cizinců ze třetích zemí (tzn. mimo EU) s trvalým pobytem v Praze, Karlovarském nebo Královéhradeckém kraji. Mezi jeho stěžejní aktivity patří Job klub a rekvalifikační kurz Komunitní tlumočníci ve styku s cizinci a menšinami ČR. V Job klubu bylo v roce 2012 podpořeno 37 osob. Pracovní poradce s klienty konzultoval jejich profesní směřování a optimální uplatnění v kontextu pracovního trhu ČR s přihlédnutím k jejich preferencím a dosažené kvalifikaci. Cílové skupině projektu byl také nabídnut rekvalifikační kurz Komunitní tlumočníci ve styku s cizinci a menšinami ČR. Hlavním kritériem pro zapojení do kurzu byla především znalost češtiny (adekvátní pro výkon tlumočníka) a samozřejmě znalost mateřského jazyka. Do kurzu bylo vybráno celkem 30 osob, z následujících zemí: z Ukrajiny (13 osob), Ruska (9 osob), Vietnamu (3 osoby), Mongolska (1 osoba), Palestiny (1 osoba), Mexika (1 osoba), Běloruska (1 osoba) a Kazachstánu (1 osoba). V rámci projektu bylo vytvořeno 10 pracovních úvazků na dobu 6 měsíců. Úlohou komunitních tlumočníků je vedle tlumočení v běžných situacích v institucionálním prostředí, kde klient a zástupci instituce nehovoří stejným jazykem, také zprostředkování porozumění těm, kteří se - kromě neznalosti českého jazyka - nedostatečně orientují v reáliích České republiky. Ostatní klienti Job klubu mohli absolvovat jiný rekvalifikační kurz, který jim pomůže v nalezení odpovídajícího pracovního uplatnění. 18

19 PROJECTS REALIZATION IN YEAR 2012 Foreigners as a community interpretors Project financed as part of the OPLLZ program from the resources of the European Social Founds and the state budget of the Czech Republic. Realization period: July 1st 2012 december 31th 2013 Project localization: Prague, Karlovy Vary and Hradec Králové Regions Contact person: Petra Kozílková The project aims to support the employment of third-countries nationals (non European Union) residents of Prague, Karlovy Vary and Hradec Kralové Region. Its principal activities include the Job Club services and retraining course for community interpreters in contact with foreigners and minorities in Czech Republic. In 2012, 37 clients were supported by the Job club services. Taking into consideration clients preferences and qualifications, our occupational consultant helped them with their professional orientation and optimal employment in the context of the labor market in Czech Republic. The target group was also offered retraining course for community interpreters in contact with foreigners and minorities in our country. The main criterion for participation in the course was primarily the knowledge of Czech lenguage (adequate level for an interpreter position) and of course the knowledge of the mother lenguage. Total of 30 persons from the following countries were selected for the course: Ukraine (13 persons), Russia (9 persons), Vietnam (3 persons), Mongolia (1 person), Palestine (1 person), Mexico (1 person), Belarus (1 person) and Kazakhstan (1 person). In addition, the project also created 10 full time job position for six months. The role of community interpreters includes not only the interpretation of common situations in the institutional environment, where the client and representatives of institutions do not speak the same language, but also the mediation of understanding to those who - in addition to their lack of knowledge of the Czech language are not sufficiently familiar with the facts in Czech Republic. The rest of Job Club clients could choose some other retraining course, witch could help them in finding appropiate employment. 19

20 Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci III, IV Projekt spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a z prostředků MŠMT, programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců. Doba realizace: 1. leden červen 2012 /1. červenec červen 2013 Místo realizace: celá ČR Kontaktní osoba: Lukáš Radostný, Tereza Günterová Projekty navazovaly na programy realizované v letech Jejich hlavním cílem bylo, a i nadále je, přispívat prostřednictvím metodické a informační podpory k rozšiřování kompetencí stávajících i budoucích pedagogů v oblasti práce s žáky cizinci a podporovat tak efektivní začleňování žáků do českého vzdělávacího systému. Nadále probíhalo rozšiřování existujícího webového portálu portál prošel jazykovou a obsahovou korekturou. Proběhlo celkem 27 seminářů; většina z nich pro pedagogy základních a středních škol (Královéhradecký, Olomoucký, Pardubický, Zlínský, Jihomoravský kraj, hl. m. Praha). Pro pedagogy mateřských škol byly zrealizovány 3 semináře. Téma inkluzivního vzdělávání a práce s žáky s odlišným mateřským jazykem jsme se snažili vnášet také do výuky budoucích učitelů; spolupráce byla navázána s UK Praha, UJEP Ústí nad Labem, ZČU Plzeň. Pedagogům byla poskytnuta metodická podpora v celkovém rozsahu takřka 60 hodin. Kromě jednorázových intervencí byl největší zájem o podporu při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a pomoc s organizací práce při výuce. Nadále mohli pedagogové využívat pomoc asistentů, asistenci zajišťovaly odborné pracovnice ve spolupráci s dobrovolníky, externími spolupracovníky a studenty. Na základě zkušeností byl upraven a akreditován vzdělávací kurz Asistent pedagoga pro žáky cizince. V rámci pracovních skupin složených z pedagogů a expertů na výuku češtiny jako cizího jazyka vznikaly výukové materiály pro český jazyk, prvouku, vlastivědu/dějepis a přírodovědu/přírodopis. V souladu s cílem METY, kterým je m. j. dosažení systémové změny českého vzdělávacího systému směrem k inkluzi žáků se speciálními potřebami, jsme se zaměřili také na rozvoj spolupráce s pracovníky školských odborů. Na základě jejich zjištěných vzdělávacích potřeb a jejich možností při poskytování podpory školám jsme připravili seminář, který bude realizován v příštím roce. V pokračujícím projektu současně plánujeme rozšířit spolupráci s klíčovými partnery státní správy a dalších institucí činných v oblasti vzdělávání. 20

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

výroční zpráva za rok 20 13 annual report for 2013 1

výroční zpráva za rok 20 13 annual report for 2013 1 yen gu r.n mg výroční zpráva za rok 20 13 annual report for 2013 1 řekli o nás Je pro mě velmi motivující a povzbuzující vědět, že existují organizace jako META, které se starají o vzdělávání dětí cizinců

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 --ANNUAL REPORT 2011 BUĎME AKTIVNÍMI OBČANY ZAJÍMEJME SE O DRUHÉ Název našeho občanského sdružení BALIME je zkratka Bavíme Lidi Medii Cíle: Vzdělávací činnost, především v oblasti

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

PEARSON EduTour 2016. English in Focus

PEARSON EduTour 2016. English in Focus PEARSON EduTour 2016 English in Focus 16 March 2016 Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703 - CZ-700 30 Ostrava 8:30-9:30 REGISTRATION, WELCOME REFRESHMENTS ELEMENTARY SCHOOL UPPER SECONDARY

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

AJ 3_09_Education.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_09_Education.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 EDUCATION AJ 3 Konverzační témata DUM č. 9 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské *1993 Vyučování na naší škole trvá od 8:05 do 15:50. Lessons at our school last from 8:05 a.m. to 3:50 p.m. Vyučovací hodina trvá 45 minut. One lesson lasts 45 minutes. Přestávky trvají od 5-20 minut.

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem(omj)

Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem(omj) Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem(omj) META, O.P.S. poradenství cizincům v oblasti vzdělávání, kurzy ČDJ, doučování aktivity zaměřené na pedagogy semináře akreditované MŠMT, poradenství webový

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_325_AJ_05 Mgr. Pavla Matýsková Anglický

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

COMENIUS PROJECT návštěva v České republice 3. 8. 10. 2009

COMENIUS PROJECT návštěva v České republice 3. 8. 10. 2009 COMENIUS PROJECT návštěva v České republice 3. 8. 10. 2009 Ve dnech 3. až 8. října 2009 jsme na naší škole přivítali návštěvu zástupců zahraničních škol, které s námi spolupracují v rámci mezinárodního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

STRUČNÉ ZÁPISKY Z METY

STRUČNÉ ZÁPISKY Z METY PŘEDMĚT: STRUČNÉ ZÁPISKY Z METY TŘÍDA: ROK: Briefs from META or the Annual Report for Dear friends, colleagues and supporters of META Association, Vážení přátelé, spolupracovníci a příznivci občanského

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

INNO VET Exploring innovative models of best practice in VET which enhance the workplace learning of employees who are non-native native speakers

INNO VET Exploring innovative models of best practice in VET which enhance the workplace learning of employees who are non-native native speakers INNO VET Exploring innovative models of best practice in VET which enhance the workplace learning of employees who are non-native native speakers CIC Centrum pro Integraci Cizinců sociálnía pracovníporadenstvícizincům,podpora

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

THE PLAN OF THE PROJECT

THE PLAN OF THE PROJECT THE PLAN OF THE PROJECT Students life in the Land of the Rising Sun Students research in sociology discipline 1. Name of the project: Students life in the Land of the Rising Sun 2. Date of realization:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2011

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2011 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2011 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce Dům zahraniční spolupráce Evropské projekty a jejich možnosti Vladimíra Pavlicová Konference projektu Matematika s radostí, 15. 5. 2015 Programy v gesci DZS European Schoolnet Scientix EUN Academy e-skills

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES Velká Británie International Study Programmes organizuje kurzy pro učitele anglického jazyka ve 12 destinacích ve Velké Británii. Některé kurzy vede Dr. Diana Hicks, spoluautorka

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Bc. Eva DOHNÁLKOVÁ Česká zemědělská univerzita v Praze, Studijní a informační centrum dohnalko@sic.czu.cz PhDr. Hana LANDOVÁ, Ph.D. Česká zemědělská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh43 Vypracovala,

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

OSTOMY ASSOCIATION and COLORECTAL CANCER. www.ilco.cz 2012

OSTOMY ASSOCIATION and COLORECTAL CANCER. www.ilco.cz 2012 OSTOMY ASSOCIATION and COLORECTAL CANCER www.ilco.cz 2012 Ostomists are people with permanent or temporary stoma or ureter terminal to the abdominal wall Reasons for ostomy are always serious illness PROBLEMS

Více

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK)

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) BOŽENA MANNOVÁ, JOSEF BIČÍK České vysoké učení technické v Praze Abstrakt: Vzhledem k rostoucímu počtu seniorů v populaci je velmi důležité poskytnout seniorům vzdělání,

Více