SVĚ ANNUAL O E. for 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVĚ ANNUAL O E. for 2012"

Transkript

1 ANNUAL REPORT for 2012 U O T E M S EM KOL TA SVĚ VÝR ZPR OČNÍ ZA R AVA OK 201 2

2

3

4 META o. s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů. META, Association for Opportunities of Young Migrants. Hana Marková vedoucí sociální služby pracovní poradkyně Gabriela Gańczarczyk metodička komunitního tlumočení Kristýna Titěrová odborná pracovnice, metodička asistence pedagogům Petra Hlavničková odborná pracovnice, metodička asistence pedagogům Monika Kutilová Lucie Zrůstová projektová koordinátorka Aleš Rumpel projektový koordinátor Petra Kozílková projektová koordinátorka Veronika Lišková PR pracovnice Bára Nosálová odborná pracovnice Blanka Smítková sociální pracovnice Jan Heinrich sociální pracovník Kateřina Sedláčková asistentka Dana Siedemová asistentka Štefánia Kubincová asistentka Silvia Pechmanová asistentka Sídlo a kontaktní adresa/ address: Ječná 546/17, Praha 2 tel/fax: mobil: koordinátorka dobrovolníků a projektová koordinátorka IČO: čísla účtů: / /5500 u Raiffeisen Bank, a. s. 4

5 KDO JSME WHO WE ARE META o. s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů vzniklo v roce META Association for Opportunities of Young Migrants, was established in Věnujeme se integraci cizinců: Our work is dedicated to integration of foreigners: Poskytujeme poradenství a vzdělávací aktivity cizincům a podporujeme pedagogy v jejich práci s žáky a studenty s odlišným mateřským jazykem. Klienty sdružení jsou cizinci bez rozdílu pobytového statusu a pedagogičtí pracovníci všech stupňů a typů škol. Sídlíme v Praze, ale působíme i v dalších krajích České Republiky. Posláním sdružení je aktivně přispívat k nastavování a zkvalitňování podmínek podporujících rovné příležitosti migrantů, a to především v oblasti vzdělávání, které je jednou z podmínek úspěšného začleňování se do společnosti. we provide foreigners with counseling and educational services and we support educators in their work with foreign students. The organization's clients include both foreigners, regardless of their age or their residence status, and educators working at all grade-levels and types of schools. We are settled in Prague but we work also in other regions of the Czech Republic. The main objective of the Association is to actively contribute to the setting and improvement of conditions for migrants, promoting equal opportunities, especially in the field of education, which is one of the conditions for successful integration in the society. Zuzana Vodňanská ředitelka, vedoucí projektů Linda Tutterová projektová supervizorka, zástupkyně ředitelky Tereza Günterová programová manažerka, projektová koordinátorka Lukáš Radostný vedoucí koncepce a rozvoje, odborný pracovník 5

6 Úvodní slovo Vážení a milí přátelé, spolupracovníci a příznivci občanského sdružení META, opět po roce se s Vámi na tomto místě setkávám, abych stručně a výstižně uvedla výroční zprávu. Není to úkol lehký, ba naopak. Rok 2012 byl stejně jako všechny předchozí rokem výjimečným. Ovšem oproti roku 2011, jehož hlavní zásadou bylo čím míň, tím míň z důvodu špatné finanční situace, stal se rok 2012 obdobím nebývalého růstu, a to především díky našim úspěchům v disciplíně zvané grantové výzvy ESF. Začali jsme realizovat dva velké projekty na podporu pracovního uplatnění cizinců. To není samo o sobě nikterak inovativní, nám se však podařilo to spojit s podporou našeho dlouhodobého úsilí, prosazování inkluzivního vzdělávání. Dvaceti klientům z řad cizinců jsme uhradili kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga, patnáct z nich pak nastoupilo na pražské základní školy, kde působí jako asistenti pedagogů pro znevýhodněné žáky. Dalším třiceti zájemcům jsme uhradili rekvalifikační kurz pro komunitní tlumočníky, sedmnáct z nich nyní jako komunitní tlumočníci působí v několika neziskových organizacích a velmi často jejich služby využívají školy pro komunikaci s rodiči žáků cizinců. V obou případech se tak samotní příjemci naší podpory stávají nositeli podpory pro jiné znevýhodněné osoby. A to lze bez nadsázky a s využitím projektového žargonu označit za přidanou hodnotu. Kromě tradičních poradenských a vzdělávacích aktivit jsme v roce 2012 nabízeli i různé aktivity volnočasové, např. výlety či divadelní kroužek. Ten v květnu vyvrcholil premiérou (a současně i derniérou) divadelní hry Paštikáři. Mezinárodní tvůrčí tým vytvořil představení o předsudcích, které si o sobě navzájem budujeme a s péčí řádných hospodářů pěstujeme. Mnoho se událo v oblasti podpory pedagogům, školili jsme, asistovali, radili, plnili webový portál Inkluzivní škola, upevňovali národní i mezinárodní spolupráci, uspořádali konferenci (mezinárodní) a vydali publikaci (naši druhou). Toliko můj letošní pokus o stručný a výstižný úvod. Děkuji tímto všem za podporu, přízeň a spolupráci a přeji Vám příjemnou četbu! Zuzana Vodňanská 6

7 Dear friends, colleagues and supporters of META Association, Once again, after a year we meet here so I can briefly and accurately introduce our annual report. It is not an easy task, on the contrary. The year 2012 was, as well as the previous year, exceptional for us. However, compared to 2011, which guiding principle was "less is less" due to unfavorable financial situation, 2012 became a period of unprecedented growth, mainly due to our success in the discipline called grant tenders ESF. We started to implement two major projects to support employment of foreigners. This is not by itself an innovative way, but we managed to connect these projects with our long-term efforts, the promotion of inclusive education. Twenty clients out of foreigners were supported with a retraining course for teaching assistants, fifteen of them currently work in Prague elementary schools, where they hold the job of teaching assistant for pupils with special needs. Another thirty clients were supported with a training courses for community interpreters, seventeen of them work as community interpreters in several non-profit organizations and their services are very often used by schools to communicate with parents of foreign students. In both cases, the recipients of our support themselves became the bearers of support for other disadvantaged persons. And this can be with no exaggeration and with the use of project jargon marked as added value. In 2012, in addition to our regular counseling and educational activities, we have been offering various leisure time activities, such as trips or theater circle. This activity peaked with a premiere (as well as derniere) in May of the play called "Pâté". An international creative team put together a play about prejudice, which we build againts each other and with a proper care of a farmer we indulge. A lot has happened in the area of support for educators, we trained, assisted, advised, performed web portal Inclusive School, consolidated national and international cooperation, organized a conference (international) and published a book (our second). So much for my attempt at this brief and concise introduction. Thank you all for your support, affection and cooperation. I wish you a pleasant reading! Zuzana Vodňanská 7

8 SLUŽBY PRO CIZINCE: Poradenství v oblasti vzdělávání a pracovní poradenství V roce 2012 služby pro cizince využilo 741 klientů, z toho 322 opakovaně. Od roku 2007 máme registrovanou službu odborného sociálního poradenství, jejíž cílovou skupinou jsou migranti a azylanti bez rozdílu věku. Během roku 2012 sociální pracovníci nejčastěji poskytovali informace o českém vzdělávacím systému, asistovali cizincům při procesu nostrifikace vzdělání ze SŠ a ZŠ a uznávání rovnocennosti VŠ vzdělání. Dále sociální pracovníci pomáhali s výběrem škol i s vytipováním vhodného navazujícího studia. Věnovali se podpoře žáků cizinců během školní docházky, zprostředkovávali komunikaci se školou, doprovázeli rodiče žáků cizinců do škol (včetně zajištění tlumočení). Kromě Prahy a Středočeského kraje poskytujeme pracovní poradenství i v Královéhradeckém a Karlovarském kraji. Ve Středočeském kraji působíme v Mladé Boleslavi, a to každý čtvrtek od 12:00-16:00. V rámci služeb pro cizince dále poskytujeme: asistence žákům s odlišným mateřským jazykem asistenci a podporu dobrovolníků volnočasové aktivity vzdělávací aktivity možnost využít naší knihovnu, studovnu a internet (2 PC s připojením k internetu, knihovna s učebnicemi, odbornou literaturou, beletrií, audioknihy, hry atd.) 8 Nejčastější země původu našich klientů jsou: Ukrajina, Rusko, Čína, Vietnam, Mongolsko, Kazachstán, Bělorusko, Kyrgyzstán, Moldavsko, Sýrie, Uzbekistán, Afghánistán, Arménie, Nigérie, Gruzie, Kuba, Thajsko, Izrael, Ázerbájdžán, Brazílie, Bulharsko, Írán, Republika Kongo, Súdán.

9 Services for Foreigners Professional Social and Occupational Counseling In 2012, services for foreigners were used by 741 clients, of which 322 are long therm clients. Since 2007, we are a registered provider of Professional Social Counseling services, which target group are migrants and asylum-seekers of all ages. During 2012, social workers mostly provided information about the Czech educational system, assisted foreigners in the process of validating their education of secondary and primary schools and the recognition of equivalence of university degrees. In addition, social workers also helped with school selection and the forecasting of appropriate follow-up study. They were dedicated to the support of foreign pupils in Czech school life, mediating communication between the parents and the institution, providing accompaniment (including the provision of interpretation). Our workers also provided information about Czech lenguage courses, admissions to nursery and primary schools. An integral part of the services we provide to foreigners is a professional occupational counseling, which helps them choose the right retraining course focused on the Czech labor market, write resumes and cover letters in Czech lenguage. The occupational counseling also includes skills audit, professional diagnosis and preparation for job interviews. Specific information about these services is given in the information for individual projects. Other services provided to foreigners are: Assistance to non-native speaking students Tutoring and volunteer support Leisure time activities Educational activities On-site resources: librery, study room, internet. The most common countries of origin of our clients are: Ukraine, Russia, China, Vietnam, Mongolia, Kazakhstan, Belarus, Kyrgyzstan, Moldova, Syria, Uzbekistan, Afghanistan, Armenia, Nigeria, Georgia, Cuba, Thailand, Israel, Azerbaijan, Brazil, Bulgaria, Iran, The Republic of Congo and Sudan. In addition to Prague and Central Bohemia Region we also provide occupational counseling in Hradec Kralové and Karlovy Vary. In the Central Bohemia Region we operate in Mladá Boleslav (every Thursday from 12:00 to 4:00 p.m.). 9

10 Činnost dobrovolníků a stážistů Pomoc a podpora dobrovolníků je pro práci METY zásadní, velmi si jich vážíme a touto cestou jim DĚKUJEME! Za rok 2012 působilo v METĚ celkem 39 dobrovolníků a stážistů, přičemž přibližně polovina dobrovolníků pokračovala v činnosti již od roku 2011, druhá část se zapojila nově. Pro nové dobrovolníky proběhla dvě úvodní školení, jedno v březnu a druhé v říjnu, na kterých se dobrovolníci dověděli informace o METĚ, o migraci a cizinecké legislativě, o sociálních službách organizace a o tom, jak vyučovat češtinu jako cizí jazyk. Po celý rok měli dobrovolníci k dispozici koordinátorku dobrovolníků, odborné pracovníky a externí supervizorku. Dobrovolníci se v roce 2012 zapojili do těchto aktivit: Doučování Volnočasové aktivity Doučování je klíčovou aktivitou dobrovolnického programu. Během roku proběhlo celkem 39 doučování pro 32 klientů, někteří klienti měli i dvě nebo víc doučování v průběhu roku. Až na dvě skupinové přípravné skupiny k maturitě byla všechna doučování individuální. Většina doučování byla zaměřena na češtinu, která dělá žákům a studentům s odlišným mateřským jazykem největší problém. Z ostatních doučovaných předmětů to byla hlavně literatura, matematika, historie a chemie. V roce 2012 se dobrovolníci zapojili i do přípravy a realizace volnočasových aktivit, které pomáhaly klientům blíže se seznámit s českým prostředím, s historií a kulturou a byly skvělou příležitosti k poznání nových lidí a k procvičování češtiny. Celkem proběhlo 5 poznávacích výletů v Praze a Středočeském kraji (Kutná Hora, Okoř, Vyšehrad, Ondřejovská hvězdárna a historická vesnička Botanicus). Kromě výletů pomáhali dobrovolníci s přípravou diskusních setkání a zapojili se i do nácviku divadelního představení s názvem "Paštikáři", jehož úspěšná premiéra se konala v květnu Někteří dobrovolníci a stážisté pomáhali i v rámci organizace, zapojili se do chodu kanceláře, vyhledávali informace pro klienty, zapojili se do příprav účasti na Refufestu a jiných akcí neziskových organizací. 1 Okoř Botanicus Praha Vyšehrad lysá n.l. 5 Hvězdárna ondřejov 4 Kutná Hora

11 Activities of Volunteers and Interns The help and support of our volunteers is essential to our organization, we greatly appreciate their work and we would like to thank them this way. In 2012 there were a total of 39 META volunteers and interns, approximately half of them have been working with us since 2011, the other half is newly engaged. New volunteers were provided with two introductory sessions, one in March and one in October, at which volunteers learned about META, migration and immigration law, social services organization and how to teach Czech lenguage as a foreign language. Throughout the year, volunteers are supported by a coordinator of volunteers, social workers and external supervisor help. Tutoring Tutoring is a key activity of the volunteer program. During the year 2012 we had a total of 39 tutoring classes for 32 clients, some of them also had two or more tutoring during the year. Apart from two larger groups preparing for the graduation, all other tutorings were individual. Most classes focused on the Czech language, which is for the pupils and students with a different mother lenguage the biggest problem. Among the other subjects tutored it was mostly literature, mathematics, history and chemistry. In 2012, we organized a total of 5 trips, including tours in Prague and trips to Central Bohemia region (Kutná Hora, Okoř, Vyšehrad, observatory Ondřejovská and historic village Botanicus). Volunteers as well helped with the preparation of discussion meetings and participated in rehearsal and theatrical performance called Pâté of the successful premiere, witch was premiered in May Some volunteers and interns got also involved in META as an office support, seeking information for clients, helping with the attendance of our organization in Refufestu and other events of non-profit organizations. Leisure time activities The volunteers also helped with the preparation and realization of leisure time activities. These activities help clients to become familiar with the Czech environment, history and culture, but also give them a great opportunity to meet new people and practice Czech lenguage skills. 11

12 Služby pro pedagogy: Podporu pedagogických pracovníků a rozvoj naší činnosti v oblasti začleňování žáků cizinců jsme v roce 2012 mohli realizovat především díky podpoře z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, z Evropského sociálního fondu, z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrátu hl.m. Prahy a Nadace rozvoje občanské společnosti. Konkrétní informace naleznete v části věnované jednotlivým projektům. Vzdělávací aktivity Poradenství Asistence na základních školách META i nadále organizuje semináře věnované tématu začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do škol, výuce češtiny jako cizího jazyka a tématu multikulturní výchovy. Semináře jsou realizovány jak pro učitele mateřských, základních a středních škol, tak i pro vysokoškolské studenty pedagogiky. Některé semináře jsou využívány i ostatními odbornými pracovníky ve školství, mezi účastníky byli také pracovníci pedagogicko-psychologických poraden či České školní inspekce. Kromě cyklu 3 seminářů akreditovaného MŠMT jsme v roce 2012 na základě poptávky učitelů a škol akreditovali také zkrácené čtyřhodinové verze seminářů a nadále jsme školám nabízeli možnost objednat si seminář na klíč. Ve spolupráci s městskými částmi Praha 3 a Praha 14 jsme realizovali semináře pro pedagogy ze spádových škol. Školy i samotní pedagogové se na METU obraceli při řešení problematických situací při vzdělávání cizinců. Celkem nás kontaktovalo 84 pedagogů, v několika případech byla spolupráce intenzivní a dlouhodobá. Nejčastější dotazy se týkaly materiálů pro výuku žáků cizinců, hodnocení, způsobu výuky a tvorby vyrovnávacího plánu. Pracovnice METY pokračovaly i v roce 2012 v poskytování asistence pedagogům pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Zapojeni byli pedagogové ze škol ve Středočeském kraji (Gymnázium Komenského v Nymburce, ZŠ Davle, ZŠ Mnichovice) a v Praze (ZŠ Meteorologická, ZŠ Sázavská). V druhé polovině roku se asistence na pražských školách rozšířila díky projektu Cizinci jako asistenti pedagogů. Zapojily se ZŠ Pošepného nám., ZŠ Karla Čapka, ZŠ Nepomuc21 ká, ZŠ a MŠ Angel, ZŠ Jana Wericha, ZŠ Jižní IV., ZŠ Červený vrch, ZŠ Na Smetance, ZŠ Sázavská, ZŠ Jana Masaryka)

13 Services for educators Thanks to the support from the European Fund for the Integration of third-country Nationals, from the European Social Fund of the Ministry of Education, Youth and Sports, from Prague City Hall and from The Foundation for Community Development, we were able to provide in 2012 support for educators and to develop our activities related to the support of integration of foreign pupils in Czech educational system. Specific information about these services is given in the information for individual projects. Educational activities On-site assistance in elementary schools META continues organizing seminars, which are focused on the integration of students with a different mother lenguage in Czech schools, on teaching Czech as a foreign language and on the topic of multicultural education. Seminars are curried out fot teachers of kindergarten, elementary and secondary schools, as well as for higher education students. Some seminars are also frequented by other professionals in education, among the participants we had also employees of educational-psychological counseling or Czech School Inspection. Based on the demand of educators and schools we have accredited, apart from the three/cycle seminar accredited by The Ministry of Education, four-hour shortened version seminars and we continued offering to schools the option of ordering a seminar addapted to their special needs. In cooperation with the municipal of Prague 3 and Prague 14 we carried out workshops for educators of local school. In 2012, we continued providing assistance to teachers working with students with a different mother lenguage. Educators involved in this cooperation were from schools in the Central Bohemia Region (High school Komenského v Nymburce, elementary school Davle and elementary school Mnichovice) and in Prague (elementary school Meteorologická and elementary school Sázavská). Counseling Schools and educators themselves turned to META for help in solving problematic situations in the education of foreign pupils. Total of 84 teachers contacted us, in several cases the cooperation was intensive and long-termed. Frequently asked questions were related to materials for teaching foreign pupils, evaluation problems, method of teaching and creation of a compensation plan. Thanks to the project Foreigners as Teaching assistants, that started in the middle of the year, we extended our services of assistance to other primary school in Prague. The project newly engaged elementary school Pošepného nám., elementary school Karla Čapka, elementary school Nepomucká, elementary and primery school Angel, elementary school Jana Wericha, elementary school Jižní IV., elementary school Červený vrch, elementary school Na Smetance, elementary school Sázavská and elementary school Jana Masaryka). 13

14 Tvorba metodických materiálů Společně s učiteli odborní pracovníci METY diskutovali, vyvíjeli a pilotovali pedagogické postupy, díky kterým by i žáci s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka mohli plnohodnotně rozvíjet své vědomosti a dovednosti v různých předmětech. Výstupem této práce jsou pak konkrétní výukové materiály do jednotlivých předmětů, které tento cíl naplňují. K dispozici jsou ke stažení na Učitelům a školám byla v průběhu roku nabízena publikace Jaká je škola u mě doma, která jim zprostředkovává pohled na osobní zkušenost žáků z 12 zemí mimo EU, odborné informace ke vzdělávacímu systému v těchto zemích a poskytuje tipy a náměty pro samotnou výuku. Koncepční a další odborná činnost Kromě aktivit zaměřených na přímou podporu pedagogů při práci s žáky s odlišným mateřským jazykem jsme se věnovali i činnostem koncepčního rázu. Důležitým počinem byla konference Přístupy k začleňování cizinců do škol - saská inspirace, která se konala 14. června 2012 v prostorách Goethe-Insitutu v Praze. Jako hlavní řečník vystoupila Dr. Christine Mäkert ze Sächsische Bildungsagentur, 14 která představila zkušenosti s programem FörMig, zaměřeným na jazykové vzdělávání žáků cizinců v Sasku. Konference se dále účastnili zástupci institucí státní správy, škol i neziskových organizací. Zástupci METY se v průběhu roku též účastnili pracovních skupin, které se konaly v rámci činnosti Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty, České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) a Integračního centra Praha. Webový informační portál Inkluzivní škola.cz META stále provozuje, obnovuje a doplňuje portál určený pedagogům i odborné veřejnosti, který je plně věnován tématu dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem ve školách. Počet návštěv ukazuje, že povědomí o něm i jeho obliba pořád roste ( návštěvníků podniklo návštěv).

15 Methodological materials Professional workers from META together with teachers discussed, developed and piloted pedagogical practices, which purpose is to help pupils with insufficient knowledge of Czech language to fully develop their knowledge and skills in different subjects. The outcomes of this work are specific teaching materials for each subject, free to download at During the year, educators and schools had been offered the publication "How is our school back home," which shows them the view of a personal experience of 12 students from thirdcountry nationals, gives them qualified information about the education system in these countries and provides them with tips and suggestions for the teaching process. Conceptual and other professional activities In addition to activities focused on direct support for teachers working with pupils with a different mother lenguage, we also focused on activities of conceptual nature. An important event in this field was the conference "Different approaches for the integration of foreigners students in schools - Saxon inspiration", witch was held on June 14th 2012 in Goethe-Institutes in Prague. As a keynote speaker stepped out Dr. Christine Mäkert from Sächsische Bildungsagentur, who presented the experience with the program FörMig, which focuses on lenguage teaching of foreign students in Saxony. The conference was also attended by representatives of government institutions, schools and non-profit organizations. Representatives of META also participated during the year in working groups, which have been part of the activities of Consortium of NGOs working with migrants, Czech professional society for inclusive education (ČOSIV) and Integration Centre in Prague. Informational web portal Inkluzivniskola.cz /Inclusive school/ META still runs, updates and adds new material to its portal for educators and professionals that is fully devoted and dedicated to the topic of children and pupils with a different mother lenguage in schools. The increase of number of visits shows, that awareness and popularity of our portal continues growing (55300 visitors/ 73,792 hits). 15

16 Příběh Jin z Číny Příchod dítěte bez znalosti českého jazyka do české školy je nelehkou životní zkouškou. Školský systém není na podporu takových dětí připraven a vzdělávání se tak pro tyto děti stává bojem, ve kterém jsou často samy, v lepším případě za podpory svých rodičů, učitelů a spolužáků. Jin je dívka, která přišla poprvé do české školy na začátku školního roku své 6. třídy. Česky neuměla vůbec nic. Do ČR se přistěhovala z Číny pouze se svým o rok mladším bratrem a žije u svých příbuzných, rovněž z Číny. Vstup do školy pro ni nebyl jednoduchý. Ze strany své rodiny nemohla žádnou velkou podporu čekat, jelikož její příbuzní neměli pro samou práci čas se dětem věnovat. Natož jim hradit nějaké doučování. Nicméně měla štěstí v tom, že se dostala do školy, kde fungoval projekt Nejste na to sami! II. a díky němu jí mohla škola nabídnout systematickou jazykovou přípravu a i následnou další podporu při zvládání ostatních předmětů. Dětí jako Jin bylo v dané škole více. Jin s nimi chodila 6 hodin týdně na češtinu a sama pak další dvě hodiny na doučování. Asistentky, které díky projektu ve škole působily, jí částečně pomáhaly i při výuce ve třídě. Zároveň jí i bratrovi ukázaly možnosti, jak se přihlásit do odpoledního kroužku, aby netrávili veškerý volný čas doma u počítačových her. The story of Jin from China The arrival of a child to the Czech school without the knowledge of the Czech language is a very complicated live experience. The school system is not ready to support such children, which means that education becomes a struggle, in which are the pupils often alone, at best, with the support of their parents, teachers or classmates. Jin is a girl, who came to the Czech schools at the beginning of the academic year for her sixth grade. She had no knowledge in Czech lenguage. She came to Czech Republic with her only one year younger brother, lives with her relatives, also from China. Her start in the school was not easy. She could not expect much help from her family, because their working schedule make it impossible to dedicate their time to children. Payed tutorial was not an option either. She was lucky that she got into a school, which had the You are not alone II.! programme, thanks to witch the school was able to offer her a systematic lenguage preparation and other support in different subjects. This particular school has more than one pupil in the same situation. Jin shared with them six hours a week of a lenguage class and she also had two more hour of a individual tutorial class. Assistents that were working in the school, as a part of the project, helped her also during the lessons. They showed her, and her brother, how to get involved with the afterclass activities, so they did not have to spend their free time at home with computer games. 16

17 17

18 PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2012 Cizinci jako komunitní tlumočníci Projekt financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Doba realizace: 1. červenec prosinec 2013 Místo realizace: Hl. město Praha, Královéhradecký a Karlovarský kraj Kontaktní osoba: Petra Kozílková Projekt je zaměřen na podporu pracovního uplatnění cizinců ze třetích zemí (tzn. mimo EU) s trvalým pobytem v Praze, Karlovarském nebo Královéhradeckém kraji. Mezi jeho stěžejní aktivity patří Job klub a rekvalifikační kurz Komunitní tlumočníci ve styku s cizinci a menšinami ČR. V Job klubu bylo v roce 2012 podpořeno 37 osob. Pracovní poradce s klienty konzultoval jejich profesní směřování a optimální uplatnění v kontextu pracovního trhu ČR s přihlédnutím k jejich preferencím a dosažené kvalifikaci. Cílové skupině projektu byl také nabídnut rekvalifikační kurz Komunitní tlumočníci ve styku s cizinci a menšinami ČR. Hlavním kritériem pro zapojení do kurzu byla především znalost češtiny (adekvátní pro výkon tlumočníka) a samozřejmě znalost mateřského jazyka. Do kurzu bylo vybráno celkem 30 osob, z následujících zemí: z Ukrajiny (13 osob), Ruska (9 osob), Vietnamu (3 osoby), Mongolska (1 osoba), Palestiny (1 osoba), Mexika (1 osoba), Běloruska (1 osoba) a Kazachstánu (1 osoba). V rámci projektu bylo vytvořeno 10 pracovních úvazků na dobu 6 měsíců. Úlohou komunitních tlumočníků je vedle tlumočení v běžných situacích v institucionálním prostředí, kde klient a zástupci instituce nehovoří stejným jazykem, také zprostředkování porozumění těm, kteří se - kromě neznalosti českého jazyka - nedostatečně orientují v reáliích České republiky. Ostatní klienti Job klubu mohli absolvovat jiný rekvalifikační kurz, který jim pomůže v nalezení odpovídajícího pracovního uplatnění. 18

19 PROJECTS REALIZATION IN YEAR 2012 Foreigners as a community interpretors Project financed as part of the OPLLZ program from the resources of the European Social Founds and the state budget of the Czech Republic. Realization period: July 1st 2012 december 31th 2013 Project localization: Prague, Karlovy Vary and Hradec Králové Regions Contact person: Petra Kozílková The project aims to support the employment of third-countries nationals (non European Union) residents of Prague, Karlovy Vary and Hradec Kralové Region. Its principal activities include the Job Club services and retraining course for community interpreters in contact with foreigners and minorities in Czech Republic. In 2012, 37 clients were supported by the Job club services. Taking into consideration clients preferences and qualifications, our occupational consultant helped them with their professional orientation and optimal employment in the context of the labor market in Czech Republic. The target group was also offered retraining course for community interpreters in contact with foreigners and minorities in our country. The main criterion for participation in the course was primarily the knowledge of Czech lenguage (adequate level for an interpreter position) and of course the knowledge of the mother lenguage. Total of 30 persons from the following countries were selected for the course: Ukraine (13 persons), Russia (9 persons), Vietnam (3 persons), Mongolia (1 person), Palestine (1 person), Mexico (1 person), Belarus (1 person) and Kazakhstan (1 person). In addition, the project also created 10 full time job position for six months. The role of community interpreters includes not only the interpretation of common situations in the institutional environment, where the client and representatives of institutions do not speak the same language, but also the mediation of understanding to those who - in addition to their lack of knowledge of the Czech language are not sufficiently familiar with the facts in Czech Republic. The rest of Job Club clients could choose some other retraining course, witch could help them in finding appropiate employment. 19

20 Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci III, IV Projekt spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a z prostředků MŠMT, programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců. Doba realizace: 1. leden červen 2012 /1. červenec červen 2013 Místo realizace: celá ČR Kontaktní osoba: Lukáš Radostný, Tereza Günterová Projekty navazovaly na programy realizované v letech Jejich hlavním cílem bylo, a i nadále je, přispívat prostřednictvím metodické a informační podpory k rozšiřování kompetencí stávajících i budoucích pedagogů v oblasti práce s žáky cizinci a podporovat tak efektivní začleňování žáků do českého vzdělávacího systému. Nadále probíhalo rozšiřování existujícího webového portálu portál prošel jazykovou a obsahovou korekturou. Proběhlo celkem 27 seminářů; většina z nich pro pedagogy základních a středních škol (Královéhradecký, Olomoucký, Pardubický, Zlínský, Jihomoravský kraj, hl. m. Praha). Pro pedagogy mateřských škol byly zrealizovány 3 semináře. Téma inkluzivního vzdělávání a práce s žáky s odlišným mateřským jazykem jsme se snažili vnášet také do výuky budoucích učitelů; spolupráce byla navázána s UK Praha, UJEP Ústí nad Labem, ZČU Plzeň. Pedagogům byla poskytnuta metodická podpora v celkovém rozsahu takřka 60 hodin. Kromě jednorázových intervencí byl největší zájem o podporu při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a pomoc s organizací práce při výuce. Nadále mohli pedagogové využívat pomoc asistentů, asistenci zajišťovaly odborné pracovnice ve spolupráci s dobrovolníky, externími spolupracovníky a studenty. Na základě zkušeností byl upraven a akreditován vzdělávací kurz Asistent pedagoga pro žáky cizince. V rámci pracovních skupin složených z pedagogů a expertů na výuku češtiny jako cizího jazyka vznikaly výukové materiály pro český jazyk, prvouku, vlastivědu/dějepis a přírodovědu/přírodopis. V souladu s cílem METY, kterým je m. j. dosažení systémové změny českého vzdělávacího systému směrem k inkluzi žáků se speciálními potřebami, jsme se zaměřili také na rozvoj spolupráce s pracovníky školských odborů. Na základě jejich zjištěných vzdělávacích potřeb a jejich možností při poskytování podpory školám jsme připravili seminář, který bude realizován v příštím roce. V pokračujícím projektu současně plánujeme rozšířit spolupráci s klíčovými partnery státní správy a dalších institucí činných v oblasti vzdělávání. 20

Výroční zpráva ANNUAL REPORT

Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výroční zpráva ANNUAL REPORT PORADNA PRO INTEGRACI Counselling centre for integration 2013 Fotografie Photos OstatníAktivity BarevnáPlaneta Multietnický festival Barevná planeta je vyvrcholením celoroční

Více

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION KONTAKT SPONZOŘI, PARTNEŘI / SPONSORS, PARTNERS Praha Poradna pro integraci Senovážná 2, 110 00 Praha 1 tel.: 224 233 034, tel./fax: 224 213 426 e-mail: praha@p-p-i.cz www.p-p-i.cz Komunitní multikulturní

Více

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ]

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Obsah Základní informace o organizaci 4, Sociální poradenství 6, Právní poradenství 9, Komunitní multikulturní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT Sdružení pro integraci a migraci The asotiation for integration and migration Foto na obálce: Přemysl Fialka Ú V O D Vážení přátelé, rok 2008 byl pro naši

Více

Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva za rok 2003 Counselling Centre for Refugees The 2003 Annual Report

Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva za rok 2003 Counselling Centre for Refugees The 2003 Annual Report Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva za rok 2003 Counselling Centre for Refugees The 2003 Annual Report Obsah / Contens Úvodní slovo / Introductory remarks / 1 Poslání / Purpose / 2 Kdo jsme / Who

Více

Oslavy 20. výročí založení Opu

Oslavy 20. výročí založení Opu Výroční zpráva 2 Oslavy 20. výročí založení Opu Výroční zpráva 2011 Organizace pro pomoc uprchlíkům Organizace pro pomoc uprchlíkům Vážení čtenáři, před vámi leží výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 THE ANNUAL REPORT V. Organization for Aid to Refugees

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 THE ANNUAL REPORT V. Organization for Aid to Refugees VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 THE ANNUAL REPORT V Organization for Aid to Refugees Vážení čtenáři, rok 2004 byl pro Organizaci pro pomoc uprchlíkům velmi zajímavým a na události bohatým rokem,

Více

FOREWORD SLOVO ÚVODEM

FOREWORD SLOVO ÚVODEM SLOVO ÚVODEM Navzdory neutěšeným prognózám, navzdory ekonomickým propadům, navzdory růstu sociálního napětí, navzdory škrtům v rozpočtech, navzdory zdražování nejzákladnějších služeb, navzdory rostoucí

Více

Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba

Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba Grafická úprava: Signature s. r. o. Tisk: T.A.Print Počet

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013

Výroční zpráva Annual Report 2013 Výroční zpráva Annual Report 2013 Prvky komunikace použité v autobusech jezdících na Dobříš (Klub Terén) Elements of anniversary communication used in public buses Obsah Contents 1. Úvodní slovo Foreword

Více

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION Jistou lidskou potřebou je věci i události pořádat, řadit, třídit, zařazovat, dávat do souvislostí, jinými slovy zpřehledňovat. Jak moc je všechna taková činnost pro

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život.

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život. Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Individualita přístup ke každému studentovi jako ke konkrétní osobnosti s konkrétním nadáním a specifickými potřebami INDIVIDUALITY TREAT EACH STUDENT AS AN INDIVIDUAL

Více

Vážení kolegové, vážení přátelé, jsme rádi, že Vás prostřednictvím této Výroční zprávy můžeme informovat o činnosti společnosti SPONDEA za rok 2012.

Vážení kolegové, vážení přátelé, jsme rádi, že Vás prostřednictvím této Výroční zprávy můžeme informovat o činnosti společnosti SPONDEA za rok 2012. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Vážení kolegové, vážení přátelé, jsme rádi, že Vás prostřednictvím této Výroční zprávy můžeme informovat o činnosti společnosti SPONDEA za rok 2012. SPONDEA, o.p.s. je poskytovatelem

Více

NEZDI PROXIMA SOCIALE

NEZDI PROXIMA SOCIALE NEZDI PROXIMA SOCIALE Výroční zpráva Annual report 2012 Prvky jubilejní komunikace použité ve vlacích ČD Elements of anniversary communication used in Czech Railways trains Někdy zajdu do nízkoprahového

Více

OBSAH. Slovo úvodem... 2. Struktura Slezské diakonie... 4 Mapa Slezské diakonie... 5. Představenstvo Slezské diakonie... 6

OBSAH. Slovo úvodem... 2. Struktura Slezské diakonie... 4 Mapa Slezské diakonie... 5. Představenstvo Slezské diakonie... 6 Výroční zpráva 2008 OBSAH Slovo úvodem... 2 Struktura Slezské diakonie... 4 Mapa Slezské diakonie... 5 Představenstvo Slezské diakonie... 6 Ústředí Slezské diakonie... 9 Motto Slezské diakonie... 13 Projekty

Více

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1 Sociální inkluze Social inclusion Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020 Sociální inkluze Social inclusion 1 Q Poloha města Location of the City PL DRESDEN PL PRAGUE KATOWICE G NUrEMberg

Více

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups Pro zlato příště s nůší bronz. Vynikajících výsledků jsme dosáhli i v cambridgeských testech. Dosažená jazyková úroveň žáků našich pátých tříd vyjádřená evropským rámcovým měřítkem B2 je totiž srovnatelná

Více

Výroční zpráva Slezské diakonie 2009

Výroční zpráva Slezské diakonie 2009 s. r. o. Výroční zpráva Slezské diakonie 2009 Peníze, které ušetříte s levnějším dodavatelem elektrické energie, mohou pomoci potřebným. Infolinka: 844 44 55 66 www.levnaelektrina.eu sponzor publikace

Více

Ing. Věra Šulcová místopředsedkyně rady sdružení. Ing. Věra Šulcová Vice-president of the Executive Board 5

Ing. Věra Šulcová místopředsedkyně rady sdružení. Ing. Věra Šulcová Vice-president of the Executive Board 5 Milí přátelé, dostává se Vám do ruky Výroční zpráva občanského sdružení Humanitas Afrika, které také v roce 2008 věnovalo pozornost především svému základnímu poslání, kterým je zpřístupnění vzdělání dětem

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Tereza Maxová Foundation Výroční zpráva Annual Report Tereza Maxová Foundation 2013 Slovo patronky 4 Struktura nadace 5 Statut 6 Grantová pravidla 6 Kalendář akcí 7 Partnerské

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. OPU_Vyrocka2013_final.indd 1 5.6.2014 9:02:22

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. OPU_Vyrocka2013_final.indd 1 5.6.2014 9:02:22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OPU_Vyrocka2013_final.indd 1 5.6.2014 9:02:22 ORGANIZACE PRO POMOC UPRCHLÍKŮM 2 OPU_Vyrocka2013_final.indd 2 5.6.2014 9:02:22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ORGANIZACE PRO POMOC UPRCHLÍKŮM VÝROČNÍ

Více

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ANNUAL REPORT Dejme šanci dětem www.sance.cz V roce 2005 byl projekt realizován v níže popsaných čtyřech kategoriích: Šance pro umělce je šancí pro ty, kdo chtějí rozvíjet svůj umělecký

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2014 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT humanita nestrannost neutralita nezávislost dobrovolnost jednota světovost humanity impartiality neutrality independence voluntary

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Kvalita poskytovaných služeb Ve své práci se řídíme Standardy kvality sociálních služeb MPSV, máme zajištěnou průběžnou supervizi organizace.

Kvalita poskytovaných služeb Ve své práci se řídíme Standardy kvality sociálních služeb MPSV, máme zajištěnou průběžnou supervizi organizace. Občanské sdružení ROSA oslavilo v roce 2008 patnáct let své činnosti ROSA završila v červenci 2008 patnáct let pomoci ženám - obětem domácího násilí. ROSA byla založena v roce 1993 jako nadace, v roce

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více