Portfolio pístroj ABB i-bus KNX

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Portfolio pístroj ABB i-bus KNX"

Transkript

1 Stanislav Korián, VUT, Systémové elektroinstalace, standard KNX Portfolio pístroj ABB i-bus KNX October 12, 2010 Slide 1

2 Program odborného školení Úvod do problematiky (orientace na druhy staveb) KNX z pohledu standardní elektroinstalace (zjednodušení) KNX z pohledu standardních ídících systém (decentralizace) Pístroje KNX (humanizace rozhraní) Integrace subsystém (DALI, Luxmate) Vizualizace a dálkové ovládání (Voyager server) Ukázka systémové elektroinstalace a integrace subsystém s využitím pedvádcích kufr Souhrn a závr (oblasti využití) October 12, 2010 Slide 2

3 Systémová elektroinstalace v budovách Pístroje KNX umí vybavit objekt základními funkcemi (ovládání osvtlení, provoz žaluzií, markýz, rolet, ovládání domácích spotebi, regulace vytápní), ale také pokroilými s pípadnou vazbou na systémyízení technologií v objektech (prvky zabezpeení objektu, požární signalizace, ovládání automatických systém budovy, vzdálené ovládání, vizualizace, ovládání libovolné funkce z libovolného místa v instalaci, vytváení svtelných a jiných scén, protokolování funkcí, dálková signalizace, ízení dalších funkcí) October 12, 2010 Slide 3

4 Systémová elektroinstalace v budovách ABB i-bus KNX není uzavený systém, jedná se o pístroje dle standardu KNX pro ovládání / ízení libovolných funkcí v objektech Pístroje vyhovují mezinárodním elektrotechnických normám Jsou celosvtov normalizované pro spolenéízení všech funkcí v budovách Systémová instalace není nákladnjší, než instalace klasická (porovnáme v dalšíásti diskuze) October 12, 2010 Slide 4

5 Sdružení výrobc pístroj pro systémové instalace Asociace KNX sdružuje tém 200 lenských spoleností Pístroje podle jednotného standardu Možnost kombinovat pístroje rzných výrobc Spolený nástroj pro parametrizaci instalace Možnost použít široké portfolio konvenních ovládacích prvk Technická podpora, školení, certifikaní kurzy October 12, 2010 Slide 5

6 Evropský inženýrský programovací nástroj (ETS) ETS je normalizovaný software používaný pro instalaci aplikaních program v KNX instalacích Všichni výrobci používají ETS Sluitelnost výrobk Aplikaní programy jsou zdarma Bezproblémový import dat o pístrojích do ETS Software není poskytován zdarma: Aktuální verze ETS 4.0 October 12, 2010 Slide 6

7 Evropský inženýrský programovací nástroj (ETS) October 12, 2010 Slide 7

8 Certifikaní kurzy Výukové certifikaní kurzy jsou zajišovány v mnoha zemích v oficiálních školících centrech V R je v Jablonci nad Nisou Terrmíny školení: Možnost individuálních konzultací Zajištní realizace projektu October 12, 2010 Slide 8

9 Prbh ízení v budovách princip instalace KNX ABB i-bus KNX pracuje decentralizovan a nevyžaduje PC ani žádnou jinou speciálníídící jednotku Celá instalace, nebo správneeno naprogramované funkce jsou uloženy v jednotlivých pístrojích umístných na sbrnici (ve schématu oznaeny USx) Každý úastník (USx) si mže vymovat informace s kterýmkoli jiným úastníkem pedáváním telegram Nejnižší úrove se nazývá linie V jedné linii mže být nejvýše 64 pístroj (úastník na sbrnici) Aktuální poet úastník závisí na výbru napájecího zdroje a také na spoteb jednotlivých úastník Podrobné vysvtlení na certifikaním školení October 12, 2010 Slide 9

10 Prbh ízení v budovách typy pístroj KNX Systémové pístroje: napájecí zdroje, datové sbrnice, komunikaní rozhraní (USB, IP, RS-232), tlumivky, liniové spojky, oblastní spojky Snímae: tlaítkové ovládae, snímae povtrnosti (vítr, déš, svtlo, teplo atd.), termostaty, analogové a binární vstupy Akníleny: spínací, stmívací, pro ízení žaluzií, akníleny topení ídící prvky (kontroléry): snímae a akníleny mohou být vzájemn logicky propojeny ídícími prvky (logickými leny, logickými moduly apod.) pro zajištní vyšších pot komplexních funkcí Aknílen si lze pedstavit jako styka, který nepotebuje ovládací obvod, protože je ízen programov po sbrnici na základ píslušných povel od sníma, které jsou mu piazeny (programov) October 12, 2010 Slide 10

11 Prbh ízení v budovách typy pístroj KNX Jsou ti rzné velikosti napájecích zdroj, 160 ma, 320 ma a 640 ma. V pípad pochyb je vhodné použít výkonnjší napájecí zdroj pro 640 ma, protože nkteré z KNX/EIB pístroj (úastník US) vyžadují dvoj i vícenásobný proud než jiní US. K síti nízkého naptí se pipojují ke svorkám (L, N, PE), ke sbrnicové linii je uren vývod malého naptí (24 V). Sbrnicový kabel se klade mezi jednotlivými úastníky (US). Doporuujeme použití pro KNX/EIB certifikovaných sbrnicových kabel. Je nezbytné, aby kabel vyhovoval z hlediska základních parametr (poet žil, prez, izolaní pevnost, atd.), potom mže byt použit vhodný sdlovací kabel (nap. typu KSK 224). October 12, 2010 Slide 11

12 Typická struktura rozvodu pro jednu linii 1. Proudový chráni pro montáž do rozvodnic 2. adové jistie, jeden z nich rezervovat pro KNX a servisní zásuvku 3. Zásuvka pro servisní práce, nap. pro notebook 4. Napájecí zdroj KNX 6. USB / RS-232 rozhraní pro penos dat na sbrnici z PC bhem servisních prací October 12, 2010 Slide 12

13 Struktura rozvodu pro více linií October 12, 2010 Slide 13

14 October 12, 2010 Slide 14

15 October 12, 2010 Slide 15

16 Systémová elektroinstalace October 12, 2010 Slide 16

17 Systémová instalace KNX není nákladnjší, než instalace klasická reálné srovnání V objektu bylo nutné vybavit zasedací místnost tymi spínanými a stmívanými okruhy a tymi skupinami elektricky ovládaných žaluzií Byla požadována možnost runího i dálkového ovládání každého okruhu samostatn i s možností centrálního ovládání a vytvoení vybraných kombinací provozních stav žaluzií i svítidel (scén) Pro splnní požadavk na nkteré z funkcí je nezbytné použití progresivních elektronických prvk i v klasické elektrické instalaci Cena všech použitých pístroj pro klasickou elektrickou instalaci bude v daném píklad cca K, piemž nejsou zahrnuty montážní náklady, vetn náklad na vodie, kabely a další souásti pevné elektrické instalace October 12, 2010 Slide 17

18 Systémová instalace KNX není nákladnjší, než instalace klasická reálné srovnání Vytvoíme-li tytéž funkce v systémové elektrické instalaci ABB i-bus KNX, zjednoduší se silové elektrické rozvody (sníží se montážní pracnost i poteba vodi, zmenší se riziko chybného zapojení bhem montáže) a sníží se poet potebných pístroj Všechny tyi žaluziové pohony budou ízeny jediným tynásobným žaluziovým akním lenem, který po sbrnici komunikuje se dvma ptinásobnými tlaítkovými snímai KNX designovéady Triton, které obsahují i pijímae dálkového ovládání Se stejnými snímai komunikuje po téže sbrnici také tynásobný spínací a stmívací aknílen pro ízení požadovaných okruh osvtlení October 12, 2010 Slide 18

19 Systémová instalace KNX není nákladnjší, než instalace klasická reálné srovnání Pro zajištní provozu na sbrnici musí být ješt zapojen KNX napájecí zdroj. Dálkové ovládání bude zprostedkováno runím vysílaem podle stejn jako v klasické instalaci Náklady na poízení pístroj v systémové instalaci ABB i-bus KNX budou dokonce ponkud nižší (cca K), než v instalaci klasické Takovýto cenový pomr vychází z požadavk na vyšší komfort pi ovládání. Pokud by požadavky na vybavenost funkcemi nadále rostly (vytváeníasových program, vzájemné vazby mezi ízením žaluzií a osvtlení pípadn i ve vztahu k úsporám energie na vytápní), v klasické instalaci narážíme na meze, které již neumožní další zvyšování komfortu, zatímco v instalaci systémové postaí jen peprogramování zpsobu komunikace, pop. doplnní jen o nkteré další pístroje October 12, 2010 Slide 19

20 KNX z pohledu standardních ídících systém Nároky uživatel mohou splnit rzné samostatn montované systémy ízení dílích funkcí, potebných pro zajištní provozu budovy Samostatné systémy pro dílí funkce (osvtlení, žaluzie, vytápní, klimatizace, atd.) = redundance prvk Každý systém pro svou správnou innost potebuje rzné snímae a mící zaízení, piemž obdobné prvky se budou opakovat i pro nkolik úel Systémy obvykle vzájemn nespolupracují a tím narážejí na meze svých možností ešení: ídit všechny funkce spolen prvky systémové elektroinstalace ABB i-bus KNX/EIB October 12, 2010 Slide 20

21 KNX z pohledu standardních ídících systém Argument: budovu mn odídí Mení a regulace Výhody KNX prvk oproti MaR: Široké portfolio pístroj (obdoba polní instrumentace) Decetralizace není poteba ídící poíta / PLC Lze si pedstavit jako prostedky polní instrumentace, které mezi sebou vzájemn komunikují, nepotebují nadazenéízení, jsou schopné pracovat bez nj na základ vlastní inteligence, kterou instalaci dodáme parametrizováním Redukce kabeláže, jednodušší instalace + projektování Výhoda: umí vyhodnotit pítomnost!! October 12, 2010 Slide 21

22 Prbh ízení v budovách Využití kanceláí ve stejné dob: Ne více než cca % v daném objektu ve stejné dob Píiny: Plocha m 2 Flexibilní pracovní doba Interní jednání Externí jednání Služební cesty Obdy, pracovní pestávky Dovolené, náhradní volna Absence pracovník z dvodu nemoci 07:00 17:00 October 12, 2010 Slide 22

23 Snímae pítomnosti Co vše lze ovládat pomocí snímae pítomnosti? Ventilace (2 režimy > 30% nebo 70%) Topení a chlazení (comfortní režim) Žaluzie a nastavení lamel Osvtlení (on/off) Intenzitu osvtlení PC monitor (on/off) Poplašné alarmy Zptná hlášení,statická hlášení pro: - ventilaní agregáty - požární hlášení October 12, 2010 Slide 23

24 Ukázka instalace v projektu TMV Odden Norway October 12, 2010 Slide 24

25 Ukázka instalace v projektu - fakta Norsko - Trondheim Plocha: m2 Kanceláské centrum cca. 700 pracovních míst Dokonení: duben 2003 October 12, 2010 Slide 25

26 Ukázka instalace v projektu KNX ešení ízení osvtlení Spínání Stmívání ízení intenzity osvtlení ízení ventilace -> 30% -> 70% ízení topení radiátory, teplá voda ízení ventilace klimatizace Ovládání žaluzií a jejich lamel OPC October 12, 2010 Slide 26

27 Ukázka instalace v projektu použité pístroje Binární výstup 16A Stmíva Žaluziové akníleny Pohybové snímae Presenní snímae Triton s termostatem (kombinovaný ovládací prvek) October 12, 2010 Slide 27

28 Ukázka instalace v projektu - topologie October 12, 2010 Slide 28

29 Ukázka instalace v projektu prbh ízení EIB ventily Kancelá 1 Kancelá 2 Kancelá 3 Kancelá 4 VAV Ventil VAV Ventil VAV Ventil VAV Ventil A B C D Žaluziový aktor October 12, 2010 Slide 29 Binární výstup pro osvtlení a ventilaci

30 Ukázka instalace v projektu October 12, 2010 Slide 30

31 Ukázka instalace v projektu October 12, 2010 Slide 31

32 Referenní projekty v eské republice O2 aréna SOB Praha eská pojišovna Praha Trinity kanceláský komplex v Brn Nemocnice na Homolce Katastrální úad Brno Letišt Praha Ruzyn Stovky rodinných dom October 12, 2010 Slide 32

33 October 12, 2010 Slide 33

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Moderní domovní instalace

Moderní domovní instalace TIME-Moderní domovní instalace Název vzdělávacího programu Moderní domovní instalace Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Kolektiv autorů Vladimír Maršálek

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL. k modulu Inteligentní budovy. k projektu. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v Jihomoravském kraji CZ.1.07/3.2.04/01.

STUDIJNÍ MATERIÁL. k modulu Inteligentní budovy. k projektu. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v Jihomoravském kraji CZ.1.07/3.2.04/01. STUDIJNÍ MATERIÁL k modulu Inteligentní budovy k projektu Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v Jihomoravském kraji CZ.1.07/3.2.04/01.0045 INTELIGENTNÍ BUDOVY Ing. Michaela Burdková, Ing. Petr Veselý

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno 2005-2 (181)

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT CENY BYTU Z

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

ABB i-bus KNX Vzorový postup návrhu systémové elektroinstalace pro rodinný dům

ABB i-bus KNX Vzorový postup návrhu systémové elektroinstalace pro rodinný dům ABB i-bus KNX Vzorový postup návrhu systémové elektroinstalace pro rodinný dům Na co si dát pozor, co je důležité a na co nezapomenout při řešení systémové elektroinstalace Následující řádky jsou určeny

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Ing. František Kopecký KPM CONSULT, a.s. Ing. arch. Zden4k Kindl IKP Consulting Engineers, s.r.o.

Ing. František Kopecký KPM CONSULT, a.s. Ing. arch. Zden4k Kindl IKP Consulting Engineers, s.r.o. 2z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 ZPRACOVATELÉ: + externí spolupracovníci Ing. František Kopecký KPM CONSULT, a.s. Ing. arch. Zden4k Kindl IKP Consulting Engineers, s.r.o. Obsah: 1.1. Úvod... 4 1.2. Cíl studie...

Více

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14)

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14) Architektury a SAP NetWeaver Katedra informaních technologií VŠE Praha nám. W. Churchilla 4, 130 00 Praha 3 email: hejtma@vse.cz Klíová slova: erp, architektury, technologické architektury, sap, netweaver,

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006 VISK 8 - Informaní zdroje B 2006 Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, budování oborových informaních bran, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Ovládej svůj dům KOMFORT BEZPEČÍ ZÁBAVA ZDRAVÍ ÚSPORY. Foxtrot www.ovladejsvujdum.cz

Ovládej svůj dům KOMFORT BEZPEČÍ ZÁBAVA ZDRAVÍ ÚSPORY. Foxtrot www.ovladejsvujdum.cz Ovládej svůj dům KOMFORT BEZPEČÍ ZÁBAVA ZDRAVÍ ÚSPORY Foxtrot www.ovladejsvujdum.cz 1 Foxtrot dostupný systém domácí automatizace bez omezení FOXTROT je systém inteligentního ovládání domu a domácí automatizace,

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

JABLOTRON ALARMS a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. Poplachové systémy - Pravidla zřizování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů objektů (PZTS) JABLOTRON ALARMS a.s. 21. září 2011 Obsah 1 Všeobecně 2 1.1 Účel poplachového zabezpečovacího a tísňového

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Nastal as ASP Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Abstrakt Vývoj trhu ASP v R jasn ukazuje, že fakticky nastává doba ASP. Píspvek se pokouší analyzovat

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

ELKO EP Russia ELKO EP Poland ELKO EP Ukraine ELKO EP Germany ELKO EP Austria ELKO EP Espana ELKO EP Slovakia inels Asia (China) ELKO EP Hungary

ELKO EP Russia ELKO EP Poland ELKO EP Ukraine ELKO EP Germany ELKO EP Austria ELKO EP Espana ELKO EP Slovakia inels Asia (China) ELKO EP Hungary BEZDRÁTOVÁ ELEKTROINSTALACE EKTROINSTA AC TECHNICKÝ KATALOG www.elkoep.cz Představujeme společnost ELKO EP Společnost ELKO EP prožívá dvacátý druhý rok na stále se zrychlujícím trhu elektroniky. Své postavení

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

Společnost FIBAR Group

Společnost FIBAR Group Obchodní prezentace 1 8. ledna 2014 Společnost FIBAR Group 2008 začali vyvíjet moduly a hledat řešení (jako Delta Computers) 2010 založena společnost Fibar Group o Rozhodnuli se po 2 letech vývoje vyrábět

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více