IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL"

Transkript

1 IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005

2 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software byly v nedávné dob vybaveny velmi úelnou funkcí, která umožuje importovat ( naíst) data v externí podob tabule Microsoft Excel do píslušné evidence v programu. Mže se jednat nap. o data vozidel, která jsou dodána dopravcem v tabulce Excel, nebo o natení Vaší dosavadní evidence, kterou jste vedli v pomocné tabulce Excelu. 2. KDE JSOU POPISOVANÉ FUNKCE K DISPOZICI Funkce, nutné k provedení importu, jsou k dispozici v nabídce Penosy dat- Import dat ve formátu Excel toto schéma je použito v každém produktu YAMACO Software. 3. JAK VYPADÁ FUNKCE PRO IMPORT DAT Po urení evidence, do níž požadujete provedení importu, se nabízí následující Prvodce importem: K jednotlivým ástem dialogového okna podrobnji:

3 jméno zdrojového souboru jedná se o jméno importovaného souboru. Tedy o dokument ( tabulku), která obsahuje data, jejichž import do Vašeho systému požadujete. tlaítko Naíst nastavení pomocí tchto funkcí lze všechna díve provedená nastavení pro daný import opakovan naíst již bez složitého nastavování. Tchto tzv. importních schémat si mžete uložit pro každý typ exportu neomezený poet. Jít na poslední stranu po natení nastavení umožuje po výbru uloženého nastavení pejít automaticky na poslední záložku prvodce z níž bude proveden import, a vynechat procházení jednotlivých záložek Uložit nastavení automaticky po zavení prvodce umožuje bez zásahu uživatele automaticky uchovat provedená nastavení importu. Je využitelné v pípad, že se používá pouze jedna varianta nastavení. 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK V této ásti jsou popsány funkce, které se nacházejí na jednotlivých záložkách. Vynechány jsou funkce nepodstatné nebo používané zídka. Záložka 1 umožuje uživateli jednak prohlédnutí importované tabulky, jednak nastavení vazeb mezi údaji Vaší evidence a údaji z importované tabulky tzn. co se bude kam importovat: v seznamu Pole jsou k dispozici všechny položky vybrané evidence ve zobrazeném píkladu se jedná o evidenci vozidel nákladní dopravy

4 v tabule List 1 List n je zobrazena tabulka, která má být pipojena, vetn všech jejích dat v seznamu Rozsahy je možno definovat vazby mezi jednotlivými evidenními údaji a sloupci tabulky Excel, jejichž hodnoty budou do zvoleného údaje importovány volby Peskoit sloupce a Peskoit ádky umožují specifikovat poet ádk nebo sloupc v tabulce Excel, které budou v rámci importu vynechány. Toto chování je vhodné v pípad, že potebujeme importovat pouze vybranou ást tabulky. Záložka 2 umožuje urit jednak výchozí formáty jednotlivých datových typ, jednak dovoluje upesnní nastavení importu jednotlivých údaj. První podzáložka umožuje definici formát importu jednotlivých typ údaj: Pro každý typ údaje ( text, íslo, Datum, as,...) je nastaveno výchozí formátování. Tak nap. v pípad údaj typu Datum ( nap. Datum vydání osvdení) je nastaveno poadí údaj podle masky d.m.yyyy. To znamená, že údaj bude importován ve tvaru den.msíc.rok. V pípad poteby zmny poadí nap. na formát rok-msíc-den zadejte jednoduše masku yyyy-m-d. Pro naprostou vtšinu požadavk importu se zde uvedená výchozí nastavení nemní a neupravují.

5 Druhá podzáložka umožuje upesnit podobu jednotlivých importovaných údaj: Pi definování vlastností importu se nejastji upravují povinné údaje každého záznamu a jelikož se nap. vozidla nebo idii importují ke konkrétnímu subjektu ( dopravci), je nutno uvést do evidenních polí I a Obchodní firma ( která jsou reprezentována v ukázkovém píklad poli tabulky VICO a VDOPRAVCE) píslušné údaje daného subjektu tzn. Identifikaní íslo a Obchodní firmu. Tyto nemnící se údaje se vkládají do políka Konstanta, jak je naznaeno na obrázku výše v tomto konkrétním pípad požadujeme, aby pro každé importované vozidlo bylo automaticky doplnno I V sekci Nahrazování je možno v pípad poteby urit, zda mají být údaje z importované tabulky nahrazeny a jakým zpsobem. Na obrázku níže je uvedeno názorn, jak v pípad údaje Barva vozidla program automaticky nahradí hodnotu ervená na ervená : Záložka 3 umožuje upesnit nkteré doplující volby importu a následn zahájit vlastní import:

6 K jednotlivým ovládacím prvkm této záložky podrobnji: Commit po každých N záznamech, Commit po ukonení uruje, po kolika importovaných záznamech bude proveden jejich fyzický zápis do databáze ( jinak se uchovávají v tzv. vyrovnávací pamti a do databáze se zapisují až po ukonení prvodce). Doporuuje se ponechat nastavené hodnoty. Importovat všechny záznamy importovány budou všechny ádky z Excel tabulky. Import pouze prvních N záznam umožuje importovat pouze zvolenou ást tabulky od poátku, tj. uritý poet ádk. Povolit LOG chyb do souboru umožuje zapisovat prbh importu do souboru pro snadné sledování importu a pípadné odhalení problém Pepsat LOG soubor, pokud již existuje je-li zatrženo, informace o prbhu exportu se ukládají pro každý import samostatn jinak se pipojují na konec existujícího LOG souboru Zobrazit LOG soubor po skonení importu je-li aktivní, po ukonení importu se automaticky zobrazí LOG soubor pro kontrolu výsledk Zavít prvodce po provedení importu po ukonení importu se prvodce automaticky ukoní Uložit nastavení všechna provedená nastavení importu lze uložit do souboru pro jejich opakované použití bez nového zadávání. Poet nastavení pro jednotlivé pípady importu není omezen. 5. UROVÁNÍ VAZEB MEZI POLOŽKAMI EVIDENCE A IMPORTOVANÝMI ÚDAJI

7 Pro úspšné provedení importu je nutno urit, které sloupce tabulky a v jakém rozsahu budou nateny do jednotlivých evidenní polí Vaší databáze. K tomuto úelu slouží funkce, uvedené na záložce Krok 1: V principu se jedná o to, aby byly stanoveny vazby mezi vybranými ( resp. všemi) poli ze seznamu Pole a píslušnými sloupci tabulky na záložce List 1. Ve vtšin pípad importu bude platit jednoduché pravidlo, že každému poli bude píslušet uritý rozsah ádk ve vybraném sloupci. Ve zobrazeném píkladu se nap. do údaje ( pole SPZ) budou importovat ádky 4, 5 a 6 sloupce A. Nyní si ukážeme, jak se dá taková vazba v prvodci importem nastavit: 1. Oznate myší poátení buku ve sloupci A, tj. s íslem ádku Pidržte klávesu Shift a myší roztáhnte blok nad všemi požadovanými bukami, jak je naznaeno na obrázku: 3. Pokud jste s výbrem bunk spokojeni, uvolnte tlaítko myši i klávesu Shift a stisknte klávesu Enter. Vámi definovaný rozsah bude zobrazen v seznamu pravidel pro import:

8 V pípad poteby lze vytvoené rozsahy mazat ( tlaítkem s erveným znakem mínus v záhlaví seznamu Rozsahy) nebo editovat pro editaci použijte dvojklik myší na píslušné definici rozsahu nebo klepnutí na žluté tlaítko Editovat rozsah: V pípad, že nastaven v praxi poteba importu ádk na peskáku, použijeme pro oznaení místo klávesy Shift klávesu Ctrl v tomto pípad pidržíme klávesu Ctrl a myší oznaujeme požadované buky ve vybraném sloupci:

9 Poté opt stiskneme klávesu Enter rozsahy jsou v tomto pípad vícenásobné ( prvodce je vygeneruje automaticky): 6. VLASTNÍ IMPORT DAT Po provedení potebného nastavení nebo po jeho natení z konfiguraního souboru staí klepnout na tlaítko Provést, umístné v pravé dolní ásti prvodce. Zahájí

10 se import údaj, jehož prbh a výsledky je možno sledovat v dialogovém okn prvodce: Po ukonení importu je možno voliteln zobrazit LOG soubor a v jeho rámci si prohlédnout detailní prbh importu vetn pípadných chybových stav Poslední revize:

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

ON-LINE ZMNA PROGRAMU

ON-LINE ZMNA PROGRAMU ON-LINE ZMNA PROGRAMU ON-LINE ZMNA PROGRAMU 2. vydání - bezen 2008 OBSAH 1. ÚVOD...3 1.1. Základní princip innosti...3 1.2. Možnosti on-line zmn...3 1.3. Zapnutí podpory on-line zmn v prostedí Mosaic...4

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY III. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data pomocí chí-kvadrát testu, korelaní a regresní analýzy. K tomuto budeme používat program Excel 2007 MS Office,

Více

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál Přímý kanál První kroky se službou Přímý kanál Obsah Co Vám Přímý kanál nabízí? 3 Instalace aplikace Přímý kanál 4 Popis aplikace 6 První kroky Aktivace aplikace 7 První kroky Odeslání dávky příkazů 10

Více

Práce s datovými typy

Práce s datovými typy Práce s datovými typy 97 Nastavení pole Chcete-li nastavit pole tabulky, pak postupujte takto: 1. Otevřete tabulku poklepáním na její název v navigačním podokně. 2. Přepněte se do návrhového zobrazení

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Postup efektování jednotlivých part

Postup efektování jednotlivých part Postup efektování jednotlivých part Níže uvedený postup platí pro nástroje ady Yamaha PSR (konkrétn PSR-1000, 2000, 1100, 2100, 1500, 3000), pro Yamahu TYROS a také TYROS 2. Uvedené obrázky ovládacího

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

Manuál pro práci s programem EndNote

Manuál pro práci s programem EndNote Manuál pro práci s programem EndNote František Chmelík & Karel Frömel 2013 Tento manuál byl vytvořen v rámci řešení projektu FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 693/2013 Obsah Co je program EndNote a k čemu slouží?...

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání OBSAH OBSAH... 1 KaPiGraf příručka III. vydání... 1 1. Otevření dat v KaPiGrafu... 2 1.1. Přetažením myši (metoda Drag&Drop)... 2 1.2. Přes schránku (metoda Ctrl+C / Ctrl+V)... 2 1.3. Výběr z menu (kl.zkratka

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Informatika B Píklad 05 MS Excel

Informatika B Píklad 05 MS Excel Informatika B Píklad 05 MS Excel TÉMA: Vytváení vzorc, pojmenování oblastí Sekretáka spolenosti Naše zahrada, a.s. dostala za úkol provést urité výpoty v sešit se seznamy zboží. Práci si usnadnila pojmenováním

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI. Autorizovaný software. Návod k používání programu

POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI. Autorizovaný software. Návod k používání programu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA v PRAZE POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI Autorizovaný software Návod k používání programu Projekt

Více

Výpočtový program armatur DiVent

Výpočtový program armatur DiVent Obsah Výpočtový program armatur DiVent Instalace a první kroky KAPITOLA 1...2 Úvod...2 1.1 Návrh regulační armatury...2 KAPITOLA 2...3 Instalace a první spuštění...3 2.1 Instalace programu DiVent...3 2.2

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le:

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le: 5 Přiřazení zdrojů V té to ka pi to le: Přiřazení pracovních zdrojů Přiřazení materiálových zdrojů Přiřazení nákladových zdrojů Přiřazení rozpočtových zdrojů Kapitola 5 Přiřazení zdrojů V minulých kapitolách

Více

Jak vyplnit formulář Přiznání k dani silniční v Software602 Form Filler

Jak vyplnit formulář Přiznání k dani silniční v Software602 Form Filler Jak vyplnit formulář Přiznání k dani silniční v Software602 Form Filler Software602, 2011 http://www.602.cz http://www.bezpapiru.cz Obsah Obsah Úvod... 3 Práce s formulářem... 3 Nástrojová lišta... 4 Pracovní

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více