RRV934. Regulaní modul. Synco living

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RRV934. Regulaní modul. Synco living"

Transkript

1 2 709 Synco living Regulaní modul RRV934 Regulaní modul s bezdrátovou komunikací Pedregulace teploty topné vody až pro dv skupiny místností ízení ventilaní jednotky s tí-rychlostním ventilátorem Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousmrn) Napájecí naptí AC 230 V 3 univerzální reléové výstupy 1 další výstup pro 3-polohový servopohon, nebo jako tvrtý univerzální výstup 4 univerzální vstupy 2 univerzální výstupy DC V Použití Ve spojení se systémem Synco living spolenosti Siemens V topných systémech pro pedregulaci teploty topné vody až pro dv skupiny místností 2 pedregulátory, každý pro jeden servopohon DC V 1 pedregulátor se servopohonem DC V a 1 pedregulátor s 3-polohovým servopohonem Omezení teploty nábhu a zpáteky, možnost ídit obhová erpadla skupin místností a nabíjecí erpadlo TUV Vhodný pro ízení ventilace s tístupovým ventilátorem vetn bypassu (obtoku) rekuperace, s vlivem vlhkosti, kvality vzduchu nebo hladiny CO 2, sledování poruch Zasílání signálu požadavku na teplo do regulace zdroje tepla N2709cz Technologie budov

2 Kombinace pístroj Regulaní modul RRV934 je uren pro použití v systému Synco living spolenosti Siemens. Podrobnjší informace o kombinaci jednotlivých pístroj naleznete v katalogovém listu N2707cz centrální jednotky QAX910. Píklady aplikací Pedregulace pro dv nezávislé skupiny místností Radiátory a nízkoteplotní podlahové vytápní s regulací teploty nábhu, s omezením maximální teploty a s udržováním teploty zpáteky RRV934 U1 Q1 T X1 RRV91x SSA955 T1 2709H01 T X3 U2 Q2 Y1 T2 T X2 T X4 Primary Pedregulace controller Regulace jednotlivých Heating circuits room místností Pedregulace: X1 X2 idlo teploty pívodu X3 X4 idlo teploty zpáteky Q1/Q2 erpadlo skupiny místností U1 / U2 Smšovací ventil (DC 0 10 V) Topné okruhy místností: Y1 Ventil topného okruhu (2- nebo 3-polohový) T1 / T2 Prostorová jednotka QAW910 a / nebo prostorové teplotní idlo QAA910 Vhodný pro použití v soustavách s elektromotorickými a elektrohydraulickými pohony s ídicím signálem DC 0 10 V nebo 3-polohovým, dodávanými spoleností Siemens, Technologie budov. Bližší informace naleznete v technické dokumentaci servopohon a ventil Siemens ady Acvatix. Viz také katalogový list regulátoru topných okruh RRV912. N2705cz nebo RRV cz. 2 / 12

3 Zalenní do systému ventilace RRV934 X1 I Q1 Q2 Q3 II III X2 FOL X3 ZUL AUL ABL 2709H02 M Q4/Q5 Q1 / Q2 / Q3 Q4/Q5 X1 / X2 X3 FOL AUL ZUL ABL 3-stupový spína ventilaní jednotky Bypass (obtok) rekuperace, 3-bodový pohon idlo vlhkosti, kvality vnitního vzduchu nebo CO 2, DC V Poruchový / servisní vstup (nap. sledování zanesení filtru) Odtah vzduchu Venkovní vzduch Pívodní vzduch Odtah vzduchu Objednávání Pi objednávání uvádjte množství, název a typové oznaení pístroje. Rozsah dodávky Regulaní modul RRV934 se dodává vetn návodu k montáži. Dokumentace k pístroji Návody k obsluze a uvedení do provozu regulaního modulu RRV934 jsou obsaženy v dokumentaci dodávané s centrální jednotkou QAX910. Funkce Hlavní funkce Univerzální reléové výstupy Univerzální vstupy Regulaní modul RRV934 se používá pro pipojení a ízení ventilaní jednotky a / nebo pro ízení pedregulace skupin místností. Všechny vstupy a výstupy jsou vhodné pro univerzální použití. Všechny potebné údaje se z centrální jednotky zasílají bezdrátov. Univerzální reléové výstupy jsou schopné ídit rzné typy pístroj, jako napíklad 3-stupovou ventilaní jednotku. Spínání se ídí z centrální jednotky a signály se pedávají rádiovým signálem. Univerzální vstupy pijímají signály z idel použitých pro pedregulaci teploty topné vody pro skupiny místností nebo pro ízení ventilaní jednotky. 1 3 / 12

4 Univerzální výstupy Regulaní modul RRV934 pevádí signály pedávané z centrální jednotky v procentních hodnotách (nap. požadavek na teplo) na analogové signály DC 0 10 V. Výstupy (DC 0 10 V) lze také použít nap. pro ízení regulaních ventil pedregulace skupin místností. 1 Speciální funkce pro pedregulaci skupin místností Minimální teplota nábhu závislá na venkovní teplot Regulace / omezení teploty pívodu Omezení teploty zpáteky Režim chlazení Minimální žádaná teplota nábhu je zvýšena v závislosti na geometrické venkovní teplot (=> zajištní minimální teploty nábhu pro pípad neregulovaných místností). Regulaní modul RRV934 umožuje ídit teplotu nábhu. Ta se reguluje v závislosti na signálu požadavku na teplo. Na základ nastavených hodnot lze omezit minimální nebo maximální teplotu nábhu. Jestliže pestane být platný požadavek na teplo, regulace teploty nábhu bude neaktivní a regulaní leny se uzavou (žádné teplo na výstupu). Teplota zpáteky mže být v závislosti na nastavení udržována na vysoké nebo nízké hodnot. Lze tak napíklad zabránit, aby se do zdroje tepla vracela voda o vysoké teplot. Omezení teploty zpáteky má pednost ped omezením teploty nábhu. Ventil pedregulace je pln oteven a erpadlo skupiny místností je spuštno. Dokud je režim chlazení aktivní, bží erpadlo trvale a nemají na nj vliv blokovací signály. Ventily místností (RRV91x a SSA955) zajišují distribuci chladicí vody podle konfigurace jednotlivých místností. Zvláštní funkce pro ízení ventilace Volba stupn ventilace idlo vlhkosti Spína ventilace Regulace kvality vnitního vzduchu Pro každý provozní režim lze na centrální jednotce definovat požadovaný stupe chodu ventilace. Pokud se ventilace neídí podle vlhkosti nebo CO 2 / VOC, mže pepínání provozních režim probíhat podle asového programu. idlo vlhkosti sleduje relativní vlhkost uvnit objektu a zajišuje, aby nebyla pekroena nastavená požadovaná hodnota. Jestliže relativní vlhkost pekroí limitní hodnotu, ventilace se spustí na pednastavený stupe. Na jednu centrální jednotku je možné použít, max. 1 idlo vlhkosti. Pomocí spína ventilace, pipojených na nkteré ze vstup systému Synco living, je možné ventilaci spustit na pedem nastavený stupe. Jako vstup pro spína ventilace lze použít okenní spína wave AP 260, univerzální vstup regulátoru topných okruh RRV91x, univerzální vstup regulaního modulu RRV934 nebo objekt S-Módu (logická funkce OR). idlo CO 2 nebo VOC sleduje kvalitu vnitního vzduchu. Regulátor kvality vnitního vzduchu vyhodnocuje ídicí signál na základ aktuální žádané hodnoty (podle stupn ventilace) a aktuální kvality vzduchu. Z tchto údaj uruje pepína požadovaný stupe ventilace. Celkov lze definovat dv žádané hodnoty (žádaná hodnota 1: Ochrana / Útlum, žádaná hodnota 2: Standard / Komfort). Kvalita vzduchu musí být snímána v místnosti samotné a ne ve vzduchovém kanálu. Pi vypnuté ventilaci by vzduch neproudil okolo idla a nemohla by tak být zajištna odpovídající regulace. Na jednu centrální jednotku je možné použít, max. 1 idlo CO 2 nebo VOC. 4 / 12

5 Noní chlazení Alarm detektoru koue Funkce dovolená asova domácnosti Nucená ventilace Funkce krb Digesto Servisní hlášení Funkce otevené okno Nepítomnost Jestliže bhem letního provozu pekroí teplota v referenní místnosti venkovní teplotu a noní chlazení je aktivní, spustí se bhem noních hodin ventilace na zvolený stupe. V takovém pípad se aktivuje také bypass (obtok) rekuperace. Pokud hlásí detektor koue alarm, mže se z centrální jednotky spustit ventilace na pedvolený stupe (nebo VYP) Aby se zajistila výmna vzduchu v domácnosti také bhem prázdnin, mže se ventilace pravideln spouštt v nastavených intervalech. Je možné také zvolit stupe ventilace. Bhem prázdnin není aktivní regulace vlhkosti, kvality vzduchu ani CO 2. Nicmén zstává zachována priorita alarm detektor koue. asova domácnosti má vliv také na ventilaci. Ventilaní jednotku lze run spustit na nejvyšší stupe na peddefinovanou dobu. Pokud ventilaní jednotka používá funkci krb tak, že se ventilace zablokuje externím signálem, mže se spína pipojit k nkterému z univerzálních vstup. V takovém pípad se na displeji centrální jednotky zobrazí speciální symbol signalizující aktivaci režimu krb. Aby se zabránilo pílišnému podtlaku pi provozu digestoe, je možné povolovat její spuštní univerzálním výstupem systému Synco living. Spuštní se provede jakmile se zajistí dostatek vzduchu otevením okna. Na základ potu provozních hodin ventilaní jednotky (úhrnn pro všechny ti stupn ventilace) je možné zobrazit servisní hlášení Servis ventilace. Pro tyto úely je možné nastavit na centrální jednotce servisní interval. Funkce otevené okno se spouští z centrální jednotky. Jestliže se aktivuje vybraný okenní spína, ventilaní jednotka se spustí na volitelný stupe. Když se okno opt uzave, vrátí se ventilaní jednotka do pvodního režimu. Pro režim Nepítomnost lze definovat požadovaný stupe ventilace. Bhem prázdnin není aktivní regulace vlhkosti, kvality vzduchu ani CO 2. Nicmén zstává zachována priorita alarm detektor koue. 5 / 12

6 Pístroj a systémové funkce Navazování komunikace Dotaz na stav Test rádiové komunikace Odpojení kanálu ze systému Návrat k továrnímu nastavení Porucha RF komunikace Porucha napájecího naptí Pipojení prvního vybraného kanálu nebo skupiny kanál použije modul RRV934 pro zapsání pístroje do centrální jednotky a tudíž k zalenní do bezdrátového systému. Poté mohou být piazeny další kanály nebo skupiny kanál. Proces navázání komunikace se spouští multifunkním tlaítkem a je signalizován multifunkní LED. Multifunkní tlaítko lze použít také k ovení stavu nakonfigurovaných ídicích kanál. Stav je indikován pomocí multifunkní LED. Multifunkní tlaítko je možné využít také k testu bezdrátové komunikace po jednotlivých kanálech. Test se provádí pro kontrolu rádiového spojení s centrální jednotkou. Test RF komunikace je indikován pomocí multifunkní LED. Multifunkním tlaítkem lze provést odpojení kanál nebo skupiny kanál, které byly již díve pipojené do systému. V takovém pípad se píslušný kanál nebo skupina kanál vrátí do továrního nastavení. Poté mohou být kanál nebo skupina kanál znovu pipojeny do systému. Stav je indikován pomocí multifunkní LED. Multifunkním tlaítkem je možné regulaní modul RRV934 resetovat do nastavení z výroby. Poté mohou být jednotlivé kanály nebo skupiny kanál regulaního modulu RRV934 znovu pipojeny do systému. Jestliže nastane porucha rádiové komunikace mezi regulaním modulem RRV934 a centrální jednotkou, pestane pracovat pedregulace pro skupiny místností a ízení ventilaní jednotky. Jakmile se bezdrátová komunikace obnoví, vrátí se modul RRV934 do normálního provozu. Jestliže se peruší napájení modulu RRV934, pestane pedregulace pro skupiny místností a ízení ventilaní jednotky pracovat. Polohu jednotlivých ventil je možné zmnit pouze run na jejich servopohonech. Jakmile se napájení obnoví, vrátí se modul RRV934 do normálního provozu. 6 / 12

7 Ovládací prvky a kontrolky Multifunkní Multiunction LED LED Tlaítko pro LED jednotlivých Channel Channel LED výbr selection kanálu button kanál LED napájení Mains LED U1 U2 X1 X2 X3 X4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 2709Z01 Multifunkní tlaítko Funkce ovládacích prvk Ovládací prvky Multifunkní tlaítko Tlaítko pro výbr kanálu Funkce Dotaz na stav konfigurace kanálu Test rádiové komunikace Navazování komunikace Odpojení kanálu a skupiny kanál ze systému Návrat k továrnímu nastavení Výbr kanálu nebo skupiny kanál Funkce indikátor Kontrolka Multifunkní LED LED jednotlivých kanál: U1 U2 X1 X4 Q1 Q3 Q4/Q5 LED napájení Funkce Signalizace kanálu nebo skupiny kanál Test rádiové komunikace Navazování komunikace Odpojení kanálu a skupiny kanál ze systému Signalizace konfigurace / stavu kanálu Univerzální výstup Univerzální vstup Univerzální reléový výstup Univerzální reléový výstup (Q4) nebo 3-bodový výstup (Q4 / Q5) Napájení Podrobnjší informace o funkcích a ovládání regulaního modulu RRV934 naleznete v technické dokumentaci dodávané s centrální jednotkou QAX / 12

8 Poznámky k návrhu a provozu Umístní pístroje Díky kompaktním rozmrm mže být RRV934 montován pímo do elektrického rozvade*, hydraulického rozdlovae*, apod. Je teba dbát dodržení povolených podmínek okolního prostedí. Regulaní modul RRV934 nesmí být vystaven kapající vod. Informace, které se týkají projektování a montáže pístroj s bezdrátovou komunikací KNX RF systému Synco living spolenosti Siemens, naleznete v katalogovém listu N2708cz Pi montáži RRV934 zajistte, aby okolo pipojovacích svorek bylo dost místa pro vedení kabel ( 30 mm) Na pední stran se musí dodržet minimální prostor 50 mm k zajištní pístupu k ovládacím prvkm a bezproblémovému otevení krytu pipojovacích svorek. 30 mm 50 mm * Použití krytu rozváde nebo rozdlovae z plastu (místo kovového) zlepší rádiovou komunikaci. Montáž Poznámka Uvedení do provozu Údržba Likvidace Regulaní modul RRV934 je uren pro: Montáž na DIN lištu dle EN TH35-7,5 Montáž na rovnou podložku pomocí 2 vrut Ped zapojením napájecího naptí pipojte všechny vstupy a výstupy. Ped uvedením do provozu zkontrolujte, zda je regulaní modul RRV934 správn namontován, zda je ádn provedeno elektrické zapojení a zda je pivedeno napájecí naptí. Regulaní modul RRV934 nevyžaduje údržbu. Ve smyslu pedpis o likvidaci odpad je regulaní modul RRV934 klasifikován jako elektronický odpad a musí být likvidován v souladu s evropskou smrnicí 2002/96/EG (WEEE) oddlen od smsného domovního odpadu. Je teba dodržet píslušné pedpisy a po použití pístroj zlikvidovat patiným zpsobem. Záruka Technické parametry související s aplikací jsou garantovány pouze ve spojení se systémem Synco living. Podrobnjší informace o kombinaci jednotlivých pístroj naleznete v katalogovém listu N2707cz centrální jednotky QAX910. Pi použití regulaního modulu RRV934 s výrobky jiných dodavatel než je specifikováno spoleností Siemens, odpovídá za funknost uživatel. V takovém pípad neposkytuje spolenost Siemens žádný servis ani záruky. 8 / 12

9 Technické parametry Napájení Napájení AC 230 V (± 10%) Kmitoet 50 Hz Píkon (bez externí zátže) Max. 7 VA Jištní pívodu 10 A Bezdrátová komunikace Kmitoet Dosah Protokol 868 MHz (obousmrn) Uvnit budovy typicky 30 m KNX RF-kompatibilní Univerzální vstup Povolená délka kabel k teplotnímu idlu nebo externímu spínai Univerzální reléový výstup Univerzální výstup Elektrické pipojení Typ LG-Ni 1000 Ohm; zap / vyp, DC V Poet 4 Micí rozsah C Cu kabel 0,6 mm 2 max. 20 m Cu kabel 1 mm 2 max. 80 m Cu kabel 1,5 mm 2 max. 120 m Typ Spínací kontakt AC V, AC 0,02 2 (2) A Poet 5 Typ DC 0 10 V, max. DC 1 ma Poet 2 Šroubovací svorky pro max. 2,5 mm 2 Typ regulace Pedregulace PI Smrnice a normy Ochrana ped úrazem elektrickým proudem Vztah k životnímu prostedí shoda dle EMC smrnice - Odolnost, vyzaování Smrnice pro nízké naptí - Elektrická bezpenost RTTE Rádio & telekom.. zaízení - Rádiová komunikace 2004/108/EC - EN , EN /95/EC - EN , EN /5/EC - EN , EN EN Tída bezpenosti II dle EN Krytí IP30 dle EN Stupe zneištní 2 dle EN Deklarace o životním prostedí CM1E2709en, (RoHS shoda, složení, balení, výhody a nakládání) ISO (životní prostedí) ISO 9001 (kvalita) SN (produkty sluitelné s životním prostedím) RL 2002/95/EG (RoHS) Rozmry Hmotnost Materiál krytu pístroje Barva krytu pístroje Kompletní pístroj vetn píslušenství Vrchní / spodní ást krytu Viz. Rozmry 0,602 kg Plast PC+ABS RAL 7035 svtle šedivá RAL 5014 svtle modrá 9 / 12

10 Podmínky okolního prostedí Provoz Doprava Skladování EN EN EN Klimatické podmínky Tída 3K5 Tída 2K3 Tída 1K3 Teplota C C C Vlhkost 5..95% r.v. (bez kondenzace) < 95% r.v. 5 95% r.v. Mechanické podmínky Tída 3M2 Tída 2M2 Tída 1M2 Nadmoská výška min. 700 hpa, odpovídající max m nad moem Pipojovací svorky Ochranné malé naptí U1, U2 Univerzální výstup DC V M Zem pro univerzální výstup X1 X4 Univerzální vstup (digitální vstup, vstup pro idlo [LG-Ni 1000] nebo DC 0 10 V) M Zem pro univerzální vstup Napájecí naptí nebo ochranné malé naptí Q13, Q14 Bezpotenciálový univerzální reléový výstup (spínací) pro AC V (relé 1) Q23, Q24 Bezpotenciálový univerzální reléový výstup (spínací) pro AC V (relé 2) Q33, Q34 Bezpotenciálový univerzální reléový výstup (spínací) pro AC V (relé 3) Q43, Q44 Bezpotenciálový univerzální reléový výstup (spínací) pro AC V (relé 4), nebo pokud se použije jako 3-polohový výstup: Q43 Vstup pro Q44 a Q54 Q44 Pohon / ventil otevírá pro AC V Q54 Pohon / ventil zavírá pro AC V N1 Pipojení stedního (nulového) vodie (AC V), ochrana proti rušení pro típolohové servopohony Napájecí naptí N L Napájecí naptí, nulový vodi AC 230 V Napájecí naptí, fázový vodi AC 230 V Schéma zapojení Píklad: Univerzální vstupy a výstupy N1 Regulaní modul RRV934 1) Univerzální výstup DC V 2) Univerzální vstup lze použít pro mení teploty / digitální vstup / DC 0 10 V 3) Univerzální bezpotenciálový reléový výstup lze použít pro napájecí nebo malé bezpené naptí 10 / 12

11 Píklad: ízení ventilace Spína jednotlivých stup, bypass (obtok) rekuperace AC 230 V N1 Regulaní modul RRV934 Y3 Pohon pro bypass (obtok) rekuperace, 3-bodový AC 230 V 1) Univerzální výstup DC V 2) Univerzální vstup lze použít pro mení teploty / digitální vstup / DC 0 10 V 3) Relé 1 (Q1) 1-stupového pepínae otáek 4) Relé 1 (Q1) a relé 2 (Q2) 2- nebo 3-stupového pepínae otáek 5) Relé 1 (Q1), relé 2 (Q2) a relé 3 (Q3) 3-stupového pepínae otáek * Polohu relé pro každý stupe otáek lze nastavit na centrální jednotce Píklad ízení ventilace domácnosti: Spína jednotlivých stup, bypass (obtok) rekuperace AC 24 V N1 Regulaní modul RRV934 Y3 Pohon pro bypass (obtok) rekuperace, 3-bodový AC 24 V 1) Univerzální výstup DC V 2) Univerzální vstup lze použít pro mení teploty / digitální vstup / DC 0 10 V 3) Relé 1 (Q1) 1-stupového pepínae otáek 4) Relé 1 (Q1) a relé 2 (Q2) 2- nebo 3-stupového pepínae otáek 5) Relé 1 (Q1), relé 2 (Q2) a relé 3 (Q3) 3-stupového pepínae otáek * Polohu relé pro každý stupe otáek lze nastavit na centrální jednotce 11 / 12

12 Píklad pedregulace: Pedregulátor 1 s 3-bodovým pohonem, AC 230 V, pedregulátor 2 s pohonem DC 0 10 V N1 Regulaní modul RRV934 B1 idlo teploty nábhu pro pedregulátor 1 (LG-Ni1000) B2 idlo teploty zpáteky pro pedregulátor 1 (LG-Ni1000) B3 idlo teploty nábhu pro pedregulátor 2 (LG-Ni1000) B4 idlo teploty zpáteky pro pedregulátor 2 (LG-Ni1000) M1 erpadlo skupiny místností 1 pro pedregulátor 1 M2 erpadlo skupiny místností 2 pro pedregulátor 2 Y1 Pohon regulaního ventilu pedregulátoru 1, 3-bodový AC 230 V Y2 Pohon regulaního ventilu pedregulátoru 2, DC V 1) Univerzální výstup DC V 2) Univerzální bezpotenciálový reléový výstup lze použít pro napájecí nebo malé bezpené naptí Funkce vstup a výstup se definuje jen bezdrátovým pipojením jednotlivých kanál k centrální jednotce. To znamená, že erpadla skupin místností lze pipojit k jakémukoliv z reléových výstup Q1 Q3. Teplotní idla je také možné pipojit ke kterémukoliv z výstup X1 X4. Namísto 3-bodového servopohonu pedregulátoru 1, je možné k výstupu U1 pipojit servopohon s ídicím signálem 0 10 V. Rozmry Rozmry jsou uvedeny v mm 1,5 27,4 35,3 27,4 8,5 20,2 ø 5 7,2 230,5 12 / Siemens s.r.o. Zmny vyhrazeny

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Modul pro připojení měřičů spotřeby

Modul pro připojení měřičů spotřeby s 2 735 Synco living Modul pro připojení měřičů spotřeby WRI982 Snímá naměřené údaje všech připojených měřičů (teplo/chlad, teplá/studená voda, elektrická energie a plyn), včetně hodnoty po jednotlivých

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

Centrální jednotka s odečítáním údajů o spotřebě energií

Centrální jednotka s odečítáním údajů o spotřebě energií s 2 741 Synco living Centrální jednotka s odečítáním údajů o spotřebě energií Verze A QAX903 Regulace vytápění a chlazení jednotlivých místností pro jednu bytovou jednotku nebo rodinný domek včetně předregulace

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

Synco living Technické podklady. Answers for infrastructure.

Synco living Technické podklady. Answers for infrastructure. Synco living Technické podklady Answers for infrastructure. s Synco living technické podklady Obsah Synco living - úvod 4 QAX913 Centrální jednotka (N2740) 13 QAX903 Centrální jednotka (N2741) 33 SSA955

Více

OZW772... V2.0. Web server. Synco TM, Synco TM living

OZW772... V2.0. Web server. Synco TM, Synco TM living 5 701 Web server Synco TM, Synco TM living OZW772... V2.0 Web server OZW772 umožuje dálkové ovládání a monitoring otopných soustav pes internet a zasílání poruchových a systémových hlášení e-mailem. Ovládání

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace Synco living KNX TP1 Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled Centrální jednotka QAX910 umožňuje pomocí sběrnice KNX TP1 integrovat Synco living do standardního systému Synco a zajistit

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Synco living Montáž a uvedení do provozu

Synco living Montáž a uvedení do provozu s Synco living Montáž a uvedení do provozu Vydání 1.0 QAX9x3 Série A CE1C2740cs 08.04.2011 Building Technologies Blahopřejeme k výběru systému Siemens Synco living a děkujeme za zakoupení centrální jednotky!

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Synco living QAX913 Dohled Funkce & ovládání Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Přehled Nastavení Nepřítomnost a dohled Dohled oken / dveří Signalizace (zvuková signalizace a stavový výstup)

Více

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee Instalaní návod + programování Obsah: Možné varianty dodávky Obecné informace Popis a provoz zaízení Funkce hlavního vypínae a programového pepínae

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily a kombiventily SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál SFA71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2- polohový řídicí signál

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro zónové ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohová regulace nebo PDM (pulsní modulace)

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1 Váš partner pro měření a regulaci 1 Prostorové termostaty a regulátory RAA RDE REV23/33 REV200/300 2 Termostat princip činnosti PROUDÍCÍ VZDUCH Z PROSTORU TEPLOTNÍ ČIDLO KOVOVÁ MEMBRÁNA PROSTOROVÁ TEPLOTA

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Napájecí napětí 230 V~; 10 % Připojení čerpadla 230 V~, max. 2,5 (1) A 24 V~; 15 % Výstup topení/chlazení 230 V~, max. 2,5 (1) A Příkon 2)

Napájecí napětí 230 V~; 10 % Připojení čerpadla 230 V~, max. 2,5 (1) A 24 V~; 15 % Výstup topení/chlazení 230 V~, max. 2,5 (1) A Příkon 2) 45.012/1 LET4***: Bezdrátový regulátor s obousměrnou komunikací 868 MHz Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Inteligentní řešení pro optimální využití energie Oblasti použití LET4*** slouží

Více

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídící signál STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál nebo PDM (pulzní modulace)

Více

ATEUS - APS MINI HELIOS SET

ATEUS - APS MINI HELIOS SET ATEUS - APS MINI HELIOS SET Obj.. 91341611W Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Pehled sortimentu systému ATEUS - APS mini 91341611W Helios set 9134162W Samostatný tecí modul 9134167W tecí modul s

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

ABB/NN/ 10/01CZ_09/2009- beta verze 4. Motorové spoušte MS 116, MS 132, MS 325, MS 4xx!!!Pracovní beta verze!!!

ABB/NN/ 10/01CZ_09/2009- beta verze 4. Motorové spoušte MS 116, MS 132, MS 325, MS 4xx!!!Pracovní beta verze!!! ABB/NN/ 10/01CZ_09/2009- beta verze 4 Motorové spoušte MS 116, MS 132, MS 325, MS 4xx!!!Pracovní beta verze!!! Motorové spoušte Typová série M do 45 kw ( 400V AC ) Obsah Motorový spoušt MS 116 0-16 A,

Více

Portfolio pístroj ABB i-bus KNX

Portfolio pístroj ABB i-bus KNX Stanislav Korián, VUT, 19.10.2010 Systémové elektroinstalace, standard KNX Portfolio pístroj ABB i-bus KNX October 12, 2010 Slide 1 Program odborného školení Úvod do problematiky (orientace na druhy staveb)

Více

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie Nová generace prostorových termostatů pro vytápění kombinující jednoduché ovládání a moderní design. Answers for infrastructure.

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

www.synco-living.cz Synco living Akční nabídka zvýhodněných setů 2015 Answers for infrastructure.

www.synco-living.cz Synco living Akční nabídka zvýhodněných setů 2015 Answers for infrastructure. www.synco-living.cz Synco living Akční nabídka zvýhodněných setů 2015 Answers for infrastructure. Připravili jsme pro Vás akční nabídku zvýhodněných setů systému Synco living. Synco living je bezdrátový

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová.

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová. Produktový katalog 2009 In Zennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které

Více

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3.

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3. Stránka č. 1 z 9 Přehled výrobků ADEX Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira ADEX Numira Mikroprocesorové regulátory pro regulaci směšováním podle vnitřní teploty s teplotní ochranou kotlového okruhu.

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

2. NM-6 Informace o výrobku Klapkové pohony

2. NM-6 Informace o výrobku Klapkové pohony 2. NM6 Informace o výrobku Klapkové pohony NM i0027811 Kompletní sortiment pro všeobecné přestavování klapek yp LM NM SM AM GM LF AF(R) i0083803 Krouticí moment 4 Nm 8 Nm 1 Nm 18 Nm 30 Nm 4 Nm 1 Nm Havarijní

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů Technický list c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů c-mix Dvě skupiny Jedna regulace Remeha c-mix skupinový modul Nezřídka můžete narazit na požadavek nezávislého teplotního

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Komunikaní adaptér na sí Ethernet

Komunikaní adaptér na sí Ethernet Komunikaní adaptér na sí Ethernet Rev. A4 str. 1/18 Obsah 1. Všeobecn 3 2. Popis výrobku 3 2.1 Popis výrobku 3 2.2 Typové oznaení 4 3. Instalace 4 3.1 Stavová LED 5 4. Odstraování závad 5 4.1 Nulovací

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Přehled sortimentu Albatros 2

Přehled sortimentu Albatros 2 OEM Přehled sortimentu lbatros 2 Řada regulátorů lbatros 2 nabízí vyčerpávající možnosti řízení. V nabídce je řada možností od základních až po rozsáhle a komplikované systémy topení. Jednotná filozofie

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo.

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo. NETIC info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz Katalog Domov na dlani Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz T: +420 720 367 377 T: +420 720 367 004 V22.1CZ Obsah 1 Řídící

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje:

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje: Napáječ série PSBS Záložní impulzní napájecí zdroj 13,8V/DC, bez automatické kontroly práce Pulsar KÓD: NAZEV: PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj CZ Charakteristika záložního

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Produktový katalog 2009

Produktový katalog 2009 Produktový katalog 2009 InZennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které poté

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

www.lars.cz Návod k obsluze

www.lars.cz Návod k obsluze www.lars.cz H Návod k obsluze Blahopřejeme Vám 2 k zakoupení moderní okenní kliky AURATON H-1 vybavené nejmodernějším mikroprocesorem, snímači její polohy a rádiovým vysílačem. Obsah krabičky Okenní klika

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Potrubní provedení pro st ední statický tlak

Potrubní provedení pro st ední statický tlak UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Potrubní provedení pro stední statický tlak Velice vám dkujeme za zakoupení naší klimatizaní jednotky. Ped použitím klimatizaní jednotky si peliv pette tuto píruku a uschovejte ji pro

Více