ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2018. Odhad obvyklé ceny nemovité věci. insolvenční správce Francouzská 299/ Praha 10 - Vršovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2018. Odhad obvyklé ceny nemovité věci. insolvenční správce Francouzská 299/ Praha 10 - Vršovice"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: /2018 o obvyklé ceně nemovité věci pozemek p.č.st.456, jehož součástí je stavba č.p.286 s příslušenstvím a pozemky p.č.540/5 a 540/9 v katastrálním území Libštát (kód:683507), obec Libštát, okres Semily. Objednavatel posudku: Účel posudku: Oceňovací předpis: Mgr. Lukáš Hojdn, LL.B. insolvenční správce Francouzská 299/ Praha 10 - Vršovice Odhad obvyklé ceny nemovité věci sp.zn. KSHK 45 INS 1928/2018 Ocenění je provedeno s přihlédnutím k vyhlášce MF ČR č. 441/2013 Sb., k provedení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, v aktuálním znění, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č.199/2014 Sb., č.345/2015 Sb., č.53/2016 Sb., č.443/2016 Sb. a č.457/2017 Sb. s účinností od Oceněno ke dni: 16.dubna 2018 Posudek vypracoval: znalec a odhadce Ing. Jan Melš Bítovská Praha 4 - Michle Posudek byl vypracován ve 3 vyhotoveních. 2 vyhotovení obdrží žadatel a 1 vyhotovení je uloženo v archívu znalce. Celkem posudek obsahuje 18 stran a přílohy. V Praze, dne 19.dubna 2018

2 ÚVOD Ocenění je provedeno "cenou obvyklou" ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku): obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. (Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vazby mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.) METODY URČENÍ HODNOTY Odhad obvyklé ceny je prováděn zpravidla třemi základními metodami: - metoda nákladového ohodnocení - vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění. - metoda výnosová - vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu. - metoda srovnávací - vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji, je jím též ocenění věci odvozením z jiné funkčně související věci. Pro tento konkrétní případ, kdy stavbou je rodinný dům, je cena zjištěná určena porovnávacím způsobem podle platné oceňovací vyhlášky. Prováděcí vyhlášky k zákonu č.151/1997 Sb. o oceňování majetku (v aktuálním znění zákona) jsou průběžně novelizovány právě za účelem dosažení relace mezi cenou zjištěnou, stanovenou podle oceňovací vyhlášky a cenou obvyklou. Oceňovací vyhláška, podle které je ocenění zpracováno, postupuje při určení ceny zjištěné porovnávacím způsobem. Tvůrce vyhlášky pro určení porovnávacích údajů disponuje nejúplnější databází ověřitelných údajů. Pro určení obvyklé ceny bude, z důvodů výše uvedených, přihlédnuto k ceně zjištěné, vypočtené podle oceňovací vyhlášky a k ceně stanovené metodou srovnávací

3 NÁLEZ 1. Bližší údaje o nemovité věci Oceňovaná nemovitá věc - pozemky s rodinným domem - se nalézá na severním okraji obce Libštát a je přímo přístupná z místní komunikace. Nemovitou věc tvoří: - pozemek p.č.st.456, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p stavba č.p.286, rodinný dům s příslušenstvím - pozemky p.č.540/5 a p.č.540/9, trvalý travní porost, pozemky ve funkčním celku - venkovní úpravy (přípojky sítí, oplocení, včetně vrat a vrátek a zpevněné plochy) vše v katastrálním území Libštát (kód:683507), obec Libštát, okres Semily. Na nemovité věci je zapsáno omezení vlastnického práva Nařízení exekuce. Charakter omezení na obvyklou cenu nemovité věci nemá vliv. Libštát má statut městyse a podle Malého lexikonu obcí v něm žije 949 stálých obyvatel. Libštát se nachází v obvodu obce s rozšířenou působností Semily. Pověřený obecní úřad je v Lomnici nad Popelkou. Semily se nachází cca 5 km severozápadně od Libštátu, obec Lomnice nad Popelkou je ve vzdálenosti cca 5 km jihozápadně. V Libštátě jsou dostupné všechny základní služby a úplná sestava inženýrských sítí. Dostupnost obce Libštát prostředky hromadné dopravy je dobrá, k dispozici je jak autobusová, tak i železniční doprava. Stanice jsou v místě. 2. Podklady pro vypracování posudku Výpis z katastru nemovitostí pro katastrální území Libštát (kód:683507), obec Libštát, list vlastnictví č.215, vyhotovený z údajů vedených Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily. Kopie katastrální mapy pro katastrální území Libštát (kód:683507), obec Libštát, vyhotovená z údajů vedených Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily. Výkresová dokumentace - zjednodušená, rozměrové schéma, vypracoval znalec při místním šetření. Informace získané na místně příslušných úřadech, a při místním šetření. Místní šetření znalce provedené za účasti vlastníka nemovité věci dne Vlastnictví Podle Informace z katastru nemovitostí je jako vlastník nemovité věci na listu vlastnictví č.215 pro katastrální území Libštát (kód:683507), obec Libštát, okres Semily zapsána Zuzana Pokorná Práčská 2591/ Praha 10 - Záběhlice identifikátor / Přílohy posudku - Výpis z katastru nemovitostí - Kopie katastrální mapy - Mapa širších souvislostí - Fotodokumentace - Příklady porovnatelných nemovitých věcí - 3 -

4 5. Předmětem ocenění jsou 1) Stavební pozemek dle 4 odst.1 (zast.plocha+jfc) 2) Rodinný dům se šikmou střechou * * * Předpokládá se, že veškeré informace, které znalec obdržel, jsou správné. Objednatel posudku prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skutečnosti, resp. že znalci nezamlčel žádná fakta, která by mohla závěry znaleckého posouzení jakkoli zkreslit, nebo zpochybnit. Posudek byl vypracován pouze k výše uvedenému účelu. Jeho případné další využití v jakékoli formě nebo kontextu, je možné pouze se souhlasem zpracovatele. * * * - 4 -

5 POSUDEK A OCENĚNÍ CENA ZJIŠTĚNÁ 1. Stavební pozemek dle 4 odst.1 (zast.plocha+jfc) Oceněno podle 3 vyhlášky. 1.1 Popis Pozemky - p.č.st.456 o výměře 126 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba Libštát č.p.286, rodinný dům. - p.č.540/5 o výměře 668 m 2, trvalý travní porost - p.č.540/9 o výměře 172 m 2, trvalý travní porost Pozemky jsou oploceny a tvoří jeden funkční celek, nezastavěné pozemky tvoří okrasnou a užitkovou zahradu ke stavbě. 1.2 Výměra pozemku Výměra pozemku = m Výpočet Iu - úprava ceny pozemku (dle přílohy 2, tab.2) Hodnocený znak Pásmo Hodnota Ui 1. Velikost obce podle počtu obyvatel Hospodářsko-správní význam obce Ostatní obce 3. Poloha obce Obec vzdálená od hranice zastavěného území vyjmenované obce v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně 4. Technická infrastruktura v obci Elektřina, vodovod, kanalizace a plyn 5. Dopravní obslužnost obce Železniční zastávka a autobusová zastávka 6. Občanská vybavenost v obci Rozšířenou vybavenost (obchod, služby, ambulantní zdravotní zařízení, základní škola a pošta, nebo bankovní služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení) Součin hodnot Iu = SOUČIN(Ui) = Výpočet Io - omezující vlivy (dle přílohy 3, tab.2) Hodnocený znak Pásmo Hodnota Oi 1. Geometrický tvar pozemku a velikost pozemku Tvar bez vlivu na využití 2. Svažitost pozemku a expozice Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; ostatní orientace 3. Ztížené základové podmínky Neztížené základové podmínky - 5 -

6 4. Chráněná území a ochranná pásma Mimo chráněné území a ochranné pásmo 5. Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání 6. Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů Celkem 0.00 Io = 1 + SUMA(Oi) = = Výpočet It - index trhu (dle přílohy 3, tab.1) Hodnocený znak Pásmo Hodnota Ti 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi Poptávka je vyšší než nabídka 2. Vlastnické vztahy Pozemek, jehož součástí je stavba (stejný vlastník) 3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost Bez vlivu nebo stabilizovaná území 4. Vliv právních vztahů na prodejnost Bez vlivu 5. Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů 6. Povodňové riziko Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav 7. Význam obce Znak není posuzován 8. Poloha obce Znak není posuzován 9. Občanská vybavenost obce Znak není posuzován Celkem 1. až 5. znak 0.05 It = (1 + SUMA(Ti)) x T6 x T7 x T8 x T9 = ( ) x 1 = Výpočet Ip - index polohy (dle přílohy 3, tab.3, bydl.do 2000) Hodnocený znak Pásmo Hodnota Pi 1. Druh a účel užití stavby Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a ŽP Rezidenční zástavba 3. Poloha pozemku v obci Okrajové části obce 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě v obci Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku V okolí nemovité věci je dostupná občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost k pozemku Příjezd po zpevněné komunikaci, s možností parkování na pozemku - 6 -

7 7. Osobní hromadná doprava Zastávka od 201 do 1000 m 8. Poloha z hlediska komerční využitelnosti Bez možnosti komerčního využití stavby na pozemku 9. Obyvatelstvo Bezproblémové okolí 10. Nezaměstnanost Průměrná nezaměstnanost 11. Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů Celkem * 0.02 * hodnota 1. znaku se do sumy nezapočítává Ip = (1 + SUMA(Pi)) x P1 = ( ) x 1.01 = Výpočet ceny pozemku ( 3 vyhlášky) Základní cena za m 2 stavebního pozemku = Kč 251,- ZC = ZCv x Iu = 586 Kč x = 251 Kč Index cenového porovnání x I = Io x It x Ip = x x Cena upravená uvedenými koeficienty = Kč 271,58 Cena za celou výměru m 2 = Kč ,21 Stavební pozemek dle 4 odst.1 (zast.plocha+jfc) Cena celkem Kč ,- 2. Rodinný dům se šikmou střechou Oceněno podle 35 vyhlášky. 2.1 Popis Rodinný dům č.p.286 s příslušenstvím, součást pozemku p.č.st.456 katastrálním území Libštát (kód:683507), obec Libštát, okres Semily. Rodinný dům je součástí původní zástavby lokality. Objekt má jedno podzemní, jedno nadzemní podlaží a stavebně neupravený prostor pod sedlovou střechou. Objekt (resp. 1.np - nadzemní část) je realizován jako montovaný z panelů na bázi dřeva (typový projekt TL-4), 1.pp je zděné. Užita je tradiční technologie, běžné materiály a obvyklé stavební detaily. Objekt byl realizován začátkem před cca 40ti lety. Objekt je užíván v souladu s právním stavem. Technický stav odpovídá zvolenému konstrukčnímu systému, použitým materiálům, době a způsobu užívání a nekoncepční údržbě. Při vizuální kontrole nebyly zjištěny žádné závažné statické poruchy. Dispozice: 1.pp - technické a technologické zázemí domu, sklad a garáž. 1.np - bytová jednotka 4+1, veranda se vstupem, hygienické zázemí 2.2 Charakteristika stavby CZCC: 111 SKP: Typ: C - podsklepený, s jedním nadzemním podlažím Druh konstrukce: Zděná - 7 -

8 2.3 Obestavěný prostor Podrobný výpočet je uložen v archivu znalce. obest. prostor 775,86 = m Podlaží Označení celkem = m 3 Rozměry zastavěné plochy Zastavěná Světlá Výška plocha výška podlaží 1.PP m m 0.00 m 1.NP m m 0.00 m Celkem 1 podzemní a 1 nadzemní podlaží. 2.5 Vybavení stavby Pol. Konstrukce a vybavení Podíl Úroveň vybavení Cen.podíl části n 18. Bleskosvod chybí % * Neuvedené položky mají vybavení standardní a neovlivňují výpočet koeficientu K4. K4 = 1 + (0.54 * n) = 1 + (0.54 * ) = Výpočet Iv - index konstrukce a vybavení (dle přílohy 24, tab.2) Hodnocený znak Pásmo Hodnota Vi 0. Typ stavby a) 3 C Podsklepený - se šikmou nebo strmou střechou 1. Druh stavby Samostatný rodinný dům 2. Provedení obvodových stěn b) Na bázi dřevní hmoty - nezateplené 3. Tloušťka obvod. stěn méně jak 45 cm 4. Podlažnost c) Hodnota více jak 1 do 2 včetně Výpočet: celková zastavěná plocha všech podlaží m 2 / zastavěná plocha 1.NP m 2 = podlažnost Napojení na sítě (přípojky) Přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn 6. Způsob vytápění stavby Ústřední 7. Zákl. příslušenství v RD d) Úplné - standardní provedení 8. Ostatní vybavení v RD Bez dalšího vybavení 9. Venkovní úpravy Standardního rozsahu a provedení - 8 -

9 10. Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD Bez vedlejších staveb 11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou Nad 800 m 2 celkem 12. Kriterium jinde neuvedené Mírně zvyšující cenu vysoký potenciál stavby 13. Stavebně- technický stav Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou (hodnota 1.00 vynásobena koef. s=0.8+0 pro stáří 40 let) Celkem * 0.03 * hodnota 13. znaku se do sumy nezapočítává Iv = (1 + SUMA(Vi)) x V13 = ( ) x 0.8 = Výpočet ceny objektu ( 35 vyhlášky) Základní cena za m 3 obestavěného prostoru = Kč 1.912,- Iv: index konstrukce a vybavení x It: index trhu x Ip: index polohy x Cena upravená uvedenými indexy = Kč 1.703,90 Cena za celý obestavěný prostor m 3 = Kč ,24 Rodinný dům se šikmou střechou Cena celkem Kč ,- CENA ZJIŠTĚNÁ REKAPITULACE 1) Stavební pozemek dle 4 odst.1 (zast.plocha+jfc) Kč ,- 2) Rodinný dům se šikmou střechou Kč ,- Zjištěná výsledná cena Kč ,- Po zaokrouhlení podle 50 vyhlášky Kč ,

10 METODA SROVNÁVACÍ 1. Popis K ocenění nemovité věci pozemků se stavbou č.p.286 a příslušenstvím, katastrální území Libštát (kód:683507), obec Libštát, okres Semily, je použita metodika nepřímého porovnání, kdy hodnota oceňovaných nemovitých věcí je srovnávána s hodnotou obdobných objektů. Základní podmínkou pro použití této metody je výskyt dostatečného množství obdobných nemovitých věcí, které disponují srovnatelnou charakteristikou. Cena standardní nemovité věci je stanovena srovnáním s obdobnými nemovitými věcmi. Index srovnávací věci je vyjádřením odlišností kvalitativního charakteru srovnávacích nemovitých věcí od standardní nemovité věci. Na základě výpočtu indexu porovnané nemovité věci je stanovena jednotková tržní cena nemovité věci (JTCs). Index oceňované nemovité věci je pak vyjádřením odlišností kvalitativního charakteru oceňované nemovité věci. Jednotková tržní cena oceňované nemovité věci je dosažena na základě součinu průměru jednotkových tržních cen srovnatelných použitých nemovitých věcí (SJTC) a indexu oceňované nemovité věci. Směrodatná odchylka vyjadřuje, jak moc se od sebe liší jednotkovou tržní cenou jednotlivé srovnávací nemovité věci. Míra kompaktnosti souboru jednotkových tržních cen vyjadřuje poměr směrodatné odchylky k průměru jednotkových tržních cen srovnávacích nemovitých věcí. Pásmo přijatelných cen je pak vyjádřeno intervalem, který je ohraničen odečtením, resp. přičtením směrodatné odchylky od průměru jednotkových tržních cen srovnávacích nemovitých věcí. V tomto případě jsou za standardní nemovité věci považovány stavby rodinných domů, běžné konstrukce, které jsou lokalizovány v obci Libštát a okolí, jsou v dobrém technickém stavu, s napojením obvyklé IS, s pozemky o celkové výměře cca 1000 m2 a bez dalších vlivů na cenu. Jednotkou je zde metr čtvereční užitné plochy. Srovnávací objekty byly částečně převzaty z databáze znalce a doplněny z nabídek realitních kanceláří. Znalec se při výběru srovnávacích objektů soustředil zejména na lokalitu, technický stav, IS, a další vlivy. Informace o všech srovnávacích objektech v databázi jsou vztaženy k datu ocenění. Databáze srovnávaných objektů obsahuje celkem 5 objektů, u nichž jsou známy jejich potřebné parametry a nabídkové ceny. Nabídkové ceny jsou sníženy o koeficient redukce ceny (KRC), který započítává do inzerovaných cen průměrné ponížení cen ze strany inzerenta a jiné slevy, které nejsou z inzerátů patrné

11 I Nabídková cena [Kč] Užitná plocha [m 2 ] Jednotková cena [Kč/m 2 ] KRC Jednotková cena po KRC [Kč/m 2 ] 2. Výpočet jednotkového ceny dosažitelné srovnávací metodou k1 k2 k3 i Lokalita Technický stav budovy Technický stav bytového prostoru , ,95 Libuň 1,00 dobrý 0,85 před rekonstr , ,05 Semily 1,05 velmi dobrý 1,00 dobrý , ,00 Libštát 1,05 velmi dobrý 1,00 dobrý , ,95 Bělá 1,00 dobrý 0,85 před rekonstr , ,00 Košťálov 1,00 dobrý 1,00 dobrý k4 k5 k6 k7 k8 i Typ konstrukce Typ oken Typ vytápění Vybavení Inženýrské sítě 1 0,85 Dřevěná mont. 0,90 původní 1,00 ústřední p.p. 1,00 standard 1,00 2 0,95 Mont. 0,90 původní 1,00 ústřední p.p. 1,00 standard 1,00 3 0,85 Dřevěná mont. 0,90 původní 1,00 ústřední p.p. 1,00 standard 1,00 4 1,00 Cihlová 0,90 původní 1,00 ústřední p.p. 1,00 standard 1,00 5 0,95 smíšená 0,90 původní 0,90 lokální 1,00 standard 1,00 elektro, voda kanalizace Elektro, voda kanalizace elektro, voda, kanalizace elektro, voda kanalizace Elektro, voda kanalizace k9 k10 k11 k12 k13 IS JTCO Typ domu Možnost parkování Vedlejší stavby Pozemek [m2] Další vlivy - jinde nezahrnuté 1 1,00 2 1,00 samostatně stojící samostatně stojící 3 0,95 řadový 0,98 4 1,00 5 1,00 samostatně stojící samostatně stojící 1,00 garáž 1,00 bez vlivu 0, ,00 bez vlivu 0, ,00 garáž 1,00 bez vlivu 1, ,00 bez vlivu 0, na vlastním pozemku 1,00 bez vlivu 1, ,00 bez vlivu 0, ,00 garáž 1,00 bez vlivu 0, ,03 2 bj 0, ,00 garáž 1,03 stodola 1, ,00 bez vlivu 0,

12 3. Oceňovaná jednotková cena Celkový počet srovnávacích nemovitých věcí 5 Minimum použitých hodnot [Kč/m 2 ] 8501 Kč Maximum použitých hodnot [Kč/m 2 ] Kč Průměr použitých hodnot [SJTC] [Kč/m 2 ] Kč Směrodatná odchylka [Kč/m 2 ] 2091 Kč Průměr minus směrodatná odchylka [Kč/m 2 ] 9668 Kč Průměr plus směrodatná odchylka [Kč/m 2 ] Kč Počet použitých srovnávacích nemovitých věcí 3/5 4. Oceňovaná nemovitá věc Užitná plocha odhad [m 2 ] 155 SJT C Lokalita Libštát k 1 1,00 Technický stav budovy dobrý k 2 1,00 Technický stav bytového dobrý prostoru k 3 1,00 Typ konstrukce dřevěná montovaná k 4 0,85 Typ oken původní k 5 0,90 Typ vytápění ústřední plyn k 6 1,05 Vybavení standardní k 7 1,00 Inženýrské sítě elektro, voda, kanalizace, plyn k 8 1,05 Typ domu samostatně stojící k 9 1,00 Možnost parkování garáž k 10 1,00 Vedlejší stavby Bez vlivu k 11 1,00 Velikost pozemku [m 2 ] 966 k 12 1,00 Další vlivy - jinde nezahrnuté Vysoký potenciál využití k 13 1,03 Index odlišnosti oceňovaného objektu I O 0,88 Jednotková tržní cena oceňovaného objektu JTC O [Kč/m 2 ] Celková srovnávací cena oceňovaného objektu (zaokrouhleno) [Kč]

13 REKAPITULACE OBVYKLÁ CENA Předmětem ocenění je pozemek p.č.st.456, jehož součástí je stavba č.p.286 s příslušenstvím v katastrálním území Libštát (kód:683507), obec Libštát, okres Semily. Pozitivní faktory ovlivňující obvyklou cenu nemovité věci: - Potenciál využití podstřešního prostoru - Napojení na všechny inženýrské sítě Negativní faktory ovlivňující obvyklou cenu nemovité věci: - Dřevěná montovaná konstrukce, nezateplená Pro tento konkrétní případ je vypovídací schopnost ceny určené nákladovým způsobem malá, a proto je v posudku nahrazena cenou zjištěnou, tj. vypočtenou podle platné oceňovací vyhlášky. Prováděcí vyhlášky k zákonu č.151/1997 Sb. o oceňování majetku (v aktuálním znění) jsou průběžně novelizovány právě za účelem dosažení relace mezi cenou zjištěnou, stanovenou podle oceňovací vyhlášky a cenou obvyklou. Oceňovací vyhláška, podle které je ocenění zpracováno, postupuje při určení ceny zjištěné porovnávacím způsobem. Tvůrce vyhlášky pro určení rozhodných údajů disponuje nejúplnější databází ověřitelných údajů. Porovnatelné nemovité věci Ve veřejně přístupných zdrojích lze najít nemovité věci shodného typu s nemovitou věcí oceňovanou, které však jsou srovnatelné pouze v některých z rozhodujících parametrů. Ve veřejně přístupných zdrojích lze najít pouze nemovité věci, jejichž cena je právě cenou k jednání. Z důvodů výše uvedených, je pro odhad obvyklé ceny přihlédnuto k ceně stanovené metodou srovnávací. 1) Cena zjištěná nemovité věci Kč ,- 2) Cena nemovité věci stanovená metodou srovnávací Kč ,

14 Po provedené analýze všech dostupných informací znalec odhaduje, že obvyklá cena nemovité věci pozemek p.č.st.456, jehož součástí je stavba č.p.286 s příslušenstvím a pozemky p.č.540/5 a 540/9 v katastrálním území Libštát (kód:683507), obec Libštát, okres Semily, po zaokrouhlení je: ,- Kč Slovy: jeden milion pět set osmdesát pět tisíc Kč Uvedená obvyklá cena nemovité věci předpokládá absenci neodstranitelných právních vad. Rizika: - riziko překročení hygienických limitů koncentrace radonových plynů je nízké - objekt je realizován v zastavěném území, bez rizika - objekt se nenachází v území, kde není nutné uvažovat s možností přírodních katastrof - v části C výpisu z KN je zapsáno omezení vlastnického práva (nařízení exekuce) - na nemovité věci neváznou žádné právní závady, které by měly vliv na cenu obvyklou. Prohlašuji, že při provedení znaleckého posudku jsem osobou nezávislou. V Praze, dne 19.dubna vypracoval

15 ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne , č.j.spr. 347/92, pro základní obor ekonomika a obor stavebnictví. Znalecký posudek je ve znaleckém deníku zapsán pod pořadovým číslem /2018. Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace. Ing. Jan Melš znalec a odhadce Bítovská Praha 4 Michle tel

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2015

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2015 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5615-25/2015 o obvyklé ceně nemovité věci pozemky p.č.76/1 a p.č.76/2 v katastrálním území Bonětice (kód:710261), obec Stráž, okres Tachov Objednavatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2018. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 098EX 00154/ Bítovská Praha 4 - Michle

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2018. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 098EX 00154/ Bítovská Praha 4 - Michle ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6038-03/2018 o obvyklé ceně nemovité věci pozemek p.č.st.757/5, katastrální území Poděbrady (kód:723495), obec Poděbrady, okres Nymburk. Objednavatel posudku: Exekutorský úřad Praha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2015

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2015 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5742-152/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ¼ na nemovité věci pozemku p.č.50 v katastrálním území Dojetřice (kód:746185), obec Sázava, okres Benešov Objednavatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5730-140/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5730-140/2015 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5730-140/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu 1/6 na nemovité věci bytová jednotka č.1385/4 a nebytová jednotka č.1385/9 v budově č.p.1384-1385 realizované na pozemku p.č.5299,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2018

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2018 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6111-76/2018 o ceně zjištěné a obvyklé ceně nemovité věci pozemek p.č.621, katastrální území Čermná u Staňkova (kód:619701), obec Čermná, okres Domažlice Objednavatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2014

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2014 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5550-120/2014 o obvyklé ceně nemovité věci pozemek p.č.st.285 s garáží bez č.p./č.e. realizovanou na pozemku p.č.st.285, katastrální území Krásná Hora nad Vltavou (kód:673528),

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /14. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla Kladno. Otěvěk Trhové Sviny

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /14. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla Kladno. Otěvěk Trhové Sviny ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14148-178/14 o ceně pozemku parc.č.2248, katastrální území Otěvěk, obec Trhové Sviny, okres České Budějovice. (LV č.675) Objednavatel posudku: Soudní exekutor JUDr.Ing.Petr Kučera

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5736-146/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5736-146/2015 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5736-146/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti ¼ na nemovité věci pozemek p.č.st.97 se stavbou rodinného domu č.p.19 s příslušenstvím, a pozemek p.č.469/23, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2015

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2015 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5756-166/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na nemovité věci pozemek p.č.st.887 se stavbou garáže bez č.p./č.e., katastrální území Rožmitál pod Třemšínem,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2017

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2017 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6020-127/2017 o obvyklé ceně nemovité věci garáž bez č.p./č.e. realizovaná na pozemku p.č.st.1235/11, katastrální území Stod (kód:755516), obec Stod, okres Plzeň-jih Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2015

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2015 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5618-28/2015 o obvyklé ceně nemovité věci pozemku p.č.25/27 v katastrálním území Rozvadov (kód:742643), obec Rozvadov, okres Tachov Objednavatel posudku: Exekutorský úřad Praha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2016

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2016 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5879-119/2016 o obvyklé ceně nemovité věci pozemky p.č.4118 a p.č.4119, katastrální území Milokošť (kód:780791), obec Veselí nad Moravou, okres Hodonín Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3064-14. s odhadem obvyklé ceny podílu ve výši 776/5189 k pozemkové parcele - zahradě p. č. 345/2 v obci Strakonice, k. ú. Nové Strakonice. Objednavatel posudku: Účel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2019

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2019 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6158-08/2019 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu id. ¼ na nemovité věci pozemek PK 1682, katastrální území Rapšach (kód:614408), obec Rapšach, okres Jindřichův Hradec Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5716-126/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5716-126/2015 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5716-126/2015 o obvyklé ceně nemovité věci pozemek p.č.363/8 se stavbou rekreační chaty bez č.p./č.e. s příslušenstvím, katastrální území Kácov (kód:661635), obec Kácov, okres Kutná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2014

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2014 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5495-65/2014 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti ¼ na nemovité věci pozemek p.č.st.4893/13 zastavěný garáží bez č.p./č.e. v obci Kolín, katastrální území Kolín (kód:668150).

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2019

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2019 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6223-73/2019 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu id. 3/4 na nemovité věci pozemky p.č.6406/2, p.č.6406/3 a p.č.6407/1, katastrální území Mělník (kód:692816), obec Mělník, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2017. Účel posudku: Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003 EX 4303/15-58

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2017. Účel posudku: Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003 EX 4303/15-58 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5985-92/2017 o obvyklé ceně nemovité věci spoluvlastnický podíl na nebytové jednotce č.717/100 vymezené v budově č.p.717, součásti pozemku p.č.2026, včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5718-128/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5718-128/2015 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5718-128/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu 1/4 na nemovité věci pozemek p.č.st.3878 se stavbou garáže bez č.p./č.e., katastrální území Písek, (kód:720755), obec Písek,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5746-156/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 277/14-35

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5746-156/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 277/14-35 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5746-156/2015 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku p.č.st.927 se stavbou garáže bez č.p./č.e., katastrální území Čejetice u Mladé Boleslavi (kód:696641), obec Mladá Boleslav. Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /16. o ceně pozemků pro výstavbu, zapsaných na LV č.687, katastrální území a obec Tísek, okres Nový Jičín.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /16. o ceně pozemků pro výstavbu, zapsaných na LV č.687, katastrální území a obec Tísek, okres Nový Jičín. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14702-202/16 o ceně pozemků pro výstavbu, zapsaných na LV č.687, katastrální území a obec Tísek, okres Nový Jičín. Objednavatel posudku: Soudní exekutor Mgr.Jiří Král Exekutorský

Více

Znalecký posudek. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemku pro účely dražby. č. xx - xx /2016

Znalecký posudek. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemku pro účely dražby. č. xx - xx /2016 Znalecký posudek č. xx - xx /2016 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemku pro účely dražby. Objednatel: Jan Prošek Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Dle mezinárodně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2014

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2014 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5431-01/2014 o obvyklé ceně nemovitosti pozemek p.č.599/48 v katastrálním území Radouň u Štětí (kód:738654), obec Štětí, okres Litoměřice Objednavatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /18. o ceně nemovitostí - pozemků se součástmi parcelních čísel 1054, 1055, 1056, k.ú. a obec Hulín, okres Kroměříž.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /18. o ceně nemovitostí - pozemků se součástmi parcelních čísel 1054, 1055, 1056, k.ú. a obec Hulín, okres Kroměříž. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2029-96/18 o ceně nemovitostí - pozemků se součástmi parcelních čísel 1054, 1055, 1056, k.ú. a obec Hulín, okres Kroměříž. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: LIQUIDATORS

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2015

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2015 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5729-139/2015 o obvyklé ceně nemovité věci bytová jednotka č.1652/14 v budově č.p.1652, 1653, 1654, realizované na pozemcích p.č.4813, 4814, 4815, vč. spoluvlastnických podílů na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2016

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2016 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5771-11/2016 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/12 na nemovité věci pozemky p.č.376 a p.č.503, katastrální území Býkev (kód: 616460), obec Býkev, okres Mělník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2016

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2016 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5878-118/2016 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovité věci pozemek p.č.765/2, katastrální území Opočnice (kód:711926), obec Opočnice, okres Nymburk Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5723-133/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5723-133/2015 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5723-133/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu 1/6 na nemovité věci bytová jednotka č.2/2 v budově č.p.2, 4 a 6, realizované na pozemku p.č.st.716, vč. spoluvlastnických

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2015

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2015 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5643-53/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovité věci pozemek p.č.161/18 v katastrálním území Horní Počaply (kód:643751), obec Horní Počaply, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088ex 6484/11 Petra Bezruče Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088ex 6484/11 Petra Bezruče Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419-65/2016 pozemků st.p.č.142, p.č.67/4 s rodinným domem čp.100 a příslušenstvím v obci Všetaty, k.ú.přívory, okres: Mělník. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1664/108/17. o ceně pozemku p.č.621/1 v k.ú. Zlechov, obec Zlechov, okres Uherské Hradiště

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1664/108/17. o ceně pozemku p.č.621/1 v k.ú. Zlechov, obec Zlechov, okres Uherské Hradiště ZNALECKÝ POSUDEK č. 1664/108/17 o ceně pozemku p.č.621/1 v k.ú. Zlechov, obec Zlechov, okres Uherské Hradiště Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: H.Finance Group spol. s r.o. v likvidaci,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2016

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2016 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5788-28/2016 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na nemovité věci bytová jednotka č.2464/30 v budově č.p.2463 a č.p.2464, součásti pozemků p.č.1287/3 a p.č.1287/4,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2015. Odhad obvyklé ceny nemovité věci

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2015. Odhad obvyklé ceny nemovité věci ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5738-148/2015 o obvyklé ceně nemovité věci pozemky p.č.203/1 a p.č.855/16, katastrální území Bežerovice (kód: 758833), obec Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor Objednavatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č /2017

Znalecký posudek. č /2017 Znalecký posudek č. 3948-214/2017 Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemku parc. č. 684/9 v obci Záchlumí, kat. území Záchlumí, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5545-115/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5545-115/2014 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5545-115/2014 o obvyklé ceně nemovité věci bytová jednotka č.1655/57 v budově č.p.1655 realizované na pozemku p.č.1380, vč. spoluvlastnických podílů na budově a na pozemku v katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2016

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2016 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5773-13/2016 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovité věci pozemky PK 417/3, PK 422/6, PK 424/7, PK 429/5, PK 646/14 a pozemek p.č.646/6, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2015

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2015 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5754-164/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na nemovité věci pozemky p.č.st.201 a p.č.1481/2, katastrální území Obora u Kaznějova (kód:708623), obec Obora,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2014. Stanovení obvyklé ceny nemovité věci

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2014. Stanovení obvyklé ceny nemovité věci ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5508-78/2014 o obvyklé ceně nemovité věci pozemky p.č.st.468 a p.č.2004/8 s rodinným domem č.p.435 realizovaném na pozemku p.č.st.468 s příslušenstvím, v katastrálním území Kamenický

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1665/109/17

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1665/109/17 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1665/109/17 o ceně pozemků p.č.1638/252, p.č.3299/234, p.č.3299/235, p.č.3300/8, p.č.3301/96 v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, obec Kunovice, okres Uherské Hradiště Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2225/033/2018

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2225/033/2018 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2225/033/2018 O ceně nemovitostí - pozemku p.č. st. 394 s garáží bez č.p. v obci Česká Kamenice, katastrální území Dolní Kamenice. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 3797

Znalecký posudek č. 3797 Znalecký posudek č. 3797 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 216/1 v rodinném domu č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 392 včetně pozemku v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5531-101/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5531-101/2014 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5531-101/2014 o ceně nemovité věci objekt č.p.725 realizovaný na pozemku p.č.3594 s příslušenstvím a s pozemky p.č.3594 a p.č.3595/2 v katastrálním území Újezd nad Lesy (kód:773778),

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2017

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2017 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5967-74/2017 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu id. ½ na nemovité věci bytová jednotka č.260/3 v budově č.p.259-264, realizované na pozemcích č.p.297/1-6, vč. spoluvlastnických

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5751-161/2015. Odhad obvyklé ceny nemovité věci

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5751-161/2015. Odhad obvyklé ceny nemovité věci ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5751-161/2015 o obvyklé ceně nemovité věci pozemky p.č.308, p.č.329, p.č.334, PK 330, PK 333, PK 363/2, GP 300/9 a GP 310/1, vše katastrální území Dožice (kód:631469), obec Mladý

Více

Znalecký posudek č. 371/19/2016

Znalecký posudek č. 371/19/2016 Znalecký posudek č. 371/19/2016 Ceny obvyklé spoluvlastnického podílu v míře 115/2000 na pozemku p.č.538 v katastrálním území Chudeřín u Litvínova (okres Most). Objednatel posudku: Mgr. Miloš Dvořák Zahradní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2019. Odhad obvyklé ceny nemovité věci

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2019. Odhad obvyklé ceny nemovité věci ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6157-07/2019 o obvyklé ceně nemovité věci pozemek p.č.st.188, včetně rekreační chaty č.e.58, katastrální území Smržov u Lomnice nad Lužnicí (kód:747505), obec Smržov, okres Jindřichův

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2018

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2018 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6112-77/2018 o ceně zjištěné a obvyklé ceně nemovité věci pozemek p.č.st.25 se stavbou rodinného domu č.p.16, katastrální území Poděvousy (kód:619710), obec Poděvousy, okres Domažlice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2015. Odhad obvyklé ceny nemovité věci

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2015. Odhad obvyklé ceny nemovité věci ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5747-157/2015 o obvyklé ceně nemovité věci bytová jednotka č.665/16 v budově č.p.665 a 666, realizované na pozemku p.č.1683/60, vč. spoluvlastnických podílů na budově a pozemku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2018. Cena zjištěná a odhad obvyklé ceny

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2018. Cena zjištěná a odhad obvyklé ceny ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6105-70/2018 o ceně zjištěné a odhad obvyklé ceny spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovité věci - pozemky zapsané na LV 91 pro katastrální území Jedousov (kód:658120),

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

Znalecký posudek - odhad tržní hodnoty

Znalecký posudek - odhad tržní hodnoty Znalecký posudek - odhad tržní hodnoty č. 24591-0391/2018 o ceně pozemků na p.č.520/163 a 520/164 v k.ú. Jeneč u Prahy, obci Jeneč, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3420/140/2016. O ceně obvyklé zahrady č. parc. 411/11 v obci Hradec Králové, katastrální území Kluky.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3420/140/2016. O ceně obvyklé zahrady č. parc. 411/11 v obci Hradec Králové, katastrální území Kluky. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3420/140/2016 O ceně obvyklé zahrady č. parc. 411/11 v obci Hradec Králové, katastrální území Kluky. Objednatel znaleckého posudku: Dražby EU s.r.o. IČ: 28776836 Černilov 396 503 43

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2019

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2019 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6183-33/2019 o ceně nemovité věci zapsané na LV č.1237 pro katastrálním území Sázava u Davle (kód:624837), obec Davle, okres Praha - západ. Objednavatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4533-311/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4533-311/2010 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4533-311/2010 o obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č.620/3 v budově č.p.620 a č.p.621, realizovaném na pozemku p.č. 1480/14, vč. spoluvlastnických podílů na domě č.p.620 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2016. Účel posudku: Odhad obvyklé ceny nemovité věci - 003EX 6883/11-108

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2016. Účel posudku: Odhad obvyklé ceny nemovité věci - 003EX 6883/11-108 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5854-94/2016 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/12 na nemovité věci - pozemky zapsané na LV 328 pro katastrální území Třebařov (kód:769355), obec Třebařov, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2018

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2018 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6099-64/2018 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu id. 1/2 na nemovité věci pozemky na LV č. 218, katastrální území Vojslavice nad Želivkou (kód:784621), obec Vojslavice, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2015

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2015 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5706-116/2015 o obvyklé ceně nemovité věci pozemky p.č.464/1, p.č.469/4 a p.č.469/6, katastrální území Dolní Dvůr (kód: 629022), obec Dolní Dvůr, okres Trutnov Objednavatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088 EX 5091/12 Petra Bezruče Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088 EX 5091/12 Petra Bezruče Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2320-59/2015 pozemků st.p.č.170, p.č.92/3, p.č.92/13 v kat.území: Hnidousy, ul.uhelná, v Kladně-Švermov. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088 EX 5091/12

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2015

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2015 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5709-119/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu 1/16 na nemovité věci pozemek p.č.st.63/2 se stavbou rodinného domu č.p.33 s příslušenstvím, pozemky p.č.569 a p.č.580/8 v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2016

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2016 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5772-12/2016 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovité věci pozemky PK 626/1 a PK 1251, katastrální území Obříství (kód: 708828), obec Obříství, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2016. Odhad obvyklé ceny nemovité věci

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2016. Odhad obvyklé ceny nemovité věci ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5762-02/2016 o obvyklé ceně nemovité věci pozemek p.č.2300/57 se stavbou rekreačního objektu bez č.p./č.e. s příslušenstvím, katastrální území Šluknov (kód:762890), obec Šluknov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2019. Účel posudku: Odhad obvyklé ceny nemovité věci EX 14/19

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2019. Účel posudku: Odhad obvyklé ceny nemovité věci EX 14/19 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6201-51/2019 o obvyklé ceně nemovité věci pozemek p.č.st.993, jehož součástí je stavba č.p.667 s příslušenstvím a pozemek p.č.770/28 v katastrálním území Svobodné Dvory (kód:761125),

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2016

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2016 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5813-53/2016 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu 1/8 na nemovité věci bytová jednotka č.619/1 v budově č.p.619, součástí pozemku p.č.1333, katastrální území Klíše (kód:775053),

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 O ceně nemovité věci - pozemku parc.č.1167/1. v kat.úz.rohatec

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 O ceně nemovité věci - pozemku parc.č.1167/1. v kat.úz.rohatec ZNALECKÝ POSUDEK č. 4731-112/16 O ceně nemovité věci - pozemku parc.č.1167/1 v kat.úz.rohatec Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-město, JUDr. Vít Novozámský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2019

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2019 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6186-36/2019 o obvyklé ceně nemovité věci bytová jednotka č.2221/8 v budově č.p.2221, 2222, 2223, realizované na pozemcích p.č.st.4134, st.4135, st.4136, vč. spoluvlastnických podílů

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 685-34/16 O ceně nemovitosti pozemku parc. č. 472/1 zapsaného na LV 311 jako zahrada, k.ú. Vrbno nad Lesy, obec Vrbno nad Lesy, okres Louny Objednatel znaleckého posudku: Administrace

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1520-020/2014 o ceně rodinného domu č.p.985/4 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.4062 v k.ú. Střekov, obci Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitostí pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitostí pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 4717-98/16 O ceně nemovitosti- bytu č.1307/3 v domě č.p.1307-1309 na pozemcích parc.č.3088/33,34,35 v kat.úz. Mikulov Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav Mgr.

Více

Znalecký posudek č /15

Znalecký posudek č /15 Znalecký posudek č. 5893-275-01/15 O ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 2838, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 915 a pozemku parc. č. 2839, v obci Praha, katastrální území Újezd nad Lesy,

Více

DOŠLO DNE SPISOVÁ ZNAČKA: 28655/2015

DOŠLO DNE SPISOVÁ ZNAČKA: 28655/2015 DOŠLO DNE 30.9.2015 SPISOVÁ ZNAČKA: 28655/2015 Žadatel: Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava Věc: Žádost o koupi pozemku parc.č. 4044 ostatní plocha, o výměře 808m 2, k.ú. Slezská Ostrava

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5519-89/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5519-89/2014 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5519-89/2014 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovité věci rekreační chata bez č.p./č.e. realizovaná na p.č.st.529 s příslušenstvím a s pozemky p.č.st.529

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2018

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2018 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6064-29/2018 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovité věci pozemek p.č.st.31/1 se stavbou rodinného domu č.p.5 s příslušenstvím, a pozemky p.č.93/3, p.č.94/2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2017

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2017 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5940-47/2017 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na nemovité věci pozemek p.č.st.326 se stavbou rodinného domu č.p.196, a pozemek p.č.107/105, katastrální území

Více

Znalecký posudek. č /2018

Znalecký posudek. č /2018 Znalecký posudek č. 5796-639/2018 Objednatel: Mgr. Ing. Ladislav Málek IS Ivana Kurze Sudoměřská 1550/6 130 00 Praha 3 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemků v kat. území Bakov pro účely

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2016

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2016 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5845-85/2016 o obvyklé ceně nemovité věci bytová jednotka č.7/9 v budově č.p.7, 8, součásti pozemku p.č.st.120, vč. spoluvlastnických podílů na budově a na pozemku, vše katastrální

Více

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena č. 1430-0164/2013 o ceně rodinného domu č.p 24 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.225/1 v k.ú. Zbytiny, obci Zbytiny, okres Prachatice. LV 194. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2014

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2014 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5485-55/2014 o obvyklé ceně nemovité věci bytová jednotka č.367/9 v budově č.p.367, realizované na pozemku p.č.st.563, vč. spoluvlastnických podílů na budově č.p.367 a na pozemku

Více

Znalecký posudek č. 5690-072-03/15

Znalecký posudek č. 5690-072-03/15 Znalecký posudek č. 5690-072-03/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 2033/32, v obci Beroun, katastrální území Beroun, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5446-16/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5446-16/2014 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5446-16/2014 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu 1/4 na věcech nemovitých pozemek p.č.st.394 s rodinným domem č.p.185, vč. příslušenství a pozemek p.č.490, v obci Statenice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2018

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2018 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6148-113/2018 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu id. 1/288 na nemovité věci pozemky na LV č.44, LV č.1609, LV č.1610, LV č.1611, LV č.1639, LV č.2075, katastrální území Protivín

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2016

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2016 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5848-88/2016 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu 1/10 na nemovité věci pozemky p.č.61/15, p.č.61/16, p.č.119/89, p.č.127/52, p.č.127/80 a p.č.293, katastrální území Šťáhlavice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2017

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2017 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6007-114/2017 o obvyklé ceně nemovité věci pozemek p.č.st.108 se stavbou rodinného domu č.p.112 s příslušenstvím, katastrální území Louka u Litvínova (kód:687219), obec Louka u

Více

ZNALECKÝ POSUDEK ev.č

ZNALECKÝ POSUDEK ev.č ZNALECKÝ POSUDEK ev.č. 2-2178-15 Předmět posudku: o obvyklé ceně rekreačního domku - Horní Rozmyšl ev.č. 8, obec Dolní Nivy - včetně příslušenství a pozemků č.j. 97EX 11947/10-13 Objednatel posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10 600-205/16 o ceně spoluvlastnického podílu na bytě č. 255/86 v domě č.p. 255, Pražské Předměstí, k.ú. Bílina, obec Bílina, okres Teplice. Objednavatel znaleckého posudku: Okresní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. Dolní Prostějov

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. Dolní Prostějov ZNALECKÝ POSUDEK č. 4320-105/16 O ceně pozemku č. 566/1 zahrada o výměře 541 m 2 v obci Ústí nad Labem, katastrálním území Střekov Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Prostějov Dolní 71 79601

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4503-72/15 O ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 8808/10 a 8808/7 v k.ú. Dolní Dunajovice Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-město JUDr.Vít

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2016

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2016 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5786-26/2016 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovité věci bytová jednotka č.2737/1 v budově č.p.2734, 2735, 2736, 2737 a 2738, realizované na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2018

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2018 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6132-97/2018 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na nemovité věci pozemek p.č.st.67, jehož součástí je stavba č.p.59 s příslušenstvím, a pozemky p.č.326/5 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014. pozemku p.č.222/1 v kat.území: Slatina u Velvar, obec: Slatina, okres: Kladno.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014. pozemku p.č.222/1 v kat.území: Slatina u Velvar, obec: Slatina, okres: Kladno. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2254-122/2014 pozemku p.č.222/1 v kat.území: Slatina u Velvar, obec: Slatina, okres: Kladno. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088 EX 4969/13 Petra Bezruče

Více

Znalecký posudek č

Znalecký posudek č Znalecký posudek č. 2017055896 ceny bytu č.15 v č.p. 772 U Lesa 26, Karviná - Ráj Objednatel posudku: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s insolvenční správce dlužníka Jiří Novák Hvězdova 1716/2b

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 224/2 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 224/2 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, okres Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 173-4362/16 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 224/2 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Objednatel posudku: VÍTKOVICE a.s. Ruská 2887/101 703 00 Ostrava

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2016. Odhad obvyklé ceny nemovité věci

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2016. Odhad obvyklé ceny nemovité věci ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5839-79/2016 o obvyklé ceně na nemovité věci pozemek p.č.st.64 se stavbou rodinného domu č.p.42 s příslušenstvím, pozemky p.č.204/1, p.č.211/1, p.č.211/2, p.č.211/3, p.č.211/4 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5605-15/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5605-15/2015 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5605-15/2015 o obvyklé ceně nemovité věci zahrádkářská chata bez č.p./č.e. realizovaná na pozemku p.č.917/25 v katastrálním území Bílina-Újezd (kód:604283), obec Bílina, okres Teplice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. spoluvlastnického podílu: 1/2 na pozemku p.č.898/10 v k.ú.vráž u Berouna, obec: Vráž, okres: Beroun.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. spoluvlastnického podílu: 1/2 na pozemku p.č.898/10 v k.ú.vráž u Berouna, obec: Vráž, okres: Beroun. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2383-29/2016 spoluvlastnického podílu: 1/2 na pozemku p.č.898/10 v k.ú.vráž u Berouna, obec: Vráž, okres: Beroun. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088ex

Více