Školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní rok 2007/2008"

Transkript

1 Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, Semily Tel.: , fax: , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2007/2008 Zpracoval a předkládá: V Semilech, říjen 2008 Mgr. Mojmír Hojač ředitel DD Semily 1

2 1. Základní údaje o školském zařízení Název: Dětský domov, Semily, Nad Školami 480 Adresa: Semily, Nad Školami 480 Právní forma: Příspěvková organizace IČO: IZO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Ředitel: Datum zařazení do sítě: Kapacita školského zařízení: Organizace sdružuje: Liberecký kraj Mgr. Mojmír Hojač (datum poslední změny v zařazení) 22 lůžka Dětský domov Školní jídelna 2. Organizace výchovného procesu Dětský domov pečuje o děti s nařízenou ústavní výchovou, přičemž plní úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Dětský domov v Semilech má dvě rodinné skupiny, ve kterých může být umístněno až 22 dětí. Tento počet však platí naposledy ve šk. roce 07 / 08, od platí počet 16 dětí, což již bylo potvrzeno i MŠMT. Věk dětí se může pohybovat od 3 do 19 let. Ve školním roku 2007 / 2008 bylo nejmenšímu dítěti 10 let, nejstarší dívce 21 let (pobyt na dohodu z důvodu dalšího vzdělávání). Děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova. V uplynulém školním roku byly do domova přijaty celkem čtyři děti, domov opustilo šest dětí. Do pěstounské péče nešlo tentokrát žádné dítě, neboť v současné době jsou na zařízení děti spíše věku vyššího a pro pěstounskou péči nevhodné. U čtyřech dětí byla ukončena ústavní výchova, z toho se jedna dívka vrátila zpět do rodiny, jeden chlapec odešel po dosažení příslušného věku na vlastní žádost a dvě děti ukončili studium a zatím se celku úspěšně zařadily do běžného života, tzn. že jsou ekonomicky soběstačné. Dvě dívky byly přemístěny do jiného zařízení. Zřizovatelem domova je Liberecký kraj. Územním obvodem však Dětský domov Semily patří pod Dětský diagnostický ústav a SVP v Hradci Králové. S DDÚ v Liberci však domov úzce spolupracuje a po dohodě zařazuje i děti z DDÚ Liberec. 2

3 3. Údaje o pracovnících Dětského domova Semily Ve školním roku 2007/2008 pracovalo v tomto školském zařízení 16 pracovníků 13,6 přepočtených, což je pokles oproti loňskému roku. Pedagogických pracovníků včetně ředitele bylo 8. V průběhu roku v zařízení nastoupilo na zástupy celkem 12 externích pracovníků, kteří zajišťovali zástup za vychovatele, zejména o hlavních prázdninách. Pedagogičtí pracovníci: celkem 8 (přepočt.7,8), průměrný věk 46 roku. Nepedagogičtí pracovníci: celkem 8 ( přepočt.5,8), průměrný věk 52 roků. Tab.č.1 - Věková skladba ped. pracovníků v DD Semily 51 důchodový Do 30 let let let věk Důchodový věk Tab.č.2 - Odborná a pedagogická způsobilost Pedagogická způsobilost Odborná způsobilost počet % počet % Tabulka č. 3 Platové zařazení -průměrný stupeň k Počet celkem(fyz.) Průměrná platová třída Průměrný platový stupeň Všichni zaměstnanci 16 6,4 10 Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci 8 7, ,3 10,2 3

4 Tabulka č. 4 Nárůst průměrných platů v letech Pedagogové (7,458) Nepedagog. (5,721) Celkem vyplaceno Průměr na 1 prac./měs. Celkem vyplaceno Průměr na 1 prac./měs. Nárůst v % ,0% ,0% Komentář: Tabulka č. 4 (podle P ) vyjadřuje nárůst průměrných platů v roku 2007 ve srovnání s rokem Ve výši platů se projevuje odchod pracovnice na mateřskou dovolenou a její náhrada až po nějaké době, a podobně je tomu tak u správních zaměstnanců, kde rovněž trvalo, než byla nalezena adekvátní náhrada. Zákon 563/2004 Sb. uložil pedagogickým pracovníkům další vzdělávání. Dvě vychovatelky začaly studovat speciální pedagogiku, kterou dokončily v lednu Jeden vychovatel a ředitel zařízení kvalifikaci již splňují. Vychovatelka, která je dočasně na zástup za mateřskou dovolenou, splňuje pedagogické předpoklady, chybí ji však speciální pedagogika. Jeden vychovatel byl pověřen funkcí preventisty a v polovině roku 2008 dokončil Studijní program pro školní metodiky prevence. Při nepřítomnosti vychovatelek (zejména v případě čerpání jejich řádné dovolené) je situace řešena pomocí externích pracovníků, sjednaných na dohodu. Jedná se vesměs o již prověřené studenty pedagogických fakult, nebo o osvědčené bývalé pedagogické pracovníky. 4. Údaje o počtu dětí Tabulka č. 5 Dětský domov Počet dětí (kapacita) Počet pracovníků Počet dětí na 1 pracovníka Semily 22 13,4* 1,7 Pozn.:* přepočtený počet pracovníků k Komentář: Dětský domov v Semilech má dvě skupiny s celkovou kapacitou 22 lůžka. V současnosti však již počet postupně klesl na zákonnou úroveň a je schválena žádost o změnu kapacity na 16 dětí. V průběhu roku počet dětí kolísá podle toho, jak jednotlivé děti zařízení opouštějí nebo přicházejí většinou tehdy, když jim končí ústavní výchova, nebo odcházejí do pěstounské péče. Do výchovného ústavu byla zařazena z důvodů opakovaných útěků jedna dívka, což bylo po několika letech poprvé. Všechna přijetí i propuštění svěřenců se dějí se souhlasem Dětského diagnostického ústavu a SVP v Hradci Králové, v jehož územním obvodu se Dětský domov v Semilech nachází. DD Semily spolupracuje i s Diagnostickým ústavem v Liberci, odkud převzal v poslední době již 4 děti. 4

5 Ve školním roku 2007/2008 (od do ) byly v DD v Semilech přijaty 4 děti a odešlo 6 dětí. Důvody odchodů dětí: 3 děti ukončena ústavní výchova 1 dítě zrušena ústavní výchova 1 dítě přeřazeno do DDÚ Hodkovičky 1 dítě umístněno do jiného DD 5. Výkon státní správy Ve školním roku 2007/08 bylo ředitelem domova vydáno 6 správních rozhodnutí. Jednalo se o stanovení výše příspěvku na úhradu péče poskytované dětem v zařízení. Oproti loňsku je to menší počet, vzhledem k tomu, že u nově zařazených již byla některá soudní rozhodnutí v platnosti. Proti rozhodnutí ředitele nebylo žádné odvolání. 6. Výsledky výchovy a vzdělávání V této části jsou vzhledem k tomu, že se jedná nikoliv o školu, ale o školské zařízení, stručně popsány skutečnosti týkající se školní docházky dětí. Podle zahajovacího výkazu Škol (MŠMT) Z 14-01) bylo k datu zjišťování ( ) ve školním roku 2007/2008 v zařízení 14 dětí. Z tohoto počtu byly děti rozděleny do jednotlivých škol a předškolních zařízení takto: 6 ZvŠ a ZŠ 8 SOU Výsledky dosahované ve škole jsou slušné, závisí vždy na momentálním složení dětí, nikdo z dětí neopakoval ročník, ani se nevyskytovaly vážnější problémy, až na běžné kázeňské prohřešky. Více jak polovinu dětí tvoří učni, kde až na jednu výjimku nedošlo k žádným problémům. Většina dětí patří do pásma průměru, včetně učňů. Děti navštěvovali v maximální možné míře zájmové útvary v Semilech, jako například taneční kroužek, chovatelský kroužek, kroužek PC, a různé sportovní oddíly, jako je např. fotbal, florbal a jiné. Spolupracujeme i s DDM v Lomnici nad Popelkou, který pořádá velmi často akce pro naše děti, včetně těch největších a nejproblémovějších dětí. Začátkem roku 2006 byl navázán kontakt s hokejovým oddílem Bílých Tygrů z Liberce a děti se nyní mohou kdykoliv zúčastnit hokejového utkání, dvakrát do roka i s odvozem, který zajišťuje hokejový klub. Ve školním roku 2007/2008 byl zaznamenán jeden útěk ze zařízení, starší dívkou, která byla po nějaké době zadržena a umístněna do DDÚ v Praze Hodkovičkách. Do pěstounské péče nebylo tentokrát umístněno žádné dítě, což je zejména ovlivněno skladbou dětí, neboť v současnosti jsou v zařízení děti převážně starší, k pěstounské péči ne tak vhodné a žádané. Na druhou stranu se snažíme o maximální spolupráci s rodinou tak, aby dítě minimálně několikrát za rok rodinu navštívilo a bylo s ní v kontaktu, pokud je to možné. 5

6 V oblasti výchovy je kladen maximální důraz na volbu vhodných zájmových aktivit dětí, a to tak, aby pokryla věkový rozsah všech svěřenců. Věkové těžiště je posunuto do vyšších kategorií, a to znamená zvýšené nároky na vychovatele. Stále převládá snaha o vzájemnou spolupráci a pomoc mladším, děti jsou zaměstnávány i drobnými pracemi v domově, aby se naučily úklidu a údržbě zařízení, práci na zahradě. Děti jsou pravidelně jednou za měsíc hodnoceny na svých odděleních a jednou za měsíc nebo podle potřeby se scházejí společně na komunitách. Na těchto komunitách mají možnost se společně spolupodílet na provozu domova. Pro případ důvěrných sdělení je v domově umístněna schránka důvěry. Každodenně se děti se svými vychovateli připravují na vyučování, společně i vaří, plní různé úkoly, mají možnost pravidelných vycházek, často se konají výlety do okolí. Vzhledem k věkové skladbě dětí jsme začali i spolupracovat častěji s organizacemi a nadacemi, které se snaží usnadnit dětem co nejvíc jejich vstup do života po ukončení ústavní výchovy. Jedná se například o Nadaci Terezy Maxové, Nadaci manželů Klausových a ještě jiné početné spolky a sdružení, např. oblíbené je sdružení Můzy dětem, které pro děti pořádá výcvikové kurzy. 7. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání Naše zařízení neposkytuje další vzdělávání. 8. Oblast řízení školského zařízení V zařízení je zpracován roční plán výchovně vzdělávací činnosti a týdenní programy výchovně vzdělávací činnosti. Ty jsou (dle zákona č. 109/2002 Sb.) součástí povinné dokumentace. Vychovatelé vedou dokumentaci o programu rozvoje osobnosti všech dětí. Spolupráce s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu) je vedena v několika rovinách: Dle potřeby písemně nebo osobně. Osobní kontakt je při návštěvních dnech 1x týdně, případně podle potřeby tak, aby jim byl zajištěn kontakt s rodiči. Děti mají možnost se s rodiči kontaktovat pomocí mobilních telefonů. Pravidelná a velmi častá je spolupráce s odbory sociálních věcí městských úřadů. Sociální pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí a rodiny pravidelně navštěvují dětský domov. Častý styk s nimi je i písemný a telefonický. Pracovnice navštěvují každé dítě minimálně jednou za čtvrtletí. Pravidelné kontroly vykonává Okresní státní zastupitelství (4x ročně). Dětský domov rovněž spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou v Semilech. Po konzultacích s pracovníky poradny se obracíme na další odborníky a zařízení (např. psychiatry dětských léčebných zařízení). Ve školách a učilištích, kam naše děti chodí, se naši vychovatelé pravidelně informují o chování a prospěchu a to nejen na třídních schůzkách, ale i mimo ně. Pravidelný kontakt se školou je nezbytný. Problémové záležitosti jsou řešeny ve spolupráci s Dětským diagnostickým ústavem a SVP v Hradci Králové. Častý a velmi žádaný je i kontakt s různými spolky a nadacemi, které pořádají různé akce pro děti, výcvikové kurzy a semináře a které pomáhají dětem při jejich vstupu do života. Ve školním roku 07/08 se pedagogičtí pracovníci spolupodíleli i na tvorbě koncepce domova. 9. Spolupráce se zaměstnavatelskou sférou Naše zařízení se zaměstnavatelskou sférou nijak specificky nespolupracuje. 6

7 10. Další aktivity a prezentace zařízení Září 2007 Celodenní výlet 2x Semilský pecen oslavy města Krajské dny zámek Hrubá Skála Říjen Muzeum hraček Troskovice Plavecký bazén Jičín Celodenní výlet Ještěd Výlet na kolech Listopad Výroba keramických výrobků příprava na Vánoční trhy Turnaj stolní tenis Plavecký bazén Návštěva kina Prosinec Výroba keramických výrobků účast na Vánočních trzích v Semilech Výstava betlémů Celodenní výlet Praha Loutkové divadlo Vánoční strom přání Liberec Vánoční besídka Zimní bruslení Divadelní představení Vysoké n.j. Leden 2008 Hokejové utkání Liberec Návštěva kina Železný Brod Sjezdové lyžování Paseky nad Jizerou Únor Kino Jablonec nad Nisou Den pro dětské domovy - Pardubice Plavecký bazén Jičín Celodenní výlet Ledová Praha Horolezecká stěna Liberec Březen Motoshow Liberec Veletrh dětské knihy Babylon Liberec Pobyt větších dětí na horách v Harrachově, běžecké a sjezdové lyžování Prázdninový pobyt menších dětí Podkrkonošská společnost Výlet Praha-Betlémská kaple, kouzelnické představení Výlet běžky - Jizerka Nejmilejší koncert oblastní kolo Potštejn 7

8 Duben Plavecký bazén jičín Celodenní výlet Sedmihorky Stanice pro handicapované živočichy exkurze Plavecký bazén Jičín ZOO Dvůr Králové Květen Pouť Nouzov prodej vlastní keramiky Výlet Kopidlno Zámecký park Festival her Kozákov Černá Studnice lezení na skály Výlet Česká Skalice Babiččino údolí Prodloužený víkend Jižní Čechy Červen Koupaliště Chuchelna, Košťálov Semilská pouť Bobová dráha Bedřichov, turistika Jizerské hory Zahradní slavnost závěrečné rozloučení s odcházejícími dětmi Prázdninové pobyty dětí Nové Město na Moravě - Medlov Letní tábor v Nové Vsi a Krásném Poli Dyslektický tábor (vybrané děti) Ozdravný pobyt u moře - Chorvatsko Dětem je poskytována velmi kvalitní lékařská péče, stomatologická péče i alergologická vyšetření. Kromě akutních vyšetření absolvují děti pravidelné preventivní prohlídky. Podle potřeby absolvují i vyšetření na specializovaných pracovištích. Velice významným přínosem pro náš dětský domov je pomoc sponzorů, bez jejichž přispění bychom nemohli některé akce vůbec uskutečnit. Jedná se často o lidi, kteří si nepřejí, aby se jim veřejně děkovalo a jejich jména uváděla. 11. Poradenské služby Výchovný poradce na zařízení neexistuje, jeho úlohu zde přebírá sociální pracovnice, případně další vychovatelé a od dalšího školního roku školený preventista. Snahou všech pedagogických pracovníků v domově je eliminovat všechny soc.patologické jevy hned v počátcích a nejlépe jim předcházet, neučit pak děti co nejpřijatelnějšímu trávení volného času. Tato práce je obzvlášť těžká, neboť většina dětí pochází z rodin s nízkou soc.kulturní úrovní. Občas se vyskytují případy kouření, a to hlavně u větších dětí. U nich rovněž jsou čas od času zaznamenány i první pokusy s alkoholem, což je většinou řešeno dostupnými kázeňskými prostředky. Snahou pak je těmto problémům předcházet častou osvětovou činností a různými výcvikovými programy. Jsme zařízením pro děti s velkým věkovým rozpětím (od 3 do 19 let). 8

9 Spoluprací s PPP v Semilech se snažíme včas podchytit děti se specifickými poruchami učenía rovněž i chování. V dohodě s příslušnou školou je pak těmto dětem zpracován individuální plán výuky a chování. Podobně by se pracovalo i s dětmi talentovanými. U odcházejících dětí se snažíme zajistit pomoc příslušných úřadů, aby měly co nejmenší problémy se vstupem do normálního života, snažíme se jim pomoci s hledáním zaměstnání a vhodným ubytováním. V roce 07/08 ukončili ústavní výchovu 3 děti. Jedno odešlo na vlastní žádost (pobyt na dohodu) a dvěma se podařilo zajistit bydlení a částečně i zaměstnání. Spolupracujeme tedy v maximální možné míře s orgány péče o dítě, s Úřady práce, s Domy na půl cesty a s ostatními organizacemi. Dětem pomáháme i po odchodu z domova, kdy jsme jim hlavně k dispozici jako konzultanti a poradci, pokud se vyskytnou nějaké problémy. Podobnou poradenskou činnost poskytujeme i pěstounům a rodičům našich dětí, pokud o to projeví zájem. Je možno konstatovat, že kontakt s rodinami je poměrně častý. 12. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a další kontroly Ve školním roku 2007 / 2008 byla provedena v našem zařízení veřejnoprávní kontrola ve dnech Předmětem kontroly bylo hospodaření příspěvkové organizace. Organizaci byly vytknuty pouze drobné nedostatky. ČŠI tento rok kontrolu neprováděla. Jako každoročně tak i ve školním roku 2007/2008 byly prováděny kontroly - prověrky Okresního státního zastupitelství v Semilech. Tyto kontroly jsou zpravidla 4x v kalendářním roku v uplynulém školním roku se , , a , Tyto prověrky neshledaly žádné závady v činnosti DD. Zápisy z nich nejsou přiloženy k této zprávě, neboť obsahují množství osobních údajů zejména dětí zařízení - a nemohou tedy být součástí veřejné zprávy proběhlo místní šetření v souvislosti s výskytem přenosného kožního onemocnění Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje, viz příloha, při které byly doporučeny postupy při další léčbě onemocnění svrab.. Pravidelně jsou podle příslušných nařízení prováděny provozní revize plynu, elektriky, kotlů, výtahů, hydrantů, komínů a preventivní požární prohlídky. 13. Záměry DD, závěr 1.července 2002 nabyl účinnosti zákon č. 109/2002 Sb., který stanoví pro jednu skupinu 6 8 dětí. Na tento stav se podle uvedeného zákona měla dostat všechna zařízení 1. července 2004 (účinnost tohoto ustanovení zákona). To se však nestalo a DD v Semilech byla několikrát povolena výjimka z počtu. Ve školním roku 07 /08 se však již stav dětí v DD Semily dostal na zákonnou úroveň a je již jisté, že s definitivní platností od již bude vše podle dikce zákona. Tou dobou již bude kapacita zařízení snížena na 16 dětí. Problémem bude financování zařízení, neboť přes úbytek dětí se nijak nesníží počty zaměstnanců a ani náklady na provoz zařízení. Stále nedořešen je neuspokojivý stav budovy, kde se v přízemních prostorách okolo kuchyně a v suterénu objevuje již po dlouhou dobu neodbytná 9

10 vlhkost, provázená výskytem sanytru a plísní, které se i přes každoroční malování neustále na zdech objektu objevují. Dlouhodobá vlhkost může narušit i celkovou statiku budovy. V tomto školním roku se začalo s rekonstrukcí hygienického koutku,šaten a WC, podle požadavků KHS. Ve špatném stavu je i víceúčelové hřiště, které bylo svépomocně vybudováno v 80. letech minulého století a v současné době by vyžadovalo rekonstrukci. Jeho povrch je asfaltový a dnes již neodpovídá současným požadavkům. Předpokládá se zmodernizování tohoto hřiště i zázemí, které by přineslo další zkvalitnění pro sportovní a rekreační zázemí dětí dětského domova. V současné době je v jednání další osud dlouho neobydlené budovy č.p. 480, kde Město Semily projevilo zájem vybudovat sociální centrum. Rozhodnutím rady Lbc. Kraje, byla tato budova pronajata Městu Semily. Tím skončily zatím pokusy o rozšíření dětského domova. Obsah: 1. Základní údaje o školském zařízení.. str Organizace výchovného procesu... str Údaje o pracovnících Dětského domova Semily... str Údaje o počtu dětí.. str Výkon státní správy... str Výsledky výchovy a vzdělávání. str Údaje o poskytování dalšího vzdělávání. str Oblast řízení školského zařízení. str Spolupráce se zaměstnavatelskou sférou str Další aktivity a prezentace zařízení. str Poradenské služby str Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a další kontroly str Záměry DD, závěr.. str. 9 Přílohy: P1-04 Protokol veřejnoprávní kontroly Libereckého kraje Obrazová dokumentace 10

11 P Ř Í L O H Y 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ. Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ. Školní rok 2008/2009 Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, 513 01 Semily Tel.:481 622 514, fax:481 621 029, e-mail: ddsemily@quick.cz http://www.dd-semily.cz/ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Školní rok 2008/2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ. Školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ. Školní rok 2011/2012 Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, 513 01 Semily Tel.:481 622 514, fax:481 621 029, e-mail: ddsemily@quick.cz http://www.dd-semily.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Školní rok 2011/2012

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

- 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních

- 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních - 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních 1. Charakteristika dětského domova Název organizace podle zřizovací listiny: Dětský domov, Palackého 191/101, 353 01 Mariánské

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 č.j.: III -227/2012 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Obsah výroční zprávy: Část 1 : - Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkládá Mgr. Hana Urbanová Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DĚTSKÉM DOMOVĚ

Více

I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánský Lázních

I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánský Lázních - 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánský Lázních 1. Charakteristika dětského domova Název organizace podle zřizovací listiny: Dětský domov, Palackého 191/101, 353 01 Mariánské

Více

- 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních

- 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních - 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních 1. Charakteristika dětského domova Název organizace podle zřizovací listiny: Dětský domov, Palackého 191/101, 353 01 Mariánské

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007-2008

ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

- 2 - 3. Spolupráce se školami

- 2 - 3. Spolupráce se školami - 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánský Lázních 1. Charakteristika dětského domova Název organizace podle zřizovací listiny: Dětský domov, Palackého 191/101, 353 01 Mariánské

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011 / 2012

Výroční zpráva za školní rok 2011 / 2012 Výroční zpráva za školní rok 2011 / 2012 Předkládá: Bc. Yvetta Mendlová, ředitelka DD V souladu s ustanovením paragraf 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Dětský domov Z á k l a d n í š k o l a a Školní jídelna RADENÍN 1, 391 20 RADENÍN Č.j.: 1240/2014 za školní rok 2013/2014 tel.,fax: 381298041, e-mail:ddradenin@ddradenin.cz, http://ddradenin.cz Tato zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013 / 2014

Výroční zpráva za školní rok 2013 / 2014 Výroční zpráva za školní rok 2013 / 2014 Předkládá: Bc. Yvetta Mendlová, ředitelka DD V souladu s ustanovením paragraf 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah výroční zprávy: ČÁST I. A. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2011-2012 Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace. Vrchlického 3005, 464 01 Frýdlant v Čechách Tel.: 482 312 108, tel.+ fax: 482 312 033, e-mail: dd_frydl@volny.cz, www.ddfrydlant.cz Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín 1 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Č á s t 1 Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Zařízení pro děti-cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola, Radlická 30, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011/2012

Více

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené 1. Základní údaje o škole (zařízení) a) Název školy: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace Adresa: E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec 14 Právní forma: Právnická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více