VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Zpracovala: Mgr. Dagmar Chvapilová 1

2 Obsah 1 Identifikační údaje Škola Zřizovatel Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Součásti školy Základní údaje o součástech školy Vybavení školy Materiální Prostorové Technické Hygienické Vzdělávací program Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Údaje o nepedagogických pracovnících Zápis k povinné školní docházce Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky testování žáků Údaje o integrovaných žácích: Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu Informační systém vůči rodičům Spolupráce s PPP, SPC a CPIV Klima školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled seminářů a účastníků DVPP Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Akce k environmentální výchově Účast žáků školy v soutěžích Účast žáků ve sportovních soutěžích AŠSK Přehled sportovních soutěží Péče o volný čas žáků Přehled zájmových kroužků Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

3 1 Identifikační údaje 1.1 Škola Název školy Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Adresa školy Komenského 261 Právní forma příspěvková organizace IČO IZO Identifikátor školy Vedení školy ředitelka Mgr. Dagmar Chvapilová Kontakt tel.: mob.: Zřizovatel Název zřizovatele Město Horní Blatná Adresa zřizovatele Svatého Vavřince 1 Kontakt tel.: fax:

4 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola a mateřská škola Horní Blatná je malotřídní škola, která poskytuje základní vzdělávání pro žáky 1. stupně. Je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je město Horní Blatná. Výuka se realizuje ve dvou třídách. Rozdělení žáků do jednotlivých tříd se uskutečňuje podle aktuální naplněnosti jednotlivých ročníků. V letošním školním roce byl spojený a 3. ročník a 4. a 5. ročník. Škola je umístěna v klidné okrajové části města. Od 6. ročníku žáci zpravidla dojíždějí z Horní Blatné do Ostrova nebo do ZŠ a MŠ Pernink, která je pro naši oblast spádovou školou. Je zajištěna i návaznost výuky cizího jazyka Součásti školy Součásti školy Kapacita Mateřská škola 25 Základní škola 36 Základní škola speciální 5 Školní družina 30 Školní jídelna Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Základní škola Mateřská škola Školní družina Vybavení školy Materiální Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici dobře vybavená školní knihovna. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Z prostředků rozvojového programu vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením byla pro žáka ZŠS zakoupena speciální polohovací židle a lavice. 4

5 Z prostředků provozního rozpočtu města jsme pořídili do školní družiny nový nábytek, v průběhu hlavních prázdnin jsme zrekonstruovali dívčí WC, vymalovali chodby a nakoupili nové nástěnky. Tím jsme zase o něco více vylepšili estetický vzhled a prostředí pro naše děti a žáky. V průběhu školního roku jsme podali žádost o nadační příspěvek ČEZ na revitalizaci školní zahrady. Žádost nám byla schválena ve výši Kč. Objednali jsme dětskou herní sestavu na školní zahradu (domeček kombi, skluzavka, horolezecká stěna, žebřík, houpačka, houpadlo na pružině a kyvadlová houpačka), která bude dodána v září příštího školního roku Prostorové Areál školy zahrnuje hlavní budovu s tělocvičnou a jídelnou, školní zahradu a hřiště. V prvním podlaží budovy je umístěna ředitelna, školní jídelna, šatny, tělocvična a posilovna pro zaměstnance školy. Druhé podlaží slouží třídám základní školy a mateřské školy, je zde školní družina. Základní škola využívá i 3 učebny v prostorách 3. podlaží (bývalá zvláštní škola), kde jsme si zřídili pracovnu výtvarných a pracovních činností, učebnu přírodovědy a prvouky a hernu stolního tenisu. Školní hřiště je využíváno v rámci tělesné výchovy, sportovního kroužku, pobytu školní družiny a při pěkném počasí zde tráví děti hlavní přestávku. Tělocvična spolu s venkovním hřištěm slouží potřebám školy i veřejnosti. Pro děti mateřské školy je určena školní zahrada s pískovištěm, houpačkou, prolézačkami a altánkem. Vybavení školní zahrady bylo již nevyhovující, neodpovídalo požadavkům BOZP, proto bylo během hlavních prázdnin odstraněno a bude nahrazeno novým (viz.2.2.1) Technické Technické vybavení naší školy je na velmi dobré úrovni. Ve třídách i v školní družině je k dispozici výpočetní technika, kdy v každé třídě pracuje pět počítačů v síti s trvalým připojením k internetu, ve školní družině jeden. Ve sborovně je pro učitele počítač s trvalým připojením k internetu a s multifunkčním zařízením (tiskárna, kopírka, skener), rovněž tak v ředitelně školy. Obě třídy základní školy jsou vybavené interaktivními tabulemi BenQ Hygienické Naše škola je zapojena do evropského projektu,,ovoce do škol'' s finanční podporou Evropského společenství. Dětem jsou několikrát do měsíce zdarma podávány různé druhy ovoce a zeleniny. Pokračujeme v projektu,, Mléko v evropských školách'', v němž poskytujeme svým žákům mléčné výrobky podporované Evropskou unií. Děti si mohou zakoupit mléčné výrobky za výhodné ceny. Pitný režim je ve škole zajištěn přípravou různých druhů čajů. Pro odpočinek je k dispozici školní družina a školní hřiště, popřípadě školní zahrada. 2.3 Údaje o školské radě Školská rada jako orgán školy umožňuje účast rodičů, pedagogických pracovníků a dalších partnerů školy na správě školy. Hlavním úkolem školské rady je posílení odpovědnosti zákonných zástupců vzdělávaných a zvýšení vlivu veřejnosti na chod a 5

6 zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. Pro období školních roků 2012/2013, 2013/2014 a 2014/2015 byli zvoleni tito členové školské rady: Monika Sentenská zástupce rodičů Lucie Dáňová zástupce pedagogů Robert Petro zástupce zastupitelstva Školská rada má tyto povinnosti a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce h) podává podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy Stávající tříčlenná rada ve složení Edita Krausová (rodič), Zuzana Dáňová (pedagog) a Robert Petro (zastupitel) se sešla dvakrát v průběhu školního roku, projednávala rozpočet školy, vyjadřovala se k rozboru hospodaření, schvalovala školní řád, výroční zprávu a další. Ředitelka školy se na vyzvání předsedy školské rady Zuzany Dáňové účastnila zasedání, kde informovala školskou radu o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, akcích školy, záměrech a dalším rozvoji. 3 Vzdělávací program Vzdělávací program ŠVP ZV Přes radosti ke znalosti ŠVP ZV Přes radosti ke znalosti, upravený pro žáky s LMD ŠVP ZV Přes radosti ke znalosti - ZŠ speciální Zařazené třídy ročník 2., 4. ročník 3. ročník Mateřská škola pracuje podle ŠVP Radost pro děti, děti pro radost a zařazuje prvky vzdělávacích programů Zdravá škola a Začít spolu, je zaměřena na ekologii a estetickou výchovu. 4 Přehled pracovníků školy 4.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 7 Počet učitelů ZŠ 2 Počet vychovatelů ŠD 1 6

7 Počet učitelek MŠ 1 Počet asistentů pedagoga 1 Počet provozních zaměstnanců Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek Roků ped.praxe Stupeň vzdělání Způsobilost Mgr. Dagmar Chvapilová ředitelka 1, VŠ - PF odborná kvalifikace Šárka Hellerová učitelka ZŠ 1, SPŠT nekvalifiko vaná Jarmila Hajňuková učitelka ZŠ 0, SPgŠ nekvalifiko vaná Lucie Dáňová vych. ŠD 0,566 2 SOU-želez. nekvalifiko vaná Zuzana Dáňová ved.uč. MŠ 1, SPgŠ odborná kvalifikace Jarmila Hajňuková učitel. MŠ 0, SPgŠ odborná kvalifikace Jarmila Hajňuková asist.ped. 0,375 4 SPgŠ odborná kvalifikace Lucie Dáňová asist.ped. 0,650 3 SOU-želez. nekvalifiko vaná Pedagogický sbor tvoří učitelé, vychovatelka a asistentky pedagoga pro žáky se zdravotním postižením Všichni pedagogičtí pracovníci přistupují ke své práci zodpovědně, se zájmem a především respektují individuální zvláštnosti a potřeby každého dítěte a žáka. Ve své práci často využívají netradiční možnosti výuky. Zúčastňují se seminářů k prohloubení a upevnění kvalifikace, zvyšují si kvalifikaci a studují odbornou literaturu. Mezi učiteli, rodiči i žáky panuje shoda, že základním předpokladem pro kvalitu vzdělávání je prostředí bezpečí, důvěry a spolupráce. Všechny aktivity školy jsou vedeny maximální snahou splňovat tento předpoklad. Díky komornímu prostředí a individuálnímu přístupu k žákům i zákonným zástupcům má naše škola v povědomí veřejnosti skvělou pověst. 4.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

8 4.4 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Simona Mazurová samostatná odb. kuchařka 0,937 SOU Pavlína Hajňuková uklízečka ZŠ 0,500 SOU Dagmar Chvapilová vedoucí školní jídelny 0,318 VŠ Zuzana Dáňová uklízečka MŠ 0,187 SŠ 5 Zápis k povinné školní docházce Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníku základní školy proběhl 1. února K zápisu se dostavili tři chlapci, jeden z nich po odkladu povinné školní docházky. Všichni tři byli přijati k povinné školní docházce ve školním roce 20012/2013. Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2012/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Ročník Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků s vyzn. dostatečnou Celkem

9 Přehled o chování Ročník Počet žáků Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ TU ŘŠ Celkem Drobné kázeňské přestupky byly řešeny ústní domluvou, za nevhodné chování žáků na veřejnosti byla během školního roku udělena dvě napomenutí TU. Rodiče byli vždy včas písemně informováni. Žákyni 1. ročníku byla udělena pochvala TU za vzornou školní docházku, dvěma žákům 4. a 5. ročníku byla udělena pochvala TU za nejlepší výsledek v Karlovarském kraji v testování čtenářských dovedností 4. a 5. tříd základních škol a za vynikající výsledky v celoplošné generální zkoušce ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol. Žáci byli oceněni pochvalnými listy a věcnými odměnami. Školní rok 2011/2012 ukončilo na naší škole 14 žáků (dva žáci se odstěhovali), 43 % žáků prospělo s vyznamenáním. Všichni žáci postoupili do vyšších ročníků, žádný žák nebyl klasifikován dostatečně ani nedostatečně. 6.2 Výsledky testování žáků V 2. pololetí se naše škola zúčastnila mezinárodní soutěže Matematický klokan 2011 v kategorii Cvrček ( 2. a 3. ročník) a v kategorii Klokánek (4. a 5. ročník) a testování, které realizovala společnost SCIO (čtenářská gramotnost 4. a 5. ročník a Stonožka 3. a 5. ročník). Výsledky SCIO testů žáků 3. ročníku naší školy jsou ve stejné skupině plně organizovaných škol a škol s 1. stupněm nadprůměrné. V českém jazyce máme nadprůměrné výsledky, patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 70% zúčastněných škol. V matematice máme výsledky špičkové a patříme mezi 10% nejúspěšnějších škol. V anglickém jazyce máme špičkové výsledky a patříme mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. V klíčových kompetencích a oboru člověk a jeho svět jsou výsledky nadprůměrné a máme lepší výsledky než 80% zúčastněných škol. Výsledky testů 5. ročníku v českém jazyce a matematice jsou špičkové. Naše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. Společnost SCIO nám dne oznámila, že žáci Patrik Pöhlmann a Viktor Sentenský získali ocenění za nejlepší výsledek v Karlovarském kraji v testování čtenářských dovedností 4. a 5. tříd základních škol. Jako celek v tomto testování má naše škola špičkové výsledky a patří mezi 10% nejúspěšnějších škol. Žák 5. ročníku se také zúčastnil v období od do Celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol. Výsledky našeho žáka nás velmi potěšily. V anglickém jazyce a matematice byly jeho výsledky stoprocentní, ale i v českém jazyce si vedl výborně, chyboval pouze ve třech odpovědích. 9

10 6.3 Údaje o integrovaných žácích: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni v běžných třídách. Žáci s LMP a STMP, souběžným postižením více vadami a autismem pracují podle svých školních vzdělávacích programů s asistentkami pedagoga. Při vzdělávání těchto žáků jsou využívány kombinace speciálně pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami používanými ve vzdělávání běžné populace. Každý integrovaný žák má na základě doporučení PPP nebo SPC vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován. Druh postižení : Ročník Počet žáků Lehké mentální postižení 1., 3. 2 Středně těžké mentální postižení, souběžné postižení více vadami a autismus 3. 1 Vývojové poruchy učení 3., 5. 2 Celkem žáků Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu Vzdělávací program je rozpracován do tématických plánů. Vyučování má jasné a přiměřené výukové cíle, kterým odpovídají metody, formy práce a struktura hodiny. Výuka navazuje na dosavadní znalosti žáků. Vyučování v prvním až pátém ročníku má komplexní charakter. Je přizpůsobeno věku i schopnostem dětí, jejich soustředění, unavitelnosti. Vyučovací hodiny jsou ohraničeny zvoněním, přestávky jsou však zařazovány podle rozvrhu volně a dle potřeby. Do vyučování jsou vkládány relaxační chvilky. Střídání metod práce umožňuje efektivnější využití vyučovacího času. O přestávkách mají děti možnost většího pohybu v prostoru 2. podlaží budovy. V případě hezkého počasí za budovou, kde je hřiště a kam se vychází zadním vchodem. Typ malotřídní školy je optimální jak pro výuku integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tak pro žáky nadané. Malý počet žáků v jednotlivých ročnících umožňuje individuální přístup ke každému žákovi podle druhu jeho postižení, znevýhodnění či nadání. Učitel může pro žáky připravovat takovou práci, která odpovídá a rozvíjí jejich dovednosti a schopnosti. Výuka několika ročníků v jedné třídě umožňuje nadaných žákům účastnit se výuky některých předmětů ve vyšším ročníku, slabší žáci mají naopak možnost konkrétní učivo znovu zopakovat a procvičit s žáky nižšího ročníku. Cíle výuky jsou vzhledem k aktuálnímu stavu třídy stanoveny vhodně a přiměřeně, jsou respektovány individuální vzdělávací potřeby žáků. Učební pomůcky, učebnice, didaktické pomůcky a technika jsou podle finančních možností doplňovány a jsou účelně využívány. Pěstujeme u žáků vztah k regionu, postupně poznáváme okolí obce a přírodní zvláštnosti. Utváříme u žáků kladný vztah k přírodě, ke svému zdraví a zdravému způsobu života i k ochraně životního prostředí. 10

11 6.4.2 Informační systém vůči rodičům Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, popřípadě osobně či telefonicky dle přání rodičů. Škola pravidelně informuje rodiče žáků o dění ve škole prostřednictvím školní nástěnky a na webových stránkách školy. Během školního roku byly třikrát uskutečněny třídní schůzky, kde byli rodiče informováni o prospěchu a chování svých dětí a seznámeni s akcemi školy. Většina rodičů se zapojuje do života školy a úzce spolupracuje s třídními učitelkami. Rodiče jsou zváni na všechny akce pořádané školou a občas se zapojují do přípravy a organizace těchto akcí. Rodiče prvňáčků jsou každoročně společně s panem starostou zváni na slavnostní zahájení školního roku Spolupráce s PPP, SPC a CPIV V květnu bylo ve škole provedeno kontrolní vyšetření žáků, kteří jsou v péči SPC Karlovy Vary i žáků, kteří jsou v péči PPP Karlovy Vary. Pravidelné návštěvy žáka 3. ročníku se SPU v SPC nebylo možné z vážných zdravotních důvodů žáka. Mgr. Vránová z PPP Karlovy Vary provedla kontrolní vyšetření u žáků s vývojovými poruchami učení a prodloužila jejich integraci na další školní rok 2012/2013. Spolupráce na projektu Centra podpory inkluzivního vzdělávání, jehož partnerem se pro školní rok 2011/2012 stala i naše škola, pokračuje do prosince Ve všech zúčastněných školách proběhlo mapování potřeb a chystají se realizace aktivit CPIV Plzeň. Naše škola byla v rámci projektu vybavena celou řadou kompenzačních pomůcek. V současné době pro nás CPIV zpracovává Školní podpůrný program Klima školy Jsme škola rodinného typu. Usilujeme o kvalitní výuku zaměřenou na osobnostní rozvoj dítěte v klidném prostředí ve třídách s nízkým počtem žáků. Využíváme nestresující formy hodnocení žáků, pozitivní motivaci, k žákům přistupujeme diferencovaně, respektujeme jejich individualitu. Zajišťujeme odbornou péči pro žáky se specifickými poruchami učení. Nabízíme odpolední aktivity ve formě kroužků (stolní tenis, sportovní kroužek, práce na PC, hra na flétnu, šikovná dívka). Vytváříme ovzduší vzájemné důvěry, tolerance a profesionality, které vede k týmové práci žáků, k vzájemné pomoci a spolupráci, sounáležitosti a vzájemnému respektu. Společně s žáky stanovujeme pravidla slušného chování a dbáme na jejich dodržování. Budujeme dobrou úroveň a pověst školy lepší prezentací výsledků naší práce. Propojujeme vzdělávací proces MŠ a ZŠ jednotnou koncepcí a vzájemnou spoluprací. Základní a mateřská škola jsou v těsném kontaktu. Spolupracují a společně se podílejí na celé řadě akcí. Díky tomu je pro děti mateřské školy přechod do první třídy bezproblémový, jdou do známého prostředí, za známými spolužáky i pedagogy. Předcházíme negativnímu chování žáků, zejména realizací minimálního preventivního programu, který se promítá do jednotlivých vyučovacích předmětů i do mimoškolních aktivit. 7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 11

12 Vedení školy se snaží vytvářet předpoklady pro stálý profesní růst všech zaměstnanců v rámci finančních možností školy. Pedagogičtí pracovníci jsou o vzdělávacích akcích informováni elektronickou poštou, na nástěnce ve sborovně a osobním projednáním. Pedagogičtí pracovníci využívají nabídky NIDV, PECKA, PF Ústí nad Labem, Karlovarského kraje a dalších akreditovaných pracovišť. Vychovatelka školní družiny si doplňuje kvalifikaci třísemestrovým studiem oboru vychovatelství na VŠ pedagogické v Ústí nad Labem. K dalšímu vzdělávání a doplňování kvalifikace jsou pracovníci účinně motivováni. Vzdělávací akce si vybírají dle svého zájmu a zaměření, výběr je usměrňován s ohledem k potřebám školy, v souladu s realizovanými vzdělávacími programy. Získané poznatky jsou mezi pracovníky předávány a v praxi uplatňovány. 7.1 Přehled seminářů a účastníků DVPP Pracovník Název akce Termín studia Instituce L. Dáňová Doplňující pedagog. studium vychovatel 2011/2012 PF Ústí n.l. D.Chvapilová E-learningový jazykový kurz AJ-A1 2011/2012 KK Š. Hellerová Pracovní seminář ke Standardům pro ZV NIDV Z. Dáňová Správná řeč-předpoklad úspěš. školáka PECKA D. Chvapilová Zpracování sad DUM pro ZŠ CVLK Š. Hellerová Zpracování sad DUM pro ZŠ CVLK D. Chvapilová Konference projektu Cesta ke kvalitě NIDV Z. Dáňová Předčtenářská gramotnost v MŠ NIDV Z. Dáňová Mateřské školy očima ČŠI NIDV D. Chvapilová Seminář pro vedoucí školních jídelen EKONA R. Lehnertová Seminář pro hlavní kuchařky EKONA R. Lehnertová Hygienické minimum pro pracovníky ŠJ EKONA 8 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Vychovatelka školní družiny se účastní programu celoživotního vzdělávání v oblasti dalšího odborného vzdělávání a přípravy k získání odborné kvalifikace na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (doplňující pedagogické studium pro vychovatele). 12

13 9 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Škola má zpracován Minimální preventivní program. Minimální preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělání žáků po celou dobu školní docházky. Účastní se ho pedagogický sbor, žáci, rodiče a odborníci. V rámci minimálního preventivního programu poskytujeme informace z oblasti prevence sociálně patologických jevů s výcvikem v sociálních dovednostech. Preferujeme přístupy zaměřené do oblasti zdravého životního stylu a aktivního sociálního učení. Program bere zřetel na věk a osobní charakteristiky jedinců. Kvalitních výsledků dosahujeme dobrou a pravdivou informovaností, ochotou vyslechnout druhého a nalezením správné cesty v případě pomoci. Nabízíme odpolední aktivity ve formě kroužků (stolní tenis, sportovní kroužek, práce na PC, hra na flétnu, šikovná dívka), pořádáme přednášky a besedy na aktuální témata. Vytváříme ovzduší vzájemné důvěry, tolerance a profesionality, které vede k týmové práci žáků, k vzájemné pomoci a spolupráci, sounáležitosti a vzájemnému respektu. 10 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Naše škola realizuje projekt v rámci OPVK, reg.č. CZ.1,07/1.4.00/ EU Peníze školám. Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Snížení výskytu rizikového chování u žáků a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zavedením programu primární prevence. Klíčové aktivity projektu: inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků metodický kurz pro učitele cizích jazyků inovace zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd prevence rizikového chování vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti Výstupem projektu je tvorba 276 digitálních vzdělávacích učebních materiálů a osvědčení ze vzdělávacích seminářů pro pedagogické pracovníky. Podílíme se na plnění projektu s názvem Inovace školského portálu Karlovarského kraje reg.č.:cz.1.07/1.3.00/ financovaného v rámci OPVK. V rámci tohoto projektu se ředitelka školy účastní e-learningového jazykového kurzu (anglický jazyk úroveň A1). Z rozvojových programů naše škola čerpala ve školním roce 2011/2012 finanční prostředky na: 13

14 vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání 11 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 11.1 Spolupráce školy a dalších subjektů Úzce spolupracujeme s městem. Zastupitelstvo města nám v rámci svých možností vychází vstříc v našich požadavcích. Starosta města se aktivně zajímá o činnost školy. Zahajuje nový školní rok v ZŠ a loučí se s žáky 5. ročníku, kterým předává drobné dárky. Základem vzdělávání a výchovy integrovaných žáků je úzká spolupráce s PPP Karlovy Vary, SPC Stará Role a rozvíjející se spolupráce s CPIV Plzeň. V oblasti kulturních a environmentálně zaměřených akcí spolupracujeme s Domem kultury Ostrov, s mysliveckým sdružením Krušnohor, s LČR Horní Blatná, s Klubem přátel Řádu svatého Huberta, s divadlem Karlovy Vary a dalšími. Ve sportu pokračuje spolupráce s AŠSK. Uskutečňujeme společné akce ve spolupráci s rodiči a veřejností v obci (organizace dětského dne, maškarní rej) a s dobrovolnými hasiči. S Okrašlovacím spolkem Horní Blatná pokračujeme v realizaci akce Vánoční rozjímání s koledou, která probíhá v parku před kostelem Svatého Vavřince. Finanční výtěžek z této akce je spolkem věnován škole. Spolupracujeme s okolními školami (vzájemné kontakty ředitelů a pedagogů), převážně se ZŠ a MŠ Potůčky Významné akce školy V měsíci říjnu v rámci pořádání Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově děti zhlédly soutěžní film s názvem,,v peřině a navštívily výstavu strašidel a kostýmů z pohádek Čertova nevěsta a Saxana. Naši žáci přispěli do veřejné sbírky Fondu SIDUS, jehož výtěžek je určen na vybavení zdravotnických zařízení přístroji a dalšího vybavení pro dětské pacienty, aby lépe snášeli pobyt v nemocnici. Malou částkou jsme přispěli i do fondu CPK - Chrpa, jehož výnos je věnován na nákup koní a jejich výcvik. Takto vycvičení koně jsou používáni pro hyporehabilitaci. V prosinci si zajeli žáci základní školy a předškoláci z mateřské školy do divadla V. Nezvala v Karlových Varech. Poté jsme uspořádali vánoční trhy s prodejem výrobků a s divadelním představením dětí a žáků naší školy. Ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Horní Blatná se již tradičně uskutečnila akce Rozjímání s koledou pod vedením paní učitelky Hajňukové. U rodičů a široké veřejnosti mají tyto školní akce veliký ohlas. V dubnu jsme s našimi žáky navštívili Základní školu a mateřskou školu Potůčky, kde se uskutečnila recitační soutěž mezi oběma školami. Po ukončení soutěže děti zhlédly hudební pohádku divadla Letadlo Průzkumníci v Austrálii. Ve dnech od 24. dubna do 6. června byl pro žáky třetího a čtvrtého ročníku objednán plavecký výcvik v bazénu v Potůčkách. Pod vedením zkušeného instruktora si žáci vyzkoušeli několik plaveckých stylů. Většina z nich se během tohoto výcviku naučila plavat. 14

15 V květnu jsme pro žáky uspořádali sportovní den s ukázkou horolezectví na Jindřišských skalách a orientačním během. Prvního června jsme pozvali žáky ze ZŠ a MŠ Potůčky k přátelskému utkání ve vybíjené. Jen těsně zvítězili žáci naší školy. Protože se nám všechny společně pořádané akce se školu Potůčky moc líbily a podařily, plánujeme jejich pokračování v příštím školním roce. Závěr roku jsme si zpříjemnili za krásného počasí školním výletem do ZOO a Dinoparku v Plzni. Na budování vlídného a bezpečného prostředí ve škole, které navozuje dobré sociální vztahy a důvěru mezi žáky, učiteli a rodiči má značný podíl i estetika. Pěkná výzdoba interiéru školy, kterou obměňují učitelé základní i mateřské školy v závislosti na ročních obdobích, je tvořena výtvarnými pracemi a výrobky žáků a dětí Akce k environmentální výchově Během školního roku soutěžíme ve sběru druhotných surovin. Již několik let patříme mezi ty školy, které nasbírají nejvíce kilogramů. Letos jsme odevzdali kg, což je 403 kg na žáka a umístili jsme se na 4. místě. Nejpilnější sběrači: Kateřina Krausová kg, Pavel Hajňuk kg a František Schildbach kg. Soutěž byla vyhodnocena při slavnostním ukončení školního roku, dětem byly předány diplomy a odměny. V listopadu se zúčastnili naši žáci společně s žáky z Potůčků exkurze v Černošíně se zaměřením na ekologii a třídění odpadů a v květnu jsme společně navštívili ekofarmu Kozodoj ve Staré Roli. Doprava byla zajištěna Krajským úřadem Karlovarského kraje. V rámci školní družiny jsme zapojeni do projektu Recyklohraní a sbíráme nejen vybité baterie, ale i bodíky za splněné úkoly, které si šetříme a proměníme za věcné ceny (hry do ŠD). Děti MŠ navštívily ekofarmu Kozodoj ve Staré Roli a následně Ekocentrum v Ostrově Účast žáků školy v soutěžích Naši žáci ZŠ a děti MŠ se během roku zúčastnili několika výtvarných soutěží. Malovali na různá témata. Například:,,Jaro v přírodě'',,,kytička pro maminku'',,,poštovní známka'',... MŠ i ZŠ se opětovně zúčastnila výtvarné soutěže pořádané DK Ostrov na téma Kytička pro maminku. Ve druhé kategorii ZŠ získal 2. místo Pavel Hajňuk a zvláštní ocenění za design vyhrála Denisa Kratochvílová. Oba žáci obdrželi hodnotné ceny. Dále se naše škola zúčastnila 6. ročníku výtvarné soutěže organizované Karlovarskou prefekturou Řádu svatého Huberta, Klubem přátel ŘsH a Okresním mysliveckým spolkem v Karlových Varech na téma Jaro v přírodě, kde se naši žáci Denisa Kratochvílová a Libor Klimm umístili na 5.a7. místě Účast žáků ve sportovních soutěžích AŠSK Již dvanáctým rokem jsme členy AŠSK. V letošním roce jsme se přihlásili pouze na jednu sportovní soutěž malé olympiády AŠSK, ne proto, že bychom nechtěli, ale proto, že jsme nebyli schopni sestavit z dané kategorie družstvo s potřebným počtem žáků. Problematická je pro nás i dopravní dostupnost. Letos jsme byli přihlášeni pouze na vybíjenou, ale nezúčastnili jsme se, protože jsme nebyli pozváni Přehled sportovních soutěží 15

16 Název soutěže Školní kolo Okrskové kolo Vlastní soutěž Vybíjená ano ne ano 11.6 Péče o volný čas žáků Ve školní družině žáci využívají volný čas s ohledem na jejich zájmy a individuální potřeby. Při spojeném provozu s mateřskou školou dochází k smazávání věkových rozdílů mezi dětmi, děti se učí spolupracovat, respektovat jeden druhého, vzájemně si pomáhat. Činnost školní družiny je zaměřena především k odstraňování agresivity, rozvíjení osobnosti dětí, relaxaci a zábavu, seberealizaci, umět pomáhat slabším. Děti jsou vedeny k úctě ke starším lidem, pěstujeme u nich kladný vztah k přírodě a k ochraně životního prostředí, k upevňování zdraví a dodržování základních hygienických pravidel. Během školního roku pracovalo na škole 5 zájmových kroužků. Žáci tak měli možnost sportovat, učit se vařit jednoduchá jídla a stolovat, hrát na hudební nástroj a zdokonalovat se v práci na počítači. Zájmové kroužky vedly nejenom učitelky naší školy, ale i paní kuchařka a občané Horní Blatné Přehled zájmových kroužků Zájmový kroužek Vedoucí Počet hodin týdně Počet žáků Hra na flétnu Šárka Hellerová 1 3 Práce na PC Tomáš Dáňa 1 10 Šikovná dívka AlenaVopalecká 1 4 Sportovní kroužek Jarmila Hajňuková 1 14 Stolní tenis Jarmila Hajňuková 1 11 Vaření Simona Mazurová Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2011/2012 na naší škole neproběhla inspekční činnost ČŠI. Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne Mgr. Dagmar Chvapilová 16

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 Obsah: 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Škola... 3 1.2 Zřizovatel... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Jsme úplnou školou s 1. 9. ročníkem. Kapacita školy je stanovena na 650 žáků, ale nyní je naše škola naplněna asi na 50 %. Žáci jsou rozděleni do 13 tříd. Průměrná naplněnost tříd

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-141/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Soukromá základní škola Elementária, s. r. o. Jesenická 11, 323

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Mateřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Mateřská škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Mateřská škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok: 2012-2013 Předkladatel : Zpracovala: Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Viz pedagogická rada 25. listopadu 2010 a porada 5. listopadu 2010 Co je cílem projektu, která témata je potřeba na škole podpořit a proč

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více