VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Zpracovala: Mgr. Dagmar Chvapilová 1

2 Obsah 1 Identifikační údaje Škola Zřizovatel Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Součásti školy Základní údaje o součástech školy Vybavení školy Materiální Prostorové Technické Hygienické Vzdělávací program Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Údaje o nepedagogických pracovnících Zápis k povinné školní docházce Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky testování žáků Údaje o integrovaných žácích: Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu Informační systém vůči rodičům Spolupráce s PPP, SPC a CPIV Klima školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled seminářů a účastníků DVPP Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Akce k environmentální výchově Účast žáků školy v soutěžích Účast žáků ve sportovních soutěžích AŠSK Přehled sportovních soutěží Péče o volný čas žáků Přehled zájmových kroužků Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

3 1 Identifikační údaje 1.1 Škola Název školy Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Adresa školy Komenského 261 Právní forma příspěvková organizace IČO IZO Identifikátor školy Vedení školy ředitelka Mgr. Dagmar Chvapilová Kontakt tel.: mob.: Zřizovatel Název zřizovatele Město Horní Blatná Adresa zřizovatele Svatého Vavřince 1 Kontakt tel.: fax:

4 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola a mateřská škola Horní Blatná je malotřídní škola, která poskytuje základní vzdělávání pro žáky 1. stupně. Je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je město Horní Blatná. Výuka se realizuje ve dvou třídách. Rozdělení žáků do jednotlivých tříd se uskutečňuje podle aktuální naplněnosti jednotlivých ročníků. V letošním školním roce byl spojený a 3. ročník a 4. a 5. ročník. Škola je umístěna v klidné okrajové části města. Od 6. ročníku žáci zpravidla dojíždějí z Horní Blatné do Ostrova nebo do ZŠ a MŠ Pernink, která je pro naši oblast spádovou školou. Je zajištěna i návaznost výuky cizího jazyka Součásti školy Součásti školy Kapacita Mateřská škola 25 Základní škola 36 Základní škola speciální 5 Školní družina 30 Školní jídelna Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Základní škola Mateřská škola Školní družina Vybavení školy Materiální Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici dobře vybavená školní knihovna. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Z prostředků rozvojového programu vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením byla pro žáka ZŠS zakoupena speciální polohovací židle a lavice. 4

5 Z prostředků provozního rozpočtu města jsme pořídili do školní družiny nový nábytek, v průběhu hlavních prázdnin jsme zrekonstruovali dívčí WC, vymalovali chodby a nakoupili nové nástěnky. Tím jsme zase o něco více vylepšili estetický vzhled a prostředí pro naše děti a žáky. V průběhu školního roku jsme podali žádost o nadační příspěvek ČEZ na revitalizaci školní zahrady. Žádost nám byla schválena ve výši Kč. Objednali jsme dětskou herní sestavu na školní zahradu (domeček kombi, skluzavka, horolezecká stěna, žebřík, houpačka, houpadlo na pružině a kyvadlová houpačka), která bude dodána v září příštího školního roku Prostorové Areál školy zahrnuje hlavní budovu s tělocvičnou a jídelnou, školní zahradu a hřiště. V prvním podlaží budovy je umístěna ředitelna, školní jídelna, šatny, tělocvična a posilovna pro zaměstnance školy. Druhé podlaží slouží třídám základní školy a mateřské školy, je zde školní družina. Základní škola využívá i 3 učebny v prostorách 3. podlaží (bývalá zvláštní škola), kde jsme si zřídili pracovnu výtvarných a pracovních činností, učebnu přírodovědy a prvouky a hernu stolního tenisu. Školní hřiště je využíváno v rámci tělesné výchovy, sportovního kroužku, pobytu školní družiny a při pěkném počasí zde tráví děti hlavní přestávku. Tělocvična spolu s venkovním hřištěm slouží potřebám školy i veřejnosti. Pro děti mateřské školy je určena školní zahrada s pískovištěm, houpačkou, prolézačkami a altánkem. Vybavení školní zahrady bylo již nevyhovující, neodpovídalo požadavkům BOZP, proto bylo během hlavních prázdnin odstraněno a bude nahrazeno novým (viz.2.2.1) Technické Technické vybavení naší školy je na velmi dobré úrovni. Ve třídách i v školní družině je k dispozici výpočetní technika, kdy v každé třídě pracuje pět počítačů v síti s trvalým připojením k internetu, ve školní družině jeden. Ve sborovně je pro učitele počítač s trvalým připojením k internetu a s multifunkčním zařízením (tiskárna, kopírka, skener), rovněž tak v ředitelně školy. Obě třídy základní školy jsou vybavené interaktivními tabulemi BenQ Hygienické Naše škola je zapojena do evropského projektu,,ovoce do škol'' s finanční podporou Evropského společenství. Dětem jsou několikrát do měsíce zdarma podávány různé druhy ovoce a zeleniny. Pokračujeme v projektu,, Mléko v evropských školách'', v němž poskytujeme svým žákům mléčné výrobky podporované Evropskou unií. Děti si mohou zakoupit mléčné výrobky za výhodné ceny. Pitný režim je ve škole zajištěn přípravou různých druhů čajů. Pro odpočinek je k dispozici školní družina a školní hřiště, popřípadě školní zahrada. 2.3 Údaje o školské radě Školská rada jako orgán školy umožňuje účast rodičů, pedagogických pracovníků a dalších partnerů školy na správě školy. Hlavním úkolem školské rady je posílení odpovědnosti zákonných zástupců vzdělávaných a zvýšení vlivu veřejnosti na chod a 5

6 zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. Pro období školních roků 2012/2013, 2013/2014 a 2014/2015 byli zvoleni tito členové školské rady: Monika Sentenská zástupce rodičů Lucie Dáňová zástupce pedagogů Robert Petro zástupce zastupitelstva Školská rada má tyto povinnosti a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce h) podává podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy Stávající tříčlenná rada ve složení Edita Krausová (rodič), Zuzana Dáňová (pedagog) a Robert Petro (zastupitel) se sešla dvakrát v průběhu školního roku, projednávala rozpočet školy, vyjadřovala se k rozboru hospodaření, schvalovala školní řád, výroční zprávu a další. Ředitelka školy se na vyzvání předsedy školské rady Zuzany Dáňové účastnila zasedání, kde informovala školskou radu o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, akcích školy, záměrech a dalším rozvoji. 3 Vzdělávací program Vzdělávací program ŠVP ZV Přes radosti ke znalosti ŠVP ZV Přes radosti ke znalosti, upravený pro žáky s LMD ŠVP ZV Přes radosti ke znalosti - ZŠ speciální Zařazené třídy ročník 2., 4. ročník 3. ročník Mateřská škola pracuje podle ŠVP Radost pro děti, děti pro radost a zařazuje prvky vzdělávacích programů Zdravá škola a Začít spolu, je zaměřena na ekologii a estetickou výchovu. 4 Přehled pracovníků školy 4.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 7 Počet učitelů ZŠ 2 Počet vychovatelů ŠD 1 6

7 Počet učitelek MŠ 1 Počet asistentů pedagoga 1 Počet provozních zaměstnanců Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek Roků ped.praxe Stupeň vzdělání Způsobilost Mgr. Dagmar Chvapilová ředitelka 1, VŠ - PF odborná kvalifikace Šárka Hellerová učitelka ZŠ 1, SPŠT nekvalifiko vaná Jarmila Hajňuková učitelka ZŠ 0, SPgŠ nekvalifiko vaná Lucie Dáňová vych. ŠD 0,566 2 SOU-želez. nekvalifiko vaná Zuzana Dáňová ved.uč. MŠ 1, SPgŠ odborná kvalifikace Jarmila Hajňuková učitel. MŠ 0, SPgŠ odborná kvalifikace Jarmila Hajňuková asist.ped. 0,375 4 SPgŠ odborná kvalifikace Lucie Dáňová asist.ped. 0,650 3 SOU-želez. nekvalifiko vaná Pedagogický sbor tvoří učitelé, vychovatelka a asistentky pedagoga pro žáky se zdravotním postižením Všichni pedagogičtí pracovníci přistupují ke své práci zodpovědně, se zájmem a především respektují individuální zvláštnosti a potřeby každého dítěte a žáka. Ve své práci často využívají netradiční možnosti výuky. Zúčastňují se seminářů k prohloubení a upevnění kvalifikace, zvyšují si kvalifikaci a studují odbornou literaturu. Mezi učiteli, rodiči i žáky panuje shoda, že základním předpokladem pro kvalitu vzdělávání je prostředí bezpečí, důvěry a spolupráce. Všechny aktivity školy jsou vedeny maximální snahou splňovat tento předpoklad. Díky komornímu prostředí a individuálnímu přístupu k žákům i zákonným zástupcům má naše škola v povědomí veřejnosti skvělou pověst. 4.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

8 4.4 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Simona Mazurová samostatná odb. kuchařka 0,937 SOU Pavlína Hajňuková uklízečka ZŠ 0,500 SOU Dagmar Chvapilová vedoucí školní jídelny 0,318 VŠ Zuzana Dáňová uklízečka MŠ 0,187 SŠ 5 Zápis k povinné školní docházce Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníku základní školy proběhl 1. února K zápisu se dostavili tři chlapci, jeden z nich po odkladu povinné školní docházky. Všichni tři byli přijati k povinné školní docházce ve školním roce 20012/2013. Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2012/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Ročník Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků s vyzn. dostatečnou Celkem

9 Přehled o chování Ročník Počet žáků Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ TU ŘŠ Celkem Drobné kázeňské přestupky byly řešeny ústní domluvou, za nevhodné chování žáků na veřejnosti byla během školního roku udělena dvě napomenutí TU. Rodiče byli vždy včas písemně informováni. Žákyni 1. ročníku byla udělena pochvala TU za vzornou školní docházku, dvěma žákům 4. a 5. ročníku byla udělena pochvala TU za nejlepší výsledek v Karlovarském kraji v testování čtenářských dovedností 4. a 5. tříd základních škol a za vynikající výsledky v celoplošné generální zkoušce ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol. Žáci byli oceněni pochvalnými listy a věcnými odměnami. Školní rok 2011/2012 ukončilo na naší škole 14 žáků (dva žáci se odstěhovali), 43 % žáků prospělo s vyznamenáním. Všichni žáci postoupili do vyšších ročníků, žádný žák nebyl klasifikován dostatečně ani nedostatečně. 6.2 Výsledky testování žáků V 2. pololetí se naše škola zúčastnila mezinárodní soutěže Matematický klokan 2011 v kategorii Cvrček ( 2. a 3. ročník) a v kategorii Klokánek (4. a 5. ročník) a testování, které realizovala společnost SCIO (čtenářská gramotnost 4. a 5. ročník a Stonožka 3. a 5. ročník). Výsledky SCIO testů žáků 3. ročníku naší školy jsou ve stejné skupině plně organizovaných škol a škol s 1. stupněm nadprůměrné. V českém jazyce máme nadprůměrné výsledky, patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 70% zúčastněných škol. V matematice máme výsledky špičkové a patříme mezi 10% nejúspěšnějších škol. V anglickém jazyce máme špičkové výsledky a patříme mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. V klíčových kompetencích a oboru člověk a jeho svět jsou výsledky nadprůměrné a máme lepší výsledky než 80% zúčastněných škol. Výsledky testů 5. ročníku v českém jazyce a matematice jsou špičkové. Naše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. Společnost SCIO nám dne oznámila, že žáci Patrik Pöhlmann a Viktor Sentenský získali ocenění za nejlepší výsledek v Karlovarském kraji v testování čtenářských dovedností 4. a 5. tříd základních škol. Jako celek v tomto testování má naše škola špičkové výsledky a patří mezi 10% nejúspěšnějších škol. Žák 5. ročníku se také zúčastnil v období od do Celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol. Výsledky našeho žáka nás velmi potěšily. V anglickém jazyce a matematice byly jeho výsledky stoprocentní, ale i v českém jazyce si vedl výborně, chyboval pouze ve třech odpovědích. 9

10 6.3 Údaje o integrovaných žácích: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni v běžných třídách. Žáci s LMP a STMP, souběžným postižením více vadami a autismem pracují podle svých školních vzdělávacích programů s asistentkami pedagoga. Při vzdělávání těchto žáků jsou využívány kombinace speciálně pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami používanými ve vzdělávání běžné populace. Každý integrovaný žák má na základě doporučení PPP nebo SPC vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován. Druh postižení : Ročník Počet žáků Lehké mentální postižení 1., 3. 2 Středně těžké mentální postižení, souběžné postižení více vadami a autismus 3. 1 Vývojové poruchy učení 3., 5. 2 Celkem žáků Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu Vzdělávací program je rozpracován do tématických plánů. Vyučování má jasné a přiměřené výukové cíle, kterým odpovídají metody, formy práce a struktura hodiny. Výuka navazuje na dosavadní znalosti žáků. Vyučování v prvním až pátém ročníku má komplexní charakter. Je přizpůsobeno věku i schopnostem dětí, jejich soustředění, unavitelnosti. Vyučovací hodiny jsou ohraničeny zvoněním, přestávky jsou však zařazovány podle rozvrhu volně a dle potřeby. Do vyučování jsou vkládány relaxační chvilky. Střídání metod práce umožňuje efektivnější využití vyučovacího času. O přestávkách mají děti možnost většího pohybu v prostoru 2. podlaží budovy. V případě hezkého počasí za budovou, kde je hřiště a kam se vychází zadním vchodem. Typ malotřídní školy je optimální jak pro výuku integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tak pro žáky nadané. Malý počet žáků v jednotlivých ročnících umožňuje individuální přístup ke každému žákovi podle druhu jeho postižení, znevýhodnění či nadání. Učitel může pro žáky připravovat takovou práci, která odpovídá a rozvíjí jejich dovednosti a schopnosti. Výuka několika ročníků v jedné třídě umožňuje nadaných žákům účastnit se výuky některých předmětů ve vyšším ročníku, slabší žáci mají naopak možnost konkrétní učivo znovu zopakovat a procvičit s žáky nižšího ročníku. Cíle výuky jsou vzhledem k aktuálnímu stavu třídy stanoveny vhodně a přiměřeně, jsou respektovány individuální vzdělávací potřeby žáků. Učební pomůcky, učebnice, didaktické pomůcky a technika jsou podle finančních možností doplňovány a jsou účelně využívány. Pěstujeme u žáků vztah k regionu, postupně poznáváme okolí obce a přírodní zvláštnosti. Utváříme u žáků kladný vztah k přírodě, ke svému zdraví a zdravému způsobu života i k ochraně životního prostředí. 10

11 6.4.2 Informační systém vůči rodičům Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, popřípadě osobně či telefonicky dle přání rodičů. Škola pravidelně informuje rodiče žáků o dění ve škole prostřednictvím školní nástěnky a na webových stránkách školy. Během školního roku byly třikrát uskutečněny třídní schůzky, kde byli rodiče informováni o prospěchu a chování svých dětí a seznámeni s akcemi školy. Většina rodičů se zapojuje do života školy a úzce spolupracuje s třídními učitelkami. Rodiče jsou zváni na všechny akce pořádané školou a občas se zapojují do přípravy a organizace těchto akcí. Rodiče prvňáčků jsou každoročně společně s panem starostou zváni na slavnostní zahájení školního roku Spolupráce s PPP, SPC a CPIV V květnu bylo ve škole provedeno kontrolní vyšetření žáků, kteří jsou v péči SPC Karlovy Vary i žáků, kteří jsou v péči PPP Karlovy Vary. Pravidelné návštěvy žáka 3. ročníku se SPU v SPC nebylo možné z vážných zdravotních důvodů žáka. Mgr. Vránová z PPP Karlovy Vary provedla kontrolní vyšetření u žáků s vývojovými poruchami učení a prodloužila jejich integraci na další školní rok 2012/2013. Spolupráce na projektu Centra podpory inkluzivního vzdělávání, jehož partnerem se pro školní rok 2011/2012 stala i naše škola, pokračuje do prosince Ve všech zúčastněných školách proběhlo mapování potřeb a chystají se realizace aktivit CPIV Plzeň. Naše škola byla v rámci projektu vybavena celou řadou kompenzačních pomůcek. V současné době pro nás CPIV zpracovává Školní podpůrný program Klima školy Jsme škola rodinného typu. Usilujeme o kvalitní výuku zaměřenou na osobnostní rozvoj dítěte v klidném prostředí ve třídách s nízkým počtem žáků. Využíváme nestresující formy hodnocení žáků, pozitivní motivaci, k žákům přistupujeme diferencovaně, respektujeme jejich individualitu. Zajišťujeme odbornou péči pro žáky se specifickými poruchami učení. Nabízíme odpolední aktivity ve formě kroužků (stolní tenis, sportovní kroužek, práce na PC, hra na flétnu, šikovná dívka). Vytváříme ovzduší vzájemné důvěry, tolerance a profesionality, které vede k týmové práci žáků, k vzájemné pomoci a spolupráci, sounáležitosti a vzájemnému respektu. Společně s žáky stanovujeme pravidla slušného chování a dbáme na jejich dodržování. Budujeme dobrou úroveň a pověst školy lepší prezentací výsledků naší práce. Propojujeme vzdělávací proces MŠ a ZŠ jednotnou koncepcí a vzájemnou spoluprací. Základní a mateřská škola jsou v těsném kontaktu. Spolupracují a společně se podílejí na celé řadě akcí. Díky tomu je pro děti mateřské školy přechod do první třídy bezproblémový, jdou do známého prostředí, za známými spolužáky i pedagogy. Předcházíme negativnímu chování žáků, zejména realizací minimálního preventivního programu, který se promítá do jednotlivých vyučovacích předmětů i do mimoškolních aktivit. 7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 11

12 Vedení školy se snaží vytvářet předpoklady pro stálý profesní růst všech zaměstnanců v rámci finančních možností školy. Pedagogičtí pracovníci jsou o vzdělávacích akcích informováni elektronickou poštou, na nástěnce ve sborovně a osobním projednáním. Pedagogičtí pracovníci využívají nabídky NIDV, PECKA, PF Ústí nad Labem, Karlovarského kraje a dalších akreditovaných pracovišť. Vychovatelka školní družiny si doplňuje kvalifikaci třísemestrovým studiem oboru vychovatelství na VŠ pedagogické v Ústí nad Labem. K dalšímu vzdělávání a doplňování kvalifikace jsou pracovníci účinně motivováni. Vzdělávací akce si vybírají dle svého zájmu a zaměření, výběr je usměrňován s ohledem k potřebám školy, v souladu s realizovanými vzdělávacími programy. Získané poznatky jsou mezi pracovníky předávány a v praxi uplatňovány. 7.1 Přehled seminářů a účastníků DVPP Pracovník Název akce Termín studia Instituce L. Dáňová Doplňující pedagog. studium vychovatel 2011/2012 PF Ústí n.l. D.Chvapilová E-learningový jazykový kurz AJ-A1 2011/2012 KK Š. Hellerová Pracovní seminář ke Standardům pro ZV NIDV Z. Dáňová Správná řeč-předpoklad úspěš. školáka PECKA D. Chvapilová Zpracování sad DUM pro ZŠ CVLK Š. Hellerová Zpracování sad DUM pro ZŠ CVLK D. Chvapilová Konference projektu Cesta ke kvalitě NIDV Z. Dáňová Předčtenářská gramotnost v MŠ NIDV Z. Dáňová Mateřské školy očima ČŠI NIDV D. Chvapilová Seminář pro vedoucí školních jídelen EKONA R. Lehnertová Seminář pro hlavní kuchařky EKONA R. Lehnertová Hygienické minimum pro pracovníky ŠJ EKONA 8 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Vychovatelka školní družiny se účastní programu celoživotního vzdělávání v oblasti dalšího odborného vzdělávání a přípravy k získání odborné kvalifikace na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (doplňující pedagogické studium pro vychovatele). 12

13 9 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Škola má zpracován Minimální preventivní program. Minimální preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělání žáků po celou dobu školní docházky. Účastní se ho pedagogický sbor, žáci, rodiče a odborníci. V rámci minimálního preventivního programu poskytujeme informace z oblasti prevence sociálně patologických jevů s výcvikem v sociálních dovednostech. Preferujeme přístupy zaměřené do oblasti zdravého životního stylu a aktivního sociálního učení. Program bere zřetel na věk a osobní charakteristiky jedinců. Kvalitních výsledků dosahujeme dobrou a pravdivou informovaností, ochotou vyslechnout druhého a nalezením správné cesty v případě pomoci. Nabízíme odpolední aktivity ve formě kroužků (stolní tenis, sportovní kroužek, práce na PC, hra na flétnu, šikovná dívka), pořádáme přednášky a besedy na aktuální témata. Vytváříme ovzduší vzájemné důvěry, tolerance a profesionality, které vede k týmové práci žáků, k vzájemné pomoci a spolupráci, sounáležitosti a vzájemnému respektu. 10 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Naše škola realizuje projekt v rámci OPVK, reg.č. CZ.1,07/1.4.00/ EU Peníze školám. Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Snížení výskytu rizikového chování u žáků a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zavedením programu primární prevence. Klíčové aktivity projektu: inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků metodický kurz pro učitele cizích jazyků inovace zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd prevence rizikového chování vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti Výstupem projektu je tvorba 276 digitálních vzdělávacích učebních materiálů a osvědčení ze vzdělávacích seminářů pro pedagogické pracovníky. Podílíme se na plnění projektu s názvem Inovace školského portálu Karlovarského kraje reg.č.:cz.1.07/1.3.00/ financovaného v rámci OPVK. V rámci tohoto projektu se ředitelka školy účastní e-learningového jazykového kurzu (anglický jazyk úroveň A1). Z rozvojových programů naše škola čerpala ve školním roce 2011/2012 finanční prostředky na: 13

14 vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání 11 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 11.1 Spolupráce školy a dalších subjektů Úzce spolupracujeme s městem. Zastupitelstvo města nám v rámci svých možností vychází vstříc v našich požadavcích. Starosta města se aktivně zajímá o činnost školy. Zahajuje nový školní rok v ZŠ a loučí se s žáky 5. ročníku, kterým předává drobné dárky. Základem vzdělávání a výchovy integrovaných žáků je úzká spolupráce s PPP Karlovy Vary, SPC Stará Role a rozvíjející se spolupráce s CPIV Plzeň. V oblasti kulturních a environmentálně zaměřených akcí spolupracujeme s Domem kultury Ostrov, s mysliveckým sdružením Krušnohor, s LČR Horní Blatná, s Klubem přátel Řádu svatého Huberta, s divadlem Karlovy Vary a dalšími. Ve sportu pokračuje spolupráce s AŠSK. Uskutečňujeme společné akce ve spolupráci s rodiči a veřejností v obci (organizace dětského dne, maškarní rej) a s dobrovolnými hasiči. S Okrašlovacím spolkem Horní Blatná pokračujeme v realizaci akce Vánoční rozjímání s koledou, která probíhá v parku před kostelem Svatého Vavřince. Finanční výtěžek z této akce je spolkem věnován škole. Spolupracujeme s okolními školami (vzájemné kontakty ředitelů a pedagogů), převážně se ZŠ a MŠ Potůčky Významné akce školy V měsíci říjnu v rámci pořádání Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově děti zhlédly soutěžní film s názvem,,v peřině a navštívily výstavu strašidel a kostýmů z pohádek Čertova nevěsta a Saxana. Naši žáci přispěli do veřejné sbírky Fondu SIDUS, jehož výtěžek je určen na vybavení zdravotnických zařízení přístroji a dalšího vybavení pro dětské pacienty, aby lépe snášeli pobyt v nemocnici. Malou částkou jsme přispěli i do fondu CPK - Chrpa, jehož výnos je věnován na nákup koní a jejich výcvik. Takto vycvičení koně jsou používáni pro hyporehabilitaci. V prosinci si zajeli žáci základní školy a předškoláci z mateřské školy do divadla V. Nezvala v Karlových Varech. Poté jsme uspořádali vánoční trhy s prodejem výrobků a s divadelním představením dětí a žáků naší školy. Ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Horní Blatná se již tradičně uskutečnila akce Rozjímání s koledou pod vedením paní učitelky Hajňukové. U rodičů a široké veřejnosti mají tyto školní akce veliký ohlas. V dubnu jsme s našimi žáky navštívili Základní školu a mateřskou školu Potůčky, kde se uskutečnila recitační soutěž mezi oběma školami. Po ukončení soutěže děti zhlédly hudební pohádku divadla Letadlo Průzkumníci v Austrálii. Ve dnech od 24. dubna do 6. června byl pro žáky třetího a čtvrtého ročníku objednán plavecký výcvik v bazénu v Potůčkách. Pod vedením zkušeného instruktora si žáci vyzkoušeli několik plaveckých stylů. Většina z nich se během tohoto výcviku naučila plavat. 14

15 V květnu jsme pro žáky uspořádali sportovní den s ukázkou horolezectví na Jindřišských skalách a orientačním během. Prvního června jsme pozvali žáky ze ZŠ a MŠ Potůčky k přátelskému utkání ve vybíjené. Jen těsně zvítězili žáci naší školy. Protože se nám všechny společně pořádané akce se školu Potůčky moc líbily a podařily, plánujeme jejich pokračování v příštím školním roce. Závěr roku jsme si zpříjemnili za krásného počasí školním výletem do ZOO a Dinoparku v Plzni. Na budování vlídného a bezpečného prostředí ve škole, které navozuje dobré sociální vztahy a důvěru mezi žáky, učiteli a rodiči má značný podíl i estetika. Pěkná výzdoba interiéru školy, kterou obměňují učitelé základní i mateřské školy v závislosti na ročních obdobích, je tvořena výtvarnými pracemi a výrobky žáků a dětí Akce k environmentální výchově Během školního roku soutěžíme ve sběru druhotných surovin. Již několik let patříme mezi ty školy, které nasbírají nejvíce kilogramů. Letos jsme odevzdali kg, což je 403 kg na žáka a umístili jsme se na 4. místě. Nejpilnější sběrači: Kateřina Krausová kg, Pavel Hajňuk kg a František Schildbach kg. Soutěž byla vyhodnocena při slavnostním ukončení školního roku, dětem byly předány diplomy a odměny. V listopadu se zúčastnili naši žáci společně s žáky z Potůčků exkurze v Černošíně se zaměřením na ekologii a třídění odpadů a v květnu jsme společně navštívili ekofarmu Kozodoj ve Staré Roli. Doprava byla zajištěna Krajským úřadem Karlovarského kraje. V rámci školní družiny jsme zapojeni do projektu Recyklohraní a sbíráme nejen vybité baterie, ale i bodíky za splněné úkoly, které si šetříme a proměníme za věcné ceny (hry do ŠD). Děti MŠ navštívily ekofarmu Kozodoj ve Staré Roli a následně Ekocentrum v Ostrově Účast žáků školy v soutěžích Naši žáci ZŠ a děti MŠ se během roku zúčastnili několika výtvarných soutěží. Malovali na různá témata. Například:,,Jaro v přírodě'',,,kytička pro maminku'',,,poštovní známka'',... MŠ i ZŠ se opětovně zúčastnila výtvarné soutěže pořádané DK Ostrov na téma Kytička pro maminku. Ve druhé kategorii ZŠ získal 2. místo Pavel Hajňuk a zvláštní ocenění za design vyhrála Denisa Kratochvílová. Oba žáci obdrželi hodnotné ceny. Dále se naše škola zúčastnila 6. ročníku výtvarné soutěže organizované Karlovarskou prefekturou Řádu svatého Huberta, Klubem přátel ŘsH a Okresním mysliveckým spolkem v Karlových Varech na téma Jaro v přírodě, kde se naši žáci Denisa Kratochvílová a Libor Klimm umístili na 5.a7. místě Účast žáků ve sportovních soutěžích AŠSK Již dvanáctým rokem jsme členy AŠSK. V letošním roce jsme se přihlásili pouze na jednu sportovní soutěž malé olympiády AŠSK, ne proto, že bychom nechtěli, ale proto, že jsme nebyli schopni sestavit z dané kategorie družstvo s potřebným počtem žáků. Problematická je pro nás i dopravní dostupnost. Letos jsme byli přihlášeni pouze na vybíjenou, ale nezúčastnili jsme se, protože jsme nebyli pozváni Přehled sportovních soutěží 15

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Školní rok 2010 / 2011 Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Schváleno na pedagogické radě: 20. 10. 2011 OBSAH:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2013/2014

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2013/2014 Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-552/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Č. j.: 577/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2011-2012 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola a mateřská škola Damníkov

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠI H-855/11-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola, Doudleby nad Orlicí Dukelská

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více