Kvalita škol. a hodnocení. výsledků. vzdělávání. Kvalita škol. hodnocení. výsledků. vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalita škol. a hodnocení. výsledků. vzdělávání. Kvalita škol. hodnocení. výsledků. vzdělávání"

Transkript

1 UNIVERZITA KARLOVA KARLOVA V PRAZE V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA STŘEDISKO VZDĚLÁVACÍ POLITIKY Středisko vzdělávací politiky politiky Malátova 17, 17, Praha Praha 5 5 Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2009 Jan Koucký a Martin Zelenka Praha, prosinec 2009 Kvalita škol OBSAH Úvodem Kvalita škol hodnocení a hodnocení výsledků výsledků vzdělávání Úvodem Vysokoškolské vzdělání přináší jeho absolventům řadu výhod. Prakticky vzdělávání ve všech vyspělých zemích nacházejí vysokoškoláci v porovnání s méně vzdělanými lidmi snadněji zaměstnání a jsou tedy méně ohroženi nezaměstnaností. Jejich práce je kvalifikovanější a zpravidla i zajímavější. V neposlední řadě za ni dostávají vyšší odměnu. Nikoho to nemůže překvapit vždyť vysokoškolské vzdělání získávají Radim Ryška (editor) Tomáš Bouda Radim Jan Hučín Ryška (editor) Jiří Hustopecký Tomáš Bouda Jan Kovařovic Jan Hučín Petr Soukup Jiří Hustopecký lidé s lepšími schopnostmi, motivací i vyššími aspiracemi. Vysoké školy si je ze středoškoláků vybírají a několik let je na takovou pozici ve společnosti připravují. Vyvstávají však obtížnější otázky: do jaké míry je příčinou lepší zaměstnatelnosti, náročnější práce a vyšší mzdy skutečně vysokoškolské vzdělání a čeho by titíž lidé dosáhli i bez diplomu; respektive jaká je opravdu přidaná hodnota vysokoškolského vzdělání a s jakou efektivností je vlastně poskytováno? Po uplynulém roce 2009 je třeba se také zaměřit na vliv ekonomické krize na vysokoškolské vzdělání a uplatnění absolventů. Výhody spojené se získáním vysokoškolského vzdělání totiž zdaleka neplatí všude a v každém období stejně, ani pro každého vysokoškoláka. Mezinárodní srovnání ukazuje na značné rozdíly v tom, jak se absolventům v různých zemích daří. Jednou z řady příčin těchto rozdílů je počet vysokoškoláků na pracovním trhu. Rovněž mezi absolventy vysokých škol Vydavatelství Pedagogické fakulty, Univerzita Karlova v Praze, 2008 Jan Kovařovic Petr Soukup Výhody vysokoškolského vzdělání v mezinárodním kontextu Expanze vysokoškoláků v České republice Zaměstnatelnost a ekonomická krize Možnosti získat odpovídající práci Vysokoškoláci mají výrazně vyšší příjmy Jak si celkově vysokoškoláci vedou na pracovním trhu Která škola umožní lépe najít práci S krizí se absolventi zatím vyrovnávají Ztracená generace? Nejlépe se uplatní lékaři a právníci Najděte si úspěšnou školu nacházíme v každé zemi veliké rozdíly. Mohou za to jak jejich individuální dispozice a charakteristiky, tak absolvovaná škola a obor studia. Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (SVP PedF ) dlouhodobě shromažďuje, analyzuje a zveřejňuje údaje o zaměstnatelnosti absolventů všech českých vysokých škol a jejich fakult od roku 2002 do současnosti. Účastní se rovněž velkých mezinárodních výzkumných projektů uplatnění absolventů a spolupracuje s řadou podobně zaměřených pracovišť v evropských zemích jako například v Německu, Nizozemsku, Francii, Itálii, Rakousku nebo ve Slovinsku, ale také v USA a Japonsku. Díky tomu může své závěry a doporučení opřít o seriózní a hluboké zkušenosti a znalosti. Od roku 2006 začalo Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy pravidelně každý rok publikovat analytické zprávy, takže tímto předkládá již 4. zprávu s názvem Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu Zpráva vznikla s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Na webové adrese SVP PedF lze nalézt nejen text zprávy, ale také další informace, údaje a poznatky k tomuto tématu. 1

2 Podíl osob s terciárním vzděláním Výhody vysokoškolského vzdělání v mezinárodním kontextu Expanze vysokoškoláků v České republice V České republice je podíl vysokoškoláků na pracovním trhu oproti jiným rozvinutým zemím pořád ještě nízký. Poslední srovnatelné údaje za vyspělé země OECD 1 říkají, že mezi dospělými ve věku let mělo v České republice v roce 2007 zhruba 13,7 % osob terciární vzdělání, které zahrnuje nejen tradiční univerzity a vysoké školy, ale například také vyšší odborné školy. V průměru zemí OECD to však byl dvojnásobek a průměr zemí EU se s 24,5 % dvojnásobku blížil. O mnoho lépe na tom zatím nejsme ani při srovnání mladších věkových skupin ve věku let. Mezinárodní komparace vysokého školství pracují s termínem terciární vzdělávání, které zahrnuje veškeré standardní vzdělávání navazující na dosažené střední vzdělání a vede k získání vyššího stupně vzdělání. Ve shodě s mezinárodní definicí a klasifikací ISCED je do terciárního vzdělávání v České republice zahrnuto studium na všech vysokých školách (veřejných, soukromých i státních), na vyšších odborných školách a menší část pomaturitního studia na konzervatořích. Podobným způsobem vymezují konkrétní (specificky národní) obsah pojmu terciární vzdělávání i ostatní země OECD a EU. Takto pojaté terciární vzdělávání je dále členěno na tři základní druhy programů. Vzdělávací programy ISCED 5A, které jsou založeny převážně teoreticky a jsou koncipovány tak, aby poskytovaly dostatečnou kvalifikaci pro získání přístupu k vyšším vědecko-výzkumným studijním programům a k profesím s vysokými kvalifikačními požadavky. V ČR se mezi programy ISCED 5A, podobně jako v jiných zemích, řadí bakalářské a magisterské studium na vysokých školách. Vzdělávací programy ISCED 5B, které jsou zaměřeny spíše prakticky (odborně, na konkrétní povolání) na rozdíl od programů ISCED 5A. V ČR se mezi programy ISCED 5B řadí vzdělávání na vyšších odborných školách a ve dvou nejvyšších ročnících konzervatoří. Vzdělávací programy ISCED 6, které vedou přímo k udělení vědecko-výzkumné kvalifikace. V ČR se mezi programy ISCED 6, podobně jako v jiných zemích, řadí doktorské studium na vysokých školách. Čím to, že se v mezinárodních statistikách zatím neprojevuje všeobecně vnímané zvyšování počtu míst na českých vysokých školách? Stojí za tím několik důvodů. Mezi počtem zapsaných studentů na vysokých školách a zvyšováním počtu absolventů na pracovním trhu vzniká několikaleté zpoždění (dané délkou studia); další roky uplynou, než vysokoškoláci zaplní celou desetiletou skupinu ve věku let. Poslední údaje srovnatelné s jinými zeměmi jsou navíc již dva až tři roky staré, neboť na podzim 2009 byly publikovány zatím poslední údaje z roku 2006 nebo Důsledky obrovského zvyšování počtu přijatých v České republice se tak do mezinárodních statistik podílu USA Podíl dospělých s vysokoškolským vzděláním Země OECD v roce 2007 Finsko Norsko ve věku let ve věku let absolventi VŠ Irsko Dánsko Belgie Švýcarsko Zdroj: Education at a Glance 2009, výpočty SVP Nizozemsko Španělsko Francie Německo Řecko Polsko Maďarsko Rakousko Slovensko ČR 2009 Česká republika Portugalsko Itálie OECD průměr EU průměr vysokoškoláků v této desetileté věkové kohortě dostávají zhruba až po deseti letech. Situace se však rychle mění. Již několik posledních let patří totiž Česká republika k zemím, kde počet absolventů s terciárním vzděláním roste nejrychleji. Pro aktuálnější srovnání tohoto vývoje je proto vhodnějším ukazatelem podíl absolventů vysokých škol z odpovídající věkové skupiny, do kterého se každému započítává samozřejmě pouze první vysokoškolský diplom. Přestože ještě v roce 2000 u nás činil takto zjišťovaný podíl vysokoškoláků skutečně pouze necelých 14 %, do roku 2007 se výrazně zvýšil a Česká republika se s téměř 35 % přiblížila průměrné úrovni vyspělých zemí. Pokračující dynamika vývoje ovšem vedla k tomu, že v roce 2009 již podíl čerstvých absolventů vysokých škol dosáhnul 44 % (tedy více než trojnásobku proti roku 2000) a v roce 2011 převýší podíl všech ostatních, kdo končí své školní vzdělávání a přecházejí na pracovní trh. Ve srovnávacích žebříčcích půjde tedy Česká republika nadále rychle nahoru. V důsledku uvedeného trendu budou kolem roku 2017 mladí lidé s vysokoškolským a vyšším odborným vzděláním tvořit více než polovinu kohorty ve věku let. To pochopitelně povede ke změnám v jejich postavení na pracovním trhu z hlediska zaměstnatelnosti, výše mezd i kvalifikační náročnosti práce. Zaměstnatelnost a ekonomická krize Zaměstnatelnost vysokoškoláků tedy jejich schopnost získat a udržet si práci je v rozvinutých zemích světa do značné míry ovlivněna celkovou ekonomickou situací země a s ní související úrovní kvalifikačních požadavků na pracovním trhu. Ekonomický vývoj v posledních dvou letech názorně ukázal, jak rychle se nedostatek pracovníků může proměnit v jejich nadbytek. Míra nezaměstnanosti vysokoškoláků tedy souvisí s celkovou mírou nezaměstnanosti, ale ve většině evropských zemí je o třetinu až o polovinu nižší. V České republice jsou na tom vysokoškoláci ještě lépe, neboť míra jejich nezaměstnanosti oproti celostátnímu průměru stále ještě nedosahuje ani polovičních hodnot. Míru nezaměstnanosti hluboko pod celostátním průměrem mají v posledních letech kromě nás především vysokoškoláci na Slovensku a v Maďarsku. Jedná se o země, kde nastala obdobná situace: dynamický společenský a ekonomický rozvoj umocněný v posledních letech vstupem do EU, doprovázený relativně nízkým podílem vysokoškoláků na pracovním trhu, po nichž je proto vyšší poptávka. Totéž ale již přestává platit v Polsku, kde došlo k výraznému zvýšení podílu vysokoškoláků ve věku let dříve, neboť expanze vysokého školství tam probíhala už v 90. letech. Naopak relativně nejhůře jsou na tom se zaměstnatelností na pracovních trzích svých zemí vysokoškoláci na jihu Evropy. Nejméně radostnou perspektivu při hledání zaměstnání před sebou mají vysokoškoláci v Turecku, Řecku, na Kypru či v Portugalsku, kde růst jejich podílu v pracovní síle zjevně neodpovídá ekonomickému vývoji a požadavkům na trhu práce a míra nezaměstnanosti vysokoškoláků se proto téměř přibližuje celkové úrovni míry nezaměstnanosti v zemi. Zajímavý je z tohoto hlediska vývoj v severských státech. Přestože podíl vysokoškoláků je v nich vysoký, dynamický rozvoj ekonomiky a zároveň pružná a přitom citlivá pravidla fungování pracovního trhu zajišťují kvalifikovaným lidem skutečně dobrou úroveň zaměstnatelnosti. Díky úspěšné politice zaměstnanosti (koncept tzv. flexicurity ) se to prozatím daří i v Dánsku, které má ve Skandinávii zřejmě nejvyšší nadbytek vysokoškoláků na pracovním trhu. Nepřekvapuje, že v roce 2009 nejen celkovou zaměstnatelnost pracovní síly, ale i vysokoškoláků výrazně ovlivnila probíhající ekonomická krize. V České republice se počet nezaměstnaných vysokoškoláků za poslední rok zvýšil z necelých 11 na 16 tisíc a míra jejich nezaměstnanosti z 1,7 % na 2,3 % (jde o průměrné údaje za první tři čtvrtletí roku 2009 v porovnání se stejným obdobím roku 2008), což je ovšem ve srovnání s jinými zeměmi poměrně málo. V zemích Evropské unie se za poslední rok celková míra nezaměstnanosti zvýšila ze 7, na 1) Mezinárodní srovnávání ukazatelů vzdělávání je poměrně náročné a komplikované, neboť vyžaduje podrobnou znalost srovnávaných vzdělávacích soustav a jejich statistických údajů. Proto je vyvíjeno především v mezinárodních organizacích, přičemž nejdále v tom nepochybně postoupilo OECD. Metodologie použitá při tvorbě ukazatelů je v OECD za účasti expertů ze všech členských států vytvářena již od konce 80. let a dnes má propracovanou a poměrně ustálenou podobu. Její velkou výhodou tudíž je, že vypovídá v různých zemích o obdobných skutečnostech a výsledky jsou tedy mezinárodně (nejvíce) porovnatelné. OECD pravidelně zveřejňuje ukazatele o vzdělávání v prestižní publikaci Education at a Glance (ve zkratce EaG), která vychází každý rok během měsíce září a je zpřístupněna na webové stránce OECD. 2

3 Míra nezaměstnanosti 25 % 2 15 % 1 5 % 9, a míra nezaměstnanosti vysokoškoláků z 3,9 % na 5,; tempo jejího růstu je tedy u vysokoškoláků o něco málo vyšší. U nás to neplatí, protože celková nezaměstnanost se zatím zvyšuje zřetelně rychleji než nezaměstnanost vysokoškoláků. Celková míra nezaměstnanosti a s výjimkou Slovenska také míra nezaměstnanosti vysokoškoláků se zvýšila ve všech zemích EU. K nejvýraznějšímu zhoršení celkové nezaměstnanosti došlo v roce 2009 v pobaltských zemích (Estonsku, Litvě a Lotyšsku) a v Irsku. Litva a Lotyšsko se kvůli tomu řadí společně s Irskem k zemím, kde se i míra nezaměstnanosti vysokoškoláků za poslední rok více než zdvojnásobila (v Irsku dokonce vyrostla z 3,1 % až na 6,9 %). Zároveň však všechny tři pobaltské země patří spolu se Slovinskem a Portugalskem k zemím, kde byl růst míry nezaměstnanosti vysokoškoláků vůči celkové míře nezaměstnanosti nejnižší. O práci tam tedy přicházeli spíše méně vzdělaní lidé, zatímco v zemích, jejichž trhy práce nebyly krizí tak silně zasažené, nehrálo dosažené vzdělání tak významnou roli. Nejvýrazněji postihla krize vysokoškolsky vzdělané lidi v porovnání se zbylou populací v Lucembursku, Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku a Nizozemsku. Kromě Lucemburska jehož pracovní trh je ovšem vzhledem k nevelikým rozměrům země a sousedství obrů Německa a Francie skutečně specifický nejde však mluvit o výrazném zhoršení pozice vysokoškoláků. Zcela jinak jsou na tom mladí lidé ve věku do 25 let 2, tedy absolventi škol všech stupňů. Na pracovní trh totiž vstupují jako nováčci, nemají žádnou pracovní historii, zkušenosti, návyky ani trénink a většinou jen zprostředkované sociální kontakty. Míra jejich nezaměstnanosti je proto ve většině zemí naopak více než dvojnásobná, přestože během roku poněkud kolísá (nejvyšší bývá ve 3. čtvrtletí, kdy na trh práce nastupují noví absolventi škol). Zvláště v ekonomicky problematických obdobích spojených s růstem celkové nezaměstnanosti jako je to právě během probíhající recese se zaměstnatelnost mladých lidí snižuje ještě razantněji. U čerstvých absolventů vysokých škol se obě tendence prolínají. Na jedné straně mají totiž vysokou kvalifikaci, flexibilitu, jsou tvárnější a nezatížení, mají novou energii a nápady, lepší znalost počítačů a někdy i cizích jazyků. Na straně druhé si však přinášejí i všechny nevýhody nováčků na trhu práce; také proto jsou na tom lépe ti z nich, kteří již během studia pracovali, a to nejlépe ve svém oboru. Zaměstnatelnost absolventů vysokých škol je proto ve většině zemí příznivější než u mladých lidí vůbec, ale zároveň méně příznivá než zaměstnatelnost všech vysokoškoláků. V České republice se míra nezaměstnanosti vysokoškoláků ve věku do 30 let pohybuje dlouhodobě v rozmezí 50 9 celkové míry nezaměstnanosti, ale je současně 1,5 2,5 krát vyšší než míra nezaměstnanosti všech vysokoškoláků. Míra nezaměstnanosti v EU a v ČR (čtvrtletní) Celková, mladí lidé ve věku let a vysokoškoláci Zdroj: Eurostat Míra nezaměstnanosti celkem EU 25 ČR Mladí ve věku EU 25 ČR Vysokoškoláci EU 25 ČR I.05 II.05 III.05 IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07 II.07 III.07 IV.07 I.08 II.08 III.08 IV.08 I.09 II.09 III.09 Index kvalifikační náročnosti práce 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 4,8 Období (čtvrtletí) Možnosti získat odpovídající práci Pro posouzení uplatnění vysokoškoláků je ovšem vedle samotné zaměstnatelnosti důležitá rovněž kvalifikovanost práce, kterou vykonávají. Souvisí to nejen s tím, kolik vysokoškoláků se o práci uchází, ale také jaká pracovní místa a povolání jsou vlastně na pracovním trhu k dispozici. Největší podíl míst pro vysokoškoláky lze mezi evropskými zeměmi nalézt v Belgii, Nizozemsku, Lucembursku, Finsku nebo Švédsku. Vzhledem k přetrvávající silně industriální orientaci na průmysl s nižšími požadavky na vysokou kvalifikaci zůstává Česká republika v tomto ohledu stále ještě s odstupem za průměrem vyspělých zemí OECD 3. Španělsko Kvalifikační náročnost práce vysokoškoláků Země EU v roce 2008 Irsko Francie Zdroj: ELFS, výpočty SVP Německo Dánsko Finsko Rakousko Současně však patříme mezi země s podstatně nižším podílem vysokoškoláků v pracovní síle. Rozdíly mezi podílem vysokoškoláků na pracovním trhu jsou mezi evropskými zeměmi větší než rozdíly mezi podílem povolání, pro něž je vhodné vysokoškolské vzdělání. Do značné míry právě proto vykonávají v průměru nejkvalifikovanější práci vysokoškoláci v Maďarsku, Portugalsku, České republice, Polsku a v Itálii, tedy v zemích, kde jich je nejméně. Záleží ovšem i na tom, jak úspěšní jsou vysokoškoláci v soutěži s méně vzdělanými o kvalifikovaná a lépe placená místa. Česká republika patří mezi země s těsnějším vztahem mezi úrovní vzdělání a kvalifikačními požadavky. Proto je u nás řada vysoce kvalifikovaných povolání například ve sféře právních služeb, zdravotnictví, vzdělávání nebo výpočetní techniky obsazena absolventy vysokých škol zhruba na stejné úrovni jako v některých zemích, které přitom mají vysokoškoláků podstatně více. V zemích s vysokým podílem vysokoškoláků nastupují absolventi poměrně často na pracovní místa s nižšími kvalifikačními nároky. V Evropě to platí především o Španělsku. Vysokoškolské vzdělání tam totiž přestalo být postačující podmínkou pro dobré uplatnění na trhu práce a možnosti výběru kvalifikovaného povolání se absolventům podstatně zúžily. Čím více je na trhu práce vysokoškoláků než odpovídajících pracovních míst, tím častěji mají absolventi vysokých škol problém vůbec nějakou práci sehnat anebo získávají jen práci méně kvalifikovanou. V některých u nás tradičně středoškolských povoláních, jako jsou odborní administrativní pracovníci nebo zdravotní sestry, pracují například ve Španělsku, Francii, Švédsku, Dánsku nebo ve Spojeném království převážně absolventi vysokých nebo vyšších odborných škol. V patnácti původních zemích EU tvoří vysokoškoláci například téměř 2 pracovníků ve skupině povolání nižších administrativních pracovníků (úředníků). Zatímco ve Španělsku je jich mezi nimi Řecko Nizozemsko Belgie Slovensko Itálie Polsko Česká republika Portugalsko Maďarsko EU 2) Podle mezinárodní konvence se za mladé lidi na trhu práce považují zaměstnaní a nezaměstnaní ve věku let (včetně). Díky tomuto pojetí o nich všechny země EU vykazují srovnatelné údaje. 3) Evropský kvalifikační rámec EQF (European Qualification Framework) definuje osm úrovní kvalifikace. Velmi zhruba řečeno, 6. stupeň odpovídá bakalářské úrovni vysokoškolského vzdělání, 7. stupeň magisterské úrovni a 8. stupeň doktorské úrovni. Na základě metodiky vypracované v rámci mezinárodního projektu Forecasting skill supply and demand in Europe jsou všechna povolání na třetí úrovni mezinárodní klasifikace povolání ISCO (International Standard Classification of Occupation) rozčleněna do těchto osmi úrovní. Následně je analyzováno zastoupení vysokoškoláků v jednotlivých zemích Evropy v takto rozčleněných skupinách povolání. 3

4 Mzda vysokoškoláků proti průměrné mzdě skoro 4, v České republice stále ještě méně než 6 %. Patrně právě do podobných skupin povolání začnou u nás v příštích letech více směřovat vysokoškoláci ze silných absolventských ročníků. Vysokoškoláci mají výrazně vyšší příjmy Očekávaným důsledkem lepší zaměstnatelnosti vysokoškoláků a vyšších kvalifikačních nároků jimi vykonávané práce je i vyšší odměna za práci (plat či mzda nebo jiný druh pracovního příjmu). Mzda osob s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním se v ČR již v roce 2008 přehoupla přes 45 tisíc korun a o 66 % tak převýšila celostátní průměrnou mzdu 4. Mzda mladých absolventů do 30 let věku dosáhla v roce 2008 přibližně 30 tisíc korun, což je pořád ještě 11 % nad celkovým průměrem. Přestože mzdy vysokoškoláků přesahují průměr ve všech rozvinutých zemích, jejich situace většinou není relativně tak příznivá jako u nás. Opět totiž obecně platí, že mzdové zvýhodnění vysokoškoláků je nejvyšší v zemích, kde je vysokoškoláků nejméně, a naopak. Průměrná mzda vysokoškoláků Země OECD v roce 2007 Dánsko Belgie Finsko Španělsko Irsko Nizozemsko Zdroj: Education at a Glance 2009, výpočty SVP USA Francie Švýcarsko Německo Rakousko Polsko Itálie Česká republika Maďarsko Portugalsko EU Průměrné měsíční hrubé mzdy podle vzdělání Základní a nedokončené Střední bez maturity Střední s maturitou Vyšší odborné a bakalářské Magisterské a doktorské Česká republika Mzda v Kč k průměru Mzda v SEK k průměru Mzda v USD k průměru % % % % % % % % % % % % % Podstatná je ovšem také celková mzdová diferenciace. Výrazně nadprůměrné mzdy získávají totiž vysokoškoláci především v zemích s celkově většími rozdíly ve mzdách. Například patří mezi země s poměrně malými rozdíly ve mzdách vůbec a ani vysokoškolské vzdělání tedy neposkytuje příliš velkou ekonomickou výhodu. Hrubé mzdy jsou tam navíc mnohem progresivněji zdaňovány, což dále snižuje skutečný čistý příjem vyšších příjmových skupin. Mzdové rozdíly podle vzdělání jsou ve Švédsku podstatně menší než v České republice nebo v USA a mnohem více připomínají mzdovou nivelizaci, která u nás panovala před rokem Řadu let tam již také hovoří o tom, že mladým Švédům chybí ekonomická motivace k vysokoškolskému studiu a na vysokou chodí proto, že se to ve většině rodin stalo přirozenou součástí jejich životního stylu, neboť vyšší vzdělání vede k zajímavé a různorodé práci a je součástí sociálního statusu a prestiže. Naproti tomu v USA je rozdělení mezd podle vzdělání našemu rozdělení mnohem podobnější. Relativně nižší mzdy než v České republice tam získávají lidé bez jakéhokoli středního vzdělání. Vzhledem k obecně většímu zastoupení vyšších stupňů vzdělání je však také průměrná mzda amerického středoškoláka s ukončenou high school podobně jako ve Švédsku a na rozdíl od nás již pod celostátním průměrem. Zřetelná převaha počtu bakalářů nad vyššími stupni vzdělání na trhu práce v USA pak způsobuje, že vysokoškolské mzdy jako celek jsou blíže průměrné mzdě (jsou vyšší pouze o 35 %), než je tomu v České republice (vzhledem k vysokému podílu magistrů jsou u nás průměrné mzdy vysokoškoláků vyšší o 66 %). Mzdy českých vysokoškoláků se tedy pohybují dokonce ještě výrazněji nad průměrem, než je tomu v USA. Ekonomická krize a měnící se postavení na trhu práce ovlivnily jak v USA, tak například i ve Velké Británii rovněž nástupní platy absolventů vysokých škol v roce V obou zemích došlo totiž k jejich stagnaci či dokonce mírnému poklesu. Jde o poměrně velkou změnu, protože předtím například v USA každoročně nástupní platy rostly o zhruba 7,5 %. Výzkumy ukázaly, že zaměstnavatelé v obou zemích nabízeli absolventům vysokých škol v roce 2009 oproti roku 2008 dokonce o % méně pracovních míst. Do budoucnosti se však již začínají dívat spíše optimisticky a řada z nich předpokládá, že se počet nabízených pracovních míst pro absolventy vysokých škol vrátí na původní úroveň během následujících dvou let. Jedním z důsledků těchto očekávání je, že stále více absolventů oddaluje svůj vstup na trh práce, často třeba i tak, že pokračují v dalším, například postgraduálním studiu. Jak si celkově vysokoškoláci vedou na pracovním trhu Získané poznatky o postavení vysokoškoláků na pracovním trhu v rozvinutých zemích světa umožnily vytvořit syntetický ukazatel postavení vysokoškoláků na pracovním trhu, který zahrnuje jejich zaměstnatelnost (míru nezaměstnanosti), kvalifikační náročnost práce a relativní výši pracovních příjmů. Srovnání ukazuje, že v průměru zemí Evropské unie jsou vysokoškoláci oproti celé populaci o 44 % méně ohroženi nezaměstnaností (o 2 roky dříve to bylo zhruba stejně), vykonávají o 28 % kvalifikovanější práci (o 2 roky dříve to bylo o 29 %) a mají o 42 % vyšší mzdy (o 2 roky dříve to bylo o 4). Souhrnný index postavení vysokoškoláků na pracovním trhu v zemích EU je tedy oproti celé populaci zvýhodňuje o 37 %, což je přibližně stejné jako před dvěma lety. V České republice ovšem byli v roce 2008 vysokoškoláci ohroženi nezaměstnaností o 63 % méně než celá pracovní síla (v roce 2005 to bylo o 71 %), vykonávají o 35 % kvalifikovanější práci (v roce 2005 to bylo o 39 %) a mají o 66 % vyšší mzdy (v roce 2005 to bylo o 64 %). Souhrnný index jejich postavení na pracovním trhu proto v roce 2008 převýšil běžnou populaci o 53 %. Oproti roku 2005 se tedy nepatrně snížil. Současně je zřejmé a ukazovaly na to i dílčí analýzy jednotlivých ukazatelů že výhody, které přináší vysokoškolský diplom, jsou závislé na tom, jak vysoký podíl vysokoškoláků je v dospělé populaci zastoupen, jak rozsáhlé jsou požadavky trhu práce na vysokoškolské vzdělání a jaké je vlastně celkové nastavení ekonomiky každé země a fungování jejího pracovního trhu. Analýzy souhrnného indexu postavení vysokoškoláků, vytvořeného ze tří ukazatelů (zaměstnatelnost, kvalifikovanost práce a mzda) také naznačují, jak se pravděpodobně jejich postavení změní v důsledku rychlého zvyšování počtu vysokoškoláků na pracovním trhu. Lze očekávat, že zdvojnásobení podílu vysokoškoláků z 15 % na 3 povede k tomu, že výhody jejich postavení se oproti průměru celé populace sníží téměř na polovinu. Index výhody vysokoškolského vzdělání ČR USA Zdroj: ČSÚ, Statistics Sweden, US Census Bureau, výpočty SVP Postavení a podíl vysokoškoláků na pracovním trhu Země OECD v roce 2007 Slovensko Portugalsko Itálie Rakousko Maďarsko Polsko Německo Řecko EU 15 % 2 25 % 3 35 % 4 45 % Zdroj: Education at a Glance 2009, ELFS, výpočty SVP Francie Švýcarsko Irsko Niz. Šp. Dánsko Belgie Finsko USA R 2 = 0,70 Podíl vysokoškoláků v pracovní síle 4) V údajích o pracovních příjmech se jedná o celoroční průměrnou hrubou mzdu, včetně příplatků, odměn a náhrad, přepočítanou na průměrnou mzdu měsíční. 4

5 Která škola umožní lépe najít práci Zaměstnatelnost absolventů vysokých škol Podle doby uplynulé od získání diplomu Údaje o nezaměstnaných absolventech sbírají jednotlivé úřady práce v ČR a zpracovávají se v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí pravidelně dvakrát ročně, vždy k 30. dubnu a k 30. září. Nezaměstnaným absolventem je na úřadu práce registrovaný uchazeč o zaměstnání, který absolvoval školu nejdéle před dvěma roky. Údaje se tedy týkají tzv. registrované nezaměstnanosti, která se liší od používané mezinárodně srovnatelné definice ILO (International Labour Organization). Registrovaná nezaměstnanost bývá odlišná, v některých případech o něco vyšší, jindy nižší. U absolventů může být nižší, jelikož ze zákona mají nárok na podporu pouze tehdy, pokud v posledních třech letech alespoň půl roku prokazatelně pracovali. Protože však za ně stát v případě registrace na úřadu práce platí pojištění, mají nezaměstnaní absolventi motivaci se na úřad přihlásit. Údaje o celkových počtech absolventů všech vysokých škol a fakult a o počtech těch, kteří po získání diplomu dále studují (například většina bakalářů pokračuje v navazujícím magisterském studiu) poskytuje sdružená matrika studentů (tzv. SIMS). Údaje z matriky jsou definovány a zpracovávány tak, aby plně odpovídaly termínům, kdy úřady práce sbírají údaje o nezaměstnaných absolventech. Vztahují se tedy také k 30. dubnu a k 30. září. Analyzováni jsou absolventi, kteří ukončili studium nejdéle dva roky před datem zjišťování. Pro účely této analýzy je tedy absolventem vysoké školy ten, kdo úspěšně absolvoval školu nejdéle dva roky před datem zjišťování. Datum ukončení studia odpovídá dni úspěšného vykonání poslední státní zkoušky. Absolventem dále pokračujícím ve studiu se pak rozumí ten, kdo po ukončení studia zahájil další studium na vysoké škole a byl v něm k datu zjišťování stále ještě zapsán. Pod pojmem nezaměstnaný absolvent se rozumí takový uchazeč o práci registrovaný na úřadu práce, který úspěšně ukončil školu nejdéle před dvěma lety. Na základě uvedených údajů lze zjistit míru nezaměstnanosti absolventů vysokých škol, která se rovná počtu nezaměstnaných ku rozdílu mezi celkovým počtem absolventů a počtem dále studujících. V předkládané analýze je navíc používána míra nezaměstnanosti, která je váženým průměrem (podle počtu absolventů nepokračujících ve studiu) míry z a příslušného roku. Průměr je používán především proto, aby míra pokryla absolventy za celý rok. Tato běžná míra nezaměstnanosti pak ukazuje skutečné šance na uplatnění absolventů. Ty jsou však samozřejmě jiné v Praze než v Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji, bez ohledu na to, kterou školu absolvent ukončil. Absolventi jednotlivých škol nastupují na regionální trhy práce, které jsou z hlediska pracovních příležitostí dosti rozdílné, a není tedy zcela korektní porovnávat podle běžné míry nezaměstnanosti jejich absolventů například pražské a ostravské školy. Proto SVP PedF vytvořilo tzv. standardizovanou míru nezaměstnanosti, která je očištěná od vlivu různé míry nezaměstnanosti regionálních trhů práce. Nehraje u ní roli, ve kterých regionech si absolventi příslušné školy či fakulty hledají práci. Standardizovaná míra nezaměstnanosti je vhodná pro srovnávání zaměstnatelnosti absolventů jednotlivých vysokých škol a fakult, a také proto je používána v následujících rozborech. Míra nezaměstnanosti 1 8 % 6 % 4 % 2 % /2 roku 1/2 1 rok 1 2 roky po absolvování po absolvování po absolvování Zdroj: Matrika studentů, MPSV, výpočty SVP S krizí se absolventi zatím vyrovnávají V posledních několika letech u nás dochází k zásadním změnám v počtu absolventů vysokých škol. V roce 2009 jich bylo téměř 2,5krát víc než před sedmi lety a jen za poslední rok se jejich počet zvýšil o téměř 8 tisíc. Převážně to způsobili absolventi bakalářského studia, kteří však ve stále větší míře ve vysokoškolském studiu dále pokračují; dnes se to týká více než tří čtvrtin z nich, přičemž tento podíl se po čtyřech letech poměrně rychlého růstu ustálil. Proto se počet těch, kteří vstupují na trh práce, prozatím zvyšuje o něco pomaleji než celkový počet absolventů. I tak však dnes vstupuje na trh práce o 85 % více absolventů vysokých škol než ještě před sedmi lety. Až do roku 2008 se zaměstnatelnost absolventů vysokých škol přesto stále zlepšovala. Kvůli ekonomické krizi to však již neplatí. V roce 2008 bylo půl roku až rok po ukončení studia nezaměstnaných méně než 2,5 % absolventů, v roce 2009 to bylo bezmála 3 %. Do určité míry je tento vývoj způsoben celkovou situací na pracovním trhu a změnami v nezaměstnanosti, ale její dopady nejsou u vysokoškoláků zjevně tak nepříznivé. Zaměstnatelnost absolventů vysokých škol se tedy relativně vůči ostatním stále zlepšuje. Podle poslední evidence úřadů práce k počet nezaměstnaných absolventů vysokých škol vzrostl za předchozí rok o necelých 3, naproti tomu počet nezaměstnaných absolventů středních odborných škol vzrostl o 54 % a s čerstvým výučním listem se o práci ucházelo o 42 % více vyučených než před rokem. Propojení podrobných a úplných údajů o počtech absolventů vysokých škol, počtech absolventů dále pokračujících ve studiu na vysoké škole a počtech nezaměstnaných absolventů na úrovni jednotlivých vysokých škol a fakult umožňuje analyzovat stav a vývoj zaměstnatelnosti absolventů vysokých škol v České republice na celostátní úrovni, ale především na úrovni jednotlivých institucí. Díky možnosti rozdělit absolventy vysokých škol do tří období podle toho, jak dlouho před datem zjišťování ukončili studium, je navíc možné celkem podrobně zmapovat vývoj jejich zaměstnatelnosti při přechodu ze školy na trh práce. Jde o období: 0 ½ roku, ½ 1 rok a 1 2 roky 5. Zdaleka nejvyšší je míra nezaměstnanosti úplně čerstvých absolventů, tedy v prvním půlroce po absolvování. Již během druhého půlroku míra nezaměstnanosti prudce klesá. Vyjádřeno konkrétními hodnotami se v průměru v roce 2009 přihlásilo na úřadech práce jako nezaměstnaní během prvního půlroku po absolvování téměř 1 absolventů, zatímco v druhém půlroce to byla necelá 3 % a během druhého roku méně než 2 %. Z těchto údajů je patrné, že používat míru nezaměstnanosti úplně čerstvých absolventů, kteří se na trhu práce teprve rozkoukávají a jejichž nezaměstnanost má často jen krátkodobou ( frikční ) povahu, je poněkud zavádějící. V následující analýze bude používána pouze míra nezaměstnanosti absolventů vysokých škol, kteří ukončili studium v období půl až jeden rok před datem zjišťování. Proces přechodu ze školy na trh práce a měnící se zaměstnatelnost absolventů v uvedených obdobích jsou podmíněny oborovým typem různých fakult. Například bezprostředně po absolvování nachází práci zhruba stejný podíl absolventů přírodovědeckých fakult, jako je tomu v celkovém průměru všech absolventů, později však jejich nezaměstnanost již tolik neklesá. Protiklad představují absolventi technických fakult, kteří v prvním půlroce při hledání práce příliš úspěšní nejsou. V průběhu následujících měsíců se však jejich nezaměstnanost prudce snižuje. Ztracená generace? V souvislosti s tím, že v období ekonomické recese mladí lidé mnohem častěji nemohou sehnat práci, se ve světovém tisku, ale i u nás, začalo psát o tzv. ztracené generaci. Jedním z prvních, kdo poukázal na aktuálnost problému ztracené generace, byl americký týdeník Business Week, který v rozsáhlém příspěvku The Lost Generation z října 2009 upozornil na situaci v USA a v některých dalších zemích týkající se zhoršených možností uplatnění čertsvých absolventů škol v době ekonomické krize a možných dlouhotrvajících negativních důsledků pro pracovní kariéru mladého člověka, který za těchto okolností vstupuje na trh práce. Tématem se posléze začala zabývat další světová média včetně například listopadového čísla českého týdeníku Ekonom v článku Učit se, učit se. A co dál? Jak však ukazují výše zmíněné údaje, absolventů vysokých škol v České republice se tento problém alespoň prozatím netýká. Podobně i ve většině ostatních zemí se sice situace absolventů vysokých škol na trhu práce mírně zhoršuje, ale úměrně vývoji hlavních faktorů, které ji ovlivňují. Dopady ekonomické krize jsou přitom z hlediska vzdělání velmi rozdílné: v některých zemích se vysokoškoláků dotkla o něco více než 5) Dlužno však podotknout, že mluvit o půl roku není úplně přesné. Konkrétně totiž jde o období mezi až (5 měsíců) a až (7 měsíců). 5

6 12 % 1 8 % 6 % 4 % 2 % ostatních vzdělanostních skupin, v jiných mezi ně patří i Česká republika naopak méně. Významnou roli v tom u nás hraje zejména dlouhodobě přetrvávající nízký podíl vysokoškoláků v pracovní síle. Z krátkodobého hlediska se k tomu navíc přidává změna vývoje ekonomiky a trhu práce, které se v letech , tedy po vstupu České republiky do EU, vyvíjely mimořádně příznivě. Přestože se v roce 2009 vývoj ekonomických ukazatelů obrátil do záporných čísel, zůstává nezaměstnanost absolventů vysokých škol stále poměrně nízká. Expanze počtu vysokoškoláků přicházejících ze škol na pracovní trh vede ovšem k tomu, že již dnes představují početně největší skupinu absolventů (většina z nich má navíc magisterský diplom) a jejich podíl se stále zvyšuje. Kolem roku 2013 budou tvořit dokonce nadpoloviční většinu ze všech mladých lidí, kteří odcházejí ze školství na pracovní trh. Při hledání práce to pro absolventy znamená mnohem větší konkurenci. Zřetelný nepoměr mezi rychle rostoucími počty čerstvých absolventů vysokých škol na jedné straně a nižším počtem nových vysokoškolských pracovních míst na straně druhé se však bude projevovat především dlouhodobě. V příštích letech povede spíše k tomu, že mladí vysokoškoláci budou muset slevit ze svých nároků na kvalifikovanost práce a na mzdu, než že se budou výrazně častěji objevovat mezi nezaměstnanými. Začnou totiž obsazovat pracovní místa, která dosud zastávali především středoškoláci, a ti zase budou z trhu práce vytlačovat mladé lidi s nejnižším vzděláním. Někteří zaměstnavatelé se navíc chystají absolventům nabízet flexibilnější formy zaměstnávání jako třeba zkrácený úvazek nebo příležitostnou výpomoc. Proto se i u nás během příštích let začne postavení a uplatnění vysokoškoláků postupně vyrovnávat s absolventy ostatních vzdělávacích úrovní (relativně tedy zhoršovat), podobně jako je tomu i ve většině ostatních evropských zemí. Přestože již nelze očekávat, že by se jejich postavení na trhu práce mohlo vrátit na mimořádně dobrou úroveň z let , není ani možné alespoň v případě absolventů českých vysokých škol mluvit o ztracené generaci. Nejlépe se uplatní lékaři a právníci Srovnání zaměstnatelnosti absolventů vysokých škol v roce 2009 z hlediska různých typů škol a fakult ukazuje na vysokou úspěšnost především absolventů lékařských a právnických fakult. Míra jejich nezaměstnanosti nedosahuje dokonce ani jednoho procenta. Dobré výsledky (pod tříprocentní hranicí) mají rovněž školy pedagogické a technické. Naopak nejhůře na tom jsou fakulty zemědělské a přírodovědecké, jejichž nezaměstnanost přesahuje 5 %. Rovněž dynamika změn v uplatnění absolventů je oborově podmíněná. K výraznějšímu zhoršení uplatnění absolventů došlo v roce 2009 u přírodovědných, ekonomických a technických fakult, což bylo do značné míry způsobeno dopady krize v průmyslu a v podnikatelském sektoru vůbec. Ostatní Míra nezaměstnanosti v ČR Absolventi podle stupně vysokoškolského vzdělání 16 % 14 % 12 % 1 8 % 6 % 4 % 2 % Celková míra nezaměstnanosti v ČR Absolventi vysokých škol celkem Absolventi Bakaláři Absolventi Magistři Absolventi Doktoři Zdroj: Matrika studentů, MPSV, výpočty SVP Míra nezaměstnanosti v ČR Absolventi podle oborového zaměření fakult Zdroj: Matrika studentů, MPSV, výpočty SVP Humanitní a sociální Ekonomické Právnické Pedagogické a tělovýchovné Technické Zemědělské Přírodovědné Lékařské Umělecké skupiny fakult zatím krizí nebyly postiženy nebo u nich dokonce došlo k dalšímu zlepšení (absolventi uměleckých, lékařských a právnických fakult). Z dlouhodobého hlediska docházelo u všech typů fakult k postupnému zvyšování zaměstnatelnosti jejich absolventů v souladu se snižováním celkové míry nezaměstnanosti absolventů vysokých škol. Mezi sebou si víceméně drží své pozice, k podstatně výraznějšímu zlepšení zaměstnatelnosti oproti ostatním typům došlo v předcházejících pěti letech u absolventů fakult technického zaměření, což souviselo s tehdy probíhajícím oživením některých průmyslových odvětví a v důsledku toho s nárůstem volných pracovních míst v technicky zaměřených oborech. Výraznějším výkyvům podléhá míra nezaměstnanosti u uměleckých fakult, kde je celkový počet absolventů poměrně nízký a i poměrně malé navýšení počtu nezaměstnaných je v relativní míře znát. Zajímavé je srovnat české výsledky s obdobně zaměřeným pravidelným šetřením ve Velké Británii, kde vyhodnocují uplatnění absolventů půl roku po ukončení školy. Nejnovější šetření Destinations of Leavers from Higher Education sledovalo absolventy vysokých škol z let 2007 a 2008, což umožnilo srovnávat jejich zaměstnatelnost v době před a po vypuknutí ekonomické krize. Výsledky ukazují, že méně absolventů z roku 2008 našlo práci a naopak byli častěji nezaměstnaní než jejich předchůdci o rok dříve a více jich také pokračovalo v dalším studiu. Míra nezaměstnanosti absolventů meziročně vzrostla z 5,5 % na 7,9 %. Nejvýrazněji krize zasáhla absolventy architektury a stavebnictví (v jejich případě se míra nezaměstnanosti více než zdvojnásobila). Méně absolventů pracovalo také v ekonomických oborech. Naopak došlo k nárůstu počtu absolventů pracujících ve zdravotnictví a ve vzdělávání, což ukazuje, že i přes probíhající krizi byl ve Velké Británii (podobně jako v USA) ve veřejném sektoru o absolventy stále zájem. Zajímavé jistě je, že o něco málo lépe se s krizí vyrovnávají absolventi soukromých vysokých škol než absolventi veřejných vysokých škol. Absolventi soukromých škol 6 mají totiž již druhým rokem nižší míru nezaměstnanosti, což je podstatná změna oproti minulým rokům. V roce 2009 činila jejich míra nezaměstnanosti 2,4 %, zatímco u absolventů veřejných škol to bylo 3,. Do značné míry tomu tak je proto, že soukromé vysoké školy často navštěvují studenti, kteří už zaměstnání mají a jen si doplňují nebo zvyšují kvalifikaci. Z hlediska jednotlivých veřejných vysokých škol zaznamenali v posledním roce nejvyšší nárůst nezaměstnanosti absolventi Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (téměř trojnásobný) a absolventi Univerzity Hradec Králové a Vysoké školy ekonomické v Praze (téměř dvojnásobný). Je však třeba vidět, že ani v těchto případech nejde o nějaká závratná čísla. Míra nezaměstnanosti absolventů se zde totiž vrátila zhruba na úroveň roku Naopak i přes krizi došlo k výraznějšímu snížení nezaměstnanosti u absolventů Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a tří uměleckých škol Pokračování na poslední straně. 6) Absolvování soukromé vysoké školy se stává stále častějším jevem. Zatímco ještě v roce 2005 pouze 6 % ze všech absolventů vysokých škol získalo svůj diplom na soukromé škole, o čtyři roky později se počet absolventů soukromých vysokých škol zvýšil téměř čtyřikrát a jejich podíl vzrostl na necelých 14 % (mezitím se totiž výrazně zvýšil i počet absolventů veřejných vysokých škol). Zároveň přestává platit, že soukromé vysoké školy produkují pouze absolventy bakalářského studia. V roce 2009 již téměř každý třetí absolvent soukromé vysoké školy absolvoval magisterské studium, přestože ještě v roce 2005 to bylo naprostou vzácností. 6

7 Uplatnění absolventů vysokých škol v ČR na pracovním trhu Absolventi a nezaměstnaní absolventi 2009 podle vysokých škol a fakult Název školy/fakulty celkem Absolventi dále studující běžná Míra nezaměstnanosti Vysoké školy celkem ,4 % ,9 % 3,1 % Veřejné vysoké školy celkem ,9 % 999 3, 3,1 % pořadí Praha ,6 % 47 1,1 % 1,6 % lékařská fakulta ,7 % 1 0,3 % 0,3 % lékařská fakulta ,3 % 2 1,1 % 2,1 % lékařská fakulta ,6 % 0 0, 0, Lékařská fakulta v Plzni 168 2,4 % 0 0, 0, Lékařská fakulta v Hradci Králové , 5 2, 4, 120 Farmaceutická fakulta vhk ,4 % 0 0, 0, Filozofická fakulta ,7 % 8 1,2 % 2, 61 0 Právnická fakulta 564 9, 3 0,6 % 0,4 % 24 Fakulta sociálních věd ,9 % 2 0,9 % 2,6 % 80 Katolická teologická fakulta ,5 % 1 2, 2, Evangelická teologická fakulta 64 35,9 % 0 0, 0, Husitská teologická fakulta 89 41,6 % 2 3,8 % 7,7 % 167 Přírodovědecká fakulta ,1 % 16 4,6 % 4,8 % 135 Matematicko-fyzikální fakulta ,9 % 1 0,6 % 0,6 % 27 + Pedagogická fakulta ,1 % 2 0,4 % 1,3 % 42 + Fakulta tělesné výchovy a sportu ,4 % 4 1,2 % 2, 60 JU České Budějovice ,7 % 48 3,6 % 4,4 % Zdravotně sociální fakulta , 6 2,1 % 2,5 % 72 Filozofická fakulta 65 63,1 % 4 16,7 % 25, 184 Zemědělská fakulta ,1 % 11 5,6 % 7,1 % 163 Teologická fakulta ,4 % 10 8,5 % 9,4 % 177 Biologická fakulta ,8 % 4 6,9 % 8,6 % 173 Pedagogická fakulta ,5 % 6 1,3 % 2, 59 + Ekonomická fakulta ,8 % 7 3,6 % 3,6 % 113 UJEP Ústí n. L ,5 % 38 4,4 % 3,8 % Filozofická fakulta 55 67,3 % 0 0, 0, 1 22 Fakulta výrobních techn. a man ,1 % 0 0, 0, 1 22 Pedagogická fakulta 522 9, 16 3,4 % 3,4 % 106 Přírodovědecká fakulta 56 75, 1 7,1 % 2,3 % 69 Fakulta sociálně ekonomická ,8 % 13 5,4 % 4,1 % 128 Fakulta životního prostředí ,1 % 4 5,8 % 5,8 % Fakulta umění a designu 54 48,1 % 3 10,7 % 10,7 % 179 MU Brno ,1 % 81 2,2 % 2,3 % 66 + Lékařská fakulta ,2 % 3 0,8 % 0,8 % 32 0 Filozofická fakulta ,6 % 23 3,8 % 4, Právnická fakulta ,9 % 4 0,7 % 0,9 % 34 + Fakulta sociálních studií ,3 % 5 1,7 % 1,7 % 53 0 Přírodovědecká fakulta ,6 % 10 4,9 % 4,9 % Fakulta informatiky ,3 % 4 3,9 % 4,9 % 138 Pedagogická fakulta ,3 % 22 2,1 % 2, 58 Fakulta sportovních studií ,5 % 6 4,9 % 4,9 % 137 Ekonomicko-správní fakulta ,8 % 4 1,3 % 1,3 % 43 0 UP Olomouc ,3 % 62 2,8 % 2,6 % 76 + Lékařská fakulta ,3 % 3 1,3 % 0,9 % 33 Filozofická fakulta ,5 % 13 2,5 % 2,3 % 68 + Právnická fakulta 187 6,4 % 2 1,1 % 0,6 % 28 Cyrilometodějská teologická fakulta ,5 % 3 2,6 % 2,6 % 77 Přírodovědecká fakulta ,3 % 16 7,8 % 7,8 % 169 Pedagogická fakulta ,2 % 21 2,8 % 2,3 % 67 0 Fakulta tělesné kultury ,1 % 4 1,7 % 1,3 % 41 + VFU Brno , 9 3, 2,7 % 83 0 Fakulta veterinárního lékařství 107 6,5 % 1 1, 1, 36 0 Fakulta veter. hygieny a ekologie ,7 % 8 8,2 % 7,1 % Farmaceutická fakulta ,3 % 0 0, 0, OU v Ostravě ,6 % 58 3,7 % 2,9 % 89 + Zdravotně sociální fakulta , 3 1,5 % 1, 37 Filozofická fakulta , 21 6,1 % 4,6 % 133 Přírodovědecká fakulta ,2 % 20 9,4 % 7,5 % Pedagogická fakulta ,3 % 10 1,3 % 0,9 % Fakulta umění 78 47,4 % 4 9,8 % 7,3 % 164 Univerzita Hradec Králové , 34 3,2 % 3,6 % 111 Pedagogická fakulta ,5 % 25 3,1 % 3,1 % 95 0 Fakulta informatiky a managementu ,1 % 9 4,3 % 5,8 % 149 Filozofická fakulta 89 55,1 % 0 0, 0, 1 22 SU Opava ,7 % 45 7,7 % 6, Filozoficko-přírodovědecká fakulta ,7 % 22 7,1 % 5,5 % Obchodně podnikatelská fakulta ,4 % 22 8,3 % 6, 154 ČVUT Praha ,4 % 34 1,6 % 2,8 % 84 + Fakulta stavební ,4 % 10 1,5 % 2,6 % 79 Fakulta strojní ,3 % 8 2,7 % 5,1 % Fakulta elektrotechnická ,9 % 13 1,8 % 2,7 % 82 Fakulta dopravní ,4 % 0 0, 0, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ,1 % 1 1,5 % 0, Fakulta architektury ,4 % 2 1,5 % 3,7 % Fakulta biomedicínského inženýrství 64 59,4 % 0 0, 0, 1 22 vývoj Název školy/fakulty celkem Absolventi dále studující běžná Míra nezaměstnanosti nezaměstnaní standardizovaná nezaměstnaní standardizovaná pořadí VŠCHT Praha ,7 % 10 3,1 % 3,1 % 98 Fakulta chemické technologie ,5 % 4 4,1 % 6,1 % 156 Fakulta technologie ochrany prostředí ,2 % 1 2,5 % 2,5 % 74 0 Fakulta potrav. a biochem. techn ,6 % 3 2,9 % 2,9 % 88 Fakulta chemicko-inženýrská ,7 % 2 3,2 % 3,2 % ZČU Plzeň , 62 3,2 % 4, Fakulta strojní , 3 3,3 % 4,4 % 129 Fakulta elektrotechnická ,7 % 5 1,8 % 2,6 % Fakulta právnická , 3 1, 1,6 % 51 0 Fakulta filozofická ,5 % 23 6,9 % 9,1 % Fakulta pedagogická ,7 % 16 3,5 % 4,1 % Fakulta ekonomická , 12 3,9 % 4,6 % 132 Fakulta aplikovaných věd ,4 % 0 0, 0, TU Liberec ,7 % 36 4, 3,9 % Fakulta strojní ,3 % 3 3,1 % 3,1 % 96 + Fak. mechatron. a meziobor. inž. st ,6 % 4 4,8 % 3,6 % Hospodářská fakulta ,5 % 4 2, 1,5 % 49 Fakulta textilní ,8 % 15 8,2 % 8,2 % Fakulta pedagogická ,8 % 9 2,8 % 2,2 % 64 0 Fakulta umění a architektury 44 61,4 % 1 5,9 % 5,9 % Univerzita Pardubice ,5 % 30 3,3 % 3,2 % Fakulta restaurování 17 35,3 % 2 18,2 % 27,3 % 185 Fakulta filozofická , 8 4,7 % 4,1 % 124 Fakulta chemicko-technologická ,1 % 10 5,9 % 5,3 % 142 Fakulta ekonomicko-správní ,8 % 7 2,6 % 3, 92 0 Dopravní fakulta Jana Pernera ,6 % 2 1, 0,5 % 25 + Fakulta zdravotnických studií 93 21,5 % 1 1,4 % 1,4 % 45 Fakulta elektrotechniky a informatiky 62 82,3 % 0 0, 0, 1 22 VUT v Brně ,1 % 65 2,8 % 2,6 % 75 + Fakulta stavební ,3 % 6 1, 1,1 % 39 0 Fakulta strojního inženýrství ,4 % 19 3,8 % 2,8 % 85 0 Fakulta elektrotechn. a kom. techn ,4 % 14 3, 3, 93 + Fakulta informačních technologií ,9 % 1 0,6 % 0,6 % 29 Fakulta chemická ,1 % 9 6,9 % 6,9 % 160 Fakulta architektury , 3 4,8 % 3,2 % 99 Fakulta výtvarných umění 65 50,8 % 1 3,1 % 3,1 % 97 0 Fakulta podnikatelská ,5 % 12 3,6 % 3, 94 + VŠB TU Ostrava ,6 % 106 4,5 % 3,5 % Fakulta stavební ,9 % 2 1,2 % 0,6 % Fakulta bezpečnostního inženýrství ,1 % 8 4,3 % 3,8 % 116 Fakulta strojní ,4 % 8 3,2 % 2,4 % 70 0 Fakulta elektrotechniky a informatiky ,2 % 6 2,1 % 1,7 % 54 Hornicko-geologická fakulta ,1 % 16 4,3 % 3, 91 0 Fakulta metalurgie a materiál. inž ,5 % 12 5,5 % 4,1 % Ekonomická fakulta ,6 % 54 6,1 % 4,6 % UTB ve Zlíně ,5 % 61 4,2 % 3,9 % Fakulta technologická ,5 % 21 13,5 % 12,8 % 182 Fakulta managementu a ekonomiky ,7 % 15 3,1 % 2,5 % 73 + Fakulta multimediálních komunikací ,5 % 18 11, 10,4 % 178 Fakulta aplikované informatiky ,1 % 18 12,4 % 11,7 % 181 Fakulta humanitních studií ,5 % 7 1,4 % 1,4 % 46 VŠE v Praze ,1 % 32 1,9 % 3,3 % 105 Fakulta financí a účetnictví ,4 % 3 1,3 % 2,2 % 65 Fakulta mezinárodních vztahů , 9 1,9 % 3,2 % 104 Fakulta podnikohospodářská ,1 % 7 1,9 % 2,4 % 71 Fakulta informatiky a statistiky , 5 2,4 % 5,7 % 147 Fakulta národohospodářská ,5 % 3 1,3 % 1,3 % 44 + Fakulta managementu v Jindř. Hradci ,5 % 5 3,4 % 5,4 % 144 ČZU Praha ,2 % 48 2, 2,9 % 90 + Provozně ekonomická fakulta ,5 % 21 1,3 % 1,8 % 55 + Fak. agrobiolog., potr. a přírod. zdrojů ,2 % 8 3, 3,8 % Technická fakulta ,1 % 4 2,1 % 4,1 % 125 Fakulta lesnická a dřevařská ,9 % 0 0, 0, 1 22 Fakulta životního prostředí ,4 % 7 3,9 % 6,1 % 155 MZLU Brno ,9 % 63 5,9 % 5,8 % Provozně ekonomická fakulta ,6 % 15 4,1 % 3,6 % 109 Agronomická fakulta ,4 % 30 9, 9, Lesnická a dřevařská fakulta ,3 % 16 7,8 % 7,8 % 168 Zahradnická fakulta ,9 % 2 1,3 % 1,3 % AMU Praha ,4 % 1 0,7 % 0,7 % 31 Hudební fakulta ,2 % 0 0, 0, Divadelní fakulta 97 32, 0 0, 0, 1 22 Filmová a televizní fakulta 67 47,8 % 1 2,9 % 2,9 % AVU Praha 36 0, 1 2,8 % 8,3 % 172 VŠUP v Praze 61 4,9 % 3 5,2 % 8,6 % 174 JAMU Brno ,7 % 4 4,3 % 3,2 % Hudební fakulta 69 50,7 % 0 0, 0, 1 22 Divadelní fakulta 87 31, 4 6,7 % 5, 139 Vysoká škola polytechnická Jihlava , 21 16,9 % 15,3 % 183 vývoj 7

8 Název školy/fakulty celkem Absolventi dále studující běžná Míra nezaměstnanosti nezaměstnaní standardizovaná Soukromé vysoké školy celkem ,9 % 115 2,4 % 2,7 % pořadí Bankovní institut ,1 % 3 0,8 % 1,1 % 38 Evropský polytechnický institut , 9 4,6 % 3,6 % Vysoká škola hotelová v Praze ,1 % 15 5,5 % 5,1 % 141 Vysoká škola finanční a správní ,4 % 15 2,3 % 3,2 % 103 Vysoká škola Karlovy Vary ,4 % 12 7,8 % 5,8 % 151 ŠKODA AUTO a.s. VŠ 93 47,3 % 1 2, 4,1 % Lit. akademie (Soukr. VŠ J. Škv.) 68 20,6 % 1 1,9 % 5,6 % 146 Vysoká škola podnikání ,9 % 9 2,6 % 1,4 % 48 0 Vysoká škola aplik. práva ,9 % 4 9,3 % 7, 161 Vysoká škola v Plzni ,5 % 2 2,1 % 2,1 % 63 + University of New York in Prague 40 12,5 % 0 0, 0, VŠ manažerské informat. a ekonom ,6 % 0 0, 0, VŠ mezinár. a veřejných vztahů ,3 % 2 2,7 % 5,4 % 143 Středočeský vysokoškolský inst ,6 % 5 11,1 % 11,1 % 180 Academia Rerum Civilium 86 17,4 % 1 1,4 % 1,4 % 47 VŠ evropských a regionálních studií ,8 % 5 5,4 % 7,6 % 166 VŠ TV a sportu Palestra 62 43,5 % 1 2,9 % 2,9 % Newton College 51 39,2 % 0 0, 0, 1 22 Vysoká škola logistiky ,3 % 3 5,3 % 3,5 % 108 Vysoká škola zdravotnická 141 6,4 % 1 0,8 % 0, 1 22 Soukromá VŠ ekonom. studií 86 48,8 % 1 2,3 % 6,8 % 159 Vysoká škola obchodní v Praze ,6 % 7 2,1 % 2,7 % 81 AKADEMIE STING , 4 1,6 % 1,6 % 50 + Metropolitní univerzita Praha ,8 % 2 0,9 % 1,9 % 56 + Univerzita Jana Amose Komenského , 3 0,3 % 0,6 % 26 + Vysoká škola K. Engliše v Brně 77 37,7 % 3 6,3 % 6,3 % 158 Anglo-americká vysoká škola 38 34,2 % 1 4, 8, 170 Pražská VŠ psychosociálních studií 27 40,7 % 1 6,3 % 6,3 % 157 Soukromá VŠ ekonomická Znojmo 46 54,3 % 0 0, 0, 1 22 Moravská vysoká škola Olomouc 63 30,2 % 3 6,8 % 4,5 % 131 vývoj Vysvětlivky k tabulce: Absolventi = Absolventi vysokých škol, kteří v období od do ukončili studium (úspěšně vykonali poslední státní zkoušku). Podíl dále studujících = Absolventi vysokých škol, kteří v období od do ukončili studium a kteří zahájili další studium na stejné nebo jiné vysoké škole a byli v něm stále ještě zapsáni k Nezaměstnaní = Nezaměstnaní absolventi vysoké školy jsou uchazeči o práci registrovaní na úřadu práce k a k , kteří úspěšně ukončili školu v období půl až jeden rok před dubnem 2009, resp. zářím Míra nezaměstnanosti běžná = Míra nezaměstnanosti absolventů se rovná počtu nezaměstnaných ku rozdílu mezi celkovým počtem absolventů a počtem dále studujících. Zde se jedná o vážený průměr míry nezaměstnanosti z dubna 2009 a míry nezaměstnanosti ze září Jde o míru nezaměstnanosti, která je počítána pro absolventy, kteří ukončili studium v období půl až jeden rok před dubnem 2009, resp. zářím Míra nezaměstnanosti standardizovaná = Míra nezaměstnanosti standardizovaná je vážený průměr standardizované míry nezaměstnanosti z dubna 2009 a standardizované míry nezaměstnanosti ze září Jde o míru nezaměstnanosti, která je počítána pro absolventy, kteří ukončili studium v období půl až jeden rok před dubnem 2009, resp. zářím Pořadí = Pořadí seřazuje vysoké školy a fakulty podle úrovně standardizované míry nezaměstnanosti. Na prvních místech se umisťují ty, jejichž absolventi jsou na tom nejlépe, na posledních naopak ty, jejichž absolventi jsou na tom nejhůře. Vývoj = Vývoj ukazuje, jak se standardizovaná míra nezaměstnanosti absolventů jednotlivých škol a fakult měnila v posledních šesti letech. U institucí označených ++ dochází k nejpříznivějšímu vývoji a tedy k největšímu poklesu míry nezaměstnanosti, u institucí označených se situace naopak nejvíce zhoršuje. U škol/fakult, které nemají alespoň čtyřletou časovou řadu, není ukazatel vývoje uveden. Poznámka: V tabulce nejsou uvedeny všechny vysoké školy a fakulty v České republice. U několika z nich totiž chybí údaje o počtech absolventů nebo o počtech nezaměstnaných absolventů. Většinou jde o instituce nové, jejichž absolventi na pracovní trh ještě nevstoupili. V jednotlivých případech pak sice takové údaje mít mají, ale momentálně nejsou dostupné. 16 % 14 % 12 % 1 8 % 6 % 4 % 2 % Nezaměstnanost absolventů veřejných vysokých škol Standardizovaná míra nezaměstnanosti v ČR 2004, 2008 a 2009 JU UJEP MU UP VFU OU Zdroj: Matrika studentů, MPSV, výpočty SVP UHK SU ČVUT (AMU, VŠUP, JAMU). Dobře si vedly také dvě největší univerzity Univerzita Karlova v Praze a Masarykova univerzita v Brně. Celkově však zatím (do konce roku 2009) rozhodně nelze mluvit o nějak výrazně negativním vývoji. Je třeba stále mít na paměti, že roky 2007 a 2008 byly skutečně výjimečné, vždyť celé tři čtvrtiny veřejných vysokých škol měly ještě v roce 2006 míru nezaměstnanosti svých absolventů vyšší než v roce Najděte si úspěšnou školu Následující tabulka obsahuje údaje o počtech nezaměstnaných absolventů pro jednotlivé vysoké školy a fakulty, které sbíraly úřady práce k 30. dubnu a k 30. září Jedná se o nezaměstnané, kteří vysokou školu absolvovali 6 12 měsíců před uvedenými termíny. VŠCHT ZČU TUL UPar VUT VŠB UTB VŠE ČZU MZLU AMU Tabulka obsahuje také počty všech absolventů a podíl těch, kteří dále pokračují ve studiu na vysoké škole. Nejdůležitějším údajem jsou však dvě míry nezaměstnanosti absolventů vysokých škol. Běžná míra nezaměstnanosti ukazuje skutečné šance na uplatnění absolventů po vstupu na trh práce. Standardizovaná míra nezaměstnanosti bere v úvahu rozdílnost regionálních trhů práce z hlediska pracovních příležitostí. Jelikož standardizovaná míra nezaměstnanosti je vhodnější pro srovnávání zaměstnatelnosti absolventů jednotlivých škol a fakult, je k ní také připojen údaj o pořadí a vývojový trend za posledních 7 let. Údaje o zaměstnatelnosti absolventů vysokých škol a fakult jsou zajímavé pro vysokoškolské studenty při rozhodování o jejich další orientaci a pro uchazeče o studium při výběru instituce, na kterou se chtějí hlásit. Je však třeba upozornit a z tabulky je to zřejmé že některé vysoké školy a především fakulty mají tak málo absolventů, že i nepatrný počet nezaměstnaných může vést k vysoké míře nezaměstnanosti. Určitě však lze doporučit především ty instituce, které se v pořadí umístily na předních místech a uplatnitelnost jejich absolventů je i dlouhodobě dobrá. Zároveň je však třeba upozornit na úskalí spojená se studiem na institucích s vyšší mírou nezaměstnanosti a negativním vývojovým trendem. Rozhodování uchazečů o volbě studia ovlivňuje mnoho různých okolností. Zaměstnatelnost absolventů by se měla stát jednou z nich. AVU VŠUP JAMU Další údaje o absolventech a nezaměstnaných absolventech jednotlivých vysokých škol a fakult v České republice po roce 2002 je možné vyhledat v interaktivní databázi, kterou vytvořilo a veřejnosti zpřístupnilo SVP PedF. Je zde možné srovnávat míry nezaměstnanosti absolventů pro jednotlivé úrovně vzdělání (bakalář, magistr, doktor), různé vysoké školy nebo fakulty, jednotlivé regiony, pro různě dlouhá období po ukončení studia apod. Databázi lze nalézt na adrese 8

Kvalita škol. a hodnocení. výsledků. vzdělávání. Kvalita škol. hodnocení. výsledků. vzdělávání

Kvalita škol. a hodnocení. výsledků. vzdělávání. Kvalita škol. hodnocení. výsledků. vzdělávání UNIVERZITA KARLOVA KARLOVA V PRAZE V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA STŘEDISKO VZDĚLÁVACÍ POLITIKY Středisko vzdělávací politiky politiky Malátova 17, 17, 150 150 00 00 Praha Praha 5 5 www.strediskovzdelavacipolitiky.info

Více

Funkce a profily veřejných vysokých škol v ČR 2012

Funkce a profily veřejných vysokých škol v ČR 2012 aci Funkce a profily veřejných vysokých škol v ČR 2012 Expertizní studie Jan Koucký a Aleš Bartušek Praha, únor 2012 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. METODOLOGIE ANEB CO ŘÍKAJÍ TABULKY... 4 2.1 FUNKCE A PROFILY...

Více

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Reflex 2010: zpráva druhá Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Martin Zelenka a Radim Ryška Praha, 2011 Z obsahu Úvod Shrnutí Krátce k etapě přechodu na trh práce Studium jako základ pro budoucnost

Více

Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice

Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513 Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice Září 2007 Obsah 1 Úvod do problematiky... 4 1.1 Účast na projektu REFLEX...

Více

Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol. Jan Koucký a Aleš Bartušek

Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol. Jan Koucký a Aleš Bartušek Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol Jan Koucký a Aleš Bartušek Praha 2011 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011 ISBN 978-80 - 7290-524 9 2 Demografický vývoj a projekce výkonů

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0 ISBN 8-211- 457-9 78821 1457 ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 23 Praha 23 ISBN 8-211-457- OBSAH OBSAH STRUČNĚ O PUBLIKACI

Více

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY VYSOKÉ ŠKOLY SPECIÁL Jana Ev ova univerzita ita Palackého v Olomouc nární a farmaceutická univerzita avská univerzita v Ostravě verzita Hradec Králové ezská univerzita v Opavě České vysoké učení technické

Více

rozvoje odborného vzdělávání a institucionálního rozvoje v Ostravském regionu

rozvoje odborného vzdělávání a institucionálního rozvoje v Ostravském regionu GAREP spol. s r.o. Analýza rozvoje odborného vzdělávání a institucionálního rozvoje v Ostravském regionu *** Tato studie byla připravena s finanční podporou Evropské vzdělávací nadace (ETF). Názory v ní

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc.

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Lucie Vacková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE PUBLIKACE OECD EDUCATION AT A GLANCE 2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE PUBLIKACE OECD EDUCATION AT A GLANCE 2012 OBSAH: ÚVOD... 5 STRUČNĚ O PUBLIKACI EDUCATION AT A GLANCE... 6 OBSAH PUBLIKACE EDUCATION AT A GLANCE 2011... 8 INVESTICE DO LIDSKÉHO KAPITÁLU, DOVEDNOSTÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRO DALŠÍ KARIÉRU... 9 KAPITOLA A

Více

Jan Koucký Martin Lepič

Jan Koucký Martin Lepič Vývoj kvalliifiikačníích požadavků na pracovníím trhu v ČR a v zahraniičíí Jan Koucký Martin Lepič Praha 2008 Obsah: Východiska 1. Společnost, ekonomika a trh práce...3 1.1 Teoretická a konceptuální východiska...3

Více

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

České školství v mezinárodním srovnání

České školství v mezinárodním srovnání České školství v mezinárodním srovnání Česká republika v indikátorech OECD, resp. v indikátorech publikace Education at a Glance 2014 OECD zveřejňuje 9. 9. 2014 v 11:00 publikaci Education at a Glance,

Více

Financování terciárního vzdělávání. Expertízní studie. Radim Ryška

Financování terciárního vzdělávání. Expertízní studie. Radim Ryška Financování terciárního vzdělávání Expertízní studie Radim Ryška Praha, říjen 2009 Obsah ÚVOD... 3 1. VÝVOJOVÉ SOUVISLOSTI FINANCOVÁNÍ TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 4 2. KVANTITATIVNÍ VÝVOJ FINANCOVÁNÍ TERCIÁRNÍHO

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol.

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Hlavního města Prahy P R O F I L Y K R A J Ů

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH MANUÁL Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ..07/..07/.050 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, Úvodem V Moravskoslezském kraji existuje velmi silná poptávka

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín. Bc. Lenka Malinová

Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín. Bc. Lenka Malinová Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín Bc. Lenka Malinová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá evaluací efektivity středních škol v okrese Vsetín. Práce je rozdělena

Více

1. ÚVOD Cíl studie Postup realizace: Výstupy studie:

1. ÚVOD Cíl studie Postup realizace: Výstupy studie: 1. ÚVOD Cíl studie Předmětem této studie je analyzovat a zobrazit aktuální situaci mladých (15-24 let) a starších (50-64 let) zaměstnanců a osob hledajících práci v Jihočeském kraji, se zaměřením především

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011 Úřad vlády České republiky Rada pro výzkum, vývoj a inovace říjen 2011 Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

Zhodnocení rozsahu, cílenosti a účinků programů aktivní politiky zaměstnanosti

Zhodnocení rozsahu, cílenosti a účinků programů aktivní politiky zaměstnanosti Zhodnocení rozsahu, cílenosti a účinků programů aktivní politiky zaměstnanosti průběžná zpráva z výzkumného projektu Efektivnost nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti Tomáš Sirovátka, Markéta Horáková,

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 CÍLE A METODOLOGIE

Více

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2007 Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více