Pravidla pro činnost likvidační komise

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro činnost likvidační komise"

Transkript

1 Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2014 Pravidla pro činnost likvidační komise Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato pravidla upravují zřízení, náplň a způsob činnosti likvidační komise (dále jen komise) Rady města Dvůr Králové nad Labem (dále jen RM). 2. Tímto předpisem se řídí všichni zaměstnanci města, uvolnění zastupitelé města, všechny příspěvkové organizace města Dvůr Králové nad Labem (dále jen město) zřízené městem, jimž byl svěřen majetek města do správy k vlastnímu hospodářskému využití podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nebo které užívají majetek města na základě smluvního vztahu, a všichni strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem (dále jen MP). Článek 2 Majetek města 1. Majetek města tvoří věci movité a nemovité, práva nebo jiné majetkové hodnoty, byty a nebytové prostory; majetkem města jsou rovněž součásti věcí a příslušenství věcí, vše ve smyslu 489 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 2. Nakládání s majetkem města přísluší podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), ve vymezených případech zastupitelstvu města (dále jen ZM), v ostatních případech, jež si ZM nevyhradilo, radě města. Na základě usnesení RM plní stanovené úkoly rovněž Městský úřad Dvůr Králové nad Labem (dále jen úřad). 3. Nakládání s majetkem města představuje jeho pořizování, evidenci, správu (zejména kontrolu stavu, údržbu, opravy, pojištění, běžné hospodaření, používání), zřízení 1

2 věcných břemen, pronájem, výpůjčku, vyřazení majetku v souvislosti s prodejem, směnou, darováním, likvidací, předáním k archivaci do centrální spisovny města apod. 4. Nepotřebný majetek města se vyřazuje prodejem, darováním, směnou, likvidací nebo předáním k archivaci do centrální spisovny města apod. Nepotřebný majetek města je takový, který město ani jeho příspěvkové organizace nepotřebují k plnění svých úkolů, a dále majetek, který je nepoužitelný z důvodu fyzického či morálního opotřebení nebo poškození. 5. Nepotřebným majetkem města, o jehož nepotřebnosti pro plnění úkolů města v samostatné nebo přenesené působnosti, způsobu vyřazení, návrhu ceny v případě prodeje apod. komise jedná, je pouze majetek movitý. Článek 3 Správce majetku města 1. Každý majetek města, včetně zboží a materiálových zásob, má ve smyslu zvláštního vnitřního předpisu * svého správce, určeného před pořízením majetku města nebo v okamžiku jeho pořízení. 2. Správcem majetku města je v rámci města vedoucí odboru nebo samostatné organizační složky města a určený strážník MP, u svěřeného majetku ředitel příspěvkové organizace zřízené městem, u majetku města užívaného na základě smluvního vztahu příslušná právnická nebo fyzická osoba v rozsahu a za podmínek vymezených smlouvou. 3. Správce majetku města sleduje průběžně potřebnost tohoto majetku pro plnění úkolů města v samostatné nebo přenesené působnosti. 4. Pokud správce majetku dojde k závěru, že jím spravovaný majetek je pro plnění úkolů města v samostatné nebo přenesené působnosti nepotřebný, předloží do jednoho měsíce od tohoto zjištění požadavek na vyřazení tohoto majetku: a) v případě majetku nacházejícího se v prostorách budov úřadu týkající se výpočetní techniky, audiozařízení, videozařízení, fotoaparátů, tiskáren, kopírovacích strojů apod. odboru informatiky (dále jen odbor OI), b) v případě majetku nacházejícího se v prostorách budov úřadu týkající se zařízení kanceláří, místností úřadu a majetku potřebného pro výkon zaměstnání (např. nábytek, stolní lampy, publikace, varné konvice apod.) vyjma majetku, který užívá MP, odboru všeobecné vnitřní správy (dále jen odbor VVS), c) v případě majetku nacházejícího se v pronajatých nebytových prostorech odboru rozvoje, investic a správy majetku (dále jen odbor RISM), d) v ostatních případech přímo komisi. MP, odbor OI, odbor VVS, odbor RISM, ředitel příspěvkové organizace zřízené městem nebo další jiný správce majetku (dále jen žadatel o likvidaci), který obdrží požadavek na likvidaci majetku, neprodleně zajistí podání žádosti o vyřazení majetku komisi včetně všech náležitostí se žádostí spojených. * vnitřní předpis města č. 9/2014 Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem 2

3 5. Žádost na vyřazení majetku musí obsahovat: označení žadatele o likvidaci, přesné označení majetku (název, inventární číslo, popis, umístění, pořizovací cenu), informaci o účelu majetku, důvod jeho nepotřebnosti, návrh na způsob a postup jeho vyřazení prodej, darování, likvidace (v případě, že se jedná o majetek, který je využitelný pro potřeby jiných organizací zřízených městem, bude součástí návrhu i vyjádření ostatních příspěvkových organizací, zda mají či nemají o tento majetek zájem), směna, předání k archivaci do centrální spisovny města apod., v případě vyřazení prodejem návrh ceny, součástí návrhu na vyřazení elektrických strojů a přístrojů, prostředků IT a ostatních vyhrazených věcí, které podléhají periodickým technickým prohlídkám, musí být vždy odborné posouzení stavu věci servisní firmou nebo revizním technikem či jinou odborně způsobilou osobou. Článek 4 Komise 1. Zřízení komise: Komise je jednou z komisí RM a zřizuje se za účelem posuzování přebytečnosti a neupotřebitelnosti majetku města. 2. Složení komise: Komise je pětičlenná. Předsedu a členy komise jmenuje a odvolává RM, předsedou komise zpravidla RM jmenuje vedoucího odboru ekonomiky a majetku města (dále jen odboru OEMM). 3. Vymezení činnosti komise: Komise posuzuje přebytečnost a neupotřebitelnost majetku města na základě předložených podkladů žadatele o likvidaci majetku města dle čl. 3 bod 5., doplněný případně o další podklady, např. výsledky nabídkového řízení, doklady o zastaralosti, neopravitelnosti apod. 4. Způsob jednání komise: Komise se schází podle potřeby, nejpozději však do 2 měsíců od obdržení žádosti na vyřazení konkrétních věcí z majetku města (s výjimkou roční periodické inventarizace, kdy je vyřazování movitého majetku na základě plánu inventur zakázáno, komise se v tomto případě schází až po ukončení inventarizace). Jednání komise svolává její předseda. Jednání komise řídí předseda komise, v případě jeho nepřítomnosti jím určený jiný člen komise. Komise je schopna jednat, jsou-li přítomni alespoň tři její členové. Administrativní úkony nezbytné pro činnost komise zajišťuje odbor OEMM. Členové komise jsou povinni omluvit se v případě nemožnosti zúčastnit se jednání komise. Zúčastňovat se jednání komise je pro její členy pracovní povinností. Vedoucí zaměstnanci úřadu jsou povinni poskytovat komisi součinnost a vytvářet členům komise, kteří jsou v jejich řídící působnosti dle organizačního řádu úřadu, vhodné pracovní podmínky pro činnost v této komisi. O každém jednání komise se pořizuje zápis, který obsahuje datum a program jednání, účast na jednání nebo odvolávku na prezenční listinu, výsledky hlasování. Součástí zápisu je vždy konkrétní návrh komise k naložení s majetkem města, uvedeným na projednávané žádosti o likvidaci. Komise projedná jen žádosti splňující náležitosti dle čl. 3 bodu 5 tohoto vnitřního předpisu, ostatní vrátí předkladateli k doplnění. 3

4 5. Předkládání zpráv: Předseda komise předkládá závěry z jednání komise RM ke konečnému rozhodnutí. Zpráva pro RM je zpracovávána dle potřeby, v návaznosti na uskutečněná jednání komise. Zápis a návrh na vyřazení majetku předkládá komise RM do 30 dnů od jednání komise. Obsahem zprávy pro RM je stručné zdůvodnění navrženého postupu, přílohami zprávy pro RM jsou vždy zápis z jednání komise, projednané žádosti o vyřazení majetku. Návrh usnesení musí obsahovat odsouhlasení vyřazení věcí z majetku města dle inventárních čísel (nebo odkaz na přílohu k materiálu k projednání v radě města v případě obsáhlého návrhu na vyřazení), způsob likvidace (prodejem včetně metody prodeje, likvidací způsobem stanoveným zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, prodejem jako druhotné suroviny, fyzickou likvidací, bezúplatným převodem vymezenému okruhu zájemců, směnou, předáním k archivaci do centrální spisovny města apod.) a příslušného žadatele o likvidaci majetku, který bude majetek likvidovat. Článek 5 Další postup 1. Spadá-li rozhodnutí o nakládání s majetkem města do kompetence ZM, zařadí RM tento bod na pořad jednání nejbližšího ZM. 2. Spadá-li rozhodnutí o nakládání s majetkem města do kompetence RM, rozhodne RM. 3. Nepotřebný majetek, u kterého není zákonem upraven postup jeho převodu, a jedná se o majetek použitelný, je vždy nejprve nabídnut příspěvkovým organizacím. Nabídku zajišťuje žadatel o likvidaci případného nadbytečného majetku. 4. Pokud o majetek nebude ze strany příspěvkových organizací zájem, prověří komise výsledky nabídkového řízení, posoudí, zda lze majetek nabídnout jinému zájemci, či zda lze majetek (či jeho části) využít jako druhotnou surovinu. V případě, že nelze s majetkem naložit ani tímto způsobem, doporučí komise majetek k likvidaci včetně způsobu likvidace a doporučení předloží RM. 5. Po schválení usnesení rady města o vyřazení majetku předá komise příslušnému žadateli o likvidaci majetku seznam věcí schválených k vyřazení spolu s rozhodnutím o způsobu likvidace tohoto majetku. V případě likvidace prodejem nebo bezúplatným převodem zajišťuje žadatel o likvidaci majetku veškeré podklady a předání prvotních účetních dokladů potřebných k vyřazení majetku z evidence majetku města (kupní smlouva, zápis o předání - převzetí věci, faktura, pokladní doklad o hotovostní platbě apod.) odboru OEMM k provedení příslušných zápisů v evidenci majetku v programu VERA Majetek a k zaúčtování převodu do účetní evidence. Likvidaci zajišťuje příslušný žadatel o likvidaci majetku. Předání majetku podléhajícího zvláštnímu způsobu likvidace podle 37 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, musí žadatel o likvidaci majetku doložit protokolem o převzetí věci k ekologické likvidaci pověřenou firmou. Tento protokol musí obsahovat seznam majetku předaného k likvidaci včetně inventárních čísel a potvrzení, že likvidace byla provedena v souladu s právním předpisem. V případě likvidace odvozem na sběrný dvůr je tato skutečnost doložena protokolem o převzetí k likvidaci s inventárními čísly předaného majetku. 4

5 6. V případě předání majetku příspěvkové organizaci vypracuje žadatel o likvidaci majetku ve spolupráci s odborem OEMM inventurní soupis ( 8 zák. č. 270/2010 Sb.) ke dni změny v rozsahu majetku následně uložený u dotčené příspěvkové organizace. V případě prodeje či darování zajistí odbor, který zajišťuje zřizovatelskou činnost příspěvkové organizace, sepsání příslušné smlouvy. Tyto smlouvy a inventurní soupisy budou předány odboru OEMM k vyřazení majetku z evidence majetku města a k zaúčtování převodu do účetní evidence. 7. Předseda nebo pověřený člen komise dohlížejí na způsob provádění likvidace. 8. Oznámení o vyřazení majetku s příslušným dokladem o vyřazení majetku schváleným způsobem, předá žadatel o likvidaci majetku odboru OEMM k vyřazení z evidence majetku města. Článek 6 Závěrečná ustanovení 1. Tímto vnitřním předpisem se ruší vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 14/ Pravidla pro činnost likvidační komise, schválený usnesením RM č. R 760/ Rada města Dvůr Králové nad Labem dne a platný od Na dodržování postupu podle tohoto vnitřního předpisu dohlíží odbor OEMM, který též ve sporných a nejasných případech k němu dává stanovisko a výklad. Odbor OEMM rovněž provádí aktualizaci tohoto předpisu. 3. Tento vnitřní předpis byl schválen usnesením Rady města Dvůr Králové nad Labem č. R/341/ Rada města Dvůr Králové nad Labem dne Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem starostka města.. místostarosta města 5

Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem

Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 24/2014 Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem Obsah vnitřního předpisu: 1. Úvodní ustanovení 2 2. Výklad pojmů 2 3. Druhy majetku města 4 4.

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2014 Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem (dále jen rada

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012 č.j.: 835/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 750 ze dne 10.12.2012 Návrh Směrnice k nakládání s majetkem Rada městské části I. r u š í 1. usnesení Rady městské části

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady převodu a nabytí nemovitostí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady převodu a nabytí nemovitostí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady převodu a nabytí nemovitostí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 9/2010 OBSAH strana Článek 1 Obecná ustanovení... 3 Článek 2 Způsoby a formy převodu a nabytí nemovitostí...

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ 6 Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví ZÁSADY HOSPODAŘENÍ PRO ZO OSŢ ZAMĚŘENÉ NA JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ (metodika) Schválená Ústředím OSŢ

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Spisový znak Skartační znak Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 05. EVIDENCE MAJETKU ZSJN/89/2008 Mgr.

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

S M Ě R N I C E č. 5/2010 ministra financí --------------------------------------- (ve znění dodatku č. 1 čj. MF 97 908/2012/54)

S M Ě R N I C E č. 5/2010 ministra financí --------------------------------------- (ve znění dodatku č. 1 čj. MF 97 908/2012/54) MINISTERSTVO FINANCÍ Praha 1, Letenská 15 V Praze dne 21. června 2010 Č.j. 54/39 713/2010 S M Ě R N I C E č. 5/2010 ministra financí --------------------------------------- (ve znění dodatku č. 1 čj. MF

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci:

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 SMĚRNICE K PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení Organizační řád České sledge hokejové asociace Článek I Úvodní ustanovení 1. Organizační řád České sledge hokejové asociace (dále jen ČSHA) upravuje činnost VV ČSHA, předsedy ČSHA, odborných komisí ČSHA

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Opatření děkana č. 13/2008 o oběhu účetních dokladů Zpracovala: Magdalena Šťastná, Mgr. Katarína Skoupá, Ing. Roman Karaš Odpovídá:

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více