Česká důchodová reforma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká důchodová reforma"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Česká důchodová reforma Bakalářská práce Autor: Martina Kubištová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. Praha Duben,

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Hořicích dne Martina Kubištová 2

3 Poděkování: Děkuji vedoucímu mé bakalářské práce prof. JUDr. Petru Trösterovi, CSc. za cenné rady, především díky jeho přínosným přednáškám v průběhu posledního semestru studia. Taktéž děkuji celé své rodině za projevenou podporu a důvěru během celé doby mého studia na vysoké škole. 3

4 Anotace: KUBIŠTOVÁ, Martina: Česká důchodová reforma [Bakalářská práce]. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Vedoucí práce: prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. Rok obhajoby: Počet stran: 52 Bakalářská práce je zaměřena na Českou důchodovou reformu, která byla přijata a její současnou podobu, která se i nadále mění a její konečná podoba, je prozatím v nedohlednu. Mým cílem bylo analyzovat důchodovou reformu v České republice a dále pak související pojmy, jako jsou sociální politika státu, na kterou navazují slovní spojení, jako sociální zabezpečení a s ním související důchodové zabezpečení, jeho financování a následné dopady na státní rozpočet. Současně jsem se zaměřila i na průběh reforem v zahraničních státech. Ke splnění zadání jsem využila poznatky z odborné literatury zaměřující se na tuto problematiku, dále jsem sledovala vyvíjející se situaci spojenou se změnami podoby důchodové reformy tak, aby má práce obsahovala přesné a aktuální informace. Klíčová slova: Důchodová reforma, sociální politika, reforma, pilířová struktura, financování, demografický vývoj KUBIŠTOVÁ, Martina: Czech pension reform. [Bachelor thesis]. Banking Institute College of Banking in Prague. Department of law. Supervisor: JUDr. Petr Tröster, CSc. Year of thesis defence: Length: 52 Bachelor thesis is focused on the Czech pension reform, which was adopted and its current form, which continues to change, and its final form is so far out of sight. My goal was to analyze the pension reform in the Czech Republic, and the related concepts, such as social policy of the state, connected to a phrase such as social security and related pension scheme, its financing and its subsequent impact on the state budget. At the same time, I focused on the progress of reforms in foreign countries. 4

5 To fulfill the task, I used the findings from the literature focusing on this issue, as I watched the evolving situation, coupled with changes in the form of pension reform so that my work include accurate and current information. Key words: The pension reform, social policy reform, the pillar structure, financing, demographics 5

6 Obsah Úvod Sociální politika, základní charakteristika Vývojové etapy sociální politiky Základní principy sociální politiky Typy sociální politiky a její funkce Cíle sociální politiky Sociální zabezpečení Důchodové zabezpečení Druhy financování systému důchodového zabezpečení Důchodový systém v České republice První pilíř (Pay-as-you-Go = PAYG) Druhý pilíř Třetí pilíř Důchodová reforma v České republice Důvody reformy Postupný vývoj důchodové reformy Malá důchodová reforma Aktuální podoba důchodové reformy v České republice a její změny Důchodové reformy ve světě Vývoj a průběh reforem v ostatních státech a jejich srovnání s Českou republikou Evropské státy Americké státy Asijské státy 45 Závěr. 47 Seznam použité literatury Právní předpisy Elektronické dokumenty Seznam zkratek

7 Úvod Důchodová reforma zasahuje do života občanů skrze všechny věkové skupiny a generace obyvatel. Při jejím přijetí na začátku roku 2013 následovalo mnoho obav, rozpory a nejistota mezi občany. Její podoba se rozšířila z jednoho pilíře na tři a to následovně: státní průběžně financovaný systém, nově zavedený fondový pilíř a penzijní připojištění pro účastníky transformovaných fondů a doplňkové penzijní spoření pro zájemce od 18 let. Důchodový systém tak prošel nejvýraznějšími hospodářsko-politickými změnami za posledních pětadvacet let. První část práce se zaměřuje na sociální politiku státu, její postupný vývoj a vymezení základních principů, které jsou nezbytně nutné pro chápání této problematiky. Postupně jsem zařadila do první části oblast sociálního a důchodového zabezpečení. Dále jsem se zaměřila na charakteristiku nejen českého penzijního systému a to od vymezení základních pojmů a principů, které jsou zde zobrazeny, postupného vývoje, a i současné podoby. Mezi hlavní zdroj, ze kterého jsem čerpala nezbytné informace pro vytvoření této práce je odborná literatura a to především na téma Sociální politika, kde jsem čerpala informace týkající se vymezení pojmu jako takového, dále postupného vývoje jak globálně tak na území dnešní České republiky. Další část práce týkající se přímo reformy důchodového systému byla rozsáhlejší na čerpání potřebných odborných termínu a údajů. Použitá data jsou čerpána z výsledků dvou fází tzv. Bezděkových komisí. V první fázi byl vytvořen v roce 2005 Výkonný tým Expertní skupiny Vlády ČR. Ve fázi druhé v roce 2010 Poradní expertní sbor vlády ČR- PES. Mezi další zdroje zařazuji především čerpání z portálu ministerstva práce a sociálních věcí. Budu pracovat s digitalizovanými prameny z databáze Automatizovaného systému právních informací (ASPI), dále se zákony a podzákonnými normami, (nařízení vlády, vyhlášky ministerstev). Z časového pohledu tato má práce vychází hlavně z posledních deseti let, kdy reforma začala vznikat a kdy bylo slovo reforma skloňováno na všech stranách vstříc celým obyvatelstvem. Cílem této práce je zobrazit co nejaktuálnější podobu, vzhledem k tomu, že v současné době, 7

8 se hlasuje o druhém pilíři důchodové reformy z důvodu podmínek jeho kompletního zrušení. Snažila jsem se zobrazit co možná nejlepší přehled reforem i v ostatních státech, aby bylo možné srovnat právě rozdíly, v jednotlivých podobách a funkčnosti. V závěru práce jsem nastínila reformy důchodových systémů jednotlivých států, rozřazených podle kontinentů. Postupně jsem popsala funkčnost těchto reforem v těchto státech, ve kterých je zřejmé, že záleží na mentalitě obyvatel, kteří jednotlivá území obydlují. Tato práce mi přinesla nové poznatky, které jsem se dále snažila implementovat do jednotlivých částí bakalářské práce. 8

9 1. Sociální politika Pro tento pojem není vymezena přesná definice a lze jej chápat mnoha způsoby. Je ale naprosto jasné, že sociální politika je důležitou složkou veřejného života. Tímto slovním spojením se zabývá v odborné literatuře mnoho autorů, kteří si ho vysvětlují různě na základě odlišného chápání slova sociální. Tento pojem můžeme zařadit do třech rovin. V nejširším smyslu můžeme použít slovo společenský v menším rozsahu pak lze tento pojem chápat jako snahu, která postupně směřuje je zlepšování životních podmínek lidí. Jako ne příliš populární je pak vysvětlení slova sociální ve smyslu řešení nouze v určité životní situaci. Jako společný znak však můžeme uvést, že sociální politika tvoří vždy součást vymezeného společenského celku. Hledáme-li odpověď na otázku, co je sociální politika je vhodné vyjít od obecného vymezení politiky vůbec. 1 Pod pojmem politika se nám vybaví více pojmů jako například společenská činnost, která obsahuje soubor různých opatření a to nejenom státu, ale i různých subjektů, s nimiž je významně spojená společenská realita. Díky obecnému vymezení politiky můžeme aplikovat sociální politiku tak že s určitostí ovlivňuje sociální realitu a to v užším slova smyslu. Sociální realita jako taková vymezuje sociální sféry, zasahuje do sociálních vztahů, dále pak do podmínek procesů, což se finálně zobrazuje na chování, potřebách, v zájmech hodnotách a v neposlední řadě v cílech sociálních subjektů. Sociální realitu nelze vymezit jednoznačnou definicí, můžeme ji ale chápat různě na základě teorie i praxe. 1 1 KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 4. vyd. Praha: ASPI,

10 1.1. Vývojové etapy sociální politiky Z globálního hlediska se sociální politika začala rozvíjet již ve středověku, kde bylo uspořádání sociálních věcí založeno na vzájemném úsilí rodu o přežití. Postupem času nabíralo další rozměr díky postupné vyspělosti obyvatelstva. Základní mezník byl utvořen ve středověku, kdy církve položili konceptní rámec pro sociální politiku na evropském území. To dalo za vznik novým spolkům, které měli za úkol pomáhat lidu z různých společenských vrstev. Výrazná změna nastala v Rakousku za vlády Marie Terezie a to díky reformě v oblasti státní správy. Později ve střední Evropě kde nejvýznamnější roli hrála rakouská monarchie, Prusko a v pozdější době také Německo, tou dobou sjednocené, došlo na přelomu století ke zrušení nevolnictví se kterým je spjato stěhování venkovských občanů do měst, kde docházelo k postupnému vývoji průmyslu a obchodu. Do této doby stát prakticky nezasahoval do sociálních situací. Rozvojem dělnické třidy došlo ke změnám roku 1837, podle Dekretu dvorského kancléře, ten ukládal povinnost živnostníkům platit dělnické třídě obyvatel nemocenskou a stravné po dobu několika týdnů citace: Živnostenský řád č. 227/1859 ukládal závodům, které zaměstnávali více než dvacet osob to je dělníků za povinnost založit ústav pro podporu nemocných nebo jinak trpících členů. V roce 1883 byl v Německu schválen Zákon o nemocenském pojištění, Bismarkův první zákon. Došlé platby byly rozděleny polovinou mezi zaměstnavatele a zaměstnance. V roce 1884 vznikl Zákon o úrazovém pojištění. Byl to na tu dobu velice důležitý zákon. Toto úrazové pojištění obsahovalo i výdaje společné s léčením, v době pracovní neschopnosti, pojištěnec pobíral dvě třetiny platu před tím, nežli se mu stal úraz. Rok 1889 se zapisuje dalším z nových zákonů, a je to Zákon o starobním a invalidním pojištění. Zaměstnanec měl po dosažení sedmdesáti let nárok na starobní důchod, renty a to i invalidní zejména z důvodu pracovní neschopnosti. Můžeme s jistotou tvrdit, že Bismarckova reforma byla první ucelený systém zejména zdravotního pojištění, v další míře důchodového pojištění a v neposlední řadě pojištění úrazového v Evropě. Politický cíl, byl hlavní příčinou snah tohoto člověka. Vznikaly nově dělnické strany a získávaly na síle. Těmito reformami se měly tyto strany oslabit. Liberální přístup, postarat se každý sám o sebe, zaniká a stát se stává velice významných sociálním činitelem. Tímto byly položeny základy dnešního důchodového systému a to ve smyslu přerozdělování, jistoty a univerzálnosti. 10

11 Předtím než se zaměříme na naše území, je třeba zmínit vývoj v Rakousku, kde vládla uherská monarchie a kde se vývoj sociální politiky také nabral nový směr a to díky nově přijatému zákonu z roku 1888 o úrazovém a nemocenském pojištění, který sice nebyl zcela propracovaný, jelikož například nezahrnoval do této problematiky rodinné příslušníky. Následující rok došlo ke změně ve formě zákonu o bratrských pokladnách, čím se legislativa veřejnoprávního pojištění dokončila. Československo, které vzešlo z rozpadu monarchie, již mělo tyto základy také. Bylo nově vzniklé a převzalo právní předpisy v sociální oblasti od Rakouska-Uherska. Zákon 221/1924 byl nejvýznamnějším z nových právních předpisů. Pojištění zaměstnanců v případě nemoci, na stáří, či invalidity, který se tedy vztahoval převážně na dělníky. Státní zaměstnanci ale i úředníci, byli zvýhodněni ještě lepší úpravou. Z tohoto pojištění dle zákona 221/1924 se poskytovala lékařská nemoc, léky, ošetřování v neschopnosti, peněžitá pomoc v mateřství a pohřebné. Nemocenská, byla poskytována nejdéle a to po dobu jednoho roku, a její výše se odvíjela na základě zařazení pojištěnce. Bylo deset platových tříd. Mateřská byla poskytována a to ve výši nemocenského pojištění a to ženám šest týdnů před narozením dítěte a šest týdnů po narození dítěte. Z pojištění invalidního a starobního se poskytoval důchod invalidní a starobní, důchody vdovský a také sirotčí. Pojistné platil z poloviny zaměstnavatel, a druhou polovinu uhradil zaměstnanec. I Domovské obce organizovali veřejnou chudinskou péči, budovali starobince, chudobince, sirotčince a různé útulky, obecné kuchyně, atd. útulky. V průběhu let mezi válkami nastala hospodářská krize. Toto období nebylo příliš šťastné a je spojováno s rozbroji a nepokoji ve společnosti. Po druhé světové válce nastal zásadní zlom v oblasti sociální politiky. Většina vyspělých zemí uplatňovala svůj stát jako tzv. sociální. Evropa byla značně vysílená. Na druhou stranu musel nastat obrat k lepšímu, což mělo za následek vytváření pracovních míst a s tím spojený rozvoj ekonomiky. Socialistické Československo sociální politiku jak je chápána v dnešní době mělo značně deformovanou. Byla omezena pouze na státní aktivity v sociální oblasti. Stát byl v této sféře monopolní a kontroloval celou oblast. Občané neměli tedy možnost utvářet životní podmínky za pomocí nestátních subjektů. 11

12 V naší zemi a v zemích tzv. východního bloku se uplatňoval socialistický model, kde byl jediným subjektem poskytování sociální péče stát. Občané těchto zemí byli však v rámci sociální politiky v podstatě zbaveni vlastní odpovědnosti za svůj život. V současné době už není otázkou, zda sociální stát zavést či ne, ale jak dalece má státní sociální politika zasahovat do života společnosti. V posledních letech je stále častěji kritizována příliš rozsáhlá účast státu na sociální politice s argumenty, že tlumí ekonomickou aktivitu a že neúměrně rostou sociální výdaje, které jsou nehospodárně využívány. Z ideologického hlediska sociální problémy neexistovaly. Ve společnosti byly však tyto problémy skryté a nemohly být vyřešeny 1.2. Základní principy sociální politiky Principy jsou nedílnou součástí fungovaní sociální politiky tak aby tento pojem mohl být v ní uplatňován. Zde si uvedeme principy, které jsou považovány za typické, určující a nejvýznamnější. Princip sociální spravedlnosti: Jedná se o klíčový princip. Sociální spravedlnost lze vymezit pravidly, podle nichž jsou ve společnosti rozdělovány příjmy a bohatství a také životní příležitosti a předpoklady (např. vzdělávat se, uplatnit se na trhu práce atd.), mezi jednotlivé občany, případně sociální skupiny. 2 Princip sociální solidarity: Pojem solidarita vychází ze vzájemné podpory a sounáležitosti a značně souvisí s předešlým principem. Základní kámen pokládá důležitost poznání harmonie mezi lidmi a vzájemné spolupráce. Je také zobrazením porozumění a odpovědnosti. Základem je svobodná vůle lidí, dále ochota podřízení se zájmům většího společenství. 2 KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 4. vyd. Praha: ASPI,

13 Princip subsidiarity: Osobní odpovědnost a solidarita asi nejvíce vystihuje tento pojem, klade důraz na vzájemnou odpovědnost mezi lidmi a vzájemnou solidaritu a povinnost vzájemně si pomáhat. Princip participace: citace: Naplňování principu participace je postupným, dlouhodobějším procesem, který lze ve zkratce nazvat jako přechod od člověka jako objektu převážně sociální politiky k člověku jako plnoprávnému, odpovědnému a respektovanému subjektu. 3 Nástroje sociální politiky mají respektovat základní principy sociální politiky a také naplňovat její cíle. Jsou to prostředky, kterými subjekt sociální politiky působí na objekt sociální tak, aby dovršil cíle, které sociální politika studuje a pozoruje. V současné době je brán zřetel na umožnění diferencovaného a adresného řešení hlavně v konkrétních sociálních situacích, aby nemohlo dojít k opakovanému zneužívání výhod. V demokratické společnosti je základem právní řád, v jeho obsahu současně také sociálněprávní legislativa. Přímo do skupiny nástrojů sociální politiky, můžeme zařadit i sdělovací prostředky, které se mají významný vliv zejména na formování názoru a postojů široké veřejnosti k problémům, v sociální sféře. Dalším nástrojem jsou aktivity spojené se vzděláváním a dále institut poradenství. Nástrojem významného charakteru z časového hlediska je sociální doktrína. Je to směrnice dlouhodobého charakteru pro praktickou sociální politiku. Sociální doktrína vychází z teoretického poznání a dále musí odpovídat na otázky ohledně dalšího vývoje sociální politiky v budoucnu. Doktrína je postavena na základě respektování lidských a především sociálních práv, které jsou v obsahu Listiny základních práv. Dalším nástrojem je kolektivní vyjednávání (v ČR aktuální po roce 1989). Jde se o nepostradatelný nástroj krátkodobého charakteru sociální politiky. Snaží se o udržení sociálního smíru. Je to proces, ve kterém dochází mezi sociálními partnery k jednání o sociálních skutečnostech. Směřuje k udržení sociálního smíru. Výsledkem tohoto kolektivního vyjednávání jsou pak kolektivní smlouvy. 3 KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 4. vyd. Praha: ASPI,

14 1.3. Typy sociální politiky a její funkce Typy sociální politiky v odborné literatuře bývají označovány také jako modely. V konkrétních státech nacházíme různé typy sociální politiky a to hlavně díky historickému vývoji, kterým jednotlivé země prošly. Značnou roli v jednotlivých typech hraje role státu. Na základě jeho účasti v sociální sféře můžeme vymezit základní 3 typy a to Redistributivní, výkonný a reziduální. Z následujícího popisu typů je nadmíru jasné, že existence těchto typů není možná v čisté modelové podobě. Výsledkem tedy není specifický typ, ale kombinace prvků všech tří typů vlivem heterogenního charakteru sociální politiky. Redistributivní typ, jehož základní myšlenka je posazena na vnímání sociálních potřeb obyvatel jako sociálních práv. Často je nazýván typem občanským a opírá se o roli státu, v tomto případě je tato role dominující. Tento typ se dále vyznačuje svou náročností na ekonomické zdroje státu, jelikož nám říká, že každý jednotlivec potřebuje ve společnosti zabezpečení a to jak materiální tak individuální blahobyt. Tento typ sociální politiky můžeme pozorovat například v severských zemích jako je Finsko, Švédsko, Norsko dále pak Dánsko, Nizozemsko a další západoevropské země. Výkonný typ často pojmenováván jako korporativní si dává za cíl uspokojování sociálních potřeb a to především na základě výkonu a produktivity jednotlivce. Rozdíl mezi redistributivním a výkonným typem spočívá v roli státu. Ve výkonném typuje role státu vyšší. Nejblíže je tomuto typu Rakousko, částečně Francie a okrajově Německo. Reziduální typ se zaměřuje na rodinu, trh a jeho části a instituce. Pokud ale nastane situace, kdy tyto subjekty selžou, tak tuto roli má za úkol převzít sociální politika. Tento typ zastává skupina konzervativců, kteří se snaží najít ekonomicky nejefektivnější řešení. Sociální politika Velké Británie dále pak Japonska či USA se k tomuto typu blíží nejvíce. Funkce sociální politiky plní řadu funkcí. Tyto atributy spolu souvisejí a vzájemně na sebe působí, jak na jednotlivce, tak i na sociální skupiny kde má za následek globální vliv na společnost jako celek. Na jednotlivé objekty se však její vliv liší. 14

15 Jako hlavní funkce můžeme uvést funkci ochrannou, rozdělovací a přerozdělovací, homogenizační, stimulační a preventivní funkci. Ochranná funkce je na časové ose vedena jako nejstarší, která patří mezí stálé a stabilní prvky sociální politiky. Tato funkce má za cíl minimalizovat, nebo pokud je to možné, úplně odstranit důsledky, vzniklé v daných sociálních událostech, jako jsou například stáří a nezaměstnanost. Rozdělovací a přerozdělovací funkce je jak nejvýznamnější funkce, tak nejsložitější. Zabývá se otázkami co, jak, komu za co, podle čeho rozdělovat. Vymezuje podíl sociálních skupin na sociálním bohatství, ale také na postavení člověka v dané společnosti. Tato funkce se realizuje prostřednictvím daní a transferů. Homogenizační funkce postupně přechází do funkce rozdělovací a posléze přerozdělovací, a tím tedy zmírňuje sociální rozdíly a to hlavně v životních podmínkách jak jedinců, tak sociálních skupin. Projevuje se nejvíce v sociální pomoci a to skupinám obyvatelstva s nízkými příjmy. Stimulační funkce je opatření sociální politiky. Nepřímo se promítá v celkovém prospěchu společnosti a svým působením má vliv na pracovní výkonnost a produktivitu. Díky této funkci postupně dochází ke stabilizaci a zmírnění sociálních konfliktů a dále také k udržení sociálního smíru. Preventivní funkce, jejímž základním úkolem je předcházet škodám na životech, zdraví, chudobě, nezaměstnanosti, kriminalitě a dalších negativních jevech ve společnosti. Tato funkce usiluje o vymazání faktorů, které brání člověku se začlenit do společnosti. V současné době preventivní funkce zastává významný charakter, jelikož vyjadřuje rozsáhlou existenční prevenci zaměřenou mimo jiné na zvládání životního stylu. 15

16 1.2 Subjekty a objekty sociální politiky Sociální politika, je realizována různými subjekty, které za ni nesou zodpovědnost před objekty. Hlavním subjektem sociální politiky, který do jisté míry vymezuje pojetí, obsah, cíle a úkoly SP v určitém časovém období, je především stát. Mimo státu funguje řada dalších subjektů, které se starají o sociální politiku. Jsou všemožně strukturovány a v obecné rovině je lze vymezit na státní a nestátní, konkrétněji na státní, na tržní a na ostatní netržní subjekty. 4 Stále důležitějšího významu nabývají i nadnárodní instituce a subjekty (např. ES, UNESCO a jeho orgány, Mezinárodní úřad práce aj.), které se snaží dosáhnout o mezinárodně uznávané právní instrumenty v oblasti sociální politiky. Subjektem jsou ti, kdo mají hlavní zájem, vůli, schopnosti, předpoklady, možnosti a především prostředky k určené sociální činnosti či chování, a kdo takové činnosti a chování může iniciovat a naplňovat. K subjektům sociální politiky zařazujeme: - stát a jeho orgány, a to zejména parlament, který odpovídá za uskutečňování konkrétní sociální politiky v daném čase. Dále pak ústřední i územní orgány sociálního zabezpečení, úřady práce apod., - zaměstnavatelé a firmy, kteří jsou povinni zabezpečovat opatření stanovená státem a jeho orgány (tzv. podniková sociální politiky, podnikové sociální služby), - zaměstnavatelské, zaměstnanecké a odborové orgány - regiony, obce, jejich orgány a instituce - občanské iniciativy, dobročinné organizace, apod., - církve, které zastávají významnou roli v péči o zdraví, o handicapované obyvatelstvo, v oblasti výchovné, vzdělávací, charitativní apod., 4 ARNOLDOVÁ, Anna. Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení. 2. rozš. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, str

17 občané, rodiny 5 Podle odborného posouzení jsou objekty sociální politiky za prvé všichni obyvatelé určité země, jednak jisté skupiny lidí a jednotlivci, k nimž tato opatření směřují. Objekty sociální politiky zařazujeme dle potřebnosti a povahy jednotlivých opatření různé struktury např. z hlediska věku, pohlaví, příjmů, ekonomické aktivity atd. Základem je občan (součást celku) se svými originálními vlastnostmi, schopnostmi, zájmy, potřebami, dispozicemi apod., jeho blaho a prospěch. Občan jako jedinec, jeho nezadatelná základní práva, zejména právo na lidskou důstojnost a svobodné rozvíjení osobnosti, jsou rozhodující pro vymezení cílů sociální politiky Cíle sociální politiky Sociální politika jako taková zasahuje a ovlivňuje sociální realitu. Základním cílem sociální politiky je rozvoj člověka, zdokonalování životních podmínek a zajištění rovných podmínek všem. Prosazení rovných příležitostí znamená zejména zajistit rovný přístup ke vzdělání a zdravotní péči, k možnostem získat přiměřené bydlení, garantovat minimální příjem, reagovat na sociální rizika, respektive jejich možné negativní důsledky (stáří, nemoc, invalidita) a eliminovat sociální tvrdosti, které doprovázejí fungování tržního mechanismu (například nezaměstnanost, chudoba). Zajistit důstojné životní podmínky všem občanům i těm, kteří se na ekonomických činnostech nepodílejí (nemocní, handicapovaní, staří, nemocní aj.). Každá společnost je majetkově a důchodově založena na nerovnostech. V demokratických zemích ale nelze připustit, aby se sociální původ stal nepřekonatelnou překážkou zařazení člověka do společnosti. Všem je nutno poskytnout stejné startovací podmínky. Cílem sociální politiky je odstraňovat tvrdost tržního hospodářství (např. monopolní postavení na trhu a důsledky z toho plynoucí). 6 Pokud si tedy vezmeme moderní stát, tak bez sociální politiky nemůže fungovat ani existovat. Jeho tržní ekonomika je systémem společenským a ekonomickým a tedy nemůže jinak přežít. Můžeme tedy měřit vyspělost každého státu podle úrovně jeho sociální politiky. Toto je však také spojeno s aktuální hospodářskou situací, se kterou 5 KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 4. vyd. Praha: ASPI, str Brychta, Oldřich. Sociální politika státu. Brno, 2010, s. 17 Bakalářská práce obhájená na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Vedoucí práce Ing. Eva Tomášková PhD. 17

18 přímo souvisí angažovanost jednotlivých vlád právě v oblasti sociální politiky. Pokud tedy není ekonomika státu stabilní, tak si samozřejmě nemůže dovolit mít dlouhodobě nastavenou sociální politiku na vysoké úrovni. Cíle sociální politiky dále naplňují také nevládní instituce. Sem můžeme zařadit církve, nadace, občanská sdružení, odbory. 2. Sociální zabezpečení Sociálního zabezpečení je důležitou součástí sociální politiky a je jejím hlavním nástrojem. Takto je používáno především ke stabilizování sociálních nerovností. Řešení a k zabránění sociálních konfliktů a stabilizování úrovně ve společnosti. Pokud se zaměříme na sociální politiku státu, tak nalezneme i faktory působící na stát. Týkají se situace ekonomické, politické v daném státu. Ekonomická situace je patrná v oblasti financování sociálního systému. Pokud je období stagnace v ekonomice, výše sociálních výdajů se znatelně omezuje, což výrazně ovlivňuje růst nezaměstnanosti a dále to vede za vznik sociálně negativní jevů a případně dochází k prohloubení hospodářského poklesu. Sociální systém je nucen vnímat růst cen, protože to způsobuje zvyšování výdajů lidí, tak aby si udrželi stejnou životní úroveň. Inflace a nezaměstnanost, spolu souvisejí. V ekonomice je to základní determinant. Řešením, ale ne plným je valorizace sociálních dávek. Ta se provádí sledováním sociálních dávek, mezd a jejich poměru Systém sociálních dávek ovlivňuje také výše míry nezaměstnanosti. Klesání míry nezaměstnanosti vede ke snižování deficitu v důchodovém systému, snižují se tím výdaje systému. Vše je ovlivňováno aktivními obyvateli. Souhrn těchto věcí má své dopady na sociální zabezpečení a to ve všech jeho oblastech. Společensko-politické faktory mají také svůj vliv na sociální zabezpečení. V období voleb politické postoje a názory hrají velmi důležitou roli. Politici se prostřednictvím kampaní snaží v oblasti sociálního zabezpečení získat podporu voličů. Zásadní je pak působení postupného demografického vývoje společnosti. Špatný demografický vývoj má negaci na uspořádání sociálního systému. Problém současnosti demografického vývoje je stárnutím populace, což znamená, že se současný systém založený na průběžném financování nemůže dlouho udržet. 18

19 Právě tento systém sociálního zabezpečení není veden fondově, ale je zařazen mimo státní rozpočet. Naopak jak jeho příjmy, tak i výdaje jsou součástí rozpočtu. Ve vyspělých zemích Evropy došlo k rozšíření pojmu sociální bezpečnost po 2. světové válce, který ze své základní podstatě ukazuje, že je nikoliv paternalistickým, ale očekává i součinnost od účastníka sociálních systémů. Podle úmluvy Mezinárodní organizace práce o sociálním zabezpečení č. 102/1952 (publikovaná pod č. 461/1991 Sb.) zahrnuje sociální bezpečnost soubor veřejnoprávních dávek, na které má občan ze zákona právo. Sociální bezpečnost je konečný stav, sociální zabezpečení je činnost postupně směřující k určitému stavu. Rozdílné označení vychází z jiného pojetí těchto pojmů v demokratických a komunistických státech a to po 2. světové válce. Demokratické státy měly snahu, aby se každý občan cítil sociálně bezpečně, aby měl absolutně zaručena lidská práva. Péči a zabezpečování občanů převzal v komunistických zemích jen stát. 7 Sociální zabezpečení využívá šest základních metod (občas jsou nazývány finančními technikami sociálního zabezpečení). Patří sem povinné spoření, soukromé pojištění, podnikové zaopatření, sociální pojištění, státní zaopatření (státní sociální podpora) a sociální pomoc. 8 V dnešní době patří mezi nejdůležitější položky sociálního pojištění a zabezpečení, taktéž státní sociální podpora a neméně významná je sociální pomoc. Což znamená, že se za poslední desetiletí vyprofilovaly dva důležité základní modely sociálního zabezpečení. Můžeme je rozdělit na anglosaský a kontinentální model. Anglosaský je zaměřen na základní zabezpečení, kontinentální je spíše stavěn na pojistném principu a jsou zde i vyšší finanční hodnoty. Sociálnímu zabezpečení v České republice, prakticky od 2. světové válce byl kladen velký důraz podmínkám. Současná doba nám přináší 3 oblasti. Sociální pojištění, které je založeno na pravidelné platbě pojistného, které si pojištěnec hradí pro pozdější předpokladatelné sociální události. Uplatňuje se princip zásluhovosti, jedná se o systém povinný, zákon definuje osobní rozsah, věcný rozsah, způsob správy a financován., Tento systém obvykle zahrnuje pojištění v 7 Peková, Jitka Pilný, Jaroslav Jetmar, Marek. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha:ASPI, 2008, s. 380 ISBN Tröster, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C. H. Beck, s. 3 ISBN

20 nezaměstnanosti, pojištění zdravotní, nemocenské, důchodové a úrazové. V ČR nezahrnuje systém sociálního pojištění všechny tyto složky, ale pouze veřejné zdravotní, nemocenské a základní povinné důchodové pojištění. Základním právním předpisem pro veřejné zdravotní pojištění je zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 9 pro nemocenské pojištění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 10 a pro důchodové pojištění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. 11 Právní úpravu financování veřejného zdravotního pojištění obsahuje zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, 12 financování sociálního pojištění upravuje zákon č. 589/1992 Sb., 13 o pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V rámci systému se vedle pojistného na sociální zabezpečení vybírá i příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, organizaci, řízení ve věcech důchodového pojištění a řízení ve věcech pojistného upravuje zákon č. 582/1991 Sb., 31 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. 14 Další je systém státní sociální podpory se zakládá na státním financování a řeší sociální události, na které se pojistit nejde a následné řešení této události, je pro občany značně obtížné. Některé dávky jsou tzv. testované na příjem, jsou to přídavky pro děti, porodné, dále pak příspěvek na bydlení, společnost a občané s vyššími příjmy tyto peněžité dávky čerpat nemůžou. Toto je oblast ve společnosti, která je výrazně postavená na principu solidarity. Základním právním předpisem je zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 15. Jako třetí a poslední částí je sociální pomoc. Jde výhradně o aktivity, které využívají sociálně nejslabší občané, kteří se ocitli v sociální pasti, prakticky na úplném společenském dně (jako příklad si můžeme uvést stav nezaměstnanosti kde tento stav je dlouhodobý. Jedná se o systém nazývaný pomoc v hmotné nouzi. Ministerstvo práce sociálních věcí pracuje s tímto vysvětlením pojmu: Systém pomoci v hmotné nouzi je moderní formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Je jedním z opatření, kterými Česká republika bojuje proti sociálnímu vyloučení. Vychází z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která 9 ASPI Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 48/1997 Sb. 10 ASPI Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 187/2006 Sb. 11 ASPI Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 155/1995 Sb. 12 ASPI Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 592/1992 Sb. 13 ASPI Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 89/1992 Sb. 14 Ambrožová, Martina. Základní koncepce důchodové reformy. Brno, 2012, s. 13 Bakalářská práce obhájená na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 15 ASPI - Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 117/1995 Sb. 20

Česká důchodová reforma

Česká důchodová reforma Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Česká důchodová reforma Bakalářská práce Autor: Martina Kubištová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: prof. JUDr. Petr Tröster,

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém nediverzifikovaný velmi solidární/rovnostářský pokračovat v postupných parametrických úpravách

DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém nediverzifikovaný velmi solidární/rovnostářský pokračovat v postupných parametrických úpravách DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný (asi 95 % příjmů důchodců pochází ze základního důchodového pojištění) a velmi solidární/rovnostářský. V současné době by se dalo zjednodušeně

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy I. Deficit státního rozpočtu způsobený vyvedením části pojistného Návrh vládní důchodové reformy představený panem ministrem práce a sociálních věcí Ing.

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

předmětu Penzijní připojištění

předmětu Penzijní připojištění Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Pozice penzijního připojištění jako součásti (českého) penzijního systému Cíl: Objasnit ambice a možnosti doplňkového

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

9 Financování sociálního zabezpečení

9 Financování sociálního zabezpečení 9 Financování sociálního zabezpečení Obsah : 9.1 Principy a modely sociálního zabezpečení. 9.2 Metody sociálního zabezpečení. 9.3 Způsoby financování sociálního zabezpečení. 9.4 Systémy financování sociálního

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 PROČ? 2012: 1důchodce = 1,8 ekonomicky aktivních 2050: 1 důchodce = 1,2 ekonomicky aktivních Schodek důchodového účtu v roce 2012 = 45 mld. Kč 95 % příjmů důchodců je tvořeno

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

MODELY STAROBNÍCH PENZÍ A JEJICH FINANCOVÁNÍ

MODELY STAROBNÍCH PENZÍ A JEJICH FINANCOVÁNÍ MODELY STAROBNÍCH PENZÍ A JEJICH FINANCOVÁNÍ Jaroslav Vostatek Odborná komise pro důchodovou reformu, 4. 6. 2014 4 základní sociální modely starobních penzí Liberální modely Konzervativní modely Sociálně-demokratické

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Úvod do problematiky. 1. Kořeny a teoretické základy moderního sociálního a soukromého pojištění. 2. Metody sociálního a

Více

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ OBECNÝ CÍL SOCIÁLNÍ POLITIKY A JEHO NAPLŇOVÁNÍ Hlavním úkolem je čelit sociálním a ekonomickým ohrožením, s nimiž lidé v průběhu svého života se setkávají a dále vytvářet

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013 Martina Miskolczi Jitka Langhamrová Tomáš Fiala Abstrakt Institut předdůchodů je nová možnost, využitelná od roku 2013. Její podstatou je odchod

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

předmětu Alternativy reformy penzijního systému v ČR

předmětu Alternativy reformy penzijního systému v ČR Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Východiska a principy konstrukce penzijních systémů I. Cíl: Objasnit podmínky, za kterých je možné uspořádat penzijní

Více

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Jaroslav Vostatek Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu 21. 5. 2015 Osnova Vysoké náklady na výběr a placení

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Švédská důchodová reforma jakožto inspirace pro český penzijní systém Swedish pension reform as an inspiration for the Czech pension system

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Politiky. Politiky. Stabilizační politika. Základy stabilizační politiky Základy sociální politiky Základy daňové politiky

Politiky. Politiky. Stabilizační politika. Základy stabilizační politiky Základy sociální politiky Základy daňové politiky Politiky 1 Politiky Základy stabilizační politiky Základy sociální politiky Základy daňové politiky 2 Stabilizační politika 3 1 Stabilizační politika v otevřené ekonomice Jedná se o posilování stability

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu. Vít Samek (Vladimír Bezděk)

Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu. Vít Samek (Vladimír Bezděk) Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu Vít Samek (Vladimír Bezděk) Mandát PT1 OK pro DR Analyzovat efektivitu státní podpory doplňkových důchodových systémů s ohledem na jejich motivační funkci

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Péče o děti v penzijních systémech. Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS. Děti a penze. středa 17. června 2015.

Péče o děti v penzijních systémech. Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS. Děti a penze. středa 17. června 2015. Péče o děti v penzijních systémech Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS Děti a penze středa 17. června 2015 Martin HOLUB 1 Úvod Důchodové systémy, stejně jako ostatní subsystémy sociální

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: volitelný Doporučený roč./sem.: 3/6 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/- KS: 6 Způsob zakončení: zápočet Počet kreditů:

Více

Studijní text. Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce. Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Studijní text. Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce. Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Sociální politika a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA 1 Způsob práce skupiny důchodová reforma Východisko: materiály PES z června 2010 Pracovní skupina rozšířena o externí členy 6 schůzek pracovní skupiny v

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS Rostislav Čevela, Libuše Čeledová MPSV Praha, Odbor posudkové služby X: 1 107, 2008 ISSN 1212-4117 Souhrn Počet

Více

Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 2010 v kontextu hospodářského cyklu. Ing. Yvona Legierská

Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 2010 v kontextu hospodářského cyklu. Ing. Yvona Legierská Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 2010 v kontextu hospodářského cyklu 1. Ing. Yvona Legierská Vědecký seminář doktorandů VŠFS Praha 30.1.2013 2. Nemocenské pojištění v českých zemích

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_022 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Sociální stát - prezentace Vyučovací předmět:

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více