Návod k použití ČEŠTINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití ČEŠTINA"

Transkript

1 Návod k použití ČEŠTINA Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a výrobek používejte správně. Před použitím výrobku si prosím přečtěte kapitolu Důležité bezpečnostní pokyny. Tento návod k použití prosím společně s originálem dokladu o zakoupení výrobku uchovávejte na místě, kde do něj lze v případě potřeby snadno nahlédnout.

2 Obsah Popis Kontrola hlavní jednotky a příslušenství Důležité bezpečnostní pokyny Důležité body z hlediska bezpečného používání výrobku Názvy a funkce dílů Zadní panel Přední panel Dálkový ovladač Vložení baterií do dálkového ovladače Nastavení subwooferu Připevnění nožek Umístění subwooferu Základní použití (poslech zvuku) Ztišení Automaticky zapíná a vypíná napájení (auto power) Nastavení zvuku Nastavení hlasitosti Nastavení LPF Přepínání polarity fáze Přepínání zvýraznění basů (BASS) Čištění a údržba Když dojde k potížím Technické údaje Záruka a pozáruční servis Připojení subwooferu Obvyklé zapojení Zapojení pomocí koncovek pro reproduktory Zásady slušného chování při poslechu Vaše zamilovaná hudba může v závislosti na místě poslechu někomu vadit. Vychutnávejte si ji prosím jen tak nahlas, aby neobtěžovala vaše sousedy. Zvláště v noci se může i potichu přehrávaná hudba snadno rozléhat a nést daleko. Buďte prosím ohleduplní k sousedům a pomáhejte vytvářet příjemné životní prostředí. 22

3 Popis Tento výrobek je subwooferovou sestavou navrženou dle teorie časové oblasti. Díky tomu si budete moci užívat příjemného, rychlého a ostrého zvuku basů. Teorie časové oblasti Jedná se o teorii s cílem přesně reprodukovat průběh křivky zvukových vln pečlivě vytvořených umělci a techniky. Díky ní si vychutnáte jemná vyjádření, které hudebníci vtělili do své hudby, a pocit živoucího prostoru. Kontrola hlavní jednotky a příslušenství Subwoofer 1 Dálkový ovladač 1 Baterie do dálkového ovládání (velikost AA) 2 (str. 32) Napájecí kabel 1 (str. 34, 35) Nožka 4 (str. 33) Pro USA Nálepka s logem 1 Pro Velkou Británii Návod k použití 1 Pro Evropu 23

4 Důležité bezpečnostní pokyny POZOR NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT POZOR: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NESNÍMEJTE KRYT (ANI JEJ NEDÁVEJTE ZPĚT). UVNITŘ SE NENACHÁZÍ ŽÁDNÉ UŽIVATELEM OPRAVITELNÉ SOUČÁSTI. OPRAVU PŘENECHTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU. VAROVÁNÍ ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI NEBO VLHKOSTI. Vysvětlení grafických značek Obrázek blesku uvnitř rovnostranného trojúhelníku má za úkol upozornit vás na přítomnost neizolovaných nebezpečných součástí uvnitř krytu výrobku, které mohou díky svým vlastnostem představovat riziko úrazu elektrickým proudem. Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku je určen k upozornění na přítomnost důležitých provozních a údržbových (servisních) pokynů v brožurkách dodávaných s přístrojem. POZOR ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKÝ KOLÍK ZÁSTRČKY AŽ NA DORAZ DO ŠIROKÉHO OTVORU V ZÁSUVCE. VAROVÁNÍ V případě, že dojde k potížím nebo poruše... Pokud nastane některá z následujících potíží, ihned přestaňte výrobek používat, vypněte napájení a odpojte napájecí šňůru ze zásuvky. - Z výrobku se line neobvyklý hluk nebo zápach - Z výrobku stoupá kouř - Výrobek spadl nebo je poškozen Budete-li pokračovat v používání výrobku i při výskytu potíží, hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Neopravujte, nerozebírejte ani neupravujte výrobek sami. Hrozí nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění. Pro opravy, revize a seřízení výrobku se obraťte na zákaznický servis. (str. 41) Během používání... Nepokládejte vázy, květináče, šálky, make-up, lahve s chemikáliemi nebo jiné nádoby obsahují tekutiny na výrobek nebo do jeho blízkosti. Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem v případě vytečení cizích látek. 24

5 VAROVÁNÍ Elektrická zástrčka a kabel... Nenapájejte výrobek ze zdroje, jehož napětí nespadá do rozsahu uvedeného na hlavní jednotce. Hrozí nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruchy. Vždy používejte přiložený napájecí kabel. Jinak hrozí nebezpečí požáru nebo k úrazu. Nepřetěžujte elektrickou zásuvku zapojováním více zařízení. V důsledku jejího zahřívání hrozí nebezpečí vzniku požáru. Vyvarujte se poškození napájecího kabelu následujícími způsoby. - Poškrábání kabelu - Ohýbání kabelu silou - Kroucení kabelu - Prácemi na kabelu - Zahřívání kabelu - Tahání za kabel - Pokládání těžkých předmětů na kabel Hrozí nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Pokud je napájecí kabel poškozen, například má odhalené vodiče nebo je přelomen, vyměňte ho. Existuje-li hrozba úderu bleskem, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a nedotýkejte zástrčky. Hrozí nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruchy. POZOR Během osazení nebo při přesunu výrobku... Nepokládejte výrobek na následující místa. - Vratké podložky, šikmé a nestabilní plochy a místa ve výšce Hrozí nebezpečí pádů, poruch nebo zranění. - Místa vystavená mastnému kouři nebo páře, například desky kuchyňských linek a poblíž zvlhčovačů - Místa vystavená po dlouhou dobu přímému slunečnímu světlu a blízko topení nebo otevřeného ohně Existuje riziko požáru, zkroucení či odbarvení plastu, nehody či poruchy. - Místa přímo vystavená studenému vzduchu - Místa s extrémně nízkými teplotami Hrozí zde nebezpečí elektrického svodu či vyhoření a nehody či poruchy v důsledku kondenzace. Při přemisťování výrobku mějte na paměti následující. - Tento výrobek je těžký. Obal výrobku otevírejte a výrobek přenášejte vždy ve dvou nebo více lidech. Hrozí nebezpečí úrazu. - Vypněte napájení připojených zařízení a odpojte napájecí kabel, propojovací kabely a kabely reproduktorů. Přesouváte-li výrobek s připojenými kabely, hrozí v důsledku možného poškození kabelů nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. 25

6 Během osazení nebo při přesunu výrobku... (Pokračování) Před připojením nejprve vypněte napájení všech zařízení, která se k výrobku chystáte připojit. Každé zařízení připojte podle pokynů uvedených v jeho návodu k použití. Pokud připojíte zařízení se zapnutým napájením, hrozí nebezpečí, že výrobek může náhle vydat hlasitý hluk a porouchat se. Elektrická zástrčka a kabel... Nepoužívejte poruchovou nebo uvolněnou zásuvku. V důsledku jejího zahřívání hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Požádejte elektrikáře, aby zásuvku vyměnil. Nezapojujte ani nevytahujte zástrčku napájecího kabelu mokrýma rukama. Nedotýkejte se kolíků zástrčky napájecího kabelu. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zasuňte napájecí zástrčku do zásuvky až nadoraz. V důsledku jejího zahřívání či nahromadění prachu hrozí nebezpečí vzniku požáru. Nepokládejte napájecí kabel do blízkosti topení. Nepoužívejte zástrčku a kabel, když jsou horké. Plášť kabelu by se roztavil a vyvolal tak nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pravidelně odstraňujte veškerý nahromaděný prach z kolíků vidlice. Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a otřete ji suchou tkaninou. Během používání... POZOR Nelezte na výrobek ani jej nepoužívejte jako podstavec či sedátko. Hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození výrobku v důsledku jeho pádu. Zvláště v domácnostech s malými dětmi je třeba být opatrný. S dálkovým ovládáním neprovádějte následující činnosti. - Upuštění dálkového ovládání - Tlučení dálkovým ovládáním - Namočení dálkového ovládání - Umístění dálkové ovládání na vlhká nebo prašná místa Tyto činnosti by způsobily rozbití, závadu nebo zvýšení spotřeby baterií dálkového ovladače. Před zapnutím napájení nastavte hlasitost zesilovače a subwooferu na nejnižší úroveň. Může se totiž náhle ozvat hlasitý hluk přinášející riziko ztráty sluchu nebo poškození výrobku. Pokud výrobek vydává při přehrávání vysokou hlasitostí neobvyklé zvuky, snižte hlasitost. Budete-li výrobek v takovémto stavu používat nebo ponecháte-li jej vydávat po delší dobu zkreslený zvuk, bude reproduktor vyvíjet teplo a hrozit tak nebezpečím vzniku požáru. 26

7 POZOR Během péče a čištění... Vypněte napájení a vytáhněte napájecí šňůru ze zásuvky. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zranění. Nepoužíváte-li výrobek po delší dobu... Vypněte napájení a vytáhněte napájecí šňůru ze zásuvky. Hrozí nebezpečí požáru. Důležité body z hlediska bezpečného používání výrobku 1) Přečtěte si tyto pokyny. 2) Tyto pokyny si uschovejte. 3) Dbejte na všechna varování. 4) Řiďte se všemi pokyny. 5) Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody. 6) Čistěte jej pouze suchým hadříkem. 7) Nezakrývejte žádné větrací otvory. Zařízení zapojte v souladu s pokyny výrobce. 8) Neosazujte do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, zapuštěné konvektory, sporáky nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která vydávají teplo. 9) Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované nebo uzemňovací zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, z nichž jeden je širší než druhý. Uzemňovací zástrčka má dva kolíky a třetí uzemňovací kolík. Široký kolík nebo třetí kolík jsou zde pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, požádejte odborného elektrotechnika o výměnu zastaralé zásuvky. 10) Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek, a místa, kde vychází ze zařízení. 11) Používejte pouze doplňky a příslušenství stanovené výrobcem. 12) Stavějte výrobek pouze na vozík, stojan, trojnožku, držák nebo stůl stanovený výrobcem nebo dodávaný spolu se zařízením. Používáte-li vozík, dejte pozor, aby při převážení zařízení nedošlo ke zranění jeho překlopením. 13) Vypněte toto zařízení během bouřek nebo pokud se nepoužívá po delší dobu. 14) Veškerý servis nechte na kvalifikovaném servisním technikovi. Servis je zapotřebí, pokud se zařízení jakýmkoliv způsobem poškodí, například pokud dojde k poškození napájecí šňůry nebo zástrčky, při rozlití tekutiny nebo pádu předmětů do zařízení, při vystavení zařízení dešti nebo vlhkosti nebo pokud nefunguje normálně či spadlo. 27

8 <Pro zákazníky v Evropské unii> Baterie, akumulátory nebo zařízení obsahující baterie či akumulátory označené ikonkou přeškrtnuté popelnice na kolečkách nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Toto označení vychází z evropské směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech. Staré baterie, akumulátory a je obsahující zařízení při likvidaci odevzdávejte na určených sběrných místech. Do odpadu vyhozené baterie a akumulátory mají potenciálně vliv na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku přítomnosti nebezpečných látek, zejména těžkých kovů, jako je kadmium, olovo, nebo rtuť, jejichž chemická značka je uvedena pod ikonkou přeškrtnuté pojízdné popelnice. Svou spoluprací můžete přispět k zamezení podobných následků. Cd Podle evropské směrnice 2002/96/ES (o odpadních elektrických a elektronických zařízeních = OEEZ), nesmí být v členských státech EU tento výrobek označený ikonkou přeškrtnuté popelnice na kolečkách likvidován společně s komunálním odpadem. OEEZ: odpadní elektrická a elektronická zařízení V členském státě EU nakládejte při likvidaci s výrobkem řádně v souladu s právními předpisy daného státu, například vrácením výrobku prodejci. OEEZ mají potenciální vliv na životní prostředí a lidské zdraví z důvodu přítomnosti nebezpečných látek v nich. Svou spoluprací můžete přispět k zamezení podobných vlivů a ke zlepšení opětovného použití/recyklace/ dalších způsobů využití tohoto odpadu. 28

9 Názvy a funkce dílů Zadní panel * Ovládání hlasitosti (str. 37) Nastavuje hlasitost. Ovládání dolní propusti (L.P.F) (str. 38) Vylaďuje (ořezává) vysoké frekvence. Rozsah nastavení: 30 Hz až 150 Hz Přepínač dolní (L.P.F) (str. 38) Slouží k zapnutí a vypnutí dolní propusti (LPF). Koncovka vstupu XLR Do této koncovky připojte svůj AV zesilovač, pokud je jeho výstup pro subwoofer nebo linkový výstup opatřen XLR konektorem. * Pouze TD725SWMK2 Koncovky vstupu LINE (str. 34) Do těchto koncovek připojte výstup pro subwoofer nebo linkový výstup svého AV zesilovače. Koncovky výstupu LINE Převádějí vstupní signál z koncovky XLR vstupu, koncovky linkového vstupu nebo koncovky vstupu reproduktorů terminálů na linkovou úroveň a odesílají jej na výstup. (U tohoto výrobku to není spojeno s ovládáním hlasitosti subwooferu.) * * * *,, a jsou určeny pouze pro INPUT 2 Vstupní koncovky reproduktoru (str. 35) Do těchto koncovek připojte výstup pro reproduktor svého AV zesilovače, pokud nemá výstup pro subwoofer. Výstupní koncovky reproduktoru (str. 35) Beze změn odesílá na výstup vstupní signál ze vstupních koncovek reproduktoru. Spínač POWER (str. 36) Slouží k zapnutí a vypnutí napájení. Spínač AUTO POWER (str. 37) Zapíná a vypíná automatické napájení. Tip Funkce automatického napájení nemusí fungovat, pokud je připojen vstup reproduktor terminálu. Koncovka AC IN (str. 34, 35) Připojte ji k síťové zásuvce v domácnosti pomocí dodaného napájecího kabelu. 29

10 Přední panel Dálkový ovladač 30

11 Kontrolka Kontrolka POWER (str. 36) Svítí modře, pokud je zařízení zapnuté, a červeně, pokud je v pohotovostním stavu. Kontrolky INPUT (str. 36) Rozsvítí se kontrolka zvoleného vstupu. Kontrolka REVERSE (str. 38) Nesvítí při nastavení kladné fáze a svítí při nastavení záporné fáze. Kontrolka BASS (str. 38) Svítí během zvýraznění basů a nesvítí, když je zvýraznění basů vypnuto. Čidlo dálkového ovládání (str. 33) Přijímá signály z dálkového ovladače. Kontrolka VOL (str. 37) Pokud svítí, můžete nastavit hlasitost pomocí tlačítek UP/DOWN. Kontrolka LPF (str. 38) Pokud svítí, můžete nastavit dolní propust (LPF) pomocí tlačítek UP/DOWN. Ukazatel úrovně VOL/LPF (str. 36) Ukazuje hlasitost nebo dolní propust (LPF). Tlačítko Tlačítko POWER (str. 36) Přepíná mezi zapnutím a pohotovostním režimem. Tlačítko INPUT (str. 36) Přepíná mezi vstupy INPUT 1 a INPUT 2. Tlačítko REVERSE (str. 38) Přepíná mezi kladnou a zápornou fází. Tlačítko BASS (str. 38) Zapíná a vypíná zvýraznění basů. Tlačítko VOL/LPF SEL (str. 38) Přepíná mezi nastavováním hlasitosti nebo dolní propusti (LPF). Tlačítko DOWN (str. 38) Tlačítko UP (str. 37) Nastavuje hlasitost nebo dolní propust (LPF). Tlačítko MUTE (str. 36) Ztiší zvuk. Tlačítko DIMMER Slouží k nastavení jasu kontrolek. Každým stisknutím tlačítka se jas kontrolek změní v následujícím pořadí: jasný normální tlumený vypnuto. (Pokud je jas nastaven na vypnuto, svítí pouze kontrolka POWER.) 31

12 Vložení baterií do dálkového ovladače 1 Otevřete zadní kryt dálkového ovladače zatlačením na něj a vytažením ve směru šipky. 2 Vložte dvě baterie do prostoru pro baterie způsobem znázorněným na obrázku. Použijte baterie velikosti AA. 3 Zatlačením zadního krytu ve směru šipky prostor pro baterie uzavřete. Životnost přiložených baterií činí přibližně jeden rok. Když již dálkový ovladač přestává dobře fungovat, vyměňte baterie. Nespleťte si polaritu baterií (kladný (+) a záporný (-) pól). Nepoužívejte nové baterie spolu se starými. Nekombinujte různé typy baterií. POZOR V případě vytečení baterie setřete kapalinu z prostoru pro baterii a vyměňte baterie za nové. 32

13 Nastavení subwooferu Připevnění nožek Pokud hodláte subwoofer postavit na podlahu bez koberce, připevněte mu na spodní stranu nožky. Subwoofer Tip Při této práci jej položte na rozprostřený měkký ručník nebo jiný kus látky, aby nedošlo k poškrábání subwooferu nebo podlahy. Nožka 4 Umístění subwooferu Natočte přední panel ve směru sledování a poslechu. Umístíte-li budicí jednotku rovnoběžně s půdorysem místnosti, může dojít k vyrušení zvuku v důsledku jeho odrazů od stěn. Doporučujeme subwoofer umístit tak, aby s rovnoběžnými plochami svíral určitý úhel. Budicí jednotka Přední panel (Čidlo dálkového ovládání) Tip Umístěte subwoofer tak, aby na čidlo dálkového ovladače nedopadalo silné světlo, například sluneční paprsky. (Zařízení by v opačném případě nemuselo přijímat příkazy dálkového ovladače nebo by se mohly vyskytovat poruchy.) 33

14 Připojení subwooferu Obvyklé zapojení (pokud AV zesilovač vybaven výstupem pro subwoofer) Příklad zapojení 5.1 kanálové sestavy Přehrávač + AV zesilovač + TD712zMK2 + TD725SWMK2 (TD510MK2 + TD520SW ize zapojit stejným způsobem.) TD712zMK2 Do výstupní koncovky DVD přehrávače nebo jiného zařízení AV zesilovač Kabel reproduktoru (prodává se samostatně) RCA kabel (prodává se samostatně) TD725SWMK2 Výstup předního reproduktoru (L) Výstup předního reproduktoru (R) Výstup středního reproduktoru TD712zMK2 Surround výstup (L) Surround výstup (R) Po dokončení všech zapojení se ujistěte, že je přepínač POWER vypnutý a poté připojte napájecí kabel do zásuvky. Zapojte do jedné ze stran Napájecí kabel Do zásuvky Pokud je váš AV zesilovač vybaven jen jedním výstupní kanálem pro subwoofer, zapojte kabel buď do jedné z koncovek linkového vstupu, nebo použijte rozdělovací kabel (prodává se samostatně) a zapojte kabely do obou koncovek linkového vstupu. * Samostatně prodávané kabely zakoupíte u svého místního prodejce. 34

15 Tip Hlasitost (str. 37) a dolní propust (LPF) (str. 38) ize nastavovat nezávisle pomocí vstupů. Příklad zapojení: Zapojte výstup subwooferu surround sestavy do vstupu INPUT 1 Zapojte L/R výstupy zdroje stereofonního signálu do vstupu INPUT 2 Zapojení pomocí koncovek pro reproduktory (pokud AV zesilovač není vybaven výstupem pro subwoofer) Příklad zapojení 2.1 kanálové sestavy Přehrávač + AV zesilovač + TD712zMK2 + TD725SWMK2 (TD510MK2 + TD520SW ize zapojit stejným způsobem.) Kabel reproduktoru (prodává se samostatně) TD712zMK2 AV zesilovač TD725SWMK2 Kabel reproduktoru (prodává se samostatně) Kabel reproduktoru (prodává se samostatně) Po dokončení všech zapojení se ujistěte, že je přepínač POWER vypnutý a poté připojte napájecí kabel do zásuvky. Napájecí kabel Do zásuvky * Samostatně prodávané kabely zakoupíte u svého místního prodejce. 35

16 Základní použití (poslech zvuku) 1 Zapněte napájení. Zadní panel Přepínač POWER Svítí modře 2 Vyberte požadovaný vstup. Dálkový ovladač nebo Přední panel (INPUT) Rozsvítí se kontrolka zvoleného vstupu 3 Přehrávejte zdroj zvuku. Chcete-li nastavit kvalitu zvuku, viz Nastavení zvuku (str. 37). Ztišení Zvuk subwooferu můžete dočasně vypnout. Pro návrat do normálního stavu stiskněte opět tlačítko MUTE. Dálkový ovladač (Ukazatel úrovně VOL/LPF) Bliká bíle 4 Po dokončení poslechu přepněte napájení do pohotovostního stavu. Dálkový ovladač Svítí červeně 36

17 Automaticky zapíná a vypíná napájení (auto power) Subwoofer je schopen automatického zapnutí a vypnutí napájení na základě rozpoznání přítomnosti vstupního signálu. Zadní panel Spínač AUTO POWER Tip Napájení zapnuto Svítí modře 10 minut bez vstupního signálu Vstupní signál Pohotovost Svítí oranžově Funkce automatického napájení nemusí fungovat, pokud je připojen vstup reproduktor terminálu. V takovém případě přepněte zařízení do pohotovostního režimu pomocí dálkového ovladače. Při používání subwooferu s nastavenou extrémně nízkou hlasitostí přepněte spínač AUTO POWER do polohy vypnuto, aby nedošlo k poruše zařízení. Nastavení zvuku Nastavení hlasitosti 1 Nastavte hlasitost na - (nejnižší úroveň). Ovládání hlasitosti na zadním panelu 2 3 Přehrávejte zdroj zvuku. Nastavte hlasitost zesilovače na úroveň, při které obvykle posloucháte hudbu. Zvyšte hlasitost subwooferu a vyvažte ji dle momentálně používaných reproduktorů. Hlasitost můžete také nastavit pomocí ovládání hlasitosti na zadním panelu. Dálkový ovladač nebo Přední panel (VOL/LPF) Svítí 37

18 Nastavení LPF Tato funkce vypíná zvuky o vyšší než nastavené frekvenci. Při přehrávání CD a podobných médií doporučujeme nastavit LPF na subwooferu, při přehrávání prostorových zvukových zdrojů, jako je Blu-ray, doporučujeme vypnout L.P.F přepínač a nastavit LPF na přehrávači nebo AV zesilovači. 1 Zapněte L.P.F přepínač. Zadní panel Přepínač dolní propusti (L.P.F) 2 Nastavte LPF. Hlasitost ize také nastavit pomocí ovládání dolní propusti (LPF) na zadním panelu. Dálkový ovladač nebo Přední panel (VOL/LPF) Svítí V případě, že je nižší až střední rozsah nedostatečný, nastavte frekvenci výše. (Rozsah: 30 Hz až 150 Hz) Přepínání polarity fáze 1 Přepínáním polarity zvolit takový způsob reprodukce, při němž budou basy nejbohatší. Dálkový ovladač nebo Přední panel Kladná fáze: Vypnuto (výchozí nastavení) Záporná fáze: Svítí Přepínání zvýraznění basů (BASS) Můžete zapínat a vypínat zvýraznění basů. Pro návrat do normálního stavu stiskněte opět tlačítko BASS. Dálkový ovladač nebo Přední panel ON: Svítí OFF: Vypnuto (výchozí nastavení) 38

19 Čištění a údržba V případě, že je subwoofer obzvláště silně ušpiněn, jemně jej otřete měkkým hadříkem namočeným do zředěného neutrálního čisticího prostředku a poté čištění dokončete suchým hadříkem. Nepoužívejte ředidlo, benzín ani jiná rozpouštědla. (Mohlo by dojít k poškození povrchové úpravy skříně subwooferu.) Benzín Ředidlo POZOR Před očištěním subwooferu vždy vypněte napájení a odpojte napájecí šňůru ze zásuvky. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zranění. Když dojde k potížím Pokud se při chodu subwooferu vyskytnou potíže, vypněte vypínač POWER na zadním panelu a poté jej znovu zapněte. Pokud Příčiny se při potíží chodu subwooferu vyskytnou potíže, vypněte vypínač POWER na zadním panelu a poté Subwoofer jej znovu byl zapněte. vystaven silnému nárazu, statické elektřině nebo potížím s napájecím napětím způsobeným úderem blesku. Subwoofer byl nesprávně používán. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se prosím na zákaznický servis. (str. 41) 39

20 Technické údaje TD725SWMK2 TD520SW Jmenovitý výkon 500 W (při THD: 1%) 250 W (při THD: 1%) Celkové harmonické zkreslení Poměr signál-šum Frekvenční odezva přehrávání Vstup Citlivost vstupu Vstupní impedance 0,05% (při 50 Hz, 1/2 jmenovitého výkonu) 95 db nebo vyšší 20 Hz až 150 Hz (-10 db) (REŽIM ZVÝRAZNĚNÍ BASŮ, DOLNÍ PROPUST (LPF) 150 Hz) LINE (stereo), 2 vstupy Úroveň reproduktoru, 1 vstup XLR (stereo), 1 vstup * Kolík číslo 2 je kladná fáze (HOT). Na vstupu LINE a XLR 10 kω nebo vyšší Na vstupu úroveň reproduktoru 3 kω LINE 50 mvrms (100 Hz) 25 Hz až 150 Hz (-10 db) (REŽIM ZVÝRAZNĚNÍ BASŮ, DOLNÍ PROPUST (LPF) 150 Hz) LINE (stereo), 2 vstupy Úroveň reproduktoru, 1 vstup Na vstupu LINE 10 kω nebo vyšší Na vstupu úroveň reproduktoru 3 kω Výstup LINE (stereo) 1 výstup a úroveň reproduktoru 1 výstup Spotřeba energie 110 W 65 W Spotřeba v pohotovostním režimu 0,5 W nebo méně Rozměry budicí jednotky 2 25 cm 2 20 cm Vnější rozměry (mm) Š 545 V 500 H 524 (včetně výstupků) Hmotnost (1 jednotka) Cca 51 kg Cca 37 kg Š 459 V 420 H 444 (včetně výstupků) * Technické charakteristiky a vzhled zařízení se mohou vzhledem k neustálému vylepšování výrobku měnit bez předchozího upozornění. 40

21 Záruka a pozáruční servis Zákaznický servis pro dotazy související s užíváním, péčí a opravami výrobku Pro Velkou Británii: Fujitsu Ten (Europe) GmbH, britská pobočka Pro ostatní země: Obraťte se prosím na prodejce/distributora ve vaší zemi. Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Záruka Záruční doba: Jeden rok (dva roky pro členské země EU) ode dne zakoupení. I během záruční doby vám může být účtován poplatek za služby. O podrobnostech se prosím nechte informovat. Minimální doba uchování výkonových dílů pro opravy Výkonové díly pro opravu jsou díly nutné pro zachování výkonu výrobku. Minimální doba uchování výkonových dílů pro opravu činí u tohoto výrobku osm let od ukončení výroby. Opravy během záruční doby Tento výrobek bude opraven v souladu s ustanoveními o záruce. Opravy po uplynutí záruční doby V případě, že lze výrobek opravou zprovoznit, bude na požádání opraven za poplatek. Bezpečnostní kontrola Aby vám co nejdéle vydrželo, pravidelně své audio vybavení kontrolujte! Všimli jste si některého z těchto příznaků? Napájecí kabel nebo zástrčka jsou nezvykle horké. Je cítit zápach spáleniny. V napájecím kabelu jsou hluboké zářezy nebo je zdeformovaný. Jiné potíže nebo závady. Přestaňte výrobek používat Aby u výrobku nedošlo k poruše nebo aby nezpůsobil nehodu, vypněte přepínač POWER, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a požádejte o prohlídku výrobku. Pro předpokládanou výši poplatku za kontrolu a opravy výrobku se obraťte na výše uvedené kontakty. 41

22 POZNÁMKA

23 B700 (CZ)

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

NGTA602/NGTA704. Automobilový zesilovač

NGTA602/NGTA704. Automobilový zesilovač NGTA602/NGTA704 Automobilový zesilovač Uživatelská příručka Jako příklad jsou v této příručce znázorněny obrázky modelu NGTA704. Obsah Informace k bezpečnému používání... 2 Seznam příslušenství... 2 Funkce

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levé/pravé 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto 6. Mikrofon 7. Vyvážení úrovně zvuku ve sluchátkách 8. Baterie Vysílací

Více

Vlastnosti. Obsah balení:

Vlastnosti. Obsah balení: Obsah Čeština Vlastnosti... 2 Bezpečnost... 3 Funkce a ovládací prvky... 4 Připojení... 5 Dálkový ovladač... 7 Přehled funkcí dálkového ovladače... 8 Řešení potíží... 9 Technické údaje... 10 1 Vlastnosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Sada bezdrátových mikrofonů s UHF přijímačem

NÁVOD K POUŽITÍ. Sada bezdrátových mikrofonů s UHF přijímačem NÁVOD K POUŽITÍ Sada bezdrátových mikrofonů s UHF přijímačem Uchovejte pro další použiti! 13063216 Omnitronic UHF-204 bezdrátový mikr. 4 kanálový 863.01 až 864.99MHz Kopírování zakázáno 1 / 8 Návod k obsluze

Více

Uživatelská příručka. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 5/13

Uživatelská příručka. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 5/13 Uživatelská příručka A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 5/13 2013 ADJ Products, LLC všechna práva vyhrazena. Informace, specifikace, nákresy, obrázky a

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY NÁSTROJ POUŽÍVEJTE AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI. Pro adaptér napájení

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY NÁSTROJ POUŽÍVEJTE AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI. Pro adaptér napájení Česky BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY NÁSTROJ POUŽÍVEJTE AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI Pro adaptér napájení UPOZORNĚNÍ Tento adaptér napájení je určen výhradně k použití se zařízeními Yamaha. Nepoužívejte

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

KS-40A Aktivní 2pásmové monitory 2 x 10 W RMS Uživatelská příručka AUDIO PARTNER s.r.o. 1

KS-40A Aktivní 2pásmové monitory 2 x 10 W RMS Uživatelská příručka AUDIO PARTNER s.r.o. 1 KS-40A Aktivní 2pásmové monitory 2 x 10 W RMS Uživatelská příručka AUDIO PARTNER s.r.o. 1 Cílem návodu je seznámit uživatele s funkcemi nástroje a proto všechny běžné termíny nemusí být dopodrobna vysvětleny.

Více

ČESKY. Vlastnosti. Příslušenství. Obsah. Obecné informace. Obecné informace Zásady... 2 Ovládací prvky a indikátory... 3-5

ČESKY. Vlastnosti. Příslušenství. Obsah. Obecné informace. Obecné informace Zásady... 2 Ovládací prvky a indikátory... 3-5 Příslušenství Vlastnosti Zkontrolujte, zda je součástí přístroje následující příslušenství. Dálkové ovládání x 1 Kabel RCA (2 piny - 2 piny) x 1 SRS WOW vylepšuje dynamický zvukový výkon komprimovaného

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

OBSAH. INFORMACE SOFTWARE TECHNICKÁ PODPORA www.mascom.cz tel.: 257 912 646

OBSAH. INFORMACE SOFTWARE TECHNICKÁ PODPORA www.mascom.cz tel.: 257 912 646 OBSAH Bezpečnostní opatření...3 Vlastnosti a ovládací prvky...5 Standardně dodávané doplňkové vybavení...4 Přední panel...4 Zadní panel...5 Dálkové ovládání...6 Instalace zařízení...7 Příprava dálkového

Více

Plena Výkonové zesilovače

Plena Výkonové zesilovače Plena Výkonové zesilovače Návod k instalaci a obsluze LBB 1930 LBB 1935 LBB 1938 Pravidla bezpečnosti 1. Přečtěte si návod - Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte všechna bezpečnostní upozornění

Více

Stereo Turntable System

Stereo Turntable System Stereo Turntable System Stereofonní gramofon Návod k obsluze Gramofon stereofoniczny Instrukcja obsługi Stereofonický gramofón Návod k obsluhe Sztereó lemezjátszó Kezelési útmutató CZ PL SK HU PS-J20 2000

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3

Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3 Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3 Upozornění... 3 Části a jejich funkce... 4 Instalace baterií... 6 Zapojení... 6 Za/vypnutí přístroje... 7 Hraní... 7 Specifikace... 8 Výpis

Více

AD-125. Návod k obsluze. Audio distribuční zesilovač AD-125A

AD-125. Návod k obsluze. Audio distribuční zesilovač AD-125A Návod k obsluze Audio distribuční zesilovač AD-125A DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Přečtěte si návod - Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte všechna bezpečnostní upozornění a návod k použití.

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

Koncový zesilovač. Obj. č.: 37 35 14. Obj. č.: 37 35 15

Koncový zesilovač. Obj. č.: 37 35 14. Obj. č.: 37 35 15 Účel použití Koncový zesilovač Raveland je určen pro zesílení nízko úrovňových audio signálů ve vozidlech. Tento výrobek se smí provozovat, jen když je připojen k napájení 12 V DC v automobilu a záporný

Více

Ovládání přední panel.

Ovládání přední panel. V-01 Plus DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Zesilovač chraňte před vlhkostí. Je-li poškozen napájecí kabel, zesilovač nepoužívejte. Zapojujete-li zesilovač do systému, nejprve jej vypněte. Zesilovač nerozebírejte. Zesilovač

Více

A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě.

A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě. PŘENOSNÉ RÁDIO S CD PŘEHRÁVAČEM A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě. Symbol blesku označuje nebezpečí, že přístroj

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT50 BT25. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT50 BT25. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips BT50 BT25 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT2200. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT2200. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips BT2200 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 2

Více

SET 830 TV a SET 830 S

SET 830 TV a SET 830 S SET 830 TV a SET 830 S Naše organizace Unie neslyšících Brno je iniciátorem a patronem (od r.1997) Telefonní operátorské služby pro neslyšící Telefonica O2 Czech republic, a.s. Návod k obsluze SET 830

Více

AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY

AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE Verze 2.0 Září 2004 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neodizolovaného

Více

Konferenèní systém CCS 800

Konferenèní systém CCS 800 Konferenèní systém Návod k použití CCS 800 BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ VÝSTRAHA: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE KRYTY PØÍSTROJE. UVNITØ PØÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ ÈÁSTI OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM.

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 372592 Návod k obsluze Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Party System 100W

NÁVOD K POUŽITÍ Party System 100W NÁVOD K POUŽITÍ Party System 100W Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno SK170717 Skytec Party System 100W 1 / 7 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou a vlhkostí Odpojte přístroj

Více

PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY ŘADY ART 7

PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY ŘADY ART 7 PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY ŘADY ART 7 STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Přečtěte si tyto pokyny. 2. Uschovejte si tyto pokyny. 3 Dbejte všech varování. 4 Dodržujte všechny pokyny. 5.

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

KAIFAT SÉRIE M! UŽIVATELSKÝ MANUÁL#!!! 2014 AUDIO PARTNER s.r.o.

KAIFAT SÉRIE M! UŽIVATELSKÝ MANUÁL#!!! 2014 AUDIO PARTNER s.r.o. KAIFAT SÉRIE M UŽIVATELSKÝ MANUÁL# DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VÝSTRAHA: Neodstraňujte vrchní nebo zadní kryt přístroje, zabráníte tak riziku elektrického šoku. Uvnitř se nenacházejí žádné součásti

Více

Celolampový kytarový zesilovač. Uživatelský manuál. Nejprve si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! 2012 Audio Partner s.r.o.

Celolampový kytarový zesilovač. Uživatelský manuál. Nejprve si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! 2012 Audio Partner s.r.o. Celolampový kytarový zesilovač Uživatelský manuál Nejprve si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! Přední panel 1 Input (Vstup) Nesymetrický vstup jack 6,3 mm. Sem zapojte kabel z kytary. 2 Gain (Zesílení)

Více

Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka

Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka CECHYA-0080 7018062 Upozornění Než tento produkt začnete používat, pečlivě si přečtěte tuto instrukční příručku. Přečtěte si také pokyny k používání

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 37 08 41 Obj. č.: 37 08 42 Stereofonní režim provozu... 4 Připojení 4-kanálového zesilovače...4 Připojení 2-kanálového zesilovače...5 Režim s přemostěnými reproduktory

Více

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Infrazářič Návod k použití...2-12

Infrazářič Návod k použití...2-12 IL 50 CZ Infrazářič Návod k použití...2-12 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de 0483 Česky Obsah

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 05 51

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 05 51 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 35 05 51 Systém prostorového zvuku (5.1-kanálový) mivoc HXA 5000 pro domácí kino s aktivním superhloubkovým reproduktorem (anglicky subwooferem ) - sice s malými kompaktními rozměry,

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

SUB 800A, 810A, 1200A, ZS 260

SUB 800A, 810A, 1200A, ZS 260 SUB 800A, 810A, 1200A, ZS 260 Úvodem: Aktivní subwoofery SUB 800A, 810A a SUB 1200A, disponují 8 nebo 12" reproduktorem v bassreflexové ozvučnici, regulací hlasitosti, přeladitelnou výhybkou, invertováním

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

Budík s projekcí a rádiem TC20

Budík s projekcí a rádiem TC20 Budík s projekcí a rádiem TC20 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Více

VAROVÁNÍ: Snížení rizika požáru nebo úrazu dosáhnete, nebudete-li tento produkt vystavovat dešti a vlhkosti.

VAROVÁNÍ: Snížení rizika požáru nebo úrazu dosáhnete, nebudete-li tento produkt vystavovat dešti a vlhkosti. Uživatelský manuál DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si instrukce. Řiďte se těmito instrukcemi. Dbejte všech varování. Sledujte veškeré instrukce. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.

Více

Výkonový zesilovač KS-AX4700 KS-AX4500 NÁVOD K POUŽITÍ

Výkonový zesilovač KS-AX4700 KS-AX4500 NÁVOD K POUŽITÍ Výkonový zesilovač NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických

Více

MK 20 Přenosné klávesy

MK 20 Přenosné klávesy MK 20 Přenosné klávesy Uživatelský manuál 2015 AUDIO PARTNER s.r.o. 1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A POKYNY POZOR! RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU! NEOTVÍREJTE! VAROVÁNÍ: NEODSTRAŇUJTE ŠROUBY, ZABRÁNÍTE TAK VZNIKU POŽÁRU

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

KAIFAT S610A, S815A, S1018A

KAIFAT S610A, S815A, S1018A KAIFAT S610A, S815A, S1018A Manuál k ozvučovací sestavě 1 2015 AUDIO PARTNER s.r.o. OBSAH 1) Vlastnosti a parametry 2) Zapojení a ovládací prvky 3) Technická data 4) Příslušenství 5) Řešení problémů 1)

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Průvodce rychlou instalací DA-10294 Děkujeme vám za zakoupení DIGITUS DA-10294. Toto zařízení bylo speciálně vyvinuto pro přehrávání hudby přes Bluetooth z vašeho

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. 1 x 9 V bloková baterie. Frekvenční rozsah rádia FM

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. 1 x 9 V bloková baterie. Frekvenční rozsah rádia FM Rádio s budíkem Model Síťové napětí Příkon Elektr. třída ochrany Baterie NÁVOD K OBSLUZE CZECH Frekvenční rozsah rádia AM Frekvenční rozsah rádia FM Netto váha CR-2747 230-240 V ~ 50 Hz 3 Watt II 1 x 9

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7

NÁVOD K POUŽITÍ. LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7 NÁVOD K POUŽITÍ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

Fox 2175. elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ

Fox 2175. elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ Fox 2175 elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ UPOZORNĚNÍ Prosíme, dodržujte následující pravidla pro používání, abyste sebe nebo osoby ve vaší blízkosti nezranili a rovněž, abyste nepoškodili okolní zařízení.

Více

Návod k obsluze SET900

Návod k obsluze SET900 Návod k obsluze SET900 SET900 je bezdrátová naslouchací infra souprava a zároveň mobilní zvukový zesilovač v jednom. Přístroj umožňuje uživateli poslouchat v domácím prostředí hudbu nebo TV přijímač, aniž

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

PDX-5 4 KANÁLOVÝ + MONO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ

PDX-5 4 KANÁLOVÝ + MONO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ K VYUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R PDX- KANÁLOVÝ + MONO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ NÁVOD K OBSLUZE Prosím pročtěte tento manuál abyste mohli maximálně využít vynikající výkon a schopnosti zařízení, poté návod uložte

Více

PMS 410 výkonový mix. pult

PMS 410 výkonový mix. pult PMS 410 výkonový mix. pult Stránka č. 1 Úvodem: Výkonový mixážní pult PMS 410 je elektronické zařízení, které umožňuje směšovat 4 monofonní signály a 2 stereofonní signály. Z toho monofonní signály můžete

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 2 Bezpečnostní opatření Umístění Použití přístroje v následujících místech může způsobit poškození a nefunkčnost. Na přímém slunečním světle Na místech s extrémními teplotami a vlhkostí

Více

Pokyny pro uživatele 10/10. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu

Pokyny pro uživatele 10/10. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Pokyny pro uživatele 10/10 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Obsah ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 PROVOZ... 4 FOTOMETRICKÝ GRAF... 4 VÝMĚNA GOBO...

Více

KORU PHONO PŘEDZESILOVAČ - MANUÁL

KORU PHONO PŘEDZESILOVAČ - MANUÁL KORU PHONO PŘEDZESILOVAČ - MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem phono předzesilovače Plinius Koru. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho předzesilovače a poskytne

Více

MIXÁŽNÍ PULT- typ DJ-ONE

MIXÁŽNÍ PULT- typ DJ-ONE - 1 - NÁVOD K OBSLUZE MIXÁŽNÍ PULT- typ DJ-ONE Obj.č.: 369 632 Tento Návod k obsluze patří k tomuto výrobku. Obsahuje důležitá upozornění pro vlastní činnost výrobku a pro jeho zacházení. Dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

MBD 822, 922 bezdrátové mikrofony

MBD 822, 922 bezdrátové mikrofony MBD 822, 922 bezdrátové mikrofony Stránka č. 1 Úvodem: Bezdrátový systém MBD 822 se skládá z přijímače a 2 ručních mikrofonů. Bezdrátový systém MBD 922 se skládá z přijímače a 2 vysílačů za opasek, do

Více

OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU

OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Popis přístroje Užití zesilovače zvuku Nastavte hlasitost na

Více

PMS 206 výkonový mix. pult

PMS 206 výkonový mix. pult PMS 206 výkonový mix. pult Stránka č. 1 Úvodem: Výkonový mixážní pult PMS 206 je elektronické zařízení, které umožňuje směšovat 2 monofonní signály a 2 stereofonní signály. Z toho monofonní signály můžete

Více

P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL

P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem integrovaného zesilovače Plinius P10. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne Vám veškeré

Více

INDUKČNÍ KOMUNIKAČNÍ SMYČKA LA 90

INDUKČNÍ KOMUNIKAČNÍ SMYČKA LA 90 Prodejce: Widex Line spol. s r.o., Bohušovická 230/12, 190 00 Praha 9 Tel.: 283 882 217, info@widex.cz, www.widex.cz INDUKČNÍ KOMUNIKAČNÍ SMYČKA LA 90 A 4209 0 Návod k použití Čelní pohled: Zadní pohled:

Více

LARGO 70, 120, 130 HIFI reprosoustavy

LARGO 70, 120, 130 HIFI reprosoustavy LARGO 70, 120, 130 HIFI reprosoustavy Úvodem: O nových reprosoustavách řady Largo můžeme směle říci, že ve své cenové kategorii posouvají laťku designového zpracování i zvukového projevu. Více, než roční

Více

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky USB gramofon RF100 Vlastnosti výrobku Plně automatický gramofon Řemínkový pohon Omezený zdvih raménka přenosky Hliníkový talíř 33 1/3 a 45 otáček za minutu USB rozhraní pro digitalizaci záznamu Vestavěný

Více

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Uživatelská příručka 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 5 Tabulka výchozího nastavení 6 Specifikace 7 Detail konektoru kabelu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 FDB 2004-E 3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 4 FIG. D 02 FDB 2004-E 5 01 FIG. E 1 2 02 03 33 mm FAR GROUP EUROPE Contents 19 CZ Vibrační bruska NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto vibrační

Více

LB 88 z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití

LB 88 z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití LB 88 CZ z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com Česky Vážená zákaznice, vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49 PA-4000 (obj. č.: 30 09 39): Výkon (sinus) 2 x 120 W, hudební výkon 400 W PA-7000 (obj. č.: 30 09 49): Výkon (sinus) 2 x 220 W, hudební výkon 700 W Tento návod

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

Zesilovače řady KLR KLR 2000, KLR 3200, KLR 4000, KLR 5000. Návod k obsluze

Zesilovače řady KLR KLR 2000, KLR 3200, KLR 4000, KLR 5000. Návod k obsluze Zesilovače řady KLR KLR 2000, KLR 3200, KLR 4000, KLR 5000 Návod k obsluze Všechny ochranné známky uvedené v tomto dokumentu, jsou majetkem příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena Obsah Úvod...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. PM-222 DJ Mixer

NÁVOD K POUŽITÍ. PM-222 DJ Mixer NÁVOD K POUŽITÍ PM-222 DJ Mixer Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 10006819 Omnitronic PM-222, 2-kanálový DJ mixpult 1 / 8 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte tento přístroj před deštěm a vlhkem!

Více

F-OS-685Y. Barevná CCD kamera (stropní provedení)

F-OS-685Y. Barevná CCD kamera (stropní provedení) F-OS-685Y Barevná CCD kamera (stropní provedení) Úvod Děkujeme, že jste si koupili tento výrobek. V tomto návodu je zmíněno více typů CCD kamer a jejich vlastností. Tyto kamery jsou vybaveny CCD a DSP

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1137. CS Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1137. CS Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1137 CS Příručka pro uživatele a b c d e l k j i h g f m o n CS 1 Důležité informace Bezpečnost Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly

Více

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 9100 INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem integrovaného zesilovače Plinius 9100. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne

Více

JPA 1080 rozhlasová ústředna

JPA 1080 rozhlasová ústředna JPA 1080 rozhlasová ústředna Stránka č. 1 Úvodem: JPA 1080 je modelem stereofonní rozhlasové ústředny, kompaktního rozměru, s vestavěným Mp3 přehrávačem z USB flash paměti. Ústředna je vybavena montážní

Více