Konferenèní systém CCS 800

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konferenèní systém CCS 800"

Transkript

1 Konferenèní systém Návod k použití CCS 800

2 BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ VÝSTRAHA: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE KRYTY PØÍSTROJE. UVNITØ PØÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ ÈÁSTI OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM. OPRAVY PØENECHTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKÙM. Tento štítek mùže být z dùvodu prostorových omezení umístìn na spodní èásti pøístroje. Symbol blesku s ukonèením ve tvaru šípu umístìný v rovnostranném trojúhelníku upozoròuje uživatele, že uvnitø pøístroje jsou neizolovaná místa s nebezpeèným napìtím. Velikost napìtí na takovýchto místech pøedstavuje riziko úrazu elektrickým proudem. Symbol vykøièníku umístìný v rovnostranném trojúhelníku upozoròuje uživatele, že v literatuøe dodávané s pøístrojem jsou uvedeny dùležité instrukce týkající se používání a údržby (oprav) pøístroje. Upozornìní: Pokud pøístroj není urèen pro venkovní použití, nevystavujte jej dešti ani vlhkosti. Pøedejdete tak možnosti vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pozor: Instalaci pøístroje je oprávnìn provést pouze kvalifikovaný servisní pracovník, a to v souladu s místními elektrotechnickými normami. Odpojení napájení: Po pøipojení napájecí šòùry k napájení je do pøístroje pøivedeno napájecí napìtí - to platí pro pøístroje s vypínaèem i bez vypínaèe. Jestliže je pøístroj vybaven vypínaèem (ON-OFF), pak bude pracovat pouze bude-li tento vypínaè v poloze ON. Pro odpojení napájení slouží u všech pøístrojù sí ová šòùra. PRÁVA ZMÌNY SPECIFIKACÍ VÝROBKU VYHRAZENA. INFORMACE POSKYTNUTÉ FIRMOU PHILIPS COMMUNICATION & SECURITY SYSTEMS (PCSS) JSOU POVAŽOVÁNY ZA PØESNÉ A SPOLEHLIVÉ, PCSS VŠAK NENESE ŽÁDNOU ODPOVÌDNOST ZA JEJICH POUŽITÍ ANI ZA PORUŠENÍ PATENTOVÝCH ANI JINÝCH PRÁV TØETÍCH STRAN, KTERÉ MOHOU Z JEJICH POUŽITÍ VYPLYNOUT. PCSS TÍMTO NEUDÌLUJE ŽÁDNOU LICENCI ANI ŽÁDNÁ JINÁ PRÁVA Philips Electronics N.V. Všechna práva vyhrazena. Philips je registrovaná ochranná známka Philips Electronics North America Corporation Všechna práva pøísnì vyhrazena. Reprodukce tohoto návodu tøetími stranami jakýmkoliv zpùsobem je bez pøedchozího písemného souhlasu pøísnì zakázána. Z dùvodu neustálého vylepšování výrobkù si Philips vyhrazuje právo zmìny specifikací kterékoliv èásti nebo systému bez pøedchozího oznámení. 2

3 OBSAH 1. O TOMTO NÁVODU ÚVOD JEDNOTKA OVLÁDÁNÍ A NAPÁJENÍ JEDNOTKA DELEGÁTA (A) JEDNOTKA PØEDSEDAJÍCÍHO (B) INSTALACE A PROVOZ SYSTÉMU PØÍÈINY MOŽNÝCH PROBLÉMÙ A JEJICH ODSTRANÌNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY PØÍLOHA INSTALACE PROVOZ

4 DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY 1. Pøeètìte si návod - Pøed uvedením pøístroje do provozu si pøeètìte všechna bezpeènostní upozornìní a návod k použití. 2. Návod uschovejte - Bezpeènostní upozornìní a návod k použití uschovejte pro pozdìjší nahlédnutí. 3. Dbejte varování - Mìjte na zøeteli všechna varování uvedená na pøístroji a v návodu k použití. 4. Øiïte se návodem - Øiïte se všemi pokyny uvedenými v návodu k použití. 5. Èištìní - Pøed èištìním pøístroj odpojte od sítì. K èištìní nepoužívejte tekutých nebo aerosolových èisticích prostøedkù. Pøístroj èistìte vlhkou tkaninou. 6. Pøipojená zaøízení - K pøístroji nepøipojujte žádné zaøízení, které není doporuèené výrobcem tohoto pøístroje. Pøipojení nedoporuèeného zaøízení pøedstavuje bezpeènostní riziko. 7. Voda a vlhkost - Nepoužívejte tento pøístroj v blízkosti vody - tedy napøíklad blízko vany, umyvadla, kuchyòského døezu nebo prádelní vany, ve vlhkém prostøedí, v blízkosti plaveckého bazénu, pøi nechránìné venkovní instalaci nebo v prostorech klasifikovaných jako vlhký prostor. 8. Pøíslušenství - Neumís ujte pøístroj na nestabilní podstavce, stativy, trojnožky nebo police. Pøístroj by mohl spadnout, vážnì se poškodit a zpùsobit zranìní obsluze. Používejte pouze podstavce, stativy, trojnožky nebo police výrobcem doporuèené nebo prodávané pøímo s tímto pøístrojem. Pøi jakékoliv montáži pøístroje se øiïte pokyny výrobce a používejte pouze montážní pøíslušenství výrobcem doporuèené. S pøístrojem pøeváženým na vozíku je nutno pohybovat opatrnì. Rychlá zastavení, nadmìrná zrychlení a nerovné povrchy mohou zavinit pøevrhnutí vozíku s pøístrojem. 9. Vìtrání - Pokud jsou na pøístroji otvory, zabezpeèují vìtrání a zajiš ují spolehlivý provoz a ochranu pøístroje pøed pøehøíváním. Tyto otvory nesmìjí být zakryty. Pøístroj nesmí být zabudován do sestavy, pokud nebude zajištìno øádné vìtrání nebo pokud nebude pøihlédnuto k pøípadným dalším pokynùm výrobce. 10. Napájení - Pøístroj smí být napájen pouze z druhu zdroje uvedeného na výrobním štítku. Pokud si nejste jisti typem zdroje, který k napájení pøístroje hodláte použít, konzultujte jej s prodejcem pøístroje. Pokud je pøístroj urèen pro napájení z baterií nebo z jiných zdrojù, øiïte se pokyny uvedenými v návodu k použití. 11. Nulování - Pøístroj mùže být vybaven zástrèkou s otvorem pro ochranný kolík. Z bezpeènostních dùvodù lze tento typ zástrèky zasunout pouze do odpovídajícího typu zásuvky (tj. do zásuvky s ochranným kolíkem). Pokud do vaší zásuvky zástrèku pøístroje nelze zapojit, obra te se na elektroinstalatéra a nechejte zásuvku vymìnit. Ochranná funkce nulování nesmí být narušena. 12. Ochrana sí ové šòùry - Sí ové šòùry by mìly být vedeny tak, aby po nich nebylo možné šlapat a aby pøedmìty umístìné na nebo vedle šòùry nezpùsobily její pøiskøípnutí. Vìnujte zvláštní pozornost zásuvkám, zástrèkám a místu, ve kterém sí ová šòùra vychází z pøístroje. 13. Pøetížení - Nepøetìžujte zásuvky ani prodlužovací šòùry - jejich pøetížení mùže zpùsobit nebezpeèí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. 4

5 14. Vniknutí pøedmìtù a tekutin - Do pøístroje nikdy vìtracími otvory nevsouvejte žádné pøedmìty. Vložený pøedmìt by se mohl dotknout místa s vysokým napìtím nebo zpùsobit zkrat, což mùže vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Na pøístroj nikdy nelijte žádnou tekutinu. 15. Opravy - Pøístroj se nikdy nepokoušejte opravit sami. Otevøení pøístroje nebo sejmutí jeho krytù vás mùže vystavit nebezpeènému napìtí nebo jinému nebezpeèí. Veškeré opravy pøenechejte kvalifikovaným servisním pracovníkùm. 16. Poškození vyžadující opravu - Dojde-li k následujícímu, odpojte pøístroj ze zásuvky a pøedejte jej kvalifikovanému servisnímu pracovníkovi: a. Je poškozena sí ová šòùra nebo zástrèka. b. Na pøístroj byla rozlita tekutina nebo do nìj spadl pøedmìt. c. Pøístroj byl vystaven dešti nebo vodì. d. Pøi zacházení podle návodu k použití pøístroj nepracuje správnì. Nastavujte pouze ovládací prvky popsané v návodu k použití. Nesprávné nastavení jiných ovládacích prvkù mùže pøístroj poškodit a obnovení funkce pøístroje pak mùže vyžadovat rozsáhlou opravu. e. Pøístroj spadl nebo je poškozena jeho skøíòka. f. Nastala patrná zmìna ve funkci pøístroje nebo v jeho výkonu. 17. Náhradní díly - Jsou-li k opravì potøebné náhradní díly, ujistìte se, že servisní pracovník použil díly specifikované výrobcem pøístroje nebo takové díly, které mají shodné parametry jako díly pùvodní. Nahrazení pùvodních dílù nevhodnými mùže zpùsobit nebezpeèí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiné nebezpeèí. 18. Bezpeènostní zkouška - Po dokonèení jakéhokoliv servisního zásahu nebo opravy pøístroje požádejte servisního pracovníka o provedení bezpeènostní zkoušky, kterou prokáže, že je pøístroj zpùsobilý øádného provozu. 19. Zemnìní koaxiálního vedení - Je-li pøístroj pøipojen ke vnìjšímu kabelovému systému, pøesvìdète se, že kabelový systém je uzemnìn. 20. Ochrana pøed poškozením bleskem - Jako další ochranu pøístroje pøed bleskem pøi bouøce nebo bude-li pøístroj po delší dobu opuštìn a nepoužíván, odpojte sí ovou zástrèku ze zásuvky i kabelový systém. Zabráníte tak poškození pøístroje bleskem nebo napì ovou špièkou v síti. 5

6 1 O TOMTO NÁVODU V tomto návodu k použití jsou uvedeny všechny informace nutné pro instalaci a provoz konferenèního systému CCS 800. ZVYKLOSTI Varování: Varování upozoròují na pokyny, které musíte dodržet v zájmu vlastní bezpeènosti. Výstraha: Výstrahy upozoròují na pokyny, které je nutno dodržet, aby nedošlo k poškození zaøízení. Poznámky: Poznámky upozoròují na zvláštní pokyny, tipy nebo jiné užiteèné informace. 2 ÚVOD Konferenèní systém Philips CCS 800 je urèen pro použití na setkáních a konferencích s menším poètem úèastníkù. Srdcem konferenèního systému je jednotka ovládání a napájení. Tato jednotka ovládá mikrofony jednotky pøedsedajícího a jednotek delegátù a souèasnì zajiš uje i audio vstupy a výstupy celého systému. Jednotka také zajiš uje napájení sebe sama, jednotky(-tek) pøedsedajícího(-ch) a jednotek delegátù. Jednotky delegáta umožòují úèastníkùm aktivní zapojení do diskuse (tj. hovor a poslech). K tomu slouží mikrofon ovládaný tlaèítkem zapnout/vypnout a zabudovaný reproduktor nebo externí sluchátka. Jednotka pøedsedajícího má stejnou funkci jako jednotka delegáta, ale navíc má pøednostní tlaèítko, které pøedsedajícímu umožòuje (podle toho, jak je tato jednotka nastavena) øídit diskusi doèasným nebo trvalým pøevzetím slova a umlèením všech aktivních mikrofonù. Konferenèní systém Philips CCS 800 se skládá z: Jedné jednotky ovládání a napájení (viz obrázek na stranì 7). Maximálnì 50 jednotek, z nichž jedna nebo více je jednotka(-ky) pøedsedajícího. Prodlužovacích kabelù, pokud je jejich použití nutné (5 m nebo 10 m). Periferních audio a/nebo telekomunikaèních zaøízení. 6

7 3 JEDNOTKA OVLÁDÁNÍ A NAPÁJENÍ 1 Sí ový vypínaè 2 LED indikátor zapnutí (zelený) 3 Pøepínaè režimu mikrofonù Otevøený režim s automatickým vypnutím. Pøepínaèem zvolte maximální poèet mikrofonù delegátù, které smìjí být aktivovány souèasnì (1, 2, 3 nebo 4). Jestliže delegát 30 sekund nepromluví, mikrofon se po uplynutí této doby automaticky vypne. Stiskem ovládacího tlaèítka mikrofonu na jednotce delegáta lze mikrofon vypnout ruènì. Otevøený režim. Pøepínaèem zvolte maximální poèet mikrofonù delegátù, které smìjí být aktivovány souèasnì (1, 2, 3 nebo 4). Mikrofon musí být zapnut a vypnut ruènì, stiskem ovládacího tlaèítka mikrofonu na jednotce delegáta. Režim pøevzetí slova (Override). Souèasnì smí být aktivní jen jeden mikrofon delegáta. Jestliže jiný delegát stiskne ovládací tlaèítko mikrofonu na své jednotce, mikrofon delegáta, který právì hovoøí, se automaticky vypne. Režim Pouze pøedsedající. Aktivovat lze pouze jednotku (-ky) pøedsedajícího(-ch). Testovací režim. Pro ovìøení správné instalace. Pokud jsou jednotky v systému správnì zapojeny, rozsvítí se na všech prstencová svìtla a LED indikátory. 4 Regulátor hlasitosti reproduktorù všech pøipojených jednotek delegátù a pøedsedajícího. 5 Regulátor hlasitosti reproduktoru jednotky ovládání a napájení nebo pøipojených sluchátek. 7

8 6 Stereo 3.5 mm zdíøka pro pøipojení sluchátek. 7 Výstup trunkových linek 1 a 2. Pro zapojení všech jednotek delegátù a pøedsedajícího do øetìzce. Na každý výstup lze pøipojit maximálnì 25 jednotek. Maximální délka kabelu mezi výstupem jednotky ovládání a napájení a poslední jednotkou systému je 100 m. 8 Mikrofonní vstup s regulátorem zisku pro pøipojení externího mikrofonu. Pokud bylo na jednotce pøedsedajícího stisknuto pøednostní tlaèítko, bude externí mikrofon umlèen. 9 Vstup signálu z magnetofonu s regulátorem zesílení a výstup signálu pro magnetofon. 0 Linkový vstup a výstup pro pøipojení výkonového zesilovaèe s reproduktory (PA systému) nebo jiného audio zaøízení.! Vstup a výstup navázání na telefonní linku pro pøipojení vzdáleného úèastníka diskuse. Poznámka: Pro vnitøní propojení signálù mikrofonù do reproduktorù jednotek delegátù/ pøedsedajícího je nutné, aby pøepínaè byl v poloze 1.! Sí ový konektor. Pro zapojení jednotky ovládání a napájení do sítì použijte pøiloženou sí ovou šòùru. Zapojení vodièù šòùry je následující: hnìdý = fáze, modrý = pracovní zem a žlutozelená = ochranný vodiè. Poznámka: Signál vstupující z telefonní linky do jednotky ovládání a napájení není pøidáván do signálu vystupujícího zpìt z jednotky do linky. Tím je zabránìno vzniku ozvìn zpùsobených zpìtnou vazbou.! Pøipojení vloženého zaøízení. Tyto konektory slouží pro pøipojení externího audio ekvalizéru, jímž lze v prostorech se špatnou akustikou zlepšit srozumitelnost øeèi (1 = bez ekvalizéru, 0 = vnitøní propojení je rozpojeno, takže do signálové cesty od mikrofonù k reproduktorùm jednotek delegátù/ pøedsedajícího lze vložit externí ekvalizér). 8

9 4 JEDNOTKA DELEGÁTA (A) 1 Mikrofon s èerveným svìtelným indikátorem ve tvaru prstence, který svítí po dobu, po kterou je mikrofon zapnut. 2 2 x stereo zdíøka 3,5 mm pro pøipojení sluchátek, z každé strany jednotky je umístìna jedna. Do zdíøky lze zapojit sluchátka nebo magnetofon. Po pøipojení sluchátek do jedné nebo obou zdíøek se automaticky odpojí reproduktor zabudovaný v jednotce. 3 Zabudovaný reproduktor. Jestliže je mikrofon jednotky zapnut, reproduktor se automaticky odpojí. 4 Èervený (LED) indikátor nad tlaèítkem mikrofonu, indikuje zapnutý mikrofon. 5 7-mi kolíkový kulatý konektor (zdíøka) pro prùchozí zapojení do øetìzce s následující jednotkou. 6 2 m dlouhý kabel zakonèený robustním 7-mi kolíkovým kulatým konektorem (vidlicí) pro propojení s pøedcházející jednotkou nebo s jednotkou ovládání a napájení. 7 Otoèný ovladaè hlasitosti zvuku ve sluchátkách. 8 Tlaèítko zapnutí/vypnutí mikrofonu. 5 JEDNOTKA PØEDSEDAJÍCÍHO (B) Jednotka pøedsedajícího má stejné funkce jako jednotka delegáta, ale navíc je vybavena pøednostním tlaèítkem. 9 Pøednostní tlaèítko pøedsedajícího. Po jeho stisku se ozve tón zvonku, pøedsedající pøevezme slovo/umlèí všechny aktivní mikrofony jednotek delegátù a jeho mikrofon bude zapnut po dobu, po kterou toto tlaèítko zùstane stisknuté (poèáteèní nastavení lze na jednotce pøedsedajícího zmìnit, viz obrázek na str. 24). V systémech, které obsahují více jednotek pøedsedajících, lze nastavení zvolit pro každou jednotku nezávisle. 9

10 6 INSTALACE A PROVOZ SYSTÉMU Varování: Pøed instalací systému si pøeètìte kapitolu Dùležité bezpeènostní pokyny a Bezpeènostní upozornìní uvedená na zaèátku tohoto návodu k použití. Sí ová zástrèka jednotky ovládání a napájení musí být z bezpeènostních dùvodù tøíkolíková a ovládací jednotka musí být chránìna nulováním žlutozeleným vodièem sí ové šòùry. Jen tak lze také zaruèit udávané technické parametry zvuku systému. Jednotku ovládání a napájení a/ nebo jednotky delegáta/ pøedsedajícího neotvírejte - uvnitø se nenacházejí žádné èásti opravitelné uživatelem. Obrázky zaèínající na stranì 19 popisují instalaci a provoz systému. 7. Pøíèiny možných problémù a jejich odstranìní Mikrofony doèasnì nereagují a z reproduktorù jednotek není slyšet žádný zvuk nebo je zvuk zkreslený Možná pøíèina Trunková linka je pøetížená. Øešení Snížením poètu jednotek a/nebo zkrácením délky trunkového kabelu snižte zatížení linky. Akustická zpìtná vazba Možná pøíèina Pøílišná hlasitost reproduktorù Øešení Regulátorem hlasitosti jednotek delegátù/pøedsedajícího na jednotce ovládání a napájení snižte hlasitost reprodukce. Možná pøíèina Mezi jednotkami je pøíliš malá vzdálenost (mezi mikrofonem jedné a reproduktorem jiné jednotky) Øešení Zvìtšete vzdálenost mezi jednotkami Možná pøíèina Jsou-li pro poslech jednacího jazyka použita otevøená sluchátka, jsou pøíliš blízko k jiným mikrofonním jednotkám. Øešení Zvìtšete vzdálenost mezi sluchátky a mikrofonem nebo sluchátka - pokud je právì nepoužíváte - odpojte. Èást systému nepracuje Možná pøíèina Kabel trunkové linky je pøerušený. Øešení Zkontrolujte kabeláž trunkové linky mezi všemi jednotkami a jednotkou ovládání a napájení. Použijte testovací režim jednotky ovládání a napájení. 10

11 Z reproduktorù jednotek delegátù/ pøedsedajícího není slyšet žádný zvuk Možná pøíèina Pøepínaè pøipojení vloženého zaøízení je ve špatné poloze. Øešení Ujistìte se, že pøepínaè pøipojení vloženého zaøízení na zadní stranì jednotky ovládání a napájení je v poloze 1. Možná pøíèina Nastavení regulátoru hlasitosti. Øešení Pøesvìdète se, zda regulátor hlasitosti reproduktorù jednotek delegátù/ pøedsedajícího, který se nachází na jednotce ovládání a napájení, není v levé krajní poloze (proti smìru hodinových ruèièek). Možná pøíèina Mikrofon jednotky je aktivní nebo jsou pøipojena sluchátka. 11

12 8. Technické parametry 8.1 Elektrické a elektroakustické charakteristiky systému Jednotka ovládání a napájení Napájecí napìtí : Vst, +/- 10%, 50/60 Hz Odbìr : max. 0,9 A (100 Vst) - 0,3 A (240 Vst) SS napájení pøíspìvkovým jednotkám : 24 V +/- 1V (s omezením proudu) Vstupy/výstupy linkové, navázání na telefonní linku a vloženého akustického pøístroje (nesymetrické) Vstupní citlivost : -14 dbv / +11 dbv (nominální/maximální) Vstupní impedance : 33 kohm Výstupní úroveò : -14 dbv / +11 dbv (nominální/maximální) Výstupní impedance : 500 Ohm Vstup a výstup pro pøipojení magnetofonu (nesymetrický) - mono Vstupní citlivost : -20 dbv / +5 dbv (nominální/maximální) Nastavení vstupní citlivosti : +0 / -20 db Vstupní impedance : 47 kohm (pro levý L a pravý R kanál) Výstupní úroveò : -20 dbv / +5 dbv (nominální/maximální) Výstupní impedance : 500 Ohm Vstup externího mikrofonu (symetrický) Vstupní citlivost : -56 dbv Nastavení vstupní citlivosti : +6 db / -6 db Fantomové napájení : 12 V ± 1V, 2 x 680 Ohm (± 2%) Monitorovací reproduktor Výstupní úroveò ve vzdálenosti 0,5 m : 72 db SPL / 82 db SPL (nominální/ maximální) Kmitoètová charakteristika : 320 Hz khz (-10 db, ref. 1 khz) Impedance : 25 Ohm Regulace hlasitosti : rozsah útlumu 50 db 12

13 Monitorovací sluchátka Výstupní úroveò : -8 db / +2 db (nominální/maximální) Výstupní impedance : 22 Ohm Výstupní konektor : stereo zdíøka (mono výstup) Pøípustná impedance zátìže : jakákoliv Regulace hlasitosti : rozsah útlumu 50 db Regulace hlasitosti reproduktoru Pro jednotky delegátù/pøedsedajícího : umlèení (útlum 50 db) +10 krokù po 1,9 db Úroveò limitace Pro reproduktor/sluchátka jednotky : 10 db nad nominální úrovní Snížení zisku v dùsledku NOM (poèet zapnutých mikrofonù NOM) : ÖNOM ± 1 db Funkce automatického vypnutí mikrofonu volitelná na jednotce ovládání a napájení : po pøibližnì 30 sekundách bez hovoru (hladina zvuku nižší než 64 db SPL) se mikrofon automaticky vypne Omezení systému Poèet jednotek delegátù/pøedsedajícího pøipojených k jednotce ovládání a napájení celkový : 50 pøipojených k jednomu trunkovému výstupu : 25 Celková maximální délka trunkové linky s použitím standardní kabeláže CCS 800 : 100 m Kombinované jednotky Mikrofony delegátù s pøenosovými linkami ke sluchátkùm delegátù a k pomocným výstupùm. Všeobecné údaje Kmitoètová charakteristika : 125 Hz - 12,5 khz, tolerance v souladu se standardem IEC 914 Celkové harmonické zkreslení pøi pøetížení pro nominální vstupní úroveò (85 db SPL) : < 0,5% pro maximální vstupní úroveò (110 db SPL) : < 3% 13

14 8.2 Mechanická data Jednotka ovládání a napájení Montáž : volnì ležící na stole nebo montáž do 19'' racku (vyžaduje 3HU (výškové jednotky) pomocí sady úhelníkù LBB 3311/00. Informace o zhotovení konzole potøebné pro montáž se zapuštìním do stolu je pøiložena (str. 21). Rozmìry (v x š x h) : 84 x 316 x 143 mm (s nožièkami 5,5 mm) Hmotnost : 1,5 kg Jednotka delegáta/pøedsedajícího Rozmìry (š x h x v) - bez mikrofonu : 124 x 172 x 63 mm - délka mikrofonu od povrchu stolu : verze /00: 313 mm : verze /50: 488 mm Hmotnost : 0,9 kg 8.3 Všeobecné údaje Charakteristiky okolního prostøedí Rozsah teplot Skladování a pøeprava : -20 C až +70 C Provoz : +5 C až +45 C Vlhkost okolí Provoz : 20% - 95% RH Skladování a pøeprava : 0% - 99% RH Tlak vzduchu : 600 mbar mbar Bezpeènost : v souladu s EN a UL6500 (UL a cul) pro LBB 3310/xxD) Odolnost proti otøesùm, vibracím, rázùm a pøepravì : podle IEC68, zrychlení 5g EMC vyzaøování : v souladu s EN a pravidly FCC (èást 15), tøída A 14

15 EMC imunita : v souladu s EN EMC certifikáty : opatøeno znaèkou CE, naøízení EC 89/336 EEC ESD : v souladu s IEC a Harmonické sítì : EN a EN Pøeprava : UN-D Pøehled výrobkù Jednotka ovládání a napájení : LBB 3310/00 : LBB 3310/00D (schváleno UL) Sada pro montáž do 19'' racku : LBB 3311/00 Konzola pro zapuštìnou montáž do stolu : mùže být zhotovena individuálnì podle výkresu na str. 21 Jednotka(-ky) delegáta(-ù) : LBB 3330/00 : LBB 3330/50 (s delším mikrofonem) Jednotka(-ky) pøedsedajícího(-ch) : LBB 3331/00 : LBB 3331/50 (s delším mikrofonem) Prodlužovací kabely : LBB 3316/05 (5 m) : LBB 3316/10 (10 m) Pojistky kabelových konektorù : LBB 3517/00 (sada 25 ks.) Pøepravní kufr : LBB 3312/00 pro 10 jednotek delegátù/ pøedsedajícího se standardním mikrofonem Pøepravní kufr : LBB 3312/10 pro jednu jednotku ovládání a napájení, 6 jednotek delegátù/ pøedsedajícího se standardním mikrofonem a nìkolik prodlužovacích kabelù 15

16 9 PØÍLOHA 9.1 Popis kolíkù konektorù Trunkové propojení (A) 1 Audio pøíspìvková linka 2 Zem 3 Audio distribuèní linka 4 Linka ovládání 1 5 Linka ovládání 2 6 V+ napájení 7 V- napájení Externí mikrofon (XLR) (B) 1 Zem (0V, fantomové napájení) 2 Signál + (+12V, fantomové napájení) 3 Signál - (+12V, fantomové napájení) fantomové napájení v souladu s DIN Zdíøka CINCH (C) 1 Signál + 2 Stínìní Sí ový konektor (D) 1 Sí 2 Uzemnìní 3 Sí Zdíøka pro pøipojení sluchátek (3.5 mm) (E) 1 Špièka - Signál + 2 Prsten - Signál - 3 Objímka - Elektrická zem/stínìní 16

17 9.2 Pokyny pro montáž Jednotku ovládání a napájení lze uchytit tøemi rùznými zpùsoby: S použitím montážní sady LBB 3311/00 do 19'' racku. Nad jednotku do racku umístìte prázdný panel o výšce 1 HU - získáte tak prostor pro propojení kabelù. Namontovanou do stolu (obr. 4) pomocí konzole pro zapuštìnou montáž, jejíž výkres je na str. 18. Na stùl. Pro toto uchycení do stolu podle obr. 6 vyvrtejte ètyøi otvory a jednotku pøišroubujte ètyømi šrouby M3. Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 17

18 9.3 Konzole pro zapuštìnou montáž Na následujícím obrázku jsou všechny informace potøebné pro zhotovení konzole pro zapuštìnou montáž jednotky ovládání a napájení do stolu. 18

19 10 INSTALACE Propojení jednotek delegátù a pøedsedajícího Jednotky delegátù 2 a pøedsedajícího 3 zapojte do konektoru trunkové linky 1 nebo 2 na jednotce ovládání a napájení 1. Jestliže je to nutné, použijte prodlužovací kabel 4. Zajištìní prodlužovacího kabelu Náhodnému rozpojení prodlužovacích kabelù lze pøedejít pojistkami kabelových konektorù. 19

20 Pøipojení externího mikrofonu Konektor externího mikrofonu 2 zapojte do mikrofonního vstupu na jednotce ovládání a napájení 1. Citlivost vstupu nastavte regulátorem zisku 3. Poznámka: Používejte pouze mikrofony se symetrickým výstupem. Mikrofonní vstup zajiš uje fantomové napájení +12V. Nahrávání/pøehrávání konverzace Kazetový magnetofon 2 propojte pøíslušnými kabely se vstupem a výstupem pro magnetofon na jednotce ovládání a napájení 1. Citlivost vstupu pro magnetofon nastavte regulátorem zisku 3. 20

21 Pøipojení zesilovaèe s reproduktory (PA-systému) nebo jiného externího zaøízení Zesilovaè s reproduktory 3 nebo jiné zaøízení 2 zapojte do vstupù a výstupù jednotky ovládání a napájení 1. Zdroje zvuku zapojte do linkového vstupu a výkonový zesilovaè nebo jiné zaøízení pro zpracování zvuku pøipojte na linkový výstup. Pøipojení vazby na telefonní linku Telefonní vazební èlen 2 pøipojte do vstupu a výstupu pro telefon jednotky ovládání a napájení 1. Vazební èlen je dále zapojen do telefonní zásuvky na zdi 4 a je propojen s telefonem 3 sloužícím k volbì èísla. 21

22 Pøipojení ekvalizéru Pøepínaè vloženého zaøízení 3 pøepnìte do polohy 0 a kabely 2 (monofonního) ekvalizéru 4 zapojte do vstupu a výstupu pro vložené zaøízení na jednotce napájení a ovládání 1. Poznámka: Jestliže vstup a výstup pro vložené zaøízení není používán, musí být pøepínaè 3 v poloze 1 (vnitøní propojení). Pøipojení sítì Jednotku ovládání a napájení 1 se sí ovou zásuvkou 2 propojte pøiloženou sí ovou šòùrou 5. Stiskem vypínaèe 3 systém zapnete. Rozsvítí se LED kontrolka napájení 4. 22

23 11 PROVOZ Test propojení jednotek delegátù a pøedsedajícího Pøepínaè režimu èinnosti pøepnìte do polohy testování. Pokud jsou jednotky delegátù a pøedsedajícího správnì propojeny, musejí se na všech mikrofonech rozsvítit prstencové indikátory a na všech jednotkách pøíslušné LED kontrolky. Používání mikrofonního tlaèítka na jednotce delegáta Podle polohy pøepínaèe režimu mikrofonù na jednotce ovládání a napájení aktivuje stisk mikrofonního tlaèítka mikrofon delegáta. Opìtovný stisk tlaèítka mikrofon vypne. Používání mikrofonního tlaèítka na jednotce pøedsedajícího Stisk mikrofonního tlaèítka aktivuje mikrofon pøedsedajícího vždy, nezávisle na poloze pøepínaèe režimu mikrofonù na jednotce ovládání a napájení. Jednotka pøedsedajícího se nevypíná automaticky. 23

24 Používání pøednostního tlaèítka Stisk pøednostního tlaèítka na jednotce pøedsedajícího B mùže být indikován tónem zvonku (viz str. 24 dole). Pøitom se vypnou všechny aktivní jednotky delegátù A a aktivuje se mikrofon pøedsedajícího. Po uvolnìní tlaèítka mohou jednotky delegátù zùstat vypnuté nebo budou opìt automaticky zapnuty (viz str. 24 dole). Nastavení pøednostního režimu na jednotce pøedsedajícího Tón zvonku a pøepnutí mikrofonù v pøednostním režimu mùžete nastavit pøepínaèi, které jsou pøístupné po sejmutí krytu kabelu 1. 0 = : bez zvonku v pøednostním režimu 1 = : (poèáteèní nastavení) se zvonkem v pøednostním režimu 0 = : mikrofony delegátù budou v pøednostním režimu umlèeny trvale 1 = : (poèáteèní nastavení) mikrofony delegátù budou v pøednostním režimu umlèeny doèasnì 24

25 Otevøený režim Zvolte maximální poèet (1, 2, 3 a 4) mikrofonù delegátù, které mohou být souèasnì aktivní. Poznámka: pøedsedající mohou svùj mikrofon zapnout a vypnout vždy a do tohoto poètu nejsou zahrnuti. Otevøený režim s automatickým vypnutím Zvolte maximální poèet (1, 2, 3 a 4) mikrofonù delegátù, které mohou delegáti souèasnì aktivovat. Pokud mluvèí pøibližnì 30 sekund mlèí, aktivní mikrofon se automaticky vypne. 25

26 Režim pøevzetí slova Kdykoliv delegát stiskne mikrofonní tlaèítko na své jednotce, pøevezme slovo od právì hovoøícího delegáta. Souèasnì tedy smí být aktivní pouze jeden mikrofon delegáta. Mikrofony pøedsedajících lze zapnout vždy. Režim pouze pøedsedající V tomto režimu lze aktivovat pouze jednotky pøedsedajících (B). Delegáti (A) svùj mikrofon zapnout nemohou. 26

27 Nastavení hlasitosti jednotek delegátù a pøedsedajících Hlasitost reproduktorù jednotek delegátù a pøedsedajících 2 nastavte otoèením regulátoru hlasitosti 1. Hlasitost nastavte na maximální možnou úroveò bez vzniku akustické zpìtné vazby. Pøi poloze regulátoru zcela vlevo (proti smìru hodinových ruèièek) budou všechny reproduktory umlèeny. Nastavení hlasitosti odposlechu Pro monitorování diskuse použijte zabudovaný reproduktor nebo sluchátka. Hlasitost nastavte regulátorem hlasitosti odposlechu. Poznámka: maximální hlasitost odposlechu je závislá na nastavení hlasitosti jednotek delegátù a pøedsedajícího. 27

28 Použití sluchátek Hlasitost sluchátek pøipojených po levé nebo pravé stranì jednotky nastavte otoèným regulátorem hlasitosti 1. Po pøipojení sluchátek se automaticky odpojí vnitøní reproduktor jednotky. Maximální hlasitost je závislá na nastavení regulátoru hlasitosti 2 na jednotce ovládání a napájení. 28

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Výkonový zesilovač Plena Easy Line. Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU

Výkonový zesilovač Plena Easy Line. Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Výkonový zesilovač Plena Easy Line cz Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Výkonový zesilovač Plena Návod k instalaci a použití Důležité bezpečnostní pokyny cz Důležité bezpečnostní pokyny

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna: Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7.

Více

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Zesilovací moduly ZS 291, 301 a 351 jsou určeny pro výrobu a montáž do profesionálních aktivních reprosoustav. Modul 351 je určen pro speciální

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

Zesilovač pro indukční smyčku Plena. Návod k instalaci a obsluze PLN-1LA10

Zesilovač pro indukční smyčku Plena. Návod k instalaci a obsluze PLN-1LA10 Zesilovač pro indukční smyčku Plena cz Návod k instalaci a obsluze PLN-LA Zesilovač pro indukční smyčku Plena Návod k instalaci a obsluze Důležité bezpečnostní pokyny cz Důležité bezpečnostní pokyny Před

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Parrot MK6000 ČESKY 2

Parrot MK6000 ČESKY 2 27 ČESKY Obsah ÚVODEM... p 29 OBSAH BALENÍ... p 29 PRVNÍ POUŽITÍ... p 29 Instalace soupravy MK6000... p 29 Popis soupravy MK6000... p 32 Připojení telefonu/pda Bluetooth... p 33 FUNKCE... p 33 Telefonování...

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

VYSÍLAČ RS485 RTS. Návod k obsluze

VYSÍLAČ RS485 RTS. Návod k obsluze VYSÍLAČ RS485 RTS CZ Návod k obsluze Obsah 1. Úvod 3 1.1. Popis a určení výrobku 3 1.2. Technické údaje 3 2. Bezpečnostní pokyny a upozornění 4 3. Montáž vysílače 5 3.1. Montáž vysílače na stěnu 5 3.2.

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Po otevření krabice se doporučuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu:

Po otevření krabice se doporučuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 2 1. Systém domácího videovrátného Umožňuje audiovizuální spojení s dveřní stanicí, otevírání dveří a hlasovou komunikaci mezi jednotlivými monitory -interkom. Základním přínosem tohoto systému je zvýšení

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

10.4.2014. Ceník AQ. s DPH. Reprosoustavy AQ MOC jedn popis

10.4.2014. Ceník AQ. s DPH. Reprosoustavy AQ MOC jedn popis Ceník AQ 10.4.2014 Reprosoustavy AQ MOC jedn popis Donna line vyrábí se ve všech provedení dýh AQ Donna Prima 123 800,- pár 3-pásmová reprosoustava, bassreflex, dlouhodobý/krátkodobý výkon 120 W/180W,

Více

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele 2005 Eaton Corporation Všechna práva vyhrazena. Na obsah této příručky se vztahují autorská práva vydavatele a nelze jej (ani jeho části) reprodukovat bez písemného

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

!!!!!!!! Uživatelský manuál

!!!!!!!! Uživatelský manuál !!!!!!!! Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení:!!! - Radius 2.0!!!! - napájecí kabel!!! - záruční list!!!! - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

JABRA EVOLVE 80. Návod k obsluze. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Návod k obsluze. jabra.com/evolve80 Návod k obsluze jabra.com/evolve80 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Všechna práva vyhrazena. Jabra je zapsaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní zde uvedené ochranné známky

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Model ip15. Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se změnou barvy světelných diod. Nějaké otázky? Navštivte www.ihomeintl.

Model ip15. Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se změnou barvy světelných diod. Nějaké otázky? Navštivte www.ihomeintl. Model: ip15 (pro Velkou Británii) Návod k použití (angličtina) Datum: 17. ledna 2011 Barva tisku: Černý text na bílém papíru Model ip15 Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Zvukový procesor IMPRINT NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě tento návod než začnete přístroj používat, abyste maximalizovali svůj zážitek z mimořádné výkonnosti a rozsáhlých

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu.

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. FLAJZAR electronics, s.r.o. V 1.00 2010 Upozornění: Před prvním uvedením do provozu se ujistěte,

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

LBC 3482/00 Tlakový reproduktor

LBC 3482/00 Tlakový reproduktor Konferenční systémy LBC 3482/ Tlakový reprodktor LBC 3482/ Tlakový reprodktor www.boschsecrity.cz Vysoce výkonný zvkový měnič Vynikající reprodkce řeči Přizpůsobení pro vnitřní montáž přídavné desky dohled

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

DA 74C servomotor. Technické info

DA 74C servomotor. Technické info Technické info 2 Technické info POPIS VÝROBKU 1 DA 74C DA 74C je servomotor pro regulaci otočných klapek v systémech stájové ventilace. DA 74CV je určen pro plynulou (variabilní) regulaci. V = variabilní.

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

2. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

2. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE - 1 - 1. ÚVOD Každá osoba, která přijde do kontaktu s přístrojem při jeho obsluze, údržbě a instalaci by měla - mít příslušnou kvalifikaci - dodržovat instrukce z tohoto manuálu - uschovat manuál pro pozdější

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více