MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77, CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77, 537 01 CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77, CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2 Obsah: I. Úvod... 3 II. Postavení úřadu a jeho činnost... 3 III. Organizační struktura úřadu.. 3 IV. Řízení úřadu. 4 V. Informace z odborů ) Útvar interního auditu a kontroly 4-6 2) Odbor kanceláře tajemníka ) Odbor finanční ) Odbor investic ) Odbor správy majetku ) Odbor územního plánování a regionálního rozvoje ) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče ) Odbor správní ) Odbor životního prostředí ) Odbor dopravy ) Stavební odbor ) Obecní živnostenský úřad ) Odbor sociálních věcí ) Městská policie VI. Závěr Příloha č.1 - Výroční zpráva Zdravého města a MA21 1

3 Seznam zkratek AFK Asociace fotbalového klubu Benchmarking Měření a analýza procesů BÚ Běžný účet CAF The Common Assesment Framework - Společný rámec pro hodnocení CES Centrální evidence smluv CSSP Centrum sociálních služeb a pomoci CSÚIS Centrální systém účetních operací ČD České dráhy ČR Česká republika ČSÚ Český statistický úřad DDM Dům dětí a mládeže DM Drobný materiál DPH Daň z přidané hodnoty EMAS Eco Management and Audit Scheme - Systém ekologického řízení a auditu FRB Fond rozvoje bydlení FV Finanční výbor CHB Chrudimská beseda IC Informační centrum IPRM Integrovaný plán rozvoje města ISÚI Informační systém územní identifikace JV Jihovýchod KN Katastr nemovitostí KPSS Komunitní plán sociálních služeb KrÚ Krajský úřad LS Letní stadion MA Místní agenda MAS Místní akční skupina MěÚ Městský úřad MK Městská knihovna MP Místní poplatky MPZ Městská památková zóna MŠ Mateřská škola o. p. s. Obecně prospěšná společnost o. s. Občanské sdružení OPP Obec s přenesenou působností ORP Obec s rozšířenou působností OSS Organizační složka státu Pk Pardubický kraj PO Příspěvková organizace RgM Regionální muzeum RM Rada města ROP Rozpočtové opatření RÚIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí s. r. o. Společnost s ručením omezeným SBNF Správa bytového a nebytového fondu SOD Smlouva o dílo SPOD Sociálně právní ochrana dětí ÚSC Územně samosprávný celek VO Veřejné osvětlení VŘ Výběrové řízení ZM Zastupitelstvo města ZŠ Základní škola ZUŠ Základní umělecká škola 2

4 I. Úvod Tato zpráva je stručným souhrnem ročních informací z jednotlivých odborů. Jejím cílem je informovat občany města Chrudim o objemu prací, které jsou vykonávány na odborech Městského úřadu Chrudim určitým počtem pracovníků, a proto je zaměřena především na statistiku. Z tohoto důvodu také nejsou (pokud to není nutné) podrobně rozepisovány jednotlivé činnosti (náplně práce odborů). Zmíněné informace včetně strategických dokumentů jsou přístupné na webových stránkách města, stejně jako jména radních, zastupitelů, vedoucích odborů a dalších pracovníků. Vzhledem k tomu, že náplň práce jednotlivých odborů se liší podle svého zaměření a výkonu činností, nemohou mít informace z odborů pevnou strukturu a styl. Informace z odborů jsou členěny pouze v základní struktuře: název odboru počet pracovníků členění odboru odkaz na web činnosti statistika. II. Postavení úřadu a jeho činnost 1) Úřad zajišťuje výkon samostatné (36 %) a přenesené (64 %) působnosti dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a dalších právních předpisů na území města Chrudim a v jeho správním obvodu. 2) Správní obvod, ve kterém úřad vykonává působnost podle 64 zákona (OPP II. obec s přenesenou působností), tvoří správní obvody 22 měst a obcí. 3) Správní obvod, ve kterém úřad vykonává působnost podle 66 zákona (ORP III. obec s rozšířenou působností), tvoří správní obvody 86 měst, městysů a obcí. III. Organizační struktura úřadu 1) Úřad v samostatné působnosti: a) plní úkoly, které mu uložily Rada města nebo Zastupitelstvo města b) usměrňuje po odborné stránce příspěvkové organizace, které si město zřídilo, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak c) pomáhá výborům Zastupitelstva města a komisím Rady města v jejich činnosti. 2) Úřad v oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti Zastupitelstva města, Rady města, případně komise, je-li taková zřízena. 3) Úřad tvoří starosta, místostarostové* (změny počtu místostarostů jsou uvedeny v kap. IV. Řízení úřadu), tajemník úřadu a zaměstnanci města zařazení do těchto útvarů a odborů: 1) Útvar interního auditu a kontroly (IAK) 2) Odbor kanceláře tajemníka (OKT) 3) Odbor finanční (OFN) 4) Odbor investic (OIN) 5) Odbor správy majetku (OSM) 6) Odbor územního plánování a regionálního rozvoje (ÚPR) 7) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče (OŠK) 8) Odbor správní (OSP) 9) Odbor životního prostředí (OŽP) 10) Odbor dopravy (ODP) 11) Stavební odbor (STO) 12) Obecní živnostenský úřad (OŽÚ) 13) Odbor sociálních věcí (OSV) 3

5 IV. Řízení úřadu Řízení úřadu ke dni : 1) Starosta Mgr. Petr Řezníček 2) I. místostarosta JUDr. Miroslav Tejkl 3) Místostarosta Mgr. Jan Čechlovský neuvolněný 4) Místostarosta Ing. Jaroslav Trávníček neuvolněný 5) Tajemník úřadu Ing. František Chmelík Město Chrudim má 27 členů Zastupitelstva a 9 členů Rady města, 13 komisí Rady města, 2 výbory Zastupitelstva města, 6 osadních výborů. V. Informace z odborů 1) Útvar interního auditu a kontroly 3 pracovníci Členění: vedoucí útvaru 1 auditor 1 kontrolor 1 Odkaz na web: Činnosti: Posláním útvaru interního auditu je především kontrolovat práci vlastního úřadu tj. nastavení hospodárného, efektivního a účelného systému výkonu veřejné správy, dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky, dodržování vnitřních předpisů a usnesení orgánů veřejné správy při hospodaření s veřejnými prostředky, zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem, nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání s těmito prostředky. Posláním je i to, zda řídící kontrola včas a spolehlivě informuje přímé nadřízené o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování za účelem účinného usměrňování činnosti města jako orgánu veřejné správy. Interní audit koordinuje a zajišťuje práce na uplatňování metod kvality ve veřejné správě (CAF, benchmarking ), sleduje realizaci environmentální politiky města (EMAS), provádí následnou veřejnosprávní kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací zřízených městem a kontroluje oprávnění čerpání finanční podpory u příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu města. 4

6 Statistika: Název činnosti, úkonu Počet Hodnocení řídících kontrol průběžně - sběr dat (zprávy, plány) 28 Interní audit 2 - doporučení vyplývající z auditů 13 - kontrola doporučení z auditů z minulého období 12 Mimořádná kontrola na pokyn starosty 1 Provedení průběžné veřejnosprávní kontroly 1 Podnět na podezření z korupce 0 Veřejnosprávní kontrola 11 - uložená opatření za rok uložené úkoly za rok kontrola uložených opatření z minulého období 4 - kontrola uložených úkolů z minulého období 22 Směrnice řízení OŘD, tvorba a připomínkování nových vnitřních předpisů 13 Zadané a zpracované agendy v BI Průběžná kontrola smluv v CES 1200 Objem kontrolovaných prostředků v Kč ,78 Z provedených interních auditů v roce 2013 nebylo detekováno závažné zjištění nasvědčující, že by byl spáchán trestný čin nebo došlo k neoprávněnému použití, zadržení, ztrátě nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující 300 tis. Kč. Bylo prověřeno ,78 Kč z veřejných finančních prostředků. Z provedených následných veřejnosprávních kontrol v roce 2013 rovněž nebylo detekováno závažné zjištění nasvědčující, že by byl spáchán trestný čin nebo došlo k neoprávněnému použití, zadržení, ztrátě nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující 300 tis. Kč. Bylo prověřeno Kč z veřejných finančních prostředků. Další činnosti: 1. Spoluúčast na programové úpravě systému MANADESK. 2. Průběžná konzultační a metodická činnost při zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek a při evidenci majetku v rámci prováděného auditu. 3. Monitoring a koordinace prací vedoucích k odstranění rizik vytipovaných externí auditorkou při přezkumu hospodaření včetně průběžného doplňování nově vzniklých rizik. 4. Aplikace modelu CAF (plnění akčních plánů zlepšování z předcházejících let, vlastní sebehodnocení úřadu metodou CAF (2006), zpracování sebehodnotící zprávy, vypracování akčního plánu zlepšování pro následující rok). 5. Aktivní účast na metodě benchmarking (vzájemné srovnávání, zvyšování výkonu, kvality a učení se jeden od druhého), aplikace získaných poznatků k průběžnému zlepšování činnosti úřadu. 6. Účast na výkonu průběžné veřejnosprávní kontroly dle požadavků OŠK. 7. Spolupráce s externími auditory při přezkumu hospodaření města Chrudim a u hospodaření PO 8. Konzultační a metodická činnost při zpracování a posuzování vnitřních předpisů MěÚ - Spisový řád - způsob řízení interních a externích pravidel a postupů používaných na MěÚ (MANAdesk) 5

7 - Příručka systému environmentálního řízení a auditu (EMAS) 9. Konzultační a metodická činnost při tvorbě dotačních titulů a poskytování veřejných finančních prostředků z rozpočtu města: - Pravidla pro přidělování přímých dotací, - Pravidla pro poskytování sportovních dotací města Chrudim, - Pravidla pro poskytování dotací města Chrudim dotace ostatní, - Pravidla pro poskytování kulturních dotací města Chrudim, - Pravidla města Chrudim pro poskytování grantů v rámci programu Zdravé město a MA 21, - konzultace smluv vyplývajících z dotačních titulů, - konzultace vnitřních předpisů PO. 2) Odbor kanceláře tajemníka 43 pracovníků Členění: vedoucí odboru 1 oddělení vnějších vztahů 2 sekretariát 4 oddělení právní 4 úsek personální a mzdový 3 oddělení informatiky 5 oddělení krizového řízení 2 oddělení hospodářské správy 15 z toho údržba 2 úklid 9 oddělení klientského servisu 7 úsek recepce úsek finanční centrum úsek podatelna Odkaz na web: Činnosti: Na rozdíl od většiny odborů MěÚ Chrudim směřuje činnost OKT zejména dovnitř úřadu. 43 pracovníků OKT začleněných do 7 oddělení, případně úseků, zajišťovalo stejně jako v předchozích obdobích provozní a materiální podmínky pro chod všech pracovišť MěÚ a pro činnost RM a ZM, včetně hardwarového a softwarového vybavení, administrativního zajištění činnosti vedení města a MěÚ, komplexního právního servisu a poradenství ve věcech samostatné a přenesené působnosti, zajištění personální a platové agendy zaměstnanců města apod. Všechny úkoly byly plněny v napjaté situaci v rozpočtu města s ohledem na maximální úspornost na jedné straně a na vytváření příznivých podmínek pro činnost všech odborů MěÚ a pro veřejnost na druhé straně. Směrem k občanům je z pozice OKT viditelná zejména oblast výběrových řízení na pracovní místa, stížností a činnost oddělení klientského servisu. Výběrová řízení na volná pracovní místa bylo vybráno 11 zaměstnanců z 349 uchazečů. O tom, že všechna výběrová řízení byla vedena v souladu se zákonem a objektivně s cílem zamezit jakékoliv diskriminaci a vybrat skutečně uchazeče s nejlepšími kvalifikačními 6

8 předpoklady pro obsazované pozice, svědčí i to, že za celý rok nebyla podána ani jedna námitka proti průběhu nebo výsledku výběrového řízení. Stížnosti OKT eviduje všechny stížnosti občanů, které směřují proti jednání nebo postupu úředníků MěÚ a přímo právním oddělením OKT jsou vyřizovány stížnosti adresované vedení města nebo stížnosti směřující proti vedoucím odborů. V roce 2013 bylo vyřizováno pouze 10 stížností (o 13 méně než v předchozím roce), z toho žádné podání nebylo posouzeno jako důvodné (oprávněné). Všechny stížnosti byly řádně prošetřovány a stěžovatelům byla vždy zaslána písemná odpověď s vysvětlením dalšího postupu MěÚ a přijatých opatření, případně s vysvětlením, proč je stížnost nedůvodná a jaké mají stěžovatelé další možnosti při realizaci svých požadavků. ODDĚLENÍ KLIENTSKÉHO SERVISU Oddělení klientského servisu zahrnuje úsek centrální pokladny, která od občanů vybírá místní a správní poplatky vyměřené ostatními odbory MěÚ, úsek podatelny, zajišťující příjem dokumentů pro úřad, jejich převzetí a prvotní třídění a odesílání vyřízených dokumentů a úsek recepce. Tento úsek je prvním pracovištěm MěÚ, na které se občan obrací, chce-li získat informaci o odborech MěÚ, jejich činnosti, tiskopisech, případně o jiných správních úřadech. Na úseku recepce jsou dále kromě jiného vydávány rybářské lístky, je zde zajišťována agenda vidimace a legalizace, jsou zde vydávány ověřené výpisy z evidencí v systému CzechPOINT, jako např. výpisy z katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku V Systému CzechPOINT byly provedeny podání týkající se datových schránek a byly provedeny autorizované konverze. Dále úsek recepce přijímá žádosti a připravuje podklady pro vydání parkovacích karet odborem dopravy. Statistika: Název činnosti, úkonu Počet Poznámka Výběrové řízení 8 přijato 11 uchazečů z 349, bez jakýchkoliv námitek Stížnost občanů proti jednání či 0 stížnosti byly důvodné, 1 částečně důvodná, 8 10 postupu úředníka nedůvodných, 1 stížnost neposouditelná Doručené a odeslané zásilky včetně datových zpráv podatelna ÚSEK RECEPCE: Informace občanům např. o odborech MěÚ, jejich činnosti, tiskopisech, případně o jiných správních úřadech Vidimace a legalizace dokladů ověření listin a podpisů Vydání rybářských lístků 196 Podklady pro vydání Žádosti o karty a jejich výdej (pro Odbor dopravy) 67 parkovacích karet CzechPOINT : Ověřené výpisy v systému např. z katastru nemovitostí, živnostenského CzechPOINT rejstříku, z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku Podání datových schránek 70 Autorizované konverze 254 7

9 Příprava materiálů pro jednání Rady města a Zastupitelstva města: Název činnosti Počet Počet přijatých usnesení Jednání Rady města Chrudim Zasedání Zastupitelstva města Chrudim ) Odbor finanční 15 pracovníků Členění: vedoucí odboru 1 oddělení účetnictví 6 oddělení daní a poplatků 2 oddělení rozpočtové 3 úsek evidence, správy a vymáhání pohledávek 3 Odkaz na web: Činnosti: Odbor finanční MěÚ Chrudim komplexně zajišťuje veškeré úkony související s finančním hospodařením (vedení účetnictví, rozpočtové hospodaření, finanční plánování, veškeré nehotovostní finanční operace), oblast daňové správy, vybraných místních poplatků, problematiku loterií a činnosti dle loterijního zákona, kompletní správu a evidenci pohledávek s výjimkou Správy bytového a nebytového fondu), finanční vazby na příspěvkové organizace a obchodní společnosti, úvěrovou politiku města a také konzultační činnost vůči všem odborům a další úkony související s vnitřním chodem úřadu. Schválený rozpočet města Chrudim na rok 2013: ,95 tis. Kč Počet rozpočtových opatření: 18 Rozpočet na konci roku po rozpočtových opatřeních: ,2 tis. Kč ODDĚLENÍ ÚČETNICTVÍ Zpracování došlých faktur v Knize došlých faktur. Úhrada faktur přes elektronické bankovnictví. Zpracování elektronických bankovních výpisů. Informace o přijatých platbách neprodleně s připsáním na BÚ odborům, které si je žádají. Zaúčtování závazků v Knize došlých faktur. Zaúčtování pohledávek v Knize daňových dokladů. Zaúčtování veškerých bankovních pohybů na účtech města. Zaúčtování veškerých pokladních operací. Zaúčtování předpisů závazky, pohledávky. Zaúčtování majetkových účetních operací zařazení a vyřazení DM, přecenění DM. Sestavení přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíčně). Připomínkování smluv (mnohokrát i opakovaně vícekolově). Sestavení a kontrola příslušných finančních a účetních výkazů. 8

10 Sestavení a kontrola výkazu Pomocný analytický přehled (PAP) předávání účetních záznamů a informací pro účely monitorování a řízení veřejných financí (statistika). Odeslání příslušných výkazů do CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu). Statistika (výběr): Název zpracovaného dokladu v jednotlivých úlohách účetního SW Počet KDF (kniha došlých faktur) KDD (kniha vydaných faktur) 707 POK (pokladny) BAN (bankovnictví) POH (pohledávky stahování předpisů) 77 UCA (účetnictví) majetkové doklady 96 UCA (účetnictví) os. doklady předpisy pohledávek a závazků, výdaje vyřazené z BAN (mzdy), bankovní dokl. tam, kde není elektronický styk, opravy 284 ROZPOČTOVÉ ODDĚLENÍ Rozpis schváleného rozpočtu 2013 pro odbory úřadu, navedení rozpisu rozpočtu do finančního výkazu (účetního programu). Závěrkové práce minulého roku včetně finančního vypořádání a závěrečného účtu. Zapojení všech pracovníků RO do provádění inventur k , a to fyzických i dokladových. Průběžná kontrola čerpání rozpočtu a příprava materiálů pro úpravu rozpočtu do orgánů města (zapojování i vratky do rezerv města dle potřeby, zapojování darů, náhrad a přidělených dotací). Průběžná kontrola dispozičních oprávnění s ohledem na rozpočtovou skladbu a následné konzultace s odbory o správném třídění dle Vyhlášky č. 323/20002 Sb., o rozpočtové skladbě, a kontrola zaúčtování. S tím souvisí následná nápravná opatření ve finanční oblasti. Spolupráce na zpracování měsíčního finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků (ÚSC), regionálních rad a dobrovolných sdružení obcí. Rozbor příjmů obce pro účely daňového přiznání. Zpracování pololetních rozborů hospodaření města podle upraveného rozpočtu. Výběr, kontrola a předání účetních výkazů PO na krajský úřad Příprava ročních výkazů PO ke schválení v Radě města Pomoc IAK při zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol u PO Spolupráce na kontrolách prováděných u PO (konzultace). Zpracování výkazu Granty 1-01 Roční výkaz OSS, ÚSC, PO a podobných vládních institucí (výkaz se týká grantů města v návaznosti na účetní výkaz Rozvaha a finanční výkaz Fin) a doplňkové výkazy k prodeji majetku. Výkazy jsou kontrolovány Krajskou správou ČSÚ v Brně a následně na základě předaného účetního výkazu Rozvaha do účetnictví státu i Ministerstvem financí ČR statistika. Statistika (výběr): Název úkonu, činnosti Počet Benchmarkingová iniciativa dle výkazu FIN 2 12 M k ) 12 Statistické výkazy povinnost dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické sl. 2 Kontrola a předávání výkazů příspěvkových organizací na kraj 180 Sledování a aktualizace dat v Centrálním registru dotací průběžně Průběžná aktualizace rozpočtového systému zpracování a evidence ROP 1100 účetních vět Kontrola a likvidace veškerých plateb z hlediska zařazování a vazby na rozpočet faktury, pokladny 9

11 ODDĚLENÍ DANÍ A POPLATKŮ Zpracování nových obecně závazných vyhlášek (místní poplatky) a metodická pomoc odborům, které řeší vybrané oblasti místních poplatků (dále MP) při zpracování jejich předpisů. Komplexní vedení agendy MP za komunální odpad (od předpisu, aktualizace údajů v databázích a evidencích, přes platební povinnosti, složenky, roznos, párování plateb, kontroly, soupisy dlužníků až po první upomínku k vymáhání, platební výměry, statistika a následné předávání na úsek evidence poplatků), totéž u agendy poplatku ze psů. Problematika loterií, povolení a kontrola výherních hracích přístrojů, kontrola nevýherních hracích přístrojů, evidence podkladů k příjmům dle loterijního zákona (tj. monitoring všech loterijních videoterminálů a výherních hracích přístrojů v území, pravidelná roční obhlídka a aktualizace statistických údajů), povolování tombol, výběr správních poplatků za povolování výherních hracích přístrojů, kontrola platební kázně, upomínání, předpisy pro zaúčtování. Sledování a plnění daňových povinností města zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob se všemi podklady, podávání daňových přiznání k dani z převodu nemovitostí (spolupráce s odbory), úhrada souvisejících daňových povinností, kontrola nedoplatků. Statistika (výběr): Název úkonu, činnosti Počet Údržba programu komunální odpad a psi počet zaevidovaných změn Ostatní změny v evidenci místních poplatků (záznamy) Změny u poplatků ze psů 465 Vydané známky na psy 265 Počet platebních výměrů za rok 2013 (domovní odpad + psi) 659 Zaslané výzvy (domovní odpad + psi), povolené splátkování místních poplatků 774 Počet roznesených a zaslaných složenek (domovní odpad + psi) Vratky přeplatků 328 Počet realizovaných spárovaných plateb u místních poplatků cca Daňové povinnosti 30 Rozhodnutí o povolení výherních hracích přístrojů a tombol 36 ÚSEK EVIDENCE A VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Kompletní inventarizace všech pohledávek města za rok Správa městských pohledávek po datu jejich splatnosti přebírání jednotlivých pohledávek od odborů MěÚ. Vedení pohledávek podle jednotlivých dlužníků zavedení všech převzatých pohledávek do systému VITA (mimo komunálního odpadu ). Měsíční kontrola pohledávek ve vazbě na účetnictví města. Spolupráce s jednotlivými odbory při navádění pohledávek do účetnictví města. Upozorňování dlužníků na nedoplatky. Vydávání platebních výměrů k úhradě poplatků. Vydávání exekučních příkazů při daňové exekuci. Povolení splátek pohledávky. Návrh na exekuci spolupráce s právním oddělením a exekutorským úřadem. Výzvy k poskytnutí součinnosti dle daňového řádu. Přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení, nařízených dražeb nemovitostí a do dědického řízení. Odepisování pohledávek po neúspěšné daňové exekuci, případně soudní exekuci. 10

12 Výpočet opravných položek za každých ukončených 90 dnů po splatnosti pohledávek. Poskytování potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Chrudim jednotlivým odborům. Statistika, benchmarking. Statistika (výběr): Pohledávky Počet, Kč Nově převzaté pohledávky ke správě tis. Kč Pohledávky řešené vlastní daňovou exekucí tis. Kč Vymožené 454 tis. Kč Pohledávky předané exekutorskému úřadu tis. Kč Vymožené 625 tis. Kč Vymožené pohledávky celkem tis. Kč Shrnutí činnost odboru: Název úkonu, činnosti Počet Konzultace a připomínkování smluv a jiných dokumentů 358 Úkony související se zajištěním dluhů a dluhové služby 94 Zapojení se do týmové práce, úkony v projektových týmech a dotačních titulech 66 Odbor finanční pokračoval i v roce 2013 v nastaveném trendu zlepšování finanční situace města a dosažení co nejlepších výsledků města ve všech oblastech, které OFN může ovlivnit. Kromě toho bylo cíleně prováděno snižování dluhu, zahájené v roce Výsledky činnosti jednotlivých úseků a oddělení za rok 2013 dokládají následující úspěchy: Výběr z úspěchů: 1. Kladné saldo hospodaření města za rok 2013 (po kritickém období let 2010 a 2011 má výsledek hospodaření od roku 2012 rostoucí tendenci, v roce 2013 je znatelné zlepšení i proti roku 2012). 2. Lepší úvěrová politika urychlení ve splácení dluhů pokračuje. Podařilo se dříve splatit jeden z úvěrů (komunikace v průmyslové zóně) a mimořádnou splátkou zkrátit lhůtu splatnosti úvěru na projekty EU I, čímž se snižují náklady dluhové služby. Pokračuje dobrá spolupráce s finančními partnery a díky tomu i nízké náklady na zajišťování finančních služeb. 3. Dobrý kontrolní systém ve finanční oblasti díky němu bez problémů funguje celé hospodaření města a nedochází k rizikovým událostem. 4. Dobré výsledky ve vymáhání pohledávek díky kvalitní práci úseku pohledávek. 5. Správné a velmi dobře zpracované účetnictví podle hodnocení externího auditu je tato oblast hodnocena jako velmi dobrá a bezproblémová. 4) Odbor investic 9 pracovníků + 2 zaměstnanci veřejně prospěšných prací Členění: vedoucí odboru 1 oddělení investic 6 úsek údržby zeleně 5 (z toho 2 pracovní místa pro zaměstnance veřejně prospěšných prací) 11

13 Odkaz na web: Činnosti: Na odboru investic působí oddělení investic a úsek údržby zeleně. Odbor mj. zadává veřejné zakázky. Firmy, které mají zájem o účast v zadávacích řízeních města Chrudim, mohou najít informace a v případě veřejné zakázky malého rozsahu se přihlásit na v oddílu veřejné zakázky investiční záměry. Na profilu zadavatele https://zakazky.chrudim-city.cz/profile_display_2.html uveřejňuje město Chrudim informace a dokumenty k veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený dálkový přístup v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v úplném znění. Byly provedeny výstavby, rekonstrukce, opravy a údržba městského majetku podle jednotlivých kapitol rozpočtu města. Celkově bylo na stavební práce, dodávky a služby včetně nákladů na péči o zeleň vynaloženo Kč. ODDĚLENÍ INVESTIC SILNICE Plošné výspravy místních komunikací byly provedeny v ulici Václavská, Vlčnovská, Novoměstská, K Májovu, Dr. Peška, Tyršovo náměstí, Na Rozhledně, Rooseveltova, Fibichova, Průmyslová, Gorkého, Čs. armády, V. Nejedlého, Gen. Uchytila, Na Větrníku, Družstevní a Olbrachtova. Lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba byly prováděny průběžně na základě prohlídek stavů místních komunikací, oznámení občanů a městské policie např. v ulici U Vápenky, Čs. armády, Česká, Nezvalova, Jiráskova, Alešova, sídl. Leguma, B. Martinů, V Hliníkách, Strojařů, Hradištní, Slovenská, Na Ostrově, Husova, Vestci, Na Větrníku, U Stadionu, sídl. Topolská, Opletalova, Havlíčkova, Medlešicích a Na Kopanici. Údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK Průběžně opravy a čištění uličních vpustí byly prováděny na základě prohlídek stavů uličních vpustí a mostů, oznámení občanů a městské policie např. v ul. Svěchyňova, Na Ostrově, U Stadionu, Koželužská, Čs. partyzánů, Opletalova, Na Vazovce, Medlešicích, V. Nejedlého, Václavská, Vlčí Hora, Jiráskova, Čs. armády, Mládežnická, sídl. Leguma, K Májovu, Přemysla Otakara, U Valchy, V Hliníkách, Masarykovo náměstí, Rooseveltova, Na Výsluní, Na Rozhledně a V Tejnecku. Rekonstrukce ulice Na Sádkách, Chrudim Stavba byla zahájena v 06/2012, kdy byla provedena rekonstrukce opěrné zdi včetně lávek a mostků. Dokončení stavby proběhlo dle harmonogramu stavby, a to Jednalo se o rekonstrukci stávající místní komunikace, veřejného osvětlení, opěrné zdi náhonu a odbahnění náhonu. Opěrná zeď z pískovce byla v celé délce podél komunikace rozebrána a vystavěla se zeď nová, prefabrikovaná, obložena pískovcem a zakončena monolitickou korunou. Dále byla provedena rekonstrukce stávající místní komunikace, která v ulici Na Sádkách má povrch ze žulové dlažby, od domu čp. 129 podél náhonu je zhotoven kryt ze žulových odseků a dále byla zrekonstruována část komunikace podél domu čp. 129 v ulici Koželužská, kde je zhotoven živičný povrch. Součástí stavby byla také rekonstrukce stávajícího máchadla s lávkou přes náhon a osazení pítka. 12

14 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ Běžná údržba chodníků a cyklostezek Byla prováděna průběžně na základě prohlídek stavů chodníků, oznámení občanů a městské policie např. v ulici Komenského, Topolská, U Stadionu, Vlčí Hora, Havlíčkova, U Parku, Strojařů, Čs.armády, Husova, SNP, Spojovací, Palackého třídě (u Borzny), Medlešicích, Malecká, Růžová, Palackého třídě (u Billy), Školním náměstí, Masarykově náměstí, Vestci, Střelecká, Škroupova, Pardubická, Hradištní, Čavisovská, Na Větrníku, Soukenická, Obce Ležáků, Olbrachtova, Požárníků, Na Vazovce, Dr. Malíka, Poděbradova a Rooseveltova. Přechody pro chodce u kruhového objezdu Na Bídě V rámci stavby byly stávající přechody pro chodce v ulici Pardubická a Masarykovo náměstí posunuty dále od okružní křižovatky, nově nasvětleny speciálními výbojkovými svítidly pro zvýšení pozitivního kontrastu chodců na přechodech a byl zřízen ochranný ostrůvek v místě přechodu pro chodce u autobusového zálivu na Masarykově náměstí. Akce byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Výstavba cyklostezky ulice Čáslavská, Chrudim Sdružená stezka pro chodce a cyklisty byla ukončena v listopadu Osvětlená sdružená cyklostezka směrem na Markovice je trasována podél silnice I/17 ve směru od stávajícího dlážděného chodníku a ukončena napojením na stávající asfaltový chodník. Cyklostezka s asfaltovým krytem opřeným do betonového obrubníku je dlouhá cca 450 m, součástí byla i dílčí úprava odvodnění prostoru před vjezdem do Markovic a rekultivace původního drtí zpevněného chodníku. Výstavba cykloparku Podhůra Město Chrudim uzavřelo smlouvu o poskytnutí grantu v oblasti cestovního ruchu v roce 2013 v rámci programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji. Bylo zrušeno výběrové řízení na zakázku malého rozsahu a bude znovu vypsáno v roce Nasvětlení přechodu pro chodce v křižovatce ul. Obce Ležáků-Sokolovská V rámci výstavby kruhové křižovatky U Guláška bylo provedeno nasvícení chodeckého přechodu u křižovatky ulic Obce Ležáků a Sokolovská. PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY Oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně Byla opravena autobusová zastávka v místní části Vestec včetně výměny střešní krytiny, provedeny zemní práce spojené s přemístěním autobusového přístřešku stojícího u kruhové křižovatky U Guláška. Regenerace veřejného prostranství u autobusové zastávky Vlčnov Byla dokončena další část regenerace okolo autobusové zastávky prostoru C v místní části Vlčnov, na kterou poskytl dotaci ve výši 11 tisíc Kč Mikroregion Chrudimsko. IPRM Výstavba BUS zastávky v ul. Škroupova, Chrudim Bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Jedná se o výstavbu BUS zálivu pro MHD v ulici Škroupova před obchodním domem Dukla. Záliv bude vybudován v místě stávající zeleně podél silnice v ulici Škroupova. Záliv bude napojen na stávající chodník. Realizace v roce

15 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně Z této kapitoly došlo k čerpání finančních prostředků na dvě větší havárie kanalizace v Topoli a v Medlešicích. Další prostředky si vyžádalo obnovení činnosti čerpací stanice v průmyslové zóně Západ. ÚPRAVY VODNÍCH TOKŮ Náhon běžná údržba a oprava Celý rok byla prováděna pravidelná manipulace se stavbami na vodním díle, regulace nátoku z řeky Chrudimky, odstraňování nežádoucích staveb ve vodním toku a údržba rostlin. Oprava hráze rybníku Vlčnov Byla provedena oprava části hráze rybníku ve Vlčnově. MATEŘSKÉ ŠKOLY Údržba a opravy hřišť v mateřských školách Byly provedeny opravy stávajících prvků dle výsledků roční kontroly dětských hřišť v MŠ, výměna písku v pískovištích, nátěry konstrukcí pískovišť, úpravy dopadových ploch pod prvky, terénní úpravy, opravy nástupních ploch. V rámci bezpečnosti herních prvků dle norem byla provedena jedna roční kontrola a 4 čtvrtletní. Rekonstrukce a výstavba hřišť v mateřských školách Do zahrady MŠ Sv. Čecha byl, dle vytvořené studie regenerace, doplněn víceúčelový hrací prvek. MŠ Na Valech čp. 193 rekonstrukce kanalizace ve dvoře Byla provedena kompletní rekonstrukce stávající kanalizace v zahradě školky, kde se opětovně napojily budovy čp. 193 a čp. 31. Kanalizace má nové potrubí s potřeným počtem revizních šachet. MŠ U Stadionu výměna vzduchotechniky v kuchyni Stávající vzduchotechnika byla demontována a nahrazena novou technikou včetně rekuperace a nových rozvodů. MŠ Na Valech čp. 693 výměna oken za plastová Byla dokončena druhá etapa výměny oken. Letos se vyměnila zbývající okna na čp. 693 včetně vnitřních a vnějších parapetů. MŠ U Stadionu výměna oken a dveří za plastová na hospodářském objektu Byla provedena výměna všech stávajících dřevěných oken za nová plastová včetně vchodových dveří. MŠ Na Valech čp. 193 propojení kotelny s výměníkem Stávající kotelna, která sloužila pro vytápění školky, byla přebudována a napojena na novou výměníkovou stanici horkovodu. MŠ Dr. Malíka výměna oken za plastová Byla vyměněna okna na hospodářském objektu školky včetně vchodových dveří a příslušenství. 14

16 BĚŽNÁ ÚDRŽBA A REKONSTRUKCE V ZAŘÍZENÍCH MŠ Strojařů + MŠ Medlešice Na MŠ Strojařů byla vyměněna zbývající dřevěná okna za plastová (v šatnách, kuchyňkách a Mama klubu), dále se rozšířila Sluníčková třída odstraněním dělící příčky. Ve školní kuchyni se ke stávající vzduchotechnice přidala rekuperační jednotka, provedlo se vymalování kuchyně, chodby, tělocvičny, běžná údržba a revize. Na MŠ Medlešice byla provedena repase vchodových dveří, malování vnitřních prostor, nátěr dveří a zárubní, běžná údržba a revize. MŠ Svatopluka Čecha Byla provedena výměna páteřního rozvodu vody v suterénu, modernizace výtahu, provedení nového SDK stropu v ložnici dětí v přízemí, rekonstrukce přípravné kuchyňky v 1.NP, běžná údržba, revize. MŠ Sladkovského + MŠ Na Valech čp.182, 193 a 693 Na MŠ Na Valech 182 byly vyměněny radiátory, na MŠ Na Valech 193 byla provedena instalace dveří mezi ložnicí a hernou, osazení těsnění do oken, výměna krytiny na stříšce nad venkovními dveřmi, na MŠ Sladkovského provedeno malování tříd a chodeb. Na všech objektech se provádí běžná údržba a pravidelné revize. MŠ U Stadionu Bylo provedeno vymalování tříd, výměna páteřního rozvodu studené vody v hospodářském objektu, běžná údržba a revize. MŠ Víta Nejedlého Byla provedena výměna skleněných výplní zábradlí a oplechování na venkovních chodbách, úprava vodovodu a kanalizace v přípravných kuchyňkách pro plánovanou rekonstrukci, rekonstrukce sociálního zázemí kuchařek v hospodářském objektu, běžná údržba a revize. MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol MŠ Dr. Malíka vymalování kuchyně, osazení stříšek nad vchodové dveře, oprava revizní šachty na zahradě školky, oprava střechy nad hospodářským objektem, běžná údržba, revize. Na MŠ Topol oprava venkovní fasády a soklu, vymalování sociálky dětí, úprava šatny učitelek, oprava komínového tělesa, běžná údržba, revize. ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ U Stadionu pokračování výměny oken za plastová Dokončila se druhá etapa výměny stávajících oken v objektech školy. ZŠ Dr. Peška dokončení výměny oken za plastová v kuchyni Provedla se výměna stávajících dřevěných oken na hospodářském objektu včetně dveří a parapetů. ZŠ U Stadionu změna trasy rozvodů pod Japexem Stávající rozvody vody a topení, které byly uloženy v kanále pod sportovní dráhou se přesunuly pod strop spojovací chodby do SDK podhledu, aby v případě poruchy byly rozvody přístupné. BĚŽNÁ ÚDRŽBA A REKONSTRUKCE V ZAŘÍZENÍCH: ZŠ Husova + ZŠ Dr.Peška Na ZŠ Dr. Peška se provedlo rozšíření učebny 1. třídy tím, že se vybourala dělící příčka a spojily se dvě malé učebny do jedné, byly provedeny nátěry dřevěných oken na přístavbě školy, vyměnil se stávající strop v dílnách za nový včetně osvětlení, byl obnoven omyvatelný nátěr na chodbě pod kuchyní, běžná údržba a pravidelné revize. Na ZŠ Husova proveden nátěr oken a oprava krytů radiátorů v tělocvičně, běžná údržba a revize. 15

17 ZŠ U Stadionu Bylo provedeno vymalování některých tříd, oprava střechy nad tělocvičnou, běžná údržba a revize. ZŠ Dr.Malíka Byla provedena pokládka nové krytiny na střeše školní tělocvičny, modernizace výtahu v hospodářském objektu sloužící pro kuchyň, osadily se ochranné kryty rohů v tělocvičnách, vymalovaly se obě tělocvičny, běžná údržba a revize. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Provedena pravidelná revize a údržba, dále nové omítky a pokládka PVC ve sklepních učebnách. KINA Městské kino Byla provedena pokládka nové krytiny nad promítárnou a přístavbou, vyměnil se kazetový podhled v promítárně, běžná údržba a revize. ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Městská knihovna Provedena pravidelná revize a údržba, dále vymalování patra s oddělením pro dospělé, vyměnily se poslední okna a všechny vstupní dveře z ulice Filištínská. PAMÁTKY Stavební úpravy střechy čp. 92, ul. Štěpánkova, Chrudim V roce 2013 byla provedena druhá etapa, která řešila zejména zateplení stropní konstrukce, restaurátorskou opravu malované části stropu, a navrácení místností v nejvyšším podlaží a mezipodlaží do standardního stavu. Oprava střechy Zámek Medlešice II. Etapa Byla provedena oprava horní části mansardové střechy zámku, kdy se vyměnily poškozené dřevěné prvky krovu, provedlo se nové bednění a nová krytina z CU plechu včetně opravy omítek na komínových tělesech v nadstřešní části. BĚŽNÁ ÚDRŽBA A REKONSTRUKCE V ZAŘÍZENÍCH: Zámek Medlešice Běžná údržba, revize, oprava omítek v průjezdu zámku. Divadlo K. Pippicha Proběhla modernizace softwaru a čidel elektronické zabezpečovací signalizace + přepojení na Městskou policii namísto stávajícího napojení na státní policii, oprava dveří sálu a rámů některých oken, došlo k provedení nátěrů vnitřních oken a části vnějších oken. Z bezpečnostních důvodů došlo k vybudování oken pro osvětlovače. Dále probíhala běžná údržba, akutní opravy a revize. Chrudimská beseda Provedeny pravidelné revize a běžná údržba. Vyčištění a zprůchodnění kanalizační přípojky, vymalování kuchyně a chodby, výměna oběhového čerpadla a podružných měřidel tepla. 16

18 OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO A HISTORICKÉHO VÝZNAMU Stavební úpravy čp. 87, ul. Široká, Chrudim (fasáda, okna, úprava vytápění, odvlhčení) V roce 2013 došlo pouze k vypracování projektové dokumentace, jejíž zhotovení se prodloužilo vlivem složitosti místních poměrů a vlivem nutných dohod se sousedy. ROZHLAS A TELEVIZE Rekonstrukce a doplnění Varovného Informačního Systému Obyvatelstva, Chrudim Byla provedena demontáž VISO z objektu čp. 87 a instalace nového VISO na stožár VO. ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE Spolkový dům běžná údržba Byly prováděny pouze pravidelné revize a pravidelná údržba zařízení. SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE Připojovací poplatek na vybudování horkovodní přípojky pro objekt čp. 685, ul. V Průhonech, Chrudim Koncem roku 2013 byl Elektrárnám Opatovice, a. s. zaslán připojovací poplatek, v souvislosti s napojením objektu čp. 685, ul. V Průhonech. Investiční dotace Sportovním areálům, s. r. o., Chrudim na: Výstavbu tribuny, Městský stadion ul. Novoměstská, Chrudim I. etapa Došlo k podepsání smlouvy o poskytnutí investiční dotace se Sportovními areály města Chrudim, s. r. o., na část realizace akce, která počítá s vybudováním nové, moderní, ale zároveň úsporné tribuny, jejíž výstavba bude zahájena v roce VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE A) Běžná údržba stávajících dětských hřišť Byla provedena pravidelná hlavní roční prohlídka dětských hřišť autorizovanou firmou. Byly provedeny čtyři provozní kontroly dětských hřišť v měsících březnu, červnu, září a prosinci. Byly prováděny pravidelné vizuální kontroly dětských a sportovních hřišť v rozsahu 1x za 1 3 týdny, dle četnosti návštěv hřišť. Bylo provedeno chemické ošetření dětských a sportovních hřišť v Chrudimi a místních částech. Byly průběžně prováděny opravy hřišť a odstranění hracích prvků nesplňující platné normy, na základě provedených hlavních a provozních kontrol dětských hřišť. B) Rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť: Výstavba hřiště U Stadionu Byl vytvořen a projednán s veřejností projekt na výstavbu hřiště v sídlišti U Stadionu. Na výstavbu hřiště bylo vydáno stavební povolení a proběhlo výběrové řízení na realizaci stavby. Realizace byla dokončena dle SOD a uvedena do provozu od začátku října Venkovní tělocvična Do prostoru ulice V Průhonech byly instalovány 4 prvky venkovní tělocvičny. Dům dětí a mládeže DDM Palackého 418 Pravidelné revize, běžná údržba, opravy sanačních omítek v 1.PP. Oprava skladu včetně malování a montáže vestavěné skříně, výměna části oplocení areálu. 17

19 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ IPRM Rekonstrukce čp v ulici Revoluční, Chrudim Rekonstrukce bytových domů byla dokončena s tím, že se provedlo zateplení fasádou, výměna střešní krytiny, zateplení podlahy půdy a stropu sklepa, rekonstrukce sklepních prostor a výměna páteřních rozvodů vody, kanalizace a topení. IPRM Rekonstrukce čp. 489 v ulici Revoluční, Chrudim Byla zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. V druhé půlce roku proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Rekonstrukce se bude týkat opět zateplení fasády, podlahy půdy a stropu sklepa, dále výměny páteřních rozvodů a střešní krytiny, rekonstrukce sklepních prostor. Podpis smlouvy bude v průběhu ledna IPRM Rekonstrukce čp. 637/IV, 638/IV a 639/IV Chrudim Byla zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. V druhé půlce roku proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Rekonstrukce se bude týkat výměny stávajících dřevěných oken za plastová, výměna střešní krytiny, provedení nových rozvodů STA a zateplení podlahy půdy. Podpis smlouvy bude v průběhu ledna VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Rekonstrukce, doplnění a oprava VO nespecifikované Provedeno nasvětlení sochy sv. Anežky České na Žižkově náměstí, výměna 6 ks výzbroje stožárů včetně výměny výložníků a svítidel VO ve Vlčnově, výměna poškozeného kabelu VO v ulici V Tejnecku, výměna poškozeného kabelu VO v Píšťovech, výměna 1 ks poškozeného svítidla v ulici Kollárova, výměn 12 ks zastaralých svítidel v ulici Pardubická, úprava nepřímého měření 4 ks rozvaděčů VO, úprava 1 ks VO v ulici Družstevní, výstavba 1 ks VO v ulici Škroupova. Dále byla zpracována PD na modernizaci VO ulice Palackého v Chrudimi a PD na rekonstrukci části ulice Moravská. Rekonstrukce VO v ulici Na Sádkách, Chrudim V rámci kompletní rekonstrukce ulice Na Sádkách byla provedena rekonstrukce venkovního veřejného osvětlení. Stavba dokončena IPRM Rekonstrukce VO ulic Revoluční a Rooseveltova, Chrudim V rámci rekonstrukce místních komunikací a zeleně v ulici Revoluční a Rooseveltova byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení. V ulici Rooseveltova byla použita svítidla s LED technologií. Stavba byla dokončena a předána IPRM Rekonstrukce VO vnitrobloku Palackého, Chrudim V rámci rekonstrukce vnitrobloku Palackého v Chrudimi byla realizována výstavba veřejného osvětlení. Stavba byla dokončena a předána Oprava informačního panelu před kostelem sv. Josefa havárie Z důvodu dopravní nehody na prostranství před kostelem sv. Josefa, byl znovu osazen informační panel a 2 zničené cementoskelné sloupky budou osazeny v průběhu měsíce února POHŘEBNICTVÍ Opravy hřbitovů Byla provedena oprava chodníku a schodů u rozlučkové síně v ulici Škroupova. Oprava pilíře vstupní brány hřbitova a přilehlé ohradní hřbitovní zdi v Topoli. 18

20 ÚZEMNÍ ROZVOJ Projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava investičních akcí Zpracování projektových dokumentací, technické pomoci, průzkumy, příprava stavebních akcí na příští období. Opravy, údržba majetku nespecifikovaně, nákup drobného dlouhodobého majetku Byla provedena oprava omítek v průchodu Myší díra, pravidelná údržba zabezpečovacího zařízení, nátěry zábradlí, oprava pískovcového pilíře a přilehlé zdi v Medlešicích. IPRM Rekonstrukce ulice Rooseveltova a Revoluční, Chrudim Stavební práce byly ukončeny v prosinci 2013 a spočívaly v rekonstrukci stávající místní komunikace se živičným povrchem, chodníků s povrchem ze zámkové dlažby, veřejného osvětlení, parkovacích stání s povrchem ze zámkové dlažby, nového městského mobiliáře a výsadby stromů. Součástí této rekonstrukce je i opěrná zeď s obkladovým kamenem vč. rekultivace prostranství u domu čp. 539 v ulici Rooseveltova. Nově je vybudováno v ul. Revoluční kontejnerové stání. IPRM rekonstrukce vnitrobloku Palackého, Chrudim Stavební práce byly ukončeny v prosinci 2013 a spočívaly v rekonstrukci vnitrobloku na pozemcích ve vlastnictví města Chrudim za domy čp a 490 v ulici Revoluční. Stávající cihelné zdi byly demolovány a místo nich bude instalován plot s osázením zeleně, zpevněné chodníky ze zámkové betonové dlažby, pojezdovou plochu tvoří mlatová cesta, která bude napojena na již zrekonstruovaný dvůr domu čp. 490 a Spolkový dům. Dále bylo provedeno nové osvětlení vnitrobloku a osazen nový mobiliář. Součástí bylo vystavění nového kontejnerového stání. Přeložka ČEZ při stavbě parkoviště Na Větrníku, Chrudim Potřebné finanční prostředky na přeložku byly uhrazeny obchodní společnosti ČEZ, která v roce 2013 přeložku zrealizovala. DEKONTAMINACE PŮD A ČIŠTĚNÍ SPODNÍ VODY Odstranění ekologické zátěže Transporta Chrudim Jedná se o sanaci třech míst v areálu Transporty. Proběhla demolice budov v místě sanace, odstranění zeleně a železničního svršku, vyhloubení jam do hloubky cca 8,0 m v místech sanací, s odvozem zeminy na řízené skládky. Dále došlo k provedení zpětného zásypu. V roce 2014 bude následovat dočištění kontaminovaných zemin, které nemohly být odtěženy, a to pomocí chemických prostředků. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Dům s pečovatelskou službou Komenského 57 výměna dřevěných oken I. etapa V roce 2013 došlo k provedení I. etapy výměny stávajících netěsných a technicky zastaralých dřevěných oken ve vybraných bytech daného objektu, a to za okna nová, rovněž dřevěná. DENNÍ STACIONÁŘE Objekt městský park 828 Rekonstrukce sociálního zařízení Na základě nevyhovujících podmínek původního sociálního zařízení došlo ke změně dispozice, k přemístění a doplnění zařizovacích předmětů a k provedení souvisejících obnov obkladů, dlažeb a dalších finálních povrchů. Objekt Městský park 828 výměna oken za plastová a vstupních dveří I. etapa V roce 2013 došlo k provedení I. etapy výměny stávajících netěsných a technicky zastaralých dřevěných oken ve vybraných místnostech daného objektu, a to za okna nová, plastová. 19

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77, 537 01 CHRUDIM

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77, 537 01 CHRUDIM MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77, 537 01 CHRUDIM 1 Novoroční slovo úvodem Na prahu nového roku vždy člověk uvažuje o tom, co minulý přinesl a co si přeje od toho, který je před ním. Někdo přistupuje

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.4.2015 KUMSX01HJO2A Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211 Obec Záměl tel.: 494 546 811 t I. + fax: -&9-&5-&6211 www: obeczamel.orlice.cz o-mail: obeczamelréžorlice.net Vnitřní směrnice č.l Finanční tro a Zpracovala: Pavlína Pleslová v Stěpánka Slezáková - 1 -

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

strana 1 Popis č. 4102/2014

strana 1 Popis č. 4102/2014 strana 1 Popis č. 4102/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 1237, jehož součástí je rodinný dům č.p. 1165 stojící na pozemku parc.č. st. 1237, a pozemek parc.č. 2688/1; pozemky a budova k datu 15.7.2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014 Elektronický podpis - 11.5.2015 KUMSX01HRR RC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013. Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 079052/2013/KUSK 181091/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v JEDOMELICE IČ: 00234460 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK/153/08/Vo/obce Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Přezkoumání se uskutečnilo dne: 12. 2. 2009 na základě zákona

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Návrh optimalizace procesů Městského Úřadu

Návrh optimalizace procesů Městského Úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Návrh optimalizace procesů

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GCL76 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014 Elektronický podpis - 13.2.2015 KUMSX01GJUD2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDE:LENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 25187/2011 OEKO-PŘ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Hajany, IČ 60829257

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENí PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 12201/2012 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Okrouhlá

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina ze

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY Přípravný výbor pro osamostatnění obce Lubiny si od Městského úřadu Kopřivnice vyžádal vyhodnocení ekonomických dopadů osamostatnění dle následujících

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40 1 Obsah: 1. Zákonná úprava 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Plnění závazných ukazatelů 4. Rozpočtová opatření 5. Výsledek hospodaření a stav finančních prostředků 6. Hospodářská činnost 7. Majetek

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 11. března 2015 jako jednorázové přezkoumání obce Smrček IČ: 15054209 Přezkoumání hospodaření

Více

Soubor usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 2. 3. 2015

Soubor usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 2. 3. 2015 Soubor usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 1/3/2015 schvaluje rozpočet obce Jenišovice na rok 2015 ve znění přílohy tohoto Usnesení. Usnesení

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 1/2010 05.01.2010 bylo odsouhlaseno vypuštění dveří mezi schodištěm a učebnou výtvarné výchovy a za ně bude provedena výměna dveří z 2. NP do 3. NP 05.01.2010 dohodnuty detaily zateplení obvodového střešního

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více