MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77, CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77, 537 01 CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77, CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2 Obsah: I. Úvod... 3 II. Postavení úřadu a jeho činnost... 3 III. Organizační struktura úřadu.. 3 IV. Řízení úřadu. 4 V. Informace z odborů ) Útvar interního auditu a kontroly 4-6 2) Odbor kanceláře tajemníka ) Odbor finanční ) Odbor investic ) Odbor správy majetku ) Odbor územního plánování a regionálního rozvoje ) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče ) Odbor správní ) Odbor životního prostředí ) Odbor dopravy ) Stavební odbor ) Obecní živnostenský úřad ) Odbor sociálních věcí ) Městská policie VI. Závěr Příloha č.1 - Výroční zpráva Zdravého města a MA21 1

3 Seznam zkratek AFK Asociace fotbalového klubu Benchmarking Měření a analýza procesů BÚ Běžný účet CAF The Common Assesment Framework - Společný rámec pro hodnocení CES Centrální evidence smluv CSSP Centrum sociálních služeb a pomoci CSÚIS Centrální systém účetních operací ČD České dráhy ČR Česká republika ČSÚ Český statistický úřad DDM Dům dětí a mládeže DM Drobný materiál DPH Daň z přidané hodnoty EMAS Eco Management and Audit Scheme - Systém ekologického řízení a auditu FRB Fond rozvoje bydlení FV Finanční výbor CHB Chrudimská beseda IC Informační centrum IPRM Integrovaný plán rozvoje města ISÚI Informační systém územní identifikace JV Jihovýchod KN Katastr nemovitostí KPSS Komunitní plán sociálních služeb KrÚ Krajský úřad LS Letní stadion MA Místní agenda MAS Místní akční skupina MěÚ Městský úřad MK Městská knihovna MP Místní poplatky MPZ Městská památková zóna MŠ Mateřská škola o. p. s. Obecně prospěšná společnost o. s. Občanské sdružení OPP Obec s přenesenou působností ORP Obec s rozšířenou působností OSS Organizační složka státu Pk Pardubický kraj PO Příspěvková organizace RgM Regionální muzeum RM Rada města ROP Rozpočtové opatření RÚIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí s. r. o. Společnost s ručením omezeným SBNF Správa bytového a nebytového fondu SOD Smlouva o dílo SPOD Sociálně právní ochrana dětí ÚSC Územně samosprávný celek VO Veřejné osvětlení VŘ Výběrové řízení ZM Zastupitelstvo města ZŠ Základní škola ZUŠ Základní umělecká škola 2

4 I. Úvod Tato zpráva je stručným souhrnem ročních informací z jednotlivých odborů. Jejím cílem je informovat občany města Chrudim o objemu prací, které jsou vykonávány na odborech Městského úřadu Chrudim určitým počtem pracovníků, a proto je zaměřena především na statistiku. Z tohoto důvodu také nejsou (pokud to není nutné) podrobně rozepisovány jednotlivé činnosti (náplně práce odborů). Zmíněné informace včetně strategických dokumentů jsou přístupné na webových stránkách města, stejně jako jména radních, zastupitelů, vedoucích odborů a dalších pracovníků. Vzhledem k tomu, že náplň práce jednotlivých odborů se liší podle svého zaměření a výkonu činností, nemohou mít informace z odborů pevnou strukturu a styl. Informace z odborů jsou členěny pouze v základní struktuře: název odboru počet pracovníků členění odboru odkaz na web činnosti statistika. II. Postavení úřadu a jeho činnost 1) Úřad zajišťuje výkon samostatné (36 %) a přenesené (64 %) působnosti dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a dalších právních předpisů na území města Chrudim a v jeho správním obvodu. 2) Správní obvod, ve kterém úřad vykonává působnost podle 64 zákona (OPP II. obec s přenesenou působností), tvoří správní obvody 22 měst a obcí. 3) Správní obvod, ve kterém úřad vykonává působnost podle 66 zákona (ORP III. obec s rozšířenou působností), tvoří správní obvody 86 měst, městysů a obcí. III. Organizační struktura úřadu 1) Úřad v samostatné působnosti: a) plní úkoly, které mu uložily Rada města nebo Zastupitelstvo města b) usměrňuje po odborné stránce příspěvkové organizace, které si město zřídilo, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak c) pomáhá výborům Zastupitelstva města a komisím Rady města v jejich činnosti. 2) Úřad v oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti Zastupitelstva města, Rady města, případně komise, je-li taková zřízena. 3) Úřad tvoří starosta, místostarostové* (změny počtu místostarostů jsou uvedeny v kap. IV. Řízení úřadu), tajemník úřadu a zaměstnanci města zařazení do těchto útvarů a odborů: 1) Útvar interního auditu a kontroly (IAK) 2) Odbor kanceláře tajemníka (OKT) 3) Odbor finanční (OFN) 4) Odbor investic (OIN) 5) Odbor správy majetku (OSM) 6) Odbor územního plánování a regionálního rozvoje (ÚPR) 7) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče (OŠK) 8) Odbor správní (OSP) 9) Odbor životního prostředí (OŽP) 10) Odbor dopravy (ODP) 11) Stavební odbor (STO) 12) Obecní živnostenský úřad (OŽÚ) 13) Odbor sociálních věcí (OSV) 3

5 IV. Řízení úřadu Řízení úřadu ke dni : 1) Starosta Mgr. Petr Řezníček 2) I. místostarosta JUDr. Miroslav Tejkl 3) Místostarosta Mgr. Jan Čechlovský neuvolněný 4) Místostarosta Ing. Jaroslav Trávníček neuvolněný 5) Tajemník úřadu Ing. František Chmelík Město Chrudim má 27 členů Zastupitelstva a 9 členů Rady města, 13 komisí Rady města, 2 výbory Zastupitelstva města, 6 osadních výborů. V. Informace z odborů 1) Útvar interního auditu a kontroly 3 pracovníci Členění: vedoucí útvaru 1 auditor 1 kontrolor 1 Odkaz na web: Činnosti: Posláním útvaru interního auditu je především kontrolovat práci vlastního úřadu tj. nastavení hospodárného, efektivního a účelného systému výkonu veřejné správy, dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky, dodržování vnitřních předpisů a usnesení orgánů veřejné správy při hospodaření s veřejnými prostředky, zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem, nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání s těmito prostředky. Posláním je i to, zda řídící kontrola včas a spolehlivě informuje přímé nadřízené o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování za účelem účinného usměrňování činnosti města jako orgánu veřejné správy. Interní audit koordinuje a zajišťuje práce na uplatňování metod kvality ve veřejné správě (CAF, benchmarking ), sleduje realizaci environmentální politiky města (EMAS), provádí následnou veřejnosprávní kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací zřízených městem a kontroluje oprávnění čerpání finanční podpory u příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu města. 4

6 Statistika: Název činnosti, úkonu Počet Hodnocení řídících kontrol průběžně - sběr dat (zprávy, plány) 28 Interní audit 2 - doporučení vyplývající z auditů 13 - kontrola doporučení z auditů z minulého období 12 Mimořádná kontrola na pokyn starosty 1 Provedení průběžné veřejnosprávní kontroly 1 Podnět na podezření z korupce 0 Veřejnosprávní kontrola 11 - uložená opatření za rok uložené úkoly za rok kontrola uložených opatření z minulého období 4 - kontrola uložených úkolů z minulého období 22 Směrnice řízení OŘD, tvorba a připomínkování nových vnitřních předpisů 13 Zadané a zpracované agendy v BI Průběžná kontrola smluv v CES 1200 Objem kontrolovaných prostředků v Kč ,78 Z provedených interních auditů v roce 2013 nebylo detekováno závažné zjištění nasvědčující, že by byl spáchán trestný čin nebo došlo k neoprávněnému použití, zadržení, ztrátě nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující 300 tis. Kč. Bylo prověřeno ,78 Kč z veřejných finančních prostředků. Z provedených následných veřejnosprávních kontrol v roce 2013 rovněž nebylo detekováno závažné zjištění nasvědčující, že by byl spáchán trestný čin nebo došlo k neoprávněnému použití, zadržení, ztrátě nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující 300 tis. Kč. Bylo prověřeno Kč z veřejných finančních prostředků. Další činnosti: 1. Spoluúčast na programové úpravě systému MANADESK. 2. Průběžná konzultační a metodická činnost při zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek a při evidenci majetku v rámci prováděného auditu. 3. Monitoring a koordinace prací vedoucích k odstranění rizik vytipovaných externí auditorkou při přezkumu hospodaření včetně průběžného doplňování nově vzniklých rizik. 4. Aplikace modelu CAF (plnění akčních plánů zlepšování z předcházejících let, vlastní sebehodnocení úřadu metodou CAF (2006), zpracování sebehodnotící zprávy, vypracování akčního plánu zlepšování pro následující rok). 5. Aktivní účast na metodě benchmarking (vzájemné srovnávání, zvyšování výkonu, kvality a učení se jeden od druhého), aplikace získaných poznatků k průběžnému zlepšování činnosti úřadu. 6. Účast na výkonu průběžné veřejnosprávní kontroly dle požadavků OŠK. 7. Spolupráce s externími auditory při přezkumu hospodaření města Chrudim a u hospodaření PO 8. Konzultační a metodická činnost při zpracování a posuzování vnitřních předpisů MěÚ - Spisový řád - způsob řízení interních a externích pravidel a postupů používaných na MěÚ (MANAdesk) 5

7 - Příručka systému environmentálního řízení a auditu (EMAS) 9. Konzultační a metodická činnost při tvorbě dotačních titulů a poskytování veřejných finančních prostředků z rozpočtu města: - Pravidla pro přidělování přímých dotací, - Pravidla pro poskytování sportovních dotací města Chrudim, - Pravidla pro poskytování dotací města Chrudim dotace ostatní, - Pravidla pro poskytování kulturních dotací města Chrudim, - Pravidla města Chrudim pro poskytování grantů v rámci programu Zdravé město a MA 21, - konzultace smluv vyplývajících z dotačních titulů, - konzultace vnitřních předpisů PO. 2) Odbor kanceláře tajemníka 43 pracovníků Členění: vedoucí odboru 1 oddělení vnějších vztahů 2 sekretariát 4 oddělení právní 4 úsek personální a mzdový 3 oddělení informatiky 5 oddělení krizového řízení 2 oddělení hospodářské správy 15 z toho údržba 2 úklid 9 oddělení klientského servisu 7 úsek recepce úsek finanční centrum úsek podatelna Odkaz na web: Činnosti: Na rozdíl od většiny odborů MěÚ Chrudim směřuje činnost OKT zejména dovnitř úřadu. 43 pracovníků OKT začleněných do 7 oddělení, případně úseků, zajišťovalo stejně jako v předchozích obdobích provozní a materiální podmínky pro chod všech pracovišť MěÚ a pro činnost RM a ZM, včetně hardwarového a softwarového vybavení, administrativního zajištění činnosti vedení města a MěÚ, komplexního právního servisu a poradenství ve věcech samostatné a přenesené působnosti, zajištění personální a platové agendy zaměstnanců města apod. Všechny úkoly byly plněny v napjaté situaci v rozpočtu města s ohledem na maximální úspornost na jedné straně a na vytváření příznivých podmínek pro činnost všech odborů MěÚ a pro veřejnost na druhé straně. Směrem k občanům je z pozice OKT viditelná zejména oblast výběrových řízení na pracovní místa, stížností a činnost oddělení klientského servisu. Výběrová řízení na volná pracovní místa bylo vybráno 11 zaměstnanců z 349 uchazečů. O tom, že všechna výběrová řízení byla vedena v souladu se zákonem a objektivně s cílem zamezit jakékoliv diskriminaci a vybrat skutečně uchazeče s nejlepšími kvalifikačními 6

8 předpoklady pro obsazované pozice, svědčí i to, že za celý rok nebyla podána ani jedna námitka proti průběhu nebo výsledku výběrového řízení. Stížnosti OKT eviduje všechny stížnosti občanů, které směřují proti jednání nebo postupu úředníků MěÚ a přímo právním oddělením OKT jsou vyřizovány stížnosti adresované vedení města nebo stížnosti směřující proti vedoucím odborů. V roce 2013 bylo vyřizováno pouze 10 stížností (o 13 méně než v předchozím roce), z toho žádné podání nebylo posouzeno jako důvodné (oprávněné). Všechny stížnosti byly řádně prošetřovány a stěžovatelům byla vždy zaslána písemná odpověď s vysvětlením dalšího postupu MěÚ a přijatých opatření, případně s vysvětlením, proč je stížnost nedůvodná a jaké mají stěžovatelé další možnosti při realizaci svých požadavků. ODDĚLENÍ KLIENTSKÉHO SERVISU Oddělení klientského servisu zahrnuje úsek centrální pokladny, která od občanů vybírá místní a správní poplatky vyměřené ostatními odbory MěÚ, úsek podatelny, zajišťující příjem dokumentů pro úřad, jejich převzetí a prvotní třídění a odesílání vyřízených dokumentů a úsek recepce. Tento úsek je prvním pracovištěm MěÚ, na které se občan obrací, chce-li získat informaci o odborech MěÚ, jejich činnosti, tiskopisech, případně o jiných správních úřadech. Na úseku recepce jsou dále kromě jiného vydávány rybářské lístky, je zde zajišťována agenda vidimace a legalizace, jsou zde vydávány ověřené výpisy z evidencí v systému CzechPOINT, jako např. výpisy z katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku V Systému CzechPOINT byly provedeny podání týkající se datových schránek a byly provedeny autorizované konverze. Dále úsek recepce přijímá žádosti a připravuje podklady pro vydání parkovacích karet odborem dopravy. Statistika: Název činnosti, úkonu Počet Poznámka Výběrové řízení 8 přijato 11 uchazečů z 349, bez jakýchkoliv námitek Stížnost občanů proti jednání či 0 stížnosti byly důvodné, 1 částečně důvodná, 8 10 postupu úředníka nedůvodných, 1 stížnost neposouditelná Doručené a odeslané zásilky včetně datových zpráv podatelna ÚSEK RECEPCE: Informace občanům např. o odborech MěÚ, jejich činnosti, tiskopisech, případně o jiných správních úřadech Vidimace a legalizace dokladů ověření listin a podpisů Vydání rybářských lístků 196 Podklady pro vydání Žádosti o karty a jejich výdej (pro Odbor dopravy) 67 parkovacích karet CzechPOINT : Ověřené výpisy v systému např. z katastru nemovitostí, živnostenského CzechPOINT rejstříku, z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku Podání datových schránek 70 Autorizované konverze 254 7

9 Příprava materiálů pro jednání Rady města a Zastupitelstva města: Název činnosti Počet Počet přijatých usnesení Jednání Rady města Chrudim Zasedání Zastupitelstva města Chrudim ) Odbor finanční 15 pracovníků Členění: vedoucí odboru 1 oddělení účetnictví 6 oddělení daní a poplatků 2 oddělení rozpočtové 3 úsek evidence, správy a vymáhání pohledávek 3 Odkaz na web: Činnosti: Odbor finanční MěÚ Chrudim komplexně zajišťuje veškeré úkony související s finančním hospodařením (vedení účetnictví, rozpočtové hospodaření, finanční plánování, veškeré nehotovostní finanční operace), oblast daňové správy, vybraných místních poplatků, problematiku loterií a činnosti dle loterijního zákona, kompletní správu a evidenci pohledávek s výjimkou Správy bytového a nebytového fondu), finanční vazby na příspěvkové organizace a obchodní společnosti, úvěrovou politiku města a také konzultační činnost vůči všem odborům a další úkony související s vnitřním chodem úřadu. Schválený rozpočet města Chrudim na rok 2013: ,95 tis. Kč Počet rozpočtových opatření: 18 Rozpočet na konci roku po rozpočtových opatřeních: ,2 tis. Kč ODDĚLENÍ ÚČETNICTVÍ Zpracování došlých faktur v Knize došlých faktur. Úhrada faktur přes elektronické bankovnictví. Zpracování elektronických bankovních výpisů. Informace o přijatých platbách neprodleně s připsáním na BÚ odborům, které si je žádají. Zaúčtování závazků v Knize došlých faktur. Zaúčtování pohledávek v Knize daňových dokladů. Zaúčtování veškerých bankovních pohybů na účtech města. Zaúčtování veškerých pokladních operací. Zaúčtování předpisů závazky, pohledávky. Zaúčtování majetkových účetních operací zařazení a vyřazení DM, přecenění DM. Sestavení přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíčně). Připomínkování smluv (mnohokrát i opakovaně vícekolově). Sestavení a kontrola příslušných finančních a účetních výkazů. 8

10 Sestavení a kontrola výkazu Pomocný analytický přehled (PAP) předávání účetních záznamů a informací pro účely monitorování a řízení veřejných financí (statistika). Odeslání příslušných výkazů do CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu). Statistika (výběr): Název zpracovaného dokladu v jednotlivých úlohách účetního SW Počet KDF (kniha došlých faktur) KDD (kniha vydaných faktur) 707 POK (pokladny) BAN (bankovnictví) POH (pohledávky stahování předpisů) 77 UCA (účetnictví) majetkové doklady 96 UCA (účetnictví) os. doklady předpisy pohledávek a závazků, výdaje vyřazené z BAN (mzdy), bankovní dokl. tam, kde není elektronický styk, opravy 284 ROZPOČTOVÉ ODDĚLENÍ Rozpis schváleného rozpočtu 2013 pro odbory úřadu, navedení rozpisu rozpočtu do finančního výkazu (účetního programu). Závěrkové práce minulého roku včetně finančního vypořádání a závěrečného účtu. Zapojení všech pracovníků RO do provádění inventur k , a to fyzických i dokladových. Průběžná kontrola čerpání rozpočtu a příprava materiálů pro úpravu rozpočtu do orgánů města (zapojování i vratky do rezerv města dle potřeby, zapojování darů, náhrad a přidělených dotací). Průběžná kontrola dispozičních oprávnění s ohledem na rozpočtovou skladbu a následné konzultace s odbory o správném třídění dle Vyhlášky č. 323/20002 Sb., o rozpočtové skladbě, a kontrola zaúčtování. S tím souvisí následná nápravná opatření ve finanční oblasti. Spolupráce na zpracování měsíčního finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků (ÚSC), regionálních rad a dobrovolných sdružení obcí. Rozbor příjmů obce pro účely daňového přiznání. Zpracování pololetních rozborů hospodaření města podle upraveného rozpočtu. Výběr, kontrola a předání účetních výkazů PO na krajský úřad Příprava ročních výkazů PO ke schválení v Radě města Pomoc IAK při zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol u PO Spolupráce na kontrolách prováděných u PO (konzultace). Zpracování výkazu Granty 1-01 Roční výkaz OSS, ÚSC, PO a podobných vládních institucí (výkaz se týká grantů města v návaznosti na účetní výkaz Rozvaha a finanční výkaz Fin) a doplňkové výkazy k prodeji majetku. Výkazy jsou kontrolovány Krajskou správou ČSÚ v Brně a následně na základě předaného účetního výkazu Rozvaha do účetnictví státu i Ministerstvem financí ČR statistika. Statistika (výběr): Název úkonu, činnosti Počet Benchmarkingová iniciativa dle výkazu FIN 2 12 M k ) 12 Statistické výkazy povinnost dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické sl. 2 Kontrola a předávání výkazů příspěvkových organizací na kraj 180 Sledování a aktualizace dat v Centrálním registru dotací průběžně Průběžná aktualizace rozpočtového systému zpracování a evidence ROP 1100 účetních vět Kontrola a likvidace veškerých plateb z hlediska zařazování a vazby na rozpočet faktury, pokladny 9

11 ODDĚLENÍ DANÍ A POPLATKŮ Zpracování nových obecně závazných vyhlášek (místní poplatky) a metodická pomoc odborům, které řeší vybrané oblasti místních poplatků (dále MP) při zpracování jejich předpisů. Komplexní vedení agendy MP za komunální odpad (od předpisu, aktualizace údajů v databázích a evidencích, přes platební povinnosti, složenky, roznos, párování plateb, kontroly, soupisy dlužníků až po první upomínku k vymáhání, platební výměry, statistika a následné předávání na úsek evidence poplatků), totéž u agendy poplatku ze psů. Problematika loterií, povolení a kontrola výherních hracích přístrojů, kontrola nevýherních hracích přístrojů, evidence podkladů k příjmům dle loterijního zákona (tj. monitoring všech loterijních videoterminálů a výherních hracích přístrojů v území, pravidelná roční obhlídka a aktualizace statistických údajů), povolování tombol, výběr správních poplatků za povolování výherních hracích přístrojů, kontrola platební kázně, upomínání, předpisy pro zaúčtování. Sledování a plnění daňových povinností města zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob se všemi podklady, podávání daňových přiznání k dani z převodu nemovitostí (spolupráce s odbory), úhrada souvisejících daňových povinností, kontrola nedoplatků. Statistika (výběr): Název úkonu, činnosti Počet Údržba programu komunální odpad a psi počet zaevidovaných změn Ostatní změny v evidenci místních poplatků (záznamy) Změny u poplatků ze psů 465 Vydané známky na psy 265 Počet platebních výměrů za rok 2013 (domovní odpad + psi) 659 Zaslané výzvy (domovní odpad + psi), povolené splátkování místních poplatků 774 Počet roznesených a zaslaných složenek (domovní odpad + psi) Vratky přeplatků 328 Počet realizovaných spárovaných plateb u místních poplatků cca Daňové povinnosti 30 Rozhodnutí o povolení výherních hracích přístrojů a tombol 36 ÚSEK EVIDENCE A VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Kompletní inventarizace všech pohledávek města za rok Správa městských pohledávek po datu jejich splatnosti přebírání jednotlivých pohledávek od odborů MěÚ. Vedení pohledávek podle jednotlivých dlužníků zavedení všech převzatých pohledávek do systému VITA (mimo komunálního odpadu ). Měsíční kontrola pohledávek ve vazbě na účetnictví města. Spolupráce s jednotlivými odbory při navádění pohledávek do účetnictví města. Upozorňování dlužníků na nedoplatky. Vydávání platebních výměrů k úhradě poplatků. Vydávání exekučních příkazů při daňové exekuci. Povolení splátek pohledávky. Návrh na exekuci spolupráce s právním oddělením a exekutorským úřadem. Výzvy k poskytnutí součinnosti dle daňového řádu. Přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení, nařízených dražeb nemovitostí a do dědického řízení. Odepisování pohledávek po neúspěšné daňové exekuci, případně soudní exekuci. 10

12 Výpočet opravných položek za každých ukončených 90 dnů po splatnosti pohledávek. Poskytování potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Chrudim jednotlivým odborům. Statistika, benchmarking. Statistika (výběr): Pohledávky Počet, Kč Nově převzaté pohledávky ke správě tis. Kč Pohledávky řešené vlastní daňovou exekucí tis. Kč Vymožené 454 tis. Kč Pohledávky předané exekutorskému úřadu tis. Kč Vymožené 625 tis. Kč Vymožené pohledávky celkem tis. Kč Shrnutí činnost odboru: Název úkonu, činnosti Počet Konzultace a připomínkování smluv a jiných dokumentů 358 Úkony související se zajištěním dluhů a dluhové služby 94 Zapojení se do týmové práce, úkony v projektových týmech a dotačních titulech 66 Odbor finanční pokračoval i v roce 2013 v nastaveném trendu zlepšování finanční situace města a dosažení co nejlepších výsledků města ve všech oblastech, které OFN může ovlivnit. Kromě toho bylo cíleně prováděno snižování dluhu, zahájené v roce Výsledky činnosti jednotlivých úseků a oddělení za rok 2013 dokládají následující úspěchy: Výběr z úspěchů: 1. Kladné saldo hospodaření města za rok 2013 (po kritickém období let 2010 a 2011 má výsledek hospodaření od roku 2012 rostoucí tendenci, v roce 2013 je znatelné zlepšení i proti roku 2012). 2. Lepší úvěrová politika urychlení ve splácení dluhů pokračuje. Podařilo se dříve splatit jeden z úvěrů (komunikace v průmyslové zóně) a mimořádnou splátkou zkrátit lhůtu splatnosti úvěru na projekty EU I, čímž se snižují náklady dluhové služby. Pokračuje dobrá spolupráce s finančními partnery a díky tomu i nízké náklady na zajišťování finančních služeb. 3. Dobrý kontrolní systém ve finanční oblasti díky němu bez problémů funguje celé hospodaření města a nedochází k rizikovým událostem. 4. Dobré výsledky ve vymáhání pohledávek díky kvalitní práci úseku pohledávek. 5. Správné a velmi dobře zpracované účetnictví podle hodnocení externího auditu je tato oblast hodnocena jako velmi dobrá a bezproblémová. 4) Odbor investic 9 pracovníků + 2 zaměstnanci veřejně prospěšných prací Členění: vedoucí odboru 1 oddělení investic 6 úsek údržby zeleně 5 (z toho 2 pracovní místa pro zaměstnance veřejně prospěšných prací) 11

13 Odkaz na web: Činnosti: Na odboru investic působí oddělení investic a úsek údržby zeleně. Odbor mj. zadává veřejné zakázky. Firmy, které mají zájem o účast v zadávacích řízeních města Chrudim, mohou najít informace a v případě veřejné zakázky malého rozsahu se přihlásit na v oddílu veřejné zakázky investiční záměry. Na profilu zadavatele https://zakazky.chrudim-city.cz/profile_display_2.html uveřejňuje město Chrudim informace a dokumenty k veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený dálkový přístup v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v úplném znění. Byly provedeny výstavby, rekonstrukce, opravy a údržba městského majetku podle jednotlivých kapitol rozpočtu města. Celkově bylo na stavební práce, dodávky a služby včetně nákladů na péči o zeleň vynaloženo Kč. ODDĚLENÍ INVESTIC SILNICE Plošné výspravy místních komunikací byly provedeny v ulici Václavská, Vlčnovská, Novoměstská, K Májovu, Dr. Peška, Tyršovo náměstí, Na Rozhledně, Rooseveltova, Fibichova, Průmyslová, Gorkého, Čs. armády, V. Nejedlého, Gen. Uchytila, Na Větrníku, Družstevní a Olbrachtova. Lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba byly prováděny průběžně na základě prohlídek stavů místních komunikací, oznámení občanů a městské policie např. v ulici U Vápenky, Čs. armády, Česká, Nezvalova, Jiráskova, Alešova, sídl. Leguma, B. Martinů, V Hliníkách, Strojařů, Hradištní, Slovenská, Na Ostrově, Husova, Vestci, Na Větrníku, U Stadionu, sídl. Topolská, Opletalova, Havlíčkova, Medlešicích a Na Kopanici. Údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK Průběžně opravy a čištění uličních vpustí byly prováděny na základě prohlídek stavů uličních vpustí a mostů, oznámení občanů a městské policie např. v ul. Svěchyňova, Na Ostrově, U Stadionu, Koželužská, Čs. partyzánů, Opletalova, Na Vazovce, Medlešicích, V. Nejedlého, Václavská, Vlčí Hora, Jiráskova, Čs. armády, Mládežnická, sídl. Leguma, K Májovu, Přemysla Otakara, U Valchy, V Hliníkách, Masarykovo náměstí, Rooseveltova, Na Výsluní, Na Rozhledně a V Tejnecku. Rekonstrukce ulice Na Sádkách, Chrudim Stavba byla zahájena v 06/2012, kdy byla provedena rekonstrukce opěrné zdi včetně lávek a mostků. Dokončení stavby proběhlo dle harmonogramu stavby, a to Jednalo se o rekonstrukci stávající místní komunikace, veřejného osvětlení, opěrné zdi náhonu a odbahnění náhonu. Opěrná zeď z pískovce byla v celé délce podél komunikace rozebrána a vystavěla se zeď nová, prefabrikovaná, obložena pískovcem a zakončena monolitickou korunou. Dále byla provedena rekonstrukce stávající místní komunikace, která v ulici Na Sádkách má povrch ze žulové dlažby, od domu čp. 129 podél náhonu je zhotoven kryt ze žulových odseků a dále byla zrekonstruována část komunikace podél domu čp. 129 v ulici Koželužská, kde je zhotoven živičný povrch. Součástí stavby byla také rekonstrukce stávajícího máchadla s lávkou přes náhon a osazení pítka. 12

14 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ Běžná údržba chodníků a cyklostezek Byla prováděna průběžně na základě prohlídek stavů chodníků, oznámení občanů a městské policie např. v ulici Komenského, Topolská, U Stadionu, Vlčí Hora, Havlíčkova, U Parku, Strojařů, Čs.armády, Husova, SNP, Spojovací, Palackého třídě (u Borzny), Medlešicích, Malecká, Růžová, Palackého třídě (u Billy), Školním náměstí, Masarykově náměstí, Vestci, Střelecká, Škroupova, Pardubická, Hradištní, Čavisovská, Na Větrníku, Soukenická, Obce Ležáků, Olbrachtova, Požárníků, Na Vazovce, Dr. Malíka, Poděbradova a Rooseveltova. Přechody pro chodce u kruhového objezdu Na Bídě V rámci stavby byly stávající přechody pro chodce v ulici Pardubická a Masarykovo náměstí posunuty dále od okružní křižovatky, nově nasvětleny speciálními výbojkovými svítidly pro zvýšení pozitivního kontrastu chodců na přechodech a byl zřízen ochranný ostrůvek v místě přechodu pro chodce u autobusového zálivu na Masarykově náměstí. Akce byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Výstavba cyklostezky ulice Čáslavská, Chrudim Sdružená stezka pro chodce a cyklisty byla ukončena v listopadu Osvětlená sdružená cyklostezka směrem na Markovice je trasována podél silnice I/17 ve směru od stávajícího dlážděného chodníku a ukončena napojením na stávající asfaltový chodník. Cyklostezka s asfaltovým krytem opřeným do betonového obrubníku je dlouhá cca 450 m, součástí byla i dílčí úprava odvodnění prostoru před vjezdem do Markovic a rekultivace původního drtí zpevněného chodníku. Výstavba cykloparku Podhůra Město Chrudim uzavřelo smlouvu o poskytnutí grantu v oblasti cestovního ruchu v roce 2013 v rámci programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji. Bylo zrušeno výběrové řízení na zakázku malého rozsahu a bude znovu vypsáno v roce Nasvětlení přechodu pro chodce v křižovatce ul. Obce Ležáků-Sokolovská V rámci výstavby kruhové křižovatky U Guláška bylo provedeno nasvícení chodeckého přechodu u křižovatky ulic Obce Ležáků a Sokolovská. PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY Oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně Byla opravena autobusová zastávka v místní části Vestec včetně výměny střešní krytiny, provedeny zemní práce spojené s přemístěním autobusového přístřešku stojícího u kruhové křižovatky U Guláška. Regenerace veřejného prostranství u autobusové zastávky Vlčnov Byla dokončena další část regenerace okolo autobusové zastávky prostoru C v místní části Vlčnov, na kterou poskytl dotaci ve výši 11 tisíc Kč Mikroregion Chrudimsko. IPRM Výstavba BUS zastávky v ul. Škroupova, Chrudim Bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Jedná se o výstavbu BUS zálivu pro MHD v ulici Škroupova před obchodním domem Dukla. Záliv bude vybudován v místě stávající zeleně podél silnice v ulici Škroupova. Záliv bude napojen na stávající chodník. Realizace v roce

15 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně Z této kapitoly došlo k čerpání finančních prostředků na dvě větší havárie kanalizace v Topoli a v Medlešicích. Další prostředky si vyžádalo obnovení činnosti čerpací stanice v průmyslové zóně Západ. ÚPRAVY VODNÍCH TOKŮ Náhon běžná údržba a oprava Celý rok byla prováděna pravidelná manipulace se stavbami na vodním díle, regulace nátoku z řeky Chrudimky, odstraňování nežádoucích staveb ve vodním toku a údržba rostlin. Oprava hráze rybníku Vlčnov Byla provedena oprava části hráze rybníku ve Vlčnově. MATEŘSKÉ ŠKOLY Údržba a opravy hřišť v mateřských školách Byly provedeny opravy stávajících prvků dle výsledků roční kontroly dětských hřišť v MŠ, výměna písku v pískovištích, nátěry konstrukcí pískovišť, úpravy dopadových ploch pod prvky, terénní úpravy, opravy nástupních ploch. V rámci bezpečnosti herních prvků dle norem byla provedena jedna roční kontrola a 4 čtvrtletní. Rekonstrukce a výstavba hřišť v mateřských školách Do zahrady MŠ Sv. Čecha byl, dle vytvořené studie regenerace, doplněn víceúčelový hrací prvek. MŠ Na Valech čp. 193 rekonstrukce kanalizace ve dvoře Byla provedena kompletní rekonstrukce stávající kanalizace v zahradě školky, kde se opětovně napojily budovy čp. 193 a čp. 31. Kanalizace má nové potrubí s potřeným počtem revizních šachet. MŠ U Stadionu výměna vzduchotechniky v kuchyni Stávající vzduchotechnika byla demontována a nahrazena novou technikou včetně rekuperace a nových rozvodů. MŠ Na Valech čp. 693 výměna oken za plastová Byla dokončena druhá etapa výměny oken. Letos se vyměnila zbývající okna na čp. 693 včetně vnitřních a vnějších parapetů. MŠ U Stadionu výměna oken a dveří za plastová na hospodářském objektu Byla provedena výměna všech stávajících dřevěných oken za nová plastová včetně vchodových dveří. MŠ Na Valech čp. 193 propojení kotelny s výměníkem Stávající kotelna, která sloužila pro vytápění školky, byla přebudována a napojena na novou výměníkovou stanici horkovodu. MŠ Dr. Malíka výměna oken za plastová Byla vyměněna okna na hospodářském objektu školky včetně vchodových dveří a příslušenství. 14

16 BĚŽNÁ ÚDRŽBA A REKONSTRUKCE V ZAŘÍZENÍCH MŠ Strojařů + MŠ Medlešice Na MŠ Strojařů byla vyměněna zbývající dřevěná okna za plastová (v šatnách, kuchyňkách a Mama klubu), dále se rozšířila Sluníčková třída odstraněním dělící příčky. Ve školní kuchyni se ke stávající vzduchotechnice přidala rekuperační jednotka, provedlo se vymalování kuchyně, chodby, tělocvičny, běžná údržba a revize. Na MŠ Medlešice byla provedena repase vchodových dveří, malování vnitřních prostor, nátěr dveří a zárubní, běžná údržba a revize. MŠ Svatopluka Čecha Byla provedena výměna páteřního rozvodu vody v suterénu, modernizace výtahu, provedení nového SDK stropu v ložnici dětí v přízemí, rekonstrukce přípravné kuchyňky v 1.NP, běžná údržba, revize. MŠ Sladkovského + MŠ Na Valech čp.182, 193 a 693 Na MŠ Na Valech 182 byly vyměněny radiátory, na MŠ Na Valech 193 byla provedena instalace dveří mezi ložnicí a hernou, osazení těsnění do oken, výměna krytiny na stříšce nad venkovními dveřmi, na MŠ Sladkovského provedeno malování tříd a chodeb. Na všech objektech se provádí běžná údržba a pravidelné revize. MŠ U Stadionu Bylo provedeno vymalování tříd, výměna páteřního rozvodu studené vody v hospodářském objektu, běžná údržba a revize. MŠ Víta Nejedlého Byla provedena výměna skleněných výplní zábradlí a oplechování na venkovních chodbách, úprava vodovodu a kanalizace v přípravných kuchyňkách pro plánovanou rekonstrukci, rekonstrukce sociálního zázemí kuchařek v hospodářském objektu, běžná údržba a revize. MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol MŠ Dr. Malíka vymalování kuchyně, osazení stříšek nad vchodové dveře, oprava revizní šachty na zahradě školky, oprava střechy nad hospodářským objektem, běžná údržba, revize. Na MŠ Topol oprava venkovní fasády a soklu, vymalování sociálky dětí, úprava šatny učitelek, oprava komínového tělesa, běžná údržba, revize. ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ U Stadionu pokračování výměny oken za plastová Dokončila se druhá etapa výměny stávajících oken v objektech školy. ZŠ Dr. Peška dokončení výměny oken za plastová v kuchyni Provedla se výměna stávajících dřevěných oken na hospodářském objektu včetně dveří a parapetů. ZŠ U Stadionu změna trasy rozvodů pod Japexem Stávající rozvody vody a topení, které byly uloženy v kanále pod sportovní dráhou se přesunuly pod strop spojovací chodby do SDK podhledu, aby v případě poruchy byly rozvody přístupné. BĚŽNÁ ÚDRŽBA A REKONSTRUKCE V ZAŘÍZENÍCH: ZŠ Husova + ZŠ Dr.Peška Na ZŠ Dr. Peška se provedlo rozšíření učebny 1. třídy tím, že se vybourala dělící příčka a spojily se dvě malé učebny do jedné, byly provedeny nátěry dřevěných oken na přístavbě školy, vyměnil se stávající strop v dílnách za nový včetně osvětlení, byl obnoven omyvatelný nátěr na chodbě pod kuchyní, běžná údržba a pravidelné revize. Na ZŠ Husova proveden nátěr oken a oprava krytů radiátorů v tělocvičně, běžná údržba a revize. 15

17 ZŠ U Stadionu Bylo provedeno vymalování některých tříd, oprava střechy nad tělocvičnou, běžná údržba a revize. ZŠ Dr.Malíka Byla provedena pokládka nové krytiny na střeše školní tělocvičny, modernizace výtahu v hospodářském objektu sloužící pro kuchyň, osadily se ochranné kryty rohů v tělocvičnách, vymalovaly se obě tělocvičny, běžná údržba a revize. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Provedena pravidelná revize a údržba, dále nové omítky a pokládka PVC ve sklepních učebnách. KINA Městské kino Byla provedena pokládka nové krytiny nad promítárnou a přístavbou, vyměnil se kazetový podhled v promítárně, běžná údržba a revize. ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Městská knihovna Provedena pravidelná revize a údržba, dále vymalování patra s oddělením pro dospělé, vyměnily se poslední okna a všechny vstupní dveře z ulice Filištínská. PAMÁTKY Stavební úpravy střechy čp. 92, ul. Štěpánkova, Chrudim V roce 2013 byla provedena druhá etapa, která řešila zejména zateplení stropní konstrukce, restaurátorskou opravu malované části stropu, a navrácení místností v nejvyšším podlaží a mezipodlaží do standardního stavu. Oprava střechy Zámek Medlešice II. Etapa Byla provedena oprava horní části mansardové střechy zámku, kdy se vyměnily poškozené dřevěné prvky krovu, provedlo se nové bednění a nová krytina z CU plechu včetně opravy omítek na komínových tělesech v nadstřešní části. BĚŽNÁ ÚDRŽBA A REKONSTRUKCE V ZAŘÍZENÍCH: Zámek Medlešice Běžná údržba, revize, oprava omítek v průjezdu zámku. Divadlo K. Pippicha Proběhla modernizace softwaru a čidel elektronické zabezpečovací signalizace + přepojení na Městskou policii namísto stávajícího napojení na státní policii, oprava dveří sálu a rámů některých oken, došlo k provedení nátěrů vnitřních oken a části vnějších oken. Z bezpečnostních důvodů došlo k vybudování oken pro osvětlovače. Dále probíhala běžná údržba, akutní opravy a revize. Chrudimská beseda Provedeny pravidelné revize a běžná údržba. Vyčištění a zprůchodnění kanalizační přípojky, vymalování kuchyně a chodby, výměna oběhového čerpadla a podružných měřidel tepla. 16

18 OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO A HISTORICKÉHO VÝZNAMU Stavební úpravy čp. 87, ul. Široká, Chrudim (fasáda, okna, úprava vytápění, odvlhčení) V roce 2013 došlo pouze k vypracování projektové dokumentace, jejíž zhotovení se prodloužilo vlivem složitosti místních poměrů a vlivem nutných dohod se sousedy. ROZHLAS A TELEVIZE Rekonstrukce a doplnění Varovného Informačního Systému Obyvatelstva, Chrudim Byla provedena demontáž VISO z objektu čp. 87 a instalace nového VISO na stožár VO. ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE Spolkový dům běžná údržba Byly prováděny pouze pravidelné revize a pravidelná údržba zařízení. SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE Připojovací poplatek na vybudování horkovodní přípojky pro objekt čp. 685, ul. V Průhonech, Chrudim Koncem roku 2013 byl Elektrárnám Opatovice, a. s. zaslán připojovací poplatek, v souvislosti s napojením objektu čp. 685, ul. V Průhonech. Investiční dotace Sportovním areálům, s. r. o., Chrudim na: Výstavbu tribuny, Městský stadion ul. Novoměstská, Chrudim I. etapa Došlo k podepsání smlouvy o poskytnutí investiční dotace se Sportovními areály města Chrudim, s. r. o., na část realizace akce, která počítá s vybudováním nové, moderní, ale zároveň úsporné tribuny, jejíž výstavba bude zahájena v roce VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE A) Běžná údržba stávajících dětských hřišť Byla provedena pravidelná hlavní roční prohlídka dětských hřišť autorizovanou firmou. Byly provedeny čtyři provozní kontroly dětských hřišť v měsících březnu, červnu, září a prosinci. Byly prováděny pravidelné vizuální kontroly dětských a sportovních hřišť v rozsahu 1x za 1 3 týdny, dle četnosti návštěv hřišť. Bylo provedeno chemické ošetření dětských a sportovních hřišť v Chrudimi a místních částech. Byly průběžně prováděny opravy hřišť a odstranění hracích prvků nesplňující platné normy, na základě provedených hlavních a provozních kontrol dětských hřišť. B) Rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť: Výstavba hřiště U Stadionu Byl vytvořen a projednán s veřejností projekt na výstavbu hřiště v sídlišti U Stadionu. Na výstavbu hřiště bylo vydáno stavební povolení a proběhlo výběrové řízení na realizaci stavby. Realizace byla dokončena dle SOD a uvedena do provozu od začátku října Venkovní tělocvična Do prostoru ulice V Průhonech byly instalovány 4 prvky venkovní tělocvičny. Dům dětí a mládeže DDM Palackého 418 Pravidelné revize, běžná údržba, opravy sanačních omítek v 1.PP. Oprava skladu včetně malování a montáže vestavěné skříně, výměna části oplocení areálu. 17

19 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ IPRM Rekonstrukce čp v ulici Revoluční, Chrudim Rekonstrukce bytových domů byla dokončena s tím, že se provedlo zateplení fasádou, výměna střešní krytiny, zateplení podlahy půdy a stropu sklepa, rekonstrukce sklepních prostor a výměna páteřních rozvodů vody, kanalizace a topení. IPRM Rekonstrukce čp. 489 v ulici Revoluční, Chrudim Byla zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. V druhé půlce roku proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Rekonstrukce se bude týkat opět zateplení fasády, podlahy půdy a stropu sklepa, dále výměny páteřních rozvodů a střešní krytiny, rekonstrukce sklepních prostor. Podpis smlouvy bude v průběhu ledna IPRM Rekonstrukce čp. 637/IV, 638/IV a 639/IV Chrudim Byla zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. V druhé půlce roku proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Rekonstrukce se bude týkat výměny stávajících dřevěných oken za plastová, výměna střešní krytiny, provedení nových rozvodů STA a zateplení podlahy půdy. Podpis smlouvy bude v průběhu ledna VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Rekonstrukce, doplnění a oprava VO nespecifikované Provedeno nasvětlení sochy sv. Anežky České na Žižkově náměstí, výměna 6 ks výzbroje stožárů včetně výměny výložníků a svítidel VO ve Vlčnově, výměna poškozeného kabelu VO v ulici V Tejnecku, výměna poškozeného kabelu VO v Píšťovech, výměna 1 ks poškozeného svítidla v ulici Kollárova, výměn 12 ks zastaralých svítidel v ulici Pardubická, úprava nepřímého měření 4 ks rozvaděčů VO, úprava 1 ks VO v ulici Družstevní, výstavba 1 ks VO v ulici Škroupova. Dále byla zpracována PD na modernizaci VO ulice Palackého v Chrudimi a PD na rekonstrukci části ulice Moravská. Rekonstrukce VO v ulici Na Sádkách, Chrudim V rámci kompletní rekonstrukce ulice Na Sádkách byla provedena rekonstrukce venkovního veřejného osvětlení. Stavba dokončena IPRM Rekonstrukce VO ulic Revoluční a Rooseveltova, Chrudim V rámci rekonstrukce místních komunikací a zeleně v ulici Revoluční a Rooseveltova byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení. V ulici Rooseveltova byla použita svítidla s LED technologií. Stavba byla dokončena a předána IPRM Rekonstrukce VO vnitrobloku Palackého, Chrudim V rámci rekonstrukce vnitrobloku Palackého v Chrudimi byla realizována výstavba veřejného osvětlení. Stavba byla dokončena a předána Oprava informačního panelu před kostelem sv. Josefa havárie Z důvodu dopravní nehody na prostranství před kostelem sv. Josefa, byl znovu osazen informační panel a 2 zničené cementoskelné sloupky budou osazeny v průběhu měsíce února POHŘEBNICTVÍ Opravy hřbitovů Byla provedena oprava chodníku a schodů u rozlučkové síně v ulici Škroupova. Oprava pilíře vstupní brány hřbitova a přilehlé ohradní hřbitovní zdi v Topoli. 18

20 ÚZEMNÍ ROZVOJ Projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava investičních akcí Zpracování projektových dokumentací, technické pomoci, průzkumy, příprava stavebních akcí na příští období. Opravy, údržba majetku nespecifikovaně, nákup drobného dlouhodobého majetku Byla provedena oprava omítek v průchodu Myší díra, pravidelná údržba zabezpečovacího zařízení, nátěry zábradlí, oprava pískovcového pilíře a přilehlé zdi v Medlešicích. IPRM Rekonstrukce ulice Rooseveltova a Revoluční, Chrudim Stavební práce byly ukončeny v prosinci 2013 a spočívaly v rekonstrukci stávající místní komunikace se živičným povrchem, chodníků s povrchem ze zámkové dlažby, veřejného osvětlení, parkovacích stání s povrchem ze zámkové dlažby, nového městského mobiliáře a výsadby stromů. Součástí této rekonstrukce je i opěrná zeď s obkladovým kamenem vč. rekultivace prostranství u domu čp. 539 v ulici Rooseveltova. Nově je vybudováno v ul. Revoluční kontejnerové stání. IPRM rekonstrukce vnitrobloku Palackého, Chrudim Stavební práce byly ukončeny v prosinci 2013 a spočívaly v rekonstrukci vnitrobloku na pozemcích ve vlastnictví města Chrudim za domy čp a 490 v ulici Revoluční. Stávající cihelné zdi byly demolovány a místo nich bude instalován plot s osázením zeleně, zpevněné chodníky ze zámkové betonové dlažby, pojezdovou plochu tvoří mlatová cesta, která bude napojena na již zrekonstruovaný dvůr domu čp. 490 a Spolkový dům. Dále bylo provedeno nové osvětlení vnitrobloku a osazen nový mobiliář. Součástí bylo vystavění nového kontejnerového stání. Přeložka ČEZ při stavbě parkoviště Na Větrníku, Chrudim Potřebné finanční prostředky na přeložku byly uhrazeny obchodní společnosti ČEZ, která v roce 2013 přeložku zrealizovala. DEKONTAMINACE PŮD A ČIŠTĚNÍ SPODNÍ VODY Odstranění ekologické zátěže Transporta Chrudim Jedná se o sanaci třech míst v areálu Transporty. Proběhla demolice budov v místě sanace, odstranění zeleně a železničního svršku, vyhloubení jam do hloubky cca 8,0 m v místech sanací, s odvozem zeminy na řízené skládky. Dále došlo k provedení zpětného zásypu. V roce 2014 bude následovat dočištění kontaminovaných zemin, které nemohly být odtěženy, a to pomocí chemických prostředků. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Dům s pečovatelskou službou Komenského 57 výměna dřevěných oken I. etapa V roce 2013 došlo k provedení I. etapy výměny stávajících netěsných a technicky zastaralých dřevěných oken ve vybraných bytech daného objektu, a to za okna nová, rovněž dřevěná. DENNÍ STACIONÁŘE Objekt městský park 828 Rekonstrukce sociálního zařízení Na základě nevyhovujících podmínek původního sociálního zařízení došlo ke změně dispozice, k přemístění a doplnění zařizovacích předmětů a k provedení souvisejících obnov obkladů, dlažeb a dalších finálních povrchů. Objekt Městský park 828 výměna oken za plastová a vstupních dveří I. etapa V roce 2013 došlo k provedení I. etapy výměny stávajících netěsných a technicky zastaralých dřevěných oken ve vybraných místnostech daného objektu, a to za okna nová, plastová. 19

Údržba živých plotů V měsíci červnu a září byl proveden první řez živých plotů pravidelně řezaných včetně úklidu komunálního odpadu a pletí.

Údržba živých plotů V měsíci červnu a září byl proveden první řez živých plotů pravidelně řezaných včetně úklidu komunálního odpadu a pletí. IPRM-rekonstrukce vnitrobloku Palackého, Chrudim Stavební práce byly ukončeny v prosinci 2013 a spočívaly v rekonstrukci vnitrobloku na pozemcích ve vlastnictví města Chrudim za domy č. p. 520 522 a 490

Více

3612-BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

3612-BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3612-BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ IPRM - Rekonstrukce č. p. 637, č. p. 638 a č. p. 639/IV, Chrudim Byla dokončena rekonstrukce domu spočívající ve výměně stávajících oken za nová plastová, dále ve výměně střešní

Více

Údržba a rekonstrukce nespecif. majetku V rámci této položky jsou prováděny opravy nespecifikovaného majetku města Chrudim.

Údržba a rekonstrukce nespecif. majetku V rámci této položky jsou prováděny opravy nespecifikovaného majetku města Chrudim. Obnova hracích prvků Podhůra Obnova herních prvků Podhůra byla dokončena 18. května 2015 a slavnostně otevřena na Den dětí 1. června 2015. Dům dětí a mládeže Provedlo se obložení stěn chodby v 1. NP, dále

Více

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015 PODKLADY k 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim konaného dne 24.8.2015 Město Chrudim PROGRAM 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 24.8.2015 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015

ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015 (v Kč) PŘÍJMY CELKEM % 66 459 500 podíl z toho: 1 daňové příjmy 74% 49 060 000 2 nedaňové příjmy 2% 1 132 000 4 transfery - státní rozpočet - běžné výdaje 4% 2 385 500

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řečany nad Labem, IČ: za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řečany nad Labem, IČ: za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řečany nad Labem, IČ: 00274208 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 14.11.2012 8.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/57992/2013/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 1095/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran:7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok obce Rosice, IČ:

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok obce Rosice, IČ: PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 25. listopadu 2015 jako dílčí přezkoumání 14. března 2016 jako

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje RAJSKY U A OlOMOUCKÉHO KRAJE t 2 5) Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/19160/2009/KŘ-K/7152 Č.j.: KUOK 23891/2010 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Trstěnice IČ :

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Trstěnice IČ : PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18. prosince 2015 jako dílčí přezkoumání 15. dubna 2016 jako

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Předkládá : Ing. Jaroslav Polášek ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Obsah: 1. ODBOR SPRÁVY MAJETKU - ČINNOST A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 2. ODDĚLENÍ

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Městský úřad Chrudim Resselovo náměstí 77, Chrudim Útvar interního auditu a kontroly Adresa pracoviště: Pardubická 67, Chrudim

Městský úřad Chrudim Resselovo náměstí 77, Chrudim Útvar interního auditu a kontroly Adresa pracoviště: Pardubická 67, Chrudim Městský úřad Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim Útvar interního auditu a kontroly Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim Čj. CR 039963/2015/ IAK/Rub ZPRÁVA O ZJIŠTĚNÍCH Z VYKONANÉHO

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZA ROK 2 0 0 9 Zpracovala: Olga Šibřinová Vedoucí finančního

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 7.4.2015 KUMSX01HD0JR Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ 00300764 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ 00300764 za rok 2014 Elektronický podpis - 9.3.2015 KUMSX01GXNF3 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava o: U M S ;ti. o I J, Y e Čj.: MSK 48862/2012 Sp. zn.: VyřizuJe: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/26941/20

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2014 Účetní závěrka

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240,

Více

Závěrečný účet za rok 2012

Závěrečný účet za rok 2012 Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2012 Zpracoval: Ing. Karel Majer Vyvěšeno: Sejmuto: Obsah 1) Zpráva auditora 2) Rozbor hospodaření 3) Vyúčtování finančních vztahů 4) Majetek, pohledávky, závazky,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 21937/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Příloha č. 2 MĚSTO LANŽHOT POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Starosta 1. stojí v čele úřadu a za svou činnost odpovídá zastupitelstvu 2. zastupuje město navenek 3. připravuje, svolává a řídí schůze

Více

PARDUBICKÝ KRAJ krajský úřad ~ai ic~

PARDUBICKÝ KRAJ krajský úřad ~ai ic~ Lu PARDUBICKÝ KRAJ krajský úřad ~ai ic~ Zpráva o výsledku přezkoumánĺ hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko, IČ: 70151156 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1)

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) Návrh rozpočtu na rok 2012 Celková bilance v tis. Kč v tis. Kč řádek Rozpočet 2012 1 Celkem výdaje 196 233 2 Celkem příjmy 190 511 3 Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) -5 721 4 Zapojení dlouhodobého úvěru 1

Více

Krajský úřad Olomouckého

Krajský úřad Olomouckého Krajský úřad Olomouckého SpZn.: KÚOK/56033/2011/KŘ-K/7220 Č.j.: KUOK 30359/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc kraje Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf Investiční akce 2012 Město Varnsdorf Výstavba dešťové kanalizace Varnsdorf Stavba nové dešťové kanalizace v ulicích Dvorská a Čelákovická. Cena díla: 4.535.538 Kč Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KUOK/52864/2015/0KŘ-K/7227 Č.j.: KUOK 1876/2016 Odbor kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves Tento kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves byl vypracován a schválen v souladu se zákony č. 128/2000 Sb., 320/2001 Sb., a 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 447 na pozemku parc.č. st. 562 a pozemky parc.č. st. 562 a 331/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky zapsány v katastru nemovitostí pro

Více

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec : Sněžné Adresa : 592 03 Sněžné 55 IČ : 00295 451 Směrnici zpracoval

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014 Elektronický podpis - 2.3.2015 KUMSX01GRZ2Q Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Jak získat příspěvek ze SFDI. na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček

Jak získat příspěvek ze SFDI. na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček Jak získat příspěvek ze SFDI na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček Příspěvkové programy I. Příspěvky na zvyšování bezpečnosti II. Příspěvky na

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ E K O N O M I C K Ý O D B O R O D DĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ č.j.: KUJCK 16060/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Drážov, IČ 00251143

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesina, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesina, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 27.1.2015 KUMSX01G95PV Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad.

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad. Obec Stachy O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Stachy vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon).

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava III,1M$XOICCI" ČJ.: MSK 52267/2014 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/19895/2013/Sam 113.1

Více

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK ZÁVěRKč fi ~ UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK 21011 1 2011 Hospodaření Obce Malotice Závěrečný účet obce Obsah: 1) Zpráva o hospodaření obce Malotice za rok 2011 2) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více