Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS)"

Transkript

1 Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu Druhý okruh (VOŠIS) 01. Systémový pístup Systémová teorie. Definice systému. Atributy systému - struktura, funkce. Typologie systém. Aplikace systémového pístupu pi analýze a návrhu informaních systém. Modelování, model (popis) systému. 02. Teorie informace Definice informace. Vztah informace - data - znalosti. Význam informace. Atributy informace. Typologie informací. Sémantické a lingvistické aspekty informace (trojúhelník reference, informaní jazyky, relevance). Ekonomický pohled na informaci. Základní pojmy obecné teorie komunikace. Typy komunikace, komunikaní schémata. 03. Charakter organizace a její ízení Rzná pojetí organizace jako sociálního systému, zhodnocenítradiního (funkcionálního) konceptu. Pirozené a formální aspekty organizace a ízení s ohledem na komunikaci informace, distribuci znalostí a (formální) moc. Souvislosti využití informaní technologie a informaního systému, role lovka, podniková kultura a flexibilita ízení 04. Analýza lidské komunikace Analýza lidské komunikace. Funkce, motivace ke komunikování, komunikaní modality. Recepce zpráv. Kognitivní východiska pi komunikaci. Teorie neverbální komunikace. Analýza slovní komunikace, paralingvistické jevy. 05. Kognitivní procesy, znalosti a ešení problém Charakter kognitivních proces, poznání a myšlení.individuální a sociální aspekty poznání. Formování, typy problém. Základní druhy myšlení, cyklus ešení problém.struktura inteligence, zpracování informace a inteligence, umlá inteligence. 06. Informaní management Charakter a základní typy navrhovaných a poítaov orientovaných IS, jejich pednosti a omezení. Vztah podnikové strategie, organizaních struktur, zpsob ízení, IS/IT a kultury (v. jednotlivc). Rzná pojetí informaního managementu (management IS, ízení datových zdroj aj.) a jejich zhodnocení. Komplexní pojetí inform. managementu. 07. Informaní spolenost Vývojové zmny ve spolenosti nárst komplexicity a turbulence prostedí, závislost na sdílených systémech a expertízách. Tradiní pojetí informaní spolenosti a problémy globálního svta. Význam informace a znalostí (informaní zahlcení), používání informaní technologie a sdílených znalostí (expertizy), nutnost a vybrané smry zmn.

2 08. Techniky shromažování informací Rozdíly a aplikaní možnosti:dotazníky a interview. Strategie vedení interview. Základní struktury interview - struný popis. Obsahová kontrola konstrukce otázek pi interview, chyby pi vedení interview. Typy a funkce otázek v dotazníku. Otevené a uzavené otázky - výhody, nevýhody, aplikaní možnosti. 09. Projektování informaních systém Softwarové inženýrství. Životní cyklus projektu informaního systému. Softwarová podpora projektování - CASE. 10. Implementace IS Globální a detailní úrove projektování informaních systém. Obsah globální a detailní úrovn projektování. Hlavní chyby a problémy pi navrhování a implementaci IS. Problémy související s projekty a problémy související s prostedím. 11. Metody a techniky analýzy a návrhu informaních systém Byznys modelování (procesní analýza). Strukturovaná metodologie (ERA model). Objektov orientovaný pístup (UML - Unified Modeling Language). 12. Aplikace manažerských informaních systém Typy aplikaci, rozdíly implementace oproti klasickým provozním systémm, vlastnosti a hlavní procesy pi tvorb a provozu datového sklad, pokroilé techniky analýzy dat (OLAP, data mining) - možnosti, využití 13. Databázové (dotazovací) jazyky Základní principy relaní algebry, možnosti dotazování a typy databázových jazyk, funkce databázových jazyk, vlastnosti a vývoj jazyka SQL, struktura píkazu SELECT, píkazy pro modifikaci a vložení dat, zakládání databázových objekt, pohledy, možnosti zajištní datové integrity 14. Design WWW stránek Grafický design, struktura stránek a navigace, design samotné stránky, validace, metainformace, vyvážení jednotlivých složek. 15. Návrh datové základny Princip 3 architektur, popis základních pojm: entita, vztah, vlastnosti vztah, pravidla transformace do relaního modelu, integritní omezení, normalizace, ešení nepimen dlouhé doby odezvy

3 16. Objektov orientované programování Základní filosofie OOP, tídy a instance, ddinost, zapouzdení, polymorfismus, životní cyklus objektu 17. Oblasti provozu a správy databází Možnosti ochrany a zajištní bezpenosti v databázích, využití index, transakní zpracování, možnosti rozšíení jazyka SQL (uložené procedury, funkce, triggery), katalog dat, kriteria porovnání databázových systém 18. Základy databázové koncepce Srovnání souborové a databankové koncepce datové základny, dvody vzniku databázových systém, logická a fyzická implementace dat, princip fyzické nezávislosti, koncepce relaního uložení dat, realizace databázových systém (jednovrstevná a vícevrstevná architektura) 19. Principy internetu Architektura, správa internetu - organizace, pidlování jmen a adres služby, jejich realizace (DNS, , web,...), souasné problémy a jejich možná ešení. 20. Principy programování Zdrojový kód - kompilace - aplikace, programovací jazyky, vývojové prostedí, pravidla psaní zdrojového kódu, kompilátor, chyby - syntaktické, sémantické, bhové 21. Uživatelské rozhraní aplikace Návrh, postup návrhu, pravidla vývoje už. rozhraní, komunikace klienti - tým vývojá. 22. Testování aplikací Externí a interní testování, t. funkní, t. výkonnostní, t. uživ. rozhraní, t. runí, t. automatické, proces testování a vývoj verzí SW produktu 23. Obchodní a firemní informace Význam obchodních a firemních informací ve firemní praxi, co je a co není competitive intelligence, báze dat užívané v ekonomickém prostedí, píklady využití, patentové informace 24. Linux Architektura, distribuce, licence souborové systémy uživatelé, práva, autentizace základní administrace systému instalace softwaru, upgrade bezpenostní aspekty

4 25. Novell Netware edirectory (objekty, vlastnosti, práva, synchronizace asu,...), souborový systém (klasický x NSS, pístupová práva,...), tisk v síti Novell (klasický x NDPS), zabezpeení sít (definice práv, IRF,...) 26. Poítaové sít Architektura, používané standardy a protokoly, HW a SW prostedky, technologie Ethernet, bezdrátové technologie LAN 27. Bezpenost v poítaových sítích Možná ohrožení: falšování, odposlech, denial of service, backdoors,..., metody ochrany, jejich realizace: autentizace, šifrování, firewall, IDS, Podnikové informaní systémy Przkum a analýza firemních systém. Zpsoby dekompozice systému. Funkní a datový pístup. Metody sbru informací. Hlavní témata komplexní firemní analýzy. 29. Znakovací jazyky Znakovací jazyky, obecn, princip, druhy, SGML, HTML, DTD, XML, stylové jazyky, použití v praxi, vývoj do budoucna, výhody a nevýhody,využití v oblasti Internetu. 30. Poítaová grafika Principy a užití poítaové grafiky (Bitmapová a vektorová grafika (rozdíly, aplikaní možnosti, použitelné programy)). Charakteristika poítaové grafiky, hlavní oblasti aplikací, bitmapová grafika, vektorová grafika, základní rozdíly a aplikaní oblasti, typické programy a zpsoby jejich užití 31. Informaní zdroje, dokumenty a metadata Typologie informaních zdroj. Dokument - charakteristika, životní cyklus, druhy a formy dokument, specifika elektronických dokument. Metadata - definice, úloha v komunikaci informací, metadatová schémata pro identifikaci, popis a vyhledávání informací. 32. Standardizace v informaním managementu Cíl standardizace. Oblasti standardizace v oboru ICT a informaní management - komunikaní standardy, standardy pro publikování, zpracování a vyhledávání informací (ISO/OSI, SGML, HTML, XML, ISO 690, SQL). Významné standardizaní orgány a jimi vydávané normy (ISO, EN, RFC).

5 33. Operaní výzkum, modely ízení zásob, modely hromadné obsluhy, vícekriteriální rozhodování. Klasifikace disciplín operaního výzkumu. Charakteristika model zásob, deterministické a stochastické modely zásob, podstata jejich ešení. Systémy hromadné obsluhy, analytické ešení jednoduchých model, ešení s využitím diskrétní íslicové simulace (metoda Monte Carlo). Podstata vícekriteriálního rozhodování. 34. Operaní výzkum, lineární programování, ízení projekt Podstata operaního výzkumu. Formulace problému a matematického modelu úlohy lineárního programování. Grafické ešení a ešení simplexovou metodou. Duální problém, analýza citlivosti modelu lineárního programování, interpretace výsledk. ízení projekt, síový diagram, asové rezervy inností, kritická cesta. Metoda CPM a metoda PERT, možnosti využití diskrétní íslicové simulace. 35. Multimédia a web zaazování obrázk, videa a zvuku, efektivita penosu, formáty, SVG, kódování zvuku, obrazu, synchronizovaná multimédia (SMIL, Flash apod.), streaming medií.

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Databázové technologie (DB) Databázové systémy 1(DB1) Databázové systémy 2 (DB2) Případové studie databázových

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14)

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14) Architektury a SAP NetWeaver Katedra informaních technologií VŠE Praha nám. W. Churchilla 4, 130 00 Praha 3 email: hejtma@vse.cz Klíová slova: erp, architektury, technologické architektury, sap, netweaver,

Více

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Deskriptory pro MZI 1 Základy informatiky a teorie informace..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací..1.1.1 definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky;..1.1.2 rozlišit analogová

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data, funkce, procesy, aplikace a technologie, řízení informačních systémů, Řízení firmy

Více

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2014

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2014 Obor: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2014 Předměty: Aplikační SW Programování a správa sítí Konstrukce na PC Červen 2013 Témata ústní maturitní zkoušky z předmětu Aplikační

Více

Témata k maturitní zkoušce

Témata k maturitní zkoušce Témata k maturitní zkoušce školní rok: 2014-2015 profilová část Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Platná pro Střední průmyslovou školu třída: B4.I 1 Obsah 1 Maturitní

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

Institut informatiky Vyšší odborná škola

Institut informatiky Vyšší odborná škola Institut informatiky Vyšší odborná škola 1.1 Učební plán Dálková forma studia Učební plán vymezuje strukturu vyučovacích předmětů, časové dotace a zařazení předmětů do ročníků a jednotlivých období. V

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

Podnikání a administrativa

Podnikání a administrativa Obsah : Podnikání a administrativa Str. 1. Důležité termíny pro závěr studia 3 2. Rámcový postup při SZZ 4 3. Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu ČZU v Praze 4 4. Okruhy otázek k SZZ 6 1 2 Důležité

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Metodika návrhu multidimenzionální databáze v prostředí zemědělského podniku

Metodika návrhu multidimenzionální databáze v prostředí zemědělského podniku ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Metodika návrhu multidimenzionální databáze v prostředí zemědělského podniku disertační práce Autor: Školitel: Ing. Jan Tyrychtr doc. Ing.

Více

Tematické celky Nové informatiky

Tematické celky Nové informatiky Tematické celky Nové informatiky Seminárka č. 1: Digitální reprezentace a přenos informací definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky; rozlišit analogová a digitální zařízení; vysvětlit

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Univerzitní informační systém Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. Milan Šorm Brno 2002 Chtěl bych

Více

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 JAROSLAV PROCHÁZKA JAROSLAV ŽÁČEK ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST TVORBA DISTANČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ PRO CELOŽIVOTNÍ

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO DATABÁZOVÉ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Informatika a

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Systémové inženýrství a informatika studijní obor Ekonomická informatika navazující magisterské

Více

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011)

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) Administrativní a prezentační systémy... 2 Algoritmizace I... 3 Algoritmizace II...

Více

4IT450 Podpora CASE při vytváření databází

4IT450 Podpora CASE při vytváření databází Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky 4IT450 Podpora CASE při vytváření databází Závěrečná práce týmu CASE jaro 2011 Tým Jana Svitalská (vedoucí týmu) Timur Nigmatullin Radim

Více

Interakce s prostředím. Rozhodnutí, chování. Důsledky, hodnocení.

Interakce s prostředím. Rozhodnutí, chování. Důsledky, hodnocení. 1 T1 Úvod do studia předmětu 01 P1 Úvod do studia Základní informace o předmětu. Vztah předmětu k profilu absolventa. Informace o předmětu Informatika. Tematický plán předmětu. Koncepce předmětu. Studijní

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71 Obsah Služby Microsoft Office 365... 3 Microsoft Office 2013 rozdíly a nové funkce oproti 2007/2010... 4 Microsoft Office 2010 rozdíly a nové funkce oproti

Více