Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finální verze žádosti (LZZ-GP)"

Transkript

1 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu TZB (technická zaízení budov). Ú"astníci tohoto kurzu budou seznámeni s novými "i modernizovanými produkty využívající moderní technologie v TZB, dále jim budou poskytnuty aktuální informace o o pípadných zm!nách legislativy v dané oblasti, "erpání dotací atd. Dále informace o souvisejících všeobecných obchodních podmínkách. D#ležitou sou"ástí celého školení bude školení odborných obchodních dovedností ve vazb! na jednotlivé zmín!né produkty. Pro zna"nou "ást zam!stnanc# spole"nosti je dobrá orientace v nových produktech v oblasti TZB velmi potebná, stejn! tak jako schopnost je um!t v pijatelné a srozumitelné form! nabídnout a popsat zákazníkovi. $ada zam!stnanc# má za sebou kvalitní školení v m!kkých dovednostech a mají dobré vstupní pedpoklady pro práci obchodních zástupc#. Nicmén! ada z nich není dostate"n! orientována v odborn!jší problematice, což firm! pináší "asté problémy. Realizací této KA firma získá kvalifikované pracovníky pro realizace nových "i modernizovaných ekologických technologií v rámci TZB s možností využívání alternativních zdroj# energií, v souladu s celospole"enským zájmem v této oblasti. Dojde k výraznému snížení náklad# spojených na odstra%ování neshod a pípadných škod, vzniklých práv! nesprávným a nedostate"n! fundovaným postupem. Školení bude realizováno formou nákupu služby a bude rozd!leno do 3 typ# dle pracovního zaazení CS: a)školení pro obchodní zástupce - seniory -2x 1-denní kurz pro 90 osob (6 st.skupin po 15 osobách) b)školení pro obchodní zástupce - nová"ky -3x 2-denní kurz pro 15 osob (1 st.skupina po 15 osobách) c)školení prodejc# instalatérských center -2x 2-denní kurz pro 30 osob (2 st.skupiny po 15 osobách) Ú"astník# kurz#: 135 Proškolených osobohodin: nákup školení: ,- K" (22.100,- K" / den školení) - mzdové písp!vky: ,- K" (144,30 * 3120) Strana 15 z 41

2 !íslo aktivity: 02 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZI (technické zdravotní instalace) Pedm!tem KA_2 je realizace školení zam!eného na nové technologie a novinky v sortimentu ZTI (zdravotn! technické instalace). Ú"astníci kurzu budou seznámeni s novými "i modernizovanými produkty využívající technologie v ZTI, dále jim budou poskytnuty aktuální informace a o pípadných zm!nách legislativy v dané oblasti atd. Dále informace o souvisejících všeobecných obch. podmínkách. D#ležitou sou"ástí školení bude školení odborných obch.dovedností ve vazb! na jednotlivé zmín!né produkty. Pro zna"nou "ást zam!stnanc# spole"nosti je dobrá orientace v nových produktech v oblasti ZTI velmi potebná, stejn! tak jako schopnost je um!t v pijatelné a srozumitelné form! nabídnout a popsat zákazníkovi. $ada zam!stnanc# má za sebou kvalitní školení v soft skills a mají z tohoto hlediska dobré pedpoklady pro práci obch.zástupc#. Nicmén! ada z nich není dostate"n! orientována v odborn!jší problematice, což firm! pináší "asté problémy. Realizací této KA firma získá kvalifikované pracovníky pro realizace nových "i modernizovaných ekologických technologií v rámci ZTI s možností využívání alternativních zdroj# energií, v souladu s celospole"enským zájmem v této oblasti. Dojde ke snížení náklad# spojených na odstra%ování neshod a pípadných škod, vzniklých práv! nesprávným a nedostate"n! fundovaným postupem. Školení bude realizováno formou nákupu služby a bude rozd!leno do 3 typ#: a)základní školení pro nové prodejce koupelnových studií (KS) -3x 2-denní kurz pro 30 osob (2 st.skupiny po 15 osobách) b)školení pro prodejce koupelnových studií (pokro"ilé) -2x 1-denní kurz pro 45 osob (3 st.skupiny po 15 osobách) c)pokro"ilé školení pro vedoucí koupelnových studií a jejich zástupce -3x 1-denní kurz pro 30 osob (2 st.skupiny po 15 osobách) Ú"astník# kurz#: 105 Proškolených osobohodin: nákup školení: ,- K" (22.100,- K" / den školení; resp ,- K" u školení vedoucích KS) - mzdové písp!vky: ,- K" (144,30 * 3600) Strana 16 z 41

3 !íslo aktivity: 03 Školení nových technologií a novinek v sortimentu IS (inženýrských sítí) Pedm!tem KA_3 je realizace školení zam!eného na nové technologie a novinky v sortimentu IS (inženýrských sítí). Ú"astníci kurzu budou seznámeni s novými "i modernizovanými produkty využívající technologie v IS, dále jim budou poskytnuty aktuální informace o pípadných zm!nách legislativy v dané oblasti atd. D#ležitou sou"ástí celého školení bude školení odborných obch.dovedností ve vazb! na jednotlivé produkty. Pro "ást zam!stnanc# spole"nosti je dobrá orientace v nových produktech v oblasti IS velmi potebná, stejn! tak jako schopnost je um!t popsat zákazníkovi. $ada zam!stnanc# není dostate"n! orientována v odborn!jší problematice, což firm! pináší problémy. Realizací této KA firma získá kvalifikované pracovníky pro realizace nových "i modernizovaných ekol.technologií v rámci IS s možností využívání alter.zdroj# energií. Dojde ke snížení náklad# spojených na odstra%ování neshod a pípadných škod, vzniklých práv! nesprávným a nedostate"n! fundovaným postupem. Školení bude realizováno formou nákupu služby a bude rozd!leno do 3 typ# dle pracovního zaazení CS: a)školení pro produktový tým -2x 1-denní kurz pro 10 osob (1 st.skupina po 10 osobách) -Poteba školení z d#vodu implementace nových zaízení na trh b)školení pro asistentky prodeje -2x 1-denní kurz pro 30 osob (2 st.skupiny po 15 osobách) -Poteba školení z d#vodu pozitivního prvotního kontaktu s klientem c)školení pro stední management -2x 1-denní kurz pro 44 osob (4 st.skupiny po 11 osobách) -Poteba školení z d#vodu penosu know-how na další zam!stnance d)školení pro vedoucí sklad# -2x 1-denní kurz pro 15 osob (1 st.skupina po 15 osobách) -Poteba školení z d#vodu penosu know-how na další zam!stnance (výchova skladník#) a z poteby orientace pi skladových operacích Ú"astník# kurz#:99 Proškolených osobohodin: nákup školení: ,- K" (22.100,- K"/den školení; resp ,- K" u ved.sklad# a managementu) - mzdové písp!vky: ,2 K" (144,3*1584) Strana 17 z 41

4 !íslo aktivity: 04 Školení Microsoft Dynamics NAV Pedm!tem KA_4 je školení vybraných zam!stnanc# spole"nosti v práci s ekonomickým systémem MS Dynamics NAV. Práce s tímto ekonomickým systémem je na každodenním poádku velké "ásti zam!stnanc# firmy a je teba ji ešil kvalifikovan! bez zbyte"ných chyb, které "asto mohou z "asového i finan"ního hlediska vyjít dosti draze. Orientace v práci s NAV a znalost funkcí je jedním ze základních požadavk# na efektivitu práce zam!stnanc#. Vzhledem k rozdílným požadavk#m jednotlivých skupin zam!stnanc# bude školení realizováno ve 3 typech a to pro celkem 405 podpoených osob. Školení bude zajišt!no interním lektorem, který pipraví školení &na míru& pro zam!stnance firmy, kdy zohlední jejich konkrétní poteby na prohloubení znalostí. Školení bude realizováno s využitím interního lektora a bude rozd!leno do 3 typ# dle pracovního zaazení CS: a)it školení v základním práci s NAV a informa"ním systémem pro pracovníky obchodu -1-denní kurz pro 300 osob (20 st.skupin po 15 osobách) b)it školení v práci s NAV a informa"ním systémem pro vedoucí sklad# -1-denní kurz pro 75 osob (5 st.skupin po 15 osobách) c)it školení v práci s NAV a informa"ním systémem pro ú"tárnu -1-denní kurz pro 30 osob (2 st.skupiny po 15 osobách) Ú"astník# kurz#: 405 Proškolených osobohodin: mzdy lektor#: ,- K" (290,- K" * 216 hodin výuky) - mzdové písp!vky: ,- K" (144,30 * 3240)!íslo aktivity: 05 Odborná AJ se zam!ením na problematiku TZB, ZTI a IS Pedm!tem KA_5 je realizace odborné jazykové výuky (ve velmi omezeném rozsahu) se zam!ením na specifickou slovní zásobu a témata odpovídající pedm!tu podnikání spole"nosti Ptá"ek - velkoobchod a.s. Top management spole"nosti denn! komunikace se zahrani"ními partnery (spole"nost je "lenem evropské skupiny EDT) a perfektní znalost odborné angli"tiny z oboru je zcela nezbytností. V rámci odborné jazykové výuky bude školeno celkem 6 zam!stnanc# spole"nosti: 2x výkonní editelé, 2x odborní editelé, 1x manažer marketingu, 1x produktový specialista. U 4 osob bude probíhat individuální výuka, 2 osoby budou mít výuku skupinovou. Celkem proškolených osob: 6 Celkem proškolených osobohodin: 540 (60 týdn# výuky * 1,5hod * 6 osob) Forma školení: nákup služby ,- K" nákup školení (pr#m. 700,- K" na 1 hod výuky) ,- K" mzdové písp!vky (144,30 K" * ,- proškolených osobohodin v dob! pracovní doby) Nezp#sobilé: 63,000,- K" (DPH) Strana 18 z 41

5 !íslo aktivity: 06 Rovné píležitosti žen a muž# Problematika rovných píležitostí žen a muž# nejen na trhu práce je v sou"asné dob! velmi aktuálním a diskutovaným tématem a je jednou z vládních priorit. V souvislosti se snahou o rozšíení pov!domí o této problematice v rámci naší spole"nosti bude sou"ástí projektu také školení 9 klí"ových osob odpov!dných za sm!ování firmy v oblasti rovných píležitostí a RLZ. Toto školení bude v rozsahu 16 hodin výuky a v jeho rámci bude ešeno mj. management mateské a rodi"ovské dovolené, firemní kultura v oblasti tenderu, flexibilita pracovních režim#, zastoupení žen a muž# na pracovních pozicích atd. Spole"nost se principy rovných píležitostí zabývá po celou dobu své existence a uv!domuje si d#ležitost nediskriminace žen ve firemním prostedí. V interním prostedí firmy uplat%uje opatení, které pispívají integraci žen a smazání genderových nerovností, jak vyplývá z piloženého dotazníku. Navzdory tomu je však problematika generové rovnosti ve firm! ešena nesystematicky a bez komplexního pístupu. Prvním krokem k ešení této situace je zajišt!ní dostate"n! kvalifikované osoby, která nabyté v!domosti bude schopna prakticky penést do specifického prostedí naší organizace. O"ekáváme, že výstupem této aktivity nebude pouze proškolená osoba, ale vznikne též jeden dokument, který bude jasn! shrnovat opatení realizovaná pro dosažení rovnosti v pístupu k ženám a muž#m na pracovišti pracovn! nazvané jako &genderové desatero&. Cílem KA je dát v!tší smysl a ád aktivitám v oblasti rovných píležitostí a nabýt know-how pro možnost dalšího posunu firmy v této oblasti. Po"et ú"astník#: 9 (1x manažer personalistiky a 8x regionálních editel#) Celkem proškolených osobohodin: ,- K" nákup školení (22.100,- K" / den školení) ,20 K" mzdové písp!vky (144,30 K" * 144 proškolených osobohodin)!íslo aktivity: 07 Píprava podnikových lektor# a instruktor# (v". tvorby podnikového plánu a metodiky vzd!lávání) Pedm!tem KA_7 je proškolení 6 klí"ových interních lektor# spole"nosti. Proškolení je d#ležité pedevším z hlediska dosažení vyšší efektivity pi následném interním vzd!lávání rozli"ného charakteru (a' již interního školení IT v rámci projektu, nebo jiného). Celkem proškolených osob: 6 Celkem proškolených osobohodin: 384 Forma školení: nákup služby (4x 2-denní školení po dobu realizace projektu) ,- K" nákup školení ,2 K" mzdové písp!vky (144,30 K" * 384 proškolených osobohodin v dob! pracovní doby) Nezp#sobilé: ,- K" (DPH) Díl"í sou"ástí této KA je také práce metodika. V pr#b!hu realizace projektu bude metodik vzd!lávání hodnotit posun v úrovni znalostí a kompetencí pracovník#, kteí absolvují/absolvovali vzd!lávací programy. Hodnocení bude probíhat r#znými formami (testy, pohovory, praktická cvi"ení atd.). Tato vyhodnocení budou sloužit jako vstup do záv!re"né zp!tné vazby žadateli, která ur"í sm!r dalšího vzd!lávání a definuje vhodný zp#sob podpory systému ízení a RLZ ve spole"nosti. Na základ! tohoto &studia& bude vyhotoven dokument &metodika vzd!lávání pro lektory a optimalizace systému vzd!lávání& (resp. manuálu vzd!lávání pro pímé nadízené) ve spole"nosti Ptá"ek - velkoobchod a.s. KA_7 je v rámci projektu potebná a vykazuje velký inova"ní potenciál pro ú"ely nastavení nového komplexního systému RLZ a systému dalšího vzd!lávání ve spole"nosti. Náklady na aktivitu jsou pom!rn! nízké v porovnání s jejím o"ekávaným pínosem pro žadatele. Školení prob!hne v m!síci "ervnu 2013, práce metodika vzd!lávání a rozvoje systému vzd!lávání bude výzána pedevším na konec roku 2013 (tvorba metodiky) a konec roku 2014 (optimalizace, aktualizace). Strana 19 z 41

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Information system projects in companies and their implementation

Information system projects in companies and their implementation MPRA Munich Personal RePEc Archive Information system projects in companies and their implementation Dominik Vymětal Silezian Univerzity in Opava, School of Business Administration in Karviná (CZ) 30.

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva

Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva Identifikace programu: CZ2003/005-601.08.02 íslo smlouvy: 1.1/168 Název projektu: PERSPEKTIVA 2004 práce v parcích a zahradách Název opatení : 1.1. Posílení aktivní politiky zamstnanosti Jméno píjemce:

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s F i l o z o f i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i k a t e d r a s o c i o l o g i e a a n d r a g o g i k y H e r b e r t N o v o t n ý U v á dní zaínajících uitel

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více