8. DODATKY ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávávní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. DODATKY ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávávní"

Transkript

1 8. DODATKY ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávávní 8.1 Etická výchova (od ) Volba povolání (od ) Anglický jazyk (od ) Matematika (od ) Člověk a jeho svět (od ) OČMS (od ) Dopravní výchova (od ) Sexuální a rodinná výchova (od ) Člověk a příroda (od ) Člověk a společnost (od ) Anglický jazyk (od ) Druhý cizí jazyk (od ) Plavání (od ) Standardy pro základní vzdělávání Toulky Prahou Absolventské práce

2 8.1. Etická výchova doplňující vzdělávací obor (s platností od ) Obsah předmětu tvoří: 1. Mezilidské vztahy a komunikace 2. Důstojnost lidské osoby, pozitivní hodnocení sebe 3. Pozitivní hodnocení druhých 4. Kreativita a iniciativa, řešení problémů a úkolů, přijetí vlastního a společného rozhodnutí 5. Komunikace citů 6. Interpersonální a sociální empatie 7. Asertivita, zvládnutí agresivity a soutěživosti, sebeovládání, řešení konfliktů 8. Reálné a zobrazené vzory 9. Prosociální chování v osobních vztazích, pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství 10. Proociální chování ve veřejném životě, solidarita a sociální problémy Etická výchova žáka především vede: k navázání a udržování uspokojivých vztahů, k vytvoření si pravdivé představy o sobě samém, k tvořivému řešení každodenních problémů, k formulaci svých názorů a postojů na základě vlastního úsudku s využitím poznatků diskuse, ke kritickému vnímání vlivu vzorů při vytváření vlastního světonázoru, k pochopení základních enviromentálních a ekologických problémů a souvislostí moderního světa. Doplňující vzdělávací obor etická výchova u žáka rozvíjí: sociální dovednosti, které jsou zaměřeny nejen na vlastní prospěch, ale také na prospěch jiných lidí a celé společnosti, na samotné pozorování s následným kritickým posouzením a vyvozením závěrů pro praktický život, samostatnost při hledání vhodných způsobů řešení problémů, správné způsoby komunikace, respekt k hodnotám, názorům a přesvědčení jiných lidí, schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, pozitivní představu o sobě samém a schopnost účinné spolupráce, mravní stránku osobnosti žáků. Etická výchova vytváří celou řadu mezipředmětových vztahů, prolíná průběžně výukou, proto si jednotliví vyučující zařadí do svého předmětu vždy vhodný očekávaný výstup, dle RVP výstupů a učivo přizpůsobí učivu v RVP. Je také pravděpodobné, že se konkrétní očekávaný výstup objeví ve více předmětech a vždy bude označen ETV (1-10) dle RVP. Etická výchova prolíná všemi předměty a je nedílnou součástí každodenního života. Rozvíjí mravní stránku osobnosti žáků, jejich sociální dovednosti, správné způsoby komunikace, respekt k hodnotám, názorům i přesvědčení jiných lidí, schopnost empatie i pozitivní představu o sobě samém. Budou využívány nejen jednotlivé učební celky, ale i literatura, příklady ze života jiných lidí a každodenní běžné situace. Na 1. stupni ETV navazuje na předměty dle následující tabulky, na 2. stupni prolíná těmito předměty: MV, VV, VZ, VO 2

3 Etická výchova Očekávaný výstup- Žák: Navazuje na Ročník Učivo Poznámky Osvojí si oslovování křestními jmény, používání Základní komunikační dovednosti-představení se, pozdravy, vhodných forem pozdravu, naslouchání, prosba, požádání, poděkování, omluva. dodržování jednoduchých komunikačních Čjs - Škola Naslouchání - pokynům, projevu spolužáků pravidel ve třídě, poděkování, omluvu, Čj - Mluvený přiměřenou gestikulaci projev Podílí se na vytváření společenství třídy prostřednictvím dodržování jasných a splnitelných pravidel Osvojí si základní vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým Osvojí si základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých Zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření soucitu, zájem o spolužáky Čjs - Škola Čj - Mluvený projev Čjs - Rodina a lidé kolem nás Čjs - Rodina a lidé kolem nás Člověk a jeho zdraví Čjs - Škola, Lidé kolem nás Chování ve škole, společenství třídy, vytváření pravidel pro soužití ve třídě, jejich dodržování Vztahy v rodině, mezi lidmi Uvědomování si svých schopností, hodnocení schopností ostatních, sebehodnocení ve všech předmětech, naučit se přijímat výhru i prohru Skupinová práce - vzájemná pomoc, podpora, domluva, rada Poskytnutí pomoci v běžných školních situacích, vytváření pozitivního postoje ke slušnému chování, odmítání násilného řešení konfliktů Odlišnosti mezi lidmi, vzájemná tolerance Vyjadřuje city v jednoduchých situacích Využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů Reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc Čj - četba čítanková a doplňková Všechny předměty Všechny předměty Využívání vhodných textů k názornému příkladu citlivého chování, hodnocení chování a jednání postav, vyprávění o vlastních zážitcích Vzájemná spolupráce-pomoc, rada, sdílení úspěchu i nezdaru s ostatními, překonávání obavy z nezdaru, překonávání Odbourávání lhostejnosti, vytváření pocitu sounáležitosti, chování v problémových situacích Den Země - ochrana přírody, vztah ke zvířatům Adopce na dálku 3

4 Očekávaný výstup- Žák: Navazuje na Ročník Učivo Poznámky Reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá položit otázku Uvědomuje si své schopnosti a silné stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení Dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách Identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na základě empatického vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí Jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských vztazích, především v rodině a v kolektivu třídy Iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky k aktivitě a na nevhodné reaguje asertivně Čj-spisovná, nespisovná slova, slova s citovým zabarvením Čj - sloh, popis sebe Všechny předměty Všechny předměty Všechny předměty Všechny předměty Všechny předměty Základy neverbální komunikace - mimika, postoje těla, gesta, zrakový kontakt Rozlišování spisovných a nespisovných slov, nepoužívání hrubých výrazů při vzájemné komunikaci Tvoření otázek, komunikace Uvědomění si svých schopností a dle nich plnění úkolů Sebehodnocení svého chování i výsledků své práce Osvojovat si kladné hodnocení práce ostatních, kladně reagovat na výsledky práce ostatních, naučit se hledat silné a kladné stránky. Uvažovat o příčinách chování, dokázat doporučit lepší řešení v běžných situacích. Správná reakce na pochvalu Pravidla dialogu - naslouchání, vhodná reakce Přátelské přijetí, vcítění se do situace druhých Vyjadřování citů - radost, smutek, sympatie, obavy, hněv Vzájemná spolupráce - radost ze společného vytváření, pěstování pocitu hrdosti nad dobře odvedenou prací, vytváření prožitků radosti pro druhé a díky tomu pocitu sebeuspokojení Posilování schopnosti vycházet s ostatními lidmi, rozlišování mezi nabídkami druhých, dokázat odmítnout nevhodné nabídky k chování (podvod, krádež, lež atd.) Adopce na dálku Den Země - ochrana přírody 4

5 8.2. Volba povolání (s platností od ) Tímto dodatkem se upravuje zařazení učiva Volba povolání. Volba povolání byla zařazena v předmětu Pracovní činnosti v 9. ročníku. Od bude zařazena v přemětu Výchova k občanství v 8. a 9. ročníku. V třídní knize bude učivo vyznačeno zkratkou VýKVP. Charakteristika, metody a strategie používané ve výuce, kompetence, učivo a roční výstupy zůstávají stejné Anglický jazyk (s platností od ) Tímto dodatkem se upravuje zařazení učiva Anglický jazyk na 1. stupni. Od bude předmět zařazen již od 1. ročníku. Charakteristika, metody a strategie používané ve výuce, kompetence, učivo a roční výstupy zůstávají stejné Matematika (s platností od ) Tímto dodatkem se upravuje zařazení učiva zlomky, desetinná čísla, záporná čísla na 1. stupni. Od budou zlomky zařazeny od 4. ročníku, Desetinná čísla a seznámení se znaménkem mínus bude zařazeno v 5. ročníku. 4. ročník Náš výstup - Žák: - rozdělí celek na části, pojmenuje je, zapíše zlomkem Učivo - Zlomky 5

6 5. ročník Náš výstup - Žák: - porovná, sčítá, odčítá zlomky se stejným základem, zapíše desetinný zlomek desetinným číslem - přečte desetinná čísla, vyznačí je na číselné ose - rozumí znaku - u čísla, vyznačí celé záporné číslo na číselné ose a zapíše ho Učivo - Zlomky, Desetinná čísla, Seznámení se zápornými čísly 8.5. Člověk a jeho svět (s platností od ) 3. ročník Člověk a jeho zdraví Náš výstup - Žák: - vysvětlí své chování, uvědomuje si, jaké nebezpečí může svým chováním způsobit, jaké nebezpečí ho může ohrozit - popíše trávení volného času, rozliší bezpečné a nebezpečné místo pro hru - jako účastník silničního provozu neohrožuje své zdraví ani zdraví ostatních - dokáže komunikovat s operátory tísňových linek Učivo - Chování lidí - předcházení konfliktům, Dopravní výchova, Tísňové linky 4. ročník Lidé kolem nás Náš výstup - Žák: - zkontroluje vrácené peníze -zhodnotí, co je vhodné nakupovat 6

7 Učivo - DUM - Finanční gramotnost - Vlastnictví, Příjmy a výdaje domácnosti Člověk a jeho zdraví Náš výstup - Žák: - zúčastní se výcviku na dopravním hřišti - prokáže znalosti dopravních značek - vysvětlí předcházení rizikovým situacím v dopravě Učivo - Dopravní výchova 5. ročník Lidé kolem nás Náš výstup - Žák: - porozumí pojmu spoření. na konkrétní situaci vysvětlí, proč je vhodné spořit - rozhodne, v jaké situaci je vhodné si půjčit peníze - vysvětlí, jak vracet dluhy - sestaví jednoduchý rozpočet příjmů a výdajů domácnosti - uvědomuje si různé způsoby placení - vysvětlí význam banky Učivo - DUM - Finanční gramotnost - Vlastnictví, Rozpočet, příjmy a výdaje, Způsoby placení, Banka Rozmanitost přírody Náš výstup - Žák: 7

8 - zhodnotí živelné pohromy, ekologické katastrofy a jiné přírodní jevy a jejich důsledky - prokáže svým chováním schopnost se účinně bránit v situacích, které simulují mimořádné události Učivo - Učení v přírodě - Obrana obyvatelstva proti mimořádným událostem Člověk a jeho zdraví Náš výstup - Žák: - prokáže správné chování cyklisty a znalosti dopravních předpisů - vyhodnotí rizika, která mohou v dopravě nastat a vysvětlí, jak se v takových situacích chovat Učivo - Dopravní výchova 8.6. OČMS (s platností od ) Obsah upravených očekávaných výstupů uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí Charakteristika Žáci se seznamují s různými riziky, která ohrožují zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávají potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Cílové zaměření ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech a k využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí Očekávané výstupy projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení zdraví, a osobního bezpečí, v 8

9 případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí Učivo auto-destruktivní závislosti psychická onemocnění, násilí mířené proti sobě samému, rizikové chování (alkohol, aktivní a pasivní kouření, zbraně, nebezpečné látky a předměty, nebezpečný internet, násilné chování, těžké životní situace a jejich zvládání, trestná činnost, dopink ve sportu skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita šikana a jiné projevy násilí; formy sexuálního zneužívání dětí; kriminalita mládeže; komunikace se službami odborné pomoci bezpečné chování a komunikace komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, bezpečný pohyb v rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií, sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích a v situacích ohrožení dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při různých činnostech, bezpečnost v dopravě, rizika silniční a železniční dopravy, vztahy mezi účastníky silničního provozu vč. zvládání agresivity, postup v případě dopravní nehody (tísňové volání, zajištění bezpečnosti) manipulativní reklama a informace reklamní vlivy, působení sekt ochrana člověka za mimořádných událostí, terorismus klasifikace mimořádných událostí, varovný signál a jiné způsoby varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace, činnost po mimořádné události, prevence vzniku mimořádných událostí 8.7. Dopravní výchova (s platností od ) Obsah upravených očekávaných výstupů - projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc Očekávaný výstup se skládá ze tří významových částí: odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy aktivní předcházení situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí poskytnutí první pomoci Dílčí výstupy - v konkrétních situacích silniční a železniční dopravy (vycházky, výlety, akce školy) uplatňuje bezpečné chování, které neohrožuje jeho osobu ani jiné účastníky (6. a 7. ročník) 9

10 - vyhodnocuje konkrétní rizikové situace v silniční a železniční dopravě a vyvozuje bezpečné chování (8. a 9. ročník) - diskutuje o příčinách dopravních nehod a o jejich předcházení, argumentuje pro správné řešení situací (8. a 9. ročník) - aktivně se zapojuje do akcí školy (obce) podporujících snižování rizik a nehodovosti a podporující bezpečné chování v dopravě (7. až 9. ročník) - cíleně používá bezpečnostní a ochranné prvky jako chodec, cyklista (6. a 7. ročník) - ošetří drobná i závažná poranění (6. a 7. ročník) - poskytne první pomoc při život ohrožujících stavech (8. a 9. ročník) Charakteristika Žáci se seznamují s různými riziky, která ohrožují zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávají potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných Žáci si osvojují zásady zdravého životního stylu a jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém životě i k osvojování účelného chování při ohrožení v každodenních i rizikových situacích i při mimořádných událostech Cílové zaměření - ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech a k využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí Očekávané výstupy projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení zdraví, a osobního bezpečí v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc - uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí Učivo dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při různých činnostech, bezpečnost v dopravě, rizika silniční a železniční dopravy, vztahy mezi účastníky silničního provozu vč. zvládání agresivity, postup v případě dopravní nehody (tísňové volání, zajištění bezpečnosti) 10

11 8.8. Sexuální a rodinná výchova (s platností od ) Obsah upravených očekávaných výstupů respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví - respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního chování Očekávané výstupy V prvním očekávaném výstupu jde o zpřesnění a zdůraznění respektu ke změnám v dospívání. Smysl výstupu se nezměnil, dá se předpokládat, že nebude nutné upravovat již existující dílčí Druhý očekávaný výstup je opět částečně přeformulován a je vedle odpovědného sexuálního chování zdůrazněna i sexuální zdrženlivost a význam sexuality na pozitivní životní cíle. Příklady dílčích výstupů: - vysvětlí, proč zákon stanovuje věkovou hranici pro beztrestný pohlavní styk (7. ročník) - charakterizuje odpovědné sexuální chování (7., 8. ročník) - vysvětlí, které hygienické postupy a preventivní činnosti podporují reprodukční zdraví (7. ročník) - charakterizuje zásady odpovědného chování v oblasti sexuality na elektronických médiích; uvede postup v konkrétních modelových případech (7. a 8. ročník) - vymezí a vysvětlí rizika předčasného a nechráněného pohlavního styku (8. ročník) - spojuje význam sexuality/pohlavnosti především s perspektivním vztahem, manželstvím, založením rodiny, plánovaným rodičovstvím (8. ročník) Pokud současné dílčí výstupy (školní výstupy) v ŠVP školy zahrnují vědomosti a dovednosti obsažené ve výše uvedených příkladech, pak by měly být očekávané výstupy pokryty. Pokud ne, je třeba zvažovat dopracování a doplnění dílčích výstupů do ŠVP. Charakteristika Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování podporující zdraví, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví důležitým předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování podpory a ochrany zdraví jednou z priorit základního vzdělávání. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě 11

12 Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a učí je být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí. Žáci si osvojují zásady zdravého životního stylu a jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém životě i k osvojování účelného chování při ohrožení v každodenních i rizikových situacích i při mimořádných situacích událostech.vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví je vzdělávací obor Výchova ke zdraví obsahuje výchovu k mezilidským vztahům a je velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova. Žáci si rozšiřují a prohlubují poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi, partnerských vztazích, manželství a rodině, škole a společenství vrstevníků. Cílové zaměření poznávání zdraví jako důležité hodnotu v kontextu dalších životních hodnot Učivo sexuální dospívání a reprodukční zdraví zdraví reprodukční soustavy, sexualita jako součást formování osobnosti, zdrženlivost, předčasná sexuální zkušenost, promiskuita; problémy těhotenství a rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní identity - výživa a zdraví zásady zdravého stravování, pitný režim, vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví; poruchy příjmu potravy - vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví kvalita ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota - tělesná a duševní hygiena, denní režim zásady osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, denní režim, vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit, význam pohybu pro zdraví, pohybový režim - ochrana před přenosnými chorobami základní cesty přenosu nákaz a jejich prevence, nákazy respirační, přenosné potravou, získané v přírodě, přenosné krví a sexuálním kontaktem, přenosné bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty - ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a před úrazy prevence kardiovaskulárních a metabolických onemocnění; preventivní a léčebná péče; odpovědné chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na pracovišti, v dopravě), základy první pomoci - podpora zdraví a její formy prevence a intervence, působení na změnu kvality prostředí a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví, podpora zdravého životního stylu, programy podpory zdraví - sebepoznání a sebepojetí vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí, utváření vědomí vlastní identity - seberegulace a sebeorganizace činností a chování cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací; stanovení osobních cílů a postupných kroků k jejich dosažení; zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální chování -mezilidské vztahy, komunikace a kooperace respektování sebe sama i druhých, přijímání názoru druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích, dopad vlastního jednání a chování 12

13 8.9. Člověk a příroda (s platností od ) Zeměpis učivo: Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života živelní pohromy; opatření, chování a jednání při nebezpečí živelních pohrom v modelových situacích výstupy: uplatňuje v praxi ( např. na Učení v přírodě na Častoboři) zásady bezpečného pohybu a pobytu v tamní krajině,uplatňuje v modelových situacích, připravených vyučujícím, zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech, odpoví na otázky z praxe, jak konkrétně by se zachoval za dané situace živelní pohromy ( např. v ČR: hrozící povodeň, požár, sesuv půdy, extrémní teploty, laviny, pohyb na horách, teroristický útok, atd... v zahraničí: zemětřesení, tsunami, výbuch sopky atd) Přírodopis učivo: Mimořádné události způsobení přírodními vlivy (příčiny vzniku, přírodní světové katastrofy, nejčastější mimořádné události v ČR, povodně, větrné bouře, sněhové kalamity, laviny, náledí a ochrana před nimi). výstupy: uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů charakterizuje mimořádné události vyvolané výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy a základními způsoby ochrany (individuální, kolektivní) na modelových příkladech (ukázkách událostí vytvořených vyučujícím či různých mediálních sdělení ) hodnotí správná a nesprávná jednání účastníků uplatňuje v praxi zásady pohybu a pobytu v krajině (Učení v přírodě na Častoboři a jiné školní akce) 13

14 8.10. Člověk a společnost (s platností od ) charakteristika: tato vzdělávací oblast přispívá také k rozvoji finanční gramotnosti a k osvojení pravidel chování při běžných rizikových situacích i při mimořádných událostech seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem, rozvíjí jejich orientaci ve světě financí přibližuje žákům úkoly důležitých politických institucí a orgánů včetně činností armády, a ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců do občanského života vede žáky k orientaci problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního (rodinného) rozpočtu s ohledem na měnící se životní situaci Výchova k občanství učivo a výstupy: Vlastnictví rozlišuje a porovnává různé druhy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich ochrany, uvede příklady Rozpočet domácnosti (úspory, investice, úvěry, splátkový prodej, leasing sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti dodržuje zásady hospodárnosti, vyhýbá se rizikům při hospodaření s penězi na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu Banky a jejich služby (aktivní a pasivní operace, úročení, produkty finančního trhu pro investování a pro získávání prostředků) vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízí vysvětlí význam úroku placeného a přijatého 14

15 Pojištění uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít Principy fungování trhu, tvorba ceny, inflace na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH popíše vliv inflace na hodnotu peněz Rozpočet státu (typy a jejich odlišnosti) rozlišuje ze kterých zdrojů pochází příjmy státu a do kterých oblastí stát směřuje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu Výroba, obchod, služby rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti Základní práva spotřebitele přiměřeně uplatňuje práva spotřebitele Lidská práva přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam lidských práv a svobod Protiprávní jednání (druhy a postihy protiprávního jednání včetně korupce, trestní postižitelnost, porušování předpisů v silničním provozu, porušování práv k duševnímu vlastnictví) uvede příklady korupčního jednání (pracuje s různými mediálními sděleními diskutuje o příčinách, důsledcích a řešení korupčního jednání v konkrétních situacích Obrana státu popíše situace, kdy je třeba bránit stát navrhne, jak může pomoci v konkrétním případě ohrožení 15

16 na příkladu uvede povinnosti občana při zajišťování obrany státu na příkladech objasní národní i mezinárodní úkoly Armády ČR i řešení krizí nevojenského charakteru uvede příklady zahraničních misí Armády ČR Mezinárodní organizace (Rada Evropy, NATO, OSN aj.) Globalizace (projevy, klady a zápory, významné globální problémy včetně válek a terorismu, možnosti jejich řešení) Finanční gramotnost je též vyučována ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, ve vzdělávacím oboru Pracovní činnosti - Základy ekonomiky a účetnictví. 16

17 8.11. Anglický jazyk (s platností od ) Anglický jazyk 6. ročník Ročníkové výstupy Zjistí a sdělí inf. o sobě, rodině a kamarádech Učivo Pozdravy, představení Shrne tvorbu a použití přítomného času Přítomný čas prostý, průběhový Použije vhodný přítomný čas v běžných, jednoduchých situacích M1 Vyjmenuje měsíce v roce Použije řadové číslovky ve větách, datumech Řadové číslovky, datum, měsíce v roce M2 Výstupy RVP PP1,2, M1,P2 PT, přesahy,poznámky Multikulturní výchova Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Použije správně frekvenční příslovce ve větách Popíše počasí, činnosti v jednotl. měsících, ročních obdobích Vypravuje spolužákům o své rodině, svých aktivitách Frekvenční příslovce Můj život a moje rodina M2 M2 M3 Pojmenuje a popíše známá zvířata M2 Vypravuje o svém oblíbeném zvířeti Zvířata M3 Využije ve větách správná zájmena Zájmena M2,P2 Použije modální sloveso muset ve větách Modální sloveso muset M2,P2 Rozdělí pravidelná a nepravidelná slovesa Minulý čas prostý 17

18 Naučí se zpaměti tvary nepravidelných sloves Utvoří v minulém čase kladnou, zápornou větu i otázku M2,P2 Sdělí spolužákům, co dělal včera, minulý týden M3 Vyjmenuje dopravní prostředky Cestování, prázdniny M2 Vypráví ostatním o svých minulých prázdninách M3 Pojmenuje jídla a potraviny Jídlo, potraviny M2 Objedná si jídlo v restauraci M1 Poznává počitatelná a nepočitatelná podst. jména Podstatná jména ČP2 Uvede pravidla a příklady použití a/an, the, some, any Napíše recept na své oblíbené jídlo Práce s textem P2 Přečte nahlas, plynule a správně text ČP1 Pozná pravidelná a nepravidelná přídavná jména Stupňování přídavných jmen ČP2 Vystupňuje uvedená přídavná jména Použije přídavná jména ve větách M2 Porovná a popíše rozdíly různých věcí (as as, than) M2,P3 Vyjmenuje druhy telvizních pořadů Televizní pořady M2 Používá vazbu going to při vyjádření plánované budoucnosti Budoucnost going to M2 Rozezná příslovce a přídavná jména Příslovce ČP2 Tvoří věty s použitím vazby have to Have to M2,P2 18

19 Pohovoří se spolužáky na téma zábava, film, divadlo, volnočasové aktivity Zábava PP2,M1 Anglický jazyk 7. ročník Ročníkové výstupy Učivo Výstupy RVP PT, přesahy,poznámky Hovoří o sobě a školních záležitostech Školní prostředí M2 Multikulturní výchova Sám na otázky reaguje PP2,M1 Osobnostní a sociální výchova Dokáže vyprávět o svém životě a rodině Životní etapy, rodina M3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Pojmenuje všechny členy rozšířené rodiny M2 Používá minulý čas pravidelných, nepravidelných Minulý čas prostý sloves M2,P2 Rozliší použití prostého a průběhového přítomného času Přítomný čas prostý, průběhový ČP2 Popíše své budoucí plány s použitím going to Going to blízká budoucnost M2,P2 Utvoří v budoucím čase kladnou a zápornou větu, Budoucí čas will otázku Sdělí spolužákovi, co bude dělat zítra, příští týden M2 Je schopen vyjádřit představy o svém bud. životě M3,P2 Nabídne pomoc spolužákovi M1 Vyjádří pomocí will své rozhodnutí M2 Utvoří v minulém čase kladnou a zápornou větu, Minulý čas průběhový otázku P3 Použije minulý čas průběhový ve vhodné situaci M2 Rozliší v kontextu použití minulého času prostého a průběhového PP1,M2 Podá základní informace o zemi a jejím hl. městě Londýn a Velká Británie M3 Zeptá se na cestu či místo v neznámém městě Orientace M1 19

20 Sám tuto informaci poskytne M1 Přítomný čas průběhový použije k vyjádření svých blízkých plánů Přítomný čas průběhový M2,P2 Utvoří v předpřítomném čase kladnou, zápornou Předpřítomný čas větu, otázku P3 Vybere z textu základní informace Porozumění textu ČP1 Pojmenuje běžné zdravotní problémy Zdraví M2 Použije v kladné, záporné větě, otázce modální slovesa v přít. čase Modální slovesa M2,P2 - must, have to, can, should Naučí se zpaměti zákl. frázová slovesa Frázová slovesa Použije frázová slovesa ve větách M2,P2 Anglický jazyk 8. ročník Ročníkové výstupy Učivo Výstupy RVP PT, přesahy,poznámky Používá prostý a průběhový přítomný čas ve větách Přítomný čas prostý, průběhový M2,P2 Multikulturní výchova Používá will a going to ve větách Budoucí čas M2,P2 Osobnostní a sociální výchova Použije used to v kladné, záporně větě a otázce Used to M2,P2 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Prohloubí svoji znalost předpřítomného času Předpřítomný čas ČP2 Nově použije časové předložky since, for M2 Rozliší použití min. a předpřít. času ČP2,P2 Pozná rozdíl mezi been, gone ČP2,P2 Rozšiřuje svou slovní zásobu týkající se oblečení Oblékání M2 Koupí si oblečení v obchodě PP1,2,M1 Rozlišuje použití too, enough M2,P2 20

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Dodatek č. 2 ke ŠVP ZV: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Škola:Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ředitelka školy:paeddr.

Více

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Dodatek č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu V Evropě se neztratíme Úprava ŠVP k 1.9.2013 1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Předmět: Prvouka Místo, kde žijeme

Více

Všeobecně vzdělávací škola

Všeobecně vzdělávací škola Dodatek k ŠVP č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola: ZŠ, Praha 2, Na Smetance 1 Všeobecně vzdělávací škola Ředitel školy: PaedDr. Hana Vítová Koordinátor ŠVP: Mgr. Petra Nováková Platnost dokumentu:

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Verze k 27..8.2013 zpracovaná podle RVP ZV Platnost od 1.9.2013 Čj.: ZŠ Dam 191/2013 Podpis ředitele školy: 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Ředitel školy: Mgr.

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dnes jsme moudřejší než včera Škola: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176 5.6.2 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví na 2. stupni ZŠ navazuje na výuku Prvouky, Přírodovědy a Tělesné výchovy na stupni prvním. Svým vzdělávacím

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 1. čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009

Školní vzdělávací program. Příloha č. 1. čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009 Školní vzdělávací program Příloha č. 1 čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009 platnost dokumentu od: 1. září 2009 2 Příloha č.1 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0793/2009-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Název školního vzdělávacího programu: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Brno, Otevřená 20a, 641 00 Brno Ředitelka

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Učíme se v souvislostech Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Montessori program Škola: Základní škola Nový svět, Opava, p. o.,

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.8 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova k občanství

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu:

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu: Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Filozofie integrovaného vyučovacího předmětu

Více

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Respektuje přijatá pravidla soužití

Více

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Vyučuje se v 7. - 9. ročníku 1 hod. týdně. tato oblast vzdělávání přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví zdraví člověka je

Více

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2.

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Jezdecká akademie

Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Jezdecká akademie Identifikační údaje Název školy: Jezdecká akademie střední odborná škola Sídlo: 353 01 Mariánské Lázně 569 Zřizovatel: Jezdecká akademie - střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o. Školní vzdělávací

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět na II. stupni ZŠ v 6. 9. ročníku

Více

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 4. Učební plán... 12 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CUKRÁŘSKÉ PRÁCE OBOR VZDĚLÁNÍ POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA 29-51-E/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4 4. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky

Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Na Hradě 90 Hradec Králové Hodinová dotace daného předmětu v jednotlivých ročnících Vyučovací

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchova ke zdraví je předmětem určený pro 7., 8., 9. ročník. Spolu se vzdělávacím

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více