Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Moje škola ŠVP pro základní vzdělávání, č.j. 177 / 07

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Moje škola ŠVP pro základní vzdělávání, č.j. 177 / 07"

Transkript

1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Moje škola ŠVP pro základní vzdělávání, č.j. 177 / 07 Škola: Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Simona Jakešová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Miroslava Pešková Platnost dokumentu: od Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne a zapsán pod čj. 100/13 V Kravsku Mgr. Simona Jakešová, ředitelka školy razítko školy Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program Moje škola ŠVP pro základní vzdělávání, č.j. 177 / 07 ve znění platných dodatků od takto: 1) V učebním plánu 2. stupně se snižuje počet vyučovacích hodin nejazykových volitelných předmětů v 7., 8. a 9. ročníku o 2 hodiny. 2) V učebním plánu 2. stupně se nově zařazuje vyučovací předmět německý jazyk v 7., 8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny. 3) V poznámkách k učebnímu plánu se ruší sdělení: Další cizí jazyk si mohou zvolit žáci 7. ročníků. 4) Do poznámek k učebnímu plánu se u dalších cizích jazyků doplňuje sdělení: Žáci v 7. ročnících si povinně vyberou německý jazyk. 5) Do poznámek k učebnímu plánu se k dalším cizím jazykům doplňuje sdělení: Ve školním roce 2013/14 si žáci v 8. ročnících, kteří si dosud nevybrali další cizí jazyk, povinně vyberou německý jazyk. 6) Učební plán a přehled volitelných předmětů se mění takto: 1

2 Učební plán - II. stupeň Vyučovací předmět/ 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Celkem ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní činnosti Volitelný předmět

3 7) Pro devátý ročník ve školním roce 2013/14 platí následující učební plán a přehled volitelných předmětů: UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň, 9. ročník, školní rok 2013/14 Vyučovací předmět Celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní činnosti Volitelný předmět ) Jednotlivé části učebních osnov vyučovacích předmětů se ruší, mění nebo doplňují takto: Učební osnovy vyučovacího předmětu se doplňují: 1. stupeň: 3

4 Prvouka 1. ročník Výstup z předmětu Učivo Průřezová témata Přesahy, vazby, poznámky atp. uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu při cestě do školy a ze školy, charakterizuje nebezpečná místa osobní bezpečí, pravidla bezpečné cesty do školy, bezpečné chování v silničním provozu rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času krizové situace-vhodná a nevhodná místa pro hru ví, kdy použít čísla tísňového volání 112, 150, 155 a 158 (1. a 2. ročník) zná stavbu lidského těla přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví služby odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku lidské tělo stavba těla, základní funkce a projevy, životní potřeby člověka Prvouka Ročník 2. Výstup z předmětu Učivo Průřezová témata Přesahy, vazby, poznámky atp. 4

5 uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu při cestě do školy a ze školy, charakterizuje nebezpečná místa uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli chodce a cyklisty, cíleně je používá určí vhodná místa pro hru a trávení volného času osobní bezpečí, pravidla bezpečné cesty do školy, bezpečné chování v silničním provozu předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), reflexní doplňky krizové situace vhodná a nevhodná místa pro hru ví, kdy použít čísla tísňového volání 112, 150, 155 a 158 (1. a 2. ročník) seznámí se se zásadami zdravého životního stylu reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných situacích seznámí se se zásadami zdravého životního stylu přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví služby odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim Situace hromadného ohrožení zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim Prvouka 3. ročník Výstup z předmětu Učivo Průřezová témata Přesahy, vazby, poznámky 5

6 uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli chodce a cyklisty, cíleně je používá charakterizuje bezpečné a ohleduplné jednání v prostředcích hromadné přepravy a při akcích školy je uplatňuje vyhodnotí nebezpečí míst pro hru a trávení volného času (i konkrétních her a činností) a volí odpovídající způsoby ochrany (jednání, organizace, ochranné pomůcky) zhodnotí vhodnost míst pro hru a trávení volného času, uvede možná nebezpečí i způsoby, jak jim čelit předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), reflexní doplňky druhy dopravních prostředků a jiné citlivé a věku odpovídající vysvětlení podstaty rizikového chování (šikana, drogy, fyzické a duševní násilí, agresivita návykové látky a zdraví návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, odmítání návykových látek atp. dokáže použít krizovou linku a nezneužívá ji, v modelové situaci použije správný způsob komunikace s operátory tísňové linku přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví služby odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku charakterizuje na příkladech rozdíly mezi drobným, závažným a život ohrožujícím zraněním drobné úrazy a poranění, prevence nemocí a úrazů, první pomoc, při drobných poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena zná stavbu lidského těla pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince Přírodověda 4. ročník Výstup z předmětu Učivo Průřezová Přesahy, 6

7 uvede přírodní jevy i jiné situace, které mohou ohrozit lidské zdraví a životy, vymezí (vybere z příkladů) vhodný způsob ochrany mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru); integrovaný záchranný systém témata vazby, poznámky atp. uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli chodce a cyklisty, cíleně je používá charakterizuje bezpečné a ohleduplné jednání v prostředcích hromadné přepravy a při akcích školy je uplatňuje předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), povinná výbava kola, reflexní doplňky cyklisty, pravidla chování na zastávce), druhy dopravních prostředků a jiné Vysočan- BESIP v modelových situacích (vycházka, výlet) vyhodnotí nebezpečná místa v silničním provozu a v hromadné dopravě (v méně známých místech obce, v neznámých místech mimo obec) a určuje vhodný způsob bezpečného chování uvede přírodní jevy i jiné situace, které mohou ohrozit lidské zdraví a životy, vymezí (vybere z příkladů) vhodný způsob ochrany charakterizuje na příkladech rozdíly mezi drobným, závažným a život ohrožujícím krizové situace (možnosti jejich řešení, důležitá spojení), vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém prostředí, mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru); integrovaný záchranný systém drobné úraz a poranění, prevence nemocí a úrazů. První pomoc při drobných 7

8 zraněním v modelových situacích prokáže schopnost se účinně chránit, přivolání pomoci i pomoci jiným poraněních. Osobní, intimní a duševní hygiena přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví služby odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku Přírodověda Ročník 5. Výstup z předmětu Učivo Průřezová témata Přesahy, vazby, poznámky atp. v modelových situacích prokáže schopnost se účinně chránit přivolání pomoci i pomoci jiným v modelových situacích (vycházka, výlet) vyhodnotí nebezpečná místa v silničním provozu a v hromadné dopravě (v méně známých místech obce, v neznámých místech mimo obec) a určuje vhodný způsob bezpečného chování Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví- služby odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku, postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén); požáry, ochrana a evakuace při požáru; integrovaný záchranný systém krizové situace (možnosti jejich řešení, důležitá spojení), vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém prostředí, bezpečné chování v silničním provozu, dopravní značky seznámí se s nemocemi ohrožujícími lidský život nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, 8

9 HIV/AIDS) Výstup z předmětu používá s porozuměním základní pojmy, vztahující se k hospodářskému, kulturnímu a politickému životu; zná státní zřízení naší republiky; vysvětlí, co je úkolem parlamentu, ví co je ústava; zná prezidenta republiky, státní symboly a památná místa, připomínající významné události Učivo Vlastivěda Ročník 4. Česká republika - naše vlast; parlament; zákony; demokratická práva občanů; prezident, vláda; státní symboly; státní svátky; armáda ČR; památná místa Průřezová témata Přesahy, vazby, poznámky atp. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) LIDÉ KOLEM NÁS: soužití lidí mezilidské vztahy, komunikace; obchod, firmy, zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, společný evropský dům pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy LIDÉ A ČAS: orientace v čase a časový řád určování času, čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, 9

10 v modelových situacích ohrožení bezpečí (neznámá místa, setkání s neznámými lidmi, kontakt se zvířaty, práce s elektronickými medii )označí možná nebezpečí a diskutuj o účinných způsobech ochrany letopočet, generace, denní režim, roční období nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických medii, šikana, týrání, sexuální zneužívání, brutalita a jiné formy násilí Vlastivěda Ročník 5. Výstup z předmětu Učivo Průřezová témata Přesahy, vazby, poznámky atp. orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy LIDÉ KOLEM NÁS: vlastnictví soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a nehmotný majetek; rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby placení; banka jako správce peněz, úspory, půjčky poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města) kultura podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a subkultura; základní globální problémy významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy přírodního prostředí Matematika Ročník 4. 10

11 Výstup z předmětu Učivo Průřezová témata Přesahy, vazby, poznámky atp. seznámí se s pojmy zlomek, desetinné číslo přečte a zapíše ve formě zlomku a desetinného čísla vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou zlomkem na příkladech z běžného života využívá názorných obrázků k určování 1/2, 1/4, 1/3, 1/5, 1/10 celku vyjádří celek z jeho poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny Zápis a čtení desetinného čísla a zlomku. Celek, část, zlomek. Polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina Řešení a tvorba slovních úloh k určování poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny z celku modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou zlomkem na příkladech z běžného života porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel Matematika Ročník 5. Zlomky. Zlomky se jmenovatelem 10, 100 Základní počítání a převody. Řešení a tvorba slovních úloh k určování poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny z celku. 2. stupeň: 11

12 objasní význam zdravého způsobu života Přírodopis Ročník 8. Životní styl - pozitivní a negativní dopad prostředí a živ. stylu na zdraví člověka zná návykové látky a jejich nebezpečí, aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla Člověk a zdraví Epidemie uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů Podnebí a počasí ve vztahu k životu význam vody a teploty prostředí pro život, ochrana a využití přírodních zdrojů, význam jednotlivých vrstev ovzduší pro život, vlivy znečištěného ovzduší a klimatických změn na živé organizmy a člověka charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi Mimořádné události způsobené přír. vlivy - příčiny vzniku mimořádných událostí, přírodní světové katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní události v ČR ( povodně, větrné bouře, sněhové kalamity, laviny, náledí) a ochrana před nimi Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech. Zeměpis Ročník 9. VI. Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života živelní pohromy; opatření, chování a jednání při nebezpečí živelních pohrom v modelových situacích. 12

13 Výstup z předmětu žák uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek Učivo Tělesná výchova Ročník 7. turistika a pobyt v přírodě - uplatňování pravidel bezpečnosti sil., provozu v roli chodce, bruslení, vybíjená, kopaná Průřezová témata Přesahy, vazby, poznámky atp. Tělesná výchova Ročník 9. Výstup z předmětu Učivo Průřezová témata Přesahy, vazby, poznámky atp. uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost zajištění vody, potravy, tepla turistika a pobyt v přírodě - uplatňování pravidel bezpečnosti silničním provozu v roli chodce Občanská výchova Ročník 6. rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu, vyjádří své možnosti jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu Naše vlast - pojem vlasti a vlastenectví Občanská výchova Ročník 7. 13

14 Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede příklady Majetek, vlastnictví - formy vlastnictví, hmotné a duševní vlastnictví, jejich ochrana dodržuje zásady hospodárnosti, vyhýbá se rizikům při hospodaření s penězi Majetek, vlastnictví - hospodaření s penězi, majetkem a různými formami vlastnictví na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů Peníze - funkce a podoby hotovostního a bezhotovostního peněz, formy placení placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti rozpočet domácnosti, úspory, investice, úvěry, splátkový prodej, leasing; uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu; rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směřuje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané Hospodaření - rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti, význam daní 14

15 na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu; objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz Principy tržního hospodářství - nabídka, poptávka, trh; tvorba ceny, inflace; podstata fungování trhu, nejčastější právní formy podnikání vysvětlí, jakou funkci plní banky a jejich služby aktivní banky a jaké služby občanům a pasivní operace, úročení, nabízejí, vysvětlí význam úroku pojištění, produkty finančního placeného a přijatého, uvede trhu pro investování a pro nejčastější druhy pojištění a získávání prostředků navrhne, kdy je využít rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu Právní základy státu - složky státní moci, jejich orgány a instituce, obrana státu přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu rozlišuje a porovnává úkoly právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů, diskutuje o Občanská výchova Ročník 9. Lidská práva základní lidská práva Protiprávní jednání - druhy a postihy protiprávního jednání včetně korupce, trestní postižitelnost 15

16 příčinách a důsledcích korupčního jednání provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy - osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem věci"; přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích Právo v každodenním životě - důležité právní vztahy a závazky z nich vyplývající, základní práva spotřebitele Mezinárodní spolupráce významné mezinárodní organizace (Rada Evropy, NATO, OSN aj.) objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů řešení globálních Globalizace - významné problémů na lokální úrovni - v globální problémy, včetně obci, regionu; uvede příklady válek a terorismu, možnosti mezinárodního terorizmu a jejich řešení zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru 16

17 Anglický jazyk Ročník 6. Výstup z předmětu Učivo Průřezová témata Přesahy, poznámky rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích Opakování pravopisu slov osvojené slovní zásoby. -oprav chyby, poslouchej a vyber správnou variantu, poslouchej a doplň do textu informace Rozvíjení a další procvičení gramatických jevů. -modální slovesa, sloveso mít, přítomný a minulý čas, přivlastňování, rozkazy, počitatelná/nepočitatelná podstatná jména mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech Rozvíjení a procvičování dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím. - kolokace, zájmena, příslovce, podstatná jména, frázová slovesa 17

18 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách Práce s texty k probíraným tematickým okruhům. Tematické okruhy: rodina, škola, domov, bydlení, sport, počasí, móda a nákupy, volba povolání, pocity, stravovací návyky, kultura, cestování -najdi chyby, rozhodni, jestli jsou tvrzení správně či špatně, doplň do věty informace z textu Doplňování údajů o sobě a jiných lidech ETICKÁ VÝCHOVA Žák komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci Přírodopis (zvířata v ohrožení) HV(hudební skupina The Beatles) Výstup je průběžně plněn v průběhu celoroční výuky. Anglický jazyk Ročník 7. Výstup z předmětu Učivo Průřezová témata Přesahy,poz námky rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně Procvičování pravopisu slov osvojované slovní zásoby, rozvíjení schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka. -poslouchej a doplň do 18

19 tabulky informace Nácvik správné intonace a výslovnosti - poslouchej a opakuj slova nebo věty zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích Rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění. -spojky, infinitiv účelu, slovesa s to infinitivem, přítomný a minulý čas, předpřítomný čas, stupňování přídavných jmen, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, modální slovesa mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech Rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím. - frázová slovesa, přídavná jména, složená podstatná jména, kolokace vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech Práce s texty k probíraným tematickým okruhům. Tematické okruhy: volný čas, sport, moderní technologie a média, bydlení, volba povolání, kultura, stravovací návyky, móda, pocity a nálady, reálie anglicky MuV(Lond ýn, USAxUK, Tance v různých zemích) O SV (Mládež Zeměpis (Irsko) 19

20 mluvících zemí -Doplň do tabulky informace z textu, dej texty do správného pořadí v Belfastu) VkMEGS- Náš svět (Londýn, Irsko) napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Práce se slovníkem -jednoduchý , příběh, popis Otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách ETICKÁ VÝCHOVA Žák komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci Výstup je průběžně plněn v průběhu celoroční výuky. Anglický jazyk Ročník 8. Výstup z předmětu Učivo Průřezová témata Přesahy, vazby, poznámky rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat Rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka. - poslouchej a označ správnou variantu Ovládání pravopisu slov 20

21 osvojené slovní zásoby. - poslouchej a doplň informaci do textu zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích Rozvíjení osvojené gramatiky. - čas přítomný a minulý Seznámení se s novou gramatikou. -věty vztažné, trpný rod, nepřímý rozkaz, dovětky, předpřítomný čas, podmínka reálná a nereálná -Nácvik dialogů- u doktora, telefonický rozhovor vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života Rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím: spojky, kolokace, slovesa a předložky, frázová slovesa, -Vyprávění příběhu podle obrázků, převyprávět obsah filmu rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace Práce s texty k probíraným tematickým okruhům. -přečti text a vyber správnou variantu, přiřaď správný popis a text napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a Práce s texty k probíraným tematickým okruhům. Tematické okruhy: škola, EV (příroda, zvířata, Zeměpis (školy v Japonsku) 21

22 dalších osvojovaných témat péče o zdraví, cestování, město, volba povolání, kultura, příroda Země) HV(hudební styly) Uspořádání textu, práce se slovníkem reaguje na jednoduché písemné sdělení Psaní ů, dopisů MV ( y, dopisy, informační tabule, oznámení, filmové žánry) ETICKÁ VÝCHOVA Otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách Žák komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci Výstup je průběžně plněn v průběhu celoroční výuky. Anglický jazyk Ročník 9. Výstup z předmětu Učivo Průřezová témata Přesahy,poz námky rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat Zvuková a grafická podoba jazyka-ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby, zvládnutí dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, soustavné procvičování intonace, 22

23 slovního a větného přízvuku. -opakuj slovní spojení a věty podle nahrávky, označ přízvuk ve slově, doplň slovo do textu podle nahrávky zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích Rozvíjení a ovládání používání již osvojených gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění). -čas minulý, přítomný, předpřítomný, trpný rod, modální slovesa, podmiňovací způsob, otázka přímá/nepřímá -dialogy-v obchodě, diskuse ve třídě vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života Rozvíjení slovní zásoby. -frázová slovesa, kolokace, podstatná jména s předložkou. Ovládání již osvojené slovní zásoby. -popis místa, popis fotografií, příběh rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace Práce s texty k probíraným tematickým okruhům. -čtení textů a zodpovězení otázek napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, Tematické okruhy: moderní technologie a média, MV(blogy, inzeráty, OV(peníze, formy 23

24 rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat společnost a její problémy, příroda, nákupy, móda, sport upoutávky, bulvár) placení) Práce se slovníkem, internetem OSV (Skautské hnutí) MuV(komu nity, klany, menšiny) EV (voda, přírodní bohatství, přírodní divy, klimatické změny, fair trade) reaguje na jednoduché písemné sdělení Psaní ů a dopisů, eseje, článku, příběhu Práce se slovníkem ETICKÁ VÝCHOVA Otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách Žák komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci Výstup je průběžně plněn v průběhu celoroční výuky. Ročník 7. Výstup z předmětu Učivo Průřezová témata Přesahy, vazby, poznámky 24

25 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Pokyny a otázky týkající se probíraných tematických okruhů. Tematické okruhy: rodina, volný čas, oblíbené činnosti, koníčky, škola, dny v týdnu, reálie německy mluvících zemí OSV( já a moje rodina, využití volného času, parta) Zeměpis (Německo, Německy mluvící země) rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Seznámení se se zvukovou a grafickou podobou jazyka, žáci si osvojují základní výslovnostní návyky. -jazykolamy, poslech písní, označ, co slyšíš rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům Seznámení se s jednoduchými základními větami, které se vztahují k probírané gramatice. -slovosled věty oznamovací a otázky, záporná věta, časování pravidelných sloves a slovesa být, přivlastňovací zájmena zapojí se do jednoduchých rozhovorů Otázky a odpovědi, krátké telefonické rozhovory ETICKÁ VÝCHOVA 25

26 Otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách Žák komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci Výstup je průběžně plněn v průběhu celoroční výuky. Německý jazyk Ročník 8. Výstup z předmětu Učivo Průřezov á témata Přesahy, poznámk y rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Osvojení fonetických znaků (pasivně), rozpoznání vztahu mezi zvukovou a grafickou podobou slov. - cvičení na doplňování jednotlivých a problémových hlásek sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Žáci se dále seznamují a osvojují si širší slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů Tematické okruhy: rodina, volný čas, oblíbené činnosti, koníčky, škola, dny v týdnu, reálie německy mluvících zemí, číslovky, hodiny, zvířata, měsíce, roční období, nakupování, domov VkMEG S (cestová ní, státy EU, Evropská unie) HV (W.A.M ozart) Zeměpis (Salzbur g) rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům, zvláště pokud má k dispozici vizuální Procvičení již osvojené gramatiky a seznámení se a postupné osvojování základních gramatických struktur a typů vět 26

27 oporu (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění). -časování sloves pravidelných a nepravidelných, skloňování podstatných jmen (člen určitý a neurčitý), předložky se 3. a 4. pádem vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Práce se slovníkem a osvojenou slovní zásobou. Dotazník: rodina, povolání, volný čas stručně reaguje na jednoduchá písemná sdělení Psaní dopisu, pozvánka, pozdrav Práce se slovníkem Otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách ETICKÁ VÝCHOVA Žák komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci Výstup je průběžně plněn v průběhu celoroční výuky. DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý Ročník 9. Výstup z předmětu Učivo Průřezov á témata Přesahy, poznámk y rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 27

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Dodatek č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu V Evropě se neztratíme Úprava ŠVP k 1.9.2013 1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Předmět: Prvouka Místo, kde žijeme

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Dodatek č. 2 ke ŠVP ZV: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Škola:Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ředitelka školy:paeddr.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Verze k 27..8.2013 zpracovaná podle RVP ZV Platnost od 1.9.2013 Čj.: ZŠ Dam 191/2013 Podpis ředitele školy: 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Učíme se v souvislostech Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Montessori program Škola: Základní škola Nový svět, Opava, p. o.,

Více

Všeobecně vzdělávací škola

Všeobecně vzdělávací škola Dodatek k ŠVP č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola: ZŠ, Praha 2, Na Smetance 1 Všeobecně vzdělávací škola Ředitel školy: PaedDr. Hana Vítová Koordinátor ŠVP: Mgr. Petra Nováková Platnost dokumentu:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Ředitel školy: Mgr.

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dnes jsme moudřejší než včera Škola: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava

Více

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání UČÍME SE POZNÁVAT SVĚT Škola: Základní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 1. čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009

Školní vzdělávací program. Příloha č. 1. čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009 Školní vzdělávací program Příloha č. 1 čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009 platnost dokumentu od: 1. září 2009 2 Příloha č.1 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0793/2009-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.8 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova k občanství

Více

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Název školního vzdělávacího programu: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Brno, Otevřená 20a, 641 00 Brno Ředitelka

Více

5.5.2 Výchova k občanství (VkO)

5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanem se člověk nerodí, občana je třeba

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět ZŠ Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Č.j.: 1-N5-2013 Schváleno 24. 6. 2013 Účinnost od 1. 9. 2013 Mgr. Pavel Pospíšil, ředitel školy Obsah 1 Charakteristika

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov,

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost I. Tímto dodatkem se v krátkém časovém termínu dává výše zmíněné ŠVP do souladu se zněním RVP platným od 1. 9. 2013, příp.

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více